Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja"

Átírás

1 Abony Város Önkormányzata Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Abony, Bicskei u. 2. Tel.: 06-53/ / Weboldal: montagh.abony.hu Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja (Az évi 79., Közoktatásról szóló törvény 33. (1) bekezdés d) pontja alapján többcélú intézmény keretében egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként működő intézmény számára) Készült: március év hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető, önmeghatározás Rövid iskolatörténeti áttekintés Helyzetkép Az intézmény jogi státusza Évfolyamok száma, képzési rend, képzés szakaszai Az iskola tervezett képzési rendje Beiskolázás Tanulói jogviszony, átjárhatóság Feladat- és alaptevékenység Az intézmény kapcsolatai Személyi- és tárgyi feltételek Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az intézmény szervezeti felépítése és működése Szervezeti séma Munkaközösségek Pedagógiai alapelvek, értékek A NAT előírása szerinti nevelési értékek Intézményünk nevelési alapelvei, értékrendje Az intézményben folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eljárásai Kiemelt célok Nevelési-oktatási célok életkori szakaszokhoz rendelten Célokhoz rendelt feladataink Kompetenciaalapú oktatás További céljaink és ehhez kapcsolódó feladatok Nevelő-oktató munkánk eszköz-és eljárásrendszere Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés Kiemelt fejlesztési feladatok Tevékenységi rendszer és szervezeti formák Tanítási órán Tanórán kívüli tevékenységi formák Beilleszkedési, magatartási nehézségek tanulási kudarc felszámolására irányuló pedagógiai tevékenységek Tehetséggondozás, képességfejlesztés Gyermek- és ifjúságvédelem Cél-, feladat-, tevékenységrendszer A gyermekvédelmi gondoskodás alanyai, célcsoportjai A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai Intézményi együttműködés Az intézmény kapcsolatrendszere Közoktatási intézmények Nem közoktatási intézmények Belső kapcsolatrendszere A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Az iskolai szolgáltatások tartalmi színterei

3 9. A szülők, tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái Együttműködés a tanulókkal Együttműködés a szülőkkel Együttműködés a különböző területeken dolgozó pedagógusok, szakemberek között Hagyományok Új tanulók fogadása Tanulmányi munkához kötődő hagyományok Ünnepélyek, rendezvények Szabadidős programok Egészség- és drogstratégia A kitűzött célok Az egészségfejlesztő team tagjai (1998.) Az egészségfejlesztés, mentálhigiéne tantárgy célja, feladatok Témakörök Mentálhigiéné Témakörök Drogprevenció Környezeti és nevelési program Helyzetkép Előélet, hagyományok Adottságaink Erőforrások Humán erőforrások iskolán belüli Iskolán kívüli együttműködés Anyagi erőforrások saját Külső anyagi erőforrások Jövőkép alapelvek és célok Az iskola jövőképe Hosszútávú célunk környezettudatos állampolgárok nevelése Rövid távú célok Tantárgyak környezeti nevelési lehetőségei Tanulásszervezési és tartalmi keretek Módszerek Az iskola épületeinek helyzetképe, a javulást szolgáló célok és a változást segítő feladatok Tanulói teljesítmények ellenőrzése, értékelése Az értékelés alapelvei Az értékelés feladatai Az értékelés célja Az értékelés funkciói Az értékelés formái A szorgalom és a magatartás értékelésének szempontjai A tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai a házi feladatokkal kapcsolatos szabályok Diagnosztizáló vizsga A tanulók teljesítményének értékelése Értékelési hagyományok Az alkalmazható tankönyvek, segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Tantárgyi rendszer és óraszámok a sajátos nevelési igényű tanulásban akadályozott tanulók számára

4 15. A tanulók fizikai állapotának felmérése A program célja, hogy megvalósuljon iskolánkban a mindennapos testnevelés A létrehozás előzményei Az célja Az feladatai Helyzetkép Személyi- és tárgyi feltételek Az EGYMI szervezeti felépítése, tartalmi munkája Pedagógiai szakszolgálat Gyógypedagógiai tanácsadás Logopédiai ellátás Gyógytestnevelés Pedagógiai szakmai szolgáltatás Az kapcsolatrendszere A nevelési-oktatási munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Záró rendelkezések I. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE II. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA III. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA IV. A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A nem szakrendszerű oktatás megszervezése az 5-6. évfolyamon A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása

5 1. Bevezető, önmeghatározás 1.1 Rövid iskolatörténeti áttekintés Abony nagyközségben az 1950-es években megnőtt az értelmi fogyatékos (imbecillisdebilis) jelenlegi terminológia szerint tanulásban ill. értelmileg akadályozott (sajátos nevelési igényű SNI) gyerekek létszáma. A Szelei úti Általános Iskola közvetítésével a szülők kérték ezeknek a gyerekeknek a felvételét a Pest megyéhez tartozó, Csobánkán működő Gyógypedagógiai Intézetbe. Az akkori, ottani igazgató Koncz Dezső, aki egyben a Pest Megyei Kisegítő Iskolák Megyei Főfelügyelője volt, javasolta, hogy Abonyban a Szelei úti Általános Iskola létesítsen kisegítő tagozatot egy tanulócsoporttal as tanévben Polgár Lajosné tanítónő aki évekig első osztályt tanított vállalta az értelmi fogyatékos tanulók nevelését-oktatását. 14 különböző korú tanuló, 4 osztályból összevontan képezte az első csoportot. A Kölcsey úti tagiskolában lévő két tanteremből egyet átadott erre a célra az általános iskola ben emelkedett a tanulók létszáma, ezért egy tanulócsoporttal bővült a kisegítő tagozat. A létszám további emelkedése miatt 1971-ben újabb csoportok létesültek. Ezek a Szelei úti Általános Iskola udvarán lévő régi, külön épületben nyertek elhelyezést. Ebben a tanévben már délutáni napközis foglalkozásra is adódott lehetőség. Az étkeztetés az általános iskola napközis ebédlőjében történt. A Nagyközségi Tanács hozzájárult ahhoz, hogy önálló Kisegítő Iskola létesüljön. A Bicskei út 2. sz. alatti tagiskolát megkapták erre a célra. Az önállósítás után szakképzett igazgatót kapott az iskola Dr. Vass János személyében, aki januárjában a Gyógypedagógiai Főiskola tanára lett január 1-jén Dévay Jánosnét nevezték ki az igazgatói teendők ellátására január 1-től az új igazgató Fehér Jánosné. Közben 1979-ben a Nagyközségi Tanács a kisegítő iskolát 246 ezer forinttal támogatta, mely társadalmi összefogással egy emeletes épülettel gazdagodott. A tanulói létszám fő között változott. Az oktatás mellett nagy hangsúlyt kapott a nevelés, amely a kulturális élet, a sport terén és a szülői 5

6 munkaközösség bevonásával egyre szélesebb körben bontakozott ki. Ehhez kapcsolódott a továbbra is színes úttörőmozgalmi tevékenység. Az iskola tanulói eljutottak a megyei szintű versenyekre, rendezvényekre, nyári táborozásokon vettek részt ban megszűnt az iskola önállósága, mert a tanulók létszáma erőteljesen lecsökkent. Így nem volt gazdaságos az önálló iskolát fenntartani. Ismét a Szelei úti, illetve akkor már Somogyi Imre nevét viselő általános iskolához csatolták vissza. Az intézmény február 1-én újból önálló iskola lett, Dr. Vass János vezetésével január 1-én megszűnt a Kisegítő Iskola név, az intézmény azóta Montágh Imre Általános Iskola néven működik tovább, az enyhén fogyatékos gyerekek nevelési és oktatási feladatainak ellátása céljából. Ekkor új szervezeti feltételekkel kezdődött meg a munka. Kilenc tanulócsoport mellett egy napközis és négy tanulószobai csoport működött. Ezzel sikerült biztosítani azt, hogy az iskola teljes tanulólétszáma egésznapos pedagógiai ellátást kapjon. Ekkor a tantestület 16 fős létszámából 3 fő gyógypedagógus, 5 tanár, 4 tanító és 4 fő képesítés nélküli nevelő volt október 1-jén megalakult a speciális óvodai csoport hat autista, három Down szindrómás és két halmozottan fogyatékos gyermek ellátásával november 17-e óta Andrási István vette át az igazgatói feladatok ellátását, az önkormányzat felkérésére. Céljai közöl egyik legfontosabbnak tekintette újra szakképzett pedagógusokkal dolgozni, akik értik, elfogadják a másságot, az értelmi fogyatékosságot. Nyitott, gyermekcentrikus oktatási intézményt alakított ki a tantestülettel egyetértésben. Jelenleg is ő vezeti az intézményt. Az elmondott tények bizonyítják és alátámasztják, hogy mennyire fontos és szükséges egy település életében az értelmileg fogyatékos, tanulásban akadályozott gyermekek megfelelő nevelése-oktatása, hogy be tudjanak illeszkedni a közösségbe, hasznos tagjai legyenek a társadalomnak. 1.2 Helyzetkép Iskolánk a város központjától az ott elhelyezkedő iskoláktól távol, a 40. sz. út mellett nem megfelelő területű helyen található. Az oktatás helyszínéül szolgáló 3 épület állapota, méretei és felszereltsége messze nem felel meg a mai kor követelményeinek. Az egyik 6

7 részben életveszélyessé nyilvánított, a másikban az étkezésre kialakított helyen szükségtanteremként használva folyik a nevelés-oktatás, a harmadik is többszörösen átalakított helyiségekből áll. Három tanulócsoportunkat a Művelődési Házban kialakított teremben a folyosón és a volt irodarészben helyezte el a fenntartó önkormányzat szükségmegoldásként Az intézmény jogi státusza Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról a évi CV. törvény, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító Okirat 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10. és 12. pontjaiban az intézmény megnevezés költségvetési szerv, a 13 pontban iskola megnevezésre módosul. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint változik: A költségvetési szerv telephelye: 2740 Abony, Semmelweis u. 1. hrsz Kőröstetétlen, Szolnoki út 1. hrsz Újszilvás, Alkotmány u. 73. hrsz. 40/2 Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiakra módosul: 3. Alaptevékenység besorolása évben érvényes szakfeladat szerint: Alaptevékenység TEÁOR száma: 8520 Alapfokú oktatás Alaptevékenység szakágazat száma: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 7

8 Alaptevékenységi szakfeladatok Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása - tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) - dyslexia, dysgraphia, dyscalculia - érzékszervi fogyatékos: hallássérült - testi fogyatékos, mozgássérült - tanulási zavar veszélyeztetett - aktivitás és figyelem zavara - kevert specifikus fejlődési zavar - iskolai képességek kevert zavara Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése - beszédfogyatékos - érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült - testi fogyatékos, mozgássérült - autista és egyéb pervazív fejlődési zavar - aktivitás és figyelem zavara - kevert specifikus fejlődési zavar Otthoni ellátás keretében biztosított különleges gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai gondozás Pedagógiai szakszolgálat - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés - gyógypedagógiai tanácsadás - gyógypedagógiai asszisztensi ellátás Pedagógiai szakmai szolgáltatás - szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése, - igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program és az iskolai pedagógiai program készítésében való közreműködés, - a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, átképzésének, önképzésének szervezése Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 8

9 Iskolai intézményi közétkeztetés Óvodai intézményi közétkeztetés Diáksport Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül a évtől érvényes szakfeladat renddel: 3.1. Alaptevékenység besorolása évtől érvényes szakfeladat szerint: Alaptevékenység TEÁOR száma: 8520 Alapfokú oktatás Alaptevékenységi szakfeladatok Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) - dyslexia, dysgraphia, dyscalculia - érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült - testi fogyatékos, mozgássérült - tanulási zavar veszélyeztetett - aktivitás és figyelem zavara - kevert specifikus fejlődési zavar - iskolai képességek kevert zavara Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) - dyslexia, dysgraphia, dyscalculia - érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült - testi fogyatékos, mozgássérült - tanulási zavar veszélyeztetett - aktivitás és figyelem zavara - kevert specifikus fejlődési zavar - iskolai képességek kevert zavara Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 9

10 Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése, - igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program és az iskolai pedagógiai program készítésében való közreműködés - a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, átképzésének, önképzésének szervezése Pedagógiai szakmai szolgáltatások - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés - gyógypedagógiai tanácsadás - gyógypedagógiai asszisztensi ellátás A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok a es tanévben: Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 6 (1-2 és 6-7 összevont osztály) Napközis, tanulószobai csoportok száma: 2 Pedagógus álláshelyek száma: (óvoda, általános iskola, EGYMI) 17 Nem pedagógus álláshelyek száma: 8,5 Fenntartó által meghatározott órakeret: 296,8 Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiakra módosul: A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv neve, székhelye: 10

11 Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. A költségvetési szerv felügyeleti szerve neve, székhelye: Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiakra módosul: Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A pályázati felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 évre, illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. MONTÁGH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Alapító Okirata A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 4. (1), továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján Abony Város Önkormányzata a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki. 1. A költségvetési szerv Neve: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Rövid neve: EGYMI Székhelye: 2740 Abony, Bicskei u. 2. A költségvetési szerv telephelye: 2740 Abony, Semmelweis u. 1. hrsz Kőröstetétlen, Szolnoki út 1. hrsz Újszilvás, Alkotmány u. 73. hrsz. 40/2 11

12 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az intézmény feladata a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, ill. szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. Az intézmény ellátja a középsúlyos fogyatékos gyermekek óvodai nevelését, iskolai életmódra felkészítését. Az intézmény az évi a közoktatásról szóló LXXIX. Törvény 33. (12), 34., 36. és a 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásról valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról alapján pedagógiai szakmai és szakszolgálati szolgáltatási feladatokat lát el a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása segítése céljából. 1. A pedagógiai szakmai szolgáltatás területén az alábbi feladatokat látja el: Szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése, Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program és az iskolai pedagógiai program készítésében való közreműködés, a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, átképzésének, önképzésének szervezése 2. A pedagógiai szakszolgálatok területén ellátja az alábbi területeket: gyógypedagógiai tanácsadás logopédiai ellátás gyógytestnevelés ellátása utazó szakemberek segítségével a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztése, fejlesztésének segítése. A Montágh Imre Általános Iskola és a szolgáltatásokat a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 20. (1) bekezdésében jelölt intézménytípusra látja el. 3. Alaptevékenység besorolása évben érvényes szakfeladat szerint: 12

13 Alaptevékenység TEÁOR száma: 8520 Alapfokú oktatás Alaptevékenység szakágazat száma: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) Alaptevékenységi szakfeladatok Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása - tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) - dyslexia, dysgraphia, dyscalculia - érzékszervi fogyatékos: hallássérült - testi fogyatékos, mozgássérült - tanulási zavar veszélyeztetett - aktivitás és figyelem zavara - kevert specifikus fejlődési zavar - iskolai képességek kevert zavara Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése - beszédfogyatékos - érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült - testi fogyatékos, mozgássérült - autista és egyéb pervazív fejlődési zavar - aktivitás és figyelem zavara - kevert specifikus fejlődési zavar Otthoni ellátás keretében biztosított különleges gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai gondozás Pedagógiai szakszolgálat - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés - gyógypedagógiai tanácsadás - gyógypedagógiai asszisztensi ellátás Pedagógiai szakmai szolgáltatás - szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése, - igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program és az iskolai pedagógiai program készítésében 13

14 való közreműködés, - a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, átképzésének, önképzésének szervezése Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Iskolai intézményi közétkeztetés Óvodai intézményi közétkeztetés Diáksport 3.1. Alaptevékenység besorolása évtől érvényes szakfeladat szerint: Alaptevékenység TEÁOR száma: 8520 Alapfokú oktatás Alaptevékenységi szakfeladatok Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) - dyslexia, dysgraphia, dyscalculia - érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült - testi fogyatékos, mozgássérült - tanulási zavar veszélyeztetett - aktivitás és figyelem zavara - kevert specifikus fejlődési zavar - iskolai képességek kevert zavara Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) - dyslexia, dysgraphia, dyscalculia - érzékszervi fogyatékos: látás-, hallássérült - testi fogyatékos, mozgássérült - tanulási zavar veszélyeztetett - aktivitás és figyelem zavara - kevert specifikus fejlődési zavar - iskolai képességek kevert zavara Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 14

15 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése, - igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program és az iskolai pedagógiai program készítésében való közreműködés - a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, átképzésének, önképzésének szervezése Pedagógiai szakmai szolgáltatások - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés - gyógypedagógiai tanácsadás - gyógypedagógiai asszisztensi ellátás A költségvetési szerv alaptevékenységét érintő, fenntartó által meghatározott alapadatok a es tanévben: Az intézmény tanulócsoportjainak száma: 6 (1-2 és 6-7 összevont osztály) Napközis, tanulószobai csoportok száma: 2 Pedagógus álláshelyek száma: (óvoda, általános iskola, EGYMI) 17 Nem pedagógus álláshelyek száma: 8,5 Fenntartó által meghatározott órakeret: 296,8 4. A költségvetési szerv működési köre: Abony Város közigazgatási területe, Abony és kistérsége települései. A költségvetési szerv felkérésre vagy megbízásból megyei, országos feladatokat is elláthat. 15

16 5. A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv neve, székhelye: Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. A költségvetési szerv felügyeleti szerve neve, székhelye: Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér A költségvetési szerv típus szerinti besorolás: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A pályázati felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 évre ill. tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. 16

17 9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 10. A költségvetési szerv típusa: Gyógypedagógiai óvoda és nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakmai szolgáltató és pedagógiai szakszolgálati intézmény, többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény. 11. A feladatellátást szolgáló vagyon: A feladat ellátását szolgáló alapításkori alapító okirat jóváhagyásakor meglévő ingatlan és ingó vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 12. A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint a költségvetési szerv működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 13. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 100 fő 14. Évfolyamok száma: 8 évfolyam 15. Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 12 fő 16. Az óvodai csoportok száma: 1 csoport Záradék: A Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá. Záradék: A Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá Évfolyamok száma, képzési rend, képzés szakaszai 17

18 Az iskola tervezett képzési rendje A képzés szakaszai, a képzési idő, a képzés jellemzői Képzési, szakképzési irányok Iskolánk általános képzést nyújt 1-8. évfolyamon, négy pedagógiai szakaszon. Szakirányú képzés nem folyik. A képzés szakaszai: Bevezető szakasz: évfolyam Kezdő szakasz: évfolyam Alapozó szakasz: évfolyam Fejlesztő szakasz: évfolyam Az egyes pedagógiai szakaszokból az adott szakaszon belül megvalósult célok és feladatok elérésével lehet átjutni a következő szintre. A bevezető szakasz első felében igen nagy hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési szokások következetes kialakítása és megerősítése, a készségek és képességek fejlesztése és szintre hozása Beiskolázás Az osztályba sorolás a következő szempontok figyelembevételével történik. A besorolás egyik legfontosabb feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság által hozott javaslat a gyermek beiskolázásához. Figyelembe véve az osztálylétszámokat, illetve a személyi és tárgyi feltételeket szükség esetén lehetőséget biztosítunk az osztályok képesség szerinti bontására, vagy az adott osztályban a differenciált oktatásra. Amennyiben a gyermek egyéni fejlődése lehetővé teszi, mert túlkoros, hogy egy tanév alatt esetleg két évfolyam elvégzésére képes, ebben az esetben számára lehetőséget biztosít az iskola a Közoktatási Törvényben meghatározottak szerint. Az osztályozó vizsga után a nevelőtestület javaslata alapján az igazgató dönt a továbblépés lehetőségéről. 18

19 A többnyire alulkvalifikált alacsony jövedelmű, munkanélküli, létminimum határán élő rokkant- és kisnyugdíjas, alkalmi munkából élő szülők nehezen vagy egyáltalán nem tudják vállalni az iskolába járással kapcsolatos terheket. Iskolához való viszonyukban meghatározó, mit tud átvállalni az intézmény ill. az adott település önkormányzata a tanuló ellátásából. Az intézményt érintő valamennyi kérdésben a döntések előtt felmérjük a szülői igényeket, és ennek ismeretében alakítjuk programjainkat. Kiemelten kezeljük a cigány etnikumból érkező, hátrányos helyzetű tanulók kulturális szociális megsegítését. Osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje Pedagógiai Programunk elkészítésénél alapul vettük az évi LXXIX. közoktatási törvényt és módosításait. A törvény meghatározza évfolyamonként a heti kötelező tanórák számát, a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs tanórai foglalkozások megszervezésének heti időkeretét, valamint a nem kötelező, választható tanórai foglalkozások évfolyamra lebontott heti időkeretét. A tanulólétszám változása miatt esetenként szükséges egyes osztályok összevonása. Összevont osztályban egy órán belül minden összevonásban résztvevő osztálynak (maximum 2 osztály) órája van, az egyik osztályban közvetlen tanári irányítással, a másik osztályban vagy osztályokban közvetett tanítási irányítással tanulnak a tanulók. Mindez speciális óratervet, foglalkozási tervet igényel, amelyben megjelölésre kerül az összevont osztályok szerint a tananyag és az elérendő cél. Az általános didaktikai elvek mellett ügyelni kell: - minden tanuló munkájának és pszichés állapotának figyelemmel kísérése, - biztosítani kell az egyéni tanítási módok speciális bevezetését és arányát a csoportbontás mellett. A nevelés komplexitása a módszerek sokféleségében és egymással összefüggő felhasználásában is kifejezésre jut. Csoportbontás szempontjai 19

20 - Csoportbontásra iskolánkban a pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások, a tanórán kívüli- tanulószobai, napközis, az alapképzést kiegészítőfoglalkozások keretében van lehetőség, amit a kötelező és a nem kötelező órakeret biztosít. Ezen foglalkozások célja a felzárkóztatás, a szintre hozás, ezen belül a képesség- és készségfejlesztés (emlékezet, figyelem, gondolkodás, kifejező készség, logikai készség, olvasás és íráskészség). A felsorolt készségek és képességek hiánya, illetve a lemaradás mértéke alapján történik a gyermekek kiválasztása, ezért a csoportok összetétele változó. - A tanulószobai és napközis csoport foglalkozásainak szervezésénél az iskola szükségleteit kell figyelembe venni, és ennek megfelelően kell működtetni a tanulószobai és napközis csoportokat. Az évfolyamok tanulólétszáma meghatározza az összevonás lehetőségeit. A csoport létszámok kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek fogyatékosságának mértékét - Alapképzést kiegészítő (nem tanórai) választható foglalkozások besorolási szempontjai: - a gyermek érdeklődési köre - a gyermek életkora - a gyermek képességei Tanulói jogviszony, átjárhatóság Belépés az iskola induló évfolyamára Iskolánk bemenet-szabályozott, azaz tanulóink előzetesen részt vesznek a Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság, illetve a Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatán. A gyermekek iskolai beíratására 6. életévük betöltése után folyamatosan van lehetőség, az előzetes vizsgálatok üteme szerint. A szakértői véleményekkel kapcsolatban felsőbb szakértői testülethez, ezt követően az állandó lakhely szerint illetékes jegyzőhöz lehet fellebbezéssel fordulni. 20

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email:

PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email: PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email: aranyiszi@ajaisz.sulinet.hu 1 Tartalomjegyzék I) BEVEZETŐ... 3 II) AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA... 5

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ 1 Előszó A Kerek Világ Alapítvány 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a fogyatékos embereket életminőségük javításában, és a társadalomba való beilleszkedésükben.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A program benyújtója: Rónáné Helle Mária intézményvezető Az iskola székhelye: Budapest Postacíme: 1158 Budapest, Neptun u. 57. Telefon/Fax: (06 1) 417-4687 Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Készült: - 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI programja 2014 1 Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült: 2014. június 30-án a 2013-mas pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: igazgató

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Pedagógiai Program Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Jóváhagyta: Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Információ az intézményi szakmai alapdokumentumból

Részletesebben

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI mileaniko@gmail.com I. JOGOK Alaptörvény, XI. cikk (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. (2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével

Részletesebben

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012.

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012. A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE 2012. június BEVEZETŐ Napjainkban egyre sokoldalúbb és magabiztosabb tájékozódási

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola OM azonosító: 037722 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2014. 1 I. Nevelési Program Úgy érezzük,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő Tartalomjegyzék 1. A választott kerettantervek... 4 2. Óratervek bevezetésének ütemezése... 5 3. A választott kerettantervek tantárgyai és kötelező óraszámai... 5 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja...

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben