ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005"

Átírás

1 ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA

2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 2.

3 ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA Összeállította Simonfai Lászlóné és Sziráki Zsuzsanna MTA Regionális Kutatások Központja Pécs, 2005

4 E kiadvány Enyedi György 75. születésnapja alkalmából jelent meg. Sorozatszerkesztı Sziráki Zsuzsanna ISSN ISBN Felelıs kiadó: Horváth Gyula fıigazgató Borító: Pinczehelyi Sándor Technikai szerkesztı: Frick Dorottya Nyomdai munkálatok: Sümegi Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs

5 TARTALOM Elıszó 7 Könyvek, önálló kiadványok 9 Tankönyvek, egyetemi jegyzetek, oktatási anyagok 13 Szerkesztések 16 Sorozat- és folyóirat-szerkesztések 19 Kandidátusi és akadémiai doktori értekezések 19 Könyvfejezetek, tanulmányok, tudományos cikkek 20 Megjelent konferencia-elıadások, absztraktok 42 Ismeretterjesztı cikkek, kisebb írások 49 Könyvismertetések 57 Beszámolók, tájékoztatók, megemlékezések, hozzászólások 65 Napi- és hetilapcikkek, interjúk 71

6

7 ELİSZÓ Az MTA Regionális Kutatások Központja által közreadott kötet Enyedi György akadémikus öt évtizedes tudományos munkásságának győjteménye. A több mint 700 tételt tartalmazó bibliográfia áttekintést ad a szerzı igen sokoldalú tudományos tevékenységérıl, számos témakörben végzett kutatásairól, tudományt népszerősítı munkásságáról, tudománypolitikai nézeteirıl. A bibliográfia szerkezetének rendezı elve a mőfaji elhatárolás, az idırend, azon belül az önálló, majd társszerzıs munkák. Az anyaggyőjtés során felhasználtuk az MTA Földrajztudományi Kutatóintézete és az MTA Regionális Kutatások Központja könyvtárai által az évek során megjelentetett publikációs jegyzékeket, átnéztük a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára által rendelkezésünkre bocsátott akadémikusi publikációs listát, és éltünk az Internet nyújtotta lehetıségekkel is. Így talán reménykedhetünk abban, hogy a hazai és a külföldön publikált munkák mindegyikére rábukkantunk, a korábbi pontatlanságokat és hiányokat javítani és pótolni tudtuk. A bibliográfiát Enyedi György 75. születésnapja alkalmából az MTA Regionális Kutatások Központja nagyrabecsülése jeléül annak reményében adja közre, hogy az nemcsak egyszerő számbavétele 50 év tudományos munkásságának, hanem fontos forrásmunka is a további földrajzi és regionális kutatásokhoz, valamint követendı példa a fiatal kutatói generáció számára. A bibliográfia szerkesztıi pedig ezúton fejezik ki tiszteletüket, és e nagy örömmel végzett munkájukkal mondanak köszönetet Enyedi Györgynek a könyvtárak és a könyvtárosi munka mindenkori megbecsüléséért, támogatásáért és segítéséért. Pécs, Simonfai Lászlóné Sziráki Zsuzsanna

8

9 KÖNYVEK, ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK KÖNYVEK, ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK A mezıgazdasági körzetek kutatásának új módszerérıl. Budapest: Mezıgazdasági Kiadó, p BERNÁT TIVADAR: A magyar mezıgazdasági termelés körzetei. I. A szántóföldi növénytermelés körzetei. Budapest: Mezıgazdasági Kiadó, p Az állattenyésztés földrajza. Budapest: Gondolat Kiadó, p. A Délkelet-Alföld mezıgazdasági földrajza. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Földrajzi Monográfiák, 6.) A Föld mezıgazdasága. Budapest: Mezıgazdasági Kiadó, p. A mezıgazdaság földrajzi típusai Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Földrajzi Tanulmányok, 4.) Lengyelország földrajza. Budapest: Gondolat Kiadó, p A természeti erıforrások hatása a népgazdaság területi differenciálódására távlati terv. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p. A mezıgazdasági földhasznosítás térképezése. Módszertani tanulmány. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p Farmok és farmerek. Az amerikai mezıgazdaság. Budapest: Mezıgazdasági Kiadó, p.

10 10 ENYEDI GYÖRGY 1976 Hungary. An Economic Geography. Boulder: Westview Press, p. (Westview Special Studies on Contemporary Eastern Europe) BERNÁT TIVADAR: A magyar mezıgazdaság területi problémái. (Termelési körzetek és a területi fejlesztés). Budapest: Akadémiai Kiadó, p Kelet-Közép-Európa gazdaságföldrajza. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, p. LACKÓ LÁSZLÓ KİSZEGFALVI GYÖRGY: Functional Urban Regions in Hungary. Laxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis, p Falvaink sorsa. Budapest: Magvetı Kiadó, p. (Gyorsuló Idı) BARTA GYÖRGYI: Iparosodás és a falu átalakulása. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, p. (Iparosodó Mezıgazdaság) Ekonomicseszkaja geografija szocialiszticseszkih sztran Jevropi. Moszkva: Progreszsz, p Földrajz és társadalom. Tanulmányok. Budapest: Magvetı Kiadó, p. (Elvek és Utak) Az urbanizációs ciklus és a magyar településhálózat átalakulása. Akadémiai székfoglaló: december 6. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Értekezések, Emlékezések).

11 KÖNYVEK, ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK Település és társadalom. Mőhelytanulmány. Budapest: MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet, p. (Helyi Társadalom, 4.). ZENTAI VIOLETTA: Environmental Policy in Hungary. Pécs: Centre for Regional Studies, p. (Discussion Papers, 2.) A városnövekedés szakaszai. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Kérdıjel) New Basis for Regional and Urban Policies in East-Central Europe. Pécs: Centre for Regional Studies, p. (Discussion Papers, 9.) SZIRMAI VIKTÓRIA: Budapest: A Central European Capital. London: Belhaven Press, p. (World Cities) SZIGETI ERNİ: Urbanization and Housing Processes and Facts in East- Central Europe. Budapest: United Nations Centre for Human Settlements Habitat Information Center for East-Central Europe, p Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet idıszakában. Budapest: Hilscher Rezsı Szociálpolitikai Egyesület, p. (Ember, Település, Régió). Integration with Diversity: Formation of a European Urban System. Los Angeles: Center for European Studies, UCLA, p. (Working Paper, 3.) Integration of the Urban System in East-Central Europe. Bonn: Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, p Transformation in Central European Postsocialist Cities. Pécs: Centre for Regional Studies, p. (Discussion Papers, 21.).

12 12 ENYEDI GYÖRGY 2003 Városi világ városfejlıdés a globalizáció korában. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, p. (Habilitációs Elıadások, 4.) Public Participation in Socially Sustainable Urban Development. Pécs: UNESCO, Centre for Regional Studies, p. (UNESCO/MOST Program). Participation publique dans le développement social durable des villes. Pécs: UNESCO, Centre des Recherches Régionales, p. (UNESCO/ MOST Programme).

13 TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK, OKTATÁSI ANYAGOK TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK, OKTATÁSI ANYAGOK PÁPAI MIKLÓS CSIGHY TIBOR: Agrárgazdaságtan. (Egyetemi jegyzet). Budapest: Jegyzetsokszorosító, p Agrárföldrajz. Egyetemi jegyzet. Budapest: Jegyzetellátó, p Kalászos növényeink gazdaságföldrajza. Budapest: Tudományos Ismeretterjesztı Társulat Földrajzi és Földtan-geofizikai Szakosztályok Választmánya, p A mezıgazdaság földrajza. Budapest: Tankönyvkiadó, p Változások az amerikai mezıgazdaságban. In: Változó világ. Földrajzi olvasókönyv. Szerk. Mérı J. Budapest: Tankönyvkiadó, p Gazdaságpolitika és területi fejlıdés. In: Szöveggyőjtemény az általános szociológiához. Szerk. Bánlaky P., Tóth P. P. Budapest: Tankönyvkiadó, p A magyar településhálózat átalakulása. In: Tanulmánygyőjtemény a földrajztanárok intenzív továbbképzésére. Szerk. Probáld F. Budapest: Tanítóképzı Fıiskola, p Az urbanizáció szakaszai és ciklusai. Településfejlesztés és településellátás. Kéziratos segédlet a nappali, esti és levelezı tagozat I. évfolyam számára. Budapest: Államigazgatási Fıiskola Pénzügyi és Gazdasági Tanszék, fol.

14 14 ENYEDI GYÖRGY Gazdaságpolitikai szakaszok és területfejlesztés. In: Terület- és településfejlesztési politika. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem továbbképzı szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem, p. (Humán szervezı személyügyi (munkaügyi) menedzser sorozat). Településformáló folyamatok és településpolitika Magyarországon. In: Területés településfejlesztési politika. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem továbbképzı szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem, p. (Humán szervezı személyügyi (munkaügyi) menedzser sorozat) Tér és társadalom. In: Regionális politika. I. Az európai integráció regionális politikája. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem Terület- és Településfejlesztési szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. Az ipar regionális fejlıdése Kelet-Közép-Európában. In: Regionális politika II. Területi fejlıdés és regionális politikák Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem Területés Településfejlesztési szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. Urbanizáció Kelet-Közép-Európában. In: Regionális politika II. Területi fejlıdés és regionális politikák Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem Terület- és Településfejlesztési szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. Településpolitikák Kelet-Közép-Európában. In: Regionális politika II. Területi fejlıdés és regionális politikák Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem Terület- és Településfejlesztési szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. Gazdaságpolitikai szakaszok és területfejlesztés. In: Regionális politika II. Területi fejlıdés és regionális politikák Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem Terület- és Településfejlesztési szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p.

15 TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK, OKTATÁSI ANYAGOK 15 A területfejlesztési politika néhány új elemérıl. In: Regionális politika II. Területi fejlıdés és regionális politikák Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem Terület- és Településfejlesztési szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. Településformáló folyamatok és településpolitika Magyarországon. In: Regionális politika II. Területi fejlıdés és regionális politikák Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem Terület- és Településfejlesztési szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p Gazdaságpolitikai szakaszok és területfejlesztés. In: Terület- és településfejlesztési politika. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem, p. (Humán Szervezı, Munkaügyi Menedzser Sorozat). Településformáló folyamatok és településpolitika Magyarországon. In: Területés településfejlesztési politika. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem, p. (Humán Szervezı Munkaügyi Menedzser Sorozat) Adalékok a területfejlesztés aktuális kérdéseihez. In: Regionális fejlesztés a jövı szolgálatában. Miskolc: Miskolci Egyetem Regionális Gazdaságtan Tanszék, p.

16 16 ENYEDI GYÖRGY 1968 SZERKESZTÉSEK EKE PÁLNÉ: Magyar agrárföldrajzi bibliográfia Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p POLYÁNSZKY PIROSKA: Géographie et l aménagement territoire. III. Colloque Franco Hongrois de Géographie. Budapest: Institut de Recherches Géographiques de l Académie des Sciences de Hongrie, p PÉCSI MÁRTON MAROSI SÁNDOR: Hungary. Geographical Studies. Budapest: International Geographical Union, p. PÉCSI MÁRTON: A tájépítés, tájvédelem, tájrekonstrukció feladatai a városiipari mikrokörzetekben. Módszertani tanulmány. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p EKE PÁLNÉ: Falusi térségek kutatása Magyarországon ( ). Bibliográfia. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p Agrarian Industrial Complexes in the Modern Agriculture. Les complexes agro-industriels en agriculture moderne. Papers Presented for the Symposium K 23 (Rural Planning and Development) of the 23 rd International Geographical Congress, Odessa, USSR, July Budapest: Geographical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, p. Rural Transformation in Hungary. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography in Hungary, 13.). A magyar népgazdaság fejlıdésének területi problémái. Emlékkötet dr. Markos György 70. születésnapjára. Budapest: Akadémiai Kiadó, p.

17 SZERKESZTÉSEK Urban Development in the USA and Hungary. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography in Hungary, 14.) Impact of Modern Agriculture on Rural Development. Abstracts of Papers. International Geographical Union Commission on Rural Development, International Symposium Szeged. Szeged: International Geographical Union, p. Területi kutatások, 2. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p. (Elmélet Módszer Gyakorlat, 19.) MÉSZÁROS JÚLIA: Development of Settlement Systems. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography in Hungary, 15.). VOLGYES, IVAN: The Effect of Modern Agriculture on Rural Development. New York: Pergamon Press, p. (Pergamon Policy Studies on International Development) LONSDALE, RICHARD E.: Rural Public Services: International Comparisons. London: Boulder; Westview Press, p. (Rural Studies Series). PÉCSI MÁRTON: Geographical Essays in Hungary. Budapest: Geographical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, p. (Theory Methodology Practice, 29.) VELDMAN, JOEKE: Rural Development Issues in Industrialized Countries. Pécs: Centre for Regional Studies, p. (Regional Research Reports, 1.) GIJSWIJT, AUGUST J. RHODE, BARBARA: Environmental Policies in East and West. London: Taylor Graham, p HINRICHSEN, DON: State of the Hungarian Environment. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, The Ministry for Environment and Water Management, Hungarian Central Statistical Office, p.

18 18 ENYEDI GYÖRGY HAMILTON, IAN F. E.: East-Central Europe in Social and Economic Transition. Special issue. Geoforum, p Social Transition and Urban Restructuring in Central Europe. Budapest: European Science Foundation, p Társadalmi területi egyenlıtlenségek Magyarországon. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, p Social Change and Urban Restructuring in Central Europe. Budapest: Akadémiai Kiadó, p Magyarország településkörnyezete. Budapest: MTA, p. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián IV. A területfejlesztési program tudományos megalapozása). Magyarország az ezredfordulón. Országtanulmány. Budapest: CEBA Kiadó, p. (Magyarország Kézikönyvtára) HORVÁTH GYULA: Táj, település, régió. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, Kossuth Kiadó, p. (Magyar Tudománytár, 2.) A régió. [tematikus szám]. Magyar Tudomány, 110. (49) p. TÓZSA ISTVÁN: The Region. Regional Development, Policy, Administration, E-Government. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Transition, Competitiveness and Economic Growth, 5.) KERESZTÉLY KRISZTINA: A magyar városok kulturális gazdasága. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, p. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Mőhelytanulmányok).

19 SOROZAT- ÉS FOLYÓIRAT-SZERKESZTÉSEK 19 SOROZAT- ÉS FOLYÓIRAT-SZERKESZTÉSEK Fıszerk. Földrajzi Értesítı, évf. ( ). Sorozatszerk. Geography of World Agriculture. Budapest: Akadémiai Kiadó, köt. ( ). Sorozatszerk. Regional Research Reports. Pécs: Centre for Regional Studies, 1 2. köt. ( ). Fıszerk. Magyar Tudomány, évf. ( ). KANDIDÁTUSI ÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉSEK Délkelet-Alföld mezıgazdasági földrajza. Kandidátusi értekezés. Budapest, p. A magyar mezıgazdaság területi problémái. (Termelési körzetek és a területi fejlesztés). Akadémiai doktori értekezés. Budapest, , 83 p.

20 20 ENYEDI GYÖRGY 1955 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK A szovjet mezıgazdaság új fellendülés útján. Közgazdasági Szemle, p. G. SZABÓ MIHÁLY: A Délkelet-Alföld mezıgazdasági földrajzának alapvonásai. 1. Földrajzi Értesítı, p. G. SZABÓ MIHÁLY: Egyiptom gazdasága az új rendszerben. Közgazdasági Szemle, p. G. SZABÓ MIHÁLY: A hazai gazdasági földrajztudomány feladatai. Közgazdasági Szemle, p. G. SZABÓ MIHÁLY: Öntözéses gazdálkodás a Délkelet-Alföldön. Földrajzi Közlemények, p Agrárközgazdasági tapasztalatok Bulgáriában. Közgazdasági Szemle, p. G. SZABÓ MIHÁLY: A Délkelet-Alföld mezıgazdasági földrajzának alapvonásai. 2. Földrajzi Értesítı, p A dán mezıgazdaság a 2. világháború után. Közgazdasági Szemle, p. A kukorica Magyarországon. Földrajzi Közlemények, p. Lucernatermesztés Békés megyében. Földrajzi Értesítı, p. Szarvasmarhatenyésztés a Délkelet-Alföldön. Földrajzi Értesítı, p Cukorrépatermesztésünk agrárföldrajzi vázlata. Földrajzi Közlemények, p. Cukorrépa-termelı körzeteink agrárföldrajzi vizsgálata. Agrártudomány, p. Gazdasági földrajz az agrárfelsıoktatásban. Felsıoktatási Szemle, p.

21 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 21 Öntözéses gazdálkodás Plovdiv környékén. Földrajzi Értesítı, p A lucernatermesztésünk agrárföldrajzi vizsgálata. Földrajzi Közlemények, p. Lucernatermesztésünk néhány agrárföldrajzi kérdése. Agrártudomány, p. A mezıgazdasági körzetek kutatásának új módszerérıl. Földrajzi Értesítı, p. Az olasz földreform mérlege. Közgazdasági Szemle, p La cartographie de l utilisation du sol en Hongrie. In: Études sur les sciences géographiques hongroises. Ed. Gy. Miklós. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, p. A lengyel mezıgazdaság két területi típusa. Földrajzi Értesítı, p. A Délkelet-Alföld állattenyésztésének gazdasági földrajzi vizsgálata. Földrajzi Értesítı, p. A Délkelet-Alföld mezıgazdasági képe. Földrajzi Közlemények, p. A területhasznosítási (land use) térképezés. In: Agrártudományi Egyetem Közleményei Szerk. Szekeres L., Baintner K. [et al.]. Budapest: Mezıgazdasági Kiadó, p Eine Methode für die Abgrenzung von landwirtschaftlichen Rayons. In: Methods of Economic Regionalization. Eds. Dziewoński, K., Wróbel, A. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, (Geographia Polonica, 4.). Izrael mezıgazdasági helyzete. Földrajzi Értesítı, p. Földrajzi munkamegosztás és termelési körzetek a mezıgazdaságban. Földrajzi Értesítı, p. Az állattenyésztés területi típusai a Földön. Földrajzi Közlemények, p.

22 22 ENYEDI GYÖRGY Szenegál Köztársaság gazdasági földrajza. Földrajzi Közlemények, p The geographical types of agriculture in Hungary. Geograficseszkie tyipi szelszkogo hozjajsztva Vengrii. In: Economic Geographical Lectures. Dokladi po ekonomicseszkoj geografii. Budapest Balatonvilágos, f/1 6. p., f/1 4. p. Városföldrajzi feljegyzések Koppenhágáról. Földrajzi Értesítı, p Geografické typy maďarského zemĕdĕlství. Sborník Československé Společnosti Zemĕpisné, p. A mezıgazdaság földrajzi típusai Magyarországon. Földrajzi Közlemények, p. Városföldrajzi jegyzetek Párizsról. Földrajzi Értesítı, p L agriculture hongroise: problèmes de régionalisation. Revue de Géographie de l Est, p. Agrogeography of South-Eastern Great Plain. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Institute of Geography, p. (Abstracts, 1.). Analyse brève du problème de l utilisation du sol en Hongrie. Acta Geographica Debrecina, p. Geographical types of agriculture in Hungary. In: Applied Geography in Hungary. Ed. M. Pécsi. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography, 2.). Le village hongrois et la grande exploitation agricole. Annales de Géographie, p. PÉCSI MÁRTON: Gli studi geografici in Ungheria. Bollettino della Società Geografica Italiana, p Geography of Stoock-breeding. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Institute of Geography, p. (Abstracts, 5.).

23 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 23 A világ mezıgazdaságának földrajzi típusai. Földrajzi Közlemények, p Arbeitsrichtungen und Ergebnisse der ungarischen Agrargeographie. Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Halle, p. The Geographical Types of Agriculture in Hungary. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Institute of Geography, p. (Abstracts, 7.). A hegy- és dombvidéki területek földhasznosítási problémái Magyarországon. Földrajzi Közlemények, p. A mezıgazdasági jövedelem területi különbségei az Alföldön. Földrajzi Értesítı, p. The progress of geographical typology of agriculture in Hungary. In: Geographical Types of Hungarian Agriculture. Ed. B. Sárfalvi. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography, 3.). Vengerszkaja derevnja i krupnoe szocialiszticseszkoe hozjajsztvo. Izvesztija Akademia Nauk SzSzSzR. Szerija Geograficseszkaja, p. PÉCSI MÁRTON: Stan nauk geograficznych na Węgrzech. Przegląd Geograficzny p The Agriculture of the World. A Study in Agricultural Geography. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Institute of Geography, p. (Abstracts, 9.). A brief characterization of the agricultural land utilization in Hungary. In: Land Utilization in Eastern Europe. Ed. B. Sárfalvi. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography, 4.). The changing face of agriculture in Eastern Europe. The Geographical Review, p. La collectivisation de l agriculture hongroise: son contenue humain et économique. In: Mélanges de géographie physique, humaine, économique, appliquée offerts à M. Omer Tulippe. Vol. II. Géographie économique, géographie appliquée, régionalisation et théorie. Eds. J. A. Sporck, B. Schoumaker. Gembloux: J. Duculot, S. A., p. Problèmes et réalisations de l agriculture hongroise. Acta Geographica (Paris), janv. mars p.

24 24 ENYEDI GYÖRGY La Hongrie. In: A. Blanc P. George H. Smotkine: Les Républiques Socialistes d Europe Centrale. Paris: Presses Universitaires de France, p Die landwirtschaftliche Bodennutzung in Ungarn. Petermanns Geographische Mitteilungen, p. Lengyelország. In: Európa. II. Szerk. Marosi S., Sárfalvi B. Budapest: Gondolat Kiadó, p. Probleme der Bodennutzung in den Gebirg- und Hügellandschaften Ungarns. Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Halle, p. Räumliche Differenzen in der Agrarentwicklung von Ost-Mitteleuropa. Acta Geographica Debrecina, p. Területi különbségek a közép-kelet-európai agrárfejlıdésben. Földrajzi Közlemények, p. BERNÁT TIVADAR: A mezıgazdaság területi fejlıdésének fı jellemzıi (1935/ /66.). Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p. (MTA FKI Intézeti Munkajelentések, 3.). BERNÁT TIVADAR: A magyar mezıgazdaság területi fejlıdésének néhány kérdése. Földrajzi Értesítı, p. MAROSI SÁNDOR SÁRFALVI BÉLA SZILÁRD JENİ: Ungarn. In: Westermann Lexikon der Geographie. Braunschweig: Westermann Verlag, p Hungary. In: World Atlas of Agriculture. Vol. 1. Europe, USSR, Asia Minor. Ed. The Committee for the World Atlas of Africulture. Novara: Istituto Geografico de Agostini, p. A gazdasági földrajz fı fejlıdési problémái Magyarországon. Földrajzi Közlemények, p. A mezıgazdasági földhasznosítás térképezése. Földrajzi Közlemények, p. Népgazdaságunk területi fejlıdésének problémái. Valóság, p. Le problème du développement régional dans l économie hongrois. Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie, p.

25 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK Az Alföld gazdasági földrajzi problémái. Földrajzi Közlemények, p. The land of Hungary and the utilization types of agriculture. Geographia Polonica, p Economic geographical problems of the Great Hungarian Plain. In: The Changing Face of the Great Hungarian Plain. Ed. B. Sárfalvi. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography in Hungary, 9.). Farms and farmers the American agriculture. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Geographical Research Institute, p. (Abstracts, 10.). Razvitie narodnogo hozjajsztva v ekonomicseszkih rajonah Vengerszkoj Narodnoj Reszpubliki. Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR. Szeria Geograficseszkaja, p The land of Hungary and its agricultural utilization. In: Studies in Applied and Regional Geography. Eds. M. Shafi, M. Raza. Aligarh: Department of Geography, Aligarh Muslim University, p. A magyar urbanizáció kérdıjelei. Valóság, p. Az okszerő környezethasználat tervezése. Valóság, p. A társadalom és földrajzi környezete. Földrajzi Közlemények, p La localisation optimale de l agriculture hongroise. Bulletin de la Société Géographie Languedocienne, p. Planning for purposeful use of the environment: a Hungarian viewpoint. In: Environmental Deterioration in the Soviet Union and Eastern Europe. Ed. I. Volgyes. New York: Praeger, p. (Praeger Special Studies in International Politics and Government). BELUSZKY PÁL: Az Észak-Alföld gazdasági fejlıdése. Földrajzi Közlemények, p. BERNÁT TIVADAR: Regional development in Hungarian agriculture. In: Regional Studies, Methods and Analyses. Eds. I. Bencze, Gy. Bora. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography in Hungary, 12.).

26 26 ENYEDI GYÖRGY PÉCSI MÁRTON: Hungary. In: Encyclopaedia Britannica. Macropaedia 9. Chicago London: William Benton and Helen Hemingway Benton, p Development regions on the Hungarian Great Plain. In: Development Regions in the Soviet Union, Eastern Europe and Canada. Ed. A. F. Burghardt. New York: Praeger, p. La Hongrie. In: A. Blanc P. George H. Smotkine: Les Républiques Socialistes d Europe Centrale. 2e éd. revue. Paris: Presses Universitaires de France, p. A magyar mezıgazdasági tér felosztása (körzetesítése). Földrajzi Értesítı, p. Az elmaradott területek kutatása Magyarországon. Földrajzi Értesítı, p. A magyar falu átalakulása. Földrajzi Közlemények, p. Falukutatások a falufejlesztésért. Földrajzi Közlemények, p A regional subdivision of the agriculture of Hungary. In: Regional Development and Planning. British and Hungarian Case Studies. Eds. P. Compton, M. Pécsi. Budapest: Akadémiai Kiadó, l00. p. (Studies in Geography in Hungary, 12.). Rural transformation in Hungary. In: Rural Transformation in Hungary. Ed. Gy. Enyedi. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography in Hungary, 13.). Rural researches for rural development. Geoforum, p. A mezıgazdaság színvonal-zónái. In: A magyar népgazdaság fejlıdésének területi problémái. Szerk. Enyedi Gy. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. Az amerikai városfejlıdés problémái. Földrajzi Közlemények, p. Dinamikus falusi térségek Magyarországon. Földrajzi Értesítı, p. A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon. Területi Statisztika, p.

27 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK Az élelmiszeripar területi fejlesztése és a területfejlesztési politika. In: Az élelmiszeripar fejlesztésének területi kérdései. Budapest: Élelmiszeripari Gazdaságkutató Intézet, p. A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon. Földrajzi Értesítı, p. Iszszledovanyija szelszkogo razvitija. In: Szovremennie problemi geografii. Red. I. P. Geraszimov. Moszkva: Nauka, p. A korszerő falufejlesztés elvei és legújabb tendenciái. Területrendezés, p. A magyar falu átalakulása. Látóhatár, április, p. Magyarország elmaradott területeinek vizsgálata. Magyar Tudomány, p. Rozwój rolnictwa węgierskiego. Przegląd Geograficzny, p. Transformation of the Hungarian village. New Hungarian Quarterly, p. BELUSZKY PÁL: Az életkörülmények területi vizsgálata. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p. (Elméleti és Módszertani Vitaanyagok, Munkajelentések, 16.) The process of suburban development in Budapest. In: Urban Development in the USA and Hungary. Ed. Gy. Enyedi. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography in Hungary, 14.). Die Entwicklung der ungarischen Landwirtschaft nach dem zweiten Weltkrieg. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, p. A mezıgazdasági foglalkoztatottak számának és területi eloszlásának változása ( ). Területi Kutatások, p. Gazdaságpolitika és területi fejlıdés. Valóság, p. A mezıgazdaság fejlıdésének hatása a falusi településekre. Városépítés, p. BERNÁT TIVADAR: Regional Problems of Hungarian Agriculture. Production Regions and Regional Development. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Geographical Research Institute, p. (Geographical Abstracts from Hungary, 20.).

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Könyv - A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdései. Pécs: MTA RKK, 1985 320 p. (Közlemények 32.) Társszerk.: Hrubi L. - A jövőalkotás társadalomtechnikája.

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza 2007-től törzstag és az andragógia alprogram vezetője vagyok a Neveléstudományi Doktori Iskolában. 2003 júniusában vendégprofesszorként Németországban a Vechtai

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2004 Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Központ sorozataiban megjelent kiadványok Területi és települési

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

BELUSZKY PÁL MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1959 2006

BELUSZKY PÁL MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1959 2006 BELUSZKY PÁL MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1959 2006 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 3. BELUSZKY PÁL MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1959 2006 Összeállította Sziráki Zsuzsanna

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL 866 SZEMLE mérleg-vizsgálat eredményei több lengyel magyar, finn magyar összehasonlításnak vetették meg az alapjait, melyeket a csehszlovák és az osztrák összehasonlítási munkák követtek. E munkák sikerében

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 400331 Kolozsvár, Donáth út, 113/13 E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar Születés ideje és

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások:

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások: Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Szabó Sz. (2004): A közlekedési eredetű konfliktusok csoportosítása, és előfordulása Magyarországon. Comitatus önkormányzati szemle. 2004.

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, 2014.03.18. Kocsis Károly Tóth József életpályájának tagolása legfontosabb munkahelyei szerint

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Születési hely és idő: Mezőkövesd, 1963. április 14. Cím: 2120 Dunakeszi Béke u. 3/a Telefon munkahelyi: (1) 375 90 11/307, (30) 476 82 91 Fax: (1) 224 67 25 E-mail:

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján 2015 1. Farkas Éva A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN Hivatkozási jegyzékkel kiegészítve Németh Sándor Születési idő, hely: 1979. április 30., Szombathely Lakóhely: 9737 Bük Tanulmányok, képzettségek,

Részletesebben

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old.

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. Ficzere Lajos válogatoott publikációs jegyzék Önálló monográfiák, könyvek 1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. 2.

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földtudományok Doktori Iskola Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék A LAKÓPARKOK FÖLDRAJZI VIZSGÁLATA ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KIHÍVÁSAIK

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Dr. Pomázi István, PhD. Publikációs jegyzék. Idegen nyelvű publikációk

Dr. Pomázi István, PhD. Publikációs jegyzék. Idegen nyelvű publikációk Dr. Pomázi István, PhD Publikációs jegyzék Könyvek, könyvrészletek Idegen nyelvű publikációk 1. T. Fleischer I.Pomázi E.Tombácz (1993) Pour une economie soucieuse de l'environnement en Hongrie. In: Krystyna

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

Tér és Társadalom 1. évf. 1987/1. Tér. és társadalom MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA PÉCS

Tér és Társadalom 1. évf. 1987/1. Tér. és társadalom MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA PÉCS Tér és társadalom 1987 1 MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA PÉCS TÉR ÉS TÁRSADALOM az MTA Regionális Kutatások Központja folyóirata Megjelenik negyedévenként. A szerkeszt őbizottság tagjai: Barta Györgyi

Részletesebben

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A szorgalmi időszak utolsó hetében, december 19-én írásbeli elővizsga tehető.

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

Szirmai Viktória (szerk.) (2015): A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé, Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 480 p.

Szirmai Viktória (szerk.) (2015): A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé, Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 480 p. Szirmai Viktória Professor Emerita (MTA TK SZI) Osztály: Társadalmi integráció és társadalompolitika osztály Tudományos cím vagy fokozat: MTA doktora, DSc. E-mail: szirmai.viktoria@tk.mta.hu Telefonszám:

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek 2. Végzettség, minősítés 2007. 1999. PhD (közgazdaságtudomány) PTE

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei csereháti mintaterületen

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei csereháti mintaterületen Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven a) Monográfia, szakkönyv, könyvrészlet 1. Hegedős Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári

Részletesebben

Lakcím H-9024 Gyır, Roosevelt u. 6. Mobil +36 20 2520059 grosza@gmail.com http://www.grinya.hu

Lakcím H-9024 Gyır, Roosevelt u. 6. Mobil +36 20 2520059 grosza@gmail.com http://www.grinya.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516578 Fax +36 96 516579 E-mail grosza@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. GROSZ András Nemzetiség

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

Lukács Péter Semjén András (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988 (253 o.)

Lukács Péter Semjén András (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988 (253 o.) VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: SEMJÉN András KÖNYVEK, KÖNYVFEJEZETEK Könyvek: Semjén András Tóth István János (szerk.): Rejtett gazdaság. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: FAZEKAS Károly KÖNYV, KÖNYVFEJEZET FAZEKAS K LOVÁSZ A TELEGDY Á. (eds.) The Hungarian Labour Market 2010, Review and Analysis, Budapest: Institute of Economics, HAS, National

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Könyvkatalógus 1984-2014 Válogatás

Könyvkatalógus 1984-2014 Válogatás Könyvkatalógus 1984-2014 Válogatás Az 1984-ben alapított MTA Regionális Kutatások Központja harmincéves fennállása alatt 8 magyar és 3 angol nyelvű sorozatot gondozott, közel 350 kiadványt jelentetett

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Ács Péter. Béres Csaba Zoltán Filó Csilla.: E-neighbourhood, azaz a hipertér lokális perspektívái in: Kultúra és Közösség 2003/1

Ács Péter. Béres Csaba Zoltán Filó Csilla.: E-neighbourhood, azaz a hipertér lokális perspektívái in: Kultúra és Közösség 2003/1 Publikációk Cikkek: Ács Péter 2009 A web mögött in Médiakutató 2009/ (Megjelenés alatt.) Peter Ács. 2009. Theoretical approach of territorial intelligence and communication. In International Conference

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Rudas Tamás. Főigazgató

Rudas Tamás. Főigazgató Rudas Tamás Főigazgató Tudományos cím vagy fokozat: MTA doktora, DSc. E-mail: rudas.tamas@tk.mta.hu Telefonszám: 06-1-224-6733 / 460 Épület: PTI épület (Emelet, szobaszám: I. ) Kutatási területek Rudas

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Telefonszám E-mail Juhász István 06-36/520-400/ 3077 mellék juhasz.istvan@ektf.hu Szakmai tapasztalat Időtartam 2009. szeptember tanársegéd Előadások és szemináriumok

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április)

Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április) Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április) KÖNYV, KÖNYVFEJEZET Káldor Miklós: Gazdaságelmélet-gazdaságpolitika. (A kötet válogatása és a bevezető tanulmány írása) KJK., Budapest, 1989. A magyarországi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Beosztás

ÖNÉLETRAJZ. Beosztás 1. Családi név: Tóth 2. Utónév: István György 3. Születési idı: Pápa, 1962. szeptember 10. 4. Állampolgárság: magyar 5. Jelenlegi munkahely: Jelenlegi munkahely neve, címe TÁRKI Társadalomkutatási Intézet

Részletesebben

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2.

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. Helyszín: TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. PROGRAM (http://www.sci.u-szeged.hu/gafo/): Március 12., csütörtök 13.00-14.00: Regisztráció. Gazdaság- és Társadalomföldrajzi

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu

Szakmai önéletrajz. Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu Szakmai önéletrajz Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu Tanulmányok 1998. szeptember 2003. június JATE, majd szociológia szak Szociológus (Oklevél szám: 773/2003. ; Megszerzés

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás 2007-2010 A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban, TERD Projekt azonosító száma: OTKA T- 69160 Nevesített

Részletesebben

T E R Ü L E T I S T A T I S Z T I K A

T E R Ü L E T I S T A T I S Z T I K A T E R Ü L E T I S T A T I S Z T I K A A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG DR. BALOGH MIKLÓS, DR. HORVÁTH GYULA, DR. HORVÁTH JÓZSEF, DR. KAPROS TIBORNÉ, KOVÁCS FLÓRIÁN LÁSZLÓ,

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

2. Önkormányzati alapjogok Nemzetközi összehasonlításban. In.: Pro Publico Bono. 2011/1. Különszám. (p )

2. Önkormányzati alapjogok Nemzetközi összehasonlításban. In.: Pro Publico Bono. 2011/1. Különszám. (p ) Publikációk jegyzéke: 1. Special Status of Budapest. In.: Hrvatska i komparativna javna uprava. Institut za Javnu Upravu, Novi Informator, Pravni Fakultet Sveucilista u Zagrebu. 2012/1. (p. 5-39). 2012.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding 2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding Tartalomjegyzék / Contents HUNGARIAN-ENGLISH Dr. Klinghammer István Elszó... 10 Dr. István Klinghammer Foreword...12 2.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Type of activity Field or subject Target group Number of participants

Type of activity Field or subject Target group Number of participants Date/Duration/ Venue 7th of January 10-11th of January 14-18th of January 22th of January 22th of January 4-8th of February 27th of February February Type of activity Field or subject Target group Number

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím: Otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA KOVÁCS TERÉZ

PUBLIKÁCIÓS LISTA KOVÁCS TERÉZ PUBLIKÁCIÓS LISTA KOVÁCS TERÉZ MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Pécs, Papnövelde u. 22. 7601 Pécs, Pf. 199 Tel.: (72) 523 830 Fax: (72) 523 803 kovacst@rkk.hu Pécs, 2006.

Részletesebben

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Könyvek: Alden, Chris: Kína az afrikai kontinensen. Pécs : IDResearch Kft : Publikon K., 2010. 327 A 35 Bánhidi Ferenc: Kína gazdasági fejlődésének tendenciái a nyolcvanas

Részletesebben

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p.

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p. NAVRACSICS TIBOR Önálló monográfia, tankönyv NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. B Korona K. 1998. 342, [2] Tanulmány gyűjteményes kötetben NAVRACSICS Tibor:

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest]

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] A typology of FUAs, based on 5 functions: - population - transport - manufacturing GVA - no

Részletesebben

Curriculum vitae. Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati gazdaságtan (1975)

Curriculum vitae. Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati gazdaságtan (1975) 1 Curriculum vitae Fazekas Károly Született: 1951. december 18-án, Miskolcon Lakcím: 1029 Budapest, Csatlós u 42 Egyetemi diploma: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Szakirány: Vállalati

Részletesebben