ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005"

Átírás

1 ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA

2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 2.

3 ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA Összeállította Simonfai Lászlóné és Sziráki Zsuzsanna MTA Regionális Kutatások Központja Pécs, 2005

4 E kiadvány Enyedi György 75. születésnapja alkalmából jelent meg. Sorozatszerkesztı Sziráki Zsuzsanna ISSN ISBN Felelıs kiadó: Horváth Gyula fıigazgató Borító: Pinczehelyi Sándor Technikai szerkesztı: Frick Dorottya Nyomdai munkálatok: Sümegi Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs

5 TARTALOM Elıszó 7 Könyvek, önálló kiadványok 9 Tankönyvek, egyetemi jegyzetek, oktatási anyagok 13 Szerkesztések 16 Sorozat- és folyóirat-szerkesztések 19 Kandidátusi és akadémiai doktori értekezések 19 Könyvfejezetek, tanulmányok, tudományos cikkek 20 Megjelent konferencia-elıadások, absztraktok 42 Ismeretterjesztı cikkek, kisebb írások 49 Könyvismertetések 57 Beszámolók, tájékoztatók, megemlékezések, hozzászólások 65 Napi- és hetilapcikkek, interjúk 71

6

7 ELİSZÓ Az MTA Regionális Kutatások Központja által közreadott kötet Enyedi György akadémikus öt évtizedes tudományos munkásságának győjteménye. A több mint 700 tételt tartalmazó bibliográfia áttekintést ad a szerzı igen sokoldalú tudományos tevékenységérıl, számos témakörben végzett kutatásairól, tudományt népszerősítı munkásságáról, tudománypolitikai nézeteirıl. A bibliográfia szerkezetének rendezı elve a mőfaji elhatárolás, az idırend, azon belül az önálló, majd társszerzıs munkák. Az anyaggyőjtés során felhasználtuk az MTA Földrajztudományi Kutatóintézete és az MTA Regionális Kutatások Központja könyvtárai által az évek során megjelentetett publikációs jegyzékeket, átnéztük a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára által rendelkezésünkre bocsátott akadémikusi publikációs listát, és éltünk az Internet nyújtotta lehetıségekkel is. Így talán reménykedhetünk abban, hogy a hazai és a külföldön publikált munkák mindegyikére rábukkantunk, a korábbi pontatlanságokat és hiányokat javítani és pótolni tudtuk. A bibliográfiát Enyedi György 75. születésnapja alkalmából az MTA Regionális Kutatások Központja nagyrabecsülése jeléül annak reményében adja közre, hogy az nemcsak egyszerő számbavétele 50 év tudományos munkásságának, hanem fontos forrásmunka is a további földrajzi és regionális kutatásokhoz, valamint követendı példa a fiatal kutatói generáció számára. A bibliográfia szerkesztıi pedig ezúton fejezik ki tiszteletüket, és e nagy örömmel végzett munkájukkal mondanak köszönetet Enyedi Györgynek a könyvtárak és a könyvtárosi munka mindenkori megbecsüléséért, támogatásáért és segítéséért. Pécs, Simonfai Lászlóné Sziráki Zsuzsanna

8

9 KÖNYVEK, ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK KÖNYVEK, ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK A mezıgazdasági körzetek kutatásának új módszerérıl. Budapest: Mezıgazdasági Kiadó, p BERNÁT TIVADAR: A magyar mezıgazdasági termelés körzetei. I. A szántóföldi növénytermelés körzetei. Budapest: Mezıgazdasági Kiadó, p Az állattenyésztés földrajza. Budapest: Gondolat Kiadó, p. A Délkelet-Alföld mezıgazdasági földrajza. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Földrajzi Monográfiák, 6.) A Föld mezıgazdasága. Budapest: Mezıgazdasági Kiadó, p. A mezıgazdaság földrajzi típusai Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Földrajzi Tanulmányok, 4.) Lengyelország földrajza. Budapest: Gondolat Kiadó, p A természeti erıforrások hatása a népgazdaság területi differenciálódására távlati terv. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p. A mezıgazdasági földhasznosítás térképezése. Módszertani tanulmány. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p Farmok és farmerek. Az amerikai mezıgazdaság. Budapest: Mezıgazdasági Kiadó, p.

10 10 ENYEDI GYÖRGY 1976 Hungary. An Economic Geography. Boulder: Westview Press, p. (Westview Special Studies on Contemporary Eastern Europe) BERNÁT TIVADAR: A magyar mezıgazdaság területi problémái. (Termelési körzetek és a területi fejlesztés). Budapest: Akadémiai Kiadó, p Kelet-Közép-Európa gazdaságföldrajza. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, p. LACKÓ LÁSZLÓ KİSZEGFALVI GYÖRGY: Functional Urban Regions in Hungary. Laxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis, p Falvaink sorsa. Budapest: Magvetı Kiadó, p. (Gyorsuló Idı) BARTA GYÖRGYI: Iparosodás és a falu átalakulása. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, p. (Iparosodó Mezıgazdaság) Ekonomicseszkaja geografija szocialiszticseszkih sztran Jevropi. Moszkva: Progreszsz, p Földrajz és társadalom. Tanulmányok. Budapest: Magvetı Kiadó, p. (Elvek és Utak) Az urbanizációs ciklus és a magyar településhálózat átalakulása. Akadémiai székfoglaló: december 6. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Értekezések, Emlékezések).

11 KÖNYVEK, ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK Település és társadalom. Mőhelytanulmány. Budapest: MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet, p. (Helyi Társadalom, 4.). ZENTAI VIOLETTA: Environmental Policy in Hungary. Pécs: Centre for Regional Studies, p. (Discussion Papers, 2.) A városnövekedés szakaszai. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Kérdıjel) New Basis for Regional and Urban Policies in East-Central Europe. Pécs: Centre for Regional Studies, p. (Discussion Papers, 9.) SZIRMAI VIKTÓRIA: Budapest: A Central European Capital. London: Belhaven Press, p. (World Cities) SZIGETI ERNİ: Urbanization and Housing Processes and Facts in East- Central Europe. Budapest: United Nations Centre for Human Settlements Habitat Information Center for East-Central Europe, p Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet idıszakában. Budapest: Hilscher Rezsı Szociálpolitikai Egyesület, p. (Ember, Település, Régió). Integration with Diversity: Formation of a European Urban System. Los Angeles: Center for European Studies, UCLA, p. (Working Paper, 3.) Integration of the Urban System in East-Central Europe. Bonn: Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, p Transformation in Central European Postsocialist Cities. Pécs: Centre for Regional Studies, p. (Discussion Papers, 21.).

12 12 ENYEDI GYÖRGY 2003 Városi világ városfejlıdés a globalizáció korában. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, p. (Habilitációs Elıadások, 4.) Public Participation in Socially Sustainable Urban Development. Pécs: UNESCO, Centre for Regional Studies, p. (UNESCO/MOST Program). Participation publique dans le développement social durable des villes. Pécs: UNESCO, Centre des Recherches Régionales, p. (UNESCO/ MOST Programme).

13 TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK, OKTATÁSI ANYAGOK TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK, OKTATÁSI ANYAGOK PÁPAI MIKLÓS CSIGHY TIBOR: Agrárgazdaságtan. (Egyetemi jegyzet). Budapest: Jegyzetsokszorosító, p Agrárföldrajz. Egyetemi jegyzet. Budapest: Jegyzetellátó, p Kalászos növényeink gazdaságföldrajza. Budapest: Tudományos Ismeretterjesztı Társulat Földrajzi és Földtan-geofizikai Szakosztályok Választmánya, p A mezıgazdaság földrajza. Budapest: Tankönyvkiadó, p Változások az amerikai mezıgazdaságban. In: Változó világ. Földrajzi olvasókönyv. Szerk. Mérı J. Budapest: Tankönyvkiadó, p Gazdaságpolitika és területi fejlıdés. In: Szöveggyőjtemény az általános szociológiához. Szerk. Bánlaky P., Tóth P. P. Budapest: Tankönyvkiadó, p A magyar településhálózat átalakulása. In: Tanulmánygyőjtemény a földrajztanárok intenzív továbbképzésére. Szerk. Probáld F. Budapest: Tanítóképzı Fıiskola, p Az urbanizáció szakaszai és ciklusai. Településfejlesztés és településellátás. Kéziratos segédlet a nappali, esti és levelezı tagozat I. évfolyam számára. Budapest: Államigazgatási Fıiskola Pénzügyi és Gazdasági Tanszék, fol.

14 14 ENYEDI GYÖRGY Gazdaságpolitikai szakaszok és területfejlesztés. In: Terület- és településfejlesztési politika. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem továbbképzı szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem, p. (Humán szervezı személyügyi (munkaügyi) menedzser sorozat). Településformáló folyamatok és településpolitika Magyarországon. In: Területés településfejlesztési politika. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem továbbképzı szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem, p. (Humán szervezı személyügyi (munkaügyi) menedzser sorozat) Tér és társadalom. In: Regionális politika. I. Az európai integráció regionális politikája. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem Terület- és Településfejlesztési szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. Az ipar regionális fejlıdése Kelet-Közép-Európában. In: Regionális politika II. Területi fejlıdés és regionális politikák Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem Területés Településfejlesztési szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. Urbanizáció Kelet-Közép-Európában. In: Regionális politika II. Területi fejlıdés és regionális politikák Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem Terület- és Településfejlesztési szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. Településpolitikák Kelet-Közép-Európában. In: Regionális politika II. Területi fejlıdés és regionális politikák Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem Terület- és Településfejlesztési szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. Gazdaságpolitikai szakaszok és területfejlesztés. In: Regionális politika II. Területi fejlıdés és regionális politikák Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem Terület- és Településfejlesztési szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p.

15 TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK, OKTATÁSI ANYAGOK 15 A területfejlesztési politika néhány új elemérıl. In: Regionális politika II. Területi fejlıdés és regionális politikák Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem Terület- és Településfejlesztési szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p. Településformáló folyamatok és településpolitika Magyarországon. In: Regionális politika II. Területi fejlıdés és regionális politikák Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Olvasókönyv a Janus Pannonius Tudományegyetem Terület- és Településfejlesztési szak I. évfolyamos hallgatóinak. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, p Gazdaságpolitikai szakaszok és területfejlesztés. In: Terület- és településfejlesztési politika. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem, p. (Humán Szervezı, Munkaügyi Menedzser Sorozat). Településformáló folyamatok és településpolitika Magyarországon. In: Területés településfejlesztési politika. Összeáll. Horváth Gy. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem, p. (Humán Szervezı Munkaügyi Menedzser Sorozat) Adalékok a területfejlesztés aktuális kérdéseihez. In: Regionális fejlesztés a jövı szolgálatában. Miskolc: Miskolci Egyetem Regionális Gazdaságtan Tanszék, p.

16 16 ENYEDI GYÖRGY 1968 SZERKESZTÉSEK EKE PÁLNÉ: Magyar agrárföldrajzi bibliográfia Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p POLYÁNSZKY PIROSKA: Géographie et l aménagement territoire. III. Colloque Franco Hongrois de Géographie. Budapest: Institut de Recherches Géographiques de l Académie des Sciences de Hongrie, p PÉCSI MÁRTON MAROSI SÁNDOR: Hungary. Geographical Studies. Budapest: International Geographical Union, p. PÉCSI MÁRTON: A tájépítés, tájvédelem, tájrekonstrukció feladatai a városiipari mikrokörzetekben. Módszertani tanulmány. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p EKE PÁLNÉ: Falusi térségek kutatása Magyarországon ( ). Bibliográfia. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p Agrarian Industrial Complexes in the Modern Agriculture. Les complexes agro-industriels en agriculture moderne. Papers Presented for the Symposium K 23 (Rural Planning and Development) of the 23 rd International Geographical Congress, Odessa, USSR, July Budapest: Geographical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, p. Rural Transformation in Hungary. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography in Hungary, 13.). A magyar népgazdaság fejlıdésének területi problémái. Emlékkötet dr. Markos György 70. születésnapjára. Budapest: Akadémiai Kiadó, p.

17 SZERKESZTÉSEK Urban Development in the USA and Hungary. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography in Hungary, 14.) Impact of Modern Agriculture on Rural Development. Abstracts of Papers. International Geographical Union Commission on Rural Development, International Symposium Szeged. Szeged: International Geographical Union, p. Területi kutatások, 2. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p. (Elmélet Módszer Gyakorlat, 19.) MÉSZÁROS JÚLIA: Development of Settlement Systems. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography in Hungary, 15.). VOLGYES, IVAN: The Effect of Modern Agriculture on Rural Development. New York: Pergamon Press, p. (Pergamon Policy Studies on International Development) LONSDALE, RICHARD E.: Rural Public Services: International Comparisons. London: Boulder; Westview Press, p. (Rural Studies Series). PÉCSI MÁRTON: Geographical Essays in Hungary. Budapest: Geographical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, p. (Theory Methodology Practice, 29.) VELDMAN, JOEKE: Rural Development Issues in Industrialized Countries. Pécs: Centre for Regional Studies, p. (Regional Research Reports, 1.) GIJSWIJT, AUGUST J. RHODE, BARBARA: Environmental Policies in East and West. London: Taylor Graham, p HINRICHSEN, DON: State of the Hungarian Environment. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, The Ministry for Environment and Water Management, Hungarian Central Statistical Office, p.

18 18 ENYEDI GYÖRGY HAMILTON, IAN F. E.: East-Central Europe in Social and Economic Transition. Special issue. Geoforum, p Social Transition and Urban Restructuring in Central Europe. Budapest: European Science Foundation, p Társadalmi területi egyenlıtlenségek Magyarországon. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, p Social Change and Urban Restructuring in Central Europe. Budapest: Akadémiai Kiadó, p Magyarország településkörnyezete. Budapest: MTA, p. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián IV. A területfejlesztési program tudományos megalapozása). Magyarország az ezredfordulón. Országtanulmány. Budapest: CEBA Kiadó, p. (Magyarország Kézikönyvtára) HORVÁTH GYULA: Táj, település, régió. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, Kossuth Kiadó, p. (Magyar Tudománytár, 2.) A régió. [tematikus szám]. Magyar Tudomány, 110. (49) p. TÓZSA ISTVÁN: The Region. Regional Development, Policy, Administration, E-Government. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Transition, Competitiveness and Economic Growth, 5.) KERESZTÉLY KRISZTINA: A magyar városok kulturális gazdasága. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, p. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Mőhelytanulmányok).

19 SOROZAT- ÉS FOLYÓIRAT-SZERKESZTÉSEK 19 SOROZAT- ÉS FOLYÓIRAT-SZERKESZTÉSEK Fıszerk. Földrajzi Értesítı, évf. ( ). Sorozatszerk. Geography of World Agriculture. Budapest: Akadémiai Kiadó, köt. ( ). Sorozatszerk. Regional Research Reports. Pécs: Centre for Regional Studies, 1 2. köt. ( ). Fıszerk. Magyar Tudomány, évf. ( ). KANDIDÁTUSI ÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉSEK Délkelet-Alföld mezıgazdasági földrajza. Kandidátusi értekezés. Budapest, p. A magyar mezıgazdaság területi problémái. (Termelési körzetek és a területi fejlesztés). Akadémiai doktori értekezés. Budapest, , 83 p.

20 20 ENYEDI GYÖRGY 1955 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK A szovjet mezıgazdaság új fellendülés útján. Közgazdasági Szemle, p. G. SZABÓ MIHÁLY: A Délkelet-Alföld mezıgazdasági földrajzának alapvonásai. 1. Földrajzi Értesítı, p. G. SZABÓ MIHÁLY: Egyiptom gazdasága az új rendszerben. Közgazdasági Szemle, p. G. SZABÓ MIHÁLY: A hazai gazdasági földrajztudomány feladatai. Közgazdasági Szemle, p. G. SZABÓ MIHÁLY: Öntözéses gazdálkodás a Délkelet-Alföldön. Földrajzi Közlemények, p Agrárközgazdasági tapasztalatok Bulgáriában. Közgazdasági Szemle, p. G. SZABÓ MIHÁLY: A Délkelet-Alföld mezıgazdasági földrajzának alapvonásai. 2. Földrajzi Értesítı, p A dán mezıgazdaság a 2. világháború után. Közgazdasági Szemle, p. A kukorica Magyarországon. Földrajzi Közlemények, p. Lucernatermesztés Békés megyében. Földrajzi Értesítı, p. Szarvasmarhatenyésztés a Délkelet-Alföldön. Földrajzi Értesítı, p Cukorrépatermesztésünk agrárföldrajzi vázlata. Földrajzi Közlemények, p. Cukorrépa-termelı körzeteink agrárföldrajzi vizsgálata. Agrártudomány, p. Gazdasági földrajz az agrárfelsıoktatásban. Felsıoktatási Szemle, p.

21 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 21 Öntözéses gazdálkodás Plovdiv környékén. Földrajzi Értesítı, p A lucernatermesztésünk agrárföldrajzi vizsgálata. Földrajzi Közlemények, p. Lucernatermesztésünk néhány agrárföldrajzi kérdése. Agrártudomány, p. A mezıgazdasági körzetek kutatásának új módszerérıl. Földrajzi Értesítı, p. Az olasz földreform mérlege. Közgazdasági Szemle, p La cartographie de l utilisation du sol en Hongrie. In: Études sur les sciences géographiques hongroises. Ed. Gy. Miklós. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, p. A lengyel mezıgazdaság két területi típusa. Földrajzi Értesítı, p. A Délkelet-Alföld állattenyésztésének gazdasági földrajzi vizsgálata. Földrajzi Értesítı, p. A Délkelet-Alföld mezıgazdasági képe. Földrajzi Közlemények, p. A területhasznosítási (land use) térképezés. In: Agrártudományi Egyetem Közleményei Szerk. Szekeres L., Baintner K. [et al.]. Budapest: Mezıgazdasági Kiadó, p Eine Methode für die Abgrenzung von landwirtschaftlichen Rayons. In: Methods of Economic Regionalization. Eds. Dziewoński, K., Wróbel, A. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, (Geographia Polonica, 4.). Izrael mezıgazdasági helyzete. Földrajzi Értesítı, p. Földrajzi munkamegosztás és termelési körzetek a mezıgazdaságban. Földrajzi Értesítı, p. Az állattenyésztés területi típusai a Földön. Földrajzi Közlemények, p.

22 22 ENYEDI GYÖRGY Szenegál Köztársaság gazdasági földrajza. Földrajzi Közlemények, p The geographical types of agriculture in Hungary. Geograficseszkie tyipi szelszkogo hozjajsztva Vengrii. In: Economic Geographical Lectures. Dokladi po ekonomicseszkoj geografii. Budapest Balatonvilágos, f/1 6. p., f/1 4. p. Városföldrajzi feljegyzések Koppenhágáról. Földrajzi Értesítı, p Geografické typy maďarského zemĕdĕlství. Sborník Československé Společnosti Zemĕpisné, p. A mezıgazdaság földrajzi típusai Magyarországon. Földrajzi Közlemények, p. Városföldrajzi jegyzetek Párizsról. Földrajzi Értesítı, p L agriculture hongroise: problèmes de régionalisation. Revue de Géographie de l Est, p. Agrogeography of South-Eastern Great Plain. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Institute of Geography, p. (Abstracts, 1.). Analyse brève du problème de l utilisation du sol en Hongrie. Acta Geographica Debrecina, p. Geographical types of agriculture in Hungary. In: Applied Geography in Hungary. Ed. M. Pécsi. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography, 2.). Le village hongrois et la grande exploitation agricole. Annales de Géographie, p. PÉCSI MÁRTON: Gli studi geografici in Ungheria. Bollettino della Società Geografica Italiana, p Geography of Stoock-breeding. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Institute of Geography, p. (Abstracts, 5.).

23 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 23 A világ mezıgazdaságának földrajzi típusai. Földrajzi Közlemények, p Arbeitsrichtungen und Ergebnisse der ungarischen Agrargeographie. Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Halle, p. The Geographical Types of Agriculture in Hungary. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Institute of Geography, p. (Abstracts, 7.). A hegy- és dombvidéki területek földhasznosítási problémái Magyarországon. Földrajzi Közlemények, p. A mezıgazdasági jövedelem területi különbségei az Alföldön. Földrajzi Értesítı, p. The progress of geographical typology of agriculture in Hungary. In: Geographical Types of Hungarian Agriculture. Ed. B. Sárfalvi. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography, 3.). Vengerszkaja derevnja i krupnoe szocialiszticseszkoe hozjajsztvo. Izvesztija Akademia Nauk SzSzSzR. Szerija Geograficseszkaja, p. PÉCSI MÁRTON: Stan nauk geograficznych na Węgrzech. Przegląd Geograficzny p The Agriculture of the World. A Study in Agricultural Geography. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Institute of Geography, p. (Abstracts, 9.). A brief characterization of the agricultural land utilization in Hungary. In: Land Utilization in Eastern Europe. Ed. B. Sárfalvi. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography, 4.). The changing face of agriculture in Eastern Europe. The Geographical Review, p. La collectivisation de l agriculture hongroise: son contenue humain et économique. In: Mélanges de géographie physique, humaine, économique, appliquée offerts à M. Omer Tulippe. Vol. II. Géographie économique, géographie appliquée, régionalisation et théorie. Eds. J. A. Sporck, B. Schoumaker. Gembloux: J. Duculot, S. A., p. Problèmes et réalisations de l agriculture hongroise. Acta Geographica (Paris), janv. mars p.

24 24 ENYEDI GYÖRGY La Hongrie. In: A. Blanc P. George H. Smotkine: Les Républiques Socialistes d Europe Centrale. Paris: Presses Universitaires de France, p Die landwirtschaftliche Bodennutzung in Ungarn. Petermanns Geographische Mitteilungen, p. Lengyelország. In: Európa. II. Szerk. Marosi S., Sárfalvi B. Budapest: Gondolat Kiadó, p. Probleme der Bodennutzung in den Gebirg- und Hügellandschaften Ungarns. Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Halle, p. Räumliche Differenzen in der Agrarentwicklung von Ost-Mitteleuropa. Acta Geographica Debrecina, p. Területi különbségek a közép-kelet-európai agrárfejlıdésben. Földrajzi Közlemények, p. BERNÁT TIVADAR: A mezıgazdaság területi fejlıdésének fı jellemzıi (1935/ /66.). Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p. (MTA FKI Intézeti Munkajelentések, 3.). BERNÁT TIVADAR: A magyar mezıgazdaság területi fejlıdésének néhány kérdése. Földrajzi Értesítı, p. MAROSI SÁNDOR SÁRFALVI BÉLA SZILÁRD JENİ: Ungarn. In: Westermann Lexikon der Geographie. Braunschweig: Westermann Verlag, p Hungary. In: World Atlas of Agriculture. Vol. 1. Europe, USSR, Asia Minor. Ed. The Committee for the World Atlas of Africulture. Novara: Istituto Geografico de Agostini, p. A gazdasági földrajz fı fejlıdési problémái Magyarországon. Földrajzi Közlemények, p. A mezıgazdasági földhasznosítás térképezése. Földrajzi Közlemények, p. Népgazdaságunk területi fejlıdésének problémái. Valóság, p. Le problème du développement régional dans l économie hongrois. Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie, p.

25 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK Az Alföld gazdasági földrajzi problémái. Földrajzi Közlemények, p. The land of Hungary and the utilization types of agriculture. Geographia Polonica, p Economic geographical problems of the Great Hungarian Plain. In: The Changing Face of the Great Hungarian Plain. Ed. B. Sárfalvi. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography in Hungary, 9.). Farms and farmers the American agriculture. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Geographical Research Institute, p. (Abstracts, 10.). Razvitie narodnogo hozjajsztva v ekonomicseszkih rajonah Vengerszkoj Narodnoj Reszpubliki. Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR. Szeria Geograficseszkaja, p The land of Hungary and its agricultural utilization. In: Studies in Applied and Regional Geography. Eds. M. Shafi, M. Raza. Aligarh: Department of Geography, Aligarh Muslim University, p. A magyar urbanizáció kérdıjelei. Valóság, p. Az okszerő környezethasználat tervezése. Valóság, p. A társadalom és földrajzi környezete. Földrajzi Közlemények, p La localisation optimale de l agriculture hongroise. Bulletin de la Société Géographie Languedocienne, p. Planning for purposeful use of the environment: a Hungarian viewpoint. In: Environmental Deterioration in the Soviet Union and Eastern Europe. Ed. I. Volgyes. New York: Praeger, p. (Praeger Special Studies in International Politics and Government). BELUSZKY PÁL: Az Észak-Alföld gazdasági fejlıdése. Földrajzi Közlemények, p. BERNÁT TIVADAR: Regional development in Hungarian agriculture. In: Regional Studies, Methods and Analyses. Eds. I. Bencze, Gy. Bora. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography in Hungary, 12.).

26 26 ENYEDI GYÖRGY PÉCSI MÁRTON: Hungary. In: Encyclopaedia Britannica. Macropaedia 9. Chicago London: William Benton and Helen Hemingway Benton, p Development regions on the Hungarian Great Plain. In: Development Regions in the Soviet Union, Eastern Europe and Canada. Ed. A. F. Burghardt. New York: Praeger, p. La Hongrie. In: A. Blanc P. George H. Smotkine: Les Républiques Socialistes d Europe Centrale. 2e éd. revue. Paris: Presses Universitaires de France, p. A magyar mezıgazdasági tér felosztása (körzetesítése). Földrajzi Értesítı, p. Az elmaradott területek kutatása Magyarországon. Földrajzi Értesítı, p. A magyar falu átalakulása. Földrajzi Közlemények, p. Falukutatások a falufejlesztésért. Földrajzi Közlemények, p A regional subdivision of the agriculture of Hungary. In: Regional Development and Planning. British and Hungarian Case Studies. Eds. P. Compton, M. Pécsi. Budapest: Akadémiai Kiadó, l00. p. (Studies in Geography in Hungary, 12.). Rural transformation in Hungary. In: Rural Transformation in Hungary. Ed. Gy. Enyedi. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography in Hungary, 13.). Rural researches for rural development. Geoforum, p. A mezıgazdaság színvonal-zónái. In: A magyar népgazdaság fejlıdésének területi problémái. Szerk. Enyedi Gy. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. Az amerikai városfejlıdés problémái. Földrajzi Közlemények, p. Dinamikus falusi térségek Magyarországon. Földrajzi Értesítı, p. A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon. Területi Statisztika, p.

27 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK Az élelmiszeripar területi fejlesztése és a területfejlesztési politika. In: Az élelmiszeripar fejlesztésének területi kérdései. Budapest: Élelmiszeripari Gazdaságkutató Intézet, p. A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon. Földrajzi Értesítı, p. Iszszledovanyija szelszkogo razvitija. In: Szovremennie problemi geografii. Red. I. P. Geraszimov. Moszkva: Nauka, p. A korszerő falufejlesztés elvei és legújabb tendenciái. Területrendezés, p. A magyar falu átalakulása. Látóhatár, április, p. Magyarország elmaradott területeinek vizsgálata. Magyar Tudomány, p. Rozwój rolnictwa węgierskiego. Przegląd Geograficzny, p. Transformation of the Hungarian village. New Hungarian Quarterly, p. BELUSZKY PÁL: Az életkörülmények területi vizsgálata. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, p. (Elméleti és Módszertani Vitaanyagok, Munkajelentések, 16.) The process of suburban development in Budapest. In: Urban Development in the USA and Hungary. Ed. Gy. Enyedi. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Studies in Geography in Hungary, 14.). Die Entwicklung der ungarischen Landwirtschaft nach dem zweiten Weltkrieg. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, p. A mezıgazdasági foglalkoztatottak számának és területi eloszlásának változása ( ). Területi Kutatások, p. Gazdaságpolitika és területi fejlıdés. Valóság, p. A mezıgazdaság fejlıdésének hatása a falusi településekre. Városépítés, p. BERNÁT TIVADAR: Regional Problems of Hungarian Agriculture. Production Regions and Regional Development. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Geographical Research Institute, p. (Geographical Abstracts from Hungary, 20.).

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Dr. Lóczy Dénes I. Könyvek 1. LÓCZY D. (ed.) Land Evaluation Studies in Hungary. - Akadémiai Kiadó, Budapest. 1988. 95 p. 2. LÓCZY D. Dél-Dunántúl. Cartographia, Budapest. 2001. 184

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. július 1. december 31. 134. szám összeállította Petz Gabriella Magyar

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna. 1. Agrárpolitika vidékfejlesztés / szerk. Elek

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Tóth Gergely

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Tóth Gergely 5. sz. MELLÉKLET A Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím megszerzése érdekében benyújtott pályázathoz PUBLIKÁCIÓS LISTA 1 Tóth Gergely a) Tudományos könyvek szerző Tóth, G., Montanarella, L.,

Részletesebben

CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június

CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június 1 CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június I. IDEGEN NYELVŰ MONOGRÁFIÁK 1. Economic Mechanism in the GDR and Czechoslovakia: a Comparative Analysis. Budapest: Hungarian Scientific Council for the

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 3. szám HÍRLEVÉL 2011. június 20. E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS A T A R T A L O M B Ó L : Megemlékezés Konferencia beszámolók 2 3 Albizottsági vitaülés 6 PhD

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S 1 S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S By Professor László CSABA /incomplete, as of June, 2015/ I. MONOGRAPHS 1. Eastern Europe in the World Economy. Cambridge and New York: Cambridge University

Részletesebben

KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI

KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI 1967 Bárány, I. 1967. Der Einfluss des Niveauunterschiedes und der Exposition auf die Luftttemperatur in einer Doline im

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes. Tudományos folyóirat cikk

PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes. Tudományos folyóirat cikk 2009. 09. 20. PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes Tudományos folyóirat cikk Ámon Ada, Baranyi Árpád, Gulyás Ágnes, Horváth Zoltán, Matolay Réka és Pataki Gy. 1992. Szennyezés transzfer? ÖKO, Vol.

Részletesebben

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db Teljes publikációs lista Makra László Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db TUDOMÁNYOS CIKKEK REFERÁLT FOLYÓIRATOKBAN KÜLFÖLDÖN A fokozatszerzés (1996) óta: 22; korábban:

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék. MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. január március Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék. MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. január március Összeállította: Sziráki Zsuzsanna Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. január március Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK 1. Belényesi Emese: E-közigazgatás a magyar felsőoktatásban

Részletesebben

Publikációs jegyzék Belyó Pál

Publikációs jegyzék Belyó Pál Publikációs jegyzék Belyó Pál I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1.) A bölcsődei és óvodai

Részletesebben

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly I. A KANDIDÁTUSI FOKOZAT MEGSZERZÉSE (1986) ELŐTT MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK I/A. Tudományos folyóiratokban: Justyák J.- Tar K. (1973): A déli lejtőre és a vízszintes

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. év Lezárva: 2013.02.14. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben