Kreatív társadalom. Csepeli György. Az ember mint kreatív lény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kreatív társadalom. www.csepeli.hu. Csepeli György. Az ember mint kreatív lény"

Átírás

1 Csepeli György Kreatív társadalom Az ember mint kreatív lény Az ember kreatív lény. Kreativitásunk záloga nemünk legnagyobb találmánya a nyelv, melynek hiányában nem válhattunk volna azokká, akikké váltunk. Bár sokféle nyelven beszélünk, valószínűleg igaza van azoknak, akik egyetlen, a homo sapiens-re specifikusan jellemző nyelvi kompetenciát feltételeznek. Az állítás bizonyítéka, hogy bárhol, bármikor, bárkitől született gyermek bármilyen nyelvet képes megtanulni, amennyiben fiziológiailag ép és szociálisan súlyos deprivációktól mentes. Ismert már az a génhiba, mely lehetetlenné teszi a nyelv elsajátítását. Ha egyszerre több nyelvet beszélnek a gyermek környezetében, akkor a gyermek egyszerre több nyelvet is képes lesz megtanulni. A nyelv generatív rendszer, mely adott számú szabály segítségével, adott számú szótárból válogatva új mondatok végtelen számban történő generálására képes. A beszélő ezáltal kiszabadul az itt és a most alternatívátlanságából. Mondatai nyomán lehetséges és lehetetlen világok nyílnak meg abban a beszélő közösségben, ahol ezeket a mondatokat mások megértik, tovább mondják és kiegészítik. A nyelv az ember számára szellemi világgá (Welt) tágítja a fizikai környezetet (Umwelt), miáltal lehetővé válik a problémák felismerése, megoldása, a bevált megoldási módok áthagyományozása. A nyelv révén válik felismerhetővé a közösség számára a kreativitást igénylő helyzetek felismerése s egyben a megfelelő közös cselekvési sémák létrehozása, melyek kijelölik a cselekvés céljait és eszközeit. A nyelv bázisán fejlődik az adott nyelven beszélők közössége, mely a maga módján szerkeszti meg a világot, sajátos magától értetődőségeket, értékeket, normákat szabva, megteremtve az adott csoport időben folyamatos kulturálisan érvényes társadalmi valóságát. Az eszköz és a gép Az antik gyökerekre visszanyúló nyugati kultúra a múló időben élő, cselekvő, tragikus hős világát teremti meg. Kezdetben volt a szó és az eszköz, melyek révén lehetővé vált a természeti valóság átalakítása, a társadalmi élet alapvető színtereinek kialakítása, az életben 1

2 maradáshoz szükséges munka megszervezése. Az élőszó segítségével létrehozott tartalmak rögzítése és nemzedékről nemzedékre történő átörökítése a közös emlékezet révén történt. Az átörökítés során kiválogatódtak a legjobb megoldások, a figyelmet és képzeletet leginkább lenyűgöző fordulatok. Az eszközök létrehozásának és alkalmazásának technológiája már ebben a korszakban is magas szintű művészetet, építészetet eredményezett, ami nem jöhetett volna létre a fizikai világra vonatkozó praktikus ismeretek valamint az emberre vonatkozó mitikus tudás nélkül. Az élőszó hatalma hamarosan kiegészült az írás adta hatalommal, ami lehetővé tette az emlékezet tehermentesítését, és a nemzedékről nemzedékre átörökítendő információk mennyiségének radikális megnövekedését. Tökéletesedett a természet adta valóság átalakítása kulturálisan meghatározott társadalmi valóságként. Az eszközök kiegészültek a gépekkel, amelyek nem függetlenül a rendelkezésre álló információ mennyiségének megnövekedésétől diverzifikálták a munkát, s megnövelték a munkavégzés intenzitását. A gépek történetében benne van az emberi kreativitás története. A gépek nemcsak a munkavégzést változtatták meg. A gépek létrehozása, továbbfejlesztése, új gépek megalkotása szaktudományok egész sorának megjelenését idézte elő. A gépek működésének logikája hatott a társadalomszervezésre. A nagy társadalmi szervezetek működési sémája ugyanarra a szerkesztési és hatékonysági elvre épült, mint a gép működése. A bürokrácia társadalmi gépezetté vált, melynek emberek voltak az alkatrészei. Ennek ellenére az ideálisan megvalósított bürokratikus gépezetek minden szubjektív elfogultságtól mentesen, a szervezeti leírásban megjelölt célok megvalósítása érdekében lélektelenül működtek. Az egyre tökéletesedő gépek hihetetlen mértékben megnövelték az ember hatalmát a természet felett, akár a rombolás, akár a teremtés képességét vesszük figyelembe, teljesen átalakítva a kulturálisan formált környezetet. A nyugati civilizáció keretei között kibontakozó modernitás varázstalanította a természetet. Európában és Amerikában racionális, szekularizált, individualizált nemzetállamok jöttek létre, amelyek között megindult a harc a világ birtoklásáért és újrafelosztásáért. Nem volt olyan racionálisan elgondolható tevékenység, melynek elvégzésére ne jöttek volna létre gépek. Gép gép után következett. Egyre tökéletesebb és fejlettebb gépek jelentek meg a termelésben, a közlekedésben, a szolgáltatásban, sőt a háztartásokban is. Hiába lettek a gépek egyre tökéletesebbek, szerkesztésük és működésük elvei nem változtak. Az ember mint tervező, gyártó és használó kívül maradt a gépen. Nem volt gép, mely átment volna a Turing teszten.(1) A számítógép és az internet Radikális változást hozott az ember-gép viszonyba, s ezáltal a technológia és a társadalom viszonyába a személyi számítógép, melynek feltalálása Neumann János nevéhez 2

3 fűződik. Ez a gép a gépek történetében először képes volt olyan műveletek elvégzésére, amelyekre korábban csak az emberi agy volt képes. Megfelelő szoftverrel ellátva a hardver intelligenssé vált. A számítógép számolt, emlékezett s később szövegírásra is alkalmassá vált. Az igazi áttörést a számítógépek egymáshoz kapcsolódása jelentette. Az egymással összekapcsolt számítógépek használói nem egyszerűen egymással kommunikáltak, hanem a gépeiken tárolt információkat is kicserélhették. A következő lépés az internet megjelenése volt, melynek révén az egymással kapcsolatban álló számítógépeken tárolt információ közös elektronikus térbe került. Megállíthatatlanná vált az információforgalom, melynek mindenki részesévé vált, aki számítógépe révén rákapcsolódott a hálózatra és ezáltal belépett a közös információforgalom terébe. Az egyre intelligensebbé váló hardver-hálózat elérhetőségét fokozza a mobil hálózati infrastruktúra, amely lehetővé teszi, hogy bárki, bárhol, bármiről információt adjon és szerezzen, ha egyszer rákapacsolódott a hálózatra. Az idegsejtek közötti kapcsolatok az agyban és az egymással kommunikáló számítógéphasználók közötti kapcsolatok az interneten meglepően hasonló alakzatot mutatnak. 1. ábra. Az agy és az internet Az agy térképe Az internet térképe A kreatív osztály Az emberi kreativitás esélyeit ez a kommunikációs hálózat megsokszorozza. A modern társadalmakban a munkamegosztás szerint képzett foglalkozási csoportok között egyre nagyobb arányt foglalnak el a kreatív foglalkozások, s ennek megfelelően a képzés szerkezete is módosul. Ha nem is csökken az eszköz-és gép centrikus szakmák aránya, de változik az általuk képviselt tudás, melyben egyre nagyobb teret hódit az informatikai elem. E folyamattal párhuzamosan teljesen új szakmák keletkeznek. Az új információs technológia, a 3

4 hálózatos társadalomszerveződés és a hálózatalapú tudás átrajzolja az emberrel foglalkozó hagyományos szakmák térképét is. Az értelmiség elméletek új generációjába illeszkedik Richard Florida elmélete a kreatív osztályról. Az osztály kiterjedését egy-egy társadalomban a kreatívosztály-index mutatja meg. Ez az egyszerű index azt az arányt fejezi ki, melyet a kreatív munkakörben foglalkoztatottak foglalnak el a munkát végzők összességében belül. A kreatív munkakör fogalmát Florida a hagyományosan értelmiséginek nevezett réteggel azonosítja. Az értelmiség a tudás termelésére, közvetítésére és alkalmazására szakosodott réteg, melynek jelentősége a modern ipari társadalomban a technológiai fejlődés következtében megnőtt. Az ipari forradalom ugyanakkor a réteg homogenitását megtörte, szétválasztva a humán és a reál értelmiség csoportjait egymástól. Az információs társadalom technológiai innovációi mélyreható változásokat eredményeznek a világ egészében, felgyorsítva a modernizáció során megindult globalizációs folyamatokat. A hagyományos ipari társadalmi struktúrák eltűnnek, légiesülnek a nemzetállami határok, felgyorsúl a migráció, enyhül a migráció nyomán keletkező kisebbségekre nehezedő asszimilációs nyomás. A hálózatalapú társadalom- és tudásmenedzsment globális és lokális kihívásokat generál, melyekre a létrejött új paradigmán belül keresi a megoldást. A kreatívosztály-index azt mutatja meg, hogy egy-egy ország munkaképes populációján belül összesen mekkora arányt képviselnek a mérnökök, az orvosok, a tanárok, a jogászok, a közgazdászok, az élő és élettelen természet valamint a társadalom, a jog, a gazdaság, az emberi psziché kutatói, a művészetek művelői (írók, zeneszerzők, képzőművészek, előadóművészek, lelkipásztorok). Florida ezekhez a klasszikus értelemben értelmiséginek tekintett csoportok mellett a kreatívosztály indexbe beleveszi még azokat is, akik az állami, önkormányzati, üzleti és non-profit szféra vezetői posztjait töltik be. Ez a populáció a maga teljességében nyilván nem nevezhető kreatívnak. Florida eljárását az igazolja, hogy a társadalmi működés hatékonysága és az innováció szempontjából lényeges kreativitás nyilván inkább jellemzi ezt a populációt, mint a kimaradtakat. 4

5 1. Táblázat. A kreatív foglalkozásokat végzők, illetve vezetők aránya %-ban a világ 29 országában Forrás: Ságvári, B., Dessewffy, T. A kreatív gazdaságról-európa és Magyarország a kreatív korban. Budapest: Demos o. A kreatív osztályként azonosított értelmiség részaránya együtt jár az adott országban egy főre jutó GDP nagyságával. Ságvári és Dessewffy (2006) klaszteranalízist végzett, melynek eredményei azt mutatják, hogy a gazdag országokban magasabb a kreatív osztályba tartozó munkaképes személyek aránya mint a szegény országokban. 5

6 1. ábra. A kreatív foglalkozásokat végzők aránya és az egy főre jutó GDP együttjárása Forrás: Ságvári, B., Dessewffy, T. A kreatív gazdaságról-európa és Magyarország a kreatív korban. Budapest: Demos o. Az élbolyban három országcsoport található. Az első csoportba került Finnország, Nagy- Britannia, Hollandia, Belgium és Irország. A második csoport országai sem tekinthetők szegénynek. Ide tartozik: Dánia, Németország, Svédország, Spanyolország, Norvégia, Svájc, Egyesült Államok. Társadalomszerkezeti szempontból az élbolyba tartozik Olaszország és Ausztria. Az élboly országaihoz képest szegényebb országokban kisebb a kreatív foglalozást betöltők aránya is. A negyedik csoportban van Magyarország, Görögország, Portugália, Ciprus, Málta és Bulgária. Az utolsó, ötödik csoportban találjuk Észtországot, Litvániát, Lettoszágot valamint Romániát és Törökországot. 6

7 Tehetség, technológia, tolerancia A kreatívosztály index értékét alapvetően meghatározza, hogy az adott ország lakosságában mekkora arányt képviselnek azok, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Florida ezt a komponenst az adott ország tehetségpotenciáljaként azonosítja, tehetség alatt értve a felsőfokú végzettség során mért és elismert képességek összességét. Az információs társadalom viszonyai között a tehetség potenciál csak akkor válik társadalmi szervező- és mozgatóerővé, ha beépül a világot átfogó kommunikációs hálózatba, melynek létrejötte, kiterjedése, alkalmazása és fejlődése, az adott ország technológiai fejlettségétől, műszaki kultúrájától, kutatásra és fejlesztésre, innovációra fordított forrásainak nagyságától függ. A politikai, gazdasági, kulturális, vallási szervezetek globális versenyében azok állják meg a helyüket, akik képesek arra, hogy a tehetségpotenciált az IKT technológia adta lehetőségek kiaknázása révén ígéretből valósággá váltsák. A technológiai komponenst Richard Florida a GDP-ből a kutatás-fejlesztésre fordított összegek nagyságával valamint az innovációra való képességgel méri. Az innovációs képesség mérése során kiemelt súlyt kapnak a biotechnológia, a nanotechnológia és az információs technológia területein bejegyzett szabadalmak. Ezek azok a területek, ahol a kreativitás utat törve magának az élet egészét átható, a társadalmi kapcsolatok teljességét átalakító, a gazdaság növekedésére közvetlenül ható új termékek és szolgáltatások jelennek meg. A technológiai komponens mérésére nyilván más módszerek is kínálkoznak. A következőkben bemutatjuk az Economics Intelligence Unit által készített nemzetközi felmérés eredményeit, amelyek az információs társadalom fejlettsége szerint mutatják az országok rangsorát. 7

8 2. ábra. Az Economist Intelligence Unit rangsora az egyes országok között az információs társadalom fejlettségi állapota szerint. (The 2006 e-readiness rankings) Dánia USA Svájc Svédország Egyesült Királyság Hollandia Finnország Ausztrália Kanada Hong Kong Norvégia Németország Szingapúr Ausztia Újzéland Írország Belgium Dél-Korea Franciaország Bermuda Japán Izrael Tajvan Spanyolország Olaszország Portugália Észtország Szlovénia Görögország Egyesült Arab Emirátusok Chile Magyarország Csehország Lengyelország Dél-Afrika Szlovákia Malayzia Litvánia Mexikó Lettország Brazilia Argentína Jamaica Bulgária Törökország Szaúd-Arábia Thaiföld Venezuela Románia Peru Kolumbia Oroszország India Jordánia Egyiptom Fülöp-szigetek Kína Ecuador Sri Lanka Nigéria 9 8,88 8,81 8,74 8,64 8,6 8,55 8,5 8,37 8,36 8,35 8,34 8,24 8,19 8,19 8,09 7,99 7,9 7,86 7,81 7,77 7,59 7,51 7,34 7,14 7,07 6,71 6,43 6,42 6,32 6,19 6,14 6,14 5,76 5,74 5,65 5,6 5,45 5,3 5,3 5,29 5,27 5,03 4,86 4,77 4,67 4,63 4,47 4,44 4,44 4,41 4,3 4,25 4,22 4,14 4,04 4,02 3,88 3,75 3, Forrás: Economist Intelligence Unit o. Florida elméletének legérdekesebb, igazi szociológiai felfedezésnek tekinthető eleme, hogy a tehetség-potenciál és a technológia egymásra találása csak akkor eredményezi kreatív osztály kialakulását, ha az egymás fizikai közelségében élő, a kritikus tömeget meghaladó kreatív személyek nyitott, befogadó, toleráns kulturális környezetet teremtenek maguknak, melyben nincs helye semmiféle előítéletnek, dogmatizmusnak, törzsiesen felfogott identitásnak. 8

9 Új Árkádia Társadalmilag számottevő, történelem- és kultúraformáló kreativitás ott keletkezik, ahol a kreatív osztály térben és időben találkozó tagjainak száma eléri a kritikus tömeget. Abszolút számban ezt a létszámot nehéz megadni. A lényeg az, hogy ennek az eredendően kisebbségben lévő csoportnak az adott helyen és időben többségben kell lennie. Volt már ilyen helyekre példa a történelemben (Athén az ókorban, Firenze a reneszánszban, London az Erzsébet korban, Seattle most.) A kreatív hely kisugárzása a divat terjedésének logikáját követi. Központként jelenik meg, mely köré koncentrikus körökben perifériák szerveződnek, melyek közvetítik az megszabbák a modelleket. A központ vonzásának erejét jelzi a tehetségek elszívása a perifériákról. Netokrácia Az internettel a Földön megjelent egy elektronikus kommunikációs hálózat, mely korlátlanul bővülő számú résztvevőt bekapcsolva végtelen mennyiségű információ továbbítására, tárolására és feldolgozására képes. E hálózat megjelenése gyökeresen megváltoztatja a tehetség érvényesülésének feltételeit. Földrajzi értelemben megmaradnak a kreatív osztály helyei, de rekrutációja és hatóköre globális lesz. Az érvényesülés új médiuma nem ismeri az eredendő megkülönböztetést a hatalommal rendelkezők és a hatalom néküliek között. Az információs kor viszonyai minden más, korábbi kor viszonyaihoz képest nyíltabb és tisztességesebb versenyt teremtenek a gazdasági, kulturális, politikai és kapcsolati tőkék megszerzésére, megőrzésére és bővítésére vállalkozók között. A pálya korlátlan mértékben bővül, senkit sem zár ki. Mindenki indulhat a versenyen. A hatalom köreibe való bekerülés technikai, szociológiai és lelki korlátai az internet korszakában is megmaradnak, de leküzdésük sokkal inkább az egyes egyének erőfeszítésétől, akaratától, tehetségétől függ, mint korábban. Bard és Söderquist a netokrácia nevet alkalmazza az internet elitjére. A netokrácia minden korábbi elithez képest sebezhetőbb és támadhatóbb, hiszen nem tudja monopolizálni a pályát, melyen az információ birtoklásáért való verseny folyik. Akié az információ, azé az uralkodó mém, melytől függ a pénz, a hatalom, az identitás, a kapcsolat megszerzése. Dahrendorf a történelem haladását abban látja, hogy egyes emberi életeket lebéklyózó ligaturákat felváltják az opciók, melyek lényege a választás képessége, az akarat, az elszánás, az egyéni küzdés. A tér fix pontjai eltűnnek. Minden ami lényeges, mobillá válik. A netokrácia nomád életet él. A netokrácia szelekciós elvei mintha visszatérnének az ókori görög városállamok társadalmi szervező elveihez, melyek érvényesülése nélkül aligha jöttek volna létre az ókor felülmulhatatlan teljesítményei. Nietzsche mutat rá, hogy modern téveszme, mely szerint az 9

10 ókori görög városállamok férfivilága az irigység és féltékenység világa. A viszály istene, Erisz egyfelől az embereket tényleg az egymás elleni öldöklő harcra vezérelte, másfelöl azonban ugyanő volt, aki az irigység és féltékenység felkeltése révén nem pusztító viadalra, hanem versengésre ösztönözte az embereket. A verseny görög felfogása nem ismeri a végleges győzelmet. Senki sem lehet biztos a győzelemben, s senki se veszít teljesen. Az erők vetélkedése újra meg újra éled. A nagyság nem a győztes monopóliuma, inkább a győzelem reménye és igérete, mely egyszerre több emberben él, akik kölcsönösen tettre, teljesítményre sarkallják egymást, miközben köcsönösem mérsékelik és fékezik egymást. Minden tehetségnek küzdve kell kibontakoznia, igy parancsolja ezt a hellén népi pedagógia: míg az újabb nevelők azonban semmitől sem riadnak meg jobban, mint attól, hogy az ugynevezett becsvágy elszabadul. Úgy félnek az önzéstől mint magától a gonosztól -kivéve a jezsuitákat, akik, éppúgy mint az ókoriak, hitet tesznek mellette, és bizonyára ezért lehetnek korunk leghatásosabb nevelői. Úgy tűnik, hisznek abban, hogy az önzés, azaz csakis az egyedi lehet a legerősebb hatóerő, a jó vagy rossz jellegét pedig elsősorban azok a célok adják, amelyekre törekszik. De az ókoriak számára az agonális nevelés célja az egész, vagyis az állam jóléte volt. Minden athéninak a versengésben például annyira kellett kibontakoztatnia önmagát, amennyire ezzel Athénnak leginkább használt, és a legkevesebb kárt okozta. Nem létezett mértéktelen és mérhetetlen becsvágy, mint amilyen legtöbb esetben a modern nagyravágyás: ha versenyt futott, gerelyhajításban vagy dalnokként versenyzett, szülővárosa javára gondolt, annak dicsőségét akarta gyarapítani az ifjú, városa isteneinek szentelte a koszorúkat, amiket a verseny bírái megbecsülésül a fejére helyztek. Gyermekkorától fogva ott égett a kívánság minden görögben, hogy saját városa boldogulásához a poliszok harcában eszköz legyen: ez lobbantotta lángra önzését, ez tartotta féken és helyes mederben. Ezért voltak az ókor emberei szabadabbak, mert céljaik közelebbiek és kézzelfoghatóbbak vltak. A modern embernek ugyanakkor mindenütt a végtelen állja útját, mint a gyorslábú Akhilleusznak az eleai Zenon hasonlatában: a végtelenség gátolja, még a teknősbékát sem éri utol (Nietzsche, o.) A polisz elitje és az internet elitje kiválasztódásának rendszere egyként a plurarkia elvén alapul. Ez az elv olyan rendszert eredményez, melyben minden résztvevő a maga sorsának kovácsa, de nem egyedül, hanem közösségi státuszt betöltve, melyet maga vív ki magának. A polisz plurarkiája egyetlen csoport, a szabad férfiak számára biztosította a versenyt, mindenki mást kizárt. Az új plurarkia egyetemes és globális. Az internet közegében nincsenek határok. Az egész világ a verseny terepe. Az új osztály nem lehet más mint kozmopolita, miközben saját magáról nagyon is törzsies metaforkában érezhet és gondolkozhat. A netokráca olvasztótégely. Kizárólag a kreativitás, ujítóképesség, meggyőző 10

11 erő, teljesítmény számít. A világ egyetlen organikus hálózat, ahol sosem ér véget az elsőségért folytatott harc. A verseny a hatalom monopolizálásának vágya, a hübrisz önsors-rontó magánya, másfelöl a gyűlölet és pusztításvágy hátborzongató vadsága között teremt kényes egyensúlyt. Az egyensúly megtalálása korábban a túlélésért küzdő és versengő társadalmi csoportok, nemzetállamok, kulturális érték-közösségek feladata volt. Ma a kihívás globális. (1) A Turing teszten akkor megy át egy gép, ha az emberrel való interakció esetén az ember nem veszi észre, hogy partnere nem egy másik ember, hanem gép. Irodalom Bard, A., Söderquist, J.: Netocracy. The new power elite and life after capitalism. Reuters, Published by Pearson Education Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings. Florida, R.: The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books Nietzsche, F.: Ifjúkori görög tárgyú írások. Budapest: Európa Ságvári, B., Dessewffy, T. A kreatív gazdaságról-európa és Magyarország a kreatív korban. Budapest: Demos

Az információs társadalom. Dr. Csepeli György. Budapest, 2007. december 7.

Az információs társadalom. Dr. Csepeli György. Budapest, 2007. december 7. Az információs társadalom rétegződése Dr. Csepeli György Budapest, 2007. december 7. Az információ mint a túlélés eszköze Az internet radikális újdonsága: olyan közeg, mely lehetőséget ad arra, hogy viszonylag

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Budapest, 2006. december 4. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Siófok, 2006. november 10. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

Csepeli György. MKE 40. vándorgyűlés Szombathely, 2008. július 24.

Csepeli György. MKE 40. vándorgyűlés Szombathely, 2008. július 24. Csepeli György MKE 40. vándorgyűlés Szombathely, 2008. július 24. A kérdezés! A nyelv (végtelen számú mondat)! Állítás, tagadás, kérdés! Lehetséges világok A legkreatívabb kérdés Miért van egyáltalán létező,

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Csepeli György. Az internet hatása a magyarországi. gi társadalmi egyenlőtlens. tlenségekre

Csepeli György. Az internet hatása a magyarországi. gi társadalmi egyenlőtlens. tlenségekre Csepeli György és Prazsák k Gergő: Az internet hatása a magyarországi gi társadalmi egyenlőtlens tlenségekre 2009. nov. 10. ÁVF Egyenlőség g Szabadság - - Perzsia + - Spárta + + Athén - + Róma Az egyenlőtlens

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Nemzetközi turizmus Szerkezet (1) Világ (2004): 763,2 mil. turista Európa 431,3 mil. Ázsia és Csendes Óceán 151,2 mil. Amerika 127,7 mil. Közel-Kelet Kelet 22 mil. Afrika 18,2 mil. Ismeretlen 12,8 mil.

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL 40 ORSZÁGOS KUTATÁS PERILS OF PERCEPTION

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL 40 ORSZÁGOS KUTATÁS PERILS OF PERCEPTION TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL 2016 40 ORSZÁGOS KUTATÁS PERILS OF PERCEPTION 2016 1 ITT TALÁLJÁK AZ IPSOS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL? CÍMŰ KUTATÁSÁNAK RIPORTJÁT. AZ EREDMÉNYEKBŐL KIVILÁGLIK, HOGY MENNYIRE

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

SiteTalk Mobile Alkalmazás

SiteTalk Mobile Alkalmazás SiteTalk Mobile Alkalmazás Kérdések és Válaszok Mobile Dialer Symbian & Windows Version 1.2 Tárcsázó letöltésével kapcsolatos kérdések Támogatja a telefonomat a SiteTalk Mobile szolgáltatás? Mit tegyek,

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK Életminőség Társadalmi fejlettség mutatószáma a Legmagasabb, 2011 1 Norvégia 94,3 2 Ausztrália 92,9 3 Hollandia 91,0 Egyesült Államok 91,0 5 Kanada 90,8 Írország 90,8 Új-Zéland

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI NEMZETI ÁGAZATFEJLESZTÉS NEMZETKÖZI RECEPTJE Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Konferencia MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16.

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16. A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, 2013. július 16. Kopint-Tárki Zrt. www.kopint-tarki.hu Tartalom A német gazdaság

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december A PISA 2003 vizsgálat eredményei Értékelési Központ 2004. december PISA Programme for International Students Assessment Monitorozó jellegű felmérés-sorozat Három felmért terület Szövegértés, matematika,

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén A Procoralan kizárólagos szívfrekvencia csökkentő hatásának legfontosabb jellemzői Hatékonyan csökkenti a szívfrekvenciát Javítja az összehúzódás

Részletesebben

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA 2007. január - december Veszprém, 2008. február Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2008 Igazgató:

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

A évi nagy nemzetközi és hazai tanulói teljesítménymérések eredményei. TIMSS 2015 PISA 2015 Országos kompetenciamérés 2015

A évi nagy nemzetközi és hazai tanulói teljesítménymérések eredményei. TIMSS 2015 PISA 2015 Országos kompetenciamérés 2015 A 2015. évi nagy nemzetközi és hazai tanulói teljesítménymérések eredményei TIMSS 2015 PISA 2015 Országos kompetenciamérés 2015 A TIMSS 2015 eredményei A 4. és 8. évfolyamos tanulók matematikai és természettudományi

Részletesebben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Szalai Annamária elnök 2010. 09. 21. A 15-24 éves korosztály 84 százaléka rendszeresen internetezik Internetezési

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS VERSENYELİNYÖK. Budapest, május 24.

FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS VERSENYELİNYÖK. Budapest, május 24. FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS VERSENYELİNYÖK Budapest, 2007. május 24. 1 EGY EGYSZERŐ KIINDULÁSI PONT: A NAP ÉS AZ EMBER 70 interpretációja létezik a sustainable development -nek Carlowitz (1713) és Brundtland

Részletesebben

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás)

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) KONDÍCIÓS LISTA Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete Érvényes: 01. július 6-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) Módozatok: C rövid lejáratú

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

Külföldön sem kell spórolniuk a mobilnettel a Telenor ügyfeleinek. Írta: Telenor május 22. péntek, 12:05

Külföldön sem kell spórolniuk a mobilnettel a Telenor ügyfeleinek. Írta: Telenor május 22. péntek, 12:05 A Telenor valamennyi feltöltőkártyás és havidíjas ügyfele a korábbinál kedvezőbb áron mobilinternetezhet külföldről, akár Európán kívülről is. A május 20-tól elérhető új napi-, és hetijegyeket választva

Részletesebben

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak Cél Telefonszám kezdete Bruttó percdíj (Ft) Afganisztán 93* 99,06 Albánia 355* 99,06 Albánia mobil 3556* 406,4 Albánia prémium 35542* 406,4 Algéria 213* 38,1 Algéria mobil 2135* 406,4 Algéria mobil 2136*

Részletesebben

Szélessávú jövő. Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató. Göd, 2006. szeptember 21.

Szélessávú jövő. Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató. Göd, 2006. szeptember 21. Szélessávú jövő Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Göd, 2006. szeptember 21. Világ országai az ezer főre jutó számítógépek száma szerint Martin Gilliland, George Shiffler Ill (Gartner, 2006.03.21)

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

ció Magyarországon gon 2009

ció Magyarországon gon 2009 Kutatás, a fejlesztés és s innováci ció Magyarországon gon 2009 Pálinkás József Kinőni Magyarországot Konferencia tudományról, kutatásról, innovációról 2009. május 20. 1 1. A Parlament feladatai: törvényi

Részletesebben

A főbb növényi termékek

A főbb növényi termékek UDOVECZ GÁBOR A főbb növényi termékek világpiaci kilátásai NEMZETKÖZI AGRÁRPIACI KILÁTÁSOK 25 BUDAPEST A világ búzatermelésének legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása 24-ben és 214-ben EU TERMELÉS:

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 18 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály szövegértés 1 18

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához

RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához A megfelelőséggel kapcsolatos problémák többnyire helyi szinten kerülnek megoldásra, az RPM International Inc. ( RPM ) Hotline szolgáltatása

Részletesebben

XI. évfolyam/8. szám /17. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világpiacon 2008 elején a kereslet élénkülése

XI. évfolyam/8. szám /17. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világpiacon 2008 elején a kereslet élénkülése PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/8. szám.05.05. /17. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...5 Külpiaci információk...7

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. május 17. Élıállat és Hús 2010. 18. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9. A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, 2016. november 9. Jogszabályi háttér 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok

Részletesebben

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13.

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13. TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI V RENDSZEREK MST, Balatonfüred 2006. október 12-13. 13. ÁLTALÁNOS MEGKÖZEL ZELÍTÉS A szociális védelem v meghatároz rozása Társadalmi szüks kségletek Nemzetközi

Részletesebben

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel Education and Culture Erasmus+ Miről szól a nemzetközi kreditmobilitás? Erasmus nemzetközi kinyitása Rövid-időtartamú mobilitás

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

A vállalkozások dinamikus képességének fejlesztése: a munkahelyi innovációk szerepének felértékelődése (A nemzetközi összehasonlítás perspektívája)

A vállalkozások dinamikus képességének fejlesztése: a munkahelyi innovációk szerepének felértékelődése (A nemzetközi összehasonlítás perspektívája) A vállalkozások dinamikus képességének fejlesztése: a munkahelyi innovációk szerepének felértékelődése (A nemzetközi összehasonlítás perspektívája) Makó Csaba Budapesti Gazdasági Főiskola Innováció: a

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER J/'.251/1... É eze 2C12 '.!OV 2 Q, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER Iktatószám: NGM/23483 (2012) Válasz K/912S. számú írásbeli kérdésre»mit jelent a Miniszter Ur legújabb ötlete az önfinanszírozó

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat Témák ismertetése Az EURES hálózat bemutatása A munkavállalás általános szabályai Álláskeresés Élet- és munkakörülmények A válság okozta változások

Részletesebben

A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján

A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i 2009. I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján Röviden az egyes engedély-típusokról és a bejelentési kötelezettségr l, mely a Magyarországon

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE

A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE 91 SEGÉDKÖNYVEK 910 Plakátok 911 Lexikonok 912 Szótárak 913 Katalógusok* Bibliográfiák- Repertóriumok 914 Filmográfiák. Egyes adatok 915 Biográfiák 916 Évkönyvek*

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal. Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök

A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal. Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök VIII. NEMZETKÖZI TANÁCSADÓI KONFRERENCIA 2016. október

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola MRTT Vándorgyűlés Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Migráció és városfejlődés Városfejlődés

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet A gazdasági aktivitás fogalma Kortól függetlenül, magába foglalja mindkét nemhez tartozó mindazon személyeket, akik munkát végeznek a gazdasági javak és a szolgáltatások

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben