A Kárpát-medence földjének föltárása Bél Mátyás és Kitaibel Pál nyomán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kárpát-medence földjének föltárása Bél Mátyás és Kitaibel Pál nyomán"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Oh csudálatos, és hatalmas felség Kinek munkáit szólja föld és ég: Ezeket nékünk előnkbe tetted, Látnunk, vizsgálnunk kiterjesztetted (Szőnyi Benjamin ) A Kárpát-medence földjének föltárása Bél Mátyás és Kitaibel Pál nyomán Both Mária PhD főiskolai adjunktus Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác A XVIII. században két nagyszabású kísérlet történt Magyarország, természetföldrajzi adottságainak föltárására és összegző leírására. A század első felében Bél Mátyás, majd egy emberöltővel később Kitaibel Pál állt a munka élére kivételes szervező és szintézist teremtő erővel. Műveikben tükröződik a honi természetföldrajz történetének egyik első paradigmaváltása. Bél a késő barokk kor történetírója, állam- és honismereti tablóképeinek keretét adják a táj- és városleírások. Kitaibel a fölvilágosodás korának kutatója, a kibontakozó élet- és földtudományok eszközeivel föltérképezi csaknem a teljes Kárpát-medencét, és annak első természetföldrajzi leírását adja. Műveik ma is időszerűek, tájékozódási alapot adhatnak tudománytörténeti és tájtörténeti kutatásokhoz. Bél Mátyás ( ) életműve korszakjelző a Kárpát-medence természetföldrajzi leírásában. Halléban Európa legkiválóbb történészeitől és földrajztudósaitól tanul, megismerkedik a modern forráskritika és történetírás mellett az államismeret módszereivel. Bizonyos, hogy munkássága az itt szerzett alapokra épül, bár egészen új, sajátosan magyar született e fundamentumon. A török uralom megszűnése után épp hogy elcsendesedtek a kuruc harcok, a természeti környezet és a helyi közösségek erőforrásait fölemésztették a birodalmi és országos léptékű viszályok. A központosító állam-hatalommal szemben a vármegyék igyekeztek ellensúlyt tartani. E válságos időszakban a történelmi múlt iránti érdeklődés elemi erővel szólalt meg, legmagasabb színvonalon Bél Mátyás történetírói, hon- és államismereti munkáiban. Tevékenysége földrajzi szempontból sokszorosan felülmúlja a XVII. században született ország-leírásokat forrásainak, témáinak sokféleségében, újszerűségében és terjedelmében. Bél fölismerte, a tudomány a hosszú kényszernyugalmi időszak után az ország megváltozott természeti és társadalmi viszonyairól valós képet csak közvetlen forrásokból, helyszíni ismeretek gyűjtése alapján alkothat. A munka egyedülálló szervezést kívánt. Segítői egykori tanítványai, vidéki értelmiségiek, egyházi emberek, főúri, vármegyei, hivatali személyek 133

2 A Kárpát-mednce földjének föltárása Bél Mátyás és Kitaibel Pál nyomán voltak. Az általános közfölfogással ellentétben ő maga személyesen nem járta be a vármegyéket, hanem magáévá tette adatgyűjtői beszámolóit. Tájés városleírásai egyes szám első személyben az utazó eleven élményéről, tapasztalásáról tanúskodnak. A heti szolgálatot teljesítő pozsonyi lelkész levelezésének dátumai arra utalnak, hogy nem volt ideje az utazásra, és alighanem líceumi rektoraként is rangon aluli lett volna faluról falura járnia a vidéket. A levéltári források nyomán egyrészt szegényebbek lettünk az országot járó tudós képének mítoszával, másrészt többet tudunk a természettudományos szempontból fontos munkatársairól. Legnagyobb kihívást az egykori hódoltsági területek és a Pozsonytól távol eső vármegyék bejárása jelentette. Ebben volt legfőbb segítője Matolai János, aki Bél személyes anyagi támogatásával 23 vármegyét járt be és készített azokról helyszíni tudósítást. Bél másik meghatározóan fontos önzetlen segítője ifj. Buchholtz György ( ) volt a késmárki evangélikus líceum igazgatója. Az európai hírű természettudományos műveltségű Buchholtz a liptói, az árvai, tornai és a szepesi vármegyék hegységeiről, barlangjairól, kőzeteiről és ősmaradványokról küldött Pozsonyba értékes följegyzéseket. Az ő munkája a Deményfalvaicseppkőbarlang rézbe metszett, aprólékos jelmagyarázatú térképe is. (Ez egyben a Kárpát-medence első barlangtérképe.) Szepes vármegye kárpáti vonulatainak leírását Bél Mátyás kérésére Bohus György foglalta egybe, és vélhetően Buchholtz feljegyzéseire támaszkodva. Sajnos alig van adatunk arról, hogy Bél Mátyás a Kárpát-medence természetes növénytakarójáról, flórájáról milyen ismereteket gyűjtött. Franz Ernest Brückmann ( ) német orvos őszén tett felsőmagyarországi utazásáról szóló beszámolójában Bél Mátyásra hivatkozva írja le a Tátra vegetációs régióit a lombhullató erdőktől az alhavasi övig, fajlistát is mellékelve. Brückmannhoz hasonlóan számos európai utazót kalauzolnak Felső- Magyarország bányavárosaiban és hegyi útjain azok a lelkészek, tanárok, orvosok, patikusok, akik a scientia amabilis (szeretetre méltó tudomány) művelőiként, a gyönyörűség kedvéért járták a természetet. E természettudományos érdeklődésű és műveltségű gyűjtők botanikai, állattani, ásványtani, kőzettani őslénytani ismereteit gyűjtötte egybe levelezés útján Bél Mátyás. Bél Mátyás szerteágazó ismeretanyagát az államismékre jellemző szervező elvek alapján építette fel. A műfaj egyik gyökere a XVI. századra jellemző kozmográfiákban lelhető fel, melynek szerzői egy területről annak térképi ábrázolása és a korabeli úti beszámolók egybevetése alapján adtak leírást. A XVII. században a nagy kiterjedésű egységes államterületek politikai és gazdasági irányítását segítették az államismék. Az ezekben összegyűjtött ismeretek körét és rendszerét elsősorban az államhatalom irányítási szempontjai határozták meg. Johann Andreas Bosisu ( ) német történettudós Introductio generalis in Notitiam rerumpublicum orbis aniversi 1676-ban, Jénában megjelent 134

3 Both Mária művében útmutatást ad az országok leírásához. Bosius kidolgozott módszerét követte Bél Mátyás egyrészt segítőinek a helyszíni bejárásokhoz összeállított kérdőíveiben, másrészt a vármegyék tájainak, nagyobb városainak bemutatásban. Bosiusnál bevezetésül rendszerint a táj (vagy város) elnevezésének magyarázata áll, ezután, fekvésének, kiterjedésének, nagyságának és határainak leírása. A folyók, tavak tengerek után a városok, várak majd, a tájak természetének, mezőgazdasági terményeinek, állatainak ismertetése áll, végezetül a lakosok nyelvének, szokásainak és tehetségének jellemzésére kerül sor. Bél a sajátos magyar viszonyokhoz igazodva kibővíti a természetföldrajzi adottságok jellemzett körét: a vármegyék bemutatásakor következetesen ír a gyógy- és ásványvizekről, forrásokról, gyógyfürdőkről, a terület jellegzetes széljárásáról összefüggésében az ott lakók egészségi állapotával, életkorával és munkavégző képességével; továbbá igen részletezően a hazai szőlőkultúrákról és borokról. Bél 1718-tól haláláig dolgozik a nagy művön, a király, a Kancellária jóváhagyó (jogi és anyagi) támogatásával és gyakorta a vármegyék támadásának kereszttüzében ban Bél nyílt levélben tárja a nyilvánosság elé nagyszabású elképzelését Magyarország történetét és korabeli politikaiföldrajzi leírását tartalmazó műről, a Notitia Hungariae novae Historico- Geographica-ról. Az Új Magyarország általános részben hazája általános földrajza és politikai berendezkedése, a különleges részben a vármegyék leírása kapott volna helyet. A földrajzi leírásban adott volna közre egy általános természetföldrajzi áttekintést hazájáról. Ez a fejezet sajnos soha nem készült el, tervének vázlata azonban ránk maradt. Főbb témakörei az alábbiak: az ország elhelyezkedése, kiterjedése, éghajlata, földjének minősége, folyói, tavai csodálatos vizei, hévizek, ásványvizek, hegyei, erdei, vadjai, ércbányái, sóbányái, szőlei, borai, mezőgazdasága. Az adatgyűjtés hosszú évei alatt a Notitia felépítése sok változáson ment keresztül, Bél (többek között) lemondott a német hagyományokat követő államismertetésről, végső soron a mű a vármegyék szerinti országleírásra egyszerűsödött. A négy részre tervezett sorozatnak csak az első része jelent meg nyomtatásban, öt kötetben, tíz vármegye leírásával (Pozsony, Turóc, Zólyom, Liptó, Pest-Pilis-Solt, Nógrád, Bars, Nyitra, Hont, Moson), egy vármegye (Szepes) a Notitia előfutárában, a Prodromusban látott napvilágot. A kiadatlan kéziratok, jegyzetek több levéltárban, gyűjteményben szóródtak szét. A nagy mű torzó maradt. A XVIII-XIX. század fordulóján viszonylag nyugodt politikai föltételek mellett szerveződik a hazai tudományos közélet, intézmények, folyóiratok, gyűjtemények születnek, ami kedvez a természettudományok kibontakozásának is. A XVIII. század második felétől Európában a föld- és élettudományok művelői igyekeztek az elméleti és a gyakorlati kutatásokat összekapcsolni, és 135

4 A Kárpát-mednce földjének föltárása Bél Mátyás és Kitaibel Pál nyomán kidolgozni az elméleti hátterét az egyre bővülő ismeretek rendszerszemléletű földolgozásának. Egy-egy ország növényzetét bemutató flóraművek Linné terepkutató, leíró és rendszerező módszere nyomán látnak napvilágot. A meteorológia fejlődését a mechanika korának fizikája indította el, az időjárás térbeli és időbeli folyamatainak megértését az egységes mérőműszerekkel fölszerelt észlelő hálózat kialakítása tette lehetővé. A topografikus ásványtani munkák alapját a bányászat tapasztalatai teremtették meg, és lassan megkezdődött az ásványok-kőzetek kémiai és fizikai anyagismeretű rendszerének kidolgozása is. A földtan tárgyköre, alap-fogalmai és főbb kutatási módszerei a neptunista-vulkanista vitában fogalmazódnak meg. A földfelszín kialakulását magyarázó elméletek a kőzetrétegek rendjét és azok anyagi minőségét vették alapul, éles nézetkülönbségek fogalmazódtak meg a földtani folyamatok ciklikussága és egyirányúsága, továbbá a földtani változások tér- és időléptékének megítélésében. Óriási terepi adatgyűjtést végeznek a kor utazó kutatói: növény- és állatfajok, ásványok, kőzetek, fosszíliák élőhely és lelőhely szerinti fölkutatásában, leírásában, gyűjtésében, feldolgozásában, a talajok, a forrásvizek, a levegő fizikai és kémiai elemző mérésében. A fölvilágosodás korának gyakorlatias tudomány-fölfogásától nem volt idegen a természeti erőforrások föltárása. Az utazók valamely természettudományos kérdést tisztáznak tudós társaságok vagy egyetemek megbízását teljesítve, úgy hogy rendszerint valamely gazdasági, kereskedelmi célú állami megbízást is teljesítenek, az út anyagi fedezetének cserébe. Kitaibel Pál között 26 nagy utazás keretében km távolságot megtéve céltudatosan bejárta az akkori Magyarországot. Célja a hazai flóra leírása, az ország természetrajzi jellemzése, a gazdaság és a közegészségügy számára hasznosítható ismeretek gyűjtése volt. Az utak jó része a helytartótanács anyagi támogatásával valósult meg. Kitaibel utazásait herbáriuma, ásvány- és kőzetgyűjteménye mellett naplói dokumentálják. Összegyűjtött botanikai adatainak egy részét között 28 füzetben jelentette meg Descripciones et Icones plantarum rariorum Hungariae (Magyarország ritkább növényeinek leírásai és képei) címmel. E mű alig negyven oldalas Bevezetőjében átfogó rendszerben tekintette át hazájának természetrajzát kortársai (Mitterpacher, Piller, Born, Fichtel, Townson, Esmark) és saját kutatási eredményeire támaszkodva. A Bevezető az alábbi részekre tagolódik: az ország földrajzi helyzete, kiterjedése, határai, tájai, domborzatának, talajainak, ásványkincseinek, vizeinek, éghajlatának jellemzése, földjének kialakulása és növényföldrajzi leírása. Kitaibel ezt az áttekintést tervezett nagy művének Magyarország 136

5 Both Mária fiziográfiájának előtanulmányának szánta, mely mű soha nem valósult meg. Ahogy a flóramű kiadása is félbeszakadt, anyagi okok és romló egészsége miatt. Kitaibel nem pusztán leltárt készít, sorra véve a Kárpát-medence arculatát, egyedi sajátságait meghatározó természetföldrajzi jellemzőket, hanem a természetföldrajzi mintázatok tér- és időbeli változásainak kölcsönhatását igyekszik megragadni. Leírja a Kárpát-medence szélirányváltozásainak évszakos ritmusát, összefüggést mutat ki a széljárás, a domborzat és a csapadékeloszlás között. A Kárpát-medence egyenetlen vízhálózatsűrűségét és az alföldi árvizeket a Kárpátok meredekségével, kőzetminőségével és az erdőirtásokkal magyarázza. Kitaibel a növényfajok gazdagságát és sajátos fajösszetételét a kedvező éghajlati feltételek, a talaj-adottságok és a tagolt domborzattal hozta összefüggésbe. A Kárpát-medence földtani kialakulásának első (vagy egyik első) átfogó leírásában a neptunista-vulkanista elméleti vitát veszi kiindulásként, de egyiket sem fogadja el általános magyarázóelvként, hanem megállapításait kortársai, és saját terepi tapasztalataival támasztja alá. Bél Mátyás és Kitaibel Pál fent vázlatosan bemutatott művei a korabeli térképekkel együtt (Mikoviny Sámuel és Lipszky János) páratlan értékű dokumentumai a Kárpát-medence XVIII. századi természeti környezetének és tájhasználatának. A hosszú időtávú, táji léptékű, a természeti folyamatok skáláihoz igazodó természetföldrajzi és ökológiai kutatások elméleti alapozása aligha mellőzheti e szerzők gondolatait. Tudománytörténeti könyvkiadásunk egyik nagy adóssága, hogy tudományos igénnyel és alapossággal e művek magyar nyelvű kiadása több mint kétszáz éve várat magára. Irodalom FODOR F. 2006: A magyar földrajztudomány története. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet GOMBOCZ E. 1936: A magyar botanika történet. MTA HUXLEY R. 2007: Die grossen Naturforscher. Frederking&Thaler London MENDÖL T. 1999: A földrajztudomány az ókortól napjainkig. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest TELEKI P. 1996: A földrajzi gondolat története. Kossuth Könyvkiadó 137

JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN

JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN Szerkesztette: Pongrácz László Balatonfüred 2010 1 Balatonfüredhez kapcsolódóan, kilenc, olyan természettudóst kell megemlíteni, akiknek

Részletesebben

TARTALOM. Olvasói felmérés Új generáció, új szokások... 3

TARTALOM. Olvasói felmérés Új generáció, új szokások... 3 TARTALOM Olvasói felmérés Új generáció, új szokások....................................... 3 Tisztelt Olvasóink, Eltelt ez a nyár is, sajnos idén tele izgalommal, várható intézményi reformokkal. Mi azért

Részletesebben

MAGYAR REFORMPEDAGÓGIAI TÖREKVÉSEK A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

MAGYAR REFORMPEDAGÓGIAI TÖREKVÉSEK A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN MAGYAR PEDAGÓGIA 99. évf. 3. szám 245 262. (1999) MAGYAR REFORMPEDAGÓGIAI TÖREKVÉSEK A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN Németh András és Pukánszky Béla Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Kar -

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Történelemtudományok Doktori Iskola, vezetője: Dr.

Részletesebben

Hidrológiai Tájékoztató

Hidrológiai Tájékoztató Hidrológiai Tájékoztató Kiadja: A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2013 HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ A HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ SZERKESZTÕ BIZOTTSÁGA 2012-TÕL Elnök: DR. JÓZSA JÁNOS Szerkesztõ: DR. VITÁLIS GYÖRGY

Részletesebben

Földrajzi Közlemények 2013. 137. 3. pp. 233 239. ACTIVITIES OF MÁRTON PÉCSI. Abstract

Földrajzi Közlemények 2013. 137. 3. pp. 233 239. ACTIVITIES OF MÁRTON PÉCSI. Abstract Földrajzi Közlemények 2013. 137. 3. pp. 233 239. TÁJ ÉS KÖRNYEZETKUTATÁS PÉCSI MÁRTON MUNKÁSSÁGÁBAN Kertész Ádám LANDSCAPE AND ENVIRONMENTAL RESEARCH ACTIVITIES OF MÁRTON PÉCSI Abstract Márton Pécsi was

Részletesebben

Magyarország barlangjai

Magyarország barlangjai Kordos László Magyarország barlangjai Társszerzők: Jakucs László Gádoros Miklós Tardy János Szakmai ellenőrök: Láng Sándor Maucha László Topál György Reprodukciók: Pellérdy Lászlóné TARTALOM A MAGYAR BARLANGKUTATÁS

Részletesebben

A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG FOGALOMKÖRE ÉS VIZSGÁLATA ALFÖLDI PÉLDÁKON. Doktori (PhD) értekezés. Kovács András Donát

A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG FOGALOMKÖRE ÉS VIZSGÁLATA ALFÖLDI PÉLDÁKON. Doktori (PhD) értekezés. Kovács András Donát Természettudományi és Technológiai Kar A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG FOGALOMKÖRE ÉS VIZSGÁLATA ALFÖLDI PÉLDÁKON Doktori (PhD) értekezés Kovács András Donát Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori Tanács

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest, 2003 Hivatkozási forma: MRE Fõszerkesztõ: VISY ZSOLT Felelõs

Részletesebben

A román politikai gondolkodás. geopolitikai alapjai

A román politikai gondolkodás. geopolitikai alapjai ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Tóth Sándor mk. alezredes A román politikai gondolkodás geopolitikai alapjai Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc Politikatudomány

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

Előszó...4 2. A néprajzi kartográfia fogalma, módszere, célkitűzése...8 3. A néprajzi kartográfia térképészeti előzményei...15 3.1.

Előszó...4 2. A néprajzi kartográfia fogalma, módszere, célkitűzése...8 3. A néprajzi kartográfia térképészeti előzményei...15 3.1. 1 Előszó...4 2. A néprajzi kartográfia fogalma, módszere, célkitűzése...8 3. A néprajzi kartográfia térképészeti előzményei...15 3.1. A néprajzi leírások és a térszemlélet kezdeti eredményei...15 3.2.

Részletesebben

Tudományos melléklet (12-13. oldal) Vulkáni szerkezetek (7. oldal) Felhőatlasz (16. oldal)

Tudományos melléklet (12-13. oldal) Vulkáni szerkezetek (7. oldal) Felhőatlasz (16. oldal) Tétékás Nyúz Az XLV. félévfolyam 12. szám 2012. december 5. Tétékás Az ELTETTKHÖK TTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Tudományos melléklet (12-13. oldal) Vulkáni szerkezetek (7. oldal)

Részletesebben

HATVANI ISTVÁN (1718 1786)

HATVANI ISTVÁN (1718 1786) HATVANI ISTVÁN (1718 1786) a XVIII. századi magyar mûvelõdéstörténet nagy alakja, a debreceni Kollégium híres polihisztor tanára Tartalom Hatvani élete Debrecenbe érkeztéig A debreceni Kollégium a 18.

Részletesebben

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXII. SECTIO HISTORIAE

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXII. SECTIO HISTORIAE ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXII. SECTIO HISTORIAE Kiss László A SZLOVÁK NEMZETI TUDAT SZÜLETÉSE Tanulmányok a szlovák nemzeti ébredés és a reformkori szlovák magyar viszony

Részletesebben

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

Cholnoky Jenő belföldi terepezései kolozsvári egyetemi oktatóként (1905 1919)

Cholnoky Jenő belföldi terepezései kolozsvári egyetemi oktatóként (1905 1919) XIV. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK) Kolozsvár, 2011. május 13 15. Cholnoky Jenő belföldi terepezései kolozsvári egyetemi oktatóként (1905 1919) Szerző: Lengyel Hunor

Részletesebben

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a "tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására..." [1] 1803-1944 között*

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására... [1] 1803-1944 között* Forrás: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4878&issue_id=492 Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat 55. évfolyam (2008) 4. szám Magyar nyelvű orvosi folyóiratok

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR TÉMAVEZETŐ: Prof.

Részletesebben

Óvodai környezeti nevelés

Óvodai környezeti nevelés Óvodai környezeti nevelés Óvodapedagógusok felkészülését segítő művek Ajánló bibliográfia Oktatási Minisztérium Budapest, 2002. A bibliográfiát összeállították: Bihariné Krekó Ilona Eperjesy Barnáné Kanczler

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

A régi Belső-Ázsia története

A régi Belső-Ázsia története A régi Belső-Ázsia története Vásáry, István, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Török Tanszék Szerkesztette Bende, IldikóZimonyi István, sorozatszerkesztő A régi Belső-Ázsia története írta Vásáry, István

Részletesebben

Acta Beregsasiensis 2010/2 1. Acta Beregsasiensis 2010/2

Acta Beregsasiensis 2010/2 1. Acta Beregsasiensis 2010/2 Acta Beregsasiensis 2010/2 1 Acta Beregsasiensis 2010/2 2 Acta Beregsasiensis 2010/2 3 Acta Beregsasiensis A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve Науковий вісник Закарпатського

Részletesebben

A Kazinczy-kutatás új eredményei

A Kazinczy-kutatás új eredményei szemle Kováts Dániel A Kazinczy-kutatás új eredményei A magyar irodalomtudomány, azon belül a Kazinczy-kutatás hasznos segédeszközt kap kezébe Busa argit Szinnyey-díjas bibliográfus új kötetének megjelenésével.

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata Tartalom

Részletesebben

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer A z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

Részletesebben