Földünk környezetünk. Célok és feladatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földünk környezetünk. Célok és feladatok"

Átírás

1 Földünk környezetünk Célok és feladatok A Nemzeti alaptanterv Földünk környezetünk műveltségi területében megfogalmazott tartalmi és követelmények szerint a műveltségi terület és az ezt megjelenítő földrajz tantárgy alapvető feladata, hogy megismertesse a tanulókat szűkebb és tágabb környezetünk természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel, folyamataival. Felismertesse a folyamatok között megfigyelhető alapvető összefüggéseket, kölcsönhatásokat. A földrajz tanulása során alakul ki a tanulókban a mindennapi élet szempontjából döntő fontosságú térbeli és időbeli tájékozódási képesség. A Földünk környezetünk műveltségi terület a napjainkban lejátszódó társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok vizsgálatát állítja a középpontba. A komplex, természeti és társadalmigazdasági jelenségeket, folyamatokat egyaránt bemutató tananyag feldolgozásának célja a tanulók szemléletének formálása, a földrajzi gondolkodás képességének megalapozása. Az általános iskolai földrajzoktatás során a pusztán tényközlő tananyagátadás helyett a hangsúlyt a természeti, társadalmigazdasági és a környezeti folyamatok vizsgálatára, az összefüggések és az általános törvényszerűségek megláttatására kell helyezni. A földrajztanítás kiemelten fontos feladata, hogy fejlessze a tanulók környezeti érzékenységét, megértesse velük a helyi, a regionális és a globális környezeti problémák, az emberre veszélyes folyamatok felismerésének, mérséklésének és megakadályozásának fontosságát és lehetőségeit. A tantárgy tartalmának elsajátítása során tudatosulnia kell a tanulókban, hogy az emberiség jövőjét meghatározó kihívások döntően földrajzi problémákból indulnak ki. A Nemzeti alaptanterv lehetővé teszi, hogy az önálló tantárgyi keretben történő földrajzoktatás, a Földünk környezetünk műveltségi területben megfogalmazott célkitűzések, a feladatoknak megfelelő tartalmak és képességek elsajátítása már az 5. évfolyamon megkezdődjön. Az első két évfolyam földrajztanításának feladata azonban továbbra is alapvetően a későbbi tantárgyi oktatás megalapozása. Ezért az 5. és a 6. osztályban az elsajátítandó ismeretek elsősorban a közvetlen földrajzi környezetben megfigyelhető jelenségekkel és folyamatokkal kapcsolatosak. A legfontosabb feladat, hogy a tanulók megismerkedjenek a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetben való tájékozódás alapvető eszközeivel és módszereivel. Az alapozás legfontosabb célja, hogy a tanulók elsajátítsák a megfigyelés, az információszerzés- és feldolgozás alapvető módjait, a legfontosabb földrajzi kompetenciákat, majd ezek fokozatos elmélyítésével képesek legyenek egyre sokoldalúbb alkalmazásukra a földrajzi tanulmányaik során. Az 5 6. évfolyamon a földrajzoktatás a közvetlen környezetből jellemzőiből kiindulva, a földrajzi tér fokozatos tágításával megismerteti a tanulókat Földünk legfontosabb jelenségeivel és azok következményeivel. A hangsúlyt azonban mindvégig a megfigyelésre, a közvetlen tapasztalatszerzésre és az alapvető összefüggések felismerésére helyezi. A 7 8. évfolyam feladata, hogy megismertesse a tanulókat az egyes kontinensek és országok természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. A tananyag feldolgozása során a távoli tájak földrajzi jellemzőinek megismerése után jutunk el Európa, a Kárpát-medence és végül hazánk bemutatásához. Vizsgálódás középpontjában a természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatok, jelenségek, valamint napjaink eseményei állnak. Földünk népeinek, országainak megismerése nagymértékben hozzájárul a különböző kultúrák iránti érdeklődés kialakításához, a másság megértéséhez és elfogadásához. Elősegíti, hogy reális kép alakuljon ki a tanulókban nemzeti értékeinkről, a magyarság világban elfoglalt helyéről, hazánk természeti, társadalmi-gazdasági adottságairól valamint európai integrációjáról. A Földünk környezetünk műveltségi terület tartalmainak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. A 557

2 műveltségi terület minden jelenséget és folyamatot változásában, fejlődésében mutat be, megláttatva azok okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat a tanulók környezetért felelős magatartása. Fontos, hogy a műveltségi terület, és így a tantárgyi oktatás tartalmi és képesség szempontból történő megalapozása már az alsó tagozaton az műveltségi területben megfogalmazottak alapján megkezdődik. A felső tagozaton azonban a Földünk környezetünk műveltségi terület tartalmi és képesség feladatai már nemcsak az Ember a természetben, hanem az műveltségi terület bizonyos elemeihez is szervesen kapcsolódnak. Ezek a kapcsolatok is hangsúlyozzák a földrajz integrált jellegét, valamint a természeti és társadalmi-gazdasági jelenségek, folyamatok összefüggéseinek megláttatásában és kölcsönhatásainak feltárásában betöltött szerepét. A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai Évfolyam Földrajz 1,5 1 1, ,5 2 1,5 Összesen 1,5 1 1, ,5 2 1,5 A tanulók értékelése A tanulói teljesítmények értékelése három egymáshoz szorosan kapcsolódó részelemből tevődik össze: a földrajzi-környezeti az ismeretek, az ismeretek alkalmazásának képessége, a földrajzi kompetenciákban való jártasság. A tanulói teljesítmény értékelése szempontjából az alapvető ismeretelemek elsajátítása mellett döntő fontosságú, hogy a tanulók milyen mértékben sajátították el a legfontosabb földrajzi kompetenciákat, kiemelten a földrajzi térben való tájékozódás képességét, a földrajzi tartalmú információszerzés és az információk feldolgozásának, értelmezésének képességét. A tanulói teljesítmény értékelésére sokféle lehetőség és mód kínálkozik: Az alapfogalmak és összefüggések megértésének ellenőrzése rövid írásos, illetve szóbeli felelet, frontális foglalkozás formájában. A nagyobb témaegységek feldolgozását követően az elsajátított ismeretek és képességek szintjének ellenőrzése írásbeli feladatlap segítségével. Egyéb tanulói tevékenységek értékelése: tanórai tevékenység; szerepvállalás a csoportmunka során; terepi munka, megfigyelések elvégzése és a tapasztalatok értelmezése, illetve egyszerű jegyzőkönyv készítése; gyűjtőmunka és az összegyűjtött információk különböző formában történő feldolgozása (írásbeli vagy szóbeli beszámoló, tabló, rajz stb.). Egy-egy kiválasztott témához kapcsolódó rövid szóbeli vagy írásbeli beszámoló, leírás, rajz készítése. Tanári irányítással, csoportmunkában vagy egyénileg végzett egyszerű projektmunka. A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek A tanterv alkalmazásához elegendő az alapfokú oktatásra vonatkozó törvényi feltételek teljesítése. A tanterv minél sikeresebb alkalmazásához emellett javasoljuk a környezetei neveléshez kapcsolódó szakmai továbbképzésen való részvételt. Ugyancsak a tantervben megfogalmazottak teljesítését segíti, ha az intézmény szakmai közössége kidolgozza a terepi munka, valamint a lakóhelyen, illetve környékén található intézmény vagy üzem látogatásának módját és lehetséges beépítését a helyi programba. 558

3 A tankönyvek kiválasztásának elvei A megfelelő tankönyvek kiválasztásánál az alábbi szempontokat tartjuk kiemelten fontosnak: Tartalmi szempontból feleljen meg a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tartalmi és irányelveknek. A tudományos pontosság párosuljon az életkori sajátosságoknak megfelelő megfogalmazással és az ismeretek jól érthető, értelmezhető megfogalmazásával. Az ismereteket rendszerezetten, logikailag összekapcsolható módon közvetítse. Legyen alkalmas arra, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a tantárgy iránt. (Megfelelő minőségű és tartalmú képanyag; didaktikus ábrák; érdekességek bemutatása; továbbgondolkozásra, búvárkodásra alkalmas feladatok stb.). Szemléletmódjával közvetítse a természeti és a kulturális értékek felismerésének és megőrzésének fontosságát, és ösztönözzön a felelős környezeti magatartásra. A tankönyv tananyag-elrendezése, szerkezete tegye lehetővé a differenciált tanórai és tanórán kívüli munka megszervezését. Adjon segítséget az egyes témakörökben elsajátított ismeretek rendszerezésében. Tartalmazzon az ismeretek elsajátítását ellenőrző, illve a ismeretek alkalmazását igénylő, a földrajzi kompetenciák elmélyítését segítő feladatokat. Megjegyzés A tantárgyi programban a kapcsolódást a műveltségterületben megfogalmazott célkitűzésekhez, követelményekhez az alábbi számok jelölik: Általános 1 Ismeretszerzés, tanulás: 2 Tájékozottság a földrajzi térben: 3 Tájékozottság az időben: 4 Tájékozottság a környezet anyagaiban: 5 Tájékozottság a környezet kölcsönhatásaiban: 6 Tájékozottság hazai földrajzi-környezeti kérdésekben: 7 Tájékozottság regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben: 8 Tantárgyi tantervek Földrajz 5 6. évfolyam Célok és feladatok A tanulók ismerkedjenek meg a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetben való tájékozódás alapvető eszközeivel és módszereivel. Sajátítsák el térképen, illetve a térképpel való tájékozódás módját és eszközeit, ismerjék fel a különféle térképek szerepét, a mindennapi életben. Ismerjék fel a térképek, mint földrajzi tartalmú információforrások fontosságát. A tanulók sajátítsák el a megfigyelés, az információszerzés- és feldolgozás alapvető módjait, a legfontosabb földrajzi kompetenciákat, majd ezek fokozatos elmélyítésével legyenek képesek egyre sokoldalúbb alkalmazásukra a földrajzi tanulmányaik során. A tanulók ismerkedjenek meg a természeti, a környezeti és a társadalmi-gazdasági megfigyelések módszereivel és eszközeivel. Ismerjék meg a tapasztalatok feljegyzésének és érékelésének alapvető módjait. Legyenek képesek földrajzi tartalmú adatokat értelmezni, és azokból következtetéseket levonni, véleményeiket, észrevételeiket szabatosan megfogalmazni. Legyenek tisztában az adatok nagyságrendbeli különbségeivel. 559

4 Tartalmak Alakuljon ki a tanulókban a földrajzi térben és időben való tájékozódás életkori sajátosságuknak megfelelő szintű képessége Ismerjék fel a természetföldrajzi folyamatok és a történelmi események időnagyságrendi és időtartambeli különbségeit. Ismerjék fel és nevezzék meg térképen a közvetlen földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat. Ismerjék fel a Föld mozgásának következményeit, lássák be ezek hatását saját mindennapi életünkre, illetve az egész a földi életre. Ismerjék meg a külső és a belső erők felszínformáló tevékenységének szerepét Földünk felszínének alakításában. Ismerjék fel a természeti folyamatokban megnyilvánuló alapvető összefüggéseket. Vegyék észre a természeti és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti alapvető kapcsolódásokat, kölcsönhatásokat. A közvetlen lakókörnyezete valamint a hazai nagytájak földrajzi sajátosságainak, természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőinek, értékeinek megismerése nyomán erősödjön a tanulókban a szülőföldhöz való kötődés. Ismerjék fel a földrajzi környezetre kifejtett emberi, társadalmi hatások következményeit, értsék meg az egyéni felelősség fontosságát a környezetkárosító folyamatok mérséklésében. 560

5 5. évfolyam Szk, lk, egy, p, i. I, T 1. Amiről a térkép mesél 1.1. A térképi ábrázolás 4 3 Arányos kicsinyítés. Példák gyűjtése a térkép szerepére a mindennapi Alaprajz szerinti ábrázolás. életben. Mértékszám (arányszám). Térképvázlat készítése a tanteremről mérési A térkép jelrendszere. eredmény alapján. Térképvázlat készítése az Irány és távolság iskola környékéről. 1., 2., 3. meghatározása a térképen. A fénykép, a tájkép és a térkép ábrázolási Vonalas mérték. módszereinek összehasonlítása. Tájékozódás a térkép Különböző méretarányú térképi ábrázolások segítségével. összehasonlítása, a hasonlóságok és a Fő- és mellékvilágtájak. különbségek kiemelése. Az iránytű. Mérjünk és számoljunk: egyszerű terepi mérések ábrázolása különböző méretaránynak megfelelően. A valóság és a térkép Különféle térképi jelek gyűjtése és megfejtése. kapcsolata. Térképen mért távolságok megfeleltetése valós A méretarány és a térképi távolságokkal. Távolság meghatározása vonalas ábrázolás különbségei. mérték segítségével. A térkép nyelve = Az északi irány meghatározása iránytű jelrendszer segítségével az osztályteremben és a terepen. A fő világtájak irányának megállapítása az osztályteremben és a terepen. Az északi irány meghatározása különböző módjainak gyakorlása a terepen. A térkép tájolása iránytű segítségével. Játékos tájékozódási feladatok a terepen. Matematika 561

6 K, szk, lk, p, i. I., T 1.2 A domborzat ábrázolása 3 2 Domborzati formák: síkság, Domborzati elemek felismerése színfokozatos domb, hegy. jelölés alapján a tanulói atlasz térképlapjain. A térkép színei: barna, zöld Egy elképzelt táj lerajzolása majd a tájról 1, 2, 3. és árnyalatai. térképvázlat készítése, egyszerű magassági Barna és árnyalatai: színkulcs összeállításával. dombság, középhegység, Magassági adatok leolvasása és összevetése magashegység. domborzati térképeken. Zöld és árnyalatai: síkság. Magyarország dombortérképének és domborzati Mélyföld, alföld fennsík. térképének összevetése. Magassági számok. Példák gyűjtése különböző tengerszint feletti magasságban fekvő tájakra. A színárnyalatok használata és a tengerszint feletti magasság összefüggései. 562

7 Szk, lk, p, i. H, I, T 1.3. Felszíni vizek 2 1 Kék szín Példák gyűjtése különféle felszíni vizek térképen Forrástól a torkolatig: történő ábrázolására. csermely, ér, patak, folyó, A Duna és a Tisza mellékfolyóinak 1, 2, 3. folyam. leolvasása térképről. Főfolyó, mellékfolyó. Tavak, tengerek vízmélységi adatainak Folyásirány leolvasása a térképről, az adatok Tó, tenger. összehasonlítása. Kék és árnyalatai: a Példák gyűjtése a térkép alapján csatornákra, tengerek, tavak mélysége víztározókra. Mocsaras területek megnevezése Mesterséges vízfolyások, hazánk domborzati térképén. tavak. Terepi séta: a környező patak vagy folyó Mocsaras területek. folyásirány meghatározása egyszerű eszközök segítségével. A jelölés vastagsága és a folyó szélességének összefüggése. A színárnyalatok használata és a vízmélység összefüggései. 563

8 K, n, lk, p, i. H, I, TE, T 1.4. Települések 4 2 Tanya, falu, város. A településtípusok jelölése a térképen. Település- és várostérképek. A településtérképek sajátos jelei. 1, 2, 3, 7. Az egyes településtípusok jellegzetességei (városrészek, telepközpont, jellegzetes épületek). Élet a tanyán, a faluban és a városban. A település jele és a település méretének, szerepének összefüggései. A településszerkezet, a gazdasági tevékenység és az életmód kapcsolata. Különböző típusú és méretű települések jelölésének összehasonlítása hazánk közigazgatási térképén. Adatok, információk leolvasása hazánk közigazgatási térképéről, várostérképekről. Tanyákról, falvakról és városokról készült légifelvételek, fényképek összehasonlítása. Az egyes településtípusok jellemzőinek bemutatása képek, leírások alapján. Egy-egy település bemutatása saját élmények felhasználásával. Rajz készítése az egyes településtípusokról saját vélemény, élmény, elképzelés alapján. Város- és településtérképeket tartalmazó prospektusok gyűjtése, ezek felhasználásával egy-egy település bemutatása. Térképvázlat készítése a saját lakóhelyről, jelkulcs összeállítása. A városi, a falusi és a tanyasi élet, a gazdálkodás összehasonlítása képek, leírások, filmrészletek alapján. Életvitel és gyakorlati ismeretek 564

9 K, n, lk, p, i. H, I, T, P 1.5. Közlekedési hálózat 3 2 Autótérkép. Útiterv összeállítása autóbusz és vasúti Az úthálózat jellemzői. menetrend segítségével. Autópálya, főútvonal, Melyik úton induljak? utazási játék autós mellékútvonal. térkép segítségével. Az autósok számára készült Autópálya, főútvonal és mellékútvonal térképek sajátos jelei. jellemzése képek alapján. 1, 2, 3, 7. A főbb vasútvonalak Beszámoló, vázlatrajz késztése egy családi Átszállás, csatlakozás. utazásról. Közlekedési csomópont. Milyen messze van? távolság meghatározás az Menetrend használata. útszakaszok kilométer-adatainak Az útvonalak jelölésének szabályszerűségei. Mellékút főút autópálya úthálózat A közlekedési csomópontok kialakulása. A közlekedés szerepe a mindennapi életben. felhasználásával. Tablókészítés a különféle közlekedési eszközökről. Tanulmányi séta: a vasútállomás vagy az autóbuszállomás életének, az ott dolgozók munkájának megismerése. Múzeumlátogatás: közlekedéstörténeti kiállítás, Közlekedési Múzeum Életvitel és gyakorlati ismeretek 565

10 K, n, d, lk, p, egy, i. H, I, T 1.6. Tájékozódás Magyarország térképén 3 2 Magyarország nagytájai, Torpedójáték a keresőhálózat használatának folyók, tavak. Megyék, megyeszékelyek, régiók, 1, 2, 3, 7. régióközpontok. Az autópályák és fő közlekedési utak. Keresőhálózat. Az információk mennyisége, részletessége és a térkép méretaránya közötti kapcsolat. előkészítésére. Különböző földrajzi helyek megtalálása a térképen a keresőhálózat segítségével. Csoportok közötti vetélkedő a névmutató használatának gyakorlására. Tájékozódási feladatok hazánk térképén keresőhálózat segítségével Párosító játék megye megyeszékhely. Puzzle készítése hazánk domborzati és közigazgatási térképének felhasználásával. Csoportok közötti vetélkedő a puzzle kirakásával. Útvonaljáték: melyik úton menjek? Nagytájak, megyék, régiók és nevük összekapcsolása, területük kiszínezése kontúrtérképen. 566

11 K, d, lk, p, i. H, K, I, TE, T 1.7. Kiránduljunk! 3 2 A turistatérkép sajátosságai. Szintvonal. A turistatérképen közölt információk. 1, 2, 3, 7. Idegenforgalmi körzetről, látnivalókról pl. kiállításokról, vásárokról készült bemutató térképek (szórólaptérképek). A szintvonalak sűrűsége és a lejtő meredeksége közötti összefüggés. A térkép kiadásának célja és az ábrázolási mód, valamint tartalom közötti kapcsolat. Túra útvonalának megtervezése, az útvonal jellemzése turistatérkép segítségével. Légvonalbeli és tényleges távolság meghatározása turistatérképen. Magasságkülönbség meghatározása térkép adatai alapján. Példák gyűjtése a turistatérképen található információkra, jelekre. Térképvázlat készítése egy elképzelt kirándulás útvonaláról, jelkulcs összeállítása. Tájékozódási feladatok a terepen turistatérkép alapján. Tabló készítése idegenforgalmi körzeteket, látnivalókat bemutató szórólaptérképekből. Matematika 567

12 K, d, lk, é, egy, p, k, i. H, K, I, TE, T 1.8. A lakóhely és környéke 4 2 A régió, a megye és a lakóhely térképe. Tájékozódás a lakóhelyen és a lakóhelyről készült térképeken. 1, 2, 3, 7. Méretarány és az ábrázolt terület nagysága, illetve az ábrázolás részletessége Ki találja meg hamarabb? tájékozódási verseny a lakóhely térképén. Ki talál oda? tájékozódási verseny a terepen. Egy célpont elérése megadott helyek érintésével. Térképvázlat készítése a lakóhelyről, nevezetességek, látnivalók, fontosabb üzletek bejelülése. Egy vásárlás (élelmiszer, könyv, háztartási eszköz, ruha stb.) útvonalának megtervezése, erről vázlatrajt készítése. Információ, szórólapgyűjtés az igénybe vehető szolgáltatásokról, szolgáltató intézményekről. Tájékozató térkép készítése egy oda látogató idegen részére. Életvitel és gyakorlati ismeretek 568

13 K, szk, lk, p, i. K, I, TE, T 2. Napsugár, víz, levegő 2.1. Az éltető napsugár 4 3 A Nap. A napsugárzás Irányított információgyűjtés a Napról az életkori szerepe. sajátosságoknak megfelelő ismeretterjesztő A levegő felmelegedése. kiadványokból. A levegő felmelegedését Megfigyelés, egyszerű kísérlet és mérés a befolyásoló tényezők. napsugár melegítő hatásának, az egyes anyagok A levegő hőmérséklete, a eltérő felmelegedésének bizonyítására. 1, 2, 5, 6. hőmérséklet változása. Kísérlet és tapasztalatgyűjtés a felmelegedő Veszélyes napsugarak. levegő mozgásának személtetésére. Beszélgetés a túlzott napozás veszélyeiről. Példák gyűjtése a napsugárzás földi életre gyakorolt hatásaira. A hőmérséklet mérése, az adatok feljegyzése, a hőmérséklet-változás megfigyelése. A napsugárzás és a földi élet. A napsugárzás és a levegő felmelegedése. A felmelegedést befolyásoló tényezők szerepe a hőmérséklet alakításában. A felmelegedő levegő mozgása. Matematika Életvitel és gyakorlati ismeretek 569

14 K, n, szk, lk, p, i. K, I, TE, T K, szk, lk, p, i. K, I, TE, T 2.2. Esik, nem esik? 2.3. Merről fúj a szél? 3 2 Halmazállapot-változás. Kísérletek a halmazállapot-változás Levegő, légkör. megfigyelésére. Vízkörforgás. Egyszerű kísérlet a csapadékképződés Felhő, köd, csapadék. szemléltetésére. A leggyakoribb Képek gyűjtése különböző formájú felhőkről, csapadékfajták. ködös tájakról. 1, 2, 5, 6. Beszélgetés a témakörben megismert jelenségek szerepéről a mindennapi életünkben (pl.: ködös lehűlés felhő- és idő, havazás stb.) csapadékképződés. Irányított információgyűjtés a felhőkről és a csapadékfajtákról az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretterjesztő kiadványokból. Mese, történet írása: Egy vízcsepp élete Fénykép, rajz készítése egy-egy jelenségről és ezekből tabló összeállítása. 2 2 Légnyomás, a légnyomás változása. A szél kialakulása. A szél iránya és erőssége. Eltérő hőmérséklet eltérő légnyomás szél Egyszerű kísérlet a légnyomás jelenségének bemutatására. Egyszerű légnyomásmérő összeállítása, a légnyomásváltozás megfigyelése. A légnyomásváltozás és a hőmérsékletváltozás kapcsolatának bemutatása egyszerű kísérlettel. Légnyomásváltozás leolvasása barométerről. A légkörzés kialakulásának szemléltetése kísérlet és magyarázó rajz alapján. Információ és tapasztalatgyűjtés a légnyomásváltozás és a szél mindennapai életünkre gyakorolt hatásáról. Irányított információgyűjtés a szélről az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretterjesztő kiadványokból. Matematika Életvitel és gyakorlati ismeretek Matematika Életvitel és gyakorlati ismeretek 1, 2, 5,

15 K, szk, lk, egy, p, i. K, I, TE, T K, lk, egy, i. H, K, I, TE, T 2.4. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti 2.5. Hazánk éghajlata 3 2 Időjárás, időjárási tényezők. Egyszerű időjárási megfigyelések és mérések Időjárás-előrejelzés, elvégzésére alkalmas megfigyelőhely kialakítása, időjárás-jelentés. közös, illetve irányított egyéni mérés, Időjárási térkép. adatgyűjtés, az adatok feljegyzése. Az adatok Hőmérsékleti és csapadék ábrázolása és értelmezése. 1, 2, 5, 6. értékek. Időjárás-előrejelzések, egyszerű időjárási Sokéves átlag, időjárási térképek gyűjtése napilapokból, internetről az rekordok. adatok közös értelmezése. Az időjárás hatása a Egyszerű számolási feladatok megoldása. mindennapi életünkre. Információ és tapasztalatgyűjtés az időjárás mindennapi életünkre gyakorolt hatásairól. Tanulmányi séta egy meteorológiai Az időjárás és a mindennapi mérőállomásra. élet. Látogatás az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Adatgyűjtés az Országos Meteorológiai Szolgálat internetes honlapjáról tanári irányítással. 3 2 Éghajlat. Éghajlati diagram. Nedves kontinentális éghajlat. Az évszakok jellemzői. A hőmérséklet és a csapadék időbeli, illetve térbeli különbségei. Csapadéktérkép, hőmérsékleti ábrázoló térképek. adatokat Az időjárás és az éghajlat kapcsolata. Hazánk éghajlati diagramjának megrajzolása megadott adatok alapján, a diagram adatainak értelmezése tanári irányítással. Szerepjáték: évszakok bemutatkoznak. Tematikus térképek adatainak leolvasása, értelmezése, törvényszerűségek megfogalmazása. Adatgyűjtés különféle írott és elektronikus források felhasználásával érdekes időjárási adatokról, rekordokról, a népi időjárási megfigyelésekről Matematika Matematika 1, 2, 5, 6,

16 K, n, d, lk, egy, p, i. K, I, T K, lk, egy, p, i. E, I, T 3. A külső erők felszínformáló munkája 4. Amiről a földgömb mesél 4.1. Óceánok, szárazföldek 5 3 Felszínformálódás: A szél és a víz felszínformáló munkájának lepusztulás, elszállítás, modellezése terepasztalon. felhalmozódás. A hőingadozás hatásának modellezése. 1, 2, 3, 4, 6. A hőingadozás, a szél, a víz Képek gyűjtése a szél és a folyó felszínformáló felszínformáló munkája. munkájáról. Üledékes kőzetek és A felszínformálódás különböző típusainak ásványkincsek. felismerése képeken, leírásokban. A mészkőhegységek sajátos Üledékes kőzetek és ásványkincsek vizsgálata. formakincse. Rajzok készítése, meseírás a külső erők munkájával kapcsolatosan. A karsztformákat bemutató képek és ábrák A felszín anyaga irányított értelmezése. felszínformáló erő a Hazai példák gyűjtése a karsztformák felszín formálódása. előfordulására. 3 2 Gömb (geoid) alak. Óceánok: Csendes-óceán, Atlanti-óceán, Indiai-óceán. Tengerek. Földrészek (kontinensek): Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália és Óceánia., Déli-sarkvidék (Antarktisz). Nevezetes szélességi körök. A Föld gömb alakjának bizonyítása egyszerű kísérlettel. Bolygónkat ábrázoló képek gyűjtése, a felvételek közös értelmezése. Szerepjáték: Milyennek látja egy távoli bolygóról érkező űrgyerek a Földet? A kontinensek és az óceánok azonosítása világtérképeken és a földgömbön. A kontinensek és az óceánok bemutatása a domborzati térképekről leolvasható információk felhasználásával. Adatgyűjtés a kontinensekről és óceánokról, rendszerezés, sorrendbe állítás az adatok alapján. Térképvázlat készítése és színezése. Kontúrtérképen a kontinensek és az óceánok azonosítása. 1, 2, 3, 5,

17 Szk, lk, egy, p, i. I, T Szk, lk, egy, p, i. I, T 4.2. Nappal vagy éjszaka? 4.3. Tél vagy nyár? 4 3 Tengely körüli forgás. Nappalok és éjszakák váltakozása. Napi időszámítás. 1, 2, 3, 4, 6. Napkelte, delelés, napnyugta. A Nap látszólagos mozgása. A tengely körüli forgás és a napi időszámítás kapcsolata. A tengely körüli forgás és a Nap látszólagos mozgása az égbolton. A Nap látszólagos járása és a hőmérséklet változásának kapcsolata. 3 2 Nap körüli keringés. Évi időszámítás. Tavasz, nyár, ősz, tél. Napéjegyenlőség, napforduló. Március 21., június 22., szeptember 23., december 22. Az évi időszámítás és a keringés kapcsolata. Az évszakok váltakozása és a Nap körüli keringés kapcsolata. A Föld tengely körüli forgásának és a mozgás következményeinek modellezése. A tengely körüli forgás következményeinek értelmezése magyarázórajz alapján. A nap látszólagos járásának szemléltetése egyszerű kísérettel. Napóra készítése. Tapasztalatok, megfigyelések megbeszélése a nap látszólagos járása és a hőmérséklet változásának kapcsolatáról. A Föld Nap körüli keringésének modellezése. A keringés következményeinek értelmezése magyarázórajz, modell alapján. A Nap delelési magasságának változásával kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése. Matematika Matematika 1, 2, 3, 4,

18 6. évfolyam Szk, d, egy, p, i. I, T 1. Tájékozódás a térképen és a földgömbön 1.1 A földrajzi fokhálózat 6 4 Északi, déli, keleti és A félgömbök színezése és a nevezetes szélességi nyugati félgömb. körök bejelölése rajzgömbön. Szélességi kör, hosszúsági Vázlatrajz készítése a nevezetes szélességi körök kör, bejelölésével. 1, 2, 3, 6. Nevezetes szélességi és A fokhálózat modellezése labdaháló hosszúsági körök. segítségével. Földrajzi fokhálózat A szélességi és a hosszúsági körök jellemzőinek (koordináta-rendszer). összevetése a földgömb fokhálózata alapján. Helymeghatározási földrajzi helyek azonosítása koordináták alapján, egy földrajzi hely koordinátáinak megadása. Csoportverseny: Ki talál meg hamarabb? Egy földrajzi hely azonításához szélességi és hosszúsági adatok szükségesek. Matematika 574

19 K, lk, p, i. I, T 2. Az éghajlati övezetesség 2.1. Az éghajlati övezetesség kialakulása 4 3 A napsugarak hajlásszöge. Egyenlítőtől való távolság. A napsugarak hajlásszöge 1, 2, 3, 6. alapján megrajzolható övezetek. Az óceántól való távolság és a domborzat módosító hatása. Éghajlati övezetek kialakulása. Forró, mérsékelt és hideg övezet. A napsugarak hajlásszöge és a felmelegedés. A gömb alak és a az eltérő felmelegedés. A módosító tényezők és a valódi övezetek határának alakulása. A napsugarak eltérő hajlásszögének bemutatása egyszerű gömbmodellen. A különböző hajlásszögben érkező sugarak eltérő felmelegítő hatásának magyarázata egyszerű vázlatábra segítségével. Vázlatábra készítése színezéssel az övezetek elhelyezkedéséről, a nevezetes szélességi körök kiemelésével. A Föld éghajlati térképének tanulmányozása, az övezetek tényleges határainak összevetése a vázlatábrával, az eltérések magyarázata. 575

20 K, n, d, lk, egy, p, i. K, I, T 2.2. Forró övezet 3 2 A forró övezet Vázlatrajz készítése az övezet tagolódásáról. elhelyezkedése, határai. Éghajlati térkép irányított elemzése. Az övezet tagolódása. Éghajlati diagramok irányított összehasonlítása. A hőmérséklet alakulásának Videofilmrészlet, diaképek, fotók irányított 1, 2, 3, 4, 6, 8. és a csapadék időbeli feldolgozása. eloszlásának változásai. Térképvázlat és applikációs kártyák Jellegzetes tájak, felhasználásával az övezet jellemzése. életközösségek. Szerepjáték az övezet öveinek bemutatására. Mit vinnék magammal? kiválasztó, csoportosításos játék. Az Egyenlítőtől való Rajz, leírás készítése egy elképzelt tájról. távolság szerepe a jellemzők Gyűjtőmunka az életkori sajátosságoknak kialakulásában. megfelelő nyomtatott és elektronikus információhordozókból az övezethez kapcsolódóan, tanári irányítással. Tabló, beszámoló készítése a gyűjtött anyagok felhasználásával. 576

21 K, n, d, lk, egy, p, i. K, I, T 2.3. Mérsékelt övezet 3 2 A mérsékelt övezet Vázlatrajz készítése az övezet tagolódásáról. elhelyezkedése, határai. Éghajlati térkép irányított elemzése. Az övezet tagolódása. Éghajlati diagramok irányított összehasonlítása. A hőmérséklet alakulásának Videofilmrészlet, diaképek, fotók irányított 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. és a csapadék időbeli és feldolgozása. térbeli eloszlásának Térképvázlat és applikációs kártyák változásai. felhasználásával az övezet jellemzése. Jellegzetes tájak, Szerepjáték az övezet öveinek bemutatására. életközösségek. Történet írása, szituációs játék: Milyen lenne, ha ott élnék? címmel Az Egyenlítőtől való Mit vinnék magammal? kiválasztó, távolság szerepe a jellemzők csoportosításos játék. kialakulásában. Rajz, leírás készítése egy elképzelt tájról. Az óceánoktól való távolság Gyűjtőmunka az életkori sajátosságoknak szerepe a jellemzők megfelelő nyomtatott és elektronikus kialakulásában. információhordozókból az övezethez kapcsolódóan, tanári irányítással. Tabló, beszámoló készítése a gyűjtött anyagok felhasználásával. 577

Földünk környezetünk FÖLDÜNK, KÖRNYEZETÜNK

Földünk környezetünk FÖLDÜNK, KÖRNYEZETÜNK Földünk környezetünk FÖLDÜNK, KÖRNYEZETÜNK Kulcskompetenciák fejlesztése kommunikáció anyanyelven 6. évfolyam, 2.4. a hideg övezet Fogalmazás írása Milyen lenne, ha ott élnék? címmel kommunikáció idegen

Részletesebben

Földünk környezetünk FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK

Földünk környezetünk FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK Földünk környezetünk Készült a Nemzeti Tankönyvkiadó Kerettantervcsalád Földünk-Környezetünk programja alapján. /Óraterv : z változat módosítása Heti 2-2 óra Évi 74-74 óra / Célok

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó A különbözeti vizsga témakörei 9. évfolyam földrajz Gerséné Varga Ildikó I. Csillagászati földrajz II. Kőzetburok III. A légkör földrajza IV. A vízburok V. A földrajzi övezetesség: VI. Népesség-, és településföldrajz

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ 7. évfolyam I. A szilárd Föld anyagi és folyamatai Környezetünk anyagainak vizsgálata A földtani képződmények védelmének megismerése környékbeli példákon

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza

Részletesebben

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő)

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Tanítási hetek száma: 37 Heti óraszám: 2 Óra sorsz. Téma Kiemelt tevékenységek a képességfejlesztés érdekében 1. 2. Térképhasználati gyakorlatok.

Részletesebben

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2)

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmigazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való

Részletesebben

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A tananyagfejlesztés

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANMENET. a Műszaki Kiadó Földrajz 7. (MK-4250-6) tankönyvéhez

FÖLDRAJZ TANMENET. a Műszaki Kiadó Földrajz 7. (MK-4250-6) tankönyvéhez FÖLDRAJZ TANMENET a Műszaki Kiadó Földrajz 7. (MK-4250-6) tankönyvéhez Készítette: Ütőné Visi Judit 1 7 8. évfolyam A földrajz tantárgy oktatásának célja az általános iskola 7 8. osztályában A Földünk,

Részletesebben

FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra)

FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra) FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz Földrajz 250 5 6. évfolyam Fejlesztési feladatok 1. Általános fejlesztési feladatok A Kárpát-medence tájain jellemző természet- és társadalom-földrajzi, környezeti jelenségek, jellegzetes életmódok megismerése

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ 11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra A földrajz érettségire való felkészítés fő feladata a középiskolai földrajz tanítás 9-10. évfolyamán tanultak felelevenítése,

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák Földrajz osztályozóvizsga értékelési szabályzata Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga két részből áll: 1. A topográfiai ismeretek ellenőrzésére szolgáló feladatlap, amelynek kitöltéséhez

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK Földrajz 7 8. évfolyama számára Alapelvek, célok A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

3 CD. 29 900 Ft. 99 900 Ft. 9 900 Ft. Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak. Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében

3 CD. 29 900 Ft. 99 900 Ft. 9 900 Ft. Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak. Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében Megkönnyíti a Kárpát-medence és benne Magyarország természeti, környezeti, társadalmi-gazdasági jellemzőinek tanórai feldolgozását.

Részletesebben

A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben

A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben Korom Erzsébet Feladatírók tájékoztatása Szeged, 2010. február 13. (TÁMOP 3.1.9/08/01) Az értékelési keretek három

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7.-8. OSZTÁLY 2008 FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam Célok és feladatok: A Földünk-környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY - 2016. A TÉRKÉP 1.1. A térképi ábrázolás Legyen tisztában a térkép és a valóság kapcsolatával, a térképi ábrázolás jelentőségével. Magyarázza

Részletesebben

MS-4105 foldrajz atlasz borito_2011.qxd 2013.03.06. 10:06 Page 1 9 7896 36 976712 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Csillagászat... 2 Kontinensvándorlás. A Föld és a légkör szerkezete... 4

Részletesebben

SZKA_106_21. Utazás a világ körül Tudósítások a világból

SZKA_106_21. Utazás a világ körül Tudósítások a világból SZKA_106_21 Utazás a világ körül Tudósítások a világból szka106_01_d.indd 127 2007.10.16. 21:51:19 szka106_01_d.indd 128 2007.10.16. 21:51:19 tanulói utazás a világ körül 6. évfolyam 129 21/1 A kontinensek

Részletesebben

Esti 10. évfolyam- gimnázium

Esti 10. évfolyam- gimnázium Esti 10. évfolyam- gimnázium Óra Tananyag Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák esz- Felhasznált közök Év eleji ismétlés Felettünk a csillagos ég. A csillagászat története A

Részletesebben

1. Tájékozódás a földrajzi térben. Világtájak, irányok a térképen, alapvető térképjelek.

1. Tájékozódás a földrajzi térben. Világtájak, irányok a térképen, alapvető térképjelek. FÖLDRAJZ A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival. Elősegíti, hogy megismerjék és

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: földrajz 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: földrajz 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: földrajz 11-12. évfolyam 2 Célunk az, hogy megkönnyítsük a tanulók érettségi vizsgára történő felkészítését. Ezt azért

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10 Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára. 7 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10 Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára. 7 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10 Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT a) Csak a helyes sorrend

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM. Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM. Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára Heti óraszám mindkét évfolyamon: 2-2 óra A két évfolyam össz-óraszáma: 134 óra Javasolt óraterv: Témakörök Óraszámok

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 9 10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának tantervi előzményeire

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Versenyző

Részletesebben

Minimum követelmények Földrajz 9. OSZTÁLY

Minimum követelmények Földrajz 9. OSZTÁLY Minimum követelmények Földrajz 9. OSZTÁLY A TÉRKÉP 1.1. A térképi ábrázolás Legyen tisztában a térkép és a valóság kapcsolatával, a térképi ábrázolás jelentőségével. Magyarázza a kicsinyítés mértéke és

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Földrajz 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Földrajz 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Földrajz 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES Célok és feladatok FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-12/13. 9. (előkészítő) évfolyam A természetismeret

Részletesebben

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Cziczlavicz Éva Judit, Fekéné Tóth Judit Molnárné Kiss Éva, Martinek Ágnes MISKOLC 2013 A, Összesített óraterv Évfolyam

Részletesebben

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények:

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények: Tanítási tervezet I. Alapadatok: Az óra időpontja: 2015. november 16. Iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Iskola címe: 1088 Budapest, Trefort u. 8. Évfolyam: 7. évfolyam Osztály:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

I. Témakör Az erdő élete

I. Témakör Az erdő élete TANANYAGBEOSZTÁS ÉS TANMENETJAVASLAT A 6. OSZTÁLYOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGYHOZ Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv leckéit

Részletesebben

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez. (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra)

Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez. (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra) Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra) FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A korszerű társadalomföldrajzi ismeretek és a földrajzoktatás

A korszerű társadalomföldrajzi ismeretek és a földrajzoktatás A korszerű társadalomföldrajzi ismeretek és a földrajzoktatás Dr. Teperics Károly Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék teperics@puma.unideb.hu A társadalomföldrajz helye

Részletesebben

Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST

Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. A közepiskolak 9. evfolyama szamara MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST KÖRNYEZEl'ÜNK ABRAzOLAsA 7 A földrajzi környezet es abrazolasa 7 A termeszeti es a földrajzi

Részletesebben

Földrajz évfolyam

Földrajz évfolyam Földrajz 7-8. évfolyam 2 A tantárgy kiemelt céljai és feladatai (FÖLDRAJZ TANTERV) A természeti- és társadalmi folyamatokban való tájékozódás kapcsán megismertetni a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük

Részletesebben

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT I. rész 1. Adriai-tenger

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival. Elősegíti, hogy reális

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

A légkör mint erőforrás és kockázat

A légkör mint erőforrás és kockázat A légkör mint erőforrás és kockázat Prof. Dr. Mika János TÁMOP-4.1.2.A/1-11-1-2011-0038 Projekt ismertető 2012. november 22. Fejezetek 1. A légköri mozgásrendszerek térbeli és időbeli jellemzői 2. A mérsékelt

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

FÖLDRAJZ. Tájékozódás a földrajzi térben 12 folyamatos 12 folyamatos. Tájékozódás az időben 12 folyamatos 12 folyamatos

FÖLDRAJZ. Tájékozódás a földrajzi térben 12 folyamatos 12 folyamatos. Tájékozódás az időben 12 folyamatos 12 folyamatos Földrajz tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 6. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többlet- óraszám (±) Témakör összidőkerete Tájékozódás

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

évfolyam. Felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára

évfolyam. Felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára 11-12. évfolyam Felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára Heti óraszám mindkét évfolyamon: 4-4 óra A két évfolyam óraszáma: - 11. évfolyam: 144 óra - 12 évfolyam: 128 óra Témakörök 11. évfolyam Óraszámok

Részletesebben

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul FÖLDTUDOMÁNYI BSC METEOROLÓGUS SZAKIRÁNY Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Óraszám: 3+0 Kredit: 4 Tantárgyfelelős: Dr habil Tar Károly tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Biológia 2 1,5 Éves óraszám 72 54 Célok és feladatok A természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

A természetismeret készség- és kompetenciafejlesztési. feladatai

A természetismeret készség- és kompetenciafejlesztési. feladatai A természetismeret készség- és kompetenciafejlesztési feladatai Mit kell tudni? Tudni, hogy mit (szükséges) Tudni, hogy miből (információforrás) Tudni, hogy miért (cél) Tudni, hogy hogyan (módszer) A mit?

Részletesebben

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák 11 évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37 Óraszám A tanítás anyaga 1 óra Év eleji ismétlés Fejlesztési cél, kompetenciák Az éves tananyag rövid (problémaközpontú) bemutatása, az érdeklődés

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 7 8. évfolyam

FÖLDRAJZ. 7 8. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. összetevő 1. FELADAT a) 1. Chicago 2. Washington

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek)

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek) 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás (P) MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Gál Tamás tgal@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb földrajzi környezetük természeti és társadalmi, gazdasági jellemzőit, folyamatait. Ismerjék

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

EMMI KERETTANTERV51/2012. (XII. 21.) EMMI RENDELET 3. SZ. MELLÉKLET 3.2.10. Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

EMMI KERETTANTERV51/2012. (XII. 21.) EMMI RENDELET 3. SZ. MELLÉKLET 3.2.10. Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára FÖLDRAJZ 7-8. EMMI KERETTANTERV51/2012. (XII. 21.) EMMI RENDELET 3. SZ. MELLÉKLET 3.2.10. Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb

Részletesebben

Társadalomismeret történelem

Társadalomismeret történelem HELYI TANTERV Társadalomismeret történelem SZAKISKOLA 9. 10. évfolyam KECSKEMÉT 2013 1 1. Célok, feladatok: A tantárgy tanításának céljai a szakiskolai közismereti tantárgyrendszerben a következők: - A

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

HELYI TANTERV. FÖLDRAJZ EMELT KÉPZÉS 10-12. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK

HELYI TANTERV. FÖLDRAJZ EMELT KÉPZÉS 10-12. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK HELYI TANTERV FÖLDRAJZ EMELT KÉPZÉS 10-12. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK A kiemelt képzés céljai nem különböznek a földünk és környezetünk műveltségi terület általános céljaitól. Különösen fontos feladatnak

Részletesebben

A változat (1,5+1,5 óra)

A változat (1,5+1,5 óra) Biológia egészségtan 7 8. évfolyam számára A változat (1,5+1,5 óra) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

A földrajztanítás alapjai 9.

A földrajztanítás alapjai 9. A földrajztanítás alapjai 9. Összeállította: dr. Makádi Mariann TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT Regionális földrajzi szemléletmód Téri modellek hierarchikus

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Biológia 7 8. évfolyam számára

Biológia 7 8. évfolyam számára Biológia 7 8. évfolyam számára A változat (A kiadó honlapjáról letölthető az ajánlás 2+1 órás változata is) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és

Részletesebben

A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai

A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai Mesterképzés, I. félév 1. feladat Tanítási tervezet készítése A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai Cél: a tanítási tervezet műfaji jellemzőinek megismerése. Készítsen tanítási tervezetet a természetismeret/földrajz

Részletesebben