A bizalom hálójában társadalmi nézőpontok i. (Részlet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bizalom hálójában társadalmi nézőpontok i. (Részlet)"

Átírás

1 Meleg Csilla DSc egyetemi tanár Megjelent: JURA, sz A bizalom hálójában társadalmi nézőpontok i (Részlet) Mottó: Szétszedtük az univerzumot, és fogalmunk sincs, hogy rakjuk össze. ( ) és csak most ismerjük be, hogy fogalmunk sincs arról, hogyan tovább kivéve, hogy még apróbb darabokra szedjük. (Barabási Albert-László) ii Vajon a társadalomra is érvényes gondolatmenetre találtunk? A kérdés nyugtalanító, a válasz sürgető. A jelen kutatásaiból beteg társadalom néz vissza ránk, bármely szintjét vagy szegmensét tesszük vizsgálat tárgyává.. ( ) a társadalmi tőke bizalmon és átláthatóságon alapuló közjószág, melynek erejét, kiterjedtségét és kisugárzását három bizalmi szint egymásra épülése, kölcsönössége és egymásba kapcsolódása adja. Az alapozó szintet az egyének egymás közötti és bizalmon alapuló kölcsönös kapcsolatai jelentik. Alapbeállítottságként nem élhetjük úgy mindennapjainkat, hogy a többi emberben csalót, rablót, tolvajt látunk, mert belepusztulunk a testünk, lelkünk, értékeink védelmére kialakított védőrendszerek súlyába. Ezért nem tekinthető alapozó szintnek az SMS, az , a Facebook, a twitter, az iwiw, ugyanis nem tartalmazzák a bizalmon alapuló kölcsönösségek komplexitását: a problémák megbeszélését, a konfliktusok kezelését, a félreértések azonnali tisztázását, az érintés, a szemkontaktus, az egymásra mosolygás kölcsönösségét. Erre épül az intézmények iránti bizalom, amely társadalmi jellemzőként egyebek mellett azt mutatja, hogy például egy ország polgárai bíznak-e abban, hogy a közintézmények az állampolgárokért működnek, hogy a rendőrség a normakövető többséget védi a normaszegőktől, hogy az igazságszolgáltatás a törvényeknek megfelelően működik, hogy az egészségügy a gyógyulást szolgálja, hogy az oktatás olyan tudást és szemléletmódot közvetít, amit önerőből nem lehet megszerezni. Ide sorolhatjuk azt a fajta bizalmat is, amellyel a természeti katasztrófák károsultjainak szánt összegeket gyűjtő intézményes csatornák adakozók általi választását jelenti (egyházak, szeretetszolgálatok, telefonvonalak, Vöröskereszt stb.). Ezeken a lépcsőfokokon keresztül jutunk el a társadalom hatékony működésébe vetett bizalomig, amelynek alapja az a szolidaritás, ami összetartja, stabilizálja a társadalmat. Ez különösen sokkhatások esetén látványos (pl szeptember 11-iki terrortámadás az USÁban vagy a október 4-iki vörösiszap-katasztrófa Magyarországon), azonban nézőpontunkat hangsúlyozva a magasztos célok, eszmék kiváltotta szolidaritás példáit idézem fel: a közadakozásból emelt budapesti Vörösmarty téri szoborcsoportba beépített megfeketedett máriást iii vagy friss példaként a Nemzet kenyerének elkészítéséhez Magyarország különböző tájegységeiről és az elcsatolt területéről küldött, összességében több tonnát kitevő búzaszemeket. iv. Az egyén társadalmi komfortérzetét kapcsolatainak önértékelése adja. Támogatóként vagy feszültségforrásként éli-e meg társas kapcsolatait, számíthat-e környzetétől megértésre,

2 segítségre, meg tudja-e osztani bensőséges, személyes problémáit vagy inkább úgy érzi, senkiben sem lehet megbízni? Hogyan látja tágabb környezetét: segítik-e egymást a szomszédok, az ismerősök, az egy utcában lakók, az egy településen élők? Megbízik-e a környezetében lévő emberekben vagy inkább óvatos velük szemben? Inkább becsületeseknek vagy inkább hamisaknak értékeli az embereket? Az indexet alkotó komponensek közötti különbségek tulajdonképpen a bizalmi háló szövetében meglévő erősségek és gyengeségek társadalmi térképeiként kezelhetők. Ezért hogy ezen kutatások gyakorlati jelentőségét még inkább kiemeljem, a közelmúlt angliai és norvégiai eseményeit helyezem be ebbe az értelmezési keretbe. v Forrás: nef 35.o. Nézzük először Angliát! A személyes és a társadalmi komfortérzet mutatóit egyenként vizsgálva azt látjuk, hogy az angolok minden vonatkozásban az összeurópai átlagot képezik le. Egyik mutató sem tér el lényeges mértékben a másiktól, az összkép alapján Anglia átlagos, aránylag kiegyensúlyozott ország benyomását kelti.. Forrás: nef 34.o.

3 Norvégiában egészen más a helyzet. Norvégia az a kivételes ország, ahol a gazdasági és a társadalmi tőke egyaránt magas szintű. vi Az európai országok átlagát minden mutató tekintetében nagyságrendekkel meghaladó személyes és társadalmi komfortérzésről tanúskodik az országprofil. Ebben az esetben milyen magyarázat adható a történtekre? Ha alaposabban megvizsgáljuk a mutatókat, akkor azt látjuk, hogy az európai országok között a legmagasabb értékű dimenziók közül (elégedettség, életcélok elérése, kölcsönös bizalom az embertársakban, intézményekben) egy még a felsoroltaknál is magasabb: ez pedig az ellenségesség-érzések, a másokkal szembeni gyanakvások, bizalmatlanságok szinte teljes hiánya. Ebben a környezetben jelent meg az a személy, aki a generációkon keresztül kiépített és kölcsönösségeken nyugvó társadalmi bizalom hálóját szaggatta meg borzalmas cselekedetével. A norvég miniszterelnök első nyilatkozatát is érdemes idéznünk. Nem hagyjuk lerombolni azt, ami összeköt bennünket. Emberi és társadalmi kapcsolataink bizalomra épülő nyitottságát meg fogjuk őrizni annak ellenére is, hogy egy bizalomgyilkos járt közöttünk. A két országban történtek társadalmi tanulsága közös. Ha bárki egyénként lerombolja a társadalmi bizalom egy kicsi szeletét, azzal egy egész ország vagy intézményei stabilitását veszélyezteti (legyen az terrorista vagy csupán öntörvényű, énközpontú, tehát a kölcsönösséget nem értékként kezelő valaki. Vagy éppen társadalomtudós, aki hamis adatokkal operál. vii ). Forrás: nef 35.o. És most vessünk egy pillantást ugyanezen vizsgálat Magyarországára. Hogy a közbizalom tartósan mélyponton van, azt korábbi hazai kutatások is kimutatták. Pl. egy es vizsgálat szerint a vagyon elleni bűnözés okainak és növekedésének magyarázata nem a szegénység, hanem a megrendült társadalmi értékrend és az erkölcsi normák hatóerejének a csökkenése. Az derült ki, hogy elsősorban azok követnek el vagyon elleni bűncselekményeket, akiknek értékrendjében a javak megszerzésének ez a módja elismert helyet foglal el. viii Más vizsgálatok 2008-ban arra hívták fel a figyelmet, hogy a társadalmi hálózat szétesése fenyegető válságjelenség, ugyanis a társadalmi bizalom szintje olyan alacsony, amely már a társadalmi tőke képződését gátolja. ix Ha ezen előzmények után rátekintünk a nemzetközi vizsgálat magyarországi országprofiljára, akkor egyetérthetünk Csermely Péterrel abban, hogy a társadalmi hálózat

4 jelenleg csaknem olyan, mint egy pókháló bombatámadás után. x Az adatok azt mutatják, hogy a másokkal szembeni gyanakvás, bizalmatlanság, ellenségesség attitűdje egyik európai országban sincs olyan mélységben, mint Magyarországon. A kérdés magától értetődik: hogyan lehet a jelenlegi helyzeten túllendülni, újrarendezni, újraszőni a társadalmi hálózatot, azaz a társadalmi tőkeképződést erőteljesebbé tenni? Hogyan találhatnak egymásra ezen kérdés kapcsán kutatók és tudományterületek? Ha a válsághelyzetekre adott válaszokkal, az életképesség megőrzésével, a társas kapcsolatokkal foglalkozó kutatások tanulságait egységes keretben, mégpedig a hálózatelmélet értelmezési keretében szemléljük, akkor biztató kép vázolható fel. Kezdjük kiindulópontunkkal! Nem lehet eléggé hangsúlyoznunk, hogy a bizalom a modern társadalmak legfontosabb kicse, enélkül sem stabilitását, sem versenyképességét nem tudja megőrizni. Szociológiai értelemben mással nem pótolható társadalmi érték, védőfaktor, amely kézzelfogható előnyöket hordoz, közvetlen és közvetett nyereséggel jár. Hiánya gátakat emel, éles elválasztóvonalakat képez a társadalomban és ezzel az élet minőségét is jelentősen rombolja. Ezért nem egyszerűen a szociológus jámbor óhaja, hogy a társadalomban virágozzanak a bizalomhoz szorosan tartozó erények és értékek, hanem a közösségben élők többségének is elemi érdeke. Ha nem ezt az utat követjük, hosszú távon valamennyien vesztesek leszünk. A bizalmi háló újraszövését azonban helyettünk senki nem tudja sem elkezdeni, sem elvégezni. Mi magunk egyenként vagyunk azok, akik a kölcsönösségekre alapuló bizalmi kapcsolatokat létrehozzuk és alakítjuk. A hálózatelméletnek a csomópontok keletkezésére vonatkozó koncepciójába jól beilleszthetők azok az emberi kapcsolatok, amelyek együttműködésekre épülő érték- és bizalom-szigetekként azonosíthatók. A kölcsönös bizalomra ráhangolódás azonban egyéni erőfeszítést követel, a társas kapcsolatok értékelését és átértékelését. A kölcsönös bizalomra épülő társas kapcsolatok érdemességének belátása és beláttatása így a társadalom erőforrásait növeli. Milyen tevékenységekkel hívható elő és fejleszthető ez a fajta kapcsolati kultúra? Képes-e az iskolarendszer a felnövekvő generációk vonatkozásában arra, hogy szervezeti interpretációs keretében hatékonyan működjön közre a bizalmatlanságra épülő rutinok egyéni kereteinek lecserélésében? Iskolai szervezetfejlesztési kutatásaink alapján megelőlegezhetjük az igen választ. xi A kulcstevékenység viszont az ismétlés. Ha ugyanis a felnövekvő nemzedékek rendszeresen gyakorolják a kölcsönösséget, akkor kooperálni is megtanulnak a különböző csoportokban szerzett tapasztalatok alapján. A norma így válhat a mindennapokat átitató társadalmi konstrukcióvá. Éppen ezért nem tekinthető csupán pedagógiai módszernek a mozaik-osztály vagy a kooperatív tanulás. xii A kötelező iskoláztatáson előrehaladó generációk számára a kölcsönösségek gyakorlata és ismétlődése belátható haszonként normabeépülést eredményezhet, melynek társadalmi hatása nagy valószínűséggel a bizalmi index változását is magával hozza. (A felnőtt lakosság vonatkozásában bíztató a magyarországi országprofil legmagasabb értékű indexe, amiben a megkérdezetteknek a társadalmi bizalom növelésére, a szolidaritásra, a kölcsönösségre való vágya fejeződik ki. xiii ). Jegyzetek i A hasonló című előadás korábbi változata a PTE ÁJK szeptember 5-iki évnyitójának tudományos előadása volt. Jelen írás az MTA II. és IX. Osztályának a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó Harmónia és diszharmónia a társadalomban c. tudományos ülésén elhangzott előadás szerkesztett változata (2011. november 10.). ii Barabási Albert-László (2003): Behálózva. A hálózatok új tudománya. Magyar Könyvklub iii A kompozíció középpontjában ( )maga a költő áll, körülötte pedig mindenféle rendű, rangú, korú és illetőségű magyar, akik a felirat szerint éppen a Szózat eme sorait szavalják: Hazádnak, rendületlenül légy híve,

5 oh, magyar. A verssor fölött látható egy fekete kör, a közadakozás legmeghatóbb emléke. Nem más ez, mint egy megfeketedett húszas, úgynevez ett máriás, melyet Munkácsról küldött a Szt. Antal templom koldusa, Liszkay János, aki még édesanyjától örökölte. (Török András: Nagy Buda Pest könyv. Corvina, 1998, 42.) Köszönöm Korinek Lászlónak, hogy felhívta a figyelmem e munkájára. iv augusztus 20. Pécs. A vártnál jóval sikeresebben záruló kezdeményezés az összetartozás, a szolidaritás (élet=búza) kölcsönösségét szimbolizálta. Az e búzaszemekből sült cipókért fizetett adományok a gyermekétkeztetéshez járultak hozzá. A fel nem használt búzát a kezdeményezők a dévai Böjte Csaba Szt. Ferenc Alapítványnak juttatták el, mely az ott élő gyerekek 1 éves kenyérszükségletére lesz elegendő. v Anglia: , Norvégia: Az országprofilok és az adatok a nef (the new economics foundation) es, 22 európai országra kiterjedő reprezentatív felméréséből származnak o. vi A 2011-es HDI alapján Norvégia a listavezető (0.963), Anglia a 15. (0.939), Magyarország a 35. (0.862). vii viii Akinek nem egyeztethető össze az erkölcsi felfogásával a normaszegés, az akkor sem fog bűncselekményt elkövetni, ha rossz anyagi körülmények között kényszerül élni. Azok viszont, akik megengedhetőnek tartják önmaguk számára az illegális vagyonszerzést, azok a megszerezni kívánt javak elérhetőségétől teszik függővé, hogy legális vagy illegális eszközökkel jutnak-e a vágyott javak birtokába. Kó József-Münnich Iván (2000): Új szegénység és bűnözés. Valóság, ix A kutatásokból kiderült, hogy a társadalmi hálózatok kialakulását nagymértékben meggátló érték- és normazavar, az anómia mértéke a magyar társadalomban 2002 és 2006 között 54%-ról 71%-ra nőtt. (Ezt erősíti meg a már idézett, társadalmi komfortérzést mérő nemzetközi vizsgálat is, amelyben Magyarországon volt a legmagasabb a másokra bizalmatlanul, ellenségesen tekintők aránya.) Magyar lelkiállapot 2008 (szerk. Kopp Mária)(2008) Semmelweis Kiadó x Csermely Péter et al (2009): Hogyan küzdik le a válságokat a biológiai hálózatok és mit tanulhatunk el tőlük? Magyar Tudomány, xi Meleg Csilla (2006): Az iskola időarcai. Dialóg Campus xii Aronson, E. (2008): A társas lény. Akadémiai Kiadó xiii 35.o.

A TÁRSADALMI TŐKE NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI FEJLESZTÉSPOLITIKAI ESZKÖZÖKKEL

A TÁRSADALMI TŐKE NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI FEJLESZTÉSPOLITIKAI ESZKÖZÖKKEL Fejlesztéspolitika társadalmi hatásai 4. A TÁRSADALMI TŐKE NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI FEJLESZTÉSPOLITIKAI ESZKÖZÖKKEL 2005. november A tanulmány a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a TÁRKI Társadalomkutatási

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

Kiss Ferenc és Zsiros Anita

Kiss Ferenc és Zsiros Anita Kiss Ferenc és Zsiros Anita A környezeti neveléstől a globális nevelésig Oktatási segédanyag A környezeti nevelés című könyv alapján (Szerk: Kuknyó János) MPKKI, Nyíregyháza. 2006. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA

SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA Budapest, 2010 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskola Kar Kommunikáció és médiatudomány szak Levelező tagozat Pr és szóvivő szakirány BIZALOM, BIZALMATLANSÁG

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám SZELLEM ÉS TUDOMÁNY A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata 2013/2. szám Szerkesztőbizottság Szepessy Péter (elnök) Szabó-Tóth Kinga Urbán Anna Horváth Zita Kotics József Graholy Éva (olvasószerkesztő)

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. JÚLIUS A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp

Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp Jeneiné dr. Rubovszky Csilla Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp Önmagát becsüli meg minden nemzet az által, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött. (Sütő András) A tanulmány az időseket

Részletesebben

Marketingkaleidoszkóp 2010 pp. 181-194 AZ EGÉSZSÉG MINT A KÖZÖSSÉG ALAPPILLÉRE

Marketingkaleidoszkóp 2010 pp. 181-194 AZ EGÉSZSÉG MINT A KÖZÖSSÉG ALAPPILLÉRE AZ EGÉSZSÉG MINT A KÖZÖSSÉG ALAPPILLÉRE 1. BEVEZETÉS Mató-Juhász Annamária - Marien Anita egyetemi tanársegédek Miskolci Egyetem Marketing Intézet Turizmus Tanszék Napjainkban egyre inkább el kell fogadnunk,

Részletesebben

ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS: A FELADAT ÚJRAFOGALMAZÁSA. Meleg Csilla Pécsi Tudományegyetem, Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék

ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS: A FELADAT ÚJRAFOGALMAZÁSA. Meleg Csilla Pécsi Tudományegyetem, Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 1. szám 11 29. (2002) ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS: A FELADAT ÚJRAFOGALMAZÁSA Meleg Csilla Pécsi Tudományegyetem, Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék Mindennapi életünket,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv Miért van szükség az erkölcstan tantárgy bevezetésére? Többek között azért, hogy azt az egoizmust, ami a magyar ifjúság életszemléletét évtizedek óta uralja, megpróbálja mederbe

Részletesebben

TÚL A TUDOMÁNY NORMÁL ÁLLAPOTÁN?

TÚL A TUDOMÁNY NORMÁL ÁLLAPOTÁN? CZIBERE IBOLYA FÓNAI MIHÁLY 1 TÚL A TUDOMÁNY NORMÁL ÁLLAPOTÁN? Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P. Tóth Tamás és Takács Judit (szerk.) (2012): Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Tanulmányok.

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

A LEADER program mint helyi partnerség kérdései Magyarországon

A LEADER program mint helyi partnerség kérdései Magyarországon SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A LEADER program mint helyi partnerség kérdései Magyarországon Készítette: Kassai Zsuzsanna Gödöllő

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ DOKTORI DISSZERTÁCIÓ AZ EGYÉNI, ÉS A SZERVEZETI FÓKUSZÚ MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ JUHÁSZ ÁGNES AZ

Részletesebben

Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében *

Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében * KUTI ÉVA Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében * A tanulmány különbözõ forrásokból származó empirikus információk alapján vizsgálja az 1 százalékos rendszer

Részletesebben

ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON

ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON Arapovics Mária Kulcsfogalmak: lakossági adományozás, önkéntesség, vállalati társadalmi felelősségvállalás, CSR Az adományozás a támogatási

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Dr. Pankucsi Márta, Miskolci Egyetem Társadalomkutató Kihelyezett Központ vezetője

Dr. Pankucsi Márta, Miskolci Egyetem Társadalomkutató Kihelyezett Központ vezetője BESZÁMOLÓ Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye szociális fejlesztési koncepciójának szociológiai megalapozása című kutatásáról Témavezető: Dr. Pankucsi Márta, Miskolci Egyetem Társadalomkutató Kihelyezett

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Wesley János Lelkészképző Főiskola Neveléstudományi Kar Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Szakdolgozat Baranyai Liza Pedagógia szak Témavezető: Dr. Trencsényi László Budapest, 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ SZERVEZETEKRE RESINGER ADRIENN 1

NONPROFIT SZERVEZETEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ SZERVEZETEKRE RESINGER ADRIENN 1 NONPROFIT SZERVEZETEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ SZERVEZETEKRE RESINGER ADRIENN 1 Tanulmányomban arra keresem a választ, hogyan alakult a magyar

Részletesebben

a nem hagyományos családmodell, a szülői fejlődésének összefüggései

a nem hagyományos családmodell, a szülői fejlődésének összefüggései Társadalmi egyenlötlensége.indd 1 Kereszty Zsuzsa A kötet összeállításának célja elsősorban az volt, hogy a pedagógiai munkát végzők számára segítséget adjunk a mindennapi tapasztalataik jobb megértéséhez,

Részletesebben