Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Osztályfőnöki 5-8. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Osztályfőnöki 5-8. évfolyam"

Átírás

1 OSZTÁLYFŐNÖKI

2 Az iskolában a gyermeknevelés egyik legfontosabb színtere az osztályfőnöki óra, amely jelentős mértékben hozzájárul a gyermeki személyiség kialakulásához. Ez a sokrétű feladat az osztályfőnöktől egy átgondolt, előre megtervezett, alapos munkát kíván. Az osztályfőnök feladatai: 1. Személyiség biztosítása, az egyes gyerekekkel való személyre szóló törődés. 2. Értékorientáció a hagyományos értékrend közvetítése, alapértékek 3. A gyerekek számára a biztonság érzésének biztosítása. 4. A tanulócsoportnak, az osztályközösségnek, mint szocializációs terepnek az optimalizálása és kihasználása a gyerek egészséges fejlődése szempontjából. 5. Megelőző gyermek- és ifjúságvédelem. 6. Közvetítés és egyeztetés az osztályban tanító pedagógus kollégákkal. 7. Szülőkkel való kapcsolattartás - partneri kapcsolat kialakítása. Célok: 1. Olyan gyerekek nevelése, akik számára az emberi élet méltósága a legfontosabb, akik az élet értelmét az értelmes életben látják, ami a kulturált, a harmonikus, az erkölcsös emberi életmóddal azonos. 2. A gyermeki harmonikus személyiség minél teljesebb kiformálásának, kibontakozásának elősegítése. 3. Segítség a kiegyensúlyozott, tartalmas, örömteli élet kialakításához, az ehhez tartozó tevékenységek megszerettetése. 4. Egészséges életmód kialakításának elősegítése - rendszeres, egészséges táplálkozás - rendszeres mozgás - prevenció a pszichoaktív szerek (dohányzás, alkoholfogyasztás, droghasználat) tekintetében. 5. Szabadidő helyes eltöltése fontosságának tudatosítása. 6. Az osztályfőnöki óra szerepet vállal a tanulók iskolában és iskolán kívül szerzett tapasztalatainak feldolgozásában. 7. Segít eligazodni az ország, a társadalom életében, a gazdasági környezetben. 8. Hazaszeretetre nevelés. 1

3 Feladatok: 1. a személyiség, az egyéniség kibontakoztatása 2. szemléletformálás 3. önismeret, önértékelés fejlesztése 4. környezeti nevelés - a természeti környezet fenntarthatóságára irányuló nevelés - az élet tisztelete, védelme - természettisztelő magatartás kialakítása - tárgyi környezet védelme - társas környezet fenntarthatóságára irányuló nevelés. - az egészség, a belső környezeti szféra megőrzése - a testi, lelki és a társas egészség összetartozása, harmóniája. - a lelki (mentálhigiénés) egészség egyensúlya - a személy méltóságtudata, önértékelése, érzelmi - indulati háztartása, érzelmi intelligenciája, toleranciája, jövőhöz való viszonya. 5. ösztönzés a képességeket fejlesztő tanulásra 6. az egyéni adottságokkal, hajlamokkal, személyiségvonásokkal adekvát tanulási módszerek elsajátításának, alkalmazásának segítése. 7. a képességeknek, érdeklődésnek megfelelő pályaválasztás elősegítése 8. társas-kommunikációs készségek, a szociális intelligencia fejlesztése 9. konfliktuskezelés "tanítása" (konfliktusok felvállalása, feldolgozása, megoldása) 10. a vitakultúra fejlesztése 11. tolerancia, másság elfogadása 12. közösségi nevelés - a személyközi kapcsolatok kialakításában, fenntartásában való jártasság elsajátításának elősegítése. - a közösségekhez tartozás, a párkapcsolatok alakítása képességének fejlesztése - tárgyi környezet védelme - társas környezet fenntarthatóságára irányuló nevelés. - az egészség, a belső környezeti szféra megőrzése - a testi, lelki és a társas egészség összetartozása, harmóniája. - a lelki (mentálhigiénés) egészség egyensúlya - a személy méltóságtudata, önértékelése, érzelmi - indulati háztartása, érzelmi intelligenciája, toleranciája, jövőhöz való viszonya. 2

4 -. Kulcskompetenciák Az énkép és önismeret fejlesztésében fontos kihasználni azt az érzékenységet, amely az alapvető erkölcsi normák iránti fogékonyságból adódik. A tanulók ebben az életkorban, személyes életükben, sorsuk alakulásában már sokféle tapasztalattal rendelkeznek. A pedagógus felelőssége és lehetősége a reális önismeret továbbfejlesztése, értékeinek folyamatos tudatosítása, a környezettel való harmonikus viszony formálása. Az önmegismerés és önkontroll, a feladatokkal vállalt felelősség magatartást irányító tevékenység. A kiskamaszok énképe a róluk alkotott vélemények ellenére, az önmagukkal szemben támasztott követelmények, elvárások hatására formálódik. Arról kell gondoskodni, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját fejlődésükben. Hon és népismeretben kitüntetett szerepe volt a sajátélményű tanulásnak az alsóbb évfolyamokon. A felsős évfolyamokon fokozatosan előtérbe kerül az önálló tanulás, a történelmi változások figyelemmel kísérése, az egyéni vélemények megfogalmazása, a vita, a demokratikus polgári lét magatartásformáinak kialakítása. A fejlesztés kiemelt területei: a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés, a nemzeti identitás, a történelmi és állampolgári tudat erősítése, az elemi szintű jogismeret, a szociális érzékenység, az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság, a környezetért érzett felelősség, más kultúrák megismerése és elfogadása, a humánus, értékeket védő magatartás fejlesztése, a demokratikus intézményrendszer használatához szükséges ismeretek és képességek kialakítása. Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy további ismereteket szerezzenek a helyi hagyományokról, a lakóhely múltjáról, továbbá a környék, a lakóhely természeti értékeiről, az azokat fenyegető veszélyekről és a megóvásukra tett erőfeszítésekről. Európai azonosságtudat egyetemes kultúra kiemelt fejlesztési feladaton belül az Európai Unió tagországaként, tanulóinkat a különböző kultúrák, különböző nemzetiségek elfogadására, a másság tiszteletére neveljük. Személyes tapasztalatok felhasználásával, a nemzetközi együttműködésről szerzett információkkal gazdagítjuk tudásukat. Képes ebben a korban a tanuló önálló vélemény megfogalmazására társadalmi, történelmi eseményekről, jelenségekről és személyekről. Segíteni kell az érvek gyűjtésében a saját vélemény alátámasztására. Fejlesztő feladat lehet az érvek gyűjtése meghatározott álláspontokhoz, melyek az EU híreihez kapcsolódnak. Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-történelmi jelenségek hátteréről, feltételeiről, okairól. Érvek gyűjtése a feltevések mellett és ellen. Az aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés fejlesztési feladat, a civil életben fontos polgári lét alapjait segíti megteremteni. A társadalmi együttélés közös szabályait, követelményeit tudatosítja tanulóinkban. Ismeretek, képességek és megfelelő beállítódás szükséges ehhez. Az 5 8. évfolyamon az aktív állampolgársághoz szükséges részképességek fejlesztésére kell gondolni. Ilyenek: A konfliktuskezelés képessége, az együttműködés képessége, az iskolai élet demokratikus gyakorlatában elsajátítható felelősségvállalás, közéleti szerep gyakorlása. 3

5 Gazdasági nevelés: gazdálkodás a és a pénz világára vonatkozó tudás-elemek beépítését kívánja a helyi tanterv tartalmaiba. Egyszerű eszközök, szerszámok használatában fontos a figyelem és az elővigyázatosság megtanulása. A rend és az időbeosztás hatását a hatékony munkavégzésben tapasztalhatják a tanulók. Az érdeklődés és munkamód befolyással lehet az időbeosztásra. A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy az élő természet és a társadalmak fenntartható fejlődését segítse elő a nevelésben, a tanulók szemléletformálásával. A környezettudatos, a természet kincseit védő, óvó magatartás a Föld iránt érzett felelősség kialakításához járul hozzá. A kiemelt fejlesztési feladat arra hívja fel a tanulók figyelmét, hogy az ember része a természetnek, annak rendszereivel megbonthatatlan egységet alkot, társadalmi és egyéni cselekvései a természet folyamatainak részét képezik. Ez az összefonódás mutat rá az ember, az emberiség és az egyének sajátos felelősségére is. A hétköznapokban egyre inkább érik a gyerekeket, a fiatalokat olyan hatások, amelyek sokszor semmibe veszik a természettudományos összefüggéseket, törvényeket. A rajzfilmek butaságaitól kezdve a számítógépes játékok irreális mozzanatain keresztül a reklámok blődségekkel teli információi veszélyesek, és ezzel kapcsolatban egy kritikus gondolkodásmód kialakítása nagyon is indokolt. A tantárgyak lehetőségei szerint, minden évfolyamon lehetőség van a környezetkímélő magatartás felismertetésére, adott helyzetek kritikus megítélésére. A tanulás tanítása A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, stílusát, szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, és ezekre alapozza a tanulás fejlesztését. Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-verbális útjait, és életszerű tartalommal ruházza fel azokat. Törekedjen a gondolkodási képességek, elsősorban a rendszerezés, a valós vagy szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a következtetés és a problémamegoldás fejlesztésére, különös tekintettel az analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás és konkretizálás erősítésére, mindennapokban történő felhasználására. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. A tanulás az iskola alapfeladata, amely magába foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. A kiemelt fejlesztési feladat 5 8. évfolyamon a tanulás elengedhetetlen előfeltételeinek alapozó munkában a biztonságos készség-, képesség- szinteknek az elérését hangsúlyozza. Az elmaradó tanulók esetében az érzékelés pontosságának fejlesztése, a tudatosodás segítése hatékony lehet. Ugyanígy a tárgyak tulajdonságainak kiemelése (analizálás); összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés; osztályokba sorolás, sorba rendezés különféle tulajdonságok szerint a különféle érzékszervek tudatos működtetésével járul hozzá a fejlődéshez. A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; a tudatos, célirányos figyelem elengedhetetlen feltétele az ismeretek hatékony elsajátításának. Testi és lelki egészség Az 5 8. évfolyamon az egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélet és magatartás formálása, az alsóbb évfolyamok fejlesztését folytatja. Az egészségkultúra területén az egészséges életmód, a korszerű táplálkozás, a napi testmozgás szerepéről és jelentőségéről sok ismerettel és tapasztalattal rendelkeznek a tanulók. Felkészítésükben az önálló életvitelre, a helyes döntéshozásra, a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. A veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű kezelésére, a balesetvédelemben. A veszélyes anyagokkal való bánásmódban a helyes kezelésre a megelőzés ér- 4

6 dekében. A káros függőségek kialakulásának megelőzésében, a függőséghez vezető szokások kialakulásának megakadályozásával szükséges segítséget nyújtani. Mindezekben az iskolai környezet, de a pedagógus életvitele is hatást gyakorol. 5

7 Felkészülés a felnőttlét szerepeire Az iskolának átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. A megszerzett ismeretek alapján segíteni kell, hogy a tanulók tudatos szemléletévé és a gyakorlatban előhívható magatartási mintává váljon a környezet és a természet védelme, az egyéni életük biztonságát is szem előtt tartva. A legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, s a hozzájuk vezető utak megmutatása mellett, be kell mutatni az emberi alkotásokban megtestesülő használati, esztétikai, formai és etikai értékeket. Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret hozzájárul, hogy a tanulók érdeklődésüknek megfelelő területen ismerkedjenek adott pályákkal. A pályaorientáció tanórai és tanórán kívüli tevékenységek összehangolásával, tudatos szervezésével valósulhat meg eredményesen. ÓRASZÁMOK Tagozat/ óraszám 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam heti éves heti éves heti éves heti éves Általános Német nemzetiségi Angol informatika Sportiskolai

8 Témakör, tananyag A tanulás Fejlesztési feladatok, tevékenységek A tanulás tanulása A tanulás alapszabályainak megismerése. Tanulási szokások. Tanulási meghatározott körülmények. Sikeres tanulás feltételei, közös tanulási módszerek. Követelmények Tudjon alapvető tanulási technikákat alkalmazni iskolai és otthoni munkájában. Tudjon képességeinek megfelelően rendszeresen tanulni. Lássa be az óráról órára való készülés fontosságát. Érezzen egyéni felelősséget, csoporton (közösségen) belüli tanulási tevékenységben csoportmunka - tanulópár, házi feladat eljuttatása beteg osztálytárshoz. Tanulói önismeret Helyes önismeret kialakítása. Reális önértékelés. Önbizalom, helyes önszeretet kialakítása. A mindennapi életből, műalkotásokból példákon keresztül öntudat, önbizalom, önuralom, önérzet fogalom tisztázása. A tanuló rendelkezzen alapvető ismeretekkel önmagáról és ezeket vállalja is fel. Váljon képessé a másik ember személyiségének megismerésére, tiszteletére. Legyen toleráns mások bírálatával. Legyen képes másokat segíteni, és a segítséget elfogadni. Tanulók viselkedése, magatartása Környezeti szokások feltérképezése, diagnosztizálás. Szokásrend kialakítása, formálása. Legyen képes alapvető erkölcsi, etikai szabályok betartására. Ismerje a Házirend alapján tanulói jogait és kötelességeit. 7

9 Témakör, tananyag Fejlesztési feladatok, tevékenységek Alapvető viselkedési normák, szabályok megismerése. Nevelési célkitűzéseinket tükröző viselkedéskultúra kialakítása. Sajátos, szükséges etikai szabályok megfogalmazása. Követelmények Fogadja el az iskola nevelési programjának célkitűzéseit. Viselkedésével, magatartásával igazodjon az intézmény viselkedéskultúrájához. Társas-kapcsolatok Követett és közvetlen kapcsolatok értelmezése. Egyén és közösség szerepének felismerése. A társas kapcsolatok kialakításának formái, kiscsoport, klikk, diáktárs, barát, sztár, magányos. Barátság, humánus társas kapcsolat. Fiúk és lányok kapcsolata a közösségben Kapcsolattartás módszereinek ismerete, hagyomány-építés, diákönkormányzat. Legyen aktív tevékenykedő tagja a közösségek. Ismerje el a közösségen belül az összetartozás lehetőségét. Legyen képes a társas érintkezések során a kapcsolattartás alapvető szabályait alkalmazni. Vegyen részt lehetőségeinek megfelelően a kapcsolatok építésében. Konfliktuskezelés, problémafeltárás Problémák objektív feltárásának megtanulása. Kultúrált véleménynyilvánítási szokások kialakítása. Tudjon elfogulatlanul problémás helyzeteket felvázolni, ismertetni. Véleménynyilvánítása legyen érthető, világos, további kommunikációra alkalmas.

10 Témakör, tananyag Fejlesztési feladatok, tevékenységek Iskolai agresszió csökkentése, elkerülése Árulkodás, irigység, féltékenység. Követelmények Megoldóképessége legyen objektív, előítélettől mentes. Ismerjen több megoldási módszert problémáinak feldolgozásához. Egészségnevelés Testünk és egészségünk iránti felelősségtudat felébresztése. Káros szenvedélyek, szenvedélybetegségek: alkohol, drog, dohányzás elutasítása. Testi lelki fejlődés összhangjának értelmezése. Egészség - fogyatékosság fogyatékos életmód megismerése az akadályoztatottak megsegítése. Mentálhigiénés szemlélet bemutatása, lelki egészség megóvása. Társadalom és az egészségvédelem kapcsolatának tanulmányozása. Balesetek elkerülése, megelőzése. Elsősegélynyújtás. Ismerjen alapvető egészségügyi szabályokat, ezeket tartsa is be önmaga és társai érdekében. Tanúsítson tudatos magatartást a káros szenvedélyekkel szemben. Tudja értelmezni az ép testben ép lélek gondolatot, életmódját ehhez igazítani. Legyen számára egyértelmű sérült társai megsegítése. Tudja, hogy a megelőzés mindig kevesebb feladattal jár, mint a baj kezelése. Legyen képes társára figyelni, egészségét megóvni. Pályaorientáció, pályaválasztás A munka szerepe az emberéletében. Átfogó kép kialakítása a munka világáról. Szakmák, pályák, hivatás ismerete. Pályaválasztási börze megtekintése. Legyen tisztában a munka fontosságával az ember életében. Pályaismerete fokozatosan fejlődjön 5. osztálytól. 5

11 6

12 Témakör, tananyag Gazdasági ismeretek Fejlesztési feladtok, tevékenységek A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás-elemek elsajátítása. Munkapiac, munkavállalási formák, reális munkaerő kereslet. Mire vagy képes? - önismeret, külső tanácsadói szolgáltatás igénybevétele. Követelmények Ismerje és tudja, hogy hol, mikor, milyen segítséget vehet igénybe döntései kialakításában. Tudja közvetlen környezetében az elhelyezkedési lehetőségeket és a továbbtanulási célokat azokkal összhangba hozni. Tudatosítani kell, hogy az életpálya során többször pályamódosításra kényszerülnek. Információkezelés Az információáramlás helyes kezelésének kialakítása. Jó, rossz, igaz, hamis információk szétválasztása szelekció. Hatások elleni védekező mechanizmusok kiépítése. Az információ, mint a tudás hatalma. Számítógépes információszerzés etikája. Legyen képes a környezetéből érkező információkat objektíven fogadni. Ismerje az információk fajtáit. Legyen képes a számára fontos információkat kiválasztani és kezelni. Ismerje fel, hogy helyes, pontos információk megkönnyítik a mindennapi életet. Hazaszeretet Nemzetiségi és nemzeti hovatartozás - hazaszeretet. Legyen büszke magyarságára, kezelje előítélet-mentesen saját életét, mások hovatartozását. 6

13 Témakör, tananyag Aktuális problémák, programok Fejlesztési feladtok, tevékenységek Osztályközösségen belül jelentkező problémák rendezésére. Javaslattétel a magatartás és szorgalom jegy értékelésére. Ünnepekre, rendezvényekre való előkészületek felkészülés, részvétel. Követelmények Tudja, hogy a mindennapi problémákat az osztályfőnökkel lehet rendezni. Adjon reális értékelést önmaga és társai magatartásáról, szorgalmáról. Vegyen részt képességeinek megfelelően az iskolai közéletben. 7

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Az iskola Alapító Okirata (kivonat)... 5 Vörösmarty Mihály Általános

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok Az iskola a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveli. Érdeklődésüknek,

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Kollégiumának Pedagógiai Programja MNÁMK Kollégiuma - Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 2. A MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét.

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét.

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM ESZTERGOM 2004. Tartalom Oldal 1. Iskolánkról 1. 1. Az iskola története 3 1. 2. Az iskola értékrendje 3 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) BEVEZETÉS A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48.

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. ZÁHONYI ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2013) Záhonyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben