Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata"

Átírás

1 Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra terjed ki. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata 1. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja Az intézmény integrált formában az idősek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást, valamint az étkeztetés szociális alapszolgáltatásokat nyújtja. Az alapszolgáltatások megszervezésének célja, hogy a települési önkormányzat segítséget nyújtson a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szolgáltatások szervezésével helyi szinten tudunk reagálni a településen élők igényeire, szükségleteire, s a fizikai szükségletek kielégítése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a lelki egészség megtartására is. Idősek nappali ellátása keretében: elsősorban saját otthonukban élő, a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. A cél hasznos és tartalmas időtöltés biztosításával az aktivitás megtartása, képességek és készségek szinten tartása. Társas kapcsolatok ápolásának elősegítése, az egyéni és társadalmi hasznosság érzésének megtartása érdekében. Házi segítségnyújtás keretében: a szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A cél segítséget nyújtani abban, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükségletei saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának 1

2 megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Étkeztetés keretében: gondoskodik azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a napi legalább egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 2. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény feladata Idősek nappali ellátása keretében: az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatások nyújtása: alapvető higiéniai szükségletek kielégítése (személyes tisztálkodás, illetve a személyes ruházat tisztításának biztosítása) szabadidős programok szervezése szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz jutás segítése hivatalos ügyek intézésének segítése életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése. igény esetén az intézménytől távolabb lakó, illetve nehezebben közlekedő ellátottak részére az intézménybe szállítás és hazaszállítás társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása a helyi igényeknek megfelelő közösségi programok szervezése helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Házi segítségnyújtás keretében: az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, illetve azok elhárításában való 2

3 segítségnyújtás. Étkeztetés keretében: az ellátásra jogosultak részére legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása. A szociális rászorultság feltételeit a törvényi előírásoknak megfelelően a települési önkormányzat rendeletben szabályozta. 3. A megvalósítandó program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 3.1. A megvalósítandó program konkrét bemutatása A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény megvalósítása illeszkedik Gönyű Község Szolgáltatástervezési Koncepciójába, az ott kitűzött célok megvalósítását szolgálja. Emellett az évi III. törvény kötelezően ellátandó feladatként írja elő az étkezetés, házi segítségnyújtás, valamint háromezer főnél több állandó lakosú települések esetében az idősek nappali ellátásának megszervezését. Idősek nappali ellátása vonatkozásában: Gönyűn a saját lakókörnyezetükben élő idős személyek száma decemberében 554 fő, ami indokolja az idősek klubja nappali ellátás létrehozását és működését. A lakosság körében igény van az alapellátást nyújtó nappali ellátásra, mivel jelentős a száma azoknak a személyeknek, akik önellátásra részben képesek, de igénylik a szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást. A szolgáltatás beindításával a célcsoport ellátása jelentősen javul. Az intézmény szolgáltatásai elsősorban az ellátottak életminőségének javítására, megtartására irányulnak, illetve annak romlását hivatottak megakadályozni. Házi segítségnyújtás vonatkozásában: A lakosság körében igény van a szociális alapellátást nyújtó házi segítségnyújtásra, mivel jelentős a száma azoknak a rászoruló személyeknek, akik életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belül speciális segítségnyújtást igényelnek. 3

4 Étkeztetés vonatkozásában: Az étkeztetés megszervezésével a települési önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a szociálisan rászorult személyek lakókörnyezetükben önálló életvitelüket fenntarthassák A létrjövő kapacitások Az intézmény a program megvalósulásával összesen 30 időskorú személy ellátását biztosítja nappali ellátás keretében, házi segítségnyújtás keretében 18 fő részére, étkeztetés keretében pedig maximum 100 fő részére biztosított az ellátás A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Idősek nappali ellátása keretében: Személyi higiéné megtartásának segítése zuhanyzó használata, szükség szerint segítséggel mosási, vasalási lehetőség Szabadidős programok szervezése napi- és hetilapok olvasása, felolvasás kulturális igény kielégítése az intézményben lévő könyvek, valamint a településen működő könyvtárból kölcsönzési lehetőség által kártya- és társasjátékok beszélgetések kézimunka, kézműves-foglalkozások az elkészített tárgyakból kiállítás, jótékonysági vásár szervezése. Az ebből származó bevételek összegét közösségi célra használjuk tv-nézés, rádió-hallgatás hagyományőrzés, nemzeti és vallási ünnepekre való készülés, megemlékezés névnapok, születésnapok megünneplése közös séták, temetőlátogatás, kirándulások színház- és múzeum látogatás közös rendezvények a település óvodásaival, iskolásaival Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése orvoshoz kísérés, gyógyszerek kiváltása 4

5 vércukorszint, illetve vérnyomásmérés betegségekkel, illetve egészségmegőrzéssel kapcsolatos témájú beszélgetések a település háziorvosával, egészségügyi felvilágosító előadások szervezése gyógytorna mentális gondozás, csoportfoglalkozások, segítő beszélgetés, krízisintervenció, gyászmunka segítése, stb. Szállítás igény esetén az intézménytől távolabb lakó, illetve nehezebben közlekedő ellátottak részére az intézménybe szállítás és hazaszállítás az intézmény részére használatba adott gépkocsival. Hivatalos ügyek intézésének segítése, információszolgáltatás pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások igénybe vételének, mozgáskorlátozott személyek parkolási igazolványa igénylésének, stb. segítése, tájékoztatás adása. Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése felvilágosító beszélgetések, tanácsadás, az együttműködéssel érintett szervek bevonásával. Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése Házi segítségnyújtás keretében: Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása - a szociális munka eszköztárát felhasználva bizalmi kapcsolat kiépítése az ellátottal, segítség nyújtása a problémák felismerésében, a megoldási módok feltérképezésében, saját és családi erőforrások felmérésében és használatában. az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása - az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó alapvető ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek ellátása: orvoshoz kísérés, gyógyszerek íratása, kiváltása, gyógyszer átadás, beadás, sebellátás, az igénybevevő mozgatása, emelése, rendszeres alapvizsgálatok ellátása, vércukorszint, illetve vérnyomásmérés közreműködés a fertőzés és járvány kialakulásának megelőzésében. közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában mosdatás, fürdetés, kéz- és lábápolás, 5

6 borotválás, hajmosás, öltöztetés, szennyes ruha, ágynemű összegyűjtése, tisztítása, a lakásban előforduló takarítási feladatok ellátása. közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében segítségnyújtás a bevásárlásban, tüzelő beszerzésében, behordásában, stb. segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban a lelki egészség megőrzésében kiemelt szerepe van a társas kapcsolatok ápolásának, bővítésének, s ezt a szolgáltatás nyújtója különféle közösségi és csoportos programok szervezésével, az azokon való részvétel segítésével támogatja. segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében, az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. Étkeztetés keretében: az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a szociális rászorultság megállapításában, előkészíti a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges dokumentációt, biztosítja az ellátottak részére főétkezésként a napi egyszeri meleg ételt, idősek klubja nappali ellátottjainak részére az intézményben történő helyben fogyasztással, egyéb esetekben az étel főzőhelyről történő elvitelének lehetővé tételével, illetve lakásra szállításával (külön díjazás ellenében), amennyiben az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkezést biztosít, az étel helyben fogyasztása esetén biztosítja az étkezők részére a kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet, evőeszközöket és étkészletet, helyben fogyasztás esetén gondoskodik az étel melegítéséről, tálalásáról, a főzőhely által biztosított ételszállító edények, valamint az étkezéshez használt eszközök tisztán-tartásáról. 6

7 4. A szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátó-rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése Bemeneti indikátorok 10 írásos kérelem és körülbelül 15 szóbeli jelzés érkezett a településen a nappali ellátás iránt. 12 személy jelezte igényét a házi segítségnyújtás ellátásra. A nappali ellátást igénybe vevők mellett további 4 személy jelezte igényét étkeztetésre, valamint a házi segítségnyújtást igénylők egy része is várhatóan kérni fogja az étkeztetést. A rendelkezésre álló információk szerint (háziorvossal, nyugdíjasklub vezetőjével, egyéb társintézmények, valamint a települési önkormányzat munkatársaival folytatott egyeztetések) 30 férőhelyszámú szolgáltatás biztosítása indokolt a nappali ellátás esetében. A szolgáltatástervezési koncepcióban a nappali ellátás biztosítása december 31. időponttól szerepel. Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint az idősek nappali ellátása kötelező feladat a település számára. Kimeneti indikátorok A várható szükségletnek a jelen szolgáltatás 100%-át tudja kielégíteni. A szolgáltatások elindításának hatására más hasonló intézmény kihasználtsága várhatóan a következők szerint változik: a Vöröskereszt szolgáltatásának kihasználtsága 100%-os marad, ugyanakkor kevesebb lesz a kapacitás hiányában ellátatlanok száma (a Vöröskereszt helyi szervezete nem tud folyamatos napközbeni felügyeletet biztosítani). A helyi szociális intézményhálózatban a szolgálat létrejöttének, működtetésének jelentősége nagy. Eredmény indikátor A településen érintett személyek számára a helyben történő ellátás 100%-ban biztosítható. Hatás indikátor Az érintett személyek ellátása a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény keretében 7

8 megoldásra kerül. Csökken az érintett családok leterheltsége azáltal, hogy a rászorulók helyben vehetik igénybe a szolgáltatást. A szolgáltatások igénybe vétele egyszerűbbé, átláthatóbbá és rugalmasabbá válik, az ellátási formák közötti átjárhatóság az egyéni szükségletekhez igazodik. 5. A más intézményekkel történő együttműködés módja 5.1. Az együttműködéssel érintett szervek A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik különösen: Gönyű Község Önkormányzatával és Képviselő-testületével, mint fenntartóval, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Nyugat-dunántúli Regionális Szociális Módszertanai Központtal, mint módszertani intézménnyel, más hasonló alapellátást nyújtó intézményekkel, szociális bentlakásos intézményekkel a későbbi esetleges elhelyezések rugalmas intézése érdekében, a település háziorvosával, szakorvosi ellátással, a községben működő civil szervezetekkel (különösen Nyugdíjas Klub, Helyi Vöröskereszt Egyesülete) a helyi nevelési- oktatási intézményekkel a generációk közti kapcsolat erősítése érdekében Az együttműködés módjai Együttműködés a fenntartóval: a fenntartó biztosítja az intézmény folyamatos működésének feltételeit, meghatározza az intézményi térítési díjat, ellenőrzi a törvényes működést, jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, 8

9 gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről, az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének véleményét, a fenntartó elkészíti a szolgáltatástervezési koncepciót az általa működtetett szociális szolgáltatások és intézmények vonatkozásában, együttműködés a költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenység, e tevékenység ellenőrzése során. a fenntartó ha az intézmény működésének ellenőrzése során jogszabálysértést állapít meg, intézkedik annak megszüntetéséről. Együttműködés a regionális módszertani intézménnyel: Az együttműködés során a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény: segítséget kap az ellátás megszervezésében, új módszerek bevezetésében, információt szolgáltat a tevékenységéről, szakmai tanácsot kérhet, közreműködik a módszertani intézmény által folytatott szakmai ellenőrzésekben. Együttműködés más hasonló alapellátással: Az intézmények kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, az alkalmazott új módszerekről, eredményeikről. Együttműködés szociális bentlakásos intézményekkel: Az együttműködés célja a szociális ellátórendszer rugalmas együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, szakmai ismeretátadásban, az ellátottaknak legjobban megfelelő szociális intézményi elhelyezés megkeresésében. Együttműködés a település háziorvosával: Folyamatos, az ellátott személyek minél célzottabb, személyre szabottabb ellátása érdekében fenntartott kapcsolat, Egészségügyi problémákkal, illetve egészségmegőrzéssel kapcsolatos témájú beszélgetések az ellátottakkal, Együttműködés az igénylők egészségi állapotára vonatozó igazolásának kitöltésében 9

10 Együttműködés a szakorvosi ellátással: folyamatos, az ellátott személyek minél célzottabb, személyre szabottabb ellátása érdekében fenntartott kapcsolat. Együttműködés a helyi civil szervezetekkel: Kölcsönös tájékoztatás, információ-nyújtás annak érdekében, hogy a településen élők a számukra legmegfelelőbb ellátást kapják. Közös programok, rendezvények szervezése. Együttműködés a helyi nevelési-oktatási intézményekkel: Közös programok, rendezvények szervezése. 6. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett intézkedések leírása Az idősek nappali ellátása szolgáltatás megkezdése előtt a Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon, mint módszertani intézmény segítségét kértük az ellátás megszervezésében. A további szociális alapszolgáltatások megszervezéséhez az EESZI Nyugat-dunántúli Regionális Szociális Módszertani Központja nyújtott szakmai segítséget. Információkat gyűjtöttünk a település, illetve a megye szociális ellátórendszerének sajátosságairól, problémáiról: a szolgáltatástervezési koncepciók áttekintésével, kérdőíves igényfelmérés készült, interjúk készítése a lakosság körében az igények feltérképezése érdekében egyeztetés a Győri Többcélú Kistérségi Társulással, a képviselő-testület döntést hozott, hogy a település önállóan kívánja megszervezni a szociális alapellátásokat, egyeztettünk a település háziorvosával, a Nyugdíjasklub vezetőjével, helyi Vöröskereszt Egyesületének titkárával, egyéb társintézményekkel és a települési önkormányzat munkatársaival. Megvizsgálásra került: az idősek nappali ellátása, a házi segítségnyújtás, valamint az étkeztetés biztosítása az önkormányzat számára kötelező jellegű feladat, az idősek nappali ellátását az önkormányzat legkésőbb december 31-től kívánta biztosítani, s a további szociális ellátásokra is igény van a lakosság részéről, interjúk készítésével megtörtént az igények feltérképezése a lakosság körében, melyek 10

11 alapján indokolt a szociális alapszolgáltatások nyújtása az ellátás finanszírozása állami normatívából, a fenntartó által biztosított támogatásból, valamint az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjból történik, a szolgáltatás továbbfejlesztésének módjai: a településen élők igényeire reagálva további szociális szolgáltatások bevezetése, illetve a már meglévő szolgáltatások nyújtása a környező településeken élők részére is. más szociális intézményekkel, helyi intézményekkel, szolgáltatókkal, civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei. 11

12 II. rész Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei II.1. Idősek nappali ellátásában részesülők: A Gönyű község önkormányzat illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, elsősorban idős korú személyek, valamint azon tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló személyek, akik önmaguk ellátására részben képesek. A szolgáltatás ellátottjainak életkor szerinti összetételének alakulása: évesnél fiatalabb éves éves éves 76 éves és idősebb Nemek szerinti összetételben: 2008-ban kizárólag nő ellátottjaink voltak, 2009-ben 2 férfi ellátottunk és 17 nő ellátottunk volt, 2010-ben 3 férfi és 18 nő ellátottunk van. Az intézmény ellátottjainak szociális jellemzői: Ellátottjaink jellemzően időskorú személyek, egy-egy esetben fordult elő, hogy nem az idős kor, hanem egészségi állapot miatt kérte valaki az ellátást. 12

13 Az intézmény ellátottjainak ellátási szükségletei: Szükséglet Férőhely %-ában Napközbeni tartózkodás 100% Személyes tisztálkodás biztosítása 10% Személyes ruházat tisztításának biztosítása 10% Szabadidős programok 100% Egyéni és csoportos foglalkozások 100% Folyamatos felügyelet 15% Egészségügyi alapellátás 100% II.2. Házi segítségnyújtást igénylők A Gönyű község önkormányzat illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, róluk nem gondoskodnak, illetve akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek. Az ellátás igénybevétele szempontjából a szociális rászorultságot az intézményvezető által megállapított gondozási szükséglet alapozza meg. A szolgáltatás igénybe vevőinek várható szociális jellemzői: Időskorú 60% Pszichiátriai beteg 5% Szenvedélybeteg 5% Fogyatékos személy 10% Egészségi állapota miatt rászoruló személy 20% Összesen 100% A szolgáltatást igénybe vevők várható ellátási szükségletei: Szükséglet Ápolás, gondozás 60% Személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartása 80% Közreműködés háztartás vitelében 60% Egyéni és csoportos foglalkozások szervezése, 60% lebonyolítása Ellátottak %-ában 13

14 Információnyújtás 100% Tanácsadás 100% II.3. Étkeztetést igénylők A Gönyű község önkormányzat illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A szociális rászorultság feltételeit a települési önkormányzat rendeletében szabályozza. A szolgáltatás igénybe vevőinek várható szociális jellemzői: Időskorú 60% Pszichiátriai beteg 5% Szenvedélybeteg 10% Fogyatékos személy 10% Egészségi állapota miatt rászoruló személy 15% Hajléktalan személy 0% Összesen 100% 14

15 III. rész A feladatellátás szakmai tartalma, módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Idősek nappali ellátása vonatkozásában: A nappali ellátásban részesülő személyre vonatkozóan a gondozást végző személy egyéni gondozási tervet készít (kivétel, ha az ellátott kizárólag tanácsadásban, illetve klubfoglalkozásban részesül). A gondozási tervet, annak módosítását az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen kell elkészíteni. A gondozási terv eredményességének feltétele az ellátást igénybe vevő aktív közreműködése. A gondozási terv elkészítéséről a gondozást végző személy, az abban meghatározott feladatok teljesítésének biztosításáról az intézményvezető gondoskodik. A gondozási tervet az igénybevételt követő egy hónapon belül kell elkészíteni Az egyéni gondozási terv tartalmazza: az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. Az ellátottal közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. A gondozási tervet készítő személy évente jelentős állapotváltozás esetén, annak bekövetkezésekor átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembe vételével módosítja az egyéni gondozási tervet. A nappali ellátást biztosító intézményben az ellátottak személyi térítési díj fizetésére kötelezettek, melynek összege a helyi rendeletnek megfelelően az ellátott jövedelme alapján kerül megállapításra az intézményvezető által. A személyi térítési díj mellett eseti térítési díj kérhető a külön jogszabály szerinti alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért. A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége: 1. Napközbeni tartózkodás biztosítása A feladatellátás tartalma: az ellátottak részére a napközbeni tartózkodásra megfelelő intézményi körülményeket nyújt folyamatos felügyelet mellett. Biztosítottak a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, valamint az 15

16 étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségek. A feladatellátás módja: az ellátott állapotához, szükségleteihez, igényeihez igazodó ellátás. A szolgáltatás rendszeressége: munkanapokon óráig az ellátottal kötött megállapodás, valamint a gondozási tervben foglaltak szerinti időtartamban és rendszerességgel. 2. Társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása A feladatellátás tartalma: biztosítja az ellátottak számára a társalgási lehetőséget, s a társas kapcsolatok fenntartása érdekében programokat szervez, támogatja és segíti a családi és baráti kapcsolatok ápolását, kialakítását. A feladatellátás módja: családi és baráti kapcsolatok ápolásának elősegítése, elmagányosodás megakadályozása, az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével a társas együttlétre alkalmas programok, foglalkozások szervezése (ezek bemutatását lásd lentebb a Szabadidős programok szervezése cím alatt). A szolgáltatás rendszeressége: a szellemi és szórakoztató tevékenységek folyamatosan biztosítottak, kirándulások, illetve a kulturális tevékenységek körében említett események, rendezvények pedig az adott alkalomhoz kapcsolódóan, illetve az ellátottak igénye szerint kerülnek megszervezésre. 3. Alapvető higiéniai szükségletek kielégítése A feladatellátás tartalma: Az intézmény biztosítja az ellátottak számára a személyes higiénia fenntartása érdekében a személyes tisztálkodáshoz, valamint a személyes ruházat tisztításához a megfelelő helyiségeket és eszközöket, illetve szükség esetén segítséget nyújt az ellátottak részére a higiéniai és tisztítási feladatok ellátásában. A feladatellátás módja: A megfelelő tisztálkodó helyiségek biztosítása, tiszta törülközőkkel és tisztálkodási szerekkel, eszközökkel, illetve mosószerekkel való ellátás. A rászoruló ellátottaknak személyes segítség a tisztálkodási feladatok, illetve a ruházat tisztításának feladatai ellátásában. A szolgáltatás rendszeressége: szükség és igény szerint, az ellátáshoz szükséges feltételek folyamatosan biztosítottak. 4. Szabadidős programok szervezése A feladatellátás tartalma: Az ellátottak részére koruknak, egészségi állapotuknak, képességeiknek és egyéni adottságaiknak megfelelően különböző szabadidős programokat szervezünk. A feladatellátás formái: 16

17 az aktivitást segítő fizikai tevékenységek (séta, kirándulás) szellemi és szórakoztató tevékenységek nagy hangsúlyt fektetünk a szellemi frissesség megőrzésére, ezért napi rendszerességgel szervezünk kártya-partikat, szókirakó játékot, rejtvény-fejtést. A manuális készségek és a finom-motorika szinten tartása érdekében heti több alkalommal szervezünk kézműves foglalkozásokat. Az elkészült dísz- és ajándéktárgyakból kiállításokat és jótékonysági vásárokat szervezünk. Az így befolyt összeggel tudjuk csökkenteni az egyéb szabadidős programok eseti térítési díját, illetve közös fagylaltozást, sütemény, vagy gyümölcs-vásárlást, bográcsozást tudunk szervezni belőle. Amellett, hogy anyagi értelemben is haszna van az ellátottak számára ezeknek a tevékenységnek, újra megélhetik a társadalmi hasznosság érzését, s ez növeli önértékelésüket, az alkotás öröme pedig egyre nyitottabbá teszi őket az újfajta tevékenységekre. Nagyon népszerűek a heti két alkalommal megszervezett énekfoglalkozások, melyeken nem csak a régi, jól ismert dalokat elevenítjük fel, de újakat is tanulunk. kulturális tevékenységek (rendezvények, ünnepségek, névnapok, születésnapok megünneplése, színház-, múzeum-látogatás, stb.) A szolgáltatás módja: Az intézményvezető tervezi a szociális gondozó és az ellátást igénybe vevők aktív közreműködésével. A szolgáltatás rendszeressége: a foglalkozások napi rendszerességgel történnek, az egyéb programok az adott alkalomhoz kapcsolódóan, illetve az ellátottak igénye szerint kerülnek megszervezésre. 5. Egészségügyi alapellátás megszervezése és szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás segítése A szolgáltatás tartalma: Az intézmény az egészségügyi ellátás keretében gondoskodik az igénybevevő egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításáról, szükség szerint orvoshoz kíséréséről gyógyszerek kiváltásáról, vércukorszint, illetve vérnyomásmérés lehetőségéről, gyógytorna lehetőséget biztosít. A szolgáltatás rendszeressége: Vércukorszint és vérnyomásmérés folyamatosan biztosított, gyógyszer-íratás és kiváltás havi egy alkalommal, illetve szükség szerint, orvoshoz kísérés szükség szerint történik, gyógytorna foglalkozások az ellátottak igényeihez alkalmazkodva heti rendszerességgel. 6. Szállítás a települési önkormányzat a tulajdonában lévő személygépkocsit az intézmény részére használatba adta, az intézménytől távolabb lakó, nehezen közlekedő ellátottak szállítása céljából. 17

18 A szolgáltatás rendszeressége: naponta 9.00-tól beszállítjuk, tól pedig hazaszállítjuk a rászoruló ellátottakat. A külterületen élő ellátottak beszállítását falubusszal biztosítja a fenntartó. 7. Hivatalos ügyek intézésének segítése az intézményvezető tájékoztatja, illetve segítséget nyújt az ellátottak részére hivatalos ügyeik intézésében. Segítséget nyújt az ellátást igénylőknek a Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez c. nyomtatvány kitöltésében. Tájékoztatást ad az ellátott által igénybe vehető szociális pénzbeni és természetbeni ellátási formákról, a különböző alap- és szakellátásokról, valamint szükség szerint segítséget nyújt az igények benyújtásához. 8. Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése igény szerinti rendszerességgel felvilágosító beszélgetések szervezése, személyes tanácsadás, konzultáció lehetősége folyamatosan biztosított. 9. Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése az idősek klubja működése során az ellátottak részéről felmerülő igényekhez igazodva folyamatosan biztosított. 10. Egyéb szolgáltatások közvetítése az alapszolgáltatásokon túl lehetőség van fodrász, kozmetikus, pedikűrös szolgáltatásainak igénybe vételére, melynek ellenértékét a szolgáltatást nyújt határozza meg, s költsége az igénybe vevőt terheli. Házi segítségnyújtás vonatkozásában A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan a gondozást végző személy egyéni gondozási tervet készít. A gondozási tervet, annak módosítását az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen kell elkészíteni. A gondozási terv eredményességének feltétele az ellátást igénybe vevő aktív közreműködése. A gondozási terv elkészítéséről a gondozást végző személy, az abban meghatározott feladatok teljesítésének biztosításáról az intézményvezető gondoskodik. A gondozási tervet az igénybevételt követő egy hónapon belül kell elkészíteni Az egyéni gondozási terv tartalmazza: az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. Az ellátottal közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az 18

19 egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. A gondozási tervet készítő személy évente jelentős állapotváltozás esetén, annak bekövetkezésekor átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembe vételével módosítja az egyéni gondozási tervet. Amennyiben a háziorvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is szükséges, a gondozási terv ápolási tervvel egészül ki. Az ápolási tervben meg kell határozni az ellátást igénybe vevő egészségi állapotát, az ápolási tevékenység részletes tartalmát, az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet, az ápolás várható időtartamát, szükség szerint a más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését (ápolóotthoni elhelyezés, fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezés, stb.) A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát az intézményvezető a gondozási tervben foglaltak, a háziorvos javaslata, az ellátott igénye, valamint a megállapított gondozási szükséglet figyelembe vételével határozza meg. A házi segítségnyújtást igénylőnek a szolgáltatás gyakoriságára vonatkozó igényét az Szt. 63. (7) bekezdésének keretei között kell figyelembe venni. Ha nem igényli a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást, a szolgáltatást az általa igényelt időtartamban kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe vevő személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa igényelt, annál alacsonyabb napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást hetente a hét egy vagy több napjára összevontan is igénybe veheti. A gondozónő a ténylegesen elvégzett feladatokról gondozási naplót vezet, amelyben az elvégzett feladatokat névre szólóan, a tevékenység leírásával és annak időtartamával rögzíti. Az ellátásban részesülő személy a segítségnyújtás tényét a látogatások alkalmával aláírásával igazolja. Az ellátást a gondozónők munkanapokon óra között nyújtják. A házi segítségnyújtás indokolt esetben hétvégén és a késő délutáni, esti órákban is biztosított. A 16 óra utáni, valamint a hétvégén történő gondozás elsősorban a krónikus betegségekben szenvedő személyek részére alapápolási, és higiénés feladatok (mosdatás, pelenkázás, injekciózás, sebkötözés stb.) biztosítására szorítkozik. A házi segítségnyújtásért az ellátottak személyi térítési díj fizetésére kötelezettek. Összege a helyi rendeletnek megfelelően, a jövedelem alapján kerül megállapításra. 19

20 A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége: 1. Ápolási, gondozási feladatok A feladatellátás tartalma: Az orvos előírása szerint biztosítani az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó alapvető ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek ellátását. A biztosított szolgáltatások köre: o Gyógyszer íratása, beszerzése, o Gyógyszer átadás, beadás, o Sebellátás, o Az ellátott mozgatása, emelése, o Rendszeres alapvizsgálatok ellátása (pl. vérnyomásmérés, vércukorszint ellenőrzés, stb.), o Közreműködés a fertőzés és járvány kialakulásának megelőzésében. A feladatellátás rendszeressége: szükség szerint történhet rendszeresen és esetenként. 2. A személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartásával kapcsolatos feladatok A feladatellátás tartalma: biztosítani az ellátott személyi és lakókörnyezeti higiéniája megtartásával kapcsolatos feladatok, tevékenységek ellátását. A biztosított szolgáltatások köre: o o o o o o Mosdatás, fürdetés, Kéz- és lábápolás, Borotválás, hajmosás, Öltöztetés, Szennyes ruha, ágynemű összegyűjtése és tisztítása, Takarítási feladatok ellátása. A feladatellátás rendszeressége: szükség szerint történhet rendszeresen és esetenként. 3. Közreműködés a háztartás vitelében A feladatellátás tartalma: közreműködni azon háztartási tevékenységek ellátásában, melyekre az ellátott önállóan nem képes. A feladatellátás rendszeressége: szükség szerint történhet rendszeresen és esetenként. 4. Egyéni és csoportos foglalkozások szervezése, lebonyolítása A feladatellátás tartalma: részvétel egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében és lebonyolításában. 20

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALAPELLÁTÁSOK. Szakmai programja 2014.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALAPELLÁTÁSOK. Szakmai programja 2014. GONDOZÁSI KÖZPONT 2626 Nagymaros, Vasút u.6. NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPELLÁTÁSOK Szakmai programja 2014. Gondozási Központ Alapellátások szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja

ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja 3. Napirend Szociális étkeztetés szakmai programja 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja Tisztelt képviselő-testület! A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Célja: Magyarországon ma a családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1.) A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről Kengyel Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA

Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA 2015. A szolgáltatás székhelye: Csokvaomány Elérhetőségei: Cím: 3647 Csokvaomány József Attila út 1. Tel.:

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya

I. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezet: 2015.02.13. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ o24. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Idősek szociális alapszolgáltatásait biztosító szolgáltatási központok HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

H U M Á N S Z O L G Á L T A T Ó K Ö Z P O N T H Á Z I R E N D

H U M Á N S Z O L G Á L T A T Ó K Ö Z P O N T H Á Z I R E N D H U M Á N S Z O L G Á L T A T Ó K Ö Z P O N T H Á Z I R E N D Érvényes: 2012. október 01-től Készítette:. jóváhagyta.. intézményvezető HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI INTÉZMÉNYÉNEK

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat falugondnoki szolgáltatásának szakmai programja

Mátraszentimre Önkormányzat falugondnoki szolgáltatásának szakmai programja Mátraszentimre Önkormányzat falugondnoki szolgáltatásának szakmai programja Mátraszentimre Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat falugondnoki szolgáltatásának szakmai programját, figyelembe

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Nyírmadai Szociális Ápolási-Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester A HÁZIREND

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (egységes szerkezetben a 4/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben az e rendeletet

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre Tokodaltáró Község Önkormányzatának 3/2008. (II.14.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról (rövid megjelölés 3/2008. (II.14.) tokodaltárói ör.) A szociális ellátás

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya 1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Városi Önkormányzat

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben