Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata"

Átírás

1 Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra terjed ki. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata 1. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja Az intézmény integrált formában az idősek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást, valamint az étkeztetés szociális alapszolgáltatásokat nyújtja. Az alapszolgáltatások megszervezésének célja, hogy a települési önkormányzat segítséget nyújtson a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szolgáltatások szervezésével helyi szinten tudunk reagálni a településen élők igényeire, szükségleteire, s a fizikai szükségletek kielégítése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a lelki egészség megtartására is. Idősek nappali ellátása keretében: elsősorban saját otthonukban élő, a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. A cél hasznos és tartalmas időtöltés biztosításával az aktivitás megtartása, képességek és készségek szinten tartása. Társas kapcsolatok ápolásának elősegítése, az egyéni és társadalmi hasznosság érzésének megtartása érdekében. Házi segítségnyújtás keretében: a szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A cél segítséget nyújtani abban, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükségletei saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának 1

2 megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Étkeztetés keretében: gondoskodik azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a napi legalább egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 2. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény feladata Idősek nappali ellátása keretében: az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatások nyújtása: alapvető higiéniai szükségletek kielégítése (személyes tisztálkodás, illetve a személyes ruházat tisztításának biztosítása) szabadidős programok szervezése szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz jutás segítése hivatalos ügyek intézésének segítése életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése. igény esetén az intézménytől távolabb lakó, illetve nehezebben közlekedő ellátottak részére az intézménybe szállítás és hazaszállítás társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása a helyi igényeknek megfelelő közösségi programok szervezése helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Házi segítségnyújtás keretében: az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, illetve azok elhárításában való 2

3 segítségnyújtás. Étkeztetés keretében: az ellátásra jogosultak részére legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása. A szociális rászorultság feltételeit a törvényi előírásoknak megfelelően a települési önkormányzat rendeletben szabályozta. 3. A megvalósítandó program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 3.1. A megvalósítandó program konkrét bemutatása A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény megvalósítása illeszkedik Gönyű Község Szolgáltatástervezési Koncepciójába, az ott kitűzött célok megvalósítását szolgálja. Emellett az évi III. törvény kötelezően ellátandó feladatként írja elő az étkezetés, házi segítségnyújtás, valamint háromezer főnél több állandó lakosú települések esetében az idősek nappali ellátásának megszervezését. Idősek nappali ellátása vonatkozásában: Gönyűn a saját lakókörnyezetükben élő idős személyek száma decemberében 554 fő, ami indokolja az idősek klubja nappali ellátás létrehozását és működését. A lakosság körében igény van az alapellátást nyújtó nappali ellátásra, mivel jelentős a száma azoknak a személyeknek, akik önellátásra részben képesek, de igénylik a szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást. A szolgáltatás beindításával a célcsoport ellátása jelentősen javul. Az intézmény szolgáltatásai elsősorban az ellátottak életminőségének javítására, megtartására irányulnak, illetve annak romlását hivatottak megakadályozni. Házi segítségnyújtás vonatkozásában: A lakosság körében igény van a szociális alapellátást nyújtó házi segítségnyújtásra, mivel jelentős a száma azoknak a rászoruló személyeknek, akik életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belül speciális segítségnyújtást igényelnek. 3

4 Étkeztetés vonatkozásában: Az étkeztetés megszervezésével a települési önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a szociálisan rászorult személyek lakókörnyezetükben önálló életvitelüket fenntarthassák A létrjövő kapacitások Az intézmény a program megvalósulásával összesen 30 időskorú személy ellátását biztosítja nappali ellátás keretében, házi segítségnyújtás keretében 18 fő részére, étkeztetés keretében pedig maximum 100 fő részére biztosított az ellátás A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Idősek nappali ellátása keretében: Személyi higiéné megtartásának segítése zuhanyzó használata, szükség szerint segítséggel mosási, vasalási lehetőség Szabadidős programok szervezése napi- és hetilapok olvasása, felolvasás kulturális igény kielégítése az intézményben lévő könyvek, valamint a településen működő könyvtárból kölcsönzési lehetőség által kártya- és társasjátékok beszélgetések kézimunka, kézműves-foglalkozások az elkészített tárgyakból kiállítás, jótékonysági vásár szervezése. Az ebből származó bevételek összegét közösségi célra használjuk tv-nézés, rádió-hallgatás hagyományőrzés, nemzeti és vallási ünnepekre való készülés, megemlékezés névnapok, születésnapok megünneplése közös séták, temetőlátogatás, kirándulások színház- és múzeum látogatás közös rendezvények a település óvodásaival, iskolásaival Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése orvoshoz kísérés, gyógyszerek kiváltása 4

5 vércukorszint, illetve vérnyomásmérés betegségekkel, illetve egészségmegőrzéssel kapcsolatos témájú beszélgetések a település háziorvosával, egészségügyi felvilágosító előadások szervezése gyógytorna mentális gondozás, csoportfoglalkozások, segítő beszélgetés, krízisintervenció, gyászmunka segítése, stb. Szállítás igény esetén az intézménytől távolabb lakó, illetve nehezebben közlekedő ellátottak részére az intézménybe szállítás és hazaszállítás az intézmény részére használatba adott gépkocsival. Hivatalos ügyek intézésének segítése, információszolgáltatás pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások igénybe vételének, mozgáskorlátozott személyek parkolási igazolványa igénylésének, stb. segítése, tájékoztatás adása. Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése felvilágosító beszélgetések, tanácsadás, az együttműködéssel érintett szervek bevonásával. Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése Házi segítségnyújtás keretében: Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása - a szociális munka eszköztárát felhasználva bizalmi kapcsolat kiépítése az ellátottal, segítség nyújtása a problémák felismerésében, a megoldási módok feltérképezésében, saját és családi erőforrások felmérésében és használatában. az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása - az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó alapvető ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek ellátása: orvoshoz kísérés, gyógyszerek íratása, kiváltása, gyógyszer átadás, beadás, sebellátás, az igénybevevő mozgatása, emelése, rendszeres alapvizsgálatok ellátása, vércukorszint, illetve vérnyomásmérés közreműködés a fertőzés és járvány kialakulásának megelőzésében. közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában mosdatás, fürdetés, kéz- és lábápolás, 5

6 borotválás, hajmosás, öltöztetés, szennyes ruha, ágynemű összegyűjtése, tisztítása, a lakásban előforduló takarítási feladatok ellátása. közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében segítségnyújtás a bevásárlásban, tüzelő beszerzésében, behordásában, stb. segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban a lelki egészség megőrzésében kiemelt szerepe van a társas kapcsolatok ápolásának, bővítésének, s ezt a szolgáltatás nyújtója különféle közösségi és csoportos programok szervezésével, az azokon való részvétel segítésével támogatja. segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében, az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. Étkeztetés keretében: az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a szociális rászorultság megállapításában, előkészíti a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges dokumentációt, biztosítja az ellátottak részére főétkezésként a napi egyszeri meleg ételt, idősek klubja nappali ellátottjainak részére az intézményben történő helyben fogyasztással, egyéb esetekben az étel főzőhelyről történő elvitelének lehetővé tételével, illetve lakásra szállításával (külön díjazás ellenében), amennyiben az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkezést biztosít, az étel helyben fogyasztása esetén biztosítja az étkezők részére a kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet, evőeszközöket és étkészletet, helyben fogyasztás esetén gondoskodik az étel melegítéséről, tálalásáról, a főzőhely által biztosított ételszállító edények, valamint az étkezéshez használt eszközök tisztán-tartásáról. 6

7 4. A szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátó-rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése Bemeneti indikátorok 10 írásos kérelem és körülbelül 15 szóbeli jelzés érkezett a településen a nappali ellátás iránt. 12 személy jelezte igényét a házi segítségnyújtás ellátásra. A nappali ellátást igénybe vevők mellett további 4 személy jelezte igényét étkeztetésre, valamint a házi segítségnyújtást igénylők egy része is várhatóan kérni fogja az étkeztetést. A rendelkezésre álló információk szerint (háziorvossal, nyugdíjasklub vezetőjével, egyéb társintézmények, valamint a települési önkormányzat munkatársaival folytatott egyeztetések) 30 férőhelyszámú szolgáltatás biztosítása indokolt a nappali ellátás esetében. A szolgáltatástervezési koncepcióban a nappali ellátás biztosítása december 31. időponttól szerepel. Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint az idősek nappali ellátása kötelező feladat a település számára. Kimeneti indikátorok A várható szükségletnek a jelen szolgáltatás 100%-át tudja kielégíteni. A szolgáltatások elindításának hatására más hasonló intézmény kihasználtsága várhatóan a következők szerint változik: a Vöröskereszt szolgáltatásának kihasználtsága 100%-os marad, ugyanakkor kevesebb lesz a kapacitás hiányában ellátatlanok száma (a Vöröskereszt helyi szervezete nem tud folyamatos napközbeni felügyeletet biztosítani). A helyi szociális intézményhálózatban a szolgálat létrejöttének, működtetésének jelentősége nagy. Eredmény indikátor A településen érintett személyek számára a helyben történő ellátás 100%-ban biztosítható. Hatás indikátor Az érintett személyek ellátása a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény keretében 7

8 megoldásra kerül. Csökken az érintett családok leterheltsége azáltal, hogy a rászorulók helyben vehetik igénybe a szolgáltatást. A szolgáltatások igénybe vétele egyszerűbbé, átláthatóbbá és rugalmasabbá válik, az ellátási formák közötti átjárhatóság az egyéni szükségletekhez igazodik. 5. A más intézményekkel történő együttműködés módja 5.1. Az együttműködéssel érintett szervek A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik különösen: Gönyű Község Önkormányzatával és Képviselő-testületével, mint fenntartóval, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Nyugat-dunántúli Regionális Szociális Módszertanai Központtal, mint módszertani intézménnyel, más hasonló alapellátást nyújtó intézményekkel, szociális bentlakásos intézményekkel a későbbi esetleges elhelyezések rugalmas intézése érdekében, a település háziorvosával, szakorvosi ellátással, a községben működő civil szervezetekkel (különösen Nyugdíjas Klub, Helyi Vöröskereszt Egyesülete) a helyi nevelési- oktatási intézményekkel a generációk közti kapcsolat erősítése érdekében Az együttműködés módjai Együttműködés a fenntartóval: a fenntartó biztosítja az intézmény folyamatos működésének feltételeit, meghatározza az intézményi térítési díjat, ellenőrzi a törvényes működést, jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, 8

9 gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről, az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének véleményét, a fenntartó elkészíti a szolgáltatástervezési koncepciót az általa működtetett szociális szolgáltatások és intézmények vonatkozásában, együttműködés a költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenység, e tevékenység ellenőrzése során. a fenntartó ha az intézmény működésének ellenőrzése során jogszabálysértést állapít meg, intézkedik annak megszüntetéséről. Együttműködés a regionális módszertani intézménnyel: Az együttműködés során a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény: segítséget kap az ellátás megszervezésében, új módszerek bevezetésében, információt szolgáltat a tevékenységéről, szakmai tanácsot kérhet, közreműködik a módszertani intézmény által folytatott szakmai ellenőrzésekben. Együttműködés más hasonló alapellátással: Az intézmények kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, az alkalmazott új módszerekről, eredményeikről. Együttműködés szociális bentlakásos intézményekkel: Az együttműködés célja a szociális ellátórendszer rugalmas együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, szakmai ismeretátadásban, az ellátottaknak legjobban megfelelő szociális intézményi elhelyezés megkeresésében. Együttműködés a település háziorvosával: Folyamatos, az ellátott személyek minél célzottabb, személyre szabottabb ellátása érdekében fenntartott kapcsolat, Egészségügyi problémákkal, illetve egészségmegőrzéssel kapcsolatos témájú beszélgetések az ellátottakkal, Együttműködés az igénylők egészségi állapotára vonatozó igazolásának kitöltésében 9

10 Együttműködés a szakorvosi ellátással: folyamatos, az ellátott személyek minél célzottabb, személyre szabottabb ellátása érdekében fenntartott kapcsolat. Együttműködés a helyi civil szervezetekkel: Kölcsönös tájékoztatás, információ-nyújtás annak érdekében, hogy a településen élők a számukra legmegfelelőbb ellátást kapják. Közös programok, rendezvények szervezése. Együttműködés a helyi nevelési-oktatási intézményekkel: Közös programok, rendezvények szervezése. 6. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett intézkedések leírása Az idősek nappali ellátása szolgáltatás megkezdése előtt a Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon, mint módszertani intézmény segítségét kértük az ellátás megszervezésében. A további szociális alapszolgáltatások megszervezéséhez az EESZI Nyugat-dunántúli Regionális Szociális Módszertani Központja nyújtott szakmai segítséget. Információkat gyűjtöttünk a település, illetve a megye szociális ellátórendszerének sajátosságairól, problémáiról: a szolgáltatástervezési koncepciók áttekintésével, kérdőíves igényfelmérés készült, interjúk készítése a lakosság körében az igények feltérképezése érdekében egyeztetés a Győri Többcélú Kistérségi Társulással, a képviselő-testület döntést hozott, hogy a település önállóan kívánja megszervezni a szociális alapellátásokat, egyeztettünk a település háziorvosával, a Nyugdíjasklub vezetőjével, helyi Vöröskereszt Egyesületének titkárával, egyéb társintézményekkel és a települési önkormányzat munkatársaival. Megvizsgálásra került: az idősek nappali ellátása, a házi segítségnyújtás, valamint az étkeztetés biztosítása az önkormányzat számára kötelező jellegű feladat, az idősek nappali ellátását az önkormányzat legkésőbb december 31-től kívánta biztosítani, s a további szociális ellátásokra is igény van a lakosság részéről, interjúk készítésével megtörtént az igények feltérképezése a lakosság körében, melyek 10

11 alapján indokolt a szociális alapszolgáltatások nyújtása az ellátás finanszírozása állami normatívából, a fenntartó által biztosított támogatásból, valamint az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjból történik, a szolgáltatás továbbfejlesztésének módjai: a településen élők igényeire reagálva további szociális szolgáltatások bevezetése, illetve a már meglévő szolgáltatások nyújtása a környező településeken élők részére is. más szociális intézményekkel, helyi intézményekkel, szolgáltatókkal, civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei. 11

12 II. rész Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei II.1. Idősek nappali ellátásában részesülők: A Gönyű község önkormányzat illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, elsősorban idős korú személyek, valamint azon tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló személyek, akik önmaguk ellátására részben képesek. A szolgáltatás ellátottjainak életkor szerinti összetételének alakulása: évesnél fiatalabb éves éves éves 76 éves és idősebb Nemek szerinti összetételben: 2008-ban kizárólag nő ellátottjaink voltak, 2009-ben 2 férfi ellátottunk és 17 nő ellátottunk volt, 2010-ben 3 férfi és 18 nő ellátottunk van. Az intézmény ellátottjainak szociális jellemzői: Ellátottjaink jellemzően időskorú személyek, egy-egy esetben fordult elő, hogy nem az idős kor, hanem egészségi állapot miatt kérte valaki az ellátást. 12

13 Az intézmény ellátottjainak ellátási szükségletei: Szükséglet Férőhely %-ában Napközbeni tartózkodás 100% Személyes tisztálkodás biztosítása 10% Személyes ruházat tisztításának biztosítása 10% Szabadidős programok 100% Egyéni és csoportos foglalkozások 100% Folyamatos felügyelet 15% Egészségügyi alapellátás 100% II.2. Házi segítségnyújtást igénylők A Gönyű község önkormányzat illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, róluk nem gondoskodnak, illetve akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek. Az ellátás igénybevétele szempontjából a szociális rászorultságot az intézményvezető által megállapított gondozási szükséglet alapozza meg. A szolgáltatás igénybe vevőinek várható szociális jellemzői: Időskorú 60% Pszichiátriai beteg 5% Szenvedélybeteg 5% Fogyatékos személy 10% Egészségi állapota miatt rászoruló személy 20% Összesen 100% A szolgáltatást igénybe vevők várható ellátási szükségletei: Szükséglet Ápolás, gondozás 60% Személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartása 80% Közreműködés háztartás vitelében 60% Egyéni és csoportos foglalkozások szervezése, 60% lebonyolítása Ellátottak %-ában 13

14 Információnyújtás 100% Tanácsadás 100% II.3. Étkeztetést igénylők A Gönyű község önkormányzat illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A szociális rászorultság feltételeit a települési önkormányzat rendeletében szabályozza. A szolgáltatás igénybe vevőinek várható szociális jellemzői: Időskorú 60% Pszichiátriai beteg 5% Szenvedélybeteg 10% Fogyatékos személy 10% Egészségi állapota miatt rászoruló személy 15% Hajléktalan személy 0% Összesen 100% 14

15 III. rész A feladatellátás szakmai tartalma, módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Idősek nappali ellátása vonatkozásában: A nappali ellátásban részesülő személyre vonatkozóan a gondozást végző személy egyéni gondozási tervet készít (kivétel, ha az ellátott kizárólag tanácsadásban, illetve klubfoglalkozásban részesül). A gondozási tervet, annak módosítását az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen kell elkészíteni. A gondozási terv eredményességének feltétele az ellátást igénybe vevő aktív közreműködése. A gondozási terv elkészítéséről a gondozást végző személy, az abban meghatározott feladatok teljesítésének biztosításáról az intézményvezető gondoskodik. A gondozási tervet az igénybevételt követő egy hónapon belül kell elkészíteni Az egyéni gondozási terv tartalmazza: az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. Az ellátottal közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. A gondozási tervet készítő személy évente jelentős állapotváltozás esetén, annak bekövetkezésekor átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembe vételével módosítja az egyéni gondozási tervet. A nappali ellátást biztosító intézményben az ellátottak személyi térítési díj fizetésére kötelezettek, melynek összege a helyi rendeletnek megfelelően az ellátott jövedelme alapján kerül megállapításra az intézményvezető által. A személyi térítési díj mellett eseti térítési díj kérhető a külön jogszabály szerinti alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért. A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége: 1. Napközbeni tartózkodás biztosítása A feladatellátás tartalma: az ellátottak részére a napközbeni tartózkodásra megfelelő intézményi körülményeket nyújt folyamatos felügyelet mellett. Biztosítottak a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, valamint az 15

16 étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségek. A feladatellátás módja: az ellátott állapotához, szükségleteihez, igényeihez igazodó ellátás. A szolgáltatás rendszeressége: munkanapokon óráig az ellátottal kötött megállapodás, valamint a gondozási tervben foglaltak szerinti időtartamban és rendszerességgel. 2. Társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása A feladatellátás tartalma: biztosítja az ellátottak számára a társalgási lehetőséget, s a társas kapcsolatok fenntartása érdekében programokat szervez, támogatja és segíti a családi és baráti kapcsolatok ápolását, kialakítását. A feladatellátás módja: családi és baráti kapcsolatok ápolásának elősegítése, elmagányosodás megakadályozása, az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével a társas együttlétre alkalmas programok, foglalkozások szervezése (ezek bemutatását lásd lentebb a Szabadidős programok szervezése cím alatt). A szolgáltatás rendszeressége: a szellemi és szórakoztató tevékenységek folyamatosan biztosítottak, kirándulások, illetve a kulturális tevékenységek körében említett események, rendezvények pedig az adott alkalomhoz kapcsolódóan, illetve az ellátottak igénye szerint kerülnek megszervezésre. 3. Alapvető higiéniai szükségletek kielégítése A feladatellátás tartalma: Az intézmény biztosítja az ellátottak számára a személyes higiénia fenntartása érdekében a személyes tisztálkodáshoz, valamint a személyes ruházat tisztításához a megfelelő helyiségeket és eszközöket, illetve szükség esetén segítséget nyújt az ellátottak részére a higiéniai és tisztítási feladatok ellátásában. A feladatellátás módja: A megfelelő tisztálkodó helyiségek biztosítása, tiszta törülközőkkel és tisztálkodási szerekkel, eszközökkel, illetve mosószerekkel való ellátás. A rászoruló ellátottaknak személyes segítség a tisztálkodási feladatok, illetve a ruházat tisztításának feladatai ellátásában. A szolgáltatás rendszeressége: szükség és igény szerint, az ellátáshoz szükséges feltételek folyamatosan biztosítottak. 4. Szabadidős programok szervezése A feladatellátás tartalma: Az ellátottak részére koruknak, egészségi állapotuknak, képességeiknek és egyéni adottságaiknak megfelelően különböző szabadidős programokat szervezünk. A feladatellátás formái: 16

17 az aktivitást segítő fizikai tevékenységek (séta, kirándulás) szellemi és szórakoztató tevékenységek nagy hangsúlyt fektetünk a szellemi frissesség megőrzésére, ezért napi rendszerességgel szervezünk kártya-partikat, szókirakó játékot, rejtvény-fejtést. A manuális készségek és a finom-motorika szinten tartása érdekében heti több alkalommal szervezünk kézműves foglalkozásokat. Az elkészült dísz- és ajándéktárgyakból kiállításokat és jótékonysági vásárokat szervezünk. Az így befolyt összeggel tudjuk csökkenteni az egyéb szabadidős programok eseti térítési díját, illetve közös fagylaltozást, sütemény, vagy gyümölcs-vásárlást, bográcsozást tudunk szervezni belőle. Amellett, hogy anyagi értelemben is haszna van az ellátottak számára ezeknek a tevékenységnek, újra megélhetik a társadalmi hasznosság érzését, s ez növeli önértékelésüket, az alkotás öröme pedig egyre nyitottabbá teszi őket az újfajta tevékenységekre. Nagyon népszerűek a heti két alkalommal megszervezett énekfoglalkozások, melyeken nem csak a régi, jól ismert dalokat elevenítjük fel, de újakat is tanulunk. kulturális tevékenységek (rendezvények, ünnepségek, névnapok, születésnapok megünneplése, színház-, múzeum-látogatás, stb.) A szolgáltatás módja: Az intézményvezető tervezi a szociális gondozó és az ellátást igénybe vevők aktív közreműködésével. A szolgáltatás rendszeressége: a foglalkozások napi rendszerességgel történnek, az egyéb programok az adott alkalomhoz kapcsolódóan, illetve az ellátottak igénye szerint kerülnek megszervezésre. 5. Egészségügyi alapellátás megszervezése és szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás segítése A szolgáltatás tartalma: Az intézmény az egészségügyi ellátás keretében gondoskodik az igénybevevő egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításáról, szükség szerint orvoshoz kíséréséről gyógyszerek kiváltásáról, vércukorszint, illetve vérnyomásmérés lehetőségéről, gyógytorna lehetőséget biztosít. A szolgáltatás rendszeressége: Vércukorszint és vérnyomásmérés folyamatosan biztosított, gyógyszer-íratás és kiváltás havi egy alkalommal, illetve szükség szerint, orvoshoz kísérés szükség szerint történik, gyógytorna foglalkozások az ellátottak igényeihez alkalmazkodva heti rendszerességgel. 6. Szállítás a települési önkormányzat a tulajdonában lévő személygépkocsit az intézmény részére használatba adta, az intézménytől távolabb lakó, nehezen közlekedő ellátottak szállítása céljából. 17

18 A szolgáltatás rendszeressége: naponta 9.00-tól beszállítjuk, tól pedig hazaszállítjuk a rászoruló ellátottakat. A külterületen élő ellátottak beszállítását falubusszal biztosítja a fenntartó. 7. Hivatalos ügyek intézésének segítése az intézményvezető tájékoztatja, illetve segítséget nyújt az ellátottak részére hivatalos ügyeik intézésében. Segítséget nyújt az ellátást igénylőknek a Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez c. nyomtatvány kitöltésében. Tájékoztatást ad az ellátott által igénybe vehető szociális pénzbeni és természetbeni ellátási formákról, a különböző alap- és szakellátásokról, valamint szükség szerint segítséget nyújt az igények benyújtásához. 8. Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése igény szerinti rendszerességgel felvilágosító beszélgetések szervezése, személyes tanácsadás, konzultáció lehetősége folyamatosan biztosított. 9. Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése az idősek klubja működése során az ellátottak részéről felmerülő igényekhez igazodva folyamatosan biztosított. 10. Egyéb szolgáltatások közvetítése az alapszolgáltatásokon túl lehetőség van fodrász, kozmetikus, pedikűrös szolgáltatásainak igénybe vételére, melynek ellenértékét a szolgáltatást nyújt határozza meg, s költsége az igénybe vevőt terheli. Házi segítségnyújtás vonatkozásában A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan a gondozást végző személy egyéni gondozási tervet készít. A gondozási tervet, annak módosítását az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen kell elkészíteni. A gondozási terv eredményességének feltétele az ellátást igénybe vevő aktív közreműködése. A gondozási terv elkészítéséről a gondozást végző személy, az abban meghatározott feladatok teljesítésének biztosításáról az intézményvezető gondoskodik. A gondozási tervet az igénybevételt követő egy hónapon belül kell elkészíteni Az egyéni gondozási terv tartalmazza: az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. Az ellátottal közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az 18

19 egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. A gondozási tervet készítő személy évente jelentős állapotváltozás esetén, annak bekövetkezésekor átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembe vételével módosítja az egyéni gondozási tervet. Amennyiben a háziorvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is szükséges, a gondozási terv ápolási tervvel egészül ki. Az ápolási tervben meg kell határozni az ellátást igénybe vevő egészségi állapotát, az ápolási tevékenység részletes tartalmát, az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet, az ápolás várható időtartamát, szükség szerint a más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését (ápolóotthoni elhelyezés, fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezés, stb.) A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát az intézményvezető a gondozási tervben foglaltak, a háziorvos javaslata, az ellátott igénye, valamint a megállapított gondozási szükséglet figyelembe vételével határozza meg. A házi segítségnyújtást igénylőnek a szolgáltatás gyakoriságára vonatkozó igényét az Szt. 63. (7) bekezdésének keretei között kell figyelembe venni. Ha nem igényli a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást, a szolgáltatást az általa igényelt időtartamban kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe vevő személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa igényelt, annál alacsonyabb napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást hetente a hét egy vagy több napjára összevontan is igénybe veheti. A gondozónő a ténylegesen elvégzett feladatokról gondozási naplót vezet, amelyben az elvégzett feladatokat névre szólóan, a tevékenység leírásával és annak időtartamával rögzíti. Az ellátásban részesülő személy a segítségnyújtás tényét a látogatások alkalmával aláírásával igazolja. Az ellátást a gondozónők munkanapokon óra között nyújtják. A házi segítségnyújtás indokolt esetben hétvégén és a késő délutáni, esti órákban is biztosított. A 16 óra utáni, valamint a hétvégén történő gondozás elsősorban a krónikus betegségekben szenvedő személyek részére alapápolási, és higiénés feladatok (mosdatás, pelenkázás, injekciózás, sebkötözés stb.) biztosítására szorítkozik. A házi segítségnyújtásért az ellátottak személyi térítési díj fizetésére kötelezettek. Összege a helyi rendeletnek megfelelően, a jövedelem alapján kerül megállapításra. 19

20 A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége: 1. Ápolási, gondozási feladatok A feladatellátás tartalma: Az orvos előírása szerint biztosítani az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó alapvető ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek ellátását. A biztosított szolgáltatások köre: o Gyógyszer íratása, beszerzése, o Gyógyszer átadás, beadás, o Sebellátás, o Az ellátott mozgatása, emelése, o Rendszeres alapvizsgálatok ellátása (pl. vérnyomásmérés, vércukorszint ellenőrzés, stb.), o Közreműködés a fertőzés és járvány kialakulásának megelőzésében. A feladatellátás rendszeressége: szükség szerint történhet rendszeresen és esetenként. 2. A személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartásával kapcsolatos feladatok A feladatellátás tartalma: biztosítani az ellátott személyi és lakókörnyezeti higiéniája megtartásával kapcsolatos feladatok, tevékenységek ellátását. A biztosított szolgáltatások köre: o o o o o o Mosdatás, fürdetés, Kéz- és lábápolás, Borotválás, hajmosás, Öltöztetés, Szennyes ruha, ágynemű összegyűjtése és tisztítása, Takarítási feladatok ellátása. A feladatellátás rendszeressége: szükség szerint történhet rendszeresen és esetenként. 3. Közreműködés a háztartás vitelében A feladatellátás tartalma: közreműködni azon háztartási tevékenységek ellátásában, melyekre az ellátott önállóan nem képes. A feladatellátás rendszeressége: szükség szerint történhet rendszeresen és esetenként. 4. Egyéni és csoportos foglalkozások szervezése, lebonyolítása A feladatellátás tartalma: részvétel egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében és lebonyolításában. 20

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857 Szakmai program Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye A szolgáltatás célja, feladatai, programjai, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben Monostorapáti Önkormányzat 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel./fax: 87/435-055, e-mail: mapatik@hu.inter.net SZAKMAI PROGRAM Kistérségi közlekedési szolgáltatások Monostorapáti községben 2 I. A SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben