Doktori (PhD) értekezés tézisei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Doktori (PhD) értekezés tézisei"

Átírás

1 Doktori (PhD) értekezés tézisei Újváriné Handó Melinda ROMA/CIGÁNY ÉS NEM ROMA/CIGÁNY TANULÓK TÁRSAS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA ISKOLAI KÖRNYEZETBEN Témavezetı: Dr. habil. Szekszárdi Júlia ny. egyetemi docens Pannon Egyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola Veszprém 2009.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁS CÉLJA ÉS KÖRÜLMÉNYEI A KUTATÁS MÓDSZEREI Mélyinterjú Szociometriai kérdıív Támogatott felidézés interjúk Résztvevı-megfigyelı módszer HIPOTÉZISEK ÉS AZOK HELYTÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A KUTATÁS JELENTİSÉGE, ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI A kutatás módszertani eredményei A kutatás empirikus vizsgálaton alapuló eredményei A SZERZİ TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI ÉS ELİADÁSAI A DISSZERTÁCIÓ TÉMÁJÁBAN

3 1. A KUTATÁS CÉLJA ÉS KÖRÜLMÉNYEI A kutatás célja, hogy több aspektusból tárja fel a roma/cigány és nem roma/cigány gyerekek közötti interakciókat, valamint a mögöttük meghúzódó gondolatokat, attitődöket. A kutatás során elsıdlegesen azokra a kérdésekre kerestem a választ, hogy miként látják, percipiálják egymást a roma és nem roma gyerekek, maguk hogyan élik meg és kezelik a felmerülı konfliktusokat. Hogyan alakulnak át tartalmukban, mélységükben, jellegükben a kölcsönös elıítéletek a jelenlegi társadalmi és globális szintő változások hatására, miként befolyásolják ezek az elıítéletek a társas kapcsolatok alakulását. Továbbá hogyan látják és milyen problémakezelı stratégiákat, milyen hatékonysággal alkalmaznak a pedagógusok. Van-e különbség a társas kapcsolatok alakulásában az életkori sajátosságoknak, nevezetesen kevesebb vagy több elıítélettel rendelkeznek-e az alsó illetve a felsı tagozatos tanulók? Több mint négy éven át végeztem megfigyeléseket egy fıs közép-dunántúli oláh cigány közösség mindennapi életérıl a résztvevı-megfigyelı módszer segítségével. Ez idı alatt megismerhettem életmódjukat, szokásaikat, hit és hiedelemvilágukat, miközben sokszor megtapasztalhattam a lakókörnyezetük és a köztük lévı feszültségeket, konfliktusokat. Ilyen elızmények után kezdtem meg körülbelül három évvel ezelıtt a cigány és nem cigány gyermekek közötti társas kapcsolat vizsgálatát, elsıdlegesen iskolai körülmények között. Erre szorítkoztam, hiszen a spontán szervezıdı iskolán kívüli tevékenységeket jellegükbıl adódóan nehezen tudtam volna kutatásom tárgyává tenni. Vizsgálat közben olyan nem várt eseménynek is tanúja lehettem, mely kutatásomban új aspektus figyelembevételét tette lehetıvé júniusában a vizsgált közösség lakóhelyén fennálló általános iskolát bezárták, így a fıs cigány közösségnek másik iskolába kellett átíratnia általános iskolás korú gyermekeit. A megszőnt iskola körülbelül 60 tanulójából 49 fıt, köztük a cigány közösség gyermekeit is a szomszédos település iskolájába íratták át. Az így kialakult helyzet tette lehetıvé, hogy a cigány és nem cigány tanulók közötti társas kapcsolatok alakulását, kialakulását egy iskolabezárás következtében keletkezı speciális helyzetben tudjam vizsgálni. Vizsgálatomat a 2006/2007-es tanév végén, még a roma gyermekek érkezése elıtt kezdtem meg abban az általános iskolában, ahová a vizsgált cigány közösség gyermekeit feltételezhetıen át fogják íratni. Célom az volt, hogy a kiindulási állapotokat, azaz a már meglévı társas kapcsolatokat tudjam rögzíteni az osztályközösségekben, melyekre az új tanulók érkezése vélhetıen befolyással lesz majd. Annak érdekében, hogy a társas kapcsolatok alakulását jobban nyomon tudjam követni, mintegy kontrolként kiválasztottam egy hasonló kondícióval rendelkezı iskolát, ahol már régóta jelentıs számban tanulnak roma gyermekek. Ez kutatásom szempontjából azért volt fontos 3

4 kiválasztási szempont, hogy fel tudjam térképezni, hogy milyen kapcsolatok alakultak ki a roma és nem roma gyerekek között. 2. A KUTATÁS MÓDSZEREI Kutatásomat módszertanilag négy fı pillére építettem, melyek mindegyike kiegészíti, árnyalja és pontosítja a másik módszer segítségével megismert valóságot. A szociometriai kérdıív, a támogatott felidézés módszere, mélyinterjúk és a résztvevı-megfigyelı módszer alkotta azt a négyes fogatot, amely úgy vélem, kellı információhoz juttatott ahhoz, hogy objektív képet tudjak alkotni a valós helyzetrıl Mélyinterjú Kutatásomat az iskolák igazgatójával készített mélyinterjúkkal kezdtem, annak érdekében, hogy az iskolákról, a tanulókról átfogó képet kaphassak. Mindkét igazgató készségesen állt rendelkezésemre, így az interjúk során teljes képet kaphattam az iskola mőködésérıl, nehézségeikrıl, sikereikrıl, a tanulókkal, szülıkkel és a településsel kialakult kapcsolatukról. Emellett segítséget nyújtottak a kutatás céljának leginkább megfelelı osztályok kiválasztásában is. A kutatás második szakaszában újabb mélyinterjút készítettem az iskolaigazgatókkal, melyben elsıdlegesen az elsı interjú óta eltelt változásokról, eredményekrıl érdeklıdtem. A mélyinterjúk félig strukturált interjúk voltak, melynek során néhány kérdés megválaszolását feltétlen elvártam az igazgatóktól, azonban ık maguk is sok olyan témát érintettek, melyek kutatásom szempontjából iránymutatók voltak Szociometriai kérdıív Szociometriai kérdıív segítségével kívántam feltérképezni az osztályközösség szerkezetét, valamint a roma tanulók osztályban betöltött helyét. A szociometriai kérdıívek kitöltésére a támogatott felidézés vizsgálatot követıen került sor, mivel el kívántam kerülni, hogy a kérdıív elemzése során kapott adatok a támogatott felidézés interjúk menetét bármilyen módon befolyásolják, hiszen a szubjektivitás ebben a módszerben jelenhetett meg leginkább. A kutatásban használt szociometriai kérdıívet több okból sem tettem bonyolulttá. Ennek elsıdlegesen gyakorlati oka volt, hiszen ugyanazt a kérdıívet töltötték ki mind az alsó és a felsı tagozatos tanulók, ezért fontos szempont volt a kérdıívek összeállításánál, hogy könnyen és gyorsan kitölthetı legyen és még a kevésbé gyakorlott íráskészséggel rendelkezı alsó tagozatos 4

5 tanulók számára se okozzon nehézséget. alanyokat: A szociometriai kérdıívben az alábbi kérdések megválaszolására kértem a kutatási (a) Általános személyi adatok kitöltése (név, osztály, állandó lakhely) (b) Ki a legjobb barátod az osztályban? (c) Melyik osztálytársadat kedveled legkevésbé? (d) Melyik osztálytársaddal szoktál játszani iskola után? (e) Születésnapi bulit szervezel, de a szüleid azt kérik tıled, hogy csak három osztálytársadat hívd meg, mert nagyon sok rokonod érkezik hozzátok. Melyik három osztálytársadat hívnád meg vendégségbe? (f) Osztálykirándulásra mentek, de sajnos nagyon kicsi a busz, három tanulónak itthon kell maradnia. Melyik három osztálytársadat hagynád itthon? A kérdıív kérdéseit tehát alapvetıen a szeret - nem szeret értékellentét mentén állítottam össze, mely alól egyedül a Melyik osztálytársaddal szoktál játszani iskola után? címő kérdés volt kivétel. Az utolsó két kérdés pedig lényegében a barátok, illetve a legkevésbé kedvelt osztálytársak körére vonatkozott. Kutatásom második fázisát a 2007/2008-as tanév elején kezdtem, röviddel az új tanulók érkezését követıen. A Révfülöpi Általános Iskola esetében kutatásom célja az volt, hogy feltérképezzem az új osztálytársak, különösen a roma és a nem-roma gyerekek között formálódó kapcsolatokat. Ennek érdekében a Révfülöpi Általános Iskola tanulói számára szükséges volt egy másik kérdıív összeállítása is. A második kérdıívnek két változatát készítettem el, egyiket az újonnan érkezett tanulók számára, míg a másikat a régi tanulók kapták. A régi tanulók kérdıíve négy kérdéssel bıvült ki, melyek speciálisan az új tanulókra irányultak: (a) Melyik új osztálytársadat kedveled a legjobban? (b) Ismerted ıt korábban? (c) Melyik új osztálytársadat nem kedveled? (d) Ismerted ıt korábban? Az újonnan érkezett tanulók kérdıívében arra kerestem a választ, hogy mennyire sikerült új barátságot kötniük, illetve ismerték-e korábban azt, akit most legjobb barátjuknak tekintenek, vagy éppen legkevésbé kedvelnek. 5

6 A Zalabéri Általános Iskola esetében a korábbi kérdıívet töltötték ki a kutatási alanyok, hiszen a vizsgált osztályokban nem történtek jelentıs személyi változások. Összességében tehát 106 szociometriai kérdıív került kitöltésre, két általános iskola, négy osztályában a 2006/2007-es tanév végén, illetve a 2007/2008-as tanév kezdetén Támogatott felidézés interjúk A kutatás harmadik fı pillérét a támogatott felidézés interjúk adták. A vizsgált két általános iskolában egy-egy alsó és egy-egy felsı tagozatos osztályban végeztem vizsgálatot osztályonként két tanulóval, valamint az osztályfınökökkel. A kutatás során minden osztályban két tanóra felvételére került sor néhány hónap különbséggel. A vizsgálat során tehát összesen 28 támogatott felidézés interjút készítettem el a kutatás céljának megfelelı osztályokból kiválasztott roma és nem roma tanulókkal, valamint az osztályfınökökkel. Feltételeztem, hogy az osztályfınököktıl általánosabb képet kaphatok az osztályközösségrıl, a felmerülı konfliktusokról, valamint a kiválasztott tanulók osztályban betöltött szerepérıl, helyérıl. Mivel kutatásom célja az volt, hogy iskolai keretek között vizsgáljam a roma és nem roma tanulók közötti társas kapcsolatot, ugyanakkor jól rögzíthetıek legyenek a tanulók közötti interakciók, a viselkedési problémák, a verbális és non verbális kommunikáció elemei, ezért kötetlenebb tematikájú tanórákon készítettem felvételt (például testnevelés, technika, osztályfınöki óra). Hiszen egy erıs tanári kontroll alatt tartott tanóra során a tanulók közötti interakciók rögzítésére kevés lehetıség kínálkozott volna. Az interjúk feldolgozásakor elsıdlegesen azokra az információkra koncentráltam, melyek kutatásom, azaz a roma és nem roma gyerekek társas kapcsolatának vizsgálata szempontjából relevánsak voltak. Ugyanakkor a felvett interjúkban még nagyon sok olyan hasznos és hasznosítható adat áll a rendelkezésemre, melyek a késıbbiekben egyrészt jelen kutatásom anyagának bıvítéséhez használható, másrészt pedig más kutatásokhoz nyújthat segítséget. Munkám második fázisát fogja jelenteni az interjúk ilyen célzattal történı újra feldolgozása. Most a módszer kipróbálása, kutatási témámban való hasznosíthatóságának megtapasztalása volt a cél, hiszen ilyen témájú kutatásban még nem került alkalmazásra. 6

7 2.4. Résztvevı-megfigyelı módszer Több, mint négy éven át végeztem megfigyeléseket egy fıs közép-dunántúli oláh cigány közösség mindennapi életérıl a résztvevı-megfigyelı módszer segítségével. A cigány közösségben tapasztaltakat az alábbi témakörök szerint rendszereztem értekezésemben: (a) Élet- és lakáskörülmények (b) Életmód, megélhetés (c) Hit, hiedelemvilág (d) Férfi-nıi szerepek, nık helyzete a közösségben Férfi-nıi szerepek Párválasztás és házasságkötés Gyermekvállalás és gyermeknevelés Tanuláshoz való hozzáállás Öltözködés Ezt követıen két interjúrészlet segítségével mutattam be a vizsgált cigány közösség egy nı tagjának életútját, illetve a nıvé válás folyamatát a közösségen belül. 3. HIPOTÉZISEK ÉS AZOK HELYTÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Kezdettıl fogva nagyon óvatosan kívántam kezelni kutatásomban a hipotézisek állításának kérdéskörét. A téma érzékenységébıl adódóan csak munkahipotézisek megfogalmazására vállalkoztam, melyek célja elsıdlegesen az volt, hogy kutatásomnak egyfajta irányultságot adjon, utat mutasson. Kutatásom megkezdésekor feltételeztem, hogy, 3.1. Kisiskolás korban a roma és nem roma tanulók közötti interakciók nélkülözik az elıítéleteket, míg serdülıkorban gyakran válik feszültséggel terhessé a roma és nem roma gyerekek közötti társas kapcsolat. Kutatásom során erre egyértelmő igazolást vagy cáfolatot ugyan nem kaptam, azonban a szociometriai, illetve a támogatott felidézés vizsgálatok során az látszott körvonalazódni, hogy kisiskolás korban nem jelenik meg az elıítélet a tanulók interakcióiban, társas kapcsolataiban, az 7

8 ellentétek inkább az egyes tanulók személyiségbeli jegyeibıl adódnak. A serdülıknél, annak ellenére, hogy kutatásom során súlyos konfliktusokkal is találkoztam, még sem jelenthetem ki egyértelmően, hogy azok a kölcsönös elıítéletekben gyökereztek volna. Az azonban tisztán látszik, hogy a szülıi háttér sokkal nagyobb elıítélettel bír, mint maguk a tanulók. Sajnos sok esetben ez a szülıi elıítélet az, amely rávetítıdik a gyermekek társas kapcsolatára és mintegy újratermeli az elıítéleteket. Továbbá megállapítható, hogy a vizsgált roma közösségekben a tanulás prioritása rendkívül alacsony, a roma tanulók serdülı korukban egyre inkább kiszakadni látszanak az oktatási rendszerbıl, egyre inkább elsıbbséget élveznek a családi események, a pénzkereset vagy éppen a családalapítás a tanulással szemben Feltételeztem, hogy új iskolába kerülve a nem roma tanulókat sokkal könnyebben és hamarabb fogadja be és el környezetük, mint roma társaikat. A vizsgált osztályok mindegyikében ez a jelenség észlelhetı volt, legszembetőnıbben az alsó tagozatban. Mivel kutatásom keretében csak kis mintán tudtam fenti hipotézisem helytállóságát vizsgálni, így azt nem tekinthetjük teljességgel igazoltnak. Azonban mindenképpen felhívja a figyelmet a jelenségre, melynek vizsgálata szükségszerő lenne egy másik kutatás keretében Mivel a nemzetközi szakirodalomban Corrigan Stephanie Yweig (1998) már eredményesen alkalmazták a tanár - diák interakciók mögött meghúzódó kulturális elıítéletek kutatásakor a támogatott felidézés módszerét, ezért feltételeztem, hogy a módszer jól alkalmazható más hasonló témakörő kutatásokban, így a roma és nem roma gyerekek társas kapcsolatának vizsgálatában is. Fenti hipotézisem helytállósága bizonyítást nyert, hiszen a támogatott felidézés módszerével sok olyan információhoz juthattam, melyre egyébként nem lett volna lehetıségem. Természetesen a módszer hasonló témakörő kutatásban való alkalmazásakor figyelembe kell venni, és lehetıség szerint ki kell küszöbölni azokat a problémákat, nehézségeket, melyekrıl értekezésem Problémák, nehézségek címő alfejezetben magam is szólok. 8

9 4. A KUTATÁS JELENTİSÉGE, ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI A kutatás új tudományos eredményei között nem csak az empirikus vizsgálat által feltárt eredmények, hanem több módszertani eredmény is szerepel, hiszen kutatásom során törekedtem a vizsgálati módszerek újszerő alkalmazására, illetve új adatfeldolgozási eljárások kimunkálására is, annak érdekében, hogy a kutatási téma még alaposabban feltárhatóvá váljon. A kutatás ezen módszertani eredményei feltételezhetıen más hasonló témakörő vizsgálatokban is jól hasznosíthatóak A kutatás módszertani eredményei A kutatás témájának újszerősége A releváns szakirodalom áttekintésekor megállapítottam, hogy a jelentıs számú romákkal foglalkozó kutatás ellenére, a roma/cigány gyermekek társas kapcsolatának kérdésköre feltáratlan, kutatásom témájának újszerősége továbbá a jelenlegi társadalmi és globális szintő változások okán jelentısége egyértelmően kimutatható Négy kutatási módszer együttes alkalmazása A kutatás témájának több szempontból történı feltárása, továbbá a valós helyzetrıl objektív kép alkotása érdekében a kutatás gazdag módszerrepertoárral bír: négy pillérre, a szociometriai kérdıívre, a támogatott felidézés módszerére, mélyinterjúkra és a résztvevı-megfigyelı módszerre épül. Következésképpen megállapítható, hogy a kutatás módszertanilag figyelemre méltó, hiszen a szakirodalomban ritkán találkozhatunk, olyan kutatással, amely négy módszer segítségével és egymásra építésével kívánja vizsgálni kutatásának tárgyát A támogatott felidézés módszerének fenti témában való alkalmazása A releváns szakirodalom alapján megállapítható, hogy a támogatott felidézés módszerének fenti témában történı alkalmazása szintén a kutatás újszerőségét jelenti. Továbbá az elvégzett vizsgálat eredményei alapján kijelenthetı, hogy a módszer alkalmazása adekvát volt kutatásom témájának feltárására, így valószínősíthetı, hogy a támogatott felidézés módszere alkalmas más hasonló témájú kutatásban történı felhasználásra is. 9

10 A támogatott felidézés módszerének adaptációja a kutatási témához Kutatásom során elvégeztem a támogatott felidézés módszerének témámhoz való adaptációját is a tekintetben, hogy a tanórai felvételt mindvégig hang nélkül tekintettük meg a kutatási alanyokkal, mivel kutatásom során nagyobb hangsúlyt kívántam fektetni a non-verbális kommunikációra, valamint a tanulók viselkedésére, mint magára a tanórán elhangzottakra. E tekintetben kutatásom ugyancsak újszerőnek mondható, hiszen a felvétel megtekintésének ilyen jellegő módjára utalást más kutatóknál nem találtam. Ugyan Delores és Westerman (1991) a pedagógiai gondolkodás és döntéshozatal különbségeinek feltárása érdekében végzett vizsgálatának utolsó, utókövetési szakaszában szintén hang nélkül tekintették meg a felvételt kutatási alanyaikkal, azonban konkrétan a támogatott felidézés interjúk készítésekor a felvétel hanggal együtt került lejátszásra. Ezzel szemben jelen kutatásomban a tanórai felvételt csak hang nélkül vetítettem le a kutatási alanyoknak. Ez az új eljárás tette lehetıvé számomra, hogy az interjú alatt a kutatási alanynak nem volt szükséges megállítani a felvételt, hiszen folyamatosan tudta kommentálni az eseményeket, anélkül, hogy a felvétel hanganyaga zavarta volna gondolatmenetét, vagy elterelte volna figyelmét. Amennyiben a kutatás során jelentıséggel bírt a verbális kommunikáció anyaga, úgy irányított kérdések formájában külön kértem a kutatási alanyt ezzel kapcsolatos véleményének, gondolatának kifejtésére. A kutatási eredmények alapján feltételezhetı, hogy a módszer ilyen jellegő alkalmazása egyszerősítheti a támogatott felidézés módszerének felhasználását olyan kutatásokban, ahol a felvétel hanganyaga kevésbé bír jelentıséggel, mint a kutatási alanyok viselkedése A szociometriai kérdıív adatfeldolgozásához használható új eszköz, a színkódolt táblázat kifejlesztése Kutatásom további érdeme a szociometriai kérdıív adatfeldolgozásához használható új eszköz, a színkódolt táblázat kifejlesztése. A táblázat elsı oszlopában, illetve elsı sorában az osztály névsora szerepelt. A kérdıívekben adott választásokat a tanulók névsorában soronként haladva jegyeztem be a táblázatba. Tehát a táblázatot vízszintesen olvasva, megkaphatjuk, hogy az egyes tanulók kiket jelöltek meg az adott kérdések válaszaiban. A táblázatot függılegesen olvasva pedig arra a kérdésre kaphatunk választ, hogy az egyes tanuló neve milyen kérdésekre adott válaszokban, milyen gyakorisággal fordul elı. A különbözı kérdésekhez tartozó válaszok elkülönítésének érdekében eltérı színő jelölést (X) használtam. 10

11 A színkódolt táblázat jelentısen megkönnyítette a szociometriai kérdıívek feldolgozását, logikus, könnyen átlátható keretet adott, így használatát más szociometriai kérdıíves vizsgálaton alapuló kutatásban is elınyösnek és alkalmazhatónak tartom A kutatás empirikus vizsgálaton alapuló eredményei Elıítélet kisiskolás- és serdülı korban A vizsgált iskolák tekintetében a szociometriai kérdıívek és a támogatott felidézés interjúk elemzésébıl megállapítható, hogy kisiskolás korban nem jelenik meg az elıítélet a tanulók interakcióiban, társas kapcsolataiban, az ellentétek inkább az egyes tanulók személyiségbeli jegyeibıl adódnak. A serdülıknél, annak ellenére, hogy kutatásom során súlyos konfliktusokkal is találkoztam, a szociometriai kérdıívek, valamint a támogatott felidézés interjúk elemzésébıl valószínősíthetı, hogy az osztályközösségek tagjai nem viseltetnek elıítélettel a roma származású tanulókkal szemben. Például az egyik felsı tagozatos osztályban a roma tanulók között D. Nikolettát az osztály 7 %-a tartja legjobb barátjának, és ugyancsak 7%-a hívná meg születésnapi bulijára. K. Martint a tanulók 21 %-a nevezte legjobb barátjának és 29 %-a meghívná, ami jó eredménynek mondható. L. Adriennt az osztály 7 %-a nevezte meg legjobb barátjának, míg 14 %-a meghívná a születésnapi bulijára. Azaz megállapítható hogy a roma tanulók megítélése alapvetıen jó, elıítéletektıl mentes a vizsgált osztályban Szülıi háttér elıítéletessége A támogatott felidézés interjúk, valamint a mélyinterjúk alapján egyértelmően kijelenthetı, hogy a szülıi háttér sokkal nagyobb elıítélettel bír, mint maguk a tanulók. Sajnos sok esetben ez a szülıi elıítélet az, amely rávetítıdik a gyermekek társas kapcsolatára és újratermeli az elıítéleteket Tanulás szerepe roma diákok esetében A támogatott felidézés interjúk, valamint a résztvevı-megfigyelı módszer elemzése során megállapítottam, hogy a vizsgált roma közösségekben a tanulás prioritása rendkívül alacsony. A roma tanulók serdülı korukban egyre inkább kiszakadni látszanak az oktatási rendszerbıl, egyre inkább elsıbbséget élveznek a családi események, a pénzkereset vagy éppen a családalapítás a tanulással szemben. 11

12 Beilleszkedési nehézségek Mivel kutatásomat speciális környezetben, egy iskolabezárás következtében keletkezı helyzetben végeztem, így lehetıségem nyílt a roma tanulók új iskolai környezetbe való beilleszkedését vizsgálni. A vizsgált osztályok mindegyikében jól észlelhetı volt, hogy új iskolába kerülve a nem roma tanulókat sokkal könnyebben és hamarabb fogadja be és el környezetük, mint roma társaikat. Például az alsó tagozatban a szociometriai kérdıíves felmérésbıl egyértelmően kiderült, hogy az osztályközösségben erıs negatív viszonyulás alakult ki az újonnan érkezett roma kisfiú irányában. K. Sándort a tanulók 45 %-a nevezte meg, arra a kérdésre válaszolva, hogy ki az, akit legkevésbé kedvelnek az osztályban. 59 %-uk itthon hagyná, 89 %-uk ıt kedveli legkevésbé az új tanulók közül, annak ellenére, hogy 78 %-uk nem is ismerte ıt korábban! Mindössze egy tanuló jelezte, hogy ıt kedveli a legjobban az új osztálytársak közül, de ı már korábban is ismerte. Kiemelendı, hogy az osztályközösség egyetlen tagja sem hívná meg a születésnapi bulijára! Ezzel összevetve az újonnan érkezett szıke, göndör hajú, kék szemő S. Rebekát az osztály 14 %-a nevezte meg legjobb barátjának, 77 %-a ıt kedveli az új tanulók közül a legjobban, úgy, hogy az osztály 70 %-a nem is ismerte ıt korábban! Az osztály 50 %-a meghívná ıt a születésnapi bulijára, és mindössze egy tanuló nevezte meg, hogy ıt kedveli legkevésbé az új osztálytársak közül. Az osztályközösségbıl senki nem hagyná itthon az osztálykirándulás alkalmával. H. Dóra K. Sándor S. Rebeka Sz. Dorottya Sz. Márk József 5 % 14 % 18 % 9 % 50 % 5 % 18 % 5 % 5 % 77 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% H. Dóra K. Sándor S. Rebeka Sz. Dorottya Sz. Márk József Legjobb barát Meghív Újak közül legjobban kedvel 1. ábra: Alsó tagozatos osztályközösség roma tanulóinak, valamint újonnan érkezett tanulóinak megítélése pozitív paraméterek alapján 12

13 H. Dóra K. Sándor S. Rebeka Sz. Dorottya Sz. Márk József 45 % 5 % 5 % 14 % 59 % 14 % 18 % 82 % 5 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% H. Dóra K. Sándor S. Rebeka Sz. Dorottya Sz. Márk József Legkevésbé kedvel Itthon hagy Újak közül legkevésbé kedvel 2. ábra: Alsó tagozatos osztályközösség roma tanulóinak valamint újonnan érkezett tanulóinak megítélése negatív paraméterek alapján Igaz, a támogatott felidézés interjúk során a kutatási alanyok úgy nyilatkoztak, hogy nem roma származása, hanem magatartási problémái, agresszivitása miatt éreznek ellenszenvet az újonnan érkezett cigány fiúval kapcsolatban, azonban mindenképpen szembeötlı a tanuló beilleszkedési sikertelensége. A jelenség nagyobb mintán történı vizsgálata mindenképpen érdemes lenne egy további kutatás keretében. 13

14 5. A SZERZİ TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI ÉS ELİADÁSAI A DISSZERTÁCIÓ TÉMÁJÁBAN 5.1. Tudományos közlemények és könyvrészletek Handó, M.(2008a): Támogatott felidézés módszere és alkalmazása a kutatásban, Erdélyi Pszichológiai Szemle, Kolozsvár, 2008/3. szám, Handó, M (2008b).: Roma és nem roma tanulók társas kapcsolatának szociometriai vizsgálata egy iskolabezárás tükrében, Scientia Pannonica, I. évf. 2008/2. (Utolsó hozzáférés: május 04.) Handó, M. (2008c): Roma és nem roma gyerekek társas kapcsolata egy iskolabezárás tükrében, In: 275. Garaczi Imre - Szilágyi István (szerk.): Társadalmak, nyelvek, civilizációk, Veszprém, 2008, 272- Handó, M.(2007a): Roma gyermekek idegen nyelv oktatásának nehézségei és lehetıségei, Scientia Pannonica, II. évf. 2007/2. (Utolsó hozzáférés: május 04.) Handó, M. (2007b): A szocio-kulturálisan hátrányos helyzető roma gyermekek helyzetének vizsgálata a magyar oktatási rendszerben, In: Kiss, É. (szerk.): A pedagógián innen és túl, Pannon Egyetem BTK, Handó, M. (2006a): Modern Languages Education of Roma Children In: Jenı Bárdos (ed.): Proceedings of the conference on the Hungarian Society for the Study of English, Veszprém, Handó, M. (2006b): Roma/cigány gyerekek oktatásának és társas kapcsolatainak jellemzıi, In: Tavaszi Szél, Kaposvár,

15 Handó, M. (2005): Roma/cigány és nem roma/cigány serdülık társas kapcsolatainak jellemzıi, In: Közoktatás pedagógusképzés - neveléstudomány, Magyar Tudományos Akadémia, Pedagógiai Bizottság, Budapest, 68. Handó, M.: Támogatott felidézés a kutatásban, Pedagógusképzés (megjelenésre elfogadott kézirat) Handó, M.: Modern languages education of Roma people, European Association for Education of Adults (EAEA), Brussels (megjelenésre elfogadott kézirat) Újváriné Handó, M: Research of the Social Relations of Roma and non-roma Pupils with the help of Socio-Metrical Questionnaires c. tanulmány, Practice and Theory in Systems of Education (P.T.S.E), (formai követelmények szerint elfogadott, bírálati folyamatba került kézirat) 5.2. Tudományos elıadások Handó, M. (2007): Roma és nem roma gyerekek társas kapcsolata egy iskolabezárás tükrében Társadalmak, nyelvek, civilizációk konferencia, Veszprém, november Handó, M. (2006): Kutatási beszámoló. A roma/cigány és nem roma/cigány tanulók társas kapcsolatának vizsgálata. Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola: Bölcsészettudomány (nyelvtudomány) és Társadalomtudomány (neveléstudomány) III. Országos Konferenciája. Pápa, június Handó, M. (2006): Roma/cigány gyerekek oktatásának és társas kapcsolatainak jellemzıi. Tavaszi Szél 2006 Konferencia. Kaposvár, május Handó, M. (2006): Roma/cigány gyermekek oktatásának nehézségei és lehetıségei. XI. Országos ÉKP Konferencia, Orosháza, április Handó, M. (2005): Roma/cigány gyermekek nyelvoktatása. Nehézségek és lehetıségek. TEE II. Országos Konferencia (Tanárok Európai Egyesülete) A pedagógusok többnyelvőségének és többkulturájúságának szerepe az európai mobilitásban, Veszprém, november 18. Handó, M. (2005): Roma/cigány és nem roma/cigány serdülık társas kapcsolatainak jellemzıi. Poszter bemutató. V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, október

16 Handó, M. (2005): A roma/cigány és nem roma/cigány tanulók társas kapcsolatának vizsgálata. Beszámoló a kutatás állapotáról. Veszprémi Egyetem Tanárképzı Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola: Bölcsészettudományok (nyelvtudomány) és Társadalomtudományok (neveléstudomány) II. (Országos) Konferenciája. Pápa, június 03. Handó, M. (2005): Modern Languages Education of Roma Children. HUSSE 7 Conference (The Hungarian Society for the Study of English), Veszprém, január Handó, M. (2003): A szocio-kulturálisan hátrányos helyzető gyermekek oktatása. Fiatal Neveléstudományi Kutatók Konferenciája, Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága Neveléstudományi Szakbizottsága, Veszprém, november 6. 16

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Verbális adatszerzési technikák. interjú

Verbális adatszerzési technikák. interjú Verbális adatszerzési technikák interjú Az interjú a kérdıívekkel együtt a társadalomtudományokban nagyon gyakran használt felmérés (survey) módszer egyik fajtája. A felmérés információgyőjtı módszer leíró

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ:

A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ: A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ: AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PEDAGÓGIAI TUDÁS FELTÁRÁSÁNAK NÉHÁNY MÓDSZERE 1. INTERJÚ Szóbeli kikérdezésen alapuló vizsgálati módszer.

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább Terepkutatás Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább kvalitatív adatok származnak Megfigyelések, melyek

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK MUNKEHELY, BEOSZTÁS. Születési idı: Családi státus: férjezett, három gyerek

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK MUNKEHELY, BEOSZTÁS. Születési idı: Családi státus: férjezett, három gyerek SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Születési idı: 1973. 06. 26. Családi státus: férjezett, három gyerek Elérhetıség Munkahely: Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Pedagógiai Pszichológia Tanszék,

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Tanuló neve: Életkor: Osztály: Dátum: Válaszadó(k) neve:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

A kvantitatív kutatás folyamata

A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív stratégia keretében zajló kutatómunka teljes ívét a következı szakaszokra lehet osztani: 1. Tájékozódás 2. Tervezés 3. Elıvizsgálat (Pilot vizsgálat) 4. Adatgyőjtés

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Fegyelmi intézkedések az alsó-szászországi (Németország) közoktatási rendszerben

Fegyelmi intézkedések az alsó-szászországi (Németország) közoktatási rendszerben Faludi Orsolya Fegyelmi intézkedések az alsó-szászországi (Németország) közoktatási rendszerben Németországban a közoktatás szövetségi felügyelet alatt áll, azonban ennek konkrét formája a tartományok

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar Testnevelés és Sporttudományi intézet. A sportmozgások oktatásának alapjai

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar Testnevelés és Sporttudományi intézet. A sportmozgások oktatásának alapjai Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar Testnevelés és Sporttudományi intézet A sportmozgások oktatásának alapjai Faragó Attila Ákos FAANACT.SZE Informatika testnevelés III. évf. 2007.

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migráns megküzdési stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái áttekintés A folyamat alapvetı felépítését tekintve kétféle sémát írhatunk le: az egyik a kvantitatív kutatás sémája a másik a kvalitatív kutatás

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

A ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS FIT- JELENTÉSEINEK ÚJ ELEMEI

A ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS FIT- JELENTÉSEINEK ÚJ ELEMEI A 2010. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS FIT- JELENTÉSEINEK ÚJ ELEMEI Balázsi Ildikó ÚJDONSÁGOK A FIT-JELENTÉSEKBEN Új, évfolyamfüggetlen skálák matematikából és szövegértésbıl egyaránt Új ábrák: a két év alatti fejlıdés

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata Feladatok és kérdıívek jellemzıi Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában Szakmai továbbképzés könyvtárosok részére 2010. december 9. Vígh Tibor SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről 2009/2010 TARTALOMJEGYZÉK SZÜLŐK... 3 1. A kérdőívek kiosztásának és kitöltésének sikeressége...

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

A populáció meghatározása

A populáció meghatározása A mintavétel Mi a minta? Minden kutatásban alapvetı lépés annak eldöntése, hogy hány személyt vonjunk be a vizsgálatba, és hogyan válasszuk ki ıket ezek a mintavétellel kapcsolatos alapvetı problémák.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Tapasztalatok sok szemszögből 1. A tantárgygondozó szaktanácsadás első tapasztalatai alapján történő átdolgozása

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Szilágyi Anikó * Szıke Andrea ** NYELVTANULÁS MAGÁNTANÁRRAL

Szilágyi Anikó * Szıke Andrea ** NYELVTANULÁS MAGÁNTANÁRRAL Szilágyi Anikó * Szıke Andrea ** NYELVTANULÁS MAGÁNTANÁRRAL 1. BEVEZETİ A BSc képzés bevezetésével az idegennyelv-oktatás struktúrája is átalakult. Örvendetes, hogy a Turizmus szakirány hallgatóinak ismét

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Vitaindító a Struktúrák és folyamatok szekcióban Lannert Judit VII. Országos Nevelésügyi Kongresszus Budapest, 2008. augusztus 26. Az

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata Doktori tézisek Papp László Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Helembai Kornélia PhD,

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter:

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerı - piaci

Részletesebben

Magyarországra áttelepült erdélyi pedagógusok társadalmi és szakmai integrációja. Gál Gyöngyi. Témavezető-jelölt: Dr. Sallai Éva

Magyarországra áttelepült erdélyi pedagógusok társadalmi és szakmai integrációja. Gál Gyöngyi. Témavezető-jelölt: Dr. Sallai Éva a pedagógusok életében a pedagógusok életében Magyarországra áttelepült erdélyi pedagógusok társadalmi és szakmai integrációja Témavezető-jelölt: Dr. Sallai Éva Neveléstudományi Program Pedagógusképzés

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

segítı tartalmak Projektoktatás elméleti kereteinek megismerése A probléma megfogalmazásának képessége.

segítı tartalmak Projektoktatás elméleti kereteinek megismerése A probléma megfogalmazásának képessége. 1. Projekt modul Az együttmunkálkodás, a pedagógiai pszichológiai problémák megsokasodása, a tevékenységorientált oktatás hiánya. Téma/ Modulegység 1. 1. A projektoktatás Probléma/cél Napjaink oktatásában

Részletesebben

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák közvetlen el dje a szabad beszélgetések" órája, 1947-ben került a tantervbe azzal a céllal, hogy a gyerekeket érdekl és érint kérdésekr

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében Kotschy Beáta Lengyeltóti, 2014. Az előadás fő kérdései Mi a pedagógiai portfólió? Miért alkalmazzuk a pedagógiai portfóliót? Mi a portfólió szerepe

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban

MultiMédia az oktatásban DANCSÓ TÜNDE A készségek fejlettségében azonosítható összefüggések a 18 évesek informatikai tudásszintje alapján Kodolányi János Fıiskola Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola dancso.tunde@gmail.com

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-.

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-. Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ nexonedu Oktatási és Vizsgaközpont 1138 Budapest, Váci út 186. Tel: 4655-135 Fax: 4655-103 E-mail: nexon@nexon.hu Nyilvántartási szám: 01-0260-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1065

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Verzió: 3.0 Készítette: Vialto Consulting Dátum: 2011. 05. 25. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén Oktatás, gyermeknevelés: A kérdőívben a megkérdezettek közül nyolcvanöt fő a mintában résztvevő kétszázegy gyermekes család 42%-a jelezte, hogy oktatási területen tapasztalt mindennapi életében problémákat.

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZET ÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK DOKTORI ISKOLA. Dömötör Tamás KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL A TERÜLETI TERVEZÉSBEN

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZET ÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK DOKTORI ISKOLA. Dömötör Tamás KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL A TERÜLETI TERVEZÉSBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZET ÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK DOKTORI ISKOLA Dömötör Tamás KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL A TERÜLETI TERVEZÉSBEN Doktori értekezés tézisei Témavezetı: Csemez Attila DSc Budapest,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben