BEVEZETÉS AZ ORVOSI SZOCIOLÓGIÁBA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS AZ ORVOSI SZOCIOLÓGIÁBA"

Átírás

1 ORVOSI SZOCIOLÓGIA

2 Témakörök 1. Bevezetés az orvosi szociológiába 2. A társadalmi egyenlőtlenségek és az egészség kapcsolata 3. Szocializáció 4. Az egészség szociológiai értelmezése 5. Medikalizáció 6. Az egészség értékelése

3 BEVEZETÉS AZ ORVOSI SZOCIOLÓGIÁBA

4 Irodalom 1. Pikó Bettina: Orvosi szociológia. (Medicina, Budapest, 2006.) 2. Pikó Bettina: Egészségszociológia (Új Mandátum, Budapest, 2002.)

5 Közlemény Havasi Éva: A megtört egészség a hazai lakosság egészségi állapotának egyenlőtlenségei, különös tekintettel a szegényekre. In. Népegészségügy 89. évf. 2. sz./

6 Tartalom: Pikó Bettina: Egészségszociológia 1. Az egészségszociológia meghatározása 2. Társadalmi egyenlőtlenségek és egészségi állapot 3. Gender studies és egészségszociológia 4. Szociális stressz: az adaptáció és a szorongás szociológiája 5. A társas kapcsolatok és a társas támogatás egészségszociológiája

7 Pikó Bettina: Egészségszociológia 6. Az egészségfejlesztés szociológiája: az életmódtól az egészségrizikó-magatartásig

8 Tartalom: Pikó Bettina: Orvosi szociológia 1. Társadalom, szociológia és orvoslás 2. Egészség, életmód, egészségmagatartás 3. A betegségek társadalmi mintázata I. Szociodemográfiai tényezők 4. A betegségek társadalmi mintázata II. Társadalmi-gazdasági tényezők 5. Kultúra és egészségi állapot: értékek, normák, deviáns magatartásformák

9 Pikó Bettina: Orvosi szociológia 6. Csoportok, család, társas kapcsolati háló és egészség 7. A gyógyítás szociológiája 8. Az egészségügyi intézményrendszer szociológiája 9. Az orvosi hivatás szociológiája 10. Az orvosi szociológiai vizsgálat módszertani alapjai

10 Két ellentétes irányú folyamat 1. egyre inkább teret hódít a specializáció 2. interdiszciplináris szemlélet fokozódó jelenléte

11 Biopszichoszociális modell

12 Biopszichoszociális modell

13 A pradigmaváltás szükségességének okai 1. Regisztrálható konfliktusok 2. Megváltozott betegségspektrum (multifaktoriális etiológia) 3. A medicina egyes eredményei társadalmi diszkussziót tesznek szükségessé

14 1. Regisztrálható konfliktusok feszültségek az eü-ön belül Pl. orvosi munkavégzés hatékonyságának hátráltató körülményei (túlzott mértékű stressz, kiégés, elismerés hiánya, szerepkonfliktus stb.) - orvosszerepek konfliktusa - betegelégedettség mértéke

15 - hallgatói elégedettség/elégedetlenség mértéke, hallgatói leterheltség, manifesztlátens kurrikulum esetleges konfliktusa - különböző szakmai csoportok közötti lehetséges konfliktusok

16 2. Betegségspektrum megváltozása ma: civilizációs betegségek

17 Multifaktorialitás Az ún. civilizációs betegségek nem vezethetők vissza egyetlen etiológiai tényezőre túlnyomórészt az életmódra, a különböző magatartási formákra vezethetők vissza.

18 1997. Évi CLIV. Tv. A tájékoztatáshoz való jog 13. (1) A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. (2) A betegnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon a) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is, b) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, c) a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, d) a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól, e) döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében, f) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, g) az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, h) a további ellátásokról, valamint i) a javasolt életmódról.

19 3. A medicina egyes eredményei társadalmi diszkussziót tesznek MEGNYÍLÓ, ALAKÍTHATÓ TÉR szükségessé TÁRSADALMI FELELŐSSÉG A DÖNTÉSHOZATAL SORÁN /társadalmi diszkusszió/

20 Példa: eutanázia preimplantációs genetikai diagnózis (PGD) klónozás embrionális őssejtekkel végzett kutatás

21 ORVOSI (EGÉSZSÉGÜGYI) SZOCIOLÓGIA Def.: az egészséggel, betegséggel, gyógyítással és az egészségügyi ellátással kapcsolatos társadalmi összefüggésekkel foglalkozó tudományág - szakszociológia

22 ORVOSI SZOCIOLÓGIA ( medical sociology ) 3 ága: I. Az egészségügy szociológiája ( sociology of medicine ) II. Az orvoslás szociológiája ( sociology in medicine) III. Egészségszociológia ( sociology of health ) (I-II. Straut 1957., III. Twaddle 1977,1982)

23 I. Az egészségügy szociológiája ( Sociology of Medicine ) *az egészségügyi intézményrendszer áll a középpontban

24 Pl.: - kórházszociológia (a gyógyítás helyének funkciója, ill. funkcióváltozásai) - alternatív medicina szociológiája (pl. fitoterápia megítélése) - a hálapénz jelenség szociológiája

25 - az orvosi hivatás szociológiája (pl. pályaszocializáció) - egészségügyi minőségbiztosítás (pl. betegelégedettség) - medikalizáció

26 II. Az orvoslás szociológiája ( Sociology in Medicine ) * a beteget és az orvost állítja a középpontba * a megbetegedett egyének gyógyításával, ill. a gyógyítás körülményeivel, intézményi sajátosságaival foglalkoznak

27 Pl.: - betegviselkedés, betegstátusz - betegszerep és orvosszerep - orvos-beteg kapcsolat/kommunikáció szociológiai sajátosságai

28 III. Egészségszociológia ( Sociology of Health ) DEF.: a betegségmegelőzés és az egészségfejlesztés szociológiája - a prevenció (azaz a betegségmegelőzés és az egészségfejlesztés) szociológiája Hogyan tudjuk megakadályozni társadalmi eszközökkel a megbetegedések kialakulását?

29 társadalomcentrikus: a társadalmi struktúra és annak változásai érdeklik, az egészséget veszélyeztető társadalmi okok egyes társadalmi rétegekben és csoportokban való megoszlását vizsgálja

30 Az egészségszociológia legfontosabb missziója, hogy empirikus vizsgálatokkal feltárja az egészségi állapotot befolyásoló társadalmi rizikófaktorokat, és ezek figyelembevételével járuljon hozzá egy magasabb szintű életminőség eléréséhez. (Pikó B. Egészségszociológia, 7.)

31 A TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK ÉS AZ EGÉSZSÉG KAPCSOLATA

32 1. (TÁRSADALMI) EGYENLŐTLENSÉGEK

33 egyenlőtlenség egyének vagy csoportok közötti különbség a vágyott vagy a nem kívánt javak tulajdonlását illetően

34 Az egyenlőtlenség területei A társadalomban található főbb egyenlőtlenségek: - politikai egyenlőtlenség pl. egyes csoportokat kizárnak a szavazati jogból - jogi egyenlőtlenség pl. büntetőjogi felelősségre vonhatóság közötti különbség személyek vonatkozásában

35 - gazdasági egyenlőtlenség pl. jövedelemegyenlőtlenség - társadalmi egyenlőtlenség

36 Társadalmi egyenlőség Definíció: adott tekintetben egy csoporton vagy egy társadalmon belül mindenki azonos státusszal rendelkezik Pl. *törvény által biztosított azonos jogokkal *mindenkit megillet az egészségügyi ellátáshoz való jog

37 1997. Évi CLIV. Tv. Az egészségügyi ellátáshoz való jog 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

38 2. A TÁRSADALOM RÉTEGZŐDÉSE

39 Társadalmi helyzet - társadalmi osztály/helyzet/pozíció meghatározása - társadalmi-gazdasági helyzet (S.E.S.) meghatározása

40 Társadalmi helyzet - társadalmi osztály/helyzet/pozíció meghatározása

41 rétegződés Def.: különböző embercsoportok közötti strukturált egyenlőtlenség 4 alapvető rendszere: 1. rabszolgaság 2. kasztrendszer 3. rendi tagolódás 4. osztálytagolódás

42 Modern társadalmak rétegződéselméletei KARL MARX MAX WEBER

43 Magyar társadalomszerkezet (Szalai E.) (Huszár Ákos: Osztályegyenlőtlenségek. In. Szociológiai szemle évf. 2. szám 4-26.)

44 Társadalmi helyzet - társadalmi-gazdasági helyzet (S.E.S.) meghatározása

45 S.E.S.

46 Társadalmi-gazdasági státusz (SES) a társadalmi hierarchiában elfoglalt pozíciót jelöli Leggyakoribb összetevői: 1. iskolázottság 2. foglalkozás 3. jövedelem (4. lakóhely)

47 Státusz konzisztencia/inkonzisztencia státusz konzisztencia: a mutatók összefüggenek egymással státusz inkonzisztencia: a mutatók nem függenek össze egymással

48 3. A NÉPESSÉG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI A TÁRSADALOM STRUKTURÁLIS EGYENLŐTLENSÉGEIVEL

49 Társadalmi egyenlőtlenség és egészség kapcsolata I. VERTIKÁLIS ld. társadalmi rétegződéselméletek II. HORIZONTÁLIS *országok közötti földrajzi *országon belüli földrajzi *férfiak és nők (Szántó Zs.-Susánszky É. Szerk. Orvosi szociológia. Semmelweis )

50 Társadalmi egyenlőtlenség és egészség kapcsolata I. SZOCIODEMOGRÁFIAI TÉNYEZŐK *életkor *hely *nem *családi állapot *etnikum II. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉNYEZŐK (Pikó Bettina. Orvosi szociológia. Medicina 2006.)

51 AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT MÉRÉSE

52 Az egészség mérése Az egészség mérése negatív módon A betegség mérése klasszifikáció mérőeszközök pl. BNO-10 pl. incidencia,prevalencia arányszám számítás, mortalitási, morbiditási adatok

53 epidemiológia Az epidemiológia meghatározott populáció(k)ban az egészséggel kapcsolatos állapotok, jelenségek és az előfordulásukat befolyásoló tényezőknek az eloszlását és különböző hatásokra bekövetkező változását azzal a céllal vizsgáló tudományterület, hogy eredményeit felhasználja az egészségfejlesztés, a megelőzés, a gyógyítás érdekében. (Ádány, R. (szerk.) Megelőző orvostan és népegészségtan. Medicina )

54 INCIDENCIA, PREVALENCIA, MORTALITÁS/LETALITÁS, MORBIDITÁS

55 Incidencia Def.: az új esetek előfordulása egy meghatározott időtartam alatt a vizsgált populációban

56 Incidencia arányszám (Ádány, R. (szerk.) Megelőző orvostan és népegészségtan. Medicina )

57 Prevalencia Def.: egy jelenség összes létező esete egy meghatározott időpontban a vizsgált populációban

58 Prevalencia arányszám (Ádány, R. (szerk.) Megelőző orvostan és népegészségtan. Medicina )

59 Mortalitás, letalitás Def.: egy konkrét betegségben megbetegedettek körében méri az adott betegség miatt elhaltak arányát százalékos formában (Ádány, R. (szerk.) Megelőző orvostan és népegészségtan. Medicina )

60 Morbiditás betegséggel kapcsolatos adatok

61

62 Korfa Def.: a népesség kor és nem szerinti összetétele, szalagdiagramon a férfi és a női lakosság korévek vagy korosztályok szerinti létszámviszonyai

63 Havasi Éva: A megtört egészség a hazai lakosság egészségi állapotának egyenlőtlenségei, különös tekintettel a szegényekre (In. Népegészségügy évf. 2. szám )

64 (0.) Bevezetés A tanulmány felépítése (1.) A várható élettartamban megnyilvánuló főbb eltérések (2.) A lakosság objektív és szubjektív egészségi állapota (3.) A lakosság objektív és szubjektív egészségi állapotában megnyilvánuló egyenlőtlenségek a kiemelt társadalmidemográfiai tényezők együttes vizsgálatával

65 (4.) Betegségtudat és mentális egészség (Z.) Betegítő élet, utószó

66 (2.) A lakosság objektív és szubjektív egészségi állapota Az emberek saját megítélésük szerinti egészségi állapotának két forrása: 1. ELEF (Európai Lakossági Egészségfelmérés) * SILC-VÉKA (Statistics on Income and Living Conditions-Változó Életkörülmények Adatfelvétel)

67 Az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek determinánsai: 1. Életkor 2. A lakóhely jellege /horizontális/ 3. Jövedelmi helyzet 4. Iskolai végzettség

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82 SZOCIALIZÁCIÓ

83 Szocializáció Def. az a folyamat, melynek során megtanuljuk, hogyan váljunk egy adott társadalom tagjává

84 szocializációs közegek: azon csoportok vagy társadalmi helyzetek, amelyekben a szocializáció alapvető folyamatai végbemennek pl. család, kortárscsoport, iskola, tömegkommunikációs eszközök

85 reszocializáció: a korábban követett értékektől és viselkedésformáktól jelentősen eltérő minta elsajátítása

86 A Szocializáció legjelentősebb elméletei I. Szerepelmélet II. Szimbolikus interakcionizmus III. Pszichoanalitikus elmélet

87 I. Szerepelmélet a szocializáció az a folyamat, melynek során az egyének megtanulják kivitelezni a társadalmi szerepeket társadalmi lénnyé a társadalmi szerepek elsajátítása révén válunk a társadalmi szerepek társadalmi tények

88 A. szerepfeszültség B. a többszörös szerep

89 II. Szimbolikus interakcionizmus egy címke jelentése a társadalmi interakció terméke (a tárgyak jelentése nem adott, hanem társadalmi konstrukció eredménye

90 III. Pszichoanalitikus elmélet

91 TANULÁS

92 Tanulás Def.: a viselkedés viszonylag állandó megváltozása a gyakorlás eredményeképp Ø érés Ø állapotváltozás

93 A tanulás három formája 1. Klasszikus kondicionálás 2. Operáns kondicionálás 3. Szociális-kognitív tanulás

94 1. Klasszikus kondicionálás az élőlény megtanulja, hogy egy bizonyos eseményt egy másik követ

95 próba: a feltételes inger és a feltétlen inger párosítása a kondicionálás tanulási fázisa: megtanulni a két inger közötti kapcsolatot megerősítés, kioltás, spontás felújulás

96 generalizáció: minél inkább hasonlóbb az új inger a feltételes ingerhez, annál inkább kiváltja a feltételes választ diszkrimináció: a differenciális megerősítés révén a személy arra kondícionálódik, hogy különbséget tegyen kétféle eltérés között

97 2. Operáns kondicionálás Def. egy élőlény megtanulja, hogy cselekedete befolyásolja környezetét (operál rajta, hat rá) pl. csecsemő gügyög szülő odamegy pl. pedál megnyomása ételgalacsin (Skinner doboz)

98 az effektus (hatás) törvénye: a véletlenszerű cselekvések közül azokat válogatjuk ki, amelyeket pozitív következmény követ

99 formálás: csak azokat a cselekedeteket erősítjük meg (pl. jutalommal), amelyek találkoznak az elvárásainkkal

100 részleges megerősítés: egy viselkedés kondicionálható és fenntartható akkor is, ha eseteinek csak töredékét követi megerősítés részleges megerősítési hatás: a részleges megerősítéssel tanult válasz kioltása sokkal lassabb, mint a folyamatos megerősítéssel tanult válaszé

101 averzív kondicionálás: a megerősítés averzív esemény pl. büntetés (a mellékhatások kérdése)

102 menekülő tanulás: egy folyamatban levő averzív esemény leállítására szolgáló válasz megtanulása elkerülő tanulás: egy negatív esemény megelőzésének megtanulása pl. patkány fallal két részbe osztott dobozban (hangjelzés, majd kis idő múlva áramütés a padlóba)

103 3. Szociális-kognitív tanulás /szin: kognitív tanulási elméletek/ *a mentális eseményeknek nagyobb fontosságot tulajdonít /szin.: szociális tanuláselméletek/ *a tanulás társas aspektusát jobban kiemeli

104 gyakran tanulunk csupán megfigyelés alapján gyakran az alapján döntjük el, hogy megtegyünk-e valamit, hogy előre elgondoljuk tettünk következményeit

105 példák * Szociális megerősítés * Modellkövetés

106 Példa: modellkövetés Megfigyeléses tanulás: valaki szemtanúja annak, hogy valaki más (a modell) végrehajt valamilyen cselekvést, s a megfigyelő ennek nyomán tesz szert arra a képességre, hogy megismételje a megfigyelt cselekvést

107 általában jobban odafigyelünk olyan modellekre, akik tetszenek nekünk, mint az olyanokra, akik nem

108 "Ha a gyereket folyton bírálják, a lenézést tanulja. Ha a gyerek állandó gyűlöletben él, a háborút tanulja. Ha a gyereket mindig gúnyolják, a félénkséget tanulja. Ha a gyereket folyton megszégyenítik, a bűntudatot tanulja. Ha a gyereket tolerancia veszi körül, a türelmet tanulja. Ha a gyereket folyvást bíztatják, a bizalmat tanulja. Ha a gyereket biztonság veszi körül, a hitet tanulja. Ha a gyerek teljesítményét elismerik, a megbecsülést tanulja. Ha a gyerek jórészt helyesléssel találkozik, önmaga szeretetét tanulja. Ha gyereket elfogadják, és barátságos légkörben él, megtanulja szeretni a világot. A gyerekek azt élik, amit tanulnak!" (Robert Fisher)

109 AZ EGÉSZSÉG SZOCIOLÓGAI ÉRTELMEZÉSE

110 Az egészség definíciója Az egészség meghatározásai alapvetően két csoportba oszthatók: 1. Szakmai definíciók 2. Laikus definíciók

111 Az egészség definíciója 1. Szakmai definíciók: az egészségügyben dolgozó szakemberek által adott definíciók 2. Laikus definíciók: nem egészségügyi szakemberek által adott egészség-meghatározások

112 1. Szakmai definíciók: 1.A. negatív definíciók Pl. az egészég=a betegség hiánya 1.B. pozitív definíciók adott sajátosságok jelenlétét követeli meg

113 A Who egészség-definíciója Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya.

114

115 Az egészség új definíciója? az alkalmazkodásra és az önszabályozásra való képesség ( the ability to adopt and to self manage ) In. Machteld Huber et al. How should we define health?, BMJ 30 July 2011 Vol

116 Az egészség szociális aspektusának mérése Példa: Social Relationships Scale (Társadalmi kapcsolatok mérőeszköze)

117

118 MEDIKALIZÁCIÓ

119 medikalizáció A MEDIKALIZÁCIÓ az a folyamat, melynek során egy korábban nem a medicina alá tartozó probléma bekerül a medicina fennhatósága alá.

120 A MEDIKALIZÁCIÓ JEGYEI 1. Kétirányú 2. Nem szükséges teljesnek lennie 3. A jelenség mozoghat a skálán 4. Többszereplős folyamat 5. A probléma forrását alapvetően az egyénben (nem pedig a kontextusban) keresi 6. Az individuális medikális beavatkozást (nem a kollektívebb, esetleg társadalmi beavatkozást) pereferálja /depolitizáló hatás/ 7. Növeli a medicina hatalmát

121 Példa: Homoszexualitás MEDIKALIZÁCIÓ DEMEDIKALIZÁCIÓ DSM-I (1952) DSM-II (1968) DSM-III (1980)

122 Magyarázó elméletek A. Pszichszexuális fejlődési rendellenesség B. Természetellenes viselkedés C. Halmozott lelki zavarok jelenléte

123 AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE

124 Egészség-gazdaságtani elemzések I. BETEGTEHER-ELEMZÉSEK II. KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG-ELEMZÉSEK II/A. Költségminimalizálási elemzés II/B. Költséghatékonyság-elemzés II/C. Költséghasznosság-elemzés (CUA) III. KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

125 AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE

126 Élethossz és életminőség Az emberi élet mérlegelése: Élethossz + Életminőség (Quality of Life, QoL) A legnagyobb érték nem az, hogy élünk, hanem az, hogy jól élünk. (Szókratész)

127 életminőség egyik perspektívája érdekel minket: egészséggel kapcsolatos életminőség (Health Related Quality of Life, HRQoL)

128 Az életminőség mérés jelentősége 1. Adott egészségügyi eljárás eredményességének bizonyítása Az eljárás hoz egészségnyereséget? 2. Különböző eljárások egészségnyereségének összehasonlítása Az egyik eljárás nagyobb nyereséget hoz, mint a másik? 3. Rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása Mekkora költséggel tudjuk elérni ugyanazt az egészségnyereséget különböző terápiák esetén?

129 Életminőség kérdőívek Csoportosításuk: I. Általános (generikus) kérdőívek II. Betegségspecifikus kérdőívek

130 Profilok és indexek Életminőség-profilok: az életminőség különböző vizsgált dimenzióit differenciáltan (több számmal) jellemzik Életminőség-indexek: egyetlen mutatóban (egyetlen számmal) összegzik az életminőséget

131 Életminőséget mérő módszerek A. DIREKT MÓDSZEREK B. INDIREKT MÓDSZEREK

132 A. Direkt módszerek 1. IDŐALKU (time trade-off, TTO) 2. STANDARD JÁTSZMA (standard gamble, SG) 3. VIZUÁLIS ANALÓG SKÁLA (VAS) stb.

133 A háromféle direkt módszer alkalmazhatósága eltérő eredményeket adnak a VAS használható bevezető gyakorlatként, amit bonyolultabb módszerek követhetnek nincs konszenzus, melyik preferenciamérést kell alkalmazni, a többféle módszert egyidejűleg is szokták alkalmazni

134 B. Indirekt módszerek - végtelen számú lehetséges egészségi állapot leszűkítése véges számú variációvá - az egyes variációkhoz hasznosságértékek vannak hozzárendelve * nagyszámú lakossági mintával végzett felmérés

135 Melyik csoportot kérdezzük meg az adott egészségi állapot hasznosságáról? A. a betegeket B. az egészségügyi dolgozókat C. a lakosságot

136 példák 1. EQ-5D (korábbi neve: EuroQoL) 2. QWB (Quality of Well-being) 3. HUI (Health Utility Index) 4. WHOQoL (WHO Quality of Life) 5. SF-6D stb.

137 EQ-5D olyan területeket vizsgál, amelyek különböző betegségek esetén egyaránt érintettek lehetnek a válaszadó 3 szint közül választ (nincs probléma, némi probléma, súlyos probléma) féle válaszkombináció lehetséges - a 3 féle választ számokkal kódolják a lehetséges válaszkombináció számsorral kifejezhető kiegészül egy függőleges helyzetű vizuális analóg skálával (ún. egészséghőmérő; 0-100)

138 EQ-5D K1: Hogyan tudjuk rangsorolni az állapotokat és számszerűsíteni a különbségeket? K2: Mennyivel jobb az egyik állapot, mint a másik?

139 Az indirekt hasznosságmérő módszerek alkalmazhatósága nem azonos eredményeket adnak ugyanaz a kérdőív különböző populációkban jelentősen eltérő hasznosságértékeket adhat

140 D. és ind. további kérdések átmeneti egészségi állapot mérése gyermekkor értékelése demens betegek életminőség-mérése

141 QUALY Az egészség-gazdaságtani értékelés a különböző beavatkozásokat a ráfordítások és hasznok alapján hasonlítja össze. Haszon: *élettartam vagy/és *egészséggel összefüggő életminőség a kettő egyidejűleg: pl. életminőséggel korrigált életév (QUALY)

142 QUALY a hasznosság leírása: 0-1 közötti skálával QUALY számítása: egészségi állapot hasznosságértéke * az állapotban töltött idő évben kifejezve

143 QUALY gyakorlatilag bármely betegségben alkalmazható egészségi állapot preferenciamérésén alapul alkalmas egymástól távol eső területek egészségnyereségeinek összehasonlítására az egyik leggyakrabban alkalmazott mérce egészséggazdaságtani elemzésekben

144 QUALY mérések A három alapvető kérdés: 1. Mely egészségdimenziókat 2. Milyen módszerrel 3. Kinek az értékelése alapján vegyük figyelembe?

145 Élettartam és életminőség egyéb kombinált mércéi Funkcióvesztéssel korrigált életév (DALY Disability Adjusted Life Years) Fájdalommal korrigált életév (PALY Pain Adjusted Life Years) Egészséges életév ekvivalens (HYE Healthy Year Equivalent) Egészséggel korrigált életév (HALY - Health Adjusted Life Years) Funkcióvesztéssel korrigált várható élettartam (DALE Disability Adjusted Life Expectancy) Egészséggel korrigált várható élettartam (HALE Health Adjusted Life Expectancy)

146 Irodalomjegyzék * Egészség-gazdaságtan. Szerk. Gulácsi L. Medicina, Budapest, * Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés. Szerk. Gulácsi L. Medicina, Budapest, 2012.

147 VÉGE

A nyíregyházi lakosok szubjektív egészségi állapota és annak változásai

A nyíregyházi lakosok szubjektív egészségi állapota és annak változásai Acta Medicina et Sociologica Vol 5., 2014 189 A nyíregyházi lakosok szubjektív egészségi állapota és annak változásai Jávorné Erdei Renáta, R. Fedor Anita, Berencsiné Madácsi Eszter Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉG-EGYENLŐTLENSÉG EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI SZINTŰ BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI EGYETEMI DOCENS, TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES

AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉG-EGYENLŐTLENSÉG EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI SZINTŰ BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI EGYETEMI DOCENS, TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE PROF. DR. BÓDIS JÓZSEF AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉG-EGYENLŐTLENSÉG EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI SZINTŰ BEFOLYÁSOLÓ

Részletesebben

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés Susánszky Éva Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hajnal Ágnes, egyetemi

Részletesebben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Kincsesné Vajda Beáta Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Részletesebben

A SPORT TÁRSADALMI ASPEKTUSAI. LACZKÓ Tamás RÉTSÁGI Erzsébet

A SPORT TÁRSADALMI ASPEKTUSAI. LACZKÓ Tamás RÉTSÁGI Erzsébet A SPORT TÁRSADALMI ASPEKTUSAI LACZKÓ Tamás RÉTSÁGI Erzsébet Pécs, 2015 A SPORT TÁRSADALMI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Laczkó Tamás, Rétsági Erzsébet Szerzők: Dr. habil. Ács Pongrác, egyetemi docens, PTE

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Marketing Intézet www.marketing,gtk.szie.hu DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Doktori értekezés Dr. Szabó Alexandra Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Cserháti Endre egyetemi tanár,

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ DOKTORI DISSZERTÁCIÓ AZ EGYÉNI, ÉS A SZERVEZETI FÓKUSZÚ MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ JUHÁSZ ÁGNES AZ

Részletesebben

A FUNKCIÓKÉPESSÉG, A FOGYATÉKOSSÁG ÉS AZ EGÉSZSÉG NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XX. DISABILITY STUDIES FT DS

A FUNKCIÓKÉPESSÉG, A FOGYATÉKOSSÁG ÉS AZ EGÉSZSÉG NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XX. DISABILITY STUDIES FT DS Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XX. DISABILITY STUDIES FT DS A FUNKCIÓKÉPESSÉG, A FOGYATÉKOSSÁG ÉS AZ EGÉSZSÉG NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény Egészségpolitika Szöveggyűjtemény Szöveggyűjtemény az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR keretében

Részletesebben

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség Ács Edina Megváltozott munkaképességű álláskeresők esélyei a munkaerőpiacon I. A foglalkozási rehabilitáció munkaerő-piaci (re)integráció elméleti megközelítései Bevezetés Ha az embert olyannak vesszük,

Részletesebben

ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN. Doktori (PhD) értekezés. Martos Tamás

ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN. Doktori (PhD) értekezés. Martos Tamás ÉLETCÉLOK ÉS LELKI EGÉSZSÉG A MAGYAR TÁRSADALOMBAN Doktori (PhD) értekezés Martos Tamás Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos bírálók: Kopp Mária, DSc, egyetemi

Részletesebben

Társas kapcsolathálók és alkoholizmus

Társas kapcsolathálók és alkoholizmus Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Ph.D. program Társas kapcsolathálók és alkoholizmus Társadalmi támogatás szerepe az Anonim Alkoholisták felépülésében és visszaesésében Ph.D. értekezés Zsákai Szilvia

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2. 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi

TARTALOMJEGYZÉK. I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2. 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi TARTALOMJEGYZÉK I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2 1. A pszichoszociális kockázatok számokban...2 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi zaklatásról

Részletesebben

IV. INDIKÁTORRENDSZER

IV. INDIKÁTORRENDSZER IV. INDIKÁTORRENDSZER Lezárva: 2012. december 28. Készült az AROP 2011/1.1.9 A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség elvű

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben Helyzetfeltáró tanulmány Készítette: Nagy Zita Éva Pál Zsolt Szerepi

Részletesebben

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány - - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány A kutatás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatásból jött létre. Tartalom: I. Pszichoszociális kockázatok a munkahelyen...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD Szerzők: Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Dr. Müller Anetta Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet Eger, 2015 KÉSZÜLT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SPORTTUDOMÁNYI INTÉZETÉ-

Részletesebben

AZ ÉRTÉKEK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TRENDJÉNEK HATÁSA A HAZAI ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA

AZ ÉRTÉKEK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TRENDJÉNEK HATÁSA A HAZAI ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola AZ ÉRTÉKEK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TRENDJÉNEK HATÁSA A HAZAI ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Fiatalok lelki egészsége és problémaviselkedése a rizikó- és protektív elmélet, a pozitív pszichológia és a társadalomlélektan tükrében Dr. PIKÓ BETTINA Szeged, 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.)

Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.) Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.) A társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének fejlesztése Egy szervezetű, nemzeti szinten

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés (tervezet)

Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes 2015. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes A stressz-rezisztencia

Részletesebben

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Sótér Andrea alezredes Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati

Részletesebben

Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése

Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése Egészségi egyenlőtlenségek Magyarországon Az egészségi egyenlőtlenségek társadalmi-gazdasági meghatározói Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentésének lehetőségei az ágazati szakpolitikákon keresztül Az

Részletesebben

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I.

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. Bukta Tünde buktus@t-email.hu LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. RÉSZ Absztrakt A NATO katonai logisztika definíció szerint

Részletesebben

NŐKÖNYV Kérdések és állítások, tények és képek Magyarországon

NŐKÖNYV Kérdések és állítások, tények és képek Magyarországon NŐKÖNYV Kérdések és állítások, tények és képek Magyarországon A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával készült el. Felelős kiadó: Unifem-ért Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület www.unifemnc.hu

Részletesebben