ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Készítés dátuma: augusztus 1. Hatályos: 2010.augusztus 1. napjától

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI A Szolgáltató megnevezése A Szolgáltató székhelye A Szolgáltató hibabejelentı ügyfélszolgálati irodája A Szolgáltató felügyeleti szerve AZ ÁSZF TÁRGYA, HATÁLYA ÉS KÖZZÉTÉTELE Tárgya Személyi hatálya Idıbeli hatálya Területi hatálya Közzététel A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA A szolgáltatás meghatározása, általános jellemzıi és rövid leírása A szolgáltatás igénybevételének módja A szolgáltatás mőszaki, földrajzi és idıbeli feltételei A Szolgáltató által biztosított Elıfizetı-i végberendezések A SZOLGÁLTATÁS MEGFELELİSÉGE A szolgáltatások minıségi célértékei A szolgáltatás minıségi követelményei AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás Az Elıfizetıi Szerzıdés módosítása Áthelyezés Átírás Számlázási cím módosítása Változás az Elıfizetı adataiban, vagy azok kezelésében SZÜNETELÉS, KORLÁTOZÁS A SZOLGÁLTATÓ ÉRDEKKÖRÉBEN BEKÖVETKEZİ, VAGY EGYÉB OKBÓL Szünetelés az Elıfizetı kérelmére Szünetelés egyéb okból Díjfizetés a szünetelés ideje alatt A szolgáltatás korlátozása AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE Felmondás az Elıfizetı részérıl Felmondás a Szolgáltató részérıl A szerzıdés megszőnésének egyéb esetei A Szolgáltató díj visszatérítési kötelezettsége a szerzıdés megszőnése esetén A SZERZİDİ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Az Elıfizetı jogai A Szolgáltató jogai Az Elıfizetı kötelezettségei A Szolgáltató kötelezettségei SZERZİDÉSSZEGÉS Elıfizetı szerzıdésszegése A Szolgáltató szerzıdésszegése

3 9.3. A késedelmes vagy hibás teljesítésért való szolgáltatói felelısség, jóváírás, kötbér Kártérítés a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért A Szolgáltatói felelısség kizárása VIS MAIOR EGYEBEK Irányadó jogszabályok Jogviták rendezése MELLÉKLETEK számú melléklet: Fogalmi meghatározások számú melléklet: A rendszer rendelkezésre állás számítása számú melléklet; Elıfizetıi Szerzıdés számú melléklet: Díjszabás sz. melléklet: Tisztességes Használat Irányelv Rendszer (Fair Use Policy) sz. melléklet: A hibabejelentı ügyfélszolgálat mőködése, bejelentések, reklamációk intézése sz. melléklet: Az Intemet szolgáltatás szolgáltatási és igénybevételi irányelvei

4 Általános Szerzıdési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz A VisData Informatikai Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft. a jelen általános szerzıdési feltételekkel (a továbbiakban: ÁSzF) szabályozza a Szolgáltató igénybevehetı Internet távközlési szolgáltatásainak körét, az igénybevétel feltételrendszerét, az Elıfizetık jogait és kötelezettségeit. Az Ászf az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény a Polgári Törvénykönyv és a távközlési szolgáltatási jogviszonyt érintı egyéb hatályos jogszabályok figyelembevételével készült, és a hivatkozott jogszabályok változása esetén a jogszabályváltozással összhangban a hírközlési törvény elıírásaiknak megfelelı módon módosítható. 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI 1.1. A Szolgáltató megnevezése VisData Informatikai Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft. Rövidített név: VisData Kft A Szolgáltató székhelye 8600 Siófok, Vak Bottyán u A Szolgáltató hibabejelentı ügyfélszolgálati irodája Címe Siófok, Vak Bottyán u. 32 Telefonszámai Fax száma A telefonos hibabejelentı ügyfélszolgálat mőködési rendje Minden nap 0-24 óra között 1.4. A Szolgáltató felügyeleti szerve Nemzeti Hírközlési Hatóság Cím: 1015 Budapest Ostrom u Levelezési cím: 1525 Budapest Pf.75. Telefon: Telefax:

5 2. AZ ÁSZF TÁRGYA, HATÁLYA ÉS KÖZZÉTÉTELE 2.1. Tárgya Az VisData Kft. által nyújtott, közcélú Internet távközlési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerzıdési feltételeinek, a szerzıdı felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása Személyi hatálya Az Ászf hatálya kiterjed az VisData Kft.-re (a továbbiakban: Szolgáltató" vagy VisData Kft."), valamint a Szolgáltató-val távközlési szolgáltatások igénybevételére szerzıdı jogi és magánszemélyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetre (a továbbiakban: "Elıfizetı") Idıbeli hatálya A jelen Ászf a Nemzeti Hírközlési Hatóság által történt nyilvántartásba vételét követı napon lép hatályba. Az Ászf akkor veszti hatályát, ha a Szolgáltató e szabályzat alapján nyújtott szolgáltatását a Nemzeti Hírközlési Hatóság a nyilvántartásból törli Területi hatálya Az Ászf Magyarország területén nyújtott, a 3. pontban leírt Internet szolgáltatásokra vonatkozik Közzététel Az Ászf. a hibabejelentı ügyfélszolgálaton, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál, az Interneten, a Szolgáltató honlapján (www.vis.hu) megtekinthetı. 3. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3.1. A szolgáltatás meghatározása, általános jellemzıi és rövid leírása A szolgáltatás TEÁOR kódja: 6130 Mőholdas távközlés A szolgáltatás általános meghatározása: A Szolgáltató olyan adatátviteli szolgáltatása, mely keretében az Internet hozzáférés feltételeit biztosítja, a Szolgáltató által mőholdas távközlési kapcsolatokkal kialakított, tipikusan csillag topológiában, alapvetıen távközlési mőhold(ak) felhasználásával. A szolgáltatás technológiai fogalmi meghatározásai A szolgáltatások technológiai fogalmi meghatározásait az 1. számú melléklet tartalmazza A szolgáltatás igénybevételének módja Az Elıfizetık a szolgáltatásokat berendezéseik közvetlen csatlakoztatásával vehetik igénybe az adott hozzáférési (Access) pontban A szolgáltatás mőszaki, földrajzi és idıbeli feltételei A szolgáltatás Magyarország területére terjed ki. Amíg a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtására, a szolgáltatás - 5 -

6 igénybevételének nincs idıbeli korlátja A Szolgáltató által biztosított Elıfizetı-i végberendezések Az Elıfizetınél elhelyezett, a szolgáltatáshoz tartozó végberendezések, melyeket az Elıfizetı számára a Szolgáltató biztosít, EU konform minısítéssel és a Nemzeti Hírközlési Hatóság jóváhagyásával mőködnek. 4. A SZOLGÁLTATÁS MEGFELELİSÉGE 4.1. A szolgáltatások minıségi célértékei Az átvitel-technikai rendszerrel szemben támasztott minimális követelmények: Az átvitel-technikai rendszer rendelkezésre állás A Szolgáltató vállalja, hogy az átadási pontok technikai rendelkezésre állási értéke, a teljes rendszerre vonatkoztatva éves szinten jobb, 98,7% (ld. 1. sz. melléklet pontja), és így a Szolgáltató hibájából történı kiesés nem haladja meg az évi 4 napot. A Szolgáltató által biztosított hozzáférési pontokon az Internet hálózat elérhetıségének biztonsága 98 % A Szolgáltató nem felelıs a tıle független, közbe-iktatott, kapcsolódó hálózatok rendelkezésre állásáért és elérhetıségéért A szolgáltatás minıségi követelményei Hozzáférés az Elıfizetı-i hozzáférési ponton Az Elıfizetı az alapszolgáltatás hozzáférési díjának (elıfizetési díj) fejében 24 órás, állandóan használható, hozzáférési lehetıséggel rendelkezik. A szolgáltatás várakozás- és zavarmentessége Az Elıfizetı számára a nap 24 órájában várakozás- és zavarmentesen biztosított a hozzáférés a jelen ÁSzF-ben rögzített feltételek szerint. A hozzáférési pont megengedett forgalma A hozzáférési pont megengedett forgalmát az Elıfizetıi Szerzıdés határozza meg. Az Elıfizetık megosztott erıforrásként veszik igénybe a szolgáltatás nyújtására a Szolgáltatónál rendelkezésre álló erıforrásokat (mőholdkapacitás). A rendelkezésre álló erıforrásokat a Szolgáltató menedzselı rendszere által szabályozottan amennyiben ettıl az Elıfizetıi Szerzıdés külön nem tér el az Elıfizetık igénybevételi mértéküknek megfelelıen, arányosan használják. A szolgáltatás minden esetben a Fair Use Policy (Tisztességes Használati Elv Rendszer) szabályozása alapján történik (melléklet). 5. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS Az Elıfizetıi Szerzıdés mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza

7 5.1. Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás Ajánlattétel, szerzıdéskötés Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére irányuló ajánlattételnek minısül a Szolgáltatás megrendelésére vonatkozó írásbeli igénylıi bejelentés alapján kiadott írásbeli tájékoztatás, a szolgáltatás hozzáférési pont létesítésének lehetıségérıl az ezzel együtt kiadott, a szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó írásbeli szerzıdéskötési ajánlat. A tájékoztatás önállóan, a szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó írásbeli szerzıdéskötési ajánlat nélkül, nem minısül szerzıdés megkötésére irányuló ajánlattételnek. Az igénybejelentés kötelezı tartalmi elemei az igénylı neve (cégszerő megnevezése), lakóhelye, tartózkodási helye (székhelye); a szolgáltatás hozzáférési pont(ok) létesítési helye, a csatlakoztatni kívánt berendezések darabszáma; az igényelt szolgáltatás(ok) felsorolása; az igényelt szolgáltatás igénybevételének idıszaka, az igényelt szolgáltatás(ok) segítségével használni kívánt alkalmazások technikai(informatikai) jellemzıi; az igénybejelentés helye és idıpontja. A nem megfelelı igénybejelentés kiegészítésére a Szolgáltató - a bejelentés kézhez vételétıl számított 10 munkanapon belül - 15 napos határidı megjelölésével felhívja az igénylıt. Amennyiben a Szolgáltató mőszaki lehetıségek hiányában nem képes kielégíteni a bejelentett szolgáltatás iránti igényt, akkor errıl az igénylıt haladéktalanul értesíteni köteles. Az igény további nyilvántartására a Szolgáltató nem köteles. Szerzıdéses ajánlattétel A Szolgáltató a megfelelı igénybejelentés kézhezvételétıl számított 10 munkanapon belül az Elıfizetı részére postai úton a Szolgáltató által aláírva - küldi el szerzıdéskötési ajánlatát. A Szolgáltató ajánlati kötöttségének idıtartama az ajánlat kézhezvételétıl számított 30 naptári nap. A Szolgáltatót szerzıdéskötési kötelezettség nem terheli. A Szolgáltató szerzıdéskötési ajánlatot nem ad ki, ha az Elıfizetınek a Szolgáltatóval szemben a szolgáltatás igénybevételébıl eredı díjtartozása van, vagy a korábbi Elıfizetıi Szerzıdést a Szolgáltató az Elıfizetınek felróható okból egy éven belül mondta fel. A szerzıdés tartama, és létrejötte Elıfizetıi Szerzıdés határozott vagy határozatlan idıre köthetı. A legrövidebb szerzıdéses idıtartam 1 (Egy) év. Kivételesen a Szolgáltató egyedi mérlegelése alapján ennél rövidebb idıtartamú szerzıdés is köthetı. Amennyiben az Elıfizetıi Szerzıdés ellenkezı megállapodást nem tartalmaz, az Elıfizetıi Szerzıdés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi az - 7 -

8 Elıfizetı által is aláírt Elıfizetıi Szerzıdést. A Szerzıdés hatálybalépésével a Szolgáltató és az Elıfizetı között az Elıfizetı-i jogviszony létrejött. Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötéséhez szükséges Elıfizetı-i adatok listája A szerzıdés megkötéséhez legalább az alábbi Elıfizetı-i adatok szükségesek az Elıfizetı neve (cégszerő megnevezése), lakóhelye, tartózkodási helye (székhelye), számlázási címe, az Elıfizetı hívószáma; természetes személy Elıfizetı esetén az Elıfizetı (leánykori) neve, anyja neve, születési ideje, helye; a nem természetes személy Elıfizetı cégkivonata, vagy a cégjegyzékbe be nem jegyezhetı személy esetén, azonosítását nyújtó, egyéb nyilvántartásba vételét igazoló eredeti okirat, vagy annak hiteles másolata (minden esetben 30 napnál nem régebbi) és eredeti aláírási címpéldány; az Elıfizetı bankszámlaszáma; a szolgáltatás hozzáférési pont(ok) létesítési helye, a csatlakoztatni kívánt berendezések darabszáma, típusa; korlátozottan cselekvıképes Elıfizetı esetében a törvényes képviselı e pont szerinti személyes adatai Az Elıfizetıi Szerzıdés módosítása A Felek megállapodásával Az Elıfizetıi Szerzıdés módosítására az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésének szabályai vonatkoznak. Egyoldalú szerzıdésmódosítás a Szolgáltató részérıl Az ÁSzF egyoldalú módosítása a Szolgáltató részérıl: A Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult az ÁSzF egyoldalú módosítására: ha azt jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja, vagy azt a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Abban az esetben, ha a Szolgáltató az ÁSZF-et módosítja, köteles a módosításról a jelen Általános Szerzıdési Feltételek elıírásainak megfelelıen az Elıfizetıt legalább 30 nappal a módosítás hatálybalépését megelızıen értesíteni és tájékoztatni a felmondás lehetıségérıl. Ebben az esetben az Elıfizetı jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követı 15 napon belül a Szerzıdés azonnali hatályú felmondására. Az értesítésnek legalább a következıket kell tartalmaznia: pontos utalás az Ászf módosított rendelkezéseire; a módosítások lényegének rövid leírása; a módosítások hatálybalépésének idıpontja; a közzétett Ászf elérhetısége; ha a Szolgáltató az Elıfizetı által igénybe vett Elıfizetı-i szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összege. azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja, az Elıfizetıt az Ászf. egyoldalú módosítása esetén megilletı jogosítványokat

9 Amennyiben a módosítás az Elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Elıfizetı az értesítés kézhezvételétıl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Elıfizetıi Szerzıdést. Nem mondhatja fel az Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdést ilyen esetben akkor, ha kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idıtartamon keresztül igénybe veszi és az Elıfizetıi Szerzıdést az ebbıl eredı kedvezmények figyelembe vételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Elıfizetı felmondja az Elıfizetıi Szerzıdést, a Szolgáltató az Elıfizetıtıl nem követelheti a Szerzıdés felmondását követı idıszakra esı kedvezmény összegét. A Szolgáltató nem köteles a meghatározott értesítési határidıket az Ászf azon módosításaira alkalmazni, amikor az Ászf módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerzıdéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely Elıfizetı-i díj csökken. Az Elıfizetıi Szerzıdés egyoldalú módosítása a Szolgáltató részérıl: A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdést csak az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: ha az Elıfizetıi Szerzıdésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás mőszaki feltételei a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit vagy minıségi célértékeit nem befolyásoló módon - megváltoznak, vagy árváltozás történik, ha azt jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja, vagy azt a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja A módosítás nem eredményezheti a szerzıdés feltételeinek lényeges módosítását Amennyiben az Elıfizetı a Szerzıdés Szolgáltató általi egyoldalú módosítással kapcsolatban, a fentiekben meghatározott felmondás jogával nem él és a Szolgáltatást folyamatosan továbbra is igénybe veszi, magatartása ráutaló magatartásnak minısül és az Elıfizetıi Szerzıdés a módosított feltételekkel tovább érvényes. Ez nem eredményezheti az Elıfizetı részére többletterhet jelentı, új, illetve kiegészítı szolgáltatás megrendelését Áthelyezés 5.4. Átírás Áthelyezést az Elıfizetınek írásban kell kérnie. Ha az Elıfizetı az Elıfizetı-i hozzáférési pontot a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), a Szolgáltató köteles annak teljesíthetıségét megvizsgálni. Amennyiben a végrehajtás mőszaki feltételei hiányoznak, a Szolgáltató az Elıfizetıt a hiányzó feltétel és a teljesítési idıpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti, az áthelyezés kérelmezésétıl számított 15 napon belül. Ez esetben az Elıfizetı-i hozzáférési pont megszüntetésétıl az áthelyezés teljesítéséig az Elıfizetı-i jogviszony szünetel. Ha a változtatásnak mőszaki akadálya van, akkor az Elıfizetı dönt a szerzıdés fenntartásáról, vagy felmondásáról. Amennyiben a változtatásnak mőszaki akadálya nincs, akkor ezt a változtatást a Szolgáltató - az áthelyezés Elıfizetı által elfogadott költségkalkuláció szerinti költségeinek, az áthelyezést megelızı megtérítése esetén - az áthelyezés iránti kérelem kézhezvételétıl számított 30 napon belül végrehajtja. Ha az Elıfizetı személyében szerzıdés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be, a jogutód az Elıfizetıi Szerzıdésben a korábbi Elıfizetı - 9 -

10 helyébe léphet (átírás), amennyiben a jogutódlást eredeti okiratokkal igazolta, valamint kifizette a korábbi Elıfizetı esetleges tartozásait, és valamennyi adatát a szerzıdéskötésre vonatkozó szabályok megfelelı alkalmazásával megadta a Szolgáltató részére. Az átírás teljesítésének határideje a fenti elıfeltételek teljesülése esetén az átírás iránti kérelem kézhezvételétıl számított 30 nap. Az átírás megtörténtérıl a Szolgáltató írásban értesíti a korábbi Elıfizetıt amennyiben ez lehetséges. Az átírás esetén fizetendı díj összegét a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az átírási határidı be nem tartása esetén a Szolgáltató késedelmes naponként az átírási díj harmincadának de legfeljebb az átírási díjnak - megfelelı összegő kötbért tartozik fizetni az Elıfizetı részére Számlázási cím módosítása A számlázási cím módosítását az Elıfizetı írásban jelenti be a Szolgáltató-nak küldött levélben. A Szolgáltató a számlázási cím átírását az erre vonatkozó kérelem beérkezésétıl számított 10 napon belül teljesíti Változás az Elıfizetı adataiban, vagy azok kezelésében Az Elıfizetı bármely adatában bekövetkezett változást köteles a Szolgáltató-nak haladéktalanul írásban bejelenti. Amennyiben fenti adatszolgáltatásnak az Elıfizetı nem, vagy késedelmesen tesz eleget, a jogkövetkezmények kizárólag ıt terhelik. Az Elıfizetı mulasztása a Szolgáltatót az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése alól nem mentesíti. Az Elıfizetı módosíthatja az Elıfizetıi Szerzıdésbe foglalt adatkezelésre vonatkozó korábbi nyilatkozatát. Ha az Elıfizetı korábban hozzájárult alapadatai közzétételéhez, és ezt a hozzájárulást visszavonja, a Szolgáltató vállalja, hogy a visszavonás kézhezvételét követıen az Elıfizetı adatait a továbbiakban ennek megfelelıen kezeli. Ebben az esetben felvilágosítást a letiltott adatokról nem ad, kivéve azt a rendelkezést, hogy az Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdés aláírásával az Elıfizetı feltétlen hozzájárulását adta ahhoz, hogy szerzıdéses kötelezettségeinek megszegése esetén, a Szolgáltató a szükséges Elıfizetı-i adatokat szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére Elıfizetı azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja. 6. SZÜNETELÉS, KORLÁTOZÁS A SZOLGÁLTATÓ ÉRDEKKÖRÉBEN BEKÖVETKEZİ, VAGY EGYÉB OKBÓL A Szolgáltatás szünetelhet az Elıfizetı kérésére, vagy a Szolgáltató érdekkörébe bekövetkezı és/vagy egyéb okból, különösen az alábbi esetekben: 6.1. Szünetelés az Elıfizetı kérelmére Amennyiben a Szolgáltató az Elıfizetı kérésére a Szolgáltatást szünetelteti, a szünetelés idıtartama: természetes személy Elıfizetınél nem lehet kevesebb 1 hónapnál, és nem lehet hosszabb, mint 3 hónap nem természetes személy Elıfizetınél nem lehet kevesebb 1 hónapnál, és nem

11 lehet hosszabb, mint 3 hónap. Amennyiben az Elıfizetıi Szolgáltatás az Elıfizetı kérésére szünetel, a szünetelés idıtartama alatt az Elıfizetı által fizetendı díjat a 4. sz. melléklet tartalmazza Szünetelés egyéb okból A Szolgáltatás a Szolgáltató érdekkörében bekövetkezı és/vagy egyéb okból szünetel: a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt, amennyiben a szüneteltetést nem igénylı más gazdaságos mőszaki megoldás nem áll rendelkezésre, Ez a szünetelés melyrıl a Szolgáltató az Elıfizetıt a szüneteltetést legalább 15 nappal megelızı értesíteni köteles - naptári hónaponként 24 órát nem haladja meg, Feleken kívül álló, elıre nem látható és el nem hárítható külsı ok (vis maior) esetén, a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorizmus-elhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által elıírt módon, olyan okok miatt, amelyek az Elıfizetı érdekkörében merülnek fel, illetve azok a problémák, amelyek a Szolgáltatás határfelületén kívül esnek, kivéve, ha azt a Szolgáltató által biztosított berendezés okozta, bármi olyan eszköznek a meghibásodása, amelynek biztosítása Elıfizetı felelısségi körébe tartozik (pl.: tápfeszültség kimaradása, stb.), harmadik személyek károkozása, vagy általuk elkövetett lopás miatt, a szolgáltatást nyújtó rendszerben létrejött, de a Szolgáltató érdekkörén kívüli üzemszünet esetén, feltéve, hogy Szolgáltató minden tıle elvárhatót megtesz az üzemszünet elhárítására, egyedi, egyébként szabályosan mőködı VSAT állomás üzemkiesése esetén, amely az Elıfizetı magatartása, vagy mulasztása miatt következik be, a Szolgáltatóval elızetesen nem egyeztetett berendezések rendszerre történı csatlakoztatása miatt, a HUB állomás megelızı karbantartási munkálatai ideje alatt, az elıre látható, de a Szolgáltató által nem befolyásolható események (Nap- Mőhold együttállás, havazás) miatt, a mőhold elérhetetlensége természeti vagy emberi beavatkozás okozta katasztrófa, valamint a Szolgáltató felelısségi körén kívüli okból történt mőhold mőködés kimaradása miatt, A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére, ha az Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdésben rögzített kötelezettségeit megszegi, és a Szolgáltató írásbeli felszólításának kézhezvételétıl számított 3 napon belül a szerzıdésszegést nem szünteti meg Díjfizetés a szünetelés ideje alatt Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok ide nem értve az esetleges karbantartást miatt kerül sor a szünetelésre, vagy mindkét fél érdekkörén kívül esik a szünetelés oka, az Elıfizetı nem köteles a szünetelés idıtartamára díjat fizetni. Ha a szünetelés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát a Szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra esı elıfizetési díjat. Az Elıfizetı érdekkörébe tartozó szünetelési okok esetén az Elıfizetı a 4. sz. mellékletben meghatározott szüneteltetési díjat, tartozik viselni

12 6.4. A szolgáltatás korlátozása Az Elıfizetı-i szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az Elıfizetı által indított vagy az Elıfizetınél végzıdtetett (az Elıfizetı hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az Elıfizetı-i szolgáltatás minıségi vagy más jellemzıinek csökkentésére a Szolgáltató az Elıfizetı egyidejő értesítésével a következı esetekben jogosult, ha: az Elıfizetı akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, így különösen, ha o az Elıfizetı az Elıfizetı-i hozzáférési ponthoz megfelelıség-tanúsítással nem rendelkezı végberendezést, vagy o nem megfelelı csatlakozási felülettel (interfésszel) rendelkezı végberendezést csatlakoztatott, o vagy olyan berendezést, szoftvert üzemeltet, mely az egyenletes erıforrás-megosztás elvet megsérti, használatával az Elıfizetıt más Elıfizetıvel szemben meg nem engedett elınyhöz juttatja, vagy a Szolgáltató szolgáltatási színvonalát rontja, az Elıfizetınek a 30 napos fizetési felszólítást meghaladó idıtartamú esedékes díjtartozása van, és az Elıfizetı a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott 3 (három) havi hozzáférési díjnak megfelelı mértékő vagyoni biztosítékot. A Szolgáltató köteles az Elıfizetı kérelmére az elızıek szerinti korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha az Elıfizetı a korlátozás okát megszünteti, és errıl a Szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetıségének újbóli biztosításáért az Elıfizetı-i szerzıdésben meghatározott díjat számol fel. 7. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE 7.1. Felmondás az Elıfizetı részérıl Határozatlan idejő szerzıdés Az Elıfizetı jogosult a határozatlan idıre kötött Elıfizetıi Szerzıdést indokolás nélkül - 30 (Harminc) napos felmondási idıvel - bármikor írásban felmondani. Ebben az esetben az Elıfizetı a felmondási idıre jutó szolgáltatási díjat köteles megfizetni. Határozott idejő szerzıdés A határozott idıre kötött Elıfizetıi Szerzıdést az Elıfizetı rendes felmondással nem mondhatja fel. A Határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdést az Elıfizetı a rendkívüli felmondással (azonnali hatállyal) a Szolgáltató súlyos szerzıdésszegése esetében felmondhatja Felmondás a Szolgáltató részérıl A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdést 60 napi felmondási idıvel mondhatja fel. A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdés megszegése esetén 15 napos felmondási határidıvel mondhatja fel az Elıfizetıi Szerzıdést, ha az Elıfizetı akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, és az Elıfizetı a szerzıdésszegést a

13 jogkövetkezményre figyelmeztetı értesítéstıl számított 3 napon belül sem szünteti meg, az Elıfizetı a jogkövetkezményekre történı figyelmeztetı értesítést követıen sem teszi lehetıvé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze, vagy az Elıfizetı a Szolgáltatást törvénybe ütközı módon vagy célokra használja. A Szolgáltató írásban tértivevényes levélben köteles a szolgáltatást felmondani. A Szolgáltató általi felmondás tartalmazza: a felmondás indokát a felmondási idıt, a felmondási idı lejártának napját és ha a felmondás indoka az Elıfizetı szerzıdésszegése, akkor az Elıfizetı tájékoztatását arról, hogy amennyiben az Elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, a Szerzıdés nem szőnik meg a Szolgáltató felmondásával. A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdést 30 napos felmondási idıvel mondhatja fel, amennyiben az Elıfizetı az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı elsı értesítés elküldését legalább 15 nappal követı második értesítés megtörténtét követıen sem egyenlítette ki. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerzıdést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az Elıfizetı havi elıfizetési díjának megfelelı összeget, illetve havi elıfizetési díj hiányában vagy 5000-Ft-nál magasabb havi elıfizetési díj esetén az 5000-ft-ot, vagy ha az Elıfizetı a díjtartozás összegszerőségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elı, feltéve, hogy az Elıfizetı a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti. Mind a határozatlan, mind a határozott idıtartamú szerzıdés 15 napos határidıvel felmondható, ha az Elıfizetı felszámolás, végelszámolás, csıdeljárás alatt áll. A Szolgáltató jogosult a Szerzıdés felmondása helyett 3 havi hozzáférési díj összegéig terjedı biztosítékot kérni, vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az Elıfizetı a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg a korlátozás nem akadálya a felmondásnak amennyiben a felmondás feltételei fennállnak A szerzıdés megszőnésének egyéb esetei A szerzıdés megszüntethetı a Felek közös megegyezésével, továbbá a következıkben felsorolt esetekben megszőnik: a) az Elıfizetı halála vagy jogutód nélküli megszőnése esetén, b) a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszőnésekor, vagy olyan nem általa kezdeményezett módosulása esetén, amely az Elıfizetıi Szerzıdés teljesítését és így a szolgáltatás nyújtását nem teszi lehetıvé; c) a Szolgáltató jogutód nélküli megszőnése esetén A Szolgáltató díj visszatérítési kötelezettsége a szerzıdés megszőnése esetén

14 Amennyiben a felek az Elıfizetıi Szerzıdésben ettıl eltérıen nem állapodnak meg, a Szolgáltatót a szerzıdés megszőnése esetén díj visszatérítési kötelezettség nem terheli. 8. A SZERZİDİ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 8.1. Az Elıfizetı jogai Adatkezelés, adatbiztonság A Szolgáltató az Elıfizetı adatait az Elıfizetınek az Elıfizetıi Szerzıdésben adott hozzájárulása szerint, valamint az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C törvényben és a Szolgáltató által a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen elkészített adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint kezeli. Az Elıfizetı az egyedi Elıfizetıi Szerzıdés aláírásával feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben az Elıfizetıi Szerzıdésben foglalt kötelezettségeit (így különösen a díjfizetést) nem teljesíti maradéktalanul, a Szolgáltató a szükséges és elégséges Elıfizetı-i adatokat szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére Elıfizetı azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja. Az Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdésben hozzájárulását adhatja, hogy adatait a Szolgáltató, saját referenciájaként nyomtatott formában, vagy elektronikusan közzétegye. A Szolgáltató az Elıfizetı személyes adatainak kezelésérıl, valamint azokról a veszélyekrıl, amelyek a hírközlési szolgáltatás igénybevételével továbbított küldemények titkosságát, a személyes adatok biztonságát fenyegetik, továbbá e veszélyek csökkentésének vagy elhárításának lehetséges módjáról, így különösen a továbbított adatok fokozottabb biztonságát biztosító berendezésekrıl, szolgáltatásokról, az Elıfizetı által végrehajtható intézkedésekrıl, és ezek várható költségeirıl az Elıfizetıt a 253/2001. (XII.18.) Korm. rendelet aiban írtaknak megfelelıen tájékoztatja. Betekintési jog Az Elıfizetı jogosult a Szolgáltatónál lévı valamennyi rá vonatkozó adat megismerésére anélkül, hogy a Szolgáltatónak ismertetnie kellene a hozzáférési pontok közötti áramkörök vagy virtuális áramkörszakaszok tényleges útját. Használat átengedése más részére Az Elıfizetı a Szolgáltató elızetes írásbeli engedélye nélkül a szolgáltatás igénybevételét nem engedheti át harmadik személynek, még idıszakos használatra sem. Amennyiben az Elıfizetı ennek ellenére mégis átengedi harmadik személy számára a szolgáltatás-hozzáférési pont használatát, az Elıfizetıi Szerzıdésbıl eredı kötelezettségekért továbbra is teljes mértékben felelıs, és felelıs minden olyan kárért is, amely a szolgáltatás igénybevételének átengedése nélkül nem következett volna be. Az Elıfizetıi Szerzıdésben Szolgáltató és Elıfizetı megállapodhatnak abban, hogy Elıfizetı a Szolgáltatást igénybevételét ellenszolgáltatás ellenében átengedi harmadik személynek. Ebben az esetben az Elıfizetıi Szerzıdésben részletesen meg kell határozni az átengedés feltételrendszerét, különös tekintettel a mőszaki feltételekre

15 8.2. A Szolgáltató jogai Alvállalkozó igénybevétele A Szolgáltató jogosult alvállalkozó igénybevételére. Az alvállalkozó által nyújtott szolgáltatásért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna. Az Elıfizetı nyilvántartása Szolgáltató jogosult az Elıfizetınek a szerzıdésben szereplı adatait nyilvántartani, azonban azokat csakis az Elıfizetınek az egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben adott hozzájárulása, valamint az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvényben foglaltak szerint kezelheti. Amennyiben az Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdésben foglalt kötelezettségeit (így különösen a díjfizetést) nem teljesíti maradéktalanul, a Szolgáltató a szükséges Elıfizetı-i adatokat szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére Elıfizetı azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadhatja. A Szolgáltató a számlázáshoz szükséges Elıfizetı-i adatokat csak annyi ideig tárolhatja, amennyi ideig a számlázással kapcsolatos (díjszámítási, elszámolási) elıfizetési igény érvényesíthetı vagy azok nyilvántartására jogszabály alapján köteles. Az Elıfizetı forgalmának megfigyelése A Szolgáltató jogosult az összes elıfizetı együttes forgalmát abból a célból folyamatosan mérni, hogy a Szolgáltatónál rendelkezésre álló erıforrásokat (mőholdkapacitás, Internet gerinc stb.). a Szolgáltató menedzselı rendszere amennyiben ettıl az Elıfizetıi Szerzıdés külön nem tér el az igénybevevı Elıfizetık között arányosan ossza fel. A Szolgáltató, az Elıfizetı forgalmát tartalmában nem figyeli. A Szolgáltató, eszközei üzemének optimalizálása alapadataként a teljes forgalom minden Elıfizetı által generált forgalom összessége alapján forgalmi statisztikákat készít Az Elıfizetı kötelezettségei (ld. még a 6. sz. melléklet) Engedélyezett felhasználói végberendezés csatlakoztatása Az Elıfizetı a Szolgáltatóval kötött Elıfizetıi Szerzıdésben rögzíti a szolgáltatáshozzáférési pontban alkalmazott felhasználói interfész, valamint a felhasználói végberendezés típusát, amelynek CE típusjóváhagyással kell rendelkeznie. A szolgáltatói végberendezés rendeltetésszerő használata és üzemképessége Az Elıfizetı köteles a szolgáltatást rendeltetésszerően használni, valamint az alábbiakban részletezett feltételeket saját költségére biztosítani: a kültéri berendezés elhelyezésére és rendeltetésszerő használatára alkalmas, a karbantartás céljára mindenkor elérhetı helyszínt, kialakítási (építési) engedéllyel, a beltéri végberendezés elhelyezésére és rendeltetésszerő mőködésére, használatára alkalmas helyiséget, a szükséges infrastruktúrát (villamos energia, szünetmentes áramforrás, stb.), mindenkor a rendeltetésszerő mőködés körülményeit (pl. az antennatányér mindenkori tisztántartása, stb.)

16 Felelısség az összeköttetésen továbbított tartalomért A Szolgáltató által az Elıfizetıi Szerzıdés alapján kizárólagos használatra az Elıfizetınek átengedett áramkörökön, vagy virtuális áramkörszakaszokon, az Elıfizetı, vagy harmadik személy olyan jelet, jelzést, írást, képet, hangot vagy bármely természető egyéb közleményt nem kezelhet (fogad, küld, tárol, stb.) amely bármilyen törvénybe ütközik - így különösen bőncselekményt valósít meg -és/vagy a közízlést sérti és/vagy bármilyen módon a Szolgáltatónak és/vagy harmadik személynek kárt okoz. A továbbított tartalomért való felelısség, kizárólag az Elıfizetıt terheli. Együttmőködés a Szolgáltatóval Az Elıfizetı elızetes értesítés alapján mindenkor köteles lehetıvé tenni, hogy a Szolgáltató képviselıi szolgáltatás-hozzáférési pont ellenırzés, karbantartás és/vagy a hibaelhárítás céljából a szolgáltatással érintett területre (így különösen épületbe, helyiségbe stb.) belépjenek, ott az általuk szükségesnek tartott munkálatokat elvégezzék. Az Elıfizetı a létesítményeire vonatkozó munka-, tőz-, baleset- és környezetvédelmi szabályzatait köteles a Szolgáltatónak átadni. Amennyiben szolgáltatáshoz használt berendezések fenntartási munkáinak elvégzését akadályozó körülményt az Elıfizetı írásos felszólítás ellenére sem szünteti meg a Szolgáltató élhet a Szolgáltatás szüneteltetési, vagy az Elıfizetıi Szerzıdés felmondási jogával. Az Elıfizetı köteles az Elıfizetıi Szerzıdés megszőnésekor a Szolgáltató tulajdonát képezı valamennyi berendezést, stb. a Szolgáltató részére haladéktalanul, rendeltetésszerő használatra alkalmas, sértetlen állapotban visszaadni, ellenkezı esetben a Szolgáltató teljes kárát maradéktalanul megtéríteni. Felelıs ırzés A Szolgáltató helyszínen elhelyezett berendezései az Elıfizetı felelıs ırzésébe kerülnek, emiatt: az átadott eszközök megsemmisülése, harmadik személy általi eltulajdonítása, jogtalan elidegenítése esetében az Elıfizetı a berendezések teljes értékét téríti meg Szolgáltatónak. az átadott eszközök nem rendeltetésszerő használatából, vagy megrongálásából adódó javítható meghibásodása esetén az Elıfizetı a Szolgáltatónál felmerült javítási költségeket köteles kifizetni a Szolgáltató által kiadott számla alapján. Díjfizetés Az Elıfizetı a szolgáltatás igénybevételéért a 4. sz. mellékletben meghatározott díjakat köteles fizetni A Szolgáltató kötelezettségei Hozzáférés létesítése Amennyiben az Elıfizetıi Szerzıdés ellenkezı megállapodást nem tartalmaz a Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdés létrejöttétıl számított 30 (harminc) munkanapon belül köteles az összeköttetést kiépíteni, és a Szolgáltatást megkezdeni

17 A szolgáltatás teljesítése Alapszolgáltatás A szolgáltatás: Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatása mőholdas adatátvitellel A szolgáltatási ponton (az Elıfizetı lakhelyén, telephelyén) a Szolgáltató üzembe helyez egy mőholdas terminált (VSAT terminál). A terminál kültéri, beltéri egységbıl és a kettıt összekötı kábelekbıl áll. A kültéri egység egy parabola antennát, az antenna szükséges tartószerelvényeit és egy kombinált mőholdas adó-vevı fejet tartalmaz. A beltéri egység 230V-os hálózati tápellátást igényel, teljesítmény felvétele 100W alatt van. Az Elıfizetı számítógépe a beltéri egység Ethernet portjához csatlakozik (RJ45 csatlakozó). Az Elıfizetı számítógépnek Ethernet illesztıvel és az Internet eléréséhez (és a szerzıdött szolgáltatások igénybevételéhez) szükséges hardver és szoftver eszközökkel kell rendelkeznie. Az Elıfizetı és a Szolgáltató erre irányuló megállapodása alapján az Elıfizetı helyi számítógép hálózatával (LAN) is csatlakozhat a VSAT terminál beltéri egységéhez. Egy VSAT terminál névleges adatátviteli sebességét - a beltéri egység Ethernet portján - az Elıfizetıi Szerzıdés tartalmazza. Az Elıfizetınél elhelyezett, a szolgáltatáshoz tartozó végberendezések üzemképességének biztosítása amennyiben az Elıfizetıi Szerzıdés másképpen nem rendelkezik a Szolgáltató feladata. Kiegészítı szolgáltatások A Szolgáltató - külön szerzıdés, illetve szerzıdés kiegészítésben foglalt feltételek alapján az alapszolgáltatáson felül az alábbi kiegészítı -szolgáltatások nyújtását vállalja (csomag szerően): Minimál tárhely 50 MB passzív webtárhely (statikus honlap fut rajta) Teljes körő domain név szolgáltatás (DNS 1,2) 1 db domain név kezelésre (.hu) Aldomain kezelés (korlátlan) Korlátlan adatforgalom Webalapú fájl kezelı (weboldal feltöltésére, oldalak szerkesztésére) FTP tárhely Apache webszerver Sun Solaris 10 MySQL adatbázis szerver 5 db postafiók és korlátlan számú alias CATCH-ALL cím Korlátlan webtárhelytıl független - tárterület (Ideiglenesen korlátlan: 500 MB fölött a 3 hónapnál régebbi levelek törlésre kerülnek) Webmail felület Korlátlan továbbítás POP3 / IMAP vírus szőrés Start tárhely 250 MB passzív webtárhely (statikus honlap fut rajta) Teljes körő domain név szolgáltatás (DNS 1,2) 1 db domain név kezelésre (.hu)

18 Aldomain kezelés (korlátlan) Korlátlan adatforgalom Webalapú fájl kezelı (weboldal feltöltésére, oldalak szerkesztésére) FTP tárhely Apache webszerver Sun Solaris 10 MySQL adatbázis szerver 15 db postafiók és korlátlan számú alias CATCH-ALL cím Korlátlan - webtárhelytıl független - tárterület (Ideiglenesen korlátlan: 500 MB fölött a 3 hónapnál régebbi levelek törlésre kerülnek) Webmail felület Korlátlan továbbítás POP3 / IMAP vírus szőrés Partner tárhely 500 MB aktív webtárhely (dinamikus honlap fut rajta) Teljes körő domain név szolgáltatás (DNS 1,2) 1 db domain név kezelésre (.hu) Aldomain kezelés (korlátlan) Korlátlan adatforgalom Webalapú fájl kezelı (weboldal feltöltésére, oldalak szerkesztésére) FTP tárhely Apache webszerver Sun Solaris 10 MySQL adatbázis szerver 25 db postafiók és korlátlan számú alias CATCH-ALL cím Korlátlan - webtárhelytıl független - tárterület (Ideiglenesen korlátlan: 500 MB fölött a 3 hónapnál régebbi levelek törlésre kerülnek) Webmail felület Korlátlan továbbítás POP3 / IMAP vírus szőrés Adatszolgáltatás az Elıfizetı kívánságára Az Szolgáltató az Elıfizetı összeköttetésére vonatkozó a 2. számú melléklet alapján meghatározott - mőszaki és megbízhatósági adatokat az Elıfizetı számára kérésére megadja. 9. SZERZİDÉSSZEGÉS 9.1. Elıfizetı szerzıdésszegése Az Elıfizetıi Szerzıdés megszegése esetén a Szolgáltató a feltételek fennállása esetén a 7. és 9. pontban szabályozott feltételekkel jogosult az Elıfizetıi Szerzıdést felmondani, vagy a szolgáltatást korlátozni A Szolgáltató szerzıdésszegése Szolgáltató szerzıdésszegése abban az esetben valósul meg, ha a Szolgáltatónak felróható okból a szolgáltatás a) mőködési rendellenesség következtében korlátozottan használható, vagy b) mőködésképtelen, vagy

19 c) a Szolgáltató nem teljesíti az Elıfizetıi Szerzıdés egyéb feltételeit 9.3. A késedelmes vagy hibás teljesítésért való szolgáltatói felelısség, jóváírás, kötbér 1. A Szolgáltató késedelmes vagy hibás teljesítése esetén az Elıfizetı részére a hibás teljesítéssel érintett összeköttetés havi díjából a következı havi számlában jóváír, amennyiben a hibát az Elıfizetı-i szolgáltatás-hozzáférési pont mőködésképtelensége okozza, és a hibaelhárítás meghaladja a hiba bejelentésétıl számított 15 napot, az 5. sz. melléklet 1.1,3 pontja figyelembevételével. A jóváírás mértéke a helyreállítási idın felüli minden megkezdett óra után a késedelmes vagy hibás teljesítéssel érintett összeköttetés havi díja egy órára esı díja. Amennyiben a vállalt éves rendelkezésre állás a Szolgáltató késedelmes vagy hibás teljesítése miatt a vállalt értéknél kevesebb, úgy a Szolgáltató a hibás teljesítéssel érintett összeköttetés egy évre számított havi hozzáférési díjának összegébıl a rendelkezésre állás csökkenésével arányosan megegyezı összeget jóváír. A jóváírás minden naptári év elsı hónapjában, illetve a szerzıdés megszőnésekor benyújtott számlában történik. 2. Az Elıfizetıi Szerzıdés megszegése esetén a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidı eredménytelen elteltétıl a hiba elhárításáig terjedı idıszakra az alábbiak szerinti kötbér fizetésére köteles: Ha a hiba következtében az Elıfizetı-i szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelızı az elızı hat hónapban az Elıfizetı által az Elıfizetıi Szerzıdés alapján az adott Elıfizetı-i szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (elıre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb idıtartamú Elıfizetı-i jogviszony esetén a vetítési alap az Elıfizetı-i jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az Elıfizetı az Elıfizetı-i szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minıséghez képest alacsonyabb minıségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltatónak a fentiekben meghatározott kötbér felét kell fizetnie. A Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı elszámolás alkalmával az Elıfizetı számláján egy ısszegben jóváírja, vagy az Elıfizetı-i jogviszony megszőnése esetén az Elıfizetı választása szerint a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül azt az Elıfizetı részére egy összegben visszafizeti. Ha az Elıfizetı a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a hatósághoz, illetve a hatóságon belül a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjéhez fordulhat. A Szolgáltató a szolgáltatói késedelem idıszakára díjat nem számláz az Elıfizetı részére Kártérítés a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért Az Elıfizetınél elhelyezett Szolgáltató berendezések az Elıfizetı felelıs ırzése alá kerülnek. Az elıfizetı, vagy harmadik személy károkozása esetében az Elıfizetı a

20 berendezés pótlási értékével - teljes új érték - felelıs a létrejött károkért. Amennyiben az Elıfizetı felróható módon kárt okoz a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek (így különösen: nem megfelelı, vagy a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül további berendezések telepítésével, üzemelésével vagy rendeltetésellenes használatával, a mőködéshez szükséges feltételek biztosításának hiányával, stb.), az okozott kárt az Elıfizetı köteles teljes körően megtéríteni A Szolgáltatói felelısség kizárása A Szolgáltató nem felel azon kárért, amely belföldi vagy külföldi hatóságok rendelkezése, szükséges hatósági engedélyek megtagadása, késedelmes megadása vagy egyéb a Szolgáltató érdekkörén kívül álló olyan ok(ok) és/vagy esemény(ek) folytán következik be a gerinchálózati szolgáltatásban felmerült, a gerinchálózati Szolgáltató által elismert és térített káron túl keletkezett. A Szolgáltató nem felel azon kárért, amely az Elıfizetıt a miatt éri, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy nem általa kezdeményezett módon úgy módosítják, hogy ennek következtében nem tud eleget tenni a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben és/vagy az Elıfizetıi Szerzıdésben vállalt kötelezettségeinek. A Szolgáltató nem felelıs a bekövetkezett kárért, ha azt bizonyítottan az Elıfizetı vagy az Elıfizetı érdekkörébe tartozó más személy okozta. 10. VIS MAIOR A Szolgáltató és az Elıfizetı mentesülnek az Elıfizetıi Szerzıdésben vállalt kötelezettségeik teljesítése alól, amennyiben ebben ıket rajtuk kívül álló, elıre nem látható, ellenállhatatlan erı (Vis maior) akadályozza. Vis maiornak számítanak különösen a kormány, kormányszervek, hatóságok intézkedései, a háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet, elemi csapás, árvíz, tőzvész, villámcsapás vagy más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés (sztrájk), valamint honvédelmi törvény, rendırségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. Vis maior bekövetkezésérıl és megszőnésérıl az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni. Vis major esetén az Elıfizetı gyakorolhatja a szerzıdés felmondására vonatkozó jogát. A Szolgáltató 15 napos felmondási idıvel mondhatja fel az Elıfizetıi Szerzıdést. Amennyiben több végpont esetén a vis major az Elıfizetı-i végpontokat csak részlegesen érinti a vis majorral nem érintett végpontok tekintetében a Szolgáltató és az Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdés változatlan hatályban

21 tartásában írásban megegyezhetnek. 11. EGYEBEK Irányadó jogszabályok A jelen Általános Szerzıdési Feltételekben, valamint az egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény, a 277/2003.(XII.24) Korm. rendelet, a 16/2003(XII.27.)IHM rendelet valamint az elektronikus hírközlésrıl szóló és az Elıfizetıi Szerzıdésekre vonatkozó, a mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági elıírások, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók Jogviták rendezése Amennyiben az Elıfizetı a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz, illetve a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjéhez fordulhat panaszával. 12. MELLÉKLETEK A jelen ÁSzF elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei 1. sz. melléklet: Fogalmi meghatározások 2. sz. melléklet: A rendszer rendelkezésre állás számítása 3. sz. melléklet: Elıfizetıi Szerzıdés 4. sz. melléklet: Díjszabás 5. sz. melléklet: Tisztességes Használati Irányelv rendszer: Fair Use Policy (FUP) 6. sz. melléklet: A hibabejelentı ügyfélszolgálat mőködése, bejelentések, reklamációk intézése 7. sz. melléklet: Az Intemet szolgáltatás szolgáltatási és igénybevételi irányelvei

22 1. számú melléklet: Fogalmi meghatározások ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI FOGALMAK Berendezések A Elıfizetı által megjelölt végpontokon a Szolgáltató által elhelyezett és a késıbbiekben is a Szolgáltató tulajdonában maradó eszközök Csatorna Két földi állomás között, mőhold segítségével az ETSI EN szabvány szerint távközlési jelek továbbítására megvalósított - többfrekvenciás idıosztásos többszörös hozzáférés (MF-TDMA), vagy idıosztásos multiplex (TDM) - rádiófrekvenciás átviteli út Csatolt mellékletek A Szerzıdéshez csatolt mindazon melléklet, vagy más azonosítható dokumentum, amelyre a szerzıdésben cím, vagy betőjel szerinti tételes hivatkozás történik Elıfizetı Az a jogi, vagy magánszemély, akivel a Szolgáltató szolgáltatás-hozzáférési pont(ok) létesítésére és a szolgáltatás igénybevételére az Általános Szerzıdési Feltételekben, valamint az Elıfizetıi Szerzıdés-ben meghatározott feltételekkel Elıfizetı-i jogviszonyt létesít Elıfizetıi Szerzıdés: Az Elıfizetı-i szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és az Elıfizetı között létrejött szerzıdés, amely az Általános Szerzıdési Feltételek 3. sz. mellékletében található Elıfizetıi Szerzıdés és az abban eltérıen nem szabályozott kérdések tekintetében az Általános Szerzıdési Feltételek együttesen Havi adatszolgáltatás A Szolgáltató, amennyiben errıl az Elıfizetıi Szerzıdésben Felek megállapodnak, minden hónapban - a számla mellékleteként - minden végpontra havi tájékoztató rendelkezésre állási értéket közöl az Elıfizetıvel Hálózat menedzsment rendszer (Dashboard) Központi számítógépbıl álló hálózat vezérlı egység, amely ellátja a Hálózat irányítását és ellenırzését a mőholdas átviteli berendezések és a végberendezések számára Hozzáférési idıszak Az az idıszak, mely a Szolgáltató részére, az Elıfizetınél elhelyezett berendezéseinek javítására, cseréjére és ellenırzésére rendelkezésére áll Karbantartás A Szolgáltató által végzett rendszeres tevékenység, melynek során az Elıfizetı rendelkezésére bocsátott eszközök és berendezések, az osztott Hub állomás, és az IP kapcsolat, valamint a backhaul folyamatos mőködıképességét ellenırzi, és elvégzi mindazon munkálatokat, melyek a folyamatos mőködés biztosításához szükségesek kbps kilobit per secundum. Egy elektronikus átviteli rendszer által egy másodperc alatt átvihetı bitekben mért adatok mennyisége másodpercenkénti ezer bites, azaz kilobites egységre vonatkoztatva Mérési idıszak Az elızetes számítások végzése során a lehetséges mérési idıszak a mérési idıpontot megelızı 12 hónap A végleges és a Szolgáltatás minıségét meghatározó éves rendelkezésre állási mutató kiszámításánál a mérési idıszak a január 1-tıl december 31-ig terjedı egy teljes év

23 Éves rendelkezésre állás értéke Kiszámítása egyszer, minden év december 31-én történik, és a kiszámított érték mutatja a rendszer éves rendelkezésre állását Mőhold Geostacionárius pályán, 36 ezer km-es magasságban keringı távközlési berendezés, amely távjelátvitel céljából az adó földi állomástól származó rádiófrekvenciás jeleket továbbít a földi vevıállomásra Port A VSAT beltéri egységen elhelyezkedı (illetve kiépítéstıl függıen több) számítógép csatlakozási felület (egyike). Egy adott idıpontban egy port egy hálózati protokoll szolgáltatására alkalmas RCS csatorna Az ETSI EN szabvány szerinti, a visszirányú adatforgalmat lebonyolító csatorna Rendelkezésre állás A Szolgáltató adatcsatornán alapuló Szolgáltatása a rendszeren rendelkezésre áll, amennyiben képes adatcsomagok átvitelére a VSAT porttól a HUB portig és vissza, 4%-nál kisebb arányú ismétlés mellett Szerviz szolgáltatás Szolgáltató-nak a Szolgáltatás Megszakadásának elhárítására irányuló tevékenysége Szolgáltatás Megszakadása A Szolgáltatás hibás teljesítése, melynek határértékei az ÁSzF 3.1. pontjában kerültek meghatározásra Szolgáltatási határfelület A VSAT beltéri egység szabványos informatikai csatlakozója Telepítési Pont A VSAT állomások üzembe helyezésének helyszíne, melynek megfelelı kijelöléséért és védelméért Elıfizetı felel VSAT (Very Small Aperture Terminal) Kismérető antennával rendelkezı végberendezés. Az Elıfizetınél elhelyezett telekommunikációs földi állomás, amely antennából, kültéri egységbıl (ODU), beltéri egységbıl (IDU) és összekötı kábelbıl (IFL) áll. KÜLÖNLEGES TECHNOLÓGIAI FOGALMAK A szolgáltatással kapcsolatosan az Elıfizetıi Szerzıdés részeként különleges, az elızıekben nem említett fogalmak kerül(het)nek használatra. Ezek magyarázatát a felmerülés helyén, az Elıfizetıi Szerzıdésben kell rögzíteni

24 2. számú melléklet: A rendszer rendelkezésre állás számítása 2.1 Az VisData Kft (98,7%) rendelkezésre állással rendelkezik (számítása a szatellitbıl érkezı, az VisData Kft platformon keresztül a szatellitbe visszajutó adat alapján történik, leszámítva a 3-as és 6-os Záradékban lefektetett megszakításokat, jelromlást és zavarokat) egy Szerzıdéses Évben ("Rendelkezésre Állás"). Amennyiben ezen Megállapodás Hatálya nem egész számú Szerzıdéses Évekre vonatkozik, az alább felsorolt számok a Hatály utolsó Szerzıdéses Évének fennmaradó részéhez igazítandók. 2.2 Az VisData Kft szolgáltatás bármely egymás utáni tizenöt (15) percnél hosszabb megszakadása Üzemkimaradás. A 98,7%-os Rendelkezésre Állás azt jelenti, hogy az Szerzıdéses Évenkénti Üzemkimaradások összesített ideje nem haladja meg a 87,30 órát. 2.3 Az VisData Kft. minden ésszerő erıfeszítést megtesz, hogy az Üzemkimaradási idıt a lehetı legrövidebbre korlátozza. 2.4 Amennyiben a VisData Kft eléri a rendelkezésre állást, az VisData Kft nem köteles visszatéríteni az Ügyfél által befizetett összegek bármekkora részét. Szerzıdéses Évenként 87,3 óra és 262,8 óra közötti Üzemkimaradás (azaz a Rendelkezésre Állás nem csökkent 97,00% alá) esetén az VisData Kft a megfelelı Szerzıdéses Év vége utáni 30 napon belül visszatéríti az Üzemkimaradás idejére befizetett díj idıben arányos részét. Szerzıdéses Évenként 262,8 óra és 438,0 óra közötti Üzemkimaradás (azaz a Rendelkezésre Állás nem csökkent 95,00% alá) esetén az VisData Kft a megfelelı Szerzıdéses Év vége utáni 30 napon belül visszatéríti az Üzemkimaradás idejére befizetett díj idıben arányos részét. Szerzıdéses Évenként 438,0 óra és 876,0 óra közötti Üzemkimaradás (azaz a Rendelkezésre Állás nem csökkent 90,00% alá) esetén az VisData Kft a megfelelı Szerzıdéses Év vége utáni 30 napon belül visszatéríti az Üzemkimaradás idejére befizetett díj idıben arányos részének másfélszeresét (1,5x) Az idıben arányos (pro rata temporis) Üzemkimaradás egy óránkénti (1) visszatérítési értéke a következıképp számolódik: az Ügyfél által a VisData Kft felé az VisData Kft. szolgáltatásért az adott Szerzıdéses Évben fizetett összes díj osztva 365 nappal osztva 24 órával. 2.5 Amennyiben a VisData Kft. Üzemkimaradása meghaladja a 9,00%-ot (azaz a Rendelkezésre Állás 90,00% alá csökkent) a Szerzıdéses Éven belül, az Ügyfél a Szerzıdéses Év vége utáni 30 napon belül az VisData Kft -nek benyújtott írásbeli nyilatkozat formájában felmondhatja a megállapodást. Amennyiben az VisData Kft Szolgáltatás Üzemkimaradása 14 egymást követı napon keresztül tart, bármely fél felmondhatja a megállapodást (feltéve, ha egy ilyen nyilatkozatot küld tizennégy (14) napon belül egy ilyen Üzemkimaradásos idıszak után). 2.6 Az 2.4-es és 2.5-ös Záradékban meghatározott jogorvoslati kikötések a maximum, egyedüli, teljes és kizárólagos felelısségei az VisData Kft -nek a szolgáltatás Rendelkezésre Állásában fellépı megszakítások, jelromlás és zavarok tekintetében. 2.7 Amennyiben a VisData Kft akadályoztatik a VisData Kft Szogláltatás nyújtásában azáltal, hogy az Ügyfél nem képes az alant következı kötelezettségeinek megfelelni, az Ügyfél továbbra is felelıs bármilyen fennálló díj befizetésére és nem lesz jogosult az 2.4-es és 2.5-ös Záradékban meghatározott jogorvoslatra. 2.8 Nem tekinthetı Üzemkimaradásnak, ha a VisData Kft Szolgáltatás megszakad, jelromlást vagy zavart szenved egy hibás vagy helytelenül telepített VisData Kft Interaktív Szatellit Terminál miatt, vagy bármely a VisData Kft Interaktív Szatellit Terminál(ok)on hibásan elvégzett kivitelezési, karbantartási, javítása vagy frissítési munkálat matt. A VisData

25 Kft nem tekinthetı szerzıdésszegınek vagy nem lehet felelıs bármely az Ügyfél vagy alvállalkozói által elszenvedett sérelem miatt, amennyiben az ezen okból származó üzemszünet, jelromlás vagy zavar miatt keletkezik

26 3. számú melléklet; Elıfizetıi Szerzıdés ELİFIZETİI SZERZİDÉS Elıfizetıi azonosító: Készült eredeti példányban, és létrejött egyrészt, A Szolgáltató adatai Neve: VisData Kft.. Címe: 8600 Siófok Vak Bottyán u.32 Cégjegyzékszáma: Cg Adószáma: Bankszámlaszáma: Citibank A továbbiakban Szolgáltató másrészt a Az Elıfizetı adatai a) Természetes személy esetében: Név: Leánykori név: Lakcím: Anyja neve: Születési hely: Születési idı: év hónap nap b) Nem természetes személy esetében Név: Cím: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: -nél vezetett

27 Képviseli: a továbbiakban Elıfizetı, együttesen Felek között az alábbiak szerint: Hozzájárulás az Elıfizetıi adatok kezeléséhez Az Elıfizetı hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Elıfizetı évi C. törvény 157.(2). bek. szerinti adatállományon kívüli adatait kezelje, illetve ezen adatokat a Szolgáltató belsı statisztikák és piaci elemzések készítésére felhasználja A szerzıdés célja, tárgya, tartama A jelen szerzıdést aláíró Felek között, az alábbi tartalmú Elıfizetıi Szerzıdés jött létre: A VisData Kft.., mint magyarországi távközlési Szolgáltató, db a jelen Elıfizetıi Szerzıdés pontjában meghatározott helyszín(ek)en (végpont(ok)on), mőholdas VSAT távközlési rendszeren alapulva, végpontonként 1db csatlakozó felületen (porton), ETSI EN szabványnak megfelelı IP adatátvitelt biztosít az Elıfizetı részére. A Szolgáltató a Szolgáltatást éves szinten a teljes rendszerre vetítetten, 98,7% rendelkezésre állással biztosítja a felhasználói felületen. A rendelkezésre állást az Általános Szerzıdési Feltételek 2. számú melléklete szerint méri a Szolgáltató. (ld. Általános Szerzıdési Feltételek 1. sz. melléklet pontja) A Szolgáltató szolgáltatásának nem része a felhasználói felület utáni adattovábbítás. A jelen Elıfizetıi Szerzıdés aláírása napján lép hatályba. A Szerzıdés aláírásának keltétıl ( ) évre jön létre Csatlakozás kiépítése, a Szolgáltatás megkezdése A csatlakozás kiépítésének határideje:... A szolgáltatás megkezdésének határideje: Díjak Az Elıfizetı a szolgáltatást rendeltetésszerően veheti igénybe és a Szolgáltató részére díjat köteles fizetni. Felek megállapodnak abban, hogy az Elıfizetı a Szolgáltató részére egyszeri díja(ka)t, és a Szolgáltatás igénybevételéért függetlenül attól, hogy az Elıfizetı üzemszerően használja-e a berendezést - a szerzıdés teljes érvényességi ideje alatt havi díjat köteles fizetni. Az Elıfizetı által fizetendı díjak: Egyszeri díj(ak): Telepítési díj:...,- Ft/VSAT végpont, azaz... forint kialakított végpontonként

28 Havi díj(ak): Bontási díj:...,- Ft/VSAT végpont, azaz... forint lebontott végpontonként. Áthelyezési díj:,- Ft/VSAT végpont, azaz... forint áthelyezett végpontonként. Szolgáltatás visszaadási díj:...,- Ft/VSAT végpont, azaz... forint visszakapcsolt végpontonként. Végpontonkénti havi szolgáltatási díj:,- Ft/VSAT, hó, azaz... forint végpontonként és havonta. Az Elıfizetı kérésére végrehajtott végpont szüneteltetés havi díja:,- Ft/VSAT, hó, azaz... forint végpontonként és havonta. A díjak változtatása csak az Általános Szerzıdési Feltételek 4. számú mellékletének pontjában meghatározott esetekben lehetséges. Fizetési feltételek A számlázás havonta elıre, a tárgyhó 5. napjáig történik. Az Elıfizetı köteles a számlát annak kézhezvételétıl számított 8 (nyolc) napon belül átutalással kiegyenlíteni a Citibank számú bankszámlaszámára. A késedelmes fizetés késedelmi kamat köteles, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese (2x) A szerzıdés az Általános Szerzıdési Feltételek 8. pontja szerint szüntethetı meg az alábbi módokon: Felmondás az Elıfizetı részérıl Határozatlan idejő szerzıdés Az Elıfizetı jogosult a határozatlan idıre kötött Elıfizetıi Szerzıdést indokolás nélkül 30 (Harminc) napos felmondási idıvel - bármikor írásban felmondani. Ebben az esetben az Elıfizetı a felmondási idıre jutó szolgáltatási díjat köteles megfizetni. Határozott idejő szerzıdés A határozott idıre kötött Elıfizetıi Szerzıdést az Elıfizetı rendes felmondással nem mondhatja fel. A Határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdést az Elıfizetı a rendkívüli felmondással (azonnali hatállyal) a Szolgáltató súlyos szerzıdésszegése esetében felmondhatja. Felmondás a Szolgáltató részérıl a) A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdést 60 napi felmondási idıvel mondhatja fel. b) A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdés megszegése esetén 15 napos

29 felmondási határidıvel mondhatja fel az Elıfizetıi Szerzıdést, ha az Elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, és az Elıfizetı a szerzıdésszegést a jogkövetkezményre figyelmeztetı értesítéstıl számított 3 napon belül sem szünteti meg, az Elıfizetı a jogkövetkezményekre történı figyelmeztetı értesítést követıen sem teszi lehetıvé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze, vagy az Elıfizetı a Szolgáltatást törvénybe ütközı módon vagy célokra használja. c) A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdést 30 napos felmondási idıvel mondhatja fel, amennyiben az Elıfizetı az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı elsı értesítés elküldését legalább 15 nappal követı második értesítés megtörténtét követıen sem egyenlítette ki. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerzıdést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az Elıfizetı havi elıfizetési díjának megfelelı összeget. d) Mind a határozatlan, mind a határozott idıtartamú szerzıdés felmondható, ha az Elıfizetı felszámolás, végelszámolás, csıdeljárás alatt áll. A Szolgáltató írásban - tértivevényes levélben - köteles a szolgáltatást felmondani. A Szolgáltató általi felmondás tartalmazza: a felmondás indokát a felmondási idıt, a felmondási idı lejártának napját és ha a felmondás indoka az Elıfizetı szerzıdésszegése, akkor az Elıfizetı tájékoztatását arról, hogy amennyiben az Elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, a Szerzıdés nem szőnik meg a Szolgáltató felmondásával. A Szolgáltató jogosult a Szerzıdés felmondása helyett 3 havi hozzáférési díjnak megfelelı összegő biztosítékot kérni, vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az Elıfizetı a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg a korlátozás nem akadálya a felmondásnak amennyiben a felmondás feltételei fennállnak A szerzıdés megszőnésének egyéb esetei A szerzıdés megszüntethetı a Felek közös megegyezésével, továbbá a következıkben felsorolt esetekben megszőnik: az Elıfizetı halála vagy jogutód nélküli megszőnése esetén, a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszőnésekor, vagy olyan nem általa kezdeményezett módosulása esetén, amely az Elıfizetıi Szerzıdés teljesítését és így a szolgáltatás nyújtását nem teszi lehetıvé; a Szolgáltató jogutód nélküli megszőnése esetén. A Szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása Az Általános Szerzıdési Feltételek 6. pontja szerint szüneteltethetı, illetve 7. pontja szerint korlátozható a szolgáltatás

30 A szerzıdésszegés jogkövetkezménye Az Általános Szerzıdési Feltételek 6., 7., 8. és 10. pontjai tartalmazzák a szerzıdésszegés jogkövetkezményeit A hibabejelentés és a számlapanaszok megtételének lehetséges módjai és elintézési rendje A Szolgáltató elérhetısége Cím: 8600 Siófok Vak Bottyán u.32. Telefon: Fax: Nyitvatartási rendje: 7:30-16:00 Munkanapokon 8 órától 16 óráig (szombaton és vasárnap nem érhetı el) A Szolgáltató Hibabejelentı szolgálatának elérhetısége Telefon: Fax: Nyitvatartási rendje: Minden nap 0 órától 24 óráig Internetes honlap címe: címe: A hibabejelentés megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai: Telefonon Telefaxon Interneten -ben A bejelentésnek a következı adatokat kell tartalmaznia Elıfizetı azonosító szám Bejelentı neve A hiba megnevezése A hibaelhárításra rendelkezésre álló idıszak (délelıtt, délután, stb.) Az Általános Szerzıdési Feltételek 5. melléklete tartalmazza a hibabejelentés megtételének, számlapanaszok bejelentésének elintézési rendjét Karbantartás A Szolgáltató 365 napon mőködtetett napi 24 órás hibaelhárító szolgálatot üzemeltet. Speciális karbantartási szerzıdés külön kérésre köthetı, mely a garanciák idıtartamának megnövelését jelentik

31 Az Általános Szerzıdési Feltételek és az Elıfizetıi Szerzıdés módosítása Felek megállapodnak, hogy jelen szerzıdést az Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott módon lehet módosítani. 1. A Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult az Általános Szerzıdési feltételek egyoldalú módosítására: ha azt jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja, vagy azt a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Abban az esetben, ha a Szolgáltató az ÁSZF-et módosítja, köteles a módosításról az Elıfizetıt legalább 30 nappal a módosítás hatálybalépését megelızıen értesíteni és tájékoztatni a felmondás lehetıségérıl. Ebben az esetben az Elıfizetı jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követı 8 napon belül a Szerzıdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a módosítás az Elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Elıfizetı az értesítés kézhezvételétıl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Elıfizetıi Szerzıdést. Nem mondhatja fel az Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdést ilyen esetben akkor, ha kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idıtartam alatt igénybe veszi és az Elıfizetıi Szerzıdést az ebbıl eredı kedvezmények figyelembe vételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Elıfizetı felmondja az Elıfizetı-i szerzıdést, a Szolgáltató az Elıfizetıtıl nem követelheti a Szerzıdés felmondását követı idıszakra esı kedvezmény összegét. A Szolgáltató nem köteles a meghatározott értesítési határidıket az Ászf azon módosításaira alkalmazni, amikor az Ászf. módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerzıdéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely Elıfizetı-i díj csökken. 2. Az Elıfizetıi Szerzıdés módosítására az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésének szabályai vonatkoznak. A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdést csak az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: ha az Elıfizetıi Szerzıdésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás mőszaki feltételei a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit vagy minıségi célértékeit nem befolyásoló módon - megváltoznak, vagy árváltozás történik, ha azt jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja, vagy azt a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. A módosítás nem eredményezheti a szerzıdés feltételeinek lényeges módosítását

32 Amennyiben az Elıfizetı a Szerzıdés Szolgáltató általi egyoldalú módosítással kapcsolatban a fentiekben meghatározott felmondás jogával nem él, és a Szolgáltatást folyamatosan továbbra is igénybe veszi, magatartása ráutaló magatartásnak minısül és az Elıfizetıi Szerzıdés a módosított feltételekkel tovább érvényes. Ez nem eredményezheti az Elıfizetı részére többletterhet jelentı, új, illetve kiegészítı szolgáltatás megrendelését. Amennyiben az Elıfizetı a Szolgáltatónak a teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz (Cím: 1015 Budapest Ostrom u ), illetve a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjéhez fordulhat panaszával Az elıfizetıi végberendezés felszerelésének helye (Igény szerint pótlapon bıvíthetı) Felek megállapodnak abban, hogy: A Szolgáltató berendezései az Elıfizetı felelıs ırzésébe kerülnek, emiatt: az átadott eszközök megsemmisülése, harmadik személy általi eltulajdonítása, jogtalan elidegenítése esetében az Elıfizetı a berendezések teljes értékét téríti meg Szolgáltatónak. az átadott eszközök nem rendeltetésszerő használatából, vagy megrongálásából adódó javítható meghibásodása esetén az Elıfizetı a Szolgáltatónál felmerült javítási költségeket köteles kifizetni a Szolgáltató által kiadott számla alapján. A szerzıdés feltételei kiterjeszthetıek további VSAT állomások telepítésére is Tételes számlamelléklet Tételes számlamellékletet az Elıfizetı (aláhúzandó) 1.) igényel 2.) nem igényel Az Általános Szerzıdési Feltételek elérhetısége: Az Általános Szerzıdései Feltételek teljes terjedelemben - A Nemzeti Hírközlési Hatóságnál (Cím: 1015 Budapest Ostrom u ) - A Szolgáltató telephelyén (Cím: 8600 Siófok Vak Bottyán u. 32 ) a vonatkozó rendeletnek megfelelıen rövidített formában a Szolgáltató honlapján (www.vis.hu ) hozzáférhetı Egyéb rendelkezések Felek kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik: Szolgáltató részérıl: Név:... Telefon: +36 Fax: +36 Elıfizetı részérıl: Cím: Név:... Telefon: +36 Fax:

33 Nyilatkozatok Jelen Szerzıdés a Felek között a kizárólagosan és teljes terjedelmében érvényes Szerzıdés, amelynek tartalmára és dátumára tekintettel a Felek valamennyi korábbi megállapodást, megbeszélést, tervezetet, amelyet írásban vagy szóban kötöttek a szerzıdés tárgyára vonatkozóan, hatálytalanítanak. Felek megállapodnak, hogy jelen Elıfizetıi Szerzıdés kizárólag az Általános Szerzıdési Feltételek-ben foglalt elıírásokkal együtt érvényes. Felek a felmerülı jogvitákat minden esetben tárgyalásos úton próbálják rendezni, a tárgyalások sikertelensége esetére kikötik a Siófok Városi Bíróság A természetes személy Elıfizetı kijelenti, hogy nem szerzıdéskötési képessége teljes. Az Elıfizetı kijelenti, hogy az Általános Szerzıdési Feltételekben foglaltakat megismerte, és azokat magára nézve kötelezıen elfogadja. Jelen Szerzıdést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt írták alá. Siófok, 201. hó nap. az Elıfizetı részérıl a Szolgáltató részérıl

34 A díjak érvényességi idıpontja 4. számú melléklet: Díjszabás A meghatározott díjak jelen 4. sz. melléklet törvényekben meghatározott módon a megengedett részleteiben történı - módosításáig érvényesek A díjak automatikus változtatása A szolgáltatási díj módosítására a Szolgáltató a KSH által közzétett, a tárgyévet megelızı év januárjától - decemberéig terjedı idıszakára számított, éves belföldi értékesítési árindexének mértékében jogosult, melyet minden évben az árindex hivatalos közzétételét követıen díjközlés formájában érvényesít, amennyiben errıl az Elıfizetıi Szerzıdésben megállapodás történt. A módosított szolgáltatási díj visszamenılegesen minden év január 1-jétıl hatályos és a visszamenıleges különbözetet, az értesítést követı számlában érvényesíti a Szolgáltató. Ha a díjak emelése meghaladná a KSH által közzétett belföldi értékesítési árindex mértékét, akkor az új ár elfogadásához az Elıfizetı írásbeli visszaigazolása szükséges. Szolgáltató jogosult a forint/euro árfolyamnak a jelen szerzıdés megkötésének idıpontjához, mint bázishoz képest -10%-is változása esetén a díjakat egyoldalúan módosítani A díjak tartalma: A díjakat általános forgalmi adó (ÁFA) terheli A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyedi megállapodás alapján az Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott díjaktól eltérjen A díjazás és számlázás alapelvei Az Elıfizetı a Szolgáltató részére egyszeri díja(ka)t, és a Szolgáltatás igénybevételéért függetlenül attól, hogy az Elıfizetı üzemszerően használja-e a berendezést a szerzıdés teljes érvényességi ideje alatt havi díjat köteles fizetni Egyszeri (eseti) díjak mértéke Telepítési díj A telepítési díj a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges telepítés(beruházás) költségeinek részben vagy egészben történı fedezésére szolgál, így mértéke a telepítés(beruházás) költségeitıl is függ. A telepítési díj végleges mértéke az Elıfizetıi Szerzıdésben kerül meghatározásra. A telepítési díj tájékoztató értéke: , - Ft (azaz Százötvenezer forint) végpontonként, mely tartalmazza az eszköz az elıfizetés idıtartama alatti rendelkezésre állását. Bontási díj A bontási díj a szolgáltatás megszüntetéséhez szükséges lebontási és a szükséges mértékő helyszín-helyreállítási munkák költségeinek részben, vagy egészben történı fedezésére szolgál, így mértéke az elvégzendı munkák költségeitıl is függ. A bontási díj végleges mértéke az Elıfizetıi Szerzıdésben kerül meghatározásra

35 A bontási díj tájékoztató értéke: ,- Ft (azaz Hatvanezer forint) végpontonként. Áthelyezési díj Az áthelyezési díj a szolgáltatás igénybevételi helyének megváltoztatásához egy helyen a megszüntetéséhez és másik helyen történı kialakításához szükséges lebontási és a szükséges mértékő helyszín-helyreállítási munkák, valamint egy másik helyen a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges telepítés költségeinek részben vagy egészben történı fedezésére szolgál, így mértéke az elvégzendı munkák költségeitıl is függ. Az áthelyezési díj végleges mértéke az Elıfizetıi Szerzıdésben kerül meghatározásra. A áthelyezési díj tájékoztató értéke: ,- Ft (azaz Hatvanezer forint) végpontonként. Kedvezmények az egyszeri díjakban A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az egyszeri díjakból, az Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározandó egyedi megállapodás szerint korlátozás nélkül nyújtson kedvezményt Havi szolgáltatási díj A szolgáltatás igénybevételének havi díjai a miatt, mert a szolgáltatás Elıfizetınként egyedileg kerül meghatározásra és kialakításra - az Elıfizetıi Szerzıdésben kerülnek rögzítésre. Az Internet összeköttetés havi szolgáltatási díjának tájékoztató értéke: Korlátlan Csomagok CSOMAG ALAP OPCIONÁLIS Elnevezés Le/Fel töltési sebesség kbit/s Belépési díj (egyszeri alkalom) Havi szolgáltatási díj VoIP (IP telefon) Freezone FUP Reset Add. GB (havi) (havi) (havi) (aktiválásonként) (per GB) Bronz 1M 1024/ Ft Ft Ft Ft Ft Ezüst 2M 2048/ Ft Ft Ft Ft Ft Arany 3M 3072/ Ft Ft Ft Ft Ft Platina 4M 4096/ Ft Ft Ft Ft Ft Platina+ 4M+ 4096/ Ft Ft Ft nem elérhetı Ft nem elérhetı nem elérhetı nem elérhetı nem elérhetı nem elérhetı Forgalom korlátos csomagok Elnevezés CSOMAG ALAP OPCIONÁLIS Le/Fel töltési Forgalom korlát Belépési díj Havi VoIP (IP Freezone FUP Reset Add. GB szolgáltatá telefon)

36 sebesség si díj kbit/s GB (egyszeri alkalom) (havi) (havi) (havi) (aktiválásonként) (per GB) Bronz 1M Limit Ezüst 2M Limit Arany 3M Limit Platina 4M Limit 1024/128 2GB Ft Ft Ft Ft nem elérhetı Ft 2048/256 2GB Ft Ft Ft Ft nem elérhetı Ft 3072/256 3GB Ft Ft Ft Ft nem elérhetı Ft 4096/256 4GB Ft Ft Ft Ft nem elérhetı Ft Magyarázatok Forgalmi adatok pontosítása: Forgalomkorlátlan csomagok Bronz 1M Ezüst 2M Arany 3M Platina 4M Platina+ 4M+ Sebesség Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Letöltés (kbps) Feltöltés (kbps) Forgalom korlátos csomagok Bronz 1M Limit Ezüst 2M Limit Arany 3M Limit Platina 4M Limit Sebesség Min Max Min Max Min Max Min Max Letöltés (kbps) Feltöltés (kbps) Az elérhetı csomagok Kbit/s -ban értendıek. Belépési díj: Egyszeri alkalommal fizetendı összeg, mely magába foglalja az eszközök szolgáltatási idı alatti használatát, a rendszerünkbe való regisztrációs díjat, valamint a helyszíni telepítést, beállítást. Havi szolgáltatási díj: Elıfizetıi havi díj, mely tartalmazza a választott sávszélességő csomagot, valamint 24 órás rendelkezésre állást ügyfélszolgálat formájában. VoIP: Internet alapú telefonszolgáltatás, mely magyar hívószámmal használható. FUP (Fair Use Policy): Táblázatos formába foglalt felhasználási feltételek a szolgáltatás adatforgalmi használatáról. (5.sz melléklet) FUP Reset: A 'Fair Use Policy' által (5.sz. melléklet) megkötött összforgalom túllépést nullázó szolgáltatás Freezone: Éjjeli 0:00 órától hajnali 6:00 óráig korlátlan adatforgalmat biztosító szolgáltatás

37 (nem számolja ezen idıszakban a fel és letöltéseket - FUP) További díjak: Az Elıfizetı kérésére végrehajtott végpont szüneteltetés havi díjának tájékoztató értéke: A mindenkori havi szolgáltatási díjak 50%-a. Kiegészítı szolgáltatások hozzáférési díjai Minimál tárhely Egyszeri domain regisztráció vagy átregisztráció díja: 6.500,- Ft + ÁFA Éves tárhely díj: ,- Ft + ÁFA / ÉV Start tárhely Egyszeri domain regisztráció vagy átregisztráció díja: 6.500,- Ft + ÁFA Éves tárhely díj: ,- Ft + ÁFA / ÉV Partner tárhely Egyszeri domain regisztráció vagy átregisztráció díja: 6.500,- Ft + ÁFA Éves tárhely díj: ,- Ft + ÁFA / ÉV A Szolgáltató saját döntési körében, az Elıfizetıi Szerzıdés létrejöttének elengedhetetlen feltételeként - jogosult 6 havi szolgáltatási díj összegéig terjedı elızetes fizetési biztosítékot (pl. visszavonhatatlan bankgaranciát) kérni Elıfizetıtıl Kedvezmények a havi díjakban A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a havi díjakból, az Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározandó egyedi megállapodás szerint korlátozás nélkül nyújtson kedvezményt Kedvezmények volumen és idıszakok szerint a díjakban Az Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározandó egyedi megállapodás szerint ilyen típusú kedvezményt korlátozás nélkül nyújtson Díjak és fizetési feltételek A telepítési díj megfizetése az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésekor, az egyéb eseti díjak a Szolgáltató által kiállított számlán feltüntetett fizetés-teljesítési idıpontban esedékesek. Az eseti díjak banki átutalással történı megfizetése (a Szolgáltató részére történı jóváírása) elıfeltétele a szolgáltatás igénybevételének A díjszámlázás integritása Az Szolgáltató a havi számlában valamennyi, a szolgáltatásokért járó díjat együttesen felszámítja. A Szolgáltató a havi díjakról havonta elıre, a tárgyhó 5-éig számlát küld az Elıfizetınek, melynek összegét 8 (nyolc) napos fizetési határidıvel, banki átutalással kell kiegyenlíteni

38 Késedelmes fizetés Amennyiben az Elıfizetı a számlában szereplı díjat esedékességekor nem fizeti meg, a Szolgáltató az Elıfizetı egyidejő írásbeli értesítése mellett jogosult az Általános Szerzıdési Feltételek 6.4 pontjában foglaltak szerint a szolgáltatás igénybevételét korlátozni. Az Elıfizetı-i szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az Elıfizetı által indított vagy az Elıfizetınél végzıdtetett - az Elıfizetı hozzáférési pontjára irányuló - forgalom korlátozására, az Elıfizetı-i szolgáltatás minıségi vagy más jellemzıinek csökkentésére a Szolgáltató az Elıfizetı egyidejő értesítésével a következı esetekben jogosult, ha: az Elıfizetınek a 15 napos fizetési felszólítást meghaladó idıtartamú esedékes díjtartozása van, és az Elıfizetı a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott 3 (három) havi hozzáférési díjnak megfelelı mértékő vagyoni biztosítékot. Késedelmes fizetés esetén az Elıfizetı a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyezı összegő késedelmi kamatot köteles fizetni a Szolgáltató részére. A késedelmi kamatot a nem vagy késedelmesen megfizetett összeg(ek) után annak (azok) esedékességétıl, a Szolgáltató javára történı jóváírása(uk) napjáig kell számítani. Amennyiben az Elıfizetı a számlát a szokásos idıben nem kapná meg, az Elıfizetı köteles ezt a tényt a Hibabejelentı ügyfélszolgálati Irodánál késedelem nélkül bejelenteni A számlázás ellenırzése A számlázás pontosságának ellenırzését az Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározott esetben - a részletes számla-melléklet teszi lehetıvé. A számla összege ellen az Elıfizetı a Szolgáltató központjában, a számlán feltüntetett befizetési határnapig reklamációval élhet. Ha az Elıfizetı a Szolgáltató által követelt díj összegszerőségét vitatja, a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a díj megállapítása helyes volt. Alaptalannak bizonyuló reklamáció esetén az Elıfizetı nem mentesül késedelmi kamatfizetési kötelezettsége alól

39 5. sz. melléklet: Tisztességes Használati Irányelv rendszer: Fair Use Policy (FUP) A VisData Tisztességes Használati Irányelv rendszer egy a VisData által irányított - hálózati eszköz, mely monitorozza és ellenırzése alatt tartja a VisData hálózati erıforrásait azzal a céllal, hogy minden végfelhasználójának igazságosan nyújtson hozzáférést a VisData hálózati erıforrásaihoz. Specifikus algoritmusokat használ, hogy beazonosítsa a hálózati erıforrások aránytalan használatát (= nagyon magas adatmennyiség fogyasztása). Az ilyen aránytalan használat a Tisztességes Használati Irányelv által szabályozott és magasabb prioritás rendelıdik az alacsonyabb adatmennyiség fogyasztású végfelhasználókhoz. Nevezetesen, a VisData Tisztességes Használati Irányelv NEM korlátozza a végfelhasználónkénti teljes le- és feltöltési sávot. Mint minden szélessávú szolgáltatásnál, az elérhetı VisData hálózat kapacitása, mely a végfelhasználókat összeköti az internettel, egy megosztott médium. Tehát annak érdekében, hogy a lehetı legjobb Szolgáltatási Minıséget megtartsák, szükséges, hogy a Tisztességes Használati Irányelvet is megtartsák, különösen a csúcshasználati órákban. Csúcshasználati órák a szélessávú hálózatoknál tipikusan a hálózati erıforrások nagy torlódásával jellemezhetık. A VisData Tisztességes Használati Irányelv biztosítja, hogy - ezen csúcsforgalmú órákban - a szolgáltatást ne tudja a pár "nehézsúlyú" végfelhasználó aránytalanul használni: A Tisztességes Használati Irányelven belül a maximálisan letöltési sávszélesség per végfelhasználó a maximális értékrıl a minimális értékre csökken a végfelhasználó egyéni havi letöltött adatmennyiségének megfelelıen. A maximális feltöltési sávszélesség per végfelhasználó hasonló elvet követ (de egy különálló folyamattal). A maximális sebességkorlátozást fel- és letöltési sávszélességre - ahogy a 4. sz. melléklet Forgalmi adatok pontosítása szerint- a VisData határozhatja meg egyes végfelhasználónként. Nem-csúcsforgalmú használat esetén (általában az éjjeli vagy reggeli órákban) magasabb adatforgalom érhetı el végfelhasználónként, mint amik a Tisztességes Használati Irányelvi táblázatokban meghatározottak. Csúcsforgalmú idıszak esetén (azaz általában késı délutántól késı estig) a kapcsolódott végfelhasználók lassabb adatátviteli sebességet tapasztalhatnak, mint ami a Tisztességes Használati Irányelv táblázataiban meghatározott. A végfelhasználónkénti fogyasztott adatmennyiség (MB) fel- és letöltése 4 hetente nullázódik, azaz az A Lépésben adott maximális adatmennyiség (lásd. a következı táblázatokban) minden (havi) adatmennyiség nullázás után alkalmazható

40 Az elıbbi diagram ábrázolja, hogy miért van szükség a Tisztességes Használati Irányelvre annak érdekében, hogy minden VisData végfelhasználónak konzisztens Minıségő Szolgáltatást lehessen minden idıben nyújtani: megmutatja, hogy nagyjából 10%-a a végfelhasználóknak (a piros vonal) nehézsúlyú felhasználó, aki - a Tisztességes Használati Irányelv nélkül - felemésztené az összes rendszererıforrás 50%-át, ezzel súly hatást gyakorolva az összes többi végfelhasználó szolgáltatásának minıségére. A Tisztességes Használati Irányelv (a zöld vonal) egy lineáris elosztás felé alakítja a fogyasztási profilt (a fekete vonal) ezáltal több végfelhasználónak biztosítva a rendszer erıforrásait. Az elıbbi diagram jelzésértékő illusztrációt nyújt afelıl, hogy a nap óráival és a hét napjaival hogyan változhat a használat. Ebben a példában a csúcshasználat általában délután 5 és 10 óra között történik hétköznapokban és délelıtt 10 és este 10 között hétvégenként (azaz nagymértékő torlódás). A Tisztességes Használati Irányelv biztosítja, hogy a rendszer erıforrásai egyenlı és igazságos mértékben legyenek elérhetık az összes végfelhasználó számára ezen periódusok alatt. A VisData rendelkezik a jogokkal, hogy adaptálja (csökkentse) a maximális adatátviteli sebességet (sebességkorlátozások) specifikus végfelhasználóknak, akik túlzott mértékben használják a VisData szolgáltatását és egyéb esetben csökkentenék az összes többi végfelhasználónak a szolgáltatás teljesítményét. Ez az alkalmazkodás fokozatos és a paragrafusban leírt adatátviteli küszöbértékeken/limitációkon alapul. Ez az alkalmazkodás szükséges annak érdekében, hogy összességében a szolgáltatás teljesítménye optimalizálódjon és javuljon a regisztrált végfelhasználók többségénél. Továbbá, teljességében a VisData irányítja a fel- és letöltési forgalmat szintén a sajátosságaival összefüggésben és ezáltal elıfordulhat bizonyos fajtájú forgalmak korlátozása (pl. az úgynevezett peer-to-peer alkalmazások) a csúcsidıszakokban annak érdekében, hogy a VisData szolgáltatás teljes körő torlódását elkerüljék

41 Korlátlan csomagok tisztességes használati irányelv rendszere:

42 Forgalom korlátos csomagok tisztességes használati irányelv rendszere:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Módosítás dátuma: 2011. november 2. Hatályos: 2011.december

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Utolsó módosítás: 2014. szeptember 25. Hatályba lép: 2014. november 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő társaság (továbbiakban N-Telekom

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának Közlemény A Vodafone Magyarország zrt. értesíti Tisztelt Elıfizetıit, hogy 2009. április 25-i hatállyal az Általános Szerzıdési Feltételek az alábbiak szerint módosul: A törzsrész 9.4., Csomagkapcsolt

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot.

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot. KÖZLEMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Az Actel Távközlési Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeit az alábbiaknak megfelelıen változtatja meg. A 2009. november 15-én hatályba

Részletesebben

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Invitel International Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerzıdési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: -

Részletesebben

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM elnevezéső rádiócsatorna, mint lineáris médiaszolgáltatás terjesztésére Hatálybalépés idıpontja: 2012. április 9. Class FM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

Részletesebben

Változások kivonata. Elérhetıség Telefon. +36 1 291-4056 vagy +36 40 200-599 Telefax +36 1 333-9577 Elektronikus elérhetıség gergi@gergihalo.

Változások kivonata. Elérhetıség Telefon. +36 1 291-4056 vagy +36 40 200-599 Telefax +36 1 333-9577 Elektronikus elérhetıség gergi@gergihalo. Gergi Háló Kft. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére 1. oldal Változások kivonata 2. Ügyfélszolgálat és Hibabejelentı Ügyfélszolgálat Ügyfélszolgálat címe 1087 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OROSCOM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek Oros-Com Kft.

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. NOVEMBER 30.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 december 27. Utolsó módosítás kelte: 2008 november 24. Hatályba lépés kelte: 2009 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek Kondorosi Kábeltelevíziós

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. július 10-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20.

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20. Pendola Telecom Kft. Internet hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata. A jelen ÁSZF kivonat a 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet melléklete szerinti kötelezı tartalommal

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, székhelye...

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VEZETÉKES MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. JÚNIUS 15. UTOLSÓ

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2010. február 01. Hatályos: 2010. február 01. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. Általános szerzıdési feltételek Készült: Pécs, 2002.03.12 Utolsó módosítás: 2009. május 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 3 1.1 A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata (A jelen ÁSZF kivonat csupán tájékoztató jellegő. Az Elıfizetı és a Szolgáltató közötti teljes Elıfizetıi Szerzıdés az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésbıl

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi jelszó: Szerzıdés dátuma Aktiválás dátuma Ügyintézı neve Ügyintézı

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

KTV elıfizetıi szerzıdés

KTV elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám: Ügyfélszám: SIM kártya száma: Set Top Box száma:.. KTV elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Általános Szerzıdési Feltételek VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Készült: Siófok, 2003. december 10. Módosítva: 2005. 11. 16. Módosítva: 2009. 10. 01. 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatáshoz P4A-Net Bt. 6764 Balástya, Tanya 90. Készült: Balástya, 2010. január 15. Hatályos: 2010. február 01. Tartalomjegyzék 1 Szolgáltató adatai... 4 1.1

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Hatályos: 2009. július 15-tıl Az Ügyfélszolgálat elérhetısége: munkanapokon 9:00-18:00 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 1026 Budapest,

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek AKTV Algyıi Kábeltelevízió Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Algyı, 2008. április 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 7 1.1. Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2012. Január 1. Kelt: Szeged 2011. November 30. Ügyvezetı Tartalomjegyzék:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2004. szeptember 1. Utolsó módosítás dátuma: 2005. október 30. Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.11.29. 1. oldal, összesen:39 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók VII. számú melléklet: Minıségi mutatók Az Internet szolgáltatásnak a megfelelı, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerő követelmények a 345/2004. Kormány Rendelet (XII. 22.) szerint Hozzáférés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek WEBTARHELYGALAXIS.HU internetes szolgáltatásaihoz Hatályos: 2012. szeptember 01. Utolsó módosítás: 2015.02.06. 1. Szolgáltató adatai: 1.1. A Szolgáltató neve: Magda Tamás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UNICOMM - United Communication Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1134 Budapest, Dévai utca 26-28 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2008. szeptember 15-től Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben