f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S-"

Átírás

1 sznttirttsr sznnzdnns f- i2r- ar/t+- :z rlr,l,? 3( 4 e - )/--e g \ -t':4 S- amely l6trejdtt egyrdszr6l a Nemzeti nfrm6i6s nfrastruktrira Fejleszt6si lntozet (sz6khely: 1132 Budapest, Vitr Hug u , banksz6mlasz6m: , KEF aznsft6: O7O7, Trzssz6m: 32939, Ad6szi{m: , kdpviseli: Nagy Mikl6s igazgat6) mint megrendel6, (a tvdbbiakban:,, Me grende16") m6srdszr6l a Fujitsu Tehnlgy Slutins Kft. (43 Budapest, Gizella it 5-57., KEF aznsit6: , dget nyilv6ntarts dgbfr6s6g neve: F6v6rsi Trvdnysz6k Cdgbfr6sSga, Cg.: ad6szdm; ll9o , kdpviseli: Bat6ri Krisztina iigyvezet6), mint Sz6llft6 (a tvdbbiakban: Szdllit6) kdzdtt (a tvdbbiakban: Felek) alulirtt helyen ds napn az alilbbi feltdtelekkel. 1. A szerz6d6s l6treiiitt6nek el6zm6nve: A Felek r6gzit1k, hgy a Kdzbeszerzdsi ds Elldtdsi FSigazgat6sdg (KEF), (tvdbbiakban: BeszerzS) 6ltal TED 2013/ ( ) (Kf.-717t2013.) szdm alatt a kdzpntsfttt kdzbeszerz1,s hatilya al6 tartz6 ktelezett ds 6nk6nt satlakz6 intdzmdnyek r szdre,rszimit6g6prendszerek szdllfl'{sa 6s kapsl6d6 szlg6ltat6sk teljesit6se 2O13" ti{rgyban leflytattt k6zpntsittt k6zbeszerz6si keretmegdllapdsss eljdr6s 1. rdsze eredmdnyekdppen abeszerz6 ds a Sz6llit6 krizdtt keretmeg6llapd6s jtt ldtre (tv6bbiakban: KM) KM azns it6szdma; KM0120SZGR 13 KM ali{fr6sdnak d6tuma:2013. augusztus 26. KM id6beli hat6lya: augusztus 26-ig terjed6 4 h6naps hat6rztt id6tartam. A 4 h6napig tart6 hatdrztt id6tartam k6t r6szb6l 6ll, amelybfil az els6 24 h6nap az (rn.,raktfv id6szak", amikr a keretmeg6llapddsra hivatkzr{ssal egyedi szerzffifis kiithet6, mfg a fennmarad624h6nap a,,passzfv id6szak", amikr azels6 24 h6napban megktitiitt szerz6d6sek teljesft6s6re van lehet6s6g 6gy, hgy az aktfv id6szakban megkiitiitt szerz6d6sek m6dsft6sa vagy rij egyedi szerz6d6sek kiit6se m6r nem lehets6ges. KM keretsszege: 22 WO Afa azaz mindsszesen husznkett6 milli6rd Frint + Afa. 2. A szerz6d6s tdrsva: A jelen szerz6d s a keretmeg6llapd6ss elji{r6s 2. r6sze eredmdnyekdppen, a Megrendel6 - a hivatkztt KN tdrgy6t kdpez6 termdkekre/szlgilltatdskra vnatkz6 - beszerulsi igdnye megval6sft6sdra jdtt l6tre. A jelen szerz6dds alapjdn Megrendel5 megrendeli, a Szr{llft6 pedig elvdllalja az l. sz6mi melldkletben nevesitett termdkek szallitdsdt ds szlg6ltatdsk nyrijt6srit. UL {

2 A jelen szerzsddsben meghatdrztt szdllft6st 6s szdmlakidllft6st a Fujitsu Tehnlgy Slutins Kft. teljesiti. Az egytittesen szdll(tdsi szerz6ddst k6t6 kzs ajdnlattev6k felel6ssdge egyetemleges a szerz6dds telj esft6se sr6n. Sz6llit6 rij, rendeltetdsszeni haszn5latra alkalmas termdkeket kdteles szilllitani. Sz6llit6 a termdk szillitdsdval egyidejrlleg kteles az arra vnatkz6, a rendeltetdsszeni hasznslathz sziiksdges valamennyi kiratt, dkumentdi6t, igy ki.ilnsen a kezeldsi (haszn6lati) ftmutat6t, a frgalmbahzataka ds a j6tr{ll6sra vnatkz6 kmr{nykat, valamint a mfszaki lefr6st a Megrendel6 rdsz re 6tadni, illetve elektrnikus ftn el6rhet6vd tenni, tv6bb6 a rendeltetdsszerfi haszn6lathz sztiksdges tsjdkztatdst a Megrendel6 6ltal kijel6lt szem6lyek rdszdre megadni. A Sz6llft6nak az ntdzmdny sz6m6ra 6t kell adni a telepit6 k6szletet 6s a magyar nyelvri mriszaki dkument6i6t. Amennyiben magyar nyelvfi mriszaki dkument6i6 nem 6ll rendelkezdsre, akkr a SzSllit6 az angl nyelvf mriszaki dkument6i6t kdteles a Megrendel6 rendelkezdsdre bs6tani. A telepit5kdszlet 6s a mriszaki dkument6i6 elektrnikus frmi{ban is 6tadhat6. A szerz6dds akkr tekinthet6 teljesftettnek, ha a sz1llitds igazl6s6t, valamint az azkhz kapsl6d6, a keretmegdllapd6sban meghat6rztt egy b dkument6i6 dtvdteldt, illetve kapsl6d6 szlgdltat6sk teljesftdsdt a Megrendel6 erre feljgsfttt k6pvisel6je fr6sban igazlja. A teljesftds elfgad6sa nem jelenti a Sz6llit6 szerz6ddsszegdse esetdn a Megrendel6t megillet6 igdnydrvdnyesft6s j9616l val6 lemnd6st. Szdllft6 az alv6llalkz6k felr6hat6 magatartdsa 6ltal a Megrendel6nek kztt b6rmely k{rdrt telj es felelsssdggel tartzik. A Sz6llit6t, illetve minden alkalmazttj6t, illetve az 1ltala a teljesft6sbe bevnt alvsllalkz6kat, egydb kzremfkd6ket titktart6si ktelezettsdg terheli aszerz6dds teljesft6se srdn vagy azzal sszeftigg6sben tudm6sukra juttt (vagy birtkukba kertilt), illetve mds m6dn megismert minden lyan, nem nyilv6nsan hzz6fdrhet6, illetve nem kzdrdekf adat, terv, infrmdi6, km6ny, dkumentum tartalma vnatkzds6ban, amelynek nyilvdnss6gra hzatala a Megrendel6 hivatali, tizleti vagy egydb titkait sdrten6. A titktart6si kdtelezetts6g al6l jgszab6ly felment6st adhat. A titktartds a keretmegrdllapd6s megszfindsdt6l sz{mittt 3 dvig 6ll fenn. Ezen rendelkezdseknek a sz6llit6i alkalmazttak, alvdllalkz6k, illetve egydb kzremfikd6k r szdr6l tdrtdn6 megismertet6se, betartat6sa, illetve a betartat6s6nak ellen6rzdse a Sz6llit6 ktelessdge, illetve felel6ssdge. A jgsulatlan nyilv6nss6gra hzatalb6l szdrmaz6 h6tr6nyk elhr{rft6s6hz, illetve kiktiszbl6s6hez sztiksdges kltsdgek - az esetleges titks6rtdsdrt fenn6ll6 felel6ssdgen tril - a Sz6llit6t terhelik, kiv6ve, ha biznyitja, hgy a titk megsrzdse 6s meg6riztetdse tekintet6ben dgy j6rt el, ahgy az adtt helyzetben 6ltal6ban elvdrhat6. 3. A szerz6d6s teliesft6si hatdrideie: Valamennyi termdket a szerz6d6s alf,irr4sr6t6l sz6mittt 45 napn beliil le kell szsllftani 6s iizembe kell helyezni (a tv6bbiakban: 6tad6s) a Megrendel6 Vitr Hug utai sz6khely6n (pnts imz 1132 Budapest, Vitr Hug u Fszt-i g6pterem). A kapsl6d6 szlgdltatdskat is itt kell bizts(tani.

3 4. A teliesit6s helve: A Megrendel6 altal megjelolt magyarrszdgi imaz al6bbiak szerint: Atad6s, iizembe helyezds ds szlg6ltatdsk nydjtdsdnak helye: Magyarrs z69, Megrendel6 szdkhelye: 1132 Budapest, vitr Hug u fldszinti gdpterem 5. J6trill6s, szavatssdg A szsllit6 j6tdllssi, szavatssdgi felel6ssdgdre a Ptk. ds a vnatkz6 egy6b jgszab6lyk rendelkezdseir6nyad6k. A j6t6ll6s kezdete az izembe helyezdst kvet6en az Stadds napja, a j6tdll6s vdge az dtad,as napjdt6l sz6mfttt 5 6v. 6. A fizetend6 ellen6rt6k: A Szdllft6 a jelen szerz6dds alapj6n szdll(tand6 termdkek sz6llitds6t ds szlg6lrat6sk teljesftdsdt az 1. sz6mi melldkletben meghatdrztt szerz6d ses i{rakn teljesfti. A szerz6ddses 6r (termdkek, eszkzdk esetdn) tartalmazza a behzatallal, a frgalmba hzatallal kapslatban felmeriil6 Osszes kilts6get (v6m, ad6k, dijak, illetdkek, egydb), de nem tartalmazza az 6ltal6ns frgalmi ad6t, valamint a kdzbeszerzdsi dijat. A kzbeszerzdsi drj alapja verseny rijranyit6s6val t6rtdn6 eljiir6sban a Megrendel6 6ltali beszerzdsek 6ltal6ns frgalmi ad6 ndlktil szdmfttt 6rtdke, m6rt6ke,5v + Afa. 7. Fizet6si felt6telek: 7.1. A keretmegi{llapd6s V. fejezete szerint, a Kbt $ (3) bekezdds figyelembe vdteldvel. Megrendel6 a KMOP F, s n2-t aznsit6szilmfi prjekt sz6mdra biztsfttt vissza nem t6ritend6 eur6pai uni6s tdmgatrisb6l, sz6llft6i finanszfrz6ssal kfvdnja az ellenszlg6ltat6st fedezni, a 4t20ll. (.2E.) Krm. rendelet szerint. A tdmgat6s intenzit6sa: 100, Az ajflnlatkdrds, szerzsd5,skt6s kifizetdsek pdnzneme: magyar frint (). Szdllft6 a szdllftdsi szerz6ddsben meghat6rztt 6tal6ny6rn feliil semmilyen jgfmen tdbbletklts6get nem 6rvdnyesfthet A 4l2O1. (.2) Krm. rendelet 57.$ (1b) bekezddse alapj6n a Sztllit6 jgsult a szerz6dds - t6mgat6si szerz6dds terhdre - elsz6mlhat6 sszege 3OV-ilnak megfelel6 mdrt6kfi sz6llit6i el6leg igdnylds6re. A 4l2O1. (.2.) Krm. rendelet 57. g (1d) bekezdds alapj6n Szr4llit6 ktiteles az ig nybejelentds alapj6n fly6sitands sz6llit6i el6leg sszegdnek megfelel6 mdrtdkf, a Krm6ny eur6pai uni6s frrdsk felhaszn6l6s6val kapslats irdnyit6 hat6s6gi feladatk ell6t6s6ra kijeldlt tagja javdra sz6l6, a Kbt $ (6) bekezddse b) pntja szerinti biztsftdkt nyrijtani. Sz6llft6i el6leg bizts(tdkakdnt Szdllft6 - gtregyzdsre jgsult vezet6 tisztsdgvisel6jdnek vagy termdszetes szemdly tdbbsdgi tulajdns6nak kezessdgv6llal6sa, valamint garaniaszervezet 6ltal v6llalt kezess6g is elfgadhat6. Szdllit6 egyik biztsftdki frm6r6l a m6sikra 6tt6rhet, a biztsft6knak aznban a szerz6ddsben fglalt sszegnek ds id6tartamnak megfelel6en flyamatsan rendelkezdsre kell 61lnia. Sz6llft5 a

4 3612Ot1. (X.31.) Krm. rendelet 77. S (1a) bekezd6se alapj6n mentesiil a biztsitdknyujt6s ktelezettsdge al6l. Sz6llit6 a szerz6d s al6ir6s6val nyilatkzik, hgy a sziillit6i el6leg ig6nybev6teldnek lehet6sdg6vel kfv6n-e 6lni 6s nyilatkzik az ig nyelt sz6llit6i el6leg m6rtdkdr6l, 6sszegdr6l is: A Fujitsu Tehnlgy Slutins Kft. ig6nybev6tel6nek lehet6s6g6vel. (Sz6llft6) nem kfv6n 6lni a sz6llit6i el6leg Szdllit6 a szsllit6i el6leg jgfmdn fly6sfttt isszeg fizet6si szdmlfljfua tdrt6nt be6rkez6s6t kivet6en haladdktalanul kdteles az elllegszdmlflt a hat6lys jgszab6lyknak megfelel6en ds a Kedvezm6nyezett teljes nevdnek, a prjekt imdnek, aznsft6sz6m6nak, valamint a szerz6dds szdrndnak felttintetds6vel kisllitani 6s ajdnlatkdr6 r,szdre megktildeni. A szsllit6i el6leg a vdgsz6ml6ban kertil teljes egdszdben elsz6ml6sra Sz6ml6zds Sz6llft6 a kiil6nb6z6 tdrngat6si frr6skb6l (t6mgatdsi prjektekb6l) tdmgattt, illetve finanszirzand6 term6kek tekintetdben egy-egy, azaz sszesen kdt darab szdmlflt jgsult benyujtani azzal, hgy mindkdt sz6ml6t a termdkek 6taddsdt kdvetden (szillitds 6s tizembe helyez6s utdn) lehet ki6llftani az adtt t6mgat6si frrdsb6l finanszirztt termdkek teljes sz 6llitds i dij 6161, r szszdmlflzilsr a e gy ebekben le he t6sd g ni n s. Megrendel6 a szerz1ddsszerd teljesftdsr6l a Kbt. 130.$ (1) bekezddse szerint nyilatkzik (telj esftdsigazli4s). Sz6llft5 az alfiirt teljesitdsigazlds alapj 6n vdgszdmliljdnak ki6ll(t6sdr6l az dltaldns frgalmi ad6r6l sz6l6 2OO7. 6vi CXXV. t<irv6ny 163.$-6ban fglaltak szerint gndskdik. Sz6llft6 a sz6rnl6t a vnatkz6 jgszabdlykban fglaltakn tril Megrendel6 r6,szdre db eredeti pdld6nyban kdteles ki6llitani. A sz6ml6n fel kell ttintetni a Kedvezm6nyezett teljes nev6t, a prjekt fm6t, az aznsit6 szdmdq valamint a szerz6d s sz6mi{t. Hib6s szilmla eset6n a fizetdsi hat6rid6 a helyes sz6mla Megrendel6 illtali befgad6s6t6l sz6mitand6. A kifizet6s minden esetben szerz6ddsszerf 6s a jgszab6lyknak megfelel6 szfimla ellen6ben, a szdmlakdzhezvdtellt6l sz6mittt 30 naptdri napn beliil, 6tutal6ssal, a sz6llit6i finanszftzils szabillyai szerint, a Kbt $ (3) bekezddsdben fglaltak alapj6n, a 4l2O1 (.2.) Krm. rendelet $ szakaszainak (T6mgat6s kihzetdse) vnatkz6 rendelkezdseire tekintettel kertil sr Fizet6si kdsedelem esetdn Sz6llft6 kdsedelmi kamat felszdmft6s6ra jgsult, melynek mdrt6ke - a Ptk. 301/4. $ rendelkezdseire f,rgyelemmel - a kdsedelemmel 6rintett naptdri fdldvet megel6z6 utls6 napn drvdnyes jegybanki alapkamat h6t szdzal6kkal nvelt 6sszege A kifizetds sr6n alkalmazand6k azad6zds rendjdr6l sz5l52oo3. dvi XCil. tv.36la $., tv6bb6 a prgramzdsi id1szakban az Eur6pai Regindlis Fejlesztdsi Alapb6l, az Eur6pai Szidlis Alapb6l 6s a Khdzi6s Alapb6l szdrmaz1 tdmgatdsk felhaszndldsdnak rendjdr6l sz6\6 4l2O1. (. 2.) Krm. rendelet, valamint az egysdges mffktiddsi kdzikdnyvr6l sz6l (X.24.) NFM utasftds vnatkz6 el6frdsai is A szdmlfin sak a jelen keretmeg6llapdds hatillya al6tartz6 termdkek szerepelhetnek.

5 7.. A Szr{ll(t6 kdteles a sz6ml6t a teljes(tds elismerdsdt6l szdmittt 15 napn beliil ki6llftani, majd az ntdzm ny r,sz re eljuttatni A Sz6llit6 a keretmegi{llapd6s 3. szdmi melldklete szerint lebnylittt elj6r6s alapj6n megval6sul6 beszerzds sr6n az egyedi szerz6ddsb6l ered6 k6vetel6s6t nem engedm6nyezheti harmadik szemdlyre Megrendel6 rdsz6r6l a teljesitdsi gazlss ki6llft6sdra jgsult szemdly: Mh6si J6ns 7.1. A szdnl6n a t6mgat6si prjekt szdm6t fel kell ttintetni, valamint a k6vetkez6 hivatkz6st kell felttintetni: KMOP-4.6.1t vagy TAMOp-2.1.u12-l att6l fiiggden, hgy mely tdmgat6si frrr{sb6l keriil sr a term6kek ellen6rt6k6nek kifizet6s6re (1. sz. mell6klet). Szerz6d6sszes6s: Megendel6 a keretmeg6llapd6s X.2.1. pntjdbanfglaltak szerinti kdtb6r fajt6kat 6s mdrtdkeket kiti ki: A ktbdr alapja a nem teljesitett, a k6sedelmesen vagy hib6san teljesftett termdk/szlgr{ltat6s nett6 dija. K6sedelmi kiitb6r m6rt6ke: a kdsedelem napja alatt napi 0,5 V, a k6sedelem ll. napjdt6l napi 1 v mdrtdkfr. A kdsedelmi kdtbdr maximdlis mdrtdke 2 v. Meghifsuldsi kiitb6r m6rt6ke: 25 V SzSllit6 15 napt meghalad6 k6sedelmdt Megrendel6 meghifsul6snak tekinti, valamint ha az egyen6rtdkf termdkkdnt megaj6nltt termdk nem min6snl az ajanlatt6teli felhiv6s 4.2. pntja szerint egyendrtdkfinek. Hibds teljesft6si kiitb6r m6rt6ke: a hibds teljesft6s napja alatt napi 0,5 V, a l. napj6t6l napi 1 V. Ahibls teljesftdsi k6tb6r maxim6lis mdrt6ke 2O V. 9. Eev6b rendelkez6sek 9.1. A jelen szerz6ddsbenem szab6lyztt kdrd6sekben, valamint b6rmely, a teljesitdssel kapslats ellentmnd6s esetdn a hivatkztt KM, illetve annak melldkletei, vnatkz6 rendelkezdsei, tv6bb6 a Magyarrszdg mindenkr hati{lys jgszabdlyai irdnyad6k. Jelen szen6d6,s a KM-ban meghat6rzttakkal ellentdtes rendelkez6seket nem tartalmazhat Ajelen Szerz6d6sbe nem, vagy nem kell6 r szletezettsdggel szabillyztt k6rddsekben a magyar jg rendelkezdsei az irr{nyad6ak A jelen Szerz6dds teljesftdse sr6n felmertil6 k6rddseket a Felek els6srban tdrgyal6sk ftj6n kisdrlik meg rendezni A Sz6llft6 kijelenti, hgy nmaga illetve - legjbb tudm6sa szerint - k6zremfk6d6i a jelen Szerz6dds szerinti k6telezettsdgeiket fiiggetlen 6gkdnt hajtj6k vdgre 6s tulajdnsaik, illetve munkav6llal6ik ninsenek alkalmaztti, vagy tulajdnsi kapslatban a Megrendel6vel.

6 9.5. A Felek r1gzitlk, hgy a jelen Szerz6dds teljes(tdsdvel sszeftigg6sben megtett mindenfajta drtesft6st vagy egydb kzl6st fr6sban kdtelesek megtenni, s azt fut6r vagy tdrtivevdnyes aj{nltt levdl ritj6n kdzbesitve vagy fax dd6n (ebben az esetben egy m6slat ki.ildend6 pst6n) ktelesek elkiildeni a m6sik Szerz6d6 F6lnek A jelen Szerz6d6s 6s melldkletei a Szerz6d6 Felek kztti meg6llapd6s teljes tartalm6t magukba fglaljdk. A jelen Szerz6dds hat6lyba l6p6sdvel a Felek minden, a jelen Szetz6d s tdrgydban a Szerz6d s al6irds6t megel6z6en ldtrejtt szsbeli, vagy frdsbeli meg6llapddsa, vagy ktelezetts6gvi4llal6sa hatslyilt veszti (kivdve, ha a jelen Szerz6dds mi4skdnt rendelkezik) A SzerzSd6 Felek kijelentik, hgy a jelen Szerz6d s megkdtds6re minden krl6tz6s n6lktil jgsultak. Kijelentik tv6bb6, hgy rendelkeznek minden jgszab6lyi felhatalmaz6ssal, legf6bb vagy egydb szervtik vagy m6s harmadik szemdly rdszdr6l sztiks6ges hzz6j6rul6ssal a szerzsdds alfiirdsfra ds az abb6l ered6 ktelezettsdgek teljesitdsdre. 9.. A jelen Szerz6d6s magyar nyelven, a 66gy) pdld6nyban k6sztilt, amelynek mindegyike eredeti p6ld6nynak, valamint egytittesen egy ds ugyanazn dkumentumnak min6siil Az Eur6pai Uni6s prjekt aznsit6 szdma egyes termdkekre a KMOP E , a prgram fme:,,vdgpnti kapslatk fejleszt6se a kzktatdsban (kdzpnti szlgsltatds-fejleszt6s a kzktatssi hdl6zatban)", mds termdkekre a tatfrtop O2-OOO, a prgram ime:,,degen nyelvi 6s infrmatikai kmpetenii{k fejleszt6se". Jelen szerzddds elvdlaszthatatlan r szdt k pezi a Beszerz6 6s a Szdllft6 k6ztt ldtrejtt fent hivatkztt KM, 6s az alilbbi mell6klet*: 1. szdmri melldklet: Megrendelt termdk, szlgilltatds ds i4rlista (megjellve, hgy mely t6mgat6si fn6sb6l keri.il sr a termdkek ellendrtdkdnek kifizet6sdre) 2. szdmliu mell6klet: Prt6l ldal a keretsszeg teljestil6s6r6l Az Alaptrvdny 39. ikke drtelmdben a kzpnti kltsdgvetdsb6l sak lyan szervezet rdszdre nyrijthat6 tdmgat6s, vagy teljesfthet6 szerz6d6s alapjan kifizet6s, amelynek tulajdnsi szerkezete, fel6pft6se, valamint atdmgatds felhaszni{l6s6ra ir6nyul6 tevdkenys6ge 6tl6that6. Az Atrt. 41. $ (6) bekezdds drtelm6ben k6zpnti klts6gvetdsi kiad6si el6irilnyzatk terh6re lyan jgi szemdllyel, jgi szemdlyisdggel nem rendelkez6 szervezettel nem kthet6 drvdnyesen visszterhes szerz6d s, illetve l6trejdtt Tlyen szerz6d6s alapj6n nem teljesfthet6 kifizetds, amely szewezet nem min6sfil 6t16that6 szervezetnek. A k6telezetts6gvilllal6 ezen feltdtel ellen6rzdse ljdb6l, a szerz6ddsb6l ered6 kveteldsek eldvtilds6ig az 541A. $-ban fglaltak szerint jgsult a jgi szemdly, jgi szemdlyisdggel nem rendelkezs szervezet 6tl6that6sdg6val 6sszefigg6, az 54/A. $-ban meghatdrztt adatkat kezelni, azzal, hgy ahl az 541A. g kedvezmdnyezettrsl rendelkezik, azn a jgi szem6lyt, jgi szemdlyisdggel nem rendelkez6 szervezetet kell drteni.

7 A Szr4llit6 a szerz6d,s ali{ir6si{val nyilatkzza,hgy anemzeti vagynr6l szdl janu6r 1-t6l hatdlys dvi CXCVL tv. 3. $ (1) bekezd se szerinti 6tl6that6 szervezet. Amennyiben a Sz6llit6 6tl6that6sdgdban a jgviszny id6tartama alatt v6ltz6s kvetkezik be, kteles arr6l a Megrendel6t haladdktalanul t6j6kztatni. Szerz6dS Felek a jelen 7 ldalb6l 6116 Szerz6ddst ds melldkleteit, annak ellvasdsdt 6s drtelmezdsdt kivet6en, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, j6vdhagy6lag irt6k al6, magukra ndzve ktelez6nek ismertdk el 6s annak 2-2 [kett6]-[kett6] eredeti pdldriny6t 6tvettdk. D6tum: Budapest, Meerendel6: Szi{llit6: t\ e' \-/\) Batdri Krisztina Fujitsu Tehnlgy Slutins Kft. ijgyvezet6 Pdnztigyi ellenjegyz6 \'[.- jt\ 1-'..\.'... dr. Fdr Zita \ NF ntdzet gazdasdgi igazgat6 a.j ruilrsu Fuiitsu Tehn(ilgy Slutins Kft' ' -i i;a lrul.ri):r't. t- tprirl ut 51-57' " Pt 154' lf-ripl'gui'1;rltest'

8 l.sz6mfi mell{klet: Megrendelt term6k, szlg6ltat6s 6s 6rlista (megieliilve, hgy mely tfmgatisi frrr{sb6t keriil sr a term6kek ellen6rt6k6nek kifizet6s6re) Blade alrerrdszer s2636t- PY BX$OO 52 System Kr42r-V300 Unit withut PSU 52636r- Kr45r-Vr PY X Dual Server Blade 52636r- PY CB Eth SwithBP Kr34-Vz rb r/ fntef Xen E5-265v2 s2636t- C/f6T 2.6GHz F527-E26O zmb F66-E r- F3962- E,500 Bxg PSU 2.W silver w/ pwer rd PY Bxg Management Blade St s2636t- t6gb (txt6gb) 2Rx4 L F37r-E6r6 DDR3r6 R ECC s2636t- F SFP+ Mdule Multi Mde Fiber tbe LC 52636r- F3r5r-Er Pwer Crd r6a lec32 Cl9->C2 m s2636t- regin kit Fr452-ErOO APAC/EMEA/lndia s2636t- Blade nstallatin in F2749-El Svstem Unit F3694-Er 52636r- F453-Er D:FCKAB. M4-5L- L sm3sgar_ FTS SM2SGAR Frs ndependent Mde nstallatin Munting in svmmetrial raks FC-Cable OM4, MMF, LC/LC Sewer-mid-f, 6v-helyszlni-garani aki teriesztis Server mid 2 ev-helyszini-garaniaki terieszt6s r6 a 32 6 t2 6 t tz r 2 r t9 3 76r Fr 323 r9 5't7t 24 9 db,7 db il t4 t tl tst db, 14 db 4 t r t db ramp-2.1.2,56 db a t O TAMP r 11 db TAMOP-2.l.2.7 db tzl Fr Fr ilr t56 7t t r t3 124 TAM}P-2.1.2

9 SL3SGAR-F TS SL2SGAR F TS NM3SGAR- 's NM2SGAR FTS NAS t5rl6 alrndszer Sewer-lw-J 6v-helyszini-garaniaki Server lw 2 w-helyszini_garaniaki terieszt s Netwrk_mid 3 6v-helyszini-garaniaki teriesztds Netwrk mid 2 6v-helyszini_garaniaki teriesztds r6 t6 2 a r t 250 Fr 45 4t db,7 db e db TAMP-2.1.2,7 db TAM3P TAMP FTS:ET203 AU FTS:ETFEA DU Fl'S:ETFEB DU FTS:ETFCF 4D DVDX672-24POD-L FTS:ETFLN 2u FTS:ETFSB 4 FTS:ETFHN 2 FTS:ETFDB 9 FTS:ETFNB 2 FfS:Dr94 GSH FTS:Drgr GSH EBR- TWX-3M-L FTS:ETFKM 2S Fl'S:Dr9r6 GH TM3SGAR- FTS TMzSGAR FTS TL2SGAR F TS DX2 53 Base Enl (E) Dxr/2 53 Drive Enl 2.5" Dxt/2 53 Drive Enl 3.5" DX2 53 (CM w lxca FC G 2prt) x2 -PORT Liense f VDX6Zz field upsrade DX 53 Unified Kit Dxt/2 53 SSD MLC 4OOGB DX/z 53 Add.CA Eth t zprt Unified Dxt/2 53 HD 2.5" gb lkrpm xl Dxr/2 53 HD 3.5" 2TB'l.2krpm xl SFP+ ative Twinax able BRCD 3m UPG DXr/2S3 ExL SAS Cable f.enl. 2.5m xl ETSF6 SC Standard Tierl ETSFT6 SC Optimizatin Tierl ETSF6 ACM LalCpy Tiert Strage_mid 3 &-helyszini-garaniaki terieszt6s Strage_mid_2 6v_helysz{n i-garaniaki terieszt s Strage-lw-2 ev-helyszf ni_garaniaki teriesztds_ 3 2 J J t6 J J J t t0 t7 7rr Fr 3t r53 \ r 439 t t46 t30 t r Fr r t67 Fr r2 95O t 57t 2 5t r57 4O3 O t 57t t 52r r57 2 Or r 3 4 4OO TAMOP-z.1.2 TAMP-2j.2 TAMP z t Fr 33 t4 33 r4 TAMP t44 4r O 264 t t t r 32O trlrlp-z.t.z teup-z.t.z p

10 TL3SGAR-F TS Strage-lw3 ev-helyszini-garaniaki "'El6r 23 TAMP-2.1.2

11 x x $ d x :F e d ;R x s Eq' Eg dd.3e $ge EEs' $Ea E=Ag EE g i; 3n 6 6 g Es = F_s,t ; ts 3 F_s =s 5.E F: ai ag <T ts ; -i= s9 e a a s EE EA g a N z iig D:!-g- 1.3 H $P ii.g g! F"e x: pt ie ig 'E EY ;s i3 fr3 $e!q ;d sg g ;d 9>.: a2 gj E> + rs9.ig 5? ;.! 9i $E ;q 6g J9 R; *4 d 9P &= pd ; i=,:'! i -*- Dt* it; i&e ti g,i Eq,is ;? x Ni J; *F g.f3 '9<,'s p ne! 3s:; 0g.*.e < e"& E EJ; r! :,;! z s g g 0 d E a.l ts E ts

12 x d x x $ x $ E s $ E ; 6 - ; ; ; ; ; $ ; a ; ; ; ; ; : n ; ; ; Ei.3F,i: de d;i 9i &t E.E g dei :3 id {.q e2 R: px P+ :s F' Ei 9a 'ig_ \^ ;? JZ Y= E XY!F E 1gi F z ie iz.eir 5s5 t; *; p A i= t= sl $5 :ii; ;; Ri -; ;e &E 9= y< P i g9 2q- Egr 9d.! i:i 4 }E,1 S 0 0 g tr E ts!

13 x s x & ;R $ 6 x x 3 ; ; H-C ;z l9 $; L 6.: Ed ije E t 1G -z gf i: Ed g> *6 *d '9> -? x3 ;.i EA '9s!3 t.9 g D; $E H+ &. 9Z :i si &9 E+ ;d :q 'e" H ts6 i5 di: Ni *2 XF ;ds 1gi '$ -3 $vh E< J=E ;!1 d (,;!

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system.

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system. C-YL='1I Ji'}-il'.ttU 5 - -''l / 401 \ / Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si Int6zet - GYEMSZI 'A szentesi Csongdd Megyei Dr. Bugyi lstv6n K6 az rdszere t anszpofl ultrshang

Részletesebben

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01,

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01, uattexag szenzds amely l6trejtitt egyr6szr6l: a tegf5bb ugy6szs6g nev6ben elj516 Bds-Kiskun Megyei F6iigy6szs6g (6000 Keskem6t, Rdk6zi 0t 7.) Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

felsorolt 6s a Megrendeld 6ltal elfogadott, e erm6keket 6s termdkmennyis6get az ugyanott 1./ pontban meghathrozott 6rumennyis6get

felsorolt 6s a Megrendeld 6ltal elfogadott, e erm6keket 6s termdkmennyis6get az ugyanott 1./ pontban meghathrozott 6rumennyis6get \ SZALL1TASI SZNNZ0Nfr'S Anyaggazddlkodiisi oszt5ly:... amely l6trej6tt egyrlszt a Gottsegen Gyiirgy OrszSgos_ Kardiol6giai Int6zet, a Magyar nrr"rirr.i".ri6mii vezetett 10032000-0r+grs6q-00000000 banksz6mlaszdmu

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

/l- 5qY'4 lzoth. GikS:{,8{ l*rl. - cdgbirosdgibejegyz6s sz6ma: 13-09-r27340 - ad6szttma: - bankszdmla szdma: k6pviseletre j ogosult szemdly:

/l- 5qY'4 lzoth. GikS:{,8{ l*rl. - cdgbirosdgibejegyz6s sz6ma: 13-09-r27340 - ad6szttma: - bankszdmla szdma: k6pviseletre j ogosult szemdly: DSvETELT szerzl4s qy'4 lzth GikS:{,8{ l*rl ely letrejtt egyrdszt 1096 Budpest Hller u.29. szh ltti szdkhelyu Gttsegen Gyiirgy rszdgs Krdil6giilnt6zet, int Vev ( tvdbbikbn: Vevd), bnksz6l 6t vezetl bnk

Részletesebben

VALLALKoZoI SZERZ6DES

VALLALKoZoI SZERZ6DES VALLALKoZoI SZERZ6DES mely ldtrejott egyr6szrol a TERSEGI HULLADnx-enznAf,XOnASI Kft. (szdkhelye: 4400 NyiregyhSza, Bokrdta utca 22., ad6sz6m: 13992013-2-15; c6gjegyzekszdma: 15-09- 071642; Banksz6mlaszttm:

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

\Xbtql lhilr,,,,. 4 atr*1., W'r) /&q. ll*t. Jr)r r

\Xbtql lhilr,,,,. 4 atr*1., W'r) /&q. ll*t. Jr)r r Jr)r r ll*t Tnely ldtrejott egyrlszt a Gottsegen Gyiirgy Orszrigos Kardiol6giai Int6zet, a Magyar Allamkincstamdl vezetett 10032000-01491869-00000000 bankszrimlaszdmu a Budapest, Haller ttca29. szhm alatti

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel.

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel. Ainely lktrejott egyrkszrol: az Orszaggyules Hivatala 1054 Budapest, Kossuth Lajos ter 1-3. Ad6szhm: 153000 14-2-4 1 Bankszainlaszhin: 10032000-0 1400805-00000000 KkpviseletCben eljhro szemely neve: Bakos

Részletesebben

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES Ce e+oo-zo'it -ogsa FOLYOSZAM,A-HTELKERET SZERZoDES amely l6trejdtr egyr6szrol az OTP Bank Nyrt. (105i Budapest. Nidor u 16. For''rosi Bir6srig Cg.01-10-041585, ad6sz-6m: 105379t 4-4-44) k6pviselet6ben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. szeptember 11. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. szeptember 11. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarrd Kzség Önkrmnyzatnak Képviselő-testülete 9/2013. Jegyzőknyv a 2013. szeptember 11. napjn megtarttt nyilvns testületi ülésről Készült: 2 eredeti példnyban 2 Jegyzőknyv Készült: Sarrd Kzség Önkrmnyzat

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/ 2-Cn,C -ot, c(scu c-ileoe tnldf 2. mell6klet a 2OfL. vi CLXXX X. torv6nvhez Vagyon-, jiivedelem- 6s gazdasdgi 6rdekelts6gi nyilatkozat helyi tinkormdnyzati k6pvisel6' (polgiirmester, alpolgdrmester), valamint

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajanlatkeki neve: Az ajanlatker6 cime:. Budapesti Gazdasegi F6iskola 1149 Budapest, Buzogany u. 1'1-'13. 2. A, k6zbeszerz6s t6rgya

Részletesebben

'"{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687

'{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687 c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687-2-05 KIEGESZiT6 MELLfKLET A 20146vi egyszerfl sitett 6ves beszimol6hoz. '"{,ffiffi#,fl Edel6ny, 2015.03.31.,...

Részletesebben

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 UZLETSZABALYZAT M6dositv a: 2012.07.31. (a m6dosit6s kiemelt betfiszed6sfi) 2 Altalenos tij6koztat6 A TISZA-COOP Zrt. (sz6khelye:

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal PALYAZATI FELHIVAS Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm inyzat 35/2004. (lx. 30.) rendelete alapj6n Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm(nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Gazdas6gi 6s Pdnziigyi Bizottsiiga,

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

etzuea froa,,rn -ola'l^ {e. tl,r_

etzuea froa,,rn -ola'l^ {e. tl,r_ ' l '"'Unrh etzuea froa,,rn -ola'l^ r {e. tl,r_ legmagasabb elle,n6rt6k& 6rtik A keradsszeg ennek alapj6n, a jelen Keretmeg6Lllapodds vonatkozdsiban nett6 2257t5,2O- Ft. A jelen Kertuegdllapod6s a kdzvalen

Részletesebben

- 4- 1. A szerz6d6s tdrwa:

- 4- 1. A szerz6d6s tdrwa: q j3 l?ct3 F6vdrosi dnkormdnyzat csarnok 6s Piac rgazgat6s6ga, mint Megrendeld (tovribbiakban Megrendel6) Sz6khelye: 1117 Budapest, K6riisy J6zsef u. 7-9 Kdpviseli: dr. D6nes Akos Bankszimlasziim a: 1

Részletesebben

,/t-< /b-'r/z* L l-a7v.o c2? keltez6s. KOvAcs. 'A'tipusri m6rleg

,/t-< /b-'r/z* L l-a7v.o c2? keltez6s. KOvAcs. 'A'tipusri m6rleg KOVACS ROBERT UGWEDT TRODA ( 18369951-1-05 ) Statisztikai szdmjel: 'A'tipusri m6rleg CEg: KovAcsn6aeRtUcwEottnoon 20i4.0-14h6 cim: 3530 MtsKoLc szent tsrvat ut 9 Fs/3 Ad6szdm: 18369951-1-05 1 C6gjegyz6k

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

rg. s '{} t!" lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03

rg. s '{} t! lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 t!" lolo 1,* {} 25.G.21.58512009. Pest Bud I,EST llegyet riittos.,ic lotrrrrr, l\u/irx.,q:rr:i\i l:olli irtr,. egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 Postan. kijz!rllen hci\diis. gyii ili;l.1drlh(ll

Részletesebben

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa'

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa' ALAPiT6 OKIRAT Az Asociatia de Proteiare a celor Talenlati Ny ilas Misi '- azaz a Nvilas Misi Tehetsegi''iiogotd Egyesfrlet (400604 Cluj-Napoca' Bulevardul 2l' Decembrie 1989, nr. I16. Rom5nia) a Magyar

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

@clbbat*tk. xeszrzer6 xezesseet szenz6oes. Szerz6d6sszem :BK-001 102 Ditum:2010.04,... B-389

@clbbat*tk. xeszrzer6 xezesseet szenz6oes. Szerz6d6sszem :BK-001 102 Ditum:2010.04,... B-389 @clbbat*tk xeszrzer6 xezesseet szenz6oes A jelen k6szfizet6 kezess6gi szez6d6s (a tovabbiakban: Szerz6d6s) Szerz6d6sszem :BK-001 102 Ditum:2010.04,... B-389 egyr6szr6l aiaz Szlgetvir Viros 0nkormtnyzata

Részletesebben

,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

,a7. ?fi1l MAJ 11 HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l -795-3470

Részletesebben

I v~cosjip6;zs6'g. Budapest. Nem iktatott feljegyzesek - 1. lap

I v~cosjip6;zs6'g. Budapest. Nem iktatott feljegyzesek - 1. lap v~cosjp6;zs6'g Budapest Nem iktatott feljegyzesek - 1. lap Kapcsolattart&s,i pont(ok): Telefon: Szab6 & Szomor UgyvCdi roda, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsillnszky tit 55. +36-1-2695777 /l. Cimreti: dr. Dinyl

Részletesebben

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME A hirdetmkny kezhezvktelknek d6tuma KE nyilvantartasi szam I. SZAKASZ: A SZERZ~DES ALANYAI A Kozbeszerzksek Tan6csa (Szerkesztobizotts6ga) tolti ki 1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME Hivatalos

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

El6ad6: Kassa Krisztina

El6ad6: Kassa Krisztina OTP BANK Nyrt, Szezodes sz.: KBC-3400-2012-0284. El6ad6: Kassa Krisztina HITELKERET-SZERZ6D6S amely l6trejott egyr6sz16i N6v: Sz6khely. Ad6szdm: Ozd V6ros Onkormdnyzata 3600 Ozd, Vdrosh6z t6r 1. 15726487-2-05

Részletesebben

! rs. Z z.zetobevallds I :. Pt.itarsas6gi bevalliis. I 1. Evesbevall6s. I t. Felsz6molds. Ill. A zir6 bevallis benyrijtrisinak oka BEVATLAS

! rs. Z z.zetobevallds I :. Pt.itarsas6gi bevalliis. I 1. Evesbevall6s. I t. Felsz6molds. Ill. A zir6 bevallis benyrijtrisinak oka BEVATLAS BEVATLAS a helyi iparrizdsi ad6r6l dll an d 6 j ell e gii ip ar iiz d si t ev 6keny s 6 g e s eti n F6lap 20L4. 6vben kezd6diitt ad,66vben al az iinkorm6nyzat illet6kess6gi tertilet6n folytatott tevdkenysdg

Részletesebben

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \ Ikt. sz6m:0 I - 4 t20-32t201 t. Napirend: ;ffi szi getv6 r vi ros o n korm 6 nyzat K6 pvise r6-testii rete 2011. ipritis 4{i rendkivtiti fit6s6re TSrqv: szigetv6r viros Onkormd nyzatavirosi K6nyvt6r k6relme

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

lkt. sz6m: VEZI 5-l I 1201 5. SZERVEZETIES MUKODESI SZABALYZAT {1, BUDAPESTI rnroqazdasaq

lkt. sz6m: VEZI 5-l I 1201 5. SZERVEZETIES MUKODESI SZABALYZAT {1, BUDAPESTI rnroqazdasaq lkt. sz6m: VEZI 5-l I 1201 5. SZERVEZETIES MUKODESI SZABALYZAT 2015 {1, Y: BUDAPESTI rnroqazdasaq BEVEZETES A Tiirsasrig Szervezeti 6s Milkoddsi Szubdlyzota (tovdbbiakban: SZMSZ) a T6rsasrig egyik legfontosabb

Részletesebben

PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy

PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy alapft6 okirata (Egysdge szerkezetben a 2006. december 27. napjdn elhatdrozott m6dosftdsokkal.) Ddk bet{ivel a m6dosftdsok.) A PRESSLEY RIDGE FOLINDATION Pennsylv6nia

Részletesebben

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l.

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l. A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet I egyszeriisftett beszfmoloja es ktizhasznrisiigi melleklete I PK-142 Tiirv6nysz6k: L3 Budapest Itiirnv6ki Tiirv6n rirsy6v: Hq-+l BektlldS adatai Viselt n6v:

Részletesebben

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des.

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des. MEGBizAsr szerz6des amely l6trejott. 6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) mint megbizott (a tov6bbiakban:,,megbizo") ES Forris Unio

Részletesebben

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT tu- 9r.f lloq Neumann Jifnos M6dia6rt6s Kiizpont Nonprofit Ktizhasznfi Korlftott Feleldss6gii Tfrsasrlg SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT Budapest 2014. I. A Szervezeti 6s Miikiid6si Szabilyzattartalma

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

m ffi ffffl], [T-[], n

m ffi ffffl], [T-[], n A kett6s kijnywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszer0sitett beszamol6ja 6s kdzhasznlsagi metl6ktete 2014 I PK'142 Reg 16" T6rs6gfejlosztesi Kiizhaszn! 1.2, Sz6khely 1.3. Beisgyz6 hate.ozat szema: 1.,1.

Részletesebben

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d (

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d ( F6v6rosi Tiirv6nysz6k 28.P.24.021 / 20 12 / 21.. A FSvdrosi T6rv6nysz6k a Dr. L6hner Zsuzsanna Ugyvddi Iroda r6sz6r6l dr. L6hner Zsuzsanna iigyv6d (1065 Budapest, Podmaniczky u. 21,. U1-4.) iiltal kdpviselt

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

A F6v6rosi Tiirv6nvsz6k

A F6v6rosi Tiirv6nvsz6k 2 o 42. oa,34 F6v6rosi Tiirv6nysz6k 19.P.21.833/2011/20. A F6v6rosi Tiirv6nvsz6k a dr. Tim6r Anik6 iigy6sz ds a dr. GoldeaZsuzsannaigyesz rlltal kdpviselt LEGFoBB UCffESZSEG (1055 Budapest, Mark6 u. 16.)

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet

A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet Nemzetkijzi Munka[igyi Egyezm6nyek 6s Aj6nt6sok sorozat A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet egyes a lapdoku mentu mai k6zikiinyv Nemzeti ILO Tan6cs Budapest K6sziilt a Nemzetkdzi Munkatigyi Hivatal hivatalos

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

Tabajd KiizsgOnkormnyzata Kpvisel.testületnek 2/20l'4.(II.17.)nkormnyzati rendelete a pnzbelistermszetben nyújtottszocilissegyes gondoskodstnyújtelltsokrl szemlyes sz 7l 2012.(III.29.) nkorm nyzati rendelet

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola

[$ baprisra. i$th*fljltrj. zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola I I [$ baprisra t7 o a c f c',.cf J l,u lga ra I egyhizi jogi szem6ly - Alapft6 okirat 1' Az int6zm6ny neve: Addetur Baptista Gimnfzium, szakkiiz6piskota 6s Speciflis Szakiskola 2. Rtivid n6v: Addetur

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

Ű Preambulum alapt tagok fontos feladatnak tartjk a Barcsi kistrsggazdasgi fejldsnek tnogatst a huminerfons fejlesztsvel, a vllalkozsok erstsvel,új munkahelyek teremtsvel,valamint a munkavllalk elhelyezkedsnek

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ľ ĺ ľ É ľ ö ľ ĺ É ö ö ľ ĺ ý ĺ ú í ĺ ł ł ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Í ĺ Ęĺ ľĺľ ľ Á Á Á ľĺ ĺú É ĺ ľ ĺí Ö ľ ű Ü ĺľ í ď ĺ ĺ ľ ľ ź Ü ĺ ĺ ĺ ľ ö Ę Ę ľ ĺľé ľĺéľĺ É ľĺľ ĺ Á Ó É ü í ĺ ĺ ĺ ľ í ł É ĺ É Éľ łľ ů

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ő ľ ľ ľ ľ ü ő ő ą ü É í ľ ő ő ő í ü ő ü ö í ü ü ö ö ź ő ź ő ö í í ü ő ľ ü ő Ĺ ć ü ľ í ú ľí í Í í ľ í ő ü ö ü í í ľ ł ľľ őö ö ý ő ő ź ź í ö ý ľ ő ö ö Ó ő ľ ö ő ö ź ľ ö ľ ő ü ö źůő ę ö í ö ő Ĺ ľ ü ö ő đ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ü ú ü ü ő ľ ľ Ö ő ö ćĺ ü ő ü ź ö ę ő ü ý ő đ ő ö ö ö ő Á ű ü ý ő ö ę ü ĺ ľ đ Ż Ż ú ľ ľ ő ü ü ľ ľ ő ú Ö ü ý ö ő ý ü đ ń ľ ö ü ľ ő ľ ő ő ö Ą ą Ą Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ő ő ý ő ő ő ĺ ľ ő ő ľ ő ý ľ ő ö ő ő ö ľ ö ý đ ľ

Részletesebben

HIRMOI{DO. rosarnrlvx az dnfornainyzat neodbenazo(gt oz ti tknp o fu dr o kpt a ftft j aruuir ha nnp 6 an iirmep fiksz ii fzt Snnpj u frat.

HIRMOI{DO. rosarnrlvx az dnfornainyzat neodbenazo(gt oz ti tknp o fu dr o kpt a ftft j aruuir ha nnp 6 an iirmep fiksz ii fzt Snnpj u frat. NYERGESUJFALU, 7 HRMO{DO 9) eaes Eilefyildnsne 85 dau tui[fistildn Ferilin stz)dnne 80dau Scfueiner Jdzsefne 75 eaes BaaEdaMifuityne fuse[rifrlvftirtnrc trasfu) Ltiszhrc szivb6l rsarnrlvx az dnfrnainyzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felbontásának kezdeményezéséről

Részletesebben

E;---l. t-----l [,FEI' m f"-t^l IoFTET-fn r[zl offi t lgf. t-l. m-eq-lfrtr{-r{l. ITFI'If_M_Etr. T----l E-----T EEEE-EE_EE EEEE

E;---l. t-----l [,FEI' m f-t^l IoFTET-fn r[zl offi t lgf. t-l. m-eq-lfrtr{-r{l. ITFI'If_M_Etr. T----l E-----T EEEE-EE_EE EEEE A kett6s kiiywitelt vezet6 egyeb szervezet I egyszeriisitett besz6mol6ja 6s kiizhaszfsrlgi mell6klete I PK-l42 Tiirv6ysz6k: LL Tatabiivai Tiirvri Bekiild6 adatai Viselt 6v: Sziilet6si 6v: El5tag T--_l

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

ú ĺ ą ő ú ő ü ü ö ö ó í ő ćł ć ĺ ő ł ú Ö ö ö ö ó í ö í ö ő ö í ő ő ő ö óí ó ő ó ő ó ó í ó ó ö ö í ó ó í ó ĺ ö ó ó ó ĺ ó ö ő í ö ó ó í ííőý í ó ö ö ĺ ĺ ö ó í ő Í ó ő ĺ ół ü ő í ĺ ú ĺ Í ćĺ ú ĺ ÍÍ ő ő ĺ ĺ

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

X\l vfol-vam 3' szm, 2005. ]K

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

é ö é Ö é ü é é ö ö ö ü é é ö ú ö é é é Ő ö é ü é ö é é ü é é ü é é é ű é ö é é é é é é é ö ö í é ü é ö ü ö ö é í é é é ö ü é é é é ü ö é é é é é é é é é é é é é é é ö é Í ö í ö é Í í ö é Í é í é é é é

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

ü ü źĺ ü ó ü ó ó ö ö ö í Í ĺ đ ó ó ü ĺ ĺ ó ó Ü ó ĺ ĺ Ü íĺ ĺ ĺĺ ó ó ń ó Ü ó ĺ ź Ü Ü í ń í ę ó Ĺ ĺ ĺ ó ó ö Í ó ü Á ó ĺ Ĺ ü í ü ó ö ü ü ó ü ź ó Ü ú ó ó Ü ö ú Ö ĺ ü ĺ ö ĺ ę ź Ą ö ü ü ü ö í í í ó ö ó í ó ö

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben