f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S-"

Átírás

1 sznttirttsr sznnzdnns f- i2r- ar/t+- :z rlr,l,? 3( 4 e - )/--e g \ -t':4 S- amely l6trejdtt egyrdszr6l a Nemzeti nfrm6i6s nfrastruktrira Fejleszt6si lntozet (sz6khely: 1132 Budapest, Vitr Hug u , banksz6mlasz6m: , KEF aznsft6: O7O7, Trzssz6m: 32939, Ad6szi{m: , kdpviseli: Nagy Mikl6s igazgat6) mint megrendel6, (a tvdbbiakban:,, Me grende16") m6srdszr6l a Fujitsu Tehnlgy Slutins Kft. (43 Budapest, Gizella it 5-57., KEF aznsit6: , dget nyilv6ntarts dgbfr6s6g neve: F6v6rsi Trvdnysz6k Cdgbfr6sSga, Cg.: ad6szdm; ll9o , kdpviseli: Bat6ri Krisztina iigyvezet6), mint Sz6llft6 (a tvdbbiakban: Szdllit6) kdzdtt (a tvdbbiakban: Felek) alulirtt helyen ds napn az alilbbi feltdtelekkel. 1. A szerz6d6s l6treiiitt6nek el6zm6nve: A Felek r6gzit1k, hgy a Kdzbeszerzdsi ds Elldtdsi FSigazgat6sdg (KEF), (tvdbbiakban: BeszerzS) 6ltal TED 2013/ ( ) (Kf.-717t2013.) szdm alatt a kdzpntsfttt kdzbeszerz1,s hatilya al6 tartz6 ktelezett ds 6nk6nt satlakz6 intdzmdnyek r szdre,rszimit6g6prendszerek szdllfl'{sa 6s kapsl6d6 szlg6ltat6sk teljesit6se 2O13" ti{rgyban leflytattt k6zpntsittt k6zbeszerz6si keretmegdllapdsss eljdr6s 1. rdsze eredmdnyekdppen abeszerz6 ds a Sz6llit6 krizdtt keretmeg6llapd6s jtt ldtre (tv6bbiakban: KM) KM azns it6szdma; KM0120SZGR 13 KM ali{fr6sdnak d6tuma:2013. augusztus 26. KM id6beli hat6lya: augusztus 26-ig terjed6 4 h6naps hat6rztt id6tartam. A 4 h6napig tart6 hatdrztt id6tartam k6t r6szb6l 6ll, amelybfil az els6 24 h6nap az (rn.,raktfv id6szak", amikr a keretmeg6llapddsra hivatkzr{ssal egyedi szerzffifis kiithet6, mfg a fennmarad624h6nap a,,passzfv id6szak", amikr azels6 24 h6napban megktitiitt szerz6d6sek teljesft6s6re van lehet6s6g 6gy, hgy az aktfv id6szakban megkiitiitt szerz6d6sek m6dsft6sa vagy rij egyedi szerz6d6sek kiit6se m6r nem lehets6ges. KM keretsszege: 22 WO Afa azaz mindsszesen husznkett6 milli6rd Frint + Afa. 2. A szerz6d6s tdrsva: A jelen szerz6d s a keretmeg6llapd6ss elji{r6s 2. r6sze eredmdnyekdppen, a Megrendel6 - a hivatkztt KN tdrgy6t kdpez6 termdkekre/szlgilltatdskra vnatkz6 - beszerulsi igdnye megval6sft6sdra jdtt l6tre. A jelen szerz6dds alapjdn Megrendel5 megrendeli, a Szr{llft6 pedig elvdllalja az l. sz6mi melldkletben nevesitett termdkek szallitdsdt ds szlg6ltatdsk nyrijt6srit. UL {

2 A jelen szerzsddsben meghatdrztt szdllft6st 6s szdmlakidllft6st a Fujitsu Tehnlgy Slutins Kft. teljesiti. Az egytittesen szdll(tdsi szerz6ddst k6t6 kzs ajdnlattev6k felel6ssdge egyetemleges a szerz6dds telj esft6se sr6n. Sz6llit6 rij, rendeltetdsszeni haszn5latra alkalmas termdkeket kdteles szilllitani. Sz6llit6 a termdk szillitdsdval egyidejrlleg kteles az arra vnatkz6, a rendeltetdsszeni hasznslathz sziiksdges valamennyi kiratt, dkumentdi6t, igy ki.ilnsen a kezeldsi (haszn6lati) ftmutat6t, a frgalmbahzataka ds a j6tr{ll6sra vnatkz6 kmr{nykat, valamint a mfszaki lefr6st a Megrendel6 rdsz re 6tadni, illetve elektrnikus ftn el6rhet6vd tenni, tv6bb6 a rendeltetdsszerfi haszn6lathz sztiksdges tsjdkztatdst a Megrendel6 6ltal kijel6lt szem6lyek rdszdre megadni. A Sz6llft6nak az ntdzmdny sz6m6ra 6t kell adni a telepit6 k6szletet 6s a magyar nyelvri mriszaki dkument6i6t. Amennyiben magyar nyelvfi mriszaki dkument6i6 nem 6ll rendelkezdsre, akkr a SzSllit6 az angl nyelvf mriszaki dkument6i6t kdteles a Megrendel6 rendelkezdsdre bs6tani. A telepit5kdszlet 6s a mriszaki dkument6i6 elektrnikus frmi{ban is 6tadhat6. A szerz6dds akkr tekinthet6 teljesftettnek, ha a sz1llitds igazl6s6t, valamint az azkhz kapsl6d6, a keretmegdllapd6sban meghat6rztt egy b dkument6i6 dtvdteldt, illetve kapsl6d6 szlgdltat6sk teljesftdsdt a Megrendel6 erre feljgsfttt k6pvisel6je fr6sban igazlja. A teljesftds elfgad6sa nem jelenti a Sz6llit6 szerz6ddsszegdse esetdn a Megrendel6t megillet6 igdnydrvdnyesft6s j9616l val6 lemnd6st. Szdllft6 az alv6llalkz6k felr6hat6 magatartdsa 6ltal a Megrendel6nek kztt b6rmely k{rdrt telj es felelsssdggel tartzik. A Sz6llit6t, illetve minden alkalmazttj6t, illetve az 1ltala a teljesft6sbe bevnt alvsllalkz6kat, egydb kzremfkd6ket titktart6si ktelezettsdg terheli aszerz6dds teljesft6se srdn vagy azzal sszeftigg6sben tudm6sukra juttt (vagy birtkukba kertilt), illetve mds m6dn megismert minden lyan, nem nyilv6nsan hzz6fdrhet6, illetve nem kzdrdekf adat, terv, infrmdi6, km6ny, dkumentum tartalma vnatkzds6ban, amelynek nyilvdnss6gra hzatala a Megrendel6 hivatali, tizleti vagy egydb titkait sdrten6. A titktart6si kdtelezetts6g al6l jgszab6ly felment6st adhat. A titktartds a keretmegrdllapd6s megszfindsdt6l sz{mittt 3 dvig 6ll fenn. Ezen rendelkezdseknek a sz6llit6i alkalmazttak, alvdllalkz6k, illetve egydb kzremfikd6k r szdr6l tdrtdn6 megismertet6se, betartat6sa, illetve a betartat6s6nak ellen6rzdse a Sz6llit6 ktelessdge, illetve felel6ssdge. A jgsulatlan nyilv6nss6gra hzatalb6l szdrmaz6 h6tr6nyk elhr{rft6s6hz, illetve kiktiszbl6s6hez sztiksdges kltsdgek - az esetleges titks6rtdsdrt fenn6ll6 felel6ssdgen tril - a Sz6llit6t terhelik, kiv6ve, ha biznyitja, hgy a titk megsrzdse 6s meg6riztetdse tekintet6ben dgy j6rt el, ahgy az adtt helyzetben 6ltal6ban elvdrhat6. 3. A szerz6d6s teliesft6si hatdrideie: Valamennyi termdket a szerz6d6s alf,irr4sr6t6l sz6mittt 45 napn beliil le kell szsllftani 6s iizembe kell helyezni (a tv6bbiakban: 6tad6s) a Megrendel6 Vitr Hug utai sz6khely6n (pnts imz 1132 Budapest, Vitr Hug u Fszt-i g6pterem). A kapsl6d6 szlgdltatdskat is itt kell bizts(tani.

3 4. A teliesit6s helve: A Megrendel6 altal megjelolt magyarrszdgi imaz al6bbiak szerint: Atad6s, iizembe helyezds ds szlg6ltatdsk nydjtdsdnak helye: Magyarrs z69, Megrendel6 szdkhelye: 1132 Budapest, vitr Hug u fldszinti gdpterem 5. J6trill6s, szavatssdg A szsllit6 j6tdllssi, szavatssdgi felel6ssdgdre a Ptk. ds a vnatkz6 egy6b jgszab6lyk rendelkezdseir6nyad6k. A j6t6ll6s kezdete az izembe helyezdst kvet6en az Stadds napja, a j6tdll6s vdge az dtad,as napjdt6l sz6mfttt 5 6v. 6. A fizetend6 ellen6rt6k: A Szdllft6 a jelen szerz6dds alapj6n szdll(tand6 termdkek sz6llitds6t ds szlg6lrat6sk teljesftdsdt az 1. sz6mi melldkletben meghatdrztt szerz6d ses i{rakn teljesfti. A szerz6ddses 6r (termdkek, eszkzdk esetdn) tartalmazza a behzatallal, a frgalmba hzatallal kapslatban felmeriil6 Osszes kilts6get (v6m, ad6k, dijak, illetdkek, egydb), de nem tartalmazza az 6ltal6ns frgalmi ad6t, valamint a kdzbeszerzdsi dijat. A kzbeszerzdsi drj alapja verseny rijranyit6s6val t6rtdn6 eljiir6sban a Megrendel6 6ltali beszerzdsek 6ltal6ns frgalmi ad6 ndlktil szdmfttt 6rtdke, m6rt6ke,5v + Afa. 7. Fizet6si felt6telek: 7.1. A keretmegi{llapd6s V. fejezete szerint, a Kbt $ (3) bekezdds figyelembe vdteldvel. Megrendel6 a KMOP F, s n2-t aznsit6szilmfi prjekt sz6mdra biztsfttt vissza nem t6ritend6 eur6pai uni6s tdmgatrisb6l, sz6llft6i finanszfrz6ssal kfvdnja az ellenszlg6ltat6st fedezni, a 4t20ll. (.2E.) Krm. rendelet szerint. A tdmgat6s intenzit6sa: 100, Az ajflnlatkdrds, szerzsd5,skt6s kifizetdsek pdnzneme: magyar frint (). Szdllft6 a szdllftdsi szerz6ddsben meghat6rztt 6tal6ny6rn feliil semmilyen jgfmen tdbbletklts6get nem 6rvdnyesfthet A 4l2O1. (.2) Krm. rendelet 57.$ (1b) bekezddse alapj6n a Sztllit6 jgsult a szerz6dds - t6mgat6si szerz6dds terhdre - elsz6mlhat6 sszege 3OV-ilnak megfelel6 mdrt6kfi sz6llit6i el6leg igdnylds6re. A 4l2O1. (.2.) Krm. rendelet 57. g (1d) bekezdds alapj6n Szr4llit6 ktiteles az ig nybejelentds alapj6n fly6sitands sz6llit6i el6leg sszegdnek megfelel6 mdrtdkf, a Krm6ny eur6pai uni6s frrdsk felhaszn6l6s6val kapslats irdnyit6 hat6s6gi feladatk ell6t6s6ra kijeldlt tagja javdra sz6l6, a Kbt $ (6) bekezddse b) pntja szerinti biztsftdkt nyrijtani. Sz6llft6i el6leg bizts(tdkakdnt Szdllft6 - gtregyzdsre jgsult vezet6 tisztsdgvisel6jdnek vagy termdszetes szemdly tdbbsdgi tulajdns6nak kezessdgv6llal6sa, valamint garaniaszervezet 6ltal v6llalt kezess6g is elfgadhat6. Szdllit6 egyik biztsftdki frm6r6l a m6sikra 6tt6rhet, a biztsft6knak aznban a szerz6ddsben fglalt sszegnek ds id6tartamnak megfelel6en flyamatsan rendelkezdsre kell 61lnia. Sz6llft5 a

4 3612Ot1. (X.31.) Krm. rendelet 77. S (1a) bekezd6se alapj6n mentesiil a biztsitdknyujt6s ktelezettsdge al6l. Sz6llit6 a szerz6d s al6ir6s6val nyilatkzik, hgy a sziillit6i el6leg ig6nybev6teldnek lehet6sdg6vel kfv6n-e 6lni 6s nyilatkzik az ig nyelt sz6llit6i el6leg m6rtdkdr6l, 6sszegdr6l is: A Fujitsu Tehnlgy Slutins Kft. ig6nybev6tel6nek lehet6s6g6vel. (Sz6llft6) nem kfv6n 6lni a sz6llit6i el6leg Szdllit6 a szsllit6i el6leg jgfmdn fly6sfttt isszeg fizet6si szdmlfljfua tdrt6nt be6rkez6s6t kivet6en haladdktalanul kdteles az elllegszdmlflt a hat6lys jgszab6lyknak megfelel6en ds a Kedvezm6nyezett teljes nevdnek, a prjekt imdnek, aznsft6sz6m6nak, valamint a szerz6dds szdrndnak felttintetds6vel kisllitani 6s ajdnlatkdr6 r,szdre megktildeni. A szsllit6i el6leg a vdgsz6ml6ban kertil teljes egdszdben elsz6ml6sra Sz6ml6zds Sz6llft6 a kiil6nb6z6 tdrngat6si frr6skb6l (t6mgatdsi prjektekb6l) tdmgattt, illetve finanszirzand6 term6kek tekintetdben egy-egy, azaz sszesen kdt darab szdmlflt jgsult benyujtani azzal, hgy mindkdt sz6ml6t a termdkek 6taddsdt kdvetden (szillitds 6s tizembe helyez6s utdn) lehet ki6llftani az adtt t6mgat6si frrdsb6l finanszirztt termdkek teljes sz 6llitds i dij 6161, r szszdmlflzilsr a e gy ebekben le he t6sd g ni n s. Megrendel6 a szerz1ddsszerd teljesftdsr6l a Kbt. 130.$ (1) bekezddse szerint nyilatkzik (telj esftdsigazli4s). Sz6llft5 az alfiirt teljesitdsigazlds alapj 6n vdgszdmliljdnak ki6ll(t6sdr6l az dltaldns frgalmi ad6r6l sz6l6 2OO7. 6vi CXXV. t<irv6ny 163.$-6ban fglaltak szerint gndskdik. Sz6llft6 a sz6rnl6t a vnatkz6 jgszabdlykban fglaltakn tril Megrendel6 r6,szdre db eredeti pdld6nyban kdteles ki6llitani. A sz6ml6n fel kell ttintetni a Kedvezm6nyezett teljes nev6t, a prjekt fm6t, az aznsit6 szdmdq valamint a szerz6d s sz6mi{t. Hib6s szilmla eset6n a fizetdsi hat6rid6 a helyes sz6mla Megrendel6 illtali befgad6s6t6l sz6mitand6. A kifizet6s minden esetben szerz6ddsszerf 6s a jgszab6lyknak megfelel6 szfimla ellen6ben, a szdmlakdzhezvdtellt6l sz6mittt 30 naptdri napn beliil, 6tutal6ssal, a sz6llit6i finanszftzils szabillyai szerint, a Kbt $ (3) bekezddsdben fglaltak alapj6n, a 4l2O1 (.2.) Krm. rendelet $ szakaszainak (T6mgat6s kihzetdse) vnatkz6 rendelkezdseire tekintettel kertil sr Fizet6si kdsedelem esetdn Sz6llft6 kdsedelmi kamat felszdmft6s6ra jgsult, melynek mdrt6ke - a Ptk. 301/4. $ rendelkezdseire f,rgyelemmel - a kdsedelemmel 6rintett naptdri fdldvet megel6z6 utls6 napn drvdnyes jegybanki alapkamat h6t szdzal6kkal nvelt 6sszege A kifizetds sr6n alkalmazand6k azad6zds rendjdr6l sz5l52oo3. dvi XCil. tv.36la $., tv6bb6 a prgramzdsi id1szakban az Eur6pai Regindlis Fejlesztdsi Alapb6l, az Eur6pai Szidlis Alapb6l 6s a Khdzi6s Alapb6l szdrmaz1 tdmgatdsk felhaszndldsdnak rendjdr6l sz6\6 4l2O1. (. 2.) Krm. rendelet, valamint az egysdges mffktiddsi kdzikdnyvr6l sz6l (X.24.) NFM utasftds vnatkz6 el6frdsai is A szdmlfin sak a jelen keretmeg6llapdds hatillya al6tartz6 termdkek szerepelhetnek.

5 7.. A Szr{ll(t6 kdteles a sz6ml6t a teljes(tds elismerdsdt6l szdmittt 15 napn beliil ki6llftani, majd az ntdzm ny r,sz re eljuttatni A Sz6llit6 a keretmegi{llapd6s 3. szdmi melldklete szerint lebnylittt elj6r6s alapj6n megval6sul6 beszerzds sr6n az egyedi szerz6ddsb6l ered6 k6vetel6s6t nem engedm6nyezheti harmadik szemdlyre Megrendel6 rdsz6r6l a teljesitdsi gazlss ki6llft6sdra jgsult szemdly: Mh6si J6ns 7.1. A szdnl6n a t6mgat6si prjekt szdm6t fel kell ttintetni, valamint a k6vetkez6 hivatkz6st kell felttintetni: KMOP-4.6.1t vagy TAMOp-2.1.u12-l att6l fiiggden, hgy mely tdmgat6si frrr{sb6l keriil sr a term6kek ellen6rt6k6nek kifizet6s6re (1. sz. mell6klet). Szerz6d6sszes6s: Megendel6 a keretmeg6llapd6s X.2.1. pntjdbanfglaltak szerinti kdtb6r fajt6kat 6s mdrtdkeket kiti ki: A ktbdr alapja a nem teljesitett, a k6sedelmesen vagy hib6san teljesftett termdk/szlgr{ltat6s nett6 dija. K6sedelmi kiitb6r m6rt6ke: a kdsedelem napja alatt napi 0,5 V, a k6sedelem ll. napjdt6l napi 1 v mdrtdkfr. A kdsedelmi kdtbdr maximdlis mdrtdke 2 v. Meghifsuldsi kiitb6r m6rt6ke: 25 V SzSllit6 15 napt meghalad6 k6sedelmdt Megrendel6 meghifsul6snak tekinti, valamint ha az egyen6rtdkf termdkkdnt megaj6nltt termdk nem min6snl az ajanlatt6teli felhiv6s 4.2. pntja szerint egyendrtdkfinek. Hibds teljesft6si kiitb6r m6rt6ke: a hibds teljesft6s napja alatt napi 0,5 V, a l. napj6t6l napi 1 V. Ahibls teljesftdsi k6tb6r maxim6lis mdrt6ke 2O V. 9. Eev6b rendelkez6sek 9.1. A jelen szerz6ddsbenem szab6lyztt kdrd6sekben, valamint b6rmely, a teljesitdssel kapslats ellentmnd6s esetdn a hivatkztt KM, illetve annak melldkletei, vnatkz6 rendelkezdsei, tv6bb6 a Magyarrszdg mindenkr hati{lys jgszabdlyai irdnyad6k. Jelen szen6d6,s a KM-ban meghat6rzttakkal ellentdtes rendelkez6seket nem tartalmazhat Ajelen Szerz6d6sbe nem, vagy nem kell6 r szletezettsdggel szabillyztt k6rddsekben a magyar jg rendelkezdsei az irr{nyad6ak A jelen Szerz6dds teljesftdse sr6n felmertil6 k6rddseket a Felek els6srban tdrgyal6sk ftj6n kisdrlik meg rendezni A Sz6llft6 kijelenti, hgy nmaga illetve - legjbb tudm6sa szerint - k6zremfk6d6i a jelen Szerz6dds szerinti k6telezettsdgeiket fiiggetlen 6gkdnt hajtj6k vdgre 6s tulajdnsaik, illetve munkav6llal6ik ninsenek alkalmaztti, vagy tulajdnsi kapslatban a Megrendel6vel.

6 9.5. A Felek r1gzitlk, hgy a jelen Szerz6dds teljes(tdsdvel sszeftigg6sben megtett mindenfajta drtesft6st vagy egydb kzl6st fr6sban kdtelesek megtenni, s azt fut6r vagy tdrtivevdnyes aj{nltt levdl ritj6n kdzbesitve vagy fax dd6n (ebben az esetben egy m6slat ki.ildend6 pst6n) ktelesek elkiildeni a m6sik Szerz6d6 F6lnek A jelen Szerz6d6s 6s melldkletei a Szerz6d6 Felek kztti meg6llapd6s teljes tartalm6t magukba fglaljdk. A jelen Szerz6dds hat6lyba l6p6sdvel a Felek minden, a jelen Szetz6d s tdrgydban a Szerz6d s al6irds6t megel6z6en ldtrejtt szsbeli, vagy frdsbeli meg6llapddsa, vagy ktelezetts6gvi4llal6sa hatslyilt veszti (kivdve, ha a jelen Szerz6dds mi4skdnt rendelkezik) A SzerzSd6 Felek kijelentik, hgy a jelen Szerz6d s megkdtds6re minden krl6tz6s n6lktil jgsultak. Kijelentik tv6bb6, hgy rendelkeznek minden jgszab6lyi felhatalmaz6ssal, legf6bb vagy egydb szervtik vagy m6s harmadik szemdly rdszdr6l sztiks6ges hzz6j6rul6ssal a szerzsdds alfiirdsfra ds az abb6l ered6 ktelezettsdgek teljesitdsdre. 9.. A jelen Szerz6d6s magyar nyelven, a 66gy) pdld6nyban k6sztilt, amelynek mindegyike eredeti p6ld6nynak, valamint egytittesen egy ds ugyanazn dkumentumnak min6siil Az Eur6pai Uni6s prjekt aznsit6 szdma egyes termdkekre a KMOP E , a prgram fme:,,vdgpnti kapslatk fejleszt6se a kzktatdsban (kdzpnti szlgsltatds-fejleszt6s a kzktatssi hdl6zatban)", mds termdkekre a tatfrtop O2-OOO, a prgram ime:,,degen nyelvi 6s infrmatikai kmpetenii{k fejleszt6se". Jelen szerzddds elvdlaszthatatlan r szdt k pezi a Beszerz6 6s a Szdllft6 k6ztt ldtrejtt fent hivatkztt KM, 6s az alilbbi mell6klet*: 1. szdmri melldklet: Megrendelt termdk, szlgilltatds ds i4rlista (megjellve, hgy mely t6mgat6si fn6sb6l keri.il sr a termdkek ellendrtdkdnek kifizet6sdre) 2. szdmliu mell6klet: Prt6l ldal a keretsszeg teljestil6s6r6l Az Alaptrvdny 39. ikke drtelmdben a kzpnti kltsdgvetdsb6l sak lyan szervezet rdszdre nyrijthat6 tdmgat6s, vagy teljesfthet6 szerz6d6s alapjan kifizet6s, amelynek tulajdnsi szerkezete, fel6pft6se, valamint atdmgatds felhaszni{l6s6ra ir6nyul6 tevdkenys6ge 6tl6that6. Az Atrt. 41. $ (6) bekezdds drtelm6ben k6zpnti klts6gvetdsi kiad6si el6irilnyzatk terh6re lyan jgi szemdllyel, jgi szemdlyisdggel nem rendelkez6 szervezettel nem kthet6 drvdnyesen visszterhes szerz6d s, illetve l6trejdtt Tlyen szerz6d6s alapj6n nem teljesfthet6 kifizetds, amely szewezet nem min6sfil 6t16that6 szervezetnek. A k6telezetts6gvilllal6 ezen feltdtel ellen6rzdse ljdb6l, a szerz6ddsb6l ered6 kveteldsek eldvtilds6ig az 541A. $-ban fglaltak szerint jgsult a jgi szemdly, jgi szemdlyisdggel nem rendelkezs szervezet 6tl6that6sdg6val 6sszefigg6, az 54/A. $-ban meghatdrztt adatkat kezelni, azzal, hgy ahl az 541A. g kedvezmdnyezettrsl rendelkezik, azn a jgi szem6lyt, jgi szemdlyisdggel nem rendelkez6 szervezetet kell drteni.

7 A Szr4llit6 a szerz6d,s ali{ir6si{val nyilatkzza,hgy anemzeti vagynr6l szdl janu6r 1-t6l hatdlys dvi CXCVL tv. 3. $ (1) bekezd se szerinti 6tl6that6 szervezet. Amennyiben a Sz6llit6 6tl6that6sdgdban a jgviszny id6tartama alatt v6ltz6s kvetkezik be, kteles arr6l a Megrendel6t haladdktalanul t6j6kztatni. Szerz6dS Felek a jelen 7 ldalb6l 6116 Szerz6ddst ds melldkleteit, annak ellvasdsdt 6s drtelmezdsdt kivet6en, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, j6vdhagy6lag irt6k al6, magukra ndzve ktelez6nek ismertdk el 6s annak 2-2 [kett6]-[kett6] eredeti pdldriny6t 6tvettdk. D6tum: Budapest, Meerendel6: Szi{llit6: t\ e' \-/\) Batdri Krisztina Fujitsu Tehnlgy Slutins Kft. ijgyvezet6 Pdnztigyi ellenjegyz6 \'[.- jt\ 1-'..\.'... dr. Fdr Zita \ NF ntdzet gazdasdgi igazgat6 a.j ruilrsu Fuiitsu Tehn(ilgy Slutins Kft' ' -i i;a lrul.ri):r't. t- tprirl ut 51-57' " Pt 154' lf-ripl'gui'1;rltest'

8 l.sz6mfi mell{klet: Megrendelt term6k, szlg6ltat6s 6s 6rlista (megieliilve, hgy mely tfmgatisi frrr{sb6t keriil sr a term6kek ellen6rt6k6nek kifizet6s6re) Blade alrerrdszer s2636t- PY BX$OO 52 System Kr42r-V300 Unit withut PSU 52636r- Kr45r-Vr PY X Dual Server Blade 52636r- PY CB Eth SwithBP Kr34-Vz rb r/ fntef Xen E5-265v2 s2636t- C/f6T 2.6GHz F527-E26O zmb F66-E r- F3962- E,500 Bxg PSU 2.W silver w/ pwer rd PY Bxg Management Blade St s2636t- t6gb (txt6gb) 2Rx4 L F37r-E6r6 DDR3r6 R ECC s2636t- F SFP+ Mdule Multi Mde Fiber tbe LC 52636r- F3r5r-Er Pwer Crd r6a lec32 Cl9->C2 m s2636t- regin kit Fr452-ErOO APAC/EMEA/lndia s2636t- Blade nstallatin in F2749-El Svstem Unit F3694-Er 52636r- F453-Er D:FCKAB. M4-5L- L sm3sgar_ FTS SM2SGAR Frs ndependent Mde nstallatin Munting in svmmetrial raks FC-Cable OM4, MMF, LC/LC Sewer-mid-f, 6v-helyszlni-garani aki teriesztis Server mid 2 ev-helyszini-garaniaki terieszt6s r6 a 32 6 t2 6 t tz r 2 r t9 3 76r Fr 323 r9 5't7t 24 9 db,7 db il t4 t tl tst db, 14 db 4 t r t db ramp-2.1.2,56 db a t O TAMP r 11 db TAMOP-2.l.2.7 db tzl Fr Fr ilr t56 7t t r t3 124 TAM}P-2.1.2

9 SL3SGAR-F TS SL2SGAR F TS NM3SGAR- 's NM2SGAR FTS NAS t5rl6 alrndszer Sewer-lw-J 6v-helyszini-garaniaki Server lw 2 w-helyszini_garaniaki terieszt s Netwrk_mid 3 6v-helyszini-garaniaki teriesztds Netwrk mid 2 6v-helyszini_garaniaki teriesztds r6 t6 2 a r t 250 Fr 45 4t db,7 db e db TAMP-2.1.2,7 db TAM3P TAMP FTS:ET203 AU FTS:ETFEA DU Fl'S:ETFEB DU FTS:ETFCF 4D DVDX672-24POD-L FTS:ETFLN 2u FTS:ETFSB 4 FTS:ETFHN 2 FTS:ETFDB 9 FTS:ETFNB 2 FfS:Dr94 GSH FTS:Drgr GSH EBR- TWX-3M-L FTS:ETFKM 2S Fl'S:Dr9r6 GH TM3SGAR- FTS TMzSGAR FTS TL2SGAR F TS DX2 53 Base Enl (E) Dxr/2 53 Drive Enl 2.5" Dxt/2 53 Drive Enl 3.5" DX2 53 (CM w lxca FC G 2prt) x2 -PORT Liense f VDX6Zz field upsrade DX 53 Unified Kit Dxt/2 53 SSD MLC 4OOGB DX/z 53 Add.CA Eth t zprt Unified Dxt/2 53 HD 2.5" gb lkrpm xl Dxr/2 53 HD 3.5" 2TB'l.2krpm xl SFP+ ative Twinax able BRCD 3m UPG DXr/2S3 ExL SAS Cable f.enl. 2.5m xl ETSF6 SC Standard Tierl ETSFT6 SC Optimizatin Tierl ETSF6 ACM LalCpy Tiert Strage_mid 3 &-helyszini-garaniaki terieszt6s Strage_mid_2 6v_helysz{n i-garaniaki terieszt s Strage-lw-2 ev-helyszf ni_garaniaki teriesztds_ 3 2 J J t6 J J J t t0 t7 7rr Fr 3t r53 \ r 439 t t46 t30 t r Fr r t67 Fr r2 95O t 57t 2 5t r57 4O3 O t 57t t 52r r57 2 Or r 3 4 4OO TAMOP-z.1.2 TAMP-2j.2 TAMP z t Fr 33 t4 33 r4 TAMP t44 4r O 264 t t t r 32O trlrlp-z.t.z teup-z.t.z p

10 TL3SGAR-F TS Strage-lw3 ev-helyszini-garaniaki "'El6r 23 TAMP-2.1.2

11 x x $ d x :F e d ;R x s Eq' Eg dd.3e $ge EEs' $Ea E=Ag EE g i; 3n 6 6 g Es = F_s,t ; ts 3 F_s =s 5.E F: ai ag <T ts ; -i= s9 e a a s EE EA g a N z iig D:!-g- 1.3 H $P ii.g g! F"e x: pt ie ig 'E EY ;s i3 fr3 $e!q ;d sg g ;d 9>.: a2 gj E> + rs9.ig 5? ;.! 9i $E ;q 6g J9 R; *4 d 9P &= pd ; i=,:'! i -*- Dt* it; i&e ti g,i Eq,is ;? x Ni J; *F g.f3 '9<,'s p ne! 3s:; 0g.*.e < e"& E EJ; r! :,;! z s g g 0 d E a.l ts E ts

12 x d x x $ x $ E s $ E ; 6 - ; ; ; ; ; $ ; a ; ; ; ; ; : n ; ; ; Ei.3F,i: de d;i 9i &t E.E g dei :3 id {.q e2 R: px P+ :s F' Ei 9a 'ig_ \^ ;? JZ Y= E XY!F E 1gi F z ie iz.eir 5s5 t; *; p A i= t= sl $5 :ii; ;; Ri -; ;e &E 9= y< P i g9 2q- Egr 9d.! i:i 4 }E,1 S 0 0 g tr E ts!

13 x s x & ;R $ 6 x x 3 ; ; H-C ;z l9 $; L 6.: Ed ije E t 1G -z gf i: Ed g> *6 *d '9> -? x3 ;.i EA '9s!3 t.9 g D; $E H+ &. 9Z :i si &9 E+ ;d :q 'e" H ts6 i5 di: Ni *2 XF ;ds 1gi '$ -3 $vh E< J=E ;!1 d (,;!

var,r,al,kozasl szgwzfinns (atipikus szerzfidds)

var,r,al,kozasl szgwzfinns (atipikus szerzfidds) , '-t l'/).t [,,..:r.'.. I P- tj-{ - 9L'/.t, pd:5-g"fooooe?l var,r,al,kozasl szgwzfinns (atipikus szerzfidds) amely ldtrejott egyr szr6l a emzeti Inform6ci6s Infrastruktfra ejleszt6si lntfizet (szdkhely:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01,

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01, uattexag szenzds amely l6trejtitt egyr6szr6l: a tegf5bb ugy6szs6g nev6ben elj516 Bds-Kiskun Megyei F6iigy6szs6g (6000 Keskem6t, Rdk6zi 0t 7.) Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41

Részletesebben

v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s

v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s amely l6trejcitt egyrdszrol a1z1 KRETAKOR EGYESTJLET A MUNKAER6PIACI ESt,LYEGYENL6SEGERT Cim: 4025. Debrecen, Arany J6nos u. 2. fsztl2. Kdpviseli: R6bai S6ndor elncik K6pvisel6

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

v ALL ALKozAsr szonz6nf s

v ALL ALKozAsr szonz6nf s Szdma: 352'7 -l1/2009. v ALL ALKozAsr szonz6nf s mely l6trejott. egyrdszt Hajdrinfnris Vrirosi Onkormrinyzat (sz6khely: 4080 Hajdun6n6s, K6zt6rsas6g tdr 1., ad6sz6m: 15372662-2-09., k6pviseli: Dr. Eles

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system.

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system. C-YL='1I Ji'}-il'.ttU 5 - -''l / 401 \ / Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si Int6zet - GYEMSZI 'A szentesi Csongdd Megyei Dr. Bugyi lstv6n K6 az rdszere t anszpofl ultrshang

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

+d, ^Qdbt, 2. Konsziendci6s raktdr

+d, ^Qdbt, 2. Konsziendci6s raktdr amely l6trej ott egyr6szrol Szfllitdsi szerz6d6s +d, ^Qdbt, o+.&q, Bics-Kiskun Megyei K6rhfz,6000 Kecskem6t, Nyiri ft 38. K6pviseli: Dr. Sv6bis Mih6ly foigazgat6 6s Hegediis Iv6n gazdasbgi igazgat6 Ad6sz6m:

Részletesebben

" (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s

 (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s Ir #anfc L*n..J " (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s tuobf,t fto rt. mely ldtrejdtt egyrdszr

Részletesebben

Hatälvos: 2014. märcius I 5+öl. Hiteliktatdszim:...s2. szerzödös. Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok garancia ügrletek eset6ben

Hatälvos: 2014. märcius I 5+öl. Hiteliktatdszim:...s2. szerzödös. Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok garancia ügrletek eset6ben Nyirb6lteki Közeti Ta ka rdkszövetkezet 4372 Nyirbdltek, Kossuth üt 16. Enged6lyszäm:E-I-1134/2006. szä-mt haaärozat Enged6ly kelte: 2006.december 22.. 8.szämü melleklet Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok

Részletesebben

G;i/ : 3S5f lt. - c6gbir6sagi bejegyz6s sz6ma: - ad6szdma: - sz6ml6jht vezeto bank: - bankszdmlaszdma:

G;i/ : 3S5f lt. - c6gbir6sagi bejegyz6s sz6ma: - ad6szdma: - sz6ml6jht vezeto bank: - bankszdmlaszdma: ADASVETELI SZERZ6IE,s 5Q\*,t f 2t+ G;i/ : 3S5f lt. mely l6trejdtt egyrdszt 1096 Budpest Hller u,29, szdm ltti sz6khelyti Gttsegen Gytirgy Orszrlgs Krdil6giilnt6zet, mint Vev6 ( tv6bbikbn: Vev6), bnksz6ml

Részletesebben

,t,b.4zd (2Or9. Addsvdteli. Vriros Polgdrmesteri Hivatala (3100 jegyzo, ad6szdm: 15450494-2-12)

,t,b.4zd (2Or9. Addsvdteli. Vriros Polgdrmesteri Hivatala (3100 jegyzo, ad6szdm: 15450494-2-12) ,t,b.4zd (2Or9 Addsvdteli amely ldfejdtt egyrcszrll Salg6tarj6n Megyei Salg6tarj6n, Mrizeum tdr 1., k6pviseli: dr. Ga6l Megrendel6 (a tov bbiakb an: v e v o), m6srdsz16l: Neve: AUTO-TRADE'91 Kft. Cime:

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

r(, sztnrirasr sznnz6nrt,s

r(, sztnrirasr sznnz6nrt,s amely l6trejiitt egyr6szr6l sztnrirasr sznnz6nrt,s oor.jsz....1.!3:.!,...t20 tkrt 3 Orszigos Onkol6 gi ai Int0zet ll22budapest, R6th Gydrgy u.7-9. ad6sz6ma: 53-097 69-2-43 fi zet6si szhmlaszilma : I 003

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6!

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6! AJANLATKERE S Tisztelt Ajfnlattev6! A V6rosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet 3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. ft26-28., (a tovribbiakban: ajdnlatk6r6) ezriton k6ri fel aj 6nlattdtelr e az 6n 6ltal kdpviselt

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

vallalkozasr sznnzoors

vallalkozasr sznnzoors vallalkozasr sznnzoors amely l6trej ott egyreszrol Budapest f6v:iros XIV. kertilet Zugl6 Onkormrinyzat (sz6khelye: ll45 Budapest, Pdterv6rad u.2.; ad6szftma: 15514004-2-42; szttmlaszdm: 11784009-15514004;

Részletesebben

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 V-az*lslbtd, Szoftver b6rleti szerz6d6s amely l6trejritt egyr6szr6l XIII. Keriileti Kiizszolgiltat6 Zrt. Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 Ad6sz6ma: 12052585-2-41 Kepviselcije:

Részletesebben

,(8-qLl-^ tfaart. Atltisvdteli. amely l6trej 6tt egyrdszr6l Salg6tarj:{n Megyei {gri V6ros Polg6rmesteri Hf,vatala (3100

,(8-qLl-^ tfaart. Atltisvdteli. amely l6trej 6tt egyrdszr6l Salg6tarj:{n Megyei {gri V6ros Polg6rmesteri Hf,vatala (3100 ,(8-qLl-^ tfaart Atltisvdteli amely l6trej 6tt egyrdszr6l Salg6tarj:{n Megyei {gri V6ros Polg6rmesteri Hf,vatala (3100 Salg6tadan, Mirzeum t6r 1., k6pviseli: dr. Ga6l Lttdn jegyzo, ad6szilm: 15450494-2-12)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

ADASVETELI SZERZoDES. 'lorzsszim: 795276

ADASVETELI SZERZoDES. 'lorzsszim: 795276 ADASVETELI SZERZoDES amelyl6trejdttegyr6szr6l BalassaryarmatV6rosOnkorm6nyzata S#khely z66o Balassagarma! Mk6czi fejedelem ut rz. Ad6sz6m: 7s7 3s27 2-2-12 'lorzsszim: 795276 Bankszdmlasziim : rt7 4rot7-1945o346

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

projekt 6s II. Sznnzoofs rancvl III. SzERzopts HATALYA

projekt 6s II. Sznnzoofs rancvl III. SzERzopts HATALYA Szoftver b6rleti szerz6d6s amely ldtrejdtt egyr6szr6l a XIII. Keriileti Kiizszolgfiltat6 Zrt. Sz6khelye: 1 13 1 Budapest, B6ke utca 65. C6$egyzdksz6ma: 0 1 - I 0-0428 50 Ad6sziima: 12052585-2-41 K6pvisel

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

{.M'..\,/JL- SZALLITAST SZERZ0DES. JrS/tcr,. 6(c, tglt/totc 0q- Ms I J,'c(C. Itz

{.M'..\,/JL- SZALLITAST SZERZ0DES. JrS/tcr,. 6(c, tglt/totc 0q- Ms I J,'c(C. Itz {.M'..\,/JL- SZALLITAST SZERZ0DES Itz JrS/tcr,. 6(c, tglt/totc 0q- Ms I J,'c(C I amely l6trejiitt egyr6sz16l O rszd gos Onkol6gi ai Int0zet ll22budapest, R6th Gy. u. 7-9. ad6sz6ma: I 53-09769-2-43 banksz5m

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Amely ldtrejdtt egyrdszrll Tenk Kiizs6g onkormfnyzata (sz6khelye: 3359 Tenk, F6 rit 58.; ad6sz6ma: 15729277-2-10) kepviseletdben Szopk6 Tamds polgdrmester, mint megrendel6

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

2, ASZERZ5DESTARGYA. N6v:

2, ASZERZ5DESTARGYA. N6v: Biztsit6si szerz6d6ses felt6telek IIl. t s z ajhnlati kd tb en Casc biztsit6s amely l6trejcitt egyt6szt6l N6v: 6zd V6ts dnkrmhtlzata Sz6khely: 3600 Ozd, Vtirshdz t6r 1, Ad6sz m: 15726487-2-05 Ttzsszitma:

Részletesebben

l. Aszerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei

l. Aszerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei \nq lscr-rfecu\sar Szillitisi szerz6d6s Amely l6trej6tt egyrdszr6l Mitrai Gy6grint6zet (szdkhelye: 3233 Mifirahina; ad6szitma: 15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. Urbdn Ldszl6 PhD. f6igazgat6, mint megrendel6

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

Jt -31. var-r,alr ozor szpnz6uns

Jt -31. var-r,alr ozor szpnz6uns Jt -31 t4 var-r,alr ozor szpnz6uns mely ldtrejott egyrdszr6l a TERSEGI ffuf,f,.q.nnx-caznralxolast Kft, (szdkhelye: 4400 Nyiregyhhza, Bokrdta vtca 22., ad6szdm: 1,3992013-2-15; cdgjegyzekszdma: 15-09-

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

OtlhD* \ 1'JJG- 8r4. runvrznsr szrnz6nfs. 1 Preambulum

OtlhD* \ 1'JJG- 8r4. runvrznsr szrnz6nfs. 1 Preambulum OtlhD* \ 1'JJG- 8r4 runvrznsr szrnz6nfs amely ldtrejittt egyrdszr6l a Sz6pmiiv6szeti Mrizeum sz6khely: 1 146 Budapest, D6zsa Gydrgy tt 41. k pviselet ben elj6r: Dr. Baan Ldszl6 f6igazgatd ad6sziim: 5321202-2-42

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Tervezési Szerződés ( módosított )

Tervezési Szerződés ( módosított ) előzmény: 2012.április 24., ICONext Kft. tervezői árajánlat (Asz.: V-2012-03/01-A) 2012.augusztus7. Árvízvédelmi mű megerősítésének kivitelezési időszakára árvízvédelmi terviconext Kft. sz.sz.: V-2012-03/01-Sz01

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás Támogatási Szerződés módosítása

Részletesebben

vallalkozasr szgnz6nes Kdtoldali zfzaldkos padka 1,0-1,0 m ui patyaszerkezet Ielepllese : 4cmAC-11kop6 6 cm AC-11 kot6 30 cm FZKA

vallalkozasr szgnz6nes Kdtoldali zfzaldkos padka 1,0-1,0 m ui patyaszerkezet Ielepllese : 4cmAC-11kop6 6 cm AC-11 kot6 30 cm FZKA Lala 04 4/. vallalkozasr szgnz6nes Amely l6trejott egyreszrol Ozd V6ros Onkomitnyzata (Kdpviseli: Benedek Mih6ly polgdrmester, 3600 Ozd, VArosh6z tdr 1., tel.: 48/574-100) a tov6bbiakban, mint Megrendelo,

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

minőségtigyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : : Átvételi időpont; Felhasználható összeg 2oi7-AO-02> Pénzügyi ellenjegyzés mi a M *»*

minőségtigyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : : Átvételi időpont; Felhasználható összeg 2oi7-AO-02> Pénzügyi ellenjegyzés mi a M *»* J V Ügyiratszám: J^?.^.í.Í ^ ^ Kötelezettségvállalást előkészítő sztály : j^.ííxws)..) j &$>J./\/.eí.'X A szerződés tárgya: l.fl;.^m:fl&u i^jf.'i.jí m A kötelezettségvállalás a..íwmí.'ít... évi költségvetés..

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Szfllitrlsi szerzfidils. 117 ll04l-207 7 614l bankszriml asz6mu, 0l-09_561 903. ft 14-16 szdkhelyri Variomedic I(ft. nevri szrillit6.

Szfllitrlsi szerzfidils. 117 ll04l-207 7 614l bankszriml asz6mu, 0l-09_561 903. ft 14-16 szdkhelyri Variomedic I(ft. nevri szrillit6. Szfllitrlsi szerzfidils /{3 t5 f tott amely ldtrejdtt egyrdszt a Budapest, Haller utca29. szdm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy Orszdgos Kardiol6giai nt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:

Részletesebben

G_Ld c\\, Szillitdsi szerzfidils. Megrendel6), kdzcitt, az ajinlatiban felsorolt termdkek szilllitdsfuaa kdvetkez6 feltdtelek mellett:

G_Ld c\\, Szillitdsi szerzfidils. Megrendel6), kdzcitt, az ajinlatiban felsorolt termdkek szilllitdsfuaa kdvetkez6 feltdtelek mellett: G_Ld c\\, Szillitdsi szerzfidils Anyaggazdail kod6si oszti5ly: amely ldtrejott egyrdszt a Budapest, Haller utca 29. szdm alatti szdkhelyii Gottsegen Orszdgos Kardiol6giai Int6zet, Dr. Ofner p6ter mint

Részletesebben

felsorolt 6s a Megrendeld 6ltal elfogadott, e erm6keket 6s termdkmennyis6get az ugyanott 1./ pontban meghathrozott 6rumennyis6get

felsorolt 6s a Megrendeld 6ltal elfogadott, e erm6keket 6s termdkmennyis6get az ugyanott 1./ pontban meghathrozott 6rumennyis6get \ SZALL1TASI SZNNZ0Nfr'S Anyaggazddlkodiisi oszt5ly:... amely l6trej6tt egyrlszt a Gottsegen Gyiirgy OrszSgos_ Kardiol6giai Int6zet, a Magyar nrr"rirr.i".ri6mii vezetett 10032000-0r+grs6q-00000000 banksz6mlaszdmu

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

^8 17s-rfN,t. Adtisvdteli

^8 17s-rfN,t. Adtisvdteli ^8 17s-rfN,t Adtisvdteli amely ldtrejdtt egyresztll Salg6tarj rin Megyei Salg6tarjrin, Mirzeum t6r 1., kdpviseli: dr. Ga6l Megrendel 6 (a tov bbiakb an v e v 6), m6srdszr6l: Neve: AUTO-TRADE '91 Kft. Cime:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Eseti Hitel terméket, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül,

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

;;";y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a

;;;y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a ADOSZAl'{ 18160374-r-41 A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a DIOTONES ALAPiTVANY Kozhasznuszewezet ll34 Budapesto Szabolcs u. 7. Erv6nyes: Budapest, 2013. m6jus 31.,ffi5ru,

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Flyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Flyószámlahitelt, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül, a

Részletesebben

V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando,

V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando, V LJ TdLS{Sf$ OR Nemzeti M6dia- 6s Hirkiizl6si Hat6sdg Szolgriltatdsbej elentdsi Osztily 1133 Budapest, Visegridi u. 106. Iktat6szdm: KL-Q]/20 I 5/1. Ugyint6zo: Lebenszky Akos T6rgy: Beielent6s (internet-ho

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

.,rmfe. M4e0802 gbl+ -\ala-"v-.os.ab. o l/- --l' o. Vrillalkozfsi szerz6d6s

.,rmfe. M4e0802 gbl+ -\ala-v-.os.ab. o l/- --l' o. Vrillalkozfsi szerz6d6s Vrillalkozfsi szerz6d6s.,rmfe iltlt tltllltltl I til M4e0802 gbl+ -\ala-"v-.os.ab. mely l6trejdtt egyrdszr6l az MFB Magyar Fejleszt6si Bank Zirtkdrfien Mfikiid6 R6szv6nytdrsasrig (szdkhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

L66.toltalt. Sz6llit:f,si szemdd6s

L66.toltalt. Sz6llit:f,si szemdd6s Sz6llit:f,si szemdd6s L66.toltalt amely l6trejdtt egyrdszt a Budapest, Haller utca 29. szdm alalti sz6khelyti Gottsegen Gydrgy Orszfgos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:

Részletesebben

/l- 5qY'4 lzoth. GikS:{,8{ l*rl. - cdgbirosdgibejegyz6s sz6ma: 13-09-r27340 - ad6szttma: - bankszdmla szdma: k6pviseletre j ogosult szemdly:

/l- 5qY'4 lzoth. GikS:{,8{ l*rl. - cdgbirosdgibejegyz6s sz6ma: 13-09-r27340 - ad6szttma: - bankszdmla szdma: k6pviseletre j ogosult szemdly: DSvETELT szerzl4s qy'4 lzth GikS:{,8{ l*rl ely letrejtt egyrdszt 1096 Budpest Hller u.29. szh ltti szdkhelyu Gttsegen Gyiirgy rszdgs Krdil6giilnt6zet, int Vev ( tvdbbikbn: Vevd), bnksz6l 6t vezetl bnk

Részletesebben

. amely letrejcitt egyr6szr6l a. ' 4ll. kdpviseloje: dr. Palatka Livia. r'ezdrigazgat6). mint megrendelo (a toviibbrakban: Megrendelci)

. amely letrejcitt egyr6szr6l a. ' 4ll. kdpviseloje: dr. Palatka Livia. r'ezdrigazgat6). mint megrendelo (a toviibbrakban: Megrendelci) ADASVETELI SZERZODES. amely letrejcitt egyr6szr6l a XIII. Keriileti Kdzszolgiltat6 Zrt. (szdkhelye: ll3l Budapest. B6ke u.65.: cdgjegl'zdkszrima: 01-10-042850r ad6szama: 12052585-2- ' 4ll. kdpviseloje:

Részletesebben

/,r. SzdllftSsi szerz6d6s HTC- 082-2010. t.2. t.l 1.1. mely l6trejott egyrlszrol a

/,r. SzdllftSsi szerz6d6s HTC- 082-2010. t.2. t.l 1.1. mely l6trejott egyrlszrol a lv+.s z. L^qt l'3 t-ua SzdllftSsi szerz6d6s HTC- 082-2010 mely l6trejott egyrlszrol a a Vaszary Kolos K6rhiz (2500 Esztergom, Pet6fi l6t26-28., k6pviseli: ) mint vev6 - tov6bbiakban Vev6 - - Ad6sz6m: 15388117-2-11

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

V6llalkozisi Szerz6d6s

V6llalkozisi Szerz6d6s V6llalkozisi Szerz6d6s Mely ldtrejatt az aldbbi felek kbzdtt: Ndv: Haidriszoboszl6 Vrl ros Onkorminvzata Szdkhelye: 4200 Ha.idriszoboszki, H6siik tere l. K6pviseli: Dr. Sr5vr{gr5 Lr{szl5 polg6rmester Ad6szfma:

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel célja ingatlan vásárlás új műszaki berendezés új gépvásárlás új üzemi

Részletesebben

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S ' I-r) I rt'? vl /J xhu 5 - I l/ Zo 43 MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA amely ldtrej6tt egyft,szt Magyarorszdg Nemzeti Fejleszt6si Minisztere (nevdben elj6r Dr. Volner PAI infrastruktrir66rt fe I elo s filamtitkdr),

Részletesebben

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Szun: 11175-11/2010. Javaslat a salgrl vagyon Kft. iigyvezet6 igazgatfja 2009. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2010. 6vi pr6miumfeladatainak kiir:is6ra

Részletesebben

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a Vlmo-stv Atulu,,r t {z{ \ $sztoomnnv SZOLGALTATASI SZERZ6DES Amely l6trejdtt egyreszr6l a V6lt6-s6v Alapitv6ny sz6khely: 1085 Budapest, Pal u.2. ad6szem:'18108189-1-42 szamlavezetd bank: K&H Bank Zrt.

Részletesebben

?09 rufi, /,? Tfj dkozta td s a d i6 kok fogla I koztatirsd na k a l a pvet 6 adszitsi s:za bfi lya i rd I. Kedves Diakok!

?09 rufi, /,? Tfj dkozta td s a d i6 kok fogla I koztatirsd na k a l a pvet 6 adszitsi s:za bfi lya i rd I. Kedves Diakok! ?09 rufi, /,? Tfj dkozta td s a d i6 kok fogla I koztatirsd na k a l a pvet 6 adszitsi s:za bfi lya i rd I Kedves Diakok! Evr6l dvre egyre t6bb di6k d$nt figy, hogy a sziiniddt - vagy annak egy rdszdt

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

-:;r:," ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer

-:;r:, ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer Orszdgos Tisztif6orvosi Hivatal JSrvSnyiigyi F6oszt6ly 1097 Budapest, Gy6li ii2-6.1437 Budapest, Pf. 839. Kcizpont: 476-1100, Tel: (36-1) 215-5331, Telefax: (36-1) 215-5311 E-mail : jaw any @oth. antsz.hu

Részletesebben

http//www.kozbeszerzss.hr.r/1id/ertesito/pid/0iertesitohirdetmenyproperties?objectld... 2011.04.18.

http//www.kozbeszerzss.hr.r/1id/ertesito/pid/0iertesitohirdetmenyproperties?objectld... 2011.04.18. K0zbeszerzesek Tan6csa - F6oldal L oldal,osszesen: 5 Kdzbeszerzdsi6rtesit6 szdma: 2011 I 36 Ajinlatkdr6: E0tv0s Karoly Megyei Kiinyvtar 6s K0zmiivel6ddsi lntdzet Nyertes aj6nlattev6: Labrador Kereskedelmi

Részletesebben