Az ELTE Kerekes Kollégium Számítógépes Hálózatának (KEREKNET) Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ELTE Kerekes Kollégium Számítógépes Hálózatának (KEREKNET) Szabályzata"

Átírás

1 Az ELTE Kerekes Kollégium Számítógépes Hálózatának (KEREKNET) Szabályzata 2009

2 1. Bevezetés A kollégiumi hálózat (továbbiakban KEREKNET) használati szabályzata mindenkire vonatkozik, aki a számítógépét a kollégium számítógép hálózatába köti. Mivel a KEREKNET az egyetemi hálózat része, az itt nem szabályozott minden (technikai és fegyelmi) kérdésben az egyetemi hálózat használati szabályzata a mérvadó. Kollégiumi hálózat alatt, szőkebb értelemben a kollégiumban lévı kábelezést és az azt kiszolgáló aktív eszközöket értjük, valamint ennek összeköttetését az egyetemi hálózattal; tágabb értelemben az ezen a hálózaton keresztül elérhetı szolgáltatások összességét (erıforrás gépek, egyetemi hálózat elérhetısége, Internet, szervereken futtatható programok, stb.). A kollégiumi hálózat a kollégium tulajdona. Célja, hogy a kollégisták tanulmányait, szakmai fejlıdését és kikapcsolódását, illetve a kollégiumi közösségi élet magasabb szintre emelését elısegítse. A kollégiumi hálózaton minden megengedett, ami nem tiltott, és másnak kárt nem okoz. Bizonyos tevékenységek azonban számítógéppel való visszaélésnek minısülnek, melyeket minden esetben szigorúan szankcionál a kollégium és az egyetem. A kollégium lakói anyagi felelısséggel tartoznak az általuk okozott károkért, továbbá a hálózaton (ELTENET, INTERNET, stb.) tanúsított etikátlan magatartásuk miatt korlátozó intézkedések alá eshetnek (a hálózat használatából, illetve a kollégiumból történı kizárás). A kollégium hálózatának mőködését a rendszergazdák koordinálják, felügyelik. A kollégiumi számítógépes hálózat használata kizárólag az ELTE Hálózati Szabályzatában foglaltak szigorú megtartásával engedélyezhetı. 2. Üzemeltetés 2.1. Csatlakozás a hálózathoz A KEREKNET-re csatlakozás elıfeltételei: Saját tulajdonú számítógép Saját tulajdonú hálózati csatolókártya Saját tulajdonú CAT5 UTP patch kábel, a hálózati kártya és a fali csatlakozó összekötéséhez, Jóváhagyott IP-cím kérılap Felelısségvállalás a saját számítógépen található programok, állományok jogtisztaságáért, A felhasználó aláírása, mellyel igazolja, hogy a jelen szabályzatot kellıen áttanulmányozta, egyetért vele, magára nézve kötelezınek tartja és betartja a szabályzatban foglaltakat 2.2. Ip-cím igénylés menete: A mellékletben szereplı IP-cím (Internet) igénylı lapot kitöltve kell eljuttatni a kollégium igazgatójához. A kollégium igazgatójának jóváhagyását követıen a kollégium rendszergazdája rögzíti a felhasználót a kollégium hálózatán. Az igénylési lap kitöltésénél felhívjuk a figyelmet a fizikai cím (MAC Address) pontos megadására, aki hibás címet ad meg annak nem lesz Internet hozzáférése. Amennyiben a tanév során az igénylılapon megadott adatokban változás történik (Számítógép csere, szoba csere stb.), a változást haladéktalanul jelezni kell a kollégiumi rendszergazdánál a Változás bejelentı lap kitöltésével Az üzemeltetés jogai Annak érdekében, hogy a Kollégium számítógépes rendszere védett legyen jogosulatlan használat, illetve károkozás ellen, a kollégiumi rendszergazdák fenntartják maguknak azt a jogot, hogy indokolt esetben bárkit a kollégiumi szerverek és a hálózat használatából kizárjanak; megnézzenek, lemásoljanak vagy izoláljanak bármely file-t amely kapcsolatban lehet a rendszer vagy a hálózat jogosulatlan használatával. Az ilyen módon tudomásukra jutott információt a rendszergazdák hivatali titokként kezelik

3 A rendszergazdák fenntartják maguknak azt a jogot hogy a kollégiumi számítógépes hálózatot bármikor ellenırizzék, leállítsák vagy átkonfigurálják, illetve fenntartanak maguknak bármely egyéb intézkedési jogot, amely szükséges lehet a kollégium számítógépes erıforrásainak megvédéséhez, és a további mőködés biztosításához. 3. Tiltott tevékenységek Az érvényes jogszabályok szerint tilosak az alábbiak: Más felhasználók adataiba - annak beleegyezése nélkül belenézni,- még akkor is ha ez lehetséges lenne. Másik személy megszemélyesítése a hálózaton, akár a nevében történı levélküldéssel, akár más módon Mások zavarása, zaklatása, megtévesztése Hálózaton továbbított információk jogosulatlan megszerzése, megváltoztatása vagy ilyen irányú kísérlet A levelezési szabályok megsértése. Olyan anyag továbbítása vagy közzététele a hálózaton, amely a magyar törvényeket, a hatályos egyetemi, kollégiumi szabályokat, illetve az általános emberi, etikai normákat sérti Politikai, vallási, etnikai, uszító, stb. megnyilatkozások közzététele, továbbítása Account -ok kölcsönadása. A felhasználói azonosító személyre szól, így annak átruházása szigorúan tilos. A felhasználó köteles olyan jelszót választani, amely nem könnyen kitalálható. (Kerülendı tehát többek között a rendszám, ismerıs neve, születési dátum, stb.) Más felhasználókat sértı magatartás (indokolatlanul ismeretlenek felhívása, fenyegetı levelek küldése, stb.). Bármely gépen az engedélyezettnél nagyobb jogosultság szerzése (betörés) Reklámnak minısülı anyagok elhelyezése Bármely rendszerbeállítás megváltoztatása illetve hálózati kártya jogosulatlan használata, bejelentés nélküli átruházása. Ebbe beletartozik a szobában a saját gépen a hálózati cím (IP cím), gépnév megváltoztatása is. Amennyiben erre mégis szükség lenne, ez csak a rendszergazda tudtával és beleegyezésével történhet. A hálózat mőködésében zavart elıidézı, vagy folyamatosan erıs hálózati forgalmat generáló illetve (a kollégiumi szervereken) indokolatlanul erıforrás igényes alkalmazások futtatása. Vírusok terjesztése, illetve a feltehetıen vírusos számítógépek hálózatban üzemeltetése A hálózat üzemeltetéséhez szükséges hardver eszközök mindenfajta megbontása, szerelése, átkonfigurálása, rongálása, HUB -okhoz csatlakozó kábelek önkényes átrendezése, a hálózat fizikailag más hálózathoz történı csatlakoztatása Bejelentés nélkül fizikailag vagy logikailag eltérı belsı hálózatot üzemeltetni (pl.: IP címeket NAT -olni, stb.) A hálózatra a rendszergazdák tudta és beleegyezése nélkül gépet csatlakoztatni. Nem oktatási célból külsı hálózatra irányuló szervert (szerver szolgáltatást) üzemeltetni PEER-TO-PEER hálózat használata Bármilyen fájlcserélı program használata DHCP server üzemeltetése (IP címek dinamikus kiosztása) Egyetemi címtartományon kívül esı domain név használata Hibásan beállított levelezıprogram használata Open proxy, open relay üzemeltetése A kollégium a hálózati hibák és esetleges jogosulatlan hozzáférések felderítése érdekében a hálózatra csatlakoztatott gépekrıl, illetve a számítógépek felhasználóiról nyilvántartást vezet A levéltitok Mások leveleinek elolvasása évszázadok óta hagyományosan tilos. Ez az elektronikus leveleknél is így van. Tehát ez levéltitok megsértésének minısül, ezért a Btk. hatáskörébe tartozik

4 3.2. Szerzıi jogok A szellemi alkotásokat hagyományosan szerzıi jogok védik. Erre a védelemre nevének megadásával automatikusan jogosult a szerzı. A szerzıi jogok védelmére nemzetközi egyezmények vonatkoznak, melyek Magyarországon is érvényesek. "Copyright" által védett szoftvert csak az idevonatkozó szerzıdéssel összhangban lehet használni. A szerzıi jogok megsértése a Btk. hatáskörébe tartozik Károkozás A számítógépek és a hálózat rendeltetésszerő mőködésének lehetetlenné tétele, a gép tönkretétele szándékos károkozás a Btk.-ba ütközı cselekedet, amely a hálózat használati jogának megvonásán túl büntetıjogi következményekkel jár. 4. Jogsértések és etikai szabályok részletezése A fentiek értelmében a kollégiumi hálózati etikai követelmények szerint részletezve nemkívánatosak a következık: 4.1. Bejelentkezési kísérletek más gépre Etikusnak tekinthetı a guest account (password nélkül, illetve "guest" jelszóval) és az Anonymus ftp server kipróbálása. Igen barátságtalan dolog a root illetve system account-on való kopogtatás. Különösen visszataszító, ha a bejelentkezési/betörési kísérletek külföldi gépre történnek, ennek ugyanis az is lehet a következménye, hogy a kollégiumot letiltják a hálózatról (Internetrıl) Betörési kísérletek A közös helyiségekben használt számítógépeken keresztül minden felhasználó kizárólag a saját jelszavával kapcsolódhat a hálózatra. Tilos a gép biztonsági rendszerében levı hibák kihasználásával privilégiumok szerzése. Amennyiben a sikeres betörést az elkövetı a rendszeradminisztrátor tudtára hozza, mielıtt az rájönne, és semmilyen károkozás nem történt, amnesztiában részesül, hiszen hozzájárult a rendszer biztonságának növeléséhez Idegen account használata Más accountjának használata még annak engedélyével is tilos Idegen jelszó kiderítése Más valaki jelszavának kiderítésére irányuló kísérletek tiltottak A file tulajdonosainak jogai Tilos bármely file átvitele más gépre vagy accountra a file tulajdonosának tudomása, szándéka nélkül. Lehet természetesen, hogy a tulajdonosnak éppen az a szándéka, hogy bárki olvashassa, lemásolhassa azt a file-t, ekkor ezt az erre utaló konvenciókkal jeleznie kell. (Anonymus ftp server, guest account, gopher server, stb.) 4.6. Egyéb visszaélések Tilos a számítógépnek vagy szoftverének másokat sértı használata. Tilos a számítógépes zaklatás.(az olvasót felháborító levelek, képek, fenyegetı üzenetek küldése.) Tilos mások munkájának akadályozása Profit orientált tevékenység Tilos a szoftverfejlesztés eladás céljára, vagy általában bármely erıforrás használata olyan módon, hogy ebbıl a tevékenységbıl profit származzon a felhasználó számára

5 4.9. Erıforrások pazarlása Tilos az erıforrások pazarlása másokat akadályozó mértékben. Tilos a jogosított személyek megakadályozása jogos tevékenységükben. A kollégium szerverén indokolatlanul nagy mérető tárhely tartós elfoglalása Informatikai eszközök módosítása Tilos a terminálok, számítógépek (szerverek!), géptermi gépek, switchek, hubok, WLAN routerek, fali csatlakozók vagy bármely ezekhez kapcsolt berendezés engedély nélküli megbontása, kikapcsolása, hálózati konfiguráció megváltoztatása. Tilos a hálózati cím illetve szoftver mőködési paraméterek megváltoztatása. Szigorúan TILOS a kollégium szerverei elleni erıszak. A kollégium mail-, ftp-, www szervereinek a konzolját, csak a regisztrált személy használhatja! Az Account kölcsönadása tilos Hirdetések Csak magánhirdetés adható fel. Ügynöki tevékenység tilos. Pilótajáték szervezése tilos. Lánclevelek küldése tilos ( pl.: Küldd el minden ismerısnek kezdető levelek.) Levélküldés Tilos levél küldése hamis feladóval, vagy hamis címmel. Tilos általános címmel levél küldése. 5. A hálózat használatára vonatkozó illemszabályok Az itt felsoroltak nem szankcionáltak, csupán íratlan szabályok, de ha tudunk róluk és betartjuk ıket, nem okozunk kellemetlenséget másoknak. Az, hogy el lehet olvasni egy file-t, nem jelenti azt, hogy el is kell olvasni. Lock-olt gépet a gépteremben nem szabad hosszú ideig otthagyni, mert akkor más nem tudja használni. A felhasználónak takarékoskodnia illik a rendszer erıforrásaival. Lehetıleg minél elıbb törölnie/purgálnia kell azokat a file-okat, melyekre nincs szüksége. Guest account alá, nyomós ok nélkül file-okat felmásolni nem szabad. Jelszavát megváltoztatni nem szabad. A felhasználónak mindent meg kell tennie a rendszer védelméért. Ennek érdekében elsısorban megfelelı jelszót kell választania. Azaz, nem szabad olyan jelszót választani, ami egy szótárban benne lehet. Az ilyen jelszavakat megfelelı program rövid idı alatt megtalálja. Nem szabad olyan jelszót adni ami a környezetbıl kideríthetı (telefonszám, rendszám, barátnı neve). 6. Felhasználókra vonatkozó rendelkezések 6.1.: A felhasználók jogosultságai: A kollégium minden lakója igényelhet egy IP-címet. Indokolt esetben akár többet is, de az igényléshez mellékelni kell egy indoklást, melyet a Diákbizottság bírál el. A felhasználók megfelelı regisztráció esetén a kollégiumi vezeték nélküli hálózatot szabadon használhatják. A kollégium által üzemeltetett vezeték nélküli hozzáférési pontok minden szinten megtalálhatóak, a Hálózai nevek (SSID) az épületrész, és az emeletszám kombinációjából állnak (pl.: A10) Minden felhasználó igényelhet hozzáférést a kollégium szerverére, ezt a szándékot az IP-cím igénylı lapon kell feltüntetni. A hálózat megóvása, és az Internet megfelelı sebességének fenntarthatósága érdekében egy felhasználó maximum napi 5 GB KEREKNETen kívőli adatforgalmat bonyolíthat le. Ez a korlát indokolt esetben a rendszergazdának tett elızetes bejelentést után idılegesen növelhetı. Az adatforgalom átlépése esetén a 7. pontban megfogalmazott szankciók kerülnek alkalmazásra

6 6.2.:A felhasználók kötelezettségei: A felhasználók csak a kollégium által kiosztott IP-címet használják a kollégium hálózatában. Router használata esetén nem használhatja a router DHCP szolgáltatását, illetve ebben az esetben is csak a kollégium által adott IP-címet használhatja a saját számítógépén. A számítógépe elleni támadást, vagy támadási kísérletet haladéktalanul be kell jelentenie a rendszergazdáknál annak érdekében, hogy a további ilyen jellegő cselekmények lehetıség szerint kivédhetıvé váljanak A kollégium szerverére vonatkozó szabályok: Minden a szerverre regisztrált felhasználó rendelkezik az alábbi lehetıségekkel: Web tárhely fiók Saját tárhely A kollégium szerverén Linux operációs rendszer mőködik, grafikus felhasználói felület nélkül. A regisztrációt a rendszergazda végzi, majd a regisztráció során megadott címen értesíti a felhasználót. Minden felhasználó az elsı bejelentkezést követıen köteles megváltoztatni a jelszavát! A jelszónak tartalmaznia kell számot, és nagybetőt is. Illetéktelen használat gyanúja esetén a felhasználó blokkolásra, esetleg törlésre kerül A felhasználói hozzáférések idıtartama: Az IP-címet egy adott tanévre kapja minden felhasználó, a tanév végén a nyári kollégiumot igénylık kivételével minden IP-cím tiltásra kerül. Évközi kiköltözés esetén a kollégiumból történı kiköltözés napjáig használható az IP-cím. Az IP-címet minden tanév kezdetén kell igényelni, az év elején csak az új igénylések leadása után lesz elérhetı az Internet a kollégisták számára. A kollégium szerveréhez való hozzáférés a kiköltözést követı két hét után kerül törlésre. 7. Szankciók 7.1. Szankciók meghozatalára jogosultak A Kollégium fenntartja magának a jogot, hogy a fenti szabályokat megsértıkkel szemben eljárjon. Az egyes eseteket a kollégium igazgatója, illetve a rendszergazdák mérlegelik, a szankciókat a Kollégiumi Bizottság szabja ki Szankciók fajtái Az elkövetett visszaéléseke csoportosítása: - Adatforgalmi korlát átlépése - belsı hálózatot (KEREKNET) érintı gondatlanságból elkövetett esemény (pl.: IP cím ütközés, vírusos számítógép stb.) - belsı hálózaton (KEREKNET) egy vagy több gépet érintı szándékosan elkövetett cselekmény (pl.: WinNUKE használata, DHCP, portscan stb.) - külsı hálózat fele irányuló gondatlanságból elkövetett cselekmény (pl.: hibásan beállított levelezıprogram, open proxy, open relay stb.) - külsı hálózat fele irányuló szándékosan elkövetett cselekmény (pl.: betörési kísérlet, peer to peer, hibásan beállított levelezıprogram, open proxy, open relay, fájlcserélı program használata stb.) Más (külsı) hálózat felügyeleti szervek által kezdeményezett, visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálatokhoz a kollégiumi rendszergazdák minden segítséget megadnak, de ha a visszaélés ténye nem bizonyított, törekszenek a KEREKNET felhasználók személyiségi jogainak védelmére. Az ügy súlyának megfelelıen a kollégiumi rendszergazdák (esetlegesen a KDB-vel, vagy a kollégium vezetıségével, vagy külsı hálózat felügyeleti szervvel a 7.1. pontalapján együttmőködve) büntetést állapítanak meg

7 A büntetések a következık lehetnek: - szóbeli figyelmeztetés - hálózati kapcsolat felfüggesztése terjedhet: o adatforgalmi korlát átlépése esetén 1 nap-1 hónap o belsı hálózatot érintı gondatlanságból elkövetett esemény esetén: megszüntetésig és bejelentésig o belsı hálózaton egy vagy több gépet érintı szándékosan elkövetett cselekmény esetén: 1hét 1 hónap o külsı hálózat fele irányuló gondatlanságból elkövetett cselekmény esetén: 1 hét 2 hónap o külsı hálózat fele irányuló szándékosan elkövetett cselekmény esetén: 1 hét 6 hónap A gondatlanság bizonyítása a felhasználó feladata. Indokolt esetben a kollégiumi rendszergazdák kezdeményezhetik az ügy magasabb - kari illetve egyetemi - szintre továbbítását. A szabályok megsértése esetén elsı esetben a felhasználót figyelmeztetni kell. Különösen súlyos esetben, illetve ha másodszor fordul elı jogsértés, a kollégiumi rendszergazda a dokumentumokat írásban átadja a Kollégium igazgatójának. A döntés meghozataláig a gép, illetve a hálózat üzemeltetıje köteles a használati jogot ideiglenesen megvonni, és súlyos esetben az illetı a kollégium összes gépérıl és a hálózatáról kitiltható. A szankciók ellen fellebbezéssel az ELTE informatikai igazgatójához lehet fordulni. 8. Záró rendelkezések A fentiek a Kollégium lakói és dolgozói által üzemeltetett és a kollégiumi hálózatra kötött gépekre vonatkoznak. A kollégium számítógépei és a hálózat csak a fenti szabályokkal összhangban használhatók. A rendszer használatba vételével a felhasználó automatikusan jelzi, hogy a fentiekben foglaltakat elfogadja. A Diákbizottság által elfogadott jelen szabályzat február 24. napjától lép életbe, és ezzel egyidejőleg a korábbi azonos címő szabályzat hatályát veszíti. Budapest, február Dr. Kálóczy Ernı Belsı Ádám Igazgató DB elnök... Tajti Roland Rendszergazda - 6 -

8 Mellékletek

9 IP-cím (Internet) igénylı IP-Cím (Rendszergazda tölti ki): Név:... EHA kód:... Szobaszám:... cím:... Gépnév:... Hálózati kártya Fizikai címe (MAC Address): : : : : : Vezeték Nélküli csatlakozás Fizikai címe (MAC Address): : : : : : Ha valaki nem tudja a számítógépe fizikai címét a honlapon talál segítséget. Szeretnék hozzáférést a kollégium szerveréhez: igen nem (megfelelı válasz aláhúzandó. Figyelem! Ez a szerver nem ekvivalens az ftp szerverrel!) Ha az elızı kérdésre igen választ adott: Igényelt azonosító:... Budapest, Kollégium Igazgató Igénylı... Rögzítést végzı Rendszergazda

10 IP-cím (Internet) Változás bejelentı IP-Cím Név:... EHA kód:... Szobaszám:... cím:... Gépnév:... Hálózati kártya Fizikai címe (MAC Address): : : : : : Vezeték Nélküli csatlakozás Fizikai címe (MAC Address): : : : : : Ha valaki nem tudja a számítógépe fizikai címét a honlapon talál segítséget. Szeretnék hozzáférést a kollégium szerveréhez: igen nem (megfelelı válasz aláhúzandó. Figyelem! Ez a szerver nem ekvivalens az ftp szerverrel!) Ha az elızı kérdésre igen választ adott: Igényelt azonosító:... Budapest, Kollégium Igazgató Igénylı... Rögzítést végzı Rendszergazda

11 Kitöltési útmutató IP-Cím: minden esetben a rendszergazda tölti ki! Név: az igénylı teljes neve EHA kód: az igénylı EHA kódja Szobaszám: az igénylı kollégiumi szobaszáma cím: az igénylı által használt cím, Gépnév: az igénylı által használni kívánt gépnév. Üresen hagyott esetben a rendszergazda adja meg. Ha az igényelt gépnév már foglalt a rendszergazda módosíthatja. Hálózati kártya Fizikai címe (MAC Address): Vezeték Nélküli csatlakozás Fizikai címe (MAC Address): Ha valaki nem tudja a számítógépe fizikai címét a honlapon talál segítséget. A vezeték nélküli címet csak abban az esetben kell megadni, ha az igénylı rendelkezik vezeték nélküli csatlakozással, és azt használni kívánja. A kollégium szerveréhez történı azonosító igénylése: Minden jelenlegi felhasználót kérek, hogy ha továbbra is szeretne hozzáférést, azt itt jelezze. Ebben az esetben a már meglévı azonosítótokat kell megadni A kollégium szerverén (zion) az alábbi lehetıségeket használhatják ki a felhasználók: postafiók Web tárhely (users.kerekes.elte.hu/azonosito) Tárhely Figyelem! A kollégium szerverén linux operációs rendszer üzemel grafikus felhasználói felület nélkül!(csak parancssoros konzol) Az fiókjához mindenki hozzáférhet levelezı programok segítségével (Outlook). A regisztráció megtörténtérıl, és a konkrét azonosítókról mindenkit a megadott címén értesít a rendszergazda. A szerver hozzáféréshez igényelt azonosítót (ezzel a felhasználónévvel tudsz belépni a szerverre) csak annak kell megadni, aki igényelte a hozzáférést. A rendszergazda módosíthatja az azonosítót, ha az már használatban van. Tajti Roland Rendszergazda

Informatikai Rendszer Használati Szabályzat

Informatikai Rendszer Használati Szabályzat SZABADSZÁLLÁSI ÁMK JÓZSEF ATTILA KÖZÖSSÉGI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY Informatikai Rendszer Használati Szabályzat Jóváhagyta:.. Szabadszállás 2013. Érvényes: 2013. 07.19. Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról 2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról Az Eszterházy Károly Főiskola (továbbiakban EKF) Informatikai Központjának

Részletesebben

Hálózat Használatbavételi Szabályzat (Vásárhelyi Pál Kollégium)

Hálózat Használatbavételi Szabályzat (Vásárhelyi Pál Kollégium) (Vásárhelyi Pál Kollégium) 1. Hatáskör Jelen dokumentum a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Vásárhelyi Pál Kollégiumában lévő számítógépes hálózat használatát szabályozza. A szabályzatot

Részletesebben

Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre

Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre - 1 - Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre 1. lépés: az Egyetem Novell hálózatába történő bejelentkezéskor az alábbi képernyő jelenik meg: az első sorban a felhasználónevet, a második

Részletesebben

Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata

Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata 2010. Készítette: Vitéz Zsolt számítástechnika szakos pedagógus 1 Szabályzat A Móra Ferenc Általános Iskola informatikai

Részletesebben

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai 1. számú melléklet Etikai Kódex 1. Az el fizet személyes adatai Amennyiben az el fizet személyes adatai (bejelentkezési azonosító, jelszó) nem a szolgáltató hibájából kerülnek illetéktelen személyhez,

Részletesebben

Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat

Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat Tartalom: 1. A szabályzat célja 2. Az Informatikai Rendszer célja 3. Eszközök 4. Felhasználók 5. Jogosultságok 6. Szolgáltatások 7. Az Informatikai Rendszer használata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat Ady Endre VKMK, Baja

Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat Ady Endre VKMK, Baja Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat Ady Endre VKMK, Baja Tartalom: 1. A szabályzat célja... 1 2. Az Informatikai Rendszer célja... 1 3. Eszközök... 1 4. Felhasználók... 2 5. Jogosultságok... 2 6. Szolgáltatások...

Részletesebben

Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása

Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása 1 Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása A jelszavak használatáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem informatikai és kommunikációs hálózata használatának és üzemeltetésének szabályai, abban

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Az informatikai és hírközlési miniszter. 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program

Az informatikai és hírközlési miniszter. 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Az informatikai és hírközlési miniszter 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Felhasználói Szabályzatának közzétételéről A Nemzeti Információs Infrastruktúra

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA

Részletesebben

Informatikai Szabályzat

Informatikai Szabályzat Informatikai Szabályzat I.Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda informatikai rendszerének használati szabályzata Készítette:...... Péter Miklós Vecsei László

Részletesebben

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv v.1.5. Budapest, 2008. július 17. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 3 1.2 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK... 3 1.3 A DOKUMENTUM

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

Számítógép használati szabályzat

Számítógép használati szabályzat Számítógép használati szabályzat 1. Bevezetés Jelen dokumentum (továbbiakban Szabályzat) feladata, hogy a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár (továbbiakban könyvtár) számítógépeinek és hálózatának használatát

Részletesebben

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 Tartalom Bevezetés...2 Az Informatikai Rendszer...3 A rendszergazda...4 A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 A tanulók számítógéphasználatára vonatkozó elírások...7 A Szabályzat hatálya...8 1 Bevezetés

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem. Herman Ottó Kollégiumának. Informatikai Infrastruktúra Szabályzata

Szegedi Tudományegyetem. Herman Ottó Kollégiumának. Informatikai Infrastruktúra Szabályzata Szegedi Tudományegyetem Herman Ottó Kollégiumának Informatikai Infrastruktúra Szabályzata I. Általános rendelkezések 1. (1) A Szabályzat hatálya az SZTE Herman Ottó Kollégium A és B (Fürj utca) épületének

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység -06 3-06 68-06 Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 8 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 68-06

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 5 8 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Informatikai Szabályzata

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Informatikai Szabályzata Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Informatikai Szabályzata 1. A szabályzat célja Az Informatikai szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) feladata a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: intézmény)

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 3. számú melléklet az informatikai biztonsági és üzemeltetési kérdések rendjérıl szóló 16/2008. (08.19.) számú elnöki utasításhoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EMIR jogosultságkezelési szabályzat Tartalom

Részletesebben

Számítógép használati rend

Számítógép használati rend Számítógép használati rend Hálózatunk része a Sulinet/Közhálónak és az Internetnek, ezért szükséges, hogy szabályzatunk a nemzetközi normákhoz igazodva magában foglalja mindazokat a szigorú szabályokat

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum. Értelmező rendelkezések

2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum. Értelmező rendelkezések 2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum A jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) a Pécsi Tudományegyetem hálózatának

Részletesebben

Hibabehatárolási útmutató [ß]

Hibabehatárolási útmutató [ß] Hibabehatárolási útmutató [ß] Amennyiben a KábelNET szolgáltatás igénybevétele során bármilyen rendellenességet tapasztal kérjük, végezze el az alábbi ellenırzı lépéseket mielıtt a HelpDesk ügyfélszolgálatunkat

Részletesebben

TestLine - zsoltix83 hálozat 1 Minta feladatsor

TestLine - zsoltix83 hálozat 1 Minta feladatsor lkalom: n/a átum: 2017.01.19 10:36:08 Oktató: n/a soport: n/a Kérdések száma: 24 kérdés Kitöltési idő: 42:56 Pont egység: +1-0 Szélsőséges pontok: 0 pont +51 pont Értékelés: Pozitív szemléletű értékelés

Részletesebben

Az ügyfelet minden anyagi vagy egyéb jellegő érdekeltségemrıl tájékoztatom és ezeket az érdekütközéseket fair módon kezelem.

Az ügyfelet minden anyagi vagy egyéb jellegő érdekeltségemrıl tájékoztatom és ezeket az érdekütközéseket fair módon kezelem. Kijelentem, hogy az MPTSZ Egyesület (továbbikban Egyesület vagy MPTSZE) Etikai kódexében, Mőködési szabványában és egyéb hatályos szabályzatokban foglaltakat betartom. Tudomásul veszem, hogy bármilyen

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai Hatály: 2013. VII. 26 tól Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 125/2013. (VII. 25.) szenátusi határozat

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú, router

Netis vezeték nélküli, N típusú, router Netis vezeték nélküli, N típusú, router Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típusok: WF-2409/WF2409/WF2409D A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli, N típusú, router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv,

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis vezeték nélküli, kétsávos router Gyors üzembe helyezési kézikönyv WF2471/WF2471D A csomagolás tartalma (Két sávos router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv) 1. Csatlakozás 1. Kapcsolja

Részletesebben

INFORMATIKAI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2013 SZMSZ 4. sz. melléklete INFORMATIKAI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Részletesebben

QuickSend. E-Mail, és SMS küldés program. Felhasználói kézikönyv. Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft.

QuickSend. E-Mail, és SMS küldés program. Felhasználói kézikönyv. Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft. E-Mail, és SMS küldés program Felhasználói kézikönyv Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft. -1- (30)264-92-05 Tartalomjegyzék A programról általában... 3 Hardware software igény...

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM 7. 6. verzió BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE Budapest, 2009. február november A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek 2008. augusztus 01. 3. számú melléklet. Informatikai Szabályzat

Általános Szerzdési Feltételek 2008. augusztus 01. 3. számú melléklet. Informatikai Szabályzat 3. számú melléklet Informatikai Szabályzat A Drót-Net Kft (továbbiakban Szolgáltató) Informatikai Szabályzata (e szabályozás összhangban van az 1997. évi XLVII. törvénnyel és e törvény rendelkezései ill.

Részletesebben

H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK

H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK I. A DIGI Online szolgáltatás meghatározása... 2 II. A technikai feltételek... 2 1. A DIGI Online eléréséhez használható

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum

Részletesebben

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15.

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light

Részletesebben

SZMSZ 7. számú melléklete. Hatályba lépés időpontja: 2009. július 1. Heller Alajosné főigazgató

SZMSZ 7. számú melléklete. Hatályba lépés időpontja: 2009. július 1. Heller Alajosné főigazgató SZMSZ 7. számú melléklete Hatályba lépés időpontja: 2009. július 1. Heller Alajosné főigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. AZ INFORMATIKAI RENDSZER CÉLJA 3 3. ESZKÖZÖK 3 4. FELHASZNÁLÓK

Részletesebben

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató).

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató). Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz XE3023HU0-2 Jelen útmutató a következőkhöz tartalmaz információkat: Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz (DHCP) a következő oldalon: 1 Gyorsútmutató a hálózati

Részletesebben

Informatikai szabályzat

Informatikai szabályzat 1 Kandó Kálmán Szakképző Iskola Informatikai szabályzat Készítette: dr. Tóth István igazgató Tatabánya, 2012. szeptember 03. 2 I. Bevezetés Jelen dokumentum (a továbbiakban: ISZ) a Tatabányai, Szakképző

Részletesebben

WIN-TAX programrendszer hálózatban

WIN-TAX programrendszer hálózatban WIN-TAX programrendszer hálózatban Számítógépes hálózat Hálózat kialakítása Szerver gépre telepítendő alkalmazások: Adatbázis kiszolgáló (Firebird 2.5-ös verzió) WIN-TAX programrendszer Kliens gépre telepítendő

Részletesebben

Vezeték nélküli hálózat

Vezeték nélküli hálózat Vezeték nélküli hálózat Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégiumban elindult a WiFi szolgáltatás. Közösségi terekben, előadókban, könyvtárban érhető el a szolgáltatás.

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Tartalomjegyzék 1. Hardver telepítése... 1 2. Számítógép beállításai... 2 3. Bejelentkezés... 4 4. Modem beállítások...

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A router webes felületen történő beüzemelése... 2 4. Hibaelhárítás...

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Szerver oldal: Kliens oldal: 4. Tartományvezérlő és a DNS 1. A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. INTERNET

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Gyors telepítési kézikönyv

Gyors telepítési kézikönyv netis Vezeték nélküli, N router Gyors telepítési kézikönyv 1. A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli,n Router, Hálózati adapter, Ethernet kábel, Kézikönyv) * A kézikönyv, az összes, Netis, 150Mbps/300Mbps

Részletesebben

Alapfogalmak. Biztonság. Biztonsági támadások Biztonsági célok

Alapfogalmak. Biztonság. Biztonsági támadások Biztonsági célok Alapfogalmak Biztonság Biztonsági támadások Biztonsági célok Biztonsági szolgáltatások Védelmi módszerek Hálózati fenyegetettség Biztonságos kommunikáció Kriptográfia SSL/TSL IPSec Támadási folyamatok

Részletesebben

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat I. Bevezetés 1.1. A DIGI Online szolgáltatás (a továbbiakban: DIGI Online ) üzemeltetője a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

Szent István Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat 2b sz. melléklet, oldalszám: 1/8. Informatikai szabályzat

Szent István Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat 2b sz. melléklet, oldalszám: 1/8. Informatikai szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 2b sz. melléklet, oldalszám: 1/8 Informatikai szabályzat I. Bevezetés Jelen dokumentum (a továbbiakban: ISZ) a Szent István Gimnázium, 1148 Budapest, Ajtósi Dürer sor

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

EU LOGIN KÉZIKÖNYV. Tartalom

EU LOGIN KÉZIKÖNYV. Tartalom EU LOGIN KÉZIKÖNYV Az EU Login az Európai Bizottság megújult felhasználó-azonosítási rendszere, amely a korábbi ECAS rendszert váltja fel. Az EU Login lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen

Részletesebben

Regisztráció (kb. 10 perc)

Regisztráció (kb. 10 perc) EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság Egész életen át tartó tanulás program Az Egész életen át tartó tanulás program koordinációja ECAS Kézikönyv Az Európai Bizottság Felhasználó-azonosítási

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány András Az évenkénti felülvizsgálatért

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

A jelen Szabályzat célja, hogy szervezetének és mûködési kereteinek meghatározásával

A jelen Szabályzat célja, hogy szervezetének és mûködési kereteinek meghatározásával A TTK Számítástechnikai Szolgáltató Központ Mûködési Szabályzata A jelen Szabályzat célja, hogy szervezetének és mûködési kereteinek meghatározásával elõsegítse TTK Számítástechnikai Szolgáltató Központ

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA részére 2007. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...3 2. Eszközök...3 3. Jogosultságok...4 4. Szolgáltatások...6 5. Multimédiás

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Készítette: Szentgyörgyi Attila Turcsányi Tamás Web: http://www.wyonair.com E-mail: 2008. november 8. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 8 03 000 0 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

Az Informatikai Rendszer Használati és Védelmi Szabályzata

Az Informatikai Rendszer Használati és Védelmi Szabályzata Az Informatikai Rendszer Használati és Védelmi Szabályzata Készítette:...... Károlyi Attila Szász Imre igazgatóhelyettes rendszergazda...... Horváth Tibor Verebélyné Erdei Gréte munkaközösség-vezető tanulói

Részletesebben

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról Az Informatikai Igazgatóság minden aktív egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkező egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy

Részletesebben

Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában?

Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában? CMC Minősítő vizsga Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában? 2004.02.10. Miről lesz szó? Mitvédjünk? Hogyan védjük a papírokat? Digitális dokumentumokvédelme A leggyengébb láncszem Védelem korlátai

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Elektronikus számlázás Felhasználói kézikönyv V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Tartalomjegyzék: 1.0 Általános áttekintés 3 2.0 Email értesítés 4 3.0 Bejelentkezés 4 4.0 Számlafelület 5 5.0 Számla keresése

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 0 43 0 8 0.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

AJÁNLAT. Kfl Telefonrendszer Prepaid szolgáltatás használatára. Kfl Informatikai Betéti Társaság. Kommunikációs üzletág

AJÁNLAT. Kfl Telefonrendszer Prepaid szolgáltatás használatára. Kfl Informatikai Betéti Társaság. Kommunikációs üzletág Ajánlat AJÁNLAT Kfl Telefonrendszer Prepaid szolgáltatás használatára. Kfl Informatikai Betéti Társaság Kommunikációs üzletág www.eur21.eu info@eur21.eu +36 24 200 000 +36 209 243 486 Page 1 Bemutatkozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv 1. A csomag tartalma

Részletesebben

EDUROAM WI-FI beállítása

EDUROAM WI-FI beállítása EDUROAM WI-FI beállítása Az eduroam oktatási és kutatási intézmények nemzetközi szövetségének a szolgáltatása, amely lehetővé teszi a szövetség tagjainak felhasználói számára, hogy egy másik eduroam szövetségbeli

Részletesebben

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben

DHCP. Dinamikus IP-cím kiosztás DHCP szerver telepítése Debian-Etch GNU linuxra. Készítette: Csökmei István Péter 2008

DHCP. Dinamikus IP-cím kiosztás DHCP szerver telepítése Debian-Etch GNU linuxra. Készítette: Csökmei István Péter 2008 DHCP Dinamikus IP-cím kiosztás DHCP szerver telepítése Debian-Etch GNU linuxra Készítette: Csökmei István Péter 2008 IP címek autmatikusan A DHCP szerver-kliens alapú protokoll, nagy vonalakban a kliensek

Részletesebben

Citibank Online Internet Banking Használati útmutató

Citibank Online Internet Banking Használati útmutató Citibank Online Internet Banking Használati útmutató Bevezető A Citibank Online Internet Banking segítségével a nap 24 órájában, biztonságosan intézheti pénzügyeit, hiszen számos banki szolgáltatás elérhető

Részletesebben

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Hikvision IP kamera Gyorsindítási útmutató 3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Megjegyzés: A kezelő tudomásul veszi, hogy a kamera internetes vezérlése hálózati biztonsági kockázatokkal

Részletesebben

Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 9.04) 9. gyakorlat

Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 9.04) 9. gyakorlat Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 9.04) 9. gyakorlat Johanyák Zsolt Csaba 1 1. DNS szerver telepítése és beállítása Az alábbi beállításokat a szerver virtuális gépen kell végrehajtani. A DNS kiszolgáló

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS. Videorögzítőkhöz

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS. Videorögzítőkhöz I BEÁLLÍTÁS Videorögzítőkhöz Kérjük olvassa át figyelmesen ezt az útmutatót a készülék használata előtt és tartsa meg jövőben felhasználás céljára. Fenntartjuk a jogot a kézikönyv tartalmának bármikor

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés...

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés... Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii A könyvben szereplő operációs rendszerek...xviii Feltételezések...xviii Minimális rendszerkövetelmények... xix Windows 7...

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Tájékoztató A ZMNE Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ (EISZK) a 2010/2011-es tanévtől

Részletesebben

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés Internet Szolgáltatási Szerződés amely létrejött egyrészről: TolnaAirNet Betéti Társaság, 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. (Cégjegyzék száma: 03-06-114418), (Adószám: 22342083-1-03), mint szolgáltató, a továbbiakban

Részletesebben

web works hungary Rövid technikai tájékoztató a webhosting szolgáltatásról. (PLESK - 195.70.38.53 szerver)

web works hungary Rövid technikai tájékoztató a webhosting szolgáltatásról. (PLESK - 195.70.38.53 szerver) web works hungary Rövid technikai tájékoztató a webhosting szolgáltatásról. (PLESK - 195.70.38.53 szerver) Vezérlőpult A webhosting szolgáltatáshoz a világ egyik vezető vezérlőpultját biztosítjuk. A vezérlőpult

Részletesebben