Általános és értelmező rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános és értelmező rendelkezések"

Átírás

1 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról Általános és értelmező rendelkezések 1. /1/ A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pásztó Város közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki. /2/ E rendelet alkalmazása szempontjából közterület: a./ az ingatlan nyilvántartás (telekkönyv) helyrajzi számmutatójában közterületként (pld.: közút, járda, tér, közpark, stb.) nyilvántartott belterületi földrészlet, továbbá b./ belterületi földrészletek, illetőleg építmények (pld.: épületárkádok alatti járda, alulés felüljáró, stb.) közhasználatra átadott része. /3/ A rendelet előírásait kell alkalmazni közterületre néző épületfal, kerítés igénybevétele esetén is. /4/ Pásztó Város valamennyi közterületén a szeszes ital fogyasztás TILOS! /5/ A rendelet hatálya nem terjed ki: - különböző szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátó ipari üzletek, különféle rendezvények (pld.: vásárok, ünnepnapok, stb.) alkalmából ezek helyszíneire történő kitelepüléseire, - azokra az engedélyekre, melyek a közterület használatáról szóló jogszabályok alapján vendéglátó-ipari előkertre (teraszra) vonatkoznak, azonban a vendéglátó-ipari előkertre (teraszra) engedélyezett közterület használat igénybevételére kiadott engedélyt az engedélyező hatóság visszavonhatja, amennyiben az egység vendégkörének magatartása sérti a közízlést, illetve a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát és az üzemeltető az engedélyező hatóság felhívására a zavaró körülményt nem szünteti meg. A közterület-használati engedély 2. /1/ Közterületet rendeltetéstől eltérő célra és módon használni ha jogszabály másként nem rendelkezik csak az I. fokú építésügyi hatóság (jegyző) engedélyével szabad. /2/ Közterület-használati engedély nélküli közterület-használót a jegyző kötelezi a közterület használatának megszüntetésére és határidő kitűzésével az eredeti állapot helyreállítására a használó saját költségére, minden kártalanítási igény kizárásával. /3/ Ha a közterületet engedély nélkül használó a jegyző /2/ bekezdésében meghatározott intézkedésének nem tesz eleget, a jegyző a közterületre elhelyezett tárgyat, eszközt,

2 létesítményt, stb. felszólítás nélkül a tulajdonos költségére és veszélyére elszállíttathatja és az eredeti állapotot helyreállíttatja. /4/ Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: a./ a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére. b./ árusító és egyéb fülke (pld. élelmiszer, virág árusítására szolgáló pavilon) elhelyezésére, c./ üzlethelyiséggel rendelkező kereskedő idény jellegű vagy ideiglenes árusítására, árubemutatására, illetve mozgó árusítására, d./ a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, iparvágány elhelyezésére, e./ az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű-várakozóhelyek céljára, f./ a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére, g./ szobor, emlékmű, díszkút, vízi medence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés és köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, stb.) elhelyezésére, h./ a távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezésére, i./ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, j./ alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, árubemutató kitelepülésre, k./ film és televízió felvételre, l./ vendéglátó-ipari előkert céljára üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra, m/ kiállítás, vásár, alkalmi vásár-, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára, n./ közhasználatra még át nem adott közterületnek (pld. meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására, o./ valamint egyéb, közterületet igénybevevő az /5/ bekezdésben nem említett tevékenységre. /5/ Nem kell közterület-használati engedély: a./ a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásához, b./ az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez, c./ a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, d./ üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés (fényreklám), cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha ez a közterületre 10 cm-en túl nem nyúlik be, e./ állvány építésre, ha az közvetlen élet- vagy balesetveszély miatt szükséges. /6/ A közterület-használat a./ állandó jelleggel határidő nélkül vagy b./ ideiglenes jelleggel meghatározott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig engedélyezhető. /7/ Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött építési munkával kapcsolatban szükséges, annak engedélyezése felől az engedélyben az építési (létesítési) engedély megadására jogosult hatóság határoz. 2 / 13

3 Az engedély iránti kérelem 3. /1/ A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. /2/ Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési (létesítési) engedély iránti kérelemben az építtetőnek kell kérnie. /3/ Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek vagy az építtetőnek kell kérnie. /4/ Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a./ az engedélyt kérő nevét és állandó lakó-(telep-) helyének címét, b./ a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt kérő állandó jelleggel kívánja használni. c./ a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, d./ a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat ismertetését (pld.: építési engedély, vállalkozói igazolvány). e./ Törvény által előírt illetéket. /5/ Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot, illetve be kell csatolni az engedélyező hatóság által szükségesnek tartott és előírt mellékleteket. /6/ Az engedély iránti kérelem beadása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít, az csak jogerős engedélyező határozat alapján történhet. A szakhatóságok közreműködése 4. /1/ A közút és járda területét érintő közterület-használati engedély megadásához az illetékes közút kezelője és a rendőrhatóság hozzájárulása szükséges. /2/ A szakhatóságok hozzájárulását a kérelmező szerzi be. Engedély megadása 5. /1/ Az engedély megadása során figyelembe kell venni az épített környezet kialakításáról szóló törvényt, a településrendezési és építési követelményt, a településrendezési terveket, a városképi és műemlékvédelmi, a köztisztasági, továbbá a közreműködő szakhatóságok 3 / 13

4 hozzájárulásában előírt követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek meglétét is (pld. vállalkozói igazolvány). /2/ A közterület-használat a 3. /3/ bekezdésében említett esetben csak az építési munka végzésének tartamára engedélyezhető. /3/ A közterület időszakonként, megismétlődő használatára esetenként legfeljebb egy évre (idényre, hónapra) lehet engedélyt adni. /4/ Árusító és egyéb fülke közterület-használatára legfeljebb öt évre lehet engedélyt adni. /5/ A városi főúthálózathoz tartozó közutak mentén a műemléki vagy más szempontból védett területen engedély csak akkor adható, ha a./ a közterület-használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé (pld.: autóbuszváró fülke elhelyezése, építési munka végzése) b./ a folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából szükséges (hirdető berendezés). 6. /1/ Nem adható közterület-használati engedély olyan tevékenységre és olyan termékek árusításának céljára, amelyekre a tevékenység és értékesítés gyakorlásának tilalma időközben felsőbb szintű jogszabályban megjelenik. /2/ Engedélyben foglaltaktól eltérő közterület-használat engedély nélkülinek minősül, és az azzal járó szankciókat vonja maga után. Az engedély tartalmazza 7. /1/ Az engedélyes nevét és állandó lakó-(telep-) helyének címét. /2/ A közterület-használat célját és időtartamát vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, illetőleg, hogy állandó jellegű. /3/ A közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételének pontos meghatározását. /4/ Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat. /5/ Az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását. /6/ A közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját. 4 / 13

5 Az engedély érvényessége 8. /1/ Az engedély a./ meghatározott idő elteltéig, b./ megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg c./ visszavonásáig érvényes. /2/ A közterület-használati engedély érvényét veszi, ha a./ a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, b./ közterület-használati díj megfizetése határidőre elmarad. /3/ A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időre szüneteltethető. A közterület-használati díj 9. /1/ Az engedélyes a közterület-használatáért díjat köteles fizetni. A közterülethasználati díj mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. /2/ Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetve közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni. /3/ Az egy éves, vagy ettől rövidebb időtartamra szóló közterület-használat esetén a közterület-használati díjat az engedély kiadásakor egy összegben kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlája javára. /4/ Az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használat esetén a használati díj az első évre egy összegben az engedély kiadásakor, további évekre a tárgyév január 31-ig fizetendő az önkormányzat költségvetési számlája javára. /5/ Nem kell közterület-használati díjat fizetni a./ fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, mentők, továbbá vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére, b./ a közműveknek, valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezésére, 5 / 13

6 c./ Postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos közérdekű létesítmények és berendezések elhelyezésére, d./ az országos és a helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátására szolgáló létesítményei elhelyezésére, e./ a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízi medencék, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és a köztárgyak elhelyezésére, valamint f./ a közvetlen életveszély elhárításának céljára a szükséges területek után g./ közcélú feladat ellátása érdekében igénybevett közterület-használat esetén /6/ A közterület-használati díj megfizetése alól kérelemre az engedélyező hatóság részben, vagy egészében felmentést adhat, ha - jótékony célú gyűjtés, vagy rendezvény javára - az önkormányzat által, illetve megbízásából szervezett rendezvények megtartására, - magánlakás építés (pld.: tetőtér, családi ház beépítés, korszerűsítés) - egyéb, méltánylást érdemlő esetben kérték a közterület-használatot, illetve a használati díj megfizetése alóli kedvezményt vagy mentességet. 10. /1/ Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően, az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterülethasználati díj megfizetésére lehet kötelezni. /2/ Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel kérelmére az engedélyező hatóság a közterülethasználatot engedélyezheti. Az engedély megadásával a használó nem mentesül az /1/ bekezdésben említett következmények alól. A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása 11. /1/ A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Az engedélyes részére más helyen közterület-használati lehetőséget biztosítani nem kell. Ez esetben az előre fizetett díj arányos részét vissza kell fizetni. /2/ Ha az engedélyes a közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. /3/ Ha az engedély érvényessége lejárt vagy érvényét vesztette, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. /4/ Ha a közterület-használat a /2/ bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. 6 / 13

7 Közterületen árusítható termékek 12. /1/ Szervezett vásárok kivételével, alkalmi és idényjellegű árusítás keretében üzlettel nem rendelkező kereskedők közterületen az alábbi termékeket árusíthatják: - napilap, hetilap, folyóirat, könyv - levelezőlap, virág, léggömb - zöldség-gyümölcs - pattogatott kukorica - főtt kukorica (előzetes közegészségügyi hozzájárulással) - sült gesztenye - iparilag csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró - vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka - jégkrém - közegészségügyi hozzájárulással rendelkező üzletből származó fagylalt - az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek (pld.: húsvéti, karácsonyi, szilveszteri, stb. cikkek) az adott ünnepet megelőző 20 napban - kizárólag zsűrizett népi iparművészeti, valamint népművészeti, iparművészeti, képzőművészeti, fotóművészeti termékek /2/ A közterületen történő árusítás során az élelmiszerek forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeit a mindenkor hatályos jogszabályok szerint be kell tartani. Közterület-használattal korlátozottan igénybe vehető területek és az ott folytatható tevékenységek, továbbá az reklámok elhelyezéseinek szabályai 13. /1/ Közterület-használattal korlátozottan igénybe vehetőnek a város azon frekventált területei számítanak, melyeken indokolt korlátozni a belterület igénybevételét városképi, kereskedelmi, közlekedési vagy egyéb közérdekű okból. Az igénybe vett területen mindig kell maradnia legalább 2 méter szélességű szabad gyalogos felületnek, ennek biztosításáról az igénybe vevőnek kell gondoskodnia. /2/ Idény jellegű zöldség-gyümölcs értékesítésére kijelölt területek (legfeljebb 30 nap): - Mátrakeresztes, Kékesi út - Hasznos, Alkotmány út - Lakótelep közterületei /3/ Bazár- és ajándékáru értékesítése Karácsony, Szilveszter, Húsvét, Pünkösd és a Nemzeti ünnepek előtt maximum 20 napig, illetve rendezvényekhez kötötten a rendezvények tartására kijelölt helyeken, valamint a Fő utca parkoló területe. /4/ Cirkuszi és mutatványos tevékenység: Jegyző által eseti engedélyben foglalt területen, elsősorban végleges hasznosítására még nem került szabad területen. 7 / 13

8 /5/ Idényjellegű nyitott terasz az úttest és járda között lévő közterületen csak kivételes esetben engedélyezhető. /6/ Az engedélyező hatóság közterület-használatra pályázatot is kiírhat. Ebben az esetben a legalacsonyabb használati díj a Képviselő-testület által megállapított közterület-használati díj kétszerese. A legkedvezőbb feltételeket vállaló pályázó kaphat a pályázat eredményeként közterület-használati engedélyt vagy a pályázati eljárást eredménytelennek lehet nyilvánítani. 14. /1/ Állandó vagy eseti reklám, hirdetés elhelyezése: a./ Elsősorban a közterület tulajdonosa (kezelője) által e célra biztosított közterületi hirdető berendezésen, b./ A közterületen megállapodással rendezett módon kihelyezett saját hirdető berendezésen, c./ Tulajdonosi (kezelői) hozzájárulással és építési engedéllyel e célra igénybe vehető építményen, házfalon, kerítésen történhet. /2/ Tilos hirdetményt, hirdetést, plakátot, reklámcédulát, stb. e célra ki nem jelölt építményre, műtárgyra, köztéri berendezésre és út- tartozékokra elhelyezni, felfesteni. /3/ 1 /4/ A /2/ bekezdésben előírtak megszegőit a jegyző a hirdetés, reklám eltávolítására, ezen túlmenően az okozott kár megtérítésére és az eredeti állapot helyreállítására kötelezi. 15. A közterületet jogszerűen használó nem akadályozhatja kivéve, ha arra külön engedélyt kapott a gyalogos és a gépjármű forgalmat és köteles gondoskodni az általa elfoglalt terület folyamatos tisztántartásáról. Járművek közterületen való tárolásának szabályai 16. /1/ Teher, személy és áruszállítására szolgáló jármű, vontató munkagép, utánfutó, pótkocsi, lakókocsi, továbbá más személygépkocsinak motorkerékpárnak, kerékpárnak nem minősíthető jármű közterületen, közforgalmú parkolón kívül csak közterület-használati engedéllyel tárolható. Tárolásnak a 24 órát meghaladó, huzamos idejű helyben tartás minősül. /2/ Tilos közforgalmú parkolóban járművet folyamatosan 48 órán túl tárolni. Közforgalmú parkolóba közterület-használati engedély nem adható. 16/A 1 Hatályon kívül helyezte a 3/2014.(I.31.) önkormányzati.rendelet. Hatálytalan február 1-től. 8 / 13

9 /1/ Ha az építtető az általa beépítésre szánt területen vagy meglévő épület nagyobb parkoló igénnyel járó bővítése, továbbá rendeltetési mód változtatás esetén nem tudja biztosítani a parkolóhelyeket, az önkormányzattal megállapodást köthet arra, hogy az önkormányzat a beépítésre szánt területtől legfeljebb 500 m-es körzeten belül megépíti a közterületek közlekedésre szánt területén az építtető helyett a szükséges számú parkolóhelyeket, amennyiben a megépítés feltételei az önkormányzat számára adottak. /2/ Az építtető az (1) bekezdésben foglalt esetben létesítési hozzájárulást fizet az önkormányzatnak, amelynek összege személygépkocsi esetében egységesen bruttó Ft / férőhely, amely összeg 60 %-át az építési engedély iránti kérelem benyújtásával egyidőben kell befizetni. A fennmaradó 40 %-át a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásával egyidőben kell befizetni, de legkésőbb az építési engedély iránti kérelem benyújtását követő egy éven belül. /3/ Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti megállapodásban vállalja, hogy a befizetett létesítési hozzájárulás összegének megfelelően 1 éven belül a közterületek közlekedésre szánt területén kialakítja a szükséges parkolóhelyeket. /4/ Az építtető az (1) bekezdés szerinti megállapodás aláírásával és a létesítési hozzájárulás megfizetésével teljesíti a szükséges parkolóhelyek kialakítását. /5/ A közterületek közlekedésre szánt területének felhasználásával kialakításra kerülő parkolóhelyek továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradnak, az építtető sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez. /6/ Az (1) bekezdés szerinti parkolási igényű létesítmény tulajdonosa, illetve bérlője változása esetén amennyiben nem merül fel többet igény, illetve nem történt visszatérítés nem kell létesítési hozzájárulást fizetni. /7/ Az építtetők által befizetett létesítési hozzájárulások összegét kizárólag parkolóhelyek, leálló sávok kiépítésére lehet fordítani. /8/ Ha az építtető városrendezési célból felajánlja ingyenesen az önkormányzatnak az ingatlan egy részé az előírt parkolók kialakításához szükséges közterület céljára, akkor a saját költségére az önkormányzat által ellenőrzött és meghatározott módon megépítheti a kialakított közterületen a szükséges parkolóhelyeket. Ebben az esetben nem köteles hozzájárulást fizetni. /9/ A létesítési hozzájárulások befizetéséről a parkolóhelyekről a jegyző, illetve az általa megbízott személy naprakész nyilvántartást köteles vezetni. 17. /1/ Az üzembentartó üzemképtelenné vált járművét saját költségén köteles a közterületről 24 órán belül eltávolítani, vagy a közterület-használati engedélyt megkérni, amely legfeljebb 30 napra szólhat. 9 / 13

10 /2/ Üzemképtelen gépjármű 30 napon túli közterületen történő tárolására közterület-használati engedély csak rendkívül indokolt esetben és legfeljebb további 30 napra és csak mellékútvonalra adható meg. /3/ Ha a jármű csupán azért minősül üzemképtelennek, mert hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik, azt főútvonalon és kijelölt parkolóban nem szabad tárolni. /4/ Használat folytán üzemképtelenné vált, sérült, roncs járműveket azok tulajdonosa saját ingatlanán, vagy bérleményén úgy köteles tárolni, hogy a városképet ne rontsa. /5/ A jármű üzemben tartója, vagy tulajdonosa a tárolt járművek esetében köteles nevét, címét, a közterület-használati engedély másolatát a járművön jól látható helyen (pld.: szélvédő üveg mögött) elhelyezni. Üzemképtelen járművek elszállítása 18. /1/ Az üzemképtelen jármű hatósági elszállítása előtt a Polgármesteri Hivatal írásban köteles felszólítani az üzembentartót (tulajdonost) a járművének közterületről 30 napon belül történő eltávolítására. /2/ A szabálytalan elhelyezés miatt baleseti veszélyt jelentő, vagy a forgalmat nagymértékben akadályozó, közterületen tárolt üzemképtelen járműveket rendőrhatóság egyidejű tájékoztatásával a Polgármesteri Hivatal az ezzel megbízottal a kijelölt tároló helyre szállíttatja. /3/ Hatósági jelzéssel nem rendelkező közterületen tárolt járművek esetében, ha az üzembentartó (tulajdonos) kiléte nem állapítható meg, a jármű azonnali hatállyal elszállítható. /4/ A hatósági elszállításánál a jármű műszaki állapotát a szállító szükség esetén szakértő bevonásával állapítja meg és erről a Polgármesteri Hivatal jegyzőkönyvet és fényképfelvételt készít. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a járművön talált tárgyakat is. /5/ A Polgármesteri Hivatal az elszállítás napjától számított 15 napon belül az üzembentartót vagy a tulajdonost írásban felszólítja, hogy a járművet a tárolás helyéről 30 napon belül szállíttassa el. Ismeretlen tulajdonos (üzembentartó) esetén a felszólítás a helyi sajtó útján történik. /6/ A hatóságilag elszállított üzemképtelen járműveket a megbízott üzembentartó, vagy a tulajdonos költségére és veszélyére tárolja. /7/ A hatósági jelzéssel nem rendelkező, továbbá az elszállítás napjától számított 3 hónap elteltével ki nem váltott üzemképtelen járműveket a megbízott értékesítheti, annak sikertelensége esetén megsemmisítheti. /8/ A járművek és azokban lévő tárgyak értékesítése, illetve megsemmisítésére a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. 10 / 13

11 /9/ Az üzembentartó vagy tulajdonos jogosult az elévülési időn belül az értékesítés során befolyt és a megbízott költségeivel csökkentett összegre vonatkozó igényeit érvényesíteni, amennyiben tulajdonjogát igazolja. Vegyes és záró rendelkezések 19. /1/ Szabálysértést követ el, aki a./ közterületet hatósági engedély nélkül vesz igénybe, engedélytől eltérő módon vagy más célra használ, b./ mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyet jogtalanul elfoglal, /2/ Aki a rendelet 19. -ában foglaltakat megsérti, szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal, vagy a jogszabályban foglaltak szerint helyszíni bírsággal sújtható. /3/ A szabálysértési eljárás lefolytatására általában az elkövető állandó lakóhelye szerint illetékes elsőfokú szabálysértési hatóság községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi, kerületi jegyző (a továbbiakban: elsőfokú szabálysértési hatóság) jogosult. /4/ Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, az elkövető tartózkodási helye, munkahelye vagy az elkövetés helye szerint illetékes elsőfokú szabálysértési hatóság is eljárhat. Hatályba léptető rendelkezés 20. E rendelet megfelel a 2006/123/EK irányelvben foglalt rendelkezéseknek E rendelet október 1-jén lép hatályba és hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti a 2/2007. (II.1.) rendelettel módosított 2/2004. (I.30.) rendelet. Pásztó, szeptember 10. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző 11 / 13

12 1. sz. melléklet DÍJSZABÁS Közterület-használat célja 1./ Épülethomlokzaton, kerítésen a.) elhelyezett reklámtábla, hirdető berendezés, cég- címtábla teljes felületen b.) közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, álló hirdető berendezés, újság állvány minden megkezdett m2 díjtétel 450,-Ft/m2/hó 450,-Ft/m2/hó 2./ Árusító és egyéb fülke - városközpont 450,-Ft/m2/hó - egyéb hely 300,-Ft/m2/hó 3./ Önálló hirdető berendezés a.) reklámtábla, vitrin /4m2 felületig b.) önálló hirdető berendezés /óriás plakát, stb./ 4 m2 felett c.) mobil hirdető tábla 700,-Ft/m2/hó 1200,-Ft/m2/hó 600,-Ft/m2/hó 4./ Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolás - városközpont 400,-Ft/m2/hó - egyéb hely 200,-Ft/m2/hó 5./ Idényjellegű árusítás 1500,Ft/m2/hó 6./ Alkalmi és mozgóárusítás 450,-Ft/m2/nap 7./ Vendéglátó ipari kitelepülés /terasz/ 600,-Ft/m2/hó 8./ Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordó, láda, göngyöleg elhelyezése, árukihordás, üzlet előtti áru kipakolás 200,-Ft/m2/hó 9./ Cirkusz, mutatványos tevékenység 20,-Ft/m2/nap legkevesebb: 5000,-Ft/nap 10./ Sport és kulturális rendezvények 10,-Ft/m2/nap 11./ Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása 150 Ft/m2/hó 12./ Gépjárművek, gépkocsik, taxik. a./ állomáshelye Ft/év/db b./ tároló helyek 150,-Ft/nap/db 13./ Egyes létesítményekhez szükséges gk. várakozóhely ,-Ft/év 14./ Teher és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak elhely ,-Ft/év/db A szilárd burkolattal rendelkező terület díjtételét + 20% ÁFA terheli. 12 / 13

13 A táblázatban fel nem sorolt közterület-használat esetén a díjat külön jogszabály vagy a jegyző állapítja meg, és az igénybevevő a közterület igénybevételével veszi tudomásul. Városközpont meghatározása: A rendezési terv szerinti település központi vegyes terület TV-1, TV-2 13 / 13

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 17/2008./V.26./sz.rendelete A közterület használatának engedélyezéséről és használatbavételi díjairól Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Bakonypölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / 2003. (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 25/2007.(XII.17.) számú rendelete a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete a közterület-használati díjakról Szederkény községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2007.(III.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A közterület használatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TENGELIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004(V.29.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a módosításáról szóló 18/2004.(XII.22.), 22/2006.(XII.13.), 12/2009. (VIII.19.)

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2..

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2.. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2001.(IX.24.) számú rendelete a közterület-használat engedélyezéséről, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2008.(XI.28) számú rendelettel,

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2007. (XII.20.) rendelete

10/2007. (XII.20.) rendelete NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2007. (XII.20.) rendelete a közterület használatról Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Továbbiakban: Képviselőtestület) az épített

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a (továbbiakban képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI. 28.) rendelete a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

A közterület használat szabályairól

A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005. (VII.14.) rendelete A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól.

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. 15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44./A (2) bekezdésében

Részletesebben

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól Egységes szerkezetben a 11/2005. (X.27.) és a 9/2008. (V.30.) rendeletek módosításaival

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2.. Tiszakürt Község Önkormányzata 6/2008.(IX. 25.) és 9/2010.(XI. 18.) önkormányzati rendeletével módosított 6/1993.(VI. 28.) rendelete (egységes szerkezetben) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Zákány Község Képviselőtestületének. 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete

Zákány Község Képviselőtestületének. 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete Zákány Község Képviselőtestületének 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete A közterület használat engedélyezéséről (Egységes szerkezetben) Zákány Község Képviselőtestülete

Részletesebben

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben)

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu Község Képviselő-testületének 12/2004.(IV.20.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu község

Részletesebben

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK a 15/2006.(XI.29.)sz., a 7/2008. (VII.1.) sz. a 19/2011.(XII.21.),a 12/2012.(V.30.)sz., és a 17/2012.(IX.5.)sz. rendeletekkel módosított 13/2001.(XI.28.)

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a 43/1997. (XII. 18.) sz. 8/2000. (II.17.) sz. 31/2001. (XII. 13.) sz.

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/1998. (II. 10.) ÖR sz. rendelete

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/1998. (II. 10.) ÖR sz. rendelete 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1998. (II. 10.) ÖR sz. rendelete A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterület-használati díjakról Módosítva:

Részletesebben

Rendelet. Önkormány zati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormány zati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormány zati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2003.(IV.01.) Rendelet típusa: A lap Rendelet címe: A k özterület-használat engedély ezésév el k apcsolatos eljárásról

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre,

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre, *10*11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelete A közterület használatról *11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések BUCSUSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2001. (III.30.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL (egységes szerkezetben a 20/2003.(IX.26.), a 23/2003.(XI.11.) sz. 7/2006. (VII.20.), a 12/2007. (VI.25.)sz.

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2015.(IX. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE: A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2015.(IX. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE: A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL M Á S O L A T 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. Telefon száma: 42/554-500. Telefax száma: 42/554-502. Ügyirat száma: 1455-8/2015 MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterület-használati díjakról Fülöpháza

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1. HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2008. JÚLIUS 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 19/2008.(VII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK RENDJÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 17/2000.(IX.8.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÕL szóló 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelet módosításáról, egységes szerkezetben a 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelettel.

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról KÁLOZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZTÁNAK az önkormányzat 9/2003. (V.30.) és a 10/2004. (IV.15.) 13/2012. (XI.27.) önkormányzati rendeleteivel módosított 19/2000. (XII.1.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - 2 - A helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete. a közterületek használatáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete. a közterületek használatáról Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya. 2.. A közterület-használati engedély

1.. A rendelet hatálya. 2.. A közterület-használati engedély NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2003. (II.19.) rendelete (a 13/2004. (V.26.), a 4/2006. (II.22.), a 21/2006. (XII.06.), a 20/2008. (V.28.), a 24/2008. (IX.12.), a 10/2010. (VII.23.),

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló 15/2004. (IV. 1.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2005.

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 29. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e a közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról /a módosításokkal egységes szerkezetben/

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról szóló többször módosított 4/2003.(III. 24.) számú rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról szóló többször módosított 4/2003.(III. 24.) számú rendelet módosításáról Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Tisztelt Képviselőtestület! I. 1.) Előzmények: ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról

Részletesebben

BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE. a közterületek használatáról

BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE. a közterületek használatáról BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE a közterületek használatáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Tv. 44/A. (2) bekezdésében, valamint A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) 1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) Fülöpszállás

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 4/2000.(II.15.), a 6/2002.(IV.2.) és a 14/2008.(X.18.)

Részletesebben

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2004. (XI. 29.) számú rendelete Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2004. (XI. 29.) számú rendelete Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2004. (XI. 29.) számú rendelete Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről Monor Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASSZNÁLATÁRÓL SSZÓLÓ 6/2003..((I. 30..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 32/ /2003.(XI. 18..)) RENDELETTEL,, A 32/ /2004.(X.. 28..)) RENDELETTEL,,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély Kékcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról, rendjéről, és a közterülethasználati díjakról Kékcse

Részletesebben

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2005. (XII.13.) számú rendelete* A közterületek használatának rendjéről

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2005. (XII.13.) számú rendelete* A közterületek használatának rendjéről Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2005. (XII.13.) számú rendelete* A közterületek használatának rendjéről Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Szólád Község Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról (egységes szerkezetben a 9/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelettel, a 7/2011. (VIII.02.) önkormányzati

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV.03.) rendelete a közterület használatáról és a zöldfelületek megóvásáról

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV.03.) rendelete a közterület használatáról és a zöldfelületek megóvásáról Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV.03.) rendelete a közterület használatáról és a zöldfelületek megóvásáról Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hangony Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete A közterületek használatáról Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 8/2004. (IV. 20.) rendelete. a közterület-használatról I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1..

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 8/2004. (IV. 20.) rendelete. a közterület-használatról I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1.. Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2004. (IV. 20.) rendelete a közterület-használatról Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Kihirdetve: 2005. június 17. Nagy János jegyző megbízásából: Józan Judit aljegyző

Részletesebben

A közterület-használati hozzájárulás

A közterület-használati hozzájárulás ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK közterület használati hozzájárulásról szóló módosított 5/1996.(06.02.) rendelete egységes szerkezetben 1 A közterületek célszerű, gazdaságos, környezeti,

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16 -./l/ bekezdésében

Részletesebben

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK A 32/2003.(XII. 18.) RENDELETTEL, A 32/2004.(X. 28.) RENDELETTEL, A 23/2005.(X.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közterület használata, igénybevétele

A rendelet hatálya. A közterület használata, igénybevétele Bakonyszentiván község Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2004. (III. 31.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Bakonyszentiván község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben