Általános és értelmező rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános és értelmező rendelkezések"

Átírás

1 Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról Általános és értelmező rendelkezések 1. /1/ A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pásztó Város közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki. /2/ E rendelet alkalmazása szempontjából közterület: a./ az ingatlan nyilvántartás (telekkönyv) helyrajzi számmutatójában közterületként (pld.: közút, járda, tér, közpark, stb.) nyilvántartott belterületi földrészlet, továbbá b./ belterületi földrészletek, illetőleg építmények (pld.: épületárkádok alatti járda, alulés felüljáró, stb.) közhasználatra átadott része. /3/ A rendelet előírásait kell alkalmazni közterületre néző épületfal, kerítés igénybevétele esetén is. /4/ Pásztó Város valamennyi közterületén a szeszes ital fogyasztás TILOS! /5/ A rendelet hatálya nem terjed ki: - különböző szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátó ipari üzletek, különféle rendezvények (pld.: vásárok, ünnepnapok, stb.) alkalmából ezek helyszíneire történő kitelepüléseire, - azokra az engedélyekre, melyek a közterület használatáról szóló jogszabályok alapján vendéglátó-ipari előkertre (teraszra) vonatkoznak, azonban a vendéglátó-ipari előkertre (teraszra) engedélyezett közterület használat igénybevételére kiadott engedélyt az engedélyező hatóság visszavonhatja, amennyiben az egység vendégkörének magatartása sérti a közízlést, illetve a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát és az üzemeltető az engedélyező hatóság felhívására a zavaró körülményt nem szünteti meg. A közterület-használati engedély 2. /1/ Közterületet rendeltetéstől eltérő célra és módon használni ha jogszabály másként nem rendelkezik csak az I. fokú építésügyi hatóság (jegyző) engedélyével szabad. /2/ Közterület-használati engedély nélküli közterület-használót a jegyző kötelezi a közterület használatának megszüntetésére és határidő kitűzésével az eredeti állapot helyreállítására a használó saját költségére, minden kártalanítási igény kizárásával. /3/ Ha a közterületet engedély nélkül használó a jegyző /2/ bekezdésében meghatározott intézkedésének nem tesz eleget, a jegyző a közterületre elhelyezett tárgyat, eszközt,

2 létesítményt, stb. felszólítás nélkül a tulajdonos költségére és veszélyére elszállíttathatja és az eredeti állapotot helyreállíttatja. /4/ Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: a./ a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére. b./ árusító és egyéb fülke (pld. élelmiszer, virág árusítására szolgáló pavilon) elhelyezésére, c./ üzlethelyiséggel rendelkező kereskedő idény jellegű vagy ideiglenes árusítására, árubemutatására, illetve mozgó árusítására, d./ a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, iparvágány elhelyezésére, e./ az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű-várakozóhelyek céljára, f./ a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére, g./ szobor, emlékmű, díszkút, vízi medence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés és köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, stb.) elhelyezésére, h./ a távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezésére, i./ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, j./ alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, árubemutató kitelepülésre, k./ film és televízió felvételre, l./ vendéglátó-ipari előkert céljára üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra, m/ kiállítás, vásár, alkalmi vásár-, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára, n./ közhasználatra még át nem adott közterületnek (pld. meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására, o./ valamint egyéb, közterületet igénybevevő az /5/ bekezdésben nem említett tevékenységre. /5/ Nem kell közterület-használati engedély: a./ a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásához, b./ az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez, c./ a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, d./ üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés (fényreklám), cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha ez a közterületre 10 cm-en túl nem nyúlik be, e./ állvány építésre, ha az közvetlen élet- vagy balesetveszély miatt szükséges. /6/ A közterület-használat a./ állandó jelleggel határidő nélkül vagy b./ ideiglenes jelleggel meghatározott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig engedélyezhető. /7/ Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött építési munkával kapcsolatban szükséges, annak engedélyezése felől az engedélyben az építési (létesítési) engedély megadására jogosult hatóság határoz. 2 / 13

3 Az engedély iránti kérelem 3. /1/ A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. /2/ Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési (létesítési) engedély iránti kérelemben az építtetőnek kell kérnie. /3/ Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek vagy az építtetőnek kell kérnie. /4/ Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a./ az engedélyt kérő nevét és állandó lakó-(telep-) helyének címét, b./ a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt kérő állandó jelleggel kívánja használni. c./ a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, d./ a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat ismertetését (pld.: építési engedély, vállalkozói igazolvány). e./ Törvény által előírt illetéket. /5/ Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot, illetve be kell csatolni az engedélyező hatóság által szükségesnek tartott és előírt mellékleteket. /6/ Az engedély iránti kérelem beadása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít, az csak jogerős engedélyező határozat alapján történhet. A szakhatóságok közreműködése 4. /1/ A közút és járda területét érintő közterület-használati engedély megadásához az illetékes közút kezelője és a rendőrhatóság hozzájárulása szükséges. /2/ A szakhatóságok hozzájárulását a kérelmező szerzi be. Engedély megadása 5. /1/ Az engedély megadása során figyelembe kell venni az épített környezet kialakításáról szóló törvényt, a településrendezési és építési követelményt, a településrendezési terveket, a városképi és műemlékvédelmi, a köztisztasági, továbbá a közreműködő szakhatóságok 3 / 13

4 hozzájárulásában előírt követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek meglétét is (pld. vállalkozói igazolvány). /2/ A közterület-használat a 3. /3/ bekezdésében említett esetben csak az építési munka végzésének tartamára engedélyezhető. /3/ A közterület időszakonként, megismétlődő használatára esetenként legfeljebb egy évre (idényre, hónapra) lehet engedélyt adni. /4/ Árusító és egyéb fülke közterület-használatára legfeljebb öt évre lehet engedélyt adni. /5/ A városi főúthálózathoz tartozó közutak mentén a műemléki vagy más szempontból védett területen engedély csak akkor adható, ha a./ a közterület-használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé (pld.: autóbuszváró fülke elhelyezése, építési munka végzése) b./ a folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából szükséges (hirdető berendezés). 6. /1/ Nem adható közterület-használati engedély olyan tevékenységre és olyan termékek árusításának céljára, amelyekre a tevékenység és értékesítés gyakorlásának tilalma időközben felsőbb szintű jogszabályban megjelenik. /2/ Engedélyben foglaltaktól eltérő közterület-használat engedély nélkülinek minősül, és az azzal járó szankciókat vonja maga után. Az engedély tartalmazza 7. /1/ Az engedélyes nevét és állandó lakó-(telep-) helyének címét. /2/ A közterület-használat célját és időtartamát vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, illetőleg, hogy állandó jellegű. /3/ A közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételének pontos meghatározását. /4/ Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat. /5/ Az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását. /6/ A közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját. 4 / 13

5 Az engedély érvényessége 8. /1/ Az engedély a./ meghatározott idő elteltéig, b./ megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg c./ visszavonásáig érvényes. /2/ A közterület-használati engedély érvényét veszi, ha a./ a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, b./ közterület-használati díj megfizetése határidőre elmarad. /3/ A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időre szüneteltethető. A közterület-használati díj 9. /1/ Az engedélyes a közterület-használatáért díjat köteles fizetni. A közterülethasználati díj mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. /2/ Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetve közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni. /3/ Az egy éves, vagy ettől rövidebb időtartamra szóló közterület-használat esetén a közterület-használati díjat az engedély kiadásakor egy összegben kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlája javára. /4/ Az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használat esetén a használati díj az első évre egy összegben az engedély kiadásakor, további évekre a tárgyév január 31-ig fizetendő az önkormányzat költségvetési számlája javára. /5/ Nem kell közterület-használati díjat fizetni a./ fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, mentők, továbbá vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére, b./ a közműveknek, valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezésére, 5 / 13

6 c./ Postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos közérdekű létesítmények és berendezések elhelyezésére, d./ az országos és a helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátására szolgáló létesítményei elhelyezésére, e./ a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízi medencék, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és a köztárgyak elhelyezésére, valamint f./ a közvetlen életveszély elhárításának céljára a szükséges területek után g./ közcélú feladat ellátása érdekében igénybevett közterület-használat esetén /6/ A közterület-használati díj megfizetése alól kérelemre az engedélyező hatóság részben, vagy egészében felmentést adhat, ha - jótékony célú gyűjtés, vagy rendezvény javára - az önkormányzat által, illetve megbízásából szervezett rendezvények megtartására, - magánlakás építés (pld.: tetőtér, családi ház beépítés, korszerűsítés) - egyéb, méltánylást érdemlő esetben kérték a közterület-használatot, illetve a használati díj megfizetése alóli kedvezményt vagy mentességet. 10. /1/ Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően, az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterülethasználati díj megfizetésére lehet kötelezni. /2/ Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel kérelmére az engedélyező hatóság a közterülethasználatot engedélyezheti. Az engedély megadásával a használó nem mentesül az /1/ bekezdésben említett következmények alól. A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása 11. /1/ A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Az engedélyes részére más helyen közterület-használati lehetőséget biztosítani nem kell. Ez esetben az előre fizetett díj arányos részét vissza kell fizetni. /2/ Ha az engedélyes a közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. /3/ Ha az engedély érvényessége lejárt vagy érvényét vesztette, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. /4/ Ha a közterület-használat a /2/ bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. 6 / 13

7 Közterületen árusítható termékek 12. /1/ Szervezett vásárok kivételével, alkalmi és idényjellegű árusítás keretében üzlettel nem rendelkező kereskedők közterületen az alábbi termékeket árusíthatják: - napilap, hetilap, folyóirat, könyv - levelezőlap, virág, léggömb - zöldség-gyümölcs - pattogatott kukorica - főtt kukorica (előzetes közegészségügyi hozzájárulással) - sült gesztenye - iparilag csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró - vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka - jégkrém - közegészségügyi hozzájárulással rendelkező üzletből származó fagylalt - az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek (pld.: húsvéti, karácsonyi, szilveszteri, stb. cikkek) az adott ünnepet megelőző 20 napban - kizárólag zsűrizett népi iparművészeti, valamint népművészeti, iparművészeti, képzőművészeti, fotóművészeti termékek /2/ A közterületen történő árusítás során az élelmiszerek forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeit a mindenkor hatályos jogszabályok szerint be kell tartani. Közterület-használattal korlátozottan igénybe vehető területek és az ott folytatható tevékenységek, továbbá az reklámok elhelyezéseinek szabályai 13. /1/ Közterület-használattal korlátozottan igénybe vehetőnek a város azon frekventált területei számítanak, melyeken indokolt korlátozni a belterület igénybevételét városképi, kereskedelmi, közlekedési vagy egyéb közérdekű okból. Az igénybe vett területen mindig kell maradnia legalább 2 méter szélességű szabad gyalogos felületnek, ennek biztosításáról az igénybe vevőnek kell gondoskodnia. /2/ Idény jellegű zöldség-gyümölcs értékesítésére kijelölt területek (legfeljebb 30 nap): - Mátrakeresztes, Kékesi út - Hasznos, Alkotmány út - Lakótelep közterületei /3/ Bazár- és ajándékáru értékesítése Karácsony, Szilveszter, Húsvét, Pünkösd és a Nemzeti ünnepek előtt maximum 20 napig, illetve rendezvényekhez kötötten a rendezvények tartására kijelölt helyeken, valamint a Fő utca parkoló területe. /4/ Cirkuszi és mutatványos tevékenység: Jegyző által eseti engedélyben foglalt területen, elsősorban végleges hasznosítására még nem került szabad területen. 7 / 13

8 /5/ Idényjellegű nyitott terasz az úttest és járda között lévő közterületen csak kivételes esetben engedélyezhető. /6/ Az engedélyező hatóság közterület-használatra pályázatot is kiírhat. Ebben az esetben a legalacsonyabb használati díj a Képviselő-testület által megállapított közterület-használati díj kétszerese. A legkedvezőbb feltételeket vállaló pályázó kaphat a pályázat eredményeként közterület-használati engedélyt vagy a pályázati eljárást eredménytelennek lehet nyilvánítani. 14. /1/ Állandó vagy eseti reklám, hirdetés elhelyezése: a./ Elsősorban a közterület tulajdonosa (kezelője) által e célra biztosított közterületi hirdető berendezésen, b./ A közterületen megállapodással rendezett módon kihelyezett saját hirdető berendezésen, c./ Tulajdonosi (kezelői) hozzájárulással és építési engedéllyel e célra igénybe vehető építményen, házfalon, kerítésen történhet. /2/ Tilos hirdetményt, hirdetést, plakátot, reklámcédulát, stb. e célra ki nem jelölt építményre, műtárgyra, köztéri berendezésre és út- tartozékokra elhelyezni, felfesteni. /3/ 1 /4/ A /2/ bekezdésben előírtak megszegőit a jegyző a hirdetés, reklám eltávolítására, ezen túlmenően az okozott kár megtérítésére és az eredeti állapot helyreállítására kötelezi. 15. A közterületet jogszerűen használó nem akadályozhatja kivéve, ha arra külön engedélyt kapott a gyalogos és a gépjármű forgalmat és köteles gondoskodni az általa elfoglalt terület folyamatos tisztántartásáról. Járművek közterületen való tárolásának szabályai 16. /1/ Teher, személy és áruszállítására szolgáló jármű, vontató munkagép, utánfutó, pótkocsi, lakókocsi, továbbá más személygépkocsinak motorkerékpárnak, kerékpárnak nem minősíthető jármű közterületen, közforgalmú parkolón kívül csak közterület-használati engedéllyel tárolható. Tárolásnak a 24 órát meghaladó, huzamos idejű helyben tartás minősül. /2/ Tilos közforgalmú parkolóban járművet folyamatosan 48 órán túl tárolni. Közforgalmú parkolóba közterület-használati engedély nem adható. 16/A 1 Hatályon kívül helyezte a 3/2014.(I.31.) önkormányzati.rendelet. Hatálytalan február 1-től. 8 / 13

9 /1/ Ha az építtető az általa beépítésre szánt területen vagy meglévő épület nagyobb parkoló igénnyel járó bővítése, továbbá rendeltetési mód változtatás esetén nem tudja biztosítani a parkolóhelyeket, az önkormányzattal megállapodást köthet arra, hogy az önkormányzat a beépítésre szánt területtől legfeljebb 500 m-es körzeten belül megépíti a közterületek közlekedésre szánt területén az építtető helyett a szükséges számú parkolóhelyeket, amennyiben a megépítés feltételei az önkormányzat számára adottak. /2/ Az építtető az (1) bekezdésben foglalt esetben létesítési hozzájárulást fizet az önkormányzatnak, amelynek összege személygépkocsi esetében egységesen bruttó Ft / férőhely, amely összeg 60 %-át az építési engedély iránti kérelem benyújtásával egyidőben kell befizetni. A fennmaradó 40 %-át a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásával egyidőben kell befizetni, de legkésőbb az építési engedély iránti kérelem benyújtását követő egy éven belül. /3/ Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti megállapodásban vállalja, hogy a befizetett létesítési hozzájárulás összegének megfelelően 1 éven belül a közterületek közlekedésre szánt területén kialakítja a szükséges parkolóhelyeket. /4/ Az építtető az (1) bekezdés szerinti megállapodás aláírásával és a létesítési hozzájárulás megfizetésével teljesíti a szükséges parkolóhelyek kialakítását. /5/ A közterületek közlekedésre szánt területének felhasználásával kialakításra kerülő parkolóhelyek továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradnak, az építtető sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez. /6/ Az (1) bekezdés szerinti parkolási igényű létesítmény tulajdonosa, illetve bérlője változása esetén amennyiben nem merül fel többet igény, illetve nem történt visszatérítés nem kell létesítési hozzájárulást fizetni. /7/ Az építtetők által befizetett létesítési hozzájárulások összegét kizárólag parkolóhelyek, leálló sávok kiépítésére lehet fordítani. /8/ Ha az építtető városrendezési célból felajánlja ingyenesen az önkormányzatnak az ingatlan egy részé az előírt parkolók kialakításához szükséges közterület céljára, akkor a saját költségére az önkormányzat által ellenőrzött és meghatározott módon megépítheti a kialakított közterületen a szükséges parkolóhelyeket. Ebben az esetben nem köteles hozzájárulást fizetni. /9/ A létesítési hozzájárulások befizetéséről a parkolóhelyekről a jegyző, illetve az általa megbízott személy naprakész nyilvántartást köteles vezetni. 17. /1/ Az üzembentartó üzemképtelenné vált járművét saját költségén köteles a közterületről 24 órán belül eltávolítani, vagy a közterület-használati engedélyt megkérni, amely legfeljebb 30 napra szólhat. 9 / 13

10 /2/ Üzemképtelen gépjármű 30 napon túli közterületen történő tárolására közterület-használati engedély csak rendkívül indokolt esetben és legfeljebb további 30 napra és csak mellékútvonalra adható meg. /3/ Ha a jármű csupán azért minősül üzemképtelennek, mert hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik, azt főútvonalon és kijelölt parkolóban nem szabad tárolni. /4/ Használat folytán üzemképtelenné vált, sérült, roncs járműveket azok tulajdonosa saját ingatlanán, vagy bérleményén úgy köteles tárolni, hogy a városképet ne rontsa. /5/ A jármű üzemben tartója, vagy tulajdonosa a tárolt járművek esetében köteles nevét, címét, a közterület-használati engedély másolatát a járművön jól látható helyen (pld.: szélvédő üveg mögött) elhelyezni. Üzemképtelen járművek elszállítása 18. /1/ Az üzemképtelen jármű hatósági elszállítása előtt a Polgármesteri Hivatal írásban köteles felszólítani az üzembentartót (tulajdonost) a járművének közterületről 30 napon belül történő eltávolítására. /2/ A szabálytalan elhelyezés miatt baleseti veszélyt jelentő, vagy a forgalmat nagymértékben akadályozó, közterületen tárolt üzemképtelen járműveket rendőrhatóság egyidejű tájékoztatásával a Polgármesteri Hivatal az ezzel megbízottal a kijelölt tároló helyre szállíttatja. /3/ Hatósági jelzéssel nem rendelkező közterületen tárolt járművek esetében, ha az üzembentartó (tulajdonos) kiléte nem állapítható meg, a jármű azonnali hatállyal elszállítható. /4/ A hatósági elszállításánál a jármű műszaki állapotát a szállító szükség esetén szakértő bevonásával állapítja meg és erről a Polgármesteri Hivatal jegyzőkönyvet és fényképfelvételt készít. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a járművön talált tárgyakat is. /5/ A Polgármesteri Hivatal az elszállítás napjától számított 15 napon belül az üzembentartót vagy a tulajdonost írásban felszólítja, hogy a járművet a tárolás helyéről 30 napon belül szállíttassa el. Ismeretlen tulajdonos (üzembentartó) esetén a felszólítás a helyi sajtó útján történik. /6/ A hatóságilag elszállított üzemképtelen járműveket a megbízott üzembentartó, vagy a tulajdonos költségére és veszélyére tárolja. /7/ A hatósági jelzéssel nem rendelkező, továbbá az elszállítás napjától számított 3 hónap elteltével ki nem váltott üzemképtelen járműveket a megbízott értékesítheti, annak sikertelensége esetén megsemmisítheti. /8/ A járművek és azokban lévő tárgyak értékesítése, illetve megsemmisítésére a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. 10 / 13

11 /9/ Az üzembentartó vagy tulajdonos jogosult az elévülési időn belül az értékesítés során befolyt és a megbízott költségeivel csökkentett összegre vonatkozó igényeit érvényesíteni, amennyiben tulajdonjogát igazolja. Vegyes és záró rendelkezések 19. /1/ Szabálysértést követ el, aki a./ közterületet hatósági engedély nélkül vesz igénybe, engedélytől eltérő módon vagy más célra használ, b./ mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyet jogtalanul elfoglal, /2/ Aki a rendelet 19. -ában foglaltakat megsérti, szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal, vagy a jogszabályban foglaltak szerint helyszíni bírsággal sújtható. /3/ A szabálysértési eljárás lefolytatására általában az elkövető állandó lakóhelye szerint illetékes elsőfokú szabálysértési hatóság községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi, kerületi jegyző (a továbbiakban: elsőfokú szabálysértési hatóság) jogosult. /4/ Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, az elkövető tartózkodási helye, munkahelye vagy az elkövetés helye szerint illetékes elsőfokú szabálysértési hatóság is eljárhat. Hatályba léptető rendelkezés 20. E rendelet megfelel a 2006/123/EK irányelvben foglalt rendelkezéseknek E rendelet október 1-jén lép hatályba és hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti a 2/2007. (II.1.) rendelettel módosított 2/2004. (I.30.) rendelet. Pásztó, szeptember 10. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző 11 / 13

12 1. sz. melléklet DÍJSZABÁS Közterület-használat célja 1./ Épülethomlokzaton, kerítésen a.) elhelyezett reklámtábla, hirdető berendezés, cég- címtábla teljes felületen b.) közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, álló hirdető berendezés, újság állvány minden megkezdett m2 díjtétel 450,-Ft/m2/hó 450,-Ft/m2/hó 2./ Árusító és egyéb fülke - városközpont 450,-Ft/m2/hó - egyéb hely 300,-Ft/m2/hó 3./ Önálló hirdető berendezés a.) reklámtábla, vitrin /4m2 felületig b.) önálló hirdető berendezés /óriás plakát, stb./ 4 m2 felett c.) mobil hirdető tábla 700,-Ft/m2/hó 1200,-Ft/m2/hó 600,-Ft/m2/hó 4./ Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolás - városközpont 400,-Ft/m2/hó - egyéb hely 200,-Ft/m2/hó 5./ Idényjellegű árusítás 1500,Ft/m2/hó 6./ Alkalmi és mozgóárusítás 450,-Ft/m2/nap 7./ Vendéglátó ipari kitelepülés /terasz/ 600,-Ft/m2/hó 8./ Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordó, láda, göngyöleg elhelyezése, árukihordás, üzlet előtti áru kipakolás 200,-Ft/m2/hó 9./ Cirkusz, mutatványos tevékenység 20,-Ft/m2/nap legkevesebb: 5000,-Ft/nap 10./ Sport és kulturális rendezvények 10,-Ft/m2/nap 11./ Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása 150 Ft/m2/hó 12./ Gépjárművek, gépkocsik, taxik. a./ állomáshelye Ft/év/db b./ tároló helyek 150,-Ft/nap/db 13./ Egyes létesítményekhez szükséges gk. várakozóhely ,-Ft/év 14./ Teher és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak elhely ,-Ft/év/db A szilárd burkolattal rendelkező terület díjtételét + 20% ÁFA terheli. 12 / 13

13 A táblázatban fel nem sorolt közterület-használat esetén a díjat külön jogszabály vagy a jegyző állapítja meg, és az igénybevevő a közterület igénybevételével veszi tudomásul. Városközpont meghatározása: A rendezési terv szerinti település központi vegyes terület TV-1, TV-2 13 / 13

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

*Általános rendelkezések

*Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 22/1994. /VI.13./ rendelete a közterületek használatáról /Az időközi módosításokkal egyéges szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) ö. rendelet módosította /2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. május 22 7. szám R E N D E L E T E K 20/2014 (V.23.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján 2011. december XVII. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Karácsonyi köszöntõ Kedves Törteliek! Mit is jelent a karácsony? A harsogó reklámok vásárlásra ösztönöznek, próbálják elfeledtetni velünk valódi értelmét

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul:

A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2002. (......) számú önkormányzati rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S

Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI.29.) rendelet módosítására a közterületek filmforgatási célú használatával

Részletesebben