A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A"

Átírás

1 Ikt. sz.: 3/2010/0090. A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ A jelen Üzletszabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében eljáró vezérigazgató hagyta jóvá augusztus hó 6. napján kelt 9/2010. számú vezérigazgatói határozatával, amely egyúttal hatályon kívül helyezi a korábbi, január 27. napján kelt és február 11-től hatályban lévő 5/2009. számú vezérigazgatói határozatot, amely a Takarék Alapkezelő Zrt. portfóliókezelési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatról szólt. Kelt: augusztus 6. Jelen Üzletszabályzat augusztus 23. napjától hatályos. 1/47

2 Tartalomjegyzék A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉS ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ALAPJA FOGALMAK ÉS HIVATKOZÁSOK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Általános üzleti feltételek Ügyfélkategóriák és a minősítési szabályok Együttműködés, kapcsolattartás az Ügyféllel és tájékoztatás A kapcsolattartás módja és a megbízások elfogadása Kockázatviselő képesség Azonosítás, képviselet Szerződéskötés Szerződési ajánlat visszavonása, módosítása Szerződések módosítása Szerződéskötés megtagadása Szerződések nyilvántartása Díjak, jutalékok, költségek Teljesítés, elszámolás Közreműködők, kiszervezés A titoktartás szabályai Üzleti titok Értékpapírtitok Az értékpapír-titok sérelmét nem jelentő adatszolgáltatás Összeférhetetlenség Befektető-védelmi szabályok, a Befektető-védelmi Alap A Társaság felelőssége Adózás Jogviták rendezése Az ügyleti adatok elektronikus feldolgozása A szerződés megszűnése A Társaság jogutód nélküli megszűnése, illetve tevékenységi engedélyének visszavonása, felfüggesztése Jogutód nélküli megszűnés Állomány-átruházás A Társaság visszatartási, beszámítási és óvadéki joga A PORTFÓLIÓKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Általános előírások A portfóliókezelés általános kockázata: Ügyfelek tájékoztatása Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak részére végzett pénztári vagyonkezelés Magánnyugdíjpénztárak részére végzett pénztári portfóliókezelés Az értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó rendelkezések EGYÉB Ügyfélpanaszok kezelése A Társaság üzleti órái: Az Ügyfélpanaszok kezelésének általános szabályai MELLÉKLETEK /47

3 A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉS ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ALAPJA A Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság rövid nevén Takarék Alapkezelő Zrt. (székhelye és levelezési címe: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., telefon: ; fax: ) (a továbbiakban: Alapkezelő vagy Társaság) működését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; levelezési cím: 1535 Budapest, 114. Pf. 777.; internetes honlap: a továbbiakban: Felügyelet) az E-III/393/2007. számú, Budapesten, május 7. napján kelt határozatával engedélyezte. A Társaság ezen engedély alapján végez a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) szerinti, a jelen üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat) szereplő befektetési szolgáltatási tevékenységet. Jelen Üzletszabályzat tartalmazza mindazon általános szerződési feltételeket, amely alapján az Alapkezelő az alábbiakban részletezett befektetési szolgáltatásokat látja el az ügyfeleivel megkötött szerződések alapján. A Társaság tevékenységi körébe tartozik: Az Alapkezelő tevékenységi körei: TEÁOR Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység, TEÁOR Alapkezelés, TEÁOR Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, TEÁOR Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés, TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység. A Társaság a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.), valamint a Bszt. szerint végezhető tevékenységek közül ügyfelei (a továbbiakban: Ügyfél vagy Ügyfelek) részére az alábbi tevékenységeket végezheti: Fő tevékenység: a Tpt. 5. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott, a Tpt (1) bekezdés a) pontja szerinti befektetési alapkezelés Egyéb tevékenység: a Tpt (1) bekezdés d) pontja szerint az Alapkezelő által végezhető, a Bszt. 4. (2) bekezdés 52. pontjában meghatározott, a Bszt. 5. (1) bekezdés d) pontja szerinti portfóliókezelés (a Bszt (10) bekezdése szerint ideértve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, illetve a magánnyugdíjpénztár részére végzett vagyonkezelési tevékenységeket), a Tpt (1) bekezdés b) pontja alapján az Alapkezelő által végezhető, a Tpt. 5. (1) bekezdés 44. pontjában meghatározott, a Tpt. XVIII. Fejezete szerinti értékpapír-kölcsönzés, kizárólag referenciaadat-szolgáltatók részére. Az Alapkezelő ezen tevékenységeinek ellátásához rendelkezik a jogszabályokban előírt alaptőkével, személyi, tárgyi és technikai feltételekkel. 1 FOGALMAK ÉS HIVATKOZÁSOK A jelen Üzletszabályzatban használt fogalmak és kifejezések jelentése megegyezik a Bszt.-ben, a Tpt.-ben, illetve a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározottakkal. A jelen Üzletszabályzatban található jogszabályi hivatkozások a hivatkozott jogszabályoknak az Üzletszabályzat hatályba lépésekor fennálló állapotának felelnek meg. 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3/47

4 2.1. Általános üzleti feltételek Az Üzletszabályzat rendeltetése: Az Üzletszabályzat a Társaság által az Ügyfelek javára nyújtott befektetési szolgáltatások, a Társaság által kizárólag referenciaadat-szolgáltatók részére végzett értékpapír-kölcsönzés, valamint a Társaság és az Ügyfelek közötti üzleti kapcsolat általános feltételeit szabályozza. Az Üzletszabályzat befektetési szolgáltatás nyújtására illetve igénybe vételére vonatkozó rendelkezései az értelemszerű eltérésekkel alkalmazandók a Társaság által végzett értékpapírkölcsönzési tevékenységre is azzal, hogy ahol jogszabály valamely kötelezettséget csak a Társaság által végzett befektetési szolgáltatásra vonatkozóan ír elő a Tárasságra nézve, ezen kötelezettség az értékpapír-kölcsönzés keretében nem irányadó. Az Üzletszabályzat érvényesülése: Az Üzletszabályzat rendelkezései a Társaságra és az Ügyfélre nézve kötelező erejűek - jogszabály kötelező rendelkezése, vagy a felek eltérő tartalmú kikötése hiányában - a Társaság és az Ügyfél minden üzleti kapcsolatára, ideértve az üzleti szerződéses kapcsolatokat, amelynek keretében a Társaság befektetési szolgáltatást nyújt. Abban az esetben, ha a Társaság és az Ügyfél közötti szerződés és az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás van, elsődlegesen a szerződés rendelkezései az irányadók. Mindazon kérdésekben, amelyekre nézve a Társaság és az Ügyfél közötti szerződés nem tartalmaz rendelkezést, a jelen Üzletszabályzat rendelkezései irányadók. Irányadó jogszabályok: A Társaság és az Ügyfél közötti olyan jogi viszonyokra, amelyekre vonatkozóan a szerződés vagy az Üzletszabályzat feltételei nem tartalmaznak rendelkezéseket, a magyar jog mindenkor hatályos, vonatkozó rendelkezései az irányadók, beleértve de nem kizárólag a polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a Bszt.-t, a Tpt.-t, az adott törvény hatálya alá tartozó Ügyfelek esetén a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv.-t, vagy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. tv.-t, illetve az esetlegesen ezek helyébe lépő jogszabály(oka)t, a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER Zrt.) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban: BÉT) szabályzatait. Az Üzletszabályzat kifüggesztése, rendelkezésre bocsátása: A Társaság mindenkor hatályos Üzletszabályzatát a saját, valamint ügynökök vagy közreműködő igénybe vétele esetén ügynökei vagy közreműködői hivatali helyiségében az Ügyfelek számára hozzáférhető helyen elhelyezi, az ingyenesen átvehető. Az Üzletszabályzatot a Társaság az első, befektetési szolgáltatásra irányuló ügyleti szerződés megkötése alkalmával átadja az Ügyfél részére. Az Üzletszabályzat nyilvános, bárki által megtekinthető. Az Üzletszabályzat módosítása: A Társaság jogosult az Üzletszabályzat egyoldalú módosítására. Az Üzletszabályzat módosításának tényéről, a módosítás hatálybalépéséről, illetve megtekinthetősége módjáról a Társaság a Felügyelet által üzemeltetett honlapon, valamint az Alapkezelő (/ internetes honlapján közleményt tesz közzé a módosítás hatálybalépését megelőző 15 nappal. Amennyiben az Ügyfél az Üzletszabályzat módosított rendelkezéseit magára nézve nem fogadja el, úgy jogosult a Társasággal megkötött, és a módosítással érintett szerződését/szerződéseit a módosított Üzletszabályzat hatálybalépésének napjára írásban felmondani. Amennyiben az Ügyfél e határidőn belül felmondási jogával nem él, a módosított Üzletszabályzat az Ügyfél részéről elfogadottnak tekintendő. 4/47

5 2.2. Ügyfélkategóriák és a minősítési szabályok A Társaság a Bszt. kötelező előírásai alapján az Ügyfelet az alábbi kategóriákba sorolja (a továbbiakban: Ügyfélstátusz). I. Lakossági Ügyfélnek minősül: egyéb besorolás hiányában minden Ügyfél. II. Szakmai Ügyfélnek minősül: a) a befektetési vállalkozás, b) az árutőzsdei szolgáltató, c) a hitelintézet, d) a pénzügyi vállalkozás, e) a biztosító, f) a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési társaság, g) a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő, h) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, i) az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, j) a központi értéktár, k) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, l) minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam ilyenként ismer el, m) a kiemelt vállalkozás, azaz az olyan vállalkozás amely legalább két feltételnek megfelel az alábbiak közül: a legutolsó auditált egyedi számviteli beszámolójában szereplő, a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal számított mérlegfőösszege legalább húszmillió euró, nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró, saját tőkéje legalább kétmillió euró. n) a kiemelt intézmény, azaz valamely EGT-állam kormánya, valamely EGT-állam helyi és a regionális önkormányzata, az ÁKK Zrt. és valamely más EGT-államnak államadósság kezelését végző szervezete, az MNB, valamely más EGT-állam központi bankja és az Európai Központi Bank, a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap, az Európai Beruházási Bank, és minden egyéb nemzetközi pénzügyi jellegű intézmény, amelyet nemzetközi egyezmény, vagy államközi szerződés hozott létre. és minden egyéb olyan személy és szervezet, amelynek fő tevékenysége a befektetési tevékenység, ideértve a különleges célú gazdasági egység A Társaság visszavonja a szakmai Ügyfél minősítést, ha tudomást szerez arról, hogy az Ügyfél a fenti követelmény egyikét sem teljesíti. A Társaság a lakossági Ügyfélnek az Ügyfél kérésére írásban - szakmai Ügyfél minősítést adhat az Ügyfél által megjelölt pénzügyi eszközök és ügylettípus tekintetében, ha ezen Ügyfél az alábbi feltételek közül legalább kettőnek megfelel: a) a kérelem napját megelőző egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz, az ügylet végrehajtása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva, egyenként negyvenezer euró értékű, vagy az adott év során összesen négyszázezer euró értékű ügyletet bonyolított le, b) pénzügyi eszközökből álló portfóliója és betéteinek állománya együttesen meghaladja a kérelem benyújtásának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ötszázezer eurót, c) legalább egy éves folyamatos vagy a feltételek vizsgálásának időpontját megelőző öt éven belül legalább egy éves munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik és olyan 5/47

6 munkakört illetőleg feladatkört tölt be ca) befektetési vállalkozásnál, cb) árutőzsdei szolgáltatónál, cc) hitelintézetnél, cd) pénzügyi vállalkozásnál, ce) biztosítónál, cf) befektetési alapkezelőnél, cg) kollektív befektetési társaságnál, ch) kockázati tőkealap-kezelőnél, ci) magánnyugdíjpénztárnál, cj) önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, ck) elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél, cl) központi értéktárnál, vagy cm) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél, cn) központi szerződő félnél, vagy co) tőzsdénél, amely a befektetési vállalkozás és az ügyfél között létrejövő szerződésben szereplő pénzügyi eszközzel és befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ismereteket feltételez. A Társaság visszavonja a lakossági Ügyfél kérésére megállapított szakmai Ügyfél minősítést, ha az Ügyfél a kérelmét írásban visszavonja, vagy az Ügyfél olyan változásról értesíti a Társaságot, amely következtében már nem állnak fenn az átminősítés feltételei. A szakmai Ügyfél számára, annak kifejezett kérése illetve egyetértése alapján minden vagy meghatározott ügytípus illetve pénzügyi eszköz tekintetében a Társaság a lakossági Ügyféllel azonos feltételeket biztosít. III. Elfogadható partnernek minősül: a) a befektetési vállalkozás, b) az árutőzsdei szolgáltató, c) a hitelintézet, d) a pénzügyi vállalkozás, e) a biztosító, f) a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési társaság, g) a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő, h) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, i) az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, j) a központi értéktár, k) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, l) minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam ilyenként ismer el, m) a kiemelt vállalkozás, n) kiemelt intézmény, o) az a vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti tagállam ilyenként ismer el. A kiemelt vállalkozás, illetve intézmény írásban kérheti, hogy akár egyes ügyletek vonatkozásában, akár általános jelleggel a szakmai illetve a lakossági Ügyféllel azonos feltételeket biztosítson a Társaság a szolgáltatása során. Ebben az esetben az adott Ügyfél a jelen Üzletszabályzat szempontjából szakmai illetve lakossági Ügyfélnek minősül. Akár az Ügyfél kérelemre, akár a Társaság kezdeményezésére történt eltérő minősítés hiányában az Ügyfél lakossági Ügyfélnek minősül. A Társaság értesíti az Ügyfelet a minősítéséről, a minősítésében bekövetkezett bármilyen változásról. Amennyiben az Ügyfél a fentiek szerint kéri a besorolás átminősítését, a Társaság közli az Ügyféllel a szakmai Ügyfélre és a 6/47

7 lakossági Ügyfélre vonatkozó szabályok közötti különbséget és annak következményeit. A Társaság a szerződéshez különálló dokumentumként mellékeli az átminősítésre vonatkozó kérelmet, valamint az Ügyfél írásba foglalt nyilatkozatát arról, hogy az Ügyfélstátuszok közötti különbségre vonatkozó tájékoztatást megértette, és tudomásul vette. A Társaság kifejezetten fenntartja a jogot a jogszabályi kereteken belül az egyes Ügyfélstátusz(ok)ba történő be- és átsorolás, illetve átminősítés vonatkozásában, az átsorolás nem automatikus. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos szolgáltatásokat kizárólag meghatározott Ügyfélstátusz esetén nyújtson, erről a Társaság az Ügyfél részére, az Ügyfél kérésére tájékoztatást nyújt Együttműködés, kapcsolattartás az Ügyféllel és tájékoztatás Együttműködés, kapcsolattartás az Ügyféllel: A Társaság és az Ügyfél minden esetben, írásban, az alábbiakban meghatározott módon a lehetséges legkorábbi időpontban értesíti egymást a közöttük fennálló, az üzleti kapcsolat szempontjából jelentősnek minősülő körülményekről, illetve tényekről, és válaszol a szerződés teljesítése során felmerülő, egymáshoz intézett kérdésekre. Az ilyen értesítésekkel kapcsolatos valamennyi felmerült költséget a felek maguk viselik. A Társaság és az Ügyfél haladéktalanul felhívja egymás figyelmét minden olyan változásra, tévedésre, vagy mulasztásra, egyéb lényeges körülményre, amely a szerződés teljesítését vagy az üzleti kapcsolatot érinti. A Társaság és az Ügyfél köteles egymást haladéktalanul értesíteni nevük, állandó lakhelyük, illetve székhelyük megváltozásáról, továbbá a személyüket, jogi státusukat érintő minden egyéb változásról. A mulasztó fél felel az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár tekintetében. A jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet státusú Ügyfél az előzőekben felsoroltakon felül haladéktalanul köteles értesíteni a Társaságot a képviselőinek megváltozásáról. Az Ügyfél köteles a Társaság részére bejelenteni a címe (levelezési, értesítési) megváltozását legalább a változást megelőző 5 (öt) munkanappal korábban. Az Ügyfél egyidejűleg köteles a Társaságot tájékoztatni az új levelezési és értesítési címről, továbbá a változás időpontjáról. Az Ügyfél köteles a Társaságot írásban értesíteni a tudomásszerzését követő 1 (egy) munkanapon belül, ha ellene bárki felszámolási, illetve végrehajtási eljárást kezdeményezett, ha csőd, vagy felszámolási eljárást szándékozik kezdeményezni maga ellen, valamint ha ennek jogszabályi feltételei fennállnak. Köteles továbbá értesíteni a Társaságot abban az esetben is, ha gazdálkodásában, a vagyoni és pénzügyi helyzetében, vezető tisztségviselői és vezető beosztású dolgozói körében lényeges változás következik be, vagy ha a Társasággal szemben esedékessé vált vagy a jövőben esedékessé váló tartozásának megfizetését bármely körülmény veszélyezteti. Az Ügyfél köteles az ügylettel összefüggő valamennyi olyan adatot, felvilágosítást a Társaság részére megadni, amelyet a Társaság döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart. Az Ügyfél köteles a Társaságot írásban értesíteni - egyidejűleg a megbízásával - minden olyan esetben, amikor a megbízás tárgyát képező kifizetés határidőhöz kötött, illetve amikor ezek esetleges késedelmes vagy téves helyre történő teljesítéséből a kamatveszteséget (költséget) meghaladó kár származna. A Társaság kizárólag szándékossága vagy súlyos gondatlansága esetén felel ezen károk bekövetkezte esetén. Ügyféltájékoztatási szabályok: A Társaság a szerződés megkötését megelőzően köteles tájékoztatni az Ügyfelet a) a Társaságra vonatkozó alapvető tudnivalókról, b) a Társaság működésének és tevékenységeinek szabályairól, c) az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, 7/47

8 d) a szerződésben foglalt ügyletben érintett pénzügyi eszközzel kapcsolatos tudnivalókról, e) a szerződésben foglalt ügylettel kapcsolatos tudnivalókról, ideértve az ügyletet érintő nyilvános információkat, valamint az ügylet kockázatát, f) a végrehajtási helyszínekről, valamint g) a szerződéskötéshez, valamint keretszerződés esetében az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó költségről, díjról, amely az Ügyfelet terheli. A Társaság a fenti információ tartalmában a szerződés tárgyát képező ügylet vagy pénzügyi eszköz tekintetében bekövetkező lényeges változásról az eredeti tájékoztatással azonos módon, illetve adathordozón értesíti az Ügyfelet. A Társaság a tájékoztatást írásban vagy más tartós adathordozón adja meg. A Társaság a tájékoztatást egyéb tartós adathordozóan akkor adhatja meg, ha a tájékoztatás ezen eszköze megfelel a Társaság és az Ügyfél között létrejövő vagy meglévő szerződésben foglaltaknak, és az Ügyfél kifejezetten nem az írásbeli formát, hanem egyéb tartós adathordozó alkalmazását választja. A Társaság a fenti tájékoztatási kötelezettségét legkésőbb közvetlenül a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően is megteheti, ha az Ügyfél kifejezett kérésére a szerződést olyan távközlő eszköz útján kötik (pl. telefaxon keresztül), amely nem teszi lehetővé az előzetes tájékoztatást. A Társaság a jelen pont szerinti tájékoztatást a felek eltérő megállapodásának a hiányában magyar nyelven adja meg, illetve teszi meg. A Társaság a portfóliókezelési tevékenysége keretében a lakossági Ügyfél számára tájékoztatást ad a) a szerződésben meghatározott, az Ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszköz értékelésének gyakoriságáról és az értékelés módszeréről, b) az Ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek egy részéről vagy egészéről való rendelkezés tekintetében a portfóliókezelő szabad mérlegelési jogának részleteiről, c) arról a referenciaértékről, amelyhez képest az Ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszköz hozama meghatározásra kerül, d) az Ügyfél portfóliójába kerülhető pénzügyi eszközökről és az ezekre vonatkozóan végrehajtható ügyletekről, ideértve a kapcsolódó korlátozásokat, és e) a portfólió kezelése során érvényesülő célkitűzésekről, a portfóliókezelő mérlegelése során szerepet játszó kockázati szintről, és a portfóliókezelő mérlegelési jogát érintő korlátokról. A Társaság a működésének és tevékenységének szabályairól szóló tájékoztatás során az Üzletszabályzat átadásával és amennyiben az Ügyfél igényli annak összegzésével közli a lakossági Ügyféllel a) a szolgáltatásról szóló jelentés gyakoriságát, időzítését és jellegét; b) az Ügyfél pénzügyi eszközeinek illetve pénzeszközeinek megóvását biztosító intézkedések összefoglalását, valamint az Ügyfél rendelkezésére álló befektetővédelmi rendszerről és annak működéséről szóló tájékoztatást; c) az összeférhetetlenségi politika (a továbbiakban: Összeférhetetlenségi Politika) összefoglalását, amely az Üzletszabályzat mellékletében található, d) a végrehajtási politika (a továbbiakban: Végrehajtási Politika) összefoglalását, amely az Üzletszabályzat mellékletében található. A Társaság a lakossági Ügyfél kérésére bármely, az Összeférhetetlenségi Politika tartalmára vonatkozó további részletről tájékoztatást ad. A Társaság az Ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz kezelésével kapcsolatosan a) ha a lakossági Ügyfél tulajdonában álló vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz a Társaság nevében eljáró harmadik fél kezelésébe kerülhet, tájékoztatást ad erről a lehetőségről, a Társaságot a 8/47

9 székhelye szerinti állam joga alapján e harmadik személy tevékenységért terhelő felelősségéről, valamint a harmadik fél esetleges fizetésképtelenségének az Ügyfélre vonatkozó következményeiről, b) ha a székhelye szerinti vagy a harmadik személy székhelye szerinti állam joga alapján a lakossági Ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz harmadik fél kezelésében lévő gyűjtőszámlára kerülhet, tájékoztatja az Ügyfelet erről a lehetőségről és kifejezetten jól érthetően felhívja a figyelmet az ebből adódó kockázatokra, c) ha a székhelye szerinti állam vagy a nevében eljáró harmadik személy székhelye szerinti állam joga nem teszi lehetővé a lakossági Ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszközök és a Társaság vagy a nevében eljáró harmadik személy saját eszközeinek elkülönített kezelését, tájékoztatást ad erről a tényről, valamint kifejezetten és jól érthetően felhívja a figyelmet az ebből adódó kockázatokra, d) ha az Ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz olyan számlára kerül, amelyre vonatkozóan az egyébként a Társaság és az Ügyfél között fennálló szerződésre irányadó jogtól eltérő jog érvényesül, tájékoztatja az Ügyfelet az ebből adódó, az Ügyfél jogaira és kötelezettségeire irányadó szabályok eltéréséről, e) tájékoztatja az Ügyfelet az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközre vagy pénzeszközre vonatkozó biztosítéki kötelezettségéről vagy beszámítási jogosultságáról, illetve - ha ilyen létezik - a letétkezelőnek ugyanezen pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz vonatkozásában fennálló hasonló kötelezettségéről vagy jogosultságáról, f) egy olyan értékpapír alapú finanszírozási ügyletet megelőzően, amely a lakossági Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközre vonatkozik vagy bármely más ügyletet megelőzően, amely ugyanezen eszközt érinti és a Társaság saját számlájára vagy más Ügyfél számlájára kerül végrehajtásra, teljes körű, világos és pontos tájékoztatást ad az Ügyfél számára e pénzügyi eszköz használatával kapcsolatos kötelezettségéről és felelősségéről, ideértve az eszköz visszaszolgáltatásának szabályait, valamint a kockázatokról. A Társaság a szerződés mellékleteként csatolt nyilatkozatban teszi meg a pénzügyi eszközre, illetve az ügylet kockázatára vonatkozó tájékoztatást, kitérve a) a pénzügyi eszköz kockázatára, ideértve a tőkeáttétel lényegére és hatásaira, b) a teljes befektetett összeg esetleges elvesztésének kockázatára, c) a pénzügyi eszköz piaci helyzetére, a pénzügyi eszköz árának volatilitására, illetve a piac elérésében tapasztalható esetleges korlátokra, illetve d) a pénzügyi eszköz szerződéskötés időpontját megelőző időszakra vonatkozó árfolyamalakulására az 1287/2006/EK bizottsági rendelet szerint, e) arra, hogy az Ügyfél pótlólagos befizetési kötelezettségre számíthat-e a pénzügyi eszköz megszerzésének költségén felül, f) a pénzügyi eszközzel kapcsolatos letéti követelmény vagy hasonló kötelezettség érvényesülésére, g) a pénzügyi eszköz forgalomba hozatala esetén a 2003/71/EK bizottsági irányelv szerinti kibocsátási tájékoztató közzétételi helyére, h) arra, ha több összetevőből álló pénzügyi eszköz kockázata esetleg meghaladhatja az egyes összetevők kockázatainak összegét, i) a h) pontban meghatározott, egynél több összetevőből álló pénzügyi eszköz egyes összetevőinek leírására, és j) a garanciát magában foglaló pénzügyi eszköz esetében a garancia természetének részletezésére oly módon, hogy abból mind a garanciavállaló, mind a garantált intézmény megismerhető legyen és a garancia lényege megítélhető legyen. A Társaság a lakossági Ügyfél részére az Ügyfél kérelme szerint a szerződés mellékletében csatolt irattal ad tájékoztatást a) a pénzügyi eszköz megszerzésével, tartásával, a szerződés létrehozatalával, fenntartásával és teljesítésével kapcsolatos költségekről, ideértve bármilyen díjat, jutalékot (pénzügyi eszközönként és ügyleteként), hozzájárulást, valamint adót, amelyet a Társaság von le vagy számol el (a továbbiakban: teljes ár), összegszerűen, illetve amennyiben ez pontosan nem határozható meg, a számítás módot és a számítás alapját, 9/47

10 b) az egyes devizák vagy valuták megnevezéséről, az alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltás költségeiről, ha az a) pontban meghatározott teljes árat vagy annak egy részét külföldi valutában vagy devizában kell megfizetni, c) a fizetésre vagy a teljesítés módjára vonatkozó egyéb szabályokról. A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy az ügylet jellegétől függően olyan költség, illetve adófizetési kötelezettség is keletkezhet, amely megfizetése nem a Társaságon keresztül történik. Az előzetes tájékoztatási kötelezettség megtörténtét és kielégítő voltát az Ügyfél a szerződés aláírásával és a megbízások adásával elismeri. Az Ügyfél külön tájékoztatás nélkül is kifejezetten tudomásul veszi, hogy a pénzügyi eszközök árának gyors és előre kiszámíthatatlan mértékű változása miatt az Ügyfélnek a komoly veszteség kockázatával is számolnia kell. E megállapítás különösen érvényes a határidős és opciós ügyletekre. Az Ügyfél külön tájékoztatás nélkül is kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság által a befektetési szolgáltatási tevékenység keretében kötött ügyletek nem minősülnek fogadásnak, játéknak, szerencsejátéknak vagy tiltott szerencsejátéknak, továbbá, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység tárgya vonatkozásában korábban elért haszon nem jelent garanciát arra, hogy a szerződés eredményeképpen haszon keletkezik. Amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik, a Társaság nem felel az Ügyfél fenti tájékoztatás alapján hozott üzleti döntéséből eredő károkért. Tájékoztatási felelősség: A Társaságot nem terheli felelősség, amennyiben tájékoztatási kötelezettségének olyan harmadik fél késedelmes, illetve nem megfelelő tartalmú tájékoztatása miatt nem tud eleget tenni, amely harmadik fél tevékenységéért jogszabály és/vagy szerződés alapján felelősséggel nem tartozik. A Társaságot nem terheli tájékoztatási kötelezettség olyan információ vonatkozásában, melyről más piaci szereplőnek a Tpt., a Bszt. vagy más jogszabály előírásai szerint nyilvános tájékoztatási kötelezettsége van. A Társaság nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Társaságon kívül álló okból az értesítés illetve tájékoztatás kézbesítése elhúzódik, vagy eredménytelen. A tájékoztatási kötelezettség megszegése, az Ügyfél részéről az együttműködés megtagadása vagy akadályozása súlyos szerződésszegésnek minősül és az Ügyfél felel e kötelezettségek megsértéséből eredő kárért. Pótlólagos felvilágosítás kérés: Az Ügyfél bármely szerződés teljesítésével kapcsolatban a fentieken túlmenően további tájékoztatást is kérhet a Társaságtól. Az e tájékoztatással kapcsolatosan felmerült költséget, hacsak a felek másként nem állapodnak meg, az a fél fizeti, akinél az ilyen költség felmerült. Az értesítés elmaradása: Az Ügyfél köteles 3 (három) munkanapon belül a Társasággal írásban közölni, ha a Társaságtól várt tájékoztatás, illetve értesítés az eredetileg várható időpontban nem érkezik meg hozzá. A Társaság ezen közlés megtételének Ügyfél általi elmulasztásából származó kárért nem felel A kapcsolattartás módja és a megbízások elfogadása Az Ügyfél és a Társaság üzleti levelezési nyelve kizárólag a magyar nyelv. Ellenkező megállapodás hiányában a Társaság és az Ügyfél közötti kapcsolattartás levélben, ajánlott levélben, faxon vagy -en keresztül történik, 10/47

11 illetve személyesen a Társaság irodahelyiségében. Amennyiben a Társaság írásbeli értesítését az Ügyfél által megadott címre postai úton, ajánlott küldeményként küldi meg, annak kézhezvételét a küldemény feladását követő 3. munkanapon vélelmezni kell, még akkor is, ha az Ügyfél azt bármilyen okból nem venné át. Az Ügyfél és a Társaság között fennálló elektronikus kapcsolat esetén a Társaság az Ügyfélnek szóló értesítéseket az Ügyfél által megadott elektronikus címre küldi meg, az értesítés Ügyfél általi kézhezvételét az elküldés időpontjában - melyet a Társaság számítógépes rendszere minden esetben rögzít - vélelmezni kell. Amennyiben az Ügyfél vagy a Társaság a kapcsolattartást telefax vagy útján továbbítja, köteles biztosítani, hogy az adatátviteli rendszer olyan biztonságos helyiségben kerüljön elhelyezésre, amelybe a bejutás korlátozott. A Társaság az Ügyféllel kötött szerződés teljesítése során kizárólag faxon vagy levélben fogad el utasítást az Ügyfél részéről. A Társaságnak faxon vagy levélben adott utasítást a Társaság nyilvántartásba veszi oly módon, hogy azt az adatellenőrzés és az aláírás egyeztetés után az utasítás napján számítógépes rendszerében rögzíti, majd az eredeti faxot vagy levelet lefűzi. Az Ügyfél által faxon megadott utasításokért a Társaság csak abban az esetben vállal felelősséget, ha azok a jelen Üzletszabályzatban megadott telefonvonalra érkeznek. A Társaság az Ügyfelek utasításai alapján végrehajtott tranzakciókról a Társaság és az Ügyfél között fennálló szerződésben foglaltak szerint küld értesítést. Amennyiben az Ügyfél az értesítésben/visszaigazolásban szereplő üzletkötés feltételeit vitatja, azzal szemben kifogással a visszaigazolás kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül élhet. A faxon adott megbízásból vagy annak félreértéséből eredő minden kárért - beleértve az Ügyfél személyében illetőleg a személy kilétében történő félreértést is-, amely bizonyíthatóan nem a Társaság terhére róható, az Ügyfél viseli a felelősséget. A Társaság jelen Üzletszabályzattal kizárja a nem a Társaság érdekkörében felmerült hibából vagy mulasztásból eredően a faxon történt megbízás teljesítésével okozott kárért való felelősségét. A faxon adott megbízás esetleges hamis, hamisított, olvashatatlan vagy félreolvasható voltából eredő, az Ügyfelet ért károk megtérítéséért való felelősségét a Társaság kizárja, amennyiben az nem a Társaság érdekkörében felmerült hibából vagy mulasztásból történt. A Társaság az Ügyfél írásbeli megbízásain szereplő aláírásokat megvizsgálja, hogy azonosak-e az Ügyfél által benyújtott aláírási mintákkal. A Társaság megtagadja azon megbízások teljesítését, amelyeket nem a Társaság számára rendelkezésre álló, aláírási mintának megfelelően írtak alá, és erről értesíti az Ügyfelet. A Társaság nem felelős azon következményekért, amelyek a hamis, vagy hamisított megbízások teljesítéséből származnak, amelyek hamisított voltát kellő gondosság mellett nem lehetett megállapítani. Az ezzel kapcsolatos károkat és költségeket kizárólag az Ügyfél viseli. A megbízások teljesítésénél a Társaság megkívánja, hogy az Ügyfél a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat pontosan és egyértelműen adja meg. Ennek hiányában a megbízás teljesítését a Társaság megtagadhatja. A Társaság nem köteles vizsgálni az Ügyfél által a Társaságnak megadott adatok helyességét és pontosságát. A Társaság nem felel a téves adatokat tartalmazó megbízások teljesítéséből, vagy a nem teljesítéséből származó károkért. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság által előírt biztonsági eljárások kizárólag a közlést továbbító azonosításra irányulnak, és nem a megbízás hibáinak, vagy tartalmának felderítésére Kockázatviselő képesség Portfóliókezelési tevékenység nyújtása esetén a Társaság a szerződés megkötését, vagy keretszerződés esetében a megbízás végrehajtását megelőzően a Bszt. kötelező előírása alapján meggyőződik arról, hogy az Ügyfél ismeretei és az adott pénzügyi eszközzel és ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége megfelelő-e ahhoz, 11/47

12 hogy megalapozott befektetési döntést hozzon, és a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges mértékben feltárja az Ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait (a továbbiakban: alkalmassági teszt). Ennek során a Társaság értékeli, hogy a szolgáltatás a) alkalmas-e az Ügyfél által megjelölt befektetési célok megvalósítására, b) kapcsán felmerülő, a leendő szerződő fél vagy az Ügyfél befektetési céljaival egyébként összhangban lévő kockázat mértéke megfelel-e az Ügyfél pénzügyi teherviselő képességének, és c) természetéhez és a kapcsolódó kockázatok megértéséhez és értékeléséhez a leendő szerződő fél vagy az Ügyfél megfelelő tapasztalattal és ismerettel rendelkezik-e, ideértve a portfóliókezelési tevékenység kapcsán az e tevékenységből adódó kockázatokat is. Amennyiben szakmai Ügyfél részére nyújtja a Társaság a szolgáltatást, az utóbbi felsorolás b) és c) pontjait a Társaságnak nem kell vizsgálnia, kivéve szakmai Ügyféllé átminősített lakossági Ügyfél esetén azon pénzügyi eszközöket és ügyleteket, amely tekintetében az Ügyfél nem kérte szakmainak minősítését. Ha a Társaság az alkalmassági teszt alapján úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél ismeretei és az adott pénzügyi eszközzel és ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége nem megfelelő ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon, az adott pénzügyi eszköz tekintetében kért szolgáltatás nyújtását megtagadja az Ügyfél számára. Az alkalmassági teszt során a Társaság az Ügyféltől a) vagyoni és jövedelmi helyzetére, iskolai végzettségére, tőkepiaci ismeretei és tapasztalataira stb. vonatkozó írásbeli nyilatkozatot, b) a nyilatkozatok alátámasztását szolgáló okirat bemutatását, valamint c) más befektetési vállalkozással vagy árutőzsdei szolgáltatóval való megállapodásának feltárását kérheti. A Társaság a jelen pont szerinti tájékoztatást illetve a jelen pont szerinti kockázatfeltáró nyilatkozatot a felek eltérő megállapodásának a hiányában magyar nyelven adja meg illetve teszi meg Azonosítás, képviselet A Társaság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) értelmében az Ügyfeleket köteles átvilágítani. Ügyfél-átvilágítás A Társaság Ügyfél-átvilágítást a következő esetekben végez: a) a Társaság és az Ügyfél közötti üzleti kapcsolat létesítésekor; b) a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor (ez alkalmazandó az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra is, ha ezek együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot. Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a hárommillióhatszázezer forintot); c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha a fenti átvilágításra még nem került sor; d) ha a korábban rögzített Ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. A Társaság az Ügyfél-átvilágítás során az Ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt azonosítja és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégzi Azonosítás során a Társaság megköveteli az alábbi azonosságot igazoló okiratok (okmányok) bemutatását, melyek érvényességét a Társaság ellenőrzi: 12/47

13 a) természetes személy esetén 1. magyar állampolgár személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 2. külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően, az azt igazoló - 30 napnál nem régebbi - okiratot, hogy 1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta, 2. belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, 3. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát) (ebben az esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni) A Társaság az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni: a) természetes személy 1. családi és utónevét (születési név), amennyiben van, házassági nevét, 2. lakcímét, 3. születési helyét, idejét, 4. állampolgárságát, 5. anyja születési nevét, 6. az azonosító okmányának típusát és számát, 7. külföldi természetes személy esetében a magyarországi tartózkodási helyet; b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet 1. nevét, rövidített nevét, 2. székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, 3. cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát, 4. főtevékenységét, 5. képviseletére jogosultak nevét és beosztását, 6. a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait. Amennyiben a szerződést az Ügyfél jogi személy, vagy más szervezet, továbbá harmadik személy számára kívánja bonyolítani, úgy az ügyletben szereplő minden fél személyazonosságát, illetve azonosító adatait meg kell állapítani. Az Ügyfél köteles az üzleti kapcsolat létesítésekor a Társaság részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el.. Ha az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, írásbeli nyilatkozatának a tényleges tulajdonosnak a fenti pontban meghatározott adatait is tartalmaznia kell. Amennyiben a szerződéses kapcsolat fennállása alatt kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, 13/47

14 a Társaság az Ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel. Ha a tényleges tulajdonos személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a Társaság köteles intézkedéseket tenni a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adatainak ellenőrzése érdekében. Az Ügyfél az üzleti kapcsolat fennállása alatt az Ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül a Társaságot írásban vagy személyesen értesíteni. A Társaság az alábbi kivételekkel - az üzleti kapcsolat létesítése vagy az ügyleti megbízás végrehajtása előtt köteles lefolytatni az Ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzését. Az említett igazoló ellenőrzését az üzleti kapcsolat létesítése során is lefolytathatja, ha ez a rendes üzletmenet megszakításának elkerülése érdekében szükséges és ha a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának valószínűsége csekély. Ebben az esetben a személyazonosság igazoló ellenőrzését az első ügyleti megbízás teljesítéséig be kell fejezni. Amennyiben a Társaság nem tudja végrehajtani az Ügyfél-átvilágítást, akkor az Ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az Ügyfél megbízása alapján fizetési számlán keresztül művelet végzését, üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot. Amennyiben az Ügyfél jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy átvilágítását követően a jogi személy, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet átvilágítását is el kell végezni. Nem kell az Ügyfél-átvilágítási intézkedéseket ismételten elvégezni, ha a) a Társaság az Ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő vonatkozásában az Ügyfél-átvilágítási intézkedéseket egyéb ügyleti megbízás kapcsán már elvégezte, b) az adott ügyleti megbízás kapcsán az Ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő személyazonossága már megállapításra került, és c) nem történt a fenti pontban felsorolt adatokban változás. Egyszerűsített Ügyfél-átvilágítás A Társaság egyszerűsített Ügyfél-átvilágítást azon esetekben végez, ha az Ügyfele: a) az alábbi tevékenységet az Európai Unió területén végző szolgáltató, vagy olyan, harmadik országban székhellyel rendelkező - az alábbi tevékenységet végző - szolgáltató, amelyre a Pmt.-ben meghatározottakkal egyenértékű követelmények vonatkoznak, és amely ezek betartása tekintetében felügyelet alatt áll: 1. pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység; 2. befektetési szolgáltatási tevékenység, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás; 3. biztosítási, biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenység; 4. árutőzsdei szolgáltatási tevékenység; 5. postai pénzforgalmi közvetítői tevékenység, postai készpénzátutalás, belföldi és nemzetközi postautalvány-felvétel és -kézbesítés; 6. önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként működik; b) olyan társaság, amelynek értékpapírjait egy vagy több tagállamban bevezették a szabályozott piacra, vagy azon harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak; c) a Pmt.-ben meghatározott felügyeletet ellátó szerv; d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvény 1. -ában meghatározott - a fenti c) pontba nem tartozó - központi államigazgatási szerv, vagy helyi önkormányzat; e) az Európai Közösség intézménye (az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék), az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Központi Bank vagy az Európai Beruházási Bank. 14/47

15 A képviseleti jog igazolása: Hacsak a Felek másként nem állapodnak meg, a képviseletre a következő rendelkezések alkalmazandók: A Társaság szolgáltatásának megkezdése előtt meggyőződik az Ügyfél nevében eljáró személy képviseleti jogosultságáról. Üzleti tárgyalások folytatása során vagy megbízások teljesítését megelőzően és a teljesítés során a Társaság bármikor kérheti a képviseleti jog és a képviselő személyazonosságának megfelelő igazolását. E tekintetben az Ügyfél a Társaság által kért dokumentumokat kitöltötten köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani, és a bekövetkező változásokról a Társaságot folyamatosan tájékoztatni. A Társaság köteles a szerződés megkötését megtagadni, ha az Ügyfél képviseletében eljáró személy a képviseleti jogosultságát vagy személyazonosságát nem igazolja Meghatalmazás: Az Ügyfél képviseletére adott meghatalmazást a Társaság akkor fogadja el, ha azt közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták. A külföldön kiállított meghatalmazás elfogadásának további feltétele, hogy az hiteles legyen, azaz azt a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítse, vagy a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az október 5. napján kelt egyezmény (amelyet Magyarországon az évi 11. törvényerejű rendelet hirdetett ki) alapján Apostille-lal lássa el az arra illetékes külföldi hatóság, kivéve, ha kétoldalú nemzetközi egyezmény ellentétesen rendelkezik. A meghatalmazás annak írásbeli visszavonásáig, vagy az abban foglalt határidőig, vagy feltétel bekövetkeztéig tekintendő érvényesnek. A Társaság szolgáltatásai igénybevételének megkezdése előtt a jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Ügyfél köteles azon vezető tisztségviselőinek, illetve meghatalmazottainak hiteles cégaláírási nyilatkozatát és a nevükre szóló meghatalmazást a Társaság rendelkezésére bocsátani, akik az Ügyfelet a Társaság felé képviselni fogják. Amennyiben az Ügyfél másként nem rendelkezik, az ilyen személyek részére adott meghatalmazás a Társaság által nyújtott szolgáltatások teljes körének értékhatár nélküli igénybevételére jogosít fel A képviseleti jog felülvizsgálata, információkérés: A Társaság jóhiszeműen bízhat az Ügyfél vagy képviselője személyazonosságának valódiságában és nem köteles, de jogosult azt felülvizsgálni. A Társaság jogosult továbbá mind az Ügyféltől, mind pedig az illetékes hatóságoktól megfelelő dokumentációt, vagy információt kérni. A Társaság jogosult nemcsak az Ügyfélre, hanem jogi személy, illetve személyiség nélküli gazdasági társaság Ügyfél esetén - annak alapítóira, tagjaira, leányvállalataira, vagy más vállalkozásokban meglévő, egyéb részesedéseire, cégjogi és gazdasági adataira vonatkozó információt kérni az Ügyféltől Az aláírások ellenőrzése: A Társaság az Ügyfél által a szerződésre vonatkozóan, vagy más ügyekkel kapcsolatban adott írásbeli utasításokon megvizsgálja az aláírásokat, azokat az azonosság megállapítása céljából összeveti az Ügyfél által adott, és a Társaságnál lévő hiteles cégaláírási nyilatkozatokon található aláírásokkal. A Társaság visszautasítja azon utasítások teljesítését, amelyeken az aláírás nincs összhangban a hiteles cégaláírási nyilatkozatokon található aláírással. A Társaság jogosult az Ügyfél által hozzá bejelentett képviselőket és az ő aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog megszűnéséről, visszavonásáról vagy az új képviselő képviseleti jogáról szóló, a bejelentés formai követelményének megfelelő - és amennyiben szükséges, megfelelő bizonyító erővel rendelkező okirattal megerősített - írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett. A Társaság nem vállal felelősséget olyan hamis információkból eredő következményekért, amely információ hamisságát a Társaság a tőle elvárható gondosságot tanúsítva nem fedhetett fel. Az Ügyfél köteles mentesíteni a 15/47

16 Társaságot mindazon költség (beleértve, de nem kizárólag a jogi díjakat és kiadásokat), követelés, felelősség és kárigény alól, amelyeket a Társaság elszenved, vagy amelyek annak eredményeként merülnek fel, hogy a Társaság az ilyen okmányok alapján eljár, vagy azokat elfogadja Szerződéskötés A Társaság a székhelyén köt befektetési szolgáltatásra vonatkozó szerződést. A Társaság az Ügyféllel kötött szerződését írásba foglalja, kivéve a portfóliókezelési tevékenység végzése keretében az Ügyféllel kötött, pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet végrehajtására vonatkozó megállapodást (megbízást), amennyiben arra egy írásba foglalt, hatályban lévő keretszerződés alapján kerül sor, és a megbízást a Társaság elektronikus úton rögzíti Szerződési ajánlat visszavonása, módosítása Az Ügyfélnek az általa adott megbízás teljesítését követően nem áll módjában a megbízását módosítani vagy visszavonni. A még nem teljesített megbízás visszavonására kizárólag a Társaság jóváhagyásával kerülhet sor Szerződések módosítása A Társaság és az Ügyfél közötti szerződések a jelen Üzletszabályzat eltérő értelmű rendelkezései kivételével csak a felek közös megállapodásával, írásban módosíthatók Szerződéskötés megtagadása A Társaság a szerződés megkötését, valamint a hatályban lévő keretszerződés alapján kapott megbízás végrehajtását megtagadja, ha a megbízással bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást valósítana meg (ha a Társaságnak tudomása van arról - vagy a megbízás körülményeit összességében értékelve alappal feltételezhető -, hogy a megbízás teljesítése bennfentes kereskedést vagy piacbefolyásolást eredményez), a megbízás jogszabályba vagy a szabályozott piac, a szabályozott piacra vonatkozó feltételeknek megfelelő harmadik országbeli tőzsde, elszámolóház, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél vagy központi értéktár szabályzatának rendelkezésébe ütközne, az Ügyfél személyazonosságának igazolását, vagy az azonosítást megtagadta, valamint ha a személyazonosság vagy az azonosítás más okból sikertelen volt, vagy ha az alkalmassági teszthez szükséges információkhoz nem jutott hozzá, vagy alkalmassági teszt eredménye nem teszi lehetővé az adott pénzügyi eszköz tekintetében kért szolgáltatás nyújtását az Ügyfél számára, vagy a Pmt., illetve egyéb vonatkozó jogszabály alapján az Ügyféllel kapcsolatban pénzmosás gyanúja merül föl, vagy általa ismert körülményei a Társaság üzleti tevékenységének más Ügyfelek által történő megítélését hátrányosan érinthetik, vagy a megbízási szerződésben irreális árfolyamot kíván kikötni. A Társaság saját mérlegelése alapján jogosult a szerződés megkötését, illetve a megbízás végrehajtását egyéb esetekben is megtagadni. A szerződéskötés vagy a megbízás végrehajtásának megtagadását a Társaság haladéktalanul bejelenti a Felügyeletnek, ha a megbízás bennfentes kereskedésre szól vagy piacbefolyásolást valósít meg Szerződések nyilvántartása A Társaság egységes, folyamatos és időrendi nyilvántartást vezet 16/47

17 a) a saját számlás kereskedés keretében kötött minden ügyletéről, b) az Ügyfelekkel megkötött szerződésekről, és c) az Ügyfelek által korábban megkötött keretszerződés alapján adott megbízásokról. A Társaság az azonos tartalmú megbízásokat az időrendi nyilvántartás szerint teljesíti. A Társaság ha jogszabály másként nem rendelkezik a jelen pont szerinti nyilvántartásaiban foglalt adatokat a szerződés teljesítésétől, illetve annak megszűnésétől számított 5 (öt) évig köteles megőrizni Díjak, jutalékok, költségek Az Ügyfél köteles az általa igénybevett, a Társaság által nyújtott szolgáltatásokért díjat, jutalékot fizetni. A Társaság jogosult az Ügyféllel szemben felszámítani a szolgáltatások teljesítése során, azzal összefüggésben felmerült összes költségét - különösen az esetleges hatósági eljárás költségeit, a közreműködő igénybevételének költségeit, a jogi és egyéb szakértői költségeket, postaköltségeket, illetékeket, valamint az Ügyfél értesítésének és tájékoztatásának költségeit, az Ügyféllel megkötött keretszerződésben, illetve egyedi szerződésben foglaltak szerint. A Társaság jogosult átalány költségtérítést igényelni a költségek egyedi meghatározása helyett (fix összeg vagy meghatározott számítási módszer alapulvételével meghatározott összeg). A fenti díjak, jutalékok és a költségek mértékét és esedékességét a Társaság a székhelyén teszi közzé. A Társaság és az Ügyfél között megkötött szerződések a közzétett feltételektől eltérhetnek. Amennyiben a szerződés másképpen nem rendelkezik, az Ügyfél köteles előlegezni a felmerülő ellenértéket és a költségeket, melyek elszámolása utólag, a megbízás teljesítését követően történik. A Társaság által alkalmazott Díjtételek jegyzékét a jelen Üzletszabályzat melléklete képezi. Az ellenértékek, illetve a költségek megváltoztatásáról az Ügyfelet értesíteni kell. Az ellenérték, illetve a költségek Ügyfél számára kedvezőtlen változása csak az értesítés utáni időre vonatkozhat Teljesítés, elszámolás A megbízás Ügyfél számára következetesen legkedvezőbb módon való végrehajtása érdekében a Társaság Végrehajtási Politikát készített, melynek összefoglalását a jelen Üzletszabályzat melléklete tartalmazza. Ha az Ügyfél elfogadható partner, illetve ha a Társaság az Ügyféltől határozott utasítást kapott a szolgáltatás teljesítésének módjára (pl. végrehajtási hely tekintetében), a megbízást ezen utasításnak megfelelően hatja végre, akkor is, ha az nem a legkedvezőbb az Ügyfél számára. Az Ügyfél kérésére a Társaság írásban, a Végrehajtási Politikában foglalt rendelkezések alkalmazásának bemutatásával igazolja, hogy az Ügyfél megbízását a Végrehajtási Politikában foglaltaknak megfelelően hajtotta végre. A Társaság, ha az Ügyfél javára való megbízást lát el, a) azonnal és pontosan rögzíti és allokálja a végrehajtott megbízást, b) az egyébként összehasonlítható Ügyfélmegbízásokat a megbízás felvételének sorrendjében és azonnal végrehajtja kivéve, ha az Ügyfél által adott megbízás limitáras megbízás, az aktuális piaci feltételek között a megbízást nem lehet végrehajtani, vagy azzal az Ügyfél érdekei sérülnének, és c) haladéktalanul tájékoztatja a lakossági Ügyfelet, ha a megbízás végrehajtását akadályozó körülményről szerez tudomást. Ha a Társaság a végrehajtott megbízás teljesítését is maga végzi, vagy annak nyomonkövetéséért is felelősséget vállal, minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a végrehajtott megbízás teljesítése során kapott, az 17/47

18 Ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz a megfelelő Ügyfél megfelelő számláján haladéktalanul és pontosan jóváírásra kerüljön. A Társaság saját számlájára nem hajthat végre Ügyfélmegbízást vagy ügyletet úgy, hogy az Ügyfél megbízását egy másik Ügyfél megbízásával összevonja, kivéve ha a) ezzel összességében egyetlen olyan Ügyfél sem szenved hátrányt, akinek a megbízását egy másik Ügyfél megbízásával összevonták, b) minden olyan Ügyfél figyelmét felhívta arra, akinek a megbízása egy másik Ügyfél megbízásával összevonásra kerül, hogy az összevont végrehajtás az egy Ügyfél által adott több megbízás esetében egyes megbízások tekintetében hátránnyal járhat, c) rendelkezik olyan allokációs szabályzattal, amely részletesen szabályozza a megbízások és ügyletek összevont végrehajtásának szabályait, ideértve azt is, hogy a megbízás vagy ügylet mérete és ára hogyan befolyásolja az allokációt, hogy a részleges végrehajtás esetében az allokáció milyen szabályok szerint történik és a Társaság minden esetben az ebben foglaltak szerint jár el. Ha a Társaság az Ügyfél megbízását egy, a Társaság saját számlájára végrehajtásra kerülő ügylettel vonja össze, és az ügylet végrehajtására csak részben kerül sor, akkor az allokáció során az Ügyfél megbízása alapján létrejött ügyletet részesíti előnyben, kivéve ha a Társaság hitelt érdemlő módon igazolja, hogy az Ügyfél által adott megbízás alapján a Társaság saját számlájára végrehajtott ügylet az összevonás nélkül nem, vagy kedvezőtlenebb feltételekkel teljesült volna, és a Társaság allokációs szabályzata részletes rendelkezéseket tartalmaz az allokáció szabályaira vonatkozóan, és a saját számlájára és az Ügyfél számlájára történő allokációt arányosan is teljesíti Közreműködők, kiszervezés Amennyiben a Társaság az Ügyféltől kapott megbízás teljesítése érdekében harmadik személy közreműködését veszi igénybe, a Társaság a közreműködő eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. A Társaság a közreműködő megválasztásában, utasításokkal történő ellátásában és ellenőrzésében a tőle elvárható gondossággal jár el. Abban az esetben, ha a közreműködő felelősségét jogszabály, üzletszabályzat, nemzetközi szerződés, szabályzat, szokvány, vagy a közreműködés feltételeit szabályozó szerződés korlátozza, a Társaság felelőssége is azokhoz igazodik. A Társaság jogosult megbízások felvételére és továbbítására másik befektetési vállalkozást vagy ún. függő ügynököt igénybe venni. A Társaság az általa igénybevett függő ügynökök hatályos listáját a székhelyén teszi közzé. A Társaság jogosult a jelen Üzletszabályzat szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységét vagy ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységét kiszervezni. A kiszervezett tevékenységek listáját jelen Üzletszabályzat 9. számú melléklete tartalmazza A titoktartás szabályai A Társaság kötelezettsége, hogy az Ügyfél által tudomására hozott, illetve az Ügyfél érdekében történt eljárása során tudomására jutott minden tényt, adatot, információt üzleti- és értékpapír-titokként kezeljen. A Társaság ennek megfelelően az általa megismert üzleti- és értékpapír-titokról harmadik személynek csak az Ügyfél írásbeli felhatalmazása alapján, kizárólag a felhatalmazásban előírt keretek között ad felvilágosítást, kivéve azokat az eseteket, amikor a Társaságnak jogszabályban előírt kötelezettsége az adatszolgáltatás. Amennyiben a Társaság üzleti- vagy értékpapír-titoksértést követ el, úgy az Ügyfélnek okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelős. A Társaság az üzleti kapcsolatok megszűnése után is korlátlan ideig megőrzi az üzleti és értékpapírtitkot. A Társaság az általa igénybevett közreműködő titoktartásáért is felelős. Amennyiben a titoktartási kötelezettséget a jogszabályok korlátozzák, a titok kiadására felhatalmazást adnak, különösen amennyiben az információ harmadik személy részére való átadására a Társaságot jogerős bírósági vagy hatósági határozat kötelezi, 18/47

19 az információ átadásából eredő következményekért a Társaság nem felelős Üzleti titok Üzleti titok minden olyan, a Társaság gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. A Társaság és az Ügyfél, a Társaságban illetve Ügyfélben tulajdoni részesedéssel rendelkező, illetve részesedést szerezni kívánó személy, a Társaságnál, illetve az Ügyfélnél a vezető állású személy, valamint alkalmazottja vagy bármely más személy, aki valamilyen módon a Társaság vagy az Ügyfél üzleti titkának birtokába jutott, az alábbi kivétellel köteles ezen üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani. A Társaság a birtokába jutott üzleti titkot nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a Társaságnak vagy Ügyfeleinek hátrányt okozzon. A Társaság az üzleti kapcsolatok megszűnését követően is megőrzi az üzleti titkokat. A Társaság titoktartási kötelezettsége nem áll fenn, a feladatkörében törvény felhatalmazása alapján eljáró a) Felügyelettel; b) Befektető-védelmi Alappal; c) MNB-vel; d) Állami Számvevőszékkel; e) állami adóhatósággal; f) Gazdasági Versenyhivatallal; g) központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző, Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel h) nemzetbiztonsági szolgálattal, és a i) fogyasztóvédelmi hatósággal szemben. A titoktartási kötelezettség az eljárás alapját képező ügyre vonatkozóan nem áll fenn a feladatkörében eljáró a) nyomozó hatósággal a folyamatban lévő büntetőeljárás, valamint a feljelentés kiegészítése keretében, továbbá a feladatkörében eljáró ügyészséggel szemben; b) büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá csőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal; c) az európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF), d) fogyasztóvédelmi hatósággal szemben. A titoktartási kötelezettség kiterjed a fent említett személyekre és szervezetekre is amennyiben üzleti titoknak minősülő információhoz jutottak. Nem jelenti üzleti titok sérelmét a bennfentes kereskedelemre, piacbefolyásolásra utaló ügyletek bejelentése Értékpapírtitok Értékpapírtitok minden olyan, az egyes Ügyfélről a Társaság rendelkezésére álló adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a Társasággal kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik. A Társaság, a Társaság vezető állású személye és alkalmazottja, valamint bármely más személy, aki valamilyen módon birtokába jutott, az alábbiak kivételével az értékpapírtitkot köteles időbeli korlátozás nélkül megőrizni. Az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából Ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, aki (amely) a 19/47

20 Társaságtól szolgáltatást vesz igénybe. Értékpapír-titok az Ügyfél egyidejű tájékoztatása mellett csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a) az Ügyfél vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható értékpapír-titok körét pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; b) törvény az értékpapír-titok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad; c) a Társaság érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. Értékpapír-titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a feladatkörében eljáró Felügyelettel, Befektető-védelmi Alappal, Országos Betétbiztosítási Alappal, Magyar Nemzeti Bankkal (a továbbiakban: MNB ), Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a tőzsdével, az elszámolóházzal, a jogszabályban meghatározott tevékenységi körében eljáró szabályozott piaccal, a multilaterális kereskedési rendszer működtetőjével, a központi értéktárral, és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel, valamint az európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF), a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a hatáskörében eljáró gyámhatósággal, csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzatok adósságrendezési eljárása, bírósági végrehajtási eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, végrehajtóval, illetve végelszámolóval, a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését folytató nyomozó hatósággal, valamint a hatáskörében eljáró ügyészséggel, a büntető, valamint polgári ügyben, továbbá csőd- felszámolási eljárás, illetve az önkormányzatok adósságrendezési eljárása keretében a bírósággal, külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, a titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, az adó, vám és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása érdekében folytatott eljárás keretében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal szemben, a feladatkörében eljáró országgyűlési biztossal, valamint a feladatkörében eljáró fogyasztóvédelmi hatósággal. Az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn továbbá abban az esetben sem, ha az állami adóhatóság nemzetközi szerződés alapján külföldi állami adóhatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a Társaságtól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási nyilatkozatot; a Felügyelet külföldi felügyeleti hatósággal kötött együttműködési megállapodásban meghatározott módon kér, illetőleg továbbít adatot, amennyiben az együttműködési megállapodás vagy a külföldi felügyeleti hatóság megkeresése tartalmazza az általa aláírt titoktartási nyilatkozatot; a Társaság az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény alapján szolgáltat adatot. Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni azt az Ügyfelet, ügyfélkört vagy számlát, akiről vagy amelyről a szerv vagy hatóság az értékpapírtitok kiadását kéri, a kért adatok fajtáját, és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró MNB vagy a Felügyelet helyszíni ellenőrzést folytat. A titoktartási kötelezettség továbbá nem áll fenn, és a Társaság az adatok kiszolgáltatását - titoktartási 20/47

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Kiadás: 02 Ügyfélminősítési szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2011. 03. 01. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-től TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 1. Preambulum 3 2. A szabályzat célja 3 3. A szabályzat

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A üzletszabályzata A QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Társaság neve: Székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047076 Adószám: 23393824-2-42

Részletesebben

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2008. év. hónap... napján elfogadta.

Részletesebben

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

8. SZÁMÚ MELLÉKLETE (HIRDETMÉNY)

8. SZÁMÚ MELLÉKLETE (HIRDETMÉNY) ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK (Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja: 2011. január 7.)

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Ikt. sz.: 1/2014/0525 A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ A jelen Üzletszabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében eljáró vezérigazgató hagyta jóvá

Részletesebben

Általános Ügyféltájékoztató

Általános Ügyféltájékoztató Commerzbank Zrt. Általános Ügyféltájékoztató 1. Bevezető A Commerzbank Zrt. (továbbiakban: Bank) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Belsőszabályzat a Társaság tájékoztatási, tájékozódási kötelezettségeiről

Belsőszabályzat a Társaság tájékoztatási, tájékozódási kötelezettségeiről Belsőszabályzat a Társaság tájékoztatási, tájékozódási kötelezettségeiről Oldal: 9 A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Ügyfél minősítési belsőszabályzat

Ügyfél minősítési belsőszabályzat Ügyfél minősítési belsőszabályzat Oldal: 22 Társaságunk a befektetési szolgáltatási tevékenysége és a befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítőszolgáltatása keretében, a szerződéskötést megelőzően

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT

A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. Hatályos: 2008. január 31. Ügyfélbesorolási szabályzat A PIONEER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZAT - 2008. január 31. A Pioneer Alapkezelı Zrt.

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C. -ában foglalt jó üzleti hírneve

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Tájékoztatási szabályzat

Diófa Alapkezelő Zrt. Tájékoztatási szabályzat Diófa Alapkezelő Zrt. Tájékoztatási szabályzat Hatálybalépés: 2012.12.18. Budapest, 2012.12.18. Jelen szabályzat a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó),

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén Kérdőív pénzforgalmi intézményben/elektronikuspénz-kibocsátó intézményben befolyásoló részesedés szerzésének bejelentéséhez a Bejelentőnek az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos március 1-jétől

Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos március 1-jétől Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos 2014. március 1-jétől Tartalomjegyzék 3 1. Ügyfélbesorolási politika célja 3 1.1. Besorolási alapelvek 3 2. Ügyfélbesorolási kategóriák 3

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÁSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 1/20 TART ALM OMJEGYZÉK: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 1. Preambulum 5 2. A szabályzat célja 5 3. A szabályzat hatálya 5 4. Fogalmak 6 5. Összehasonlítást tartalmazó tájékoztatás

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Preambulum... 3 1.2. A szabályzat célja... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 3 1.4. Fogalmak... 4 2. KÜLÖNÖS

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a befektetési vállalkozások és a befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek nyilvántartási kötelezettségeivel összefüggésben A CESR (Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága)

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési. tevékenységének üzletszabályzata

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési. tevékenységének üzletszabályzata Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési tevékenységének üzletszabályzata Üzletszabályzatot jóváhagyta: Vezérigazgatói utasítás száma: Hatálybalépés

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési. tevékenységének üzletszabályzata

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési. tevékenységének üzletszabályzata Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési tevékenységének üzletszabályzata Üzletszabályzatot jóváhagyta: Vezérigazgatói utasítás száma: Hatálybalépés

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT

MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT MOK KOMPLEX PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 2010.07.01. 1 Az Üzletszabályzat rendeltetése, érvényesülése Az Üzletszabályzat a Társaság által az Ügyfeleknek nyújtott pénzügyi szolgáltatások, a Társaság

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság )

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) SZERZŐDÉS amely létrejött a és cég:. Cg:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) Ungváriné Fenyves Beáta ( szül: Heves, 1961.03.22,an: Vona Veronika) 3360 Heves, Brassói út 36. (a továbbiakban: Könyvvizsgáló

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r. Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g.

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r. Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g. A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g Szabályzata Az Alkalmassági/Megfelelési Teszt kezeléséhez Hatályba lépés: 2014.08.18

Részletesebben

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E A PPENINN NYRT. B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E V O N A T K O Z Ó S Z A B Á L Y Z A T T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 1.1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2 A BENNFENTES SZEMÉLYEK

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: Tartós Befektetési

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS 15746-1/2015 Állásfoglalás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban A Társaság

Részletesebben

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA - A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖNZÉS TEKINTETÉBEN - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyó határozatának

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: mint számlatulajdonos

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1 Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. forgalmazási tevékenységre vonatkozó ügyfél-tájékoztatója lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. január 1-től Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív befektetési vállalkozásban minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben