A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A"

Átírás

1 Ikt. sz.: 3/2010/0090. A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ A jelen Üzletszabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében eljáró vezérigazgató hagyta jóvá augusztus hó 6. napján kelt 9/2010. számú vezérigazgatói határozatával, amely egyúttal hatályon kívül helyezi a korábbi, január 27. napján kelt és február 11-től hatályban lévő 5/2009. számú vezérigazgatói határozatot, amely a Takarék Alapkezelő Zrt. portfóliókezelési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatról szólt. Kelt: augusztus 6. Jelen Üzletszabályzat augusztus 23. napjától hatályos. 1/47

2 Tartalomjegyzék A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉS ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ALAPJA FOGALMAK ÉS HIVATKOZÁSOK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Általános üzleti feltételek Ügyfélkategóriák és a minősítési szabályok Együttműködés, kapcsolattartás az Ügyféllel és tájékoztatás A kapcsolattartás módja és a megbízások elfogadása Kockázatviselő képesség Azonosítás, képviselet Szerződéskötés Szerződési ajánlat visszavonása, módosítása Szerződések módosítása Szerződéskötés megtagadása Szerződések nyilvántartása Díjak, jutalékok, költségek Teljesítés, elszámolás Közreműködők, kiszervezés A titoktartás szabályai Üzleti titok Értékpapírtitok Az értékpapír-titok sérelmét nem jelentő adatszolgáltatás Összeférhetetlenség Befektető-védelmi szabályok, a Befektető-védelmi Alap A Társaság felelőssége Adózás Jogviták rendezése Az ügyleti adatok elektronikus feldolgozása A szerződés megszűnése A Társaság jogutód nélküli megszűnése, illetve tevékenységi engedélyének visszavonása, felfüggesztése Jogutód nélküli megszűnés Állomány-átruházás A Társaság visszatartási, beszámítási és óvadéki joga A PORTFÓLIÓKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Általános előírások A portfóliókezelés általános kockázata: Ügyfelek tájékoztatása Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak részére végzett pénztári vagyonkezelés Magánnyugdíjpénztárak részére végzett pénztári portfóliókezelés Az értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó rendelkezések EGYÉB Ügyfélpanaszok kezelése A Társaság üzleti órái: Az Ügyfélpanaszok kezelésének általános szabályai MELLÉKLETEK /47

3 A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉS ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ALAPJA A Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság rövid nevén Takarék Alapkezelő Zrt. (székhelye és levelezési címe: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., telefon: ; fax: ) (a továbbiakban: Alapkezelő vagy Társaság) működését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; levelezési cím: 1535 Budapest, 114. Pf. 777.; internetes honlap: a továbbiakban: Felügyelet) az E-III/393/2007. számú, Budapesten, május 7. napján kelt határozatával engedélyezte. A Társaság ezen engedély alapján végez a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) szerinti, a jelen üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat) szereplő befektetési szolgáltatási tevékenységet. Jelen Üzletszabályzat tartalmazza mindazon általános szerződési feltételeket, amely alapján az Alapkezelő az alábbiakban részletezett befektetési szolgáltatásokat látja el az ügyfeleivel megkötött szerződések alapján. A Társaság tevékenységi körébe tartozik: Az Alapkezelő tevékenységi körei: TEÁOR Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység, TEÁOR Alapkezelés, TEÁOR Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, TEÁOR Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés, TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység. A Társaság a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.), valamint a Bszt. szerint végezhető tevékenységek közül ügyfelei (a továbbiakban: Ügyfél vagy Ügyfelek) részére az alábbi tevékenységeket végezheti: Fő tevékenység: a Tpt. 5. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott, a Tpt (1) bekezdés a) pontja szerinti befektetési alapkezelés Egyéb tevékenység: a Tpt (1) bekezdés d) pontja szerint az Alapkezelő által végezhető, a Bszt. 4. (2) bekezdés 52. pontjában meghatározott, a Bszt. 5. (1) bekezdés d) pontja szerinti portfóliókezelés (a Bszt (10) bekezdése szerint ideértve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, illetve a magánnyugdíjpénztár részére végzett vagyonkezelési tevékenységeket), a Tpt (1) bekezdés b) pontja alapján az Alapkezelő által végezhető, a Tpt. 5. (1) bekezdés 44. pontjában meghatározott, a Tpt. XVIII. Fejezete szerinti értékpapír-kölcsönzés, kizárólag referenciaadat-szolgáltatók részére. Az Alapkezelő ezen tevékenységeinek ellátásához rendelkezik a jogszabályokban előírt alaptőkével, személyi, tárgyi és technikai feltételekkel. 1 FOGALMAK ÉS HIVATKOZÁSOK A jelen Üzletszabályzatban használt fogalmak és kifejezések jelentése megegyezik a Bszt.-ben, a Tpt.-ben, illetve a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározottakkal. A jelen Üzletszabályzatban található jogszabályi hivatkozások a hivatkozott jogszabályoknak az Üzletszabályzat hatályba lépésekor fennálló állapotának felelnek meg. 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3/47

4 2.1. Általános üzleti feltételek Az Üzletszabályzat rendeltetése: Az Üzletszabályzat a Társaság által az Ügyfelek javára nyújtott befektetési szolgáltatások, a Társaság által kizárólag referenciaadat-szolgáltatók részére végzett értékpapír-kölcsönzés, valamint a Társaság és az Ügyfelek közötti üzleti kapcsolat általános feltételeit szabályozza. Az Üzletszabályzat befektetési szolgáltatás nyújtására illetve igénybe vételére vonatkozó rendelkezései az értelemszerű eltérésekkel alkalmazandók a Társaság által végzett értékpapírkölcsönzési tevékenységre is azzal, hogy ahol jogszabály valamely kötelezettséget csak a Társaság által végzett befektetési szolgáltatásra vonatkozóan ír elő a Tárasságra nézve, ezen kötelezettség az értékpapír-kölcsönzés keretében nem irányadó. Az Üzletszabályzat érvényesülése: Az Üzletszabályzat rendelkezései a Társaságra és az Ügyfélre nézve kötelező erejűek - jogszabály kötelező rendelkezése, vagy a felek eltérő tartalmú kikötése hiányában - a Társaság és az Ügyfél minden üzleti kapcsolatára, ideértve az üzleti szerződéses kapcsolatokat, amelynek keretében a Társaság befektetési szolgáltatást nyújt. Abban az esetben, ha a Társaság és az Ügyfél közötti szerződés és az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás van, elsődlegesen a szerződés rendelkezései az irányadók. Mindazon kérdésekben, amelyekre nézve a Társaság és az Ügyfél közötti szerződés nem tartalmaz rendelkezést, a jelen Üzletszabályzat rendelkezései irányadók. Irányadó jogszabályok: A Társaság és az Ügyfél közötti olyan jogi viszonyokra, amelyekre vonatkozóan a szerződés vagy az Üzletszabályzat feltételei nem tartalmaznak rendelkezéseket, a magyar jog mindenkor hatályos, vonatkozó rendelkezései az irányadók, beleértve de nem kizárólag a polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a Bszt.-t, a Tpt.-t, az adott törvény hatálya alá tartozó Ügyfelek esetén a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv.-t, vagy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. tv.-t, illetve az esetlegesen ezek helyébe lépő jogszabály(oka)t, a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER Zrt.) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban: BÉT) szabályzatait. Az Üzletszabályzat kifüggesztése, rendelkezésre bocsátása: A Társaság mindenkor hatályos Üzletszabályzatát a saját, valamint ügynökök vagy közreműködő igénybe vétele esetén ügynökei vagy közreműködői hivatali helyiségében az Ügyfelek számára hozzáférhető helyen elhelyezi, az ingyenesen átvehető. Az Üzletszabályzatot a Társaság az első, befektetési szolgáltatásra irányuló ügyleti szerződés megkötése alkalmával átadja az Ügyfél részére. Az Üzletszabályzat nyilvános, bárki által megtekinthető. Az Üzletszabályzat módosítása: A Társaság jogosult az Üzletszabályzat egyoldalú módosítására. Az Üzletszabályzat módosításának tényéről, a módosítás hatálybalépéséről, illetve megtekinthetősége módjáról a Társaság a Felügyelet által üzemeltetett honlapon, valamint az Alapkezelő (/ internetes honlapján közleményt tesz közzé a módosítás hatálybalépését megelőző 15 nappal. Amennyiben az Ügyfél az Üzletszabályzat módosított rendelkezéseit magára nézve nem fogadja el, úgy jogosult a Társasággal megkötött, és a módosítással érintett szerződését/szerződéseit a módosított Üzletszabályzat hatálybalépésének napjára írásban felmondani. Amennyiben az Ügyfél e határidőn belül felmondási jogával nem él, a módosított Üzletszabályzat az Ügyfél részéről elfogadottnak tekintendő. 4/47

5 2.2. Ügyfélkategóriák és a minősítési szabályok A Társaság a Bszt. kötelező előírásai alapján az Ügyfelet az alábbi kategóriákba sorolja (a továbbiakban: Ügyfélstátusz). I. Lakossági Ügyfélnek minősül: egyéb besorolás hiányában minden Ügyfél. II. Szakmai Ügyfélnek minősül: a) a befektetési vállalkozás, b) az árutőzsdei szolgáltató, c) a hitelintézet, d) a pénzügyi vállalkozás, e) a biztosító, f) a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési társaság, g) a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő, h) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, i) az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, j) a központi értéktár, k) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, l) minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam ilyenként ismer el, m) a kiemelt vállalkozás, azaz az olyan vállalkozás amely legalább két feltételnek megfelel az alábbiak közül: a legutolsó auditált egyedi számviteli beszámolójában szereplő, a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal számított mérlegfőösszege legalább húszmillió euró, nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró, saját tőkéje legalább kétmillió euró. n) a kiemelt intézmény, azaz valamely EGT-állam kormánya, valamely EGT-állam helyi és a regionális önkormányzata, az ÁKK Zrt. és valamely más EGT-államnak államadósság kezelését végző szervezete, az MNB, valamely más EGT-állam központi bankja és az Európai Központi Bank, a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap, az Európai Beruházási Bank, és minden egyéb nemzetközi pénzügyi jellegű intézmény, amelyet nemzetközi egyezmény, vagy államközi szerződés hozott létre. és minden egyéb olyan személy és szervezet, amelynek fő tevékenysége a befektetési tevékenység, ideértve a különleges célú gazdasági egység A Társaság visszavonja a szakmai Ügyfél minősítést, ha tudomást szerez arról, hogy az Ügyfél a fenti követelmény egyikét sem teljesíti. A Társaság a lakossági Ügyfélnek az Ügyfél kérésére írásban - szakmai Ügyfél minősítést adhat az Ügyfél által megjelölt pénzügyi eszközök és ügylettípus tekintetében, ha ezen Ügyfél az alábbi feltételek közül legalább kettőnek megfelel: a) a kérelem napját megelőző egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz, az ügylet végrehajtása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva, egyenként negyvenezer euró értékű, vagy az adott év során összesen négyszázezer euró értékű ügyletet bonyolított le, b) pénzügyi eszközökből álló portfóliója és betéteinek állománya együttesen meghaladja a kérelem benyújtásának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ötszázezer eurót, c) legalább egy éves folyamatos vagy a feltételek vizsgálásának időpontját megelőző öt éven belül legalább egy éves munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik és olyan 5/47

6 munkakört illetőleg feladatkört tölt be ca) befektetési vállalkozásnál, cb) árutőzsdei szolgáltatónál, cc) hitelintézetnél, cd) pénzügyi vállalkozásnál, ce) biztosítónál, cf) befektetési alapkezelőnél, cg) kollektív befektetési társaságnál, ch) kockázati tőkealap-kezelőnél, ci) magánnyugdíjpénztárnál, cj) önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, ck) elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél, cl) központi értéktárnál, vagy cm) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél, cn) központi szerződő félnél, vagy co) tőzsdénél, amely a befektetési vállalkozás és az ügyfél között létrejövő szerződésben szereplő pénzügyi eszközzel és befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ismereteket feltételez. A Társaság visszavonja a lakossági Ügyfél kérésére megállapított szakmai Ügyfél minősítést, ha az Ügyfél a kérelmét írásban visszavonja, vagy az Ügyfél olyan változásról értesíti a Társaságot, amely következtében már nem állnak fenn az átminősítés feltételei. A szakmai Ügyfél számára, annak kifejezett kérése illetve egyetértése alapján minden vagy meghatározott ügytípus illetve pénzügyi eszköz tekintetében a Társaság a lakossági Ügyféllel azonos feltételeket biztosít. III. Elfogadható partnernek minősül: a) a befektetési vállalkozás, b) az árutőzsdei szolgáltató, c) a hitelintézet, d) a pénzügyi vállalkozás, e) a biztosító, f) a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési társaság, g) a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő, h) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, i) az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, j) a központi értéktár, k) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, l) minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam ilyenként ismer el, m) a kiemelt vállalkozás, n) kiemelt intézmény, o) az a vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti tagállam ilyenként ismer el. A kiemelt vállalkozás, illetve intézmény írásban kérheti, hogy akár egyes ügyletek vonatkozásában, akár általános jelleggel a szakmai illetve a lakossági Ügyféllel azonos feltételeket biztosítson a Társaság a szolgáltatása során. Ebben az esetben az adott Ügyfél a jelen Üzletszabályzat szempontjából szakmai illetve lakossági Ügyfélnek minősül. Akár az Ügyfél kérelemre, akár a Társaság kezdeményezésére történt eltérő minősítés hiányában az Ügyfél lakossági Ügyfélnek minősül. A Társaság értesíti az Ügyfelet a minősítéséről, a minősítésében bekövetkezett bármilyen változásról. Amennyiben az Ügyfél a fentiek szerint kéri a besorolás átminősítését, a Társaság közli az Ügyféllel a szakmai Ügyfélre és a 6/47

7 lakossági Ügyfélre vonatkozó szabályok közötti különbséget és annak következményeit. A Társaság a szerződéshez különálló dokumentumként mellékeli az átminősítésre vonatkozó kérelmet, valamint az Ügyfél írásba foglalt nyilatkozatát arról, hogy az Ügyfélstátuszok közötti különbségre vonatkozó tájékoztatást megértette, és tudomásul vette. A Társaság kifejezetten fenntartja a jogot a jogszabályi kereteken belül az egyes Ügyfélstátusz(ok)ba történő be- és átsorolás, illetve átminősítés vonatkozásában, az átsorolás nem automatikus. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos szolgáltatásokat kizárólag meghatározott Ügyfélstátusz esetén nyújtson, erről a Társaság az Ügyfél részére, az Ügyfél kérésére tájékoztatást nyújt Együttműködés, kapcsolattartás az Ügyféllel és tájékoztatás Együttműködés, kapcsolattartás az Ügyféllel: A Társaság és az Ügyfél minden esetben, írásban, az alábbiakban meghatározott módon a lehetséges legkorábbi időpontban értesíti egymást a közöttük fennálló, az üzleti kapcsolat szempontjából jelentősnek minősülő körülményekről, illetve tényekről, és válaszol a szerződés teljesítése során felmerülő, egymáshoz intézett kérdésekre. Az ilyen értesítésekkel kapcsolatos valamennyi felmerült költséget a felek maguk viselik. A Társaság és az Ügyfél haladéktalanul felhívja egymás figyelmét minden olyan változásra, tévedésre, vagy mulasztásra, egyéb lényeges körülményre, amely a szerződés teljesítését vagy az üzleti kapcsolatot érinti. A Társaság és az Ügyfél köteles egymást haladéktalanul értesíteni nevük, állandó lakhelyük, illetve székhelyük megváltozásáról, továbbá a személyüket, jogi státusukat érintő minden egyéb változásról. A mulasztó fél felel az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár tekintetében. A jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet státusú Ügyfél az előzőekben felsoroltakon felül haladéktalanul köteles értesíteni a Társaságot a képviselőinek megváltozásáról. Az Ügyfél köteles a Társaság részére bejelenteni a címe (levelezési, értesítési) megváltozását legalább a változást megelőző 5 (öt) munkanappal korábban. Az Ügyfél egyidejűleg köteles a Társaságot tájékoztatni az új levelezési és értesítési címről, továbbá a változás időpontjáról. Az Ügyfél köteles a Társaságot írásban értesíteni a tudomásszerzését követő 1 (egy) munkanapon belül, ha ellene bárki felszámolási, illetve végrehajtási eljárást kezdeményezett, ha csőd, vagy felszámolási eljárást szándékozik kezdeményezni maga ellen, valamint ha ennek jogszabályi feltételei fennállnak. Köteles továbbá értesíteni a Társaságot abban az esetben is, ha gazdálkodásában, a vagyoni és pénzügyi helyzetében, vezető tisztségviselői és vezető beosztású dolgozói körében lényeges változás következik be, vagy ha a Társasággal szemben esedékessé vált vagy a jövőben esedékessé váló tartozásának megfizetését bármely körülmény veszélyezteti. Az Ügyfél köteles az ügylettel összefüggő valamennyi olyan adatot, felvilágosítást a Társaság részére megadni, amelyet a Társaság döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart. Az Ügyfél köteles a Társaságot írásban értesíteni - egyidejűleg a megbízásával - minden olyan esetben, amikor a megbízás tárgyát képező kifizetés határidőhöz kötött, illetve amikor ezek esetleges késedelmes vagy téves helyre történő teljesítéséből a kamatveszteséget (költséget) meghaladó kár származna. A Társaság kizárólag szándékossága vagy súlyos gondatlansága esetén felel ezen károk bekövetkezte esetén. Ügyféltájékoztatási szabályok: A Társaság a szerződés megkötését megelőzően köteles tájékoztatni az Ügyfelet a) a Társaságra vonatkozó alapvető tudnivalókról, b) a Társaság működésének és tevékenységeinek szabályairól, c) az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, 7/47

8 d) a szerződésben foglalt ügyletben érintett pénzügyi eszközzel kapcsolatos tudnivalókról, e) a szerződésben foglalt ügylettel kapcsolatos tudnivalókról, ideértve az ügyletet érintő nyilvános információkat, valamint az ügylet kockázatát, f) a végrehajtási helyszínekről, valamint g) a szerződéskötéshez, valamint keretszerződés esetében az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó költségről, díjról, amely az Ügyfelet terheli. A Társaság a fenti információ tartalmában a szerződés tárgyát képező ügylet vagy pénzügyi eszköz tekintetében bekövetkező lényeges változásról az eredeti tájékoztatással azonos módon, illetve adathordozón értesíti az Ügyfelet. A Társaság a tájékoztatást írásban vagy más tartós adathordozón adja meg. A Társaság a tájékoztatást egyéb tartós adathordozóan akkor adhatja meg, ha a tájékoztatás ezen eszköze megfelel a Társaság és az Ügyfél között létrejövő vagy meglévő szerződésben foglaltaknak, és az Ügyfél kifejezetten nem az írásbeli formát, hanem egyéb tartós adathordozó alkalmazását választja. A Társaság a fenti tájékoztatási kötelezettségét legkésőbb közvetlenül a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően is megteheti, ha az Ügyfél kifejezett kérésére a szerződést olyan távközlő eszköz útján kötik (pl. telefaxon keresztül), amely nem teszi lehetővé az előzetes tájékoztatást. A Társaság a jelen pont szerinti tájékoztatást a felek eltérő megállapodásának a hiányában magyar nyelven adja meg, illetve teszi meg. A Társaság a portfóliókezelési tevékenysége keretében a lakossági Ügyfél számára tájékoztatást ad a) a szerződésben meghatározott, az Ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszköz értékelésének gyakoriságáról és az értékelés módszeréről, b) az Ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek egy részéről vagy egészéről való rendelkezés tekintetében a portfóliókezelő szabad mérlegelési jogának részleteiről, c) arról a referenciaértékről, amelyhez képest az Ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszköz hozama meghatározásra kerül, d) az Ügyfél portfóliójába kerülhető pénzügyi eszközökről és az ezekre vonatkozóan végrehajtható ügyletekről, ideértve a kapcsolódó korlátozásokat, és e) a portfólió kezelése során érvényesülő célkitűzésekről, a portfóliókezelő mérlegelése során szerepet játszó kockázati szintről, és a portfóliókezelő mérlegelési jogát érintő korlátokról. A Társaság a működésének és tevékenységének szabályairól szóló tájékoztatás során az Üzletszabályzat átadásával és amennyiben az Ügyfél igényli annak összegzésével közli a lakossági Ügyféllel a) a szolgáltatásról szóló jelentés gyakoriságát, időzítését és jellegét; b) az Ügyfél pénzügyi eszközeinek illetve pénzeszközeinek megóvását biztosító intézkedések összefoglalását, valamint az Ügyfél rendelkezésére álló befektetővédelmi rendszerről és annak működéséről szóló tájékoztatást; c) az összeférhetetlenségi politika (a továbbiakban: Összeférhetetlenségi Politika) összefoglalását, amely az Üzletszabályzat mellékletében található, d) a végrehajtási politika (a továbbiakban: Végrehajtási Politika) összefoglalását, amely az Üzletszabályzat mellékletében található. A Társaság a lakossági Ügyfél kérésére bármely, az Összeférhetetlenségi Politika tartalmára vonatkozó további részletről tájékoztatást ad. A Társaság az Ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz kezelésével kapcsolatosan a) ha a lakossági Ügyfél tulajdonában álló vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz a Társaság nevében eljáró harmadik fél kezelésébe kerülhet, tájékoztatást ad erről a lehetőségről, a Társaságot a 8/47

9 székhelye szerinti állam joga alapján e harmadik személy tevékenységért terhelő felelősségéről, valamint a harmadik fél esetleges fizetésképtelenségének az Ügyfélre vonatkozó következményeiről, b) ha a székhelye szerinti vagy a harmadik személy székhelye szerinti állam joga alapján a lakossági Ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz harmadik fél kezelésében lévő gyűjtőszámlára kerülhet, tájékoztatja az Ügyfelet erről a lehetőségről és kifejezetten jól érthetően felhívja a figyelmet az ebből adódó kockázatokra, c) ha a székhelye szerinti állam vagy a nevében eljáró harmadik személy székhelye szerinti állam joga nem teszi lehetővé a lakossági Ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszközök és a Társaság vagy a nevében eljáró harmadik személy saját eszközeinek elkülönített kezelését, tájékoztatást ad erről a tényről, valamint kifejezetten és jól érthetően felhívja a figyelmet az ebből adódó kockázatokra, d) ha az Ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz olyan számlára kerül, amelyre vonatkozóan az egyébként a Társaság és az Ügyfél között fennálló szerződésre irányadó jogtól eltérő jog érvényesül, tájékoztatja az Ügyfelet az ebből adódó, az Ügyfél jogaira és kötelezettségeire irányadó szabályok eltéréséről, e) tájékoztatja az Ügyfelet az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközre vagy pénzeszközre vonatkozó biztosítéki kötelezettségéről vagy beszámítási jogosultságáról, illetve - ha ilyen létezik - a letétkezelőnek ugyanezen pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz vonatkozásában fennálló hasonló kötelezettségéről vagy jogosultságáról, f) egy olyan értékpapír alapú finanszírozási ügyletet megelőzően, amely a lakossági Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközre vonatkozik vagy bármely más ügyletet megelőzően, amely ugyanezen eszközt érinti és a Társaság saját számlájára vagy más Ügyfél számlájára kerül végrehajtásra, teljes körű, világos és pontos tájékoztatást ad az Ügyfél számára e pénzügyi eszköz használatával kapcsolatos kötelezettségéről és felelősségéről, ideértve az eszköz visszaszolgáltatásának szabályait, valamint a kockázatokról. A Társaság a szerződés mellékleteként csatolt nyilatkozatban teszi meg a pénzügyi eszközre, illetve az ügylet kockázatára vonatkozó tájékoztatást, kitérve a) a pénzügyi eszköz kockázatára, ideértve a tőkeáttétel lényegére és hatásaira, b) a teljes befektetett összeg esetleges elvesztésének kockázatára, c) a pénzügyi eszköz piaci helyzetére, a pénzügyi eszköz árának volatilitására, illetve a piac elérésében tapasztalható esetleges korlátokra, illetve d) a pénzügyi eszköz szerződéskötés időpontját megelőző időszakra vonatkozó árfolyamalakulására az 1287/2006/EK bizottsági rendelet szerint, e) arra, hogy az Ügyfél pótlólagos befizetési kötelezettségre számíthat-e a pénzügyi eszköz megszerzésének költségén felül, f) a pénzügyi eszközzel kapcsolatos letéti követelmény vagy hasonló kötelezettség érvényesülésére, g) a pénzügyi eszköz forgalomba hozatala esetén a 2003/71/EK bizottsági irányelv szerinti kibocsátási tájékoztató közzétételi helyére, h) arra, ha több összetevőből álló pénzügyi eszköz kockázata esetleg meghaladhatja az egyes összetevők kockázatainak összegét, i) a h) pontban meghatározott, egynél több összetevőből álló pénzügyi eszköz egyes összetevőinek leírására, és j) a garanciát magában foglaló pénzügyi eszköz esetében a garancia természetének részletezésére oly módon, hogy abból mind a garanciavállaló, mind a garantált intézmény megismerhető legyen és a garancia lényege megítélhető legyen. A Társaság a lakossági Ügyfél részére az Ügyfél kérelme szerint a szerződés mellékletében csatolt irattal ad tájékoztatást a) a pénzügyi eszköz megszerzésével, tartásával, a szerződés létrehozatalával, fenntartásával és teljesítésével kapcsolatos költségekről, ideértve bármilyen díjat, jutalékot (pénzügyi eszközönként és ügyleteként), hozzájárulást, valamint adót, amelyet a Társaság von le vagy számol el (a továbbiakban: teljes ár), összegszerűen, illetve amennyiben ez pontosan nem határozható meg, a számítás módot és a számítás alapját, 9/47

10 b) az egyes devizák vagy valuták megnevezéséről, az alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltás költségeiről, ha az a) pontban meghatározott teljes árat vagy annak egy részét külföldi valutában vagy devizában kell megfizetni, c) a fizetésre vagy a teljesítés módjára vonatkozó egyéb szabályokról. A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy az ügylet jellegétől függően olyan költség, illetve adófizetési kötelezettség is keletkezhet, amely megfizetése nem a Társaságon keresztül történik. Az előzetes tájékoztatási kötelezettség megtörténtét és kielégítő voltát az Ügyfél a szerződés aláírásával és a megbízások adásával elismeri. Az Ügyfél külön tájékoztatás nélkül is kifejezetten tudomásul veszi, hogy a pénzügyi eszközök árának gyors és előre kiszámíthatatlan mértékű változása miatt az Ügyfélnek a komoly veszteség kockázatával is számolnia kell. E megállapítás különösen érvényes a határidős és opciós ügyletekre. Az Ügyfél külön tájékoztatás nélkül is kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság által a befektetési szolgáltatási tevékenység keretében kötött ügyletek nem minősülnek fogadásnak, játéknak, szerencsejátéknak vagy tiltott szerencsejátéknak, továbbá, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység tárgya vonatkozásában korábban elért haszon nem jelent garanciát arra, hogy a szerződés eredményeképpen haszon keletkezik. Amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik, a Társaság nem felel az Ügyfél fenti tájékoztatás alapján hozott üzleti döntéséből eredő károkért. Tájékoztatási felelősség: A Társaságot nem terheli felelősség, amennyiben tájékoztatási kötelezettségének olyan harmadik fél késedelmes, illetve nem megfelelő tartalmú tájékoztatása miatt nem tud eleget tenni, amely harmadik fél tevékenységéért jogszabály és/vagy szerződés alapján felelősséggel nem tartozik. A Társaságot nem terheli tájékoztatási kötelezettség olyan információ vonatkozásában, melyről más piaci szereplőnek a Tpt., a Bszt. vagy más jogszabály előírásai szerint nyilvános tájékoztatási kötelezettsége van. A Társaság nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Társaságon kívül álló okból az értesítés illetve tájékoztatás kézbesítése elhúzódik, vagy eredménytelen. A tájékoztatási kötelezettség megszegése, az Ügyfél részéről az együttműködés megtagadása vagy akadályozása súlyos szerződésszegésnek minősül és az Ügyfél felel e kötelezettségek megsértéséből eredő kárért. Pótlólagos felvilágosítás kérés: Az Ügyfél bármely szerződés teljesítésével kapcsolatban a fentieken túlmenően további tájékoztatást is kérhet a Társaságtól. Az e tájékoztatással kapcsolatosan felmerült költséget, hacsak a felek másként nem állapodnak meg, az a fél fizeti, akinél az ilyen költség felmerült. Az értesítés elmaradása: Az Ügyfél köteles 3 (három) munkanapon belül a Társasággal írásban közölni, ha a Társaságtól várt tájékoztatás, illetve értesítés az eredetileg várható időpontban nem érkezik meg hozzá. A Társaság ezen közlés megtételének Ügyfél általi elmulasztásából származó kárért nem felel A kapcsolattartás módja és a megbízások elfogadása Az Ügyfél és a Társaság üzleti levelezési nyelve kizárólag a magyar nyelv. Ellenkező megállapodás hiányában a Társaság és az Ügyfél közötti kapcsolattartás levélben, ajánlott levélben, faxon vagy -en keresztül történik, 10/47

11 illetve személyesen a Társaság irodahelyiségében. Amennyiben a Társaság írásbeli értesítését az Ügyfél által megadott címre postai úton, ajánlott küldeményként küldi meg, annak kézhezvételét a küldemény feladását követő 3. munkanapon vélelmezni kell, még akkor is, ha az Ügyfél azt bármilyen okból nem venné át. Az Ügyfél és a Társaság között fennálló elektronikus kapcsolat esetén a Társaság az Ügyfélnek szóló értesítéseket az Ügyfél által megadott elektronikus címre küldi meg, az értesítés Ügyfél általi kézhezvételét az elküldés időpontjában - melyet a Társaság számítógépes rendszere minden esetben rögzít - vélelmezni kell. Amennyiben az Ügyfél vagy a Társaság a kapcsolattartást telefax vagy útján továbbítja, köteles biztosítani, hogy az adatátviteli rendszer olyan biztonságos helyiségben kerüljön elhelyezésre, amelybe a bejutás korlátozott. A Társaság az Ügyféllel kötött szerződés teljesítése során kizárólag faxon vagy levélben fogad el utasítást az Ügyfél részéről. A Társaságnak faxon vagy levélben adott utasítást a Társaság nyilvántartásba veszi oly módon, hogy azt az adatellenőrzés és az aláírás egyeztetés után az utasítás napján számítógépes rendszerében rögzíti, majd az eredeti faxot vagy levelet lefűzi. Az Ügyfél által faxon megadott utasításokért a Társaság csak abban az esetben vállal felelősséget, ha azok a jelen Üzletszabályzatban megadott telefonvonalra érkeznek. A Társaság az Ügyfelek utasításai alapján végrehajtott tranzakciókról a Társaság és az Ügyfél között fennálló szerződésben foglaltak szerint küld értesítést. Amennyiben az Ügyfél az értesítésben/visszaigazolásban szereplő üzletkötés feltételeit vitatja, azzal szemben kifogással a visszaigazolás kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül élhet. A faxon adott megbízásból vagy annak félreértéséből eredő minden kárért - beleértve az Ügyfél személyében illetőleg a személy kilétében történő félreértést is-, amely bizonyíthatóan nem a Társaság terhére róható, az Ügyfél viseli a felelősséget. A Társaság jelen Üzletszabályzattal kizárja a nem a Társaság érdekkörében felmerült hibából vagy mulasztásból eredően a faxon történt megbízás teljesítésével okozott kárért való felelősségét. A faxon adott megbízás esetleges hamis, hamisított, olvashatatlan vagy félreolvasható voltából eredő, az Ügyfelet ért károk megtérítéséért való felelősségét a Társaság kizárja, amennyiben az nem a Társaság érdekkörében felmerült hibából vagy mulasztásból történt. A Társaság az Ügyfél írásbeli megbízásain szereplő aláírásokat megvizsgálja, hogy azonosak-e az Ügyfél által benyújtott aláírási mintákkal. A Társaság megtagadja azon megbízások teljesítését, amelyeket nem a Társaság számára rendelkezésre álló, aláírási mintának megfelelően írtak alá, és erről értesíti az Ügyfelet. A Társaság nem felelős azon következményekért, amelyek a hamis, vagy hamisított megbízások teljesítéséből származnak, amelyek hamisított voltát kellő gondosság mellett nem lehetett megállapítani. Az ezzel kapcsolatos károkat és költségeket kizárólag az Ügyfél viseli. A megbízások teljesítésénél a Társaság megkívánja, hogy az Ügyfél a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat pontosan és egyértelműen adja meg. Ennek hiányában a megbízás teljesítését a Társaság megtagadhatja. A Társaság nem köteles vizsgálni az Ügyfél által a Társaságnak megadott adatok helyességét és pontosságát. A Társaság nem felel a téves adatokat tartalmazó megbízások teljesítéséből, vagy a nem teljesítéséből származó károkért. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság által előírt biztonsági eljárások kizárólag a közlést továbbító azonosításra irányulnak, és nem a megbízás hibáinak, vagy tartalmának felderítésére Kockázatviselő képesség Portfóliókezelési tevékenység nyújtása esetén a Társaság a szerződés megkötését, vagy keretszerződés esetében a megbízás végrehajtását megelőzően a Bszt. kötelező előírása alapján meggyőződik arról, hogy az Ügyfél ismeretei és az adott pénzügyi eszközzel és ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége megfelelő-e ahhoz, 11/47

12 hogy megalapozott befektetési döntést hozzon, és a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges mértékben feltárja az Ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait (a továbbiakban: alkalmassági teszt). Ennek során a Társaság értékeli, hogy a szolgáltatás a) alkalmas-e az Ügyfél által megjelölt befektetési célok megvalósítására, b) kapcsán felmerülő, a leendő szerződő fél vagy az Ügyfél befektetési céljaival egyébként összhangban lévő kockázat mértéke megfelel-e az Ügyfél pénzügyi teherviselő képességének, és c) természetéhez és a kapcsolódó kockázatok megértéséhez és értékeléséhez a leendő szerződő fél vagy az Ügyfél megfelelő tapasztalattal és ismerettel rendelkezik-e, ideértve a portfóliókezelési tevékenység kapcsán az e tevékenységből adódó kockázatokat is. Amennyiben szakmai Ügyfél részére nyújtja a Társaság a szolgáltatást, az utóbbi felsorolás b) és c) pontjait a Társaságnak nem kell vizsgálnia, kivéve szakmai Ügyféllé átminősített lakossági Ügyfél esetén azon pénzügyi eszközöket és ügyleteket, amely tekintetében az Ügyfél nem kérte szakmainak minősítését. Ha a Társaság az alkalmassági teszt alapján úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél ismeretei és az adott pénzügyi eszközzel és ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége nem megfelelő ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon, az adott pénzügyi eszköz tekintetében kért szolgáltatás nyújtását megtagadja az Ügyfél számára. Az alkalmassági teszt során a Társaság az Ügyféltől a) vagyoni és jövedelmi helyzetére, iskolai végzettségére, tőkepiaci ismeretei és tapasztalataira stb. vonatkozó írásbeli nyilatkozatot, b) a nyilatkozatok alátámasztását szolgáló okirat bemutatását, valamint c) más befektetési vállalkozással vagy árutőzsdei szolgáltatóval való megállapodásának feltárását kérheti. A Társaság a jelen pont szerinti tájékoztatást illetve a jelen pont szerinti kockázatfeltáró nyilatkozatot a felek eltérő megállapodásának a hiányában magyar nyelven adja meg illetve teszi meg Azonosítás, képviselet A Társaság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) értelmében az Ügyfeleket köteles átvilágítani. Ügyfél-átvilágítás A Társaság Ügyfél-átvilágítást a következő esetekben végez: a) a Társaság és az Ügyfél közötti üzleti kapcsolat létesítésekor; b) a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor (ez alkalmazandó az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra is, ha ezek együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot. Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a hárommillióhatszázezer forintot); c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha a fenti átvilágításra még nem került sor; d) ha a korábban rögzített Ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. A Társaság az Ügyfél-átvilágítás során az Ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt azonosítja és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégzi Azonosítás során a Társaság megköveteli az alábbi azonosságot igazoló okiratok (okmányok) bemutatását, melyek érvényességét a Társaság ellenőrzi: 12/47

13 a) természetes személy esetén 1. magyar állampolgár személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 2. külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően, az azt igazoló - 30 napnál nem régebbi - okiratot, hogy 1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta, 2. belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, 3. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát) (ebben az esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni) A Társaság az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni: a) természetes személy 1. családi és utónevét (születési név), amennyiben van, házassági nevét, 2. lakcímét, 3. születési helyét, idejét, 4. állampolgárságát, 5. anyja születési nevét, 6. az azonosító okmányának típusát és számát, 7. külföldi természetes személy esetében a magyarországi tartózkodási helyet; b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet 1. nevét, rövidített nevét, 2. székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, 3. cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát, 4. főtevékenységét, 5. képviseletére jogosultak nevét és beosztását, 6. a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait. Amennyiben a szerződést az Ügyfél jogi személy, vagy más szervezet, továbbá harmadik személy számára kívánja bonyolítani, úgy az ügyletben szereplő minden fél személyazonosságát, illetve azonosító adatait meg kell állapítani. Az Ügyfél köteles az üzleti kapcsolat létesítésekor a Társaság részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el.. Ha az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, írásbeli nyilatkozatának a tényleges tulajdonosnak a fenti pontban meghatározott adatait is tartalmaznia kell. Amennyiben a szerződéses kapcsolat fennállása alatt kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, 13/47

14 a Társaság az Ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel. Ha a tényleges tulajdonos személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a Társaság köteles intézkedéseket tenni a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adatainak ellenőrzése érdekében. Az Ügyfél az üzleti kapcsolat fennállása alatt az Ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül a Társaságot írásban vagy személyesen értesíteni. A Társaság az alábbi kivételekkel - az üzleti kapcsolat létesítése vagy az ügyleti megbízás végrehajtása előtt köteles lefolytatni az Ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzését. Az említett igazoló ellenőrzését az üzleti kapcsolat létesítése során is lefolytathatja, ha ez a rendes üzletmenet megszakításának elkerülése érdekében szükséges és ha a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának valószínűsége csekély. Ebben az esetben a személyazonosság igazoló ellenőrzését az első ügyleti megbízás teljesítéséig be kell fejezni. Amennyiben a Társaság nem tudja végrehajtani az Ügyfél-átvilágítást, akkor az Ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az Ügyfél megbízása alapján fizetési számlán keresztül művelet végzését, üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot. Amennyiben az Ügyfél jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy átvilágítását követően a jogi személy, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet átvilágítását is el kell végezni. Nem kell az Ügyfél-átvilágítási intézkedéseket ismételten elvégezni, ha a) a Társaság az Ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő vonatkozásában az Ügyfél-átvilágítási intézkedéseket egyéb ügyleti megbízás kapcsán már elvégezte, b) az adott ügyleti megbízás kapcsán az Ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő személyazonossága már megállapításra került, és c) nem történt a fenti pontban felsorolt adatokban változás. Egyszerűsített Ügyfél-átvilágítás A Társaság egyszerűsített Ügyfél-átvilágítást azon esetekben végez, ha az Ügyfele: a) az alábbi tevékenységet az Európai Unió területén végző szolgáltató, vagy olyan, harmadik országban székhellyel rendelkező - az alábbi tevékenységet végző - szolgáltató, amelyre a Pmt.-ben meghatározottakkal egyenértékű követelmények vonatkoznak, és amely ezek betartása tekintetében felügyelet alatt áll: 1. pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység; 2. befektetési szolgáltatási tevékenység, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás; 3. biztosítási, biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenység; 4. árutőzsdei szolgáltatási tevékenység; 5. postai pénzforgalmi közvetítői tevékenység, postai készpénzátutalás, belföldi és nemzetközi postautalvány-felvétel és -kézbesítés; 6. önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként működik; b) olyan társaság, amelynek értékpapírjait egy vagy több tagállamban bevezették a szabályozott piacra, vagy azon harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak; c) a Pmt.-ben meghatározott felügyeletet ellátó szerv; d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvény 1. -ában meghatározott - a fenti c) pontba nem tartozó - központi államigazgatási szerv, vagy helyi önkormányzat; e) az Európai Közösség intézménye (az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék), az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Központi Bank vagy az Európai Beruházási Bank. 14/47

15 A képviseleti jog igazolása: Hacsak a Felek másként nem állapodnak meg, a képviseletre a következő rendelkezések alkalmazandók: A Társaság szolgáltatásának megkezdése előtt meggyőződik az Ügyfél nevében eljáró személy képviseleti jogosultságáról. Üzleti tárgyalások folytatása során vagy megbízások teljesítését megelőzően és a teljesítés során a Társaság bármikor kérheti a képviseleti jog és a képviselő személyazonosságának megfelelő igazolását. E tekintetben az Ügyfél a Társaság által kért dokumentumokat kitöltötten köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani, és a bekövetkező változásokról a Társaságot folyamatosan tájékoztatni. A Társaság köteles a szerződés megkötését megtagadni, ha az Ügyfél képviseletében eljáró személy a képviseleti jogosultságát vagy személyazonosságát nem igazolja Meghatalmazás: Az Ügyfél képviseletére adott meghatalmazást a Társaság akkor fogadja el, ha azt közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták. A külföldön kiállított meghatalmazás elfogadásának további feltétele, hogy az hiteles legyen, azaz azt a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítse, vagy a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az október 5. napján kelt egyezmény (amelyet Magyarországon az évi 11. törvényerejű rendelet hirdetett ki) alapján Apostille-lal lássa el az arra illetékes külföldi hatóság, kivéve, ha kétoldalú nemzetközi egyezmény ellentétesen rendelkezik. A meghatalmazás annak írásbeli visszavonásáig, vagy az abban foglalt határidőig, vagy feltétel bekövetkeztéig tekintendő érvényesnek. A Társaság szolgáltatásai igénybevételének megkezdése előtt a jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Ügyfél köteles azon vezető tisztségviselőinek, illetve meghatalmazottainak hiteles cégaláírási nyilatkozatát és a nevükre szóló meghatalmazást a Társaság rendelkezésére bocsátani, akik az Ügyfelet a Társaság felé képviselni fogják. Amennyiben az Ügyfél másként nem rendelkezik, az ilyen személyek részére adott meghatalmazás a Társaság által nyújtott szolgáltatások teljes körének értékhatár nélküli igénybevételére jogosít fel A képviseleti jog felülvizsgálata, információkérés: A Társaság jóhiszeműen bízhat az Ügyfél vagy képviselője személyazonosságának valódiságában és nem köteles, de jogosult azt felülvizsgálni. A Társaság jogosult továbbá mind az Ügyféltől, mind pedig az illetékes hatóságoktól megfelelő dokumentációt, vagy információt kérni. A Társaság jogosult nemcsak az Ügyfélre, hanem jogi személy, illetve személyiség nélküli gazdasági társaság Ügyfél esetén - annak alapítóira, tagjaira, leányvállalataira, vagy más vállalkozásokban meglévő, egyéb részesedéseire, cégjogi és gazdasági adataira vonatkozó információt kérni az Ügyféltől Az aláírások ellenőrzése: A Társaság az Ügyfél által a szerződésre vonatkozóan, vagy más ügyekkel kapcsolatban adott írásbeli utasításokon megvizsgálja az aláírásokat, azokat az azonosság megállapítása céljából összeveti az Ügyfél által adott, és a Társaságnál lévő hiteles cégaláírási nyilatkozatokon található aláírásokkal. A Társaság visszautasítja azon utasítások teljesítését, amelyeken az aláírás nincs összhangban a hiteles cégaláírási nyilatkozatokon található aláírással. A Társaság jogosult az Ügyfél által hozzá bejelentett képviselőket és az ő aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog megszűnéséről, visszavonásáról vagy az új képviselő képviseleti jogáról szóló, a bejelentés formai követelményének megfelelő - és amennyiben szükséges, megfelelő bizonyító erővel rendelkező okirattal megerősített - írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett. A Társaság nem vállal felelősséget olyan hamis információkból eredő következményekért, amely információ hamisságát a Társaság a tőle elvárható gondosságot tanúsítva nem fedhetett fel. Az Ügyfél köteles mentesíteni a 15/47

16 Társaságot mindazon költség (beleértve, de nem kizárólag a jogi díjakat és kiadásokat), követelés, felelősség és kárigény alól, amelyeket a Társaság elszenved, vagy amelyek annak eredményeként merülnek fel, hogy a Társaság az ilyen okmányok alapján eljár, vagy azokat elfogadja Szerződéskötés A Társaság a székhelyén köt befektetési szolgáltatásra vonatkozó szerződést. A Társaság az Ügyféllel kötött szerződését írásba foglalja, kivéve a portfóliókezelési tevékenység végzése keretében az Ügyféllel kötött, pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet végrehajtására vonatkozó megállapodást (megbízást), amennyiben arra egy írásba foglalt, hatályban lévő keretszerződés alapján kerül sor, és a megbízást a Társaság elektronikus úton rögzíti Szerződési ajánlat visszavonása, módosítása Az Ügyfélnek az általa adott megbízás teljesítését követően nem áll módjában a megbízását módosítani vagy visszavonni. A még nem teljesített megbízás visszavonására kizárólag a Társaság jóváhagyásával kerülhet sor Szerződések módosítása A Társaság és az Ügyfél közötti szerződések a jelen Üzletszabályzat eltérő értelmű rendelkezései kivételével csak a felek közös megállapodásával, írásban módosíthatók Szerződéskötés megtagadása A Társaság a szerződés megkötését, valamint a hatályban lévő keretszerződés alapján kapott megbízás végrehajtását megtagadja, ha a megbízással bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást valósítana meg (ha a Társaságnak tudomása van arról - vagy a megbízás körülményeit összességében értékelve alappal feltételezhető -, hogy a megbízás teljesítése bennfentes kereskedést vagy piacbefolyásolást eredményez), a megbízás jogszabályba vagy a szabályozott piac, a szabályozott piacra vonatkozó feltételeknek megfelelő harmadik országbeli tőzsde, elszámolóház, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél vagy központi értéktár szabályzatának rendelkezésébe ütközne, az Ügyfél személyazonosságának igazolását, vagy az azonosítást megtagadta, valamint ha a személyazonosság vagy az azonosítás más okból sikertelen volt, vagy ha az alkalmassági teszthez szükséges információkhoz nem jutott hozzá, vagy alkalmassági teszt eredménye nem teszi lehetővé az adott pénzügyi eszköz tekintetében kért szolgáltatás nyújtását az Ügyfél számára, vagy a Pmt., illetve egyéb vonatkozó jogszabály alapján az Ügyféllel kapcsolatban pénzmosás gyanúja merül föl, vagy általa ismert körülményei a Társaság üzleti tevékenységének más Ügyfelek által történő megítélését hátrányosan érinthetik, vagy a megbízási szerződésben irreális árfolyamot kíván kikötni. A Társaság saját mérlegelése alapján jogosult a szerződés megkötését, illetve a megbízás végrehajtását egyéb esetekben is megtagadni. A szerződéskötés vagy a megbízás végrehajtásának megtagadását a Társaság haladéktalanul bejelenti a Felügyeletnek, ha a megbízás bennfentes kereskedésre szól vagy piacbefolyásolást valósít meg Szerződések nyilvántartása A Társaság egységes, folyamatos és időrendi nyilvántartást vezet 16/47

17 a) a saját számlás kereskedés keretében kötött minden ügyletéről, b) az Ügyfelekkel megkötött szerződésekről, és c) az Ügyfelek által korábban megkötött keretszerződés alapján adott megbízásokról. A Társaság az azonos tartalmú megbízásokat az időrendi nyilvántartás szerint teljesíti. A Társaság ha jogszabály másként nem rendelkezik a jelen pont szerinti nyilvántartásaiban foglalt adatokat a szerződés teljesítésétől, illetve annak megszűnésétől számított 5 (öt) évig köteles megőrizni Díjak, jutalékok, költségek Az Ügyfél köteles az általa igénybevett, a Társaság által nyújtott szolgáltatásokért díjat, jutalékot fizetni. A Társaság jogosult az Ügyféllel szemben felszámítani a szolgáltatások teljesítése során, azzal összefüggésben felmerült összes költségét - különösen az esetleges hatósági eljárás költségeit, a közreműködő igénybevételének költségeit, a jogi és egyéb szakértői költségeket, postaköltségeket, illetékeket, valamint az Ügyfél értesítésének és tájékoztatásának költségeit, az Ügyféllel megkötött keretszerződésben, illetve egyedi szerződésben foglaltak szerint. A Társaság jogosult átalány költségtérítést igényelni a költségek egyedi meghatározása helyett (fix összeg vagy meghatározott számítási módszer alapulvételével meghatározott összeg). A fenti díjak, jutalékok és a költségek mértékét és esedékességét a Társaság a székhelyén teszi közzé. A Társaság és az Ügyfél között megkötött szerződések a közzétett feltételektől eltérhetnek. Amennyiben a szerződés másképpen nem rendelkezik, az Ügyfél köteles előlegezni a felmerülő ellenértéket és a költségeket, melyek elszámolása utólag, a megbízás teljesítését követően történik. A Társaság által alkalmazott Díjtételek jegyzékét a jelen Üzletszabályzat melléklete képezi. Az ellenértékek, illetve a költségek megváltoztatásáról az Ügyfelet értesíteni kell. Az ellenérték, illetve a költségek Ügyfél számára kedvezőtlen változása csak az értesítés utáni időre vonatkozhat Teljesítés, elszámolás A megbízás Ügyfél számára következetesen legkedvezőbb módon való végrehajtása érdekében a Társaság Végrehajtási Politikát készített, melynek összefoglalását a jelen Üzletszabályzat melléklete tartalmazza. Ha az Ügyfél elfogadható partner, illetve ha a Társaság az Ügyféltől határozott utasítást kapott a szolgáltatás teljesítésének módjára (pl. végrehajtási hely tekintetében), a megbízást ezen utasításnak megfelelően hatja végre, akkor is, ha az nem a legkedvezőbb az Ügyfél számára. Az Ügyfél kérésére a Társaság írásban, a Végrehajtási Politikában foglalt rendelkezések alkalmazásának bemutatásával igazolja, hogy az Ügyfél megbízását a Végrehajtási Politikában foglaltaknak megfelelően hajtotta végre. A Társaság, ha az Ügyfél javára való megbízást lát el, a) azonnal és pontosan rögzíti és allokálja a végrehajtott megbízást, b) az egyébként összehasonlítható Ügyfélmegbízásokat a megbízás felvételének sorrendjében és azonnal végrehajtja kivéve, ha az Ügyfél által adott megbízás limitáras megbízás, az aktuális piaci feltételek között a megbízást nem lehet végrehajtani, vagy azzal az Ügyfél érdekei sérülnének, és c) haladéktalanul tájékoztatja a lakossági Ügyfelet, ha a megbízás végrehajtását akadályozó körülményről szerez tudomást. Ha a Társaság a végrehajtott megbízás teljesítését is maga végzi, vagy annak nyomonkövetéséért is felelősséget vállal, minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a végrehajtott megbízás teljesítése során kapott, az 17/47

18 Ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz a megfelelő Ügyfél megfelelő számláján haladéktalanul és pontosan jóváírásra kerüljön. A Társaság saját számlájára nem hajthat végre Ügyfélmegbízást vagy ügyletet úgy, hogy az Ügyfél megbízását egy másik Ügyfél megbízásával összevonja, kivéve ha a) ezzel összességében egyetlen olyan Ügyfél sem szenved hátrányt, akinek a megbízását egy másik Ügyfél megbízásával összevonták, b) minden olyan Ügyfél figyelmét felhívta arra, akinek a megbízása egy másik Ügyfél megbízásával összevonásra kerül, hogy az összevont végrehajtás az egy Ügyfél által adott több megbízás esetében egyes megbízások tekintetében hátránnyal járhat, c) rendelkezik olyan allokációs szabályzattal, amely részletesen szabályozza a megbízások és ügyletek összevont végrehajtásának szabályait, ideértve azt is, hogy a megbízás vagy ügylet mérete és ára hogyan befolyásolja az allokációt, hogy a részleges végrehajtás esetében az allokáció milyen szabályok szerint történik és a Társaság minden esetben az ebben foglaltak szerint jár el. Ha a Társaság az Ügyfél megbízását egy, a Társaság saját számlájára végrehajtásra kerülő ügylettel vonja össze, és az ügylet végrehajtására csak részben kerül sor, akkor az allokáció során az Ügyfél megbízása alapján létrejött ügyletet részesíti előnyben, kivéve ha a Társaság hitelt érdemlő módon igazolja, hogy az Ügyfél által adott megbízás alapján a Társaság saját számlájára végrehajtott ügylet az összevonás nélkül nem, vagy kedvezőtlenebb feltételekkel teljesült volna, és a Társaság allokációs szabályzata részletes rendelkezéseket tartalmaz az allokáció szabályaira vonatkozóan, és a saját számlájára és az Ügyfél számlájára történő allokációt arányosan is teljesíti Közreműködők, kiszervezés Amennyiben a Társaság az Ügyféltől kapott megbízás teljesítése érdekében harmadik személy közreműködését veszi igénybe, a Társaság a közreműködő eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. A Társaság a közreműködő megválasztásában, utasításokkal történő ellátásában és ellenőrzésében a tőle elvárható gondossággal jár el. Abban az esetben, ha a közreműködő felelősségét jogszabály, üzletszabályzat, nemzetközi szerződés, szabályzat, szokvány, vagy a közreműködés feltételeit szabályozó szerződés korlátozza, a Társaság felelőssége is azokhoz igazodik. A Társaság jogosult megbízások felvételére és továbbítására másik befektetési vállalkozást vagy ún. függő ügynököt igénybe venni. A Társaság az általa igénybevett függő ügynökök hatályos listáját a székhelyén teszi közzé. A Társaság jogosult a jelen Üzletszabályzat szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységét vagy ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységét kiszervezni. A kiszervezett tevékenységek listáját jelen Üzletszabályzat 9. számú melléklete tartalmazza A titoktartás szabályai A Társaság kötelezettsége, hogy az Ügyfél által tudomására hozott, illetve az Ügyfél érdekében történt eljárása során tudomására jutott minden tényt, adatot, információt üzleti- és értékpapír-titokként kezeljen. A Társaság ennek megfelelően az általa megismert üzleti- és értékpapír-titokról harmadik személynek csak az Ügyfél írásbeli felhatalmazása alapján, kizárólag a felhatalmazásban előírt keretek között ad felvilágosítást, kivéve azokat az eseteket, amikor a Társaságnak jogszabályban előírt kötelezettsége az adatszolgáltatás. Amennyiben a Társaság üzleti- vagy értékpapír-titoksértést követ el, úgy az Ügyfélnek okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelős. A Társaság az üzleti kapcsolatok megszűnése után is korlátlan ideig megőrzi az üzleti és értékpapírtitkot. A Társaság az általa igénybevett közreműködő titoktartásáért is felelős. Amennyiben a titoktartási kötelezettséget a jogszabályok korlátozzák, a titok kiadására felhatalmazást adnak, különösen amennyiben az információ harmadik személy részére való átadására a Társaságot jogerős bírósági vagy hatósági határozat kötelezi, 18/47

19 az információ átadásából eredő következményekért a Társaság nem felelős Üzleti titok Üzleti titok minden olyan, a Társaság gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. A Társaság és az Ügyfél, a Társaságban illetve Ügyfélben tulajdoni részesedéssel rendelkező, illetve részesedést szerezni kívánó személy, a Társaságnál, illetve az Ügyfélnél a vezető állású személy, valamint alkalmazottja vagy bármely más személy, aki valamilyen módon a Társaság vagy az Ügyfél üzleti titkának birtokába jutott, az alábbi kivétellel köteles ezen üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani. A Társaság a birtokába jutott üzleti titkot nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a Társaságnak vagy Ügyfeleinek hátrányt okozzon. A Társaság az üzleti kapcsolatok megszűnését követően is megőrzi az üzleti titkokat. A Társaság titoktartási kötelezettsége nem áll fenn, a feladatkörében törvény felhatalmazása alapján eljáró a) Felügyelettel; b) Befektető-védelmi Alappal; c) MNB-vel; d) Állami Számvevőszékkel; e) állami adóhatósággal; f) Gazdasági Versenyhivatallal; g) központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző, Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel h) nemzetbiztonsági szolgálattal, és a i) fogyasztóvédelmi hatósággal szemben. A titoktartási kötelezettség az eljárás alapját képező ügyre vonatkozóan nem áll fenn a feladatkörében eljáró a) nyomozó hatósággal a folyamatban lévő büntetőeljárás, valamint a feljelentés kiegészítése keretében, továbbá a feladatkörében eljáró ügyészséggel szemben; b) büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá csőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal; c) az európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF), d) fogyasztóvédelmi hatósággal szemben. A titoktartási kötelezettség kiterjed a fent említett személyekre és szervezetekre is amennyiben üzleti titoknak minősülő információhoz jutottak. Nem jelenti üzleti titok sérelmét a bennfentes kereskedelemre, piacbefolyásolásra utaló ügyletek bejelentése Értékpapírtitok Értékpapírtitok minden olyan, az egyes Ügyfélről a Társaság rendelkezésére álló adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a Társasággal kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik. A Társaság, a Társaság vezető állású személye és alkalmazottja, valamint bármely más személy, aki valamilyen módon birtokába jutott, az alábbiak kivételével az értékpapírtitkot köteles időbeli korlátozás nélkül megőrizni. Az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából Ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, aki (amely) a 19/47

20 Társaságtól szolgáltatást vesz igénybe. Értékpapír-titok az Ügyfél egyidejű tájékoztatása mellett csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a) az Ügyfél vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható értékpapír-titok körét pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; b) törvény az értékpapír-titok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad; c) a Társaság érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. Értékpapír-titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a feladatkörében eljáró Felügyelettel, Befektető-védelmi Alappal, Országos Betétbiztosítási Alappal, Magyar Nemzeti Bankkal (a továbbiakban: MNB ), Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a tőzsdével, az elszámolóházzal, a jogszabályban meghatározott tevékenységi körében eljáró szabályozott piaccal, a multilaterális kereskedési rendszer működtetőjével, a központi értéktárral, és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel, valamint az európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF), a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a hatáskörében eljáró gyámhatósággal, csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzatok adósságrendezési eljárása, bírósági végrehajtási eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, végrehajtóval, illetve végelszámolóval, a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését folytató nyomozó hatósággal, valamint a hatáskörében eljáró ügyészséggel, a büntető, valamint polgári ügyben, továbbá csőd- felszámolási eljárás, illetve az önkormányzatok adósságrendezési eljárása keretében a bírósággal, külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, a titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, az adó, vám és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása érdekében folytatott eljárás keretében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal szemben, a feladatkörében eljáró országgyűlési biztossal, valamint a feladatkörében eljáró fogyasztóvédelmi hatósággal. Az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn továbbá abban az esetben sem, ha az állami adóhatóság nemzetközi szerződés alapján külföldi állami adóhatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a Társaságtól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási nyilatkozatot; a Felügyelet külföldi felügyeleti hatósággal kötött együttműködési megállapodásban meghatározott módon kér, illetőleg továbbít adatot, amennyiben az együttműködési megállapodás vagy a külföldi felügyeleti hatóság megkeresése tartalmazza az általa aláírt titoktartási nyilatkozatot; a Társaság az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény alapján szolgáltat adatot. Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni azt az Ügyfelet, ügyfélkört vagy számlát, akiről vagy amelyről a szerv vagy hatóság az értékpapírtitok kiadását kéri, a kért adatok fajtáját, és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró MNB vagy a Felügyelet helyszíni ellenőrzést folytat. A titoktartási kötelezettség továbbá nem áll fenn, és a Társaság az adatok kiszolgáltatását - titoktartási 20/47

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA - A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖNZÉS TEKINTETÉBEN - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyó határozatának

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5.

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. 2/18.11.2014. 2/03.12.2014.

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA I. AZ FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI Cégnév: FHB Kereskedelmi

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1132 Budapest, Váci út 30. Tel.: 299-9999; Fax: 299-9990 info@quaestor.hu www.quaestor.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság 3/2015.

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 06. 18. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei GlobalFX INVESTMENT ZRT. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.) Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. november 01. Módosítási adatlap Változatszám Dátum Módosította Módosítás

Részletesebben

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma:

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: EN-III-50343/2011. Dátuma: 2012. január 10. Hatálybalépés dátuma: 2015. január 01. Díjtáblázat hatályos:

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA I. A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános adatai: Cégnév: Magyar

Részletesebben

A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MagNet Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó bíróság:

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 - Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1095 - Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A (1095 - Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. október 20-tól TARTALOMJEGYZÉK I. Rész Általános szabályok 1. A Fióktelepre és az Üzletszabályzatra

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-007/2010. Jóváhagyó határozat száma: 10/2014. (2014.08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.07.10-től megkötött szerződésekre Nyilvántartásba vétel: Miskolci Bíróság mint Cégbíróság a 05-02-000186 cégjegyzékszámon Székhely: 3849 Forró, Fő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24)

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Hartai Takarékszövetkezet 6326. Harta, Kossuth L. u. 31. Cg: 03-02-000223. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Jelen

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta.

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Betétgyűjtés...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 1./ Általános rendelkezések A HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zrt. (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 17/2014 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 1/2015 számú Ügyvezetői

Részletesebben