PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt pályázat elkészítéséhez

2 A Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által biztosított forrás terhére pályázatot hirdet a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben (továbbiakban: BKÜ) családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatása céljából. A pályázati felhívás az egyes évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes évi központi elıirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009 Korm. rendelet 32. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogcím, és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján került kiírásra. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Korm. rendeletekben foglaltak az irányadóak. I. A pályázat célja Családbarát szolgáltatások fejlesztését elısegítı eszközbeszerzés, illetve beruházás jellegő tevékenységek támogatása. II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke A pályázati célok megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg: 67,2 millió Ft. III. A támogatott pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: 40 db IV. Pályázók köre 1. Pályázatot nyújthatnak be: Kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetı vállalkozások, Vendéglátó egységeket üzemeltetı vállalkozások, Fizetı vendéglátó egységet üzemeltetı magánszemélyek, egyéni vállalkozók, vállalkozások, Turisztikai szolgáltatást nyújtó vállalkozások, a BKÜ önkormányzatai (továbbiakban önkormányzatok), illetve az önkormányzatok többségi tulajdonában lévı vagyonkezelı, üzemeltetı társaságok, szervezetek. Vállalkozások és egyéni vállalkozók esetében: a pályázónak a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben telephellyel, a magánszemélyeknek állandó lakhellyel rendelkeznie kell. Kereskedelmi szálláshelyet és vendéglátó egységeket üzemeltetı vállalkozások, valamint a fizetı vendéglátó egységet üzemeltetı magánszemélyek, egyéni vállalkozók, vállalkozások, esetében a pályázónak minimum évente 7 hónapig kiterjedı nyitvatartási idıszakot biztosítani kell. A pályázónak a projekt megvalósítási helyszínén amennyiben a településen mőködik - települési turisztikai egyesületi tagsággal (TDM tagság) rendelkeznie kell. Csak az a pályázó minısül családbarát szolgáltatónak, ahol minden szolgáltatás babakocsi használatával is megközelíthetı, illetve ellenkezı esetben törekszik a pályázat során ennek kialakítására. Pályázat a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi LVII. törvénnyel módosított évi CXII. törvény (Balaton törvény) által meghatározott Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben (települések listája az 1. sz. mellékletben található) megvalósuló fejlesztések esetén nyújtható be a Tanács által kiírt pályázati felhívás alapján. 2

3 2. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: a) nem részesíthetı támogatásban az az önkormányzat, önkormányzati tulajdonú társaság, amely illetékességi területén mőködı, BFT tag önkormányzati területfejlesztési társulás a pályázat benyújtásának idıpontjában egy éven túli tagi hozzájárulás hátralékkal rendelkezik. b) amely csıd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; c) amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; d) amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; e) amelynek lejárt esedékességő, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; f) amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetésére kötelezett; g) amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; h) amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely nem per- és igénymentes, illetıleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzıdés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetıségét legalább a rendeletben elıírt üzemeltetési kötelezettség idejére; i) amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követıen a pályázat elbírálása során bármikor; j) akivel szemben a közpénzekrıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll; k) amelynek a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján (kivéve önkormányzatok és társulásaik esetében) a számviteli jogszabályok szerint számított saját tıkéje a törzstıke (alaptıke) jogszabályban elıírt legkisebb mértéke alá csökkent; l) amely fizetı vendéglátó egységet üzemeltetı magánszemélyeknek, egyéni vállalkozónak, és vállalkozásoknak a fizetı vendéglátó egység vagy a kereskedelmi szálláshely üzemeltetésébıl az elızı 2 évben nem származott jövedelme. m) amely pályázó a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben telephellyel, vagy magánszemély esetében állandó lakhellyel nem rendelkezik. n) amely kereskedelmi szálláshelyet és vendéglátó egységeket üzemeltetı vállalkozás, valamint a fizetı vendéglátó egységet üzemeltetı magánszemély, egyéni vállalkozó, vállalkozás minimum évente 7 hónapig kiterjedı nyitvatartási idıszakot nem biztosít. 3

4 V. A pályázati feltételek 1. Támogatás az alábbi tevékenységek elvégzéséhez igényelhetı: 1.1. Gyermekbarát turisztikai szolgáltatásokat szolgáló eszközbeszerzések. Gyermekekkel való kényelmes és biztonságos közlekedést szolgáló eszközök: babakocsi, mózeskosár, gyerekülés gyermekkerékpárok, gyermeküléses kerékpárok, gyermekutánfutók beszerzése Gyermekbarát vendéglátói felszereltség biztosítása: gyermekétkezı székek Gyermekek biztonságát és kényelmét szolgáló beszerzések: biztonságos háztartási és szórakoztató elektrotechnikai készülékek, bébifon, és elektromos szerelvények (pl. dugaszolóaljzatok, kapcsolók); egyéb, a gyermekek védelmét szolgáló berendezési tárgyak beszerzése (pl. sarok és élvédık, csúszásgátlók, gyermekek forró, mérgezı anyagokhoz való hozzáférését akadályozó eszközök). gyermekbútorok és gyermekgondozást szolgáló bútorok (pl. gyermekkád 1, pelenkázóasztal, gyermektoalett) beszerzése szabadtéri játékok pl. légvárak, ugrálók, favár, játszótéri eszközök stb Turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó építészeti átalakítási és kialakítási munkák: Belsı játéktér korosztályonkénti (0-6 év, 7-14 év) építészeti kialakítása Baba- és gyermekpancsoló kialakítása vonatkozó jogszabályi elıírások alapján 2, medence vásárlásával, vízi játékok beszerzése Csak kifejezetten (de nem kizárólag) gyermekes családok fogadására szolgáló szobákat, lakrészeket érintıen. Csak a gyermekek számára biztonságos elektromos hálózati átalakítással, valamint gyermekbiztos, védett erkélyek, nyílászárók kialakításával együtt támogatható, illetve az ilyen felszereltséggel már rendelkezı szobákban támogatható önállóan. Gyermekek számára biztonságos építészeti átalakítás. E tevékenységek csak kifejezetten (de nem kizárólag) gyermekes családok fogadására szolgáló szobákat, lakrészeket érintıen: gyermekek számára biztonságos elektromos hálózati átalakítás; gyermek biztos védett erkélyek, nyílászárók kialakítása; összenyitható szobák kialakítása, fokozott hangszigeteléssel való ellátás (csak az elızı két tevékenységgel együtt vagy az elızı két tevékenység által jelentett felszereltséggel már a pályázat benyújtásakor rendelkezı szobák és lakrészek esetében támogatható). Gyermekekkel való kényelmes és biztonságos közlekedést szolgáló építészeti átalakítás: szélesített családos parkolóhelyek kialakítása, 1 Szálláshely fejlesztés esetén: amennyiben zuhanyfülkés szobában a gyermekfürdetı kád nagyobb, mint a zuhanytálca, a gyermekfürdetı kádak beszerzése csak állvánnyal való ellátásuk esetén támogatható. 2 Baba- és gyermekpancsoló kialakítása, fejlesztése során a hatályos jogszabályi elıírásoknak meg kell felelni. Irányadó: 121/1996. (VII. 24. Korm. rendelet) a közfürdık létesítésérıl és mőködésérıl, valamint a 17/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet módosításáról. 4

5 zárt vagy ırzött babakocsi tárolás kialakítása gyermekkerékpárok, gyermeküléses kerékpárok, gyermekutánfutók kölcsönzési lehetıségeinek kialakítása zárt vagy ırzött kerékpárparkolók kialakítása kerékpárparkolók kialakítása babakocsival való közlekedés biztosítása érdekében végzett átalakítások Turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó szabadtéri játéktér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri eszközök kiépítése, elhelyezése) Gyermekgondozási helyiség (pl.: pelenkázó) kialakítása vagy vizes helyiségek e célra alkalmassá tétele szálláshelyekhez, vendéglátóegységekhez, strandi szolgáltatásokhoz vagy egyéb szolgáltatói helyszínhez kapcsolódóan. Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség kialakítása (toalett, zuhanyzó, fürdetı helyiség). Kerekesszékkel való közlekedés biztosítása érdekében végzett átalakítások Támogatási feltételek: A pályázónak az esélyegyenlıség elvének szem elıtt tartásával - minimum 3 különféle családbarát szolgáltatás nyújtása kötelezı, amellyel a projekt megvalósításának végére rendelkeznie kell, és fenn kell tartania 5 évig. (Független, hogy a projekt keretében valósítja meg a minimum 3 családbarát szolgáltatást, vagy a meglévı szolgáltatásaival, azok körének bıvítésével éri el.) Családbarát szolgáltatásnak tekinthetı: Gyermek sportolásra alkalmas sporteszközök kölcsönzési szolgáltatása, amelyek minden korosztály igényeit kielégítik. A kölcsönzési szolgáltatás keretében a települési és kistérségi szintő turisztikai információkat és felvilágosítást biztosítani kell. Családbarát programok szervezése/nyújtása. A szolgáltatások programjában kell, hogy szerepeljen a Balaton térségrıl szóló ismeretátadás. Gyermek animáció biztosítása. Csak szakképzett személyzet láthatja el. A szolgáltatások programjában kell, hogy szerepeljen a Balaton térségrıl szóló ismeretátadás. Gyermekfelügyelet biztosítása. Csak szakképzett személyzet láthatja el. Minimum 3 gyermek étel vagy italkínálat biztosítása Gyermekek képességeit illetve környezeti és szociális tudatosságát játékos formában fejlesztı tematikus programok (pl.: ki-mit tud, ügyességi verseny, rajzkör, mesemondókör, növénybemutató, gyógynövényismeret, szelektív hulladékok ismertetése, stb.) rendezése. A szolgáltatások programjában kell, hogy szerepeljen a Balaton térségrıl szóló ismeretátadás. Gyermeksport programok/nap rendezése. A szolgáltatások programjában kell, hogy szerepeljen a Balaton térségrıl szóló ismeretátadás. Családok utazására alkalmas transzfer biztosítása a lakóhelyig vagy a közösségi közlekedési állomásig. A projekt megvalósításának végére le kell zárni a tevékenységek keretében végzett építési munkákat, illetve el kell indítani a vállalt szolgáltatásokat. 2. A támogatás odaítélésének elıfeltétele: 1. A pályázatnak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt elıírásoknak. 2. A pályázat benyújtása elıtt megkezdett projekthez támogatás nem nyújtható. A projekt a pályázat benyújtását követıen a pályázó saját kockázatára megkezdhetı. 5

6 A projekt kezdési idıpontjának építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén az építési naplóba történt elsı bejegyzés idıpontját (építési naplóval igazolva), olyan építési jellegő munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelezı, a kivitelezıi szerzıdés alapján a kivitelezı nyilatkozatában a munkálatok megkezdésére vonatkozóan megjelölt napot; építéssel nem járó projekt esetén az elsı beszerzett eszköz vagy igénybe vett szolgáltatás megrendelését igazoló okmány kiállításának dátumát, ha nem volt megrendelés, abban az esetben az elsı számla keltét vagy amennyiben az korábbi a teljesítés idıpontját; fejlesztési célú pénzeszközök átadása esetén az elsı pénzátadás napját kell tekinteni. Amennyiben a projekt megvalósítása során a (2) bekezdés szerint meghatározott események közül több is lezajlik, azok közül a legkorábbit kell kezdési idıpontnak tekinteni. 3. Nem nyújtható támogatás olyan projekt megvalósításához, amely szinten tartó beruházást, felújítást tartalmaz. 4. A pályázónak vállalnia kell a támogatásban részesített ingatlanok, tárgyi eszközök, beüzemelt szolgáltatások legalább 5 évi, a pályázati célnak megfelelı hasznosítását. 5. A számlák kelte nem elızheti meg a pályázat benyújtásának idıpontját. 6. A projektgazda nyilatkozata arról, hogy jelen pályázata benyújtásáig nem nyert támogatást az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program (ÚMFT ROP) szálláshelyfejlesztési pályázati kiírásán, továbbá nincsen el nem bírált pályázata. VI. A pályázattal igényelhetı támogatás: 1. A támogatás formája: A támogatás formája: a pályázó mőködési forrásának nem minısülı visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás- vissza nem térítendı támogatás. A pályázó mőködési támogatásának nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendı támogatás), mely az Európai Közösséget létrehozószerzıdés cikkeiben foglaltaknak a csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet, valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet alapján csekély összegő támogatásnak minısül. Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet értelmében csekély összegő támogatás az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén nyújtható. 1. Csekély összegő támogatás valamennyi ágazat vállalkozásai számára nyújtható az alábbi kivételekkel: a) halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/ meghatározza) vállalkozásai; b) az EK Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek elsıdleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végzı vállalkozások; c) az EK Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végzı vállalkozások, amennyiben: a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 6

7 vagy az elsıdleges termelıknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és mőködtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülı egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások; e) az import áruk helyett hazai áru használatától függı támogatás; f) a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifíkációs rendszer értelmében kiváló minıségő, közepes minıségő és gyenge minıségő A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai; g) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedı vállalkozások esetében. h) nehéz helyzetben lévı vállalatok részére. 2. Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegő támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a , a közúti szállítási ágazat esetében a eurónak megfelelı forintösszeget. 3. Minden egyes új csekély összegő (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elızı két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. 4. A csekély összegő támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. 5. A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet, arról, hogy csekély összegő támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a 1998/2006/EK bizottsági rendeletre - hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére - valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve. 6. A támogatás odaítélését megelızıen az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a társaság részére, a vállalkozás által a megelızı két pénzügyi évben és a folyamatban lévı pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegő (de minimis) támogatásról. A pályázati felhívás keretében egy adott fejlesztésre, beruházásra csak egy címen és egyszer adható támogatás. 2. A támogatás mértéke és intenzitása: a. A magánszemélyek, egyéni vállalkozók, vállalkozások részére a fejlesztés összköltségének legfeljebb 50 %-a, b. A parti és partközeli települések (Balaton törvény) és az ezer lakos feletti BKÜ-be tartozó nem parti és partközeli települések önkormányzatai részére a fejlesztés összköltségének legfeljebb 50%-a; c. Az ezer lakos alatti BKÜ-be tartozó nem parti és partközeli települések és az ezer lakos alatti BKÜ-be tartozó vízparttal nem rendelkezı parti és partközeli kategóriába tartozó települések önkormányzatai részére a fejlesztés összköltségének legfeljebb 70%-a; d. az önkormányzati tulajdonú non-profit társaságok, intézmények által beadott pályázatok esetén a támogatási mérték meghatározásakor a tulajdonos önkormányzatra vonatkozó besorolást (lásd ezen pont b) ill. c) bekezdéseit) kell irányadónak tekinteni; A parti és partközeli települések listája a 2. sz. mellékletben található. 7

8 Pályázni a támogatási mérték felsı határának figyelembevételével lehet! A pályázat keretében minimum 500 ezer Ft, maximum 3 millió Ft támogatás igényelhetı. 3. A támogatás számításának módja: A támogatás számításának alapja a projekt ÁFA nélküli költsége, ha azonban a pályázónak jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA levonási jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége. 4. A pályázati díj A Pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázati díjat kell fizetnie. A befizetendı pályázati díj összege az igényelt támogatás 2,5%-a, minimum forint, maximum Ft. A pályázati díjat a BFT alábbi számlájára kell kizárólag átutalással megfizetni: Magyar Államkincstár A közlemény rovatban a pályázó nevét, adószámát és az alábbi adatokat kell feltüntetni: BFT-NFGM-2009 A pályázati díj megfizetése POSTAI UTALVÁNNYAL NEM történhet. A pályázati díj megfizetését a pályázat benyújtásakor, az átutalási megbízás vagy a bankszámlakivonat számlavezetı pénzintézete által cégszerően aláírt másolatával kell igazolni. A pályázati díj a döntéstıl számított 20 munkanapon belül visszafizetésre kerül, ha a BFT a pályázatot forráshiány miatt kénytelen elutasítani. 5. A pályázat keretében elszámolható költségek köre Csak olyan költségek számolhatóak el, melyek megfelelnek a következı feltételeknek: A Kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerzıdéssel, megrendelıvel stb.), számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belsı bizonylattal igazolhatóak. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerzıdésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelıen részletezettnek és ily módon ellenırizhetınek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A támogatott projekt megvalósítása során a kivitelezıt a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani, a kivitelezı nem lehet a Kedvezményezett partnere. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések, valamint a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó kedvezményezettek beszerzései esetén, amennyiben a beszerzés értéke - az egybeszámítás elvének betartásával meghaladja az 1 millió forintot, legalább három ajánlatot kell bekérni, melyek tartalmukban azonosak és összehasonlíthatóak egymással. A 3 beérkezett ajánlatot és az ezek alapján megkötött szerzıdést a projekt elszámolási dokumentációjához szükséges benyújtani. 8

9 Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettıs finanszírozás. Amennyiben a Kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a Kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany, de a beruházással azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége, azaz a projekt költségvetését nettó módon kell megterveznie EVA szerint adózó kedvezményezett esetén, a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, azaz a projekt költségvetését nettó módon kell megterveznie. Az elszámolást alátámasztó és elszámolási bizonylatok a szerzıdések, ill. a számlák, vagy azzal egyenértékő okmányok. A pályázati díjként befizetett összeg a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minısül. A pályázat keretében elszámolható költségek konkrétan: Valamennyi pályázat estében elszámolható költség: A pályázati díjként befizetett összeg a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minısül. a.) Beruházások: A beszerzések kapcsán elszámolható költségek a számvitelrıl szóló évi C. tv. 47. (1), (2) és (5) bekezdései alapján a beruházás bekerülési értékének részét képezı költségek lehetnek 1. Eszközbeszerzés: Ezeken a sorokon a támogatott tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, stb.) beszerzésének és beüzemelésének a költségeit lehet megtervezni. 2. Építések A projekt keretében kizárólag a támogatott célokhoz szorosan kapcsolódó, azok megvalósításához szükséges, a tevékenységhez szükséges fel/alépítmények, létesítmények, létesítési, kivitelezési költségei, épületgépészeti beruházások költségei, akadálymentesítés (pl. rámpa, lépcsıjáró berendezés, lift, piktogramok, Braille-írásos táblák) költségei számolhatók el. Szinten tartó és helyettesítı beruházás nem támogatható. b.) Szolgáltatások igénybevétele: Külsı, harmadik féltıl megrendelt, a projekt keretében támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó igénybevett szolgáltatások költségei számolhatók el. 1. Megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei A külsı, harmadik féltıl megrendelt, a projekt által támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei számolhatók el: Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülı költségek (pl. közbeszerzési szakértı díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei) 9

10 mőszaki ellenıri igazolások költségei. projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei, például az alábbiak: szakértıi költségek: pl. építész, épületgépész, belsıépítész, építésvezetı alkalmazásával kapcsolatos költségek. c.) Adminisztratív költségek: ÁFA, valamint más adók és közterhek Az ÁFA csak akkor elszámolható kiadás, amennyiben a Kedvezményezett nem igényelheti vissza. Amennyiben ezek az adók, közterhek levonhatóak, nem számolhatóak el, még abban az esetben sem, ha a végsı Kedvezményezett, vagy az egyéni kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetıségével. Azon pályázók, amelyek ÁFA levonásra nem jogosító, és ÁFA levonásra jogosító tevékenységet egyaránt végeznek, a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. Törvény ai, valamint a törvény 3. számú mellékletének elsı része alapján kötelesek megállapítani. d.) Szerzıdésben elıirányzott pénzeszközátadás esetén a szolgáltató és a pályázó között megkötött szerzıdésben fejlesztési célra átadott pénzeszköz. Nem elszámolható költségek: Az összes olyan költség, amely nincs a fentiekben említett elszámolható költségek között. Amennyiben az igényelt támogatás el nem számolható költségelemeket tartalmaz, a döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatja. 6. A megvalósítás határideje: A támogatott projektnek legkésıbb október 31-ig kell megvalósulnia, hogy az azt követı pénzügyi teljesítés (vagyis a pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutáni támogatás folyósítása) legkésıbb december 10-ig megtörténjen. Ennek megfelelıen a hiánytalanul benyújtott elszámolás végsı határideje nem lehet késıbbi, mint november A szükséges saját forrás mértéke: A projekt összköltségének legalább 10%-a, amibe az államháztartás alrendszereibıl kapott támogatás nem számítható be. A saját forrás számításának alapja a projekt ÁFA nélküli költsége, ha azonban a pályázónak jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA levonási jogosultsága, akkor a saját forrás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége. 8. A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása utólagosan (kivéve: elıleg), a teljesítés igazolása mellett, a támogatási döntés kedvezményezettje által benyújtott számlákon és a kifizetést igazoló dokumentumokon (elsısorban bankszámlakivonaton) alapuló elszámolás alapján történik. A támogatások folyósítása teljesítés- és forrásarányosan történik. A Kedvezményezetteknek lehetıségük van a támogatási szerzıdés megkötése után elıleg igénybevételére. Az elıleg a támogatási összeg maximum 40%-a lehet. Az elılegigényt a pályázati adatlapon kell jelezni. Az elıleg felhasználásáról a támogatási szerzıdés megkötését követı elsı (rész) elszámolás alkalmával kell elszámolni. 10

11 VII. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje A pályázati egységcsomag letölthetı a honlapról a Pályázatok / Aktuális pályázatok menüpont alatt. A pályázatok benyújtása kizárólag postai úton, ajánlott küldemény formájában történhet az alábbi címre: Balaton Fejlesztési Tanács (8600 Siófok, Batthyány u. 1.) A pályázatok postára adási határideje: június 22. (A határidı a postai feladás idıpontját jelenti). A pályázatokat (kitöltött adatlap + mellékletek) 2 példányban (1 eredeti + 1 másolat) főzött dossziéban, valamint a kitöltött adatlapot és a IX. sz. fejezetben (csatolandó mellékletek listája) elıírt mellékleteket CD-n is mellékelni kell. Kérjük, hogy a feldolgozás és az iratkezelés könnyebbsége érdekében a spirálozást és a hıkötést mellızzék! A borítékon fel kell tüntetni a pályázat megnevezését ( Családbarát szolgáltatások fejlesztése ), a pályázati célt, a pályázó nevét és címét. A beérkezett pályázati anyagokat a Balaton Fejlesztési Tanács bizalmasan kezeli. A megfelelı adatfeldolgozás érdekében a benyújtott pályázati dokumentumokat (pályázati adatlapot és mellékleteket) gépi, elektronikus úton szükséges kitölteni. Kézírással kitöltött példányok befogadása nem lehetséges! A pályázat kizárólag e pályázathoz készített pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. Amennyiben az egyes példányok eltérnek egymástól, az eredeti példány tekintendı irányadónak. VIII. Kapcsolattartás, információszolgáltatás A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás kapható: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (8600 Siófok, Batthyány u. 1.) Projektmenedzser neve: Kertész Edina Idıpont: Tel/ Fax.: 84 / IX. A pályázat részei A pályázat a pályázó által kitöltött adatlapból és az adott pályázati célhoz tartozó mellékletekbıl áll: A pályázati adatlap Kérjük, hogy a pályázati adatlap kitöltésénél törekedjen a konkrét megfogalmazásra, számszaki egyezıségre, hogy mindazt az információt meg tudja adni, ami a pályázat elbírálásához szükséges. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul kitöltött, cégszerő aláírással, dátummal és bélyegzı lenyomattal ellátott pályázatok tartalmi elbírálása áll módunkban. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a pályázati adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük az adatlapra a "pályázatomra nem vonatkozik" megjegyzést írni. Az adatlap kitöltése értelemszerően történik, melynek során kérjük az alábbiak figyelembevételét: 11

12 az adatlap 1. pontjában (A projekt címe): kérjük egy olyan tömör, összefoglaló cím megadását, mely alapvetıen jellemzi a tervezett projektet. Kérjük fokozottan ügyeljen az adatlap 3. pontjában (Forrástábla) a támogatás mértékének, összegének meghatározására (minimum-maximum összeg). A kerekítéseknél az általános szabályok szerint járjon el. Az adatlap 4. pontjában (A projekt költségeinek megosztása): kérjük, a projekt összköltségének meghatározásánál vegyék figyelembe a szervezet adott projekt megvalósítására vonatkozó ÁFA visszaigénylési jogosultságát. Amennyiben az ÁFA visszaigényelhetı, akkor a nettó költség alapján igényelhetı a támogatási összeg, amennyiben nem, akkor a bruttó támogatási összeg után. Az ÁFA költségvetési táblázatban való szerepeltetésének összhangban kell lennie a benyújtandó pályázati dokumentáció 2. sz. mellékletét képezı ÁFA nyilatkozatban foglaltakkal. A pályázó által kötelezıen csatolandó mellékletek listája: Csatolandó melléklet megnevezése és módja CD-n is A melléklet csatolandó hiánypótolható 1. Kitöltött ellenırzı lista (A pályázati csomag része) Nem 2. Nyilatkozatok 3. Adatlap a támogatási döntésrıl Nyilatkozat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról A pályázati téma megvalósításához szükséges források igazolása (A pályázati csomag része) A nyilatkozatoknál cégszerő aláírással minden pontot külön alá kell írni. Az ÁFA nyilatkozatnál az adóügyi helyzettıl függıen csak egy nyilatkozat tölthetı ki, melyet dátummal és cégszerő aláírással szükséges ellátni. (A pályázati csomag része) Kitöltendı a többször módosított 217/1998.(XII. 30.) Korm. rend. 8./b. sz. melléklete Adatlap a támogatási döntésrıl megnevezéső adatlap Pályázóra vonatkozó része. A melléklet csak elektronikus úton kitöltött lehet. (A pályázati csomag része) Kitöltendı A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat melyet dátummal és cégszerő aláírással szükséges ellátni. A melléklet csak gépi vagy elektronikus úton kitöltött lehet. A források igazolásának módja: Önkormányzatok esetében: 30 napnál nem régebbi eredeti, pénzintézeti igazolással kell igazolni, melyben a saját erı rendelkezésre állását összegszerően meg kell Nem Nem Nem 12

13 jelölni. Továbbá igazolni szükséges, hogy a saját erı milyen formában áll rendelkezésre vagy képviselı-testületi határozattal kell igazolni. Amennyiben a polgármester rendelkezik a képviselıtestület költségvetési rendeletbe foglalt a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó felhatalmazásával, akkor a polgármester nyilatkozata helyettesítheti a képviselıtestületi határozatot. Önkormányzati tulajdonú társaság, intézmény, magánszemély, egyéni vállalkozó, vállalkozások esetén: 30 napnál nem régebbi eredeti, pénzintézeti igazolással kell igazolni, melyben a saját erı rendelkezésre állását összegszerően meg kell jelölni. Továbbá igazolni szükséges, hogy a saját erı milyen formában áll rendelkezésre. 6. A pályázati téma részletes költségvetése A hitel rendelkezésre állását hitelígérvénnyel / hitelszerzıdéssel (a pályázatban megjelölt hitelösszeggel megegyezıen) kell igazolni, a dokumentum Pályázó által hitelesített másolatával. Az egyéb forrás rendelkezésre állását a forrást biztosító nyilatkozatával kell igazolni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a forrás pontos összegének meghatározását. Az egyéb támogatás igazolása: Az egyéb támogatásról szóló támogatási szerzıdés, ennek hiányában a támogató nyilatkozata vagy a támogatási döntésrıl szóló értesítés Pályázó által hitelesített másolata csatolandó. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a forrás pontos összegét. A projekt részletes, készítıje által aláírt költségvetési fıösszesítıjét és tételes költségvetését, vagy a kivitelezı által aláírt részletes árajánlatát és költségvetési fıösszesítıjét kell Nem 13

14 becsatolni. Több kivitelezı esetén költségvetési összesítıt is be kell becsatolni! A költségvetésben, árajánlatban külön fel kell tüntetni az egyes tervezett résztevékenységeket, a hozzájuk tartozó mennyiségi és költség adatokkal együtt. 7. A pályázati téma részletes leírása A megvalósítandó pályázati célt az adatlapon részletezett adatok felhasználásával kell bemutatni az alábbi szempontok figyelembevételével: a projekt indokoltságának, céljainak bemutatása, a projekt megvalósításának idıbeli ütemezése, eszközbeszerzés esetén a megvásárolni kívánt eszköz mőszaki paramétereinek részletes leírása, ismertetése, a projekt eredményeképpen létrejött állapot fenntartására vonatkozó elképzelések, egyéb, a Pályázó által fontosnak tartott, a projekt megvalósításával kapcsolatos információk. A fentieken kívül a Pályázónak részleteznie kell az alábbi szempontokat is: desztináció versenyképességének erısítéséhez való hozzájárulás turisztikai kínálat egyedisége fejlesztés révén érintett létesítmény várható vendégéjszaka számának/turisztikai látogatottságának növekedése jelenleg milyen családbarát szolgáltatással rendelkezik a fejlesztés révén milyen komplex családbarát szolgáltatást kíván elérni illetve, hogyan kívánja a forgalma élénkítésében felhasználni az elvárt minimum 3 különféle családbarát szolgáltatás nyújtásának bemutatása, az esélyegyenlıség elvének szem elıtt tartásával. A szolgáltató hely Nem 14

15 8. A projekt létesítéséhez szükséges engedélyek, nyilatkozatok nyitvatartásának bemutatása Vendégek számára használható zárt vagy ırzött kerékpár tárolási lehetıség bemutatása Környezetbarát megoldások alkalmazása a fejlesztés során Akadálymentesített szolgáltatások nyújtásának bemutatása Esélyegyenlıség horizontális szempontjainak érvényesülése A) Engedélyek: Építési engedély köteles fejlesztés esetén a Pályázónak csatolnia kell a teljes építési tervdokumentációt és a beruházásra vonatkozó jogerıs építési engedélyt; Egyéb engedélyköteles tevékenység esetén a szükséges jogerıs engedély és engedélyezési dokumentáció becsatolása szükséges. B) Nem építési engedélyköteles fejlesztés esetén a Pályázónak csatolni kell: Az érintett építési hatóság nyilatkozatát, hogy a fejlesztés / beruházás nem engedélyköteles és a jogosultsággal rendelkezı tervezı, vagy szakirányú mőszaki ellenır által készített és aláírt mőszaki leírást. Kizárólag eszközbeszerzést tartalmazó projektek esetén a fentiekben elıírt dokumentumok becsatolása nem szükséges. Nem 9. A tervezett beruházás helyének bemutatása A tervezett projekt által érintett terület 30 napnál nem régebbi, érvényes (földhivatali vagy jegyzıi hitelesítéssel ellátott) nyilvántartási térképmásolata. A térképmásolaton kiemeléssel fel kell tüntetni a tervezett fejlesztés területét. Amennyiben a pályázat kizárólag eszközbeszerzésre irányul, úgy ezen melléklet benyújtása nem szükséges. 15

16 10. Az érintett terület tulajdonviszonyának igazolása 11. Tulajdonosi hozzájárulás 12. A Pályázó jogosultságát igazoló dokumentum A projekt tevékenysége által érintett teljes területre (magán, önkormányzati, és az idegen területre egyaránt) a tulajdonjogot eredeti, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal kell igazolni. Amennyiben a pályázat kizárólag eszközbeszerzésre irányul, úgy ezen melléklet benyújtása nem szükséges. Abban az esetben, ha a tulajdoni lapok szerint az érintett terület nincs a Pályázó tulajdonában, akkor a tulajdonos írásbeli hozzájárulását kell csatolni a projekt megvalósításának engedélyezésére. Amennyiben a pályázat kizárólag eszközbeszerzésre irányul, úgy ezen melléklet benyújtása nem szükséges. Önkormányzatok esetében: a jelenleg mőködı képviselıtestület alakuló ülésérıl készült jegyzıkönyv 30 napon belüli, jegyzı által hitelesített másolata. Önkormányzati tulajdonú társaság, intézmény esetén: a pályázó szervezet alapító okiratának / alapszabályának 30 napon belüli, alapító által hitelesített másolata. Vállalkozások esetén: cégkivonat, bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat, alapító okirat 30 napnál nem régebbi eredeti példánya vagy a pályázó által 30 napon belül hitelesített másolata. Egyéni vállalkozó esetén: a vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi, pályázó által hitelesített másolata. Magánszemély: a személyi igazolvány/lakcímkártya 30 napnál nem régebbi, pályázó által hitelesített másolata. Nem Nem Nem 13. A Pályázó képviseletét igazoló dokumentum A pályázó képviselıjének aláírását igazoló közjegyzı által készített aláírási címpéldány eredeti vagy 30 napnál nem régebbi közjegyzı által hitelesített példánya, vagy Nem 30 napnál nem régebbi, bank 16

17 14. A Pályázó TDM tagságát igazoló dokumentum 15 De minimis nyilatkozat 16 A Pályázati díj befizetését igazoló dokumentum. által hitelesített banki aláírás bejelentı példánya. Amennyiben a településén mőködı TDM szervezet van, a pályázónak a projekt megvalósítási helyszínén mőködı települési turisztikai egyesületi tagságának (TDM tagság) igazolása, 30 napnál nem régebbi, egyesületi elnök által hitelesített másolata. A pályázati csomag része A pályázati díj befizetését igazoló átutalási megbízás vagy bankszámla kivonat számlavezetı pénzintézet által cégszerően aláírt másolata. Nem Nem Nem X. Eljárásrend A pályázatok kezelési feladatait a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban közremőködı szervezet) végzi. Beérkezés Valamennyi, a megjelölt címre beérkezı pályázat regisztrálásra, majd azonosító jellel ellátásra kerül. A regisztrációról, tehát a pályázat megérkezésérıl és a pályázat iktatószámáról a pályázót értesíti. A beérkezést követıen kerül sor a formai értékelésre. A formai értékelés során az értékelık azt vizsgálják, hogy a pályázat megfelel-e az alábbiakban felsorolt alaki, jogosultsági, teljességi értékelési kritériumoknak, azaz a pályázati dokumentáció tartalmazza-e mindazokat az információkat, melyek szükségesek a pályázat értékeléséhez. Szempontok: A pályázat alaki megfelelıssége A pályázat zárt, sértetlen borítékban/dobozban, levélként/csomagként, ajánlott küldeményként, az elıírt határidıre postai úton érkezett és feltüntették rajta a Pályázó teljes nevét és címét. (ha határidın túl nyújtották be a pályázatot, azaz a postabélyegzı dátuma késıbbi, mint a benyújtás határideje: érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül) A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban, továbbá az adatlapot és az elıírt mellékleteket 1 db elektronikus adathordozón (CDlemezen) nyújtották be, az eredeti és másolati példányok példányonként külön-külön le vannak főzve, vagy össze vannak tőzve (azaz megfelelıen elkülönülnek egymástól). Pályázati adatlap vagy melléklete Pályázati csomag Pályázati csomag 17

18 (ha nem a megfelelı példányszámban érkezik be a pályázat: érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül) A Pályázó saját kező hivatalos aláírása szerepel a pályázatban megjelölt helyeken (a banki aláírás bejelentın / az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyezı módon). A pályázati felhívás részét képezı, teljes, pályázati adatlap került benyújtásra. (ha nem: érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül) A pályázati adatlap minden pontja megválaszolásra került, a költség és forrásadatok összhangban vannak egymással. Pályázati csomag Pályázati adatlap Pályázati adatlap A jogosultsági kritériumok vizsgálata A pályázó szervezet szervezeti formáját tekintve jogosult a pályázat benyújtására. (ha nem: további vizsgálat nélkül elutasításra kerül) A pályázatban szereplı projekt célja megfelel a pályázati felhívásban szereplı támogatási célnak/céloknak. (ha nem: további vizsgálat nélkül elutasításra kerül) A projekt finanszírozási szerkezete (pályázható minimum-maximum támogatási összeg vizsgálata) minden tekintetben megfelel a pályázati kiírásban részletezett követelményeknek. (ha nem: további vizsgálat nélkül elutasításra kerül) 12. számú melléklet Pályázati adatlap és a 7. számú melléklet Pályázati adatlap 3. pontja A teljességi kritériumok vizsgálata: Csatolásra került a pályázathoz a kitöltött ellenırzı lista megnevezéső melléklet. Csatolásra került a pályázathoz a nyilatkozatok megnevezéső melléklet, minden pontját külön cégszerő aláírással ellátták, a 2. és 3. pontban a megfelelı válasz megjelölésre került. A Pályázó ÁFA nyilatkozata aláírással ellátott. Csatolásra került a pályázathoz az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlap I. része, elektronikus úton kitöltve, aláírással ellátva, papír alapon és CD-n. Csatolásra került a pályázathoz a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló nyilatkozat gépi vagy elektronikus úton kitöltve, aláírással ellátva. Csatolásra került a pályázathoz a pályázati adatlap 5. pontjában bemutatott önerı rendelkezésre állását igazoló dokumentumok 1. számú melléklet 2. számú melléklet 3. számú melléklet 4. számú melléklet 5. számú melléklet 18

19 Csatolásra került papír alapon és CD-n a pályázathoz a pályázati téma részletes költségvetése, mely összhangban van a pályázati adatlap 4. pontjában részletezett költségekkel. (ha nem: további vizsgálat nélkül elutasításra kerül) Csatolásra került papír alapon és CD-n a pályázathoz a pályázati téma részletes leírása megnevezéső melléklet, mely az elıírt szempontokat tartalmazza. (ha nem: további vizsgálat nélkül elutasításra kerül) Csatolásra kerültek a projekt létesítéséhez szükséges engedélyek Amennyiben a projekt kizárólag eszközbeszerzésre irányul, úgy az 1. sz. melléklet megfelelı rovatába a Pályázatomra nem vonatkozik megjegyzés került feltüntetésre. Csatolásra került papír alapon és CD-n a tervezett projekt által érintett terület(ek) 30 napnál nem régebbi, érvényes (földhivatali vagy jegyzıi hitelesítéssel ellátott) nyilvántartásai térképmásolata. A térképmásolaton kiemeléssel feltüntették a tervezett fejlesztés területét. Amennyiben a projekt kizárólag eszközbeszerzésre irányul, úgy az 1. sz. melléklet megfelelı rovatába a Pályázatomra nem vonatkozik megjegyzés került feltüntetésre. A projekt tevékenysége által érintett teljes területre (magán, önkormányzati, közmő esetén a szolgáltatói és az idegen területre egyaránt) a tulajdonjogot eredeti, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolták. Amennyiben a projekt kizárólag eszközbeszerzésre irányul, úgy az 1. sz. melléklet megfelelı rovatába a Pályázatomra nem vonatkozik megjegyzés került feltüntetésre. Abban az esetben, ha a tulajdoni lapok szerint az érintett terület nincs a Pályázó tulajdonában, akkor a projekt megvalósításának engedélyezésére csatolva lett a tulajdonos írásbeli hozzájárulása. (amennyiben releváns) Csatolásra került a pályázathoz Önkormányzatok esetében: a jelenleg mőködı képviselıtestület alakuló ülésérıl készült jegyzıkönyv 30 napon belüli, jegyzı által hitelesített másolata. Önkormányzati tulajdonú társaság, intézmény: a pályázó szervezet alapító okiratának / alapszabályának 30 napon belüli, alapító által hitelesített másolata. Vállalkozások esetén: cégkivonat, bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat, alapító okirat 30 napnál nem régebbi eredeti példánya vagy a pályázó által 30 napon belül hitelesített másolata. Egyéni vállalkozó esetén: a vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi, pályázó által hitelesített másolata. Magánszemély: a személyi igazolvány/lakcímkártya 30 napnál nem régebbi, pályázó által hitelesített másolata. 6. számú melléklet 7. számú melléklet 8. számú melléklet 9. számú melléklet 10. számú melléklet 11. számú melléklet 12. számú melléklet 19

20 Csatolásra került a pályázó szervezet aláírási címpéldányának eredeti, vagy 30 napnál nem régebbi, közjegyzı által hitelesített példánya vagy 30 napnál nem régebbi banki aláírás bejelentı, bank által hitelesített példánya Csatolásra került a pályázathoz az igazolás a pályázó a projekt megvalósítási helyszínén mőködı települési turisztikai egyesületi tagságának (TDM tagság) 30 napnál nem régebbi, egyesületi elnök által hitelesített másolata (amennyiben releváns) Csatolásra került a pályázathoz a csekély összegő támogatásokra vonatkozó nyilatkozat Csatolásra került a pályázati díj befizetését igazoló átutalási megbízás vagy bankszámla kivonat számlavezetı pénzintézet által cégszerően aláírt másolata. 13. számú melléklet 14. számú melléklet 15. számú melléklet 16. számú melléklet Tartalmi elemzés A pályázat tartalmi elemzése annak megállapítására irányul, hogy a pályázatban szereplı információk az elbíráláshoz szükséges részletességgel rendelkezésre állnak-e. A mellékletek hiánypótlásának rendje A pályázat formai hiányossága esetén a közremőködı szervezet a Pályázót - kizárólag írásban - egyszeri alkalommal formai hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlást a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétıl számított 8 munkanapon belül kell teljesíteni. Érvénytelen a pályázat, ha a hiánypótlási felhívásnak a Pályázó nem tett határidıben és / vagy teljeskörően eleget! Az érvénytelen pályázatokat a Tanács a pályázatban leírt pályázati cél vizsgálata nélkül elutasítja. A be nem fogadott - elutasított - pályázatokról és az elutasítás okáról a Tanács a döntést követı 15 munkanapon belül írásban értesíti a Pályázókat. Befogadás (pályázat teljességének való megfelelés) Amennyiben a pályázat megfelel a fenti szempontoknak, a pályázat befogadásra kerül. A befogadás tényérıl a közremőködı szervezet a Pályázót írásban értesíti. Az értesítés tartalmazza: a pályázat azonosító jelét, a pályázat befogadásának tényét és idıpontját. Az érvényes pályázatok esetén a beérkezés idıpontjának a hiánytalan pályázat beadását, hiányos pályázat esetén a hiánypótlás teljesítését kell tekinteni. Figyelem! A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai megfelelıségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését! 20

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: Nemzeti kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: 2008. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban címő pályázathoz

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Fertıd Város Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fertıd városban ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására

Fertıd Város Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fertıd városban ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására melléklet a 34/2012.(II. 28.) Önkormányzati határozathoz Fertıd Város Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fertıd városban 2011-2012-ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

A pályázati adatlaphoz kötelezıen csatolandó mellékletek:

A pályázati adatlaphoz kötelezıen csatolandó mellékletek: A pályázati adatlaphoz kötelezıen csatolandó mellékletek: 1. egyéni vállalkozók, ıstermelık esetén érvényes vállalkozói, ıstermelıi igazolvány másolata 2. gazdasági társaságok esetén 30 napnál nem régebbi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére 1. Általános információk: A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a pályázati adatlap,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.)

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.) Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Bakonyszücs Község Önkormányzata

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2008. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére, Békés Város közigazgatási területén megvalósuló beruházások támogatására,

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. 72 számú melléklet a helyi adókról szóló 27/2002. önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. KONFERENCIA NAGYKÖVETI PROGRAM RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Magyar Turizmus Zrt. KONFERENCIA NAGYKÖVETI PROGRAM RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Magyar Turizmus Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Magyar Kongresszusi Igazgatóság 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. Telefon: (06-1) 488-8640 Fax: (06-1) 488-8641 E-mail: hcb@itthon.hu www.hcb.hu

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/3/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/3/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/3/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Nyílt pályázat versenyjogi és versenypolitikai, illetve piacelméleti, valamint a fogyasztói döntéshozatallal

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2015.(XI.27.) rendelet módosításáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról. Az adó mértéke.

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról. Az adó mértéke. Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C.

Részletesebben

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról (Módosította a 24/2012. (VI.28.), a 16/2015. (V.7.), a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 24/2015. (12.17.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2016

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2016 Pályázati űrlap Helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2016 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelete 1/a, 1/b mellékletében meghatározott Szeged város

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fertőd Város Önkormányzata. Fertőd városban 2013-2014-ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fertőd Város Önkormányzata. Fertőd városban 2013-2014-ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására Fertőd Város Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fertőd városban 2013-2014-ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fertőd városban 2013-2014-ben megvalósuló idegenforgalmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról Előterjesztés 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról 1. PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE 1.1 Pályázat célja A pályázat alapvető célja

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.)

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.) Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 1/A.

Értelmező rendelkezések 1/A. Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-TAB-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-TAB-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi szálláshelyek, különösen a vízitúra táborhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására A pályázat kódja: IFJ-TAB-11

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A.

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A. Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben