PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt pályázat elkészítéséhez

2 A Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által biztosított forrás terhére pályázatot hirdet a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben (továbbiakban: BKÜ) családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatása céljából. A pályázati felhívás az egyes évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes évi központi elıirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009 Korm. rendelet 32. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogcím, és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján került kiírásra. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Korm. rendeletekben foglaltak az irányadóak. I. A pályázat célja Családbarát szolgáltatások fejlesztését elısegítı eszközbeszerzés, illetve beruházás jellegő tevékenységek támogatása. II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke A pályázati célok megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg: 67,2 millió Ft. III. A támogatott pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: 40 db IV. Pályázók köre 1. Pályázatot nyújthatnak be: Kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetı vállalkozások, Vendéglátó egységeket üzemeltetı vállalkozások, Fizetı vendéglátó egységet üzemeltetı magánszemélyek, egyéni vállalkozók, vállalkozások, Turisztikai szolgáltatást nyújtó vállalkozások, a BKÜ önkormányzatai (továbbiakban önkormányzatok), illetve az önkormányzatok többségi tulajdonában lévı vagyonkezelı, üzemeltetı társaságok, szervezetek. Vállalkozások és egyéni vállalkozók esetében: a pályázónak a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben telephellyel, a magánszemélyeknek állandó lakhellyel rendelkeznie kell. Kereskedelmi szálláshelyet és vendéglátó egységeket üzemeltetı vállalkozások, valamint a fizetı vendéglátó egységet üzemeltetı magánszemélyek, egyéni vállalkozók, vállalkozások, esetében a pályázónak minimum évente 7 hónapig kiterjedı nyitvatartási idıszakot biztosítani kell. A pályázónak a projekt megvalósítási helyszínén amennyiben a településen mőködik - települési turisztikai egyesületi tagsággal (TDM tagság) rendelkeznie kell. Csak az a pályázó minısül családbarát szolgáltatónak, ahol minden szolgáltatás babakocsi használatával is megközelíthetı, illetve ellenkezı esetben törekszik a pályázat során ennek kialakítására. Pályázat a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi LVII. törvénnyel módosított évi CXII. törvény (Balaton törvény) által meghatározott Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben (települések listája az 1. sz. mellékletben található) megvalósuló fejlesztések esetén nyújtható be a Tanács által kiírt pályázati felhívás alapján. 2

3 2. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: a) nem részesíthetı támogatásban az az önkormányzat, önkormányzati tulajdonú társaság, amely illetékességi területén mőködı, BFT tag önkormányzati területfejlesztési társulás a pályázat benyújtásának idıpontjában egy éven túli tagi hozzájárulás hátralékkal rendelkezik. b) amely csıd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; c) amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; d) amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; e) amelynek lejárt esedékességő, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; f) amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetésére kötelezett; g) amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; h) amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely nem per- és igénymentes, illetıleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzıdés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetıségét legalább a rendeletben elıírt üzemeltetési kötelezettség idejére; i) amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követıen a pályázat elbírálása során bármikor; j) akivel szemben a közpénzekrıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll; k) amelynek a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján (kivéve önkormányzatok és társulásaik esetében) a számviteli jogszabályok szerint számított saját tıkéje a törzstıke (alaptıke) jogszabályban elıírt legkisebb mértéke alá csökkent; l) amely fizetı vendéglátó egységet üzemeltetı magánszemélyeknek, egyéni vállalkozónak, és vállalkozásoknak a fizetı vendéglátó egység vagy a kereskedelmi szálláshely üzemeltetésébıl az elızı 2 évben nem származott jövedelme. m) amely pályázó a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben telephellyel, vagy magánszemély esetében állandó lakhellyel nem rendelkezik. n) amely kereskedelmi szálláshelyet és vendéglátó egységeket üzemeltetı vállalkozás, valamint a fizetı vendéglátó egységet üzemeltetı magánszemély, egyéni vállalkozó, vállalkozás minimum évente 7 hónapig kiterjedı nyitvatartási idıszakot nem biztosít. 3

4 V. A pályázati feltételek 1. Támogatás az alábbi tevékenységek elvégzéséhez igényelhetı: 1.1. Gyermekbarát turisztikai szolgáltatásokat szolgáló eszközbeszerzések. Gyermekekkel való kényelmes és biztonságos közlekedést szolgáló eszközök: babakocsi, mózeskosár, gyerekülés gyermekkerékpárok, gyermeküléses kerékpárok, gyermekutánfutók beszerzése Gyermekbarát vendéglátói felszereltség biztosítása: gyermekétkezı székek Gyermekek biztonságát és kényelmét szolgáló beszerzések: biztonságos háztartási és szórakoztató elektrotechnikai készülékek, bébifon, és elektromos szerelvények (pl. dugaszolóaljzatok, kapcsolók); egyéb, a gyermekek védelmét szolgáló berendezési tárgyak beszerzése (pl. sarok és élvédık, csúszásgátlók, gyermekek forró, mérgezı anyagokhoz való hozzáférését akadályozó eszközök). gyermekbútorok és gyermekgondozást szolgáló bútorok (pl. gyermekkád 1, pelenkázóasztal, gyermektoalett) beszerzése szabadtéri játékok pl. légvárak, ugrálók, favár, játszótéri eszközök stb Turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó építészeti átalakítási és kialakítási munkák: Belsı játéktér korosztályonkénti (0-6 év, 7-14 év) építészeti kialakítása Baba- és gyermekpancsoló kialakítása vonatkozó jogszabályi elıírások alapján 2, medence vásárlásával, vízi játékok beszerzése Csak kifejezetten (de nem kizárólag) gyermekes családok fogadására szolgáló szobákat, lakrészeket érintıen. Csak a gyermekek számára biztonságos elektromos hálózati átalakítással, valamint gyermekbiztos, védett erkélyek, nyílászárók kialakításával együtt támogatható, illetve az ilyen felszereltséggel már rendelkezı szobákban támogatható önállóan. Gyermekek számára biztonságos építészeti átalakítás. E tevékenységek csak kifejezetten (de nem kizárólag) gyermekes családok fogadására szolgáló szobákat, lakrészeket érintıen: gyermekek számára biztonságos elektromos hálózati átalakítás; gyermek biztos védett erkélyek, nyílászárók kialakítása; összenyitható szobák kialakítása, fokozott hangszigeteléssel való ellátás (csak az elızı két tevékenységgel együtt vagy az elızı két tevékenység által jelentett felszereltséggel már a pályázat benyújtásakor rendelkezı szobák és lakrészek esetében támogatható). Gyermekekkel való kényelmes és biztonságos közlekedést szolgáló építészeti átalakítás: szélesített családos parkolóhelyek kialakítása, 1 Szálláshely fejlesztés esetén: amennyiben zuhanyfülkés szobában a gyermekfürdetı kád nagyobb, mint a zuhanytálca, a gyermekfürdetı kádak beszerzése csak állvánnyal való ellátásuk esetén támogatható. 2 Baba- és gyermekpancsoló kialakítása, fejlesztése során a hatályos jogszabályi elıírásoknak meg kell felelni. Irányadó: 121/1996. (VII. 24. Korm. rendelet) a közfürdık létesítésérıl és mőködésérıl, valamint a 17/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet módosításáról. 4

5 zárt vagy ırzött babakocsi tárolás kialakítása gyermekkerékpárok, gyermeküléses kerékpárok, gyermekutánfutók kölcsönzési lehetıségeinek kialakítása zárt vagy ırzött kerékpárparkolók kialakítása kerékpárparkolók kialakítása babakocsival való közlekedés biztosítása érdekében végzett átalakítások Turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó szabadtéri játéktér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri eszközök kiépítése, elhelyezése) Gyermekgondozási helyiség (pl.: pelenkázó) kialakítása vagy vizes helyiségek e célra alkalmassá tétele szálláshelyekhez, vendéglátóegységekhez, strandi szolgáltatásokhoz vagy egyéb szolgáltatói helyszínhez kapcsolódóan. Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség kialakítása (toalett, zuhanyzó, fürdetı helyiség). Kerekesszékkel való közlekedés biztosítása érdekében végzett átalakítások Támogatási feltételek: A pályázónak az esélyegyenlıség elvének szem elıtt tartásával - minimum 3 különféle családbarát szolgáltatás nyújtása kötelezı, amellyel a projekt megvalósításának végére rendelkeznie kell, és fenn kell tartania 5 évig. (Független, hogy a projekt keretében valósítja meg a minimum 3 családbarát szolgáltatást, vagy a meglévı szolgáltatásaival, azok körének bıvítésével éri el.) Családbarát szolgáltatásnak tekinthetı: Gyermek sportolásra alkalmas sporteszközök kölcsönzési szolgáltatása, amelyek minden korosztály igényeit kielégítik. A kölcsönzési szolgáltatás keretében a települési és kistérségi szintő turisztikai információkat és felvilágosítást biztosítani kell. Családbarát programok szervezése/nyújtása. A szolgáltatások programjában kell, hogy szerepeljen a Balaton térségrıl szóló ismeretátadás. Gyermek animáció biztosítása. Csak szakképzett személyzet láthatja el. A szolgáltatások programjában kell, hogy szerepeljen a Balaton térségrıl szóló ismeretátadás. Gyermekfelügyelet biztosítása. Csak szakképzett személyzet láthatja el. Minimum 3 gyermek étel vagy italkínálat biztosítása Gyermekek képességeit illetve környezeti és szociális tudatosságát játékos formában fejlesztı tematikus programok (pl.: ki-mit tud, ügyességi verseny, rajzkör, mesemondókör, növénybemutató, gyógynövényismeret, szelektív hulladékok ismertetése, stb.) rendezése. A szolgáltatások programjában kell, hogy szerepeljen a Balaton térségrıl szóló ismeretátadás. Gyermeksport programok/nap rendezése. A szolgáltatások programjában kell, hogy szerepeljen a Balaton térségrıl szóló ismeretátadás. Családok utazására alkalmas transzfer biztosítása a lakóhelyig vagy a közösségi közlekedési állomásig. A projekt megvalósításának végére le kell zárni a tevékenységek keretében végzett építési munkákat, illetve el kell indítani a vállalt szolgáltatásokat. 2. A támogatás odaítélésének elıfeltétele: 1. A pályázatnak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt elıírásoknak. 2. A pályázat benyújtása elıtt megkezdett projekthez támogatás nem nyújtható. A projekt a pályázat benyújtását követıen a pályázó saját kockázatára megkezdhetı. 5

6 A projekt kezdési idıpontjának építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén az építési naplóba történt elsı bejegyzés idıpontját (építési naplóval igazolva), olyan építési jellegő munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelezı, a kivitelezıi szerzıdés alapján a kivitelezı nyilatkozatában a munkálatok megkezdésére vonatkozóan megjelölt napot; építéssel nem járó projekt esetén az elsı beszerzett eszköz vagy igénybe vett szolgáltatás megrendelését igazoló okmány kiállításának dátumát, ha nem volt megrendelés, abban az esetben az elsı számla keltét vagy amennyiben az korábbi a teljesítés idıpontját; fejlesztési célú pénzeszközök átadása esetén az elsı pénzátadás napját kell tekinteni. Amennyiben a projekt megvalósítása során a (2) bekezdés szerint meghatározott események közül több is lezajlik, azok közül a legkorábbit kell kezdési idıpontnak tekinteni. 3. Nem nyújtható támogatás olyan projekt megvalósításához, amely szinten tartó beruházást, felújítást tartalmaz. 4. A pályázónak vállalnia kell a támogatásban részesített ingatlanok, tárgyi eszközök, beüzemelt szolgáltatások legalább 5 évi, a pályázati célnak megfelelı hasznosítását. 5. A számlák kelte nem elızheti meg a pályázat benyújtásának idıpontját. 6. A projektgazda nyilatkozata arról, hogy jelen pályázata benyújtásáig nem nyert támogatást az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program (ÚMFT ROP) szálláshelyfejlesztési pályázati kiírásán, továbbá nincsen el nem bírált pályázata. VI. A pályázattal igényelhetı támogatás: 1. A támogatás formája: A támogatás formája: a pályázó mőködési forrásának nem minısülı visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás- vissza nem térítendı támogatás. A pályázó mőködési támogatásának nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendı támogatás), mely az Európai Közösséget létrehozószerzıdés cikkeiben foglaltaknak a csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet, valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet alapján csekély összegő támogatásnak minısül. Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet értelmében csekély összegő támogatás az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén nyújtható. 1. Csekély összegő támogatás valamennyi ágazat vállalkozásai számára nyújtható az alábbi kivételekkel: a) halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/ meghatározza) vállalkozásai; b) az EK Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek elsıdleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végzı vállalkozások; c) az EK Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végzı vállalkozások, amennyiben: a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 6

7 vagy az elsıdleges termelıknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és mőködtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülı egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások; e) az import áruk helyett hazai áru használatától függı támogatás; f) a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifíkációs rendszer értelmében kiváló minıségő, közepes minıségő és gyenge minıségő A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai; g) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedı vállalkozások esetében. h) nehéz helyzetben lévı vállalatok részére. 2. Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegő támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a , a közúti szállítási ágazat esetében a eurónak megfelelı forintösszeget. 3. Minden egyes új csekély összegő (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elızı két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. 4. A csekély összegő támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. 5. A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet, arról, hogy csekély összegő támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a 1998/2006/EK bizottsági rendeletre - hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére - valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve. 6. A támogatás odaítélését megelızıen az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a társaság részére, a vállalkozás által a megelızı két pénzügyi évben és a folyamatban lévı pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegő (de minimis) támogatásról. A pályázati felhívás keretében egy adott fejlesztésre, beruházásra csak egy címen és egyszer adható támogatás. 2. A támogatás mértéke és intenzitása: a. A magánszemélyek, egyéni vállalkozók, vállalkozások részére a fejlesztés összköltségének legfeljebb 50 %-a, b. A parti és partközeli települések (Balaton törvény) és az ezer lakos feletti BKÜ-be tartozó nem parti és partközeli települések önkormányzatai részére a fejlesztés összköltségének legfeljebb 50%-a; c. Az ezer lakos alatti BKÜ-be tartozó nem parti és partközeli települések és az ezer lakos alatti BKÜ-be tartozó vízparttal nem rendelkezı parti és partközeli kategóriába tartozó települések önkormányzatai részére a fejlesztés összköltségének legfeljebb 70%-a; d. az önkormányzati tulajdonú non-profit társaságok, intézmények által beadott pályázatok esetén a támogatási mérték meghatározásakor a tulajdonos önkormányzatra vonatkozó besorolást (lásd ezen pont b) ill. c) bekezdéseit) kell irányadónak tekinteni; A parti és partközeli települések listája a 2. sz. mellékletben található. 7

8 Pályázni a támogatási mérték felsı határának figyelembevételével lehet! A pályázat keretében minimum 500 ezer Ft, maximum 3 millió Ft támogatás igényelhetı. 3. A támogatás számításának módja: A támogatás számításának alapja a projekt ÁFA nélküli költsége, ha azonban a pályázónak jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA levonási jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége. 4. A pályázati díj A Pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázati díjat kell fizetnie. A befizetendı pályázati díj összege az igényelt támogatás 2,5%-a, minimum forint, maximum Ft. A pályázati díjat a BFT alábbi számlájára kell kizárólag átutalással megfizetni: Magyar Államkincstár A közlemény rovatban a pályázó nevét, adószámát és az alábbi adatokat kell feltüntetni: BFT-NFGM-2009 A pályázati díj megfizetése POSTAI UTALVÁNNYAL NEM történhet. A pályázati díj megfizetését a pályázat benyújtásakor, az átutalási megbízás vagy a bankszámlakivonat számlavezetı pénzintézete által cégszerően aláírt másolatával kell igazolni. A pályázati díj a döntéstıl számított 20 munkanapon belül visszafizetésre kerül, ha a BFT a pályázatot forráshiány miatt kénytelen elutasítani. 5. A pályázat keretében elszámolható költségek köre Csak olyan költségek számolhatóak el, melyek megfelelnek a következı feltételeknek: A Kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerzıdéssel, megrendelıvel stb.), számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belsı bizonylattal igazolhatóak. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerzıdésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelıen részletezettnek és ily módon ellenırizhetınek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A támogatott projekt megvalósítása során a kivitelezıt a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani, a kivitelezı nem lehet a Kedvezményezett partnere. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések, valamint a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó kedvezményezettek beszerzései esetén, amennyiben a beszerzés értéke - az egybeszámítás elvének betartásával meghaladja az 1 millió forintot, legalább három ajánlatot kell bekérni, melyek tartalmukban azonosak és összehasonlíthatóak egymással. A 3 beérkezett ajánlatot és az ezek alapján megkötött szerzıdést a projekt elszámolási dokumentációjához szükséges benyújtani. 8

9 Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettıs finanszírozás. Amennyiben a Kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a Kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany, de a beruházással azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége, azaz a projekt költségvetését nettó módon kell megterveznie EVA szerint adózó kedvezményezett esetén, a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, azaz a projekt költségvetését nettó módon kell megterveznie. Az elszámolást alátámasztó és elszámolási bizonylatok a szerzıdések, ill. a számlák, vagy azzal egyenértékő okmányok. A pályázati díjként befizetett összeg a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minısül. A pályázat keretében elszámolható költségek konkrétan: Valamennyi pályázat estében elszámolható költség: A pályázati díjként befizetett összeg a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minısül. a.) Beruházások: A beszerzések kapcsán elszámolható költségek a számvitelrıl szóló évi C. tv. 47. (1), (2) és (5) bekezdései alapján a beruházás bekerülési értékének részét képezı költségek lehetnek 1. Eszközbeszerzés: Ezeken a sorokon a támogatott tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, stb.) beszerzésének és beüzemelésének a költségeit lehet megtervezni. 2. Építések A projekt keretében kizárólag a támogatott célokhoz szorosan kapcsolódó, azok megvalósításához szükséges, a tevékenységhez szükséges fel/alépítmények, létesítmények, létesítési, kivitelezési költségei, épületgépészeti beruházások költségei, akadálymentesítés (pl. rámpa, lépcsıjáró berendezés, lift, piktogramok, Braille-írásos táblák) költségei számolhatók el. Szinten tartó és helyettesítı beruházás nem támogatható. b.) Szolgáltatások igénybevétele: Külsı, harmadik féltıl megrendelt, a projekt keretében támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó igénybevett szolgáltatások költségei számolhatók el. 1. Megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei A külsı, harmadik féltıl megrendelt, a projekt által támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei számolhatók el: Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülı költségek (pl. közbeszerzési szakértı díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei) 9

10 mőszaki ellenıri igazolások költségei. projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei, például az alábbiak: szakértıi költségek: pl. építész, épületgépész, belsıépítész, építésvezetı alkalmazásával kapcsolatos költségek. c.) Adminisztratív költségek: ÁFA, valamint más adók és közterhek Az ÁFA csak akkor elszámolható kiadás, amennyiben a Kedvezményezett nem igényelheti vissza. Amennyiben ezek az adók, közterhek levonhatóak, nem számolhatóak el, még abban az esetben sem, ha a végsı Kedvezményezett, vagy az egyéni kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetıségével. Azon pályázók, amelyek ÁFA levonásra nem jogosító, és ÁFA levonásra jogosító tevékenységet egyaránt végeznek, a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. Törvény ai, valamint a törvény 3. számú mellékletének elsı része alapján kötelesek megállapítani. d.) Szerzıdésben elıirányzott pénzeszközátadás esetén a szolgáltató és a pályázó között megkötött szerzıdésben fejlesztési célra átadott pénzeszköz. Nem elszámolható költségek: Az összes olyan költség, amely nincs a fentiekben említett elszámolható költségek között. Amennyiben az igényelt támogatás el nem számolható költségelemeket tartalmaz, a döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatja. 6. A megvalósítás határideje: A támogatott projektnek legkésıbb október 31-ig kell megvalósulnia, hogy az azt követı pénzügyi teljesítés (vagyis a pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutáni támogatás folyósítása) legkésıbb december 10-ig megtörténjen. Ennek megfelelıen a hiánytalanul benyújtott elszámolás végsı határideje nem lehet késıbbi, mint november A szükséges saját forrás mértéke: A projekt összköltségének legalább 10%-a, amibe az államháztartás alrendszereibıl kapott támogatás nem számítható be. A saját forrás számításának alapja a projekt ÁFA nélküli költsége, ha azonban a pályázónak jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA levonási jogosultsága, akkor a saját forrás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége. 8. A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása utólagosan (kivéve: elıleg), a teljesítés igazolása mellett, a támogatási döntés kedvezményezettje által benyújtott számlákon és a kifizetést igazoló dokumentumokon (elsısorban bankszámlakivonaton) alapuló elszámolás alapján történik. A támogatások folyósítása teljesítés- és forrásarányosan történik. A Kedvezményezetteknek lehetıségük van a támogatási szerzıdés megkötése után elıleg igénybevételére. Az elıleg a támogatási összeg maximum 40%-a lehet. Az elılegigényt a pályázati adatlapon kell jelezni. Az elıleg felhasználásáról a támogatási szerzıdés megkötését követı elsı (rész) elszámolás alkalmával kell elszámolni. 10

11 VII. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje A pályázati egységcsomag letölthetı a honlapról a Pályázatok / Aktuális pályázatok menüpont alatt. A pályázatok benyújtása kizárólag postai úton, ajánlott küldemény formájában történhet az alábbi címre: Balaton Fejlesztési Tanács (8600 Siófok, Batthyány u. 1.) A pályázatok postára adási határideje: június 22. (A határidı a postai feladás idıpontját jelenti). A pályázatokat (kitöltött adatlap + mellékletek) 2 példányban (1 eredeti + 1 másolat) főzött dossziéban, valamint a kitöltött adatlapot és a IX. sz. fejezetben (csatolandó mellékletek listája) elıírt mellékleteket CD-n is mellékelni kell. Kérjük, hogy a feldolgozás és az iratkezelés könnyebbsége érdekében a spirálozást és a hıkötést mellızzék! A borítékon fel kell tüntetni a pályázat megnevezését ( Családbarát szolgáltatások fejlesztése ), a pályázati célt, a pályázó nevét és címét. A beérkezett pályázati anyagokat a Balaton Fejlesztési Tanács bizalmasan kezeli. A megfelelı adatfeldolgozás érdekében a benyújtott pályázati dokumentumokat (pályázati adatlapot és mellékleteket) gépi, elektronikus úton szükséges kitölteni. Kézírással kitöltött példányok befogadása nem lehetséges! A pályázat kizárólag e pályázathoz készített pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. Amennyiben az egyes példányok eltérnek egymástól, az eredeti példány tekintendı irányadónak. VIII. Kapcsolattartás, információszolgáltatás A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás kapható: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (8600 Siófok, Batthyány u. 1.) Projektmenedzser neve: Kertész Edina Idıpont: Tel/ Fax.: 84 / IX. A pályázat részei A pályázat a pályázó által kitöltött adatlapból és az adott pályázati célhoz tartozó mellékletekbıl áll: A pályázati adatlap Kérjük, hogy a pályázati adatlap kitöltésénél törekedjen a konkrét megfogalmazásra, számszaki egyezıségre, hogy mindazt az információt meg tudja adni, ami a pályázat elbírálásához szükséges. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul kitöltött, cégszerő aláírással, dátummal és bélyegzı lenyomattal ellátott pályázatok tartalmi elbírálása áll módunkban. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a pályázati adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük az adatlapra a "pályázatomra nem vonatkozik" megjegyzést írni. Az adatlap kitöltése értelemszerően történik, melynek során kérjük az alábbiak figyelembevételét: 11

12 az adatlap 1. pontjában (A projekt címe): kérjük egy olyan tömör, összefoglaló cím megadását, mely alapvetıen jellemzi a tervezett projektet. Kérjük fokozottan ügyeljen az adatlap 3. pontjában (Forrástábla) a támogatás mértékének, összegének meghatározására (minimum-maximum összeg). A kerekítéseknél az általános szabályok szerint járjon el. Az adatlap 4. pontjában (A projekt költségeinek megosztása): kérjük, a projekt összköltségének meghatározásánál vegyék figyelembe a szervezet adott projekt megvalósítására vonatkozó ÁFA visszaigénylési jogosultságát. Amennyiben az ÁFA visszaigényelhetı, akkor a nettó költség alapján igényelhetı a támogatási összeg, amennyiben nem, akkor a bruttó támogatási összeg után. Az ÁFA költségvetési táblázatban való szerepeltetésének összhangban kell lennie a benyújtandó pályázati dokumentáció 2. sz. mellékletét képezı ÁFA nyilatkozatban foglaltakkal. A pályázó által kötelezıen csatolandó mellékletek listája: Csatolandó melléklet megnevezése és módja CD-n is A melléklet csatolandó hiánypótolható 1. Kitöltött ellenırzı lista (A pályázati csomag része) Nem 2. Nyilatkozatok 3. Adatlap a támogatási döntésrıl Nyilatkozat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról A pályázati téma megvalósításához szükséges források igazolása (A pályázati csomag része) A nyilatkozatoknál cégszerő aláírással minden pontot külön alá kell írni. Az ÁFA nyilatkozatnál az adóügyi helyzettıl függıen csak egy nyilatkozat tölthetı ki, melyet dátummal és cégszerő aláírással szükséges ellátni. (A pályázati csomag része) Kitöltendı a többször módosított 217/1998.(XII. 30.) Korm. rend. 8./b. sz. melléklete Adatlap a támogatási döntésrıl megnevezéső adatlap Pályázóra vonatkozó része. A melléklet csak elektronikus úton kitöltött lehet. (A pályázati csomag része) Kitöltendı A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat melyet dátummal és cégszerő aláírással szükséges ellátni. A melléklet csak gépi vagy elektronikus úton kitöltött lehet. A források igazolásának módja: Önkormányzatok esetében: 30 napnál nem régebbi eredeti, pénzintézeti igazolással kell igazolni, melyben a saját erı rendelkezésre állását összegszerően meg kell Nem Nem Nem 12

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására 1. A pályázat kódjele: 2. A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.1 Konstrukció, illetve 1.2.1/M Komponens

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Hatályosság: 2009.12.09 - Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet HIV/AIDS

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben