Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár."

Átírás

1 Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/ , fax: 87/ Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. /Könyvtári stratégia / BESZÁMOLÓ A VÁROSI KÖNYVTÁR ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL január 16. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató 1

2 Tartalomjegyzék I. Az intézmény működtetését meghatározó jogszabályok, irányelvek 3. oldal I.1. A Kulturális törvény és a követő jogszabályok 3. oldal I.2. Könyvtári stratégiai tervek 3. oldal I.3. Helyi rendeletek, irányelvek 4. oldal I.4. Küldetésnyilatkozat 4. oldal II. Az intézmény költségvetése, gazdálkodása III. Az intézmény szervezeti felépítése, részlegek III. 1. Könyvtári tevékenység /benne: Helytörténeti Gyűjtemény III. 2. Közművelődési tevékenység III. 3. Személyi ügyek (létszám, helyettesítések, közcélú foglalk.) IV. Szakmai tevékenység IV. 1. Pályázatok, szakmai fejlesztések IV. 2. Gyarapítás, feldolgozás, állományellenőrzés IV. 3. Felnőtt részleg tevékenysége IV. 4. Gyermekrészleg tevékenysége IV. 5. Játszószoba tevékenysége IV. 6. Strandkönyvtári tevékenység 5. oldal 8. oldal 8. oldal 11. oldal 11. oldal 12. oldal 12. oldal 13. oldal 15. oldal 17. oldal 18. oldal 19. oldal V. Kapcsolatok, együttműködések 20. oldal VI. Összegzés 22. oldal Mellékletek 1. sz. melléklet 23. oldal Az intézmény évi költségvetése, gazdálkodása (állami támogatások, önkormányzati támogatás, átvett pénzeszközök, saját bevételek, Érdekeltségnövelő állami támogatás) 2. sz. melléklet Felújítási kérelmek 30. oldal 3. sz. melléklet 32. oldal Dokumentumbeszerzés (Városi Könyvtár + Helytörténeti Gyűjtemény) 4. sz. melléklet 34. oldal Az intézmény szervezeti felépítése, munkakörök sz. melléklet 35. oldal A felnőtt részleg beszámolója (statisztikai adatok, rendezvények) 6. sz. melléklet 44. oldal A gyermekrészleg beszámolója (statisztikai adatok, rendezvények) 7. számú melléklet 51. oldal Összehasonlító statisztikai adatok Városi Könyvtár ( ) 8. számú melléklet 52. oldal Összehasonlító statisztikai adatok Arácsi Fiókkönyvtár ( ) 9. számú melléklet 53. oldal Strandkönyvtári statisztika számú melléklet 54. oldal Összehasonlító statisztikai adatok Helytörténeti Gyűjtemény ( ) 11. számú melléklet 55. oldal Játszószobai beszámoló és statisztikai adatok 2

3 I. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, IRÁNYELVEK A nyilvános (közművelődési) könyvtár célja és feladata a település lakóinak, ill. a vonzáskörzetében élők könyvtári ellátása, a helybeni olvasás és kölcsönzés biztosítása, az információhoz való leggyorsabb és legteljesebb hozzájutás lehetőségének megteremtése. Az intézményben folyó munkát, a célkitűzéseket, a feladatokat, s a feladatellátáshoz rendelt anyagi, tárgyi és személyi feltételeket a törvényi és szakmai előírások, a helyi rendeletek és a települési közművelődési koncepció, valamint az éves munkatervek szabályozzák. A hazai és nemzetközi információhoz és tudásanyaghoz történő szabad és korlátlan hozzáférés biztosításával a könyvtári rendszer ad lehetőséget az információk aktív felhasználására, az oktatás különböző szintjeiben részt vevők segítésére, az egész életen át tartó tanulás támogatására, a kulturális, a művészeti terület megismerésére és az abban való részvételre, a szabadidő hasznos eltöltésének segítésére, az írni-olvasni tudás fejlesztésének segítésére, amelyek az előbbi tevékenységek aktív használatához elengedhetetlenek. I.1. Munkánk alapja az évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. E törvény a hazai könyvtárügy átalakítását és korszerűsítését szolgálta (szolgálja), általános és konkrét feladatokat jelölt meg a települési (városi) könyvtárak és fenntartóik számára decemberében az országgyűlés módosította a törvényt. A módosítás érintette az önkormányzatok által kötelezően fenntartandó intézményi kereteket, illetve a KSZR (Kistérségi Szolgáltató Rendszer) eddigi működtetését. Hatását a évi tevékenységünkben már erőteljesen érzékeltük. A Kulturális törvény -t követő jogszabályok részletekbe menően szabályozták, hogy mely intézmények tartozhatnak a nyilvános könyvtárak körébe (64/1999-es Korm.rendelet), a könyvtárak finanszírozási kérdéseit pl. az ún. állami érdekeltségnövelő állományfejlesztési támogatás kidolgozásával (13/2002. NKÖM rendelet), a könyvtárosok kötelező, hétévenkénti továbbképzését (1/2000. NKÖM rendelet- jelenleg felfüggesztve), a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményeket (6/2001. Korm. rendelet). I.2. A kulturális törvény az alapja a hazai könyvtárügy stratégiai terveinek is, de az országban működő, a könyvtári hálózathoz tartozó nyilvános könyvtárak működtetéséhez, fejlesztéséhez is iránymutatást ad. Az első, a kulturális minisztérium által kidolgozott 5 éves stratégiai terv a közötti időszak feladatait, prioritásait jelölte meg, felvázolva az elérendő jövőképet, küldetésnyilatkozatban részletezve az elérési útvonalat is. A második stratégiai terv a évi prioritásokat fogalmazta meg: Az EU-csatlakozásból adódó könyvtári követelmények teljesítése: a hazai könyvtári ellátás, a könyvtárak, minden tekintetben - feltételeiket és szolgáltatásaikat tekintve - egyenrangúak az Európai Unió könyvtáraival. Az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférés javítása. A regionális és kistelepülési könyvtári ellátás megoldásainak kidolgozása. 3

4 Ezek a stratégiai tervek szakmai irányelvként szolgáltak számunkra is, a financiális, személyi és pályázati feltételeket-lehetőségeket figyelembe véve a feladatok teljesítésekor. A könyvtári ellátásban azoknak a prioritásoknak kell érvényesülniük, amelyek a könyvtárhasználókat és a szolgáltatásokat előtérbe helyezik. I.3. A helyi feladat-meghatározáshoz a Kulturális törvény -re épülő helyi (önkormányzati) kulturális koncepció és rendelet kötelező érvényű megalkotása a helyi sajátosságok figyelembevételével a feladatok elvégzéséhez szükséges intézményi és szakmai háttér meghatározásához adtak iránymutatást. A működtetés költségvetési, személyi és tárgyi feltételeit és kereteit az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott költségvetési koncepció, illetve az adott évre vonatkozó költségvetési rendelete szabályozza. A könyvtári tevékenységet a szakmai ismeretek, eljárások és szokások, a jogszabályok és szabályzatok mellett etikai normák is vezérlik januárjában született meg a Könyvtárosok etikai kódexe, amely rögzíti a könyvtárosi pálya alapértékeit: - a könyvtári gyűjtemények gondozásának felelősségét, - a könyvtárhasználók iránti elkötelezettség, a szolgálat fogalmát, - a hiteles információk közvetítésének fontosságát, - a könyvtár, mint szakmai közösség és munkahely iránti elkötelezettséget, - a szolgálandó közösség elvárásait, - a társadalmi kapcsolatok fontosságát. I.4. Az intézmény saját maga által előírt legfontosabb irányelve, mely meghatározza az intézmény ars poeticá -ját: a Küldetésnyilatkozat. Közzététele kötelező, intézményünk honlapján is olvasható. A balatonfüredi Városi Könyvtár Küldetésnyilatkozata: A Városi Könyvtár Balatonfüred egyetlen nyilvános, közművelődési könyvtára, általános gyűjtőkörű települési könyvtár. Fő feladatunknak tekintjük, hogy - gyűjteményünk és szolgáltatásaink révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítsunk használóink számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez; - információs hátterünkkel segítséget nyújtsunk az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez; - elősegítsük helyismereti-helytörténeti gyűjteményünkkel a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását; - helyet biztosítsunk az önművelődést, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek; - hozzájáruljunk a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez. 4

5 Kitűzött céljaink érdekében az alábbi feladatokat érezzük magunkénak és törekszünk megvalósításukra: A könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk; A korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük a könyvtár tájékoztató-információs szolgáltatásait; Nyilvános, közösségi Internet-hozzáférést biztosítunk a könyvtár látogatói és olvasói számára és hangsúlyt fektetünk a saját tartalomszolgáltatásra; Gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról (igény esetén idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak számára megszervezzük a könyvtári dokumentumok házhoz szállítását; vakoknak és gyengénlátóknak "öregbetűs" könyveket és hangoskönyveket szerzünk be); Biztosítjuk más könyvtárak állományának elérését, közvetítjük szolgáltatásaikat a helyi felhasználókhoz (könyvtárközi kölcsönzés, Interneten elérhető katalógusok, adatbázisok, CD-ROM adatbázisok segítségével); Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgáljuk az olvasói-látogatói szokásokat, s a felmerülő igényeknek, lehetőségeknek megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait; az állami-önkormányzati támogatás, valamint saját források, pályázati eredmények függvényében javítjuk a könyvtár személyi és tárgyi feltételeit; Összehangoljuk tevékenységünket, szolgáltatásainkat, állománygyarapítási stratégiánkat a városban működő közművelődési-oktatási intézményekkel, iskolai könyvtárakkal, civil szervezetekkel. II. AZ INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSE, GAZDÁLKODÁSA A költségvetési intézmények így a Városi Könyvtár is évek óta bázis alapú költségvetéssel terveznek és gazdálkodnak. Ez a fajta költségvetési szemlélet évek óta nem követi az inflációt, kevés lehetőséget ad a folyamatosan megújítást igénylő szakmai tevékenységekhez, a szűkös szakmai költségkeret terhére kényszeríti az intézményt a működtetési (rezsi) költségek kifizetésre. Ennek következtében évente egyre csökken a szakmai feladatokra alapfeladatokra fordítható összeg. Előirányzatok: évi eredeti költségvetési irányszámaink voltak: Eredeti bevétel kiadás összege: Ft Kötelezően előírt saját bevétel: Ft 2013-ban a költségvetés teljesülése: Az intézmény működése kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem voltak, a kötelezően előírt saját bevételt Ft-tal túlteljesítettük. 5

6 Bevételek: - állami normatíva 1.: könyvtári alapfeladatok ellátására: 2013-tól ismét bekerült a költségvetési törvénybe a kulturális: könyvtári és közművelődési normatíva, melynek összege lakosonként Ft. Ennek 50%- a került a könyvtári költségvetésbe. Összesen: Ft. - állami normatíva 2.: könyvtári érdekeltségnövelő állami támogatás: Összesen: Ft. (alapja: az előző évben számlákkal igazolt dokumentum-beszerzés összege - %-os visszatérítés alapján) Ebből Ft a kistérségi könyvtáraké (19 településnek dokumentumbeszerzésre), Ft a balatonfüredi Városi Könyvtáré. Ez utóbbi összeg 70%-át dokumentum-beszerzésre, 30%-át technikai fejlesztésre fordíthatjuk. Lásd: 1. sz. melléklet: évi Érdekeltségnövelő állami támogatás - pályázati összegek: NKA Nemzeti Kulturális Alap pályázata helytörténeti dokumentumok restaurálására: Ft). Nyertes Európai Uniós konzorciumi pályázatunk (TÁMOP A-11/ ) 40 millió forint értékben Balatonfüredé közel 20 millió forint - támogatási szerződés alapján 2013 februártól folyósították ban az előleggel, valamint az 1-es és 2-es számú kifizetési kérelmünkkel forintot hívtunk le. Tervezzük még a 3. kifizetési kérelmet januárjában, majd a záró kifizetési kérelmet április elején nyújtjuk be. - átvett pénzeszközök: A Művelődési Osztálytól és képviselői keretből olvasótábor támogatására, képviselői keretből dokumentum-beszerzésre kaptunk jelentős összegeket. - saját bevétel: Ft Eredeti bevételi előirányzatunk: Ft. Növekedés az előirányzathoz képest: Ft (könyvtári alap- és kiegészítő tevékenységek után beszedett pénz: késedelmi díjak, könyvtérítés, CD-DVD-kölcsönzés, számítógépes szolgáltatások, fénymásolás, könyvtárközi kölcsönzés, könyvértékesítés, laminálás, terembérlet) Legnagyobb mértékben a késő olvasók felszólításából adódó bevételünk növekedett az előző évekhez képest. Sajnos, növekedett az olvasók által megrongált, elvesztett könyvek térítési értéke is. Bevételi összegünk e soron: Ft volt. Jelentős támogatást kaptunk az OTP-től ( Ft-ot), a Takarékossági vetélkedő résztvevőinek jutalmazására ban elmaradt normatív támogatás: a korábbi ún. kistérségi mozgókönyvtári normatíva összegét a Kulturális törvény decemberi módosítása miatt nem könyvtárunk kapta meg, hanem a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár. Bizonyos szakmai feladatok ellenértékét könyvtárunk általi ellátását - továbbszámlázással kaptuk meg. (rendezvényszervezés, állapotfelmérés és szakmai ellenőrzés, dokumentáció postaköltsége.) Önkormányzati támogatás: Pályázati támogatás: Intézményi működési bevétel: Bevételek összesen: Ft Ft Ft Ft Bevételeink döntő többségét az önkormányzati támogatás adja. (73 %) 6

7 Az állami normatíva összességében Ft volt, a teljes bevétel 15 %-a (a kistérségi érdekeltségnövelő /dokumentum-beszerzési/ normatívával együtt). Saját bevételeink tervezését a évi költségvetésben 250e Ft-tal csökkenttettük az önkormányzattal, elsősorban a könyvértékesítésből származó bevételeink csökkenésére alapozva kérésünket. A Balatonfüred Város Közalapítványa által kiadott és értékesített könyvek száma 2012-ig jelentősen megszaporodott, majd a vezetőségváltást követően a kiadásra kerülő művek száma lecsökkent. Emiatt a korábbi évek többletbevételét vállalni nem tudtuk. Bevételünk a könyvértékesítésből december 31-ig: Ft volt. Lásd: 1. sz. melléklet: Alaptevékenység bevételei pénztárgépen keresztül Kiadások: - személyi jellegű kiadások: bérek, egyéb juttatások (útiköltség térítések, caffeteria, megbízási díjak) összege: Ft volt, Ft járulék. - dologi kiadások: közüzemi díjak, egyéb működtetési kiadások, szakmai működés és programok költségei, könyvértékesítés elszámolásai. összege: Ft volt. - felújítás, karbantartás intézményi költségvetésből: 0.- Ft volt! - beruházások, fejlesztések, nagyértékű technikai eszközbeszerzés: Ft volt. A költségvetés tárgyalásakor 500e Ft-ot kértünk, elöregedett fénymásolóink és számítógépeink cseréjére hivatkozva ám mindössze ezt a csekély összeget kaptuk, amelyet rögtön év elején mindkét fénymásoló egyidejű meghibásodása miatt javításra költöttünk. - az Önkormányzat által az intézményre fordított felújítási összeg 2013-ban Ft volt. (A 2011-ben tervezett ajtó-csere 2013-ra húzódott át!) Az átvett pénzeszközökkel és a pályázati nyereményekkel költségvetésünk bevételi és kiadási oldala egyensúlyban volt. Összegzés: Sajnos, ezzel a kiadási összegkerettel hamarosan ellehetetlenül infrastruktúránk megőrzése. A könyvtári alapszolgáltatások kerülnek veszélybe, ha továbbra sem lesz lehetőségünk a számítógéppark megújítására, egyéb technikai eszközeink pótlására, karbantartására. (pl. fénymásoló, olvasói számítógépek és könyvtárosi munkaállomások). Az épület állagának megőrzése is egyre több odafigyelést és anyagi ráfordítást igényel októberében a Művelődési Osztály felkérésére elkészítettük az intézményünkre vonatkozó rövid- és hosszú-távú fejlesztési, ill. rekonstrukciós elképzeléseinket. Mellékletben csatoljuk! Lásd: 2. sz. melléklet: Az intézmény felújítási és rekonstrukciós elképzelései, kérései 2014-től (148/2013-as számú levél) 7

8 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, RÉSZLEGEK, LÉTSZÁM - III. 1. Könyvtári tevékenység / strandkönyvtári tevékenység is! - III. 2. Közművelődési tevékenység - III. 3. Személyi ügyek (létszám, helyettesítések, közcélú foglalkoztatás) Szervezeti felépítés: Az intézmény élén az igazgató áll. Munkáját közvetlenül a könyvtári csoportvezető és a gazdasági ügyintéző segíti. Az intézmény 7 egységben végzi tevékenységét. (gazdasági, feldolgozó részleg, felnőtt könyvtár (stúdióval), gyermekrészleg, médiatár és reprográfia, játszószoba, helyismerethelytörténet) Az intézményben dolgozók végzettségüket tekintve: - egyetemi, ill. főiskolai végzettségű könyvtárosok, - pedagógusok (magyar nyelv és irodalom, történelem, pedagógia alap, ill. másoddiplomával, óvónői végzettséggel), - középfokú végzettségű könyvtári asszisztensek, népi játék és kismesterségek oktatói végzettséggel rendelkező munkatársak. Működésünket 2013-ban 5 telephelyen folytattuk: Székhely: Városi Könyvtár Kossuth Lajos utca 35. telephely 1.: Helytörténeti Gyűjtemény Arany János utca 12. (2012. április végéig), raktározás április végétől: Közösségi Ház 103-as és 200-as termek. Kutatószolgálat Városi Helytörténeti Gyűjtemény Blaha L. u. 3. telephely 2.: Játszószoba Piros Iskola Arácsi u. 2. telephely 3.: Arácsi Népház fiókkönyvtára Lóczy Lajos utca 62. telephely 4.: Strandkönyvtár Kisfaludy strand (2012. júniustól aug. végéig). telephely 5.: Letéti állomány: Balatonszepezd községi könyvtár. III. 1. Könyvtári tevékenységek részlegek szerint Feldolgozó részleg: - feldolgozó könyvtáros: a dokumentumok érkeztetése, nyilvántartása, hagyományos és számítógépes feldolgozása, felszerelése, kölcsönzésre előkészítése, stb. - könyvtári asszisztens: nyilvántartások vezetése, levelezés intézése, iktatás, kisegítő munka a feldolgozó és olvasószolgálati munkákban. Felnőtt részleg: - olvasószolgálat: kölcsönzés/helyi és könyvtárközi, tájékoztatás hagyományos eszközökkel (kézikönyvek) és adatbázisokból, könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások középiskolásoknak, rendezvények és kiállítások szervezése, emagyarország tanácsadó szolgálat, dokumentumrendelés, pályázatírás előkészítése, kapcsolattartás társintézményekkel és civil szervezetekkel. - stúdió: számítógépes és internetes szolgáltatások, digitalizálás, szkennelés, kiadványszerkesztés, számítógépes használó-képzés, tanácsadás. 8

9 Gyermekkönyvtár: - gyermekkönyvtárosok: kölcsönzés, tájékoztatás hagyományos eszközökkel és adatbázisokból, könyvtárpedagógiai tevékenység: könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások, rendhagyó órák óvodásoknak és általános iskolásoknak, rendezvények és kiállítások szervezése, szabadidős programok, táborok szervezése, kiadványok előkészítése, pályázatírás, kapcsolattartás társintézményekkel és civil szervezetekkel. Médiatár és reprográfiai szolgáltatások, könyvesbolt: - CD-DVD és videó kölcsönzés, fénymásolás, iratfűzés, könyvárusítás, megrongálódott könyvek javítása, kisegítő tevékenység a gyermekkönyvtár munkájában. - Fogyatékkal élők számítógépes segítése. Strandkönyvtári tevékenység: Harmadik éve működtetjük strandkönyvtári szolgáltatásunkat a Kisfaludy strandon, ben az Esterházy strandon is. Az Esterházy strandon nem kapott könyvtárunk megfelelő elhelyezést, a látogatói-olvasói létszám elmaradt a várakozásoktól, a könyvtári állomány védelme nem volt megoldható, ezért 2013-ban az ismét felajánlott helyiséget nem fogadtuk el. Június 16-tól augusztus 31-ig tartottunk nyitva a Kisfaludy strandon, heti 6 napon, napi 6 órában, hétfőtől szombatig, a látogatók nagy örömére és elégedettségére. A könyvtár-használat feltételei azonosak a Városi Könyvtáréval: ingyenes beiratkozás és kölcsönzés, könyv- és folyóiratkölcsönzés igénybevételével. A strandon a könyvtárosi feladatokat 1 hónapig 2 fő közmunkás, július-augusztusban 2 fő egyetemista látta el diákmunka keretében. Ez utóbbiak munkáját a veszprémi Lovassy László Gimnáziumból érkezett önkéntes diákok segítették: kézműves foglalkozásokat, közösségi játékokat tartottak családoknak, előre meghirdetett időpontokban. Helyismeret-helytörténet: A Városi Helytörténeti Gyűjtemény feladatellátása jelen munkaszervezetben nem megoldott, a szerződéssel átadott gyűjtemény kezelése és a FüredKult által vállat feladatok nem teljesülnek az átadott és elvárt minőségben. Ez a tapasztalatunk már néhány hónappal a évi működés megkezdését követően, azóta a helyzet nem javult év végén előzetesen kezdeményeztük a előtti szervezeti forma, munkaszervezet visszaállítását ben szeretnénk, ha a Városi Helytörténeti Gyűjtemény munkaszervezete újra visszakerülne a Városi Könyvtárhoz. A Városi Könyvtár helyismereti-helytörténeti gyűjteménye 1993-tól az Arany János utca 12. számú épületben kapott elhelyezést. Az épület fenntartása és funkciójának meghatározása özv. Bálint Jánosné végrendeletében előírt, attól eltérni nem lehet január 1-től a Helytörténeti Gyűjtemény munkaszervezete és a kutatószolgálat átkerült a FüredKult Nonprofit Kft-hez. (3 fő szakalkalmazott-tal) A gyűjteményi vagyon gyarapítása, tulajdonjoga a Városi Könyvtáré maradt, mint a törvény által előírt kötelező könyvtári helyismereti tevékenység / különgyűjtemény. (1997. évi CXL. törvény) 9

10 A Gyűjtemény beleltározott dokumentumainak egy része kisebb hányada a vagyonnak! (könyvtári és múzeumi dokumentumok) kölcsönszerződéssel használatra, kiállítási és kutatási célokra a FüredKult. Városi Múzeuma kutatószolgálatához, ill. kiállításra a Jókai Mór Emlékházba (Honvéd u. 1.) és a várostörténeti kiállításba (Blaha Lujza u. 3.) került. A szerzeményező, feldolgozó, kutató és kutatást segítő tájékoztató tevékenység átadásra került 3 fő alkalmazottal együtt, azonban ez a feladat - a korábbi pályázatokban vállalt digitalizálási és közzétételi, adatbázis-építő és publikációs tevékenységgel együtt ebben a formában nem megoldott, változtatásra van szükség. A helytörténeti munkával foglalkozók száma 2 főre csökkent nyarán (Dr. Ács Anna nyugdíjba vonulásával.) A megmaradt 2 fő munkaideje nem elegendő az egyre szaporodó feladatok elvégzésére. A vásárolt és adományként kapott muzeális tárgyak beleltározása, feldolgozása 2012-ben teljesen, 2013-ban az év első felében elmaradt. A múzeumi tárgyak leltározásának pótlását csak külső szakember bevonásával tudtuk megoldani, megbízási szerződéssel a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum muzeológusa vállalta II. félévében a munkát. Az Arany János utcai épület a megyerendszer átalakulásával állami tulajdonba került. (Az örökhagyó Bálint Jánosné a Megyei Idegenforgalmi Hivatalra hagyta az ingatlant. A Hivatal megszűnése után annak jogutódja a Megyei Önkormányzat lett.) Balatonfüred Város Önkormányzata kezdeményezte az ingatlan állami tulajdonból ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését. A kérést elbírálták, a város megkapta az ingatlant, a szerződéskötés folyamatban van. Az ingatlan évtől tervezett- rekonstrukciós, és szakmai felújítási /megújítási terveit dr. Bóka István polgármester úr kérésére két szakember: dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész és Tóth Györgyi helytörténeti könyvtáros, szakmai igazgató elkészítette, és hasznosításra átadták a Polgármesteri Hivatalba. A évi költségvetésben az Arany János utcai épület fenntartására nem kaptunk költségvetési fedezetet áprilisában az épületet kiürítettük, átadtuk a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályának. A Gyűjteményi anyag elhelyezésére, raktározására a Közösségi Házban 2 helyiséget kaptunk. (1 földszinti és 1 emeleti helyiséget.) A helyiségek nem alkalmasak a muzeális értékek őrzésére, állagvédelmük nem megoldott. A dokumentumok kutatása ebben az épületben és ilyen körülmények között lehetetlen. Bízunk abban, miután az állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba került az Arany János utcai épület, megfelelő pályázatokkal korszerűbbé tehető és újra rendeltetésének, az örökhagyó kívánságának megfelelően helytörténeti célokat szolgál majd. Kérem ennek megvalósításában a Művelődési Osztály szakmai és a Tisztelt Képviselő-testület anyagi támogatását! Lásd: 3. sz. melléklet: A Helytörténeti Gyűjtemény dokumentumbeszerzési adatai Lásd: 10. sz. melléklet: A Helytörténeti Gyűjtemény statisztikai adatai

11 Mozgókönyvtári ellátás: A balatonfüredi kistérség mozgókönyvtári ellátására június 1-től kötött szerződést könyvtárunk a Balatonfüred és Kistérsége Többcélú Társulással. A feladatot állami normatívából oldjuk meg, amely teljes egészében fedezi a feladatellátás személyi és dologi költségeit ben 18 település könyvtári ellátását oldottuk meg ben csatlakozott Balatonszőlős község, így 2012-ben összesen 19 ellátandó településünk volt. Jelentkezett Balatonszepezd Község Önkormányzata is csatlakozási szándékkal, azonban a várható jogszabályi változás miatt egyelőre türelmüket kértük nyarán fiókkönyvtári letéti állományt adtunk át Balatonszepezdre, cseréjére félévente kerül sor. A kistérségi beszerzett dokumentumok feldolgozásához, a módszertani segítségnyújtáshoz 1 fő könyvtáros határozott idejű közalkalmazott alkalmazását engedélyezte az önkormányzat május 1-től napi 6, 2012-ben napi 8 órában január 1-től a kistérségi mozgókönyvtári ellátást könyvtárunk a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött szerződés alapján végezte, a szakmai feladatok költségei a megyei könyvtárhoz kerültek. Szolgáltatásaink, szakmai munkánk költségeit továbbszámláztuk a megyei könyvtár felé. (Állapotfelmérések elkészítése, rendezvények szervezése, szakmai tanácsadás) III.2. Közművelődési tevékenység Játszószoba: - Látogatói használói korosztály: óvodás és általános iskolás korú gyermekek iskolaidőn kívüli (egyéni és családi) szabadidős tevékenységének ellátása, illetve óvodás és napközis csoportok fogadása. - Tevékenységek: kézműves és hagyományőrző foglalkozások, csoportos játékok, kirándulások-túrázások, városi gyermek-rendezvények szervezésében és lebonyolításában való részvétel, stb őszén a Játszószoba visszaköltözhetett az egykori Piros iskola épületébe. Berendezéseit, felszerelését az NKA-tól nyert összegből (1,5 millió Ft) teljesen felújítottuk. III. 3. Személyi ügyek Intézményünk engedélyezett közalkalmazotti létszáma 2012-ban: 11 fő volt. /Ebből 3 fő megosztott / 6, illetve 4 órás munkakörben (2 fő 6 órás munkakörben: Játszószoba valamint a multimédia-reprográfiai részleg, 1 fő 4 órás munkakörben: takarító), 9 fő napi 8 órás munkakörben/. Munkakörök: Könyvtári és közművelődési munkakörök: 8 fő. o igazgató: 1 fő o feldolgozó könyvtáros: 1 fő o felnőtt részleg kölcsönző és tájékoztató könyvtárosok: 2 fő o gyermek részleg kölcsönző és tájékoztató könyvtárosok, foglalkozásvezetők: 2 fő o könyvtáros asszisztens és adminisztrátor: 1 fő o médiatár és reprográfiai részleg: 0, 75 fő (részmunkaidős) o játszószoba-vezető: 0,75 fő (részmunkaidős) 11

12 Nem szakmai munkakörben: o könyvtári informatikus és rendszergazda: 1 fő o gazdasági ügyintéző 1 fő o takarító: 0,5 fő (részmunkaidős) Kisegítő munkakörök: o fűtő-karbantartó /megbízási szerződéssel o ruhatáros /közcélú, 6 hónapra engedélyezve az aktuális költségvetési évben o strandkönyvtárosok /3 hónapra, napi 6 órás munkaidőben közcélúak, illetve diákmunkások (egyetemisták) o önkéntesek /diákok könyvtári kisegítő és animátori munkakörökben Helyettesítések: - A gyermekrészlegben Szabóné Faragó Szilvia könyvtáros határozott idejű kinevezéssel Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató helyén, október 31-ig, november 1-től Soponyai Ilona könyvtáros 5 éves határozott idejű kinevezéssel. - A felnőtt részlegben Rozgonyiné Serfőző Orsolya fizetés nélküli szabadsága idejére (2014. október végéig) helyettesítő: Szabóné Faragó Szilvia könyvtáros. IV. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG IV.1. Pályázatok, szakmai fejlesztések NKA-s pályázatok 1. A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Könyvtári Kollégiumához évek óta pályázunk bútor- és eszközbeszerzésre, a helytörténeti dokumentumok restaurálására. A Zákonyi-hagyaték ritka, vagy egyedi dokumentumainak restaurálására 900e Ft-os támogatást nyertünk, melyet az Önkormányzat egészített ki 20%-os önrésszel. 2. A Nemzeti Kulturális Alap 2013-ban is meghirdette a Márai - programot, amelynek keretében az előző évekhez hasonlóan a Könyvtárellátótól lehetett könyveket válogatni ben ,- Ft értékben, 2013-ban már csak Ft értékben válogathattunk könyvtárunk számára. Sajnos, az ügyintézés lassúsága és a KELLÓ leterheltsége miatt a megrendelt dokumentumokat december végéig sem kaptuk meg. TÁMOP-pályázatok: 2008-tól veszünk részt az Európai Uniós pályázatokon. TÁMOP A.-11/ Bakony-Balaton együttműködés 2. Minőségi könyvtári szolgáltatásfejlesztések, a helytörténeti tudásvagyon megosztása, az oktatás segítése, az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtár képzési szerepe erősítésének érdekében. című pályázatunk konzorciumi formában működik, Balatonalmádi és Zirc könyvtáraival közösen. A pályázaton elnyert összeg: 40 millió forint, ebből a balatonfüredi Városi Könyvtár 19 millió forintot nyert el. 12

13 A pályázat tartalma - közös céljaink és a Balatonfüreden megvalósított tartalmak: 1. Szakmai fejlesztések a hagyományos értékekre alapozva, hagyományos módszerekkel. - Olvasásfejlesztési foglalkozás-sorozatok az általános iskolákban Folyamatos a foglalkozások megtartása január elejétől, a Radnóti Miklós, az Eötvös Loránd és a Fekete István Általános iskolákban. 8-8 fős csoportokban, a fejlesztő pedagógusok által kidolgozott program alapján dolgoznak a kiválasztott gyerekek. - Olvasókönyvek és munkafüzetek megalkotása, helytörténeti adatgyűjtés és feldolgozás Megvalósult: Füredi sétálókönyv és munkafüzet dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész és Tóth Györgyi helytörténeti könyvtáros összeállításában. Valamennyi balatonfüredi iskolai könyvtárba eljuttattuk a kiadványokat, számítva arra, hogy segítséget nyújtanak településünk megismertetésében és megszerettetésében a pedagógusoknak. 2. Az új technológiák alkalmazásával a régi és az újfajta ismeretek közkinccsé tétele a célunk: - Honlapokon keresztül elérhető digitalizált tartalmak (sajtó-képeslap- és fotódigitalizálás. Megvalósult: az 1945 előtti balatonfüredi újságok digitalizálása és honlapunkon keresztül közzététele), - A helytörténeti vagyon és tudásvagyon megosztása az interneten keresztül: hang- és videóanyagok digitalizálása és feldolgozása (Megvalósult) - Integrált könyvtári rendszerek használatának fejlesztése, gyűjteményes kötetek analitikus feldolgozása. (Folyamatos a feldolgozás március óta) - Múzeumi adatbázisok létrehozása. (Megvalósult: a HunTéka rendszer alapján működő helytörténeti-múzeumi adatfeldolgozó modul) - Helyi tudásbázisok helyi WikiPédiák létrehozása és fejlesztése. Folyamatos a feldolgozás december elejétől) A pályázat időtartama: a pályázat januárban indult, befejezése március vége, az elszámolás és beszámolás időpontja: április 30. A pályázatban résztvevő személyek: könyvtárosok, pedagógusok, helytörténészek és irodalomtörténészek, múzeumpedagógusok, informatikusok. A pályázat által érintett lakosságszám: közvetlenül kb. 60 ezer fő, az interneten keresztül érintettek száma pedig szinte megbecsülhetetlen IV.2. Gyarapítás, feldolgozás, törlés az állományból Az elmúlt években, ha kis mértékben is, de sikerült növelnünk, ill. szinten tartanunk az állomány-beszerzésre fordítható keret-összeget. Ebben nagy segítséget jelen az ún. Érdekeltségnövelő állami támogatás is. Állományunk gyarapodásának forrásai: - vásárlás szerződéses kapcsolat útján a legnagyobb kedvezményt adó online kiadói és terjesztői hálózatoktól (Könyvellátó, Alaxandra, Libri) - olvasóink ajándékba adott könyvei (évente több ezer!) - kötelespéldányok (a Balatonfüreden megjelentetett kiadványok beszolgáltatásából) A dokumentumok számítógépes feldolgozásra kerülnek a HunTéka IKR segítségével, de tovább folytatjuk a hagyományos (kézi) leltározást is. Az elmúlt években a könyvtári állomány gyarapítása, az éves vásárolt példányszám folyamatosan csökkent a könyvárak rohamos emelkedése miatt. 13

14 Különösen érvényes ez a csökkenés a gyermekkönyvtárban beszerzett éves könyvmennyiség esetében. Ugyanakkora összegért a következő évben már l %-kal kevesebb könyvet tud vásárolni a könyvtár. Ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy a megyében az 1 olvasóra fordított állománygyarapítási keret könyvtárunknak évek óta még mindig előkelő helyet biztosít a városi könyvtárak között, köszönhetően a költségvetésben gyarapításra fordítható összeg nagyságának, Jelentősen tudjuk gyarapítani állományunkat az olvasóinktól évente több ezer kötet ajándékkönyvnek köszönhetően. Az érdekeltségnövelő állami támogatás és pályázatok útján próbálunk évente egyre többet fordítani a dokumentum-állomány bővítésére. A könyvtári feldolgozó munkát 1 fő munkatársunk végzi a könyvtárban(!), a manuális és a speciális képzettséget nem igénylő munkafolyamatokban asszisztenseink és a közcélú foglalkoztatottak, valamint az önkéntesek is besegítenek. A feldolgozó könyvtáros a rendeléseket nyilvántartja, érkezteti a szállítmányokat, felszereli a dokumentumokat. A Helytörténeti Gyűjtemény számára a megrendeléseket, a vásárlásokat, a vásárolt és ajándékba, adományba kapott dokumentumok feldolgozását 1 fő helytörténész munkatársunk végzi, aki a FüredKult alkalmazásában áll ban a beleltározott dokumentumok száma: - a könyvtárban: könyvtári egységet (db) - a Helytörténeti Gyűjteményben: 35 dokumentum (!) A feldolgozott dokumentumok értéke: - könyvtárban: Ft, ebből a vásárolt dokumentumok értéke Ft. volt - a Helytörténeti Gyűjteményben: a vásárolt dokumentumok értéke Ft. volt ban az állományból törölt dokumentumok száma a könyvtárban: 1694 db volt. A július-augusztusi állományellenőrzés során hiányként jelentkező dokumentumok száma. (Felnőtt részleg, Gyermek részleg, Médiatár) Lásd: 3. sz. melléklet: Dokumentumbeszerzés (darabszámok, árak) könyvtár + helytörténeti gyűjtemény ÁLLOMÁNYELLENŐRZÉS 2013 Az állományellenőrzés rendjét a 3/1975. /VIII. 17./ KM-PM sz. együttes rendelete és az ehhez kiadott irányelv /Művelődésügyi Közlöny május 5-i sz., továbbá a 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet /a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról/ határozza meg. Utoljára 2001-ben volt könyvtárunkban állományellenőrzés. Az új igazgatói pályázat kiírása különösen időszerűvé tette a tételes ellenőrzést július-augusztus hónapban ez megtörtént, az utómunkálatok egészen december közepéig tartott. 14

15 Sajnos, nem kaptunk engedélyt a teljes körű bezárásra, bizonyos szolgáltatásokkal az olvasók rendelkezésére kellett álljunk (folyóiratkölcsönzés, internet és számítógéphasználat). Ez azt jelentette, hogy naponta 1-2 munkatársunk folyamatosan kiesett a leltározásból, ezzel is késleltetve a hosszadalmas ellenőrzést. Az állományellenőrzés során a hagyományos (raktári katalóguscédulák alapján: gyermekrészleg) és a számítógépes ellenőrzést (felnőtt részleg és arácsi fiókkönyvtár) is alkalmaztuk. Az ellenőrzés eredményeként a káló (hiányként jelentkező dokumentumok száma) bőven a megengedett határon belül maradt. Az ellenőrzött állomány nagysága: db könyvtári dokumentum volt. Megengedett hiány nagysága (Hiány mértéke:0,004%) lehet: db, az ellenőrzött állomány hiánya: db volt közel egyharmada a megengedett hiánynak. Az állományellenőrzésről készült jelentést megküldtük a fenntartónak. Következtetés: sajnos, az állomány védelme nem tökéletesen megoldott könyvtárunkban a kötelező ruhatár ellenére sokan táskákkal, csomagokkal, téli időszakban kabátban használják a könyvtári tereket. A hiányzó dokumentumok jelzik, hogy látogatóink, olvasóink között vannak, akik a köztulajdont sajátjuknak tekintik. Megoldást jelenthetne a lopásgátló kapu beépítése és a könyvek felszerelése jelzőkódokkal ez azonban több millió forintos beruházást jelentene, amelyet csak pályázati pénzzel látunk megvalósíthatónak. IV.3. Felnőtt részleg tevékenysége Olvasószolgálati tevékenység, forgalmi adatok A felnőtt részlegbe a 14 éven felüliek iratkozhatnak be. A könyvtárba beiratkozott olvasóknak a képviselő-testület döntésének köszönhetően a könyv- és folyóirat kölcsönzés továbbra is ingyenes. Könyvtárunkat az állomány összetételén, minőségén, frissességén kívül a könyvtáros kollégák szolgálatkészségén, kedvességén keresztül is minősítik az olvasók. Olvasóink döntő többsége elégedett szolgáltatásainkkal, munkatársainkkal. A év forgalmi adatai: (Felnőtt látogatók minden részlegben összesen Városi Könyvtár, Arács, strandkönyvtár) Látogatók száma: fő Napi átlagban a látogatók száma: 103 fő Kölcsönzők száma: fő Napi átlagban a kölcsönzők száma: 48 fő Az olvasószolgálatban dolgozó munkatársaink leterheltsége nagy, hiszen napi átlagban főt kell, hogy kiszolgáljanak. (óránként 8-11 fő) 15

16 Feladataik az olvasókkal kapcsolatban: - beiratkoztatás, adategyeztetés, - dokumentumok-információk keresése adatbázisokban és a saját könyvtári katalógusban, az állományban, - könyvtárközi kölcsönzés adminisztrációja, - előjegyzések rögzítése, az olvasók kiértesítése (telefonon, ben, levélben), - késő olvasók értesítése, késedelmi díjak és könyvtérítések adminisztrációja, - az olvasók tájékoztatása, válaszadás a referensz kérdésekre, - irodalomkutatás, bibliográfiák összeállítása, - dokumentumrendelés (2013-ban több mint 2000 könyvtári egységet rendeltek kollégáim), a könyvek kihelyezése, ajánlók készítése az új könyvekről a honlapra, a városi programfüzetbe. Selejtezés az állományból. - rendezvényszervezés, - könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások megtartása középiskolásoknak és felnőtt csoportoknak, - számítógépes használóképzés, - etanácsadás, ügyfélkapu használatának segítése. Sajnos, az országos tendencia a forgalmi adatokban a felnőttek körében nálunk is jelentkezik. Csökkent a beiratkozott olvasók és általában a kölcsönzők száma, viszont emelkedett a könyvet kölcsönzők száma, igaz, ők jóval kevesebb dokumentumot kölcsönöztek. Ez azt jelenti, hogy átlagosan jóval kevesebbet olvasnak a beiratkozott felnőtt olvasók. A évi statisztikai számadatok csökkenésének oka a 2 hónapos részleges zárva tartásunk a júliusi-augusztusi állományellenőrzés miatt. Arácsi fiókkönyvtár: Nagy örömünkre szolgál, hogy 2013-ban megnőtt az olvasói érdeklődés az arácsi könyvtári szolgáltatás iránt, köszönhetően két lelkes könyvtáros kollégánknak. Lásd 8. számú melléklet: Összehasonlító statisztikai adatok Arácsi fiókkönyvtár Rendezvények A felnőtt részleg olvasótermében és a könyvtár előterében 37 rendezvény volt, amelyen 1114 fő vett részt. Közreműködünk a városi nagyrendezvények könyves programjainak szervezésében, lebonyolításában is. Legjelentősebb rendezvényeink: - Köztünk élnek beszélgető-sorozat a városunkban és környékén élő, kiemelkedő tevékenységet folytató művészekkel, tudósokkal, szakemberekkel. /Vendégeink voltak: Dr. Vörös Lajos limnológus (MTA Limnológiai Kutatóintézet - Tihany); Vers József környezetvédelmi szakember Balaton-felvidéki Nemzeti Park; Dr. Pósfai Mihály akadémikus, geológus (Pannon Egyetem és VEAB - Veszprém)/ - Füredi Kis Könyv-fesztivál megrendezése: könyvbemutatók, Lipták-Örkény levelezése és Lipták emlékkönyv megjelentetése, irodalmi beszélgetések, könyvvásár a Kisfaludy galériában. - Közreműködés az Ünnepi Könyvhét rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában. - Író-olvasó találkozók Vendégeink: Fábián Janka, Fejős Éva. - Könyvbemutatók Lóczy István: balatoni útravaló fiataloknak; Németh István Péter: Németh Anna képeskönyve; Gaál Antal: Elbitangolt hétköznapjaim. 16

17 - Irodalmi estek: 150 éve született Gárdonyi Géza. - Ismeretterjesztő előadássorozatok: Világjárók - sorozat: Vasuta Gábor előadása; Csalán Egyesület életmód-sorozata. - Nyelvtanfolyam (angol). - Civil szervezetekkel közös rendezvények, előadások. (Kovászna egyesület, Kárpátalja egyesület, Füredi Játékszín Alapítvány). - Kamara kiállítások a Helytörténeti Gyűjtemény legújabb szerzeményeiből, az évfordulós írókról-költőkről. Naptárkiállítás. Bibliakiállítás. Informatikai szolgáltatások Könyvtárunkban az állomány feldolgozása, a nyilvántartás, a katalogizálás, a kölcsönzés és a tájékoztatás is teljes mértékben számítógépesített. Jelenleg 9 dolgozói munkaállomáson történik az adatfelvitel, kölcsönzés és tájékoztatás, a HunTéka Integrált Könyvtári Rendszer segítségével. Könyvtári eszközeink fejlesztésére több pályázatot is adtunk be, a könyvtár eszközparkját és berendezéseit azonban nem sikerül az igények növekedésének, illetve elhasználódásuknak megfelelő ütemben lecserélnünk, felújítanunk és pótolnunk. Utoljára 2008-ban tudtunk pályázni informatikai eszközökre!!! (TIOP as pályázat) Számítógépeink lassan elavulnak, cseréjükre nagy szükség lenne. Fejlesztésre évek óta nem kapunk önkormányzati támogatást, az érdekeltségnövelő állami támogatás 30%-a erejéig vásárolhatunk informatikai eszközöket, ami max. 1 db számítógép vásárlását 1 db elavult gép pótlását teszi lehetővé. A korábbi zenei részleg működése megszűnt, helyén számítógépes termet alakítottunk ki. Látogatóink 8 számítógépet használhatnak szövegszerkesztésre, Internetezésre. Ugyancsak pályázat segítségével hálózat nélküli (Wifi) Internet elérést is biztosítunk könyvtárunkban, saját laptoppal is dolgozhatnak olvasóink. Földszinti előterünkben fogyatékkal élő látogatóink is használhatnak speciális felolvasószoftverrel ellátott számítógépet. Informatikai szolgáltatásaink: szövegszerkesztés, nyomtatás, Internet-használat, szkennelés, CD-DVD írás, meghívók, plakátok tervezése és nyomtatása, eügyfélkapu használatának segítése, NAVA használata és filmek letöltése. Lásd 5., 7., 8., 9. sz. melléklet: A Felnőtt részleg statisztikai adatai és beszámolója 2013., Összehasonlító forgalmi statisztika ; Arácsi fiókkönyvtár és a Strandkönyvtári tevékenység statisztikája; IV.4. Gyermekrészleg tevékenysége Főbb tevékenységi csoportok: Olvasószolgálati tevékenység: kölcsönzés, tájékoztatás hagyományos eszközökkel és adatbázisokból. A látogatók beiratkoztatása, a könyvtár szolgáltatásainak bemutatása ban csökkent a gyermek-látogatók száma: (2011: 8832 fő, 2012: 9447 fő, 2013: 8279 fő). Csökkent a gyermekrészlegbe beiratkozott olvasók létszáma. (2011: 384 fő,2012: 420 fő, 2013: 342 fő). Ennek oka elsősorban a nyári 2 hónapos zárva tartásunk volt, ami miatt kimaradtak az itt nyaraló korábbi olvasóink. 17

18 A gyermekkönyvtár beiratkozott olvasói 2013-ban: 342 fő. Ebből: - a balatonfüredi (31 fő bölcsődés, 76 fő óvodás, 184 fő iskolás), valamint - a környező települések gyermekei: Csopak (3 fő), Veszprém (6 fő), Tihany (7 fő), Nemesvámos (13 fő). - jelentős a nyaraló gyerekek száma: 22 fő. Szabadidős programok, táborok szervezése: olvasótáborokat szervezünk immár 20 éve, az ország különböző részeire, amelyek irodalmi-történelmi hagyományai illeszkednek a gyermekek tananyagához, olvasmányaihoz ban táborhelyünk a Csepel-szigeten volt, Szigetszentmártonban. Kapcsolattartás társintézményekkel és civil szervezetekkel. Együttműködünk a Nagycsaládosok Egyesületével, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyámhivatallal. Jó a kapcsolatunk az általános és középiskolákkal, az iskolai könyvtárosokkal. Szakmai segítséget nyújtottunk a Radnóti Miklós Általános iskola iskolai könyvtárának átrendezésében, a könyvek selejtezésében; az Eötvös Loránd Általános Iskola könyvtárában az új integrált könyvtári rendszer (HunTéka) betanításában. Könyvtár-pedagógia tevékenység: könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások, rendhagyó órák óvodásoknak és általános iskolásoknak. Rendezvények: hagyományos és új rendezvények szervezése, lebonyolítása. (Andersen meseíró és mesemondó verseny, Füred-köszöntő területi vers- és prózamondó verseny, Takarékossági vetélkedő, Kedvenc könyvem, mesém, Világjárók-sorozat, Művészcsaládok, Őszi Könyvtári Hét, Ünnepi Könyvhét, Gyermekkönyvhét, stb.) Kiállítások szervezése: kamara-kiállítások a könyvtár földszintjén: gyermekalkotásokból, olvasóink által felajánlott témákból. (Gárdonyi-olvasónapló kiállítás, Biblia-kiállítás) Kiadványok előkészítése: Hónapló - gyermek folyóirat kiadása havonta, rejtvényfüzetek, olvasónaplók irodalmi, történelmi évfordulókhoz kapcsolódóan. Pályázatírás: NKA-s és TÁMOP-os pályázatok előkészítése az olvasásfejlesztés, könyvkiadás, technikai és szakmai eszközfejlesztés érdekében. Lásd: 6. sz. melléklet: Statisztikai adatok ( ) és beszámoló a gyermekkönyvtár évi tevékenységéről Lásd: 7. és 8 sz. melléklet: Összehasonlító statisztikai adatok a Városi Könyvtár (gyermek és felnőtt részleg), valamint az arácsi fiókkönyvtár működéséről IV.5. A Játszószoba tevékenysége őszén ismét régi helyére költözhetett vissza a Játszószoba, az egykori Piros iskola épületébe. Közel másfél millió forintos fejlesztéssel (pályázati keretből) újítottuk fel a teljes berendezést. Használói 3-14 éves korú gyermekek, elsősorban hagyományőrző, kézműves és egyéb szabadidős tevékenységekkel várjuk őket től több játszóház-vezető váltotta egymást, Gyarmatiné Szabó Dóra Gyes-e, Gyed-e idején. Ez nem tett jót a látogatottság folyamatosságának, valamint az sem, hogy az elmúlt 3 évben kétszer kellett költöztetni a Játszószobát. Év: Látogatók száma Nyitva tartási napok száma Átlagos látogató szám 2012: fő 202 nap 13,8 fő/nap 2013: fő 232 nap 13,7 fő /nap 18

19 A látogatói létszám növekedése jelentős az előző évhez képest. Ez köszönhető annak is, hogy őszén ismét munkába állt korábbi játszóház-vezetőnk, akinek személyisége és szakmai tudása megnyerő a szülők és gyermekek számára. Együttműködünk a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyámhivatallal a Nagycsaládosok Szivárvány Egyesületével, az óvodákkal és az általános iskolákkal. Lásd: 11. sz. melléklet: Játszószobai beszámoló és statisztika IV.6. Strandkönyvtári tevékenység nyarától működtetjük szolgáltatásunkat, az ÚMFT TIOP /1. számú pályázat keretén belül vásárolt számítógép segítségével, internetes kölcsönzéssel bonyolítottuk a kölcsönzést és a tájékoztatást a Kisfaludy strandon. A Probiótól kaptunk helyiséget, ha kicsi is, de jól zárható és megfelelő védelmet biztosít a kölcsönözhető dokumentumoknak és a technikai eszközöknek. Sajnos, 2013-ban az Esterházy strandon az előzetes megbeszélés ellenére nem kaptunk a kölcsönzéshez megfelelő helyiséget. A 2012-ben működtetett strandkönyvtár a bejárat felett, az emeleten közös használatú volt a parkoló-őrökkel, az illemhelyet nyitva tartási időn kívül használták a szomszédos büfé vendégei is. A könyvtári állomány, a berendezések védelme egyáltalán nem volt megoldott, ezért a kölcsönzéshez számítógépet sem használtunk ban nem indítottuk el a strandkönyvtári szolgáltatást az Esterházy strandon. A Kisfaludy strandkönyvtár berendezésére, új bútorokra a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) Könyvtári Szakkollégiumának eszközbeszerzési pályázatán nyertünk pénzt 2011-ben. A strandkönyvtár választéka: könyvek: felnőtteknek és gyerekeknek szóló szépirodalmi művek (mesék, versek, regények, novelláskötetek), népszerű ismeretközlő irodalom, folyóiratok mindez magyar, német és angol nyelven is. Több alkalommal szerveztünk könyvtári rendezvényt a strandon: kézműves foglalkozást tartottunk családoknak hetente többször is, meseolvasást az érdeklődő kicsiknek. A strandkönyvtári szolgáltatást júniusban 2 fő közcélú dolgozóval, júliusban és augusztusban 2 fő egyetemistával, diákmunka keretében biztosítottuk. A foglalkozások lebonyolításában önkéntes diákok vettek részt, a Lovassy László Gimnáziumból (Veszprém) Lásd: 9. sz. melléklet: Strandkönyvtár statisztikája 19

20 V. KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK Szakmai szervezetek: Könyvtárunk tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, a Könyvtári és Informatikai Szövetségnek, a Honismereti Szövetségnek mindhárom szervezettől szakmai segítséget, tanácsadást kapunk, lehetőség van továbbképzéseken, szakmai napokon történő részvételre ban több könyvtáros szervezetet is vendégül láthattunk, közös szakmai programot szerveztünk velük: - MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója: 2 napos szakmai tanácskozás Veszprémben és Balatonfüreden. A könyvtár és a Játszószoba meglátogatása, füredi séta. - MKE Heves Megyei Szervezete és a Heves megyei könyvtárosok küldöttsége: Látogatás a Jókai Mór Emlékházban és a Helytörténeti Gyűjteményben, füredi séta. - MKE Győr - Moson Sopron Megyei Szervezete: látogatás a könyvtárban. Ezek a látogatások erősítik bizalmunkat abban, hogy jól végezzük munkánkat, mások számára is példa értékű a füredi könyvtár működése. Oktatási-nevelési intézmények: Jó a kapcsolatunk a város és a környező települések oktatási-nevelési intézményeivel, több közös pályázatot adtunk be sikerrel. Jelenleg is élő közös pályázat: TÁMOP A-11/1 olvasásfejlesztési programsorozat, irodalmi szöveggyűjtemény és munkafüzet megjelentése általános iskolai tanulók számára. Együttműködési megállapodást kötöttünk 3 intézménnyel a pályázatok lebonyolítására. (Balatonfüred: Eötvös L.Ált. Isk., Radnóti M. Ált. Isk., Fekete István Ált.Isk.) Önkéntes munkára szerződést kötöttünk 2 veszprémi és 2 balatonfüredi középiskolával. Középiskolás diákokat fogadtunk: - a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumból (2 fő) - Lovassy László Gimnáziumból (32 fő). - a Szent Benedek Gimnáziumból (2 fő). A diákok részt vettek a könyvtári állományellenőrzésben, a Játszószobai túratáborban, a kézműves foglalkozásokban, a strandkönyvtár működtetésében és a játék-foglalkozásokon. A lovassy-s diákoknak 2013 szeptember végén füredi kisvonatozással és múzeumlátogatással köszöntük meg munkájukat. A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumból csak 2013 őszén jelentkeztek diákok, őket a évi tavaszi-nyári tevékenységekbe vonjuk be. Rendezvényeinkhez vendégként, közreműködőként felkérjük az intézmények, szervezetek vezetőit, munkatársait, diákjait is, akik szívesen veszik felkérésünket. Pl.: (Ferencsik J. Zeneiskola: Olvasóink muzsikálnak - programsorozat, rendezvényeken közreműködés.) Az oktatást-nevelést segítő intézményekkel évek óta kölcsönösen segítjük egymás munkáját: Városi Gyámhivatal, Gyermekjóléti Szolgálat. 20

Városi Könyvtár. Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362. 2013. december 6.

Városi Könyvtár. Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362. 2013. december 6. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár 2013. december 6.

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. május 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. május 23-i ülésére Szám: /203 Előkészítő: Cserép László/ Lakatosné Kositzky Anett ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 203 május 23-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár intézményvezetőjének 5 éves beszámolója Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

3. sz.melléklet BESZÁMOLÓ A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

3. sz.melléklet BESZÁMOLÓ A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 3. sz.melléklet BESZÁMOLÓ A 205. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL Tisztelt Képviselő testület! A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott többcélú közös igazgatású

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax:

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 BESZÁMOLÓ A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Szám:1/217- /2016. Előkészítő: Soltész Attila osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület június 2-i ülésére

Szám:1/217- /2016. Előkészítő: Soltész Attila osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület június 2-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:1/217- /2016. Előkészítő: Soltész Attila osztályvezető 3. Napirend E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2007. (XI.6.) Ör. sz. rendelete a közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátási feladatokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2007.11.01.-től

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018

A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018 1. A stratégiai tervezés célja A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve 2014-2018 A Krúdy Gyula Könyvtár stratégiai terve középtávú, 5 éves időszakot ölel fel. A könyvtár egész területére vonatkozik, összefogva

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. /Könyvtári stratégia/ BESZÁMOLÓ A LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR 2015.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a Biztos Kezdet Gyerekház támogatása iránt

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben