Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár."

Átírás

1 Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/ , fax: 87/ Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. /Könyvtári stratégia / BESZÁMOLÓ A VÁROSI KÖNYVTÁR ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL január 16. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató 1

2 Tartalomjegyzék I. Az intézmény működtetését meghatározó jogszabályok, irányelvek 3. oldal I.1. A Kulturális törvény és a követő jogszabályok 3. oldal I.2. Könyvtári stratégiai tervek 3. oldal I.3. Helyi rendeletek, irányelvek 4. oldal I.4. Küldetésnyilatkozat 4. oldal II. Az intézmény költségvetése, gazdálkodása III. Az intézmény szervezeti felépítése, részlegek III. 1. Könyvtári tevékenység /benne: Helytörténeti Gyűjtemény III. 2. Közművelődési tevékenység III. 3. Személyi ügyek (létszám, helyettesítések, közcélú foglalk.) IV. Szakmai tevékenység IV. 1. Pályázatok, szakmai fejlesztések IV. 2. Gyarapítás, feldolgozás, állományellenőrzés IV. 3. Felnőtt részleg tevékenysége IV. 4. Gyermekrészleg tevékenysége IV. 5. Játszószoba tevékenysége IV. 6. Strandkönyvtári tevékenység 5. oldal 8. oldal 8. oldal 11. oldal 11. oldal 12. oldal 12. oldal 13. oldal 15. oldal 17. oldal 18. oldal 19. oldal V. Kapcsolatok, együttműködések 20. oldal VI. Összegzés 22. oldal Mellékletek 1. sz. melléklet 23. oldal Az intézmény évi költségvetése, gazdálkodása (állami támogatások, önkormányzati támogatás, átvett pénzeszközök, saját bevételek, Érdekeltségnövelő állami támogatás) 2. sz. melléklet Felújítási kérelmek 30. oldal 3. sz. melléklet 32. oldal Dokumentumbeszerzés (Városi Könyvtár + Helytörténeti Gyűjtemény) 4. sz. melléklet 34. oldal Az intézmény szervezeti felépítése, munkakörök sz. melléklet 35. oldal A felnőtt részleg beszámolója (statisztikai adatok, rendezvények) 6. sz. melléklet 44. oldal A gyermekrészleg beszámolója (statisztikai adatok, rendezvények) 7. számú melléklet 51. oldal Összehasonlító statisztikai adatok Városi Könyvtár ( ) 8. számú melléklet 52. oldal Összehasonlító statisztikai adatok Arácsi Fiókkönyvtár ( ) 9. számú melléklet 53. oldal Strandkönyvtári statisztika számú melléklet 54. oldal Összehasonlító statisztikai adatok Helytörténeti Gyűjtemény ( ) 11. számú melléklet 55. oldal Játszószobai beszámoló és statisztikai adatok 2

3 I. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, IRÁNYELVEK A nyilvános (közművelődési) könyvtár célja és feladata a település lakóinak, ill. a vonzáskörzetében élők könyvtári ellátása, a helybeni olvasás és kölcsönzés biztosítása, az információhoz való leggyorsabb és legteljesebb hozzájutás lehetőségének megteremtése. Az intézményben folyó munkát, a célkitűzéseket, a feladatokat, s a feladatellátáshoz rendelt anyagi, tárgyi és személyi feltételeket a törvényi és szakmai előírások, a helyi rendeletek és a települési közművelődési koncepció, valamint az éves munkatervek szabályozzák. A hazai és nemzetközi információhoz és tudásanyaghoz történő szabad és korlátlan hozzáférés biztosításával a könyvtári rendszer ad lehetőséget az információk aktív felhasználására, az oktatás különböző szintjeiben részt vevők segítésére, az egész életen át tartó tanulás támogatására, a kulturális, a művészeti terület megismerésére és az abban való részvételre, a szabadidő hasznos eltöltésének segítésére, az írni-olvasni tudás fejlesztésének segítésére, amelyek az előbbi tevékenységek aktív használatához elengedhetetlenek. I.1. Munkánk alapja az évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. E törvény a hazai könyvtárügy átalakítását és korszerűsítését szolgálta (szolgálja), általános és konkrét feladatokat jelölt meg a települési (városi) könyvtárak és fenntartóik számára decemberében az országgyűlés módosította a törvényt. A módosítás érintette az önkormányzatok által kötelezően fenntartandó intézményi kereteket, illetve a KSZR (Kistérségi Szolgáltató Rendszer) eddigi működtetését. Hatását a évi tevékenységünkben már erőteljesen érzékeltük. A Kulturális törvény -t követő jogszabályok részletekbe menően szabályozták, hogy mely intézmények tartozhatnak a nyilvános könyvtárak körébe (64/1999-es Korm.rendelet), a könyvtárak finanszírozási kérdéseit pl. az ún. állami érdekeltségnövelő állományfejlesztési támogatás kidolgozásával (13/2002. NKÖM rendelet), a könyvtárosok kötelező, hétévenkénti továbbképzését (1/2000. NKÖM rendelet- jelenleg felfüggesztve), a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményeket (6/2001. Korm. rendelet). I.2. A kulturális törvény az alapja a hazai könyvtárügy stratégiai terveinek is, de az országban működő, a könyvtári hálózathoz tartozó nyilvános könyvtárak működtetéséhez, fejlesztéséhez is iránymutatást ad. Az első, a kulturális minisztérium által kidolgozott 5 éves stratégiai terv a közötti időszak feladatait, prioritásait jelölte meg, felvázolva az elérendő jövőképet, küldetésnyilatkozatban részletezve az elérési útvonalat is. A második stratégiai terv a évi prioritásokat fogalmazta meg: Az EU-csatlakozásból adódó könyvtári követelmények teljesítése: a hazai könyvtári ellátás, a könyvtárak, minden tekintetben - feltételeiket és szolgáltatásaikat tekintve - egyenrangúak az Európai Unió könyvtáraival. Az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférés javítása. A regionális és kistelepülési könyvtári ellátás megoldásainak kidolgozása. 3

4 Ezek a stratégiai tervek szakmai irányelvként szolgáltak számunkra is, a financiális, személyi és pályázati feltételeket-lehetőségeket figyelembe véve a feladatok teljesítésekor. A könyvtári ellátásban azoknak a prioritásoknak kell érvényesülniük, amelyek a könyvtárhasználókat és a szolgáltatásokat előtérbe helyezik. I.3. A helyi feladat-meghatározáshoz a Kulturális törvény -re épülő helyi (önkormányzati) kulturális koncepció és rendelet kötelező érvényű megalkotása a helyi sajátosságok figyelembevételével a feladatok elvégzéséhez szükséges intézményi és szakmai háttér meghatározásához adtak iránymutatást. A működtetés költségvetési, személyi és tárgyi feltételeit és kereteit az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott költségvetési koncepció, illetve az adott évre vonatkozó költségvetési rendelete szabályozza. A könyvtári tevékenységet a szakmai ismeretek, eljárások és szokások, a jogszabályok és szabályzatok mellett etikai normák is vezérlik januárjában született meg a Könyvtárosok etikai kódexe, amely rögzíti a könyvtárosi pálya alapértékeit: - a könyvtári gyűjtemények gondozásának felelősségét, - a könyvtárhasználók iránti elkötelezettség, a szolgálat fogalmát, - a hiteles információk közvetítésének fontosságát, - a könyvtár, mint szakmai közösség és munkahely iránti elkötelezettséget, - a szolgálandó közösség elvárásait, - a társadalmi kapcsolatok fontosságát. I.4. Az intézmény saját maga által előírt legfontosabb irányelve, mely meghatározza az intézmény ars poeticá -ját: a Küldetésnyilatkozat. Közzététele kötelező, intézményünk honlapján is olvasható. A balatonfüredi Városi Könyvtár Küldetésnyilatkozata: A Városi Könyvtár Balatonfüred egyetlen nyilvános, közművelődési könyvtára, általános gyűjtőkörű települési könyvtár. Fő feladatunknak tekintjük, hogy - gyűjteményünk és szolgáltatásaink révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítsunk használóink számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez; - információs hátterünkkel segítséget nyújtsunk az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez; - elősegítsük helyismereti-helytörténeti gyűjteményünkkel a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását; - helyet biztosítsunk az önművelődést, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek; - hozzájáruljunk a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez. 4

5 Kitűzött céljaink érdekében az alábbi feladatokat érezzük magunkénak és törekszünk megvalósításukra: A könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk; A korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük a könyvtár tájékoztató-információs szolgáltatásait; Nyilvános, közösségi Internet-hozzáférést biztosítunk a könyvtár látogatói és olvasói számára és hangsúlyt fektetünk a saját tartalomszolgáltatásra; Gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról (igény esetén idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak számára megszervezzük a könyvtári dokumentumok házhoz szállítását; vakoknak és gyengénlátóknak "öregbetűs" könyveket és hangoskönyveket szerzünk be); Biztosítjuk más könyvtárak állományának elérését, közvetítjük szolgáltatásaikat a helyi felhasználókhoz (könyvtárközi kölcsönzés, Interneten elérhető katalógusok, adatbázisok, CD-ROM adatbázisok segítségével); Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgáljuk az olvasói-látogatói szokásokat, s a felmerülő igényeknek, lehetőségeknek megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait; az állami-önkormányzati támogatás, valamint saját források, pályázati eredmények függvényében javítjuk a könyvtár személyi és tárgyi feltételeit; Összehangoljuk tevékenységünket, szolgáltatásainkat, állománygyarapítási stratégiánkat a városban működő közművelődési-oktatási intézményekkel, iskolai könyvtárakkal, civil szervezetekkel. II. AZ INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSE, GAZDÁLKODÁSA A költségvetési intézmények így a Városi Könyvtár is évek óta bázis alapú költségvetéssel terveznek és gazdálkodnak. Ez a fajta költségvetési szemlélet évek óta nem követi az inflációt, kevés lehetőséget ad a folyamatosan megújítást igénylő szakmai tevékenységekhez, a szűkös szakmai költségkeret terhére kényszeríti az intézményt a működtetési (rezsi) költségek kifizetésre. Ennek következtében évente egyre csökken a szakmai feladatokra alapfeladatokra fordítható összeg. Előirányzatok: évi eredeti költségvetési irányszámaink voltak: Eredeti bevétel kiadás összege: Ft Kötelezően előírt saját bevétel: Ft 2013-ban a költségvetés teljesülése: Az intézmény működése kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem voltak, a kötelezően előírt saját bevételt Ft-tal túlteljesítettük. 5

6 Bevételek: - állami normatíva 1.: könyvtári alapfeladatok ellátására: 2013-tól ismét bekerült a költségvetési törvénybe a kulturális: könyvtári és közművelődési normatíva, melynek összege lakosonként Ft. Ennek 50%- a került a könyvtári költségvetésbe. Összesen: Ft. - állami normatíva 2.: könyvtári érdekeltségnövelő állami támogatás: Összesen: Ft. (alapja: az előző évben számlákkal igazolt dokumentum-beszerzés összege - %-os visszatérítés alapján) Ebből Ft a kistérségi könyvtáraké (19 településnek dokumentumbeszerzésre), Ft a balatonfüredi Városi Könyvtáré. Ez utóbbi összeg 70%-át dokumentum-beszerzésre, 30%-át technikai fejlesztésre fordíthatjuk. Lásd: 1. sz. melléklet: évi Érdekeltségnövelő állami támogatás - pályázati összegek: NKA Nemzeti Kulturális Alap pályázata helytörténeti dokumentumok restaurálására: Ft). Nyertes Európai Uniós konzorciumi pályázatunk (TÁMOP A-11/ ) 40 millió forint értékben Balatonfüredé közel 20 millió forint - támogatási szerződés alapján 2013 februártól folyósították ban az előleggel, valamint az 1-es és 2-es számú kifizetési kérelmünkkel forintot hívtunk le. Tervezzük még a 3. kifizetési kérelmet januárjában, majd a záró kifizetési kérelmet április elején nyújtjuk be. - átvett pénzeszközök: A Művelődési Osztálytól és képviselői keretből olvasótábor támogatására, képviselői keretből dokumentum-beszerzésre kaptunk jelentős összegeket. - saját bevétel: Ft Eredeti bevételi előirányzatunk: Ft. Növekedés az előirányzathoz képest: Ft (könyvtári alap- és kiegészítő tevékenységek után beszedett pénz: késedelmi díjak, könyvtérítés, CD-DVD-kölcsönzés, számítógépes szolgáltatások, fénymásolás, könyvtárközi kölcsönzés, könyvértékesítés, laminálás, terembérlet) Legnagyobb mértékben a késő olvasók felszólításából adódó bevételünk növekedett az előző évekhez képest. Sajnos, növekedett az olvasók által megrongált, elvesztett könyvek térítési értéke is. Bevételi összegünk e soron: Ft volt. Jelentős támogatást kaptunk az OTP-től ( Ft-ot), a Takarékossági vetélkedő résztvevőinek jutalmazására ban elmaradt normatív támogatás: a korábbi ún. kistérségi mozgókönyvtári normatíva összegét a Kulturális törvény decemberi módosítása miatt nem könyvtárunk kapta meg, hanem a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár. Bizonyos szakmai feladatok ellenértékét könyvtárunk általi ellátását - továbbszámlázással kaptuk meg. (rendezvényszervezés, állapotfelmérés és szakmai ellenőrzés, dokumentáció postaköltsége.) Önkormányzati támogatás: Pályázati támogatás: Intézményi működési bevétel: Bevételek összesen: Ft Ft Ft Ft Bevételeink döntő többségét az önkormányzati támogatás adja. (73 %) 6

7 Az állami normatíva összességében Ft volt, a teljes bevétel 15 %-a (a kistérségi érdekeltségnövelő /dokumentum-beszerzési/ normatívával együtt). Saját bevételeink tervezését a évi költségvetésben 250e Ft-tal csökkenttettük az önkormányzattal, elsősorban a könyvértékesítésből származó bevételeink csökkenésére alapozva kérésünket. A Balatonfüred Város Közalapítványa által kiadott és értékesített könyvek száma 2012-ig jelentősen megszaporodott, majd a vezetőségváltást követően a kiadásra kerülő művek száma lecsökkent. Emiatt a korábbi évek többletbevételét vállalni nem tudtuk. Bevételünk a könyvértékesítésből december 31-ig: Ft volt. Lásd: 1. sz. melléklet: Alaptevékenység bevételei pénztárgépen keresztül Kiadások: - személyi jellegű kiadások: bérek, egyéb juttatások (útiköltség térítések, caffeteria, megbízási díjak) összege: Ft volt, Ft járulék. - dologi kiadások: közüzemi díjak, egyéb működtetési kiadások, szakmai működés és programok költségei, könyvértékesítés elszámolásai. összege: Ft volt. - felújítás, karbantartás intézményi költségvetésből: 0.- Ft volt! - beruházások, fejlesztések, nagyértékű technikai eszközbeszerzés: Ft volt. A költségvetés tárgyalásakor 500e Ft-ot kértünk, elöregedett fénymásolóink és számítógépeink cseréjére hivatkozva ám mindössze ezt a csekély összeget kaptuk, amelyet rögtön év elején mindkét fénymásoló egyidejű meghibásodása miatt javításra költöttünk. - az Önkormányzat által az intézményre fordított felújítási összeg 2013-ban Ft volt. (A 2011-ben tervezett ajtó-csere 2013-ra húzódott át!) Az átvett pénzeszközökkel és a pályázati nyereményekkel költségvetésünk bevételi és kiadási oldala egyensúlyban volt. Összegzés: Sajnos, ezzel a kiadási összegkerettel hamarosan ellehetetlenül infrastruktúránk megőrzése. A könyvtári alapszolgáltatások kerülnek veszélybe, ha továbbra sem lesz lehetőségünk a számítógéppark megújítására, egyéb technikai eszközeink pótlására, karbantartására. (pl. fénymásoló, olvasói számítógépek és könyvtárosi munkaállomások). Az épület állagának megőrzése is egyre több odafigyelést és anyagi ráfordítást igényel októberében a Művelődési Osztály felkérésére elkészítettük az intézményünkre vonatkozó rövid- és hosszú-távú fejlesztési, ill. rekonstrukciós elképzeléseinket. Mellékletben csatoljuk! Lásd: 2. sz. melléklet: Az intézmény felújítási és rekonstrukciós elképzelései, kérései 2014-től (148/2013-as számú levél) 7

8 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, RÉSZLEGEK, LÉTSZÁM - III. 1. Könyvtári tevékenység / strandkönyvtári tevékenység is! - III. 2. Közművelődési tevékenység - III. 3. Személyi ügyek (létszám, helyettesítések, közcélú foglalkoztatás) Szervezeti felépítés: Az intézmény élén az igazgató áll. Munkáját közvetlenül a könyvtári csoportvezető és a gazdasági ügyintéző segíti. Az intézmény 7 egységben végzi tevékenységét. (gazdasági, feldolgozó részleg, felnőtt könyvtár (stúdióval), gyermekrészleg, médiatár és reprográfia, játszószoba, helyismerethelytörténet) Az intézményben dolgozók végzettségüket tekintve: - egyetemi, ill. főiskolai végzettségű könyvtárosok, - pedagógusok (magyar nyelv és irodalom, történelem, pedagógia alap, ill. másoddiplomával, óvónői végzettséggel), - középfokú végzettségű könyvtári asszisztensek, népi játék és kismesterségek oktatói végzettséggel rendelkező munkatársak. Működésünket 2013-ban 5 telephelyen folytattuk: Székhely: Városi Könyvtár Kossuth Lajos utca 35. telephely 1.: Helytörténeti Gyűjtemény Arany János utca 12. (2012. április végéig), raktározás április végétől: Közösségi Ház 103-as és 200-as termek. Kutatószolgálat Városi Helytörténeti Gyűjtemény Blaha L. u. 3. telephely 2.: Játszószoba Piros Iskola Arácsi u. 2. telephely 3.: Arácsi Népház fiókkönyvtára Lóczy Lajos utca 62. telephely 4.: Strandkönyvtár Kisfaludy strand (2012. júniustól aug. végéig). telephely 5.: Letéti állomány: Balatonszepezd községi könyvtár. III. 1. Könyvtári tevékenységek részlegek szerint Feldolgozó részleg: - feldolgozó könyvtáros: a dokumentumok érkeztetése, nyilvántartása, hagyományos és számítógépes feldolgozása, felszerelése, kölcsönzésre előkészítése, stb. - könyvtári asszisztens: nyilvántartások vezetése, levelezés intézése, iktatás, kisegítő munka a feldolgozó és olvasószolgálati munkákban. Felnőtt részleg: - olvasószolgálat: kölcsönzés/helyi és könyvtárközi, tájékoztatás hagyományos eszközökkel (kézikönyvek) és adatbázisokból, könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások középiskolásoknak, rendezvények és kiállítások szervezése, emagyarország tanácsadó szolgálat, dokumentumrendelés, pályázatírás előkészítése, kapcsolattartás társintézményekkel és civil szervezetekkel. - stúdió: számítógépes és internetes szolgáltatások, digitalizálás, szkennelés, kiadványszerkesztés, számítógépes használó-képzés, tanácsadás. 8

9 Gyermekkönyvtár: - gyermekkönyvtárosok: kölcsönzés, tájékoztatás hagyományos eszközökkel és adatbázisokból, könyvtárpedagógiai tevékenység: könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások, rendhagyó órák óvodásoknak és általános iskolásoknak, rendezvények és kiállítások szervezése, szabadidős programok, táborok szervezése, kiadványok előkészítése, pályázatírás, kapcsolattartás társintézményekkel és civil szervezetekkel. Médiatár és reprográfiai szolgáltatások, könyvesbolt: - CD-DVD és videó kölcsönzés, fénymásolás, iratfűzés, könyvárusítás, megrongálódott könyvek javítása, kisegítő tevékenység a gyermekkönyvtár munkájában. - Fogyatékkal élők számítógépes segítése. Strandkönyvtári tevékenység: Harmadik éve működtetjük strandkönyvtári szolgáltatásunkat a Kisfaludy strandon, ben az Esterházy strandon is. Az Esterházy strandon nem kapott könyvtárunk megfelelő elhelyezést, a látogatói-olvasói létszám elmaradt a várakozásoktól, a könyvtári állomány védelme nem volt megoldható, ezért 2013-ban az ismét felajánlott helyiséget nem fogadtuk el. Június 16-tól augusztus 31-ig tartottunk nyitva a Kisfaludy strandon, heti 6 napon, napi 6 órában, hétfőtől szombatig, a látogatók nagy örömére és elégedettségére. A könyvtár-használat feltételei azonosak a Városi Könyvtáréval: ingyenes beiratkozás és kölcsönzés, könyv- és folyóiratkölcsönzés igénybevételével. A strandon a könyvtárosi feladatokat 1 hónapig 2 fő közmunkás, július-augusztusban 2 fő egyetemista látta el diákmunka keretében. Ez utóbbiak munkáját a veszprémi Lovassy László Gimnáziumból érkezett önkéntes diákok segítették: kézműves foglalkozásokat, közösségi játékokat tartottak családoknak, előre meghirdetett időpontokban. Helyismeret-helytörténet: A Városi Helytörténeti Gyűjtemény feladatellátása jelen munkaszervezetben nem megoldott, a szerződéssel átadott gyűjtemény kezelése és a FüredKult által vállat feladatok nem teljesülnek az átadott és elvárt minőségben. Ez a tapasztalatunk már néhány hónappal a évi működés megkezdését követően, azóta a helyzet nem javult év végén előzetesen kezdeményeztük a előtti szervezeti forma, munkaszervezet visszaállítását ben szeretnénk, ha a Városi Helytörténeti Gyűjtemény munkaszervezete újra visszakerülne a Városi Könyvtárhoz. A Városi Könyvtár helyismereti-helytörténeti gyűjteménye 1993-tól az Arany János utca 12. számú épületben kapott elhelyezést. Az épület fenntartása és funkciójának meghatározása özv. Bálint Jánosné végrendeletében előírt, attól eltérni nem lehet január 1-től a Helytörténeti Gyűjtemény munkaszervezete és a kutatószolgálat átkerült a FüredKult Nonprofit Kft-hez. (3 fő szakalkalmazott-tal) A gyűjteményi vagyon gyarapítása, tulajdonjoga a Városi Könyvtáré maradt, mint a törvény által előírt kötelező könyvtári helyismereti tevékenység / különgyűjtemény. (1997. évi CXL. törvény) 9

10 A Gyűjtemény beleltározott dokumentumainak egy része kisebb hányada a vagyonnak! (könyvtári és múzeumi dokumentumok) kölcsönszerződéssel használatra, kiállítási és kutatási célokra a FüredKult. Városi Múzeuma kutatószolgálatához, ill. kiállításra a Jókai Mór Emlékházba (Honvéd u. 1.) és a várostörténeti kiállításba (Blaha Lujza u. 3.) került. A szerzeményező, feldolgozó, kutató és kutatást segítő tájékoztató tevékenység átadásra került 3 fő alkalmazottal együtt, azonban ez a feladat - a korábbi pályázatokban vállalt digitalizálási és közzétételi, adatbázis-építő és publikációs tevékenységgel együtt ebben a formában nem megoldott, változtatásra van szükség. A helytörténeti munkával foglalkozók száma 2 főre csökkent nyarán (Dr. Ács Anna nyugdíjba vonulásával.) A megmaradt 2 fő munkaideje nem elegendő az egyre szaporodó feladatok elvégzésére. A vásárolt és adományként kapott muzeális tárgyak beleltározása, feldolgozása 2012-ben teljesen, 2013-ban az év első felében elmaradt. A múzeumi tárgyak leltározásának pótlását csak külső szakember bevonásával tudtuk megoldani, megbízási szerződéssel a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum muzeológusa vállalta II. félévében a munkát. Az Arany János utcai épület a megyerendszer átalakulásával állami tulajdonba került. (Az örökhagyó Bálint Jánosné a Megyei Idegenforgalmi Hivatalra hagyta az ingatlant. A Hivatal megszűnése után annak jogutódja a Megyei Önkormányzat lett.) Balatonfüred Város Önkormányzata kezdeményezte az ingatlan állami tulajdonból ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését. A kérést elbírálták, a város megkapta az ingatlant, a szerződéskötés folyamatban van. Az ingatlan évtől tervezett- rekonstrukciós, és szakmai felújítási /megújítási terveit dr. Bóka István polgármester úr kérésére két szakember: dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész és Tóth Györgyi helytörténeti könyvtáros, szakmai igazgató elkészítette, és hasznosításra átadták a Polgármesteri Hivatalba. A évi költségvetésben az Arany János utcai épület fenntartására nem kaptunk költségvetési fedezetet áprilisában az épületet kiürítettük, átadtuk a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályának. A Gyűjteményi anyag elhelyezésére, raktározására a Közösségi Házban 2 helyiséget kaptunk. (1 földszinti és 1 emeleti helyiséget.) A helyiségek nem alkalmasak a muzeális értékek őrzésére, állagvédelmük nem megoldott. A dokumentumok kutatása ebben az épületben és ilyen körülmények között lehetetlen. Bízunk abban, miután az állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba került az Arany János utcai épület, megfelelő pályázatokkal korszerűbbé tehető és újra rendeltetésének, az örökhagyó kívánságának megfelelően helytörténeti célokat szolgál majd. Kérem ennek megvalósításában a Művelődési Osztály szakmai és a Tisztelt Képviselő-testület anyagi támogatását! Lásd: 3. sz. melléklet: A Helytörténeti Gyűjtemény dokumentumbeszerzési adatai Lásd: 10. sz. melléklet: A Helytörténeti Gyűjtemény statisztikai adatai

11 Mozgókönyvtári ellátás: A balatonfüredi kistérség mozgókönyvtári ellátására június 1-től kötött szerződést könyvtárunk a Balatonfüred és Kistérsége Többcélú Társulással. A feladatot állami normatívából oldjuk meg, amely teljes egészében fedezi a feladatellátás személyi és dologi költségeit ben 18 település könyvtári ellátását oldottuk meg ben csatlakozott Balatonszőlős község, így 2012-ben összesen 19 ellátandó településünk volt. Jelentkezett Balatonszepezd Község Önkormányzata is csatlakozási szándékkal, azonban a várható jogszabályi változás miatt egyelőre türelmüket kértük nyarán fiókkönyvtári letéti állományt adtunk át Balatonszepezdre, cseréjére félévente kerül sor. A kistérségi beszerzett dokumentumok feldolgozásához, a módszertani segítségnyújtáshoz 1 fő könyvtáros határozott idejű közalkalmazott alkalmazását engedélyezte az önkormányzat május 1-től napi 6, 2012-ben napi 8 órában január 1-től a kistérségi mozgókönyvtári ellátást könyvtárunk a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött szerződés alapján végezte, a szakmai feladatok költségei a megyei könyvtárhoz kerültek. Szolgáltatásaink, szakmai munkánk költségeit továbbszámláztuk a megyei könyvtár felé. (Állapotfelmérések elkészítése, rendezvények szervezése, szakmai tanácsadás) III.2. Közművelődési tevékenység Játszószoba: - Látogatói használói korosztály: óvodás és általános iskolás korú gyermekek iskolaidőn kívüli (egyéni és családi) szabadidős tevékenységének ellátása, illetve óvodás és napközis csoportok fogadása. - Tevékenységek: kézműves és hagyományőrző foglalkozások, csoportos játékok, kirándulások-túrázások, városi gyermek-rendezvények szervezésében és lebonyolításában való részvétel, stb őszén a Játszószoba visszaköltözhetett az egykori Piros iskola épületébe. Berendezéseit, felszerelését az NKA-tól nyert összegből (1,5 millió Ft) teljesen felújítottuk. III. 3. Személyi ügyek Intézményünk engedélyezett közalkalmazotti létszáma 2012-ban: 11 fő volt. /Ebből 3 fő megosztott / 6, illetve 4 órás munkakörben (2 fő 6 órás munkakörben: Játszószoba valamint a multimédia-reprográfiai részleg, 1 fő 4 órás munkakörben: takarító), 9 fő napi 8 órás munkakörben/. Munkakörök: Könyvtári és közművelődési munkakörök: 8 fő. o igazgató: 1 fő o feldolgozó könyvtáros: 1 fő o felnőtt részleg kölcsönző és tájékoztató könyvtárosok: 2 fő o gyermek részleg kölcsönző és tájékoztató könyvtárosok, foglalkozásvezetők: 2 fő o könyvtáros asszisztens és adminisztrátor: 1 fő o médiatár és reprográfiai részleg: 0, 75 fő (részmunkaidős) o játszószoba-vezető: 0,75 fő (részmunkaidős) 11

12 Nem szakmai munkakörben: o könyvtári informatikus és rendszergazda: 1 fő o gazdasági ügyintéző 1 fő o takarító: 0,5 fő (részmunkaidős) Kisegítő munkakörök: o fűtő-karbantartó /megbízási szerződéssel o ruhatáros /közcélú, 6 hónapra engedélyezve az aktuális költségvetési évben o strandkönyvtárosok /3 hónapra, napi 6 órás munkaidőben közcélúak, illetve diákmunkások (egyetemisták) o önkéntesek /diákok könyvtári kisegítő és animátori munkakörökben Helyettesítések: - A gyermekrészlegben Szabóné Faragó Szilvia könyvtáros határozott idejű kinevezéssel Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató helyén, október 31-ig, november 1-től Soponyai Ilona könyvtáros 5 éves határozott idejű kinevezéssel. - A felnőtt részlegben Rozgonyiné Serfőző Orsolya fizetés nélküli szabadsága idejére (2014. október végéig) helyettesítő: Szabóné Faragó Szilvia könyvtáros. IV. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG IV.1. Pályázatok, szakmai fejlesztések NKA-s pályázatok 1. A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Könyvtári Kollégiumához évek óta pályázunk bútor- és eszközbeszerzésre, a helytörténeti dokumentumok restaurálására. A Zákonyi-hagyaték ritka, vagy egyedi dokumentumainak restaurálására 900e Ft-os támogatást nyertünk, melyet az Önkormányzat egészített ki 20%-os önrésszel. 2. A Nemzeti Kulturális Alap 2013-ban is meghirdette a Márai - programot, amelynek keretében az előző évekhez hasonlóan a Könyvtárellátótól lehetett könyveket válogatni ben ,- Ft értékben, 2013-ban már csak Ft értékben válogathattunk könyvtárunk számára. Sajnos, az ügyintézés lassúsága és a KELLÓ leterheltsége miatt a megrendelt dokumentumokat december végéig sem kaptuk meg. TÁMOP-pályázatok: 2008-tól veszünk részt az Európai Uniós pályázatokon. TÁMOP A.-11/ Bakony-Balaton együttműködés 2. Minőségi könyvtári szolgáltatásfejlesztések, a helytörténeti tudásvagyon megosztása, az oktatás segítése, az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtár képzési szerepe erősítésének érdekében. című pályázatunk konzorciumi formában működik, Balatonalmádi és Zirc könyvtáraival közösen. A pályázaton elnyert összeg: 40 millió forint, ebből a balatonfüredi Városi Könyvtár 19 millió forintot nyert el. 12

13 A pályázat tartalma - közös céljaink és a Balatonfüreden megvalósított tartalmak: 1. Szakmai fejlesztések a hagyományos értékekre alapozva, hagyományos módszerekkel. - Olvasásfejlesztési foglalkozás-sorozatok az általános iskolákban Folyamatos a foglalkozások megtartása január elejétől, a Radnóti Miklós, az Eötvös Loránd és a Fekete István Általános iskolákban. 8-8 fős csoportokban, a fejlesztő pedagógusok által kidolgozott program alapján dolgoznak a kiválasztott gyerekek. - Olvasókönyvek és munkafüzetek megalkotása, helytörténeti adatgyűjtés és feldolgozás Megvalósult: Füredi sétálókönyv és munkafüzet dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész és Tóth Györgyi helytörténeti könyvtáros összeállításában. Valamennyi balatonfüredi iskolai könyvtárba eljuttattuk a kiadványokat, számítva arra, hogy segítséget nyújtanak településünk megismertetésében és megszerettetésében a pedagógusoknak. 2. Az új technológiák alkalmazásával a régi és az újfajta ismeretek közkinccsé tétele a célunk: - Honlapokon keresztül elérhető digitalizált tartalmak (sajtó-képeslap- és fotódigitalizálás. Megvalósult: az 1945 előtti balatonfüredi újságok digitalizálása és honlapunkon keresztül közzététele), - A helytörténeti vagyon és tudásvagyon megosztása az interneten keresztül: hang- és videóanyagok digitalizálása és feldolgozása (Megvalósult) - Integrált könyvtári rendszerek használatának fejlesztése, gyűjteményes kötetek analitikus feldolgozása. (Folyamatos a feldolgozás március óta) - Múzeumi adatbázisok létrehozása. (Megvalósult: a HunTéka rendszer alapján működő helytörténeti-múzeumi adatfeldolgozó modul) - Helyi tudásbázisok helyi WikiPédiák létrehozása és fejlesztése. Folyamatos a feldolgozás december elejétől) A pályázat időtartama: a pályázat januárban indult, befejezése március vége, az elszámolás és beszámolás időpontja: április 30. A pályázatban résztvevő személyek: könyvtárosok, pedagógusok, helytörténészek és irodalomtörténészek, múzeumpedagógusok, informatikusok. A pályázat által érintett lakosságszám: közvetlenül kb. 60 ezer fő, az interneten keresztül érintettek száma pedig szinte megbecsülhetetlen IV.2. Gyarapítás, feldolgozás, törlés az állományból Az elmúlt években, ha kis mértékben is, de sikerült növelnünk, ill. szinten tartanunk az állomány-beszerzésre fordítható keret-összeget. Ebben nagy segítséget jelen az ún. Érdekeltségnövelő állami támogatás is. Állományunk gyarapodásának forrásai: - vásárlás szerződéses kapcsolat útján a legnagyobb kedvezményt adó online kiadói és terjesztői hálózatoktól (Könyvellátó, Alaxandra, Libri) - olvasóink ajándékba adott könyvei (évente több ezer!) - kötelespéldányok (a Balatonfüreden megjelentetett kiadványok beszolgáltatásából) A dokumentumok számítógépes feldolgozásra kerülnek a HunTéka IKR segítségével, de tovább folytatjuk a hagyományos (kézi) leltározást is. Az elmúlt években a könyvtári állomány gyarapítása, az éves vásárolt példányszám folyamatosan csökkent a könyvárak rohamos emelkedése miatt. 13

14 Különösen érvényes ez a csökkenés a gyermekkönyvtárban beszerzett éves könyvmennyiség esetében. Ugyanakkora összegért a következő évben már l %-kal kevesebb könyvet tud vásárolni a könyvtár. Ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy a megyében az 1 olvasóra fordított állománygyarapítási keret könyvtárunknak évek óta még mindig előkelő helyet biztosít a városi könyvtárak között, köszönhetően a költségvetésben gyarapításra fordítható összeg nagyságának, Jelentősen tudjuk gyarapítani állományunkat az olvasóinktól évente több ezer kötet ajándékkönyvnek köszönhetően. Az érdekeltségnövelő állami támogatás és pályázatok útján próbálunk évente egyre többet fordítani a dokumentum-állomány bővítésére. A könyvtári feldolgozó munkát 1 fő munkatársunk végzi a könyvtárban(!), a manuális és a speciális képzettséget nem igénylő munkafolyamatokban asszisztenseink és a közcélú foglalkoztatottak, valamint az önkéntesek is besegítenek. A feldolgozó könyvtáros a rendeléseket nyilvántartja, érkezteti a szállítmányokat, felszereli a dokumentumokat. A Helytörténeti Gyűjtemény számára a megrendeléseket, a vásárlásokat, a vásárolt és ajándékba, adományba kapott dokumentumok feldolgozását 1 fő helytörténész munkatársunk végzi, aki a FüredKult alkalmazásában áll ban a beleltározott dokumentumok száma: - a könyvtárban: könyvtári egységet (db) - a Helytörténeti Gyűjteményben: 35 dokumentum (!) A feldolgozott dokumentumok értéke: - könyvtárban: Ft, ebből a vásárolt dokumentumok értéke Ft. volt - a Helytörténeti Gyűjteményben: a vásárolt dokumentumok értéke Ft. volt ban az állományból törölt dokumentumok száma a könyvtárban: 1694 db volt. A július-augusztusi állományellenőrzés során hiányként jelentkező dokumentumok száma. (Felnőtt részleg, Gyermek részleg, Médiatár) Lásd: 3. sz. melléklet: Dokumentumbeszerzés (darabszámok, árak) könyvtár + helytörténeti gyűjtemény ÁLLOMÁNYELLENŐRZÉS 2013 Az állományellenőrzés rendjét a 3/1975. /VIII. 17./ KM-PM sz. együttes rendelete és az ehhez kiadott irányelv /Művelődésügyi Közlöny május 5-i sz., továbbá a 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet /a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról/ határozza meg. Utoljára 2001-ben volt könyvtárunkban állományellenőrzés. Az új igazgatói pályázat kiírása különösen időszerűvé tette a tételes ellenőrzést július-augusztus hónapban ez megtörtént, az utómunkálatok egészen december közepéig tartott. 14

15 Sajnos, nem kaptunk engedélyt a teljes körű bezárásra, bizonyos szolgáltatásokkal az olvasók rendelkezésére kellett álljunk (folyóiratkölcsönzés, internet és számítógéphasználat). Ez azt jelentette, hogy naponta 1-2 munkatársunk folyamatosan kiesett a leltározásból, ezzel is késleltetve a hosszadalmas ellenőrzést. Az állományellenőrzés során a hagyományos (raktári katalóguscédulák alapján: gyermekrészleg) és a számítógépes ellenőrzést (felnőtt részleg és arácsi fiókkönyvtár) is alkalmaztuk. Az ellenőrzés eredményeként a káló (hiányként jelentkező dokumentumok száma) bőven a megengedett határon belül maradt. Az ellenőrzött állomány nagysága: db könyvtári dokumentum volt. Megengedett hiány nagysága (Hiány mértéke:0,004%) lehet: db, az ellenőrzött állomány hiánya: db volt közel egyharmada a megengedett hiánynak. Az állományellenőrzésről készült jelentést megküldtük a fenntartónak. Következtetés: sajnos, az állomány védelme nem tökéletesen megoldott könyvtárunkban a kötelező ruhatár ellenére sokan táskákkal, csomagokkal, téli időszakban kabátban használják a könyvtári tereket. A hiányzó dokumentumok jelzik, hogy látogatóink, olvasóink között vannak, akik a köztulajdont sajátjuknak tekintik. Megoldást jelenthetne a lopásgátló kapu beépítése és a könyvek felszerelése jelzőkódokkal ez azonban több millió forintos beruházást jelentene, amelyet csak pályázati pénzzel látunk megvalósíthatónak. IV.3. Felnőtt részleg tevékenysége Olvasószolgálati tevékenység, forgalmi adatok A felnőtt részlegbe a 14 éven felüliek iratkozhatnak be. A könyvtárba beiratkozott olvasóknak a képviselő-testület döntésének köszönhetően a könyv- és folyóirat kölcsönzés továbbra is ingyenes. Könyvtárunkat az állomány összetételén, minőségén, frissességén kívül a könyvtáros kollégák szolgálatkészségén, kedvességén keresztül is minősítik az olvasók. Olvasóink döntő többsége elégedett szolgáltatásainkkal, munkatársainkkal. A év forgalmi adatai: (Felnőtt látogatók minden részlegben összesen Városi Könyvtár, Arács, strandkönyvtár) Látogatók száma: fő Napi átlagban a látogatók száma: 103 fő Kölcsönzők száma: fő Napi átlagban a kölcsönzők száma: 48 fő Az olvasószolgálatban dolgozó munkatársaink leterheltsége nagy, hiszen napi átlagban főt kell, hogy kiszolgáljanak. (óránként 8-11 fő) 15

16 Feladataik az olvasókkal kapcsolatban: - beiratkoztatás, adategyeztetés, - dokumentumok-információk keresése adatbázisokban és a saját könyvtári katalógusban, az állományban, - könyvtárközi kölcsönzés adminisztrációja, - előjegyzések rögzítése, az olvasók kiértesítése (telefonon, ben, levélben), - késő olvasók értesítése, késedelmi díjak és könyvtérítések adminisztrációja, - az olvasók tájékoztatása, válaszadás a referensz kérdésekre, - irodalomkutatás, bibliográfiák összeállítása, - dokumentumrendelés (2013-ban több mint 2000 könyvtári egységet rendeltek kollégáim), a könyvek kihelyezése, ajánlók készítése az új könyvekről a honlapra, a városi programfüzetbe. Selejtezés az állományból. - rendezvényszervezés, - könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások megtartása középiskolásoknak és felnőtt csoportoknak, - számítógépes használóképzés, - etanácsadás, ügyfélkapu használatának segítése. Sajnos, az országos tendencia a forgalmi adatokban a felnőttek körében nálunk is jelentkezik. Csökkent a beiratkozott olvasók és általában a kölcsönzők száma, viszont emelkedett a könyvet kölcsönzők száma, igaz, ők jóval kevesebb dokumentumot kölcsönöztek. Ez azt jelenti, hogy átlagosan jóval kevesebbet olvasnak a beiratkozott felnőtt olvasók. A évi statisztikai számadatok csökkenésének oka a 2 hónapos részleges zárva tartásunk a júliusi-augusztusi állományellenőrzés miatt. Arácsi fiókkönyvtár: Nagy örömünkre szolgál, hogy 2013-ban megnőtt az olvasói érdeklődés az arácsi könyvtári szolgáltatás iránt, köszönhetően két lelkes könyvtáros kollégánknak. Lásd 8. számú melléklet: Összehasonlító statisztikai adatok Arácsi fiókkönyvtár Rendezvények A felnőtt részleg olvasótermében és a könyvtár előterében 37 rendezvény volt, amelyen 1114 fő vett részt. Közreműködünk a városi nagyrendezvények könyves programjainak szervezésében, lebonyolításában is. Legjelentősebb rendezvényeink: - Köztünk élnek beszélgető-sorozat a városunkban és környékén élő, kiemelkedő tevékenységet folytató művészekkel, tudósokkal, szakemberekkel. /Vendégeink voltak: Dr. Vörös Lajos limnológus (MTA Limnológiai Kutatóintézet - Tihany); Vers József környezetvédelmi szakember Balaton-felvidéki Nemzeti Park; Dr. Pósfai Mihály akadémikus, geológus (Pannon Egyetem és VEAB - Veszprém)/ - Füredi Kis Könyv-fesztivál megrendezése: könyvbemutatók, Lipták-Örkény levelezése és Lipták emlékkönyv megjelentetése, irodalmi beszélgetések, könyvvásár a Kisfaludy galériában. - Közreműködés az Ünnepi Könyvhét rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában. - Író-olvasó találkozók Vendégeink: Fábián Janka, Fejős Éva. - Könyvbemutatók Lóczy István: balatoni útravaló fiataloknak; Németh István Péter: Németh Anna képeskönyve; Gaál Antal: Elbitangolt hétköznapjaim. 16

17 - Irodalmi estek: 150 éve született Gárdonyi Géza. - Ismeretterjesztő előadássorozatok: Világjárók - sorozat: Vasuta Gábor előadása; Csalán Egyesület életmód-sorozata. - Nyelvtanfolyam (angol). - Civil szervezetekkel közös rendezvények, előadások. (Kovászna egyesület, Kárpátalja egyesület, Füredi Játékszín Alapítvány). - Kamara kiállítások a Helytörténeti Gyűjtemény legújabb szerzeményeiből, az évfordulós írókról-költőkről. Naptárkiállítás. Bibliakiállítás. Informatikai szolgáltatások Könyvtárunkban az állomány feldolgozása, a nyilvántartás, a katalogizálás, a kölcsönzés és a tájékoztatás is teljes mértékben számítógépesített. Jelenleg 9 dolgozói munkaállomáson történik az adatfelvitel, kölcsönzés és tájékoztatás, a HunTéka Integrált Könyvtári Rendszer segítségével. Könyvtári eszközeink fejlesztésére több pályázatot is adtunk be, a könyvtár eszközparkját és berendezéseit azonban nem sikerül az igények növekedésének, illetve elhasználódásuknak megfelelő ütemben lecserélnünk, felújítanunk és pótolnunk. Utoljára 2008-ban tudtunk pályázni informatikai eszközökre!!! (TIOP as pályázat) Számítógépeink lassan elavulnak, cseréjükre nagy szükség lenne. Fejlesztésre évek óta nem kapunk önkormányzati támogatást, az érdekeltségnövelő állami támogatás 30%-a erejéig vásárolhatunk informatikai eszközöket, ami max. 1 db számítógép vásárlását 1 db elavult gép pótlását teszi lehetővé. A korábbi zenei részleg működése megszűnt, helyén számítógépes termet alakítottunk ki. Látogatóink 8 számítógépet használhatnak szövegszerkesztésre, Internetezésre. Ugyancsak pályázat segítségével hálózat nélküli (Wifi) Internet elérést is biztosítunk könyvtárunkban, saját laptoppal is dolgozhatnak olvasóink. Földszinti előterünkben fogyatékkal élő látogatóink is használhatnak speciális felolvasószoftverrel ellátott számítógépet. Informatikai szolgáltatásaink: szövegszerkesztés, nyomtatás, Internet-használat, szkennelés, CD-DVD írás, meghívók, plakátok tervezése és nyomtatása, eügyfélkapu használatának segítése, NAVA használata és filmek letöltése. Lásd 5., 7., 8., 9. sz. melléklet: A Felnőtt részleg statisztikai adatai és beszámolója 2013., Összehasonlító forgalmi statisztika ; Arácsi fiókkönyvtár és a Strandkönyvtári tevékenység statisztikája; IV.4. Gyermekrészleg tevékenysége Főbb tevékenységi csoportok: Olvasószolgálati tevékenység: kölcsönzés, tájékoztatás hagyományos eszközökkel és adatbázisokból. A látogatók beiratkoztatása, a könyvtár szolgáltatásainak bemutatása ban csökkent a gyermek-látogatók száma: (2011: 8832 fő, 2012: 9447 fő, 2013: 8279 fő). Csökkent a gyermekrészlegbe beiratkozott olvasók létszáma. (2011: 384 fő,2012: 420 fő, 2013: 342 fő). Ennek oka elsősorban a nyári 2 hónapos zárva tartásunk volt, ami miatt kimaradtak az itt nyaraló korábbi olvasóink. 17

18 A gyermekkönyvtár beiratkozott olvasói 2013-ban: 342 fő. Ebből: - a balatonfüredi (31 fő bölcsődés, 76 fő óvodás, 184 fő iskolás), valamint - a környező települések gyermekei: Csopak (3 fő), Veszprém (6 fő), Tihany (7 fő), Nemesvámos (13 fő). - jelentős a nyaraló gyerekek száma: 22 fő. Szabadidős programok, táborok szervezése: olvasótáborokat szervezünk immár 20 éve, az ország különböző részeire, amelyek irodalmi-történelmi hagyományai illeszkednek a gyermekek tananyagához, olvasmányaihoz ban táborhelyünk a Csepel-szigeten volt, Szigetszentmártonban. Kapcsolattartás társintézményekkel és civil szervezetekkel. Együttműködünk a Nagycsaládosok Egyesületével, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyámhivatallal. Jó a kapcsolatunk az általános és középiskolákkal, az iskolai könyvtárosokkal. Szakmai segítséget nyújtottunk a Radnóti Miklós Általános iskola iskolai könyvtárának átrendezésében, a könyvek selejtezésében; az Eötvös Loránd Általános Iskola könyvtárában az új integrált könyvtári rendszer (HunTéka) betanításában. Könyvtár-pedagógia tevékenység: könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások, rendhagyó órák óvodásoknak és általános iskolásoknak. Rendezvények: hagyományos és új rendezvények szervezése, lebonyolítása. (Andersen meseíró és mesemondó verseny, Füred-köszöntő területi vers- és prózamondó verseny, Takarékossági vetélkedő, Kedvenc könyvem, mesém, Világjárók-sorozat, Művészcsaládok, Őszi Könyvtári Hét, Ünnepi Könyvhét, Gyermekkönyvhét, stb.) Kiállítások szervezése: kamara-kiállítások a könyvtár földszintjén: gyermekalkotásokból, olvasóink által felajánlott témákból. (Gárdonyi-olvasónapló kiállítás, Biblia-kiállítás) Kiadványok előkészítése: Hónapló - gyermek folyóirat kiadása havonta, rejtvényfüzetek, olvasónaplók irodalmi, történelmi évfordulókhoz kapcsolódóan. Pályázatírás: NKA-s és TÁMOP-os pályázatok előkészítése az olvasásfejlesztés, könyvkiadás, technikai és szakmai eszközfejlesztés érdekében. Lásd: 6. sz. melléklet: Statisztikai adatok ( ) és beszámoló a gyermekkönyvtár évi tevékenységéről Lásd: 7. és 8 sz. melléklet: Összehasonlító statisztikai adatok a Városi Könyvtár (gyermek és felnőtt részleg), valamint az arácsi fiókkönyvtár működéséről IV.5. A Játszószoba tevékenysége őszén ismét régi helyére költözhetett vissza a Játszószoba, az egykori Piros iskola épületébe. Közel másfél millió forintos fejlesztéssel (pályázati keretből) újítottuk fel a teljes berendezést. Használói 3-14 éves korú gyermekek, elsősorban hagyományőrző, kézműves és egyéb szabadidős tevékenységekkel várjuk őket től több játszóház-vezető váltotta egymást, Gyarmatiné Szabó Dóra Gyes-e, Gyed-e idején. Ez nem tett jót a látogatottság folyamatosságának, valamint az sem, hogy az elmúlt 3 évben kétszer kellett költöztetni a Játszószobát. Év: Látogatók száma Nyitva tartási napok száma Átlagos látogató szám 2012: fő 202 nap 13,8 fő/nap 2013: fő 232 nap 13,7 fő /nap 18

19 A látogatói létszám növekedése jelentős az előző évhez képest. Ez köszönhető annak is, hogy őszén ismét munkába állt korábbi játszóház-vezetőnk, akinek személyisége és szakmai tudása megnyerő a szülők és gyermekek számára. Együttműködünk a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyámhivatallal a Nagycsaládosok Szivárvány Egyesületével, az óvodákkal és az általános iskolákkal. Lásd: 11. sz. melléklet: Játszószobai beszámoló és statisztika IV.6. Strandkönyvtári tevékenység nyarától működtetjük szolgáltatásunkat, az ÚMFT TIOP /1. számú pályázat keretén belül vásárolt számítógép segítségével, internetes kölcsönzéssel bonyolítottuk a kölcsönzést és a tájékoztatást a Kisfaludy strandon. A Probiótól kaptunk helyiséget, ha kicsi is, de jól zárható és megfelelő védelmet biztosít a kölcsönözhető dokumentumoknak és a technikai eszközöknek. Sajnos, 2013-ban az Esterházy strandon az előzetes megbeszélés ellenére nem kaptunk a kölcsönzéshez megfelelő helyiséget. A 2012-ben működtetett strandkönyvtár a bejárat felett, az emeleten közös használatú volt a parkoló-őrökkel, az illemhelyet nyitva tartási időn kívül használták a szomszédos büfé vendégei is. A könyvtári állomány, a berendezések védelme egyáltalán nem volt megoldott, ezért a kölcsönzéshez számítógépet sem használtunk ban nem indítottuk el a strandkönyvtári szolgáltatást az Esterházy strandon. A Kisfaludy strandkönyvtár berendezésére, új bútorokra a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) Könyvtári Szakkollégiumának eszközbeszerzési pályázatán nyertünk pénzt 2011-ben. A strandkönyvtár választéka: könyvek: felnőtteknek és gyerekeknek szóló szépirodalmi művek (mesék, versek, regények, novelláskötetek), népszerű ismeretközlő irodalom, folyóiratok mindez magyar, német és angol nyelven is. Több alkalommal szerveztünk könyvtári rendezvényt a strandon: kézműves foglalkozást tartottunk családoknak hetente többször is, meseolvasást az érdeklődő kicsiknek. A strandkönyvtári szolgáltatást júniusban 2 fő közcélú dolgozóval, júliusban és augusztusban 2 fő egyetemistával, diákmunka keretében biztosítottuk. A foglalkozások lebonyolításában önkéntes diákok vettek részt, a Lovassy László Gimnáziumból (Veszprém) Lásd: 9. sz. melléklet: Strandkönyvtár statisztikája 19

20 V. KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK Szakmai szervezetek: Könyvtárunk tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, a Könyvtári és Informatikai Szövetségnek, a Honismereti Szövetségnek mindhárom szervezettől szakmai segítséget, tanácsadást kapunk, lehetőség van továbbképzéseken, szakmai napokon történő részvételre ban több könyvtáros szervezetet is vendégül láthattunk, közös szakmai programot szerveztünk velük: - MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója: 2 napos szakmai tanácskozás Veszprémben és Balatonfüreden. A könyvtár és a Játszószoba meglátogatása, füredi séta. - MKE Heves Megyei Szervezete és a Heves megyei könyvtárosok küldöttsége: Látogatás a Jókai Mór Emlékházban és a Helytörténeti Gyűjteményben, füredi séta. - MKE Győr - Moson Sopron Megyei Szervezete: látogatás a könyvtárban. Ezek a látogatások erősítik bizalmunkat abban, hogy jól végezzük munkánkat, mások számára is példa értékű a füredi könyvtár működése. Oktatási-nevelési intézmények: Jó a kapcsolatunk a város és a környező települések oktatási-nevelési intézményeivel, több közös pályázatot adtunk be sikerrel. Jelenleg is élő közös pályázat: TÁMOP A-11/1 olvasásfejlesztési programsorozat, irodalmi szöveggyűjtemény és munkafüzet megjelentése általános iskolai tanulók számára. Együttműködési megállapodást kötöttünk 3 intézménnyel a pályázatok lebonyolítására. (Balatonfüred: Eötvös L.Ált. Isk., Radnóti M. Ált. Isk., Fekete István Ált.Isk.) Önkéntes munkára szerződést kötöttünk 2 veszprémi és 2 balatonfüredi középiskolával. Középiskolás diákokat fogadtunk: - a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumból (2 fő) - Lovassy László Gimnáziumból (32 fő). - a Szent Benedek Gimnáziumból (2 fő). A diákok részt vettek a könyvtári állományellenőrzésben, a Játszószobai túratáborban, a kézműves foglalkozásokban, a strandkönyvtár működtetésében és a játék-foglalkozásokon. A lovassy-s diákoknak 2013 szeptember végén füredi kisvonatozással és múzeumlátogatással köszöntük meg munkájukat. A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumból csak 2013 őszén jelentkeztek diákok, őket a évi tavaszi-nyári tevékenységekbe vonjuk be. Rendezvényeinkhez vendégként, közreműködőként felkérjük az intézmények, szervezetek vezetőit, munkatársait, diákjait is, akik szívesen veszik felkérésünket. Pl.: (Ferencsik J. Zeneiskola: Olvasóink muzsikálnak - programsorozat, rendezvényeken közreműködés.) Az oktatást-nevelést segítő intézményekkel évek óta kölcsönösen segítjük egymás munkáját: Városi Gyámhivatal, Gyermekjóléti Szolgálat. 20

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkaterve. 2. Huszár Gábor polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 3. Egyes külföldi állampolgárok Szentgotthárdon

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2010. évi szakmai beszámolójának, és 20 ll. évi munkatervének tudomásul vételéről A Fővárosi

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Módosítások jegyzéke... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A stratégiai tervezés célja... 4 1.2. A könyvtár bemutatása... 4 1.2.1.

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 2011. április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, 2011. június 23. száma: 115/2011. kt. határozat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Főváros Szabó Ervin 2012. évi beszámolójáról és 2013. évi munkatervéről szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009.

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009. 6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól.../2009. (...) KT. rendelethez Szatymaz

Részletesebben

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2011 1 1. ÁTTEKINTÉS 4 2. VEZETÉSI FELADATOK 4 2.1. Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás 4 2.2. Szabályzatok 5 2.3. Gazdálkodás

Részletesebben

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros P 2011. évi retrospektív szám annon Könyvesház A Veszprém megyei könyvtárak tájékoztatója Gratulálunk! 2011. január 22-én, a Magyar Kultúra napja alkalmából Bibliotéka Emlékérem díjat kapott Egyházy Tiborné

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2010. január 1. Készítette: dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató Jóváhagyom: Borkai Zsolt polgármester 1 A

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 041; 531 042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com Iktatószám: 6001/2013. 11. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A világban zajló gazdasági válság, a Magyarországon tapasztalható válság jelenségek, a gazdasági visszaesés, az ország pénzügyi helyzetéről hallható információk, az önkormányzati

Részletesebben

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás...

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás... 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 3. Szervezeti kérdések:... 4 3.1. Szervezeti, személyi változások... 4 4. Gyűjteményszervezés állományépítés... 4 4.1. Tájékoztatószolgálat,

Részletesebben