Szállítási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szállítási szerződés"

Átírás

1 Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről a.. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Eladó, valamint a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövid neve: TIG Nonprofit Kft. Székhely: 1053 Budapest, Vámház krt. 2. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli:.... mint Vevő Együttesen, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: PREAMBULUM Szerződő Felek megállapítják, hogy Vevő án kelt a TIG Nonprofit Kft évi vetőmagkészletének tartalékolására pályázatot írt ki, mely eljárás eredményeképpen a fent megnevezett Eladó jogosult a Vevővel a szerződés tárgyának teljesítésére a szerződést megkötni. I. Beszerzés 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1.1 Az Eladó eladja a Vevő pedig megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonát képező. kg (mennyiségi tolerancia +/-10%, a Vevő választásában) évi termésű és fémzárolású 2. pontban részletezett vetőmagokat. 1.2 A betárolásra kerülő és az Eladó kizárólagos tulajdonát képező per, teher és igénymentes, valamint GMO-, kórokozó- és kártevőmentes- árunak meg kell felelnie az adott faj vetőmagjára vonatkozó érvényben lévő (és a betároláskor aktuális) Vetőmagtörvény előírásainak és egyéb a vetőmagelőállítást és kereskedelmet szabályzó rendelkezéseknek: A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004 (IV.21) FVM rendelet, valamint A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV.22.) FVM rendeletben meghatározott jogszabályi előírásoknak, mely alapján a mennyiséget és a minőséget az Eladó a betárolás előtt a 2.1 pontban foglalt okmányokkal igazolja. 1.3 A betárolást megelőzően az adott fajta pontos mennyiségét (fémzárszámonkénti bontásban) az Eladó előzetesen írásban közli a Vevővel. 1.4 Amennyiben az Eladó saját jogú minősítésű vetőmagtételt ajánl fel betárolásra, úgy az adott fémzároltató és minősítő társaságra vonatkozó NÉBIH nyilvántartás hatályosságára vonatkozó 30 napnál nem régebbi hatósági ellenjegyzéssel/kiállítással ellátott írásos igazolást az adott tétel betárolását megelőzően megküldi a Vevő részére. 1.5 Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az érintett növényfajták vetőmagtételei nem tartalmaznak olyan természetes szervezetet, illetve nem állnak olyan természetes szervezetből, amelyben a génállomány géntechnológiai módosítás által változott meg, ideértve ennek a szervezetnek a módosítás következtében kialakult tulajdonságot továbbvivő utódait is. Amennyiben jelen szerződés érvényessége alatt hatályos törvényi rendelkezés jelenik meg GMO vizsgálat kötelezőségére vonatkozóan, úgy a vizsgálat 1/12

2 költsége a teljes időszak során az Eladót terheli. Eladó a Vevő saját telepén történő tárolása esetén köteles írásban megadni azon tételek fémzárszámát, mennyiségét és zsák db számát, amelyek speciális - pld. biotermesztés - alapjául szolgálnak (esetleges terménygázosítás, minőségvédelem, stb. szempontjából). 2. A VÉTELÁR 2.1 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megnevezett vetőmagok mennyisége és egységára az alábbi értékű, mely a Felek részéről előzetesen egyeztetett, a 4. pontban megjelölt telephelyre leszállítva, vetőmagminősítő okmányok (saját jogú minősítés, NÉBIH által kiadott vetőmagminősítő bizonyítvány, vizsgálati értesítő) alapján, szabványos minőségben értendő. A beszállítással és a hatósági, vagy hatósági engedélyhez kötött vizsgálatok során felmerülő összes költséget az Eladó viseli. Vetőmag Növényfaj/fajta/hibrid Mennyiség Egységár Érték kg +/-10% Ft/kg Ft+/-10% Összesen: Áfa 27% Bruttó A szerződés értéke kg tekintetében....,-ft +..,-Ft Áfa, összesen:,- Ft, azaz. Forint. (Fordított ÁFA hatálya alá tartozó áru tekintetében az árut terhelő ÁFA megfizetésére jelen szerződés Vevője kötelezett a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint) 3. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: Jelen szerződés teljesítési határideje: JANUÁR Felek megállapodnak abban, hogy részteljesítést és arányos részszámlázást a teljesítés során kölcsönösen elfogadnak. 3.2 A felek megállapodnak abban, hogy a tervezett telephelyi tárolás tárgyában a betárolás megkezdése előtt (a Vevő tároló kapacitásának alakulása függvényében) írásban egyeztetnek. 3.3 A Vevő saját tulajdonú telephelyére történő Eladó általi szállítás esetén a szállítás ütemezését Eladó a szállítás megkezdése előtt köteles a Vevővel közvetlenül egyeztetni. Eladó a telep ügyfélforgalmi rendjétől eltérő nyitvatartási igényét legalább 2 munkanappal megelőzően köteles jelezni a Vevő felé, továbbá csatolja a vetőmagminősítő okmányok/bizonyítványok másolati példányait. Vevő a gépkocsik rendszámának megadása nélkül vagy nem az előre megadott, időben és mennyiségben kiállított gépjárművekről az áru átvételét jogosult megtagadni, melynek bekövetkezte esetén az esetlegesen felmerülő Eladói késedelemből eredő jogkövetkezményekért az Eladó köteles helytállni. 4. A teljesítés és tárolás helye: 4.1 A teljesítés helye a 2. pont szerinti érték minimum 50%(+/-5%) vonatkozásában a Vevő saját tulajdonú TIG Nonprofit Kft. telephelye (Címe:..; Telepi vezető:.., telefon/fax:..), míg a fennmaradó értékben a betárolás megkezdése előtt a Vevő által vagyonbiztonsági szempontból személyesen megvizsgált, véleményezett és jóváhagyott a jelen szerződés preambulumában megjelölt vetőmagpályázathoz csatolt adatlapon feltüntetett Eladó tulajdonát/bérletét képező, napi 24 órás őrzés-védelemmel ellátott. telephelye (Címe:.., Telepi vezető/felelős:., Telefon/fax:..). Amennyiben az Eladó által felajánlott telephely a TIG vagyonbiztonsági feltételeinek nem felel meg, úgy a teljes készlet betárolása a Vevő fenti telephelyére történik. A Vevő saját tujlajdonú telephelyen történő tárolt és visszavásárlásban érintett készlettel összefüggően a szükséges biztosításokat megköti. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Eladó tulajdonát képező telep vonatkozásában külön okiratba foglalt Tárolási megállapodást kötnek. 2/12

3 4.2 A szerződéskötést követően a felek kötelesek egyeztetni a betárolások tervezett telephelyi értékmegosztása tekintetében. MENNYISÉGI ÁTVÉTEL: Az Eladó és a Vevő képviselőinek jelenlétében a 2. pontban foglalt vetőmagminősítő okmányok szerint fémzárszámonkénti zsák db számlálással, illetve indokolt esetben kontrollmérlegeléssel, valamint cégszerű aláírásukkal ellátott Vevő által rendszeresített betárolójegy, illetve átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett a tárolás helyén történik. MINŐSÉGI ÁTVÉTEL: Az Eladó a betárolás előtt a 2. pontban foglalt vetőmagminősítő okmányok szerint igazolja a teljesítés helyén a felek képviselőinek jelenlétében. Az eredeti vetőmagminősítő okmány a számla mellékletét képezi. A betárolandó vetőmagkészletnek és csomagolásának épnek, egészségesnek az áru fajtájára jellemző állagúnak (szín, szag, kártevőmentesség a látható helyeken pld. zsákvarratnál, stb.) kell lennie. Minőségi kifogás esetén Vevő az árut nem veszi át. 4.3 Átvételkor különösen az alábbi jellemzők kizáró okot képeznek a vetőmag átvételben: átnedvesedett, szennyezett raklapon szállított, sérült, szakadt, sérült címkéjű, vagy címke nélküli, rovarkártevővel, rágcsálókártétellel szennyezett, dohos, nem fajtára jellemző szagú, stb. zsákos áru. Ha a Vevő az átadásátvételkor sérülést, hibát vagy hiányt észlel a sérült vagy hibás áru átvételét megtagadhatja. A sérülés, hiba vagy a hiány leírását a felek kötelesek jegyzőkönyvben rögzíteni. A jegyzőkönyvben felvett hiányossággal érintett mennyiséget az Eladó a teljesítési határidőn belül köteles pótolni, ellenkező esetben az érintett mennyiség tekintetében a felek a szerződést meghiúsultnak tekintik, és az Eladó a Vevő részére a 22. pontban meghatározott kötbér fizetésre kötelezett. 4.4 A vetőmag rejtett (pld. feldolgozási, csávázási, az áruban a fémzároláskor ki nem mutatott kórokozók, kártevők jelenléte, nem kellő magnedvességnél történő zsákzárás, GMO szemtartalom stb.) hibáiért az Eladót terheli a felelősség. Az ebből eredő károkért a Vevő nem vállal felelősséget Készlet átvételének visszautasítása esetén a Felek észrevételeiket jegyzőkönyvben rögzítik. 4.5 A Vevő telephelyére történő betárolás esetén Eladó a vetőmagtételeket a faj sajátosságainak megfelelően egységrakományként raklapokon rögzítetten adja át. A göngyöleg és raklap érték nélkül kerül átadásátvételre, Eladó részére történő visszaszolgáltatásnál ugyancsak díjmentesen kerül átadásra. 4.6 A Vevő telephelyén történő átadás-átvételkor a szállítólevélen/mérlegjegyen a gépkocsivezető olvasható aláírásán kívül a vezetői engedély vagy személyi igazolvány számát és a menetlevél számát is fel kell tüntetni. A számlán feltüntetett teljesítés időpontja a /rész/teljesített mennyiségre vonatkozó átadásátvételi jegyzőkönyv felvételének napja. 4.7 A Vevő telephelyén lévő árumozgatás költsége (betárolási költség): 550,-Ft/to+áfa, amely a Vevő számlája alapján az Eladót terheli. Indokolt raktárfertőtlenítés és tárolt áru kezelés esetén a Vevő az Eladó részére jelzi ennek idejét, az alkalmazandó vegyszer és hatóanyag nevét, amelyet az Eladó a kezelés előtt írásban visszaigazol. Visszaigazolás hiányában a Vevőt semmilyen felelősség nem terheli. 4.8 Vevő telephelyi betároláskor az áru átvétele idején az Eladó és a Vevő képviselője a tételeket előírásoknak megfelelően megmintázza (MSZ-7145). A tételenként közösen vett öntapadó ragasztószalaggal lezárt 3-3 mintát mindkét félnek aláírásukkal hitelesítenie kell és a mintavételi jegyzőkönyvet a tételenként vett 3 db mintához csatolni szükséges. A levett tételekből tételenként 1 db minta az Eladó részére átadásra kerül. Vevő telephelyi betárolásnál az Eladó az 1. pontban foglaltak alapján igazolt minőségi paraméterekért a szerződés érvényességi idején belül bármely időszakban történő kitárolásnál szavatosságot vállal. 4.9 Amennyiben az áru beszállítása nem a Vevő saját telephelyére, hanem az Eladó által megjelölt telephelyre történik, úgy a készlet akár a teljes leszerződött mennyiség akár részmennyiség - átadás-átvételéről jegyzőkönyv felvételére kerül sor, melyet az Eladó és a Vevő képviselői írnak alá a teljesítés helyén A teljesítés akkor tekintendő befejezettnek, ha a szerződés tárgya a fent nevezett teljesítési helyre maradéktalanul betárolásra kerül, és annak tényét a szerződő felek képviselői átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével (Vevő telephelyére történő betárás esetén szállítólevéllel), valamint a Vevő által rendszeresített betárolási bizonylattal dokumentálták. 3/12

4 Vevő telephelyére történő betárolás esetén további feltétel a közös mintavételezés és az erről készített jegyzőkönyv mindkét fél részéről történő aláírása. A Vevő, illetve az Eladó telephelyére történő betárolás esetén az áru tulajdonjoga a Vevőre az áru átvételével száll át. 5. A Fizetés módja: 5.1. A Vevő a teljesítést követően, az Eladó által szabályszerűen kiállított, alább felsorolt mellékletekkel felszerelt számla ellenében, annak Vevő általi kézhezvételétől számított 10 banki napon belül átutalás útján teljesíti az Eladó szerződésben megadott számlaszámára, melynek során az esetlegesen fennálló követelését jogosult beszámítani. A Számla kötelező mellékletei: A.) Vevő telephelyi betárolás esetén a Vevő által elfogadott alábbi dokumentumok: - Vevő betárolási jegye/i/ (tároló telep tölti és küldi meg); - a teljesítést igazoló a teljesítés helyén kiállított átadás-átvételi jegyzőkönyv; - Eladó és Vevő által közösen kiállított mintavételi jegyzőkönyv (tároló telep tölti ki és küldi meg); pont szerinti előírásoknak megfelelően kiállított eredeti vetőmagminősítő okmány/ok/. Eladó telephelyi betárolás esetén, a Vevő által elfogadott alábbi dokumentumok: - Vevő betárolási jegye/i/; - A teljesítést igazoló a teljesítés helyén kiállított átadás-átvételi jegyzőkönyv; pont szerinti előírásoknak megfelelően kiállított eredeti vetőmagminősítő okmány/ok/. - érvényes tárolási szerződés; - biztosítási kötvény és engedményező nyilatkozat (tárolási szerződés melléklete). 5.2 Hiányosan felszerelt számlára az okmányok maradéktalan megérkezéséig-- a Vevő fizetést nem teljesít. Az Eladó egyúttal tudomásul veszi, hogy a fenti okmányok esetleges hiányosságából adódó késedelmes fizetésért a Vevő mindennemű felelősségét kizárja. 5.3 A Vevő kizárólag az Eladó részére teljesít, engedményezésnek helye nincs. II. Visszavásárlás 6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés Vevője a jelen szerződés Eladója javára a szerződés szerinti fizikai betárolástól kezdődően január 31-ig visszavásárlási jogot biztosít. A kikötött határozott időtartamon belül a jelen szerződés Eladója a jelen szerződés Vevőjéhez címzett, írásbeli jognyilatkozattal gyakorolhatja a visszavásárlás jogát, mely a jelen szerződés Eladója által betárolt teljes mennyiségre vonatkozik. Az I. rész tárgyát képező áru visszavásárlására jelen szerződés Eladója jogosult a fentiek szerint, melynek egyik feltétele a jelen szerződés Vevő Alapítójának az áru eladására vonatkozó engedélye. 7. Jelen szerződés Vevője tárolási lehetőséget biztosít a jelen szerződés Eladója számára, valamint az Eladó telepén történő tárolásnál a felek külön okiratban Tárolási szerződést kötnek. 8. A visszavásárlási jog gyakorlása esetén jelen szerződés feltételei az alábbi eltérésekkel alkalmazandók. A visszavásárlási ár a 2. pont szerinti vételár és a felár érték összege. 9. Jelen szerződés Eladója a jelen szerződés I. részében foglaltak alapján betárolt és a jelen szerződés Vevőjének kizárólagos tulajdonát képező vetőmagokat előrefizetéssel megvásárolja az alábbiakban meghatározott feltételekkel: 10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés Eladója a visszavásárlási jogával él, úgy vételáron felül a jelen szerződés Vevője követeli azt az összeget, amellyel az áru értéke növekszik (felárral). A szerződő felek a felár összegét az alábbiak szerint határozzák meg: 10.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a felárszámítás a betárolást követően a jelen szerződés Eladója által kiállított számla ellenértékének a jelen szerződés Vevője által történő átutalástól (kitárolás kompenzálása esetén dátumszerűen elszámolt időszaktól) kezdődik. A felár a tárolás ideje alatt hivatalosan közzétett -az adott hónap első napján érvényben lévő- jegybanki alapkamat+2%. A visszavásárlási ár mindezek alapján a korábban a TIG Nonprofit Kft. által kifizetett vételár növelve a jegybanki alapkamat +2%/év (havi) időarányos mértékével a teljes tárolási időszakra vonatkozóan + Áfa. Az árut terhelő ÁFA megfizetésére jelen szerződés Eladója kötelezett a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint A hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat mértéke az adott hónap teljes egészére vonatkozik. 4/12

5 10.3 A visszavásárláskori vételár megfizetése előre utalással történik. Ennek megfelelően a számítás alapján az adott hónap 1-től-31-ig tart (a hónap napjainak függvényében). Tört hónap esetén 15 naptári nappal bezáróan 1/2 hónap felárérték, míg 16. naptári napon túl a havi felár a teljes hónapra kerül felszámításra. Amennyiben a felárfizetés számítása szempontjából az adott határnap munkaszüneti napra esik, úgy az első banki munkanap számít. A felár értékének meghatározásánál a számítás záró napja az áru visszavásárláskori ellenértékének TIG Nonprofit Kft. bankszámláján történő jóváírás napja. 11. A visszavásárlási ár nem foglalja magában az áru esetleges mérlegelésének, mozgatásának és szállítóeszközre történő felrakásának költségét, melynek összegét szerződő felek TIG tulajdonú telephelyi kitárolás esetén 575,-Ft/tonna+áfa kitárolási díjban állapítják meg. 12. Kitárolást megelőzően a jelen szerződés Eladója jelen szerződés Vevőjének telepe felé köteles jelezni a gépkocsik rendszámát és az elszállítás idejét. Nem az előre megadott időben és mennyiségben kiállított gépjárművekre a kitárolás nem kezdhető meg. Ennek elmaradásából a jelen szerződés Vevőjének semmiféle késedelmet és felelősséget, költséget nem áll módjában átvállalni. A szállítólevélen/mérlegjegyen a gépkocsivezető olvasható aláírásán kívül a vezetői engedély vagy személyi igazolvány számát és a menetlevél számát is fel kell tüntetni. A számlán feltüntetett teljesítés időpontja a részteljesített mennyiség kitárolásának utolsó napja. 13. Jelen szerződés Vevője a saját telepről az írásbeli kiadási engedély megküldési dátumát követő 10 naptári napon túli továbbtárolás esetén 400,-Ft/m2/hét+áfa tárolási díjat számít fel. Jelen szerződés Eladója felé. Minden megkezdett hét teljes hétnek számít a továbbtárolás díjfizetésének szempontjából. 14. Visszavásárlási határidő: január Szerződő felek megállapodnak abban, hogy részteljesítést, és arányos részszámlázást kölcsönösen elfogadnak egymástól. Kitárolási igény esetén jelen szerződés Vevője proforma számlát állít ki és küld meg jelen szerződés Eladója részére. Jelen szerződés Vevője, az általa megjelölt bankszámlára beérkezett összegről előlegszámlát állít ki, és 3 munkanapon belül a kitárolásra vonatkozó engedélyt írásban megadja jelen szerződés Eladója felé, mivel árut kitárolni csak ennek alapján lehet. A végszámla elkészítésére és megküldésére a kitárolások ütemében, a kitárolási bizonylatok megérkezését követően -a teljesítési dátumok figyelembe vételével- kerül sor. 16. A visszavásárlási jogra megállapított határidőn belül jelen szerződés Vevője a jelen szerződés tárgyát képező árut kizárólag a visszavásárlási jogosult a felhívástól számított 8 napon belüli erre irányuló írásbeli visszavásárlási nyilatkozatának hiányában értékesítheti. 17. Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy az áru visszavásárlása esetén jelen szerződés Vevője az áru kiadását követő 15 napon belül köteles a számviteli szabályoknak és áfatörvénynek mindenben megfelelő végszámlát kiállítani, melynek során az áru visszavásárlási árát a vételár és a felár együttesen alkotja. A teljesítés időpontja az áru elszállításának napja. 18. Szerződő felek megállapodása alapján az áru tulajdonjoga jelen szerződés Eladójára a visszavásárlási ár maradéktalan megfizetését követően a jelen szerződés Vevője által kiállított kitárolási engedély kézhezvételével száll át. A mennyiségi átvétel jelen szerződés Vevője, illetve a jelen szerződés Eladója telephelyén végleges. A telephelyről a kitárolás a vetőmagminősítő okmányok szerinti hiteles göngyöleg és mennyiség alapján (amely mennyiség kerül feljegyzésre a szállítólevélre/kitárolási jegyre) a megadott kitárolási engedély mellett folyamatosan történik. Indokolt esetben az érintett felek képviselőinek jelenlétében, valamint OMH által hitelesített közúti hídmérlegen, gépjárművenként üres-tele mérlegeléssel, vagy raktári mérlegeléssel is történhet az ellenőrzés. Sértetlen zsákos áru esetén a kitárolt mennyiség megállapítása fémzárolási tételszám szerinti; zsák db szám és zsákon lévő címkén feltüntetett vetőmagsúly szorzata alapján. Ezen mennyiség kerül felvezetésre a jelen szerződés Vevője által erre a célra rendszeresített kitárolási jegy(ek)re. A minőségi átvétel a jelen szerződés Vevője, illetve jelen szerződés Eladója telephelyén történik (indokolt esetben a szerződő felek képviselőjének jelenlétében). Tekintettel arra, hogy az árut jelen szerződés Eladója adta el és vizsgáltatta be a jelen szerződés I. része alapján, így az áru ismert és elfogadott minőségben kerül átadás-átvételre. A kiszállítás alkalmával csak annak beazonosítására 5/12

6 kerül sor. A kitárolást követően jelen szerződés Eladója sem mennyiségi sem minőségi reklamációt nem érvényesíthet jelen szerződés Vevőjével szemben. III. További rendelkezések a szerződés tekintetében 19. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKA: 19.1 Eladó a szerződés tárgyát képező áru értékét teljes egészében lefedő biztosíték nyújtására kötelezett a Vevő részére. A biztosíték fedezeti értéke az Eladó szerződésszegése, illetve az áru minőségével és mennyiségével kapcsolatban keletkező Vevői követelés kielégítésére nyújt fedezetet Váltó: Eladó a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének biztosítékául az áru nettó értékének 150%-ára vonatkozó, azaz.,-ft Forint.. Forint értékű megtekintéskor esedékes, forgatható, a váltón megjelölt pénzintézetnél (mely megegyezik az Eladó által jelen szerződésben megadott bankszámlaszámmal) bejelentett módon cégszerűen aláírt saját váltót (fedezeti váltót) bocsát a Vevő rendelkezésére óvás nélkül nyilatkozattal. A szabályszerűen kiállított és a Vevő részére átadott váltó akkor tekinthető Vevő részéről elfogadottnak, ha a Vevő az Eladó részére ezt írásban visszaigazolja. Váltó biztosítékként való felhasználásának részletes szabályait a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező váltómegállapodás tartalmazza. A váltót az Eladó legkésőbb a szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül a Vevő részére átadja és annak befogadását a Vevő visszaigazolja. A váltó 8 munkanapon belüli be nem nyújtása szerződésszegésnek minősül, jogkövetkezményt vonhat maga után. A Vevő jogosult az Eladóval szembeni, jelen szerződésből eredő bármely követelését a váltómegállapodás szerint kiállított váltó felhasználásával kielégíteni. 20. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG: 20.1 A Felek megállapodnak és lehetőséget biztosítanak arra, hogy telephelyeiken kölcsönösen, időközönként megtekintik a tárolt készletet és jegyzőkönyvben rögzítik az ott tapasztaltakat, javaslatokat írásba foglalják Felek lehetőséget adnak egymásnak a jelen szerződés rendelkezéseinek egyedi megtárgyalására és módosítására azzal, hogy a szerződés módosítása kizárólag írásban lehetséges Eladó vállalja, hogy a jelen szerződést postafordultával cégszerű aláírással ellátva Vevő részére visszaküldi és előzetesen faxon/ útján is megküldi Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy adataik változásáról haladéktalanul értesítik egymást, ellenkező esetben a legutoljára megadott címre megküldött értesítés joghatályosnak tekintendő Értesítések postai úton, fax vagy visszaigazolt útján küldhetőek. Felek mindazon értesítése joghatályosnak minősül, amelyet Felek alábbi címére illetve faxszámára, vagy a címzett Fél által a másik Féllel előzetesen közölt címre illetve faxszámra küldtek el: (1) Eladó részére: Cím: Illetékes: Telefon: Fax: (2) Vevő részére: Cím: 1053 Budapest, Vámház körút 2. Illetékes: Lelkes Zoltán Telefon: Fax: Szerződő felek a postai úton feladott a szerződéssel, valamint ehhez kapcsolódó lényegi információikat tartozó leveleiket elektronikus úton történő továbbítás mellett tértivevényes küldeményként is kötelesek 6/12

7 feladni, mely értesítés a tértivevényen szereplő átvételi napon minősül kézbesítettnek. A küldemény a második sikertelen kézbesítésétől számított 5. napon kézbesítettnek minősül. A postai úton feladott közléseket különös tekintettel a szerződés megszüntetésére vonatkozó értesítésre annak postai feladásától számított 5. munkanap elteltével kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a postai küldeményt a címzett ismeretlen, elköltözött, nem kereste jelzéssel érkezett vissza, vagy a címzett a küldemény átvételét megtagadta Fax útján küldött értesítés kézbesítésének napja a fax elküldésének, míg az útján küldött értesítés napja az fogadásáról való visszaigazoláson szereplő nap. Amennyiben a fogadó fél az fogadásáról visszaigazolást nem küld, úgy az útján küldött üzenet a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek. 21. VIS MAIOR: 21.1 Szerződő felek kölcsönösen mentesülnek egymással szembeni kötelezettségeik alól, ha a vetőmag szállítását a szerződés megkötését követő időszakban felmerült elkerülhetetlen és előre nem látható körülmények (vis maior) 30 napot meghaladóan folyamatosan akadályozzák vagy késleltetik. Vis maior esetnek számít, de nem kizárólag erre korlátozódik: földrengés, villámcsapás, árvíz, tűzvész, tornádó, jégverés, háború, forradalom, sztrájk, szabotázs, állami, hatósági beavatkozások, ki- be és átszállítási tilalmak. Vis maior és hasonló események esetén az illetékes fél, aki arra hivatkozni akar, köteles a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni annak felmerülésétől és ezt követően köteles a vis maiort igazoló hivatalos hatósági igazolást a másik félnek megküldeni. Vis maior helyzet fennállásáig az érintett fél mentesül a szerződéses kötelezettség alól, annak vis maior helyzet megszűnését követően a felek a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeiket kötelesek teljesíteni, ha csak a felek kétoldalúan, írásos formában másképpen nem állapodnak meg. A vis maior fennállását a feleknek hitelesen igazolni kell a másik fél részére. 22. KÖTBÉR: 22.1 Amennyiben Eladó a szerződés szerint meghatározott áru mennyiséget, a megadott határidőre, a megadott minőségben nem, vagy csak részben szállítja le Vevő részére, úgy Vevő jogosult az Eladóval szemben kötbért érvényesíteni. Amennyiben a szerződésszerű teljesítésre Vevő Eladó részére póthatáridőt biztosított és az is eredménytelenül telt el, a Vevő a jelen szerződéstől választása szerint elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani jogosult. (a.) Nem szerződésszerű (mennyiségi és/vagy minőségi) teljesítés esetén Vevő jogosult Eladótól a szerződésben meghatározott bruttó vételár 20%-ának megfelelő kötbért követelni a nem vagy nem szerződésszerűen teljesített mennyiségre vetítve. (b.) 10 napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén Vevő jogosult Eladótól teljes mennyiségre vetített bruttó vételár 3%-ának megfelelő napi kötbért, legfeljebb azonban a bruttó vételár 20%- ának megfelelő kötbért követelni. (c.) Felek rögzítik, hogy a késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér együttesen is alkalmazható. Késedelmes teljesítés esetén Vevő jogosult a kötbért, illetve a kötbért meghaladó kárát Eladóval szemben érvényesíteni. 23 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 23.1 Felek kijelentik, hogy ellenük végelszámolás, felszámolási eljárás, csődeljárás, illetve végrehajtási eljárás folyamatban nincs, valamint nincs tudomásuk arról, hogy ilyen eljárásokat kívánna bárki is indítani ellenük. Felek kijelentik továbbá, hogy érvényes adószámmal rendelkeznek. Kijelentik továbbá, hogy amennyiben tudomást szereznek az ellenük megindított eljárásokról, erről a másik felet írásban haladéktalanul tájékoztatják Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatálya alatt bankszámláiban történt változásról különös tekintettel új bankszámla nyitásáról, illetve bankszámla megszüntetéséről hitelt érdemlő módon haladéktalanul a Vevőt értesíti Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott ügylet/szolgáltatás, mint tevékenységi kör gyakorlása az adóhatósághoz bejelentésre került, a tevékenységet a szükséges egyéb engedélyek (további hatósági, Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács tagság, stb.) birtokában végzi Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindenkor jóhiszeműen és a tisztességes piaci magatartás keretében, a kölcsönös gazdasági és jogi érdekek, valamint egymás jó hírnevének 7/12

8 figyelembevételével és megóvásával működnek együtt, a mindenkori, a tevékenységükkel érintett terület jogi, magatartási és etikai szabályainak betartása mellett Szerződő felek érintett munkavállalóikat a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeikről kötelesek tájékoztatni és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy minden olyan üzleti titkot, vagy bizalmas információt, amely a birtokukba jutott, időbeli korlátozás nélkül, különös gondossággal kezelnek, és azokkal semmilyen formában nem élnek vissza. Az üzleti titok védelme különösen érvényes az üzleti dokumentumok tekintetében, melyet Felek kizárólag e szerződés teljesítéséhez szükséges és megengedett mértékben használhat fel. Titoktartásra vonatkozóan az Eladó a jelen szerződés 2. sz mellékletét képező Titoktartási nyilatkozatot írja alá, melyet a szerződés aláírásakor a Vevő részéről együttes cégképviselet esetén- az érintettek a szükséges nyilatkozatszámban írnak alá Üzleti titoknak minősül a Ptk. 81. /2/ bekezdésében meghatározottakon túlmenően minden olyan nem szabad felhasználású információ, anyag, tény, adat eljárás vagy módszer, amely bármilyen módon a Felek tudomására jutott és a másik féllel, annak mindenkori tulajdonosaival, tisztségviselőivel, ügyfeleivel, alkalmazottaival vagy megbízottjaival kapcsolatos. Üzleti titoknak minősülő adat, tény a jogszabályban meghatározott eset kivételével - csak a másik fél írásos hozzájárulásával, a titoktartási kötelezettség feloldására vonatkozó nyilatkozat megadásával hozható harmadik fél tudomására A titoktartási kötelezettség szerződő feleket jelen szerződés megszűnését követő időbeli korlátozás nélkül terheli. Amennyiben a titoktartási kötelezettség megszegéséből bármely felet kár éri, úgy azt a másik fél köteles megtéríteni Vevő és Eladó képviseletében eljáró törvényes képviselő/k/ kijelenti/k/, hogy képviseleti joguk jelen szerződés aláírására kiterjed Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szabad akaratukat és teljes egyetértésüket alkotja és helyébe lép minden korábbi, teljesedésbe nem ment szóbeli vagy írásbeli megállapodásuknak vagy kötelezettségvállalásuknak Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészében érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, a szerződés többi rendelkezése továbbra is érvényben marad Amennyiben Vevő, Eladó nem teljesítése esetén a jelen szerződésbe foglalt jogaival azok rendelkezései szerint nem él, (a.) ez nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, hogy Vevő lemond bármely más vagy további mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai érvényesítéséről; illetve (b.) az ilyen jogról való lemondás nem érvényes a Vevő szabályszerűen felhatalmazott képviselője által megfelelően aláírt, jogról való lemondó nyilatkozat hiányában Feleket a szerződés teljesítése során együttműködési kötelezettség terheli. Felek a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást írásban tájékoztatni, egyben megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatban történt elektronikus úton ( , fax) történő levélváltást is minden esetben a szerződő felektől származónak kell tekinteni, és azokat a felek hitelesnek fogadnak el Felek jelen szerződésből származó vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvitát megpróbálják békés úton, peren kívül rendezni. Amennyiben a jogvita peren kívüli elintézése nem vezet eredményre, úgy a pertárgy értékétől függően szerződő felek a Vevő székhelye szerint illetékes helyi bíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. általános, valamint a szállítási szerződésre vonatkozó különös szabályai, valamint egyéb, a jelen jogügylet tárgyát képező áru jellegéből adódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen szerződéssel kapcsolatban a felek az Eladó telephelyén 8/12

9 történő tárolás esetében tárolási szerződést kötnek, mely jelen szerződéssel együtt szerves egységet képez Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a Felek részéről történő cégszerűen aláírt szerződés megléte Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány az Eladót, 4 példány a Vevőt illeti meg. Szerződő felek jelen szerződést és mellékleteit elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Budapest, TIG NONPROFIT KFT. RÉSZÉRŐL:.., RÉSZÉRŐL: 9/12

10 1. számú melléklet VÁLTÓ MEGÁLLAPOD ÁS Amely létrejött egyrészt. Rövid neve:. Székhelye:. Cégbejegyzési szám:. Adószám:. Bankszámlaszám: Képviseli: mint Kiállító TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövid neve: TIG Nonprofit Kft. Székhely: 1053 Budapest, Vámház krt. 2. Cégjegyzékszám: g Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Rendelvényes együttesen Felek között a sz. szállítási szerződés 1. sz. mellékleteként az alulírott helyen és időben a szerződő Felek együttesen az alábbiakban állapodnak meg: 1.) Kiállító jelen szerződés teljesítésének biztosítékául a Rendelvényes nevére kiállított a szállítási szerződésben érintett vetőmag nettó ellenértékének 150%-ra vonatkozóan,-ft Forint Forint névértékű megtekintéskor esedékes, forgatható, a váltón megjelölt banknál bejelentett módon cégszerűen aláírt saját váltót (fedezeti váltót) bocsát a Rendelvényes rendelkezésére óvás nélkül nyilatkozattal. A váltó biztosítékként való felhasználásának részletes szabályait jelen váltómegállapodás tartalmazza. 2.) Kiállító kijelenti, hogy jelen megtekintésre szóló saját váltó fizetés végett való bemutatásának határideje a váltó kiállításának dátuma +365 nap. A Kiállító köteles a váltót évente cserélni, annak lejáratát megelőző 30. napig illetve akkor, ha a váltó értékét a vetőmag értéke nem fedi, úgy a váltót 10 napon belül új értékre lecserélni. 3.) Hiányról, minőségromlásról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel és a hiányt, minőségromlást igazoló jegyzőkönyv kiállítását követő 4. munkanaptól kezdődően a Rendelvényes a kárát kielégítheti. 4.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Rendelvényes a váltót bármikor, a vetőmagot érintő szerződésekből eredő igényeinek érvényesítésére (kötbér, nemteljesítés, minőségi, mennyiségi probléma, hiány, stb.) korlátlanul felhasználhatja. 5.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a váltó alapján befolyt összeg nem fedezi a teljes kárt, úgy a fennmaradó kár összegét a Kiállító a Rendelvényes részére köteles megtéríteni. A Rendelvényes megtérítési igényének kezdő napja ebben az esetben a váltó bankhoz történő benyújtásának napja. 6.) A váltó átadásával egyidőben (illetve a szállítási szerződés csatolmányaként) a Kiállító átadja eredeti aláírási címpéldányát, vagy olyan ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírás-mintát, amely tartalmazza, hogy a minta a cégbíróság részére benyújtásra került. 7.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Rendelvényes az érintett szerződések teljesülésekor, lezárásakor vagy új, módosított váltó kiállításakor és Rendelvényes általi befogadását követően a Kiállító részére a fel nem használt váltót visszaszolgáltatja. Jelen megállapodást felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá és a megjelölt szerződés(ek) elválaszthatatlan részét képezi. Kelt,.., Kiállító Kelt, Budapest, TIG Nonprofit Kft. Rendelvényes 10/12

11 2. számú melléklet TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott Cégnév/egyéb szervezet neve: 1 Rövidített cégneve: Székhelye: Levelezési címe: Cégjegyzékszám: Adószáma: Vállalkozói igazolvány száma: Képviseletében eljáró személy: Neve, beosztása: vezető tisztségviselő Anyja neve: Lakcíme: Személyazonosító okmány száma, típusa: jelen okirat aláírásával feltétlen, korlátlan és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok, hogy a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft., illetve a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. által 100 %-ban tulajdonolt cégek, [TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. székhelye: Budapest, Vámház Krt. 2.; cégjegyzékszáma: , vezetve a Fővárosi Törvényszéken] bármely módon tudomásomra jutott üzleti titkát, illetve minősített adatát (2009. évi CLV. tv.) megőrzöm, s az üzleti titkok, illetve Minősített Adatok (2009. évi CLV. tv.) megőrzése és védelme, valamint illetéktelen harmadik személyek által való hozzáférés elkerülése érdekében megteszek minden szükséges biztonsági és egyéb intézkedést és mindennek során a megfelelő gondossággal járok el. Elismerem, hogy a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti titkát, illetve minősített adatát (2009. évi CLV. tv.) képezi a gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat (a továbbiakban együtt: Üzleti Titok, illetve Minősített Adat évi CLV. tv.), amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása az TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, beleértve ebbe az TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. és üzleti partnereire vonatkozó adatokat, információkat, megoldásokat, amelyek az TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft., vagy üzleti partnere személyére, adataira, vagyoni, jövedelmi helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi viszonyaira, üzleti kapcsolataira, valamint az TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az üzleti partnerei között megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Nyilatkozat értelmében "Üzleti Titok, illetve Minősített Adatnak (2009. évi CLV. tv.) "-nak minősül különösen, de nem kizárólagosan - minden olyan információ, technikai, vagy egyéb adat, valamint know-how, amely az TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti tevékenységével, szolgáltatásaival vagy termékeivel kapcsolatos, így különösen korlátozások nélkül bármely számítógépes program, specifikáció, vázlat, felvétel, adat, rajz, jegyzet, jelentés, szerződéses információ, eljárás, találmány, pénzügyi információ, üzleti terv, vagy személyzeti, marketing avagy forgalmazási információ, amely az TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft., vagy megbízottja által írásban és/vagy szóban, bármely időpontban, bármely módon a jelen nyilatkozatot tevő fél részére átadásra kerül, illetőleg tudomására jut, beleértve ebbe az e nyilatkozat aláírását megelőző esetleges átadást, tudomására jutást is. 1 Nem magánszemély esetén töltendő ki. 11/12

12 Tudomásul veszem, hogy az Üzleti Titok, illetve Minősített Adat (2009. évi CLV. tv.) kizárólag a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. érdekében, az adott helyzetben szükséges mértékben és csak akkor használható fel, hozható nyilvánosságra, vagy harmadik személy tudomására, illetőleg akkor tehető hozzáférhetővé harmadik személy számára, ha ezt a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft., vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható üzleti titok-, illetve Minősített Adatkört (2009. évi CLV. tv.) pontosan megjelölve, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kifejezetten kéri, vagy erre felhatalmazást ad és ezáltal az üzleti titok, illetve minősített adat (2009. évi CLV. tv.) megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad. Tudomásul veszem, hogy az üzleti titok, illetve minősített adat (2009. évi CLV. tv.) megsértése bűncselekménynek minősül és emellett polgári jogi felelősségre vonást von maga után. Jelen nyilatkozatot teljes mértékben elolvasva és megértve, mint szabad akaratommal mindenben megegyezőt írtam alá. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírására teljes körű jogi felhatalmazással bírok, és teljes cselekvőképességgel rendelkezem, továbbá, hogy az e nyilatkozatban megadott adataim a valóságnak mindenben megfelelnek. Amennyiben az e nyilatkozatot aláíró személy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdasági társaság, szervezet képviseletében jár el, úgy a jelen nyilatkozattal vállalt titoktartási kötelezettség a képviselet személy valamennyi tagját, és munkavállalóját is terheli. Kelt: Budapest, napján nyilatkozatot tevő (amennyiben szükséges cégszerű aláírás) 12/12

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3.

PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. PREAMBULUM Jelen Üzletszabályzat a továbbiakban: Üzletszabályzat célja, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény a továbbiakban

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Típus szerződés száma: PETR_T_04_KARB_KIVITEL_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T_04_KARB_KIVITEL_20140315 számú FEDLAP-on

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel. MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2013. április 8. Jóváhagyta: Jobbágy János vezérigazgató

Részletesebben

www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1.) SZERZŐDŐ FELEK egyrészről az székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 43., cégjegyzék szám: 13-09-125172, adószám: 12869996-2-13, bankszámla száma:., képviseli:

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2015. május 14.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2015. május 14. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. május 14. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Gold Credit Hatályos: 2013.07.11. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. január 2. Jóváhagyta: Jobbágy János igazgatóság

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szállítási Keretszerződés

Szállítási Keretszerződés Szállítási Keretszerződés Szerződő felek: Megrendelő neve: Székhelye: Számlázási címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Szállító neve: ERDÉRT Zrt. Székhelye: 1101 Bp., Pongrác út 15/B Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3.

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. PREAMBULUM Jelen Üzletszabályzat a továbbiakban: Üzletszabályzat célja, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény a továbbiakban rövidítve:

Részletesebben