Szállítási szerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szállítási szerződés"

Átírás

1 Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről a.. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Eladó, valamint a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövid neve: TIG Nonprofit Kft. Székhely: 1053 Budapest, Vámház krt. 2. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli:.... mint Vevő Együttesen, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: PREAMBULUM Szerződő Felek megállapítják, hogy Vevő án kelt a TIG Nonprofit Kft évi vetőmagkészletének tartalékolására pályázatot írt ki, mely eljárás eredményeképpen a fent megnevezett Eladó jogosult a Vevővel a szerződés tárgyának teljesítésére a szerződést megkötni. I. Beszerzés 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1.1 Az Eladó eladja a Vevő pedig megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonát képező. kg (mennyiségi tolerancia +/-10%, a Vevő választásában) évi termésű és fémzárolású 2. pontban részletezett vetőmagokat. 1.2 A betárolásra kerülő és az Eladó kizárólagos tulajdonát képező per, teher és igénymentes, valamint GMO-, kórokozó- és kártevőmentes- árunak meg kell felelnie az adott faj vetőmagjára vonatkozó érvényben lévő (és a betároláskor aktuális) Vetőmagtörvény előírásainak és egyéb a vetőmagelőállítást és kereskedelmet szabályzó rendelkezéseknek: A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004 (IV.21) FVM rendelet, valamint A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV.22.) FVM rendeletben meghatározott jogszabályi előírásoknak, mely alapján a mennyiséget és a minőséget az Eladó a betárolás előtt a 2.1 pontban foglalt okmányokkal igazolja. 1.3 A betárolást megelőzően az adott fajta pontos mennyiségét (fémzárszámonkénti bontásban) az Eladó előzetesen írásban közli a Vevővel. 1.4 Amennyiben az Eladó saját jogú minősítésű vetőmagtételt ajánl fel betárolásra, úgy az adott fémzároltató és minősítő társaságra vonatkozó NÉBIH nyilvántartás hatályosságára vonatkozó 30 napnál nem régebbi hatósági ellenjegyzéssel/kiállítással ellátott írásos igazolást az adott tétel betárolását megelőzően megküldi a Vevő részére. 1.5 Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az érintett növényfajták vetőmagtételei nem tartalmaznak olyan természetes szervezetet, illetve nem állnak olyan természetes szervezetből, amelyben a génállomány géntechnológiai módosítás által változott meg, ideértve ennek a szervezetnek a módosítás következtében kialakult tulajdonságot továbbvivő utódait is. Amennyiben jelen szerződés érvényessége alatt hatályos törvényi rendelkezés jelenik meg GMO vizsgálat kötelezőségére vonatkozóan, úgy a vizsgálat 1/12

2 költsége a teljes időszak során az Eladót terheli. Eladó a Vevő saját telepén történő tárolása esetén köteles írásban megadni azon tételek fémzárszámát, mennyiségét és zsák db számát, amelyek speciális - pld. biotermesztés - alapjául szolgálnak (esetleges terménygázosítás, minőségvédelem, stb. szempontjából). 2. A VÉTELÁR 2.1 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megnevezett vetőmagok mennyisége és egységára az alábbi értékű, mely a Felek részéről előzetesen egyeztetett, a 4. pontban megjelölt telephelyre leszállítva, vetőmagminősítő okmányok (saját jogú minősítés, NÉBIH által kiadott vetőmagminősítő bizonyítvány, vizsgálati értesítő) alapján, szabványos minőségben értendő. A beszállítással és a hatósági, vagy hatósági engedélyhez kötött vizsgálatok során felmerülő összes költséget az Eladó viseli. Vetőmag Növényfaj/fajta/hibrid Mennyiség Egységár Érték kg +/-10% Ft/kg Ft+/-10% Összesen: Áfa 27% Bruttó A szerződés értéke kg tekintetében....,-ft +..,-Ft Áfa, összesen:,- Ft, azaz. Forint. (Fordított ÁFA hatálya alá tartozó áru tekintetében az árut terhelő ÁFA megfizetésére jelen szerződés Vevője kötelezett a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint) 3. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: Jelen szerződés teljesítési határideje: JANUÁR Felek megállapodnak abban, hogy részteljesítést és arányos részszámlázást a teljesítés során kölcsönösen elfogadnak. 3.2 A felek megállapodnak abban, hogy a tervezett telephelyi tárolás tárgyában a betárolás megkezdése előtt (a Vevő tároló kapacitásának alakulása függvényében) írásban egyeztetnek. 3.3 A Vevő saját tulajdonú telephelyére történő Eladó általi szállítás esetén a szállítás ütemezését Eladó a szállítás megkezdése előtt köteles a Vevővel közvetlenül egyeztetni. Eladó a telep ügyfélforgalmi rendjétől eltérő nyitvatartási igényét legalább 2 munkanappal megelőzően köteles jelezni a Vevő felé, továbbá csatolja a vetőmagminősítő okmányok/bizonyítványok másolati példányait. Vevő a gépkocsik rendszámának megadása nélkül vagy nem az előre megadott, időben és mennyiségben kiállított gépjárművekről az áru átvételét jogosult megtagadni, melynek bekövetkezte esetén az esetlegesen felmerülő Eladói késedelemből eredő jogkövetkezményekért az Eladó köteles helytállni. 4. A teljesítés és tárolás helye: 4.1 A teljesítés helye a 2. pont szerinti érték minimum 50%(+/-5%) vonatkozásában a Vevő saját tulajdonú TIG Nonprofit Kft. telephelye (Címe:..; Telepi vezető:.., telefon/fax:..), míg a fennmaradó értékben a betárolás megkezdése előtt a Vevő által vagyonbiztonsági szempontból személyesen megvizsgált, véleményezett és jóváhagyott a jelen szerződés preambulumában megjelölt vetőmagpályázathoz csatolt adatlapon feltüntetett Eladó tulajdonát/bérletét képező, napi 24 órás őrzés-védelemmel ellátott. telephelye (Címe:.., Telepi vezető/felelős:., Telefon/fax:..). Amennyiben az Eladó által felajánlott telephely a TIG vagyonbiztonsági feltételeinek nem felel meg, úgy a teljes készlet betárolása a Vevő fenti telephelyére történik. A Vevő saját tujlajdonú telephelyen történő tárolt és visszavásárlásban érintett készlettel összefüggően a szükséges biztosításokat megköti. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Eladó tulajdonát képező telep vonatkozásában külön okiratba foglalt Tárolási megállapodást kötnek. 2/12

3 4.2 A szerződéskötést követően a felek kötelesek egyeztetni a betárolások tervezett telephelyi értékmegosztása tekintetében. MENNYISÉGI ÁTVÉTEL: Az Eladó és a Vevő képviselőinek jelenlétében a 2. pontban foglalt vetőmagminősítő okmányok szerint fémzárszámonkénti zsák db számlálással, illetve indokolt esetben kontrollmérlegeléssel, valamint cégszerű aláírásukkal ellátott Vevő által rendszeresített betárolójegy, illetve átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett a tárolás helyén történik. MINŐSÉGI ÁTVÉTEL: Az Eladó a betárolás előtt a 2. pontban foglalt vetőmagminősítő okmányok szerint igazolja a teljesítés helyén a felek képviselőinek jelenlétében. Az eredeti vetőmagminősítő okmány a számla mellékletét képezi. A betárolandó vetőmagkészletnek és csomagolásának épnek, egészségesnek az áru fajtájára jellemző állagúnak (szín, szag, kártevőmentesség a látható helyeken pld. zsákvarratnál, stb.) kell lennie. Minőségi kifogás esetén Vevő az árut nem veszi át. 4.3 Átvételkor különösen az alábbi jellemzők kizáró okot képeznek a vetőmag átvételben: átnedvesedett, szennyezett raklapon szállított, sérült, szakadt, sérült címkéjű, vagy címke nélküli, rovarkártevővel, rágcsálókártétellel szennyezett, dohos, nem fajtára jellemző szagú, stb. zsákos áru. Ha a Vevő az átadásátvételkor sérülést, hibát vagy hiányt észlel a sérült vagy hibás áru átvételét megtagadhatja. A sérülés, hiba vagy a hiány leírását a felek kötelesek jegyzőkönyvben rögzíteni. A jegyzőkönyvben felvett hiányossággal érintett mennyiséget az Eladó a teljesítési határidőn belül köteles pótolni, ellenkező esetben az érintett mennyiség tekintetében a felek a szerződést meghiúsultnak tekintik, és az Eladó a Vevő részére a 22. pontban meghatározott kötbér fizetésre kötelezett. 4.4 A vetőmag rejtett (pld. feldolgozási, csávázási, az áruban a fémzároláskor ki nem mutatott kórokozók, kártevők jelenléte, nem kellő magnedvességnél történő zsákzárás, GMO szemtartalom stb.) hibáiért az Eladót terheli a felelősség. Az ebből eredő károkért a Vevő nem vállal felelősséget Készlet átvételének visszautasítása esetén a Felek észrevételeiket jegyzőkönyvben rögzítik. 4.5 A Vevő telephelyére történő betárolás esetén Eladó a vetőmagtételeket a faj sajátosságainak megfelelően egységrakományként raklapokon rögzítetten adja át. A göngyöleg és raklap érték nélkül kerül átadásátvételre, Eladó részére történő visszaszolgáltatásnál ugyancsak díjmentesen kerül átadásra. 4.6 A Vevő telephelyén történő átadás-átvételkor a szállítólevélen/mérlegjegyen a gépkocsivezető olvasható aláírásán kívül a vezetői engedély vagy személyi igazolvány számát és a menetlevél számát is fel kell tüntetni. A számlán feltüntetett teljesítés időpontja a /rész/teljesített mennyiségre vonatkozó átadásátvételi jegyzőkönyv felvételének napja. 4.7 A Vevő telephelyén lévő árumozgatás költsége (betárolási költség): 550,-Ft/to+áfa, amely a Vevő számlája alapján az Eladót terheli. Indokolt raktárfertőtlenítés és tárolt áru kezelés esetén a Vevő az Eladó részére jelzi ennek idejét, az alkalmazandó vegyszer és hatóanyag nevét, amelyet az Eladó a kezelés előtt írásban visszaigazol. Visszaigazolás hiányában a Vevőt semmilyen felelősség nem terheli. 4.8 Vevő telephelyi betároláskor az áru átvétele idején az Eladó és a Vevő képviselője a tételeket előírásoknak megfelelően megmintázza (MSZ-7145). A tételenként közösen vett öntapadó ragasztószalaggal lezárt 3-3 mintát mindkét félnek aláírásukkal hitelesítenie kell és a mintavételi jegyzőkönyvet a tételenként vett 3 db mintához csatolni szükséges. A levett tételekből tételenként 1 db minta az Eladó részére átadásra kerül. Vevő telephelyi betárolásnál az Eladó az 1. pontban foglaltak alapján igazolt minőségi paraméterekért a szerződés érvényességi idején belül bármely időszakban történő kitárolásnál szavatosságot vállal. 4.9 Amennyiben az áru beszállítása nem a Vevő saját telephelyére, hanem az Eladó által megjelölt telephelyre történik, úgy a készlet akár a teljes leszerződött mennyiség akár részmennyiség - átadás-átvételéről jegyzőkönyv felvételére kerül sor, melyet az Eladó és a Vevő képviselői írnak alá a teljesítés helyén A teljesítés akkor tekintendő befejezettnek, ha a szerződés tárgya a fent nevezett teljesítési helyre maradéktalanul betárolásra kerül, és annak tényét a szerződő felek képviselői átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével (Vevő telephelyére történő betárás esetén szállítólevéllel), valamint a Vevő által rendszeresített betárolási bizonylattal dokumentálták. 3/12

4 Vevő telephelyére történő betárolás esetén további feltétel a közös mintavételezés és az erről készített jegyzőkönyv mindkét fél részéről történő aláírása. A Vevő, illetve az Eladó telephelyére történő betárolás esetén az áru tulajdonjoga a Vevőre az áru átvételével száll át. 5. A Fizetés módja: 5.1. A Vevő a teljesítést követően, az Eladó által szabályszerűen kiállított, alább felsorolt mellékletekkel felszerelt számla ellenében, annak Vevő általi kézhezvételétől számított 10 banki napon belül átutalás útján teljesíti az Eladó szerződésben megadott számlaszámára, melynek során az esetlegesen fennálló követelését jogosult beszámítani. A Számla kötelező mellékletei: A.) Vevő telephelyi betárolás esetén a Vevő által elfogadott alábbi dokumentumok: - Vevő betárolási jegye/i/ (tároló telep tölti és küldi meg); - a teljesítést igazoló a teljesítés helyén kiállított átadás-átvételi jegyzőkönyv; - Eladó és Vevő által közösen kiállított mintavételi jegyzőkönyv (tároló telep tölti ki és küldi meg); pont szerinti előírásoknak megfelelően kiállított eredeti vetőmagminősítő okmány/ok/. Eladó telephelyi betárolás esetén, a Vevő által elfogadott alábbi dokumentumok: - Vevő betárolási jegye/i/; - A teljesítést igazoló a teljesítés helyén kiállított átadás-átvételi jegyzőkönyv; pont szerinti előírásoknak megfelelően kiállított eredeti vetőmagminősítő okmány/ok/. - érvényes tárolási szerződés; - biztosítási kötvény és engedményező nyilatkozat (tárolási szerződés melléklete). 5.2 Hiányosan felszerelt számlára az okmányok maradéktalan megérkezéséig-- a Vevő fizetést nem teljesít. Az Eladó egyúttal tudomásul veszi, hogy a fenti okmányok esetleges hiányosságából adódó késedelmes fizetésért a Vevő mindennemű felelősségét kizárja. 5.3 A Vevő kizárólag az Eladó részére teljesít, engedményezésnek helye nincs. II. Visszavásárlás 6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés Vevője a jelen szerződés Eladója javára a szerződés szerinti fizikai betárolástól kezdődően január 31-ig visszavásárlási jogot biztosít. A kikötött határozott időtartamon belül a jelen szerződés Eladója a jelen szerződés Vevőjéhez címzett, írásbeli jognyilatkozattal gyakorolhatja a visszavásárlás jogát, mely a jelen szerződés Eladója által betárolt teljes mennyiségre vonatkozik. Az I. rész tárgyát képező áru visszavásárlására jelen szerződés Eladója jogosult a fentiek szerint, melynek egyik feltétele a jelen szerződés Vevő Alapítójának az áru eladására vonatkozó engedélye. 7. Jelen szerződés Vevője tárolási lehetőséget biztosít a jelen szerződés Eladója számára, valamint az Eladó telepén történő tárolásnál a felek külön okiratban Tárolási szerződést kötnek. 8. A visszavásárlási jog gyakorlása esetén jelen szerződés feltételei az alábbi eltérésekkel alkalmazandók. A visszavásárlási ár a 2. pont szerinti vételár és a felár érték összege. 9. Jelen szerződés Eladója a jelen szerződés I. részében foglaltak alapján betárolt és a jelen szerződés Vevőjének kizárólagos tulajdonát képező vetőmagokat előrefizetéssel megvásárolja az alábbiakban meghatározott feltételekkel: 10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés Eladója a visszavásárlási jogával él, úgy vételáron felül a jelen szerződés Vevője követeli azt az összeget, amellyel az áru értéke növekszik (felárral). A szerződő felek a felár összegét az alábbiak szerint határozzák meg: 10.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a felárszámítás a betárolást követően a jelen szerződés Eladója által kiállított számla ellenértékének a jelen szerződés Vevője által történő átutalástól (kitárolás kompenzálása esetén dátumszerűen elszámolt időszaktól) kezdődik. A felár a tárolás ideje alatt hivatalosan közzétett -az adott hónap első napján érvényben lévő- jegybanki alapkamat+2%. A visszavásárlási ár mindezek alapján a korábban a TIG Nonprofit Kft. által kifizetett vételár növelve a jegybanki alapkamat +2%/év (havi) időarányos mértékével a teljes tárolási időszakra vonatkozóan + Áfa. Az árut terhelő ÁFA megfizetésére jelen szerződés Eladója kötelezett a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint A hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat mértéke az adott hónap teljes egészére vonatkozik. 4/12

5 10.3 A visszavásárláskori vételár megfizetése előre utalással történik. Ennek megfelelően a számítás alapján az adott hónap 1-től-31-ig tart (a hónap napjainak függvényében). Tört hónap esetén 15 naptári nappal bezáróan 1/2 hónap felárérték, míg 16. naptári napon túl a havi felár a teljes hónapra kerül felszámításra. Amennyiben a felárfizetés számítása szempontjából az adott határnap munkaszüneti napra esik, úgy az első banki munkanap számít. A felár értékének meghatározásánál a számítás záró napja az áru visszavásárláskori ellenértékének TIG Nonprofit Kft. bankszámláján történő jóváírás napja. 11. A visszavásárlási ár nem foglalja magában az áru esetleges mérlegelésének, mozgatásának és szállítóeszközre történő felrakásának költségét, melynek összegét szerződő felek TIG tulajdonú telephelyi kitárolás esetén 575,-Ft/tonna+áfa kitárolási díjban állapítják meg. 12. Kitárolást megelőzően a jelen szerződés Eladója jelen szerződés Vevőjének telepe felé köteles jelezni a gépkocsik rendszámát és az elszállítás idejét. Nem az előre megadott időben és mennyiségben kiállított gépjárművekre a kitárolás nem kezdhető meg. Ennek elmaradásából a jelen szerződés Vevőjének semmiféle késedelmet és felelősséget, költséget nem áll módjában átvállalni. A szállítólevélen/mérlegjegyen a gépkocsivezető olvasható aláírásán kívül a vezetői engedély vagy személyi igazolvány számát és a menetlevél számát is fel kell tüntetni. A számlán feltüntetett teljesítés időpontja a részteljesített mennyiség kitárolásának utolsó napja. 13. Jelen szerződés Vevője a saját telepről az írásbeli kiadási engedély megküldési dátumát követő 10 naptári napon túli továbbtárolás esetén 400,-Ft/m2/hét+áfa tárolási díjat számít fel. Jelen szerződés Eladója felé. Minden megkezdett hét teljes hétnek számít a továbbtárolás díjfizetésének szempontjából. 14. Visszavásárlási határidő: január Szerződő felek megállapodnak abban, hogy részteljesítést, és arányos részszámlázást kölcsönösen elfogadnak egymástól. Kitárolási igény esetén jelen szerződés Vevője proforma számlát állít ki és küld meg jelen szerződés Eladója részére. Jelen szerződés Vevője, az általa megjelölt bankszámlára beérkezett összegről előlegszámlát állít ki, és 3 munkanapon belül a kitárolásra vonatkozó engedélyt írásban megadja jelen szerződés Eladója felé, mivel árut kitárolni csak ennek alapján lehet. A végszámla elkészítésére és megküldésére a kitárolások ütemében, a kitárolási bizonylatok megérkezését követően -a teljesítési dátumok figyelembe vételével- kerül sor. 16. A visszavásárlási jogra megállapított határidőn belül jelen szerződés Vevője a jelen szerződés tárgyát képező árut kizárólag a visszavásárlási jogosult a felhívástól számított 8 napon belüli erre irányuló írásbeli visszavásárlási nyilatkozatának hiányában értékesítheti. 17. Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy az áru visszavásárlása esetén jelen szerződés Vevője az áru kiadását követő 15 napon belül köteles a számviteli szabályoknak és áfatörvénynek mindenben megfelelő végszámlát kiállítani, melynek során az áru visszavásárlási árát a vételár és a felár együttesen alkotja. A teljesítés időpontja az áru elszállításának napja. 18. Szerződő felek megállapodása alapján az áru tulajdonjoga jelen szerződés Eladójára a visszavásárlási ár maradéktalan megfizetését követően a jelen szerződés Vevője által kiállított kitárolási engedély kézhezvételével száll át. A mennyiségi átvétel jelen szerződés Vevője, illetve a jelen szerződés Eladója telephelyén végleges. A telephelyről a kitárolás a vetőmagminősítő okmányok szerinti hiteles göngyöleg és mennyiség alapján (amely mennyiség kerül feljegyzésre a szállítólevélre/kitárolási jegyre) a megadott kitárolási engedély mellett folyamatosan történik. Indokolt esetben az érintett felek képviselőinek jelenlétében, valamint OMH által hitelesített közúti hídmérlegen, gépjárművenként üres-tele mérlegeléssel, vagy raktári mérlegeléssel is történhet az ellenőrzés. Sértetlen zsákos áru esetén a kitárolt mennyiség megállapítása fémzárolási tételszám szerinti; zsák db szám és zsákon lévő címkén feltüntetett vetőmagsúly szorzata alapján. Ezen mennyiség kerül felvezetésre a jelen szerződés Vevője által erre a célra rendszeresített kitárolási jegy(ek)re. A minőségi átvétel a jelen szerződés Vevője, illetve jelen szerződés Eladója telephelyén történik (indokolt esetben a szerződő felek képviselőjének jelenlétében). Tekintettel arra, hogy az árut jelen szerződés Eladója adta el és vizsgáltatta be a jelen szerződés I. része alapján, így az áru ismert és elfogadott minőségben kerül átadás-átvételre. A kiszállítás alkalmával csak annak beazonosítására 5/12

6 kerül sor. A kitárolást követően jelen szerződés Eladója sem mennyiségi sem minőségi reklamációt nem érvényesíthet jelen szerződés Vevőjével szemben. III. További rendelkezések a szerződés tekintetében 19. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKA: 19.1 Eladó a szerződés tárgyát képező áru értékét teljes egészében lefedő biztosíték nyújtására kötelezett a Vevő részére. A biztosíték fedezeti értéke az Eladó szerződésszegése, illetve az áru minőségével és mennyiségével kapcsolatban keletkező Vevői követelés kielégítésére nyújt fedezetet Váltó: Eladó a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének biztosítékául az áru nettó értékének 150%-ára vonatkozó, azaz.,-ft Forint.. Forint értékű megtekintéskor esedékes, forgatható, a váltón megjelölt pénzintézetnél (mely megegyezik az Eladó által jelen szerződésben megadott bankszámlaszámmal) bejelentett módon cégszerűen aláírt saját váltót (fedezeti váltót) bocsát a Vevő rendelkezésére óvás nélkül nyilatkozattal. A szabályszerűen kiállított és a Vevő részére átadott váltó akkor tekinthető Vevő részéről elfogadottnak, ha a Vevő az Eladó részére ezt írásban visszaigazolja. Váltó biztosítékként való felhasználásának részletes szabályait a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező váltómegállapodás tartalmazza. A váltót az Eladó legkésőbb a szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül a Vevő részére átadja és annak befogadását a Vevő visszaigazolja. A váltó 8 munkanapon belüli be nem nyújtása szerződésszegésnek minősül, jogkövetkezményt vonhat maga után. A Vevő jogosult az Eladóval szembeni, jelen szerződésből eredő bármely követelését a váltómegállapodás szerint kiállított váltó felhasználásával kielégíteni. 20. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG: 20.1 A Felek megállapodnak és lehetőséget biztosítanak arra, hogy telephelyeiken kölcsönösen, időközönként megtekintik a tárolt készletet és jegyzőkönyvben rögzítik az ott tapasztaltakat, javaslatokat írásba foglalják Felek lehetőséget adnak egymásnak a jelen szerződés rendelkezéseinek egyedi megtárgyalására és módosítására azzal, hogy a szerződés módosítása kizárólag írásban lehetséges Eladó vállalja, hogy a jelen szerződést postafordultával cégszerű aláírással ellátva Vevő részére visszaküldi és előzetesen faxon/ útján is megküldi Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy adataik változásáról haladéktalanul értesítik egymást, ellenkező esetben a legutoljára megadott címre megküldött értesítés joghatályosnak tekintendő Értesítések postai úton, fax vagy visszaigazolt útján küldhetőek. Felek mindazon értesítése joghatályosnak minősül, amelyet Felek alábbi címére illetve faxszámára, vagy a címzett Fél által a másik Féllel előzetesen közölt címre illetve faxszámra küldtek el: (1) Eladó részére: Cím: Illetékes: Telefon: Fax: (2) Vevő részére: Cím: 1053 Budapest, Vámház körút 2. Illetékes: Lelkes Zoltán Telefon: Fax: Szerződő felek a postai úton feladott a szerződéssel, valamint ehhez kapcsolódó lényegi információikat tartozó leveleiket elektronikus úton történő továbbítás mellett tértivevényes küldeményként is kötelesek 6/12

7 feladni, mely értesítés a tértivevényen szereplő átvételi napon minősül kézbesítettnek. A küldemény a második sikertelen kézbesítésétől számított 5. napon kézbesítettnek minősül. A postai úton feladott közléseket különös tekintettel a szerződés megszüntetésére vonatkozó értesítésre annak postai feladásától számított 5. munkanap elteltével kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a postai küldeményt a címzett ismeretlen, elköltözött, nem kereste jelzéssel érkezett vissza, vagy a címzett a küldemény átvételét megtagadta Fax útján küldött értesítés kézbesítésének napja a fax elküldésének, míg az útján küldött értesítés napja az fogadásáról való visszaigazoláson szereplő nap. Amennyiben a fogadó fél az fogadásáról visszaigazolást nem küld, úgy az útján küldött üzenet a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek. 21. VIS MAIOR: 21.1 Szerződő felek kölcsönösen mentesülnek egymással szembeni kötelezettségeik alól, ha a vetőmag szállítását a szerződés megkötését követő időszakban felmerült elkerülhetetlen és előre nem látható körülmények (vis maior) 30 napot meghaladóan folyamatosan akadályozzák vagy késleltetik. Vis maior esetnek számít, de nem kizárólag erre korlátozódik: földrengés, villámcsapás, árvíz, tűzvész, tornádó, jégverés, háború, forradalom, sztrájk, szabotázs, állami, hatósági beavatkozások, ki- be és átszállítási tilalmak. Vis maior és hasonló események esetén az illetékes fél, aki arra hivatkozni akar, köteles a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni annak felmerülésétől és ezt követően köteles a vis maiort igazoló hivatalos hatósági igazolást a másik félnek megküldeni. Vis maior helyzet fennállásáig az érintett fél mentesül a szerződéses kötelezettség alól, annak vis maior helyzet megszűnését követően a felek a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeiket kötelesek teljesíteni, ha csak a felek kétoldalúan, írásos formában másképpen nem állapodnak meg. A vis maior fennállását a feleknek hitelesen igazolni kell a másik fél részére. 22. KÖTBÉR: 22.1 Amennyiben Eladó a szerződés szerint meghatározott áru mennyiséget, a megadott határidőre, a megadott minőségben nem, vagy csak részben szállítja le Vevő részére, úgy Vevő jogosult az Eladóval szemben kötbért érvényesíteni. Amennyiben a szerződésszerű teljesítésre Vevő Eladó részére póthatáridőt biztosított és az is eredménytelenül telt el, a Vevő a jelen szerződéstől választása szerint elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani jogosult. (a.) Nem szerződésszerű (mennyiségi és/vagy minőségi) teljesítés esetén Vevő jogosult Eladótól a szerződésben meghatározott bruttó vételár 20%-ának megfelelő kötbért követelni a nem vagy nem szerződésszerűen teljesített mennyiségre vetítve. (b.) 10 napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén Vevő jogosult Eladótól teljes mennyiségre vetített bruttó vételár 3%-ának megfelelő napi kötbért, legfeljebb azonban a bruttó vételár 20%- ának megfelelő kötbért követelni. (c.) Felek rögzítik, hogy a késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér együttesen is alkalmazható. Késedelmes teljesítés esetén Vevő jogosult a kötbért, illetve a kötbért meghaladó kárát Eladóval szemben érvényesíteni. 23 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 23.1 Felek kijelentik, hogy ellenük végelszámolás, felszámolási eljárás, csődeljárás, illetve végrehajtási eljárás folyamatban nincs, valamint nincs tudomásuk arról, hogy ilyen eljárásokat kívánna bárki is indítani ellenük. Felek kijelentik továbbá, hogy érvényes adószámmal rendelkeznek. Kijelentik továbbá, hogy amennyiben tudomást szereznek az ellenük megindított eljárásokról, erről a másik felet írásban haladéktalanul tájékoztatják Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatálya alatt bankszámláiban történt változásról különös tekintettel új bankszámla nyitásáról, illetve bankszámla megszüntetéséről hitelt érdemlő módon haladéktalanul a Vevőt értesíti Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott ügylet/szolgáltatás, mint tevékenységi kör gyakorlása az adóhatósághoz bejelentésre került, a tevékenységet a szükséges egyéb engedélyek (további hatósági, Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács tagság, stb.) birtokában végzi Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindenkor jóhiszeműen és a tisztességes piaci magatartás keretében, a kölcsönös gazdasági és jogi érdekek, valamint egymás jó hírnevének 7/12

8 figyelembevételével és megóvásával működnek együtt, a mindenkori, a tevékenységükkel érintett terület jogi, magatartási és etikai szabályainak betartása mellett Szerződő felek érintett munkavállalóikat a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeikről kötelesek tájékoztatni és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy minden olyan üzleti titkot, vagy bizalmas információt, amely a birtokukba jutott, időbeli korlátozás nélkül, különös gondossággal kezelnek, és azokkal semmilyen formában nem élnek vissza. Az üzleti titok védelme különösen érvényes az üzleti dokumentumok tekintetében, melyet Felek kizárólag e szerződés teljesítéséhez szükséges és megengedett mértékben használhat fel. Titoktartásra vonatkozóan az Eladó a jelen szerződés 2. sz mellékletét képező Titoktartási nyilatkozatot írja alá, melyet a szerződés aláírásakor a Vevő részéről együttes cégképviselet esetén- az érintettek a szükséges nyilatkozatszámban írnak alá Üzleti titoknak minősül a Ptk. 81. /2/ bekezdésében meghatározottakon túlmenően minden olyan nem szabad felhasználású információ, anyag, tény, adat eljárás vagy módszer, amely bármilyen módon a Felek tudomására jutott és a másik féllel, annak mindenkori tulajdonosaival, tisztségviselőivel, ügyfeleivel, alkalmazottaival vagy megbízottjaival kapcsolatos. Üzleti titoknak minősülő adat, tény a jogszabályban meghatározott eset kivételével - csak a másik fél írásos hozzájárulásával, a titoktartási kötelezettség feloldására vonatkozó nyilatkozat megadásával hozható harmadik fél tudomására A titoktartási kötelezettség szerződő feleket jelen szerződés megszűnését követő időbeli korlátozás nélkül terheli. Amennyiben a titoktartási kötelezettség megszegéséből bármely felet kár éri, úgy azt a másik fél köteles megtéríteni Vevő és Eladó képviseletében eljáró törvényes képviselő/k/ kijelenti/k/, hogy képviseleti joguk jelen szerződés aláírására kiterjed Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szabad akaratukat és teljes egyetértésüket alkotja és helyébe lép minden korábbi, teljesedésbe nem ment szóbeli vagy írásbeli megállapodásuknak vagy kötelezettségvállalásuknak Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészében érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, a szerződés többi rendelkezése továbbra is érvényben marad Amennyiben Vevő, Eladó nem teljesítése esetén a jelen szerződésbe foglalt jogaival azok rendelkezései szerint nem él, (a.) ez nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, hogy Vevő lemond bármely más vagy további mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai érvényesítéséről; illetve (b.) az ilyen jogról való lemondás nem érvényes a Vevő szabályszerűen felhatalmazott képviselője által megfelelően aláírt, jogról való lemondó nyilatkozat hiányában Feleket a szerződés teljesítése során együttműködési kötelezettség terheli. Felek a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást írásban tájékoztatni, egyben megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatban történt elektronikus úton ( , fax) történő levélváltást is minden esetben a szerződő felektől származónak kell tekinteni, és azokat a felek hitelesnek fogadnak el Felek jelen szerződésből származó vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvitát megpróbálják békés úton, peren kívül rendezni. Amennyiben a jogvita peren kívüli elintézése nem vezet eredményre, úgy a pertárgy értékétől függően szerződő felek a Vevő székhelye szerint illetékes helyi bíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. általános, valamint a szállítási szerződésre vonatkozó különös szabályai, valamint egyéb, a jelen jogügylet tárgyát képező áru jellegéből adódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen szerződéssel kapcsolatban a felek az Eladó telephelyén 8/12

9 történő tárolás esetében tárolási szerződést kötnek, mely jelen szerződéssel együtt szerves egységet képez Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a Felek részéről történő cégszerűen aláírt szerződés megléte Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány az Eladót, 4 példány a Vevőt illeti meg. Szerződő felek jelen szerződést és mellékleteit elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Budapest, TIG NONPROFIT KFT. RÉSZÉRŐL:.., RÉSZÉRŐL: 9/12

10 1. számú melléklet VÁLTÓ MEGÁLLAPOD ÁS Amely létrejött egyrészt. Rövid neve:. Székhelye:. Cégbejegyzési szám:. Adószám:. Bankszámlaszám: Képviseli: mint Kiállító TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövid neve: TIG Nonprofit Kft. Székhely: 1053 Budapest, Vámház krt. 2. Cégjegyzékszám: g Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Rendelvényes együttesen Felek között a sz. szállítási szerződés 1. sz. mellékleteként az alulírott helyen és időben a szerződő Felek együttesen az alábbiakban állapodnak meg: 1.) Kiállító jelen szerződés teljesítésének biztosítékául a Rendelvényes nevére kiállított a szállítási szerződésben érintett vetőmag nettó ellenértékének 150%-ra vonatkozóan,-ft Forint Forint névértékű megtekintéskor esedékes, forgatható, a váltón megjelölt banknál bejelentett módon cégszerűen aláírt saját váltót (fedezeti váltót) bocsát a Rendelvényes rendelkezésére óvás nélkül nyilatkozattal. A váltó biztosítékként való felhasználásának részletes szabályait jelen váltómegállapodás tartalmazza. 2.) Kiállító kijelenti, hogy jelen megtekintésre szóló saját váltó fizetés végett való bemutatásának határideje a váltó kiállításának dátuma +365 nap. A Kiállító köteles a váltót évente cserélni, annak lejáratát megelőző 30. napig illetve akkor, ha a váltó értékét a vetőmag értéke nem fedi, úgy a váltót 10 napon belül új értékre lecserélni. 3.) Hiányról, minőségromlásról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel és a hiányt, minőségromlást igazoló jegyzőkönyv kiállítását követő 4. munkanaptól kezdődően a Rendelvényes a kárát kielégítheti. 4.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Rendelvényes a váltót bármikor, a vetőmagot érintő szerződésekből eredő igényeinek érvényesítésére (kötbér, nemteljesítés, minőségi, mennyiségi probléma, hiány, stb.) korlátlanul felhasználhatja. 5.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a váltó alapján befolyt összeg nem fedezi a teljes kárt, úgy a fennmaradó kár összegét a Kiállító a Rendelvényes részére köteles megtéríteni. A Rendelvényes megtérítési igényének kezdő napja ebben az esetben a váltó bankhoz történő benyújtásának napja. 6.) A váltó átadásával egyidőben (illetve a szállítási szerződés csatolmányaként) a Kiállító átadja eredeti aláírási címpéldányát, vagy olyan ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírás-mintát, amely tartalmazza, hogy a minta a cégbíróság részére benyújtásra került. 7.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Rendelvényes az érintett szerződések teljesülésekor, lezárásakor vagy új, módosított váltó kiállításakor és Rendelvényes általi befogadását követően a Kiállító részére a fel nem használt váltót visszaszolgáltatja. Jelen megállapodást felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá és a megjelölt szerződés(ek) elválaszthatatlan részét képezi. Kelt,.., Kiállító Kelt, Budapest, TIG Nonprofit Kft. Rendelvényes 10/12

11 2. számú melléklet TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott Cégnév/egyéb szervezet neve: 1 Rövidített cégneve: Székhelye: Levelezési címe: Cégjegyzékszám: Adószáma: Vállalkozói igazolvány száma: Képviseletében eljáró személy: Neve, beosztása: vezető tisztségviselő Anyja neve: Lakcíme: Személyazonosító okmány száma, típusa: jelen okirat aláírásával feltétlen, korlátlan és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok, hogy a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft., illetve a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. által 100 %-ban tulajdonolt cégek, [TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. székhelye: Budapest, Vámház Krt. 2.; cégjegyzékszáma: , vezetve a Fővárosi Törvényszéken] bármely módon tudomásomra jutott üzleti titkát, illetve minősített adatát (2009. évi CLV. tv.) megőrzöm, s az üzleti titkok, illetve Minősített Adatok (2009. évi CLV. tv.) megőrzése és védelme, valamint illetéktelen harmadik személyek által való hozzáférés elkerülése érdekében megteszek minden szükséges biztonsági és egyéb intézkedést és mindennek során a megfelelő gondossággal járok el. Elismerem, hogy a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti titkát, illetve minősített adatát (2009. évi CLV. tv.) képezi a gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat (a továbbiakban együtt: Üzleti Titok, illetve Minősített Adat évi CLV. tv.), amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása az TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, beleértve ebbe az TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. és üzleti partnereire vonatkozó adatokat, információkat, megoldásokat, amelyek az TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft., vagy üzleti partnere személyére, adataira, vagyoni, jövedelmi helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi viszonyaira, üzleti kapcsolataira, valamint az TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az üzleti partnerei között megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Nyilatkozat értelmében "Üzleti Titok, illetve Minősített Adatnak (2009. évi CLV. tv.) "-nak minősül különösen, de nem kizárólagosan - minden olyan információ, technikai, vagy egyéb adat, valamint know-how, amely az TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti tevékenységével, szolgáltatásaival vagy termékeivel kapcsolatos, így különösen korlátozások nélkül bármely számítógépes program, specifikáció, vázlat, felvétel, adat, rajz, jegyzet, jelentés, szerződéses információ, eljárás, találmány, pénzügyi információ, üzleti terv, vagy személyzeti, marketing avagy forgalmazási információ, amely az TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft., vagy megbízottja által írásban és/vagy szóban, bármely időpontban, bármely módon a jelen nyilatkozatot tevő fél részére átadásra kerül, illetőleg tudomására jut, beleértve ebbe az e nyilatkozat aláírását megelőző esetleges átadást, tudomására jutást is. 1 Nem magánszemély esetén töltendő ki. 11/12

12 Tudomásul veszem, hogy az Üzleti Titok, illetve Minősített Adat (2009. évi CLV. tv.) kizárólag a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. érdekében, az adott helyzetben szükséges mértékben és csak akkor használható fel, hozható nyilvánosságra, vagy harmadik személy tudomására, illetőleg akkor tehető hozzáférhetővé harmadik személy számára, ha ezt a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft., vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható üzleti titok-, illetve Minősített Adatkört (2009. évi CLV. tv.) pontosan megjelölve, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kifejezetten kéri, vagy erre felhatalmazást ad és ezáltal az üzleti titok, illetve minősített adat (2009. évi CLV. tv.) megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad. Tudomásul veszem, hogy az üzleti titok, illetve minősített adat (2009. évi CLV. tv.) megsértése bűncselekménynek minősül és emellett polgári jogi felelősségre vonást von maga után. Jelen nyilatkozatot teljes mértékben elolvasva és megértve, mint szabad akaratommal mindenben megegyezőt írtam alá. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírására teljes körű jogi felhatalmazással bírok, és teljes cselekvőképességgel rendelkezem, továbbá, hogy az e nyilatkozatban megadott adataim a valóságnak mindenben megfelelnek. Amennyiben az e nyilatkozatot aláíró személy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdasági társaság, szervezet képviseletében jár el, úgy a jelen nyilatkozattal vállalt titoktartási kötelezettség a képviselet személy valamennyi tagját, és munkavállalóját is terheli. Kelt: Budapest, napján nyilatkozatot tevő (amennyiben szükséges cégszerű aláírás) 12/12

Tárolási szerződés. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám:

Tárolási szerződés. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám: Tárolási szerződés amelyet az alábbi feltételek szerint kötöttek meg a szerződő felek: Egyrészről a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövidített neve: TIG NONPROFIT KFT.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5378-5/2014. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a szociális

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ADÁSVÉ TELI SZE RZŐDÉS MI NTA

ADÁSVÉ TELI SZE RZŐDÉS MI NTA ADÁSVÉ TELI SZE RZŐDÉS MI NTA amely létrejött egyrészről a székhely: cégbejegyzés szám: bankszámlaszám: adószám: képviseli: a továbbiakban mint: ELADÓ Cg. másrészről a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA M EGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a XY Bt (székhely: 1111 Budapest, 11. u. 11 postacím: 1111 Budapest,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL amely létrejött egyrészről cím: 7632 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15478706-2-02 KSH törzsszám: 15 478706-7511-321-02 képviseli:

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f.

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Kft-vel történő közétkeztetés szállítási szerződés megkötéséről Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT amely létrejött egyrészről. Önkormányzat a továbbiakban Önkormányzat másrészről (a résztvevő vállalkozás megnevezése) a továbbiakban a Vállalkozás harmadrészről (Projekttársaság

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Tisztelt Ügyfelünk! ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK H I R D E T M É N Y A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) csak a megfelelő jogi formában, az alábbi kötelező tartalmi elemeket

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS tőkekivonás alapján teljesítendő kifizetés nem pénzbeli vagyoni juttatással követelés átruházásával történő teljesítéséről, és a követelés engedményezéséről Regionális Fejlesztési Zártkörűen

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

BKV Zrt. Adásvételi Szerződés BKV Zrt. TB-305/15. BKV Zrt. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. Adásvételi Szerződés BKV Zrt. TB-305/15. BKV Zrt. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS BKV Zrt. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (a továbbiakban: Szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Allnet Hungary Kft. (székhely: Berekfürdő, Búzavirág út 12.; adószám: 12997565-2-16; cgj: 16-09-007196; képviselő: Pereczár Tamás; bankszámlaszám: OTP

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével - megtekintést

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (magánszemély)

GÉPJÁRMŰ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (magánszemély) (magánszemély) A jogügylet jellege: visszterhes. A hatálybalépés időpontja:... Az okirat létrejött az alulírott helyen és időben az 1. pontban meghatározott felek között a 2. pontban meghatározott gépjármű

Részletesebben