J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: , fax: Ügyiratszám: 21-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita községben a Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testületének július 19-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Nemesvita, Dózsa u. 8. Jelen voltak: Eke Ferenc polgármester, Vőfély Péter alpolgármester Csali János, Csali Tibor képviselők Bejelentéssel távol volt: Koczor Ottó képviselő Tanácskozási joggal jelen volt: Nagyné Simon Margit körjegyző Eke Ferenc polgármester köszöntötte a képviselő-testület ülésének résztvevőit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert azon az öt megválasztott képviselőből négy képviselő jelen van, egy fő bejelentéssel távol. A képviselő-testület ülését megnyitotta. Eke Ferenc polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatást adott az elmúlt ülés óta eltel időszakban az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Kérte az elhangzottak tudomásul vételét, amelyet Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vett. Javaslatot tett az ülés napirendjére, amelyet Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerű határozat meghozatala nélkül, az alábbiak szerint fogadott el: 1./ Folyószámla hitel felvétel 2./ Nemesvita 06 hrsz-ú t értékesítése 1

2 3./Beiskolázási támogatások 4./ A búcsúi rendezvénysorozat programja 5./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 1./ Folyószámla hitel felvétel Eke Ferenc polgármester bejelentette, hogy az önkormányzatnak, különösen a nyári többletkifizetések időszakában, amikor a II. félévi adóbevételek még nem állnak rendelkezésre szüksége van a zavartalan gazdálkodáshoz folyószámla hitelre. Jelenleg az önkormányzat gazdálkodása stabil, de a folyószámla hitel rendelkezésre állása segíti a gazdálkodást, és nem jelent nagy terhet. Javasolta, hogy ebben az évben is vegyék igénybe ezt a hitelformát, ami terhet csak akkor jelent az önkormányzatnak, ha igénybe veszi és az igénybevétellel arányosak a terhek. Javasolta a hitelkeret biztosítását. A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester kérte elfogadását. A képviselő-testület a javaslattal kapcsolatban négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 67/2011. (VII. 19.) számú H a t ár o z a t Nemesvita község Önkormányzata a évi gazdálkodásának előfinanszírozásához Ft összegű éven belül lejáratú (folyószámla hitel) futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank RT-től Nemesvita község önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidős alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Az önkormányzat a hitel fedezetéül a nemesvitai 342/2 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló épületet mint forgalomképes ingatlant biztosítja. Nemesvita község önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésével az OTP Bank Rt-vel. Határidő július 30. 2

3 2./ Nemesvita 06 hrsz-ú út értékesítése Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület január 20-ai ülésén tárgyalta és határozott arról, hogy értékesíti az Equital Kft. 07/11 helyrajzi szám alatti vállalkozás részére a Kft-hez vezető 06 hrsz-ú út művelési ágú ingatlanból a rendezési terv előírásainak megfelelően a 07/11 hrsz-ú ingatlanhoz csatolva - 300m 2 -es területrészt 500Ft/ m 2 áron. A szerződés megkötésével és a telekalakítással kapcsolatos feladatokat az Equital Kft látja el és viseli annak költségeit. Az ingatlan értékesítéséhez szükséges, hogy a területrészt a közút területéből töröljék, melyhez hatósági engedély szükséges öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 68/2011. (VII. 19.) számú H a t ár o z a t Nemesvita község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesvita 06 hrsz-ú út a 07/11 hrsz-ú ingatlan vonalában lévő résznek művelési ágát a település rendezési tervének megfelelően módosítja, közút jellegének megszüntetéséhez, művelési ágból való kivonásához szükséges hatósági engedélyt a Közlekedési hatóságtól megkéri. A kérelem benyújtásával a polgármestert bízza meg. Felkéri a polgármestert, hogy az eljárás lefolytatásáról gondoskodjon. Határidő: augusztus 15. Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy az Equital Kft. képviseletében Wortmann György ügyvezető július 15-én kelt nyilatkozatában kötelezettséget vállalt arra, hogy a Nemesvita 06 hrsz-ú út megszüntetéséhez szükséges engedélyezési eljárás kapcsán felmerülő valamennyi költséget a Kft. Viseli, és a a költségeket megelőlegezi. Javasolta az Equital Kft-vel a megállapodás megkötését. öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 69/2011. (VII. 19.) számú H a t ár o z a t Nemesvita község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást köt az Equital Kft 8311 Nemesvita, Külterület 07/11 helyrajzi szám alatti vállalkozással, hogy a Nemesvita 06 hrsz-ú út megszüntetéséhez, művelési ágból való kivonásához szükséges hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos teendőket ügyvéd közreműködésével biztosítsa és az engedélyezési és tulajdon jog bejegyzés kapcsán felmerülő valamennyi költséget viseli. A képviselő-testület a megállapodás megkötésével megbízza a polgármestert. 3

4 3./ Beiskolázási támogatások Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2009. (V. 26.) önkormányzati rendelete 18. -a alapján a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő Nemesvitai családok gyermekei részére iskolakezdési támogatást állapít meg. Javasolta a beiskolázási támogatás összegét óvodások esetén 3.000Ft-ban, általános iskolások esetén 5.000Ft-ban, középiskolás, főiskolás és egyetemi tanulmányokat folytató hallgatók esetében Ft-ban megállapítani. A főiskolai egyetemi jogviszony fennállását a támogatás folyósítása előtt igazolni szükséges. Az elmondta továbbá, hogy a tankönyveket az iskolások térítésmentesen kapják. Ezt követően a polgármester kérte képviselőtársai kérdéseit, észrevételeit. A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot, amellyel kapcsolatban Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete 70/2011. (VII. 19.) számú H a t ár o z a t Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2009. (V. 26.) önkormányzati rendelete 18. -a alapján a nemesvitai lakóhelyű gyermekek részére a 2011/2012. tanévre térítésmentesen biztosítja a tankönyveket. A tankönyvek árához a tényleges bekerülési költségnek megfelelő összegű iskolakezdési támogatást nyújt. A támogatás az 1-8. osztályos gyermekek tankönyveinek beszerzésére fordítható, az alanyi jogon támogatásban részesülő gyermekek részére a normatíván felüli költség számolható el. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás oktatási intézmény részére történő átadásáról gondoskodjon. Határidő: augusztus 31. Eke Ferenc polgármester indítványozta, hogy a Nemesvitán lakóhellyel rendelkező és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult óvodás gyermekek, amennyiben a helyi önkormányzati rendelet alapján arra rászorultak, Ft egyszeri támogatásban, az általános iskolás gyermekek Ft, középiskolások és a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók pedig Ft támogatásban részesítse az önkormányzat. Egyéb javaslat nem hangzott el, így a polgármester szavazásra bocsátotta az indítványt. A javaslattal kapcsolatban Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 4

5 71/2011. (VII. 19.) számú H a t ár o z a t Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2009. (V. 26.) önkormányzati rendelete 18. -a alapján rendelete alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő nemesvitai családok gyermekei részére iskolakezdési támogatást állapít meg beiskolázásuk támogatása céljából az alábbiak szerint: - óvodás korúak Ft, - általános iskolások Ft, - közép-, illetve felsőfokú intézményben hallgatók Ft. A támogatás megállapításáról a polgármester az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatban megállapított átruházott hatáskörében határoz. A megállapított támogatás kifizetéséről a körjegyző gondoskodik. Határidő: augusztus 31. Nagyné Simon Margit körjegyző 4./ A búcsúi rendezvénysorozat programja E k e Ferenc polgármester elmondta, hogy a délutáni rendezvények 16 órától a parókián, illetve a parókia kertjében, az önkormányzat könyvtárában és a művelődési ház előtt kerülnek megszervezésre. A hagyományosnak nevezhető helytörténeti kiállítást ebben az évben is bemutatják, melyet a Veszprém Laczkó Dezső múzeum bocsát a község rendelkezésére. A korábban megismert anyagot az újonnan feldolgozott relikviákkal egészítik ki. Augusztus 19-én Csüllög Júlia emlékkiállítás, a nemesvitaikat és Nemesvitát megörökítő munkáiból, 20-án Nyíri Péter fotókiállítása lesz megtekinthető. A műsort a nemesvitai gyermekek és a Gyenesdiási férfikórus bordalok és borhoz kapcsolódó művek előadása szolgáltatja. Augusztus 21-én a szokásos bortúrát szervezi meg az önkormányzat. A túrán résztvevők részére az önkormányzat által vásárolt alapanyagból biztosítják az ellátást. Javasolta, hogy a részvételi jegyet 1.500Ft-ban, az italjegyet 400Ft-ban, az ebédet 600Ft-ban állapítsa meg a képviselő-testület, a boros gazdák részére pedig 500Ft-ot fizessen ki. Kérte képviselő-testület észrevételeit. A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot, amellyel kapcsolatban Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5

6 72/2011. (VII. 19.) számú H a t ár o z a t Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete a búcsúi rendezvénysorozat programjaként augusztus 21-én Bortúrát szervez. A Bortúra jegyeit az alábbiakban állapítja meg: Részvételi jegy: Italjegy: Ebédjegy: 1.500Ft 400Ft 600Ft A képviselő-testület a boros gazdák részére 500Ft-ot kifizet. Határidő: augusztus 5./ Vegyes ügyek, kérdések bejelentések 5.1 Foci csapta nevezése Eke Ferenc polgármester elmondta, hogy Nemesvita Község Önkormányzata a Veszprém Megyei IV. osztályú 2011/2012. évi labdarúgó bajnokságban felnőtt csapatot kíván indítani. Javasolta használatba adni számukra az önkormányzat tulajdonában lévő sportpályát. Kérte a javaslat elfogadását. A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot, amellyel kapcsolatban Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2011. (VII. 19.) számú H a t ár o z a t Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei IV. osztályú 2011/2012. évi labdarúgó bajnokságban felnőtt csapatot kíván indítani. Nemesvita Község Önkormányzat a tulajdonában lévő sportpályát a labdarúgócsapat számára használatba adja. Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a nevezés beadására, a nevezési díjak befizetésére. Határidő: július 30. Felelős: polgármester 6

7 5.2 Őrangyal 2004 Életmentő Alapítvány megkeresése Eke Ferenc polgármester ismertette, hogy az Őrangyal 2004 Életmentő Alapítvány 1081 Budapest, Kun u. 4. II/18. szám alatti alapítvány megkereste az önkormányzatot anyagi támogatások iránti kérelmükkel. Nem javasolta az alapítvány támogatását. 74/2011. (VII. 19.) számú H a t ár o z a t Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Őrangyal 2004 Életmentő Alapítvány 1081 Budapest, Kun u. 4. II/18. szám alatti alapítvány részre nem állapít meg támogatást. 5.3 Mol és az önkormányzatok közötti bírósági ítélet Eke Ferenc polgármester ismertette a képviselő-testülettel a Mol és az önkormányzatok közötti bírósági ítéletet. Javasolta, hogy a bírósági ítélet az önkormányzatok megtámadják, és az ítélőtáblához forduljanak. 75/2011. (VII. 19.) számú H a t ár o z a t Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mol és az önkormányzatok közötti bírósági ítéletet megtámadják, és az ítélőtáblához fellebbezzenek. 5.4 Tájékoztatás Eke Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Ft értékben székek megvásárlására került sor. Elmondta továbbá, hogy a Balatonederics SC Egyesület Elnöke fiatal focisták átigazolását kezdeményezte, több játékos átigazolt, így csökkentve a nemesvitai csapat esélyeit a tornákon. Egyéb napirendi pontot a képviselő-testület nem tárgyalt, így a polgármester az ülést 19 óra 35 perckor bezárta. K. m. f. Eke Ferenc polgármester Nagyné Simon Margit körjegyző 7

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-11/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Mérges, Béke tér 14. 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 13án a Mérges Községházban

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-én, 17:00 órai kezdettel megtartott, soron következő Képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi Faluháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2011. J E G Y Z

Részletesebben