30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról"

Átírás

1 30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról (Egységes szerkezetben a 12/2005. (VI.7.) Ök. sz., a 22/2005. (XI.1.) Ök. sz., a 26/2005. (XI.24) Ök. sz., a 13/2007. (IV.17.) Ök. sz., a 26/2007. (VII.16.) Ök. sz., a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. és a 34/2009. (IX.28.) Ök. sz. rendeletekkel, a 27/2010. (XII.21.) ör., a 23/2013. (VI. 26.) ör., az 1/2014. (I.31.) ör, a 17/2014. (IV.25.) ör és a 7/2015. (III.23.) önkormányzati rendelettel) Pesterzsébet Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. tv. 16. (l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1 I. fejezet A rendelet hatálya 1. (1) 2 A rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra, a vásárokon, piacokon folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki. (2) 3 (3) Az Önkormányzat tulajdonában álló piacok felsorolását e rendelet l. sz. melléklete tartalmazza. A piac fenntartása (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő piac létesítéséről, helyéről, rendeltetéséről, üzemeltetőjéről és az ott alkalmazott díjszabásról az Önkormányzat Képviselő-testülete határoz. (2) Az l. számú mellékletben felsorolt piacok működtetésével, üzemeltetésével, az Önkormányzat tulajdonában lévő árusító helyiségeknek, valamint árusító helyeknek a hasznosításával összefüggő feladatok végrehajtását az Önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló szervezet (továbbiakban: üzemeltető) végzi Az árusításra jogosultak és a piacon forgalomba hozható áruk köre 1 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 1. -a, hatályos VIII. 1-től. 2 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 2. -a, hatályos VIII. 1-től. 3 Hatályon kívül helyezte a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 3. -a, hatálytalan VIII. 1-től. 4 Módosította a 22/2005. (XI.1.) Ök. sz. rendelet 11. -a, hatályos XI. 1-től. 5 Módosította a 13/2007. (IV.17.) Ök. sz. rendelet 1. -a, hatályos V. 1-től. 6 Módosította a 26/2005. (XI.24.) Ök. sz. rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos XI. 24-től. 7 Módosította a 26/2007. (VII.16.) Ök. sz. rendelet 1. -a, hatályos VII.16-tól. 8 Módosította a 26/2007. (VII.16.) Ök. sz. rendelet 2. -a, hatályos VII. 16-tól. 9 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 4. -a, hatályos VIII. 1-től. 10 Hatályon kívül helyezte a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 5. -a, hatálytalan VIII. 1-től. 11 Hatályon kívül helyezte a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 5. -a, hatálytalan VIII. 1-től.

2 2 A helyhasználat 5. (1) 12 Tartós helyhasználó az a felépítmény-tulajdonos, akinek a piac területén lévő értékesítő helyisége vagy irodája a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az üzlet kritériumainak megfelel, az üzlet saját tulajdonát képezi és a piac üzemeltetőjével helyhasználati szerződést kötött. (2) Napi helyhasználó az, aki a piac területén nyílt árusításra kijelölt helyen az üzemeltetővel a helyhasználatát naponta megújítja. (3) Bérlő az, akinek a piac területén lévő értékesítő helyisége a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az üzlet, vagy iroda kritériumainak megfelel, de az üzlet az önkormányzat tulajdonát képezi, továbbá bérleti jogot szerzett és a piac üzemeltetőjével szerződést kötött. (4) 13 Helyhasználati szerződés határozatlan, vagy határozott időre köthető. Magántulajdonosi felépítmény esetén a helyhasználati díjat a tulajdonos a helyhasználati szerződés alapján fizeti meg. A napi helyhasználó helyhasználati szerződéssel nem rendelkezik, az üzemeltető a helypénz megfizetéséről készpénzfizetési számlát állít ki. A napi helyhasználati szerződést a helypénz megfizetését igazoló készpénzfizetési számla helyettesíti. (5) 14 (6) A piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen és engedélye alapján lehet árusítani. A helyhasználat feltételeit az üzemeltetővel kötött szerződés tartalmazza. (7) A napi helyhasználat joga az üzemeltető visszaigazolása alapján piacnyitástól zárásig tart. Az üzemeltető a napi helyhasználatra kijelölt helyek közül nem köteles a következő napon is ugyanazt a helyet az igénylő rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha a helyhasználó előzetesen helybiztosítással élt. (8) Napi helyhasználat esetén a hely többször is kiadható, ha azt a helyhasználó kiürítette. A helyhasználónak a használat időtartamától függetlenül mindig egész napra, minden megkezdett m 2 -re kell a megállapított helyhasználati díjat megfizetnie. A tartós helyhasználó, a bérlő minden megkezdett m 2 után teljes m 2 -t köteles fizetni. A m 2 megállapításánál az igénybe vett asztalt (akkor is, ha azt részlegesen veszi igénybe), és az ahhoz tartozó árusításra felfestéssel kijelölt területet kell figyelembe venni. (9) A helyhasználók a napidíjas helyeket az érkezés sorrendjében - kivéve a helybiztosítással lekötött helyeket - foglalhatják el, mely másra át nem ruházható. (10) A mezőgazdasági őstermelő a napi helyhasználat előtt őstermelői igazolványával köteles terményeinek, termékeinek származási helyét igazolni. (11) 15 A rendelet 1. mellékletében megjelölt Budapest, XX. ker. Tátra téri piac és vásárcsarnok területén elhelyezkedő új vásárcsarnokban található helyiségek tartós helyhasználói, bérlői a helyiségeken kívül kizárólag a helyiségek előtt felfestéssel jelölt területet jogosultak árusításra, vagy azzal összefüggő tevékenységre használni a (8) bekezdésben szabályozottak szerint. 12 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 6. -a, hatályos VIII. 1-től. 13 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 7. -a, hatályos VIII. 1-től. 14 Hatályon kívül helyezte a 13/2007. (IV.17) Ök. sz. rendelet 2. (1) bekezdése, hatálytalan V. 1-től. 15 Beiktatta a 23/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos VI. 27-től.

3 3 (12) 16 A rendelet 1. mellékletében megjelölt Budapest, XX. ker. Tátra téri piac és vásárcsarnok területén elhelyezkedő új vásárcsarnokban található helyiségek tartós helyhasználói, bérlői - amennyiben az üzemeltetővel szemben nincs díjhátralékuk - az üzemeltetővel kötött külön szerződés alapján február 1-től a képviselő-testületi határozatban meghatározott havi helyhasználati díjért vehetik igénybe a helyiségeik előtt felfestéssel jelölt területet, a felette lévő rész (légtér) azon részét is beleértve, amely áru felfüggesztésre használható, ezen túlmenően épületelemekre árut kihelyezni tilos. Az üzemeltetővel kötött külön szerződés évente egyszer köthető legfeljebb egy éves időtartamra, egész naptári hónapra, melyet a tartós helyhasználók, bérlők a folyó év során bármely hónapban megköthetnek. A külön szerződés minimálisan 1 m 2 területre köthető, és az üzemeltető azonnali hatállyal felmondhatja, ha a helyhasználó a felfestéssel jelölt területen, a felette lévő részen (légtér) túlterjeszkedik, illetve ha kéthavi helyhasználati díjjal tartozik és tartozását az üzemeltető írásbeli felszólítása ellenére 30 napon belül nem fizeti meg. Szolgáltatások 6. (l) A piac területén lévő és közös használatú utak és helyiségek rendeltetésszerű használattal összefüggő tisztításáról, a szemét elszállításáról, a szükséges fertőtlenítésről az üzemeltető gondoskodik, melyet a helyhasználati díj tartalmaz. A rendeltetéstől eltérő használatból eredő többlet-szolgáltatás díja a felépítmény-tulajdonosra, bérlőre, helyhasználóra áthárítható. (2) Az üzemeltető a kereskedelmi tevékenység segítésére külön díjazásért szolgáltatást biztosíthat (pl. mérlegkölcsönzés, raktár, irodabérlés, egyéb szolgáltatás, őrzésvédelem). A helyhasználattal és a szolgáltatásokkal járó kötelezettségek 7. 1) 17 A vásár, vagy piac területén biztosított területért a tartós helyhasználók, bérlők a helyhasználati szerződésben megállapított díjat (a továbbiakban: helyhasználati díjat) kötelesek fizetni, a napi helyhasználók pedig a helypénzt készpénzfizetési számla ellenében kötelesek megfizetni. A Képviselő-testület a helyhasználati díj és a helypénz mértékét minden év május 1-jével a KSH adatainak figyelembevételével az előző évi infláció mértékének megfelelően módosíthatja és azt az üzemeltető a jogosultakkal szemben érvényesíti (2) A helyhasználati díj magába foglalja a terület és/vagy helyiség használati díját, a szemétszállítás, a közhasználatú vízvételi helyekről vett vízmennyiség és a térvilágítás díját. (3) 1819 A felépítmény tulajdonjogának átruházása esetén, - a Tátra téri vásárcsarnok új épületére vonatkozó tulajdonjog átruházásának kivételével, - az új tulajdonos az Önkormányzat által felértékelt helyiség forgalmi értéke 10%-ának megfelelő összegű egyszeri használatbavételi díjat köteles az Önkormányzat részére megfizetni. A bérleti jog átruházása esetén az új bérlő az Önkormányzat által felértékelt helyiség forgalmi értéke 10%-ának megfelelő összeget köteles az Önkormányzat részére megfizetni. (4) 20 Nem minősül új helyhasználónak: 16 Beiktatta a 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos II. 1-től. 17 Módosította a 17/2014. (IV.25) Ök. sz. rendelet 1. -a, hatályos V. 1-től. 18 Módosította a 13/2007. (IV.17) Ök. sz. rendelet 2. (3) bekezdése, hatályos V. 1-től. 19 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 9. -a, hatályos VIII. 1-től. 20 Módosította a 17/2014. (IV.25) Ök. sz. rendelet 2. -a, hatályos V. 1-től.

4 4 a) a cégjegyzékbe bejegyzett egyéni vállalkozó, amennyiben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3: :209. -ok., valamint a 3:323. megfelelő alkalmazásával egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá, vagy egyszemélyes részvénytársasággá alakult, b) aki az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. tv. 17. (1)-(2) bekezdései alapján özvegyi, öröklési, illetve törvényes képviselői jogánál fogva a vállalkozást tovább gyakorolhatja, c) az a gazdálkodó szervezet, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény szerinti általános jogutód, d) ha a helyhasználó tartós, súlyos betegsége miatt egyenes ági rokona, vagy házastársa folytatja a helyhasználatot. (5) 2122 Az egyszeri használatbavételi díjat az új helyhasználónak az üzemeltetővel kötendő szerződés aláírása előtt kell megfizetnie az Önkormányzatnak. (6) 23 Az egyszeri használatbavételi díjból eredő tőkekövetelés összegére átütemezést, részletfizetést engedélyezni nem lehet, az ezzel kapcsolatos kamat és költségkövetelés lemondására, mérséklésére, elengedésére, átütemezésére, részletfizetés engedélyezésére, részletfizetés átütemezésére Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat követeléseinek lemondásáról, mérsékléséről, elengedéséről, átütemezéséről, részletfizetés engedélyezéséről, részletfizetés felfüggesztéséről, részletfizetés átütemezéséről szóló 27/2010. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni (7) A helyhasználati jogosultság megszűnése után a helyhasználó az egyszeri használatbavételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt. (8) 24 A bérlő az üzlethelyiséget, vagy annak egy részét kizárólag az üzemeltető előzetes engedélyével adhatja albérletbe, annak használatát a fenntartó és az üzemeltető előzetes engedélye nélkül semmilyen formában másnak nem engedheti át. E szabály megszegése esetén a bérleti szerződés azonnal megszűnik, a bérlő köteles a bérleményt kiürített állapotban - az erre vonatkozó írásos értesítés kézhezvételét követő 15 naptári napon belül- az üzemeltetőnek visszaadni. (9) 25 A felépítmény-tulajdonos, vagy a bérlő a helyhasználati jog átadásra irányuló szándékát (bérbeadás, adásvétel, bérleti jog átadása) köteles az üzemeltetőnek előzetesen bejelenteni. (10) Az a felépítmény-tulajdonos, vagy a bérlő, aki az üzemeltetővel határozatlan ideig szóló szerződést kötött, a helyhasználati díjat havonta, a tárgyhó 5. napjáig köteles a helyhasználati szerződésben foglaltaknak megfelelően az üzemeltetőnek megfizetni. (11) 26 A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a helyhasználó (tulajdonos, bérlő) a helyhasználati díjon felül a Polgári Törvénykönyvről szól évi V. törvény késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezései alapján megállapított késedelmi kamatot köteles az üzemeltetőnek megfizetni. 21 Módosította a 13/2007. (IV.17.) Ök. sz. rendelet 2. (4) bekezdése, hatályos V. 1-től. 22 Módosította a 27/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet 14. (2) bekezdése, hatályos XII.22-től. 23 Módosította a 17/2014. (IV.25) Ök. sz. rendelet 3. -a, hatályos V. 1-től. 24 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 12. -a, hatályos VIII. 1-től. 25 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 13. -a, hatályos VIII. 1-től. 26 Módosította a 17/2014. (IV.25) Ök. sz. rendelet 4. -a, hatályos V. 1-től.

5 5 A helyhasználati szerződés felmondása 8. (1) 27 Az üzemeltető a helyhasználati szerződést azonnali hatállyal köteles felmondani: a.) ha a helyhasználó kéthavi helyhasználati díjjal tartozik és tartozását az üzemeltető írásbeli felszólítása ellenére egy hónapon belül nem fizeti meg, b) 28 Felmondás esetén a helyhasználó az általa használt, az Önkormányzat tulajdonában álló helyiséget/helyet kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a felmondás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles az üzemeltetőnek visszaadni. (2) A helyhasználó a határozott, vagy határozatlan időre szóló helyhasználati szerződést a hónap utolsó napjától számított érvénnyel bármikor felmondhatja. Felmondási szándékát legkésőbb a hónap 15. napjáig kell bejelentenie az üzemeltetőnek. A piac működésének rendje 9. (1) E rendeletet a piac területén jól látható helyen ki kell függeszteni. (2) A piac házirendjét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (3) A piaci rend betartása az ott jelenlévő valamennyi személy kötelezettsége. (4) 29 Az üzemeltető köteles folyamatosan ellenőrizni és felügyelni a piac rendjét. (5) Az áru mérésénél csak érvényes hitelesítésű mérőeszközök használhatók. Bérmérlegelést, mérlegkölcsönzést kizárólag az üzemeltető végezhet. (6) 3031 (7) Az árusító köteles az ellenőrző személynek, továbbá a statisztikai összeírást végző felírónak az áru származása, minősége és ára tekintetében a szükséges felvilágosítást - a valóságnak megfelelően - megadni. Annak az árusítónak, akire nézve jogszabály előírja, az áru eredetének bizonyítására alkalmas okiratot (számla, jegyzék) magánál kell tartani, és azt felszólításra fel kell mutatni. (8) 32 A piac területén lévő építményeket, berendezési tárgyakat, felszereléseket, valamint fákat, növényeket és útburkolatot megrongálni tilos! A helyhasználó az általa okozott kárért a polgári jog szabályai szerint az üzemeltetőnek/a tulajdonosnak felelősséggel tartozik. A piac nyitva tartása 10. (1) A piac nyitva tartási idejének szabályozását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. (2) A piac, valamint az árusítóhelyek nyitva tartási idejére vonatkozó hirdetményt a piac területén jól látható módon kell elhelyezni. 27 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 15. -a, hatályos VIII. 1-től. 28 Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése, hatálytalan VI. 27-től 29 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 16. -a, hatályos VIII. 1-től. 30 Módosította a 13/2007. (IV.17.) Ök. sz rendelet 3. -a, hatályos V. 1-től. 31 Hatályon kívül helyezte a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 17. -a, hatálytalan VIII. 1-től. 32 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 18. -a, hatályos VIII. 1-től.

6 6 Záró rendelkezések 11. (1) 33 Ez a rendelet május 1. napján lép hatályba. (2) 34 (3) E rendelet hatályba lépéseivel egyidejűleg hatályukat vesztik Pesterzsébet Önkormányzatának a 19/2003.(VII. 4.) Ök. sz., a 10/2003.(IV. 16.) Ök. sz., a 2/2003.(II. 20.) Ök. sz., 16/2002.(IV. 16.) Ök. sz., a 4/2002.(II. 12) Ök. sz. és a 14/2001.(V. 15.) Ök. sz. rendeletei. (4) 35 A vásár, piac területén létesített üzletek, elárusító helyek elidegenítésével és bérletével kapcsolatos, jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Önkormányzat mindenkor hatályos, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó rendeleteinek szabályai megfelelően irányadóak. (5) 36 Az alkalmi (ünnepi) vásárok rendezésére az Önkormányzat közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló rendelete irányadó. 6) 37 Az 1. számú mellékletben felsorolt piacokon az Önkormányzat tulajdonában lévő árusító helyiségek elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 22/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelete alapján, - értékhatártól függően a Képviselő-testület, vagy a Gazdasági Bizottság gyakorolja (7) 38 E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. 33 Módosította a 13/2007. (IV.17.) Ök. sz. rendelet 4. (2) bekezdése, hatályos V. 1-től. 34 Hatályon kívül helyezte a 13/2007. (IV.17.) Ök. sz. rendelet 4. (3) bekezdése, hatálytalan V. 1-től. 35 Beiktatta a 13/2007. (IV.17.) Ök. sz. rendelet 5. -a, hatályos V. 1-től. 36 Beiktatta a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 19. -a, hatályos VIII. 1-től. 37 Módosította a 17/2014. (IV.25) Ök. sz. rendelet 5. -a, majd a 7/2015. (III.23.) ör. 4. -a. Hatályos március 24. napjától. 38 Beiktatta a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 19. -a, hatályos VIII. 1-től.

7 7 (8) 39 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel. Szabados Ákos polgármester Dr. Kiss Irén címzetes főjegyző Záradék: A rendelet-tervezetet a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XX. kerületi Tagcsoportjának véleményezés céljából megküldtem. Bányai Judit osztályvezető 39 Beiktatta a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 19. -a, hatályos VIII. 1-től.

8 8 1. sz. melléklet 40 Pesterzsébet Önkormányzatának tulajdonában lévő piacok Budapest, XX. ker. Tátra téri piac és vásárcsarnok A piac és a vásárcsarnok Pesterzsébet Igló u. - Szivacs u. - Tátra u. Kossuth Lajos u. által határolt területen, a Tátra téren, a és a /2 hrsz-ú 3445 m 2- es, illetve m 2 - es területen helyezkedik el. Budapest XX. ker. Vörösmarty téri piac A piac a Vörösmarty u. - Ábrahám Géza u. - Frangepán u /2 hrsz-ú (névtelen) utca által határolt /1 hrsz-ú, 3319 m 2 területen helyezkedik el. 40 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 20. -a, hatályos VIII. 1-től.

9 9 2. sz. melléklet Hatályon kívül helyezte a 34/2009. (IX. 28.) Ök. sz. rendelet 1. -a, hatálytalan IX. 28-tól.

10 10 3. számú melléklet Hatályon kívül helyezte a 13/2007. (IV.17.) Ök. sz. rendelet 4. (1) bekezdése, hatálytalan V. 1-től.

11 11 4. sz. melléklet A Pesterzsébet Önkormányzatának tulajdonában lévő piacok területére vonatkozó H Á Z I R E N D 1. A piaci rend megtartása az ott jelenlévő valamennyi személy kötelessége. 2. A piacon csak az üzemeltető által kiadott helyhasználati engedély, illetve szerződés alapján szabad árusítani. 3. Az üzemeltető, vagy megbízottja felhívására a helyhasználó helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles. (vállalkozói igazolvány, termelői igazolvány) 4. Aki a piacon értékesít és nincs érvényes helyhasználati szerződése, vagy a készpénzfizetési számlát az üzemeltető képviselőjének felszólítására nem mutatja fel, köteles azonnal elhagyni a piac területét. 5. A helyhasználó az általa jogszerűen elfoglalt helyet (helyiséget) csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Ennek megszegése és az üzemeltető, vagy képviselője felszólítása ellenére való fenntartása a helyhasználati jog azonnali megvonását eredményezi. 6. A helyhasználó a helyfoglalási szerződésben meghatározott árusítóhelyet önkényesen nem változtathatja meg, e rendelet 5. (8) bekezdésében meghatározott helyen kívül nem árusíthat és árut, göngyöleget nem rakhat le A helyhasználó által használt piaci létesítmény, berendezés megváltoztatásához, egyéb építési tevékenységhez az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. Az ennek hiányában végzett építés, változtatás kártérítési következménnyel jár és a helyhasználó az eredeti állapotot is köteles saját költségére és veszélyére visszaállítani. A felépítménytulajdonos, vagy a bérlő a helyhasználati jog átadásra irányuló szándékát (bérbeadás, adásvétel, bérleti jog átadása) köteles az üzemeltetőnek előzetesen bejelenteni. 8. A működési engedély feltétele saját tulajdonú helyiség bérbeadása esetén az üzemeltető írásbeli hozzájárulása A piaci közlekedésre a KRESZ szabályai az irányadóak. A piac területén járművel legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad haladni. Árufeltöltés céljából gépjárművel a nyári időszakban május 15-től szeptember 15-ig a nyitást megelőzően két órával előbb, illetve a zárást követően 2 órán belül lehet tartózkodni. A téli időszakban szeptember 15-től május 15-ig (a nagybani piac nyitvatartási idejéhez igazodva) reggelenként 7.30-ig lehet árubeszállítás céljából gépjárművel a piac területén tartózkodni, a délutáni árufeltöltés lehetősége a nyári időszakéval megegyezik. Járművel megállni, várakozni, arról le-, illetve felrakodni csak a jelzésekkel kijelölt helyen szabad. 10. A piac területére állati erővel vontatott járművel behajtani tilos! Az e szabály megsértéséből eredő károkért a jármű hajtója felel. 43 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 22. -a, hatályos VIII. 1-től. 44 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 22. -a, hatályos VIII. 1-től.

12 Az árusítóhelyeket, közhasználatú területet és utat használaton kívüli göngyöleggel és piaci tevékenységet nem szolgáló eszközökkel elfoglalni, forgalmat akadályozni nem szabad. 12. Az üzlet előtt az árusításra kijelölt területen göngyöleget tárolni tilos. 13. A piac területén tilos a szerencsejáték és minden olyan tevékenység, amely az emberek megtévesztésére, félrevezetésére irányul! 14. Az árusítóhelyen kívüli területet és utat áruval, göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglalni, azokkal a közlekedést akadályozni tilos Az üzemeltető jogosult elrendelni az árusítóhelyen a kártevőirtást és a helyhasználót felszólítani az árusítóhely takarítására. 16. A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén (az üzlet előtti és mögötti rész) köteles minden szemetet és hulladékot folyamatosan, árusítás közben is, összetakarítani és a kijelölt tárolóba tenni. 17. Romlott vagy romlásnak indult és egyéb okból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac területére bevinni, ott tárolni tilos! 18. A piac területén tüzet rakni tilos! Meleg ételek készítésével és forgalomba hozatalával foglalkozó árusítók megfelelő tűzbiztonságot nyújtó tűzhelyet kötelesek használni A piac területére kutyát, macskát és kerékpárt bevinni tilos! Mozgáskorlátozott személy kézi,- elektromos,- vagy robbanómotoros meghajtású járművével a piac területére behajthat, a jármű sebessége azonban a 4 km/h-t nem haladhatja meg. 20. A nyitást megelőző előkészületre és a zárást követő takarításra az üzemeltető külön engedélye nélkül két órán át tartózkodhat a helyhasználó. Zárás után indokolt esetben hosszabb benntartózkodási időre az engedélyt írásban előzetesen meg kell kérni az üzemeltetőtől. 21. A szakvizsgálatra szoruló árut, amennyiben gazdája annak hatósági vizsgálatát nem tudja igazolni, vizsgálatra be kell juttatni. Élőállat, valamint vágott baromfi és a jogszabályokban engedélyezett egyéb állati eredetű termék csak az állategészségügyi hatóságnak történt előzetes bemutatás után, annak vizsgálata és engedélye birtokában forgalmazható. 22. A piaci gomba-szakellenőr köteles a piacra hozott, szabadban termő, vagy termesztett gombát megvizsgálni és a fogyasztásra alkalmatlan gombát köteles elkobozni és megsemmisíteni Az üzemeltető köteles a piacra bevitt és ott forgalmazott áru minőségét, valamint a kereskedés rendjét szabályozó valamennyi jogszabályi előírás betartását ellenőrizni Az üzemeltető köteles ellenőrizni a szakhatósági (tűzvédelmi, egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi stb.) előírások betartását. 45 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 22. -a, hatályos VIII. 1-től. 46 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 22. -a, hatályos VIII. 1-től. 47 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 22. -a, hatályos VIII. 1-től.

13 A piac területén működő vendéglátóhelyek csak a piac nyitvatartási ideje alatt üzemelhetnek. E rendelkezés érvényes a piac területéről a közterület felé nyíló vendéglátóhelyekre is. 26. A piacon elhelyezett áru őrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó feladata. Az áruban bekövetkező kárért az üzemeltetőt csak akkor terheli felelősség, ha azt jegyzék alapján a helyhasználótól megőrzésre átvette. 48 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 22. -a, hatályos VIII. 1-től.

14 14 5. sz. melléklet 49 Pesterzsébet Őnkormányzata által fenntartott piacok nyitvatartási rendje Tátra téri piac és vásárcsarnok Hétfő 7 órától 16 óráig Kedd 6 órától 17 óráig Szerda 6 órától 17 óráig Csütörtök 6 órától 17 óráig Péntek 6 órától 18 óráig Szombat 6 órától 14 óráig Vörösmarty téri piac Hétfő 6 órától 13 óráig Kedd 7 órától 16 óráig Szerda 7 órától 16 óráig Csütörtök 6 órától 16 óráig Péntek 7 órától 16 óráig Szombat 6 órától 13 óráig 49 Módosította a 12/2005. (VI.7.) Ök. sz. rendelet 2. -a, hatályos VII. 1-től.

30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról

30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról 30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról (Egységes szerkezetben a 12/2005. (VI.7.) Ök. sz., a 22/2005. (XI.1.) Ök. sz., a 26/2005. (XI.24) Ök. sz., a 13/2007.

Részletesebben

I. Általános rész. Szabályzat

I. Általános rész. Szabályzat 110/2012(IX.13.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 1.sz. melléklete Arnóti helyi termelői piac Üzemeltetési Szabályzata I. Általános rész A szabályzat kiadásának célja Az Arnót Község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 35/2004. (V.26.) rendelete az önkormányzat által fenntartott vásárcsarnokokról, piacokról és vásárokról (módosításokkal

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

H Á Z I R E N D. valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed.

H Á Z I R E N D. valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed. H Á Z I R E N D A vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése értelmében a Budapest XI. kerület Vahot utca II-es, III-as parkolóban megrendezett heti vásár házirendjét

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. február 27. dr. Xantus Judit jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. február 27. dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. február 27. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának 10/2009. (II.27.) ök. sz. rendelete A Teleki László

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. rendelete a vásár és piac rendjéről Záradék: Kihirdetés ideje: 2009. május 28. Hatálybalépés ideje: 2009. június

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 29/2008. (V.05.) Önk.,32/2009.(IX.30.) Önk., 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete. a piacokról és vásárokról

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete. a piacokról és vásárokról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

21/2008. (05.06.) Kgy. rendelet 1. Vásár rendezéséről és piac tartásáról

21/2008. (05.06.) Kgy. rendelet 1. Vásár rendezéséről és piac tartásáról 21/2008. (05.06.) Kgy. rendelet 1 Vásár rendezéséről és piac tartásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról Módosítás: a) 24/2011. (V. 30.) ör. /2011. VI. 1- A helyi

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/1996. (III.01.) SZ. RENDELETE. A vásárokról és a piacokról * (Egységes szerkezetben) A rendelet hatálya

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/1996. (III.01.) SZ. RENDELETE. A vásárokról és a piacokról * (Egységes szerkezetben) A rendelet hatálya PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/1996. (III.01.) SZ. RENDELETE A vásárokról és a piacokról * (Egységes szerkezetben) A vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV.05.) Korm. számú rendeletben foglalt előírások

Részletesebben

13/1999. (III. 31.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a Hold utcai vásárcsarnokról

13/1999. (III. 31.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a Hold utcai vásárcsarnokról 13/1999. (III. 31.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a Hold utcai vásárcsarnokról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 33/2004. (VI. 16.) és a 33/2009. (IX. 16.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Piac rendezése és fenntartása

A rendelet hatálya. Piac rendezése és fenntartása Budapest-Zugló Képviselő-testületének 33/1996. (VII.11.) sz. rendelete a piacokról és vásárokról /egységes szerkezetben a 14/2001.(IV.20.), a 28/2004. (V.19.), az 54/2004. (X.21.), a 42/2010. (XII.15.),

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA 2. melléklet a 129/2013.(XI.25.) KT határozathoz SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzatának

Részletesebben

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006.(II.10) sz. önkormányzati rendelete a piactartás rendjéről

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006.(II.10) sz. önkormányzati rendelete a piactartás rendjéről Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006.(II.10) sz. önkormányzati rendelete a piactartás rendjéről Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról

(TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról (TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a Magyarország helyi

Részletesebben

RÁKSI PORTA HELYI TERMELŐI PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

RÁKSI PORTA HELYI TERMELŐI PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA RÁKSI PORTA HELYI TERMELŐI PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezések 1.) A szabályzat hatálya kiterjed a Pengölde Kft. által üzemeltetett Ráksi, 074 hrsz. alatti területén tartott helyi termelői

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

/2014.X.1.- A rendelet hatálya

/2014.X.1.- A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő - testületének 20/2009. (VI. 29.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről Módosítások: a) 30/2009. (X. 26.) ör. b) 19/2011.

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008.(VI.23.) rendelete A PIACI ÁRUSÍTÓ HELY MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL egységes szerkezetben a 13/2012. (V.20.); 23/2013. (XII.20.) sz. önk. rendelettel

Részletesebben

SZABÁLYZAT A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL SZABÁLYZAT A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL Érvényes: 2015. január 01-től 1 A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJE A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX.07.) önkormányzati rendelete a piacokról és a vásárokról

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX.07.) önkormányzati rendelete a piacokról és a vásárokról Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX.07.) önkormányzati rendelete a piacokról és a vásárokról Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL 1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL I. Általános rész 1. A szabályzat kiadásának célja A Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft által üzemeltetett piac működési

Részletesebben

A HGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 23/1999. (XII.15.) SZÁMÚ RENDELETE. a vásárokról és piacokról

A HGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 23/1999. (XII.15.) SZÁMÚ RENDELETE. a vásárokról és piacokról 1 A HGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 23/1999. (XII.15.) SZÁMÚ RENDELETE a vásárokról és piacokról A képviseltestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének szolgáltatási

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/1995. (VII. 10.) 1 RENDELETE 2 A VÁSÁRCSARNOKOKRÓL, PIACOKRÓL ÉS ÜZLETKÖZPONTOKRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/1995. (VII. 10.) 1 RENDELETE 2 A VÁSÁRCSARNOKOKRÓL, PIACOKRÓL ÉS ÜZLETKÖZPONTOKRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/1995. (VII. 10.) 1 RENDELETE 2 A VÁSÁRCSARNOKOKRÓL, PIACOKRÓL ÉS ÜZLETKÖZPONTOKRÓL A 39/1997. (X. 31.) 3, A 18/1999. (IV. 30.) 4, AZ 1/2000. (II.

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról. 18/2001. (VI.27.) Ök. sz. rendelet a vásárokról és piacokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról. Az önkormányzat a Lakitelek polgárainak színvonalas

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (X.06.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (X.06.) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (X.06.) számú R E N D E L E T E a piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük rendjéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

Mórahalom város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 13/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a vásárokról, piacokról

Mórahalom város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 13/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a vásárokról, piacokról Mórahalom város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 13/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a vásárokról, piacokról Mórahalom város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 2/1135/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A vásárokról és piacokról

Részletesebben

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzatának a február 26-án tartandó soros Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzatának a február 26-án tartandó soros Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzatának a 2015. február 26-án tartandó soros Képviselő-testületi ülésére B. 3. Tisztelt Képviselő-testület! Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2004.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1.1. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1.1. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalta: Lénárd Péter Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. április 18. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2012. (XII. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2015.(IV.02.)

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Hatályon kívül helyezte: 24/2011. (XI. 21.) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 16/1996. (IV.29.) r e n d e l e t e a piacok és vásárok tartásáról

A Mohácsi Önkormányzat 16/1996. (IV.29.) r e n d e l e t e a piacok és vásárok tartásáról A Mohácsi Önkormányzat 16/1996. (IV.29.) r e n d e l e t e a piacok és vásárok tartásáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 24/2013.(XII.13.), 31/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.), 34/2011.(XII.16.),

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprő - ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 16 / 1995. (IX.29.) KT. számú. r e n d e l e t e

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 16 / 1995. (IX.29.) KT. számú. r e n d e l e t e Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület 16 / 1995. (IX.29.) KT. számú r e n d e l e t e A vásárokról és piacokról, egységes szerkezetben a KÉPVISELŐ-TESTÜLET A helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzat /2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) 1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) Fülöpszállás

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16 /2001.(IV.27. ) r e n d e l e t e A VÁSÁROKRÓL ÉS PIACOKRÓL

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16 /2001.(IV.27. ) r e n d e l e t e A VÁSÁROKRÓL ÉS PIACOKRÓL BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16 /2001.(IV.27. ) r e n d e l e t e A VÁSÁROKRÓL ÉS PIACOKRÓL A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás: 10/2012. (III. 08.) rendelet. Hatályos

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Vásár- és piac fenntartása

Vásár- és piac fenntartása Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2001. (XII. 6.) rendelete a vásár- és piactartás rendjéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 40/2004.(XI.30.) és 34/2008. (XI.28.) számú rendeletekkel)

Részletesebben