30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról"

Átírás

1 30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról (Egységes szerkezetben a 12/2005. (VI.7.) Ök. sz., a 22/2005. (XI.1.) Ök. sz., a 26/2005. (XI.24) Ök. sz., a 13/2007. (IV.17.) Ök. sz., a 26/2007. (VII.16.) Ök. sz., a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. és a 34/2009. (IX.28.) Ök. sz. rendeletekkel, a 27/2010. (XII.21.) ör., a 23/2013. (VI. 26.) ör., az 1/2014. (I.31.) ör, a 17/2014. (IV.25.) ör és a 7/2015. (III.23.) önkormányzati rendelettel) Pesterzsébet Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. tv. 16. (l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1 I. fejezet A rendelet hatálya 1. (1) 2 A rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra, a vásárokon, piacokon folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki. (2) 3 (3) Az Önkormányzat tulajdonában álló piacok felsorolását e rendelet l. sz. melléklete tartalmazza. A piac fenntartása (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő piac létesítéséről, helyéről, rendeltetéséről, üzemeltetőjéről és az ott alkalmazott díjszabásról az Önkormányzat Képviselő-testülete határoz. (2) Az l. számú mellékletben felsorolt piacok működtetésével, üzemeltetésével, az Önkormányzat tulajdonában lévő árusító helyiségeknek, valamint árusító helyeknek a hasznosításával összefüggő feladatok végrehajtását az Önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló szervezet (továbbiakban: üzemeltető) végzi Az árusításra jogosultak és a piacon forgalomba hozható áruk köre 1 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 1. -a, hatályos VIII. 1-től. 2 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 2. -a, hatályos VIII. 1-től. 3 Hatályon kívül helyezte a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 3. -a, hatálytalan VIII. 1-től. 4 Módosította a 22/2005. (XI.1.) Ök. sz. rendelet 11. -a, hatályos XI. 1-től. 5 Módosította a 13/2007. (IV.17.) Ök. sz. rendelet 1. -a, hatályos V. 1-től. 6 Módosította a 26/2005. (XI.24.) Ök. sz. rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos XI. 24-től. 7 Módosította a 26/2007. (VII.16.) Ök. sz. rendelet 1. -a, hatályos VII.16-tól. 8 Módosította a 26/2007. (VII.16.) Ök. sz. rendelet 2. -a, hatályos VII. 16-tól. 9 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 4. -a, hatályos VIII. 1-től. 10 Hatályon kívül helyezte a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 5. -a, hatálytalan VIII. 1-től. 11 Hatályon kívül helyezte a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 5. -a, hatálytalan VIII. 1-től.

2 2 A helyhasználat 5. (1) 12 Tartós helyhasználó az a felépítmény-tulajdonos, akinek a piac területén lévő értékesítő helyisége vagy irodája a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az üzlet kritériumainak megfelel, az üzlet saját tulajdonát képezi és a piac üzemeltetőjével helyhasználati szerződést kötött. (2) Napi helyhasználó az, aki a piac területén nyílt árusításra kijelölt helyen az üzemeltetővel a helyhasználatát naponta megújítja. (3) Bérlő az, akinek a piac területén lévő értékesítő helyisége a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az üzlet, vagy iroda kritériumainak megfelel, de az üzlet az önkormányzat tulajdonát képezi, továbbá bérleti jogot szerzett és a piac üzemeltetőjével szerződést kötött. (4) 13 Helyhasználati szerződés határozatlan, vagy határozott időre köthető. Magántulajdonosi felépítmény esetén a helyhasználati díjat a tulajdonos a helyhasználati szerződés alapján fizeti meg. A napi helyhasználó helyhasználati szerződéssel nem rendelkezik, az üzemeltető a helypénz megfizetéséről készpénzfizetési számlát állít ki. A napi helyhasználati szerződést a helypénz megfizetését igazoló készpénzfizetési számla helyettesíti. (5) 14 (6) A piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen és engedélye alapján lehet árusítani. A helyhasználat feltételeit az üzemeltetővel kötött szerződés tartalmazza. (7) A napi helyhasználat joga az üzemeltető visszaigazolása alapján piacnyitástól zárásig tart. Az üzemeltető a napi helyhasználatra kijelölt helyek közül nem köteles a következő napon is ugyanazt a helyet az igénylő rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha a helyhasználó előzetesen helybiztosítással élt. (8) Napi helyhasználat esetén a hely többször is kiadható, ha azt a helyhasználó kiürítette. A helyhasználónak a használat időtartamától függetlenül mindig egész napra, minden megkezdett m 2 -re kell a megállapított helyhasználati díjat megfizetnie. A tartós helyhasználó, a bérlő minden megkezdett m 2 után teljes m 2 -t köteles fizetni. A m 2 megállapításánál az igénybe vett asztalt (akkor is, ha azt részlegesen veszi igénybe), és az ahhoz tartozó árusításra felfestéssel kijelölt területet kell figyelembe venni. (9) A helyhasználók a napidíjas helyeket az érkezés sorrendjében - kivéve a helybiztosítással lekötött helyeket - foglalhatják el, mely másra át nem ruházható. (10) A mezőgazdasági őstermelő a napi helyhasználat előtt őstermelői igazolványával köteles terményeinek, termékeinek származási helyét igazolni. (11) 15 A rendelet 1. mellékletében megjelölt Budapest, XX. ker. Tátra téri piac és vásárcsarnok területén elhelyezkedő új vásárcsarnokban található helyiségek tartós helyhasználói, bérlői a helyiségeken kívül kizárólag a helyiségek előtt felfestéssel jelölt területet jogosultak árusításra, vagy azzal összefüggő tevékenységre használni a (8) bekezdésben szabályozottak szerint. 12 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 6. -a, hatályos VIII. 1-től. 13 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 7. -a, hatályos VIII. 1-től. 14 Hatályon kívül helyezte a 13/2007. (IV.17) Ök. sz. rendelet 2. (1) bekezdése, hatálytalan V. 1-től. 15 Beiktatta a 23/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos VI. 27-től.

3 3 (12) 16 A rendelet 1. mellékletében megjelölt Budapest, XX. ker. Tátra téri piac és vásárcsarnok területén elhelyezkedő új vásárcsarnokban található helyiségek tartós helyhasználói, bérlői - amennyiben az üzemeltetővel szemben nincs díjhátralékuk - az üzemeltetővel kötött külön szerződés alapján február 1-től a képviselő-testületi határozatban meghatározott havi helyhasználati díjért vehetik igénybe a helyiségeik előtt felfestéssel jelölt területet, a felette lévő rész (légtér) azon részét is beleértve, amely áru felfüggesztésre használható, ezen túlmenően épületelemekre árut kihelyezni tilos. Az üzemeltetővel kötött külön szerződés évente egyszer köthető legfeljebb egy éves időtartamra, egész naptári hónapra, melyet a tartós helyhasználók, bérlők a folyó év során bármely hónapban megköthetnek. A külön szerződés minimálisan 1 m 2 területre köthető, és az üzemeltető azonnali hatállyal felmondhatja, ha a helyhasználó a felfestéssel jelölt területen, a felette lévő részen (légtér) túlterjeszkedik, illetve ha kéthavi helyhasználati díjjal tartozik és tartozását az üzemeltető írásbeli felszólítása ellenére 30 napon belül nem fizeti meg. Szolgáltatások 6. (l) A piac területén lévő és közös használatú utak és helyiségek rendeltetésszerű használattal összefüggő tisztításáról, a szemét elszállításáról, a szükséges fertőtlenítésről az üzemeltető gondoskodik, melyet a helyhasználati díj tartalmaz. A rendeltetéstől eltérő használatból eredő többlet-szolgáltatás díja a felépítmény-tulajdonosra, bérlőre, helyhasználóra áthárítható. (2) Az üzemeltető a kereskedelmi tevékenység segítésére külön díjazásért szolgáltatást biztosíthat (pl. mérlegkölcsönzés, raktár, irodabérlés, egyéb szolgáltatás, őrzésvédelem). A helyhasználattal és a szolgáltatásokkal járó kötelezettségek 7. 1) 17 A vásár, vagy piac területén biztosított területért a tartós helyhasználók, bérlők a helyhasználati szerződésben megállapított díjat (a továbbiakban: helyhasználati díjat) kötelesek fizetni, a napi helyhasználók pedig a helypénzt készpénzfizetési számla ellenében kötelesek megfizetni. A Képviselő-testület a helyhasználati díj és a helypénz mértékét minden év május 1-jével a KSH adatainak figyelembevételével az előző évi infláció mértékének megfelelően módosíthatja és azt az üzemeltető a jogosultakkal szemben érvényesíti (2) A helyhasználati díj magába foglalja a terület és/vagy helyiség használati díját, a szemétszállítás, a közhasználatú vízvételi helyekről vett vízmennyiség és a térvilágítás díját. (3) 1819 A felépítmény tulajdonjogának átruházása esetén, - a Tátra téri vásárcsarnok új épületére vonatkozó tulajdonjog átruházásának kivételével, - az új tulajdonos az Önkormányzat által felértékelt helyiség forgalmi értéke 10%-ának megfelelő összegű egyszeri használatbavételi díjat köteles az Önkormányzat részére megfizetni. A bérleti jog átruházása esetén az új bérlő az Önkormányzat által felértékelt helyiség forgalmi értéke 10%-ának megfelelő összeget köteles az Önkormányzat részére megfizetni. (4) 20 Nem minősül új helyhasználónak: 16 Beiktatta a 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos II. 1-től. 17 Módosította a 17/2014. (IV.25) Ök. sz. rendelet 1. -a, hatályos V. 1-től. 18 Módosította a 13/2007. (IV.17) Ök. sz. rendelet 2. (3) bekezdése, hatályos V. 1-től. 19 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 9. -a, hatályos VIII. 1-től. 20 Módosította a 17/2014. (IV.25) Ök. sz. rendelet 2. -a, hatályos V. 1-től.

4 4 a) a cégjegyzékbe bejegyzett egyéni vállalkozó, amennyiben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3: :209. -ok., valamint a 3:323. megfelelő alkalmazásával egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá, vagy egyszemélyes részvénytársasággá alakult, b) aki az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. tv. 17. (1)-(2) bekezdései alapján özvegyi, öröklési, illetve törvényes képviselői jogánál fogva a vállalkozást tovább gyakorolhatja, c) az a gazdálkodó szervezet, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény szerinti általános jogutód, d) ha a helyhasználó tartós, súlyos betegsége miatt egyenes ági rokona, vagy házastársa folytatja a helyhasználatot. (5) 2122 Az egyszeri használatbavételi díjat az új helyhasználónak az üzemeltetővel kötendő szerződés aláírása előtt kell megfizetnie az Önkormányzatnak. (6) 23 Az egyszeri használatbavételi díjból eredő tőkekövetelés összegére átütemezést, részletfizetést engedélyezni nem lehet, az ezzel kapcsolatos kamat és költségkövetelés lemondására, mérséklésére, elengedésére, átütemezésére, részletfizetés engedélyezésére, részletfizetés átütemezésére Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat követeléseinek lemondásáról, mérsékléséről, elengedéséről, átütemezéséről, részletfizetés engedélyezéséről, részletfizetés felfüggesztéséről, részletfizetés átütemezéséről szóló 27/2010. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni (7) A helyhasználati jogosultság megszűnése után a helyhasználó az egyszeri használatbavételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt. (8) 24 A bérlő az üzlethelyiséget, vagy annak egy részét kizárólag az üzemeltető előzetes engedélyével adhatja albérletbe, annak használatát a fenntartó és az üzemeltető előzetes engedélye nélkül semmilyen formában másnak nem engedheti át. E szabály megszegése esetén a bérleti szerződés azonnal megszűnik, a bérlő köteles a bérleményt kiürített állapotban - az erre vonatkozó írásos értesítés kézhezvételét követő 15 naptári napon belül- az üzemeltetőnek visszaadni. (9) 25 A felépítmény-tulajdonos, vagy a bérlő a helyhasználati jog átadásra irányuló szándékát (bérbeadás, adásvétel, bérleti jog átadása) köteles az üzemeltetőnek előzetesen bejelenteni. (10) Az a felépítmény-tulajdonos, vagy a bérlő, aki az üzemeltetővel határozatlan ideig szóló szerződést kötött, a helyhasználati díjat havonta, a tárgyhó 5. napjáig köteles a helyhasználati szerződésben foglaltaknak megfelelően az üzemeltetőnek megfizetni. (11) 26 A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a helyhasználó (tulajdonos, bérlő) a helyhasználati díjon felül a Polgári Törvénykönyvről szól évi V. törvény késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezései alapján megállapított késedelmi kamatot köteles az üzemeltetőnek megfizetni. 21 Módosította a 13/2007. (IV.17.) Ök. sz. rendelet 2. (4) bekezdése, hatályos V. 1-től. 22 Módosította a 27/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet 14. (2) bekezdése, hatályos XII.22-től. 23 Módosította a 17/2014. (IV.25) Ök. sz. rendelet 3. -a, hatályos V. 1-től. 24 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 12. -a, hatályos VIII. 1-től. 25 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 13. -a, hatályos VIII. 1-től. 26 Módosította a 17/2014. (IV.25) Ök. sz. rendelet 4. -a, hatályos V. 1-től.

5 5 A helyhasználati szerződés felmondása 8. (1) 27 Az üzemeltető a helyhasználati szerződést azonnali hatállyal köteles felmondani: a.) ha a helyhasználó kéthavi helyhasználati díjjal tartozik és tartozását az üzemeltető írásbeli felszólítása ellenére egy hónapon belül nem fizeti meg, b) 28 Felmondás esetén a helyhasználó az általa használt, az Önkormányzat tulajdonában álló helyiséget/helyet kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a felmondás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles az üzemeltetőnek visszaadni. (2) A helyhasználó a határozott, vagy határozatlan időre szóló helyhasználati szerződést a hónap utolsó napjától számított érvénnyel bármikor felmondhatja. Felmondási szándékát legkésőbb a hónap 15. napjáig kell bejelentenie az üzemeltetőnek. A piac működésének rendje 9. (1) E rendeletet a piac területén jól látható helyen ki kell függeszteni. (2) A piac házirendjét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (3) A piaci rend betartása az ott jelenlévő valamennyi személy kötelezettsége. (4) 29 Az üzemeltető köteles folyamatosan ellenőrizni és felügyelni a piac rendjét. (5) Az áru mérésénél csak érvényes hitelesítésű mérőeszközök használhatók. Bérmérlegelést, mérlegkölcsönzést kizárólag az üzemeltető végezhet. (6) 3031 (7) Az árusító köteles az ellenőrző személynek, továbbá a statisztikai összeírást végző felírónak az áru származása, minősége és ára tekintetében a szükséges felvilágosítást - a valóságnak megfelelően - megadni. Annak az árusítónak, akire nézve jogszabály előírja, az áru eredetének bizonyítására alkalmas okiratot (számla, jegyzék) magánál kell tartani, és azt felszólításra fel kell mutatni. (8) 32 A piac területén lévő építményeket, berendezési tárgyakat, felszereléseket, valamint fákat, növényeket és útburkolatot megrongálni tilos! A helyhasználó az általa okozott kárért a polgári jog szabályai szerint az üzemeltetőnek/a tulajdonosnak felelősséggel tartozik. A piac nyitva tartása 10. (1) A piac nyitva tartási idejének szabályozását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. (2) A piac, valamint az árusítóhelyek nyitva tartási idejére vonatkozó hirdetményt a piac területén jól látható módon kell elhelyezni. 27 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 15. -a, hatályos VIII. 1-től. 28 Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése, hatálytalan VI. 27-től 29 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 16. -a, hatályos VIII. 1-től. 30 Módosította a 13/2007. (IV.17.) Ök. sz rendelet 3. -a, hatályos V. 1-től. 31 Hatályon kívül helyezte a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 17. -a, hatálytalan VIII. 1-től. 32 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 18. -a, hatályos VIII. 1-től.

6 6 Záró rendelkezések 11. (1) 33 Ez a rendelet május 1. napján lép hatályba. (2) 34 (3) E rendelet hatályba lépéseivel egyidejűleg hatályukat vesztik Pesterzsébet Önkormányzatának a 19/2003.(VII. 4.) Ök. sz., a 10/2003.(IV. 16.) Ök. sz., a 2/2003.(II. 20.) Ök. sz., 16/2002.(IV. 16.) Ök. sz., a 4/2002.(II. 12) Ök. sz. és a 14/2001.(V. 15.) Ök. sz. rendeletei. (4) 35 A vásár, piac területén létesített üzletek, elárusító helyek elidegenítésével és bérletével kapcsolatos, jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Önkormányzat mindenkor hatályos, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó rendeleteinek szabályai megfelelően irányadóak. (5) 36 Az alkalmi (ünnepi) vásárok rendezésére az Önkormányzat közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló rendelete irányadó. 6) 37 Az 1. számú mellékletben felsorolt piacokon az Önkormányzat tulajdonában lévő árusító helyiségek elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 22/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelete alapján, - értékhatártól függően a Képviselő-testület, vagy a Gazdasági Bizottság gyakorolja (7) 38 E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. 33 Módosította a 13/2007. (IV.17.) Ök. sz. rendelet 4. (2) bekezdése, hatályos V. 1-től. 34 Hatályon kívül helyezte a 13/2007. (IV.17.) Ök. sz. rendelet 4. (3) bekezdése, hatálytalan V. 1-től. 35 Beiktatta a 13/2007. (IV.17.) Ök. sz. rendelet 5. -a, hatályos V. 1-től. 36 Beiktatta a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 19. -a, hatályos VIII. 1-től. 37 Módosította a 17/2014. (IV.25) Ök. sz. rendelet 5. -a, majd a 7/2015. (III.23.) ör. 4. -a. Hatályos március 24. napjától. 38 Beiktatta a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 19. -a, hatályos VIII. 1-től.

7 7 (8) 39 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel. Szabados Ákos polgármester Dr. Kiss Irén címzetes főjegyző Záradék: A rendelet-tervezetet a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XX. kerületi Tagcsoportjának véleményezés céljából megküldtem. Bányai Judit osztályvezető 39 Beiktatta a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 19. -a, hatályos VIII. 1-től.

8 8 1. sz. melléklet 40 Pesterzsébet Önkormányzatának tulajdonában lévő piacok Budapest, XX. ker. Tátra téri piac és vásárcsarnok A piac és a vásárcsarnok Pesterzsébet Igló u. - Szivacs u. - Tátra u. Kossuth Lajos u. által határolt területen, a Tátra téren, a és a /2 hrsz-ú 3445 m 2- es, illetve m 2 - es területen helyezkedik el. Budapest XX. ker. Vörösmarty téri piac A piac a Vörösmarty u. - Ábrahám Géza u. - Frangepán u /2 hrsz-ú (névtelen) utca által határolt /1 hrsz-ú, 3319 m 2 területen helyezkedik el. 40 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 20. -a, hatályos VIII. 1-től.

9 9 2. sz. melléklet Hatályon kívül helyezte a 34/2009. (IX. 28.) Ök. sz. rendelet 1. -a, hatálytalan IX. 28-tól.

10 10 3. számú melléklet Hatályon kívül helyezte a 13/2007. (IV.17.) Ök. sz. rendelet 4. (1) bekezdése, hatálytalan V. 1-től.

11 11 4. sz. melléklet A Pesterzsébet Önkormányzatának tulajdonában lévő piacok területére vonatkozó H Á Z I R E N D 1. A piaci rend megtartása az ott jelenlévő valamennyi személy kötelessége. 2. A piacon csak az üzemeltető által kiadott helyhasználati engedély, illetve szerződés alapján szabad árusítani. 3. Az üzemeltető, vagy megbízottja felhívására a helyhasználó helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles. (vállalkozói igazolvány, termelői igazolvány) 4. Aki a piacon értékesít és nincs érvényes helyhasználati szerződése, vagy a készpénzfizetési számlát az üzemeltető képviselőjének felszólítására nem mutatja fel, köteles azonnal elhagyni a piac területét. 5. A helyhasználó az általa jogszerűen elfoglalt helyet (helyiséget) csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Ennek megszegése és az üzemeltető, vagy képviselője felszólítása ellenére való fenntartása a helyhasználati jog azonnali megvonását eredményezi. 6. A helyhasználó a helyfoglalási szerződésben meghatározott árusítóhelyet önkényesen nem változtathatja meg, e rendelet 5. (8) bekezdésében meghatározott helyen kívül nem árusíthat és árut, göngyöleget nem rakhat le A helyhasználó által használt piaci létesítmény, berendezés megváltoztatásához, egyéb építési tevékenységhez az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. Az ennek hiányában végzett építés, változtatás kártérítési következménnyel jár és a helyhasználó az eredeti állapotot is köteles saját költségére és veszélyére visszaállítani. A felépítménytulajdonos, vagy a bérlő a helyhasználati jog átadásra irányuló szándékát (bérbeadás, adásvétel, bérleti jog átadása) köteles az üzemeltetőnek előzetesen bejelenteni. 8. A működési engedély feltétele saját tulajdonú helyiség bérbeadása esetén az üzemeltető írásbeli hozzájárulása A piaci közlekedésre a KRESZ szabályai az irányadóak. A piac területén járművel legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad haladni. Árufeltöltés céljából gépjárművel a nyári időszakban május 15-től szeptember 15-ig a nyitást megelőzően két órával előbb, illetve a zárást követően 2 órán belül lehet tartózkodni. A téli időszakban szeptember 15-től május 15-ig (a nagybani piac nyitvatartási idejéhez igazodva) reggelenként 7.30-ig lehet árubeszállítás céljából gépjárművel a piac területén tartózkodni, a délutáni árufeltöltés lehetősége a nyári időszakéval megegyezik. Járművel megállni, várakozni, arról le-, illetve felrakodni csak a jelzésekkel kijelölt helyen szabad. 10. A piac területére állati erővel vontatott járművel behajtani tilos! Az e szabály megsértéséből eredő károkért a jármű hajtója felel. 43 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 22. -a, hatályos VIII. 1-től. 44 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 22. -a, hatályos VIII. 1-től.

12 Az árusítóhelyeket, közhasználatú területet és utat használaton kívüli göngyöleggel és piaci tevékenységet nem szolgáló eszközökkel elfoglalni, forgalmat akadályozni nem szabad. 12. Az üzlet előtt az árusításra kijelölt területen göngyöleget tárolni tilos. 13. A piac területén tilos a szerencsejáték és minden olyan tevékenység, amely az emberek megtévesztésére, félrevezetésére irányul! 14. Az árusítóhelyen kívüli területet és utat áruval, göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglalni, azokkal a közlekedést akadályozni tilos Az üzemeltető jogosult elrendelni az árusítóhelyen a kártevőirtást és a helyhasználót felszólítani az árusítóhely takarítására. 16. A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén (az üzlet előtti és mögötti rész) köteles minden szemetet és hulladékot folyamatosan, árusítás közben is, összetakarítani és a kijelölt tárolóba tenni. 17. Romlott vagy romlásnak indult és egyéb okból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac területére bevinni, ott tárolni tilos! 18. A piac területén tüzet rakni tilos! Meleg ételek készítésével és forgalomba hozatalával foglalkozó árusítók megfelelő tűzbiztonságot nyújtó tűzhelyet kötelesek használni A piac területére kutyát, macskát és kerékpárt bevinni tilos! Mozgáskorlátozott személy kézi,- elektromos,- vagy robbanómotoros meghajtású járművével a piac területére behajthat, a jármű sebessége azonban a 4 km/h-t nem haladhatja meg. 20. A nyitást megelőző előkészületre és a zárást követő takarításra az üzemeltető külön engedélye nélkül két órán át tartózkodhat a helyhasználó. Zárás után indokolt esetben hosszabb benntartózkodási időre az engedélyt írásban előzetesen meg kell kérni az üzemeltetőtől. 21. A szakvizsgálatra szoruló árut, amennyiben gazdája annak hatósági vizsgálatát nem tudja igazolni, vizsgálatra be kell juttatni. Élőállat, valamint vágott baromfi és a jogszabályokban engedélyezett egyéb állati eredetű termék csak az állategészségügyi hatóságnak történt előzetes bemutatás után, annak vizsgálata és engedélye birtokában forgalmazható. 22. A piaci gomba-szakellenőr köteles a piacra hozott, szabadban termő, vagy termesztett gombát megvizsgálni és a fogyasztásra alkalmatlan gombát köteles elkobozni és megsemmisíteni Az üzemeltető köteles a piacra bevitt és ott forgalmazott áru minőségét, valamint a kereskedés rendjét szabályozó valamennyi jogszabályi előírás betartását ellenőrizni Az üzemeltető köteles ellenőrizni a szakhatósági (tűzvédelmi, egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi stb.) előírások betartását. 45 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 22. -a, hatályos VIII. 1-től. 46 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 22. -a, hatályos VIII. 1-től. 47 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 22. -a, hatályos VIII. 1-től.

13 A piac területén működő vendéglátóhelyek csak a piac nyitvatartási ideje alatt üzemelhetnek. E rendelkezés érvényes a piac területéről a közterület felé nyíló vendéglátóhelyekre is. 26. A piacon elhelyezett áru őrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó feladata. Az áruban bekövetkező kárért az üzemeltetőt csak akkor terheli felelősség, ha azt jegyzék alapján a helyhasználótól megőrzésre átvette. 48 Módosította a 29/2009. (VII.22.) Ök. sz. rendelet 22. -a, hatályos VIII. 1-től.

14 14 5. sz. melléklet 49 Pesterzsébet Őnkormányzata által fenntartott piacok nyitvatartási rendje Tátra téri piac és vásárcsarnok Hétfő 7 órától 16 óráig Kedd 6 órától 17 óráig Szerda 6 órától 17 óráig Csütörtök 6 órától 17 óráig Péntek 6 órától 18 óráig Szombat 6 órától 14 óráig Vörösmarty téri piac Hétfő 6 órától 13 óráig Kedd 7 órától 16 óráig Szerda 7 órától 16 óráig Csütörtök 6 órától 16 óráig Péntek 7 órától 16 óráig Szombat 6 órától 13 óráig 49 Módosította a 12/2005. (VI.7.) Ök. sz. rendelet 2. -a, hatályos VII. 1-től.

1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL 1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL I. Általános rész 1. A szabályzat kiadásának célja A Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft által üzemeltetett piac működési

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról. 18/2001. (VI.27.) Ök. sz. rendelet a vásárokról és piacokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról. Az önkormányzat a Lakitelek polgárainak színvonalas

Részletesebben

A vásárokról és a piacokról

A vásárokról és a piacokról Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2011. (IV.29.) rendelete A vásárokról és a piacokról Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete A vásárokról és a piacokról 1.. A rendelet hatálya

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete A vásárokról és a piacokról 1.. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete A vásárokról és a piacokról Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. rendelete a vásár és piac rendjéről Záradék: Kihirdetés ideje: 2009. május 28. Hatálybalépés ideje: 2009. június

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) ö. rendelet módosította /2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján 2011. december XVII. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Karácsonyi köszöntõ Kedves Törteliek! Mit is jelent a karácsony? A harsogó reklámok vásárlásra ösztönöznek, próbálják elfeledtetni velünk valódi értelmét

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Cserna Gábor

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

dr. Xantus Judit jegyző

dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. március 9. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor tartja soros ülését,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Hatályos: 2014. március 1-től BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor polgármester: szavazásra bocsátja az írásbeli meghívóban szereplő napirendet. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor polgármester: szavazásra bocsátja az írásbeli meghívóban szereplő napirendet. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2006. október 11-én 18.15 órai kezdettel a Fekete István Általános iskola Monorierdő, Szabadság u. 43. épületében megtartott,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRŰ ÉS GARZON

Részletesebben