T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007"

Átírás

1 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA

2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4.

3 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA Összeállította Sziráki Zsuzsanna MTA Regionális Kutatások Központja Pécs, 2007

4 E kiadvány T. Mérey Klára 80. születésnapja alkalmából jelent meg. Sorozatszerkesztı Sziráki Zsuzsanna ISSN ISBN Felelıs kiadó: Horváth Gyula fıigazgató Borító: Pinczehelyi Sándor Technikai szerkesztı: Frick Dorottya Nyomdai munkálatok: Sümegi Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs

5 TARTALOM Elıszó Könyvek, önálló kiadványok Szerkesztések Könyvfejezetek, tanulmányok, tudományos cikkek Megjelent konferencia-elıadások Ismeretterjesztı cikkek, kisebb írások, megemlékezések Könyvismertetések Beszámolók, tájékoztatók, hozzászólások Tudományos munkáiról megjelent ismertetések

6

7 ELİSZÓ Az MTA Regionális Kutatások Központja által közreadott kötet T. Mérey Klára nyomtatásban megjelent tudományos munkásságának győjteménye. A közel 270 tételt tartalmazó bibliográfia összefoglalást ad a szerzı mezıgazdaság-, ipar- és településtörténeti kutatásairól, valamint a Dunántúli Tudományos Intézetben eltöltött négy évtized történészi munkásságáról. T. Mérey Klára nyugállományba vonulásával a Dunántúli Tudományos Intézetben a történettudományi kutatások közel fél évszázados múlt után megszüntek. A pécsi történész mőhely nagy tekintélyő tagjai, Babics András, Rúzsás Lajos, Angyal Endre elhunytak, Szita László, Király István majd a késıbbiekben Tóth Tibor elhagyták az Intézetet. T. Mérey Klárának az új történettudományi kutatási intézményrendszer kiépítésében a doktori iskola szervezésében jutott újabb fontos szerep. A Dél-Dunántúl levéltáraival és múzeumaival ápolt szakmai kapcsolatainak eredményeképpen a termékeny nyugdíjas évek alatt is sorra jelentek meg tudományos közleményei, dolgozatai. A bibliográfia szerkezetének rendezı elve a mőfaji elhatárolás, az idırend, azon belül az önálló, majd társszerzıs munkák. Az utolsó fejezetben közöljük a munkáiról megjelent fontosabb ismertetéseket is. Az anyaggyőjtést augusztus 31-én zártuk le. E bibliográfiával az MTA Regionális Kutatások Központja tisztelettel köszönti a 80. születésnapját ünneplı T. Mérey Klárát. Munkásságát követendı példának, kutatási eredményeit kitőnı kiinduló forrásnak ajánljuk a fiatal regionális és történész kutatói generáció számára. Pécs, augusztus Sziráki Zsuzsanna

8

9 KÖNYVEK, ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK KÖNYVEK, ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK A mezıgazdasági munkásság mozgalmai a Dunántúlon ben. Budapest: Szikra ny., p Somogy megye mezıgazdasága ( ). Kaposvár: Somogy Megyei Tanács V.B. Mővelıdési Osztálya, p A somogyi parasztság útja a feudalizmusból a kapitalizmusba. Budapest: Akadémiai Kiadó, p Dél-Dunántúl gyáriparának szerkezete és sajátosságai 1942-ben. Pécs: MTA Dunántúli Tudományos Intézet, p. (MTA Dunántúli Tudományos Intézet Közlemények, 16.) 1975 A parasztság élete és sorsa a Somogy megyei Hunyady-birtokon, Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Somogyi Almanach, 22.) Wirtschafts- und Gesellschaftsverhältnisse eines Komitates in Transdanubien ( ). Pécs: MTA Dunántúli Tudományos Intézet, p. (MTA Dunántúli Tudományos Intézet Közlemények, 19.) 1985 Dél-Dunántúl iparának története a kapitalizmus idején. Budapest: Akadémiai Kiadó, p A Pécsi Dohánygyár története ( ). Pécs: University Press, p.

10 KÖNYVEK, ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK 10 Somogy megye két nehéz évszázada, Kaposvár: Közgyőlés, p. (Kaposi Kiskönyvtár, 13.) 2000 Tanulmányok. Rendhagyó válogatás egy életmőbıl. Szekszárd: Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, p. (Tolna Megyei Levéltári Füzetek, 9.) Baranya megye útjai és útmenti települései a 19. század elején. Pécs: Baranya Megyei Levéltár, p. (Tanulmányok és források Baranya megye történetébıl, 6.) 2001 KAPOSI ZOLTÁN: Kaposvár ipartörténete. Kaposvár: Önkormányzat, p Baranya megye települései az elsı katonai felmérés idején. Pécs: Baranya Megyei Levéltár, p. (Tanulmányok és források Baranya megye történetébıl, 12.) 2007 A Dél-Dunántúl földrajza katonaszemmel a 19. század elején. Pécs: Lomart Kiadó, p. (Geographia Pannonica Nova 1. Studia ex Instituto Geographico Universitatis Quinqueecclesiensis).

11 11 BELUSZKY PÁL 1968 SZERKESZTÉSEK Értekezések [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Budapest: Akadémiai Kiadó, p Tanulmányok a Dél-Dunántúl történetébıl. [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Értekezések II.) 1974 PÉCZELY LÁSZLÓ: A Rákóczi-kori kutatások újabb eredményei. Pécs: MTA Pécsi Bizottsága, p A Dunántúl településtörténete II köt. A Pécsi Településtudományi Konferencia anyaga (1976. augusztus ) Pécs: MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, , 261 p. (MTA Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítıje)

12 12 BELUSZKY PÁL 1953 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK Agrárszocialista mozgalmak Déldunántúlon 1905-ben Századok, p Dunántúli arató- és cselédsztrájkok 1905-ben. In: Magyar Történész Kongresszus június Budapest: Akadémiai Kiadó, p Adatok a dualizmus-kori parasztmozgalmak történetéhez (Somogy megye 1869). Pécs: MTA Dunántúli Tudományos Intézet, p. (Dunántúli Tudományos Győjtemény, 8.) 1957 Adatok a Dél-dunántúli uradalmak gazdasági cselédségének életviszonyaihoz a századforduló idején. Pécs: MTA Dunántúli Tudományos Intézete, p. (Dunántúli Tudományos Győjtemény, 10.)(Series Historica, 5.) 1959 A századforduló társadalmi válságának néhány problémája a Dunántúlon. In: A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének Évkönyve, Szerk. Babics A. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. A századforduló társadalmi válságának néhány problémája a Dunántúlon. [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 20. Series Historica, p. A feudalizmus válságának megnyilvánulása a somogyi mezıgazdaság és a jobbágyság helyzetében ( ). Pécs: MTA Dunántúli Tudományos Intézet, p. (Dunántúli Tudományos Győjtemény, 23.)(Series Historica, 11.)

13 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK Agrárszocialista mozgalom Baranyában 1905-ben. In: A Magyar Tanácsköztársaság pécsi-baranyai emlékkönyve. Pécs: Pécs M. J. Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának Mővelıdési Osztálya, p A mezıgazdasági ipar kialakulása Somogy megyében. In: Kisebb tanulmányok, Szerk. Babics A. Pécs: Dunántúli Tudományos Intézet, p. Két somogyi község antifeudális küzdelme a XIX. század elsı felében. In: Értekezések [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Szerk. Babics A. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. Két somogyi község antifeudális küzdelme a XIX. század elsı felében. [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 31. Series Historica, p. A földmővelési rendszer alakulása Somogy megyében ( ). Agrártörténeti Szemle, p Az agrárproletárok élete Somogyban, In: Értekezések, [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Szerk. Babics A. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. Az agrárproletárok élete Somogyban, [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 45. Series Historica, p. Az erdıgazdálkodás Somogy megyében ( ) Agrártörténeti Szemle, p Somogy megye parasztsága és a földkérdés, In: Értekezések, [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Szerk. Babics A. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. Somogy megye parasztsága és a földkérdés, [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 52. Series Historica, p.

14 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK A termelıerık helyzete Somogy megyében a XVIII. században. In: Értekezések, [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Szerk. Babics A. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. A termelıerık helyzete Somogy megyében a XVIII. században. [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 63. Seria Historica, p. Somogy megye pusztulása Szigetvár eleste után. In: Szigetvári emlékkönyv. Szigetvár évi ostromának 400. évfordulójára. [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Szerk. Rúzsás L. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Értekezések, 1966.) Somogy megye pusztulása Szigetvár eleste után. [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 70. Series Historica, p. Egy középnemesi uradalom gazdasági felmérése 1839-ben Somogy megyében. Agrártörténeti Szemle, p A XVIII. századi határperek néprajzi és történeti forrásértéke. Ethnographia, p Miért vállaltak munkát a Trencsén megyei szlovák munkások Dél-Dunántúlon a századforduló idején? In: Értekezések, [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Szerk. T. Mérey K. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. Miért vállaltak munkát a Trencsén megyei szlovák munkások Dél-Dunántúlon a századforduló idején? [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 88. Series Historica, p Jobbágytelepülések a XVIII. század végén (Forráselemzés). In: Tanulmányok a Dél-Dunántúl történetébıl. [Közread. az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Szerk. T. Mérey K. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Értekezések II.) Jobbágytelepülések a XVIII. század végén (Forráselemzés). [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 99. Series Historica, p.

15 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 15 A Somogy megyei Hunyady-uradalom majorsági gazdálkodása a XIX. század elsı felében. Agrártörténeti Szemle, p A Somogy megyei Hunyady-uradalom majorsági gazdálkodása a XIX. század elsı felében. [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 101. Series Historica, p Az észak-mecseki bányavidék ipartörténetének fı vonásai a felszabadulásig. In: Az észak-mecseki bányavidék regionális vizsgálata. [Közread az] MTA Dunántúli Tudományos Intézete. Szerk. Rúzsás L. Budapest: Akadémiai Kiadó, p. (Értekezések I.) Az észak-mecseki bányavidék ipartörténetének fı vonásai a felszabadulásig. [Klny.] Dunántúli Tudományos Győjtemény, 104. Series Historica, p. A gyáripar Somogy megyében a két világháború között. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Kanyar J. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 3.) 1973 A gazdasági és társadalmi viszonyok fejlıdése Somogy megyében a dualizmus korában. In: A munkásmozgalom kialakulása és fejlıdése Somogy megyében, Szerk. Suri K. Kaposvár: MSZMP Somogy Megyei Bizottság Oktatási Igazgatósága, p. A jobbágyfelszabadítás eredményei a Zselic somogyi községeiben. In: Zselici dolgozatok II. Pécs: Baranya Megye Tanácsa VB Mővelıdési Osztálya, p A gyáripar Tolna megyében a két világháború között I. rész. In: Tanulmányok Tolna megye történetébıl VI. Szerk. K. Balog J. Szekszárd: Tolna Megyei Tanács Levéltára, p.

16 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK Az ipar helyzete Mohácson a számok tükrében ( ). In: Baranyai helytörténetírás, Szerk. Szita L. Pécs: Baranya Megyei Levéltár, p. (A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve) Zselici falvak az uradalmak árnyékában. In: Zselici dolgozatok III. Szerk. Vargha K. Pécs: Baranya Megye Tanácsa V.B. Mővelıdési Osztálya, p. Kis- és gyáripar. In: Természeti és társadalmi-gazdasági jelenségek a sásdi járásban I. Szerk. Lovász Gy. Pécs: MTA Dunántúli Tudományos Intézete, p. (Közlemények, 24.) 1978 A gyáripar Tolna megyében a két világháború között II. rész. In: Tanulmányok Tolna megye történetébıl VIII. Szerk. K. Balog J. Szekszárd: Tolna Megyei Tanács Levéltára, p Barcs gazdaság- és társadalomtörténete a kapitalizmus korában. In: Barcs múltja és jelene. Szerk. Bihari O. Barcs: Barcs Város Tanácsa, p. Dél-Dunántúl iparfejlıdése a dualizmus idején. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Kanyar J. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 10.) Az ipar története a kapitalizmus idején egy Duna menti kistájban (Paks Mohács között). Levéltári Szemle, p. Szigetvár a kapitalizmus kezdetén. In: Zselici dolgozatok IV. Szerk. Vargha K. Pécs: Baranya Megye Tanácsa V.B. Mővelıdési Osztálya, p. Zala megye gyáripara 1944 elıtt. In: Közlemények Zala megye közgyőjteményeinek kutatásaiból, Szerk. Degré A. Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, p. (Zalai Győjtemény, 12.) 1980 Baranya megye gyáripara az elsı világháború elıtt. In: MSZMP Baranya Megyei Bizottság Oktatási Igazgatósága évkönyve, Pécs: MSZMP Baranya Megyei Bizottság Oktatási Igazgatósága, p.

17 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 17 Az elsı évszázad. A gyár megalakulása és története a kapitalizmus idején. In: 200 éves a Simontornyai Bırgyár. Szerk. Szilágyi M. Simontornya: Simontornyai Bırgyár, p. Az ipartörténet területi kutatásának néhány problémája (Dél-Dunántúl ipara az elsı világháború idején). Századok, p Gyárak és ipartelepek a Zselicben a kapitalizmus idején. In: Zselici dolgozatok V. Szerk. Jáger M. Kaposvár: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, p. A tıkés ipar fejlıdési irányainak hatása Dél-Dunántúl településszerkezetére, In: Az igazgatás és a gazdaság területi rendszere. Szerk. Tóth T. Pécs: MTA Dunántúli Tudományos Intézete, p. (Közlemények, 28.) Zala megye évi gyáripari statisztikája. In: Közlemények Zala megye közgyőjteményeinek kutatásaiból, Szerk. Degré A. Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, p. (Zalai Győjtemény, 16.) 1983 A dél-dunántúli települések egyenlıtlen fejlıdésének okai a dualizmus idején, különös tekintettel a külterületi lakott helyekre. In: Dolgozatok a területfejlesztés tudományos megalapozásának a körébıl. Szerk. Horváth Gy. Pécs: MTA Dunántúli Tudományos Intézete, p. (Közlemények, 30.) A gyáripar Tolna megyében a második világháború idején. In: Tanulmányok Tolna megye történetébıl X. Szerk. K. Balog J. Szekszárd: Tolna Megyei Tanács Levéltára, p. Somogy megye gyáriparának helyzete a második világháborúban és az azt követı években. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Kanyar J. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 14.) Az iparban dolgozók statisztikai adataiból kibontható néhány történeti probléma vizsgálata. Történelmi Szemle, p.

18 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK Pécs iparának helyzete a felszabadulás után ( ). In: Tanulmányok Baranya megye és Pécs város legújabbkori történetébıl ( ). Szerk. Vargha D. Pécs: Baranya Megyei Tanács, p Baranya megye és Pécs iparának fejlıdése 1945-tıl 1968-ig. In: Változó Baranya. Tanulmányok a megye történetébıl, Szerk. Antal Gy., Sándor I. Pécs: MSZMP Baranya Megyei Bizottság Oktatási Igazgatósága, p. HAJDÚ ZOLTÁN: A vonzáskörzet-kutatás történeti földrajzi kérdései. In: A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdései. Szerk. Faragó L., Hrubi L. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete, p 1986 Razvoj industrie i trgovine na teritoriji beljskotardanskog gospodarstva od polovine 19. stoljeca do svetskograta. In: Tri stoljeca Belja. Poljoprivredni Industrijski Kombinat. Osijek, Darda, p. Baranya megye gyáriparának helyzete a második világháború idején és az azt követı években. In: Baranyai helytörténetírás, Szerk. Szita L. Pécs: Baranya Megyei Levéltár, p. (Baranya Megyei Levéltár Évkönyve, 19.) Városiasodó településtípusok a századfordulón Somogy megyei példák alapján. Elsı rész. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Kanyar J. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 17.) 1987 Die traditionellen regionalen Forschungen und ihre gegenwärtige Lage in Pécs. In: A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Történeti Tanszékének évkönyve. Szerk. Ormos M. Pécs: JPTE Történeti Tanszéke, p. Külterületi lakott helyek a Dél-Dunántúlon ( ). In: A dél-dunántúli aprófalvak és szórványok település- és társadalomtörténete. Szerk. Degré A., Foki I. Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, p. (Zalai Győjtemény, 27.)

19 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 19 Városiasodó településtípusok a századfordulón Somogy megyei példák alapján. Második rész. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Kanyar J. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 18.) Pécs a századfordulón. Tér és Társadalom, p Industrija, trgovina i kreditni sistem za vrijeme dualizma. In: Podravski Hrvati. [uredio] Z. Mandië. Budapest: Tankönyvkiadó, p. (Studije, 1.) Boglárlelle története. Világostól az ıszirózsás forradalomig. In: Boglárlelle. Tanulmányok. Szerk. Laczkó A. Boglárlelle: Boglárlelle Városi Tanács V.B., p. Somogy megye ipara, kereskedelme és közlekedése, In: Fejezetek Somogy megye történetébıl. Szerk. Suri K. Kaposvár: MSZMP Somogy Megyei Bizottságának Oktatási Igazgatósága, p. Egy uradalom a régi és az új gazdálkodás határán (1822). Agrártörténeti Szemle, p. Iparforgalom a Dráva-parti falvakban a kiegyezéstıl a második világháborúig. Somogy, p Nagykanizsa, Somogy kapuja a dualizmus korában. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Kanyar J. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 20.) Dél-Baranya ipara és kereskedelme a 19. sz. második felétıl az elsı világháborúig. In: Baranyai helytörténetírás, Szerk. Szita L. Pécs: Baranya Megyei Levéltár, p. A jobbágyfalutól a fürdıvárosig. In: Siófok. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Kanyar J. Siófok: Siófok Városi Tanács V.B., p Industrija, trgovina i kreditni sustav izmedu dva svjetska rata. In: Podravski Hrvati. [uredio] Z. Mandië. Budapest: Tankönyvkiadó, p. (Studije, 2.)

20 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 20 A gazdasági és társadalmi élet alakulása a számok tükrében. In: Szemes. Tanulmányok Balatonszemes múltjáról és jelenérıl. Szerk. Reöthy F., Stirling J. Balatonszemes: Balatonszemes Községi Tanács, p. Babócsa története a szabadságharc leverésétıl 1918-ig. In: Babócsa története. Tanulmányok a község történetébıl. Szerk. Magyar K. Babócsa: Polgármesteri Hivatal, p. Balatonszárszó története a török uralom végétıl 1914-ig. In: Szárszó. Szerk. Ázsóth Gy. Balatonszárszó: Balatonszárszói Nagyközségi Közös Tanács, p. Dél-Dunántúl ipartörténetének sajátosságai és ezek történeti okai ( ). A Pollack Mihály Mőszaki Fıiskola Tudományos Közleményei. 2. Közgazdaságtan, Szociológia, Történelem, p. Egy falusi önkormányzat gondjai száz évvel ezelıtt. Somogy, p. A mai határmenti dunántúli kisvárosok a dualizmus idején. Vasi Szemle, p A mai dunántúli kisvárosok a dualizmus idején, különös tekintettel Tolna megyére. In: Tanulmányok. Városok, zsidóság, pecsétek, egyesületek, TBC. Szerk. Dobos Gy. Szekszárd: Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, p. (Tolna Megyei Levéltári Füzetek, 2.) Tolna városának betelepülése a XVIII. században. In: A Duna menti népek hagyományos mőveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Szerk. Halász P., Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, p. Marcali gazdaság- és társadalomtörténete a szabadságharc bukásától a polgári forradalomig. In: Marcali története. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Szita L. Marcali, p. DOMBI PÉTER: Dél-Dunántúl településhálózatának néhány gazdaságtörténeti jellemzıje a XIX. század közepén. (Fényes Elek két mővének számítógépes feldolgozása alapján). Elsı rész. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Szili F. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 22.)

21 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK Újjáépítés és konszolidáció, In: Tolna mezıváros monográfiája. Szerk. Glósz J., V. Kápolnás M. Tolna: Önkormányzat, p. DOMBI PÉTER: Dél-Dunántúl településhálózatának néhány gazdaságtörténeti jellemzıje a XIX. század közepén. (Fényes Elek két mővének számítógépes feldolgozása alapján). Második rész. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Szili F. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 23.) 1993 A Dunántúl népei egy hadmérnök szemével. In: Európa vonzásában. Emlékkönyv Kosáry Domokos 80. születésnapjára. Szerk. Glatz F. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, p. Mohács ipara a török kiőzésétıl a második világháború végéig. In: Tanulmányok Mohács történetébıl a település fennállásának 900. évfordulójára. Szerk. Ódor I. Mohács: Mohácsi Városvédı Egyesület, p. A török uralom végétıl az elsı világháborúig. In: Szólád története. Szerk. Stirling J. Szólád, p. Az iparszerkezet történeti gyökerei a Dél-Dunántúlon In: Gazdaságtörténeti tanulmányok. Szerk. Kapiller I. Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, p. (Zalai Győjtemény, 34.) Szekszárd a századfordulón. Dunatáj, p. Kaposvár a századfordulón. Somogy, p. A Dél-Dunántúl településhálózatának változásai ( ). Baranya, p Egy mezıváros iparosainak eredete a XVIII. sz. végén (Tolna, 1786). In: Tanulmányok. Szerk. Dobos Gy. Szekszárd: Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, p. (Tolna Megyei Levéltári Füzetek, 4.) Nagyatád, a kisgazdamozgalom bölcsıje. (Elsı rész). In: Somogy megye múltjából. Szerk. Szili F. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 25.)

22 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 22 A településhálózat változása és ennek okai a Dél-Dunántúlon ( ). Századok, p Nagyatád, a kisgazdamozgalom bölcsıje. (Második rész). In: Somogy megye múltjából. Szerk. Szili F. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 26.) A külföldi iparosok beköltözésének hatása a gazdasági életre Magyarország délnyugati részén a 18. század derekán. Világtörténet, ısz/tél, p. A Dunántúl népei a reformkorban. Ahogy a kortársak látták. Baranya, p Egy régió két korszaka. In: A gazdaságtörténet kihívásai. Tanulmányok Berend T. Iván 65. születésnapjára. Szerk. Búza J., Csató T., Gyimesi S. Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszék, p. A Pécsi Dohánygyár története ( ). In: Pécsi Dohánygyár, év siker. Pécs: BAT Pécsi Dohánygyár, p. Gazdaság és társadalom a XVIII. századtól az elsı világháborúig. Kötcse vezetıinek problémái az 1880-as években. In: Kötcse monográfiája. Szerk. Stirling J. Kötcse, p., p. A Duna és dél-dunántúli mellékvizei ben (Egy hadmérnök leírása alapján). Agrártörténeti Szemle, p Nagykanizsa szerepe a régió közlekedésében a század fordulóján. In: Zalai Múzeum, 7. Szerk. Kunics Zs. Zalaegerszeg: Zala megyei Múzeumok Igazgatósága, p. Szántóföldi gazdálkodás a Dunántúlon a 19. század elején (Katonai jelentés alapján). In: Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendıs Balassa Iván tiszteletére. Szerk. Csoma Zs., Viga Gy. Budapest Debrecen: Györffy István Néprajzi Egyesület, p.

23 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 23 Utak és települések viszonya Somogy megyében a század fordulóján. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Szili F. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 28.) Tolna megye úthálózata és a mellettük fekvı települések a század fordulóján. In: Tanulmányok. Szerk. Dobos Gy. Szekszárd: Tolna Megyei Levéltár, p. (Tolna Megyei Levéltári Füzetek, 6.) A Pécsi Dohánygyár dolgozói, Történelmi Szemle, A Pécsi Dohánygyár dolgozói, Baranya, p Nagycsepely története a török uralom alóli felszabadulástól 1914-ig a gazdaságtörténeti források tükrében. In: Somogy megye múltjából. Szerk. Bısze S. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, p. (Levéltári Évkönyv, 29.) A vallás és az oktatás helyzete a Dunántúlon között egy katonai jelentés alapján. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, p Baranya megye ipara ( ). In: Angstertıl Zsolnayig. Ipartörténeti tanulmányok. Szerk. Szirtes G., Vargha D. Pécs: Pro Pannonia, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, p. (Pannónia Könyvek) Az ipar helyzete a Dunántúlon 1810 körül. In: Tanulmányok a kézmőipar történetébıl. Szerk. Csiffáry G., Dóka K. Veszprém: Veszprémi Akadémiai Bizottság, p. Zala megye útjai és a mellettük fekvı települések a XVIII XIX. század fordulóján. In: Zala megye a XVIII XIX. században két korabeli leírás alapján. Szerk. Káli Cs. Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, p. (Zalai Győjtemény, 46.) Az évi agrártörvények utóélete Somogy megyében. Somogy, p. Sopron megye néhány vonása ben egy katonai jelentés alapján. Soproni Szemle, p.

24 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 24 Az évi agrártörvények utóélete Somogy megyében. Agrártörténeti Szemle, p. A Pécsi Dohánygyár. Pécsi Szemle, tavasz, p. A trianoni béke hatása a Pécsi Dohánygyárra. Pécsi Szemle, nyár, p Bátaszék története, In: Bátaszék története, Szerk. Dobos Gy. Bátaszék: Bátaszék Város Önkormányzata, p. (Bátaszék Monográfiája, 3.) Lengyeltóti gazdaság- és társadalomtörténete a szabadságharc bukásától az elsı világháború végéig. In: Csalogányok völgye. Tanulmányok Lengyeltótiról. Szerk. Tóth S. Lengyeltóti: Lengyeltóti Város Önkormányzata, p. A mezıgazdaság helyzete a Dunántúlon ben egy katonai jelentés alapján. Agrártörténeti Szemle, p. A Magyar Királyi Dohánygyár és Pécs 1909 és 1946 között. Pécsi Szemle, nyár, p The Drava river in the Hungarian history. In: Drava Valley a Scene for International Development and Cooperation. Ed. G. J. Halasi-Kun. Pécs: Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences, p. (Pollution and Water Resources Columbia University Seminar Proceedings, ) 2002 A Dráva a magyar történelemben. (Vázlat). Agrártörténeti Szemle, p A Georgikon és Keszthely az 1810-es években egy katonai jelentés alapján. In: Népek együttélése Dél-Pannóniában. Tanulmányok Szita László 70. születésnapjára. Szerk. Lengvári I., Vonyó J. Pécs: Pro Pannonia, p. (Pannónia Könyvek)(Pécsi Tudománytár).

25 KÖNYVFEJEZETEK, TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS CIKKEK 25 Magyarország kereskedelme az 1810-es évek elején, egy katonai jelentés tükrében. In: 50 éves a nagykanizsai Thúry György Múzeum. Szerk. Horváth L. Zalaegerszeg: Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, p. (Zalai Múzeum, 12.) Pécs gyáriparának legfontosabb adatai egy 1942-ben készült felmérés tükrében. In: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, ( ). Szerk. Huszár Z. Pécs: Janus Pannonius Múzeum, p. Utak és hadi utak a napóleoni háborúk idején a Dél-Dunántúlon. In: Közlekedés a Kárpát-medencében. Újabb kutatási eredmények. Szerk. Frisnyák Zs. Budapest: Közlekedési Múzeum, p. A Dráva és dunántúli mellékfolyói ben (Egy hadmérnök leírása alapján). Agrártörténeti Szemle, p. Pécs katonaszemmel a század fordulóján. Pécsi Szemle, tavasz, p A mezıgazdaság és az ipar helyzete Baranya vármegyében az elsı katonai felmérés tükrében. In: Mozaikok Pécs és Baranya gazdaságtörténetébıl. Tanulmányok. Szerk. Szirtes G., Vargha D. Pécs: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pro Pannonia, p. (Pannónia Könyvek) A nemzetiségek térbeli elhelyezkedése és gazdasági élete a török hódoltság megszőnésétıl az elsı világháborúig. In: Kisebbségek együttélése, 7. Szerk. Kisebbségkutató Közalapítvány Kuratóriuma. Pécs: Kisebbségkutató Közalapítvány, p Szigetvár története a század fordulóján az úrbéri perének tükrében. In: Szigetvár története. Tanulmányok a város múltjáról. Szerk. Bısze S., Ravazdi L., Szita L. Szigetvár: Szigetvár Város Önkormányzata, Szigetvár Várbaráti Kör, p.

26 MEGJELENT KONFERENCIA-ELİADÁSOK, ABSZTRAKTOK 26 MEGJELENT KONFERENCIA-ELİADÁSOK 1968 Über die Reihe der Abhandlungen des Transdanubischen Forschungsinstitutes. In: Kurze Informationen über das Transdanubische Forschungsinstitut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Anläßlich des österreichischungarischen Historiker-Symposion in Pécs Mai. Hrsg. A. Babics. Pécs: Transdanubisches Forschungsintitut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, p A helytörténetírás történelmi és módszertani problémái, különös tekintettel a délkelet-dunántúli mezıgazdaság-történeti kutatásokra. In: A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete (Pécs) és a debreceni Déri Múzeum együttes tájkutatási tudományos ülésének elıadásai, július 18. Szerk. Dankó I. Debrecen: Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, p. (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei, 17.) 1974 Ipartörténetírásunk eredményei és problémái a Dél-Dunántúlon. In: Nagykanizsai konferencia a komplex tájkutatásról, május Szerk. Babics A. Nagykanizsa: Nagykanizsa Város Tanácsa, p Néhány adat a Dunántúl népeinek XVII. századi életéhez. In: A Dunántúl településtörténete I Szerk. Farkas G. Veszprém: MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága, p. (A Veszprémi Akadémiai Bizottság Értesítıje) Egy somogyi nagybirtok településtípusai. In: A Dunántúl településtörténete II köt. A Pécsi Településtudományi Konferencia anyaga (1976. augusztus ) Szerk. T. Mérey K. Pécs: MTA Pécsi Akadémiai

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA. 1. A településtörténetrıl

A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA. 1. A településtörténetrıl Bárth János A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA 1. A településtörténetrıl A magyar településtörténet kifejezést elıadásokban, mindennapi beszédben, tanulmányok szövegében, címadásban rengetegen

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hermann István A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA A 18. SZÁZADBAN Történelemtudományok Doktori Iskola Dr. Székely

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

1. kötet, A Siófoki Gyógyfürdőbizottság Jegyzőkönyvei : 1914. május 24-1918. augusztus 3.. - 82 p. Fénymásolat Fűzött : 1000,-Ft

1. kötet, A Siófoki Gyógyfürdőbizottság Jegyzőkönyvei : 1914. május 24-1918. augusztus 3.. - 82 p. Fénymásolat Fűzött : 1000,-Ft Részletek lista 2014.03.10. Siófok várostörténeti bibliográfia Feltételek: tárgyszó = Siófok történet (pontos) E 40 Az Elnöki Tanács 20/1968. számú határozta Sárvár, Siófok, Sárospatak várossá alakításáról

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

A Doktori Iskola képzési terve

A Doktori Iskola képzési terve A Doktori Iskola képzési terve A Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakán BA szintő és MA szintő tanárképzés, valamint diszciplináris képzés folyik. A diszciplináris képzésben három szakirány

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

Muzeológia szakirány órái új, minıségbíztosított ESG adatlapon

Muzeológia szakirány órái új, minıségbíztosított ESG adatlapon Muzeológia szakirány órái új, minıségbíztosított ESG adatlapon Tantárgy neve: Magyarország mővelıdés- és Tantárgy Neptun kódja: BTTON301MUS kultúrtörténete I. (Középkor és kora újkor) Tantárgy neve angolul:

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK

SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK Labádi Lajos elıadása a XII. Országos Honismereti Kiadványszekesztıi Konferencián - 2007 Az 1919-es proletárdiktatúra Szentesen. In: Tanácsköztársaság Csongrád megyében.

Részletesebben

OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái

OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái Könyvek: Az Alföld jelene és jövője : (az 1991. április 26-án Debrecenben rendezett vitaülés anyagai) / [szerk. Rakonczai János]. Békéscsaba

Részletesebben