A PIACRA JUTÁS LEHET SÉGEI A MEZ GAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PIACRA JUTÁS LEHET SÉGEI A MEZ GAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA"

Átírás

1 A PIACRA JUTÁS LEHET SÉGEI A MEZ GAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA Szerkesztette: Paksi András Ábrahám Csaba, GEO-SIVO Kft. Lektor: Dr. Dimény Judit Szerz k: Paksi András Ábrahám Csaba Sorozatszerkeszt : dr. Penksza Károly Technikai szerkesztés, el készítés: Damdera Bt., Gemini 917 Kft. 2006

2 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS VÁLLALKOZÁSI FORMÁK A MEZ GAZDASÁGBAN A részvénytársaság (rt.) A korlátolt felel sség társaság (kft.) A közkereseti társaság (kkt.) A betéti társaság (bt.) Az egyéni vállalkozás stermel Termel i összefogás A mez gazdasági szövetkezet A szövetkezet alapítása A szövetkezeti tagok jogai és kötelezettségei A szövetkezet megsz nése Egyéb tevékenység szövetkezetek A TÉSZ-ek elismerése Az elismerés folyamata Az elismerési terv és m ködési program ellen rzése, szankciók A TÉSZ-ek támogatása Szövetkezetek az Európai Unió néhány országában Szövetkezetek helyzete Magyarországon Irányvonalak az Európai Unióban Nemzetközi TÉSZ-ek MIN SÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPISMERETEK GAP, ill. GMP, valamint GHP rendszerek alkalmazása az élelmiszer-el állításban A GHP rendszerek alkalmazása a mez gazdaságban A GAP/GMP rendszerek a mez gazdaságban A HACCP rendszer ISO 22000:2005 élelmiszerbiztonsági irányítási szabvány Az EUREPGAP rendszer IFS (International Food Standard) BRC (British Retailer Consorcium) Min ségirányítás az ISO szabványcsalád Az ISO 9000:2000 szabvány ISO szabvány NÖVÉNYI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ MIN SÉGI KÖVETELMÉNYEK Zöldség és gyümölcs min ségi el írásai ÁLLATI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ MIN SÉGI KÖVETELMÉNYEK Tej és tejtermékekre vonatkozó min ségi követelmények A tej érzékszervi tulajdonságai A tej fizikai és kémiai tulajdonságai A tej higiéniai, mikrobiológiai jellemz i

4 5.2. Hús- és hústermékekre vonatkozó min ségi követelmények Tojásra vonatkozó min ségi követelmények NORMATÍV TÁMOGATÁSOK Mez gazdasági termel k regisztrációja Mez gazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) Állatregisztrációs rendszerek Állategység Egységes területalapú támogatási rendszer (SAPS) Kiegészít nemzeti támogatások (Top-up) Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) támogatásai EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai el írásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás Agrár-környezetgazdálkodási támogatás Kedvez tlen adottságú területek támogatása PÁLYÁZATI LEHET SÉGEK NÉHÁNY JÓ TANÁCS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉHEZ Pályázatfigyelés Pályázat benyújtása Pályázat végrehajtása Innovációs pályázatok Pázmány Péter Program Asbóth Oszkár Program Baross Gábor Program Irinyi János Program Jedlik Ányos Program NAGY HOZZÁADOTT ÉRTÉKET KÉPVISEL TERMÉKEK EL ÁLLÍTÁSA Funkcionális élelmiszerek Ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek (bioélelmiszerek) Mez gazdasági termékek és élelmiszerek egyedi tulajdonságainak védelme A földrajzi árujelz k Hagyományos különleges termékek tanúsítása A Hagyományok Ízek Régiók program és védjegy A Kiváló Magyar Élelmiszer tanúsító védjegy A védjegy céljai Hozzáadott érték növelése post-harvest tevékenységekkel MEZ GAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELME ÉS MARKETINGJE A termék A termékek csoportosítása A mez gazdasági termékek sajátosságai Az értékesítési csatorna Az értékesítési csatorna szerepl i Az értékesítési csatornaválasztást befolyásoló tényez k a mez gazdasági termékek esetén

5 Az értékesítési csatorna szerepl inek kapcsolata Lehet ségek a mez gazdasági termel k alkupozíciójának javítására Árpolitika Marketingkommunikáció Piaci er viszonyok alakulása a belföldi piacon a 90-es évekt l napjainkig Az élelmiszerkereskedelem területén valószín síthet tendenciák Értékesítés kiskereskedelmi láncoknak FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM MELLÉKLETEK

6 6

7 1. BEVEZETÉS Magyarország európai uniós tagságának eredményeként 2007 és 2013 között az ország min ségi változásoknak néz elébe, amelyek közül az egyik legfontosabb a közösségi támogatások mértékének megnövekedése. Ez a folyamat már az I. Nemzeti Fejlesztési Tervb l készült Közösségi Támogatási Keretterv alapján megindult, de a 2007-t l kezd d költségvetési, fejlesztési ciklusban új nagyságrendet ér el: megfelel középtávú fejlesztési stratégia alapján évente a mai szintet mintegy 3,5-szeresen meghaladó pénzügyi támogatás vehet igénybe. Az élelmiszertermelést a fogyasztók igényei határozzák meg. A termel nek és a feldolgozónak közös érdeke, hogy olyan termékeket állítsanak el, amelyeket jó áron vásárolnak meg a hazai és nemzetközi piacokon. Azok az élelmiszerek, melyek nem elégítik ki a fogyasztók igényeit nem nehéz megjósolni nem számíthatnak hosszú életpályára. A sikeres mez gazdasági és élelmiszeripari termelésnek több el feltétele létezik. Az a vállalkozás tud hosszú távon versenyképes maradni, aki termékét folyamatosan a lehet legjobb min ségben állítja el, s mindezt kedvez értékesítési árak mellett. Tananyagunk azok számára nyújt igazán hasznos információkat, akik már meglév vagy alapítás el tt lév vállalkozásukat szeretnék versenyképessé tenni az elérhet hazai- és EU-s támogatások minél sikeresebb felhasználásával. Olyan ismereteket igyekszünk nyújtani, amelyek ötletük megvalósításához, valamint agrárvállalkozásuk megszilárdításához szükségesek lehetnek. Ezek alapján ismertetjük a különböz vállalkozási formákat, az állati és növényi termékek iránti min ségi követelményeket, a min ségbiztosítás alapelveit. Tanácsokat adunk a pályázatok elkészítéséhez, a támogatások igényléséhez. Végül bemutatjuk a különleges min ség, ún. nagy hozzáadott érték termékek lehet ségeit, illetve a piacra jutással kapcsolatos legfontosabb marketing ismereteket. Törekedtünk arra hogy a gyakorlatban hasznosítható információkat nyújtsunk. Így például részletezzük, hogy milyen módon lehet egy vállalkozást elindítani, bejegyeztetni, a mez gazdasági termel i regisztrációt elvégezni vagy éppen a földalapú támogatást igényelni. 7

8 8

9 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK A MEZ GAZDASÁGBAN A gazdasági társaság különböz formájú társas vállalkozások gy jt neve. Meghatározott gazdasági tevékenységet (termelés és/vagy szolgáltatás) végeznek, nyereség elérése céljából. Ezt, mint a gazdasági élet önálló jogalanyai teszik. A tevékenységükhöz szükséges t kevagyont tagjai adják össze pénz és egyéb formába. A nyereségen és veszteségen osztoznak a társaság által el re meghatározott módon és arányban. Gazdasági társaságot külföldi, belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiségen kívüli gazdasági társaságok és egyéb szervezetek szabadon alapíthatnak bármely üzletszer en folytatott gazdasági tevékenység céljából. A gazdasági társaság lehet zárt alapítású és m ködés is. Egyszemélyes gazdasági társaságok is léteznek. A társaság létrehozását a m ködési alapdokumentum elfogadását követ legfeljebb 30 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak. Ameddig a cégbíróság meghozza határozatát és jóváhagyja a társaság megalakulását addig, a társaság, mint el társaság m ködik. Ugyanúgy jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, mint végleges megalakulása után. A következ kben a mez gazdaságban jelenlév vállalkozási formák kerülnek ismertetésre. Az egyéni vállalkozó, az stermel i tevékenység a családi gazdaság és a termel i összefogás részletesebb, gyakorlatias ismertetésére, ezek nagyobb jelen sége miatt van szükség A részvénytársaság (rt.) A részvénytársaság t keegyesít társasági forma. El re meghatározott számú és névérték részvényb l álló alapt kével (jegyzett t ke) alakul. Tagjainak (részvényesek) a kötelezettsége a társasággal szemben saját részvényük névértékéig vagy kibocsátási értékéig terjed. Részvénytársaság kétféleképpen alakítható: zártkör alapítás (Zrt.), mely azt jelenti, hogy az alapítók, a társaság összes részvényét maguk jegyzik le és vásárolják meg, nyilvános alapítás (Nyrt.) részvényjegyzés útján történik, az alapítók által kibocsátott alapítási tervezetben meghatározott módon. A részvényjegyzés a jegyzett összeg megjelölésével és a jegyzési ív aláírásával történik. Ezzel egyidej leg a jegyzett összeg legalább 10%-át be kell fizetni az alapítási tervezetben megjelölt módon és helyre. Az apportban (nem pénzben) való hozzájárulást más módon rendezik. Erre nem vonatkozik a 10%-os els befizetési minimum. A sikeres jegyzést követi az alakuló közgy lés. Az alakuló közgy lés f feladatai: a részvényjegyzés eredményességének értékelése, a társaság megalakulásának elhatározása és kimondása, az alapszabály megállapítása, az els igazgatóság, felügyel bizottság és a könyvvizsgáló megválasztása. Az alapszabálynak, illetve az alapító okiratnak kötelez en tartalmazandó tételeit a társasági törvény szabályozza. 9

10 A részvénytársaságnak három alapvet eleme van: az alapt ke, a részvény, és a részvényes. Az alapt ke a részvénytársaság induló vagyona. Ez a társaság tulajdona, nem pedig a részvényesek közös tulajdona, attól teljesen elkülönül. A részvény a mindenkori tulajdonosa számára tagsági jogokat megtestesít lejárat nélküli értékpapír. A részvények háromfajta értékkategóriáját különböztetjük meg: névérték: részvényen feltüntetik és az alapításkori kibocsátás, valamint az els forgalmazáskori eladási ára. Az összes kibocsátott részvény együttes névértéke egyenl az alapt ke értékével, kibocsátási érték: alapításkori kibocsátáskor megegyezik a névértékkel. A kibocsátási érték sohasem lehet kisebb a névértéknél, árfolyamérték: az az ár, amelyen a pénz- illetve t kepiacon adják veszik. A részvénynek két alaptípusa van: a névre szóló és bemutatóra szóló. A névre szóló részvényeket nyilván kell tartani a részvényes legfontosabb adataival együtt. Erre szolgál az ún. részvénykönyv. A bemutatóra szóló részvények nyilvántartása nem szükséges. Átruházása egyszer adásvétel útján történhet. A részvények fajtái: törzsrészvény, els bbségi részvény: ezen belül többféle részvényosztályba tartozó részvények lehetnek: o osztalékels bbségi részvény, o szavazatels bbségi részvény, o dolgozói részvény, o kamatozó részvény, o átváltoztatható kötvény, o részvényjegyzési jogot biztosító kötvény. A részvényes a részvény tulajdonosa, aki a társaság m ködésének aktív részese lehet és saját érdekeit is ehhez kapcsolódóan realizálhatja. A részvényesnek a társasággal szemben tulajdonképpen egyetlen kötelezettsége van: a jegyzett részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének maradéktalan befizetése a társaságcégjegyzékbe való bejegyzését l számított egy éven belül A korlátolt felel sség társaság (kft.) A korlátolt felel sség társaság el re meghatározott nagyságú törzsbetétekb l álló törzst kével alapítható. A társaság alapításához legalább két személy szükséges, kivéve az egyszemélyes társaságot. Az alapítás csak zártkör lehet, mert nyilvánosan tagot toborozni tilos. A társaság megalakulása társasági szerz déssel történik, illetve az egyszemélyes társaság alapító okirattal jön létre. A társaság törzst kéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességéb l áll. A törzst ke összege legalább 3 millió forint kell, hogy legyen. A tagok törzsbetétei különböz nagyságúak lehetnek. Az egyes törzsbetétek mértéke azonban 100 ezer forintnál nem lehet kevesebb. Minden tagnak egy törzsbetétje van; egy törzsbetétnek azonban lehet több 10

11 tulajdonos tagja. Az üzletrész a társasági tagok jogait és a társaság vagyonából ket megillet hányadot testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze van A közkereseti társaság (kkt.) A közkereseti társaság olyan társaság, amelyben a tagok társasági szerz déssel meghatározva arra vállalkoznak, hogy egyetemleges és korlátlan felel sség mellett közös gazdasági tevékenységet folytatnak üzletszer en és haszonszerzés céljából. A társaságnak természetes és jogi személy tagjai lehetnek. De ez a társaság maga nem jogi személy. A vagyoni hozzájárulást a szerz désben megállapított összegen felül egyik tag sem köteles növelni és veszteség esetén sem köteles azt kipótolni. A személyes közrem ködésért a tagot díjazás illeti. A társaság valamennyi tagja jogosult üzletvezetésre A betéti társaság (bt.) A betéti társaság társasági szerz déssel jön létre, amelyben a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy üzletszer en közös gazdasági tevékenységet folytatnak. Tagjai közül legalább egy beltag, akinek felel ssége a társaság ügyeiért korátlan felel sség; ha többen vannak beltagok, akkor felel sségük egyetemleges is. A társaság m ködéséhez még legalább egy kültag kell, aki csak vagyoni betétje erejéig visel felel sséget a társaság kötelezettségeiért Az egyéni vállalkozás Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek min sül természetes személy gazdasági azaz üzletszer en, ellenértékfejében nyereség és vagyonszerzés céljából rendszeresen folytatott termel és/vagy szolgáltató tevékenysége. A belföldi természetes személy egyéni vállalkozást indíthat, ha a következ knek megfelel: cselekv képes, állandó lakhelye Magyarországon van, nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából, nem áll valamely foglalkoztatástól eltiltás alatt, gazdasági tevékenység végzése céljából alapítja vállalkozását, vállalkozási tevékenységében személyes közrem ködésre képes, gazdasági vagyon elleni vagy a közélet tisztaságát sért b ncselekmény miatt nem ítélték joger sen szabadságvesztésre, míg egyéb szándékos b ncselekmény miatt nem ítélték egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre, nem korlátlanul felel s tagja valamely gazdasági vállalkozásnak, korábban nem vonták vissza a vállalkozói igazolványát adó- vagy társadalombiztosítási-járulék fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt. Az egyéni vállalkozó kérheti egyéni cégként történ bejegyzését a székhelye szerint illetékes megyei (f városi) bíróság cégbíróságától. 11

12 A vállalkozói igazolvány igénylése: A vállalkozói igazolvány kiadását, visszavonását, cseréjét, nyilvántartását a vállalkozó székhelye szerint illetékes okmányiroda végzi. A vállalkozói igazolvány kiadásához egy egységes formanyomtatvány (ld. függelék) kitöltésével kérelmet kell benyújtani a vállalkozó székhelye szerint illetékes okmányirodába. A nyomtatványok az okmányirodákban ingyenesen átvehet k vagy letölthet k az internetr l a honlapról. A kérelemben fel kell tüntetni többek között: az egyéni vállalkozó nevét, leánykori nevét, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét, a tervezett egyéni vállalkozás székhelyét, telephelyeit és fióktelephelyeit, tevékenységi körét és tevékenységének megnevezését. A tevékenységeket az úgynevezett szakmakódokkal együtt kell feltüntetni; a szakmakódok megtalálhatók a Statisztikai Közlönyökben és a Központi Statisztikai Hivatal honlapján is. A kérelemhez mellékelni kell: a kérelmez nyilatkozatát arról, hogy nincs eltiltva az általa folytatni kívánt tevékenység végzését l, illetve, hogy nem áll fenn a évi V. törvényben rögzített egyéb kizáró ok, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja, hogy a kérelmez t gazdasági vagyon elleni vagy a közélet tisztaságát sért b ncselekmény miatt nem ítélték el joger sen végrehajtandó szabadságvesztésre, illetve egyéb szándékos b ncselekmény miatt sem ítélték egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre, a jogszabályban el írt képesítés meglétét igazoló okiratot, jogszabályban el írt más hatóság engedélyét, amennyiben a tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti (arról, hogy milyen tevékenységekhez van szükség hatósági engedélyre, az okmányirodákban adnak felvilágosítást), a kérelmez nyilatkozatát az adószám, és ha adóazonosító jellel nem rendelkezik, az annak megállapításához szükséges külön jogszabályban meghatározott adatokról, külföldi állampolgárnak jövedelemszerzés céljából kiállított vízumot vagy tartózkodási (nem EU-tagállamok állampolgárainak letelepedési) engedélyt. A vállalkozói igazolvány kiadására rendelkezésre álló id tartam 30 nap. Ha azonban a kérelem hiányosan van kitöltve, hiánypótlásra kerülhet sor. Ez a határid meghosszabbodását eredményezheti. A vállalkozói igazolványt az okmányiroda adja ki, az igazolvány kiadása csak akkor tagadható meg, ha a kérelem teljesítése jogszabályba ütközik. Az okmányiroda a kérelmez helyett az érintett szervezetekt l az erre a célra felállított számítógépes rendszer segítségével közvetlenül szerzi be az egyéni vállalkozó 12

13 adószámát, szükség esetén adóazonosító jelét, valamint statisztikai számjelét. Az illetékes állami adóhatóság az adóazonosító számot, a Központi Statisztikai Hivatal a statisztikai számjelet a kért azonosítószámok (jelek) megállapításához szükséges adatok megérkezését l számított 5 napon belül köteles megküldeni. Az igazolvány cseréje és pótlása: Az okmányiroda köteles kicserélni a vállalkozó igazolványát, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás, illetve akkor is, ha a vállalkozói igazolványban szerepl adatok valamelyike módosult. A vállalkozónak 15 nap áll rendelkezésére a változás bejelentésére. Az igazolvány pótlását kell kérni, ha az elveszett, ellopták vagy megrongálódott. Ebben az esetben a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint, de mellékletek nélkül kell benyújtani. A kérelem benyújtásával egyidej leg a megrongálódott igazolványt természetesen le kell adni. Az igazolvány visszavonása: Az egyéni vállalkozótól vissza kell vonni az igazolványt, ha: 2.6. stermel olyan körülmény merül fel, amely az igazolvány kiadását kizárná (ezekr l a feltételekr l Az egyéni vállalkozás alapítása témánál olvashat b vebben), a vállalkozó a m ködéshez szükséges követelményeknek nem felel meg, és a hatóság felszólítása ellenére e követelményeknek 30 napon vagy a hatóság által meghatározott határid n belül nem tesz eleget, és a jogszabálysértés csak az engedély visszavonásával orvosolható, az adó, illetve vám megfizetésére irányuló kötelezettségeit az illetékes hatóság felhívását megel z en legalább 12 hónapig nem teljesítette, illetve a bejelentkezési, adóbevallási, nyilvántartási kötelezettségeinek az adóhatóság felhívása ellenére a felhívásban megjelölt határid ig sem tett eleget, a vállalkozó felhívás ellenére az érintett hatósági engedélyt a megadott határid n belül nem mutatja be. Mez gazdasági tevékenység végzésekor az egyéni vállalkozásnál egyszer bb forma a mez gazdasági stermelés. A mez gazdasági stermel meghatározása: Mez gazdasági stermel az, aki a 16. évét betöltötte, nem egyéni vállalkozó, aki a saját gazdaságában él állat, tej és tejipari termékek, zöldségfélék, gyümölcs és dió, gabonafélék szemtermését állítja el. Adózási szempontból stermel a családi gazdálkodó és nála foglalkoztatott családtagja is. Közösen folytatható a mez gazdasági stermelés, ha az stermel a családtagjával folytat közös tevékenységet. Ennek feltételei: ha a minden családtag az stermel i jövedelmére ugyanolyan adózási módot választ, ha közös stermel i tevékenység id szakában egymással munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állnak, 13

14 ha a segít családtagra vonatkozó rendelkezéseket egymásra vonatkozóan nem alkalmazzák, ha az általános forgalmi adózás tekintetében is ugyanazon adózási módot alkalmazzák. Ha többen folytatnak ugyanazon területen stermel i tevékenységet, ezt kérelmükben jelezni kell, és fel kell tüntetni a terület nagyságát, vetésszerkezetét vagy az állatállomány nagyságát és összetételét, valamint nyilatkozniuk kell arról, hogy mindannyian részt vesznek a közös üzemeltetésben. Az alábbi jövedelem felett már nem számít az egyén stermel nek: virágok és dísznövények értékesítése Ft felett; sz l must, s rített sz l must, sz l bor értékesítése Ft felett. stermel i igazolvány: A mez gazdasági stermel i igazolvány az stermel i tevékenységb l származó bevételek nyilvántartására alkalmas, hitelesített okirat, amely az adóigazolvány egyidej felmutatásával igazolja, hogy tulajdonosa mez gazdasági stermel i tevékenységet folytat és jogosult a személyi jövedelemadóról szóló törvény mez gazdasági stermel kre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra. Az igazolvány a betétlap lepecsételésével érvényesíthet minden évben. Ha ez március 20-a el tt megtörténik az érvényesség folyamatos, és január 1-jét l tart. Ha nem akkor a kiállítás napjától érvényes az igazolás. A mez gazdasági stermel nek vissza kell adnia az igazolványt, ha tevékenységét beszünteti, ha tevékenységét nem mez gazdasági stermel ként kívánja folytatni, ha közös stermel i igazolványt vált ki (értelemszer en a korábban kiváltottat vissza kell adni, mert a mez gazdasági stermel egyidej leg csak egy stermel i igazolvánnyal rendelkezhet). Ha a tevékenységét beszünteti, de az igazolványt nem adja vissza az stermel, akkor nem részesülhet sem szociális, sem társadalombiztosítási ellátásban (nem kaphat segélyt). Az igazolványhoz tartozó értékesítési betétlapra a mez gazdasági stermel i tevékenység során el állított terméket (a továbbiakban: stermel i termék) vásárló kifizet és a mez gazdasági stermel jegyezhet be adatokat. Az stermel i igazolvány kedvezményei: Nem kell adót fizetnie a mez gazdasági stermel nek, ha ebb l a tevékenységéb l származó jövedelme a forintot nem éri el. Ha eléri, akkor ez is személyi jövedelemadó köteles jövedelemnek min sül. Egyszer sített bevallást tehet a kistermel, ha jövedelme és 4 millió forint közötti, ha bevételei 20%-a erejéig fel tud mutatni a tevékenységével összefügg számlát (esetlegesen útnyilvántartással alátámasztott benzinszámlát). Ha közös igazolvány alapján folytatják az stermelést, minden termel t megillet ez a kedvezmény. Az adóalapot csökkent tényez k: a legalább 50%-ban megváltozott munkaképesség alkalmazott bére, szakmunkástanuló foglalkoztatása és képzése esetén a minimálbér 20, illetve 12%-a, a helyi ipar zési adó befizetésekor elszámolt költség 50%-a, szakmunkástanuló, börtönb l szabadult, pártfogói felügyelet alatt lév személy után legfeljebb 12 hónapig fizetett tb. járulék. 14

15 Ha tételes költségelszámolást alkalmaz, bevételei terhéig elszámolhatja a költségeit, ha több költsége van, azt a következ évi bevételei terhére vesztségként elhatárolhatja. Érvényesíthet 10% adókedvezmény vagy tételes költségelszámolás esetén könyvel i díjkedvezményként max Ft. Átalányadózás esetén a kistermelésb l származó bevétel 15 százaléka számít jövedelemnek, az él állat és állati termékek értékesítése esetén a bevétel 6 százaléka a jövedelem. Az átalányadó mértéke forint jövedelemig 18 százalék, forint feletti jövedelem esetében forint és az forinton felüli rész 36 százaléka Családi gazdaság A jelenlegi szabályok szerint lehet ség van a családtagokkal együtt, közös stermel i igazolvány kiváltására is. A családi gazdaság létrehozása, nyilvántartásba vétele: Családi gazdaságnak min sül a legfeljebb 300 hektár nagyságú term föld (ideértve a mez -, erd gazdasági m velés alatt álló belterületi földet is) tulajdonával, illet leg haszonbérletével, használatával rendelkez gazdálkodó család valamennyi term földje, az ahhoz tartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak (épület, építmény, mez gazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) hasznosításával, legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi családtag közrem ködésén alapuló gazdálkodási forma. A családi gazdálkodó az a családi gazdaságot a családi gazdaság központja szerint illetékes megyei (f városi) földm velésügyi hivatal nyilvántartásába bejegyeztet személy, aki: a családi gazdaság vezet jeként annak tevékenységi körében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, élethivatásszer en mez gazdasági, illetve mez gazdasági és kiegészít tevékenységet folytat, mez gazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 3 éve folytatja a mez gazdasági, illetve mez gazdasági és kiegészít tevékenységét és ebb l árbevétele származott, legalább 3 év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van. Az FM hivatal a családi gazdaságot akkor veszi nyilvántartásba, ha a családi gazdálkodó: a kitöltött kérelemhez nyilatkozatot csatol arról, hogy élethivatásszer en kívánja végezni a mez gazdasági és kiegészít tevékenységet, bemutatja a szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okiratot, az okirat hiánya esetén a legalább 3 éven át folytatott mez gazdasági termel tevékenységet igazoló stermel i, egyéni vállalkozó igazolvány és az adóbevallás másolatát csatolja, nyilatkozik arról, hogy lakóhelye legalább három éve a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van, nyilatkozik arról, hogy a gazdálkodó család tagjai vagyoni, elszámolási viszonyukat szerz désben szabályozták, rendelkezik stermel i vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal, és nyilatkozik arról, hogy a szerz dést köt családtagok által a családi gazdaság rendelkezésére 15

16 bocsátott term földterületekre vonatkozó bejelentett adatok megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szerepl adatokkal. A családi gazdaság nyilvántartásba vételér l az FM hivatal határozatot hoz. Az FM hivatal a nyilvántartásba vételr l hozott határozat egy példányát megküldi a családi gazdasághoz tartozó ingatlanok fekvése szerint illetékes körzeti (f városi) földhivatalnak (a továbbiakban: földhivatal). A földhivatal a családi gazdálkodó földhasználati lapjára a családi gazdasághoz tartozó term földterületekre vonatkozó földhasználatot "családi gazdasági földhasználat" megjelöléssel jegyzi be. Az FM hivatal a családi gazdaságról folyamatos sorszámmal ellátott külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történt változást a családi gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni a nyilvántartást vezet FM hivatalnál. Családi gazdálkodó tevékenység élethivatásszer en végzett tevékenységnek min sül, ha az abból származó nettó árbevétel/bevétel, illetve jövedelem a tevékenységet végz összes nettó árbevételében/bevételében, illetve jövedelmében legalább az 50%-os arányt eléri. A családi gazdaság nyilvántartásból való törlése: ha, nem állnak fenn a nyilvántartásba vétel feltételei (kivéve a három éves helyben lakásra vonatkozó feltételt), ha a gazdálkodó család tagjainak tulajdonában, használatában lév földterület nagysága meghaladja a 300 hektárt, ha a gazdálkodó család tagja meghal, és a túlél családtagok nem jelentik be, hogy a családi gazdálkodást folytatni kívánják, ha a családi gazdálkodó az állami támogatás igénybevételéhez a támogatás nyújtása szempontjából lényeges körülmény tekintetében valótlan adatot szolgáltat, nem tett eleget azon feltételnek, miszerint élethivatásszer en mez gazdasági és mez gazdasági kiegészít tevékenységet végez, ha a gazdálkodó család tagjai által vagyoni, elszámolási viszonyuk szabályozására kötött szerz dés megsz nik. Milyen támogatást kaphat az, aki családi gazdálkodó? a földm velésügyi és vidékfejlesztési miniszter által meghirdetett támogatásokat (tipikusan kevés van specifikusan az részekre meghirdetve), term föld-, telephely vásárláshoz, korszer sítéshez kapcsolódó külön jogszabály szerinti hitel utáni kamattámogatás, a gazdahitelr l és a mez gazdasági termel k kibontakozási hitelkonstrukciójáról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti támogatást. Milyen kedvezményekben részesülhet a gazdálkodó család tagja? személyi jövedelemadó tekintetében adókedvezményekre, illetékkedvezményre, a családi gazdaság keretein kívül folytatott tevékenységük tekintetében az általános agrártámogatási rendszerben meghirdetett támogatások igénybevételére. 16

17 Adókedvezmények: évi forintot meg nem haladó term föld eladásból származó évi jövedelem esetében a jövedelem adómentes, ha a magánszemély éves összes jövedelme a 3,4 millió forintot nem haladja meg, és a term földet megvásárló vállalja, hogy 5 évig hasznosítja vagy azt az t alkalmazó mez gazdasági társas vállalkozásnak legalább 10 évre bérbe adja, jövedelemkorlát nélkül de a továbbhasznosítási feltétel teljesítése mellett adómentes az átruházásból származó jövedelem, ha a családi gazdálkodó vásárlása részaránytulajdon megszüntetését is eredményezi, a vételár szintén jövedelemhatár nélkül adómentes, ha a magánszemély a term földet regisztrációs számmal rendelkez állattenyésztést folytató olyan magánszemélynek adja el, akinek az általa használt földterülete nem éri el a külön jogszabály szerint számított mértéket (a mérték eléréséig) feltéve, hogy a vev magánszemély a term földet legalább 5 évig az állattartó telep takarmánytermelése céljából használja vagy azt az t alkalmazó mez gazdasági társas vállalkozásnak az állattenyésztés takarmánybiztosítása érdekében legalább 10 évre bérbe adja. A családi gazdálkodó vev nek közjegyz vagy ügyvéd el tt kell nyilatkozatot tennie a továbbhasznosítási kötelezettség vállalásáról. A valótlan tartalmú nyilatkozat miatt keletkez adóhiányt és jogkövetkezményeit az adóhatóság a vev terhére állapítja meg. Adózási szempontból a családi gazdálkodó mez gazdasági stermel, 7 millió forintos bevételhatárig mez gazdasági kistermel. Illetékkedvezmény, illetékmentesség: Term föld tulajdonjogának, és a hozzá kapcsolódó vagyoni érték jogának megszerzésekor a családi gazdálkodó 1/4-ed illetéket fizet. Aki családi gazdálkodó hozzátartozójának a föld használatát átengedi, annak nem kell illetéket fizetnie. A családi gazdálkodót illetékmentesség illeti meg, az MVH-nál regisztrált termel, ha földjét legalább 5 évig nem idegeníti el, azon vagyoni érték jogot nem alapít, és egyéni vállalkozóként vagy mez gazdasági stermel ként a term földet mez gazdasági célra hasznosítja Termel i összefogás A termel i összefogás legjellemz bb formája a szövetkezet, amely a szövetkezés szabadságának és önsegélyezésének elvén alapuló közösség. Tagjai személyes közrem ködéssel és vagyoni hozzájárulással saját érdekeik szolgálatában végzik vállalkozási és más tevékenységüket. Így a szövetkezet az állampolgárok által önkéntesen létrehozott, a tagok személyes és vagyoni közrem ködésével vállalkozási és társadalmi tevékenységet folytató közösség, amely a szövetkezeti tulajdon és a demokratikus önkormányzat alapján jogi személyként m ködik. Tagjai lehetnek természetes és jogi személyek. A szövetkezet jogi személy. Alapításához és m ködéséhez minimum 5 tag szükséges, kivéve az iskolai szövetkezeteket, amelynek 15 f a legkisebb taglétszáma. Az alapításra az alakuló közgy lésen kerül sor. 17

18 A mez gazdasági szövetkezet A mez gazdasági szövetkezetek fogalma gyakorlatilag egyid s az emberiség kultúrájával, bár az ókori Mezopotámiában, Görögországban és más korai kultúrákban m köd szövetkezet jelleg szervezetek természetesen nem voltak még olyan keretek közé szorítva, mint napjaink szövetkezetei. Mint formális üzleti típus, a szövetkezetek több mint egy évszázada léteznek. A szövetkezeti forma kialakítását számos tényez teszi szükségessé: a termel egymagában kicsi és sebezhet, rossz piaci alkupozíciókkal rendelkezik, a több gazdálkodó által megtermelt termésmennyiség egyesítésével a vásárlói igények jobban kielégíthet ek, az egyes termel k számára a piacrajutás mind a piacok távolsága, mind pedig a kereskedelmi szintéren tapasztalható növekv verseny és elvárások révén nagy nehézséget jelent, mivel a mez gazdasági termelés biológiai és egyéb környezeti tényez k révén nagyfokú bizonytalanságot rejt magában, a termel i er k egyesítésével ezeknek a kiegyenlítésére van lehet ség, a gazdák forrásai egyedileg sz kösek, ezek egyesítésére van szükség, a termelés jövedelmez ségét javíthatja a termékek feldolgozottsági szintjének növelése, amely egyfajta hozzáadott értéket képvisel, a szövetkezetek hozzájárulhatnak a foglalkoztatottság meg rzéséhez, növeléséhez, az egymáshoz közel lakó, mez gazdasági termelésb l él emberek életformája és gondjai hasonlóak, így a szövetkezeti forma a közös érdekek szélesebb kör képviseletét is lehet vé teszi. A szövetkezet irányításában a demokratikus önkormányzat elve érvényesül. Ez kifejezésre jut a következ kben: a tagság dönt a szövetkezet m ködésére vonatkozó f bb kérdésekben, választás útján létrehozza a törvény által el írt, valamint saját szükségletének megfelel testületi szerveket, megalkotja a törvény által el írt, illetve igényeinek megfelel önkormányzati szabályzatokat, ellen rzi a szövetkezet önkormányzati szerveinek m ködését, beszámoltatja a tisztségvisel ket és a vezet ket, minden tag szavazata azonos érték. E helyütt tartjuk lényegesnek kiemelni, hogy a termel i szervez désnek nem a TÉSZ az egyetlen formája t lléteznek ugyanis termel i csoportok (TCS) és BÉSZ-ek (beszerz, értékesít és szolgáltató szervezetek) is. E fogalmakat nagyon gyakran összekeverik a gyakorlatban, éppen ezért fontos az e formák közötti különbség tisztázása. A lényegi eltérés a következ k szerint foglalható össze: a TÉSZ és a TCS egyaránt termékpályás szervez dés, tehát csak és kizárólag egy adott termék vagy termékcsoport (pl. csak gabona, csak tej vagy csak zöldség-gyümölcs) értékesítésére alakulhat, de a kett jük közötti különbség az, hogy amíg az ilyen termékpályás szervez déseket a zöldség-gyümölcs 18

19 ágazatban TÉSZ-nek hívjuk, addig a minden más mez gazdasági ágazatban m köd ket TCSnek. Ebb l következ en helytelen az a fogalomhasználat, hogy "tejes TÉSZ" vagy "gabonás TÉSZ", mert ezek csak termel i csoportok lehetnek. A BÉSZ-t pedig az különbözteti meg az el z kett t l, hogy nem termékpályás szervez dés, tehát többféle ágazat termékeire alakulhat vagyis nem az adott terméket el állító termel ket tömöríti, hanem az adott tagság minden termékét forgalmazza. Középpontjában nem a termék, hanem a tagság áll. Tekintettel arra, hogy a BÉSZ-eknek sokféle terméket kell értékesíteniük, ezáltal sokféle termék piacán kellene piaci kapcsolatokkal rendelkezniük, ami nem lehet olyan hatékony, mintha egy termékre specializálódva m ködne, a jöv ben inkább a termékpályás szervez dések elterjedése várható. A termel i értékesít szervezetek (TÉSZ) a zöldség- és gyümölcstermel k olyan szervez dései, melyek célja a tagok gazdálkodásának segítése a beszerzés, termelés, tárolás, áruvá készítés és értékesítés közös szervezése révén. A tagok tevékenységének koordinálásán és a kínálat ezáltali koncentrálásán kívül másik fontos szerepük abban nyilvánul meg, hogy a közös piaci szervezet szabályozásának központi elemét képezik. Ez egyrészt azt jelenti, hogy széles termel i kört és nagy árualapot összefogva képes a termelést a piaci igényekkel összhangba hozni (gyakorlatilag ágazati önszabályozók), másrészt pedig azt, hogy több szabályozó elem a szervezeten keresztül fejti ki hatását a termelésre, illetve a termel re. 25/1999. (III.5.) "Zöldség-, gyümölcstermel i, értékesít szervezetekr l" szóló FVM rendelet kimondja, hogy "A zöldség- és gyümölcstermel k (a továbbiakban: termel k) kezdeményezésére, az általuk el állított zöldség és gyümölcs termelésének szervezése, termékeik tárolása, piacképes áruvá történ el készítése és közös értékesítése céljából létrehozott, tagjai (részvényesei) (a továbbiakban: tagok) által demokratikusan irányított, jogi személyiséggel rendelkez gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: szervezet) a Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) zöldség-, gyümölcstermel i, értékesít szervezetnek (a továbbiakban: TÉSZ) ismerheti el." A szövetkezet alapítása Szövetkezetet Magyarországon öt tag, iskolai és hitelszövetkezetet tizenöt tag alapíthat. A szövetkezet alapítását az alapító tagok részvételével tartott alakuló közgy lés határozza el. A közgy lés feladata még az alapszabály elfogadása, a tisztségvisel k megválasztása és a megalakulás el tt kötött szerz dések jóváhagyása. A szövetkezet alapítását az alapszabály elfogadásától számított 30 napon belül bejegyzés és közzététel végett be kell jelenteni a cégbíróságnak. Az alapszabályban meg kell határozni: a szövetkezet cégnevét, székhelyét és tevékenységi körét, a szövetkezet testületi szerveit, ezek hatáskörét és a m ködésük szabályait, a közgy lés összehívásának módját, a tagok jogait és kötelességeit, a részjegy összegét, befizetési módját, a szövetkezet képviseletének módját, a tag saját gazdasági tevékenységének és a szövetkezet gazdálkodásának kapcsolatát, mindazt, aminek rendezését a törvény az alapszabályra ruházza. 19

20 A szövetkezet önkormányzati szervei a következ k: a közgy lés, a küldöttgy lés, az igazgatóság, a felügyel bizottság. A szövetkezet legf bb önkormányzati szerve a közgy lés. Ennek hatáskörébe tartoznak a következ k: alapszabály és más önkormányzati szabályzat megállapítása, módosítása, az igazgatóság, valamint a felügyel bizottság tagjainak megválasztása, felmentése, a tisztségvisel k díjazásának megállapítása, a részjegy összegének és a szövetkezeti üzletrész névértékének megállapítása, a megsz néskor fel nem osztható vagyon meghatározása, az éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról vagy a veszteség fedezésének forrásáról, döntés a szövetkezet egyesülése, szétválása, átalakulása, esetleg megsz nése kérdésében, belépés érdek-képviseleti szervbe vagy onnan kilépés elhatározása, továbbá mindaz, amit a törvény vagy az alapszabály a közgy lés hatáskörébe utal, a közgy lést legalább évente egyszer össze kell hívni. Az alapszabály küldöttgy lés m ködését írhatja el. Meg kell határozni a küldöttek taglétszámhoz viszonyított arányát, megválasztásuk módját, megbízásuk id tartamát, figyelembe véve, hogy a küldöttek létszáma 50 f nél kevesebb nem lehet. A szövetkezet tevékenységét legalább 3 tagból álló igazgatóság irányítja. E testület tagjait és elnökét, aki egyúttal a szövetkezet elnöke is, a közgy lés választja meg. Az igazgatóság köteles a szövetkezetet a közgy lés határozatainak megfelel en irányítani, és meghatározott id közönként beszámolni a közgy lésnek a szövetkezet vagyoni, pénzügyi helyzetér l, tevékenységér l. Ötven f nél kisebb taglétszámú szövetkezetben, továbbá lakásszövetkezetnél az alapszabály ügyvezet elnöki tisztséget rendelhet el igazgatóság helyett. A felügyel bizottság a tagok érdekképviseletét látja el. Legalább 3 tagból áll és a közgy lés választja. Folyamatosan ellen rzi a szövetkezet tevékenységét. Ha azt tapasztalja, hogy a vezet tisztségvisel k nem a tagok érdekeinek megfelel en irányítják a szövetkezetet, összehívhatja a közgy lést, javasolhatja a vezet k felel sségre vonását, esetleg felmentését A szövetkezeti tagok jogai és kötelezettségei A tag alapvet joga, hogy: tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgy lésen, vagyoni hozzájárulása és egyéb érdekeltsége révén részesedjen a gazdálkodás eredményéb l, bármilyen kérdésben felvilágosítást kérjen a tisztségvisel kt l, tisztséget viseljen a szövetkezetben (kivéve a jogi személyiség tag képvisel je), igénybe vegye a szövetkezet szolgáltatásait. 20

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása Jogi és menedzsment ismeretek Vállalkozások alapítása Egyéni vállalkozó Ki vállalkozhat? a) egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű

Részletesebben

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képvisel -testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Pontozás Osztályozás A.) Vállalkozások általános jellemzői (40 pont) I. A vállalkozások közös jellemzői (25 pont) II. A vállalkozások csoportosítása (15 pont) B.)

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL A 2/2004./I.28/, 25/2004./XII.15./, 16/2006./XI.22./, 37/2007.(XII.19.), 30/2008.(XII.17.) sz. rendelettel

Részletesebben

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l A Törzsvásárlói Rendszer m ködtetésének célja A Kertész Áruházak Kft. partnerkapcsolatainak b vítése, meglév partnerkapcsolatai

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A vállalkozó személyi adatai év hó nap A: db B: db C: db D: db 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés)

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) [az állandó jellegű iparűzési tevékenység, a vállalkozók kommunális adójában fennálló adóköteles tevékenység megkezdéséről, a bejelentett adatok változásáról,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a kozármislenyi önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: év hó nap A: db B: db C: db D: db A vállalkozó személyi adatai 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

Lakásszövetkezeti kiadvány

Lakásszövetkezeti kiadvány Lakásszövetkezeti kiadvány Megjelent a LOSZ és az Otthonunk Alapítvány közös kiadványa a Lakásszövetkezeti törvény alkalmazási segédlete 2005. A lakásszövetkezetek a korábbi, Otthonunkban elhelyezett megrendelőlap

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

- - 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP

- - 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP A 2011/2012. TANÉVBEN UTOLSÓ ÉVES, ÉRETTSÉGI EL TT ÁLLÓ KÖZÉPISKOLÁSOK ILLETVE FELS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBE

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével)

Részletesebben

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendeletet Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Hatályba lépés: 2010.01.01. Szervkód:

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

19/2008. (II. 19.) FVM rendelet. Fogalmak, általános rendelkezések

19/2008. (II. 19.) FVM rendelet. Fogalmak, általános rendelkezések 1 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelıi csoportok és termelıi szervezetek nemzeti szabályozásáról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási kötelezettségei

A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási kötelezettségei A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási kötelezettségei Szerző: Szilágyi Bernadett Szilágyi Bernadett*: A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár 2010. A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben