A PIACRA JUTÁS LEHET SÉGEI A MEZ GAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PIACRA JUTÁS LEHET SÉGEI A MEZ GAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA"

Átírás

1 A PIACRA JUTÁS LEHET SÉGEI A MEZ GAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA Szerkesztette: Paksi András Ábrahám Csaba, GEO-SIVO Kft. Lektor: Dr. Dimény Judit Szerz k: Paksi András Ábrahám Csaba Sorozatszerkeszt : dr. Penksza Károly Technikai szerkesztés, el készítés: Damdera Bt., Gemini 917 Kft. 2006

2 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS VÁLLALKOZÁSI FORMÁK A MEZ GAZDASÁGBAN A részvénytársaság (rt.) A korlátolt felel sség társaság (kft.) A közkereseti társaság (kkt.) A betéti társaság (bt.) Az egyéni vállalkozás stermel Termel i összefogás A mez gazdasági szövetkezet A szövetkezet alapítása A szövetkezeti tagok jogai és kötelezettségei A szövetkezet megsz nése Egyéb tevékenység szövetkezetek A TÉSZ-ek elismerése Az elismerés folyamata Az elismerési terv és m ködési program ellen rzése, szankciók A TÉSZ-ek támogatása Szövetkezetek az Európai Unió néhány országában Szövetkezetek helyzete Magyarországon Irányvonalak az Európai Unióban Nemzetközi TÉSZ-ek MIN SÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPISMERETEK GAP, ill. GMP, valamint GHP rendszerek alkalmazása az élelmiszer-el állításban A GHP rendszerek alkalmazása a mez gazdaságban A GAP/GMP rendszerek a mez gazdaságban A HACCP rendszer ISO 22000:2005 élelmiszerbiztonsági irányítási szabvány Az EUREPGAP rendszer IFS (International Food Standard) BRC (British Retailer Consorcium) Min ségirányítás az ISO szabványcsalád Az ISO 9000:2000 szabvány ISO szabvány NÖVÉNYI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ MIN SÉGI KÖVETELMÉNYEK Zöldség és gyümölcs min ségi el írásai ÁLLATI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ MIN SÉGI KÖVETELMÉNYEK Tej és tejtermékekre vonatkozó min ségi követelmények A tej érzékszervi tulajdonságai A tej fizikai és kémiai tulajdonságai A tej higiéniai, mikrobiológiai jellemz i

4 5.2. Hús- és hústermékekre vonatkozó min ségi követelmények Tojásra vonatkozó min ségi követelmények NORMATÍV TÁMOGATÁSOK Mez gazdasági termel k regisztrációja Mez gazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) Állatregisztrációs rendszerek Állategység Egységes területalapú támogatási rendszer (SAPS) Kiegészít nemzeti támogatások (Top-up) Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) támogatásai EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai el írásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás Agrár-környezetgazdálkodási támogatás Kedvez tlen adottságú területek támogatása PÁLYÁZATI LEHET SÉGEK NÉHÁNY JÓ TANÁCS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉHEZ Pályázatfigyelés Pályázat benyújtása Pályázat végrehajtása Innovációs pályázatok Pázmány Péter Program Asbóth Oszkár Program Baross Gábor Program Irinyi János Program Jedlik Ányos Program NAGY HOZZÁADOTT ÉRTÉKET KÉPVISEL TERMÉKEK EL ÁLLÍTÁSA Funkcionális élelmiszerek Ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek (bioélelmiszerek) Mez gazdasági termékek és élelmiszerek egyedi tulajdonságainak védelme A földrajzi árujelz k Hagyományos különleges termékek tanúsítása A Hagyományok Ízek Régiók program és védjegy A Kiváló Magyar Élelmiszer tanúsító védjegy A védjegy céljai Hozzáadott érték növelése post-harvest tevékenységekkel MEZ GAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELME ÉS MARKETINGJE A termék A termékek csoportosítása A mez gazdasági termékek sajátosságai Az értékesítési csatorna Az értékesítési csatorna szerepl i Az értékesítési csatornaválasztást befolyásoló tényez k a mez gazdasági termékek esetén

5 Az értékesítési csatorna szerepl inek kapcsolata Lehet ségek a mez gazdasági termel k alkupozíciójának javítására Árpolitika Marketingkommunikáció Piaci er viszonyok alakulása a belföldi piacon a 90-es évekt l napjainkig Az élelmiszerkereskedelem területén valószín síthet tendenciák Értékesítés kiskereskedelmi láncoknak FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM MELLÉKLETEK

6 6

7 1. BEVEZETÉS Magyarország európai uniós tagságának eredményeként 2007 és 2013 között az ország min ségi változásoknak néz elébe, amelyek közül az egyik legfontosabb a közösségi támogatások mértékének megnövekedése. Ez a folyamat már az I. Nemzeti Fejlesztési Tervb l készült Közösségi Támogatási Keretterv alapján megindult, de a 2007-t l kezd d költségvetési, fejlesztési ciklusban új nagyságrendet ér el: megfelel középtávú fejlesztési stratégia alapján évente a mai szintet mintegy 3,5-szeresen meghaladó pénzügyi támogatás vehet igénybe. Az élelmiszertermelést a fogyasztók igényei határozzák meg. A termel nek és a feldolgozónak közös érdeke, hogy olyan termékeket állítsanak el, amelyeket jó áron vásárolnak meg a hazai és nemzetközi piacokon. Azok az élelmiszerek, melyek nem elégítik ki a fogyasztók igényeit nem nehéz megjósolni nem számíthatnak hosszú életpályára. A sikeres mez gazdasági és élelmiszeripari termelésnek több el feltétele létezik. Az a vállalkozás tud hosszú távon versenyképes maradni, aki termékét folyamatosan a lehet legjobb min ségben állítja el, s mindezt kedvez értékesítési árak mellett. Tananyagunk azok számára nyújt igazán hasznos információkat, akik már meglév vagy alapítás el tt lév vállalkozásukat szeretnék versenyképessé tenni az elérhet hazai- és EU-s támogatások minél sikeresebb felhasználásával. Olyan ismereteket igyekszünk nyújtani, amelyek ötletük megvalósításához, valamint agrárvállalkozásuk megszilárdításához szükségesek lehetnek. Ezek alapján ismertetjük a különböz vállalkozási formákat, az állati és növényi termékek iránti min ségi követelményeket, a min ségbiztosítás alapelveit. Tanácsokat adunk a pályázatok elkészítéséhez, a támogatások igényléséhez. Végül bemutatjuk a különleges min ség, ún. nagy hozzáadott érték termékek lehet ségeit, illetve a piacra jutással kapcsolatos legfontosabb marketing ismereteket. Törekedtünk arra hogy a gyakorlatban hasznosítható információkat nyújtsunk. Így például részletezzük, hogy milyen módon lehet egy vállalkozást elindítani, bejegyeztetni, a mez gazdasági termel i regisztrációt elvégezni vagy éppen a földalapú támogatást igényelni. 7

8 8

9 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK A MEZ GAZDASÁGBAN A gazdasági társaság különböz formájú társas vállalkozások gy jt neve. Meghatározott gazdasági tevékenységet (termelés és/vagy szolgáltatás) végeznek, nyereség elérése céljából. Ezt, mint a gazdasági élet önálló jogalanyai teszik. A tevékenységükhöz szükséges t kevagyont tagjai adják össze pénz és egyéb formába. A nyereségen és veszteségen osztoznak a társaság által el re meghatározott módon és arányban. Gazdasági társaságot külföldi, belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiségen kívüli gazdasági társaságok és egyéb szervezetek szabadon alapíthatnak bármely üzletszer en folytatott gazdasági tevékenység céljából. A gazdasági társaság lehet zárt alapítású és m ködés is. Egyszemélyes gazdasági társaságok is léteznek. A társaság létrehozását a m ködési alapdokumentum elfogadását követ legfeljebb 30 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak. Ameddig a cégbíróság meghozza határozatát és jóváhagyja a társaság megalakulását addig, a társaság, mint el társaság m ködik. Ugyanúgy jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, mint végleges megalakulása után. A következ kben a mez gazdaságban jelenlév vállalkozási formák kerülnek ismertetésre. Az egyéni vállalkozó, az stermel i tevékenység a családi gazdaság és a termel i összefogás részletesebb, gyakorlatias ismertetésére, ezek nagyobb jelen sége miatt van szükség A részvénytársaság (rt.) A részvénytársaság t keegyesít társasági forma. El re meghatározott számú és névérték részvényb l álló alapt kével (jegyzett t ke) alakul. Tagjainak (részvényesek) a kötelezettsége a társasággal szemben saját részvényük névértékéig vagy kibocsátási értékéig terjed. Részvénytársaság kétféleképpen alakítható: zártkör alapítás (Zrt.), mely azt jelenti, hogy az alapítók, a társaság összes részvényét maguk jegyzik le és vásárolják meg, nyilvános alapítás (Nyrt.) részvényjegyzés útján történik, az alapítók által kibocsátott alapítási tervezetben meghatározott módon. A részvényjegyzés a jegyzett összeg megjelölésével és a jegyzési ív aláírásával történik. Ezzel egyidej leg a jegyzett összeg legalább 10%-át be kell fizetni az alapítási tervezetben megjelölt módon és helyre. Az apportban (nem pénzben) való hozzájárulást más módon rendezik. Erre nem vonatkozik a 10%-os els befizetési minimum. A sikeres jegyzést követi az alakuló közgy lés. Az alakuló közgy lés f feladatai: a részvényjegyzés eredményességének értékelése, a társaság megalakulásának elhatározása és kimondása, az alapszabály megállapítása, az els igazgatóság, felügyel bizottság és a könyvvizsgáló megválasztása. Az alapszabálynak, illetve az alapító okiratnak kötelez en tartalmazandó tételeit a társasági törvény szabályozza. 9

10 A részvénytársaságnak három alapvet eleme van: az alapt ke, a részvény, és a részvényes. Az alapt ke a részvénytársaság induló vagyona. Ez a társaság tulajdona, nem pedig a részvényesek közös tulajdona, attól teljesen elkülönül. A részvény a mindenkori tulajdonosa számára tagsági jogokat megtestesít lejárat nélküli értékpapír. A részvények háromfajta értékkategóriáját különböztetjük meg: névérték: részvényen feltüntetik és az alapításkori kibocsátás, valamint az els forgalmazáskori eladási ára. Az összes kibocsátott részvény együttes névértéke egyenl az alapt ke értékével, kibocsátási érték: alapításkori kibocsátáskor megegyezik a névértékkel. A kibocsátási érték sohasem lehet kisebb a névértéknél, árfolyamérték: az az ár, amelyen a pénz- illetve t kepiacon adják veszik. A részvénynek két alaptípusa van: a névre szóló és bemutatóra szóló. A névre szóló részvényeket nyilván kell tartani a részvényes legfontosabb adataival együtt. Erre szolgál az ún. részvénykönyv. A bemutatóra szóló részvények nyilvántartása nem szükséges. Átruházása egyszer adásvétel útján történhet. A részvények fajtái: törzsrészvény, els bbségi részvény: ezen belül többféle részvényosztályba tartozó részvények lehetnek: o osztalékels bbségi részvény, o szavazatels bbségi részvény, o dolgozói részvény, o kamatozó részvény, o átváltoztatható kötvény, o részvényjegyzési jogot biztosító kötvény. A részvényes a részvény tulajdonosa, aki a társaság m ködésének aktív részese lehet és saját érdekeit is ehhez kapcsolódóan realizálhatja. A részvényesnek a társasággal szemben tulajdonképpen egyetlen kötelezettsége van: a jegyzett részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének maradéktalan befizetése a társaságcégjegyzékbe való bejegyzését l számított egy éven belül A korlátolt felel sség társaság (kft.) A korlátolt felel sség társaság el re meghatározott nagyságú törzsbetétekb l álló törzst kével alapítható. A társaság alapításához legalább két személy szükséges, kivéve az egyszemélyes társaságot. Az alapítás csak zártkör lehet, mert nyilvánosan tagot toborozni tilos. A társaság megalakulása társasági szerz déssel történik, illetve az egyszemélyes társaság alapító okirattal jön létre. A társaság törzst kéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességéb l áll. A törzst ke összege legalább 3 millió forint kell, hogy legyen. A tagok törzsbetétei különböz nagyságúak lehetnek. Az egyes törzsbetétek mértéke azonban 100 ezer forintnál nem lehet kevesebb. Minden tagnak egy törzsbetétje van; egy törzsbetétnek azonban lehet több 10

11 tulajdonos tagja. Az üzletrész a társasági tagok jogait és a társaság vagyonából ket megillet hányadot testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze van A közkereseti társaság (kkt.) A közkereseti társaság olyan társaság, amelyben a tagok társasági szerz déssel meghatározva arra vállalkoznak, hogy egyetemleges és korlátlan felel sség mellett közös gazdasági tevékenységet folytatnak üzletszer en és haszonszerzés céljából. A társaságnak természetes és jogi személy tagjai lehetnek. De ez a társaság maga nem jogi személy. A vagyoni hozzájárulást a szerz désben megállapított összegen felül egyik tag sem köteles növelni és veszteség esetén sem köteles azt kipótolni. A személyes közrem ködésért a tagot díjazás illeti. A társaság valamennyi tagja jogosult üzletvezetésre A betéti társaság (bt.) A betéti társaság társasági szerz déssel jön létre, amelyben a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy üzletszer en közös gazdasági tevékenységet folytatnak. Tagjai közül legalább egy beltag, akinek felel ssége a társaság ügyeiért korátlan felel sség; ha többen vannak beltagok, akkor felel sségük egyetemleges is. A társaság m ködéséhez még legalább egy kültag kell, aki csak vagyoni betétje erejéig visel felel sséget a társaság kötelezettségeiért Az egyéni vállalkozás Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek min sül természetes személy gazdasági azaz üzletszer en, ellenértékfejében nyereség és vagyonszerzés céljából rendszeresen folytatott termel és/vagy szolgáltató tevékenysége. A belföldi természetes személy egyéni vállalkozást indíthat, ha a következ knek megfelel: cselekv képes, állandó lakhelye Magyarországon van, nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából, nem áll valamely foglalkoztatástól eltiltás alatt, gazdasági tevékenység végzése céljából alapítja vállalkozását, vállalkozási tevékenységében személyes közrem ködésre képes, gazdasági vagyon elleni vagy a közélet tisztaságát sért b ncselekmény miatt nem ítélték joger sen szabadságvesztésre, míg egyéb szándékos b ncselekmény miatt nem ítélték egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre, nem korlátlanul felel s tagja valamely gazdasági vállalkozásnak, korábban nem vonták vissza a vállalkozói igazolványát adó- vagy társadalombiztosítási-járulék fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt. Az egyéni vállalkozó kérheti egyéni cégként történ bejegyzését a székhelye szerint illetékes megyei (f városi) bíróság cégbíróságától. 11

12 A vállalkozói igazolvány igénylése: A vállalkozói igazolvány kiadását, visszavonását, cseréjét, nyilvántartását a vállalkozó székhelye szerint illetékes okmányiroda végzi. A vállalkozói igazolvány kiadásához egy egységes formanyomtatvány (ld. függelék) kitöltésével kérelmet kell benyújtani a vállalkozó székhelye szerint illetékes okmányirodába. A nyomtatványok az okmányirodákban ingyenesen átvehet k vagy letölthet k az internetr l a honlapról. A kérelemben fel kell tüntetni többek között: az egyéni vállalkozó nevét, leánykori nevét, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét, a tervezett egyéni vállalkozás székhelyét, telephelyeit és fióktelephelyeit, tevékenységi körét és tevékenységének megnevezését. A tevékenységeket az úgynevezett szakmakódokkal együtt kell feltüntetni; a szakmakódok megtalálhatók a Statisztikai Közlönyökben és a Központi Statisztikai Hivatal honlapján is. A kérelemhez mellékelni kell: a kérelmez nyilatkozatát arról, hogy nincs eltiltva az általa folytatni kívánt tevékenység végzését l, illetve, hogy nem áll fenn a évi V. törvényben rögzített egyéb kizáró ok, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja, hogy a kérelmez t gazdasági vagyon elleni vagy a közélet tisztaságát sért b ncselekmény miatt nem ítélték el joger sen végrehajtandó szabadságvesztésre, illetve egyéb szándékos b ncselekmény miatt sem ítélték egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre, a jogszabályban el írt képesítés meglétét igazoló okiratot, jogszabályban el írt más hatóság engedélyét, amennyiben a tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti (arról, hogy milyen tevékenységekhez van szükség hatósági engedélyre, az okmányirodákban adnak felvilágosítást), a kérelmez nyilatkozatát az adószám, és ha adóazonosító jellel nem rendelkezik, az annak megállapításához szükséges külön jogszabályban meghatározott adatokról, külföldi állampolgárnak jövedelemszerzés céljából kiállított vízumot vagy tartózkodási (nem EU-tagállamok állampolgárainak letelepedési) engedélyt. A vállalkozói igazolvány kiadására rendelkezésre álló id tartam 30 nap. Ha azonban a kérelem hiányosan van kitöltve, hiánypótlásra kerülhet sor. Ez a határid meghosszabbodását eredményezheti. A vállalkozói igazolványt az okmányiroda adja ki, az igazolvány kiadása csak akkor tagadható meg, ha a kérelem teljesítése jogszabályba ütközik. Az okmányiroda a kérelmez helyett az érintett szervezetekt l az erre a célra felállított számítógépes rendszer segítségével közvetlenül szerzi be az egyéni vállalkozó 12

13 adószámát, szükség esetén adóazonosító jelét, valamint statisztikai számjelét. Az illetékes állami adóhatóság az adóazonosító számot, a Központi Statisztikai Hivatal a statisztikai számjelet a kért azonosítószámok (jelek) megállapításához szükséges adatok megérkezését l számított 5 napon belül köteles megküldeni. Az igazolvány cseréje és pótlása: Az okmányiroda köteles kicserélni a vállalkozó igazolványát, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás, illetve akkor is, ha a vállalkozói igazolványban szerepl adatok valamelyike módosult. A vállalkozónak 15 nap áll rendelkezésére a változás bejelentésére. Az igazolvány pótlását kell kérni, ha az elveszett, ellopták vagy megrongálódott. Ebben az esetben a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint, de mellékletek nélkül kell benyújtani. A kérelem benyújtásával egyidej leg a megrongálódott igazolványt természetesen le kell adni. Az igazolvány visszavonása: Az egyéni vállalkozótól vissza kell vonni az igazolványt, ha: 2.6. stermel olyan körülmény merül fel, amely az igazolvány kiadását kizárná (ezekr l a feltételekr l Az egyéni vállalkozás alapítása témánál olvashat b vebben), a vállalkozó a m ködéshez szükséges követelményeknek nem felel meg, és a hatóság felszólítása ellenére e követelményeknek 30 napon vagy a hatóság által meghatározott határid n belül nem tesz eleget, és a jogszabálysértés csak az engedély visszavonásával orvosolható, az adó, illetve vám megfizetésére irányuló kötelezettségeit az illetékes hatóság felhívását megel z en legalább 12 hónapig nem teljesítette, illetve a bejelentkezési, adóbevallási, nyilvántartási kötelezettségeinek az adóhatóság felhívása ellenére a felhívásban megjelölt határid ig sem tett eleget, a vállalkozó felhívás ellenére az érintett hatósági engedélyt a megadott határid n belül nem mutatja be. Mez gazdasági tevékenység végzésekor az egyéni vállalkozásnál egyszer bb forma a mez gazdasági stermelés. A mez gazdasági stermel meghatározása: Mez gazdasági stermel az, aki a 16. évét betöltötte, nem egyéni vállalkozó, aki a saját gazdaságában él állat, tej és tejipari termékek, zöldségfélék, gyümölcs és dió, gabonafélék szemtermését állítja el. Adózási szempontból stermel a családi gazdálkodó és nála foglalkoztatott családtagja is. Közösen folytatható a mez gazdasági stermelés, ha az stermel a családtagjával folytat közös tevékenységet. Ennek feltételei: ha a minden családtag az stermel i jövedelmére ugyanolyan adózási módot választ, ha közös stermel i tevékenység id szakában egymással munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állnak, 13

14 ha a segít családtagra vonatkozó rendelkezéseket egymásra vonatkozóan nem alkalmazzák, ha az általános forgalmi adózás tekintetében is ugyanazon adózási módot alkalmazzák. Ha többen folytatnak ugyanazon területen stermel i tevékenységet, ezt kérelmükben jelezni kell, és fel kell tüntetni a terület nagyságát, vetésszerkezetét vagy az állatállomány nagyságát és összetételét, valamint nyilatkozniuk kell arról, hogy mindannyian részt vesznek a közös üzemeltetésben. Az alábbi jövedelem felett már nem számít az egyén stermel nek: virágok és dísznövények értékesítése Ft felett; sz l must, s rített sz l must, sz l bor értékesítése Ft felett. stermel i igazolvány: A mez gazdasági stermel i igazolvány az stermel i tevékenységb l származó bevételek nyilvántartására alkalmas, hitelesített okirat, amely az adóigazolvány egyidej felmutatásával igazolja, hogy tulajdonosa mez gazdasági stermel i tevékenységet folytat és jogosult a személyi jövedelemadóról szóló törvény mez gazdasági stermel kre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra. Az igazolvány a betétlap lepecsételésével érvényesíthet minden évben. Ha ez március 20-a el tt megtörténik az érvényesség folyamatos, és január 1-jét l tart. Ha nem akkor a kiállítás napjától érvényes az igazolás. A mez gazdasági stermel nek vissza kell adnia az igazolványt, ha tevékenységét beszünteti, ha tevékenységét nem mez gazdasági stermel ként kívánja folytatni, ha közös stermel i igazolványt vált ki (értelemszer en a korábban kiváltottat vissza kell adni, mert a mez gazdasági stermel egyidej leg csak egy stermel i igazolvánnyal rendelkezhet). Ha a tevékenységét beszünteti, de az igazolványt nem adja vissza az stermel, akkor nem részesülhet sem szociális, sem társadalombiztosítási ellátásban (nem kaphat segélyt). Az igazolványhoz tartozó értékesítési betétlapra a mez gazdasági stermel i tevékenység során el állított terméket (a továbbiakban: stermel i termék) vásárló kifizet és a mez gazdasági stermel jegyezhet be adatokat. Az stermel i igazolvány kedvezményei: Nem kell adót fizetnie a mez gazdasági stermel nek, ha ebb l a tevékenységéb l származó jövedelme a forintot nem éri el. Ha eléri, akkor ez is személyi jövedelemadó köteles jövedelemnek min sül. Egyszer sített bevallást tehet a kistermel, ha jövedelme és 4 millió forint közötti, ha bevételei 20%-a erejéig fel tud mutatni a tevékenységével összefügg számlát (esetlegesen útnyilvántartással alátámasztott benzinszámlát). Ha közös igazolvány alapján folytatják az stermelést, minden termel t megillet ez a kedvezmény. Az adóalapot csökkent tényez k: a legalább 50%-ban megváltozott munkaképesség alkalmazott bére, szakmunkástanuló foglalkoztatása és képzése esetén a minimálbér 20, illetve 12%-a, a helyi ipar zési adó befizetésekor elszámolt költség 50%-a, szakmunkástanuló, börtönb l szabadult, pártfogói felügyelet alatt lév személy után legfeljebb 12 hónapig fizetett tb. járulék. 14

15 Ha tételes költségelszámolást alkalmaz, bevételei terhéig elszámolhatja a költségeit, ha több költsége van, azt a következ évi bevételei terhére vesztségként elhatárolhatja. Érvényesíthet 10% adókedvezmény vagy tételes költségelszámolás esetén könyvel i díjkedvezményként max Ft. Átalányadózás esetén a kistermelésb l származó bevétel 15 százaléka számít jövedelemnek, az él állat és állati termékek értékesítése esetén a bevétel 6 százaléka a jövedelem. Az átalányadó mértéke forint jövedelemig 18 százalék, forint feletti jövedelem esetében forint és az forinton felüli rész 36 százaléka Családi gazdaság A jelenlegi szabályok szerint lehet ség van a családtagokkal együtt, közös stermel i igazolvány kiváltására is. A családi gazdaság létrehozása, nyilvántartásba vétele: Családi gazdaságnak min sül a legfeljebb 300 hektár nagyságú term föld (ideértve a mez -, erd gazdasági m velés alatt álló belterületi földet is) tulajdonával, illet leg haszonbérletével, használatával rendelkez gazdálkodó család valamennyi term földje, az ahhoz tartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak (épület, építmény, mez gazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) hasznosításával, legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi családtag közrem ködésén alapuló gazdálkodási forma. A családi gazdálkodó az a családi gazdaságot a családi gazdaság központja szerint illetékes megyei (f városi) földm velésügyi hivatal nyilvántartásába bejegyeztet személy, aki: a családi gazdaság vezet jeként annak tevékenységi körében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, élethivatásszer en mez gazdasági, illetve mez gazdasági és kiegészít tevékenységet folytat, mez gazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 3 éve folytatja a mez gazdasági, illetve mez gazdasági és kiegészít tevékenységét és ebb l árbevétele származott, legalább 3 év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van. Az FM hivatal a családi gazdaságot akkor veszi nyilvántartásba, ha a családi gazdálkodó: a kitöltött kérelemhez nyilatkozatot csatol arról, hogy élethivatásszer en kívánja végezni a mez gazdasági és kiegészít tevékenységet, bemutatja a szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okiratot, az okirat hiánya esetén a legalább 3 éven át folytatott mez gazdasági termel tevékenységet igazoló stermel i, egyéni vállalkozó igazolvány és az adóbevallás másolatát csatolja, nyilatkozik arról, hogy lakóhelye legalább három éve a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van, nyilatkozik arról, hogy a gazdálkodó család tagjai vagyoni, elszámolási viszonyukat szerz désben szabályozták, rendelkezik stermel i vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal, és nyilatkozik arról, hogy a szerz dést köt családtagok által a családi gazdaság rendelkezésére 15

16 bocsátott term földterületekre vonatkozó bejelentett adatok megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szerepl adatokkal. A családi gazdaság nyilvántartásba vételér l az FM hivatal határozatot hoz. Az FM hivatal a nyilvántartásba vételr l hozott határozat egy példányát megküldi a családi gazdasághoz tartozó ingatlanok fekvése szerint illetékes körzeti (f városi) földhivatalnak (a továbbiakban: földhivatal). A földhivatal a családi gazdálkodó földhasználati lapjára a családi gazdasághoz tartozó term földterületekre vonatkozó földhasználatot "családi gazdasági földhasználat" megjelöléssel jegyzi be. Az FM hivatal a családi gazdaságról folyamatos sorszámmal ellátott külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történt változást a családi gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni a nyilvántartást vezet FM hivatalnál. Családi gazdálkodó tevékenység élethivatásszer en végzett tevékenységnek min sül, ha az abból származó nettó árbevétel/bevétel, illetve jövedelem a tevékenységet végz összes nettó árbevételében/bevételében, illetve jövedelmében legalább az 50%-os arányt eléri. A családi gazdaság nyilvántartásból való törlése: ha, nem állnak fenn a nyilvántartásba vétel feltételei (kivéve a három éves helyben lakásra vonatkozó feltételt), ha a gazdálkodó család tagjainak tulajdonában, használatában lév földterület nagysága meghaladja a 300 hektárt, ha a gazdálkodó család tagja meghal, és a túlél családtagok nem jelentik be, hogy a családi gazdálkodást folytatni kívánják, ha a családi gazdálkodó az állami támogatás igénybevételéhez a támogatás nyújtása szempontjából lényeges körülmény tekintetében valótlan adatot szolgáltat, nem tett eleget azon feltételnek, miszerint élethivatásszer en mez gazdasági és mez gazdasági kiegészít tevékenységet végez, ha a gazdálkodó család tagjai által vagyoni, elszámolási viszonyuk szabályozására kötött szerz dés megsz nik. Milyen támogatást kaphat az, aki családi gazdálkodó? a földm velésügyi és vidékfejlesztési miniszter által meghirdetett támogatásokat (tipikusan kevés van specifikusan az részekre meghirdetve), term föld-, telephely vásárláshoz, korszer sítéshez kapcsolódó külön jogszabály szerinti hitel utáni kamattámogatás, a gazdahitelr l és a mez gazdasági termel k kibontakozási hitelkonstrukciójáról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti támogatást. Milyen kedvezményekben részesülhet a gazdálkodó család tagja? személyi jövedelemadó tekintetében adókedvezményekre, illetékkedvezményre, a családi gazdaság keretein kívül folytatott tevékenységük tekintetében az általános agrártámogatási rendszerben meghirdetett támogatások igénybevételére. 16

17 Adókedvezmények: évi forintot meg nem haladó term föld eladásból származó évi jövedelem esetében a jövedelem adómentes, ha a magánszemély éves összes jövedelme a 3,4 millió forintot nem haladja meg, és a term földet megvásárló vállalja, hogy 5 évig hasznosítja vagy azt az t alkalmazó mez gazdasági társas vállalkozásnak legalább 10 évre bérbe adja, jövedelemkorlát nélkül de a továbbhasznosítási feltétel teljesítése mellett adómentes az átruházásból származó jövedelem, ha a családi gazdálkodó vásárlása részaránytulajdon megszüntetését is eredményezi, a vételár szintén jövedelemhatár nélkül adómentes, ha a magánszemély a term földet regisztrációs számmal rendelkez állattenyésztést folytató olyan magánszemélynek adja el, akinek az általa használt földterülete nem éri el a külön jogszabály szerint számított mértéket (a mérték eléréséig) feltéve, hogy a vev magánszemély a term földet legalább 5 évig az állattartó telep takarmánytermelése céljából használja vagy azt az t alkalmazó mez gazdasági társas vállalkozásnak az állattenyésztés takarmánybiztosítása érdekében legalább 10 évre bérbe adja. A családi gazdálkodó vev nek közjegyz vagy ügyvéd el tt kell nyilatkozatot tennie a továbbhasznosítási kötelezettség vállalásáról. A valótlan tartalmú nyilatkozat miatt keletkez adóhiányt és jogkövetkezményeit az adóhatóság a vev terhére állapítja meg. Adózási szempontból a családi gazdálkodó mez gazdasági stermel, 7 millió forintos bevételhatárig mez gazdasági kistermel. Illetékkedvezmény, illetékmentesség: Term föld tulajdonjogának, és a hozzá kapcsolódó vagyoni érték jogának megszerzésekor a családi gazdálkodó 1/4-ed illetéket fizet. Aki családi gazdálkodó hozzátartozójának a föld használatát átengedi, annak nem kell illetéket fizetnie. A családi gazdálkodót illetékmentesség illeti meg, az MVH-nál regisztrált termel, ha földjét legalább 5 évig nem idegeníti el, azon vagyoni érték jogot nem alapít, és egyéni vállalkozóként vagy mez gazdasági stermel ként a term földet mez gazdasági célra hasznosítja Termel i összefogás A termel i összefogás legjellemz bb formája a szövetkezet, amely a szövetkezés szabadságának és önsegélyezésének elvén alapuló közösség. Tagjai személyes közrem ködéssel és vagyoni hozzájárulással saját érdekeik szolgálatában végzik vállalkozási és más tevékenységüket. Így a szövetkezet az állampolgárok által önkéntesen létrehozott, a tagok személyes és vagyoni közrem ködésével vállalkozási és társadalmi tevékenységet folytató közösség, amely a szövetkezeti tulajdon és a demokratikus önkormányzat alapján jogi személyként m ködik. Tagjai lehetnek természetes és jogi személyek. A szövetkezet jogi személy. Alapításához és m ködéséhez minimum 5 tag szükséges, kivéve az iskolai szövetkezeteket, amelynek 15 f a legkisebb taglétszáma. Az alapításra az alakuló közgy lésen kerül sor. 17

18 A mez gazdasági szövetkezet A mez gazdasági szövetkezetek fogalma gyakorlatilag egyid s az emberiség kultúrájával, bár az ókori Mezopotámiában, Görögországban és más korai kultúrákban m köd szövetkezet jelleg szervezetek természetesen nem voltak még olyan keretek közé szorítva, mint napjaink szövetkezetei. Mint formális üzleti típus, a szövetkezetek több mint egy évszázada léteznek. A szövetkezeti forma kialakítását számos tényez teszi szükségessé: a termel egymagában kicsi és sebezhet, rossz piaci alkupozíciókkal rendelkezik, a több gazdálkodó által megtermelt termésmennyiség egyesítésével a vásárlói igények jobban kielégíthet ek, az egyes termel k számára a piacrajutás mind a piacok távolsága, mind pedig a kereskedelmi szintéren tapasztalható növekv verseny és elvárások révén nagy nehézséget jelent, mivel a mez gazdasági termelés biológiai és egyéb környezeti tényez k révén nagyfokú bizonytalanságot rejt magában, a termel i er k egyesítésével ezeknek a kiegyenlítésére van lehet ség, a gazdák forrásai egyedileg sz kösek, ezek egyesítésére van szükség, a termelés jövedelmez ségét javíthatja a termékek feldolgozottsági szintjének növelése, amely egyfajta hozzáadott értéket képvisel, a szövetkezetek hozzájárulhatnak a foglalkoztatottság meg rzéséhez, növeléséhez, az egymáshoz közel lakó, mez gazdasági termelésb l él emberek életformája és gondjai hasonlóak, így a szövetkezeti forma a közös érdekek szélesebb kör képviseletét is lehet vé teszi. A szövetkezet irányításában a demokratikus önkormányzat elve érvényesül. Ez kifejezésre jut a következ kben: a tagság dönt a szövetkezet m ködésére vonatkozó f bb kérdésekben, választás útján létrehozza a törvény által el írt, valamint saját szükségletének megfelel testületi szerveket, megalkotja a törvény által el írt, illetve igényeinek megfelel önkormányzati szabályzatokat, ellen rzi a szövetkezet önkormányzati szerveinek m ködését, beszámoltatja a tisztségvisel ket és a vezet ket, minden tag szavazata azonos érték. E helyütt tartjuk lényegesnek kiemelni, hogy a termel i szervez désnek nem a TÉSZ az egyetlen formája t lléteznek ugyanis termel i csoportok (TCS) és BÉSZ-ek (beszerz, értékesít és szolgáltató szervezetek) is. E fogalmakat nagyon gyakran összekeverik a gyakorlatban, éppen ezért fontos az e formák közötti különbség tisztázása. A lényegi eltérés a következ k szerint foglalható össze: a TÉSZ és a TCS egyaránt termékpályás szervez dés, tehát csak és kizárólag egy adott termék vagy termékcsoport (pl. csak gabona, csak tej vagy csak zöldség-gyümölcs) értékesítésére alakulhat, de a kett jük közötti különbség az, hogy amíg az ilyen termékpályás szervez déseket a zöldség-gyümölcs 18

19 ágazatban TÉSZ-nek hívjuk, addig a minden más mez gazdasági ágazatban m köd ket TCSnek. Ebb l következ en helytelen az a fogalomhasználat, hogy "tejes TÉSZ" vagy "gabonás TÉSZ", mert ezek csak termel i csoportok lehetnek. A BÉSZ-t pedig az különbözteti meg az el z kett t l, hogy nem termékpályás szervez dés, tehát többféle ágazat termékeire alakulhat vagyis nem az adott terméket el állító termel ket tömöríti, hanem az adott tagság minden termékét forgalmazza. Középpontjában nem a termék, hanem a tagság áll. Tekintettel arra, hogy a BÉSZ-eknek sokféle terméket kell értékesíteniük, ezáltal sokféle termék piacán kellene piaci kapcsolatokkal rendelkezniük, ami nem lehet olyan hatékony, mintha egy termékre specializálódva m ködne, a jöv ben inkább a termékpályás szervez dések elterjedése várható. A termel i értékesít szervezetek (TÉSZ) a zöldség- és gyümölcstermel k olyan szervez dései, melyek célja a tagok gazdálkodásának segítése a beszerzés, termelés, tárolás, áruvá készítés és értékesítés közös szervezése révén. A tagok tevékenységének koordinálásán és a kínálat ezáltali koncentrálásán kívül másik fontos szerepük abban nyilvánul meg, hogy a közös piaci szervezet szabályozásának központi elemét képezik. Ez egyrészt azt jelenti, hogy széles termel i kört és nagy árualapot összefogva képes a termelést a piaci igényekkel összhangba hozni (gyakorlatilag ágazati önszabályozók), másrészt pedig azt, hogy több szabályozó elem a szervezeten keresztül fejti ki hatását a termelésre, illetve a termel re. 25/1999. (III.5.) "Zöldség-, gyümölcstermel i, értékesít szervezetekr l" szóló FVM rendelet kimondja, hogy "A zöldség- és gyümölcstermel k (a továbbiakban: termel k) kezdeményezésére, az általuk el állított zöldség és gyümölcs termelésének szervezése, termékeik tárolása, piacképes áruvá történ el készítése és közös értékesítése céljából létrehozott, tagjai (részvényesei) (a továbbiakban: tagok) által demokratikusan irányított, jogi személyiséggel rendelkez gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: szervezet) a Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) zöldség-, gyümölcstermel i, értékesít szervezetnek (a továbbiakban: TÉSZ) ismerheti el." A szövetkezet alapítása Szövetkezetet Magyarországon öt tag, iskolai és hitelszövetkezetet tizenöt tag alapíthat. A szövetkezet alapítását az alapító tagok részvételével tartott alakuló közgy lés határozza el. A közgy lés feladata még az alapszabály elfogadása, a tisztségvisel k megválasztása és a megalakulás el tt kötött szerz dések jóváhagyása. A szövetkezet alapítását az alapszabály elfogadásától számított 30 napon belül bejegyzés és közzététel végett be kell jelenteni a cégbíróságnak. Az alapszabályban meg kell határozni: a szövetkezet cégnevét, székhelyét és tevékenységi körét, a szövetkezet testületi szerveit, ezek hatáskörét és a m ködésük szabályait, a közgy lés összehívásának módját, a tagok jogait és kötelességeit, a részjegy összegét, befizetési módját, a szövetkezet képviseletének módját, a tag saját gazdasági tevékenységének és a szövetkezet gazdálkodásának kapcsolatát, mindazt, aminek rendezését a törvény az alapszabályra ruházza. 19

20 A szövetkezet önkormányzati szervei a következ k: a közgy lés, a küldöttgy lés, az igazgatóság, a felügyel bizottság. A szövetkezet legf bb önkormányzati szerve a közgy lés. Ennek hatáskörébe tartoznak a következ k: alapszabály és más önkormányzati szabályzat megállapítása, módosítása, az igazgatóság, valamint a felügyel bizottság tagjainak megválasztása, felmentése, a tisztségvisel k díjazásának megállapítása, a részjegy összegének és a szövetkezeti üzletrész névértékének megállapítása, a megsz néskor fel nem osztható vagyon meghatározása, az éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról vagy a veszteség fedezésének forrásáról, döntés a szövetkezet egyesülése, szétválása, átalakulása, esetleg megsz nése kérdésében, belépés érdek-képviseleti szervbe vagy onnan kilépés elhatározása, továbbá mindaz, amit a törvény vagy az alapszabály a közgy lés hatáskörébe utal, a közgy lést legalább évente egyszer össze kell hívni. Az alapszabály küldöttgy lés m ködését írhatja el. Meg kell határozni a küldöttek taglétszámhoz viszonyított arányát, megválasztásuk módját, megbízásuk id tartamát, figyelembe véve, hogy a küldöttek létszáma 50 f nél kevesebb nem lehet. A szövetkezet tevékenységét legalább 3 tagból álló igazgatóság irányítja. E testület tagjait és elnökét, aki egyúttal a szövetkezet elnöke is, a közgy lés választja meg. Az igazgatóság köteles a szövetkezetet a közgy lés határozatainak megfelel en irányítani, és meghatározott id közönként beszámolni a közgy lésnek a szövetkezet vagyoni, pénzügyi helyzetér l, tevékenységér l. Ötven f nél kisebb taglétszámú szövetkezetben, továbbá lakásszövetkezetnél az alapszabály ügyvezet elnöki tisztséget rendelhet el igazgatóság helyett. A felügyel bizottság a tagok érdekképviseletét látja el. Legalább 3 tagból áll és a közgy lés választja. Folyamatosan ellen rzi a szövetkezet tevékenységét. Ha azt tapasztalja, hogy a vezet tisztségvisel k nem a tagok érdekeinek megfelel en irányítják a szövetkezetet, összehívhatja a közgy lést, javasolhatja a vezet k felel sségre vonását, esetleg felmentését A szövetkezeti tagok jogai és kötelezettségei A tag alapvet joga, hogy: tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgy lésen, vagyoni hozzájárulása és egyéb érdekeltsége révén részesedjen a gazdálkodás eredményéb l, bármilyen kérdésben felvilágosítást kérjen a tisztségvisel kt l, tisztséget viseljen a szövetkezetben (kivéve a jogi személyiség tag képvisel je), igénybe vegye a szövetkezet szolgáltatásait. 20

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI Egyetemi jegyzet a közgazdász kiegészít levelez hallgatók számára

Részletesebben

Gazdálkodási-, vállalkozási- és

Gazdálkodási-, vállalkozási- és FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Dömötör Jenő Gazdálkodási-, vállalkozási- és kereskedelmi ismeretek ~~ ;::;;::--t-=;::o...::=~~=- A középfokú agrárszakképzés tankönyve Készült

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Nagyné Bauman Anita Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek A követelménymodul száma: 2219-06 A tartalomelem

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ 45. szám Tartalomjegyzék 2012. évi XXXV. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról

Részletesebben

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely NÁFIORE, 2006 A kötet a HÖOK A HALLGATÓKÉRT ALAPÍTVÁNY és a VESZPRÉMI EGYETEMI HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY szakmai együttm ködésével készült. A kötet

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2006 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE,... 3 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK... 8 2.1. Egyéni vállalkozások,

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvr l 1 ELS RÉSZ BEVEZET RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvr l 1 ELS RÉSZ BEVEZET RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvr l 1 ELS RÉSZ BEVEZET RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. 2 (1) 3 Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek,

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul Turisztikai vállalkozások és nonprofit szervezetek menedzsmentje Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Kormosné dr. Koch Krisztina Egyetemi tankönyv

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése: Barna Anikó Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres sportolás, a szabadid

Részletesebben

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására.

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására. 1. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK KÖZÖS ÉS SAJÁTOS JELLEMZŐI, A KÖZÖTTÜK VALÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 2. A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK GYAKORLATI TEENDŐI ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ESETFELVETÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata Aszámvitel társadalomtudomány, a közgazdaságtudományok egy szakágazata. Fogalmát nem magyarázhatjuk meg néhány gazdasági

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek, formák

Vállalkozási ismeretek, formák Vállalkozási ismeretek, formák A tulajdonlási szempontból a tulajdoni viszonyok alapján elhatárolt három fı csoport: -egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások, -gazdasági társaságok és szövetkezetek, -nem

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY 2008. Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben

DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY 2008. Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben DIÓSJEN I SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TERVEZET ALAPSZABÁLY 2008. Átfogó módosításokkal egységes szerkezetben A Küldöttközgy lés által 1993.-ban elfogadott és az 1994., 1995., 1997., 1998., 2002., 2003. 2007.,

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe!

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! MOSZ HÍRLEVÉL XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! Az országos szövetség az elmúlt két évtizedben több alkalommal adott ki a

Részletesebben

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet Hogyan vállalkozzunk Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official

Részletesebben