Tender füzet. Ingóságok. Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tender füzet. Ingóságok. Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. 2010-10-07"

Átírás

1 Tender füzet Ingóságok Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a

2 Tartalomjegyzék I. Pályázati kiírás 2 II. Eszközlista, árlista 6 III. Fényképek 11 IV. Adásvételi szerzıdés minták 16 V. Nyilatkozatok

3 I. Pályázati kiírás Cégközlöny október 07-i, 40.szám A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó Zrt. (Cg.: [ ]; 1146 Budapest, Cházár András u. 9.) mint a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. (Cg.: [ ]; 1089 Budapest, Golgota u. 6.) a Fıvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 10. Fpk /22. sz. végzésével kijelölt felszámolója, a többször módosított évi XLIX. tv. hatályos rendelkezései alapján hirdet az alábbi vagyonelemekre. A pályázati kiíráshoz tenderfüzet készült. Gépek, berendezések. nyilvános pályázatot 1. Megmunkáló, daraboló és elıkészítı gépek, a gépek szerszámai 5 db 2. Kompresszorok 3 db 3. Anyagvizsgáló gépek 3 db 4. Nagyobb értékő hegesztı berendezések 10 db 5. Hegesztıgépek, hegesztés technikai eszközök 5.1 Bevont elektródás hegesztıgépek 7 db 5.2 Védıgázas vízhőtéses hegesztıgépek 31 db 5.3 Védıgázas léghőtéses hegesztıgépek 3 db 5.4 Hegesztés technikai eszközök 3 db 6. Hidraulikák 6.1 Tápegységgel üzemeltethetı hidraulikák 59 db 6.2 Kézi pumpás hidraulika 11 db 7. Anyagmozgató eszközök 5 db 8. Lakatos és hegesztı kézi szerszámok 9 db 9. Elektromos elosztó szekrény 1 db 10. Palackok és tartályok 93 db 11. Szerszámok, csapágyak, kötıelemek, váltólapkák és kötözı eszközök ládákban 15 láda 12. Számítógépes beléptetı rendszer 1 db 13. Hangosító rendszer, kamerarendszer 2 db 14. Heg. huzalok, heg. elektródák (egyben értékesítjük) 8 raklap 15. SEMAF félkésztermékek (egyben értékesítjük) 12 láda 16. Egyéb szerszámok és eszközök (egyben értékesítjük) 25 láda 17. Vasszekrények, kapcsolószekrények Bánatpénz: A megvásárolni kívánt eszközök összesített irányárának 10% -a, a 11,14,15,16 és 17 tételek vonatkozásában Ft/tétel. A felsorolt gépek, berendezések, eszközök Budapest XI. kerület Hunyadi János u és XXI. Kerület (Csepel) Salak út szám alatti telephelyeken tekinthetık meg

4 Az értékesíteni kívánt vagyonelemekrıl részletes tender füzet készült. Ajánlatot a tender füzetben egyedenként felsorolt gépekre lehet tenni. A tender füzet átvehetı a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a II. kerület Budapest Retek u. 10. szám alatt található irodájában, vagy letölthetı web oldalról. A megvásárolt eszközök mozgatása rakodása és szállítása a pályázó költségén történik és a pályázó feladata. A pályázónak a pályázatban meg kell jeleníteni a megvásárolni kívánt vagyonelem, tárgyi eszköz pontos megnevezését, leltári számmal azonosíthatóan, valamint az ajánlott nettó árat, Ft/ db, illetve Ft/kg megjelöléssel. A bánatpénz a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a Budapest Banknál vezetett sz. számlájára (közlemény rovatba: bánatpénz), vagy a házipénztárba (Budapest II. kerület Retek u. 10 sz. alatt) kell befizetni. A pályázók elızetesen telefonon egyeztetett idıpontban az eszközöket, anyagokat megtekinthetik. Egyeztetni az alábbi telefonszámon elérhetı munkatárssal lehet: Kozma Péter munkanapokon 8 órától 15 óráig. (Ajánlati árat a január 1-jétıl érvényes az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény értelmében a hatályos szabályozás szerint fordított áfa fizetés szabályai szerint kérjük megadni.) A felszámoló kellékszavatosságot, garanciát, alkatrész és javítási költséget, illetve alkatrész utánpótlást nem vállal. Az eszközöket a felszámoló megtekintett állapotban értékesíti. A pályázat benyújtási határideje: október 25. déli 12 óra. A pályázat benyújtásának helye: Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a II. kerület 1024 Budapest Retek u. 10. szám. A pályázatok bontása 8 napon belül közjegyzı jelenlétében történik. A pályázatok kiértékelése: a pályázat bontását követı 8 munkanapon belül a felszámoló az ajánlatokat tételenként kiértékeli. Az ajánlatok elbírálásának eredményérıl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti. A teljes eszközállományt egyben megvásárló elınyben részesül. A pályázat feltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkezı, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt. A pályázatokat és mellékleteit magyar nyelven kell benyújtani. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkezı, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerzıdéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetık. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelezı erejő nyilatkozatát az alábbiakról: a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - 3 -

5 a pályázó nyilatkozata, hogy a megvásárolt eszközöket saját költségén mozgatja, szállítja, bontja szállítási egységekre, ingóság térítésmentes leszerelésére és a vételár megfizetését követı 8 napon belüli elszállítására vonatkozó nyilatkozat, az árat, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban, pályázó vállalását, hogy az adásvételi szerzıdés megkötésétıl számított legkésıbb 15 napon belül a vételárat megfizeti, egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, aláírási címpéldány, minimum 60 napos ajánlati kötöttség vállalása, egyéni vállalkozó esetén, közjegyzı által hitelesített vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi másolati példányának csatolása, kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásról szóló nyilatkozat, nyilatkozat, miszerint a pályázó a felszámoló által kialakított, a tender füzet mellékletét képezı szerzıdést teljes terjedelmében megismerte, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezınek ismeri el. 4. A vételi szándék bizonyítására a megjelölt bánatpénznek a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f a. Budapest Banknál vezetett sz. számlájára (közlemény rovatba: bánatpénz), vagy a pályázat benyújtásának helyén és idején, Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a II. kerület Budapest Retek u. 10. szám házipénztárában, készpénzben fizethetı be. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követıen, legkésıbb 8 napon belül vissza kell fizetni. 5. A pályázatot személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani a megjelölt címre, zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 2 példányban, magyar nyelven. A borítékra rá kell írni: Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. Pályázat. A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük elhelyezni, a belsıre legyen ráírva a következı szöveg: pályázat, nem nyitható fel. A bánatpénzt ez esetben is a 4. pont szerinti módon kell befizetni. 6. A nyertes pályázó a felszámoló által kialakított, a tender füzet mellékletét képezı szerzıdést köteles megkötni, melynek ügyvédi költségét nyertessége esetén a pályázó köteles viselni. Érvénytelen pályázat: 1. amely nem határozza meg egyértelmően a megajánlott árat, 2. amelyet nem a kiírásban meghatározott határidıben, vagy nem az ott meg jelölt helyen, vagy nem zárt borítékban, megadott felirattal ellátva nyújtották be. 3. amely nem felel meg egyébként a pályázati kiírás alapfeltételeiben foglaltaknak, vagy amelyhez a pályázó nem csatolta a bánatpénz befizetésérıl szóló bizonylatot, - 4 -

6 4. a cégkivonat, vagy egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata hiányzik, vagy 1 hónapnál régebbi. A pályázatok kézhezvétele, felbontása és értékelése: 1. A pályázatok felbontása közjegyzı jelenlétében történik. A közjegyzı általi pályázat bontásra a benyújtási határidıt követı 8 napon belül kerül sor. 2. A kiíró képviselıje megvizsgálja a pályázatok érvényességét, a közjegyzı az eljárásról jegyzıkönyvet készít. 3. A bontást követıen a pályázatokat a kiíró 8 napon belül értékeli és dönt a pályázat érvényességérıl, eredményességérıl, kialakítja a pályázatok közötti vételi jogosultságot. 4. A pályázatok elbírálásának eredményérıl a kiíró az érdekelteket írásban értesíti. 5. A kiíró a pályázatot megfelelı ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 6. A Cstv.49/A. (4.) bekezdés szerint a közel azonos ajánlatok esetén ártárgyalásra kerül sor. Egyéb feltételek: 1. A pályázó a megadott határidın belül köteles a részletes tender füzetben szereplı adásvételi szerzıdést megkötni. 2. A megkötendı adásvételi szerzıdésre a magyar jog az irányadó. 3. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétıl függetlenül a pályázót terheli. 4. Felhívjuk az elıvásárlásra jogosultat, illetve opciós jog jogosultját, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. elıírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. 5. A felszámoló a beszámítás lehetıségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó bánatpénzére vonatkozólag, mely a vételárba beszámít. 6. A felszámoló a befizetett bánatpénzt a sikertelen pályázónak a kihirdetést követı 8 napon belül visszafizeti, és kamatot nem fizet. A pályázattal kapcsolatosan további információk beszerezhetık Varga Józsefné munkatárstól a telefonszámon

7 II. Eszközlista, árlista Leltári szám Megnevezés Hely Irány ár 1. Megmunkáló, daraboló és elıkészítı gépek, valamint a gépek szerszámai Heidenhaim CNC marógép SHW-UF41 (1260x510 asztal) 1db h Ft A KOORDINáTA FUROGéP MAS VR 5 N B (1500x1000) + 3db láda szerszám 1db h Ft A Steinel megmunkálóközpont NCT-2000 (400x400 asz.) + 1db faláda szerszám 1db h Ft A Traub TND300/400 eszterga CNC 400x750 1db h Ft A Főrészgép W 400 A Jaespa W400A (400-s) 1db h Ft 2. Kompresszorok A ROTÁCIOS KOMPRESSZOR OPTIMA 90 1db h Ft Rotációs kompresszor AC 75H MATTAI 1db h Ft A Csavarkompresszor 1db h Ft 3. Anyagvizsgáló gépek A ANYAGVIZSGáLO BEREN. (melegszakítógép) 1db h Ft Röntgen kész. Baltospot Ceram (megvételéhez sugáregészségügyi engedély szükséges) 1db h Ft H Ütökalapács (Charpy-inga) 1db h Ft 4. Nagyobb értékő hegesztı berendezések ESAB LAF 1000 DK hegesztıgép automata A2-A6 2fejes traktor 1db h Ft ESAB LAF 1000 DK hegesztıgép automata A2-A6 2fejes traktor 1db h Ft H10101 ESAB LAF 1250 DC Hegesztıgép automata A2-A6 traktor 1db h Ft Hegesztıgép Froniusz TPS400 1db sz Ft ESAB Míg 500 Védıgázos automata hegesztıgép 1db h Ft Lincoln CV 420 hegesztıgép 1db eh Ft A HEGESZTİGÉP Lincoln Tig 355 1db h Ft A Soyer csaphegesztı BMH-22SV 1db h Ft Gyökfaragó áramforrás 1000A 1db h Ft Gyökfaragó áramforrás 1000A 1db h Ft - 6 -

8 5. Hegesztıgépek, hegesztés technikai eszközök 5.1 Bevont elektrodás hegesztıgépek ESAB Kézi ívhegesztı gép Aristoarc 400 1db sz Ft ESAB Kézi ívhegesztı gép Aristoarc 400 1db sz Ft ESAB Kézi ívhegesztı gép Aristoarc 400 1db sz Ft ESAB Kézi ívhegesztı gép Aristoarc 400 1db sz Ft ESAB Kézi ívhegesztı gép Aristoarc 400 1db sz Ft B Hegesztıgép KEMPPI MASTER MLS db sz Ft B Hegesztıgép KEMPPI MASTER MLS db Ft 5.2 Vízhőtéses védıgázas hegesztıgépek ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB Míg 400 Védıgázas hegesztıgép 1db sz Ft ESAB Míg 400 Védıgázas hegesztıgép 1db sz Ft ESAB Míg 400 Védıgázas hegesztıgép 1db sz Ft ESAB Míg 400 Védıgázas hegesztıgép 1db sz Ft Lincoln Electric CV505 heg.berendezés 1db eh Ft LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A Kempi hegesztıgép vízhőtéses RA-550 1db h Ft A Kempi hegesztıgép vízhőtéses RA-550 1db h Ft 5.3 Léghőtéses védıgázas hegesztıgépek A Védıgázas IVHEGESZTÖ M 600+elıtoló 1db h Ft - 7 -

9 A Védıgázas IVHEGESZTÖ M 600+elıtoló 1db h Ft A Védıgázas IVHEGESZTÖ M 600+elıtoló 1db h Ft 5.4 Hegesztés technikai eszközök JS 200 fedıportároló siló 1db sz Ft B ,8 PK 40,400 V szárítószekrény 1db sz Ft B ,8 PK 40,400 V szárítószekrény 1db sz Ft 6. Hidraulikák 6.1 Tápegységgel üzemeltethetı hidraulikák Emelı m.henger+hidr.tápegység 1db h Ft Emelı m.henger+hidr.tápegység 1db h Ft Emelı m.henger+hidr.tápegység 1db h Ft Emelı m.henger+hidr.tápegység 1db h Ft Egyengetı m.henger+hidr.tápegy 1db h Ft Egyengetı m.henger+hidr.tápegy 1db h Ft Egyengetı m.henger+hidr.tápegy 1db h Ft B B B Hidraulika henger, munkahenger 180/300 HDA 52db sz Ft/db 6.2 Kézi pumpás hidraulika B B B B B B B B B B B Kézi pumpás hidraulika 11db sz Ft/db 7. Anyagmozgató eszközök Elektromos láncos emelı Remastar db sz Ft Elektromos láncos emelı Remastar db sz Ft B Emelıcsörlı futómővel láncos 1db sz Ft B Emelıcsörlı futómővel láncos 1db sz Ft B Emelıcsörlı futómővel láncos 1db sz Ft - 8 -

10 8.Lakatos és hegesztı kézi szerszámok Szalagcsiszoló Fein 1db h Ft B Szegbelövıgép HILTI 1db sz Ft Lángvágógép 1db sz Ft Lángvágógép 1db sz Ft Lángvágógép 1db sz Ft B Lángvágógép 240V 1db sz Ft B Lángvágógép 240V 1db sz Ft B Lángvágógép mágn.railtrac F-10 1db sz Ft B Lángvágógép mágn.railtrac F-10 1db sz Ft 9. Elektromos berendezés B Elektromos fogyasztómérı szekrény 1db sz Ft 10. Palackok és tartályok PB gáz palack 23 kg-s 13db sz Ft/db Oxigén és Disszou gáz palackok 80db sz Ft/db 11. Szerszámok, kötıelemek és kötözı eszközök ládákban Megmunkáló gépek szerszámai és mérımőszerei (MEO1, 704/8, 510/31); Lakatos és hegesztı kéziszerszámok (704/1); Anyagmozgató és kötözı eszközök (512/1; 512/7, 514/1; 514/5); Kötıelemek (723/2; 723/3; 723/4, 723/5; 510/34; 510/37; 510/38) 15 láda h 200 Ft/kg 12. Számítógépes beléptetı rendszer A Számítógépes beléptetı rendszer 1db h Ft 13. Hangosító rendszer, kamerarendszer Hangosító rendszer (erısítı, mikrofon, hangszórók) 1db h Ft Kamerarendszer 1db h Ft 14. Heg. huzalok, heg. elektródák (egyben értékesítjük) 8 raklap h 250 Ft/kg 15. SEMAF félkésztermékek (egyben értékesítjük) 12 láda h 100 Ft/kg - 9 -

11 16. Egyéb szerszámok és eszközök (egyben értékesítjük) 25 láda h 150 Ft/kg 17.Vasszekrények, kapcsolószekrények h 100 Ft/kg Hunyadi út házgyár Szerelési területen csepelen Egyeztetett helyszínen h sz eh

12 III. Fényképek Megmunkáló, daraboló és elıkészítı gépek Automata szalagfőrész Típus: Munkadarab szélesség: Telepítés: Tartozék: Hőtés: Helyigény (h.,sz.,m): Telepítés: Gépkönyv: JAESPA W400A 400 mm Síkalapozás Adagoló görgısor (Ganz gyártás) Fúróolaj emulzió (méter) + görgısor Síkalapozás van (Gépkönyvek 07-es doboz)

13 Koordináta fúrógép Típus: MAS VR 5 N B Asztal hossza: 1500 mm Asztal szélessége: 1000 mm Munkadarab hossza: 1200 mm Munkadarab szélessége: 900 mm Munkadarab magassága: 600 mm Hőtés: Fúróolaj emulzió Helyigény (h.,sz.,m): 4,7 4,7 3 (méter) Telepítés: Síkalapozás Gépkönyv: van (Gépkönyvek 12-es doboz)

14 CNC marógép Típus: Vezérlés: Asztal hossza: Asztal szélessége: Hőtés: Helyigény (h.,sz.,m): Telepítés: Gépkönyv: Heidenhain SHW-UF41 (1982-es) NCT mm 510 mm fúróolaj emulzió 2,7 3,3 3 (méter) Síkalapozás nincs

15 CNC megmunkáló központ Típus: Steinel Vezérlés: NCT-2000 Asztal hossza: 400 mm Asztal szélessége: 400 mm Cserélhetı asztalrendszer: 6 db asztal Hőtés: fúróolaj emulzió Tartozék: forgácskihordó Helyigény (h.,sz.,m): 10 4,5 3 (méter) Telepítés: Síkalapozás Gépkönyv: van (Gépkönyvek 4-es doboz)

16 CNC esztergagép Típus: TRAUB TND 300/400 Vezérlés: Traub System TX 8F Munkadarab mérete: ø mm Munkadarab befogás: Pneumatikus tokmány Hőtés: fúróolaj emulzió Helyigény (h.,sz.,m): 4,7 2 2 (méter) Tartozék: forgácskihordó Telepítés: Síkalapozás Gépkönyv: van (Gépkönyvek 1-es, 2-es doboz)

17 IV. Adásvételi szerzıdés minta Ingó adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest, Cházár A. u. 9.) mint felszámoló által képviselt Ganz Híd-,Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. felszámolás alatt (1024 Budapest, Retek utca 10., adószám: , cégjegyzékszám: , értesítési cím: 1146 Budapest, Cházár A. u. 9., telefax:..., ..., képviseli: Wortmann György felszámolóbiztos), a továbbiakban: Eladó, másrészrıl a... (székhely:..., adószám:..., cégjegyzékszám:..., KSH szám:..., értesítési cím:..., telefax:..., ..., képviseli:... ügyvezetı), a továbbiakban: Vevı között a mai napon a következı feltételek mellett: 1. Elızmények Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Fıvárosi Bíróság 10.Fpk /22. számú határozatával elrendelte a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. felszámolás alatt (1089 Budapest, Golgota utca 6., adószám: , cégjegyzékszám: felszámolását. Felszámolóként a Mátraholding Zrt.-t (1146 Budapest Cházár András u.9., levelezési cím: 1427 Bp., Pf.: 640.,) jelölte ki. A végzés november 13. napján emelkedett jogerıre. A felszámoló képviseletében Wortmann György felszámolóbiztos jogosult eljárni. Az évi XLIX. tv. (Cstv.) 34. (2) bekezdése alapján a felszámolás kezdı idıpontjától a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot csak a felszámoló tehet. A felszámoló a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. felszámolás alatt tulajdonát képezı ingóságok értékesítésére napján a Cégközlöny.... számában megjelentek szerint pályázatot írt ki. A pályázatra érkezett ajánlatok felnyitása során megbízott közjegyzı által készített Ténytanúsítványi jegyzıkönyv szerint a pályázatban kiírt vagyontárgyak közül a jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı 1. sz. mellékletében felsorolt ingóságok tekintetében a felszámoló... pályázatát érvényesnek és nyertesnek nyilvánította, aki a pályázati kiírás szerint... forint bánatpénzt befizetett. 2. A szerzıdés tárgya Az Eladó kizárólagos tulajdonát képezik jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı 1. sz. mellékletében felsorolt ingóságok (a továbbiakban: ingóságok), amely melléklet a szerzıdés tárgyát képezı ingóságok mellett részletes bontásban jelöli meg az egyes ingóságoknak a vevı által fizetendı nettó vételárát

18 3. Adás-vétel Jelen szerzıdéssel a Felek kinyilvánítják egybehangzó akaratnyilatkozatukat, miszerint az Eladó eladja, a Vevı megveszi a szerzıdés 1. sz. mellékletében megjelölt ingóságokat, megtekintett állapotban. Eladó az ingóságokért garanciát és szavatosságot nem vállal. 4. Vételár A szerzıdés tárgyát képezı ingóságok vételárát melyek részletes felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza a szerzıdı felek mindösszesen nettó...ft, azaz. forint összegben határozzák meg. Szerzıdı felek rögzítik, hogy a jelen szerzıdéssel érintett vagyontárgyak tekintetében az általános forgalmi adót Vevı fizeti, tekintettel, hogy az ÁFA törvény (2007. évi CXXVII. Tv.) 142. (1) bekezdésének g, pontja értelmében az általános forgalmi adót a termék beszerzıje Vevı fizeti a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék és egyéb, a teljesítésekor szokásos piaci árát tekintve forintnak megfelelı pénzösszeget meghaladó termék értékesítése esetében, ha az értékesítı adóalany Eladó felszámolási eljárás hatálya alatt áll. Vevı ezen adófizetési kötelezettségét a szerzıdés aláírásával tudomásul veszi. A jelen szerzıdés 1. sz. melléklete tartalmazza a vételár teljes összegének az egyes ingóságokra vonatkozó részletezését. 5. A vételár kiegyenlítésének módja A Vevı a 4. pontban meghatározott vételárat a következık szerint egyenlíti ki: A Vevı a pályázat benyújtásakor bánatpénz jogcímén megfizetett az Eladó részére...,-ftot, azaz. forintot, amely a vételárba beszámít. Eladó jelen szerzıdés aláírásával a bánatpénz átvételét kifejezetten elismeri és nyugtázza. Szerzıdı felek a megfizetett bánatpénzt jelen szerzıdés tekintetében foglalónak tekintik. Szerzıdı felek a foglaló jogi fogalmával tisztában vannak. Amennyiben a vételár teljes összege kifizetésre kerül, a foglalót a vételárba beszámít. Amennyiben a vételár teljes összegének kifizetése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelıs, vagy mindkét fél felelıs, a foglaló visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelıs szerzıdı fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszafizetni. A vételár fennmaradó részét...,-ft-ot, azaz. forint összeget a Vevı: az Eladó képviselıjének kezéhez a szerzıdés aláírását követı legkésıbb 15 naptári napon belül számla ellenében megfizeti mely esetben az Eladó a fizetés tényét a kiállított számlán igazolja, vagy a Budapest Banknál vezetett számú bankszámlájára történı átutalással teljesíti számla ellenében, ugyancsak jelen szerzıdés aláírásától számított 15 naptári napon belül, mely esetben a vételár megfizetésének a napja az Eladó bankszámláján való jóváírás napja. Tekintettel, hogy a jelen szerzıdést szerzıdı felek különbözı idıpontban írják alá, az mindkét fél aláírásával hatályosul, tehát a számlát az Eladó a szerzıdés mindkét fél által történt aláírásával egyidejőleg állítja ki és küldi meg/adja át a Vevınek és szerzıdı felek a fizetési határidıt is ezen naptól számítják

19 Abban az esetben, ha a Vevı a vételárat fenti határidıre nem fizeti meg Eladó részére, úgy Eladó Vevıhöz intézett írásbeli nyilatkozatával választása szerint az adásvételi szerzıdéstıl elállhat. A jelen pontban meghatározott Eladói elállás esetén Felek úgy tekintik, hogy köztük az adásvételi szerzıdés olyan okból szőnik meg, amelyért Vevı felelıs, így Felek a foglaló jogkövetkezményeit rendelik alkalmazni. Az Eladót ha az elállás jogával nem él a késedelemmel érintett idıtartamra a Ptk. 301/A -a szerinti késedelmi kamat illeti meg. 6. Tulajdonjog átszállás és Eladó nyilatkozatai Az eladó tájékoztatja a vevıt, hogy a Cstv. 38. (4) bekezdésének elıírásai szerint az adós vagyontárgyain esetlegesen fennálló bármilyen elidegenítési és terhelési tilalom, visszavásárlási- és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszőnik, mely törvényi rendelkezés szerint Vevı tulajdonszerzése eredeti szerzésmódnak minısül. Vevı a szerzıdés 1. sz. mellékletében részletezett ingóságok tulajdonjogát a teljes vételár megfizetésével szerzi meg, birtokba-adásra pedig az Eladó a teljes vételár megfizetését követı 5 naptári napon belül köteles, az Eladó által megjelölt telephelyérıl. A birtokba-adás idıpontjától kezdve Vevı szedi az ingóságok hasznait és viseli azok terheit, valamint az ingóságokban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. Vevı vállalja, hogy a vételár megfizetését követı 5 naptári napon belül a jelen szerzıdés tárgyát képezı megvásárolt ingóságokat a saját költségén mozgatja, szükség esetén darabolja, és saját költségére elszállítja. Amennyiben a Vevı ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Eladó a felelıs ırzés szabályai szerint jár el (Ptk ), az ebbıl folyó költségeit pedig a Vevıvel szemben érvényesítheti. 7. Vevı nyilatkozatai Vevı kijelenti, hogy a jelen szerzıdés tárgyát képezı ingóságokat a felszámoló által biztosított megtekintett állapotban vásárolta meg, és tudomásul veszi, hogy a megvásárolt ingóságokra az Eladó a kellékszavatosságot, valamint a garanciális igény érvényesítését kizárta. Vevı kijelenti és szavatolja, hogy jelen szerzıdésben foglalt tulajdonszerzés nem tartozik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. tv. (Tpvt) hatálya alá, a Gazdasági Versenyhivatalnál nem szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása. Eladó kizárja a felelısségét, ha a Vevıvel szemben a Gazdasági Versenyhivatal az esetleges összefonódás engedélyezése iránti kérelem elmulasztása miatt bírságot szabna ki. 8. Egyéb rendelkezések Szerzıdı felek képviselıi kijelentik, hogy a szerzıdés aláírásához szükséges felhatalmazással rendelkeznek, törvényes képviselıi a megjelölt szervezeteknek. Szerzıdı Felek az iratokhoz csatolják aláírási címpéldányaikat, valamit a társaságok cégkivonatait. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy minden a jelen szerzıdésbıl fakadó értesítést, tájékoztatást, közlést és minden egyéb a szerzıdéssel összefüggı jognyilatkozatot a jelen szerzıdés fejlécében meghatározott címekre intézve jogosultak és kötelesek megtenni akár postai úton, akár telefaxon, akár ben. Az adataik megváltozásáról a Felek a változás bekövetkeztét követı 5 munkanapon belül egymást írásban értesíteni kötelesek. Abban az esetben, ha bármelyik Fél fenti

20 kötelezettségének nem tesznek eleget és címe megváltozása esetén a másik Fél a fenti címre kétszer eredménytelenül kísérli meg bármely jognyilatkozatnak, közlésnek megküldését, úgy a második eredménytelen megküldést követı ötödik napon a jognyilatkozat kézbesítettnek és joghatályosnak tekintendı. Felek jelen szerzıdés elkészítésével az Eladó képviseletében eljáró ügyvédet bízzák meg. A szerzıdéskötéssel kapcsolatosan esetleg felmerült költség a Vevıt terheli, így a jelen szerzıdés elkészítésének és ellenjegyzésének ügyvédi munkadíja, melynek mértéke az alábbi módon kerül meghatározásra: Vételár ,- Ft-ig díjmentes Ügyvédi munkadíj mértéke a vételár értékéhez viszonyítottan ,- Ft-tól ,- Ft-ig 5 %, de minimum 5.000,- Ft + ÁFA ,- Ft-tól ,- Ft-ig 3 %, de minimum ,- Ft + ÁFA ,- Ft-tól ,- Ft-ig 2 %, de minimum ,- Ft + ÁFA ,- Ft-tól 1,5 %, de minimum ,- Ft + ÁFA A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzıdéssel kapcsolatos esetleges vitáikat elsısorban személyes, közös tárgyalás útján rendezik. Ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a hatáskörtıl függıen a Fıvárosi II-III. Kerületi Bíróság, illetve a Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság illetékességének. A jelen adásvételi szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A jelen adásvételi szerzıdés 8 (nyolc) pontból, 4 (négy) oldalból és 4 (négy) mindenben megegyezı példányból áll, melyet Szerzıdı Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt cégszerően aláírtak. Budapest, hó. napján Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. F.a.... vevı eladó képv.: Wortmann György felszámolóbiztos

21 V. Nyilatkozatok TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott. (a Pályázó pontos megnevezése, cégneve, székhelye, adatai) átvettem GANZ Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. gépek és berendezések megnevezéső ingóságaira kiírt nyilvános pályázatra vonatkozó Tender füzet megnevezéső dokumentumát. Tudomásul veszem, hogy az információk tájékoztatásomra szolgálnak, más személy vagy cég részére nem adhatók tovább. Ezen Titoktartási nyilatkozat be nem tartása esetén az ehhez főzıdı jogkövetkezményeket vállalom. Budapest,. A Pályázó cégszerő aláírása

22 PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT Alulírott Pályázó a GANZ Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. gépek és berendezések megnevezéső ingóságaira kiírt nyilvános pályázatra vonatkozó vételi ajánlatomat a Tender füzet, valamint az abban lévı pályázat és eszköz árlista, valamint adásvételi szerzıdés minta, továbbá az eszközöket bemutató fényképek, mint tájékoztató információs anyagok ismeretében, továbbá a Felszámoló által biztosított megtekintett állapotban tettem meg. Elfogadom a pályázati feltételeket és a bírálati szempontokat, különös tekintettel a pályázatban meghatározott pályázati feltételekre. Kijelentem, hogy a pályázat során birtokomba került adatokat harmadik személynek át nem adom, illetve üzleti és egyéb tevékenységemben azokat fel nem használom. A pályázat eredményének közzétételéig titokban tartom a pályázaton való részvételemnek, vagy ajánlatom visszavonásának tényét, illetve ajánlatom tartalmát..., A Pályázó cégszerő aláírása

23 NYILATKOZAT Alulírott..., mint ajánlattevı hivatkozással a Fıvárosi Bíróság 10.Fpk /22. számú határozatával elrendelt Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. felszámolás alatt (1089 Budapest, Golgota utca 6., adószám: , cégjegyzékszám: ) felszámolási eljárásában kijelölt Felszámoló, a Mátraholding Zrt. (1146 Budapest Cházár András u.9., levelezési cím: 1427 Bp., Pf.: 640., képviseletében eljáró felszámoló: Wortmann György felszámolóbiztos) által napján a Cégközlöny... számában megjelent pályázati kiírásra, a mellékelten csatolt tartalmú vételi ajánlatot teszem, tekintettel, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyak közül az ajánlatban rögzített ingóságokat meg kívánom vásárolni és egyben nyilatkozom, hogy 1. a pályázati kiírás beleértve a Tenderfüzet elnevezéső pályázati anyagot is valamennyi feltételét magamra nézve kötelezınek ismerem el, 2. a pályázati kiírásban megjelölt összegő bánatpénzt a pályázatban feltüntetett bankszámlaszámra átutaltam melyrıl szóló igazolást az ajánlatomhoz csatolok, a bánatpénz jogi fogalmával tisztában vagyok, azaz tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati ajánlatomtól elállok, úgy ezen összeget a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. felszámolás alatt bánatpénz jogcímen jogosult megtartani, 3. pályázatai ajánlatom érvényességi ideje: 60 nap, ezen idıtartam alatt az vissza nem vonható, 4. tudomásul veszem, hogy a pályázati kiírásban szereplı ingóságokért az Eladó garanciát és szavatosságot nem vállal, 5. a pályázati kiírásban szereplı ingóságok elszállítása, illetve annak költsége a vevıt terheli, 6. a pályázati kiírás mellékletét képezı adásvételi szerzıdés valamennyi feltételét a pályázat megnyerése esetén magamra nézve kötelezınek ismerem el. Kelt: ajánlattevı

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám Cégközlöny 26/2010-i szám I. A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a TIGA ÉPKER Kereskedelmi

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Megjelenés a Cégközlöny 2011.02.10-i 6. számában

PÁLYÁZAT. Megjelenés a Cégközlöny 2011.02.10-i 6. számában PÁLYÁZAT Megjelenés a Cégközlöny 2011.02.10-i 6. számában A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; FALCOTRADE Rt. fa. (3200 Gyöngyös, Szurdokpart u.1., asz:11363806-2-10,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Cégközlöny 2012.12.06-i számában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Cégközlöny 2012.12.06-i számában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Cégközlöny 2012.12.06-i számában A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a REX-PONT Kereskedelmi Bt. fa (1068 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. emelkedésének napja:2009.04.21., Cégközlönyi közzététel napja: 2009.04.27.)

PÁLYÁZAT. emelkedésének napja:2009.04.21., Cégközlönyi közzététel napja: 2009.04.27.) PÁLYÁZAT A Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest XIV. ker., Cházár András utca 9.; Cg.sz.: 01-10-043926), mint az Energiahíd Kereskedelmi Kft f.a. 1097 Budapest, Kén u. 8., adószám:11163266-2-43,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. I/2. Sport eszközök Irányára: 400.000,-Ft. I/3. Sportcipők. Raktárdíj 2011.05.31-ig:

PÁLYÁZAT. I/2. Sport eszközök Irányára: 400.000,-Ft. I/3. Sportcipők. Raktárdíj 2011.05.31-ig: PÁLYÁZAT A Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest XIV. ker., Cházár András utca 9.; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a "KUTI-SPORT" Kereskedelmi Bt.. fa" (8000 Székesfehérvár,Tapolcsányi u. 9.,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. n y i l v á n o s p á l y á z a t. útján értékesíti adós társaság kizárólagos tulajdonában lévő, alábbi vagyonelemeket:

PÁLYÁZAT. n y i l v á n o s p á l y á z a t. útján értékesíti adós társaság kizárólagos tulajdonában lévő, alábbi vagyonelemeket: PÁLYÁZAT A Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest XIV. ker., Cházár András utca 9.; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a Cydonia Kutatási és Botanikai Bt f.a. (8425 Zirc-Lókút, Bem u. 109. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..), mint a(z) Révai Nyomda Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Acélárugyár Zrt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény

Pályázati Hirdetmény Pályázati Hirdetmény A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10.., levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10..), mint a(z) Sky Realty

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. n y i l v á n o s á r v e r é s

Árverési Hirdetmény. n y i l v á n o s á r v e r é s Árverési Hirdetmény A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.), mint a(z)

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) Sunshine

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) CUNAJ Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Tóparti Lakópark Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6.., levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6..), mint a(z) SZIK BT. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tizek Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-729062, székhely: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4.., levelezési cím: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4..), mint a(z) AUTÓ-BRILL Kereskedelmi és

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) KŐSZEGI ÚTI INVEST Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-163235, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..), mint a(z) Gyömrő-House Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) Terra Zebra Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..), mint a(z) MOVE2HUNGARY Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) ARABUS Kft. f.a (cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..), mint a(z) Dombori Agrárlogisztikai

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..), mint a(z) Oakenland Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre út 19.., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre út 19..), mint a(z) OLIMPET Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3..), mint a(z) NOVUS TRIBULUS Kft f.a

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre út 19.., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre út 19..), mint a(z) DEGA FB Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Fregat Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..), mint a(z) MOÉP CARGO f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164691, székhely: 2233 Ecser, Petőfi utca 23.., levelezési cím: 2233 Ecser, Petőfi utca 23..), mint a(z) Andalúzia- Építő Kft. f.a

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tax-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-067624, székhely: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18..), mint a(z) "QUADRAT HÁZAK" Kft.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164691, székhely: 2233 Ecser, Petőfi utca 23.., levelezési cím: 2233 Ecser, Petőfi utca 23..), mint a(z) Andalúzia Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével - megtekintést

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..), mint a(z) SZEGA-BAU Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Factor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269929, székhely: 1031 Budapest,, Kazal utca 65.., levelezési cím: 1031 Budapest,, Kazal utca 65..), mint a(z) KARAMELL-SNACK Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Datastep Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887601, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 80.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 80..), mint a(z) FAFÉMTEK Bt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Szebecse út 4.., levelezési cím: 4625 Záhony, Szebecse út 4..), mint a(z) Zöld Udvar Biobaromfi

Részletesebben

Ingatlan adásvételi szerzıdés

Ingatlan adásvételi szerzıdés Ingatlan adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl (születési neve:, születési helye: ; születési ideje:, anyja neve: ; személyi azonosító jele: ; lakcíme: ; adóazonosító jele: ; magyar állampolgár),

Részletesebben

n y i l v á n o s p á l y á z a t

n y i l v á n o s p á l y á z a t A Pro Alkusz Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (Cg. 05-09-002399, 3535 Miskolc, Havas u. 24.) felszámoló szervezet, mint a NYÍRSÉGI PÁLINKAHÁZ Gazdasági, Szolgáltató Egyszemélyes Kft. fa (Cg.: 05-09-016130,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására A pályázat célja: 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

útján értékesíteni kívánja az adós cég tulajdonát képező alábbi ingatlant

útján értékesíteni kívánja az adós cég tulajdonát képező alábbi ingatlant Az ADÓAKTUÁL KFT. (székhelye: Nyíregyháza, Rákóczi u. 18-20., Cg.:15-09-060631), mint a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság 10.Fpk.15-11-001681/6. számú végzésével kijelölt ELSŐ LÉPCSŐ Építőipari és

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) DUEL-CORP Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000383, székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14.., levelezési cím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14..), mint a(z) Orosgáz-Plus Bt. "f.a." f.a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Vir Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-992481, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20.., levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20..), mint a(z) "PAPINVESZT" Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..), mint a(z) AGRICULTURA Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték:

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest II. ker. Hárshegyi út 1. szám alatti ingatlan (10937/21 Hrsz) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület Fővám tér 5. fsz. szám alatti ingatlan (hrsz.: 23926/0/A/3) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..), mint a(z) Mirhó-Kisfoki VGT f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) DUEL-CORP Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000383, székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14.., levelezési cím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14..), mint a(z) Orosgáz-Plus Bt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6.., levelezési cím: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6..), mint a(z) LAKÁS-INGATLAN P2 Kft.

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény

Pályázati Hirdetmény Pályázati Hirdetmény A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21.), mint a(z) UJ STRIGON Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai

Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala az elidegenítésre kijelölt szekszárdi 5794/14, illetve 5794/15 hrsz-ú beépítetlen terület

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..), mint a(z) VARIETAS 2000 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..), mint a(z) MAL

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 21/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt. szám: 32- /2008. Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) KKR Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Levél Községi Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő Levél belterület 525/52 hrsz-ú, 840 m 2 területű beépítetlen terület (minősítés) ingatlan megvásárlására

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Volt Honvéd Presszó értékesítésére pályázat kiírása

ELİTERJESZTÉS Volt Honvéd Presszó értékesítésére pályázat kiírása Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl./2009. ELİTERJESZTÉS Volt Honvéd Presszó értékesítésére pályázat kiírása Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testülete a volt Honvéd

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 200. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Garay téri volt általános iskola épületének iskolai célú hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete Pályázati kiírás Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselő-testület 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozata

Részletesebben

KÓDSZÁM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS

KÓDSZÁM MEGNEVEZÉS TULAJDONOS Pályázati azonosító: KPH-JO-538/2017. Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST tesz közzé mez gazdasági gépek/eszközök értékesítése céljából Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 13/1994. (IV.21.) számú. r e n d e l e t e. az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 13/1994. (IV.21.) számú. r e n d e l e t e. az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl Sárospatak Város Képviselı-testülete 13/1994. (IV.21.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl (Egységes szerkezetben) 8 Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..), mint a(z) MITRACOM Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: augusztus

Törvényességi véleményezésre bemutatva: augusztus Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60933-5/2008. CÍM: A Sopron, Ágfalvi úti 8530/206 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról Előterjesztő: Dr. Simon István

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben