Tender füzet. Ingóságok. Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tender füzet. Ingóságok. Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. 2010-10-07"

Átírás

1 Tender füzet Ingóságok Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a

2 Tartalomjegyzék I. Pályázati kiírás 2 II. Eszközlista, árlista 6 III. Fényképek 11 IV. Adásvételi szerzıdés minták 16 V. Nyilatkozatok

3 I. Pályázati kiírás Cégközlöny október 07-i, 40.szám A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó Zrt. (Cg.: [ ]; 1146 Budapest, Cházár András u. 9.) mint a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. (Cg.: [ ]; 1089 Budapest, Golgota u. 6.) a Fıvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 10. Fpk /22. sz. végzésével kijelölt felszámolója, a többször módosított évi XLIX. tv. hatályos rendelkezései alapján hirdet az alábbi vagyonelemekre. A pályázati kiíráshoz tenderfüzet készült. Gépek, berendezések. nyilvános pályázatot 1. Megmunkáló, daraboló és elıkészítı gépek, a gépek szerszámai 5 db 2. Kompresszorok 3 db 3. Anyagvizsgáló gépek 3 db 4. Nagyobb értékő hegesztı berendezések 10 db 5. Hegesztıgépek, hegesztés technikai eszközök 5.1 Bevont elektródás hegesztıgépek 7 db 5.2 Védıgázas vízhőtéses hegesztıgépek 31 db 5.3 Védıgázas léghőtéses hegesztıgépek 3 db 5.4 Hegesztés technikai eszközök 3 db 6. Hidraulikák 6.1 Tápegységgel üzemeltethetı hidraulikák 59 db 6.2 Kézi pumpás hidraulika 11 db 7. Anyagmozgató eszközök 5 db 8. Lakatos és hegesztı kézi szerszámok 9 db 9. Elektromos elosztó szekrény 1 db 10. Palackok és tartályok 93 db 11. Szerszámok, csapágyak, kötıelemek, váltólapkák és kötözı eszközök ládákban 15 láda 12. Számítógépes beléptetı rendszer 1 db 13. Hangosító rendszer, kamerarendszer 2 db 14. Heg. huzalok, heg. elektródák (egyben értékesítjük) 8 raklap 15. SEMAF félkésztermékek (egyben értékesítjük) 12 láda 16. Egyéb szerszámok és eszközök (egyben értékesítjük) 25 láda 17. Vasszekrények, kapcsolószekrények Bánatpénz: A megvásárolni kívánt eszközök összesített irányárának 10% -a, a 11,14,15,16 és 17 tételek vonatkozásában Ft/tétel. A felsorolt gépek, berendezések, eszközök Budapest XI. kerület Hunyadi János u és XXI. Kerület (Csepel) Salak út szám alatti telephelyeken tekinthetık meg

4 Az értékesíteni kívánt vagyonelemekrıl részletes tender füzet készült. Ajánlatot a tender füzetben egyedenként felsorolt gépekre lehet tenni. A tender füzet átvehetı a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a II. kerület Budapest Retek u. 10. szám alatt található irodájában, vagy letölthetı web oldalról. A megvásárolt eszközök mozgatása rakodása és szállítása a pályázó költségén történik és a pályázó feladata. A pályázónak a pályázatban meg kell jeleníteni a megvásárolni kívánt vagyonelem, tárgyi eszköz pontos megnevezését, leltári számmal azonosíthatóan, valamint az ajánlott nettó árat, Ft/ db, illetve Ft/kg megjelöléssel. A bánatpénz a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a Budapest Banknál vezetett sz. számlájára (közlemény rovatba: bánatpénz), vagy a házipénztárba (Budapest II. kerület Retek u. 10 sz. alatt) kell befizetni. A pályázók elızetesen telefonon egyeztetett idıpontban az eszközöket, anyagokat megtekinthetik. Egyeztetni az alábbi telefonszámon elérhetı munkatárssal lehet: Kozma Péter munkanapokon 8 órától 15 óráig. (Ajánlati árat a január 1-jétıl érvényes az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény értelmében a hatályos szabályozás szerint fordított áfa fizetés szabályai szerint kérjük megadni.) A felszámoló kellékszavatosságot, garanciát, alkatrész és javítási költséget, illetve alkatrész utánpótlást nem vállal. Az eszközöket a felszámoló megtekintett állapotban értékesíti. A pályázat benyújtási határideje: október 25. déli 12 óra. A pályázat benyújtásának helye: Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a II. kerület 1024 Budapest Retek u. 10. szám. A pályázatok bontása 8 napon belül közjegyzı jelenlétében történik. A pályázatok kiértékelése: a pályázat bontását követı 8 munkanapon belül a felszámoló az ajánlatokat tételenként kiértékeli. Az ajánlatok elbírálásának eredményérıl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti. A teljes eszközállományt egyben megvásárló elınyben részesül. A pályázat feltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkezı, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt. A pályázatokat és mellékleteit magyar nyelven kell benyújtani. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkezı, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerzıdéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetık. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelezı erejő nyilatkozatát az alábbiakról: a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - 3 -

5 a pályázó nyilatkozata, hogy a megvásárolt eszközöket saját költségén mozgatja, szállítja, bontja szállítási egységekre, ingóság térítésmentes leszerelésére és a vételár megfizetését követı 8 napon belüli elszállítására vonatkozó nyilatkozat, az árat, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban, pályázó vállalását, hogy az adásvételi szerzıdés megkötésétıl számított legkésıbb 15 napon belül a vételárat megfizeti, egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, aláírási címpéldány, minimum 60 napos ajánlati kötöttség vállalása, egyéni vállalkozó esetén, közjegyzı által hitelesített vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi másolati példányának csatolása, kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásról szóló nyilatkozat, nyilatkozat, miszerint a pályázó a felszámoló által kialakított, a tender füzet mellékletét képezı szerzıdést teljes terjedelmében megismerte, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezınek ismeri el. 4. A vételi szándék bizonyítására a megjelölt bánatpénznek a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f a. Budapest Banknál vezetett sz. számlájára (közlemény rovatba: bánatpénz), vagy a pályázat benyújtásának helyén és idején, Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a II. kerület Budapest Retek u. 10. szám házipénztárában, készpénzben fizethetı be. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követıen, legkésıbb 8 napon belül vissza kell fizetni. 5. A pályázatot személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani a megjelölt címre, zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 2 példányban, magyar nyelven. A borítékra rá kell írni: Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. Pályázat. A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük elhelyezni, a belsıre legyen ráírva a következı szöveg: pályázat, nem nyitható fel. A bánatpénzt ez esetben is a 4. pont szerinti módon kell befizetni. 6. A nyertes pályázó a felszámoló által kialakított, a tender füzet mellékletét képezı szerzıdést köteles megkötni, melynek ügyvédi költségét nyertessége esetén a pályázó köteles viselni. Érvénytelen pályázat: 1. amely nem határozza meg egyértelmően a megajánlott árat, 2. amelyet nem a kiírásban meghatározott határidıben, vagy nem az ott meg jelölt helyen, vagy nem zárt borítékban, megadott felirattal ellátva nyújtották be. 3. amely nem felel meg egyébként a pályázati kiírás alapfeltételeiben foglaltaknak, vagy amelyhez a pályázó nem csatolta a bánatpénz befizetésérıl szóló bizonylatot, - 4 -

6 4. a cégkivonat, vagy egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata hiányzik, vagy 1 hónapnál régebbi. A pályázatok kézhezvétele, felbontása és értékelése: 1. A pályázatok felbontása közjegyzı jelenlétében történik. A közjegyzı általi pályázat bontásra a benyújtási határidıt követı 8 napon belül kerül sor. 2. A kiíró képviselıje megvizsgálja a pályázatok érvényességét, a közjegyzı az eljárásról jegyzıkönyvet készít. 3. A bontást követıen a pályázatokat a kiíró 8 napon belül értékeli és dönt a pályázat érvényességérıl, eredményességérıl, kialakítja a pályázatok közötti vételi jogosultságot. 4. A pályázatok elbírálásának eredményérıl a kiíró az érdekelteket írásban értesíti. 5. A kiíró a pályázatot megfelelı ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 6. A Cstv.49/A. (4.) bekezdés szerint a közel azonos ajánlatok esetén ártárgyalásra kerül sor. Egyéb feltételek: 1. A pályázó a megadott határidın belül köteles a részletes tender füzetben szereplı adásvételi szerzıdést megkötni. 2. A megkötendı adásvételi szerzıdésre a magyar jog az irányadó. 3. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétıl függetlenül a pályázót terheli. 4. Felhívjuk az elıvásárlásra jogosultat, illetve opciós jog jogosultját, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. elıírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. 5. A felszámoló a beszámítás lehetıségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó bánatpénzére vonatkozólag, mely a vételárba beszámít. 6. A felszámoló a befizetett bánatpénzt a sikertelen pályázónak a kihirdetést követı 8 napon belül visszafizeti, és kamatot nem fizet. A pályázattal kapcsolatosan további információk beszerezhetık Varga Józsefné munkatárstól a telefonszámon

7 II. Eszközlista, árlista Leltári szám Megnevezés Hely Irány ár 1. Megmunkáló, daraboló és elıkészítı gépek, valamint a gépek szerszámai Heidenhaim CNC marógép SHW-UF41 (1260x510 asztal) 1db h Ft A KOORDINáTA FUROGéP MAS VR 5 N B (1500x1000) + 3db láda szerszám 1db h Ft A Steinel megmunkálóközpont NCT-2000 (400x400 asz.) + 1db faláda szerszám 1db h Ft A Traub TND300/400 eszterga CNC 400x750 1db h Ft A Főrészgép W 400 A Jaespa W400A (400-s) 1db h Ft 2. Kompresszorok A ROTÁCIOS KOMPRESSZOR OPTIMA 90 1db h Ft Rotációs kompresszor AC 75H MATTAI 1db h Ft A Csavarkompresszor 1db h Ft 3. Anyagvizsgáló gépek A ANYAGVIZSGáLO BEREN. (melegszakítógép) 1db h Ft Röntgen kész. Baltospot Ceram (megvételéhez sugáregészségügyi engedély szükséges) 1db h Ft H Ütökalapács (Charpy-inga) 1db h Ft 4. Nagyobb értékő hegesztı berendezések ESAB LAF 1000 DK hegesztıgép automata A2-A6 2fejes traktor 1db h Ft ESAB LAF 1000 DK hegesztıgép automata A2-A6 2fejes traktor 1db h Ft H10101 ESAB LAF 1250 DC Hegesztıgép automata A2-A6 traktor 1db h Ft Hegesztıgép Froniusz TPS400 1db sz Ft ESAB Míg 500 Védıgázos automata hegesztıgép 1db h Ft Lincoln CV 420 hegesztıgép 1db eh Ft A HEGESZTİGÉP Lincoln Tig 355 1db h Ft A Soyer csaphegesztı BMH-22SV 1db h Ft Gyökfaragó áramforrás 1000A 1db h Ft Gyökfaragó áramforrás 1000A 1db h Ft - 6 -

8 5. Hegesztıgépek, hegesztés technikai eszközök 5.1 Bevont elektrodás hegesztıgépek ESAB Kézi ívhegesztı gép Aristoarc 400 1db sz Ft ESAB Kézi ívhegesztı gép Aristoarc 400 1db sz Ft ESAB Kézi ívhegesztı gép Aristoarc 400 1db sz Ft ESAB Kézi ívhegesztı gép Aristoarc 400 1db sz Ft ESAB Kézi ívhegesztı gép Aristoarc 400 1db sz Ft B Hegesztıgép KEMPPI MASTER MLS db sz Ft B Hegesztıgép KEMPPI MASTER MLS db Ft 5.2 Vízhőtéses védıgázas hegesztıgépek ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB Míg 400 Védıgázas hegesztıgép 1db sz Ft ESAB Míg 400 Védıgázas hegesztıgép 1db sz Ft ESAB Míg 400 Védıgázas hegesztıgép 1db sz Ft ESAB Míg 400 Védıgázas hegesztıgép 1db sz Ft Lincoln Electric CV505 heg.berendezés 1db eh Ft LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A Kempi hegesztıgép vízhőtéses RA-550 1db h Ft A Kempi hegesztıgép vízhőtéses RA-550 1db h Ft 5.3 Léghőtéses védıgázas hegesztıgépek A Védıgázas IVHEGESZTÖ M 600+elıtoló 1db h Ft - 7 -

9 A Védıgázas IVHEGESZTÖ M 600+elıtoló 1db h Ft A Védıgázas IVHEGESZTÖ M 600+elıtoló 1db h Ft 5.4 Hegesztés technikai eszközök JS 200 fedıportároló siló 1db sz Ft B ,8 PK 40,400 V szárítószekrény 1db sz Ft B ,8 PK 40,400 V szárítószekrény 1db sz Ft 6. Hidraulikák 6.1 Tápegységgel üzemeltethetı hidraulikák Emelı m.henger+hidr.tápegység 1db h Ft Emelı m.henger+hidr.tápegység 1db h Ft Emelı m.henger+hidr.tápegység 1db h Ft Emelı m.henger+hidr.tápegység 1db h Ft Egyengetı m.henger+hidr.tápegy 1db h Ft Egyengetı m.henger+hidr.tápegy 1db h Ft Egyengetı m.henger+hidr.tápegy 1db h Ft B B B Hidraulika henger, munkahenger 180/300 HDA 52db sz Ft/db 6.2 Kézi pumpás hidraulika B B B B B B B B B B B Kézi pumpás hidraulika 11db sz Ft/db 7. Anyagmozgató eszközök Elektromos láncos emelı Remastar db sz Ft Elektromos láncos emelı Remastar db sz Ft B Emelıcsörlı futómővel láncos 1db sz Ft B Emelıcsörlı futómővel láncos 1db sz Ft B Emelıcsörlı futómővel láncos 1db sz Ft - 8 -

10 8.Lakatos és hegesztı kézi szerszámok Szalagcsiszoló Fein 1db h Ft B Szegbelövıgép HILTI 1db sz Ft Lángvágógép 1db sz Ft Lángvágógép 1db sz Ft Lángvágógép 1db sz Ft B Lángvágógép 240V 1db sz Ft B Lángvágógép 240V 1db sz Ft B Lángvágógép mágn.railtrac F-10 1db sz Ft B Lángvágógép mágn.railtrac F-10 1db sz Ft 9. Elektromos berendezés B Elektromos fogyasztómérı szekrény 1db sz Ft 10. Palackok és tartályok PB gáz palack 23 kg-s 13db sz Ft/db Oxigén és Disszou gáz palackok 80db sz Ft/db 11. Szerszámok, kötıelemek és kötözı eszközök ládákban Megmunkáló gépek szerszámai és mérımőszerei (MEO1, 704/8, 510/31); Lakatos és hegesztı kéziszerszámok (704/1); Anyagmozgató és kötözı eszközök (512/1; 512/7, 514/1; 514/5); Kötıelemek (723/2; 723/3; 723/4, 723/5; 510/34; 510/37; 510/38) 15 láda h 200 Ft/kg 12. Számítógépes beléptetı rendszer A Számítógépes beléptetı rendszer 1db h Ft 13. Hangosító rendszer, kamerarendszer Hangosító rendszer (erısítı, mikrofon, hangszórók) 1db h Ft Kamerarendszer 1db h Ft 14. Heg. huzalok, heg. elektródák (egyben értékesítjük) 8 raklap h 250 Ft/kg 15. SEMAF félkésztermékek (egyben értékesítjük) 12 láda h 100 Ft/kg - 9 -

11 16. Egyéb szerszámok és eszközök (egyben értékesítjük) 25 láda h 150 Ft/kg 17.Vasszekrények, kapcsolószekrények h 100 Ft/kg Hunyadi út házgyár Szerelési területen csepelen Egyeztetett helyszínen h sz eh

12 III. Fényképek Megmunkáló, daraboló és elıkészítı gépek Automata szalagfőrész Típus: Munkadarab szélesség: Telepítés: Tartozék: Hőtés: Helyigény (h.,sz.,m): Telepítés: Gépkönyv: JAESPA W400A 400 mm Síkalapozás Adagoló görgısor (Ganz gyártás) Fúróolaj emulzió (méter) + görgısor Síkalapozás van (Gépkönyvek 07-es doboz)

13 Koordináta fúrógép Típus: MAS VR 5 N B Asztal hossza: 1500 mm Asztal szélessége: 1000 mm Munkadarab hossza: 1200 mm Munkadarab szélessége: 900 mm Munkadarab magassága: 600 mm Hőtés: Fúróolaj emulzió Helyigény (h.,sz.,m): 4,7 4,7 3 (méter) Telepítés: Síkalapozás Gépkönyv: van (Gépkönyvek 12-es doboz)

14 CNC marógép Típus: Vezérlés: Asztal hossza: Asztal szélessége: Hőtés: Helyigény (h.,sz.,m): Telepítés: Gépkönyv: Heidenhain SHW-UF41 (1982-es) NCT mm 510 mm fúróolaj emulzió 2,7 3,3 3 (méter) Síkalapozás nincs

15 CNC megmunkáló központ Típus: Steinel Vezérlés: NCT-2000 Asztal hossza: 400 mm Asztal szélessége: 400 mm Cserélhetı asztalrendszer: 6 db asztal Hőtés: fúróolaj emulzió Tartozék: forgácskihordó Helyigény (h.,sz.,m): 10 4,5 3 (méter) Telepítés: Síkalapozás Gépkönyv: van (Gépkönyvek 4-es doboz)

16 CNC esztergagép Típus: TRAUB TND 300/400 Vezérlés: Traub System TX 8F Munkadarab mérete: ø mm Munkadarab befogás: Pneumatikus tokmány Hőtés: fúróolaj emulzió Helyigény (h.,sz.,m): 4,7 2 2 (méter) Tartozék: forgácskihordó Telepítés: Síkalapozás Gépkönyv: van (Gépkönyvek 1-es, 2-es doboz)

17 IV. Adásvételi szerzıdés minta Ingó adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest, Cházár A. u. 9.) mint felszámoló által képviselt Ganz Híd-,Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. felszámolás alatt (1024 Budapest, Retek utca 10., adószám: , cégjegyzékszám: , értesítési cím: 1146 Budapest, Cházár A. u. 9., telefax:..., ..., képviseli: Wortmann György felszámolóbiztos), a továbbiakban: Eladó, másrészrıl a... (székhely:..., adószám:..., cégjegyzékszám:..., KSH szám:..., értesítési cím:..., telefax:..., ..., képviseli:... ügyvezetı), a továbbiakban: Vevı között a mai napon a következı feltételek mellett: 1. Elızmények Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Fıvárosi Bíróság 10.Fpk /22. számú határozatával elrendelte a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. felszámolás alatt (1089 Budapest, Golgota utca 6., adószám: , cégjegyzékszám: felszámolását. Felszámolóként a Mátraholding Zrt.-t (1146 Budapest Cházár András u.9., levelezési cím: 1427 Bp., Pf.: 640.,) jelölte ki. A végzés november 13. napján emelkedett jogerıre. A felszámoló képviseletében Wortmann György felszámolóbiztos jogosult eljárni. Az évi XLIX. tv. (Cstv.) 34. (2) bekezdése alapján a felszámolás kezdı idıpontjától a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot csak a felszámoló tehet. A felszámoló a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. felszámolás alatt tulajdonát képezı ingóságok értékesítésére napján a Cégközlöny.... számában megjelentek szerint pályázatot írt ki. A pályázatra érkezett ajánlatok felnyitása során megbízott közjegyzı által készített Ténytanúsítványi jegyzıkönyv szerint a pályázatban kiírt vagyontárgyak közül a jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı 1. sz. mellékletében felsorolt ingóságok tekintetében a felszámoló... pályázatát érvényesnek és nyertesnek nyilvánította, aki a pályázati kiírás szerint... forint bánatpénzt befizetett. 2. A szerzıdés tárgya Az Eladó kizárólagos tulajdonát képezik jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı 1. sz. mellékletében felsorolt ingóságok (a továbbiakban: ingóságok), amely melléklet a szerzıdés tárgyát képezı ingóságok mellett részletes bontásban jelöli meg az egyes ingóságoknak a vevı által fizetendı nettó vételárát

18 3. Adás-vétel Jelen szerzıdéssel a Felek kinyilvánítják egybehangzó akaratnyilatkozatukat, miszerint az Eladó eladja, a Vevı megveszi a szerzıdés 1. sz. mellékletében megjelölt ingóságokat, megtekintett állapotban. Eladó az ingóságokért garanciát és szavatosságot nem vállal. 4. Vételár A szerzıdés tárgyát képezı ingóságok vételárát melyek részletes felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza a szerzıdı felek mindösszesen nettó...ft, azaz. forint összegben határozzák meg. Szerzıdı felek rögzítik, hogy a jelen szerzıdéssel érintett vagyontárgyak tekintetében az általános forgalmi adót Vevı fizeti, tekintettel, hogy az ÁFA törvény (2007. évi CXXVII. Tv.) 142. (1) bekezdésének g, pontja értelmében az általános forgalmi adót a termék beszerzıje Vevı fizeti a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék és egyéb, a teljesítésekor szokásos piaci árát tekintve forintnak megfelelı pénzösszeget meghaladó termék értékesítése esetében, ha az értékesítı adóalany Eladó felszámolási eljárás hatálya alatt áll. Vevı ezen adófizetési kötelezettségét a szerzıdés aláírásával tudomásul veszi. A jelen szerzıdés 1. sz. melléklete tartalmazza a vételár teljes összegének az egyes ingóságokra vonatkozó részletezését. 5. A vételár kiegyenlítésének módja A Vevı a 4. pontban meghatározott vételárat a következık szerint egyenlíti ki: A Vevı a pályázat benyújtásakor bánatpénz jogcímén megfizetett az Eladó részére...,-ftot, azaz. forintot, amely a vételárba beszámít. Eladó jelen szerzıdés aláírásával a bánatpénz átvételét kifejezetten elismeri és nyugtázza. Szerzıdı felek a megfizetett bánatpénzt jelen szerzıdés tekintetében foglalónak tekintik. Szerzıdı felek a foglaló jogi fogalmával tisztában vannak. Amennyiben a vételár teljes összege kifizetésre kerül, a foglalót a vételárba beszámít. Amennyiben a vételár teljes összegének kifizetése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelıs, vagy mindkét fél felelıs, a foglaló visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelıs szerzıdı fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszafizetni. A vételár fennmaradó részét...,-ft-ot, azaz. forint összeget a Vevı: az Eladó képviselıjének kezéhez a szerzıdés aláírását követı legkésıbb 15 naptári napon belül számla ellenében megfizeti mely esetben az Eladó a fizetés tényét a kiállított számlán igazolja, vagy a Budapest Banknál vezetett számú bankszámlájára történı átutalással teljesíti számla ellenében, ugyancsak jelen szerzıdés aláírásától számított 15 naptári napon belül, mely esetben a vételár megfizetésének a napja az Eladó bankszámláján való jóváírás napja. Tekintettel, hogy a jelen szerzıdést szerzıdı felek különbözı idıpontban írják alá, az mindkét fél aláírásával hatályosul, tehát a számlát az Eladó a szerzıdés mindkét fél által történt aláírásával egyidejőleg állítja ki és küldi meg/adja át a Vevınek és szerzıdı felek a fizetési határidıt is ezen naptól számítják

19 Abban az esetben, ha a Vevı a vételárat fenti határidıre nem fizeti meg Eladó részére, úgy Eladó Vevıhöz intézett írásbeli nyilatkozatával választása szerint az adásvételi szerzıdéstıl elállhat. A jelen pontban meghatározott Eladói elállás esetén Felek úgy tekintik, hogy köztük az adásvételi szerzıdés olyan okból szőnik meg, amelyért Vevı felelıs, így Felek a foglaló jogkövetkezményeit rendelik alkalmazni. Az Eladót ha az elállás jogával nem él a késedelemmel érintett idıtartamra a Ptk. 301/A -a szerinti késedelmi kamat illeti meg. 6. Tulajdonjog átszállás és Eladó nyilatkozatai Az eladó tájékoztatja a vevıt, hogy a Cstv. 38. (4) bekezdésének elıírásai szerint az adós vagyontárgyain esetlegesen fennálló bármilyen elidegenítési és terhelési tilalom, visszavásárlási- és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszőnik, mely törvényi rendelkezés szerint Vevı tulajdonszerzése eredeti szerzésmódnak minısül. Vevı a szerzıdés 1. sz. mellékletében részletezett ingóságok tulajdonjogát a teljes vételár megfizetésével szerzi meg, birtokba-adásra pedig az Eladó a teljes vételár megfizetését követı 5 naptári napon belül köteles, az Eladó által megjelölt telephelyérıl. A birtokba-adás idıpontjától kezdve Vevı szedi az ingóságok hasznait és viseli azok terheit, valamint az ingóságokban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. Vevı vállalja, hogy a vételár megfizetését követı 5 naptári napon belül a jelen szerzıdés tárgyát képezı megvásárolt ingóságokat a saját költségén mozgatja, szükség esetén darabolja, és saját költségére elszállítja. Amennyiben a Vevı ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Eladó a felelıs ırzés szabályai szerint jár el (Ptk ), az ebbıl folyó költségeit pedig a Vevıvel szemben érvényesítheti. 7. Vevı nyilatkozatai Vevı kijelenti, hogy a jelen szerzıdés tárgyát képezı ingóságokat a felszámoló által biztosított megtekintett állapotban vásárolta meg, és tudomásul veszi, hogy a megvásárolt ingóságokra az Eladó a kellékszavatosságot, valamint a garanciális igény érvényesítését kizárta. Vevı kijelenti és szavatolja, hogy jelen szerzıdésben foglalt tulajdonszerzés nem tartozik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. tv. (Tpvt) hatálya alá, a Gazdasági Versenyhivatalnál nem szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása. Eladó kizárja a felelısségét, ha a Vevıvel szemben a Gazdasági Versenyhivatal az esetleges összefonódás engedélyezése iránti kérelem elmulasztása miatt bírságot szabna ki. 8. Egyéb rendelkezések Szerzıdı felek képviselıi kijelentik, hogy a szerzıdés aláírásához szükséges felhatalmazással rendelkeznek, törvényes képviselıi a megjelölt szervezeteknek. Szerzıdı Felek az iratokhoz csatolják aláírási címpéldányaikat, valamit a társaságok cégkivonatait. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy minden a jelen szerzıdésbıl fakadó értesítést, tájékoztatást, közlést és minden egyéb a szerzıdéssel összefüggı jognyilatkozatot a jelen szerzıdés fejlécében meghatározott címekre intézve jogosultak és kötelesek megtenni akár postai úton, akár telefaxon, akár ben. Az adataik megváltozásáról a Felek a változás bekövetkeztét követı 5 munkanapon belül egymást írásban értesíteni kötelesek. Abban az esetben, ha bármelyik Fél fenti

20 kötelezettségének nem tesznek eleget és címe megváltozása esetén a másik Fél a fenti címre kétszer eredménytelenül kísérli meg bármely jognyilatkozatnak, közlésnek megküldését, úgy a második eredménytelen megküldést követı ötödik napon a jognyilatkozat kézbesítettnek és joghatályosnak tekintendı. Felek jelen szerzıdés elkészítésével az Eladó képviseletében eljáró ügyvédet bízzák meg. A szerzıdéskötéssel kapcsolatosan esetleg felmerült költség a Vevıt terheli, így a jelen szerzıdés elkészítésének és ellenjegyzésének ügyvédi munkadíja, melynek mértéke az alábbi módon kerül meghatározásra: Vételár ,- Ft-ig díjmentes Ügyvédi munkadíj mértéke a vételár értékéhez viszonyítottan ,- Ft-tól ,- Ft-ig 5 %, de minimum 5.000,- Ft + ÁFA ,- Ft-tól ,- Ft-ig 3 %, de minimum ,- Ft + ÁFA ,- Ft-tól ,- Ft-ig 2 %, de minimum ,- Ft + ÁFA ,- Ft-tól 1,5 %, de minimum ,- Ft + ÁFA A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzıdéssel kapcsolatos esetleges vitáikat elsısorban személyes, közös tárgyalás útján rendezik. Ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a hatáskörtıl függıen a Fıvárosi II-III. Kerületi Bíróság, illetve a Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság illetékességének. A jelen adásvételi szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A jelen adásvételi szerzıdés 8 (nyolc) pontból, 4 (négy) oldalból és 4 (négy) mindenben megegyezı példányból áll, melyet Szerzıdı Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt cégszerően aláírtak. Budapest, hó. napján Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. F.a.... vevı eladó képv.: Wortmann György felszámolóbiztos

21 V. Nyilatkozatok TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott. (a Pályázó pontos megnevezése, cégneve, székhelye, adatai) átvettem GANZ Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. gépek és berendezések megnevezéső ingóságaira kiírt nyilvános pályázatra vonatkozó Tender füzet megnevezéső dokumentumát. Tudomásul veszem, hogy az információk tájékoztatásomra szolgálnak, más személy vagy cég részére nem adhatók tovább. Ezen Titoktartási nyilatkozat be nem tartása esetén az ehhez főzıdı jogkövetkezményeket vállalom. Budapest,. A Pályázó cégszerő aláírása

22 PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT Alulírott Pályázó a GANZ Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. gépek és berendezések megnevezéső ingóságaira kiírt nyilvános pályázatra vonatkozó vételi ajánlatomat a Tender füzet, valamint az abban lévı pályázat és eszköz árlista, valamint adásvételi szerzıdés minta, továbbá az eszközöket bemutató fényképek, mint tájékoztató információs anyagok ismeretében, továbbá a Felszámoló által biztosított megtekintett állapotban tettem meg. Elfogadom a pályázati feltételeket és a bírálati szempontokat, különös tekintettel a pályázatban meghatározott pályázati feltételekre. Kijelentem, hogy a pályázat során birtokomba került adatokat harmadik személynek át nem adom, illetve üzleti és egyéb tevékenységemben azokat fel nem használom. A pályázat eredményének közzétételéig titokban tartom a pályázaton való részvételemnek, vagy ajánlatom visszavonásának tényét, illetve ajánlatom tartalmát..., A Pályázó cégszerő aláírása

23 NYILATKOZAT Alulírott..., mint ajánlattevı hivatkozással a Fıvárosi Bíróság 10.Fpk /22. számú határozatával elrendelt Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. felszámolás alatt (1089 Budapest, Golgota utca 6., adószám: , cégjegyzékszám: ) felszámolási eljárásában kijelölt Felszámoló, a Mátraholding Zrt. (1146 Budapest Cházár András u.9., levelezési cím: 1427 Bp., Pf.: 640., képviseletében eljáró felszámoló: Wortmann György felszámolóbiztos) által napján a Cégközlöny... számában megjelent pályázati kiírásra, a mellékelten csatolt tartalmú vételi ajánlatot teszem, tekintettel, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyak közül az ajánlatban rögzített ingóságokat meg kívánom vásárolni és egyben nyilatkozom, hogy 1. a pályázati kiírás beleértve a Tenderfüzet elnevezéső pályázati anyagot is valamennyi feltételét magamra nézve kötelezınek ismerem el, 2. a pályázati kiírásban megjelölt összegő bánatpénzt a pályázatban feltüntetett bankszámlaszámra átutaltam melyrıl szóló igazolást az ajánlatomhoz csatolok, a bánatpénz jogi fogalmával tisztában vagyok, azaz tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati ajánlatomtól elállok, úgy ezen összeget a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. felszámolás alatt bánatpénz jogcímen jogosult megtartani, 3. pályázatai ajánlatom érvényességi ideje: 60 nap, ezen idıtartam alatt az vissza nem vonható, 4. tudomásul veszem, hogy a pályázati kiírásban szereplı ingóságokért az Eladó garanciát és szavatosságot nem vállal, 5. a pályázati kiírásban szereplı ingóságok elszállítása, illetve annak költsége a vevıt terheli, 6. a pályázati kiírás mellékletét képezı adásvételi szerzıdés valamennyi feltételét a pályázat megnyerése esetén magamra nézve kötelezınek ismerem el. Kelt: ajánlattevı

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

útján értékesíteni kívánja az fa adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyait:

útján értékesíteni kívánja az fa adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyait: Az ADVOCO Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft. (Cg. 08-09-003091) - 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37., 9001 Győr, Pf.: 649. - mint a A. P. C. 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fa (2800 Tatabánya, Cementgyári

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására A pályázat célja: 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelı a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részbıl áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának lízingügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának kölcsönügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre

Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Formázott: Jobbra zárt Üzletszabályzat vállalati Hitel- és Kölcsönügyletekre Hatályos: 2011. május 23. napjától Közzétéve: 2011. május 23. napján Székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. Nyilvántartásba

Részletesebben

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta)

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) Az árverés célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 33. -ának (1) bekezdése, 34. -a (2) bekezdésének b) pontja és az állami vagyonnal való

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerzıdés melléklete ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben