Tender füzet. Ingóságok. Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tender füzet. Ingóságok. Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. 2010-10-07"

Átírás

1 Tender füzet Ingóságok Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a

2 Tartalomjegyzék I. Pályázati kiírás 2 II. Eszközlista, árlista 6 III. Fényképek 11 IV. Adásvételi szerzıdés minták 16 V. Nyilatkozatok

3 I. Pályázati kiírás Cégközlöny október 07-i, 40.szám A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó Zrt. (Cg.: [ ]; 1146 Budapest, Cházár András u. 9.) mint a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. (Cg.: [ ]; 1089 Budapest, Golgota u. 6.) a Fıvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 10. Fpk /22. sz. végzésével kijelölt felszámolója, a többször módosított évi XLIX. tv. hatályos rendelkezései alapján hirdet az alábbi vagyonelemekre. A pályázati kiíráshoz tenderfüzet készült. Gépek, berendezések. nyilvános pályázatot 1. Megmunkáló, daraboló és elıkészítı gépek, a gépek szerszámai 5 db 2. Kompresszorok 3 db 3. Anyagvizsgáló gépek 3 db 4. Nagyobb értékő hegesztı berendezések 10 db 5. Hegesztıgépek, hegesztés technikai eszközök 5.1 Bevont elektródás hegesztıgépek 7 db 5.2 Védıgázas vízhőtéses hegesztıgépek 31 db 5.3 Védıgázas léghőtéses hegesztıgépek 3 db 5.4 Hegesztés technikai eszközök 3 db 6. Hidraulikák 6.1 Tápegységgel üzemeltethetı hidraulikák 59 db 6.2 Kézi pumpás hidraulika 11 db 7. Anyagmozgató eszközök 5 db 8. Lakatos és hegesztı kézi szerszámok 9 db 9. Elektromos elosztó szekrény 1 db 10. Palackok és tartályok 93 db 11. Szerszámok, csapágyak, kötıelemek, váltólapkák és kötözı eszközök ládákban 15 láda 12. Számítógépes beléptetı rendszer 1 db 13. Hangosító rendszer, kamerarendszer 2 db 14. Heg. huzalok, heg. elektródák (egyben értékesítjük) 8 raklap 15. SEMAF félkésztermékek (egyben értékesítjük) 12 láda 16. Egyéb szerszámok és eszközök (egyben értékesítjük) 25 láda 17. Vasszekrények, kapcsolószekrények Bánatpénz: A megvásárolni kívánt eszközök összesített irányárának 10% -a, a 11,14,15,16 és 17 tételek vonatkozásában Ft/tétel. A felsorolt gépek, berendezések, eszközök Budapest XI. kerület Hunyadi János u és XXI. Kerület (Csepel) Salak út szám alatti telephelyeken tekinthetık meg

4 Az értékesíteni kívánt vagyonelemekrıl részletes tender füzet készült. Ajánlatot a tender füzetben egyedenként felsorolt gépekre lehet tenni. A tender füzet átvehetı a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a II. kerület Budapest Retek u. 10. szám alatt található irodájában, vagy letölthetı web oldalról. A megvásárolt eszközök mozgatása rakodása és szállítása a pályázó költségén történik és a pályázó feladata. A pályázónak a pályázatban meg kell jeleníteni a megvásárolni kívánt vagyonelem, tárgyi eszköz pontos megnevezését, leltári számmal azonosíthatóan, valamint az ajánlott nettó árat, Ft/ db, illetve Ft/kg megjelöléssel. A bánatpénz a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a Budapest Banknál vezetett sz. számlájára (közlemény rovatba: bánatpénz), vagy a házipénztárba (Budapest II. kerület Retek u. 10 sz. alatt) kell befizetni. A pályázók elızetesen telefonon egyeztetett idıpontban az eszközöket, anyagokat megtekinthetik. Egyeztetni az alábbi telefonszámon elérhetı munkatárssal lehet: Kozma Péter munkanapokon 8 órától 15 óráig. (Ajánlati árat a január 1-jétıl érvényes az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény értelmében a hatályos szabályozás szerint fordított áfa fizetés szabályai szerint kérjük megadni.) A felszámoló kellékszavatosságot, garanciát, alkatrész és javítási költséget, illetve alkatrész utánpótlást nem vállal. Az eszközöket a felszámoló megtekintett állapotban értékesíti. A pályázat benyújtási határideje: október 25. déli 12 óra. A pályázat benyújtásának helye: Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a II. kerület 1024 Budapest Retek u. 10. szám. A pályázatok bontása 8 napon belül közjegyzı jelenlétében történik. A pályázatok kiértékelése: a pályázat bontását követı 8 munkanapon belül a felszámoló az ajánlatokat tételenként kiértékeli. Az ajánlatok elbírálásának eredményérıl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti. A teljes eszközállományt egyben megvásárló elınyben részesül. A pályázat feltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkezı, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt. A pályázatokat és mellékleteit magyar nyelven kell benyújtani. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkezı, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerzıdéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetık. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelezı erejő nyilatkozatát az alábbiakról: a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - 3 -

5 a pályázó nyilatkozata, hogy a megvásárolt eszközöket saját költségén mozgatja, szállítja, bontja szállítási egységekre, ingóság térítésmentes leszerelésére és a vételár megfizetését követı 8 napon belüli elszállítására vonatkozó nyilatkozat, az árat, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban, pályázó vállalását, hogy az adásvételi szerzıdés megkötésétıl számított legkésıbb 15 napon belül a vételárat megfizeti, egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, aláírási címpéldány, minimum 60 napos ajánlati kötöttség vállalása, egyéni vállalkozó esetén, közjegyzı által hitelesített vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi másolati példányának csatolása, kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásról szóló nyilatkozat, nyilatkozat, miszerint a pályázó a felszámoló által kialakított, a tender füzet mellékletét képezı szerzıdést teljes terjedelmében megismerte, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezınek ismeri el. 4. A vételi szándék bizonyítására a megjelölt bánatpénznek a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f a. Budapest Banknál vezetett sz. számlájára (közlemény rovatba: bánatpénz), vagy a pályázat benyújtásának helyén és idején, Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a II. kerület Budapest Retek u. 10. szám házipénztárában, készpénzben fizethetı be. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követıen, legkésıbb 8 napon belül vissza kell fizetni. 5. A pályázatot személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani a megjelölt címre, zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 2 példányban, magyar nyelven. A borítékra rá kell írni: Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. Pályázat. A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük elhelyezni, a belsıre legyen ráírva a következı szöveg: pályázat, nem nyitható fel. A bánatpénzt ez esetben is a 4. pont szerinti módon kell befizetni. 6. A nyertes pályázó a felszámoló által kialakított, a tender füzet mellékletét képezı szerzıdést köteles megkötni, melynek ügyvédi költségét nyertessége esetén a pályázó köteles viselni. Érvénytelen pályázat: 1. amely nem határozza meg egyértelmően a megajánlott árat, 2. amelyet nem a kiírásban meghatározott határidıben, vagy nem az ott meg jelölt helyen, vagy nem zárt borítékban, megadott felirattal ellátva nyújtották be. 3. amely nem felel meg egyébként a pályázati kiírás alapfeltételeiben foglaltaknak, vagy amelyhez a pályázó nem csatolta a bánatpénz befizetésérıl szóló bizonylatot, - 4 -

6 4. a cégkivonat, vagy egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata hiányzik, vagy 1 hónapnál régebbi. A pályázatok kézhezvétele, felbontása és értékelése: 1. A pályázatok felbontása közjegyzı jelenlétében történik. A közjegyzı általi pályázat bontásra a benyújtási határidıt követı 8 napon belül kerül sor. 2. A kiíró képviselıje megvizsgálja a pályázatok érvényességét, a közjegyzı az eljárásról jegyzıkönyvet készít. 3. A bontást követıen a pályázatokat a kiíró 8 napon belül értékeli és dönt a pályázat érvényességérıl, eredményességérıl, kialakítja a pályázatok közötti vételi jogosultságot. 4. A pályázatok elbírálásának eredményérıl a kiíró az érdekelteket írásban értesíti. 5. A kiíró a pályázatot megfelelı ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 6. A Cstv.49/A. (4.) bekezdés szerint a közel azonos ajánlatok esetén ártárgyalásra kerül sor. Egyéb feltételek: 1. A pályázó a megadott határidın belül köteles a részletes tender füzetben szereplı adásvételi szerzıdést megkötni. 2. A megkötendı adásvételi szerzıdésre a magyar jog az irányadó. 3. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétıl függetlenül a pályázót terheli. 4. Felhívjuk az elıvásárlásra jogosultat, illetve opciós jog jogosultját, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. elıírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. 5. A felszámoló a beszámítás lehetıségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó bánatpénzére vonatkozólag, mely a vételárba beszámít. 6. A felszámoló a befizetett bánatpénzt a sikertelen pályázónak a kihirdetést követı 8 napon belül visszafizeti, és kamatot nem fizet. A pályázattal kapcsolatosan további információk beszerezhetık Varga Józsefné munkatárstól a telefonszámon

7 II. Eszközlista, árlista Leltári szám Megnevezés Hely Irány ár 1. Megmunkáló, daraboló és elıkészítı gépek, valamint a gépek szerszámai Heidenhaim CNC marógép SHW-UF41 (1260x510 asztal) 1db h Ft A KOORDINáTA FUROGéP MAS VR 5 N B (1500x1000) + 3db láda szerszám 1db h Ft A Steinel megmunkálóközpont NCT-2000 (400x400 asz.) + 1db faláda szerszám 1db h Ft A Traub TND300/400 eszterga CNC 400x750 1db h Ft A Főrészgép W 400 A Jaespa W400A (400-s) 1db h Ft 2. Kompresszorok A ROTÁCIOS KOMPRESSZOR OPTIMA 90 1db h Ft Rotációs kompresszor AC 75H MATTAI 1db h Ft A Csavarkompresszor 1db h Ft 3. Anyagvizsgáló gépek A ANYAGVIZSGáLO BEREN. (melegszakítógép) 1db h Ft Röntgen kész. Baltospot Ceram (megvételéhez sugáregészségügyi engedély szükséges) 1db h Ft H Ütökalapács (Charpy-inga) 1db h Ft 4. Nagyobb értékő hegesztı berendezések ESAB LAF 1000 DK hegesztıgép automata A2-A6 2fejes traktor 1db h Ft ESAB LAF 1000 DK hegesztıgép automata A2-A6 2fejes traktor 1db h Ft H10101 ESAB LAF 1250 DC Hegesztıgép automata A2-A6 traktor 1db h Ft Hegesztıgép Froniusz TPS400 1db sz Ft ESAB Míg 500 Védıgázos automata hegesztıgép 1db h Ft Lincoln CV 420 hegesztıgép 1db eh Ft A HEGESZTİGÉP Lincoln Tig 355 1db h Ft A Soyer csaphegesztı BMH-22SV 1db h Ft Gyökfaragó áramforrás 1000A 1db h Ft Gyökfaragó áramforrás 1000A 1db h Ft - 6 -

8 5. Hegesztıgépek, hegesztés technikai eszközök 5.1 Bevont elektrodás hegesztıgépek ESAB Kézi ívhegesztı gép Aristoarc 400 1db sz Ft ESAB Kézi ívhegesztı gép Aristoarc 400 1db sz Ft ESAB Kézi ívhegesztı gép Aristoarc 400 1db sz Ft ESAB Kézi ívhegesztı gép Aristoarc 400 1db sz Ft ESAB Kézi ívhegesztı gép Aristoarc 400 1db sz Ft B Hegesztıgép KEMPPI MASTER MLS db sz Ft B Hegesztıgép KEMPPI MASTER MLS db Ft 5.2 Vízhőtéses védıgázas hegesztıgépek ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB MIG 500 TW védıgázas hegesztıgép 1db h Ft ESAB Míg 400 Védıgázas hegesztıgép 1db sz Ft ESAB Míg 400 Védıgázas hegesztıgép 1db sz Ft ESAB Míg 400 Védıgázas hegesztıgép 1db sz Ft ESAB Míg 400 Védıgázas hegesztıgép 1db sz Ft Lincoln Electric CV505 heg.berendezés 1db eh Ft LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A LINKOLN CV-500 I HEGESZTİ Berendezés 1db h Ft A Kempi hegesztıgép vízhőtéses RA-550 1db h Ft A Kempi hegesztıgép vízhőtéses RA-550 1db h Ft 5.3 Léghőtéses védıgázas hegesztıgépek A Védıgázas IVHEGESZTÖ M 600+elıtoló 1db h Ft - 7 -

9 A Védıgázas IVHEGESZTÖ M 600+elıtoló 1db h Ft A Védıgázas IVHEGESZTÖ M 600+elıtoló 1db h Ft 5.4 Hegesztés technikai eszközök JS 200 fedıportároló siló 1db sz Ft B ,8 PK 40,400 V szárítószekrény 1db sz Ft B ,8 PK 40,400 V szárítószekrény 1db sz Ft 6. Hidraulikák 6.1 Tápegységgel üzemeltethetı hidraulikák Emelı m.henger+hidr.tápegység 1db h Ft Emelı m.henger+hidr.tápegység 1db h Ft Emelı m.henger+hidr.tápegység 1db h Ft Emelı m.henger+hidr.tápegység 1db h Ft Egyengetı m.henger+hidr.tápegy 1db h Ft Egyengetı m.henger+hidr.tápegy 1db h Ft Egyengetı m.henger+hidr.tápegy 1db h Ft B B B Hidraulika henger, munkahenger 180/300 HDA 52db sz Ft/db 6.2 Kézi pumpás hidraulika B B B B B B B B B B B Kézi pumpás hidraulika 11db sz Ft/db 7. Anyagmozgató eszközök Elektromos láncos emelı Remastar db sz Ft Elektromos láncos emelı Remastar db sz Ft B Emelıcsörlı futómővel láncos 1db sz Ft B Emelıcsörlı futómővel láncos 1db sz Ft B Emelıcsörlı futómővel láncos 1db sz Ft - 8 -

10 8.Lakatos és hegesztı kézi szerszámok Szalagcsiszoló Fein 1db h Ft B Szegbelövıgép HILTI 1db sz Ft Lángvágógép 1db sz Ft Lángvágógép 1db sz Ft Lángvágógép 1db sz Ft B Lángvágógép 240V 1db sz Ft B Lángvágógép 240V 1db sz Ft B Lángvágógép mágn.railtrac F-10 1db sz Ft B Lángvágógép mágn.railtrac F-10 1db sz Ft 9. Elektromos berendezés B Elektromos fogyasztómérı szekrény 1db sz Ft 10. Palackok és tartályok PB gáz palack 23 kg-s 13db sz Ft/db Oxigén és Disszou gáz palackok 80db sz Ft/db 11. Szerszámok, kötıelemek és kötözı eszközök ládákban Megmunkáló gépek szerszámai és mérımőszerei (MEO1, 704/8, 510/31); Lakatos és hegesztı kéziszerszámok (704/1); Anyagmozgató és kötözı eszközök (512/1; 512/7, 514/1; 514/5); Kötıelemek (723/2; 723/3; 723/4, 723/5; 510/34; 510/37; 510/38) 15 láda h 200 Ft/kg 12. Számítógépes beléptetı rendszer A Számítógépes beléptetı rendszer 1db h Ft 13. Hangosító rendszer, kamerarendszer Hangosító rendszer (erısítı, mikrofon, hangszórók) 1db h Ft Kamerarendszer 1db h Ft 14. Heg. huzalok, heg. elektródák (egyben értékesítjük) 8 raklap h 250 Ft/kg 15. SEMAF félkésztermékek (egyben értékesítjük) 12 láda h 100 Ft/kg - 9 -

11 16. Egyéb szerszámok és eszközök (egyben értékesítjük) 25 láda h 150 Ft/kg 17.Vasszekrények, kapcsolószekrények h 100 Ft/kg Hunyadi út házgyár Szerelési területen csepelen Egyeztetett helyszínen h sz eh

12 III. Fényképek Megmunkáló, daraboló és elıkészítı gépek Automata szalagfőrész Típus: Munkadarab szélesség: Telepítés: Tartozék: Hőtés: Helyigény (h.,sz.,m): Telepítés: Gépkönyv: JAESPA W400A 400 mm Síkalapozás Adagoló görgısor (Ganz gyártás) Fúróolaj emulzió (méter) + görgısor Síkalapozás van (Gépkönyvek 07-es doboz)

13 Koordináta fúrógép Típus: MAS VR 5 N B Asztal hossza: 1500 mm Asztal szélessége: 1000 mm Munkadarab hossza: 1200 mm Munkadarab szélessége: 900 mm Munkadarab magassága: 600 mm Hőtés: Fúróolaj emulzió Helyigény (h.,sz.,m): 4,7 4,7 3 (méter) Telepítés: Síkalapozás Gépkönyv: van (Gépkönyvek 12-es doboz)

14 CNC marógép Típus: Vezérlés: Asztal hossza: Asztal szélessége: Hőtés: Helyigény (h.,sz.,m): Telepítés: Gépkönyv: Heidenhain SHW-UF41 (1982-es) NCT mm 510 mm fúróolaj emulzió 2,7 3,3 3 (méter) Síkalapozás nincs

15 CNC megmunkáló központ Típus: Steinel Vezérlés: NCT-2000 Asztal hossza: 400 mm Asztal szélessége: 400 mm Cserélhetı asztalrendszer: 6 db asztal Hőtés: fúróolaj emulzió Tartozék: forgácskihordó Helyigény (h.,sz.,m): 10 4,5 3 (méter) Telepítés: Síkalapozás Gépkönyv: van (Gépkönyvek 4-es doboz)

16 CNC esztergagép Típus: TRAUB TND 300/400 Vezérlés: Traub System TX 8F Munkadarab mérete: ø mm Munkadarab befogás: Pneumatikus tokmány Hőtés: fúróolaj emulzió Helyigény (h.,sz.,m): 4,7 2 2 (méter) Tartozék: forgácskihordó Telepítés: Síkalapozás Gépkönyv: van (Gépkönyvek 1-es, 2-es doboz)

17 IV. Adásvételi szerzıdés minta Ingó adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest, Cházár A. u. 9.) mint felszámoló által képviselt Ganz Híd-,Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. felszámolás alatt (1024 Budapest, Retek utca 10., adószám: , cégjegyzékszám: , értesítési cím: 1146 Budapest, Cházár A. u. 9., telefax:..., ..., képviseli: Wortmann György felszámolóbiztos), a továbbiakban: Eladó, másrészrıl a... (székhely:..., adószám:..., cégjegyzékszám:..., KSH szám:..., értesítési cím:..., telefax:..., ..., képviseli:... ügyvezetı), a továbbiakban: Vevı között a mai napon a következı feltételek mellett: 1. Elızmények Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Fıvárosi Bíróság 10.Fpk /22. számú határozatával elrendelte a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. felszámolás alatt (1089 Budapest, Golgota utca 6., adószám: , cégjegyzékszám: felszámolását. Felszámolóként a Mátraholding Zrt.-t (1146 Budapest Cházár András u.9., levelezési cím: 1427 Bp., Pf.: 640.,) jelölte ki. A végzés november 13. napján emelkedett jogerıre. A felszámoló képviseletében Wortmann György felszámolóbiztos jogosult eljárni. Az évi XLIX. tv. (Cstv.) 34. (2) bekezdése alapján a felszámolás kezdı idıpontjától a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot csak a felszámoló tehet. A felszámoló a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. felszámolás alatt tulajdonát képezı ingóságok értékesítésére napján a Cégközlöny.... számában megjelentek szerint pályázatot írt ki. A pályázatra érkezett ajánlatok felnyitása során megbízott közjegyzı által készített Ténytanúsítványi jegyzıkönyv szerint a pályázatban kiírt vagyontárgyak közül a jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı 1. sz. mellékletében felsorolt ingóságok tekintetében a felszámoló... pályázatát érvényesnek és nyertesnek nyilvánította, aki a pályázati kiírás szerint... forint bánatpénzt befizetett. 2. A szerzıdés tárgya Az Eladó kizárólagos tulajdonát képezik jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı 1. sz. mellékletében felsorolt ingóságok (a továbbiakban: ingóságok), amely melléklet a szerzıdés tárgyát képezı ingóságok mellett részletes bontásban jelöli meg az egyes ingóságoknak a vevı által fizetendı nettó vételárát

18 3. Adás-vétel Jelen szerzıdéssel a Felek kinyilvánítják egybehangzó akaratnyilatkozatukat, miszerint az Eladó eladja, a Vevı megveszi a szerzıdés 1. sz. mellékletében megjelölt ingóságokat, megtekintett állapotban. Eladó az ingóságokért garanciát és szavatosságot nem vállal. 4. Vételár A szerzıdés tárgyát képezı ingóságok vételárát melyek részletes felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza a szerzıdı felek mindösszesen nettó...ft, azaz. forint összegben határozzák meg. Szerzıdı felek rögzítik, hogy a jelen szerzıdéssel érintett vagyontárgyak tekintetében az általános forgalmi adót Vevı fizeti, tekintettel, hogy az ÁFA törvény (2007. évi CXXVII. Tv.) 142. (1) bekezdésének g, pontja értelmében az általános forgalmi adót a termék beszerzıje Vevı fizeti a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék és egyéb, a teljesítésekor szokásos piaci árát tekintve forintnak megfelelı pénzösszeget meghaladó termék értékesítése esetében, ha az értékesítı adóalany Eladó felszámolási eljárás hatálya alatt áll. Vevı ezen adófizetési kötelezettségét a szerzıdés aláírásával tudomásul veszi. A jelen szerzıdés 1. sz. melléklete tartalmazza a vételár teljes összegének az egyes ingóságokra vonatkozó részletezését. 5. A vételár kiegyenlítésének módja A Vevı a 4. pontban meghatározott vételárat a következık szerint egyenlíti ki: A Vevı a pályázat benyújtásakor bánatpénz jogcímén megfizetett az Eladó részére...,-ftot, azaz. forintot, amely a vételárba beszámít. Eladó jelen szerzıdés aláírásával a bánatpénz átvételét kifejezetten elismeri és nyugtázza. Szerzıdı felek a megfizetett bánatpénzt jelen szerzıdés tekintetében foglalónak tekintik. Szerzıdı felek a foglaló jogi fogalmával tisztában vannak. Amennyiben a vételár teljes összege kifizetésre kerül, a foglalót a vételárba beszámít. Amennyiben a vételár teljes összegének kifizetése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelıs, vagy mindkét fél felelıs, a foglaló visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelıs szerzıdı fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszafizetni. A vételár fennmaradó részét...,-ft-ot, azaz. forint összeget a Vevı: az Eladó képviselıjének kezéhez a szerzıdés aláírását követı legkésıbb 15 naptári napon belül számla ellenében megfizeti mely esetben az Eladó a fizetés tényét a kiállított számlán igazolja, vagy a Budapest Banknál vezetett számú bankszámlájára történı átutalással teljesíti számla ellenében, ugyancsak jelen szerzıdés aláírásától számított 15 naptári napon belül, mely esetben a vételár megfizetésének a napja az Eladó bankszámláján való jóváírás napja. Tekintettel, hogy a jelen szerzıdést szerzıdı felek különbözı idıpontban írják alá, az mindkét fél aláírásával hatályosul, tehát a számlát az Eladó a szerzıdés mindkét fél által történt aláírásával egyidejőleg állítja ki és küldi meg/adja át a Vevınek és szerzıdı felek a fizetési határidıt is ezen naptól számítják

19 Abban az esetben, ha a Vevı a vételárat fenti határidıre nem fizeti meg Eladó részére, úgy Eladó Vevıhöz intézett írásbeli nyilatkozatával választása szerint az adásvételi szerzıdéstıl elállhat. A jelen pontban meghatározott Eladói elállás esetén Felek úgy tekintik, hogy köztük az adásvételi szerzıdés olyan okból szőnik meg, amelyért Vevı felelıs, így Felek a foglaló jogkövetkezményeit rendelik alkalmazni. Az Eladót ha az elállás jogával nem él a késedelemmel érintett idıtartamra a Ptk. 301/A -a szerinti késedelmi kamat illeti meg. 6. Tulajdonjog átszállás és Eladó nyilatkozatai Az eladó tájékoztatja a vevıt, hogy a Cstv. 38. (4) bekezdésének elıírásai szerint az adós vagyontárgyain esetlegesen fennálló bármilyen elidegenítési és terhelési tilalom, visszavásárlási- és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszőnik, mely törvényi rendelkezés szerint Vevı tulajdonszerzése eredeti szerzésmódnak minısül. Vevı a szerzıdés 1. sz. mellékletében részletezett ingóságok tulajdonjogát a teljes vételár megfizetésével szerzi meg, birtokba-adásra pedig az Eladó a teljes vételár megfizetését követı 5 naptári napon belül köteles, az Eladó által megjelölt telephelyérıl. A birtokba-adás idıpontjától kezdve Vevı szedi az ingóságok hasznait és viseli azok terheit, valamint az ingóságokban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. Vevı vállalja, hogy a vételár megfizetését követı 5 naptári napon belül a jelen szerzıdés tárgyát képezı megvásárolt ingóságokat a saját költségén mozgatja, szükség esetén darabolja, és saját költségére elszállítja. Amennyiben a Vevı ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Eladó a felelıs ırzés szabályai szerint jár el (Ptk ), az ebbıl folyó költségeit pedig a Vevıvel szemben érvényesítheti. 7. Vevı nyilatkozatai Vevı kijelenti, hogy a jelen szerzıdés tárgyát képezı ingóságokat a felszámoló által biztosított megtekintett állapotban vásárolta meg, és tudomásul veszi, hogy a megvásárolt ingóságokra az Eladó a kellékszavatosságot, valamint a garanciális igény érvényesítését kizárta. Vevı kijelenti és szavatolja, hogy jelen szerzıdésben foglalt tulajdonszerzés nem tartozik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. tv. (Tpvt) hatálya alá, a Gazdasági Versenyhivatalnál nem szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása. Eladó kizárja a felelısségét, ha a Vevıvel szemben a Gazdasági Versenyhivatal az esetleges összefonódás engedélyezése iránti kérelem elmulasztása miatt bírságot szabna ki. 8. Egyéb rendelkezések Szerzıdı felek képviselıi kijelentik, hogy a szerzıdés aláírásához szükséges felhatalmazással rendelkeznek, törvényes képviselıi a megjelölt szervezeteknek. Szerzıdı Felek az iratokhoz csatolják aláírási címpéldányaikat, valamit a társaságok cégkivonatait. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy minden a jelen szerzıdésbıl fakadó értesítést, tájékoztatást, közlést és minden egyéb a szerzıdéssel összefüggı jognyilatkozatot a jelen szerzıdés fejlécében meghatározott címekre intézve jogosultak és kötelesek megtenni akár postai úton, akár telefaxon, akár ben. Az adataik megváltozásáról a Felek a változás bekövetkeztét követı 5 munkanapon belül egymást írásban értesíteni kötelesek. Abban az esetben, ha bármelyik Fél fenti

20 kötelezettségének nem tesznek eleget és címe megváltozása esetén a másik Fél a fenti címre kétszer eredménytelenül kísérli meg bármely jognyilatkozatnak, közlésnek megküldését, úgy a második eredménytelen megküldést követı ötödik napon a jognyilatkozat kézbesítettnek és joghatályosnak tekintendı. Felek jelen szerzıdés elkészítésével az Eladó képviseletében eljáró ügyvédet bízzák meg. A szerzıdéskötéssel kapcsolatosan esetleg felmerült költség a Vevıt terheli, így a jelen szerzıdés elkészítésének és ellenjegyzésének ügyvédi munkadíja, melynek mértéke az alábbi módon kerül meghatározásra: Vételár ,- Ft-ig díjmentes Ügyvédi munkadíj mértéke a vételár értékéhez viszonyítottan ,- Ft-tól ,- Ft-ig 5 %, de minimum 5.000,- Ft + ÁFA ,- Ft-tól ,- Ft-ig 3 %, de minimum ,- Ft + ÁFA ,- Ft-tól ,- Ft-ig 2 %, de minimum ,- Ft + ÁFA ,- Ft-tól 1,5 %, de minimum ,- Ft + ÁFA A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzıdéssel kapcsolatos esetleges vitáikat elsısorban személyes, közös tárgyalás útján rendezik. Ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a hatáskörtıl függıen a Fıvárosi II-III. Kerületi Bíróság, illetve a Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság illetékességének. A jelen adásvételi szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A jelen adásvételi szerzıdés 8 (nyolc) pontból, 4 (négy) oldalból és 4 (négy) mindenben megegyezı példányból áll, melyet Szerzıdı Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt cégszerően aláírtak. Budapest, hó. napján Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. F.a.... vevı eladó képv.: Wortmann György felszámolóbiztos

21 V. Nyilatkozatok TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott. (a Pályázó pontos megnevezése, cégneve, székhelye, adatai) átvettem GANZ Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. gépek és berendezések megnevezéső ingóságaira kiírt nyilvános pályázatra vonatkozó Tender füzet megnevezéső dokumentumát. Tudomásul veszem, hogy az információk tájékoztatásomra szolgálnak, más személy vagy cég részére nem adhatók tovább. Ezen Titoktartási nyilatkozat be nem tartása esetén az ehhez főzıdı jogkövetkezményeket vállalom. Budapest,. A Pályázó cégszerő aláírása

22 PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT Alulírott Pályázó a GANZ Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. f.a. gépek és berendezések megnevezéső ingóságaira kiírt nyilvános pályázatra vonatkozó vételi ajánlatomat a Tender füzet, valamint az abban lévı pályázat és eszköz árlista, valamint adásvételi szerzıdés minta, továbbá az eszközöket bemutató fényképek, mint tájékoztató információs anyagok ismeretében, továbbá a Felszámoló által biztosított megtekintett állapotban tettem meg. Elfogadom a pályázati feltételeket és a bírálati szempontokat, különös tekintettel a pályázatban meghatározott pályázati feltételekre. Kijelentem, hogy a pályázat során birtokomba került adatokat harmadik személynek át nem adom, illetve üzleti és egyéb tevékenységemben azokat fel nem használom. A pályázat eredményének közzétételéig titokban tartom a pályázaton való részvételemnek, vagy ajánlatom visszavonásának tényét, illetve ajánlatom tartalmát..., A Pályázó cégszerő aláírása

23 NYILATKOZAT Alulírott..., mint ajánlattevı hivatkozással a Fıvárosi Bíróság 10.Fpk /22. számú határozatával elrendelt Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. felszámolás alatt (1089 Budapest, Golgota utca 6., adószám: , cégjegyzékszám: ) felszámolási eljárásában kijelölt Felszámoló, a Mátraholding Zrt. (1146 Budapest Cházár András u.9., levelezési cím: 1427 Bp., Pf.: 640., képviseletében eljáró felszámoló: Wortmann György felszámolóbiztos) által napján a Cégközlöny... számában megjelent pályázati kiírásra, a mellékelten csatolt tartalmú vételi ajánlatot teszem, tekintettel, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyak közül az ajánlatban rögzített ingóságokat meg kívánom vásárolni és egyben nyilatkozom, hogy 1. a pályázati kiírás beleértve a Tenderfüzet elnevezéső pályázati anyagot is valamennyi feltételét magamra nézve kötelezınek ismerem el, 2. a pályázati kiírásban megjelölt összegő bánatpénzt a pályázatban feltüntetett bankszámlaszámra átutaltam melyrıl szóló igazolást az ajánlatomhoz csatolok, a bánatpénz jogi fogalmával tisztában vagyok, azaz tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati ajánlatomtól elállok, úgy ezen összeget a Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zrt. felszámolás alatt bánatpénz jogcímen jogosult megtartani, 3. pályázatai ajánlatom érvényességi ideje: 60 nap, ezen idıtartam alatt az vissza nem vonható, 4. tudomásul veszem, hogy a pályázati kiírásban szereplı ingóságokért az Eladó garanciát és szavatosságot nem vállal, 5. a pályázati kiírásban szereplı ingóságok elszállítása, illetve annak költsége a vevıt terheli, 6. a pályázati kiírás mellékletét képezı adásvételi szerzıdés valamennyi feltételét a pályázat megnyerése esetén magamra nézve kötelezınek ismerem el. Kelt: ajánlattevı

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám Cégközlöny 26/2010-i szám I. A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a TIGA ÉPKER Kereskedelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Cégközlöny 2012.12.06-i számában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Cégközlöny 2012.12.06-i számában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Cégközlöny 2012.12.06-i számában A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a REX-PONT Kereskedelmi Bt. fa (1068 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Megjelenés a Cégközlöny 2011.02.10-i 6. számában

PÁLYÁZAT. Megjelenés a Cégközlöny 2011.02.10-i 6. számában PÁLYÁZAT Megjelenés a Cégközlöny 2011.02.10-i 6. számában A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; FALCOTRADE Rt. fa. (3200 Gyöngyös, Szurdokpart u.1., asz:11363806-2-10,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. emelkedésének napja:2009.04.21., Cégközlönyi közzététel napja: 2009.04.27.)

PÁLYÁZAT. emelkedésének napja:2009.04.21., Cégközlönyi közzététel napja: 2009.04.27.) PÁLYÁZAT A Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest XIV. ker., Cházár András utca 9.; Cg.sz.: 01-10-043926), mint az Energiahíd Kereskedelmi Kft f.a. 1097 Budapest, Kén u. 8., adószám:11163266-2-43,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. I/2. Sport eszközök Irányára: 400.000,-Ft. I/3. Sportcipők. Raktárdíj 2011.05.31-ig:

PÁLYÁZAT. I/2. Sport eszközök Irányára: 400.000,-Ft. I/3. Sportcipők. Raktárdíj 2011.05.31-ig: PÁLYÁZAT A Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest XIV. ker., Cházár András utca 9.; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a "KUTI-SPORT" Kereskedelmi Bt.. fa" (8000 Székesfehérvár,Tapolcsányi u. 9.,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. n y i l v á n o s p á l y á z a t. útján értékesíti adós társaság kizárólagos tulajdonában lévő, alábbi vagyonelemeket:

PÁLYÁZAT. n y i l v á n o s p á l y á z a t. útján értékesíti adós társaság kizárólagos tulajdonában lévő, alábbi vagyonelemeket: PÁLYÁZAT A Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest XIV. ker., Cházár András utca 9.; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a Cydonia Kutatási és Botanikai Bt f.a. (8425 Zirc-Lókút, Bem u. 109. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..), mint a(z) Révai Nyomda Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.), mint a(z)

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) CUNAJ Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tizek Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-729062, székhely: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4.., levelezési cím: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4..), mint a(z) AUTÓ-BRILL Kereskedelmi és

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Tóparti Lakópark Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6.., levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6..), mint a(z) SZIK BT. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) Terra Zebra Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-163235, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..), mint a(z) Gyömrő-House Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) ARABUS Kft. f.a (cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre út 19.., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre út 19..), mint a(z) DEGA FB Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3..), mint a(z) NOVUS TRIBULUS Kft f.a

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..), mint a(z) SZEGA-BAU Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164691, székhely: 2233 Ecser, Petőfi utca 23.., levelezési cím: 2233 Ecser, Petőfi utca 23..), mint a(z) Andalúzia- Építő Kft. f.a

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tax-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-067624, székhely: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18..), mint a(z) "QUADRAT HÁZAK" Kft.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164691, székhely: 2233 Ecser, Petőfi utca 23.., levelezési cím: 2233 Ecser, Petőfi utca 23..), mint a(z) Andalúzia Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Datastep Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887601, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 80.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 80..), mint a(z) FAFÉMTEK Bt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Szebecse út 4.., levelezési cím: 4625 Záhony, Szebecse út 4..), mint a(z) Zöld Udvar Biobaromfi

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Factor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269929, székhely: 1031 Budapest,, Kazal utca 65.., levelezési cím: 1031 Budapest,, Kazal utca 65..), mint a(z) KARAMELL-SNACK Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Ingatlan adásvételi szerzıdés

Ingatlan adásvételi szerzıdés Ingatlan adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl (születési neve:, születési helye: ; születési ideje:, anyja neve: ; személyi azonosító jele: ; lakcíme: ; adóazonosító jele: ; magyar állampolgár),

Részletesebben

útján értékesíteni kívánja az adós cég tulajdonát képező alábbi ingatlant

útján értékesíteni kívánja az adós cég tulajdonát képező alábbi ingatlant Az ADÓAKTUÁL KFT. (székhelye: Nyíregyháza, Rákóczi u. 18-20., Cg.:15-09-060631), mint a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság 10.Fpk.15-11-001681/6. számú végzésével kijelölt ELSŐ LÉPCSŐ Építőipari és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására A pályázat célja: 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény

Pályázati Hirdetmény Pályázati Hirdetmény A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21.), mint a(z) UJ STRIGON Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) DUEL-CORP Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000383, székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14.., levelezési cím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 14..), mint a(z) Orosgáz-Plus Bt. "f.a." f.a

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) "Hunyadi" Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043681, székhely: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48.., levelezési cím: 1145 Budapest,, Uzsoki utca 48..), mint a(z) VARIETAS 2000 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai

Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala az elidegenítésre kijelölt szekszárdi 5794/14, illetve 5794/15 hrsz-ú beépítetlen terület

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete Pályázati kiírás Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselő-testület 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozata

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Volt Honvéd Presszó értékesítésére pályázat kiírása

ELİTERJESZTÉS Volt Honvéd Presszó értékesítésére pályázat kiírása Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl./2009. ELİTERJESZTÉS Volt Honvéd Presszó értékesítésére pályázat kiírása Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testülete a volt Honvéd

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 200. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Garay téri volt általános iskola épületének iskolai célú hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Levél Községi Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő Levél belterület 525/52 hrsz-ú, 840 m 2 területű beépítetlen terület (minősítés) ingatlan megvásárlására

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) KKR Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Windup Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..), mint a(z) MITRACOM Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró,

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, Pályázati Felhívás a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122. (2) bekezdése alapján, az Oktatási és Kulturális Miniszter

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75.., levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75..), mint a(z) AGTR Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..), mint a(z) Hosszúréti Tenisz Centrum Kft. f.a

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..), mint a(z) Terminál Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1738/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 8/2008 Döntés a Komárom

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..), mint a(z) ASZKO HUNGÁRIA Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület

Részletesebben

R é s z l e t e s p á l y á z a t i f e l t é t e l e k

R é s z l e t e s p á l y á z a t i f e l t é t e l e k R é s z l e t e s p á l y á z a t i f e l t é t e l e k.az A + P Módszer Kft (1111 Budapest, Budafoki út 16., cégszám: 01-09-461769) mint a SHS. UNION Szerviz Szolgáltató Kft. fa székhely: 3300 Eger, Vörösmarty

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY. Ügyiratszám: TFO/760-1/2010.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY. Ügyiratszám: TFO/760-1/2010. BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2. Pf.: 118 Telefon: 66/441-549 Telefax:66/ 540-640 Ügyiratszám: TFO/760-1/2010. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békés Megye

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

Ingatlan Adásvételi Szerzıdés

Ingatlan Adásvételi Szerzıdés 1 Ingatlan Adásvételi Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl: SPECIÁL 99 Külkereskedelmi Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg.: 01-09-683625, 1173 Budapest, Géczi József u.21., adószám: 11926290-2-42., statisztikai

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

útján értékesíteni kívánja az fa adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyait:

útján értékesíteni kívánja az fa adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyait: Az ADVOCO Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft. (Cg. 08-09-003091) - 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37., 9001 Győr, Pf.: 649. - mint a A. P. C. 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fa (2800 Tatabánya, Cementgyári

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról

Részletesebben