Tolna Város Polgármesteri Hivatala

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tolna Város Polgármesteri Hivatala"

Átírás

1 Tolna Város Polgármesteri Hivatala A képviselı-testület döntéseinek végrehajtására, valamint a közigazgatási ügyek intézésének céljából Polgármesteri Hivatal mőködik. A hivatal szakmai szervezet, a dolgozói köztisztviselık. A hivatalt a jegyzı vezeti. Ügyfélfogadás: Titkársági Osztály Kedd , Péntek Telefon: 74/ Polgármesteri Hivatal 7130 Tolna Hısök tere 1. Dr. Sümegi Zoltán Polgármester Ezerné dr. Huber Éva Jegyzı Dr. Lehıcz Regina Osztályvezetı

2 Dr. Imre Szilvia Titkársági ügyintézı Brunn Györgyné Polgármesteri referens, oktatási, kulturális és sport referens Ács Áronné Személy- és munkaügyi ügyintézı Gyıri Orsolya Kommunikációs ügyintézı Guldné Kiss Erzsébet Iktató Pirgi Valér Informatikus A szakmai munka osztálykeretben és egyéb szervezeti formában mőködik. Titkársági Osztály, Igazgatási Osztály, Építési és Városfenntartási Osztály, Pénzügyi Osztály, adócsoport, Gyámhivatal, Okmányiroda, Belsı ellenır. Fıbb feladatai: közremőködik a tisztségviselık, a testület, a bizottságok, a tanácsnok, a kisebbségi önkormányzatok, a településrészi önkormányzat, a jegyzı munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában, gondoskodik a testület, a bizottságok elnökeinek felkérése alapján a bizottságok elé kerülı testületi anyagok, elıterjesztések elıkészítésérıl, postázásáról, a testületi ülések éves munkatervének, az egyes ülések napirendjének összeállításáról, kiküldésérıl, ellátja a bizottságok ügyviteli teendıit, nyilvántartja a testületi döntéseket, megszervezi a hozott határozatok végrehajtását, elkészíti és a törvényes határidıben felterjeszti a testületi ülés jegyzıkönyvét a Megyei Közigazgatási Hivatalhoz, gondoskodik a testület által hozott rendeletek és határozatok kihirdetésérıl, vezeti a határozatok, és hatályos rendeletek nyilvántartását, kapcsolatot tart a pártok frakcióvezetıivel,

3 elıkészíti és figyelemmel kíséri a sajtóval és egyéb tömegkommunikációs eszközök vezetıivel a rendszeres kapcsolattartást, figyelemmel kíséri és győjti az önkormányzatot érintı sajtóközleményeket, szervezi a lakosság és a polgármesteri hivatal kapcsolattartását, ellátja a polgármester és az alpolgármester napi munkavégzését elısegítı elsısorban a város és az önkormányzat kapcsolatrendszerébe tartozó rendezvények, személyes találkozások elıkészítését, elvégzi a tisztségviselık által meghatározott szervezési, protokolláris feladatokat, ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból adódó szervezési, elıkészítı tevékenységet, bonyolítja az önkormányzathoz érkezı külföldi vendégek fogadásának elıkészítését, programjuk szervezését, a nemzetközi protokoll szabályai szerint, megbízás alapján ellátja az önkormányzat jogi képviseletét, ellátja a hivatal postai, iktatási, ügyirat-kezelési és irattározási feladatait, havonta ellenırzi az ügyintézési határidık betartását, errıl a jegyzıt tájékoztatja, ellátja a testület, a polgármester és a jegyzı hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos elıkészítı tevékenységet, nyilvántartja a dolgozók személyi anyagát, végzi az oktatási- nevelési intézményekkel kapcsolatban a jogszabályok által a jegyzıre ruházott feladatok végrehajtását, elısegíti a város közmővelıdési, egészségnevelési, tömegsport és egyesületi életének megszervezését, ellátja a hivatal fénymásoló- és stencil sokszorosítási feladatait, végzi a polgármester és a jegyzı honvédelmi és polgári védelmi feladatait, szervezi és bonyolítja a választásokat (országgyőlési, képviselıi, önkormányzati, társadalombiztosítási, stb.) amelyeket jogszabály önkormányzati hatáskörbe utal, nyilvántartja a szabályzatokat, alapító okiratokat, az osztályon készülı szerzıdéseket, gondoskodik a munkavédelmi feladatok ellátásáról. Az egyek osztályok feladatait, mőködési rendjét teljes részletességgel az SZMSZ-ben megfogalmazottak határozzák meg.

4 Igazgatási Osztály Ügyfélfogadás: Kedd és Péntek Polgármesteri Hivatal 7130 Tolna Hısök tere 1. Dr. Nemes Margit Aljegyzı, szabálysértési eljárás, birtokvédelmi eljárás, önkormányzati bérlakás ügyek, mőködési engedélye Ódorné Tóth Tünde Igazgatási ügyintézı, aktív korúak ellátása, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Csongrádiné Freund Karola Igazgatási ügyintézı, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás, ápolási díj Bucherné Mészáros Valéria Igazgatási ügyintézı, átmeneti segély, gyermekétkeztetés, hirdetmények Gaál Mónika Igazgatási ügyintézı, gyámügyek, szociális szolgáltatás és intézmények mőködési engedélye, halmozottan hátrányos helyzettel kapcsolatos ügyek, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Fıglein Ilona Igazgatási ügyintézı, anyakönyvezés, népesség-nyilvántartási feladatok, hatósági bizonyítványok, hagyaték, állampolgársági ügyek Herczig Antalné Igazgatási ügyintézı, közgyógyellátási ügyek, átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, lakásfenntartási támogatás

5 mozgássérültek közlekedési támogatásai, temetési segély, mezıgazdasági ügyek, talált tárgyak A szakmai munka osztálykeretben és egyéb szervezeti formában mőködik. Titkársági Osztály, Igazgatási Osztály, Építési és Városfenntartási Osztály, Pénzügyi Osztály, adócsoport, Gyámhivatal, Okmányiroda, Belsı ellenır. Fıbb feladatai: ellátja a gyámhatósági feladatokat, intézi a szociálpolitikai ügyeket, szabálysértési hatóságként mőködik, elbírálja az állampolgárok birtokvédelmi kérelmeit, ellátja az anyakönyvvezetéssel, illetve a házasságkötéssel és a névadókkal kapcsolatos feladatokat, szertartásokat, végzi a népesség nyilvántartását, intézi a lakásügyeket, végzi a honvédelmi igazgatási feladatokat, intézi a hagyatéki ügyeket, ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat, intézi a mezıgazdasági ügyeket, nyilvántartja az ebeket, szervezi kötelezı oltásukat, eljár a kóbor ebekkel kapcsolatos hatósági ügyekben, elvégzi a marhalevél kezelést, együttmőködik a választások lebonyolításában a titkársági osztállyal, szervezi az ügyfélszolgálati iroda mőködésével kapcsolatos feladatok ellátását.

6 Ügyfélfogadás: Építési és Városfenntartási Osztály Kedd és Péntek Telefon: 74/ Polgármesteri Hivatal 7130 Tolna Hısök tere 1. Mireider László Osztályvezetı Cser Lívia Építéshatósági ügyintézı Honti Máté Városüzemeltetési ügyintézı Jenvay László Városüzemeltetési ügyintézı Papp Attila Közterület-felügyelı

7 A szakmai munka osztálykeretben és egyéb szervezeti formában mőködik. Titkársági Osztály, Igazgatási Osztály, Építési és Városfenntartási Osztály, Pénzügyi Osztály, adócsoport, Gyámhivatal, Okmányiroda, Belsı ellenır. Fıbb feladatai: ellátja az építészeti, mőszaki hatósági feladatokat, intézi a városüzemeltetéssel, fenntartással, kommunális igazgatással, árszakmai kérdésekkel, közlekedési, hírközlési, vízügyi, energiaügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat, ellátja a lakossági társulások és társulati formákban megvalósuló kommunális beruházásokból az önkormányzatra háruló feladatokat, részt vesz a beruházások átadás-átvételében, mőködteti a közterület felügyeletet, amelynek keretében gondoskodik a közterületek használatáról, a köztisztaságról, a környezetvédelemrıl és közegészségügyrıl, valamint a piac és vásárok tartásáról szóló jogszabályok végrehajtásáról, együttmőködik az ebtartásról szóló elıírások végrehajtása során az Igazgatási Osztállyal, ellátja az önkormányzat kezelésében lévı utak, hidak és a saját használatú utak igazgatását, megszervezi a helyi vízrendezési és vízkár elhárítási feladatokat az ár és belvíz elleni védekezést, ellátja a tőzvédelmi feladatokat, üzemelteti a hivatali személygépkocsit, figyelemmel kíséri a Kommunális Kft. városfenntartási tevékenységét, rendszeres kapcsolatot tart közte és az önkormányzat szervei között. Munkája során együttmőködik a városi fıépítésszel, aki: irányítja a településfejlesztéssel és település-rendezéssel kapcsolatosan a város fejlesztési irányainak meghatározását, elıkészítı eljárásokat, irányítja a rendezési tervek készítését, felülvizsgálatát, módosítását, lebonyolítja a tervkészítés során szükséges szakhatósági egyeztetéseket lakossági és önkormányzati fórumokat, véleményezi az épületek, építmények, létesítmények építészeti kialakítását, segíti a mőemlékvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatokat, ellenırzi a város közterületeinek arculatát, javaslatot tesz az infrastrukturális fejlesztés irányára, a településfejlesztés feladataira, állásfoglalást ad ki a köztéri szobrok, képzı és iparmővészeti alkotások elhelyezésére,

8 tanácsaival segíti az önkormányzat saját beruházásainak elıkészítését. A vagyongazdálkodással és a beruházásokkal kapcsolatos fıbb feladatai: közremőködik az ágazati beruházások elıkészítésében és lebonyolításában, részt vesz a beruházások átadás-átvételében, vezeti a földkönyveket, ellátja az önkormányzati vagyonkataszterrel kapcsolatos feladatokat és kezeli az önkormányzati vagyont, elıkészíti az építési telkek értékesítését, végzi a helyiséggazdálkodási feladatokat, elıkészíti a vagyonhasznosítási, befektetési javaslatokat, elıkészíti a vagyonhasznosítással kapcsolatos szerzıdéseket, iinformációt győjt a vagyonhasznosítás lehetıségeirıl, gondoskodik az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok érvényesítésérıl, együttmőködik a vagyon hasznosítása, kezelése érdekében az Igazgatási Osztállyal, a városi fıépítésszel és a Kommunális Kft-vel.

9 Pénzügyi Osztály és Adócsoport Ügyfélfogadás: Kedd , Péntek Pénztár Kedd: Péntek: Telefon: 74/ Polgármesteri Hivatal 7130 Tolna Hısök tere 1. Bogdán Sándor Osztályvezetı Parragné Merk Mária Pénzügyi ügyintézı Ritz judit Pénzügyi ügyintézı Szuprics Szilvia Pénzügyi ügyintézı Hága Zsuzsanna Pénztáros

10 Boros Tibor Adóügyi ügyintézı Jakab Ferencné Adóügyi ügyintézı A szakmai munka osztálykeretben és egyéb szervezeti formában mőködik. Titkársági Osztály, Igazgatási Osztály, Építési és Városfenntartási Osztály, Pénzügyi Osztály, adócsoport, Gyámhivatal, Okmányiroda, Belsı ellenır. Fıbb feladatai: elkészíti a gazdálkodással, költségvetéssel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos testületi elıterjesztéseket, rendelet-tervezeteket, elkészíti a törvényben elıírt éves és évközi zárszámadási rendeleteket, közremőködik a költségvetés végrehajtásában, elıkészíti a testület, a bizottságok, a polgármester, a jegyzı hatáskörébe tartozó döntéseket, intézkedéseket, segíti az önkormányzat irányítása alatt mőködı költségvetési intézmények gazdasági-, pénzügyi tevékenységét, javaslatot tesz a gazdálkodás szervezeti kereteire, a bérgazdálkodási jogkörökre, közremőködik a helyi adókra vonatkozó rendeletek kidolgozásában, javaslatot készít a hitelfelvételre, koordinálja az intézmények mőszaki-beruházási, gazdasági feladatait, közremőködik a jegyzı pénzügyi- gazdálkodási feladatainak ellátásában, ellátja a polgármesteri hivatal gazdálkodással kapcsolatos ügyviteli feladatait, biztosítja a pénzügyi fegyelem betartását, elkészíti a pénzügyi, gazdálkodási, leltározási szabályzatokat, ellenırzi az önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági tevékenységét, javaslatot tesz a vizsgálat megállapításai alapján a teendı intézkedésekre, utóvizsgálatot tart az ellenırzött egységeknél, gondoskodik az államháztartási és egyéb pénzügyi törvények és azok végrehajtási rendeletei helyi alkalmazásáról, érvényesítésérıl,

11 ellátja a hivatal gondnoksági feladatait, vezeti az önkormányzat és a hivatal állóeszköz nyilvántartását, elvégzi a hivatal leltározásait, analitikus nyilvántartást vezet, anyagbeszerzési feladatokat lát el, kezeli a házi pénztárt, kifizeti a munkabéreket, segélyeket, mőködteti a hivatal sokszorosító gépét, meghatározza az igénybevétel feltételeit, biztosítja a központi és helyi adójogszabályok érvényesítését, kiállítja és megküldi az adó- és értékbizonyítványokat, intézi az I. fokú adóhatósági ügyeket, gondoskodik az adók kivetésérıl, nyilvántartásáról, behajtásáról.

12 Tolna Város Gyámhivatala Ügyfélfogadás: Kedd , Péntek Telefon: 74/ Polgármesteri Hivatal 7130 Tolna Hısök tere 1. Illés Erzsébet Gyámügyi ügyintézı Márton Lászlóné Gyámügyi ügyintézı A szakmai munka osztálykeretben és egyéb szervezeti formában mőködik. Titkársági Osztály, Igazgatási Osztály, Építési és Városfenntartási Osztály, Pénzügyi Osztály, adócsoport, Gyámhivatal, Okmányiroda, Belsı ellenır. Fıbb feladatai: ellátja a gyermekek védelmével kapcsolatos feladatokat, dönt pénzbeli támogatásokról, intézi a gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatos feladatokat, dönt az örökbefogadással kapcsolatos kérdésekben,

13 pert indít, feljelentést tesz a hatáskörébe tartozó ügyekben, ellátja a szülıi felügyeleti joggal, illetve a gyermek-tartásdíjjal kapcsolatos feladatokat, ellátja a gyámsággal, gondnoksággal és a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat.

14 Okmányiroda Ügyfélszolgálat: Hétfı , útlevél, forgalmi engedély, rendszám, jogosítvány Kedd , személyi igazolvány, lakcím igazolvány, vállalkozói igazolvány, parkolási igazolvány, ügyfélkapu regisztráció Szerda , útlevél, forgalmi engedély, rendszám, jogosítvány Péntek személyi igazolvány, lakcím igazolvány, vállalkozói igazolvány, parkolási igazolvány, ügyfélkapu regisztráció Telefon: 74/ (A gyorsabb ügyintézéshez kérjen idıpontot!) Polgármesteri Hivatal 7130 Tolna Hısök tere 1. Puskás János Ügyintézı, személyi igazolvány, útlevél Szántó Zsolt Ügyintézı, gépjármő ügyintézés, lakcím ügyintézés, ügyfélkapu Wenhardt-Huber Éva Ügyintézı, vezetıi engedély, vállalkozói igazolvány, mozgáskorlátozott igazolvány Wiesner József Ügyintézı: gépjármő ügyintézés, személyi igazolvány, hatósági ügyek

15 A szakmai munka osztálykeretben és egyéb szervezeti formában mőködik. Titkársági Osztály, Igazgatási Osztály, Építési és Városfenntartási Osztály, Pénzügyi Osztály, adócsoport, Gyámhivatal, Okmányiroda, Belsı ellenır. Fıbb feladatai: ellátja a személyiadat-, és lakcím-nyilvántartási teendıket, végzi a személyi okmányok (személyazonosító igazolvány, " lakcím igazolvány",) kiadásával összefüggı feladatokat, fogadja az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, megrongálódott stb. okmányokkal kapcsolatos bejelentéseket, adatokat szolgáltat a hatáskörébe tartozó nyilvántartásokból (lakcím tudakozódás, személyazonosító igazolvány jogszerő használatának ellenırzése), kiadja a vállalkozói igazolványokat, ellátja a közlekedésigazgatási feladatokat (rendszámtábla kiadás, forgalmi engedély, törzskönyv kiállítás), ellátja a vezetıi engedélyekkel kapcsolatos feladatokat, ellátja az útlevéllel kapcsolatos feladatokat, ellátja az illetékkel kapcsolatos feladatokat (illetékek befizetése, visszatérítése).

16 Belsı ellenır Ügyfélfogadás: Kedd , Péntek Telefon: 74/ Polgármesteri Hivatal 7130 Tolna Hısök tere 1. Wiedemann Ferencné Belsı ellenır A szakmai munka osztálykeretben és egyéb szervezeti formában mőködik. Titkársági Osztály, Igazgatási Osztály, Építési és Városfenntartási Osztály, Pénzügyi Osztály, adócsoport, Gyámhivatal, Okmányiroda, Belsı ellenır. Fıbb feladatai: vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszerek kiépítését, mőködése jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszerek mőködésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; vizsgálja a rendelkezésére álló erıforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;

17 a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a költségvetési szerv vezetıje számára a költségvetési szerv mőködése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési, és a belsı ellenırzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezık, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében; nyomon követi az ellenırzési jelentések alapján megtett intézkedéseket; nyilvántartja az ellenırizendı egységeket, ellenırzi a közbeszerzési eljárásokat.

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

X. Fejezet Záró rendelkezések

X. Fejezet Záró rendelkezések X. Fejezet Záró rendelkezések 54. (1) Az SZMSZ mellékletei: a) 1. melléklet: A Képviselı-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke b) 2. melléklet: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító neve:... 4 2. Költségvetési szerv neve:... 4

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: (06) 42-281-095; Fax: (06) 42-281-311 E-mail: hivatal@nyirbator.hu SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Irányelvek:

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

1.1.2 A szervezeti struktúra ábrája

1.1.2 A szervezeti struktúra ábrája 1.1.2 A szervezeti struktúra ábrája ALPOLGÁRMESTER ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZ ALPOLGÁRMESTER JEGYZŐ ALJEGYZŐ JEGYZŐI IRODA PÉNZÜGYI IRODA (ADÓCSOPORT) ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA MŰVÁK IRODA Adat megnevezése Megjegyzés

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 20. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

önkormányzatban bevezetend részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 37/2005 A rendelet hatálya 1. II. Értelmez rendelkezések 2.

önkormányzatban bevezetend részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 37/2005 A rendelet hatálya 1. II. Értelmez rendelkezések 2. Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az önkormányzatban bevezetendı részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 6/2007. (II.23.) sz. rendeletével módosított 37/2005.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az előterjesztést

Részletesebben

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék 4. függelék ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete és Tiszaug önkormányzatának képviselőtestülete együttes ülésének következő időpontját 203. október 9-én (szerdán) 6.00 órára tűzöm ki, melyre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Fıiskola Szenátusa 1/2006. augusztus 22-i határozata alapján Jóváhagyom: Havass Miklós s.k. a Kuratórium elnöke A GÁBOR DÉNES FİISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben