ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384."

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, évfolyam oldal LAPJA LÓ Csikómagzat vizsgálata SZARVASMARHA Szövődményes papillomatosis SERTÉS Zsíranyagcsere genetikai háttere JUH Ivarzásindukció Vérátömlesztés ábrázolása Domingo Royo: Have de Albeyteria... (Útmutatás lódoktoroknak...) c ben megjelent könyvének illusztrációja Representation of blood transfusion Illustration of the book, Domingo Royo: Llave de Albeyteria... (Guideline for horse doctors), published in 1734 KISÁLLAT Fülgombák gyógyszerérzékenysége Lipoma rottweilerben KEDVENCÁLLAT Idegentest-eltávolítás MIKROBIOLÓGIA Citoletális duzzasztó toxinok AKADÉMIAI BESZÁMOLOK KÖNYVISMERTETÉS ALMA MATER HÍREK, TALLÓZÁSOK

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS LO Vincze B., Rózsás J., Baska F., Burg A., Szenei О.: A csikóm agzat egészségi állapotának vizsgálati lehetőségei az állatorvosi gyakorlatban. Irodalmi összefoglaló / 323 SZARVASMARHA Szem erédi Gy., Glávits R., Kocsis L., Sim on Gy.: A d a to k a szarvasmarha gom bákkal szövődött papillomatosisának hazai előfordulásához / 332 SERTÉS Tempfli K., Simon Zs., Simon Z, Báli Papp A A m elanokortin-4 receptor és a leptin polim orfizm usának vizsgálata m angalicaxduroc és mangalica sertésekben / 339 Я JUH Egerszegi /., Sarlós P., RátkyJ.: H ortobágyi fekete racka anyák fix idejű cervicalis term ékenyítése fag ya szto tt/fe lo lva szto tt spermával, m ó d o síto tt ivarzásindukciós kezelés után, a tenyészidényen kívül. Előzetes közlemény / 345 KISÁLLAT JerzseleÁ., Balázs B., K álm ánfi., Lajos Z, G álfi P., Gyetvai B.: Kutyából és macskából izolált Malassezia pachydermatis törzsek in vitro érzékenységi vizsgálata / 351 Jakab Cs., W iadárzs., W ladárz., Rusvai М.: Cervicothoracalis simplex lipom a ro ttw eilerb en. Kórtani eset bemutatása / 357 KEDVENCÁLLAT Géczy Cs., Torda 0.: M esterséges galam btojás m ű téti eltávolítása gabonasikló (Pantherophis guttatus) gyom rából / 363 MIKROBIOLÓGIA Sváb D., Tóth /.: C itoletális duzzasztó to xin o k állatra és em berre patogén Escherichia coliban. Irodalm i áttekintés / 367 KÖNYVISMERTETÉS Furka /., M ikó /.: M űtéttani alapismeretek (Balogh L., Bertók L.) / 376 AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK Az állatorvos-tudom ányi kutatások 2012-ben, az akadémiai beszámolók tükrében. 2. rész/ MAGYAR I L A p J A 2013/6 A monthly journal, founded in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects of interest in the field of animal health, to all scientific and practical problems of veterinary importance. Free specimen copies are available from the editor-in-chief: H-1078 Budapest, István utca 2. Hungary or: H-1400 Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to the Editorial Office (address above) SÚLYOS PAPILLOMATOSIS JUH M AGZAT SZIVE HORSE В. Vincze, J. Rózsás, F. Baska, A. Burg, 0. Szenei: Veterinary evaluation o f fetal w ell-b eing in the horse. Literature review / 323 BOVINE Gy. Szemerédi, R. Glávits, L. Kocsis, Gy. Sim on: Data a b o u t the occurrence o f bovine papillom atosis com plicated w ith fungi in Hungary / 332 PORCINE K. Tempfli, Zs. Simon, Z. Simon, A. Bali Papp: M e la n o co rtin -4 receptor and leptin polym orphism s in M angalicaxduroc and Mangalica pigs /3 3 9 SHEEP I. Egerszegi, P. Sarlós, J. Rátky: Fixed tim e cervical artificia l insem ination o f H ortobágy Black Racka ewes w ith fro zen/thaw ed semen a fte r m odified oestrus induction protocol in o u t o f season. Preliminary study / 345 SMALL ANIMALS A. Jerzsele, B. Balázs, E. Kálm ánfi, Z. Lajos, P. Gálfi, В. Gyetvai: In vitro susceptibility o f Malassezia pachydermatis strains isolated from dogs and cats / 351 Cs. Jakab, Zs. Wladár, Z. Wladár, M. Rusvai: Cervicothoracal simple lipoma in a Rottweiler. Pathological case report / 357 PET ANIMAL Cs. Géczy, 0. Torda: Surgical removal o f an artificial pigeon egg fro m the stom ach o f a corn snake (Pantherophis guttatus) / 363 MICROBIOLOGY D. Sváb, I.Tóth: Cytolethal distending toxins in hum an and anim al pathogenic Escherichia coli. Literature review / 367 BOOK REVIEW I. Furka, I. M ikó: Basics o f surgery (L. Balogh, L. Bertók) / 376 ACADEMIC REPORTS Veterinary research in 2012, in the light of academic reports. Part 2 / 378 PA RA TRA CHE A LIS LIPOMA 358 SIKLÓBÓL ELTÁVOLÍTOTTMUTOJAS 365 A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közlik az alábbi intézmények referáló és indexelő folyóiratai: С AB Internatiional (UK) index Veterinarius, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute for Scientific Information, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed and/of abtracted in Current Contents anf FO:VM of ISI (Institute for Scientific Information, USA) index Veterinarius, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) Internet address (English contents pages, subscription price, etc.: 321

3 A CÍMLAPON LÁTHATÓ KÉPRŐL A szívnek és a vérnek m itikus erőt tu la jd o n íto tta k az antik világban, a középkorban pedig az érzések és a tem peram entum közvetítését. M egitták például az elesett gladiátoro k vérét, hogy erejüket átvegyék, és fiú k vérét ö n tö tté k a kóm ába esett V ili. I n n o c e n t pápa szájába 1492-ben - sikertelenül. W il l ia m H a r v e y 1628-ban közölte a vérkeringést leíró elméletét, és néhány évvel később már a vérátöm lesztés ötlete is m egszületett. A kísérletek egy sor állatot érintettek, de a legnevezetesebb XIV. L a j o s orvosáé, J e a n - B a p t is t e Ü E N is é, aki az első em bert érintő xenotransfusiot június 15-én végrehajtotta. Egy láztól és sokszoros vérbocsátástól legyengült 15 éves fiú vénájába bárányvért vezetett. A beteg állapota javult. Ezt követően D e n is többször alkalm azta a vérátöm lesztést bárányból vagy borjúból a legkülönfélébb esetekben: bénulás, mentális zavar, láz gyógyítására. Bár több esetben kedvező hatással já rt a beavatkozás, halálesetek is történtek, így 1670-ben az em bert érintő transzfúziót betiltották, és ez a tiltás a 19. századig élt. Az állatok közötti transzfúzió azonban tovább folyhatott. A címlapon látható kép a spanyol D o m i n g o R o y o : Llave de A lb e yte ria... (Ú tm utatás lódoktoroknak...) c., 1734-ben megjelent könyvének egyetlen illusztrációja, a transzfúziónak szentelt fejezetben: egy kecske nyaki ütőeréből nádszálakon keresztül vezetik a vért a ló vénájába. A 19. század elején már eljutottak arra a következtetésre, hogy a legjobb eredményt azonos fajok között lehet elérni. Ja m e s B l u n d e l l szülész 1829-ben hajtotta végre az első emberek közötti vérátöm lesztést egy szülés utáni vérzésben szenvedő nőn. Ekkoriban még - az alvadásgátlás kezdetlegessége m iatt - a közvetlen transzfúzió volt a jellemző, és gyakran kedvezőtlen volt a beavatkozás eredménye. Leírták azonban a mellékhatásokat: a haemolysist, a haem oglobinuriát és felism erték, hogy ezek erősebbek fajo k közötti transzfúzió esetén. A z t is észrevették, hogy nem szabad levegőnek kerülnie a vénába. A mellékhatások egy részét magyarázta és a transzfúzió eredményességét forradalm asította a 20. század elején a vércsoportok, majd az Rh-faktor felfedezése, ami K a r l L a n d s t e in e r osztrák orvos nevéhez fűződik, és am iért 1930-ban Nobel-díjat kapott. A háziállatok vércsoportjainak meghatározására csak az 1950-es években került sor, és ekkor vezették be a transzfúzió előtti keresztpróbát az állatorvoslásban is. D e s e ő D e z s ő, az élettan professzora, 1953-ban fejlesztette ki ún. töm egoltó készülékét, amely jói alkalmazható volt közvetlen vérátömlesztés céljára. A hatvanas évek elején még kísérleteztek a fajok közötti transzfúzióval, megállapítva, hogy átlagosan három napig élnek tú l" a vörösvérsejtek a másik fajban. A 21. században ism ét fe lm e rü lt az em b ert érintő xenotraszfúzió lehetősége és szükségessége. A probléma egyelőre a szervdonorként is alkalm azott sertések vörösvérsejtjeit elpusztító immunválasz, am elynek nem pontosan ismert a menete. Kutatások folynak a kilökődési reakciók kezelésére, így rövidesen a sertés lehet az ember univerzális donorja. O rbán Éva Я Я Я Я MAGYAR I L A P J A 2013/6 Hungarian Veterinary Journal Alapította - Established by Dr. NÁDASKAY Béla 1878 Vol No 6. - Budapest, June 2013 FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF Dr. VISNYEI László SZERKESZTŐBIZOTTSÁG-EDITORIAL BOARD Dr. Abonyi Tamás, Dr. Bíró Ferenc, Dr. Búza László, Dr. Dunay Miklós, Dr. Farkas Róbert, Dr. Fekete Sándor, Dr. Fodor László, Dr. Gál János, Dr. Gálfi Péter, Dr. Gönci Gábor, Dr. Laczay Péter, Dr. Manczúr Ferenc, Dr. Nagy Béla, Dr. Nemes Imre, Dr. Németh Tibor, Dr. Ózsvári László, Dr. Sályi Gábor, Dr. Seregi János, Dr. Solti László, Dr. Sótonyi Péter, Dr. Szieberth István, Dr. Tuboly Tamás, Dr. Varga János, Dr. Vetési Ferenc, Dr. Visnyei László (elnök), Dr. Vörös Károly Szerkesztő: Dr. Fábián Tiborné Szerkesztőségi titkár: Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H-1078 Budapest, István u. 2. Hungary Levélcím: 1400 Budapest 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (36-1) /8961,8960, 8962 Telefax: (36-1) Internet: h ttp://w w w. univet. hu/mai KIADÓ - PUBLISHER I A L f \ / Namzeii Agrárszaktanácsadási, I f I Képzési és Vidékfejlesztési intézet Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet H-1223 Budapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) Internet: Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a NAKVI főigazgatója LAPTULAJDONOS VroÉKFEJLESZTÉSI M in is z t é r iu m Hirdetések felvétele Szerkesztőségben Telefon/fax: (36-1) Kiadóban Telefon: Telefax: (36-1) Minden jo g fenntartva. A lapból értesüléseket átvenni csak a Magyar Állatorvosok Lapjára való hivatkozással lehet. A hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalm áért a kiadó felelősséget nem vállal. Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Előfizetési és Árusmenedzsm ent csoport. Postacím: 1900 Budapest. Előfizethető az ország bármely postáján, valam int a hírlapot kézbesítőknél, posta.hu. További inform áció: / Ügyfélszolgálat: Tel.: , Fax: Külföldön terjeszti: Color Interpress Kft., 1039 Budapest, Hatvány L. u. 14. Tel.: , Fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft. Я Я Nyom dai előkészítés DÁVID ILDIKÓ NYOMÁS OOK-Press Kft Veszprém, Pápai u. 37/a Я INDEX: HU ISSN X 322 Magyar Állatorvosok Lapja június

4 LÓ A csikómagzat egészségi állapotának vizsgálati lehetőségei az állatorvosi gyakorlatban Irodalmi összefoglaló J M A G Y A R T A PJ A I 2013/6 B. Vincze - J. Rózsás - F. Baska - A. Burg - O. Szenei: Veterinary evaluation of fetal well-being in the horse. Literature review Vincze Boglárka1, Rózsás Janka1, Baska Ferenc2, Burg Anita3, Szenei Ottó1 1] SZIE-ÁOTK, Nagyállatklinika. Dóra major, H-2225 Üllő. * aotk.szie.hu 2] SZIE-ÁOTK, Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék 3] Jávorszky Ödön Kórház, Szülészetnőgyógyászati Osztály, Vác Összefoglalás. A szerzők, irodalm i a d ato k alapján, ele m zik a m agzati stressz felism e résének fo n to sság át a vem hesség a la tti m egbeteged ések és vetélések csökkentése é rd e kében. A h em a to ló g iai és biokém iai vizsgálato k a kanca általános állap o tá ró l adnak ad ato kat. Az a lfa -fö to p ro te in vérszin tje zavartalan vem hesség esetén nagyon kicsi, azonban ikervem hesség, korai em brióelhalás, vetélés, fejlődési rendellenesség, placentagyulladás esetén m ennyisége m egválto zik az anyai vérben. Egy, a vizsgálatok során alaktan i és é le tta n i tu lajd o nság okból szám olt a d a t (b io fizikai p rofil) tu d ó sít a m agzat m éhen belüli állap o tá ró l, a kanca és a m agzat jó llétérő l. M ivel a vem hesség során a placenta jelentős szerepet játszik a csikó ellés utáni életképessége, va lam in t akár a későbbi m inősége" szem p ontjáb ól is, e z é rt fo nto s a placenta ellést követő vizsgálata. Sum m ary. According to th e u p -to -d a te lite ra tu re th e a b ility to diagnose fe ta l distress is th e firs t step to w a rd s decreasing p erin atal m o rb id ity and m o rta lity in th e fo al. H em ato logy and biochem istry are useful fo r assessing th e general health status o f th e mare. The concentration o f alpha-fetoprotein is increased th ro ughout normal pregnancy. In case o f preg n an cy failures (tw in s, em brio n ic loss, a b o rtio n, co n genital defects, placentitis) lo w er o r higher values can be m easured. The equin e biophysical p ro file is a prom ising diagnostic to o l fo r w e ll-b e in g o f th e fetu s and th e m are. Postpartum exam in atio n o f th e placenta has been suggested to be essential because th e placenta appeared to be closely associated w ith fo al v itality, w e ll-b ein g and quality. Csikómagzat egészségének vizsgálata 323

5 SZARVASMARHA Adatok a szarvasmarha gombákkal szövődött papillomatosisának hazai előfordulásához MAGYAR I L A P J A 2013/6 Gy. Szemerédi - R. Glávits - L. Kocsis - Gy. Simon: Data about the occurrence of bovine papillomatosis complicated w ith fungi in Hungary Szemerédi Gyula\ Glávits Róbert2, Kocsis László3, Simon Gyula4 1] SZEVET Bt. Budafoki út 53. 2/6. El-1111 Budapest. 2] NÉBIH, ÁDI 3] Előd-Mezőgazda Zrt. 4] M ikro M iko Med Kft. Összefoglalás. A szerzők egy nagyüzem i tejterm elő tehenészetben és egy bikahízlalássál foglalkozó gazdaságban gom bákkal (Trichophyton m entagrophytes és Candida albicans) szövődött papillom atosist á lla p íto tta k m eg. A bántalom klinikailag, kórfejlődésében és járván ytanilag lényegesen e lté rt a klasszikus papillom atosistól. A betegséget részletes laboratórium i (kórszövettani és m ikológiái) vizsgálatokkal á lla p íto ttá k m eg. A beteg ek bőréből e ltá v o líto tt d ag anatrészekből, szövettani vizsgálatok után, fo rm aiin nal kezelt steril h o m o g en izátu m o t (istállóspecifikus vakcinát) á llíto tta k elő, am ellyel, kétszeri oltás után, sikerült a já rv á n y t m egállítani és a b eteg séget felszám olni. S u m m ary. T h e a u th o rs have d e te c te d p a p illo m a to s is co m p lic ate d w ith fu n g i (Trichophyton m enta g ro p h ytes and Candida albicans) on a large-scale d airy co w and fa tte n in g bull farm. The pathogenesis, ep idem iolo gy and clinical picture o f th e disease sig n ifican tly d iffe re d fro m classic p ap illom ato sis. It w as co n firm ed w ith d e ta ile d lab o rato ry (histopathological and mycological) exam inations. Follow ing histological exam inations sterile hom ogenate tre ate d w ith form alin w as prepared fro m th e tu m o ur parts excised fro m th e diseased anim als' skin (stable specific vaccine), w ith w hich, a fte r tw o vaccinations th ey m anaged to stop and eradicate th e epidem ic. 332 Magyar Állatorvosok Lapja június

6 SÉRTÉS A melanokortin-4 receptor és a leptin polimorfizmusának vizsgálata mangalicaxduroc és mangalica sertésekben J MAGYAR L A P J A [ 2013/6 K. Tempfli - Zs. Simon - Z. Simon - Á. Báli Papp: M elanocortin-4 receptor and leptin polymorphisms in MangalicaxDuroc and Mangalica pigs Tempfli Károly1*, Simon Zsolt1, Simon Zoltán2, Báli Papp Ágnes1 1] Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaságés Élelmiszer-tudományi Kar, Állattudom ányi Intézet. Vár 4. H-9200 Mosonmagyaróvár. * gmail. com 2] Olmos és Tóth Kft. Debrecen Összefoglalás. A m e la n o k o rtin -4 receptor és a zsírsejtek á ltal te rm e lt leptin horm on a sertések takarm án yfelvételének és zsíranyagcseréjének szabályozásában kulcsszerepet tö lte n e k be. Jelen vizsgálatban a szerzők 60 szőke m angalicaxduroc F1 és 20 szőke m angalica g en otíp usát h atá ro ztá k meg a m e la n o k o rtin -4 receptor (M C4R) és a leptin (LEP) génben m e g fig ye lt egypontos nukleotidpolim orfizm usra (SNP). A z F1 csoportban szignifikáns (P<0,05) különbséget fig y e lte k meg a három e lk ü lö n íte tt MC4R genotípus (A A, AG, GG) hátszalonna-vastagsága és a karajnál m é rt F at-o -M e a te r színreflexiós érték ei kö zö tt. A két m e g fig yelt LEP-genotípus (TT, TC) esetében a napi tö m e g g y a ra podást te k in tv e á lla p íto tta k meg szignifikáns eltérést (P<0,05). Az F1 és a fa jta tis zta csoport teljesítm én ye kö zö tt szignifikáns (P<0,05) különbség v o lt a leg töb b vizsgált m u tató tek in te té b e n (pl. napi testtö m eg -g y arap o d ás, sonka és lapocka tö m eg e). A kezdeti vizsgálatok tanúsága szerint m indkét polim orfizm us további elem zése ajánlott; az ered m ények a végterm ék-elő állító keresztezésekben a szülői p artn erek kiválasztása során n yú jth atn ak segítséget. Sum m ary. The m elanocortin -4 receptor and th e ad ipo cyte secreted horm one, leptin play p ivotal roles in controlling feed intake and en ergy hom eostasis o f pigs th ro ugh hypothalam ic areas associated w ith th e regulation o f ap p etite. In this prelim inary study th e G1426A m elanocortin-4 receptor (MC4R) and th e T3469C leptin (LEP) genotypes w ere determ ined in 60 Blond M angalicaxduroc F1 gilts and 20 purebred Blond M angalica pigs by means o f th e polym erase chain reaction-restriction fra g m e n t length polym orphism (PCR-RFLP) m ethod. In th e F1 g roup statistical analyses revealed significant (P<0.05) differen ces b e tw e e n b ackfat thickness an d F a t-o -M e a te r lig h t reflectance values o f d iffe re n t M C4R g en o types, w h e re as LEP polym orphism w as associated (P<0.05) w ith averag e daily gain during th e fa tte n in g period. The results suggest th a t both polym orphism s are prom ising m arkers fo r production traits related to fa t deposition and feed intake in th e F1 anim als. U nder identical fee d in g and housing conditions th e crossbred group proved to be m ore effic ie n t, since its m eat production significantly (P<0.05) surpassed th e purebred anim als regarding m any m o n ito red tra its, such as average d aily gain, ham and shoulder w e ig h t and live w e ig h t b efo re slaughter. A zsíranyagcsere genetikai háttere 339

7 JUH Hortobágyi fekete racka anyák fix idejű cervicalis termékenyítése fagyasztott/ felolvasztott spermával, módosított ivarzásindukciós kezelés után, a tenyészidényen kívül MAGYAR I L A P J A I 2013/6 I. Egerszegi - P. Sarlós - J. Rátky: Fixed time cervical artificial insemination of Hortobágy Black Racka ewes w ith frozen/thawed semen after modified oestrus induction protocol in out of season. Preliminary study Előzetes közlemény Egerszegi István*, Sarlós Péter, Rátky József Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Szaporodásbiológiai Kutatócsoport. Gesztenyés u. 1. H-2053 Herceghalom. * atk.hu Összefoglalás. A szerzők fe k e te racka an yák (n=5) ivari ciklusát szin kronizálták a tenyészszezonon kívül, m ajd fa g y a s z to tt/fe lo lv a s z to tt rackasperm ával M a g yaro r szágon elsőként v é g e zte k fix idejű cervicalis mesterséges term éken yítést. A z anyák ivarzását gesztagén (Chronogest) h üvelytam p on + PG 600 kezeléssel indukálták. A PG 600 beadását követő 52. és 58. ó rában, 2X 75 m illió m otilis sejtet tartalm a zó term éken yítő ad ag gal inszem ináltak. A vem hesség 30., 52. és 76. napján a hasfalon keresztül u ltrah an ggal ellen ő rizté k a vem hességet. Az anyák 6 0 % -a vem hesült, és 146±1 nappal a term é ken yítést követően, 1-1 egészséges, 3,8 6 ± 0,2 3 kg tö m eg ű b árányt e lle tt. A bárányok 30 napos, ill. választási (70 nap) tö m eg e 10,67±0,58, ill. 18,73±1,4 kg vo lt. Az előzetes ered m ények alapján kedvezőnek m o n dható m ódszer nagyobb számú egyeden tö rté n ő kipróbálását tervezik. Sum m ary. The oestrus o f Black Racka ew es (n=5) w as synchronized during nonbreeding season, and fixed tim e cervical artificial insem ination (CAI) w as firstly perfo rm ed w ith fro z e n /th a w e d (FT) racka sem en. The oestrus w as synchronized w ith gestagen sponge (Chronogest) and w ith PG 600 tre a tm e n t im. The ew es w e re insem inated w ith 75 m illion m o tile sperm atozoa per dose tw ic e 52 and 58 hours a fte r PG 600 application. The pregnancy w as checked w ith transab do m in al ultrasound at day 3 0 th, 52nd and 76th a fte r insem ination. Sixty percent o f th e ew es w e re preg n an t a t ultrasound investigations and lam bed one offsp ring each w ith ± kg b o d y w e ig h t by 146±1 day a fte r CAI. W e ig h t o f th e 30 and 70 days old lambs w e re 10.67±0.58 and 18.73±1.4 kg. In conclusion, due to prom ising results o f th e p relim inary study th e protocol should be tested w ith higher num ber o f ew es. Fekete racka anyák ivarzásindukciója 345

8 KISÁLLAT Kutyából és macskából izolált Malassezia pachydermatis törzsek in vitro érzékenységi vizsgálata M A G Y A R I T A PJ A I 2013/6 Á. Jerzsele - B. Balázs - E. Kálmánfi - Z. Lajos - P. Gálfi - B. Gyetvai: In vitro susceptibility of Malassezia pachydermatis strains isolated from dogs and cats Jerzsele Ákos1*, Balázs Bence2, Kálmánfi Eszter3, Lajos Zoltán4, Gálfi Péter1, Gyetvai Béla1 1] SZIE-ÁOTK, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék. István u. 2. H-1078 Budapest. * aotk.szie.hu 2] REX Állatkórház Kft. 3] V. évfolyamos állatorvostan-hallgató 4] DUO-BAKT Kft. Összefoglalás. A szerzők 32, külsőhallójárat-gyulladásban szenvedő kutya és macska füléből izolált Malassezia pachyderm atis törzs érzékenységét vizsgálták korongdiffúziós m ódszerrel flukonazo lra, itrakonazolra, ketokonazolra, klo trim azolra, m ikonazolra és terb in afin ra. A koro n gdiffúziós m ódszer során ketokonazolra és terb in afin ra m inden á ltalu k vizsgált törzs érzékenynek bizonyult. Itrakonazolra 28 érzékeny és 4 m érsékelten érzékeny tö rzset ta lá lta k. M iko nazolra 1 tö rzset é rté k e lte k é rzéken yn ek, 3 0 -a t m érsékelten érzé k e n y n e k és 1 -e t rezisztensnek. Flukonazol esetén 4 érzéken y, 10 m érsékelten érzékeny és 18 rezisztens tö rzset talá lta k. K lotrim azollal szem ben 21 törzs bizonyult érzékenynek és 11 mérsékelten érzékenynek. A z eredm ényekből kitűnik, hogy az á lta lu k vizsgált M. pachyderm atis tö rzsek ellen leghatásosabbnak a ketokonazol és a terb in a fin b izo n yu lt és ezekkel a h atóanyagokkal szem ben eg yetlen törzs sem v o lt rezisztens. Legkevésbé hatásosnak a m iko n azo lt és a fiukon azo lt ta lá ltá k. Ezekre a hatóanyagokra tö b b törzs is rezisztens v o lt és néhány törzs esetében m e g fig yelté k a keresztrezisztencia kialakulását is. K iem elkedő jelen tő s ég e, ill. a m alasseziák elleni kim agasló h atékonyság a m ia tt a ketokonazol in vitro aktivitását mikrodilúciós módszerrel is vizsgálták 54, külsőhallójáratgyulladás, ill. bőrgyulladás tü n e te it m u tató ku tyából és macskából izolált M alassezia pachyderm atis törzs esetében. A CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) irányelvei alapján m ikrodilúciós m ódszerrel v é g z e tt érzékenységi vizsgálatok során kapott m inim ális g átló koncentráció (M IC ) é rtékek szerint az összes vizsgált törzs érzékenynek b izo n yu lt ketokonazolra. A z 54-b ő l 34 m in ta estében <0,032 p g/m l-es M IC -é rté k e t m é rte k, am i m e g fe le lt az á lta lu k használt leg nagyobb hígításnak, 18 m inta esetén 0,063 pg/m l-es M IC -é rté k e t kaptak, és m indössze 2 m inta esetében ta lá lta k 0,125 pg/ ml-es M IC -értéket. Sum m ary. The an tifu n g al susceptibility o f 32 M. pachyderm atis strains isolated fro m cases o f canine and fe lin e o titis e x tern a to fluconazo le, clo trim azole, itraconazole, ketoconazole, m iconazole and terb in afin e w as investigated applying th e disc diffusion m eth o d. A ll th e tested isolates w e re susceptible to ketocon azole an d te rb in a fin e. To itraconazole 28 susceptible and 4 in te rm e d ia tely susceptible strains w e re fo und. M iconazole w as less active, 1 strain proved to be sensitive, 30 in te rm e d ia tely sensitive and 1 show ed resistance. In case o f fluconazole 4 strains w e re classified as susceptible, 10 as interm ediate and 18 as resistant. 21 susceptible and 11 interm ediately susceptible strains w e re found to clotrim azole. Based on th e ir results, ketoconazole and terbin afine have been proved to be th e most effe ctive drugs against th e tested isolates, w h ile m ico n azo le an d flu c o n a zo le p ro ved to be th e least a c tiv e w ith several resistant strains. Due to its im portance and outstan din g effectiveness ag ainst M alassezia ssp. th e in v itro activ ity o f ketoconazole w as tested using a broth m icrodilution m ethod, as w e ll, ag ainst 54 M. pachyderm atis strains isolated fro m dogs or cats w ith otitis extern a or d erm atitis. Broth m icrodilution susceptibility testing w as carried o u t and interp reted in accordance w ith CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) guidelines. Based on Malassezia pachydermatis gombák gyógyszerérzékenysége 351

9 352 Magyar Állatorvosok Lapja június th e CLSI b reakpoints, all th e M. pachyderm atis strains involved in this study could be classified as susceptible, as th e y all had MICs o f <0.125 pg/m l. O u t o f 54 isolates, 34 had a M IC o f <0.032 p g /m l, 18 produced a M IC o f p g /m l, and o nly tw o strains had a M IC o f pg/m l.

10 Cervicothoracalis simplex lipoma rottweilerben Kórtani eset bemutatása Jakab Csaba1*, Wladár Zsófia2, Wladár Zoltán2, Rusvai Miklós1 1 MAGYAR LAPJAI 2013/6 Cs. Jakab - Zs. W ladár - Z. W ladár - M. Rusvai: Cervicothoracal simple lipoma in a Rottweiler. Pathological case report 1] SZIE-ÁOTK, Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék. István u. 2. H-1078 Budapest. * aotk.szie.hu 2] Klinikus állatorvos. W ladár Kisállatrendelő Összefoglalás. A szerzők egy 9 éves ro ttw e ile r szuka kutyában észlelt cervicothoracalis simplex lipoma esetét írták le. A daganat idült n ehezített légzést és elhúzódó köhécselést o ko zo tt az állatb an. Az ex term in á lt á llat kórbonctani vizsgálata során senyvességet, a vakbélből kiinduló leiomyosarcomát, ilealis gyulladásos polipot, súlyos fokú trichuriosist, valam in t a bal vena renalisba és a hátulsó üres v énáb a tö rő phaeo ch ro m o cytom át, ill. kétoldali idült pyelo nephritist á lla p íto tta k m eg. A szerzők tudom ása szerint ez az első esetleírás kutyában, cervicothoracalis helyeződésű sim plex lipom áról. Sum m ary. The authors reported a case o f cervicothoracal sim ple lipom a in a 9-yearold intact fe m a le ro ttw e ile r. Previously reported clinical signs w e re dyspnoea and coughing. During th e pathological analysis o f th e ex term in a ted dog cachexy, caecal leiom yosarcoma, ileal inflam m atory polyp, severe trichuriosis, le ft phaeochrom ocytom a im pacted in th e le ft renal vein, and v. cava caudalis, and bilateral chronic pyelonephritis w e re d etected. To th e best o f th e ir kn o w led g e, this is th e firs t case re p o rt describing a cervicothoracal sim ple lipom a in a dog. Cervicothoracalis simplex lipoma rottweilerben 357

11 KEDVENCÁLLAT Mesterséges galambtojás műtéti eltávolítása gabonasikló 0Pantherophis guttatus) gyomrából M A G Y A R I L A P J A I 2013/6 Cs. Géczy - O. Torda: Surgical removal of an artificial pigeon egg from the stomach of a corn snake (Pantherophis guttatus) Géczy Csaba1, Torda Orsolya2 1] Graf doktor állatorvosi rendelője. Fehérvári út 38/A. H-1117 Budapest. * com 2] SZIE-ÁOTK, hallgató Összefoglalás. H üllők, így a kígyók körében is időnként előfordul különböző idegentestek lenyelése. A szerzők a g alam bászok által használt m űtojás véletlen lenyelését és an n ak m űtéti eltávo lítását ism ertetik gabonasikló (Pantherophis g uttatus) gyo m rából. Sum m ary. Ingestion o f fo reig n bodies occasionally could be problem in captive snakes and o th e r reptiles, as w e ll. This case presents th e accidental ingestion and th e surgical rem oval o f an artificial pigeon egg fro m th e stomach o f a corn snake (Pantherophis g uttatus). Idegentest műtéti eltávolítása gabonasiklóból 363

12 MIKROBIOLOGIA Citoletális duzzasztó toxinok állatra és emberre patogén Escherichia coliban Irodalmi áttekintés 1 MAGYAR LAPJAI 2013/6 D. Sváb - I. Tóth: Cytolethal distending toxins in human and animal pathogenic Escherichia coli. Literature review Sváb Domonkos*, Tóth István MTA Agrártudom ányi Kutatóközpont Állatorvostudom ányi Intézete. Hungária krt. 21. H-1143 Budapest. * vmri.hu Összefoglalás. A citoletális duzzasztó (distendig) toxin (CDT) egyre g yakrabban kim u ta to tt és igen e lte rje d t, feh érje term észetű bakteriális to xin. A CDT-term elés gyakran jellem zi a különböző intestinalis és extrain testin alis kórképekből szárm azó em beri és állati ered etű Escherichia coli tö rzseket. M ivel a CDT egy viszonylag új toxincsaládot je le n t és kevés m agyar nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre, a szerzők jelen közlem ényükben á tte k in tik a CDT-term elő b aktériu m o k, elsősorban az E. coli tö rzsek já r v á n y ta n á t, a CDT sejtszintű hatásm echanizm usát, a patogenezisben já ts z o tt szerepét és a CDT elterjed tség én ek g en etikai h á tte ré t. Sum m ary. C ytoleth al distending toxins are w id espread bacterial p rotein toxins w hich are d etected w ith increasing frequency. CDT production is characteristic in Escherichia coli strains o f hum an and anim al origin, both fro m intestinal and extrain testin al infections. CDT is a relatively n ew fa m ily o f toxins, and th e re are v e ry fe w w orks on th e subject w ritte n in H ungarian. T herefo re in th e present w o rk th e authors sum m arize th e ep id em io lo g y o f CDT-producing bacteria w ith em phasis on E. coli strains, CDT's m ode o f action on th e cellular level, its role in pathogenesis and th e genetic background o f its d istribution. Citoletális duzzasztó toxinok 367

A 2013/6. SZÁM TARTALMA. Vincze B., Rózsás J., Burg A., Szenci O.: A csikómagzat egészségi

A 2013/6. SZÁM TARTALMA. Vincze B., Rózsás J., Burg A., Szenci O.: A csikómagzat egészségi A 2013/6. SZÁM TARTALMA LÓ Vincze B., Rózsás J., Burg A., Szenci O.: A csikómagzat egészségi állapotának vizsgálati lehetőségei az állatorvosi gyakorlatban. Irodalmi összefoglaló SZARVASMARHA Szemerédi

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

Kutyából és macskából izolált Malassezia pachydermatis törzsek in vitro érzékenységi vizsgálata

Kutyából és macskából izolált Malassezia pachydermatis törzsek in vitro érzékenységi vizsgálata KISÁLLAT Kutyából és macskából izolált Malassezia pachydermatis törzsek in vitro érzékenységi vizsgálata 135. 351 356. 2013/6 Á. Jerzsele B. Balázs E. Kálmánfi Z. Lajos P. Gálfi B. Gyetvai: In vitro susceptibility

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST DEMOGRÁFIA N É P E S S É G T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST 19 6 0 A SZE R K E SZ TŐ B IZ O T T S Á G TAGJAI: ACSÁDI GYÖRGY, BARS Y GYULA, ERD EI FERENC, HAH N GÉZA, HUSZÁR

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5)

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén Kertész Tamás Báder

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

16. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ. A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA Hotel Visegrád, 2025 Visegrád, Rév u. 15. 2010. október 29-30.

16. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ. A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA Hotel Visegrád, 2025 Visegrád, Rév u. 15. 2010. október 29-30. 6. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ A szaporodást befolyásoló endogén és exogén faktorok A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA Hotel Visegrád, 05 Visegrád, Rév u. 5. 00. október 9-30. A RENDEZVÉNY SZAKMAI SZERVEZŐJE

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON

KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON DR. MARTON ZOLTÁN SZABÓ EMILNÉ Az elmúlt évtizedek folyamán az elme- és elmeidegbetegségek gyakorisága nemcsak hazánkban, de általában az egész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA Az utóbbi évtizedekben világszerte növekvő érdeklődés kíséri az értelm i fogyatékosokkal foglalkozó

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

Tudományos kutatások, állatorvosi információk

Tudományos kutatások, állatorvosi információk Tudományos kutatások, állatorvosi információk Results A kutyák otitisének kialakulásáért felelős összes baktérium- és gombafaj ellen hatékonynak bizonyult az Otodine egy kutyákból izolált 150 kórokozó

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

56 Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola 59 Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola. 77 Budapesti Farkas Ferenc Zeneiskola

56 Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola 59 Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola. 77 Budapesti Farkas Ferenc Zeneiskola I.Korcsoport Név Pontszám Iskola Sza ó Szo ja Bakó Ivett Kruppa Zsófia Miczki Hanna Szo ati Alíz Mol ár Eszter Sza ó vero ika Ko dor A drás Magyari s Dóra Ková s Eszter Nyuli Boglárka Ar ó zki Áro Szol

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

ANNEX V / V, MELLÉKLET

ANNEX V / V, MELLÉKLET ANNEX V / V, MELLÉKLET VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

V. GÖDÖLLŐI ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOS NAPOK NEMZETKÖZI KONFERENCIA & KTIA_AIK_12-1-2012-0012 C. PÁLYÁZAT ZÁRÓKONFERENCIA

V. GÖDÖLLŐI ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOS NAPOK NEMZETKÖZI KONFERENCIA & KTIA_AIK_12-1-2012-0012 C. PÁLYÁZAT ZÁRÓKONFERENCIA V. GÖDÖLLŐI ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOS NAPOK NEMZETKÖZI KONFERENCIA & KTIA_AIK_12-1-2012-0012 C. PÁLYÁZAT ZÁRÓKONFERENCIA PROGRAMFÜZET 2015. október 21-22. Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

INVITATION. Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS)

INVITATION. Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS) INVITATION Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS) and Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) invite

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Gyűjtőállomások / Assembly centres

Gyűjtőállomások / Assembly centres Gyűjtőállomások / Assembly centres Engedélyszám Approval number HU01GY101 Magyarország Hungary Az engedélyezés időpontja Approval date A szarvasmarhafélék és a sertések (64/432/EGK irányelv), a lófélék

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

Invitation. Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the. 33. National Congress of HSAVA. invited foreign speakers:

Invitation. Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the. 33. National Congress of HSAVA. invited foreign speakers: Invitation Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the 33. National Congress of HSAVA invited foreign speakers: prof. R. LeCouteur (USA) prof. J. Haggström (Sweden) N. Naidu

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 9 Issue 3 Különszám/Special Issue Gödöllő 2013 69 TEJ ALAPÚ HIGÍTÓK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE NYÚL SPERMA

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

á á á ľ á ő ĺ ö á ľ ĺ ö ľő ć ő ö ľ á ľ ó á áľó ú á á á Ö ľ á á ő ö á á á ö á ö á ú á á á Ö á ő ľ ű ö á á ő ő ő ľ á ľ ü ő ü á áĺ Íő ü á á ú á á á á ő ü á á á ú á á á Ö á ó ű ö á áľő ő ő ö ľ á ľ ľ ü ő á

Részletesebben

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail:

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail: Name of publication Frequency Idojaras (Weather, in Orszagos Meteorologiai Szolgalat 1024 Budapest, Kitaibel Pal u. 1. 4-5/yr Idojaras felhavi elorejelzese Orszagos Meteorologiai Szolgalat Semi-monthly

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

MEDTRONIC CARELINK. Műszaki leírás

MEDTRONIC CARELINK. Műszaki leírás MEDTRONIC CARELINK A Heart Failure Management (Szívelégtelenség kezelése) jelentés Heart Failure Risk Status (A szívelégtelenség kockázatának mértéke) szolgáltatása Műszaki leírás 0123 2011 Az alábbi lista

Részletesebben

u ká a tű ik fel a desig szó, igaz, aga a í és a kötet is angol elvű. Utóbb már a magyar könyv címében, illetve a most tárgyalt munka

u ká a tű ik fel a desig szó, igaz, aga a í és a kötet is angol elvű. Utóbb már a magyar könyv címében, illetve a most tárgyalt munka 1 Bírálat Ernyey Gyula: Design: Tervezéselmélet és termékformálás 1750 2010 c. akadémiai doktori munkájáról (Megjelent a Ráday Könyvesház gondozásában Budapest, 2011.) A űvészettörté et sajátos területe

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet c. Tantárgy oktatási rendjéről 2016.

Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet c. Tantárgy oktatási rendjéről 2016. SEBÉSZETI ÉS SZEMÉSZETI TANSZÉK ÉS KLINIKA Cím: 1078 Budapest, István utca 2. Tel.: +36-1-478-41-95, Fax: +36-1-478-41-96 www.kisallatsebeszet.hu, www.univet.hu Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

A 2012/3. SZÁM TARTALMA. Hajtós I.: A schmallenbergvírus és az általa okozott betegség nyugateurópai

A 2012/3. SZÁM TARTALMA. Hajtós I.: A schmallenbergvírus és az általa okozott betegség nyugateurópai A 2012/3. SZÁM TARTALMA JÁRVÁNYÜGY Hajtós I.: A schmallenbergvírus és az általa okozott betegség nyugateurópai előfordulásáról / 132 SZARVASMARHA Szelényi Z., Kovács L., Bajcsy Á. Cs., Tőzsér J., Szenci

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata PhD értekezés tézisei Készítette: Dr. Jánosi Katalin Témavezet : Dr.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

INVITATION. Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS)

INVITATION. Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS) INVITATION Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS) and Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) invite

Részletesebben

KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV

KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV A VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 164/2008. (XII. 20.) FVM RENDELET ELÕÍRÁSAINAK ÉS A MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA AJÁNLÁSAINAK MEGFELELÕ KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV Az oltási könyv

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

Rigips akusztikus álmennyezetek

Rigips akusztikus álmennyezetek Rigips akusztikus álmennyezetek 1 Termékválaszték 2 Rigiton Air, Rigiton limafit, Rigiton lima Top Air 4-15 6 / 18 4. Oldal 8 / 18 5. Oldal 10 / 23 6. Oldal 12 / 25 7. Oldal 15 / 30 8. Oldal 8-12 / 50

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2002. március 22-23. GÁZEMISSZIÓS KÖRNYEZETTERHELÉS MÉRÉSE ISTÁLLÓKBAN Pazsiczki Imre, FVMMI Summary: In a research task started in 2000 we aimed at quantifying

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

MILYEN VÁLTOZÁSOKAT IDÉZNE ELŐ A RÁKBETEGSÉG MEGSZŰNÉSE? A TAEUBER PARADOXON VIZSGÁLATA

MILYEN VÁLTOZÁSOKAT IDÉZNE ELŐ A RÁKBETEGSÉG MEGSZŰNÉSE? A TAEUBER PARADOXON VIZSGÁLATA MILYEN VÁLTOZÁSOKAT IDÉZNE ELŐ A RÁKBETEGSÉG MEGSZŰNÉSE? A TAEUBER PARADOXON VIZSGÁLATA Az orvostudom ány fejlődését g y ak ran m érik a fejlődés előtti és u tán i várható átlagos élettartam különbségével.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében

Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében Szántó-Egész Réka 1, Mohr Anita 1, Sipos Rita 1, Dallmann Klára 1, Ujhelyi Gabriella 2, Koppányné Szabó Erika

Részletesebben

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez

Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.1. Feladó Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez I.2. Bizonyítvány hivatkozási száma I.2.a Helyi hivatkozási szám: I.3. Központi illetékes hatóság I. rész: Bemutatott szállítmány adatai I.4.

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben