ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384."

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, évfolyam oldal LAPJA LÓ Csikómagzat vizsgálata SZARVASMARHA Szövődményes papillomatosis SERTÉS Zsíranyagcsere genetikai háttere JUH Ivarzásindukció Vérátömlesztés ábrázolása Domingo Royo: Have de Albeyteria... (Útmutatás lódoktoroknak...) c ben megjelent könyvének illusztrációja Representation of blood transfusion Illustration of the book, Domingo Royo: Llave de Albeyteria... (Guideline for horse doctors), published in 1734 KISÁLLAT Fülgombák gyógyszerérzékenysége Lipoma rottweilerben KEDVENCÁLLAT Idegentest-eltávolítás MIKROBIOLÓGIA Citoletális duzzasztó toxinok AKADÉMIAI BESZÁMOLOK KÖNYVISMERTETÉS ALMA MATER HÍREK, TALLÓZÁSOK

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS LO Vincze B., Rózsás J., Baska F., Burg A., Szenei О.: A csikóm agzat egészségi állapotának vizsgálati lehetőségei az állatorvosi gyakorlatban. Irodalmi összefoglaló / 323 SZARVASMARHA Szem erédi Gy., Glávits R., Kocsis L., Sim on Gy.: A d a to k a szarvasmarha gom bákkal szövődött papillomatosisának hazai előfordulásához / 332 SERTÉS Tempfli K., Simon Zs., Simon Z, Báli Papp A A m elanokortin-4 receptor és a leptin polim orfizm usának vizsgálata m angalicaxduroc és mangalica sertésekben / 339 Я JUH Egerszegi /., Sarlós P., RátkyJ.: H ortobágyi fekete racka anyák fix idejű cervicalis term ékenyítése fag ya szto tt/fe lo lva szto tt spermával, m ó d o síto tt ivarzásindukciós kezelés után, a tenyészidényen kívül. Előzetes közlemény / 345 KISÁLLAT JerzseleÁ., Balázs B., K álm ánfi., Lajos Z, G álfi P., Gyetvai B.: Kutyából és macskából izolált Malassezia pachydermatis törzsek in vitro érzékenységi vizsgálata / 351 Jakab Cs., W iadárzs., W ladárz., Rusvai М.: Cervicothoracalis simplex lipom a ro ttw eilerb en. Kórtani eset bemutatása / 357 KEDVENCÁLLAT Géczy Cs., Torda 0.: M esterséges galam btojás m ű téti eltávolítása gabonasikló (Pantherophis guttatus) gyom rából / 363 MIKROBIOLÓGIA Sváb D., Tóth /.: C itoletális duzzasztó to xin o k állatra és em berre patogén Escherichia coliban. Irodalm i áttekintés / 367 KÖNYVISMERTETÉS Furka /., M ikó /.: M űtéttani alapismeretek (Balogh L., Bertók L.) / 376 AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK Az állatorvos-tudom ányi kutatások 2012-ben, az akadémiai beszámolók tükrében. 2. rész/ MAGYAR I L A p J A 2013/6 A monthly journal, founded in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects of interest in the field of animal health, to all scientific and practical problems of veterinary importance. Free specimen copies are available from the editor-in-chief: H-1078 Budapest, István utca 2. Hungary or: H-1400 Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to the Editorial Office (address above) SÚLYOS PAPILLOMATOSIS JUH M AGZAT SZIVE HORSE В. Vincze, J. Rózsás, F. Baska, A. Burg, 0. Szenei: Veterinary evaluation o f fetal w ell-b eing in the horse. Literature review / 323 BOVINE Gy. Szemerédi, R. Glávits, L. Kocsis, Gy. Sim on: Data a b o u t the occurrence o f bovine papillom atosis com plicated w ith fungi in Hungary / 332 PORCINE K. Tempfli, Zs. Simon, Z. Simon, A. Bali Papp: M e la n o co rtin -4 receptor and leptin polym orphism s in M angalicaxduroc and Mangalica pigs /3 3 9 SHEEP I. Egerszegi, P. Sarlós, J. Rátky: Fixed tim e cervical artificia l insem ination o f H ortobágy Black Racka ewes w ith fro zen/thaw ed semen a fte r m odified oestrus induction protocol in o u t o f season. Preliminary study / 345 SMALL ANIMALS A. Jerzsele, B. Balázs, E. Kálm ánfi, Z. Lajos, P. Gálfi, В. Gyetvai: In vitro susceptibility o f Malassezia pachydermatis strains isolated from dogs and cats / 351 Cs. Jakab, Zs. Wladár, Z. Wladár, M. Rusvai: Cervicothoracal simple lipoma in a Rottweiler. Pathological case report / 357 PET ANIMAL Cs. Géczy, 0. Torda: Surgical removal o f an artificial pigeon egg fro m the stom ach o f a corn snake (Pantherophis guttatus) / 363 MICROBIOLOGY D. Sváb, I.Tóth: Cytolethal distending toxins in hum an and anim al pathogenic Escherichia coli. Literature review / 367 BOOK REVIEW I. Furka, I. M ikó: Basics o f surgery (L. Balogh, L. Bertók) / 376 ACADEMIC REPORTS Veterinary research in 2012, in the light of academic reports. Part 2 / 378 PA RA TRA CHE A LIS LIPOMA 358 SIKLÓBÓL ELTÁVOLÍTOTTMUTOJAS 365 A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közlik az alábbi intézmények referáló és indexelő folyóiratai: С AB Internatiional (UK) index Veterinarius, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute for Scientific Information, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed and/of abtracted in Current Contents anf FO:VM of ISI (Institute for Scientific Information, USA) index Veterinarius, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) Internet address (English contents pages, subscription price, etc.: 321

3 A CÍMLAPON LÁTHATÓ KÉPRŐL A szívnek és a vérnek m itikus erőt tu la jd o n íto tta k az antik világban, a középkorban pedig az érzések és a tem peram entum közvetítését. M egitták például az elesett gladiátoro k vérét, hogy erejüket átvegyék, és fiú k vérét ö n tö tté k a kóm ába esett V ili. I n n o c e n t pápa szájába 1492-ben - sikertelenül. W il l ia m H a r v e y 1628-ban közölte a vérkeringést leíró elméletét, és néhány évvel később már a vérátöm lesztés ötlete is m egszületett. A kísérletek egy sor állatot érintettek, de a legnevezetesebb XIV. L a j o s orvosáé, J e a n - B a p t is t e Ü E N is é, aki az első em bert érintő xenotransfusiot június 15-én végrehajtotta. Egy láztól és sokszoros vérbocsátástól legyengült 15 éves fiú vénájába bárányvért vezetett. A beteg állapota javult. Ezt követően D e n is többször alkalm azta a vérátöm lesztést bárányból vagy borjúból a legkülönfélébb esetekben: bénulás, mentális zavar, láz gyógyítására. Bár több esetben kedvező hatással já rt a beavatkozás, halálesetek is történtek, így 1670-ben az em bert érintő transzfúziót betiltották, és ez a tiltás a 19. századig élt. Az állatok közötti transzfúzió azonban tovább folyhatott. A címlapon látható kép a spanyol D o m i n g o R o y o : Llave de A lb e yte ria... (Ú tm utatás lódoktoroknak...) c., 1734-ben megjelent könyvének egyetlen illusztrációja, a transzfúziónak szentelt fejezetben: egy kecske nyaki ütőeréből nádszálakon keresztül vezetik a vért a ló vénájába. A 19. század elején már eljutottak arra a következtetésre, hogy a legjobb eredményt azonos fajok között lehet elérni. Ja m e s B l u n d e l l szülész 1829-ben hajtotta végre az első emberek közötti vérátöm lesztést egy szülés utáni vérzésben szenvedő nőn. Ekkoriban még - az alvadásgátlás kezdetlegessége m iatt - a közvetlen transzfúzió volt a jellemző, és gyakran kedvezőtlen volt a beavatkozás eredménye. Leírták azonban a mellékhatásokat: a haemolysist, a haem oglobinuriát és felism erték, hogy ezek erősebbek fajo k közötti transzfúzió esetén. A z t is észrevették, hogy nem szabad levegőnek kerülnie a vénába. A mellékhatások egy részét magyarázta és a transzfúzió eredményességét forradalm asította a 20. század elején a vércsoportok, majd az Rh-faktor felfedezése, ami K a r l L a n d s t e in e r osztrák orvos nevéhez fűződik, és am iért 1930-ban Nobel-díjat kapott. A háziállatok vércsoportjainak meghatározására csak az 1950-es években került sor, és ekkor vezették be a transzfúzió előtti keresztpróbát az állatorvoslásban is. D e s e ő D e z s ő, az élettan professzora, 1953-ban fejlesztette ki ún. töm egoltó készülékét, amely jói alkalmazható volt közvetlen vérátömlesztés céljára. A hatvanas évek elején még kísérleteztek a fajok közötti transzfúzióval, megállapítva, hogy átlagosan három napig élnek tú l" a vörösvérsejtek a másik fajban. A 21. században ism ét fe lm e rü lt az em b ert érintő xenotraszfúzió lehetősége és szükségessége. A probléma egyelőre a szervdonorként is alkalm azott sertések vörösvérsejtjeit elpusztító immunválasz, am elynek nem pontosan ismert a menete. Kutatások folynak a kilökődési reakciók kezelésére, így rövidesen a sertés lehet az ember univerzális donorja. O rbán Éva Я Я Я Я MAGYAR I L A P J A 2013/6 Hungarian Veterinary Journal Alapította - Established by Dr. NÁDASKAY Béla 1878 Vol No 6. - Budapest, June 2013 FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF Dr. VISNYEI László SZERKESZTŐBIZOTTSÁG-EDITORIAL BOARD Dr. Abonyi Tamás, Dr. Bíró Ferenc, Dr. Búza László, Dr. Dunay Miklós, Dr. Farkas Róbert, Dr. Fekete Sándor, Dr. Fodor László, Dr. Gál János, Dr. Gálfi Péter, Dr. Gönci Gábor, Dr. Laczay Péter, Dr. Manczúr Ferenc, Dr. Nagy Béla, Dr. Nemes Imre, Dr. Németh Tibor, Dr. Ózsvári László, Dr. Sályi Gábor, Dr. Seregi János, Dr. Solti László, Dr. Sótonyi Péter, Dr. Szieberth István, Dr. Tuboly Tamás, Dr. Varga János, Dr. Vetési Ferenc, Dr. Visnyei László (elnök), Dr. Vörös Károly Szerkesztő: Dr. Fábián Tiborné Szerkesztőségi titkár: Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H-1078 Budapest, István u. 2. Hungary Levélcím: 1400 Budapest 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (36-1) /8961,8960, 8962 Telefax: (36-1) Internet: h ttp://w w w. univet. hu/mai KIADÓ - PUBLISHER I A L f \ / Namzeii Agrárszaktanácsadási, I f I Képzési és Vidékfejlesztési intézet Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet H-1223 Budapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) Internet: Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a NAKVI főigazgatója LAPTULAJDONOS VroÉKFEJLESZTÉSI M in is z t é r iu m Hirdetések felvétele Szerkesztőségben Telefon/fax: (36-1) Kiadóban Telefon: Telefax: (36-1) Minden jo g fenntartva. A lapból értesüléseket átvenni csak a Magyar Állatorvosok Lapjára való hivatkozással lehet. A hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalm áért a kiadó felelősséget nem vállal. Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Előfizetési és Árusmenedzsm ent csoport. Postacím: 1900 Budapest. Előfizethető az ország bármely postáján, valam int a hírlapot kézbesítőknél, posta.hu. További inform áció: / Ügyfélszolgálat: Tel.: , Fax: Külföldön terjeszti: Color Interpress Kft., 1039 Budapest, Hatvány L. u. 14. Tel.: , Fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft. Я Я Nyom dai előkészítés DÁVID ILDIKÓ NYOMÁS OOK-Press Kft Veszprém, Pápai u. 37/a Я INDEX: HU ISSN X 322 Magyar Állatorvosok Lapja június

4 LÓ A csikómagzat egészségi állapotának vizsgálati lehetőségei az állatorvosi gyakorlatban Irodalmi összefoglaló J M A G Y A R T A PJ A I 2013/6 B. Vincze - J. Rózsás - F. Baska - A. Burg - O. Szenei: Veterinary evaluation of fetal well-being in the horse. Literature review Vincze Boglárka1, Rózsás Janka1, Baska Ferenc2, Burg Anita3, Szenei Ottó1 1] SZIE-ÁOTK, Nagyállatklinika. Dóra major, H-2225 Üllő. * aotk.szie.hu 2] SZIE-ÁOTK, Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék 3] Jávorszky Ödön Kórház, Szülészetnőgyógyászati Osztály, Vác Összefoglalás. A szerzők, irodalm i a d ato k alapján, ele m zik a m agzati stressz felism e résének fo n to sság át a vem hesség a la tti m egbeteged ések és vetélések csökkentése é rd e kében. A h em a to ló g iai és biokém iai vizsgálato k a kanca általános állap o tá ró l adnak ad ato kat. Az a lfa -fö to p ro te in vérszin tje zavartalan vem hesség esetén nagyon kicsi, azonban ikervem hesség, korai em brióelhalás, vetélés, fejlődési rendellenesség, placentagyulladás esetén m ennyisége m egválto zik az anyai vérben. Egy, a vizsgálatok során alaktan i és é le tta n i tu lajd o nság okból szám olt a d a t (b io fizikai p rofil) tu d ó sít a m agzat m éhen belüli állap o tá ró l, a kanca és a m agzat jó llétérő l. M ivel a vem hesség során a placenta jelentős szerepet játszik a csikó ellés utáni életképessége, va lam in t akár a későbbi m inősége" szem p ontjáb ól is, e z é rt fo nto s a placenta ellést követő vizsgálata. Sum m ary. According to th e u p -to -d a te lite ra tu re th e a b ility to diagnose fe ta l distress is th e firs t step to w a rd s decreasing p erin atal m o rb id ity and m o rta lity in th e fo al. H em ato logy and biochem istry are useful fo r assessing th e general health status o f th e mare. The concentration o f alpha-fetoprotein is increased th ro ughout normal pregnancy. In case o f preg n an cy failures (tw in s, em brio n ic loss, a b o rtio n, co n genital defects, placentitis) lo w er o r higher values can be m easured. The equin e biophysical p ro file is a prom ising diagnostic to o l fo r w e ll-b e in g o f th e fetu s and th e m are. Postpartum exam in atio n o f th e placenta has been suggested to be essential because th e placenta appeared to be closely associated w ith fo al v itality, w e ll-b ein g and quality. Csikómagzat egészségének vizsgálata 323

5 SZARVASMARHA Adatok a szarvasmarha gombákkal szövődött papillomatosisának hazai előfordulásához MAGYAR I L A P J A 2013/6 Gy. Szemerédi - R. Glávits - L. Kocsis - Gy. Simon: Data about the occurrence of bovine papillomatosis complicated w ith fungi in Hungary Szemerédi Gyula\ Glávits Róbert2, Kocsis László3, Simon Gyula4 1] SZEVET Bt. Budafoki út 53. 2/6. El-1111 Budapest. 2] NÉBIH, ÁDI 3] Előd-Mezőgazda Zrt. 4] M ikro M iko Med Kft. Összefoglalás. A szerzők egy nagyüzem i tejterm elő tehenészetben és egy bikahízlalássál foglalkozó gazdaságban gom bákkal (Trichophyton m entagrophytes és Candida albicans) szövődött papillom atosist á lla p íto tta k m eg. A bántalom klinikailag, kórfejlődésében és járván ytanilag lényegesen e lté rt a klasszikus papillom atosistól. A betegséget részletes laboratórium i (kórszövettani és m ikológiái) vizsgálatokkal á lla p íto ttá k m eg. A beteg ek bőréből e ltá v o líto tt d ag anatrészekből, szövettani vizsgálatok után, fo rm aiin nal kezelt steril h o m o g en izátu m o t (istállóspecifikus vakcinát) á llíto tta k elő, am ellyel, kétszeri oltás után, sikerült a já rv á n y t m egállítani és a b eteg séget felszám olni. S u m m ary. T h e a u th o rs have d e te c te d p a p illo m a to s is co m p lic ate d w ith fu n g i (Trichophyton m enta g ro p h ytes and Candida albicans) on a large-scale d airy co w and fa tte n in g bull farm. The pathogenesis, ep idem iolo gy and clinical picture o f th e disease sig n ifican tly d iffe re d fro m classic p ap illom ato sis. It w as co n firm ed w ith d e ta ile d lab o rato ry (histopathological and mycological) exam inations. Follow ing histological exam inations sterile hom ogenate tre ate d w ith form alin w as prepared fro m th e tu m o ur parts excised fro m th e diseased anim als' skin (stable specific vaccine), w ith w hich, a fte r tw o vaccinations th ey m anaged to stop and eradicate th e epidem ic. 332 Magyar Állatorvosok Lapja június

6 SÉRTÉS A melanokortin-4 receptor és a leptin polimorfizmusának vizsgálata mangalicaxduroc és mangalica sertésekben J MAGYAR L A P J A [ 2013/6 K. Tempfli - Zs. Simon - Z. Simon - Á. Báli Papp: M elanocortin-4 receptor and leptin polymorphisms in MangalicaxDuroc and Mangalica pigs Tempfli Károly1*, Simon Zsolt1, Simon Zoltán2, Báli Papp Ágnes1 1] Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaságés Élelmiszer-tudományi Kar, Állattudom ányi Intézet. Vár 4. H-9200 Mosonmagyaróvár. * gmail. com 2] Olmos és Tóth Kft. Debrecen Összefoglalás. A m e la n o k o rtin -4 receptor és a zsírsejtek á ltal te rm e lt leptin horm on a sertések takarm án yfelvételének és zsíranyagcseréjének szabályozásában kulcsszerepet tö lte n e k be. Jelen vizsgálatban a szerzők 60 szőke m angalicaxduroc F1 és 20 szőke m angalica g en otíp usát h atá ro ztá k meg a m e la n o k o rtin -4 receptor (M C4R) és a leptin (LEP) génben m e g fig ye lt egypontos nukleotidpolim orfizm usra (SNP). A z F1 csoportban szignifikáns (P<0,05) különbséget fig y e lte k meg a három e lk ü lö n íte tt MC4R genotípus (A A, AG, GG) hátszalonna-vastagsága és a karajnál m é rt F at-o -M e a te r színreflexiós érték ei kö zö tt. A két m e g fig yelt LEP-genotípus (TT, TC) esetében a napi tö m e g g y a ra podást te k in tv e á lla p íto tta k meg szignifikáns eltérést (P<0,05). Az F1 és a fa jta tis zta csoport teljesítm én ye kö zö tt szignifikáns (P<0,05) különbség v o lt a leg töb b vizsgált m u tató tek in te té b e n (pl. napi testtö m eg -g y arap o d ás, sonka és lapocka tö m eg e). A kezdeti vizsgálatok tanúsága szerint m indkét polim orfizm us további elem zése ajánlott; az ered m ények a végterm ék-elő állító keresztezésekben a szülői p artn erek kiválasztása során n yú jth atn ak segítséget. Sum m ary. The m elanocortin -4 receptor and th e ad ipo cyte secreted horm one, leptin play p ivotal roles in controlling feed intake and en ergy hom eostasis o f pigs th ro ugh hypothalam ic areas associated w ith th e regulation o f ap p etite. In this prelim inary study th e G1426A m elanocortin-4 receptor (MC4R) and th e T3469C leptin (LEP) genotypes w ere determ ined in 60 Blond M angalicaxduroc F1 gilts and 20 purebred Blond M angalica pigs by means o f th e polym erase chain reaction-restriction fra g m e n t length polym orphism (PCR-RFLP) m ethod. In th e F1 g roup statistical analyses revealed significant (P<0.05) differen ces b e tw e e n b ackfat thickness an d F a t-o -M e a te r lig h t reflectance values o f d iffe re n t M C4R g en o types, w h e re as LEP polym orphism w as associated (P<0.05) w ith averag e daily gain during th e fa tte n in g period. The results suggest th a t both polym orphism s are prom ising m arkers fo r production traits related to fa t deposition and feed intake in th e F1 anim als. U nder identical fee d in g and housing conditions th e crossbred group proved to be m ore effic ie n t, since its m eat production significantly (P<0.05) surpassed th e purebred anim als regarding m any m o n ito red tra its, such as average d aily gain, ham and shoulder w e ig h t and live w e ig h t b efo re slaughter. A zsíranyagcsere genetikai háttere 339

7 JUH Hortobágyi fekete racka anyák fix idejű cervicalis termékenyítése fagyasztott/ felolvasztott spermával, módosított ivarzásindukciós kezelés után, a tenyészidényen kívül MAGYAR I L A P J A I 2013/6 I. Egerszegi - P. Sarlós - J. Rátky: Fixed time cervical artificial insemination of Hortobágy Black Racka ewes w ith frozen/thawed semen after modified oestrus induction protocol in out of season. Preliminary study Előzetes közlemény Egerszegi István*, Sarlós Péter, Rátky József Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Szaporodásbiológiai Kutatócsoport. Gesztenyés u. 1. H-2053 Herceghalom. * atk.hu Összefoglalás. A szerzők fe k e te racka an yák (n=5) ivari ciklusát szin kronizálták a tenyészszezonon kívül, m ajd fa g y a s z to tt/fe lo lv a s z to tt rackasperm ával M a g yaro r szágon elsőként v é g e zte k fix idejű cervicalis mesterséges term éken yítést. A z anyák ivarzását gesztagén (Chronogest) h üvelytam p on + PG 600 kezeléssel indukálták. A PG 600 beadását követő 52. és 58. ó rában, 2X 75 m illió m otilis sejtet tartalm a zó term éken yítő ad ag gal inszem ináltak. A vem hesség 30., 52. és 76. napján a hasfalon keresztül u ltrah an ggal ellen ő rizté k a vem hességet. Az anyák 6 0 % -a vem hesült, és 146±1 nappal a term é ken yítést követően, 1-1 egészséges, 3,8 6 ± 0,2 3 kg tö m eg ű b árányt e lle tt. A bárányok 30 napos, ill. választási (70 nap) tö m eg e 10,67±0,58, ill. 18,73±1,4 kg vo lt. Az előzetes ered m ények alapján kedvezőnek m o n dható m ódszer nagyobb számú egyeden tö rté n ő kipróbálását tervezik. Sum m ary. The oestrus o f Black Racka ew es (n=5) w as synchronized during nonbreeding season, and fixed tim e cervical artificial insem ination (CAI) w as firstly perfo rm ed w ith fro z e n /th a w e d (FT) racka sem en. The oestrus w as synchronized w ith gestagen sponge (Chronogest) and w ith PG 600 tre a tm e n t im. The ew es w e re insem inated w ith 75 m illion m o tile sperm atozoa per dose tw ic e 52 and 58 hours a fte r PG 600 application. The pregnancy w as checked w ith transab do m in al ultrasound at day 3 0 th, 52nd and 76th a fte r insem ination. Sixty percent o f th e ew es w e re preg n an t a t ultrasound investigations and lam bed one offsp ring each w ith ± kg b o d y w e ig h t by 146±1 day a fte r CAI. W e ig h t o f th e 30 and 70 days old lambs w e re 10.67±0.58 and 18.73±1.4 kg. In conclusion, due to prom ising results o f th e p relim inary study th e protocol should be tested w ith higher num ber o f ew es. Fekete racka anyák ivarzásindukciója 345

8 KISÁLLAT Kutyából és macskából izolált Malassezia pachydermatis törzsek in vitro érzékenységi vizsgálata M A G Y A R I T A PJ A I 2013/6 Á. Jerzsele - B. Balázs - E. Kálmánfi - Z. Lajos - P. Gálfi - B. Gyetvai: In vitro susceptibility of Malassezia pachydermatis strains isolated from dogs and cats Jerzsele Ákos1*, Balázs Bence2, Kálmánfi Eszter3, Lajos Zoltán4, Gálfi Péter1, Gyetvai Béla1 1] SZIE-ÁOTK, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék. István u. 2. H-1078 Budapest. * aotk.szie.hu 2] REX Állatkórház Kft. 3] V. évfolyamos állatorvostan-hallgató 4] DUO-BAKT Kft. Összefoglalás. A szerzők 32, külsőhallójárat-gyulladásban szenvedő kutya és macska füléből izolált Malassezia pachyderm atis törzs érzékenységét vizsgálták korongdiffúziós m ódszerrel flukonazo lra, itrakonazolra, ketokonazolra, klo trim azolra, m ikonazolra és terb in afin ra. A koro n gdiffúziós m ódszer során ketokonazolra és terb in afin ra m inden á ltalu k vizsgált törzs érzékenynek bizonyult. Itrakonazolra 28 érzékeny és 4 m érsékelten érzékeny tö rzset ta lá lta k. M iko nazolra 1 tö rzset é rté k e lte k é rzéken yn ek, 3 0 -a t m érsékelten érzé k e n y n e k és 1 -e t rezisztensnek. Flukonazol esetén 4 érzéken y, 10 m érsékelten érzékeny és 18 rezisztens tö rzset talá lta k. K lotrim azollal szem ben 21 törzs bizonyult érzékenynek és 11 mérsékelten érzékenynek. A z eredm ényekből kitűnik, hogy az á lta lu k vizsgált M. pachyderm atis tö rzsek ellen leghatásosabbnak a ketokonazol és a terb in a fin b izo n yu lt és ezekkel a h atóanyagokkal szem ben eg yetlen törzs sem v o lt rezisztens. Legkevésbé hatásosnak a m iko n azo lt és a fiukon azo lt ta lá ltá k. Ezekre a hatóanyagokra tö b b törzs is rezisztens v o lt és néhány törzs esetében m e g fig yelté k a keresztrezisztencia kialakulását is. K iem elkedő jelen tő s ég e, ill. a m alasseziák elleni kim agasló h atékonyság a m ia tt a ketokonazol in vitro aktivitását mikrodilúciós módszerrel is vizsgálták 54, külsőhallójáratgyulladás, ill. bőrgyulladás tü n e te it m u tató ku tyából és macskából izolált M alassezia pachyderm atis törzs esetében. A CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) irányelvei alapján m ikrodilúciós m ódszerrel v é g z e tt érzékenységi vizsgálatok során kapott m inim ális g átló koncentráció (M IC ) é rtékek szerint az összes vizsgált törzs érzékenynek b izo n yu lt ketokonazolra. A z 54-b ő l 34 m in ta estében <0,032 p g/m l-es M IC -é rté k e t m é rte k, am i m e g fe le lt az á lta lu k használt leg nagyobb hígításnak, 18 m inta esetén 0,063 pg/m l-es M IC -é rté k e t kaptak, és m indössze 2 m inta esetében ta lá lta k 0,125 pg/ ml-es M IC -értéket. Sum m ary. The an tifu n g al susceptibility o f 32 M. pachyderm atis strains isolated fro m cases o f canine and fe lin e o titis e x tern a to fluconazo le, clo trim azole, itraconazole, ketoconazole, m iconazole and terb in afin e w as investigated applying th e disc diffusion m eth o d. A ll th e tested isolates w e re susceptible to ketocon azole an d te rb in a fin e. To itraconazole 28 susceptible and 4 in te rm e d ia tely susceptible strains w e re fo und. M iconazole w as less active, 1 strain proved to be sensitive, 30 in te rm e d ia tely sensitive and 1 show ed resistance. In case o f fluconazole 4 strains w e re classified as susceptible, 10 as interm ediate and 18 as resistant. 21 susceptible and 11 interm ediately susceptible strains w e re found to clotrim azole. Based on th e ir results, ketoconazole and terbin afine have been proved to be th e most effe ctive drugs against th e tested isolates, w h ile m ico n azo le an d flu c o n a zo le p ro ved to be th e least a c tiv e w ith several resistant strains. Due to its im portance and outstan din g effectiveness ag ainst M alassezia ssp. th e in v itro activ ity o f ketoconazole w as tested using a broth m icrodilution m ethod, as w e ll, ag ainst 54 M. pachyderm atis strains isolated fro m dogs or cats w ith otitis extern a or d erm atitis. Broth m icrodilution susceptibility testing w as carried o u t and interp reted in accordance w ith CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) guidelines. Based on Malassezia pachydermatis gombák gyógyszerérzékenysége 351

9 352 Magyar Állatorvosok Lapja június th e CLSI b reakpoints, all th e M. pachyderm atis strains involved in this study could be classified as susceptible, as th e y all had MICs o f <0.125 pg/m l. O u t o f 54 isolates, 34 had a M IC o f <0.032 p g /m l, 18 produced a M IC o f p g /m l, and o nly tw o strains had a M IC o f pg/m l.

10 Cervicothoracalis simplex lipoma rottweilerben Kórtani eset bemutatása Jakab Csaba1*, Wladár Zsófia2, Wladár Zoltán2, Rusvai Miklós1 1 MAGYAR LAPJAI 2013/6 Cs. Jakab - Zs. W ladár - Z. W ladár - M. Rusvai: Cervicothoracal simple lipoma in a Rottweiler. Pathological case report 1] SZIE-ÁOTK, Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék. István u. 2. H-1078 Budapest. * aotk.szie.hu 2] Klinikus állatorvos. W ladár Kisállatrendelő Összefoglalás. A szerzők egy 9 éves ro ttw e ile r szuka kutyában észlelt cervicothoracalis simplex lipoma esetét írták le. A daganat idült n ehezített légzést és elhúzódó köhécselést o ko zo tt az állatb an. Az ex term in á lt á llat kórbonctani vizsgálata során senyvességet, a vakbélből kiinduló leiomyosarcomát, ilealis gyulladásos polipot, súlyos fokú trichuriosist, valam in t a bal vena renalisba és a hátulsó üres v énáb a tö rő phaeo ch ro m o cytom át, ill. kétoldali idült pyelo nephritist á lla p íto tta k m eg. A szerzők tudom ása szerint ez az első esetleírás kutyában, cervicothoracalis helyeződésű sim plex lipom áról. Sum m ary. The authors reported a case o f cervicothoracal sim ple lipom a in a 9-yearold intact fe m a le ro ttw e ile r. Previously reported clinical signs w e re dyspnoea and coughing. During th e pathological analysis o f th e ex term in a ted dog cachexy, caecal leiom yosarcoma, ileal inflam m atory polyp, severe trichuriosis, le ft phaeochrom ocytom a im pacted in th e le ft renal vein, and v. cava caudalis, and bilateral chronic pyelonephritis w e re d etected. To th e best o f th e ir kn o w led g e, this is th e firs t case re p o rt describing a cervicothoracal sim ple lipom a in a dog. Cervicothoracalis simplex lipoma rottweilerben 357

11 KEDVENCÁLLAT Mesterséges galambtojás műtéti eltávolítása gabonasikló 0Pantherophis guttatus) gyomrából M A G Y A R I L A P J A I 2013/6 Cs. Géczy - O. Torda: Surgical removal of an artificial pigeon egg from the stomach of a corn snake (Pantherophis guttatus) Géczy Csaba1, Torda Orsolya2 1] Graf doktor állatorvosi rendelője. Fehérvári út 38/A. H-1117 Budapest. * com 2] SZIE-ÁOTK, hallgató Összefoglalás. H üllők, így a kígyók körében is időnként előfordul különböző idegentestek lenyelése. A szerzők a g alam bászok által használt m űtojás véletlen lenyelését és an n ak m űtéti eltávo lítását ism ertetik gabonasikló (Pantherophis g uttatus) gyo m rából. Sum m ary. Ingestion o f fo reig n bodies occasionally could be problem in captive snakes and o th e r reptiles, as w e ll. This case presents th e accidental ingestion and th e surgical rem oval o f an artificial pigeon egg fro m th e stomach o f a corn snake (Pantherophis g uttatus). Idegentest műtéti eltávolítása gabonasiklóból 363

12 MIKROBIOLOGIA Citoletális duzzasztó toxinok állatra és emberre patogén Escherichia coliban Irodalmi áttekintés 1 MAGYAR LAPJAI 2013/6 D. Sváb - I. Tóth: Cytolethal distending toxins in human and animal pathogenic Escherichia coli. Literature review Sváb Domonkos*, Tóth István MTA Agrártudom ányi Kutatóközpont Állatorvostudom ányi Intézete. Hungária krt. 21. H-1143 Budapest. * vmri.hu Összefoglalás. A citoletális duzzasztó (distendig) toxin (CDT) egyre g yakrabban kim u ta to tt és igen e lte rje d t, feh érje term észetű bakteriális to xin. A CDT-term elés gyakran jellem zi a különböző intestinalis és extrain testin alis kórképekből szárm azó em beri és állati ered etű Escherichia coli tö rzseket. M ivel a CDT egy viszonylag új toxincsaládot je le n t és kevés m agyar nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre, a szerzők jelen közlem ényükben á tte k in tik a CDT-term elő b aktériu m o k, elsősorban az E. coli tö rzsek já r v á n y ta n á t, a CDT sejtszintű hatásm echanizm usát, a patogenezisben já ts z o tt szerepét és a CDT elterjed tség én ek g en etikai h á tte ré t. Sum m ary. C ytoleth al distending toxins are w id espread bacterial p rotein toxins w hich are d etected w ith increasing frequency. CDT production is characteristic in Escherichia coli strains o f hum an and anim al origin, both fro m intestinal and extrain testin al infections. CDT is a relatively n ew fa m ily o f toxins, and th e re are v e ry fe w w orks on th e subject w ritte n in H ungarian. T herefo re in th e present w o rk th e authors sum m arize th e ep id em io lo g y o f CDT-producing bacteria w ith em phasis on E. coli strains, CDT's m ode o f action on th e cellular level, its role in pathogenesis and th e genetic background o f its d istribution. Citoletális duzzasztó toxinok 367

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók MAGYAR Established by Prof. В. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12 LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók SZARVASMARHA Két ellés közötti időszak BAROMFI Baromfikolera oktana KISÁLLAT Pseudomonas

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 257-320. oldal LAPJA 2013/5 V / SZARVASMARHA Újszülöttkori pancytopenia Nehézellés okai

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól A. И Л /1 N e m z e ti A g rá rs z a k ta n á c s a d á s i, 1 Л 1 А ^ 1 Х. Л г I Képzési és V idékfejlesztési Intézet (Hungarian Journal of) Animal Production ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARM ÁNYOZÁS 2014. 63.4

Részletesebben

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK DISEASES OF SELECTED ORGANS IN ZOO AND EXOTIC ANIMALS. INTEGUMENTARY, NEUROENDOCRINE

Részletesebben

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK REPRODUCTION BIOLOGY OF ZOO ANIMALS, CAPTIVE BREEDING PROGRAMMES Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága Fővárosi Állat- és Növénykert

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (4):139-186. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES DEPUTY EDITOR IN CHIEF Szûcs Miklós FÕSZERKESZTÕ EDITOR IN CHIEF Romics Imre SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 2. SZÁM 2014/2 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 2. SZÁM 2014/2 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

ÁLLATKERTI- ÉS KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK ALTATÁSA ÉS SEBÉSZETE

ÁLLATKERTI- ÉS KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK ALTATÁSA ÉS SEBÉSZETE ÁLLATKERTI- ÉS KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK ALTATÁSA ÉS SEBÉSZETE ANAESTHESIA AND SURGERY OF ZOO AND EXOTIC ANIMALS Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága Fővárosi Állat- és Növénykert Budapest,

Részletesebben

HÜLLŐK ÉS ALACSONYABBRENDŰ ÁLLATOK GYÓGYÁSZATA

HÜLLŐK ÉS ALACSONYABBRENDŰ ÁLLATOK GYÓGYÁSZATA HÜLLŐK ÉS ALACSONYABBRENDŰ ÁLLATOK GYÓGYÁSZATA MEDICAL MANAGEMENT OF REPTILES AND LOWER TAXA A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert közös konferenciája

Részletesebben

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2013; 1:1-248. ORVOSKÉPZÉS

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2013; 1:1-248. ORVOSKÉPZÉS FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FÕSZERKESZTÕK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Graduális képzés Matolcsy András matolcsy@korb1.sote.hu

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák!

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák! A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A Kedves Kollégák! A 2013. évi Kongresszus helyszíne immáron harmadjára is a jól bevált siófoki Hotel Azúr lesz, ahol

Részletesebben

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2012; S1:1-284. ORVOSKÉPZÉS

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2012; S1:1-284. ORVOSKÉPZÉS FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FÕSZERKESZTÕK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Graduális képzés Matolcsy András matolcsy@korb1.sote.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Fõszerkesztõ: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 3. SZÁM 2014/3 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 3. SZÁM 2014/3 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2012. jan. 16-19)

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2012. jan. 16-19) MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2012. jan. 16-19) KLINIKUMOK, GYÓGYSZERTAN, TOXIKOLÓGIA 2011. évi 38. füzet ELŐSZÓ Kedves Kolleganők és

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2004; 8 (3-4):123 234. Alapító elnök: FARSANG CSABA Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala), Gavril

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (2):41 82. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar HypertoniaTársaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar HypertoniaTársaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja 2002; 6 (1): 1 74. Szerkesztõbizottság társelnökei: Nagy Judit, Farsang Csaba Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala), Gavril Hercz (Toronto), Stevo Julius (Ann

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2001. Előszó 7. Tisztelt Olvasó! 9. Tudományos közlemények jegyzéke (impakt faktorral) 11

Tartalomjegyzék 2001. Előszó 7. Tisztelt Olvasó! 9. Tudományos közlemények jegyzéke (impakt faktorral) 11 Tartalomjegyzék Előszó 7 Tisztelt Olvasó! 9 Tudományos közlemények jegyzéke (impakt faktorral) 11 2001. Alotti N., Rőth E., Gombocz K., Kecskés G., Simon J., Wrana Gy., Papp L.: Oxidatív stressz a tüdőben

Részletesebben

ÁLLATKERTI- ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EMÉSZTŐSZERVI MEGBETEGEDÉSEI

ÁLLATKERTI- ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EMÉSZTŐSZERVI MEGBETEGEDÉSEI ÁLLATKERTI- ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EMÉSZTŐSZERVI MEGBETEGEDÉSEI GASTROINTESTINAL DISEASES OF ZOO AND EXOTIC ANIMALS A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK KLINIKUMOK, GYÓGYSZERTAN, TOXIKOLÓGIA ELŐSZÓ Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága, a

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós 2000. II. évfolyam 3. szám FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Dr. Futó Judit Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes

Részletesebben

Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre. Szerkesztőbizottság Editorial Board. Nemzetközi tanácsadó testület International advisory Board

Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre. Szerkesztőbizottság Editorial Board. Nemzetközi tanácsadó testület International advisory Board Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre Főszerkesztő-helyettes Deputy Editor in Chief Szűcs Miklós Főszerkesztő-helyettes Deputy Editor in Chief Szendrői Attila Szerkesztőbizottság Editorial Board Genetika,

Részletesebben

The role of HPV infection in evaluating ASCUS/LSIL cytology and following consation for CIN Zoltán Hernádi MD.

The role of HPV infection in evaluating ASCUS/LSIL cytology and following consation for CIN Zoltán Hernádi MD. NÔGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA Hungarian Journal of Gynecologic Oncology Official Journal of the Hungarian Society of Gynecologic Oncologists and the Hungarian Society of Cervical Pathology and Colposcopy Editor-in-Chief:

Részletesebben

ÉLELMISZER TUDOMÁNY TECHNOLÓGIA A MAGYAR ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI EGYESÜLET ÉS A NAIK ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET SZAKFOLYÓIRATA

ÉLELMISZER TUDOMÁNY TECHNOLÓGIA A MAGYAR ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI EGYESÜLET ÉS A NAIK ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET SZAKFOLYÓIRATA LXIX. évfolyam 2015. 1. szám ÉLELMISZER A MAGYAR ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI EGYESÜLET ÉS A NAIK ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET SZAKFOLYÓIRATA TUDOMÁNY TECHNOLÓGIA ÉTT A MAGYAR A MAGYAR ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI

Részletesebben

Előadáskivonatok és poszterek

Előadáskivonatok és poszterek Előadáskivonatok és poszterek Génprioritizálástól az oksági következtetésig Antal Péter Budapesti Műszaki Egyetem A jelölt gén asszociációs vizsgálatok után a teljes genom szélességű vizsgálatok lehetővé

Részletesebben