Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása"

Átírás

1 Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/71 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Az egyszerűsített eljárás ajánlati felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 9613/2008 CPV Kód: Ajánlatkérő: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Teljesítés helye: 1185 Budapest, Igló u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 1. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: ; On-line értesítés: AZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Postai cím: Igló utca Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1185 Ország: HU Címzett: Risnyovszki Gábor védelmi és biztonsági irodavezető Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 1

2 További információk a következő címen szerezhetők be: x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben): Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal x Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal x Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa Szolgáltatási kategória 23 A teljesítés helye: 1185 Budapest, Igló u NUTS-kód HU101 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya Megbízási szerződés a HungaroControl Zrt. biztonságtechnikai rendszerfelügyeletének és recepciós feladatainak ellátására. II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.5) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.6) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség 2

3 II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt beleértve) A HungaroControl Zrt. épületegyüttesében (ANS I-II) biztonságtechnikai rendszer-felügyeleti (3 formaruhás fő egyidejű jelenléte, az év minden napján, napi 24 órában) és recepciós tevékenység (2 fő formaruhás recepciós, az év minden napján 24 órában és 1 fő formaruhás recepciós munkanapokon tól között) ellátása. (vagyonvédelmi szolgálat váltásvezetője 1 fő aki a recepción 24 órás szolgálatot lát el.) A Kbt (2) d) pontja értelmében ajánlatkérő jelzi, hogy a jelenleg kivitelezés alatt álló ANS III. épület elkészülését követően további szolgáltatás igénybevételét tervezi. II.2.2) Ha ismert, ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés 2008/08/01 (év/hó/nap) befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Hibás teljesítési, valamint meghiúsulási kötbér a dokumentációban részletezettek szerint. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő az igénybevett szolgáltatások ellenértékét, az igazolt teljesítést követően számla ellenében 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki. Előleg fizetésére nincs mód. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ára. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és a Kbt. 66. (2) bekezdése, illetve a Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti szervezet: - akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn. 3

4 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó: - akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró ok áll fenn. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó: - akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn; - akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn. A Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i), valamint 61. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt kizáró okok a Kbt. 63. (1)-(7) bekezdései szerint igazolandók. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. A Kbt. 66. (1) a) pontja szerinti, az ajánlattevő, illetve - ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot - ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának valamennyi számlájára vonatkozó, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozata az alábbi tartalommal: Számlavezetés kezdő időpontja. A nyilatkozat kiadását megelőző 365 napban előfordult-e 10 napot meghaladó sorban állás? Vagy: 2. A Kbt. 66. (1) a) pontja szerinti, az ajánlattevő, illetve - ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot - ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szolgáltatói felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolata. 3. A Kbt. 66. (1) b) pontja szerinti, az ajánlattevő, illetve - ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot - ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a számviteli jogszabályok szerinti, az ajánlattételi határidőt megelőző három lezárt üzleti évéről (2005., 2006., 2007.) mérleg és eredmény-kimutatása. 4. A Kbt. 66. (1) c) pontja szerinti az utolsó három lezárt üzleti év (2005., 2006., 2007.) teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban az őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó forgalmáról szóló nyilatkozatot. A Kbt. 66. (2) bekezdése szerinti szervezetek igénybevétele esetében ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az adott szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 66. (2) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni köteles. A pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelményeket ajánlattevőnek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozónak külön-külön kell igazolnia. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 1. Alkalmas az ajánlattevő, illetve - ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot - ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozója, ha a számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat szerint a számláján a pénzintézeti nyilatkozat kiállítása napját megelőző egy évben (365 nap) nem volt 10 napot meghaladó lejárt határidejű sorban állás. Vagy: 2. Alkalmas az ajánlattevő, illetve - ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot - ajánlattevők, ha rendelkezik a közbeszerzés tárgyára vonatkozó legalább 100 millió Ft/káresemény, éves szinten 350 millió Ft összegű szolgáltatói felelősségbiztosítással. Továbbá alkalmas a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó, ha rendelkezik a 4

5 közbeszerzés tárgyára vonatkozó legalább 30 millió Ft/káresemény, éves szinten 80 millió ft összegű szolgáltatói felelősségbiztosítással. 3. Alkalmas az ajánlattevő, illetve - ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot - ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozója, ha az ajánlattételi határidőt megelőző három lezárt üzleti évéről (2005., 2006., 2007.) készült mérleg szerinti eredménye mind három évben nullánál nagyobb pozitív értéket mutat. 4. Alkalmas az ajánlattevő, illetve - ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot - ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozója, ha az utolsó három lezárt üzleti év (2005., 2006., 2007.) átlaga tekintetében rendelkezik évi nettó 100 millió Ft teljes forgalommal, valamint rendelkezik évi nettó 30 millió Ft őrzésvédelmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó árbevétellel. A pénzügyi, gazdasági alkalmassági szempontnak ajánlattevőnek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozónak külön-külön kell megfelelnie. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. A Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja szerint az elmúlt három évben (2005., 2006., 2007.) végzett legjelentősebb őrzés-védelmi és portaszolgálati szolgáltatásainak ismertetését, megadva a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét, az ellenszolgáltatás összegét, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot, a szolgáltatás mennyiségére utaló óraszámot, valamint a Kbt. 68. (1) bekezdése szerinti referenciaigazolás egyszerű másolatával szükséges igazolni. 2. A Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatását, képzettségük, gyakorlatuk ismertetését, aláírt szakmai önéletrajzukat, a személy és vagyonőri jogosultságot igazoló dokumentumok, (igazolvány, kamarai igazolás a tagságról) tekintetében a végzettséget igazoló okiratok másolati példányának csatolásával. (2005. évi CXXXIII. törvény alapján) A szakemberek nyelvtudását ajánlattevőnek adott szakember által aláírt nyilatkozatával kell igazolnia. 3. A Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, minőség ellenőrzésért, illetve teljesítésért felelős szakember bemutatását, képzettségének, gyakorlatának ismertetését, aláírt szakmai önéletrajzának, végzettségüket igazoló dokumentumok (igazolvány, kamarai igazolás a tagságról) másolati példányának csatolásával (2005. évi CXXXIII. törvény alapján). 4. A Kbt. 67. (3) bekezdés f) pontja alapján ajánlattevő minőségbiztosítási tanúsítványának egyszerű másolatának csatolásával, vagy minőségbiztosítás érdekében tett minőségbiztosítási intézkedéseinek bemutatásával [Kbt. 68. (4) bekezdése]. 5. A Kbt. 67. (3) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt kimutatás csatolása arról, hogy az elmúlt három évben mennyi volt az éves átlagos statisztikai állományi létszám. 6. A Kbt (4) bekezdése alapján az Észak-atlanti Szerződés Szervezete biztonsági beruházási programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Kormányrendelet alapján kiadott Minősített NATO-beszállításra alkalmas határozat egyszerű másolati példányának csatolásával, valamint a NATO AQAP minőségirányítási rendszer tanúsításának egyszerű másolati példányának csatolásával vagy azzal egyenértékű 5

6 igazolások, tanúsítványok egyszerű másolatának csatolásával. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmas az ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozója, ha: 1. Rendelkezik az utolsó három évben (2005., 2006., 2007.)évente legalább két, minimum 24 hónapon át tartó megbízással, mely megbízás stratégiai, különleges és veszélyes objektumok vagyonvédelmi feladataira vonatkozott (referencia). 2. Rendelkezik legalább négy fő személy- és vagyonőrrel, akik minimum 5 év személy- és vagyonőrként szerzett gyakorlattal rendelkeznek, mely gyakorlatból legalább 2 évet irodaházak őrzése során (recepciós feladatokat is ellátva) szereztek, rendelkeznek repülőtéri biztonsági ellenőri és röntgengépkezelői vizsgával, ismerik és készségszinten használják a Microsoft Windows és Office programcsomagokat, továbbá szakmai gyakorlatuk során kezeltek már komplex biztonságvédelmi rendszert (behatolás jelző, tűzjelző, videó megfigyelő rendszert). A személy- és vagyonőrök közül legalább 2 főnek társalgási szintű angolnyelv-tudással kell rendelkeznie. 3. Rendelkezik két fő felsőfokú biztonságszervező, vagy magánnyomozó képzettségű szakemberrel, akik minimum 5 éves személyzetirányítási, munkaszervezési gyakorlatot szereztek személy- és vagyonvédelemmel foglalkozó cégeknél, szakmai gyakorlatuk során kezeltek már komplex biztonságvédelmi rendszert (behatolás jelző, tűzjelző, videó megfigyelő rendszert). Rendelkezik továbbá 2 fő légiközlekedés-védelmi tiszti felsőfokú szakképesítésű szakemberrel, akik rendelkeznek repülőtéri őrzés-védelemben 3 éves gyakorlattal. 4. Rendelkezik ISO 9001:2001 minőségbiztosítási rendszer alkalmazását igazoló tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű más minőségbiztosítási rendszerrel, vagy ha a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedése leírásával bizonyítja, hogy az őrzés és vagyonvédelmi tevékenysége megfelelő. 5. Az előző három évben (2005., 2006., 2007.) rendelkezik legalább évente átlagosan 50 fő statisztikai állományi létszámmal. 6. Rendelkezik az Észak-atlanti Szerződés Szervezete biztonsági beruházási programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Kormányrendelet alapján kiadott Minősített NATO-beszállításra alkalmas határozat egyszerű másolati példányának csatolásával, valamint NATO AQAP minőségirányítási rendszer tanúsításának egyszerű másolati példányának csatolásával vagy azzal egyenértékű tanúsítványok egyszerű másolatának csatolásával. Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt. 67. (4) bekezdése alapján is megfelelhet. Ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója az alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhet. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett műhelyek számára fenntartott? nem III. 3) különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: évi CXXXIII. törvény /2003. (IV. 18) BM rendelet III.3.2) 6

7 A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás típusa IV.1.1) Az eljárás típusa Tárgyalásos x Tárgyalás nélküli IV.1.2.) Az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény melyik fejezetet szerint jár el? IV. fejezet x V. fejezet VI. fejezet VII. fejezet IV.1.3.) Megjelöli-e az ajánlatkérő azokat, akiket ajánlattételre fel kíván hívni? NEM x IGEN (ha igen, a részletes információkat a Kiegészítő információk körében kell megadni) IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok alapján IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a KÉ-ben: Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a KÉ-ben: IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2008/07/11 (év/hó/nap ) Időpont: 10 óra 7

8 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (számokkal): bruttó ,- Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevők a dokumentációt az ajánlattételi határidő lejártáig (munkanapokon óra között, valamint az ajánlattételi határidő utolsó napján óra között) bruttó ,- Ft összeg ellenében személyesen, vagy meghatalmazott által vehetik át. A vételár megfizetése a telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján a 1185 Budapest, Igló utca szám alatti pénztárban készpénzfizetéssel (pénztár nyitva tartása: 9:00-13:30 óráig), valamint a BNP PARIBAS Magyarországi fióktelepén vezetett számú számlára történő átutalással is teljesíthető. (SWIFT kód: BNPAHUHX, IBAN szám: HU61). A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció átadása - készpénzfizetés esetén a befizetési bizonylat, átutalás esetén, az összeg bankszámlán történő megjelenését követően vehető át az A. mellékletben megjelölt címen, a III. emelet 428. szobában. Ha ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül ennek eleget tesz, feltéve, hogy a dokumentáció ellenértékét megfizették. Ajánlatkérő kinyilvánítja, hogy a dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel előfeltétele és a megvásárolt dokumentáció másra nem ruházható át. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2008/07/11 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2008/07/11 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra Helyszín: 1185 Budapest, Igló u ANS II. épület Sopron nevű tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdés szerinti személyek. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) 8

9 a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: VI.3) További információk (adott esetben) VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Ajánlatkérő a hiánypótlást akár több alkalommal biztosítja. A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre Teljes körben. VI.3.2.) Az eredményhirdetés időpontja július óra VI.3.3.) A szerződéskötés tervezett időpontja július 29. VI.3.4.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) Az első tárgyalás feladata a benyújtott ajánlatban szereplő szolgáltatás megfelelőségének, és a szerződés egyéb feltételeinek áttekintése, pontosítása. A tárgyalás eredményéről és az elhangzott nyilatkozatokról jegyzőkönyv készül, melyet az ajánlatkérő és az ajánlattevők kijelölt képviselői hitelesítik. Az ajánlatkérő az áralku és az egyéb feltételek igény szerinti módosításának, valamint a további tárgyalások megtartásának a lehetőségét fenntartja. A második tárgyalási forduló tartásáról (szükség esetén) az ajánlatkérő az első tárgyaláson tájékoztatja az ajánlattevőket. A második forduló időpontját a felek az első fordulón határozzák meg. Ajánlatkérő ajánlattevőkkel közösen tárgyal. Az első tárgyalás időpontja: július óra. VI ) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? igen VI ) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk VI ) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: VI ) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja avi.3.6.1) szerinti ponthatárok közötti pontszámot VI.3.7.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen VI.3.8.) Meg kell jelölni az ajánlatban a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat? igen 9

10 b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül? igen VI.3.9.) Egyéb információk: 1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát felhívás feltételeinek elfogadására, a szerződéses feltételek alapján megkötendő szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére a Kbt. 70. (1) bekezdése szerint. 2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattevők esetén nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, valamint a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket szabályozó, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes jogú meghatalmazását tartalmazó, megállapodásukat. 3) Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja be azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot aki(k) az ajánlatot aláírja (aláírják), közjegyző által hitelesített másolati formában. 4) Amennyiben ajánlattevőnek vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójának még el nem bírált módosítási kérelme van a cégbíróságon, úgy ezen érkeztetett kérelem egyszerű másolatát is köteles ajánlata részeként benyújtani. 5) Az ajánlat benyújtásának feltétele, hogy az ajánlattevő ,- HUF összegű, azaz kettőmillió forint ajánlati biztosítékot teljesítsen ajánlatkérőnek a BNP Paribas Banknál vezetett IV.3.3) pont szerinti számlájára történő átutalással, feltétlen, az alapjogviszony vizsgálata nélkül első felszólításra fizetendő bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. A bankgaranciának az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően ig kell érvényesnek lennie. 6) Az ajánlat benyújtása: az ajánlatok benyújtásának címe: 1185 Budapest, Igló u Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, négy példányban (egy eredeti és három, az eredetivel mindenben azonos tartalmú másolati példány), roncsolásmentesen, nem bontható kötésben, minden tartalommal bíró oldalán folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban, a Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása és Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel! magyar nyelvű felirat csomagoláson való feltüntetésével kell benyújtani. 7) Ajánlatkérő a szerződést az eljárás nyertesével köti meg, az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és az ajánlatban közöltek szerint. Ha ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést. VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2008/06/18 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: 10

11 Postai irányítószám: Ország: Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető Hivatalos név: HungaroControl Zrt. Postai cím: Igló u Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1185 Ország: Magyarország Címzett: Bélavári Orsolya közbeszerzési szakreferens Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat be kell nyújtani Hivatalos név: HungaroControl Zrt. Postai cím: Igló u Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1185 Ország: Magyarország Címzett: Bélavári Orsolya közbeszerzési szakreferens Telefon: Fax: Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás 1) A rész meghatározása 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: Kiegészítő szójegyzék 11

12 További tárgyak: 3) Mennyiség vagy érték 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információ a részekről 12

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Közzététel dátuma: 19.08.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 05.09.2011 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9.

Nyertes ajánlattevő: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és 9. Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 58 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, V.ker. Aranykéz u. 5 Budapest, VI.ker. Váci u. 8. és

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 65 Ajánlatkérő: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Budapest

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 19 száma: Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi Frigyes u. 12. Város/Község: Nyíregyháza

Részletesebben