Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp SÜRGŐSSÉGI ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS POLGÁRI ÜGYEKBEN* WOPERA ZSUZSA"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 745-692 SÜRGŐSSÉGI ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS POLGÁRI ÜGYEKBEN* WOPERA ZSUZSA""

Átírás

1 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp SÜRGŐSSÉGI ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS POLGÁRI ÜGYEKBEN* WOPERA ZSUZSA" Bevezető megjegyzések Az Európai Közösségek Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) több évtizedes működésének tükrében - meglátásom szerint - helytálló az a megállapítást, mely szerint a Bírósága előtti eljárások közül, mind mennyiségileg, mind minőségileg az előzetes döntéshozatali eljárások a legjelentősebbek; előzetes döntéshozatali eljárásai során fogalmazta meg a Bíróság a legfontosabb jogelveket ig a tagállamoktól a Bírósághoz érkező előzetes döntés iránti kérelmek száma megközelítette a 6000-et ben a Bíróságra érkezett 580 ügy közül 265 volt az előzetes döntés iránti kérelem, 3 tehát az összes kérelem, kereset 45%-a. Ez a legmagasabb szám a Bíróság eddigi történetében. 4 A fenti adatok ismeretében joggal vetődik fel a kérdés, vajon mi indokolta március l-jétől egy új eljárástípus, a sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás bevezetését, mellyel kibővült az Európai Közösségek Bírósága előtti eljárások palettája? Ez az elhatározás, mely egy közel kétéves * A tanulmány az OTKA K sz. kutatásának keretei között készült. ** DR. WOPERA ZSUZSA intézetigazgató egyetemi docens Miskolci Egyetem ÁJK, Európai és Nemzetközi Jogi Intézet 3515 Miskolc-Egyetemváros A témának jelentős nemzetközi és hazai szakirodalma van. Utóbbira példa Blutman László: EU-jog a tárgyalóteremben - az előzetes döntéshozatal, KJK-Kerszöv Kiadó, Budapest, Osztovits András: Az előzetes döntéshozatali eljárás legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdései, KJK-Kerszöv Kiadó, Budapest, Ld. Európai Közösségek Bíróságának évi Éves jelentése" 3 Magyarországról május l-jétől májusáig 13. előzetes döntés iránti kérelem érkezett (ezzel messze a legaktívabbak vagyunk a 2004-ben csatlakozott 10 állam között), melyből 9 zárult le, a további 4 folyamatban van. Adat: Lekérdezés dátuma: május 8. 4 Ld. Európai Közösségek Bíróságának évi Éves jelentése"

2 746 Wopera Zsuzsa döntés-előkészítés eredménye, 5 szükségessé tette a Bíróság Alapokmányának és Eljárási Szabályzatának módosítását, mely december 20-án a 2008/79/EK Tanácsi határozattal meg is történt. 6 A Bíróság tehát már 2006-ban érzékelte, hogy az Amszterdami Szerződéssel kiemelt jelentőségűvé tett szabadság, biztonság és jog térségének megteremtése érdekében megindult dinamikus jogalkotási munka eredménye lassan beérik, és a Bíróság nehéz helyzetbe fog kerülni, ha megindulnak a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén mára elfogadott normák értelmezésére vonatkozó előzetes döntés iránti eljárások. Ez mára, az érintett területen 2000-től 10 rendeletet, 1 határozatot és 1 irányelvet jelent. 7 5 A Bíróság szeptember 25-én küldte meg első vitairatát e tárgyban a Tanácsnak, A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségére vonatkozó előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekben a Bíróság gyors döntését lehetővé tévő eljárásról szóló vitairat" címmel. Ebben a Bíróság még két lehetséges opciót dolgozott ki a sürgősségi eljárásra /79/EK a Tanács határozata (2007. december 20.) a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv módosításáról, Hivatalos Lap L 024, 29/01/ o. 7 - A Tanács 44/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról; A Tanács 2201/2003/EK rendelete a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; - A Tanács 1346/2000/EK rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról; A Tanács 1348/2000/EK rendelete a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről; - A Tanács 1206/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről; - Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról; - Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és a bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről és az 1348/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról; - Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről; Az Európai Parlament és a Tanács 864/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról ( Róma II.") - A Tanács 2001/470/EK határozata (2001. május 28.) az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról polgári és kereskedelmi ügyekben;

3 Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás polgári ügyekben 747 Koen Lenaerts, a Bíróság bírája 2006-ban külön kitért arra, hogy a polgári ügyekben született számos közösségi norma vonatkozásában (pl. Brüsszel II. rendeletnek a szülői felelősségre vonatkozó szakaszait tekintve, a fizetésképtelenségi, kézbesítési rendeletek esetében) az előzetes döntéshozatali eljárás akkor - hatályos szabályai és gyakorlata nem lesz tartható, ha a hatékony jogvédelem követelményét szem előtt tartjuk, és nem elsősorban a kérelmek nagy száma, hanem az ügyek sürgős jellege miatt. 8 Neki, mint a téma egyik nagy nemzetközi szakértőjének, 9 igaza lett januárjában maga a Bíróság indítványozta az EK Szerződés IV címe alá tartozó Vízumok, menekültügy, bevándorlás és a személyek szabad mozgására vonatkozó egyéb politikák" területéről benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek elbírálására egy speciális sürgősségi eljárás bevezetését, tekintettel arra, hogy ezekben az eljárásokban, ahol sok esetben valóban sürgősen kell dönteni (pl. gyermekelhelyezés, szülői felelősséggel kapcsolatos kérdések) nem engedhető meg a nemzeti eljárás átlagosan 1,5 évre történő felfüggesztése, és addig a jogvita esetlegesen ideiglenes intézkedéssel való rendezése. Ennél még égetőbb lehet a helyzet az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alá tartozó ügyekben, a büntető ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén, ahol a szabadságmegvonással járó intézkedések még kevésbé engedik meg az eljárások ilyen mértékű elhúzódását, az előzetes döntésre utalás miatt. A büntető ügyek kérdésére a tanulmány a továbbiakban nem kíván kitérni. 1. A sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás bevezetését igazoló okok Érdemes először felidézni azokat az eljárási szakaszokat, amelyek a Bíróság Alapokmánya és Eljárási Szabályzata szerint a rendes előzetes döntéshozatali eljárást jellemzik: a nemzeti bíróság benyújtja az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet; az előzetes döntéshozatalra utaló határozatnak az Unió valamennyi hivatalos nyelvére történő lefordítása; A Tanács 2003/8/EK irányelve (2003. január 27.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról novemberében hivatalos tanulmányúton vettem részt az Európai Közösségek Bíróságán, a fent idézett megállapítás a bíró úrral folytatott konzultáción hangzott el. 9 Ld. pl. Koen Lenaerts, Piet van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, Sweeet and Maxwell, Thomson, 2005.

4 748 Wopera Zsuzsa az előzetes döntéshozatalra utaló határozatnak a felek, a tagállamok, valamint az Alapokmány 23. cikkében említett intézmények és államok részére történő kézbesítése; a tagállamok részére történő kézbesítéskor csatolják a határozatnak az adott állam saját nyelvére való fordítását; az írásbeli észrevételeknek a kézbesítés címzettjei által kéthónapos határidőn (amely a távolságra tekintettel tíznapos átalány-határidővel meghosszabbodik) belül történő előterjesztése; az előterjesztett észrevételeknek az eljárás nyelvére és a tanácskozás nyelvére történő lefordítása; az előterjesztett észrevételeknek - adott esetben azok fordításával együtt - a felek, a tagállamok, valamint az Alapokmány 23. cikkében említett intézmények és államok részére történő kézbesítése; e kézbesítéstől számított háromhetes határidőn (amely a távolságra tekintettel tíznapos átalány-határidővel meghosszabbodik) belül terjeszthető elő tárgyalás tartása iránti kérelem', az ügynek a Bíróság Altalános Ertekezlete által, az előadó bíró előzetes jelentése alapján való megvizsgálása, és valamely ítélkező testület elé utalása', tárgyalás, hacsak a Bíróság kérelem hiányában nem dönt annak mellőzéséről: az előadó bíró tárgyalásra készített jelentését előzetesen kézbesítik a feleknek és a fent említett többi érdekeltnek; a főtanácsnok indítványa ismertetésére szolgáló tárgyalás, hacsak a Bíróság nem döntött úgy, hogy az ügyben a főtanácsnok indítványa nélkül határoz; az ítélkező testület tanácskozása az ügyről', a tanácskozás eredményeként elkészített szövegnek az eljárás nyelvére és a többi nyelvre történő lefordítása', az ítélet kihirdetése. 10 A rendes előzetes döntéshozatali eljárás időtartama 2007-ben 19,3 hónap" volt, melyből jelentős időt tesz ki az előzetes döntés iránti kérelem, az észrevételek és az eljárás során keletkező további iratok valamennyi hivatalos nyelvre történő lefordítása. Az eljárás írásbeli szakasza átlagosan 6 hónap és 1 év között zárul le. 10 Az ítélet szövegének véglegesítése, valamennyi hivatalos nyelvre történő lefordítása és az ítélet kihirdetése között átlagosan 1,5-2 hónap telik el. 11 Ld. Európai Közösségek Bíróságának évi Éves jelentése"

5 Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás polgári ügyekben Miért nem alkalmas az ügyek gyors elintézésére az Eljárási Szabályzat szerint eddig is rendelkezésre álló gyorsított eljárás? Az Eljárási Szabályzat 104a. cikkének alapján lehetőség van gyorsított előzetes döntéshozatali eljárás alkalmazására, ha a nemzeti bíróság ezt kéri, és ha a felhozott körülmények alátámasztják az előzetes döntéshozatalra utalt ügy rendkívüli sürgősségét. Az e rendelkezésben meghatározott eljárás a következő pontokon tér el a rendes eljárástól: az írásbeli észrevételek előterjesztésére nyitva álló határidőt a Bíróság elnöke határozza meg; ez a határidő azonban nem lehet 15 napnál (amely a távolságra tekintettel tíznapos átalány-határidővel meghosszabbodik) rövidebb; tárgyalás tartása kötelező, amelynek határnapját már az előzetes döntéshozatalra utaló határozat kézbesítésekor kitűzik; a főtanácsnok nem ismertet alakszerű indítványt, hanem zárt ülésen hallgatják meg. E három eltéréstől eltekintve a gyorsított eljárást ugyanazok a szakaszok alkotják, mint a rendes eljárást, és az eljárás lényeges felgyorsítását csupán az eredményezi, hogy az eljárás minden szakaszában abszolút elsőbbséget biztosítanak a szóban forgó ügy elbírálásának. Az eljárás felgyorsítása így csak a többi folyamatban lévő ügy kárára biztosítható. Emiatt a gyorsított eljárást igen óvatosan alkalmazták, és csupán egyetlen alkalommal folytattak le e szabályok szerint előzetes döntéshozatali eljárást: a C-189/01. sz. Jippes-ügyben. 12 A Bíróság a megoldást egy olyan előzetes döntéshozatali eljárás megteremtésében látta, mely egyszerűsíti és lerövidíti az eljárás egyes fázisait. 3. A sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás alkalmazásának feltételei, az eljárás tárgyi hatálya Az előzetes döntés iránti kérelem kizárólag az EKSz IV címe ( cikk) és az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe ( cikk) alatt elfogadott közösségi aktusokra vonatkozhat, ahol e normákban garantált jogok védelmének 12 Ebben a mezőgazdasági ügyben a Bíróságnak a háziállatokat érintő száj- és körömfájással kapcsolatos ügyben kellett állást foglalnia két közösségi norma érvényességéről, ahol az ügy tárgya és körülményei indokolták a rendkívül gyors döntést igénylő eljárást. EBHT 2001., o.

6 750 Wopera Zsuzsa biztosításában bekövetkező késedelem az érintett személyeknek súlyos és helyrehozhatatlan kárt okozhatna. 4. Az ítélkező testület A Bíróság 1 éves időtartamra kijelöl egy 5 bíróból álló különtanácsot, 13 amely a sürgősségi eljárásokban eljár. Ha azonban a felvetett kérdések kevéssé összetettek, nem zárható ki, hogy a határozatot a különtanács három bíróval eljárva hozza meg. Ez az összetétel a Bíróság tagjainak szinte folyamatos jelenlétét feltételezi. Ha az e tanácsba való tartozás az érintett bírák számára - az általuk elbírálandó ügyek sürgőssége miatt- nagyobb munkaterhet és a jelenléti kötelezettség igen megterhelő voltát eredményezné, rotációs rendszert kell bevezetni. Ez indokolja az egyéves időtartamra történő kijelölést. Ha az ezen új eljárással érintett ügyek száma megköveteli, a Bíróság további, öt bíróból álló tanácsokat is kijelölhet ezen ügyek elbírálására. Az Eljárási Szabályzat idézett tartalmú módosítása azért érdekes, mert ez egyértelműen szakosodást, specializációt jelent, ami a Bíróság eddigi ítélkező tevékenységére nem volt jellemző! A tanácsok összetételét közzé kell tenni a Hivatalos Lapban. (Elképzelhető, hogy évek múlva ez is olyan különbírósággá, szakbírósággá növi ki magát, mint a Közszolgálati Törvényszék, vagy a tervezett közösségi védjegyekre szakosodott bíróság - lehetséges jövőkép!) A bírák feladatai megegyeznek a rendes" előzetes döntéshozatali eljárás bíróinak teendőivel, van előadó bíró, az eljárásban részt vehet főtanácsnok. (Itt, meglátásom szerint kevésbé lesz jellemző a főtanácsnoki részvétel. Szemléletes adat, hogy a 2007-ben kihirdetett ítéletek 43%-át is főtanácsnoki indítvány mellőzésével hozták.) Az eljárás sajátosságai A sürgősségi elbírálásnak, mind kérelemre, mind hivatalból helye van. Főszabály szerint a kérdést előteijesztő nemzeti bíróságnak kell indokolt kérelemmel indítványozni, és a sürgősség fennállását alátámasztó jogi és ténybeli körülményeket megjelölni, 15 pl. azt, ha a nemzeti vagy közösségi jogi 13 Bíróság Eljárási Szabályzatának 9. cikke Ld. Európai Közösségek Bíróságának évi Éves jelentése" 2. o Bíróság Eljárási Szabályzatának 104.b. cikke.

7 Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás polgári ügyekben 751 szabályozásban a határozathozatal tekintetében jogvesztő határidők állnak fenn, vagy ha a feltett kérdésekre vonatkozó esetleges határozathozatali késlekedés az érintett személyre nézve súlyos következményekkel jáma. Amikor a kérdést előterjesztő bíróság kérelmezi a sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás lefolytatását, köteles: a) a tényállást, valamint a nemzeti jogi hátteret és a vonatkozó közösségi jogi normákat pontosan meghatározni, b) az adott ügyben irányadó határidőket és azok jogalapját megjelölni, különösen akkor, ha azok alkotmányi szintű nemzeti rendelkezéseken alapulnak, c) e határidők be nem tartásának következményeit megjelölni. A kijelölt tanács azon döntésének megkönnyítése érdekében, hogy szükség van-e a sürgősségi eljárás megindítására, vagy sem, illetve ezen eljárás alkalmazása esetén a lehető leghasznosabb (írásbeli vagy szóbeli) észrevételek benyújtásának elősegítése érdekében, a nemzeti bíróság - amennyiben azt a székhelye szerinti tagállam szabályozása lehetővé teszi - javaslatot tehet a feltett kérdésekre szerinte adandó válaszra. Kivételesen a Bíróság hivatalból is elrendelheti a sürgősségi eljárást, ha a nemzeti bíróság nem nyújtott be sürgősségi eljárás alkalmazása iránti kérelmet, de a Bíróság elnöke úgy ítéli meg, hogy ezt az eljárást kell alkalmazni, és felkéri a kijelölt tanácsot a hivatalból történő alkalmazás lehetőségének megvizsgálására. E közlésre közvetlenül az elnök felkérését követően kerül sor. 16 A Bíróság határozattal dönt a sürgősségi eljárásban történő elbírálásról, vagy annak megtagadásáról, melyről tájékoztatja a nemzeti bíróság előtti eljárás feleit, és a bíróság székhelye szerinti tagállamot is. A határozat annak kézbesítésétől kezdve azonnal joghatással bír az alapeljárás vonatkozásában. 6. Az írásbeli szakasz Az eljárás írásbeli szakasza jelentősen lerövidül, tekintettel arra, hogy abban csak: a nemzeti bíróság előtti felek, a kérdést előterjesztő bíróság székhelye szerinti tagállam, 16 Bíróság Eljárási Szabályzatának 104.b cikke és a Bíróság Tájékoztatója a nemzeti bíróságok által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásról, és annak kiegészítése a szabadság, biztonság és a jog érvényesülésének térségére vonatkozó előzetes döntéshozatalra utalásra alkalmazandó sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás hatálybalépése következtébe, HL 2008., 3.8. C64/1.

8 752 Wopera Zsuzsa a Bizottság, esetleg más közösségi szerv (Tanács vagy Európai Parlament, melynek jogi aktusára vonatkozik az előzetes döntés iránti kérelem) vehet részt és tehet írásbeli észrevételt szoros határidőn belül. Ez igen lényeges eltérés, hiszen az előzetes döntéshozatali eljárás általános szabályai szerint, ahogyan azt a korábbiakban jeleztük, a kérdés Hivatalos Lapban való megjelenését követő 2 hónapon belül bármely tagállam, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó nem EU tagállam is tehet észrevételt. A határidők annyira szorosak, hogy már a sürgősségi eljárásra utalásról szóló határozatban fel kell hívni a feleket arra, hogy a határozatban megjelölt jogkérdésekre nyilatkozzanak, és a tanács meghatározhatja annak maximális terjedelmét is. Az esetleges írásbeli észrevételek előterjesztésére rendelkezésre álló határidőt a tanács állapítja meg, mégpedig az ügy sürgősségének és összetettségének fényében. Az észrevételek megtételére minimum 10 munkanapos határidőt kell tűzni. 17 Kivételesen sürgős esetben a tanács úgy is határozhat, hogy mellőzi az eljárás írásbeli szakaszát,' 8 és az előzetes kérdést csak szóbeli tárgyaláson bírálja el, ha álláspontja szerint az ügy különleges körülményei vagy jogi háttere megköveteli, hogy a Bíróság a sürgősségi eljárás alkalmazásából következőnél is rövidebb határidőn belül határozzon. Ily módon megszűnnek az írásbeli észrevételek előterjesztésével és a Bíróság munkanyelvére való fordításukkal kapcsolatos korlátok is. 7. A szóbeli szakasz Amint rendelkezésre áll az előzetes döntéshozatalra utalás fordítása valamennyi hivatalos nyelven, ezt az eljárás nyelvén és saját nyelvükön a hagyományos módon közlik az Alapokmány 23. cikke szerinti egyéb érdekeltekkel, mellékelve hozzá a Bírósághoz előterjesztett írásbeli észrevételeket, a Bíróság munkanyelvére való fordításukkal együtt. Ezen érdekeltek így a tárgyaláson való részvételük esetleges hasznosságának mérlegelését lehetővé tévő, kellően részletes írásos anyaggal rendelkeznek. A tárgyalási határnapot egyidejűleg közlik valamennyi féllel és az Alapokmány 23. cikke szerinti érdekeltekkel, és azt a kijelölt tanács az ügy sürgősségének és összetettségének függvényében tűzi ki. 17 Tanácsi Nyilatkozat a sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárásról. HL 2008, o. 18 Bíróság Eljárási Szabályzatának 104.b cikke.

9 Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás polgári ügyekben 753 Az eljárás szóbeli szakaszában tehát nem érvényesül az írásbeli szakra jellemző szigorú korlátozás, itt már részt vehetnek az Alapokmány 23. cikke szerinti felek, és ez alkalmat biztosít számukra a benyújtott írásbeli észrevételekre vonatkozó álláspontjuk kifejtésére, de fontos követelmény, hogy a szóbeli eljárást is hozzá kell igazítani a sürgősségi eljárás igényeihez. A Bíróság ezek után hozza meg döntését. Az eljárást 3 hónapon belül le kell zárni, Az eljárást gyorsító egyéb eszközök Jelentős szerephez jut a sürgősségi eljárásban az elektronikus úton történő ügyintézés, elsősorban útján, esetleg faxon, így valamennyi, az eljárásban érdekelt személy, a felek képviselőinek elektronikus elérhetőségét is meg kell adni. 20 Az iratok eredeti példányait ugyanakkor a legrövidebb időn belül meg kell küldeni a Bíróság Hivatalának Az előzetes döntéshozatali eljárás egyes típusainak összehasonlítása 22 Rendes előzetes döntéshozatali eljárás Gyorsított előzetes döntéshozatali eljárás (az ESZ 104a. cikke) Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás (az ESZ 104b. cikke) Az eljárás alkalmazásának feltételei A Bíróság ezen eljárás szerint határoz, miután megállapította, hogy hatáskörrel rendelkezik az ügy Ahhoz, hogy ezt az eljárást alkalmazzák, a nemzeti bíróságnak elő kell adnia a rendkívüli Az eljárás alkalmazásáról a Bíróság dönt, főszabály szerint a kérdést előterjesztő nemzeti bíróság kérelme alapján. Akkor alkalmazzák ezt az 19 Tanácsi Nyilatkozat a sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárásról. HL o. 20 A Bíróság Tájékoztatója a nemzeti bíróságok által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásról, és annak kiegészítése a szabadság, biztonság és a jog érvényesülésének térségére vonatkozó előzetes döntéshozatalra utalásra alkalmazandó sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás hatálybalépése következtébe, HL C64/1. 21 Bíróság Eljárási Szabályzatának 104.b cikke Az összehasonlító táblázat a Bíróság 2006 decemberében készített előkészítő anyagának alapulvételével készült. (Kézirat.)

10 754 Wopera Zsuzsa elbírálására és a kérdések elfogadhatóak. sürgősséget alátámasztó körülményeket. Akkor sem automatikus az eljárás alkalmazása, ha fennáll a fenti helyzet: az a Bíróság elnökének, az előadó bíró javaslata alapján és a főtanácsnok meghallgatását követően hozott határozatától fíigg. eljárást, ha az alapügy az alábbi tárgyköröket érinti: 1) EK Szerződés IV. címe ( cikk) alá tartozó polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés. 2) EU Szerződés VI. címe ( cikk) alá tartozó, a büntető ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén. E feltételek fennállásának vizsgálatát a Bíróság különtanácsa végzi, és a sürgősségi eljárás alkalmazásáról is ez a tanács dönt. Ha a tanács úgy határoz, hogy az ügyet nem sürgősségi eljárásban bírálja el, a Bíróság elnöke újra kioszthatja az ügyet valamely más tanácsba beosztott bírónak. A Hivatal általi értesítés az ügyről és annak kiosztása az előadó bírónak A Bíróság elnökének értesítése az ügyről, és annak a Bíróság elnöke általi rendes kiosztása az előadó bírónak. A Bíróság elnökének értesítése az ügyről, és annak a Bíróság elnöke általi rendes kiosztása az előadó bírónak abból a célból, hogy az elnök az előadó bíró javaslata alapján határozni tudjon a gyorsított eljárás iránti kérelem tárgyában. Az ügyről való értesítés, és annak kiosztása az előadó bírónak, aki a különtanács tagja, abból a célból, hogy a különtanács az előadó bíró javaslata alapján határozni tudjon a sürgősségi eljárás iránti kérelem tárgyában.

11 Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás polgári ügyekben 755 Az előzetes Az előzetes Az előzetes Az előzetes döntéshozatal döntéshozat döntéshozatal iránti döntéshozatal iránti iránti kérelmet csak a al iránti kérelmet valamennyi kérelmet Bíróság munkanyelvére kérelem hivatalos nyelvre valamennyi fordítják le (francia). lefordítása lefordítják (főszabály hivatalos nyelvre szerint egy hónapos határidőn belül). lefordítják, de e fordításnak elsőbbséget biztosítanak abból a célból, hogy hamarabb rendelkezésre álljon. Az előzetes Amikor az előzetes Ugyanaz az elv. Az Az előzetes döntéshozatal döntéshozat döntéshozatal iránti előzetes iránti kérelmet (az eljárás al iránti kérelem valamennyi döntéshozatal iránti nyelvén) csupán a kérelem fordítása elkészült, kérelem kézbesítése következő felek részére kézbesítése kézbesítése a Bíróság az Alapokmány 23. kézbesítik: és az Alapokmányának cikkében említett az alapeljárás felei, írásbeli 23. cikkében említett valamennyi az előzetes észrevételek valamennyi érdekelt érdekelt fél részére. döntéshozatal iránti benyújtása fél részére. kérelmet benyújtó bíróság szerinti E feleknek két tagállam, hónapon belül kell Az írásbeli a Bizottság és azon írásbeli észrevételeik jogi aktust kibocsátó észrevételeiket benyújtására nyitva közösségi benyújtaniuk. álló határidő jóval intézmények, rövidebb: a Bíróság amelynek az elnöke által érvényességét megállapított vitatják, illetve határidő, ami nem amelynek az lehet 15 napnál értelmezését kérik. rövidebb. Az elnök azonban felhívhatja E felek rövid határidőn a feleket, hogy a belül terjeszthetnek elő beadványukat a írásbeli észrevételeket, lényeges amelyeknek tömöreknek jogkérdésekre kell lenniük. korlátozzák.

12 756 Wopera Zsuzsa Az ügynek Az ügynek az Ugyanaz, de az Az ügy nem kerül az az általános általános értekezlet ügynek az általános általános értekezlet elé. értekezlet általi kötelező értekezlet általi A különtanács határoz az általi megvitatása, elsőbbségi" ügy további menetéről a megvitatása amelynek során az megvitatása, eltérve főtanácsnok - esetleges - előadó bíró - a az előzetes jelentés meghallgatását követően, fő tanácsnokkal köröztetésének valamint az elé terjesztett egyeztetve - rendes határidejétől. írásbeli észrevételek javaslatot terjeszt elő alapján. különösen az ítélkező testületre, az indítvány szükségességére és a tárgyalás tartására vonatkozóan. Tárgyalás Főszabály szerint Minden esetben Tárgyalást tartanak, tárgyalás tartása, ha tárgyalás tartása. Ha melyen részt vehetnek az erre irányuló, a gyorsított eljárás Alapokmány 23. cikke indokolással ellátott alkalmazásáról szerinti felek. kérelmet terjesztettek döntenek, e A tárgyalást hozzá kell elő. tárgyalás igazítani a sürgősségi A tárgyalást, határnapját az elnök eljárás igényeihez, ezért a főszabály szerint, az azonnal kitűzi és különtanács a szóbeli ügynek az általános arról az előzetes előadások egyes értekezlet általi döntéshozatal iránti kérdésekre való megvitatását követő kérelemmel összpontosítását kérheti. 6-8 héten belül tartják egyidőben értesítik meg. az Alapokmány 23. cikkében említett feleket. A határozat A határozatnak azon A határozatnak A határozatnak azon meghozatala ítélkező testület általi azon ítélkező különtanács általi és az meghozatala, testület általi meghozatala, amelyiknek Ítélkező amelyiknek az meghozatala, az ügyet az eljárás testület általános értekezleten amelyiknek az kezdetekor kiosztották. az ügyet kiosztották. általános A határozat értekezleten az meghozatalakor ez a ügyet kiosztották, a különtanács főszabály rövidített folyamat végén. szerint öt bíróval jár el, de három bíróval is eljárhat, ha a kérdések kevéssé összetettek.

13 Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás polgári ügyekben 757 A Bíróság határozatán ak típusa és e határozat joghatásai Bármely ítélkező testület jár is el, határozatát ítélet vagy végzés. Ezt az ítéletet főszabály szerint a tanácskozás napját követő néhány héten belül hirdetik ki azért, hogy a kihirdetés napján biztosítani lehessen annak az eljárás nyelvén és az EU többi hivatalos nyelvén való elérhetőségét. Ugyanez a szabály vonatkozik a végzésekre azzal az eltéréssel, hogy azokat csak akkor fordítják le az eljárás nyelvén kívüli többi nyelvre, ha az EBHTban közzétételre kerülnek. Mivel tartottak tárgyalást, ezért a Bíróság főszabály szerint mindig ítélet formájában határoz. A sürgősség miatt azonban ezt a - fellebbezéssel meg nem támadható - ítéletet az általánosan alkalmazandónál rövidebb határidőn belül fordítják le és hirdetik ki. A különtanács akár öt bíróval, akár három bíróval eljárva hozza meg a határozatát, az ítélet lesz. A sürgősség miatt a határozatot nagyon rövid határidőn belül fordítják le és hirdetik ki. Jogorvoslati lehetőség Az ítélet vagy végzés jogerős, és jogorvoslattal nem támadható. Az ítélet jogerős, és jogorvoslattal nem támadható. Az ítélet jogerős, és jogorvoslattal nem támadható. Összegzés 2005-ben 20, 2006-ban 15, 2007-ben 25 esetben érkezett előzetes döntés iránti kérelem a szabadság, biztonság és jog térségéből, illetve a személyek szabad mozgására vonatkozó ügyekben, 23 ami az összes előzetes döntés iránti kérelem átlagosan 10%-ára tehető, azaz jelentős számú ügyet takar. Az új eljárás a 23

14 758 Wopera Zsuzsa gyakorlatban biztosan hozzá fog járulni az érintettek jogvédelmének megerősítéséhez, mind a polgári, mind a büntető ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén, amely a Hágai program egyik lényeges célkitűzése. Zsuzsa Wopera Urgent Preliminary Ruling Procedure in Civil Matters Summary The paper analyses the legislative process of the establishment of the urgent preliminary ruling procedure relating to the area offreedom, security and justice in It was the main development of the European Court of Justice as an institution in this year. This is a new type ofpreliminary ruling procedure, created to deal with cases that are currently covered by Title IV of the EC Treaty and the Title VI of the Treaty of European Union. The principal features of the urgent preliminary ruling procedure are apparent from differences between it and the ordinary and accelerated preliminary ruling procedures. The written procedure is limited to the parties to the main proceedings, the Member State from which the reference is made, the European Commission and the other institutions if a measure of theirs is at issue. The parties and all the interested persons will be able to participate in the oral procedure. The cases subject to the urgent preliminary ruling procedure will be assigned to a Chamber of five Judges that is specially designated for this purpose. Finally the procedure in these cases will for the most part be conducted electronically. In my expectations this new procedure will be able to decide such cases in a particularly short time and without delaying the handling of other cases pending before the Court.

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS SZÜKSÉGESSÉGE TEKINTETTEL A NEMZETKÖZI TRENDEKRE TÉMÁJÚ F 043352 SZÁMÚ OTKA KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásunk kezdetén 2003-ban szükségesnek

Részletesebben

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 August 2005 11519/05 COPEN 117 EJN 39 EUROJUST 43 NOTE from : to : Subject : Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2004 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA. Az Európai Közösségek Bírósága és Elsőfokú Bírósága tevékenységének áttekintése.

ÉVES JELENTÉS 2004 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA. Az Európai Közösségek Bírósága és Elsőfokú Bírósága tevékenységének áttekintése. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA ÉVES JELENTÉS 2004 Az Európai Közösségek Bírósága és Elsőfokú Bírósága tevékenységének áttekintése Luxembourg, 2005 www.curia.eu.int Az Európai Közösségek Bírósága L-2925

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. VI. fejezet. A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. VI. fejezet. A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137 VI. fejezet A hallgatói jogorvoslati eljárás rendjéről 137 A Semmelweis Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) alapján a hallgatói jogviszonnyal

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.29. C(2012) 7507 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése. az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig

A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése. az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig Szerző: dr. Varga Nóra Budapest, 2015. augusztus 27. A bírósági

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-873/2016 számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-873/2016 számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-873/2016 számú ügyben Előadó: dr. Bácskai Krisztina dr. Bene Beáta Az eljárás megindulása A korábbi ombudsmani vizsgálati tapasztalatok 1 szerint problémát

Részletesebben

2008.6.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 151/39

2008.6.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 151/39 2008.6.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 151/39 FORDÍTÁS EGYEZMÉNY A SZÜLŐI FELELŐSSÉGGEL ÉS A GYERMEKEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEKKEL KAPCSOLATOS EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL, VALAMINT AZ ILYEN ÜGYEKRE IRÁNYADÓ

Részletesebben

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül Útmutató jogászoknak Jogérvényesülés 2 Útmutató jogászoknak A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai

Részletesebben

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXV/2. (2007), pp. 509-505 AZ EURÓPAI UNIÓ POLGÁRI ELJÁRÁSJOGÁNAK LEGFRISSEBB EREDMÉNYEI

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXV/2. (2007), pp. 509-505 AZ EURÓPAI UNIÓ POLGÁRI ELJÁRÁSJOGÁNAK LEGFRISSEBB EREDMÉNYEI Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXV/2. (2007), pp. 509-505 AZ EURÓPAI UNIÓ POLGÁRI ELJÁRÁSJOGÁNAK LEGFRISSEBB EREDMÉNYEI BOHÁTKA ZSÓFIA RÁHEL* Bevezetés Az Európai Közösségeken belül a polgári

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS TERVEZÉSI FOLYAMATOK KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS TERVEZÉSI FOLYAMATOK KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (negyedik tanács) 2006. február 9.(*)

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (negyedik tanács) 2006. február 9.(*) A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (negyedik tanács) 2006. február 9.(*) Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. -ának első bekezdése Az Európai Unióhoz való csatlakozás 77/388/EGK hatodik irányelv Időbeli hatály 33. cikk

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 E szöveggel a kivonat hatályos: 2015.I.01- Elérhetőség e formában: www.maconka.hu

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER V. FEJEZET A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. december

Részletesebben

Igazságügyi együttmıködés polgári ügyekben az Európai Unióban. Útmutató gyakorló jogászok számára. www.eurocivil.info

Igazságügyi együttmıködés polgári ügyekben az Európai Unióban. Útmutató gyakorló jogászok számára. www.eurocivil.info Igazságügyi együttmıködés polgári ügyekben az Európai Unióban Útmutató gyakorló jogászok számára www.eurocivil.info A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség egyik célja, hogy

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 / 38 2016.05.23. 9:59 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2016.01.01 19 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.15. COM(2013) 206 final 2013/0109 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: határozatlan A jel a legutoljára megváltozott

Részletesebben

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s z t é s a

Részletesebben

Pályázati felhívás és dokumentáció

Pályázati felhívás és dokumentáció Pályázati felhívás és dokumentáció Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő

Részletesebben

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17.

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17. 2010.El.II.C.17. A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS BEVEZETÉS A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

Részletesebben

Szakmai zárójelentés az F 68342 sz. A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben c. OTKA kutatásról

Szakmai zárójelentés az F 68342 sz. A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben c. OTKA kutatásról Szakmai zárójelentés az F 68342 sz. A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben c. OTKA kutatásról Vezető kutató: Dr. Harsági Viktória I. A kutatás célkitűzései A F 68342. számú A bírósági

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata Elfogadva: 1998. június 27., 2002. február 25.,2009. október 26. Kihirdetve: IK 1998. évi 11. szám, egységes szerkezet: IK 2002. évi 4. szám (helyesbítve: IK 2004. évi 4. szám), Hivatalos Értesítő 2010.

Részletesebben

Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához

Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához A pótlap az Új Polgári Törvénykönyv, továbbá az Új Polgári Törvénykönyv átmeneti rendelkezések című kiadványok 2014. január 1.

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról 2010.5.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 132/11 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA*

A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 427-396 A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA* A házassági perek - amelyek magukba

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

Repair and maintenance services of dampers

Repair and maintenance services of dampers Repair and maintenance services of dampers Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40207553.aspx Ekstern anbuds ID 237001-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1 Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csődeljárásban,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013 (II. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Ságvár

Részletesebben

Tájékoztató a 2012. évi határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésével összefüggő és egyéb nemzetközi tevékenységről

Tájékoztató a 2012. évi határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésével összefüggő és egyéb nemzetközi tevékenységről Tájékoztató a 2012. évi határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésével összefüggő és egyéb nemzetközi tevékenységről Pénzügyi Békéltető Testület A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mellett

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ (Történeti áttekintés, az intézményi struktúra felépítése és működése, a reform során szerzett pozitív és negatív tapasztalatok bemutatása) A Magyar Népköztársaság

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 2014. november 18-tól hatályos állapot Nagymaros

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 936/

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.) Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos akinek panaszához később újabb panaszos

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján A bírósági végrehajtás igen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389607-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések és azok végrehajtása

Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések és azok végrehajtása Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi- és Büntetés- végrehajtási Jogi Tanszék Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések és azok végrehajtása Szerző: Károlyi László Konzulens:

Részletesebben

A bírósági végrehajtási törvény (Vht.) 2012. évi jelentősebb változásairól

A bírósági végrehajtási törvény (Vht.) 2012. évi jelentősebb változásairól A bírósági végrehajtási törvény (Vht.) 2012. évi jelentősebb változásairól Szerző: dr. Pataki János István 2013. április I. Bevezetés Vitathatatlan, hogy a bírósági végrehajtás a jogbiztonság egyik alapköve,

Részletesebben

X. FEJEZET AZ EURÓPAI POLGÁRI ELJÁRÁSJOG HATÁSA A MAGYAR

X. FEJEZET AZ EURÓPAI POLGÁRI ELJÁRÁSJOG HATÁSA A MAGYAR 1 X. FEJEZET AZ EURÓPAI POLGÁRI ELJÁRÁSJOG HATÁSA A MAGYAR POLGÁRI ELJÁRÁSJOGRA 1. Általános helyzetkép Polgári eljárásjogunk európai polgári eljárásjoghoz történő igazítása a kilencvenes évek elején elkezdődött.

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Justice Programme (2014-2020) Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Nemzeti bírák képzése közösségi versenyjog terén és bírói

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2016.01.01. és 2016.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

33. sz. Egyezmény. a gyermekek foglalkoztatásának alsó korhatáráról a nem ipari foglalkozásokban

33. sz. Egyezmény. a gyermekek foglalkoztatásának alsó korhatáráról a nem ipari foglalkozásokban 33. sz. Egyezmény a gyermekek foglalkoztatásának alsó korhatáráról a nem ipari foglalkozásokban A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia Általános Konferenciája Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának ügyrendje

A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának ügyrendje A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának ügyrendje Az Orvosi Tudományok Osztálya (a továbbiakban Osztály) ügyrendjét a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.),

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/13096. számú törvényjavaslat

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/13096. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13096. számú törvényjavaslat a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Előadó: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1 2

1991. évi XLIX. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1 2 OptiJUS Opten Kft. 1 1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1 2 2014.1.1. és 2014.3.14. között hatályos szöveg Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. november 11. 2014. 28. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 33/2014. (XI. 7.) AB határozat a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm.

Részletesebben

Határozatainak Tára. A Bíróság. a Törvényszék. Határozatok Tára 2011 1 I: 1 268 I: 1* 8* * I. rész Bíróság LUXEMBOURG ISSN 1831-8096 ISSN 1831-8096

Határozatainak Tára. A Bíróság. a Törvényszék. Határozatok Tára 2011 1 I: 1 268 I: 1* 8* * I. rész Bíróság LUXEMBOURG ISSN 1831-8096 ISSN 1831-8096 ISSN 1831-8096 A Z E U R Ó P A I U N I Ó B Í R Ó S Á G A Határozatok Tára 2011 1 A Bíróság és a Törvényszék Határozatainak Tára * I. rész Bíróság * ISSN 1831-8096 Katalógusszám: QD-AB-11-001-HU-C I: 1

Részletesebben

Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata

Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a 2011/172. törvény által módosított Sportról

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. 1 Ikt. sz.: D. 653/ 16 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e -mail cím:dont obi zottsag@ koz be szerzesekt

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására A pályázat kiírására és a pályázati eljárás lefolytatására

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület elnökének. 3/2015. számú utasítása

A Pénzügyi Békéltető Testület elnökének. 3/2015. számú utasítása A Pénzügyi Békéltető Testület elnökének 3/2015. számú utasítása a Pénzügyi Békéltető Testület elnökének 2/2014. számú utasítása módosításának tárgyában Alkalmazását 2015. év augusztus hó 3. napjától elrendelem...

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016.

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016. Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról 2016. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve a nyilvántartásában szereplő adatok igazolására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.4. COM(2013) 759 final 2013/0369 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE 2010.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 295/23 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 995/2010/EU RENDELETE (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Módosítások jegyzék

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Módosítások jegyzék INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Módosítások jegyzék Verziószám Módosítás dátuma Érintett pontok Módosítás tárgya v02 2016. január 02. II.1. a) pont Személyes ügyfélszolgálat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési Program keretében Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása támogatásban részesített Kedvezményezettekkel kötendő támogatói

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 212/B/2001 Budapest, 2010.03.02 12:00:00 de. Holló András Dr. 23/2010. (III. 4.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 2010. évi 31. számában

Részletesebben

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email cím:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 783/ 10

Részletesebben

Transparency International Magyarország. Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató. Budapest. Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Transparency International Magyarország. Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató. Budapest. Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA ELNÖK Transparency International Magyarország Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató Budapest Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! Köszönettel vettük, hogy véleményezés és észrevételezés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.14. COM(2011) 327 végleges ZÖLD KÖNYV A kölcsönös bizalom megerősítése a jog érvényesülésén alapuló európai térségben Zöld könyv az őrizetre vonatkozó uniós büntető igazságszolgáltatási

Részletesebben