5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás"

Átírás

1 5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás Az elızı fejezetekben megismerkedtünk azzal, hogy az önkormányzat miért és hogyan végezzen stratégiai tervezést, illetve programozást. Már ekkor szóba került, hogy a stratégiai fejlesztési terv részét képezi a programokra vonatkozóan készített pénzügyi kalkuláció is. E finanszírozási kalkuláció elvégzésének elıfeltétele az önkormányzat általános költségvetésének minél pontosabb tervezése. Jelen fejezet mintegy az elızıek folytatásaképp erre a témára, az önkormányzati költségvetés-tervezésre fókuszál. (Fontos hangsúlyozni, hogy ebbıl következıen kevés szó esik a projektköltségvetés tervezésérıl, amelynek ismertetésére a 12. fejezetben kerül sor.) E témát felvezetendı, röviden foglalkozunk a költségvetést jórészt determináló kötelezıen ellátandó és önként vállalt feladatokkal. Ezt követi a költségvetés tervezésének módszereit, így a gördülıtervezést, az intézményi vagy keretszerő tervezést bemutató rész, majd a programköltségvetés készítésének folyamata. Részletezzük az egyes módszerek alapvetı szemléletét, alkalmazásának mikéntjét, illetve azt, hogy melyiket milyen esetekben célszerő alkalmazni. Ezután térünk rá a költségvetési koncepció kidolgozásának kérdésére, majd a részletes költségvetési tervezet készítésének leírására, mely során a fejezet sorra veszi a központi költségvetésbıl származó, valamint a saját (önkormányzati és intézményi) bevételek számbavételének lépéseit, illetve a kiadások tervezésének módszereit és szempontjait. A fejezet elolvasása után a következı kérdésekre fog választ kapni: Hogyan néz ki jelenleg hazánkban a helyi önkormányzatok feladat- és szervezeti struktúrája? Melyek a települési önkormányzatok kötelezı feladatai? Milyen feladatokat vállalhat még a települési önkormányzat? Mi az önkormányzat költségvetése? Milyen szakaszokból és milyen feladatokból áll a költségvetési tervezés? Milyen információkat adnak a gazdaságpolitika és a költségvetési politika célkitőzései az önkormányzatok számára? Mi a gazdasági program? Mit tartalmaz a költségvetési rendelet-tervezet? 87

2 Mit tartalmaz a költségvetési rendelet? Mi az elemi költségvetés? Milyen tervezési módszerek alkalmazását írják elı a jogszabályok? Milyen tervezési módszereket lehet még alkalmazni? Melyek az önkormányzatok fı bevételei? Melyek az önkormányzatok saját bevételei? Mennyire önállóan dönt az önkormányzat a saját bevételek megszerzésében? Melyek a központi költségvetési támogatások? Mi jellemzi a normatív állami hozzájárulást? Melyek az önkormányzati normatívák finanszírozási jellemzıi? Mi jellemzi a normatív, kötött felhasználású támogatásokat? Milyen célt szolgálnak és milyen feltételekkel a címzett és céltámogatások? Mi a célja a központosított elıirányzatok rendszerének? Milyen célra, hogyan vehetık igénybe a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatások (TEKI)? Mi az a CÉDE? Miért válhatnak mőködésképtelenné a helyi önkormányzatok? Mi az az ÖNHIKI? Milyen bevételeket enged át a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak és miért? Hogyan kerül a személyi jövedelemadó kapcsolatba a helyi iparőzési adóval? Milyen lehetıségük van az önkormányzatoknak pénzeszközök átvételére? Vehetnek-e fel az önkormányzatok hiteleket, bocsáthatnak-e ki kötvényeket? Mi jellemzi az önkormányzatok hitelfelvételeit a tervezés szempontjából? Hogyan tervezzük a kiadásokat? Mi a szerepe a kiadások funkcionális szempontú tervezésének? Növelhetık-e az önkormányzati saját bevételek, csökkenthetık-e a kiadások a mőködési deficit elkerülése, csökkentése érdekében? Hogyan alakulhat a felhalmozási költségvetés egyenlege? 88

3 Mi az önkormányzat költségvetése? A költségvetés a helyi önkormányzatok költségvetési évre szóló pénzügyi terve (a költségvetési év megegyezik a naptári évvel), amely a tervezett bevételeket és kiadásokat állítja szembe egymással. Az éves költségvetés a hosszabb távra, jellemzıen egy választási ciklusra szóló gazdasági program; a területfejlesztési, területrendezési, településfejlesztési és településrendezési tervek, valamint a foglalkoztatásra és a jövedelmekre kidolgozott tervek adott költségvetési évre lebontott idıarányos terve, amelyrıl a helyi önkormányzat rendeletet alkot. A bevételek között a finanszírozási mőveleteket is meg kell tervezni, így a költségvetés formailag egyensúlyban van. Milyen szakaszokból és milyen feladatokból áll a költségvetési tervezés? 1. szakasz: A gazdaságpolitika és a költségvetési politika alapján a pénzügyminiszter kidolgozza a költségvetési irányelveket. Az irányelvek kidolgozásához többek között az önkormányzatok gazdasági programjai is adatokat szolgáltatnak. A tervezésben a helyi, helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési kapcsolatai témában közvetlenül részt vesz a Belügyminisztérium. 2. szakasz: A helyi önkormányzatok kidolgozzák az adott évre vonatkozó költségvetési koncepciót. A koncepció kidolgozásakor meg kell határozni a költségvetési évre vonatkozó feladatokat, a helyben képzıdı bevételi forrásokat és az ismert kötelezettségeket. A költségvetési koncepciót a jegyzı állítja össze a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével és az önkormányzati intézmények vezetıivel a feladatok és a bevételek áttekintése érdekében végzett együttmőködés eredményeképpen. A koncepciót a jegyzı a polgármester elé terjeszti. A polgármester kikéri az önkormányzatnál mőködı ágazati bizottságok szakterületüket illetı véleményét. A pénzügyi bizottság a koncepció egészét véleményezi. A polgármester a koncepciót a bizottságok véleményével együtt a képviselı-testület elé terjeszti, amely megtárgyalja azt, és határozatot hoz a költségvetés készítésének további munkálatairól. 89

4 3. szakasz: A jegyzı összeállítja a költségvetési rendelettervezetet, amelyet egyeztet a költségvetési szervek vezetıivel. A rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselıtestület bizottságai elé. A bizottságok által megtárgyalt és véleményezett tervezetet a polgármester a szükséges könyvvizsgálói írásos jelentéssel együtt a képviselı-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet megalkotása érdekében. A költségvetési tervezés folyamatában együttmőködik a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat. Az együttmőködés feladatait és a határidıket minden év január 15-ig állapítják meg, illetve módosítják. 4. szakasz: A képviselı-testület megalkotja és kihirdeti a költségvetési önkormányzati rendeletet. 5. szakasz: Az önkormányzati hivatal és az önállóan gazdálkodó, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek elkészítik az elemi költségvetésüket. Milyen információkat adnak a gazdaságpolitika és a költségvetési politika célkitőzései az önkormányzatok számára? A tervezés elıkészítı szakaszában meg kell ismerni a gazdaságpolitikai koncepciót és a költségvetési politika prioritásait. A gazdaságpolitika céljai 2005-re: a modernizáció, az európai átlaghoz való felzárkózás, az egyensúly, a pénzügyi és árstabilitás feltételeinek megteremtése, a versenyképesség fokozása, a tıkebevonási képesség erısítése. A költségvetési politika célja: az államháztartás relatív súlycsökkentése, kisebb, hatékonyabb állami szerepvállalás (évi 0,5-0,7%-os csökkentés), a közösségi fogyasztás és a természetbeni juttatások arányának csökkentése. A költségvetési politika prioritásai: a munkahelyteremtés és a foglalkoztatottság ösztönzése, a gyermekes szülık igazságosabb támogatása, a fiatalok otthonteremtésének támogatása, az innováció támogatása. 90

5 A költségvetési politika helyi önkormányzatokra vonatkozó támogatási prioritásai a évre a következık: a) a helyi közszolgáltatások kistérségi társulások útján történı ellátásának ösztönzése, b) a közszolgáltatások színvonalát javító beruházások támogatása, c) a helyi tömegközlekedés gazdasági helyzetének javítása, d) a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása, e) az európai uniós fejlesztési források hatékony felhasználása, f) a közoktatásban a méretgazdaságos feladatellátás ösztönzése, az esélykiegyenlítés folytatása, korszerőbb eszközök alkalmazása, g) a szociális ellátás szolid programja, h) az önkormányzati közszolgáltatásban dolgozók reálbérének emelése. A költségvetési politika követelményként, célként fogalmazta meg az ellátottak létszámának csökkenésével arányos megtakarítást, valamint a megyei önkormányzatok számára azt, hogy csökkentsék túlburjánzott, önként vállalt feladataikat és az igazgatási létszámot. A törvényjavaslat szerint az önkormányzatok mintegy 1,3 milliárd Ft támogatásra számíthatnak a központi költségvetésbıl átengedett személyi jövedelemadóval együtt. Ezt az összeget növeli 54,4 milliárd Ft európai uniós támogatás, valamint 60 milliárd Ft EU-s társfinanszírozás, illetve a kizárólag nemzeti forrásból (fejezeti kezeléső elıirányzat) tervezett 60 milliárd Ft. A helyi önkormányzatok 2005-re 2776 milliárd Ft saját bevételt terveznek, és összesítve 1450 milliárd központi költségvetési forrásra számíthatnak Ez utóbbi 10%-kal haladja meg a évi összeget. Mi a gazdasági program? A gazdasági programot a képviselı-testület alkotja meg, az gyakorlatilag a választási ciklus négy évére szóló cselekvési terve. A program meghatározza az önkormányzat céljait, mőködési és fejlesztési feladatait, a finanszírozás forrásait, az önkormányzat kapcsolattartását a területén lévı többi gazdasági szereplıvel. Felmerül a kérdés, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz a választási ciklust lefedı négyéves gazdasági program és a stratégiai tervben lefektetett operatív programok. Ha 91

6 abból az ideális helyzetbıl indulunk ki, hogy a stratégiai tervet az önkormányzatot vezetı testület magáénak tartja és elfogadja, akkor a gazdasági program a stratégiai tervben lefektetett fejlesztési programoknak az adott négy évre vonatkozó szakaszát tartalmazza. Ebben az esetben tehát a gazdasági program a stratégiai tervnek az aktuális négy évre vonatkozó kivonata. Persze elıfordulhat az is, hogy az önkormányzat vezetése elveti a korábbi stratégiai tervet a tervezés politikai kockázatairól (és azok kivédésének lehetıségérıl) az elızı fejezetben már szóltunk. Mit tartalmaz a költségvetési rendelettervezet? A költségvetési rendelet a következıket tartalmazza: az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként fıbb jogcímcsoportonként részletezve, a mőködési, fenntartási elıirányzatokat önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, valamint intézményen belül kiemelt elıirányzatonként részletezve, a felújítási elıirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, valamint elkülönítve a céltartalékot és az általános tartalékot, az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, a több éves hatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban, elkülönítetten, de azonos szerkezetben a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését, a bevételek között a tervezett hitelfelvételeket (a rendelet megalkotásakor még nem ismert költségvetési támogatásokat az önkormányzatok technikai hitelként tervezik meg), a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban, 92

7 elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését, a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási célú pénzügyi mőveleteket tekintve együttesen egyensúlyban, az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzatfelhasználási ütemtervet, elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat. Mit tartalmaz a költségvetési rendelet? A képviselı-testület a rendeletben együttesen hagyja jóvá a hivatal, valamint a felügyelete alá tartozó egyéb költségvetési szervek költségvetését. A rendelet változatlan formában tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulás költségvetési határozatát is. Mindazokat a lakossági és közösségi szolgáltatásoknak nyújtott támogatást (így például az alapítványi óvodának nyújtott támogatást), amelyeket nem önkormányzati szervek végeznek. Ezen kívül egyéb helyi feladatokhoz, együttmőködéshez kapcsolódó elıirányzatokról dönt a képviselı-testület. Mi az elemi költségvetés? A helyi önkormányzat elemi költségvetése tartalmazza igazgatási és egyéb nem intézményi formában ellátott feladatai bevételeit, kiadásait, valamint az általa alapított és fenntartott intézmények kiadásait és bevételeit részletesen kiadásnemenként és tevékenységenként. Magában foglalja még a személyi juttatásokat, a létszám összetételét és megalapozó részletes számításokat, indoklásokat. Milyen tervezési módszerek alkalmazását írják elı a jogszabályok? A jogszabályok a bázisalapú gördülıtervezést írják elı. A költségvetési koncepciót a tervévre és az azt követı két évre kell kidolgozni. A tervezéskor az elızı évi elıirányzatokat korrigálni kell az év közben bekövetkezett tartós hatású szerkezeti változásokkal (pl. a feladatstruktúrában, intézményrendszerben bekövetkezett 93

8 változásokkal, az évközben történt létszám- és személyi juttatás fejlesztésével stb.). A szerkezeti változásokkal korrigált eredeti elıirányzat megfelel a módosított bázisnak. A szerkezeti változásokat éves szintre ki kell egészíteni. Így megkapjuk az alapelıirányzatot. Az alap-elıirányzatot növelve a tervévi új feladatokkal, felhalmozási kiadásokkal, bérfejlesztéssel stb. kapjuk meg a javasolt elıirányzat összegét. Egy év elteltével az éves tényadatok ismeretében és a feltételrendszerben bekövetkezett változások alapján egy évvel tovább tervezzük az idıszakot. A tervezési folyamatot végigkíséri az alkumechanizmus. Milyen tervezési módszereket lehet még alkalmazni? Alkalmazható módszer még a PPBS Planning Programming Budgeting System, azaz a tervezési programozási költségvetési rendszer, amely olyan kérdésekre keresi a választ, hogyan kell egyes pénzforrásokat optimálisan felosztani a különbözı programok között. A költségvetés 5 7 évre szól, rendszerszemlélető változatokban gondolkodik. Alkalmazása közgazdasági, számviteli és informatikai, valamint a program céljától függıen meghatározott ismeretekkel rendelkezı szakembereket kíván. Kérdés: mennyit költsön a központi, a helyi költségvetés például egészségügyre, oktatásra, a szegények segítésére, honvédelemre, közparkok fenntartására. Az egyes elemeket nézve a tervezés meghatározza a program mőködési céljait és a célok meghatározott idıtartam alatti eléréséhez szükséges eszközöket, módszereket. A programozási költségvetés programra, alprogramra és tételre, altételre bontható (pl. környezetvédelem, vízminıség-védelem, a felszín alatti vizek minıségének védelme). A megegyezéses eredménycélokkal való vezetés MBO alkalmazásakor azoknak a részvételével, megegyezésével határozzák meg a célokat és az eszközöket, akiket a várható eredmény és az eredmény elérésének a feltételei érintenek és/vagy akik erre hatással vannak (például egyeztetés a lakossággal, a civil szervezetekkel, gazdasági szervezetekkel, munkavállalókkal, költségvetési intézmények vezetıivel). A módszer kiemeli a kommunikáció és a visszacsatolás, az elért eredmények értékelésének fontosságát. Az MBO a PPBS-hez hasonlóan elemzi az inputokat és az outputokat, vizsgálja a programok hatását, de nem figyeli a változatokat, a választás lehetıségét. A hangsúlyt az adott program hatékonyságára helyezi. Arra a kérdésre, hogy mit tehet még 94

9 az önkormányzat vagy mi mást tehet, nem ad választ. Arra viszont igen, hogy amit tesz, vagy tenni kíván, az mennyire eredményes az adott cél elérése szempontjából. A nullaalapú költségvetés-tervezési gazdálkodási módszer két lépésbıl áll. Az elsı lépés összesítı elemzés végzése az egyes szervezeteknél mőködı feladatokról, programokról. A programokat, feladatokat meghatározott szempontok szerint (például fontosság szerint) rangsorolni kell. Meg kell vizsgálni a jogosultságokat, a megvalósítás változatait, az inputok, outputok alakulását, az elért hatást, összességében az elıállított közszolgálati értéket. A második lépés azt vizsgálja, hogy célszerő, eredményes megalapozott-e a rangsorolt feladatok további finanszírozása. Az adott szervezetnél már felesleges, nem hatékony feladatokat megszüntetik véglegesen vagy más szervezetekhez csoportosítják át, illetıleg társulások hozhatók létre a közös megvalósítás érdekében. Ez a tervezési módszer elszakad a meglévı feladat- és intézménystruktúrától, szemben a bázisalapú intézményi tervezéssel, amely segít azt konzerválni. A politikai irányítás-költségvetésnél a tervezés felülrıl lefelé indul. Ennek oka a költségvetési automatizmusok magas aránya és a növekvı költségvetési hiány, amely szükségessé teszi a kiadások lefaragását, valamint a bevételek növelési lehetıségeinek feltárását. A korábbi politikai döntések eredményeként a költségvetési kiadások egyre nagyobb hányada determinált, lekötött. Például nagy költségő szennyvízcsatornaberuházás vagy a felvett hitelek törlesztése és kamata automatikusan leköti a költségvetési források jelentıs részét. E módszer alkalmazásának ezért az a célja, hogy a feladatok még finanszírozhatók legyenek. A tervezés során a költség-haszon elemzés, az értékelemzés segítségével a döntéshozók igyekeznek feltárni minden felesleges funkciót és ráfordítást, a figyelmet gazdasági elırejelzések alapján a teljesítésre, az outputra irányítják. Az értékelemzés értéknek tekinti a funkció és költség hányadosát. A módszer célja az, hogy egy adott funkció a legalacsonyabb ráfordítással valósuljon meg. Az értékelemzési munka során két alapvetı kérdésre kell válaszolni. Az elsı összetett kérdés így hangzik: mi a funkciója a terméknek, szolgáltatásnak, folyamatnak, milyen fogyasztói igényeket elégít ki, mennyibe kerül (pl. oktatás, beruházás, tervezés, tervezési tanulmány, 95

10 gyógyítás stb.)? A második kérdés arra keresi a választ, mi tudná még ugyanezt, vagy többet teljesíteni, és az mennyibe kerül. A módszer funkcióelemzéssel feltárja a felesleges funkciókat és a szükségtelen ráfordításokat, valamint azok leggyakoribb okait. A fentiek közül az Olvasó figyelmébe ajánljuk a PPBS-módszert, mert az összhangban áll a korábbi fejezetek stratégiai tervezési gyakorlatával. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztési programokat tartalmazó stratégiai terv kidolgozásával párhuzamosan érdemes ugyanarra az idıtávra az önkormányzat egész költségvetésére vonatkozóan is tervezetet készíteni mely nemcsak a fejlesztéseket, hanem az üzemfenntartásokat és egyéb kifizetéseket is tartalmazza, tehát ilyen értelemben tágabb, mint a stratégiai terv. Melyek a települési önkormányzatok kiadásai azaz kötelezı és vállalható feladatai? A települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni: az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésrıl, az általános iskolai nevelésrıl és oktatásról, az egészségügyi és szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és köztemetı fenntartásáról, a nemzeti és kisebbségi jogok érvényesülésérıl. Emellett a települési önkormányzatok feladata még pénzügyi forrásaiktól és önkormányzati hatáskörő döntéseiktıl függıen: a településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a csatornázás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetése, 96

11 a közterület fenntartása, a helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és a településtisztaság, a helyi tőzvédelem, a közbiztonság helyi feladatai, közremőködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatásban, gondoskodás a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, a közösségi tér biztosítása, a sport, a mővészet, a tudomány, a közmővelıdés támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése. Melyek az önkormányzatok fı bevételei? Az önkormányzatok egyik ismérve a gazdasági önállóság, azaz önállóak a bevételeik meghatározott körének megszerzésében. Nézzük meg, milyen forrásokból számíthat az önkormányzat bevételekre és mennyire önálló azok megszerzésében! A helyi önkormányzatok bevételeit a következı csoportokba sorolhatjuk: saját bevételek, központi költségvetési támogatások, átengedett központi adók, átvett bevételek, hitelek (bankhitel, kötvénykibocsátás). Melyek az önkormányzatok saját bevételei? A saját bevételek az önkormányzat rendeltetésszerő mőködéséhez kapcsolódnak. Lehetnek saját döntéseik eredményeként befolyt bevételek vagy jogszabály által meghatározott források. Fıbb csoportjaik: helyi adók, intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítési díja, vállalkozási bevételek, 97

12 bérleti díj, lízingdíj, eszközök értékesítésébıl származó bevételek, osztalék, árfolyamnyereség, szabad pénzeszközök lekötésébıl származó kamatbevétel, beszedett illeték, mőemlékvédelmi és környezetvédelmi bírság. Mennyire önállóan dönt az önkormányzat a saját bevételek megszerzésében? A helyi adókat az évi C. törvény szabályozza. Az önkormányzat önállósága a következı területeken jelenik meg: eldöntheti, hogy bevezet-e helyi adót és melyeket; hogyan határozza meg az adó mértékét, ha választhat a tételes és az adókulcsos között, például építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó esetén; az adó mértékének meghatározása (Az adó mértékének felsı határát rögzíti az adótörvény, az önkormányzat ennél alacsonyabbat is meghatározhat. Ennél magasabb értéket elsı ízben 2005-ben határozhat meg a tételes [pl. építmény-, telek- vagy kommunális] adóknál. A felsı határt 2005-ben a évi inflációval [4,7%], 2006-ban a évi és a évi infláció szorzatával léphetik túl. Az adónemek mértékét tehát 2005-tıl valorizálhatják.); magánszemélyek esetében dönthet az adótörvényben meghatározottakon kívüli további adómentességek, kedvezmények megadásáról; vállalkozások esetében december végéig tarthatja meg a korábban megadott többlet-kedvezményeket, azt követıen már kizárólag az adótörvényben rögzített differenciálással, kedvezményekkel, mentességekkel élhet. A környezetvédelmi bírság teljes összege megilleti az önkormányzatot, ha saját maga szabja ki, ha a területi környezetvédelmi hatóság teszi ezt, akkor a bírság 30%-a illeti meg. A mőemlékvédelmi bírság 20%-a illeti meg az önkormányzatot, kivéve, ha magára az önkormányzatra szabták ki. A díjbevételek közvetlen érdekeltséget teremtenek a helyi önkormányzat és a területén élı közösség között. A díjak megállapításánál kettıs szempont érvényesül. Az 98

13 egyik a közgazdasági racionalitás. Mivel a szolgáltatás egyénre irányul, ésszerő, hogy a felhasználó fizessen. Másrészt figyelembe kell venni az igénybevevı fizetési képességét, a nyújtott szolgáltatás közfeladat jellegét, például közoktatási intézményekben a diákoknak nyújtott étkeztetés. A vállalkozási bevételek és egyéb saját bevételek az önkormányzat önálló pénzügyi-gazdasági döntése szerint, vállalkozási lehetıségei, hajlandósága és képessége, az általa alapított gazdasági társaságok nyereségessége szerint alakulnak. A kamatbevételeket mérsékli a költségvetési támogatások nettó finanszírozási rendje, valamint az állami pénzek tartós betétként való elhelyezésének tilalma. Az eszközök értékesítésérıl az az önkormányzat saját hatáskörben dönt, a törvényekre figyelemmel. Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és vállalkozói vagyonból áll. A törzsvagyon egy része forgalomképtelen, azaz nem idegeníthetı el. Másik része korlátozottan forgalomképes. A vagyon értékesítését megalapozott gazdasági elemzésre támaszkodva célszerő tervezni. Esetenként az önkormányzatok fizetési gondjaik kezelése érdekében folyamodnak vagyontárgyuk eladásához. Melyek a központi költségvetési támogatások? A központi költségvetésbıl több csatornán érkezik támogatás a helyi önkormányzatokhoz. Ezek a következık: normatív hozzájárulások felhasználási kötöttség nélkül, normatív támogatások felhasználási kötöttséggel, megpántlikázva, színházi támogatás, címzett és céltámogatások, központosított elıirányzatok, mőködésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítı támogatása, hivatásos tőzoltóságok támogatása, területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás és céljellegő decentralizált támogatás egyéb állami támogatások. 99

14 Mi jellemzi a normatív állami hozzájárulást? Az önkormányzati forrásszabályozási rendszer központi eleme a normatív hozzájárulás. A normatív hozzájárulások összege 2002-ben 329,5 milliárd Ft, az összes támogatás 53%-a, 2003-ban 514,2 milliárd Ft, az összes támogatás 68,6%-a volt, ben tervezett összege 520,7 milliárd Ft, az összes támogatás 65,4%-a lesz. Jelentıs változás, 56%-os növekedés következett be 2003-ban, amelyet elsısorban a normatívák összegének növekedése, kisebb részben a központosított elıirányzatokból való átsorolás okozott. Az Országgyőlés a költségvetési törvényben meghatározza a helyi önkormányzatok normatív központi hozzájárulásait, jogcímeit és összegét, a juttatandó címzett, cél- és egyéb támogatásokat, központilag támogatott adókból, illetékekbıl származó részesedést. Ezek módosítási jogkörét is saját hatáskörben tartja fenn. A normatíva a hazai gyakorlatunkban azt mutatja meg, hogy a kötelezı feladatokhoz kapcsolódóan a feladatmutató egységének éves teljesítéséhez mekkora pénzügyi forrást biztosít a központi költségvetés állami támogatásként. A normatíva folyó kiadásokat finanszíroz, deklaráltan csak részben a költségek mintegy 60-80%-ában biztosítja a feladat ellátásához szükséges pénzforrást, a helyi önkormányzatnak más forrásokkal is ki kell azt egészíteni. A normatíva alkalmazásának feltételei: jól definiálható homogén szakfeladat (pl. bölcsıdei ellátás, szakiskolai oktatás), a szakfeladat mennyiségi mérhetısége feladatmutatóval, a normatívák alkalmazásakor szükséges a vetítési alapok megbízható nyilvántartása, a változások regisztrálása. (Ezt kényszerítené ki a jogosulatlanul igénybe vett normatívák visszafizetési, illetve a jogosulatlan összeget terhelı kamatfizetési kötelezettség is.) Melyek az önkormányzati normatívák finanszírozási jellemzıi? Az önkormányzati normatíva a helyi önkormányzatot illeti meg, nem az adott feladatot ellátó intézményt. Ebbıl fakadó elıny, hogy az önkormányzatok a pénzügyi tervezéskor egy kalapban lévınek tekinthetik a különbözı jogcímeken kapott támogatást és szabadon gazdálkodhatnak, oszthatják el azt különbözı 100

15 intézményeik között. A normatívák felhasználásáról el kell számolni az éves beszámolóban. Amennyiben az önkormányzat jogosulatlan támogatást vett igénybe, annak összegét vissza kell fizetnie, meghatározott mérték elérése, illetve a fölött a jegybanki alapkamat, illetve annak kétszeres fizetési kötelezettsége mellett. Az önkormányzatoknak ennek elkerülésére lehetıségük van arra, hogy év közben lemondjanak a támogatásról vagy annak egy részérıl, ha arra jogosulatlanná válnak. A támogatási jogcímek száma évrıl évre növekedést mutat. Az önkormányzati rendszer indulásakor 14 jogcím volt, jelenleg 29 jogcím van. Néhány jogcím ben: társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve foglalkoztatási gondokkal küzdı önkormányzatok kiadásaihoz történı hozzájárulás, körjegyzıség mőködésével kapcsolatos feladatok, gyermekvédelmi szakellátás, hajléktalanok átmeneti intézményei, óvodai nevelés, iskolai oktatáshelyi, közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok, és végül népességszám alapján a községek általános feladataihoz való hozzájárulás. Az alapnormatívákhoz a feladat sajátosságaihoz igazodva kiegészítı normatívák kapcsolódnak. A kiegészítı normatíva célja a szolgáltatás eltérı feltételrendszerének megfelelı differenciálás. Ilyen szempont lehet például a területi szétszórtság, a nehéz körülmények, a speciális körülmények között végzett munka, az életkori sajátosságokból fakadó többletráfordítás. (Például a közoktatási feladatoknál kiegészítı hozzájárulás jár a fejlesztı és felzárkózó oktatásra, a hátrányos helyzető tanulók felzárkózását segítı foglalkozásokra, a cigány kisebbségi oktatásra, a nem magyar nyelven folyó oktatás, nevelés esetén. A normatíva a vetítés alapjával proporcionálisan változik, azaz teljes összegében változó kiadás. Így a vetítési alap számának növekedése arányosan többletforráshoz juttatja az önkormányzatot, csökkenése pedig forrást von el az önkormányzattól, jóllehet a ráfordítások egy része állandó. A feladatok ellátását a normatívák csak részben (60-80%-ban) fedezik, ezért azokat egyéb önkormányzati forrásokkal kell kiegészíteni. A finanszírozás nem követi az önkormányzatok évközi szétválását, egyesülését, a feladataikban bekövetkezett változásokat, ezt az önkormányzatok megállapodásban rögzítik. 101

16 Mi jellemzi a normatív, kötött felhasználású támogatásokat? Ezeket a támogatásokat a helyi önkormányzatok kizárólagosan a költségvetési törvényben meghatározott célokhoz vehetik igénybe elszámolási kötelezettség mellett. A célok a következık: a) Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, felkészülés támogatása, a pedagógusok szakkönyvvásárlásának, a fıvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenységének, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatás, a minıségfejlesztési feladatok és a diáksport támogatása. b) Egyes szociális feladatok kiegészítı támogatása: foglalkoztatás támogatása, szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása. c) Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása, amely a személyi juttatásokra és közterheire, illetıleg a dologi kiadások támogatására terjed ki. d) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása. e) Fıvárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása. Milyen célt szolgálnak és milyen feltételekkel a címzett és céltámogatások? Az önkormányzatok fejlesztési tevékenységének legfıbb finanszírozási forrása a címzett és céltámogatások rendszere, amely óta mőködik. A címzett támogatások az önkormányzatok erejét meghaladó nagy költségigényő beruházásokat szolgálják. A támogatás a fejlesztési költség 100%-a is lehet. A beruházás megvalósíthatósági tanulmányt a területfejlesztési tanácshoz, illetve a területi vízügyi felügyelethez kell benyújtani. Szakértı bizottság dönt a jóváhagyott támogatásról és éves ütemezésérıl. A támogatásokat általában a 200 milliót meghaladó közmőves vízellátási, illetve közoktatási intézmény rekonstrukciós beruházásaira, valamint szociális, egészségügyi és kulturális beruházásokhoz igénylik. Példák címzett támogatásokra 2004-ben: Regionális kórház-rekonstrukció Bács-Kiskun megyében 3,1 milliárd összköltségbıl 1 milliárd a saját forrás összege. 102

17 A Fıvárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciója 2517 milliárd összköltség, ebbıl 517 millió saját forrás. Vasvári Pál Szakközépiskola bıvítése Szegeden 280 millió összköltségbıl, 30 millió Ft saját forrás. Fogyatékos személyeket ellátó 100 férıhelyes fıépület és 2 12 férıhelyes lakóotthon létesítése Csongrádon, összköltség 999,6 millió Ft, ebbıl saját forrás 99 millió Ft. Belterületi vízrendezés Pusztaszabolcson 419 millió Ft összköltség, ebbıl 46 millió Ft saját forrás. További ivóvízellátást, ivóvízminıség javítását, szennyvízberuházást részben finanszírozó címzett támogatások adatai: összesen 75 támogatási cél, 76,7 milliárd Ft összértékben, amelybıl a támogatás összege 61,8 milliárd Ft, a fejlesztések megvalósulási ideje 3-5 év. Az elutasított igények száma négy, ebbıl egy adathiányos volt, hármat pedig fedezet hiányában utasítottak el. A törvény kihirdetve május 25-én. A céltámogatások a települések közötti infrastrukturális különbségeket kívánják mérsékelni. Ide tartozik például a szennyvízelvezetés és -tisztítás, mőködı kórházak és szakrendelık gép- és mőszerbeszerzései, települési szilárdhulladék-lerakótelep építése. A támogatásokhoz nyilvánosan meghirdetett pályázat útján lehet jutni. A támogatás lényegében normatív, hiszen a szabályosan és a feltételeknek megfelelıen benyújtott pályázat alapján jár alanyi jogon a céltámogatás a törvényben jóváhagyott elıirányzat mértékéig. Amennyiben a törvényben elıirányzott keret nem ad fedezetet valamennyi benyújtott új igényre, akkor a keret 70%-a szennyvízelvezetés és -tisztítás célokat, 15% mőködı körházak és szakrendelık gép- és mőszerbeszerzéseit, 15% térségi szilárdhulladék-rendszer építését támogatja. Ez az a fejlesztési forma, amelyre a kisebb önkormányzatoknál is nagy szükség van, de saját forrás hiányában nem tudnának sikeresen pályázni. Társult formában viszont elınnyel indulhatnak, mert ha a beruházás már meglévı kapacitáshoz kapcsolódik, például a szennyvízelvezetés és -tisztítás ágazatban, akkor a támogatás mértéke, a társult formára tekintettel, 10%-kal magasabb. 103

18 Mi a célja a központosított elıirányzatok rendszerének? A központosított támogatások azoknak a sajátos önkormányzati feladatok ellátásának finanszírozzák, amelyekre más források nem állnak rendelkezésre. Ezek a támogatások jól szolgálnak olyan célokat is, amelyeket a központi kormányzat szándékoz elérni, de amelyek esetleg ütköznek az önkormányzatok rövid távú érdekeivel, vagy amelyeket az önkormányzati önállóságra tekintettel közvetlen irányításként nem lehet megfogalmazni. A helyi önkormányzatokat nem lehet kötelezni társulások létrehozására, de az erre a célra igénybe vehetı költségvetési támogatással ösztönözni lehet például a kistérségi társulások létrejöttét. A támogatási elıirányzatok központosított jellege abból adódik, hogy a költségvetés tervezés idıszakában a felhasználók köre, vagy az igénybevétel pontos feltételei még nem ismertek. Jelenleg 24 jogcímen lehet ezt a típusú támogatást igényelni. Ezek közül témánk szempontjából kiemeltek: kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése, önkormányzatok európai uniós, valamint hazai fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének a támogatása belsı ellenırzési társulások támogatása határátkelıhelyek fenntartásának, kompok, révek fenntartásának, felújításának a támogatása, helyi kisebbségi önkormányzatok általános támogatása, gyermek- és ifjúsági feladatok, hozzájárulás a létszámcsökkentéssel járó kiadásokhoz. A támogatásokat részben alanyi jogon, nagyobb részben pályázati úton szerezhetik meg az önkormányzatok. Milyen célra, hogyan vehetık igénybe a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatások (TEKI)? A TEKI rendszere óta mőködik, bevezetésének célja, hogy az önkormányzati beruházások támogatását összekösse a területfejlesztéssel. A támogatás az infrastruktúra szempontjából elmaradott térségek és települések felzárkóztatását szolgálja. A kedvezményezett területeket komplex statisztikai módszerekkel határozzák meg, amelyek az infrastrukturális ellátottságot mutató ismérvekre épülnek, mint településszerkezet, lakosságszám, jövedelmezıségi helyzet. 104

19 A támogatások megyék közötti elosztásáról kormányhatározat dönt, a konkrét igényekrıl a megyei területfejlesztési tanácsok döntenek. A támogatások a termelı infrastruktúra kiépítését, a termelı infrastrukturális hálózatok kiépítését, felújítását, a felszíni vízelvezetı rendszerek kiépítését, felújítását, az ipari területek elıkészítését, az infrastrukturális fejlesztési és környezetvédelmi célú közhasznú munkák dologi és fejlesztési költségeit, a turizmushoz, a természetvédelemhez és a szociális célú, illetve szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó fejlesztéseket finanszírozzák. Igénybe vehetık a céltámogatással megvalósuló beruházások saját forrásának kiegészítéséhez is. A támogatás legfeljebb három évre igényelhetı, és bizonyos önrészt is feltételez. Mivel a települések nagy része hátrányos helyzető, a beruházási összeg 90%-os, de akár 100%-os mértékére is igényelhetnek támogatást jellemzıen vízelvezetésre, településfejlesztésre, illetve a turizmus bıvítésére. Mi az a CÉDE? A CÉDE a céljellegő decentralizált támogatás rövidítése. A támogatás felhalmozási és vis major feladatokat kezel. A felhalmozási támogatást a központi szabályozás sem ágazati, sem önrész, sem pedig területi költségkorlátot nem ír elı. Teszi ezt azzal a céllal, hogy beruházásokról, eddig nem támogatott felújításokról kizárólagosan a helyi ismeretek birtokában, a helyi szükségletek alapján szülessen döntés. A céljellegő támogatás két évre igényelhetı, legfeljebb 3 millió Ft-ig, általában a teljes beruházás összegére. A CÉDE támogatás elkülönített része vis major üzemeltetési problémák megoldását segíti. Miért válhatnak mőködésképtelenné a helyi önkormányzatok? A helyi önkormányzatok mőködésképtelen helyzetbe kedvezıtlen adottságaik, rossz, megalapozatlan, elsısorban nagy költségigényő fejlesztési döntések, illetve véletlen helyzetek miatt kerülhetnek. Mi az az ÖNHIKI? Az ÖNHIKI az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülı önkormányzatok kiegészítı költségvetési támogatása. 105

20 Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzat kiegészítı támogatást csak akkor igényelhet, ha minden saját hatáskörben megtehetı intézkedést megtett a forráshiány elkerülésére. Így mondjuk helyi adót vezetett be, emelte az adómértékeket, pénzeszközt vett át, vagyon-hasznosítással növelte forrásait és feltárta a kiadások csökkentésének lehetıségeit (ilyen lehet például az intézmények társulása, a körjegyzıség létrehozása, a körjegyzıségben való részvétel), azonban a megtett intézkedések nem bizonyultak elégségesnek a kötelezı önkormányzati feladatok ellátásához, a szükséges pénzeszközök biztosításához. A költségvetési törvény meghatározza a forrásból való kizárás eseteit is. Idesorolható például, ha hosszabb idıre lekötött tartós bankbetéttel rendelkezik az önkormányzat, a polgármesteri hivatalon kívül nem tart fent intézményt, társulásban nem vesz részt, helyi adót nem vezetett be. A tartósan fizetésképtelenné vált önkormányzatok az adósságrendezésre irányuló hitelfelvétel törlesztésére, visszterhes kamattámogatásra, az adósságrendezés alatt mőködési célra és a pénzügyi gondnok díjára vehetik igénybe a támogatást. A feltételeket és lehetıségeket a költségvetési törvény határozza meg. Például nem kaphat támogatást az az 500 fı alatti önkormányzat, amely nem tartozik körjegyzıséghez, kivéve, ha ez alól a közigazgatási hivatal felmentette. Ha az adott önkormányzat a költségvetési évben már ÖNHIKI-támogatásban részesült, akkor az adósságrendezés idıtartamára nem jogosult mőködési támogatásra. Az ÖNHIKI-támogatásban részesülı önkormányzatok száma évben érte el a legmagasabb számot, 1279 önkormányzattal, 2004-ben a számuk 1167, de a községek mellett a nagyobb önkormányzatok is megjelennek, ami a forrásszabályozási rendszer diszfunkcionális mőködését is felszínre hozhatja. Milyen bevételeket enged át a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak, és miért? Az önkormányzatok és a központi költségvetés közötti munkamegosztást az átengedett források rendszere is megjeleníti. Erre a legjellemzıbb és legnagyobb hatású példa, amikor a központi költségvetés a személyi jövedelemadóból származó bevétel egy részét átengedi a helyi önkormányzatnak a helyi feladatok ellátása érdekében. Ezzel részben ösztönzi az önkormányzatokat a személyi jövedelemadóból származó bevételt növelı intézkedésekre (például a helyi foglalkoztatás növekedésének elısegítésére), 106

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

61/2010. számú elıterjesztés

61/2010. számú elıterjesztés 61/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 1/2011. (II. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 1/2011. (II. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület)

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel - 1 - Szakfeladat: 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítéséhez átvett KEOP támogatás 40 660 Felhalmozási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - a 2013. évi költségvetési

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl. Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

Önkormányzatok gazdálkodása

Önkormányzatok gazdálkodása Önkormányzatok gazdálkodása Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. sz. melléklet évi bevételi elıirányzatok I. félévi teljesítése. eredeti elıirányzat. módositott. Mőködési bevételek

1. sz. melléklet évi bevételi elıirányzatok I. félévi teljesítése. eredeti elıirányzat. módositott. Mőködési bevételek 2006. évi bevételi elıirányzatok I. félévi teljesítése Mőködési bevételek eredeti elıirányzat módositott elıirányzat Sajátos mőködési bevételek 1. Helyi adók - Kommunális adó (vállalkozói) 6000 6000 -

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900. (eredeti ) Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 30.000 Igazgatási szolgáltatási díj 30.000 Bírság

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 11-i ülésére

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben