5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás"

Átírás

1 5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás Az elızı fejezetekben megismerkedtünk azzal, hogy az önkormányzat miért és hogyan végezzen stratégiai tervezést, illetve programozást. Már ekkor szóba került, hogy a stratégiai fejlesztési terv részét képezi a programokra vonatkozóan készített pénzügyi kalkuláció is. E finanszírozási kalkuláció elvégzésének elıfeltétele az önkormányzat általános költségvetésének minél pontosabb tervezése. Jelen fejezet mintegy az elızıek folytatásaképp erre a témára, az önkormányzati költségvetés-tervezésre fókuszál. (Fontos hangsúlyozni, hogy ebbıl következıen kevés szó esik a projektköltségvetés tervezésérıl, amelynek ismertetésére a 12. fejezetben kerül sor.) E témát felvezetendı, röviden foglalkozunk a költségvetést jórészt determináló kötelezıen ellátandó és önként vállalt feladatokkal. Ezt követi a költségvetés tervezésének módszereit, így a gördülıtervezést, az intézményi vagy keretszerő tervezést bemutató rész, majd a programköltségvetés készítésének folyamata. Részletezzük az egyes módszerek alapvetı szemléletét, alkalmazásának mikéntjét, illetve azt, hogy melyiket milyen esetekben célszerő alkalmazni. Ezután térünk rá a költségvetési koncepció kidolgozásának kérdésére, majd a részletes költségvetési tervezet készítésének leírására, mely során a fejezet sorra veszi a központi költségvetésbıl származó, valamint a saját (önkormányzati és intézményi) bevételek számbavételének lépéseit, illetve a kiadások tervezésének módszereit és szempontjait. A fejezet elolvasása után a következı kérdésekre fog választ kapni: Hogyan néz ki jelenleg hazánkban a helyi önkormányzatok feladat- és szervezeti struktúrája? Melyek a települési önkormányzatok kötelezı feladatai? Milyen feladatokat vállalhat még a települési önkormányzat? Mi az önkormányzat költségvetése? Milyen szakaszokból és milyen feladatokból áll a költségvetési tervezés? Milyen információkat adnak a gazdaságpolitika és a költségvetési politika célkitőzései az önkormányzatok számára? Mi a gazdasági program? Mit tartalmaz a költségvetési rendelet-tervezet? 87

2 Mit tartalmaz a költségvetési rendelet? Mi az elemi költségvetés? Milyen tervezési módszerek alkalmazását írják elı a jogszabályok? Milyen tervezési módszereket lehet még alkalmazni? Melyek az önkormányzatok fı bevételei? Melyek az önkormányzatok saját bevételei? Mennyire önállóan dönt az önkormányzat a saját bevételek megszerzésében? Melyek a központi költségvetési támogatások? Mi jellemzi a normatív állami hozzájárulást? Melyek az önkormányzati normatívák finanszírozási jellemzıi? Mi jellemzi a normatív, kötött felhasználású támogatásokat? Milyen célt szolgálnak és milyen feltételekkel a címzett és céltámogatások? Mi a célja a központosított elıirányzatok rendszerének? Milyen célra, hogyan vehetık igénybe a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatások (TEKI)? Mi az a CÉDE? Miért válhatnak mőködésképtelenné a helyi önkormányzatok? Mi az az ÖNHIKI? Milyen bevételeket enged át a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak és miért? Hogyan kerül a személyi jövedelemadó kapcsolatba a helyi iparőzési adóval? Milyen lehetıségük van az önkormányzatoknak pénzeszközök átvételére? Vehetnek-e fel az önkormányzatok hiteleket, bocsáthatnak-e ki kötvényeket? Mi jellemzi az önkormányzatok hitelfelvételeit a tervezés szempontjából? Hogyan tervezzük a kiadásokat? Mi a szerepe a kiadások funkcionális szempontú tervezésének? Növelhetık-e az önkormányzati saját bevételek, csökkenthetık-e a kiadások a mőködési deficit elkerülése, csökkentése érdekében? Hogyan alakulhat a felhalmozási költségvetés egyenlege? 88

3 Mi az önkormányzat költségvetése? A költségvetés a helyi önkormányzatok költségvetési évre szóló pénzügyi terve (a költségvetési év megegyezik a naptári évvel), amely a tervezett bevételeket és kiadásokat állítja szembe egymással. Az éves költségvetés a hosszabb távra, jellemzıen egy választási ciklusra szóló gazdasági program; a területfejlesztési, területrendezési, településfejlesztési és településrendezési tervek, valamint a foglalkoztatásra és a jövedelmekre kidolgozott tervek adott költségvetési évre lebontott idıarányos terve, amelyrıl a helyi önkormányzat rendeletet alkot. A bevételek között a finanszírozási mőveleteket is meg kell tervezni, így a költségvetés formailag egyensúlyban van. Milyen szakaszokból és milyen feladatokból áll a költségvetési tervezés? 1. szakasz: A gazdaságpolitika és a költségvetési politika alapján a pénzügyminiszter kidolgozza a költségvetési irányelveket. Az irányelvek kidolgozásához többek között az önkormányzatok gazdasági programjai is adatokat szolgáltatnak. A tervezésben a helyi, helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési kapcsolatai témában közvetlenül részt vesz a Belügyminisztérium. 2. szakasz: A helyi önkormányzatok kidolgozzák az adott évre vonatkozó költségvetési koncepciót. A koncepció kidolgozásakor meg kell határozni a költségvetési évre vonatkozó feladatokat, a helyben képzıdı bevételi forrásokat és az ismert kötelezettségeket. A költségvetési koncepciót a jegyzı állítja össze a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével és az önkormányzati intézmények vezetıivel a feladatok és a bevételek áttekintése érdekében végzett együttmőködés eredményeképpen. A koncepciót a jegyzı a polgármester elé terjeszti. A polgármester kikéri az önkormányzatnál mőködı ágazati bizottságok szakterületüket illetı véleményét. A pénzügyi bizottság a koncepció egészét véleményezi. A polgármester a koncepciót a bizottságok véleményével együtt a képviselı-testület elé terjeszti, amely megtárgyalja azt, és határozatot hoz a költségvetés készítésének további munkálatairól. 89

4 3. szakasz: A jegyzı összeállítja a költségvetési rendelettervezetet, amelyet egyeztet a költségvetési szervek vezetıivel. A rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselıtestület bizottságai elé. A bizottságok által megtárgyalt és véleményezett tervezetet a polgármester a szükséges könyvvizsgálói írásos jelentéssel együtt a képviselı-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet megalkotása érdekében. A költségvetési tervezés folyamatában együttmőködik a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat. Az együttmőködés feladatait és a határidıket minden év január 15-ig állapítják meg, illetve módosítják. 4. szakasz: A képviselı-testület megalkotja és kihirdeti a költségvetési önkormányzati rendeletet. 5. szakasz: Az önkormányzati hivatal és az önállóan gazdálkodó, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek elkészítik az elemi költségvetésüket. Milyen információkat adnak a gazdaságpolitika és a költségvetési politika célkitőzései az önkormányzatok számára? A tervezés elıkészítı szakaszában meg kell ismerni a gazdaságpolitikai koncepciót és a költségvetési politika prioritásait. A gazdaságpolitika céljai 2005-re: a modernizáció, az európai átlaghoz való felzárkózás, az egyensúly, a pénzügyi és árstabilitás feltételeinek megteremtése, a versenyképesség fokozása, a tıkebevonási képesség erısítése. A költségvetési politika célja: az államháztartás relatív súlycsökkentése, kisebb, hatékonyabb állami szerepvállalás (évi 0,5-0,7%-os csökkentés), a közösségi fogyasztás és a természetbeni juttatások arányának csökkentése. A költségvetési politika prioritásai: a munkahelyteremtés és a foglalkoztatottság ösztönzése, a gyermekes szülık igazságosabb támogatása, a fiatalok otthonteremtésének támogatása, az innováció támogatása. 90

5 A költségvetési politika helyi önkormányzatokra vonatkozó támogatási prioritásai a évre a következık: a) a helyi közszolgáltatások kistérségi társulások útján történı ellátásának ösztönzése, b) a közszolgáltatások színvonalát javító beruházások támogatása, c) a helyi tömegközlekedés gazdasági helyzetének javítása, d) a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása, e) az európai uniós fejlesztési források hatékony felhasználása, f) a közoktatásban a méretgazdaságos feladatellátás ösztönzése, az esélykiegyenlítés folytatása, korszerőbb eszközök alkalmazása, g) a szociális ellátás szolid programja, h) az önkormányzati közszolgáltatásban dolgozók reálbérének emelése. A költségvetési politika követelményként, célként fogalmazta meg az ellátottak létszámának csökkenésével arányos megtakarítást, valamint a megyei önkormányzatok számára azt, hogy csökkentsék túlburjánzott, önként vállalt feladataikat és az igazgatási létszámot. A törvényjavaslat szerint az önkormányzatok mintegy 1,3 milliárd Ft támogatásra számíthatnak a központi költségvetésbıl átengedett személyi jövedelemadóval együtt. Ezt az összeget növeli 54,4 milliárd Ft európai uniós támogatás, valamint 60 milliárd Ft EU-s társfinanszírozás, illetve a kizárólag nemzeti forrásból (fejezeti kezeléső elıirányzat) tervezett 60 milliárd Ft. A helyi önkormányzatok 2005-re 2776 milliárd Ft saját bevételt terveznek, és összesítve 1450 milliárd központi költségvetési forrásra számíthatnak Ez utóbbi 10%-kal haladja meg a évi összeget. Mi a gazdasági program? A gazdasági programot a képviselı-testület alkotja meg, az gyakorlatilag a választási ciklus négy évére szóló cselekvési terve. A program meghatározza az önkormányzat céljait, mőködési és fejlesztési feladatait, a finanszírozás forrásait, az önkormányzat kapcsolattartását a területén lévı többi gazdasági szereplıvel. Felmerül a kérdés, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz a választási ciklust lefedı négyéves gazdasági program és a stratégiai tervben lefektetett operatív programok. Ha 91

6 abból az ideális helyzetbıl indulunk ki, hogy a stratégiai tervet az önkormányzatot vezetı testület magáénak tartja és elfogadja, akkor a gazdasági program a stratégiai tervben lefektetett fejlesztési programoknak az adott négy évre vonatkozó szakaszát tartalmazza. Ebben az esetben tehát a gazdasági program a stratégiai tervnek az aktuális négy évre vonatkozó kivonata. Persze elıfordulhat az is, hogy az önkormányzat vezetése elveti a korábbi stratégiai tervet a tervezés politikai kockázatairól (és azok kivédésének lehetıségérıl) az elızı fejezetben már szóltunk. Mit tartalmaz a költségvetési rendelettervezet? A költségvetési rendelet a következıket tartalmazza: az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként fıbb jogcímcsoportonként részletezve, a mőködési, fenntartási elıirányzatokat önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, valamint intézményen belül kiemelt elıirányzatonként részletezve, a felújítási elıirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, valamint elkülönítve a céltartalékot és az általános tartalékot, az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, a több éves hatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban, elkülönítetten, de azonos szerkezetben a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését, a bevételek között a tervezett hitelfelvételeket (a rendelet megalkotásakor még nem ismert költségvetési támogatásokat az önkormányzatok technikai hitelként tervezik meg), a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban, 92

7 elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését, a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási célú pénzügyi mőveleteket tekintve együttesen egyensúlyban, az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzatfelhasználási ütemtervet, elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat. Mit tartalmaz a költségvetési rendelet? A képviselı-testület a rendeletben együttesen hagyja jóvá a hivatal, valamint a felügyelete alá tartozó egyéb költségvetési szervek költségvetését. A rendelet változatlan formában tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulás költségvetési határozatát is. Mindazokat a lakossági és közösségi szolgáltatásoknak nyújtott támogatást (így például az alapítványi óvodának nyújtott támogatást), amelyeket nem önkormányzati szervek végeznek. Ezen kívül egyéb helyi feladatokhoz, együttmőködéshez kapcsolódó elıirányzatokról dönt a képviselı-testület. Mi az elemi költségvetés? A helyi önkormányzat elemi költségvetése tartalmazza igazgatási és egyéb nem intézményi formában ellátott feladatai bevételeit, kiadásait, valamint az általa alapított és fenntartott intézmények kiadásait és bevételeit részletesen kiadásnemenként és tevékenységenként. Magában foglalja még a személyi juttatásokat, a létszám összetételét és megalapozó részletes számításokat, indoklásokat. Milyen tervezési módszerek alkalmazását írják elı a jogszabályok? A jogszabályok a bázisalapú gördülıtervezést írják elı. A költségvetési koncepciót a tervévre és az azt követı két évre kell kidolgozni. A tervezéskor az elızı évi elıirányzatokat korrigálni kell az év közben bekövetkezett tartós hatású szerkezeti változásokkal (pl. a feladatstruktúrában, intézményrendszerben bekövetkezett 93

8 változásokkal, az évközben történt létszám- és személyi juttatás fejlesztésével stb.). A szerkezeti változásokkal korrigált eredeti elıirányzat megfelel a módosított bázisnak. A szerkezeti változásokat éves szintre ki kell egészíteni. Így megkapjuk az alapelıirányzatot. Az alap-elıirányzatot növelve a tervévi új feladatokkal, felhalmozási kiadásokkal, bérfejlesztéssel stb. kapjuk meg a javasolt elıirányzat összegét. Egy év elteltével az éves tényadatok ismeretében és a feltételrendszerben bekövetkezett változások alapján egy évvel tovább tervezzük az idıszakot. A tervezési folyamatot végigkíséri az alkumechanizmus. Milyen tervezési módszereket lehet még alkalmazni? Alkalmazható módszer még a PPBS Planning Programming Budgeting System, azaz a tervezési programozási költségvetési rendszer, amely olyan kérdésekre keresi a választ, hogyan kell egyes pénzforrásokat optimálisan felosztani a különbözı programok között. A költségvetés 5 7 évre szól, rendszerszemlélető változatokban gondolkodik. Alkalmazása közgazdasági, számviteli és informatikai, valamint a program céljától függıen meghatározott ismeretekkel rendelkezı szakembereket kíván. Kérdés: mennyit költsön a központi, a helyi költségvetés például egészségügyre, oktatásra, a szegények segítésére, honvédelemre, közparkok fenntartására. Az egyes elemeket nézve a tervezés meghatározza a program mőködési céljait és a célok meghatározott idıtartam alatti eléréséhez szükséges eszközöket, módszereket. A programozási költségvetés programra, alprogramra és tételre, altételre bontható (pl. környezetvédelem, vízminıség-védelem, a felszín alatti vizek minıségének védelme). A megegyezéses eredménycélokkal való vezetés MBO alkalmazásakor azoknak a részvételével, megegyezésével határozzák meg a célokat és az eszközöket, akiket a várható eredmény és az eredmény elérésének a feltételei érintenek és/vagy akik erre hatással vannak (például egyeztetés a lakossággal, a civil szervezetekkel, gazdasági szervezetekkel, munkavállalókkal, költségvetési intézmények vezetıivel). A módszer kiemeli a kommunikáció és a visszacsatolás, az elért eredmények értékelésének fontosságát. Az MBO a PPBS-hez hasonlóan elemzi az inputokat és az outputokat, vizsgálja a programok hatását, de nem figyeli a változatokat, a választás lehetıségét. A hangsúlyt az adott program hatékonyságára helyezi. Arra a kérdésre, hogy mit tehet még 94

9 az önkormányzat vagy mi mást tehet, nem ad választ. Arra viszont igen, hogy amit tesz, vagy tenni kíván, az mennyire eredményes az adott cél elérése szempontjából. A nullaalapú költségvetés-tervezési gazdálkodási módszer két lépésbıl áll. Az elsı lépés összesítı elemzés végzése az egyes szervezeteknél mőködı feladatokról, programokról. A programokat, feladatokat meghatározott szempontok szerint (például fontosság szerint) rangsorolni kell. Meg kell vizsgálni a jogosultságokat, a megvalósítás változatait, az inputok, outputok alakulását, az elért hatást, összességében az elıállított közszolgálati értéket. A második lépés azt vizsgálja, hogy célszerő, eredményes megalapozott-e a rangsorolt feladatok további finanszírozása. Az adott szervezetnél már felesleges, nem hatékony feladatokat megszüntetik véglegesen vagy más szervezetekhez csoportosítják át, illetıleg társulások hozhatók létre a közös megvalósítás érdekében. Ez a tervezési módszer elszakad a meglévı feladat- és intézménystruktúrától, szemben a bázisalapú intézményi tervezéssel, amely segít azt konzerválni. A politikai irányítás-költségvetésnél a tervezés felülrıl lefelé indul. Ennek oka a költségvetési automatizmusok magas aránya és a növekvı költségvetési hiány, amely szükségessé teszi a kiadások lefaragását, valamint a bevételek növelési lehetıségeinek feltárását. A korábbi politikai döntések eredményeként a költségvetési kiadások egyre nagyobb hányada determinált, lekötött. Például nagy költségő szennyvízcsatornaberuházás vagy a felvett hitelek törlesztése és kamata automatikusan leköti a költségvetési források jelentıs részét. E módszer alkalmazásának ezért az a célja, hogy a feladatok még finanszírozhatók legyenek. A tervezés során a költség-haszon elemzés, az értékelemzés segítségével a döntéshozók igyekeznek feltárni minden felesleges funkciót és ráfordítást, a figyelmet gazdasági elırejelzések alapján a teljesítésre, az outputra irányítják. Az értékelemzés értéknek tekinti a funkció és költség hányadosát. A módszer célja az, hogy egy adott funkció a legalacsonyabb ráfordítással valósuljon meg. Az értékelemzési munka során két alapvetı kérdésre kell válaszolni. Az elsı összetett kérdés így hangzik: mi a funkciója a terméknek, szolgáltatásnak, folyamatnak, milyen fogyasztói igényeket elégít ki, mennyibe kerül (pl. oktatás, beruházás, tervezés, tervezési tanulmány, 95

10 gyógyítás stb.)? A második kérdés arra keresi a választ, mi tudná még ugyanezt, vagy többet teljesíteni, és az mennyibe kerül. A módszer funkcióelemzéssel feltárja a felesleges funkciókat és a szükségtelen ráfordításokat, valamint azok leggyakoribb okait. A fentiek közül az Olvasó figyelmébe ajánljuk a PPBS-módszert, mert az összhangban áll a korábbi fejezetek stratégiai tervezési gyakorlatával. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztési programokat tartalmazó stratégiai terv kidolgozásával párhuzamosan érdemes ugyanarra az idıtávra az önkormányzat egész költségvetésére vonatkozóan is tervezetet készíteni mely nemcsak a fejlesztéseket, hanem az üzemfenntartásokat és egyéb kifizetéseket is tartalmazza, tehát ilyen értelemben tágabb, mint a stratégiai terv. Melyek a települési önkormányzatok kiadásai azaz kötelezı és vállalható feladatai? A települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni: az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésrıl, az általános iskolai nevelésrıl és oktatásról, az egészségügyi és szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és köztemetı fenntartásáról, a nemzeti és kisebbségi jogok érvényesülésérıl. Emellett a települési önkormányzatok feladata még pénzügyi forrásaiktól és önkormányzati hatáskörő döntéseiktıl függıen: a településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a csatornázás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetése, 96

11 a közterület fenntartása, a helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és a településtisztaság, a helyi tőzvédelem, a közbiztonság helyi feladatai, közremőködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatásban, gondoskodás a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, a közösségi tér biztosítása, a sport, a mővészet, a tudomány, a közmővelıdés támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése. Melyek az önkormányzatok fı bevételei? Az önkormányzatok egyik ismérve a gazdasági önállóság, azaz önállóak a bevételeik meghatározott körének megszerzésében. Nézzük meg, milyen forrásokból számíthat az önkormányzat bevételekre és mennyire önálló azok megszerzésében! A helyi önkormányzatok bevételeit a következı csoportokba sorolhatjuk: saját bevételek, központi költségvetési támogatások, átengedett központi adók, átvett bevételek, hitelek (bankhitel, kötvénykibocsátás). Melyek az önkormányzatok saját bevételei? A saját bevételek az önkormányzat rendeltetésszerő mőködéséhez kapcsolódnak. Lehetnek saját döntéseik eredményeként befolyt bevételek vagy jogszabály által meghatározott források. Fıbb csoportjaik: helyi adók, intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítési díja, vállalkozási bevételek, 97

12 bérleti díj, lízingdíj, eszközök értékesítésébıl származó bevételek, osztalék, árfolyamnyereség, szabad pénzeszközök lekötésébıl származó kamatbevétel, beszedett illeték, mőemlékvédelmi és környezetvédelmi bírság. Mennyire önállóan dönt az önkormányzat a saját bevételek megszerzésében? A helyi adókat az évi C. törvény szabályozza. Az önkormányzat önállósága a következı területeken jelenik meg: eldöntheti, hogy bevezet-e helyi adót és melyeket; hogyan határozza meg az adó mértékét, ha választhat a tételes és az adókulcsos között, például építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó esetén; az adó mértékének meghatározása (Az adó mértékének felsı határát rögzíti az adótörvény, az önkormányzat ennél alacsonyabbat is meghatározhat. Ennél magasabb értéket elsı ízben 2005-ben határozhat meg a tételes [pl. építmény-, telek- vagy kommunális] adóknál. A felsı határt 2005-ben a évi inflációval [4,7%], 2006-ban a évi és a évi infláció szorzatával léphetik túl. Az adónemek mértékét tehát 2005-tıl valorizálhatják.); magánszemélyek esetében dönthet az adótörvényben meghatározottakon kívüli további adómentességek, kedvezmények megadásáról; vállalkozások esetében december végéig tarthatja meg a korábban megadott többlet-kedvezményeket, azt követıen már kizárólag az adótörvényben rögzített differenciálással, kedvezményekkel, mentességekkel élhet. A környezetvédelmi bírság teljes összege megilleti az önkormányzatot, ha saját maga szabja ki, ha a területi környezetvédelmi hatóság teszi ezt, akkor a bírság 30%-a illeti meg. A mőemlékvédelmi bírság 20%-a illeti meg az önkormányzatot, kivéve, ha magára az önkormányzatra szabták ki. A díjbevételek közvetlen érdekeltséget teremtenek a helyi önkormányzat és a területén élı közösség között. A díjak megállapításánál kettıs szempont érvényesül. Az 98

13 egyik a közgazdasági racionalitás. Mivel a szolgáltatás egyénre irányul, ésszerő, hogy a felhasználó fizessen. Másrészt figyelembe kell venni az igénybevevı fizetési képességét, a nyújtott szolgáltatás közfeladat jellegét, például közoktatási intézményekben a diákoknak nyújtott étkeztetés. A vállalkozási bevételek és egyéb saját bevételek az önkormányzat önálló pénzügyi-gazdasági döntése szerint, vállalkozási lehetıségei, hajlandósága és képessége, az általa alapított gazdasági társaságok nyereségessége szerint alakulnak. A kamatbevételeket mérsékli a költségvetési támogatások nettó finanszírozási rendje, valamint az állami pénzek tartós betétként való elhelyezésének tilalma. Az eszközök értékesítésérıl az az önkormányzat saját hatáskörben dönt, a törvényekre figyelemmel. Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és vállalkozói vagyonból áll. A törzsvagyon egy része forgalomképtelen, azaz nem idegeníthetı el. Másik része korlátozottan forgalomképes. A vagyon értékesítését megalapozott gazdasági elemzésre támaszkodva célszerő tervezni. Esetenként az önkormányzatok fizetési gondjaik kezelése érdekében folyamodnak vagyontárgyuk eladásához. Melyek a központi költségvetési támogatások? A központi költségvetésbıl több csatornán érkezik támogatás a helyi önkormányzatokhoz. Ezek a következık: normatív hozzájárulások felhasználási kötöttség nélkül, normatív támogatások felhasználási kötöttséggel, megpántlikázva, színházi támogatás, címzett és céltámogatások, központosított elıirányzatok, mőködésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítı támogatása, hivatásos tőzoltóságok támogatása, területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás és céljellegő decentralizált támogatás egyéb állami támogatások. 99

14 Mi jellemzi a normatív állami hozzájárulást? Az önkormányzati forrásszabályozási rendszer központi eleme a normatív hozzájárulás. A normatív hozzájárulások összege 2002-ben 329,5 milliárd Ft, az összes támogatás 53%-a, 2003-ban 514,2 milliárd Ft, az összes támogatás 68,6%-a volt, ben tervezett összege 520,7 milliárd Ft, az összes támogatás 65,4%-a lesz. Jelentıs változás, 56%-os növekedés következett be 2003-ban, amelyet elsısorban a normatívák összegének növekedése, kisebb részben a központosított elıirányzatokból való átsorolás okozott. Az Országgyőlés a költségvetési törvényben meghatározza a helyi önkormányzatok normatív központi hozzájárulásait, jogcímeit és összegét, a juttatandó címzett, cél- és egyéb támogatásokat, központilag támogatott adókból, illetékekbıl származó részesedést. Ezek módosítási jogkörét is saját hatáskörben tartja fenn. A normatíva a hazai gyakorlatunkban azt mutatja meg, hogy a kötelezı feladatokhoz kapcsolódóan a feladatmutató egységének éves teljesítéséhez mekkora pénzügyi forrást biztosít a központi költségvetés állami támogatásként. A normatíva folyó kiadásokat finanszíroz, deklaráltan csak részben a költségek mintegy 60-80%-ában biztosítja a feladat ellátásához szükséges pénzforrást, a helyi önkormányzatnak más forrásokkal is ki kell azt egészíteni. A normatíva alkalmazásának feltételei: jól definiálható homogén szakfeladat (pl. bölcsıdei ellátás, szakiskolai oktatás), a szakfeladat mennyiségi mérhetısége feladatmutatóval, a normatívák alkalmazásakor szükséges a vetítési alapok megbízható nyilvántartása, a változások regisztrálása. (Ezt kényszerítené ki a jogosulatlanul igénybe vett normatívák visszafizetési, illetve a jogosulatlan összeget terhelı kamatfizetési kötelezettség is.) Melyek az önkormányzati normatívák finanszírozási jellemzıi? Az önkormányzati normatíva a helyi önkormányzatot illeti meg, nem az adott feladatot ellátó intézményt. Ebbıl fakadó elıny, hogy az önkormányzatok a pénzügyi tervezéskor egy kalapban lévınek tekinthetik a különbözı jogcímeken kapott támogatást és szabadon gazdálkodhatnak, oszthatják el azt különbözı 100

15 intézményeik között. A normatívák felhasználásáról el kell számolni az éves beszámolóban. Amennyiben az önkormányzat jogosulatlan támogatást vett igénybe, annak összegét vissza kell fizetnie, meghatározott mérték elérése, illetve a fölött a jegybanki alapkamat, illetve annak kétszeres fizetési kötelezettsége mellett. Az önkormányzatoknak ennek elkerülésére lehetıségük van arra, hogy év közben lemondjanak a támogatásról vagy annak egy részérıl, ha arra jogosulatlanná válnak. A támogatási jogcímek száma évrıl évre növekedést mutat. Az önkormányzati rendszer indulásakor 14 jogcím volt, jelenleg 29 jogcím van. Néhány jogcím ben: társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve foglalkoztatási gondokkal küzdı önkormányzatok kiadásaihoz történı hozzájárulás, körjegyzıség mőködésével kapcsolatos feladatok, gyermekvédelmi szakellátás, hajléktalanok átmeneti intézményei, óvodai nevelés, iskolai oktatáshelyi, közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok, és végül népességszám alapján a községek általános feladataihoz való hozzájárulás. Az alapnormatívákhoz a feladat sajátosságaihoz igazodva kiegészítı normatívák kapcsolódnak. A kiegészítı normatíva célja a szolgáltatás eltérı feltételrendszerének megfelelı differenciálás. Ilyen szempont lehet például a területi szétszórtság, a nehéz körülmények, a speciális körülmények között végzett munka, az életkori sajátosságokból fakadó többletráfordítás. (Például a közoktatási feladatoknál kiegészítı hozzájárulás jár a fejlesztı és felzárkózó oktatásra, a hátrányos helyzető tanulók felzárkózását segítı foglalkozásokra, a cigány kisebbségi oktatásra, a nem magyar nyelven folyó oktatás, nevelés esetén. A normatíva a vetítés alapjával proporcionálisan változik, azaz teljes összegében változó kiadás. Így a vetítési alap számának növekedése arányosan többletforráshoz juttatja az önkormányzatot, csökkenése pedig forrást von el az önkormányzattól, jóllehet a ráfordítások egy része állandó. A feladatok ellátását a normatívák csak részben (60-80%-ban) fedezik, ezért azokat egyéb önkormányzati forrásokkal kell kiegészíteni. A finanszírozás nem követi az önkormányzatok évközi szétválását, egyesülését, a feladataikban bekövetkezett változásokat, ezt az önkormányzatok megállapodásban rögzítik. 101

16 Mi jellemzi a normatív, kötött felhasználású támogatásokat? Ezeket a támogatásokat a helyi önkormányzatok kizárólagosan a költségvetési törvényben meghatározott célokhoz vehetik igénybe elszámolási kötelezettség mellett. A célok a következık: a) Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, felkészülés támogatása, a pedagógusok szakkönyvvásárlásának, a fıvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenységének, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatás, a minıségfejlesztési feladatok és a diáksport támogatása. b) Egyes szociális feladatok kiegészítı támogatása: foglalkoztatás támogatása, szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása. c) Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása, amely a személyi juttatásokra és közterheire, illetıleg a dologi kiadások támogatására terjed ki. d) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása. e) Fıvárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása. Milyen célt szolgálnak és milyen feltételekkel a címzett és céltámogatások? Az önkormányzatok fejlesztési tevékenységének legfıbb finanszírozási forrása a címzett és céltámogatások rendszere, amely óta mőködik. A címzett támogatások az önkormányzatok erejét meghaladó nagy költségigényő beruházásokat szolgálják. A támogatás a fejlesztési költség 100%-a is lehet. A beruházás megvalósíthatósági tanulmányt a területfejlesztési tanácshoz, illetve a területi vízügyi felügyelethez kell benyújtani. Szakértı bizottság dönt a jóváhagyott támogatásról és éves ütemezésérıl. A támogatásokat általában a 200 milliót meghaladó közmőves vízellátási, illetve közoktatási intézmény rekonstrukciós beruházásaira, valamint szociális, egészségügyi és kulturális beruházásokhoz igénylik. Példák címzett támogatásokra 2004-ben: Regionális kórház-rekonstrukció Bács-Kiskun megyében 3,1 milliárd összköltségbıl 1 milliárd a saját forrás összege. 102

17 A Fıvárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciója 2517 milliárd összköltség, ebbıl 517 millió saját forrás. Vasvári Pál Szakközépiskola bıvítése Szegeden 280 millió összköltségbıl, 30 millió Ft saját forrás. Fogyatékos személyeket ellátó 100 férıhelyes fıépület és 2 12 férıhelyes lakóotthon létesítése Csongrádon, összköltség 999,6 millió Ft, ebbıl saját forrás 99 millió Ft. Belterületi vízrendezés Pusztaszabolcson 419 millió Ft összköltség, ebbıl 46 millió Ft saját forrás. További ivóvízellátást, ivóvízminıség javítását, szennyvízberuházást részben finanszírozó címzett támogatások adatai: összesen 75 támogatási cél, 76,7 milliárd Ft összértékben, amelybıl a támogatás összege 61,8 milliárd Ft, a fejlesztések megvalósulási ideje 3-5 év. Az elutasított igények száma négy, ebbıl egy adathiányos volt, hármat pedig fedezet hiányában utasítottak el. A törvény kihirdetve május 25-én. A céltámogatások a települések közötti infrastrukturális különbségeket kívánják mérsékelni. Ide tartozik például a szennyvízelvezetés és -tisztítás, mőködı kórházak és szakrendelık gép- és mőszerbeszerzései, települési szilárdhulladék-lerakótelep építése. A támogatásokhoz nyilvánosan meghirdetett pályázat útján lehet jutni. A támogatás lényegében normatív, hiszen a szabályosan és a feltételeknek megfelelıen benyújtott pályázat alapján jár alanyi jogon a céltámogatás a törvényben jóváhagyott elıirányzat mértékéig. Amennyiben a törvényben elıirányzott keret nem ad fedezetet valamennyi benyújtott új igényre, akkor a keret 70%-a szennyvízelvezetés és -tisztítás célokat, 15% mőködı körházak és szakrendelık gép- és mőszerbeszerzéseit, 15% térségi szilárdhulladék-rendszer építését támogatja. Ez az a fejlesztési forma, amelyre a kisebb önkormányzatoknál is nagy szükség van, de saját forrás hiányában nem tudnának sikeresen pályázni. Társult formában viszont elınnyel indulhatnak, mert ha a beruházás már meglévı kapacitáshoz kapcsolódik, például a szennyvízelvezetés és -tisztítás ágazatban, akkor a támogatás mértéke, a társult formára tekintettel, 10%-kal magasabb. 103

18 Mi a célja a központosított elıirányzatok rendszerének? A központosított támogatások azoknak a sajátos önkormányzati feladatok ellátásának finanszírozzák, amelyekre más források nem állnak rendelkezésre. Ezek a támogatások jól szolgálnak olyan célokat is, amelyeket a központi kormányzat szándékoz elérni, de amelyek esetleg ütköznek az önkormányzatok rövid távú érdekeivel, vagy amelyeket az önkormányzati önállóságra tekintettel közvetlen irányításként nem lehet megfogalmazni. A helyi önkormányzatokat nem lehet kötelezni társulások létrehozására, de az erre a célra igénybe vehetı költségvetési támogatással ösztönözni lehet például a kistérségi társulások létrejöttét. A támogatási elıirányzatok központosított jellege abból adódik, hogy a költségvetés tervezés idıszakában a felhasználók köre, vagy az igénybevétel pontos feltételei még nem ismertek. Jelenleg 24 jogcímen lehet ezt a típusú támogatást igényelni. Ezek közül témánk szempontjából kiemeltek: kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése, önkormányzatok európai uniós, valamint hazai fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének a támogatása belsı ellenırzési társulások támogatása határátkelıhelyek fenntartásának, kompok, révek fenntartásának, felújításának a támogatása, helyi kisebbségi önkormányzatok általános támogatása, gyermek- és ifjúsági feladatok, hozzájárulás a létszámcsökkentéssel járó kiadásokhoz. A támogatásokat részben alanyi jogon, nagyobb részben pályázati úton szerezhetik meg az önkormányzatok. Milyen célra, hogyan vehetık igénybe a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatások (TEKI)? A TEKI rendszere óta mőködik, bevezetésének célja, hogy az önkormányzati beruházások támogatását összekösse a területfejlesztéssel. A támogatás az infrastruktúra szempontjából elmaradott térségek és települések felzárkóztatását szolgálja. A kedvezményezett területeket komplex statisztikai módszerekkel határozzák meg, amelyek az infrastrukturális ellátottságot mutató ismérvekre épülnek, mint településszerkezet, lakosságszám, jövedelmezıségi helyzet. 104

19 A támogatások megyék közötti elosztásáról kormányhatározat dönt, a konkrét igényekrıl a megyei területfejlesztési tanácsok döntenek. A támogatások a termelı infrastruktúra kiépítését, a termelı infrastrukturális hálózatok kiépítését, felújítását, a felszíni vízelvezetı rendszerek kiépítését, felújítását, az ipari területek elıkészítését, az infrastrukturális fejlesztési és környezetvédelmi célú közhasznú munkák dologi és fejlesztési költségeit, a turizmushoz, a természetvédelemhez és a szociális célú, illetve szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó fejlesztéseket finanszírozzák. Igénybe vehetık a céltámogatással megvalósuló beruházások saját forrásának kiegészítéséhez is. A támogatás legfeljebb három évre igényelhetı, és bizonyos önrészt is feltételez. Mivel a települések nagy része hátrányos helyzető, a beruházási összeg 90%-os, de akár 100%-os mértékére is igényelhetnek támogatást jellemzıen vízelvezetésre, településfejlesztésre, illetve a turizmus bıvítésére. Mi az a CÉDE? A CÉDE a céljellegő decentralizált támogatás rövidítése. A támogatás felhalmozási és vis major feladatokat kezel. A felhalmozási támogatást a központi szabályozás sem ágazati, sem önrész, sem pedig területi költségkorlátot nem ír elı. Teszi ezt azzal a céllal, hogy beruházásokról, eddig nem támogatott felújításokról kizárólagosan a helyi ismeretek birtokában, a helyi szükségletek alapján szülessen döntés. A céljellegő támogatás két évre igényelhetı, legfeljebb 3 millió Ft-ig, általában a teljes beruházás összegére. A CÉDE támogatás elkülönített része vis major üzemeltetési problémák megoldását segíti. Miért válhatnak mőködésképtelenné a helyi önkormányzatok? A helyi önkormányzatok mőködésképtelen helyzetbe kedvezıtlen adottságaik, rossz, megalapozatlan, elsısorban nagy költségigényő fejlesztési döntések, illetve véletlen helyzetek miatt kerülhetnek. Mi az az ÖNHIKI? Az ÖNHIKI az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülı önkormányzatok kiegészítı költségvetési támogatása. 105

20 Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzat kiegészítı támogatást csak akkor igényelhet, ha minden saját hatáskörben megtehetı intézkedést megtett a forráshiány elkerülésére. Így mondjuk helyi adót vezetett be, emelte az adómértékeket, pénzeszközt vett át, vagyon-hasznosítással növelte forrásait és feltárta a kiadások csökkentésének lehetıségeit (ilyen lehet például az intézmények társulása, a körjegyzıség létrehozása, a körjegyzıségben való részvétel), azonban a megtett intézkedések nem bizonyultak elégségesnek a kötelezı önkormányzati feladatok ellátásához, a szükséges pénzeszközök biztosításához. A költségvetési törvény meghatározza a forrásból való kizárás eseteit is. Idesorolható például, ha hosszabb idıre lekötött tartós bankbetéttel rendelkezik az önkormányzat, a polgármesteri hivatalon kívül nem tart fent intézményt, társulásban nem vesz részt, helyi adót nem vezetett be. A tartósan fizetésképtelenné vált önkormányzatok az adósságrendezésre irányuló hitelfelvétel törlesztésére, visszterhes kamattámogatásra, az adósságrendezés alatt mőködési célra és a pénzügyi gondnok díjára vehetik igénybe a támogatást. A feltételeket és lehetıségeket a költségvetési törvény határozza meg. Például nem kaphat támogatást az az 500 fı alatti önkormányzat, amely nem tartozik körjegyzıséghez, kivéve, ha ez alól a közigazgatási hivatal felmentette. Ha az adott önkormányzat a költségvetési évben már ÖNHIKI-támogatásban részesült, akkor az adósságrendezés idıtartamára nem jogosult mőködési támogatásra. Az ÖNHIKI-támogatásban részesülı önkormányzatok száma évben érte el a legmagasabb számot, 1279 önkormányzattal, 2004-ben a számuk 1167, de a községek mellett a nagyobb önkormányzatok is megjelennek, ami a forrásszabályozási rendszer diszfunkcionális mőködését is felszínre hozhatja. Milyen bevételeket enged át a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak, és miért? Az önkormányzatok és a központi költségvetés közötti munkamegosztást az átengedett források rendszere is megjeleníti. Erre a legjellemzıbb és legnagyobb hatású példa, amikor a központi költségvetés a személyi jövedelemadóból származó bevétel egy részét átengedi a helyi önkormányzatnak a helyi feladatok ellátása érdekében. Ezzel részben ösztönzi az önkormányzatokat a személyi jövedelemadóból származó bevételt növelı intézkedésekre (például a helyi foglalkoztatás növekedésének elısegítésére), 106

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETE, 2006-2010

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETE, 2006-2010 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETE, 2006-2010 Pflanczer Nikoletta IV. évfolyam, pénzügy és számvitel szak Konzulens: Horváthné Dr. Kovács Bernadett, egyetemi adjunktus Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA. Általános államháztartási ismeretek

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA. Általános államháztartási ismeretek KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek 2. rész Általános államháztartási ismeretek Szerzık: 1., 6., fejezet, Függelék Dr. Bathó Ferenc 2., 3., 5., 7., fejezet Dr. Bende-Szabó Gábor

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1590/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009.

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE SZAKDOLGOZAT Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. 1 BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A békéscsabai önkormányzati vállalatok egységes irányítási rendszerének kialakítása, valamint kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest,

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA 3. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 16. függelék 1. melléklet A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben