Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola"

Átírás

1 Ajánlom szeretett nagymamámnak, akiben képmutatás nélküli hit volt (vö. 2Tim 1,5) Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Csak azért láttam távolabbra, mert óriások vállán álltam. (ISAAC NEWTON) 1 BEVEZETŐ GONDOLATOK Szeretettel köszöntöm mindannyiukat, megtisztelő a jelenlétük! A hit évének lezárásakor a források felé fordulva most figyeljünk oda az Újszövetség egyik fejezetének mondanivalójára. Előadásom a mesterien 2 felépített Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének emelkedett hangvételű ünnepi beszédére összpontosít. Ezzel a meghatározással rögtön a dolgok közepébe vágtam, és a magam részéről már meg is adtam a fejezet műfaját, 3 hiszen ez az emelkedett hangvételű ünnepi beszéd, a panegirikusz, magasztalt és követendő példaképeket, illetve dicső tetteiket állítva a hallgatóság elé, a lelkesedést volt hivatott kiváltani. A klasszikus panegirikusszal ellentétben a Zsid 11 nemcsak lelkesíti és gyönyörködteti a hallgatóságot, 4 hanem gyakorlati céllal bír. Bár ez a cél csak a következő fejezet első néhány versében jelenik meg, amikor a szerző egy erősítő értelmű határozószóval (gör. τοιγαροῦν) 5 saját meggyőződését is kifejezésre juttatva buzdítja a hallgatóságot/az olvasót hittel eltelt életvezetésre (12,1kk.). Ezért tehát (τοιγαροῦν) mi is, akiket a tanúságtevők ekkora raja vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatosan fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit úttörőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Hogy azonban célját érje, és a lelkesedést felszítsa, szerzőnk az ószövetségi férfiak és nők pozitív példáinak felsorakoztatásán keresztül olvassa újra Izrael történetét egészen a makka- Elhangzott november 16-án, a Sapientia Nap Hitünk központi titka: a megváltás c. tanulmányi napon. Megjelenés előtt. 1 Egy ROBERT HOOKE-nak írt levélből (1675. február 5.), vö. STEVEN HAWKING (ed.), On the Shoulders of Giants: The Great Works of Physics and Astronomy, Running Press, Philadelphia (Pennsylvania), 2002, Csupán a legkiemelkedőbb munkát említem, amely a fejezet retorikai kompozíciójára hívja fel a figyelmet: MICHAEL R. COSBY, The Rhetorical Composition and Function of Hebrews 11. In Light of Example List in Antiquity, Mercer University Press, Macon (Georgia), A szakirodalomban többnyire elógiumnak (himnikus dicséret), listának, vagy példaértékű erények (exempla virtutis) katalógusának tekintik. Pozitív (1Makk 2,50 61; 4Makk 16,16 23; 18,9 19; Zsid 11, 1Kel 17,2 18,17), negatív (Sir 16,6 14) és kevert (Bölcs 10; 3Makk 2,3 8; 6,2 8; Sir 44 50; CD 2,17 3,12; Philón Praem ; Virt ; 1Kel 4,1 5,5; 9,3 12,8) példák felsorakoztatásának műfaja (exempla vagy Beispielreihe) nem ismeretlen a korai zsidó irodalomban. E tekintetben PAMELA MICHELLE EISENBAUM könyve alapvető fontosságú: The Jewish Heroes of Christian History. Hebrews 11 in Literary Context, Scholars Press, Atlanta (Georgia), Vö. BÁRDOS LÁSZLÓ SZABÓ B. ISTVÁN VASY GÉZA, Irodalmi fogalmak kisszótára kiegészítésekkel. Tanlexikon, Korona Kiadó, Budapest, 2001, A γάρ és az οῦν módosítószóval egybeírt τοί jelentése: bizony, valóban, tényleg, ezért tehát. 1

2 beusi korig, sőt addig, míg el nem jut saját korába (vö. 11,40: περὶ ἡμῶν [ ] χωρὶς ἡμῶν, számunkra [ ] nélkülünk ). 6 A hitet (πίστις) a Héber Biblia domináns fogalmának, egyfajta egyesítő témájának tekinti és ezzel sajátos biblikus teológiát művel. Az anaforikus, 7 visszatérő hit által szókapcsolat (görögül egyetlen szó: πίστει) vezérfonalként húzódik végig a fejezeten. 8 Most arra hívom minden kedves hallgatómat, hogy a fejezet újraolvasásával és néhány gondolat elmélyítésével kapaszkodjunk fel őseink (11,2: οἱ πρεσβύτεροτι) vállára, akik hívő férfiként és nőként előttünk jártak, így talán elláthatunk a szerző óhajtott céljáig, Jézusig, aki hitünk úttörője és beteljesítője (12,2: ἀρχηγὸς καὶ τελειωτής), aki utat nyitott az Isten felé és nemcsak beteljesítette az ígéreteket (vö. 11,39c), hanem teljessé tette az istenkeresést (vö. 11,6), kitartást és állhatatosságot, amit Izrael nagy alakjainál látunk a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Az elkövetkezőkben a rendelkezésemre álló idő keretei között szeretnék néhány ismert vagy éppen ismeretlen alakot felvillantani. Továbbá arra is szeretnék rámutatni, hogy mivel vizsgált fejezetünk műfaji szempontból ismert a korai zsidó irodalomban, a Zsid 11 egy értelmezési folyamat állomásaként áll előttünk, mint a Kr. utáni 1. század kreatív, korai zsidó és keresztény szövegmagyarázatának tanúja. Ebből persze az is következik, hogy a szerző a fejezetben egy ősi, feltehetően zsidó anyagot vett és dolgozott át. 9 Az alakok vizsgálata mellett szeretnék néhány olyan kifejezésre összpontosítani, mint a hit, az ígéret, a kiválóbb mivolt, amelyekkel nemcsak a 11. fejezetet, hanem a levél egészének gondolkodását is jobban megérthetjük. A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLRŐL A Πρὸς Ἑβραίους ( Zsidókhoz ) feliratot viselő újszövetségi dokumentumot bajos levélnek nevezni, mivel azonban a korai zsidóságban a levél meglehetősen tág műfaji megjelölés volt és korábban jórészt levélnek tartották az iratot, az egyszerűség kedvéért én is így használom. Mindazonáltal szerzője buzdító/intő beszédnek (13,22: λόγος τῆς παρακλήσεως) nevezi művét. Az Apostolok cselekedetei beszámolója szerint a pizídiai Antióchia zsinagógájában azt kérték Páltól és kísérőitől, hogy ha van némi buzdító szavuk a néphez (λόγος παρακλήσεως), mondják el (vö. ApCsel 13,15). Itt is ezzel a kifejezéssel találkozunk, így bizton állíthatjuk, hogy írásos prédikációval, homíliával van dolgunk, a végén néhány személyes megjegyzéssel Vö. Zsid 13,7: Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben (μιμεῖσθε τὴν πίστιν). A címzettek elhunyt és aktuális elöljárói (ἡγούμενοι) fontos szerephez jutnak a 13,17 és 21. versekben is. 7 Az anafora retorikai gondolatalakzat; egy szó (jelen esetben a görög hit szó ragozott alakja: πίστει) vagy szócsoport ismétlése egymást követő nyelvi vagy verstani egységek elején. 8 Zsid 11, CESLAS SPICQ szerint a πίστει itt dativus modi ( hitben, hittel, vö. L Epître aux Hébreux, Gabalda, Paris, 1952, 2. kötet, 340), HANS-FRIEDRICH WEISS szerint pedig dativus instrumentalis ( hit által, vö. Der Brief an die Hebräer, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1991, 562. oldal, 13. lábjegyzet), de éppenséggel jelölheti az eredményt kiváltó okot is (dativus causae: hitből, hite miatt ). Egyik értelmezés sem zárja ki a másikat. Gyakorlatilag a πίστει főnév szinonimájának tekinthetjük a szövegben más alakban előforduló kifejezéseket is: ἐν ταύτῃ [τῇ πίστει] (11,2), κατὰ πίστιν (11,13), διὰ πίστεως (11,33) és διὰ τῆς πίστεως (11,39). 9 DAVID L. ALLEN keresztény anyag átdolgozására gyanakszik. Szerinte például a fejezet forrása István beszéde az ApCsel 7-ben. A texasi kutató a két fejezet számos nyelvészeti és szemantikai párhuzamát annak tudja be, hogy a Zsidókhoz írt levél szerzője Lukács. Vö. Lukan Authorship of Hebrews, B&H Publishing Group, Nashville, Tennessee, 2010, Vö. FREDERICK FYVIE BRUCE, The Epistle to the Hebrews. Revised Edition, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids (Michigan) Cambridge (U.K.), 1990,

3 A levél alapvető célja tehát a buzdítás, hogy a keresztények tartsanak ki hitük megvallása mellett (3,6.14; 4,14; 10,23). 11 A szövegből kirajzolódó címzettek maguk is szenvedéssel teljes küzdelmet állottak ki (12,32), gyalázatban, gyötrelmekben volt részük, megfáradtak a hitben és az a veszély fenyegeti őket, hogy hátat fordítanak a Krisztusban ajándékul nyert üdvösségnek, ezért az intés (2,1 3; 3,12; 6,4 6). A szerző, mint mindentudó prédikátor vagy levélíró jól ismeri címzettjeinek helyzetét, olyan dolgokat is tud, amelyek a mai olvasó előtt ismeretlenek. Eszerint az újra elbeszélt és értelmezett szent történetben minden cselekedet, de minden szenvedés, nélkülözés és gond a hit oldaláról nyer értelmet, a nehézségeken való felülkerekedést, győzelmet pedig a hit gyümölcseként jeleníti meg. A HIT ÉS AZ ÍGÉRET FOGALMA A LEVÉLBEN Elsőként vessünk egy pillantást a hit fogalmára, annál is inkább, mivel gondolata az egész iratban hangsúlyos. JAMES SWETNAM szavaival: A Zsidókhoz írt levél szerzője gyakran beszél arról, hogy mi mi hiszünk (vö. 1,2; 2,3; 3,6; stb.). Ő hisz és azoknak ír, akik hisznek. 12 A levélben a πίστις főnév aránylag egységes jelentésű, 32 előfordulásából 24 kifejezetten a 11. fejezetben található. 13 A 11. fejezet előtt a πίστις az állhatatos kitartás erényeként (4,2; 12; 10, ) és Istenben való hitként (6,1) jelenik meg, tehát Krisztus nem tárgya a hitnek. Ez persze nem jelenti azt, hogy a levélből hiányoznának a hit kifejezetten keresztény elemei, 14 és azt sem, hogy a levél hitfogalma bár keresztény, mégsem kifejezetten Krisztusra irányuló. 15 Csak grammatikailag tekintve a hit kifejezett Krisztusra irányultságát, azt éppen a 11. és a 12. fejezet szoros kapcsolata mutatja és erősíti (vö. 12,1: τοιγαροῦν). Rögtön a fejezet első versében találjuk a hit tömör meghatározását (11,1), amely élénk vitát váltott ki akadémiai körökben egyes szavak pontos jelentését 16 és a fordítást 17 tekintve. 11 A bevezetéstani kérdésekkel és a levél teológiájával foglalkozó munkák közül most csupán BARNABAS LINDARS kutatót idézem: A levél célja [a címzettek/hallgatóság] meggyőzése, hogy a keresztény hitüket megvallva megújult bizalommal megmaradjanak az egyházban. (The Theology of the Letter to the Hebrews, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, 4.). 12 JAMES SWETNAM SJ, The Sacrifice of Isaac in Genesis and Hebrews. A Study in the Hermeneutic of Faith, Letter & Spirit 1 (2005) A πίστις főnév előfordulásaihoz lásd: BALÁZS KÁROLY, Újszövetségi szómutató szótár, Logos Kiadó, Budapest, 1998, 483. A πιστεύω ige pedig a levélben csupán kétszer fordul elő (Zsid 4,3; 11,6). 14 Így pl. ERICH GRÄSSER etikai kategóriába helyezi a πίστις-t (Standfähigkeit: állhatatosság, kitartás ) és erényként értelmezi, amely inkább a viselkedéshez kapcsolódik. Vö. ERICH GRÄSSER, Der Glaube im Hebräerbrief, N. G. Elwert, Marburg, Vö. GERHARD DAUTZENBERG, Der Glaube im Hebräerbrief, BZ 17 (1973) GRÄSSER és DAUTZENBERG vitatható megközelítéseiről DENNIS HAMM rövid összefoglalást és értékelést ad: Faith in the Epistle to the Hebrews: The Jesus Faktor, CBQ 52 (1990) A szótárak szerint a ὑπόστασις főnév rendkívül gazdag jelentésű. Az egyes kommentátorok a különböző szövegcsoportok tanúsága alapján elkülönítik a várakozás, remény, bizalom (LXX), valóság, lényeg, lét (irodalmi görög nyelv), garancia (papiruszok) vagy terv, vállalkozás és szándék (Újszövetség: 2Kor 9,4; 11,17) jelentést. A szó egyébként magában a levélben is előfordul (Zsid 1,3; 3,14) az irodalmi görög képviselte értelemben. A megvalósítás v. megvalósulás jelentésével: arról van itt szó, hogy a hit létformájában valóságérvényű mindaz, amit a remény előlegez ; leginkább tehát így fordítható: a hit a remélt dolgok megvalósulása, VARGA ZSIGMOND J., Görög magyar szótár az Újszövetség irataihoz, Kálvin, Budapest, 1996, 970. Az ἔλεγχος főnévhez, melynek jelentése szintén sokrétű (meggyőzés, rábizonyítás, feddés, rendreutasítás) VARGA ZSIGMOND a következőt fűzi: a hit a nem látott dolgok bizonyítéka (ti. a valóságukról való meggyőzés), Görög magyar szótár az Újszövetség irataihoz, Sokan elégedetlenek a szentírási sor fordításával és a megértett, hiteles visszaadással próbálkoznak, (a teljesség igénye nélkül) például HEINRICH DÖRRIE ( Zu Hebr 11,1, ZNW 46 [1955] 202): A hit az eljövendő beteljesülés bizonyossága annak, amit remélünk; és e bizonyosság biztosítéka annak, 3

4 A szöveg így hangzik: A hit pedig a remélt dolgok megvalósulása (ὑπόστασις), a nem látott dolgok bizonyítéka (ἔλεγχος). Ezt tekinthetjük akár definíciónak, akár az ószövetségi személyek hite alapvető jellemzésének, 18 vagy éppen egy bizonyításra váró tételmondatnak, amelyet számos, későbbiekben felsorakoztatott pozitív példa alátámaszt. A szövegben ugyan visszatükröződik a szerző kétszintű platonista világképe, de Pál apostol hitfogalmában is fellelhető a láthatatlan dolgok hitbeli érzékelhetősége és a valóságukról való meggyőződés (vö. Róm 4,19 22; 2Kor 5,7). Egy versnyi kitérő után (11,3) amely bizonyos szempontból megtöri az érvelés folyamatosságát, hiszen nem az ősök hitével foglalkozik, hanem a teremtéssel, szerzőnk a tökéletes igazak (12,23), az ószövetségi férfiak és nők példaképeinek sokaságát, tanúságtevők egész raját (vö. 12,1 νέφος μαρτύρων) állítja hallgatósága/olvasóközönsége elé. 19 Most vessünk egy pillantást az ígéret fogalmára! Az ígéret a Héber Biblia egyik kulcsfogalma, az Ó- és az Újszövetség visszatérő alaptémája. 20 Gondoljunk rögtön a pátriárkáknak kilátásba helyezett ősi ígéretekre, ahol az adott szó tartalmaként megjelenik az ország, az utódok és Isten gondviselő törődése ( szövetség ): Az Úr így szólt Ábrámhoz: Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel (Ter 12,1k; illetve 13,14 17; 15,1 5). Ettől kezdve már történelmi tapasztalatra támaszkodik Izrael népének ígéretekbe vetett hite. A Zsidókhoz írt levélben az ígéret fogalma szorosan összekapcsolódik a hit fogalmával. ERICH GRÄSSER egyenesen az ígéreteknek megfelelő erényként határozza meg a hitet. 21 Az ἐπαγγελία főnév a Zsidóhoz írt levél szerzőjének kedves kifejezése, 14-szer fordul elő levélében, csak a vizsgált 11. fejezetben 6-szor, vagyis az ígéretek beteljesülésének gondolata központi az egész iratban. 22 A ὁ ἐπαγγειλάμενος névelős melléknévi igenév Istennek szinte önálló nevévé vált: ő, aki megígérte, aki az ígéretet tette (6,13; 10,23; 11,11). Ha pedig rendszerezzük az ἐπαγγελία jelentésárnyalatait, világossá válik, hogy a főnév vonatkozhat a földi és a földi javakon túlmutató, eljövendő, vagyis eszkatologikus szinten magára az adott szóra és a megígért javakra. 23 amit nem látunk. MARC-FRANÇOIS LACAN fordításában: A hit szilárd várakozás arra, amit remélünk, annak jelzése, ami láthatatlanul valósul meg. Így folytatja: Ez a szó meghívás és ígéret, meghívás ennek az ígéretnek az elfogadására. Hinni azt jelenti, hogy figyelünk [être attentif] arra, aki hív, és várakozunk [être en attente] arra, amire meghív, várakozunk arra, amit megígér. (in: Structure anthropologique du croire, in Dieu n est pas un assureur. Anthropologie et psychanalyse, Albin Michel, Paris, 2010, ; TŐZSÉR ENDRE SP fordítása) 18 Így például: S. M. BAUGH, The Cloud of Witnesses in Hebrews 11, WTJ 68 (2006) Először (Zsid 11,4 32ab) név szerint pontosan 14 férfit (Ábel, Hénok, Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob, József, Mózes, Gedeon, Bárák, Sámson, Jefte, Dávid, Sámuel) és két nőt (Sára, Rácháb) jelöl meg szerzőnk. Ebben a részben egyedül Mózes szülei maradnak névtelenül (11,23: Jochebed és Amran). Ezt követőn (Zsid 11,32c 40) névtelen, azonosításra váró hősökkel és hősnőkkel van dolgunk. 20 Vö. PÁPAI BIBLIKUS BIZOTTSÁG, A zsidó nép és szent iratai a keresztény Bibliában, SzIT, Budapest, 2013, (közelebbről: ) 21 Vö. ERICH GRÄSSER, Der Glaube im Hebräerbrief, A főnév előfordulásaihoz lásd: BALÁZS KÁROLY, Újszövetségi szómutató szótár, Logos Kiadó, Budapest, 1998, 223. Az igei alak (ἐπαγγέλλομαι) a levélben négyszer, a 11. fejezetben egyszer fordul elő (11,11). Az ígéret teológiai értelméhez lásd ALEXANDER SAND vonatkozó szócikkét: HORST BALZ GER- HARD SCHNEIDER (Hrsg.), Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Band II, W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart Berlin Köln Mainz, 1981, CHRISTIAN ROSE és ITALO MOLINARO nyomán: CHRISTIAN ROSE, Verheißung und Erfüllung. Zum Verständnis von ἐπαγγελία im Hebräerbrief, BZ 33 (1989, 60 80; ITALO MOLINARO, Ha parlato nel Figlio. Progettualità di Dio e risposta del Cristo nella lettera agli Ebrei, Franciscan Printing Press, Jerusalem, 2001,

5 Az ígéreteknek ez a kétszintű értelmezése hangsúlyos. A Zsid 11,17-ben például az Ábrahámnak tett ígéretek a szerző értelmezésében vonatkoznak egyrészt Izsákra, akiben történelmileg megvalósult az utódra vonatkozó konkrét ( földi ) ígéret, másrészt a feltámadásra, hiszen annak fényében értelmezi Izsák feláldozására irányuló próbálkozását. Így lesz Izsák szimbolikus (vö. 11,19: ἐν παραβολῇ) biztosítéka az eljövendő feltámadás ígéretének. Ez utóbbi, beteljesületlen, földi javakon túlmutató (11,13.39) eszkatologikus ígéretek a hangsúlyosak, hiszen a földi javak a pátriárkák számára nem jelentették az ígéretek valódi beteljesülését. 24 A FEJEZET KOMPOZÍCIÓJA Vessünk egy pillantást a fejezet kompozíciójára! Tematikai szempontból (Izrael történetének sodrában) a hitben való kitartás vízözön előtti hőseivel találkozunk (4 7), a pátriárkák korának nagy alakjaival (8 22), Mózessel (23 31) és a rákövetkező idők hívő őseivel, legyenek azok férfiak vagy nők. Szerkezeti szempontból alapul vehetjük a visszatérő πίστει főnevet, vagyis a hit által szókapcsolatot. Így azt találjuk, hogy az első két bevezető jellegű vers után következik a πίστει első sorozata (3 12), majd egy összekötő kommentárt követően (13 16) annak második sorozata (17 31), illetve egy rövid, szinte összecsapott történelmi áttekintés (32 38) és a záró megjegyzés (39 40) következik. 25 ÁBEL Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. (11,4) Ábel alakját, igaz voltát, Istentől elfogadott áldozatát, halálát, temetésének körülményeit számos ókori, Biblián kívüli irat felidézi. 26 A Teremtés könyve viszont semmit sem mond Ábel hitéről vagy igaz voltáról, csupán a meggyilkolt öcs felkiáltó véréről beszél (4,10: βοᾷ), ellentétben a Zsidókhoz írt levéllel, amely kijelenti, hogy bár Ábel meghalt, hitén keresztül még mindig beszél (11,4: λαλεῖ) hozzánk. 27 Szerzőnk Ábel Istenhez való felkiáltását hite megnyilvánulásaként értelmezi. 28 Ábel a hitén keresztül jutott ahhoz a bizonyságtételhez, hogy Isten igazságosnak fogadta el. Ha így tekintjük a szöveget, akkor ez az egyetlen halvány jelentésárnyalata a Pál apostol által hangsúlyozott Isten előtti, hit általi megigazulásnak. 29 A Teremtés könyvének héber szövege csupán Isten titokzatos döntését hangsúlyozza: 30 az Örökkévaló letekintett (wayyìša`) Ábelre és áldozatára, Káinra és áldozatára azonban nem tekintett le (lö šä`â) (Ter 4,4b 5a). Az ókori szövegmagyarázók a testvérek motivációiban keresik a választ, hogy miért is lett az egyik áldozat elfogadott, a másik pedig nem. JOSEPHUS FLAVIUS meg- 24 ITALO MOLINARO, Ha parlato nel Figlio, Így PAUL ELLINGWORTH, The Epistle to the Hebrews. A Commentary on the Greek Text, William B. Eerdmans Publishing Company The Paternoster Press, Grand Rapids (Michigan) Carlisle, 1993, ELLINGWORTH listája : The Epistle to the Hebrews, Egyes magyar nyelvű bibliafordítások a δι αὐτῆς kifejezést ( az által, azon keresztül ) az áldozatra vonatkoztatják: ez áldozaton keresztül (pl. CSIA LAJOS, KECSKEMÉTHY ISTVÁN). 28 Vö. NELLO CASALINI, Agli ebrei. Discorso di esortazione, Franciscan Printing Press, Jerusalem, 1992, Vö. RUDOLF BULTMANN, Az Újszövetség teológiája, Osiris Kiadó, Budapest, 1998, ELLINGWORTH szerint Ábel áldozatának értékesebb voltát az is adhatta, hogy Istennek jobban tetszett az állatáldozat, mint a föld gyümölcseinek bemutatása (vö. Lev 5,11; 14,22). Vö. The Epistle to the Hebrews,

6 jegyzi, hogy Ábel erényes volt, aki nagyra becsülte az igazságosságot (Ant. 1,53: δικαιοσύνης ἐπεμελεῖτο). Érdemes egy pillantást vetni a Ter 4,8 targumára is. A zsinagógában használatos arámi nyelvű parafrázisok ugyan késői keletkezésűek, hagyományanyagukat tekintve mégis ősiek (esetünkben a jeruzsálemi templom lerombolása előttre datálható szövegről van szó) 31 és értékes tanúbizonyságok arról, hogy a bibliai szöveg a korai zsidóság idején mit ültetett bele a közösség szívébe és szellemébe. Eszerint a felbőszült Káin az után ölte meg testvérét, miután az kifejezte Istenben való hitét, aki szeretetében, irgalmasságában teremtette meg a világot és a jócselekedetek gyümölcseként, azok függvényében kormányozza azt. A targum tehát Ábelt kifejezetten a hit megvallásának példájaként állítja a hallgatók elé. Az első emberpár ifjabb fia az apokrif Makkabeusok negyedik könyvében kerül elő újra (4Makk 18,11), 32 ahol egy korábbi könyvből ismert hétgyermekes anya beszédet intéz kivégzés előtt álló fiaihoz (vö. 2Makk 7). Buzdításában emlékezteti őket megboldogult apjukra, aki a Törvényt és a Prófétákat tanította nekik, történeteket olvasott fel nekik (ἀνεγίνωσκεν δὲ ἡμῖν) a testvére által meggyilkolt Ábelről (a protomártírról ) és más nagy alakokról, Izsákról és Józsefről, akik szintén előkerülnek a Zsid 11-ben. Ez a beszéd is hasonló helyzetről árulkodik: kemény próbát kiálló emberek azzal nyernek erőt a jelen élethelyzet elviselésére, hogy felpillantanak a múlt nagy alakjaira, engedik, hogy történetük beszéljen hozzájuk és megszólítsa őket. SÁRA VAGY ÁBRAHÁM? A korai zsidó irodalom példákat felsorakoztató irodalmi műfajára nem jellemző, hogy nőket is említ, de a Zsidókhoz írt levél szerzőjének beszédében nemcsak férfiak kerülnek elő, hanem asszonyok is, elsőként a hosszú ideig meddőséggel küzdő ősanya, Sára (11,11), aztán Mózes édesanyja, Jochebed (11,23), az izraelita kémeket megmentő, foglalkozását tekintve szajha, Rácháb (11,31), illetve név szerint meg nem nevezett asszonyok (11,35). Maga Sára is a hitében kapta az erőt, hogy előrehaladott kora ellenére anya lehessen, mert hűségesnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. (11,11) A Biblián kívüli zsidó irodalom főleg Sára szépségét és tisztaságát emeli ki, nem pedig hitét. 33 A Teremtés könyvének beszámolója szerint éppen ő volt az, aki nevetett rajta és kételkedett abban, hogy szülhet még gyermeket (vö. Ter 18,12). Mindazonáltal Izsák megszületése feltételezi, hogy Sára nevetése és kételkedése ellenére mégiscsak hitt. 34 A Zsid 11,11 szó szerint azt állítja, hogy maga Sára is hite által kapott erőt a férfiúi mag megalapozására. Mielőtt magának a kifejezésnek az értelmére rátérnék, nem tűnik haszontalannak megnézni a magyar nyelvű fordításokat, és talán az is világossá válik számunkra, hogy a fordítás nemcsak a szavak egymás mellé helyezését jelenti, hanem már önmagában értelmezés. Ábrahám az alany: Hit által kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt. (Magyar Bibliatársulat) Mivel hitt, azért nyert még a meddő Sára is erőt magzat foganására, még idején túl is. (Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat) Sára az alany: Az hitnek miatta az Sára es az férfiúi magnak fogadására (bevételére) és megtartására vötte. (KOMJÁTI BENEDEK, 1533) 31 Vö. WILLIAM L. LANE, Hebrews Word Biblical Commentary. Volume 47B, Thomas Nelson, Nashville Dallas Mexico City Rio de Janeiro, 2000, A Makkabeusok negyedik könyvéről lásd: EVERETT FERGUSON, A kereszténység bölcsője, Osiris, Budapest, 1999, Vö. FRÉDÉRIC MANNS OFM, Négy asszony a kereszt alatt, in Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban, Sapientia Főiskola L Harmattan, Budapest, 2013, Vö. NELLO CASALINI, Agli ebrei. Discorso di esortazione,

7 Hit által a magtalan Sára is erőt nyert magzatfoganásra még idején túl is (KÁLDY GYÖRGY) Hit által maga Sára is erőt nyert magzat foganására. (KECSKEMÉTHY ISTVÁN) Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt. (KÁ- ROLI GÁSPÁR) Hit(hűség) által maga Sára is képességet kapott a magzat foganásra még az előrehaladott korán túl is. (VIDA SÁNDOR) Hittel kapott erőt (a meddő) Sára arra, hogy éltesebb kora ellenére anya lehessen. (BÉ- KÉS GELLÉRT DALOS PATRIK) Maga Sára is hitéért kapott képességet arra, hogy megalapítsa a magot akkor, mikor már túl volt az életidőn. (CSIA LAJOS) Sára is a hitében kapta az erőt, hogy előrehaladott kora ellenére anya lehessen. (Szent István Társulat) Több problémát is felvet a vers értelmezése. Egyrészt kérdéses, hogy ebben az Ábrahámról szóló paragrafusban ki is az alany: Ábrahám vagy Sára. Probléma továbbá, hogy a szöveg Sárának tulajdonítja a férfi szerepet (καταβολὴν σπέρματος = a hímivarsejt megalapozása, emissio seminis). A kutatók vagy nyelvtani érvek, 35 vagy szövegkritikai megfontolások 36 alapján változtatással élnek és részeshatározós esetbe teszik a καὶ αὐτὴ Σάρρα ( maga Sára is ) kifejezést, így tesz a Magyar Bibliatanács fordítása is: (Ábrahám) Sárával együtt kapott erőt. Egy másik értelmezési lehetőség szerint, mivel az előző versek (11,8 10) alanya Ábrahám volt, az említett szófordulat (egy szövegkritikailag igazolható szócska betoldásával) 37 fordítható megengedő értelemben: bár Sára meddő volt, (Ábrahám) erőt kapott utódja megalapozására. Így tehát továbbra is Ábrahámról van szó, aki a Római-levél szerint atyja minden hívőnek (Róm 4,11.18). NÉVTELEN PRÓFÉTAI ALAKOK A 11. fejezet néhány verse (vö. 11,33 38) kihívás elé állít bennünket, mert elvárja tőlünk Izrael történetének részletes ismeretét. Az elkövetkezőkben név szerint meg nem nevezett, példamutató, válogatott kínzásokat kiállt hősök közül kizárólag a prófétai alakokat szeretném szemügyre venni. Egyben azt is látni fogjuk, hogy az apokrif iratokban, illetve a rabbinikus irodalom dokumentumaiban milyen zsidó hagyományok álltak a szerző, és állnak a mi rendelkezésünkre. A prófétaság soha nem volt csúcsfoglalkozás, ahogy MARTIN BUBER fogalmazott: a próféták a kudarcban élnek és lélegeznek; az a dolguk, hogy győzelem nélkül harcoljanak. 38 Ez a meglátás nemcsak az Ószövetségben (2Krón 24,19; 36,15 16a; Jer 25,4), hanem az apokrif iratokban és az Újszövetségben is megjelenik (Mt 23,34; Lk 11,49). Az apokrif iratok adatai közül, hadd olvassam fel a Jubileumok könyvének egy mondatát (1,12), ahol a tanú szó (samä`et) a szövegben mártírt is jelenthet! Én pedig elküldöm tanúimat hozzájuk, hogy tanúságot tegyek ellenük, de nem fogják meghallgatni, és megölik őket, üldözni fogják mindazokat, akik 35 Vö. FRIEDRICH BLASS ALBERT DEBRUNNER FRIEDRICH REHKOPF, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, , 156. Ezek szerint a dativus sociativus így fordítható: (Ábrahám) Sárával együtt kapott erőt. 36 Az alulírt ióta (iota subscriptum) hiánya igazolt néhány helyen a Zsidókhoz írt levélben is (11,2; 12,2), vö. HAROLD W. ATTRIDGE, The Epistle to the Hebrews, Fortress Press, Minneapolis, 1989, lábjegyzet. 37 Vö. BRUCE M. METZGER, A Textual Commentary on the Greek New Testament, Deutsche Bibelgesellschaft United Bible Societies, Stuttgart, , MARTIN BUBER, A próféták hite, Atlantisz, Budapest, Az idézet a könyv hátsó borítóján olvasható. 7

8 keresik a törvényt, és elvetnek, megváltoztatnak mindent, gonosz dolgokat tesznek színem előtt. Térjünk vissza szakaszunkhoz (Zsid 11,36 38)! 36 Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. 37 Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket; juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, 38 akikre nem volt méltó a világ; bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. A 36. vers bilincs és börtön próbáját kiállt prófétái között említhetjük Jeremiást (Jer 20,2; 38,13), valamint Hanánit, a látóembert, aki megfeddte Azát, Júda királyát, amiért pogányokkal szövetkezett (vö. 2Krón 16,7 10). A fogság gondolata azonban magában a levélben is megjelenik, ahol a szerző emlékezteti hallgatóit/olvasóit, hogy gondoljanak a foglyokra, akikkel együtt szenvedtek (10,34; 13,3). A 37. vers megkövezett prófétái közül Zekarját, az ún. nem hivatásos prófétát lehetne említeni a Krónikák második könyvéből (2Krón 24,19 21). 19 Prófétákat küldött hozzájuk, hogy visszatérítsék őket az Úrhoz. De ők nem hallgattak rájuk, hiába figyelmeztették őket. 20 Ekkor az Isten lelke leszállt Zekarjára, Jehojada főpap fiára. Erre ő odaállt a nép elé, és így szólt hozzájuk: Miért szegtétek meg az Úr parancsát? Nem szolgál ez javatokra! Mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagyott benneteket. 21 Erre összefogtak ellene, és a király parancsára megkövezték a templom udvarán. A próféták élete című apokrif irat szerint Jeremiás az egyiptomi Taphnaiban (Τάφαις) 39 halt meg, megkövezve (λίθοις βληθεὶς) a nép által. 40 Ugyanerről értesülünk Báruk negyedik könyvéből (más néven: Paralipomena Jeremiou), 41 ahol két leírását is megtaláljuk Jeremiás halálának. Az első változat az ősi zsidó anyag (4Bár 9,7 9), míg a második már magán viseli egy zsidókeresztény kéz átdolgozását is (4Bár 9,19 32), és nyilvánvaló elbeszélői okok miatt 42 Jeruzsálembe helyezi az eseményt. Az első elbeszélés egyszerű szavakkal közli, hogy Jeremiás áldozatbemutatása és az Istennel való egyesülésért mondott imádsága közben holtan esett össze. A másik hagyomány szerint azért kövezték halálra, mert megvallotta hitét, hogy látta az Isten fiát (υἱός τοῦ θεοῦ). Imádságában azonban azt kérte, hogy megtévesztésül a mellette álló kő váljon hozzá hasonlóvá. A legenda szerint azonban a kő később megszólalt és megfedte Izrael ostoba fiait, amiért azt hitték, hogy tényleg Jeremiást kövezték meg, és a csodálatos jelenés elmúltával a megdöbbent zsidók kövekkel rontottak rá a prófétára. A szöveg szerint Báruk és Abimelek jött eltemetni Jeremiás testét, követ helyeztek a sírjára, amire azt is ráírták, hogy ez az a kő, amelyik Jeremiás segítője (οὗτός ἐστιν ὁ λίθος ὁ βοηθὸς τοῦ Ἰερεμίου, vö. 1Sám 7,12). A Zsid 11,37-ben a szétfűrészelés (ἐπρίσθησαν) Izajásra utal. Halálának körülményeit a próféta mennybevételéről és vértanúságáról szóló apokrif irat említi bővebben (Ascensio Isaiae), 43 de hasonló, csak éppen szűkszavú megjegyzéssel találkozunk A próféták életében is, ahol ezt 39 Tahpanesz a Nílus deltájának északkeleti részén fekszik. A városnév megjelenik a qumráni iratokban is (4Q384; 385b). 40 XERAVITS GÉZA, A próféták élete. Bevezetés, fordítás és jegyzetek, L Harmattan, Budapest, 2010, A fordítás alapjául szolgáló görög szöveg: JENS HERZER, 4 Baruch (Paraleipomena Jeremiou). Translation, Introduction and Commentary, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2005, Vö. Mt 23,37: Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat és megkövezed, akik hozzád küldettek! 43 Ézsaiás próféta felemelkedése, in Apokalipszisek, Telosz Kiadó, Budapest, 1997, 52. PESTHY MONIKA fordítása. 8

9 olvassuk: Izajás jeruzsálemi volt. Manassze alatt halt meg, kettéfűrészeltetvén (πρισθεὶς εἰς δύο). 44 Manassze királyról nem sok jót jegyzett fel a bibliai krónikás, teológiai szempontból istentelennek minősíti, summázza, hogy ártatlan vért is ontott, annyit, hogy teljesen elöntötte Jeruzsálemet egészen fönti határáig (2Kir 21,16a). Egy Izajás vértanúságáról szóló legenda szerint az apja intelmeiről megfeledkezett Manassze aljas praktikái miatt Izajás néhány társával visszavonult a pusztába, de a szamaritánus hamis próféta, Malkira, megkereste és bevádolta a királynál. Izajást halálra ítélték és fafűrésszel kettéfűrészelték. Malkira a kivégzés alatt gúnyolta, de megígérte neki, hogy ha elismeri őt Manassze előtt, akkor ráveszi a királyt, a fejedelmeket és a népet, hogy hódoljanak neki. Erre Izajás azt felelte: testem bőrén kívül semmi mást nem vehetsz el tőlem. A próféta miközben fűrészelték, nem kiabált és nem sírt, hanem szája a Szentlélekkel beszélt, amíg ketté nem fűrészelték. 45 Izajás halálát a rabbinikus irodalom egyik hagyománya (b.jev 49b) egyáltalán nem a vértanúsággal kapcsolja össze, sajátos értelmezését kínálja kettéfűrészelésének, erőszakos halálának oka a Szent Név kiejtése: Raba mondta: [Manassze] bíróság elé állította, majd megölte őt. Azt mondta neki: Tanítód, Mózes mondta (vö. Kiv 33,20): nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon, te pedig azt mondtad (vö. Iz 6,1): láttam az Urat magas és fönséges trónon ült. Tanítód, Mózes mondta (vö. MTörv 4,7): Mert hát hol van [olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk], amikor csak hozzá folyamodunk?, te pedig azt mondtad (vö. Iz 55,69): Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok!. Tanítód, Mózes mondta (vö. Kiv 23,26): teljessé teszem napjaid számát, te azonban azt mondtad (vö. 2Kir 20,6): életed napjait megtoldom tizenöt esztendővel. Tudom, gondolta Izajás, hogy bármit mondok is neki, nem fogadja el; ha pedig egyáltalán válaszolnék, csak okot adnék neki a szándékos [gyilkosságra]. Ezután kimondta a[z isteni] Nevet és elnyelte egy cédrus. A cédrust azonban kivágták és szétfűrészelték. Amikor a fűrész a szájához ért, [Izajás] meghalt. [Ez volt a büntetése,] amiért azt mondta: Tisztátalan ajkú nép között lakom. És ha már prófétai alakokról van szó, akkor a 37. versben említett juhok és kecskék bőrében bujdosók felidézhetik Illés és Elizeus próféta alakját (1Kir 19,13.19; 2Kir 1,8; 2, ), állatbőrből készült öltözetük és Jezabel királyné szította üldözésük miatt. MÉG EGY GONDOLAT A HITRŐL JEAN DUPLACY épp a fenti versek kapcsán jegyzi meg, hogy Izrael vértanúinak, harcosainak hite önmagában csodálatos volt, de bizonyos mértékig összefért az emberi erőbe vetett bizakodással. 46 Meglehet, igaz az állítás, és így még fantasztikusabb az, hogy a Zsidókhoz írt levél szerzője nemcsak nagy teológus, hanem igazi, vérbeli lelkivezető is, aki az egyszerű emberi kitartást megszenteli és az emberi erőbe vetett bizakodást a vallásos, megszentelt szférából teológiai magasságokba emeli egészen Jézusig, hiszen a levél hitfogalmát végső 44 XERAVITS GÉZA, A próféták élete. Bevezetés, fordítás és jegyzetek, L Harmattan, Budapest, 2010, 26. A szektás eredetű írás, illetve a benne megőrzött hagyományok ismertek lehetettek nemcsak a Zsidókhoz írt levél szerzőjének (Zsid 11,37), hanem Jusztinosznak is (Párbeszéd a zsidó Trifónnal 120,5). Vö. FRÉDÉRIC MANNS OFM, A korai zsidó irodalom apokalipszisei, in Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban, Sapientia Főiskola L Harmattan, Budapest, 2013, PESTHY MONIKA fordítása. 46 Vö. JEAN DUPLACY, Hit, in XAVIER LÉON-DUFOUR (szerk.), Biblikus Teológiai Szótár, SzIT, Budapest, 1972,

10 soron eljuttatja Jézushoz, hitünk úttörőjéhez és beteljesítőjéhez (vö. 12,1 2). Gyönyörű ez a fokozatosság a levél teológiájában. GEORG BRAULIK bencés atya Ószövetségi szentek liturgikus tisztelete a nyugati egyházban? című tanulmányában, amit szívesen feladok otthonra kötelező olvasmánynak, 47 felidézi az ószövetségi igazak, közelebbről a hét Makkabeus vértanú testvér esetét, akikről a Zsid 11 fejezetének utolsó versei is megemlékeznek. A jubileumi esztendőben bevezetett római martirológium dekrétumában azt olvashatjuk: Az egyház a két szövetségből való szentjeiben ősidőktől fogva ünnepelte Krisztus húsvéti győzelmét. A Zsidókhoz írt levél szerzője hasonlóképpen gondolkodik, amikor az Ószövetség szentjeit, a tanúságtevők raját összekapcsolja Jézus alakjával. Talán a célba értséget hivatottak kifejezni az ἀγαθός, jó jelentésű melléknév középfokú alakjai is (κρείττονος, κρεῖττόν: jobb, előbbre való ), amelyek a levélben többször előfordulnak (1,4; 6,9; ; 8,6; 9,23; 10,34; 12,24). A 11. fejezetben a kiválóbb mivoltra utaló kifejezésekkel akkor találkozunk, amikor a szerző az ősatyák korának alakjairól megjegyzi, hogy ők jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után (11,16), az asszonyok pedig azért nem fogadták el a szabadulást, mert jobb feltámadást vártak (11,35). Így jutunk el Izrael hőseitől a szerző korába, amelyről kijelenti: Isten számunkra valami különbet rendelt (11,40). Az ellentét és a fokozás itt nem a jó és a rossz között van, hanem a jó és a még jobb között. 48 Amikor az fejezet utolsó versében azt olvassuk, hogy ők nélkülünk (χωρὶς ἡμῶν) nem juthattak el a teljességre (11,40), akkor egyértelműen áll előttünk, hogy a szerző biblikus teológiájában nemcsak a folyamatosság jelenik meg, hanem a keresztények kiváltságos helyzete kapcsán teret enged az újdonságnak is (novitas christiana). BEFEJEZŐ GONDOLATOK Egy olasz biblikus szerint a Zsidókhoz írt levél szerzője meg volt győződve arról, hogy maguk a címzettek, e buzdító beszéd olvasói is be tudnák fejezni a megkezdett sort, sőt, mintha azt akarná üzenni nekik, hogy folytassátok a történet írását, 49 amely Ábrahámmal kezdődik, akiben a föld minden népe áldást nyer (Ter 12,3b), és ivadékában vég nélkül tart. A Zsid 11 szövege nem csupán annak szemlélésére hív bennünket, hogy mi is a hit, hanem arra is, hogy osztozzunk az ábrázolt személyek hitében, 50 és hittel hallgassuk, a hit szemével olvassuk újra Izrael történetét, hogy az hasznunkra váljon (vö. Zsid 4,2). Kihívás, hogy saját élettörténetünk, saját üdvösségtörténetünk minden cselekedetét, minden szenvedését, nélkülözését és gondját a hit oldaláról szemléljük, onnan tulajdonítsunk azoknak értelmet és így a hit gyümölcseként szemléljük. A Zsidókhoz írt levél 11. fejezete Izrael történelméről szóló értelmezési folyamat egy állomásaként úgy áll előttünk, mint a Kr. utáni 1. század kreatív, korai zsidó és keresztény szövegmagyarázatának máig ható, minket is ösztönző tanúja. Köszönöm figyelmüket! 47 Az ószövetségi szentek recepciójához: GEORG BRAULIK, Ószövetség és liturgia. Válogatott tanulmányok, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2012, Vö. ELLINGWORTH, The Epistle to the Hebrews, CESARE MARCHESELLI-CASALE, Lettera agli ebrei. Nuova versione, introduzione e commento, Paoline, Milano, 2005, Vö. JAMES SWETNAM SJ, The Sacrifice of Isaac in Genesis and Hebrews,

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM

Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének kiadványai

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teolőgia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI Sz a b ó X a v ér Salamon zsoltárai B e v e z e t é s - f o r d ít á s - je g y z e t e k A Sapientia Szerzetesi Hittudományi

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat A bibliafordítás teológiai legitimációja A Biblia Isten kommunikációja az emberrel A keresztyén

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

KERESZTYÉN VAGY KERESZTÉNY?

KERESZTYÉN VAGY KERESZTÉNY? KERESZTYÉN VAGY KERESZTÉNY? dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.2.) A keresztyén vagy keresztény elnevezés görög eredetű, bibliai kifejezés, de a magyarba szláv közvetítéssel

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

BIBLIAISMERET. Általános koncepció. Célok és feladatok

BIBLIAISMERET. Általános koncepció. Célok és feladatok Helyi tanterv Bibliaismeret 9 1. évfolyam BIBLIAISMERET Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot év folyamán dolgozza fel. A négyéves képzés az anyag mennyisége

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló40/2002. (V. 24.) OM rendeletmódosításáról Budapest, 2006. február VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Megjelent a Kormány 256/2005.

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008

Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008 Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008 1.A Tétel: Az üdvtörténet főszereplője: az ember (Ter 2,4-25) Témakör: Az ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig Mutassa be a második teremtés-elbeszélés

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve. Bevetetés a Biblia világába, Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Vallás- és Zenepedagógia 1.4 Szakterület

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Online misszió Online marketing

Online misszió Online marketing Online misszió Online marketing...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig (ApCsel 1,8) ApCsel 1,3-11

Részletesebben

Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Ár és áldozat. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8

Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Ár és áldozat. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8 Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8 Ár és áldozat Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

"A Krisztusban nincs zsidó és görög"

A Krisztusban nincs zsidó és görög "A Krisztusban nincs zsidó és görög" Evangélium kontra nacionalizmus és újpogányság Gyöngyösi Csilla református lelkész, phd hallgató ELTE BTK, Filozófiai Intézet, Budapest A probléma - világhoz való viszony

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Érted-e, amit olvasol? Hitvédelmi Teaház, 2008. március 8.

Érted-e, amit olvasol? Hitvédelmi Teaház, 2008. március 8. 1 Érted-e, amit olvasol? Hitvédelmi Teaház, 2008. március 8. Bevezető gondolatok: ApCsel 8:26-40 (az etióp kincstárnok megtérése) Jogos-e a kérdés? Miért szorul magyarázatra a Biblia? Kézirattól az alkalmazásig...

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Hitoktató neve: Busa Zsuzsanna busa.zsuzsanna@gmail.com T.: 06 70 670 7337 A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Általános megközelítés 1. Didaktikai irány A pünkösdi hitoktatás sajátos tematikus alapja

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról ~ azoknak, akik komolyan akarják venni adakozási szokásaikat ~ Kik adakozzanak? Amikor a Biblia adakozásról beszél, azt Isten népére vonatkoztatja.

Részletesebben