Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola"

Átírás

1 Ajánlom szeretett nagymamámnak, akiben képmutatás nélküli hit volt (vö. 2Tim 1,5) Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Csak azért láttam távolabbra, mert óriások vállán álltam. (ISAAC NEWTON) 1 BEVEZETŐ GONDOLATOK Szeretettel köszöntöm mindannyiukat, megtisztelő a jelenlétük! A hit évének lezárásakor a források felé fordulva most figyeljünk oda az Újszövetség egyik fejezetének mondanivalójára. Előadásom a mesterien 2 felépített Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének emelkedett hangvételű ünnepi beszédére összpontosít. Ezzel a meghatározással rögtön a dolgok közepébe vágtam, és a magam részéről már meg is adtam a fejezet műfaját, 3 hiszen ez az emelkedett hangvételű ünnepi beszéd, a panegirikusz, magasztalt és követendő példaképeket, illetve dicső tetteiket állítva a hallgatóság elé, a lelkesedést volt hivatott kiváltani. A klasszikus panegirikusszal ellentétben a Zsid 11 nemcsak lelkesíti és gyönyörködteti a hallgatóságot, 4 hanem gyakorlati céllal bír. Bár ez a cél csak a következő fejezet első néhány versében jelenik meg, amikor a szerző egy erősítő értelmű határozószóval (gör. τοιγαροῦν) 5 saját meggyőződését is kifejezésre juttatva buzdítja a hallgatóságot/az olvasót hittel eltelt életvezetésre (12,1kk.). Ezért tehát (τοιγαροῦν) mi is, akiket a tanúságtevők ekkora raja vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatosan fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit úttörőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Hogy azonban célját érje, és a lelkesedést felszítsa, szerzőnk az ószövetségi férfiak és nők pozitív példáinak felsorakoztatásán keresztül olvassa újra Izrael történetét egészen a makka- Elhangzott november 16-án, a Sapientia Nap Hitünk központi titka: a megváltás c. tanulmányi napon. Megjelenés előtt. 1 Egy ROBERT HOOKE-nak írt levélből (1675. február 5.), vö. STEVEN HAWKING (ed.), On the Shoulders of Giants: The Great Works of Physics and Astronomy, Running Press, Philadelphia (Pennsylvania), 2002, Csupán a legkiemelkedőbb munkát említem, amely a fejezet retorikai kompozíciójára hívja fel a figyelmet: MICHAEL R. COSBY, The Rhetorical Composition and Function of Hebrews 11. In Light of Example List in Antiquity, Mercer University Press, Macon (Georgia), A szakirodalomban többnyire elógiumnak (himnikus dicséret), listának, vagy példaértékű erények (exempla virtutis) katalógusának tekintik. Pozitív (1Makk 2,50 61; 4Makk 16,16 23; 18,9 19; Zsid 11, 1Kel 17,2 18,17), negatív (Sir 16,6 14) és kevert (Bölcs 10; 3Makk 2,3 8; 6,2 8; Sir 44 50; CD 2,17 3,12; Philón Praem ; Virt ; 1Kel 4,1 5,5; 9,3 12,8) példák felsorakoztatásának műfaja (exempla vagy Beispielreihe) nem ismeretlen a korai zsidó irodalomban. E tekintetben PAMELA MICHELLE EISENBAUM könyve alapvető fontosságú: The Jewish Heroes of Christian History. Hebrews 11 in Literary Context, Scholars Press, Atlanta (Georgia), Vö. BÁRDOS LÁSZLÓ SZABÓ B. ISTVÁN VASY GÉZA, Irodalmi fogalmak kisszótára kiegészítésekkel. Tanlexikon, Korona Kiadó, Budapest, 2001, A γάρ és az οῦν módosítószóval egybeírt τοί jelentése: bizony, valóban, tényleg, ezért tehát. 1

2 beusi korig, sőt addig, míg el nem jut saját korába (vö. 11,40: περὶ ἡμῶν [ ] χωρὶς ἡμῶν, számunkra [ ] nélkülünk ). 6 A hitet (πίστις) a Héber Biblia domináns fogalmának, egyfajta egyesítő témájának tekinti és ezzel sajátos biblikus teológiát művel. Az anaforikus, 7 visszatérő hit által szókapcsolat (görögül egyetlen szó: πίστει) vezérfonalként húzódik végig a fejezeten. 8 Most arra hívom minden kedves hallgatómat, hogy a fejezet újraolvasásával és néhány gondolat elmélyítésével kapaszkodjunk fel őseink (11,2: οἱ πρεσβύτεροτι) vállára, akik hívő férfiként és nőként előttünk jártak, így talán elláthatunk a szerző óhajtott céljáig, Jézusig, aki hitünk úttörője és beteljesítője (12,2: ἀρχηγὸς καὶ τελειωτής), aki utat nyitott az Isten felé és nemcsak beteljesítette az ígéreteket (vö. 11,39c), hanem teljessé tette az istenkeresést (vö. 11,6), kitartást és állhatatosságot, amit Izrael nagy alakjainál látunk a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Az elkövetkezőkben a rendelkezésemre álló idő keretei között szeretnék néhány ismert vagy éppen ismeretlen alakot felvillantani. Továbbá arra is szeretnék rámutatni, hogy mivel vizsgált fejezetünk műfaji szempontból ismert a korai zsidó irodalomban, a Zsid 11 egy értelmezési folyamat állomásaként áll előttünk, mint a Kr. utáni 1. század kreatív, korai zsidó és keresztény szövegmagyarázatának tanúja. Ebből persze az is következik, hogy a szerző a fejezetben egy ősi, feltehetően zsidó anyagot vett és dolgozott át. 9 Az alakok vizsgálata mellett szeretnék néhány olyan kifejezésre összpontosítani, mint a hit, az ígéret, a kiválóbb mivolt, amelyekkel nemcsak a 11. fejezetet, hanem a levél egészének gondolkodását is jobban megérthetjük. A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLRŐL A Πρὸς Ἑβραίους ( Zsidókhoz ) feliratot viselő újszövetségi dokumentumot bajos levélnek nevezni, mivel azonban a korai zsidóságban a levél meglehetősen tág műfaji megjelölés volt és korábban jórészt levélnek tartották az iratot, az egyszerűség kedvéért én is így használom. Mindazonáltal szerzője buzdító/intő beszédnek (13,22: λόγος τῆς παρακλήσεως) nevezi művét. Az Apostolok cselekedetei beszámolója szerint a pizídiai Antióchia zsinagógájában azt kérték Páltól és kísérőitől, hogy ha van némi buzdító szavuk a néphez (λόγος παρακλήσεως), mondják el (vö. ApCsel 13,15). Itt is ezzel a kifejezéssel találkozunk, így bizton állíthatjuk, hogy írásos prédikációval, homíliával van dolgunk, a végén néhány személyes megjegyzéssel Vö. Zsid 13,7: Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben (μιμεῖσθε τὴν πίστιν). A címzettek elhunyt és aktuális elöljárói (ἡγούμενοι) fontos szerephez jutnak a 13,17 és 21. versekben is. 7 Az anafora retorikai gondolatalakzat; egy szó (jelen esetben a görög hit szó ragozott alakja: πίστει) vagy szócsoport ismétlése egymást követő nyelvi vagy verstani egységek elején. 8 Zsid 11, CESLAS SPICQ szerint a πίστει itt dativus modi ( hitben, hittel, vö. L Epître aux Hébreux, Gabalda, Paris, 1952, 2. kötet, 340), HANS-FRIEDRICH WEISS szerint pedig dativus instrumentalis ( hit által, vö. Der Brief an die Hebräer, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1991, 562. oldal, 13. lábjegyzet), de éppenséggel jelölheti az eredményt kiváltó okot is (dativus causae: hitből, hite miatt ). Egyik értelmezés sem zárja ki a másikat. Gyakorlatilag a πίστει főnév szinonimájának tekinthetjük a szövegben más alakban előforduló kifejezéseket is: ἐν ταύτῃ [τῇ πίστει] (11,2), κατὰ πίστιν (11,13), διὰ πίστεως (11,33) és διὰ τῆς πίστεως (11,39). 9 DAVID L. ALLEN keresztény anyag átdolgozására gyanakszik. Szerinte például a fejezet forrása István beszéde az ApCsel 7-ben. A texasi kutató a két fejezet számos nyelvészeti és szemantikai párhuzamát annak tudja be, hogy a Zsidókhoz írt levél szerzője Lukács. Vö. Lukan Authorship of Hebrews, B&H Publishing Group, Nashville, Tennessee, 2010, Vö. FREDERICK FYVIE BRUCE, The Epistle to the Hebrews. Revised Edition, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids (Michigan) Cambridge (U.K.), 1990,

3 A levél alapvető célja tehát a buzdítás, hogy a keresztények tartsanak ki hitük megvallása mellett (3,6.14; 4,14; 10,23). 11 A szövegből kirajzolódó címzettek maguk is szenvedéssel teljes küzdelmet állottak ki (12,32), gyalázatban, gyötrelmekben volt részük, megfáradtak a hitben és az a veszély fenyegeti őket, hogy hátat fordítanak a Krisztusban ajándékul nyert üdvösségnek, ezért az intés (2,1 3; 3,12; 6,4 6). A szerző, mint mindentudó prédikátor vagy levélíró jól ismeri címzettjeinek helyzetét, olyan dolgokat is tud, amelyek a mai olvasó előtt ismeretlenek. Eszerint az újra elbeszélt és értelmezett szent történetben minden cselekedet, de minden szenvedés, nélkülözés és gond a hit oldaláról nyer értelmet, a nehézségeken való felülkerekedést, győzelmet pedig a hit gyümölcseként jeleníti meg. A HIT ÉS AZ ÍGÉRET FOGALMA A LEVÉLBEN Elsőként vessünk egy pillantást a hit fogalmára, annál is inkább, mivel gondolata az egész iratban hangsúlyos. JAMES SWETNAM szavaival: A Zsidókhoz írt levél szerzője gyakran beszél arról, hogy mi mi hiszünk (vö. 1,2; 2,3; 3,6; stb.). Ő hisz és azoknak ír, akik hisznek. 12 A levélben a πίστις főnév aránylag egységes jelentésű, 32 előfordulásából 24 kifejezetten a 11. fejezetben található. 13 A 11. fejezet előtt a πίστις az állhatatos kitartás erényeként (4,2; 12; 10, ) és Istenben való hitként (6,1) jelenik meg, tehát Krisztus nem tárgya a hitnek. Ez persze nem jelenti azt, hogy a levélből hiányoznának a hit kifejezetten keresztény elemei, 14 és azt sem, hogy a levél hitfogalma bár keresztény, mégsem kifejezetten Krisztusra irányuló. 15 Csak grammatikailag tekintve a hit kifejezett Krisztusra irányultságát, azt éppen a 11. és a 12. fejezet szoros kapcsolata mutatja és erősíti (vö. 12,1: τοιγαροῦν). Rögtön a fejezet első versében találjuk a hit tömör meghatározását (11,1), amely élénk vitát váltott ki akadémiai körökben egyes szavak pontos jelentését 16 és a fordítást 17 tekintve. 11 A bevezetéstani kérdésekkel és a levél teológiájával foglalkozó munkák közül most csupán BARNABAS LINDARS kutatót idézem: A levél célja [a címzettek/hallgatóság] meggyőzése, hogy a keresztény hitüket megvallva megújult bizalommal megmaradjanak az egyházban. (The Theology of the Letter to the Hebrews, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, 4.). 12 JAMES SWETNAM SJ, The Sacrifice of Isaac in Genesis and Hebrews. A Study in the Hermeneutic of Faith, Letter & Spirit 1 (2005) A πίστις főnév előfordulásaihoz lásd: BALÁZS KÁROLY, Újszövetségi szómutató szótár, Logos Kiadó, Budapest, 1998, 483. A πιστεύω ige pedig a levélben csupán kétszer fordul elő (Zsid 4,3; 11,6). 14 Így pl. ERICH GRÄSSER etikai kategóriába helyezi a πίστις-t (Standfähigkeit: állhatatosság, kitartás ) és erényként értelmezi, amely inkább a viselkedéshez kapcsolódik. Vö. ERICH GRÄSSER, Der Glaube im Hebräerbrief, N. G. Elwert, Marburg, Vö. GERHARD DAUTZENBERG, Der Glaube im Hebräerbrief, BZ 17 (1973) GRÄSSER és DAUTZENBERG vitatható megközelítéseiről DENNIS HAMM rövid összefoglalást és értékelést ad: Faith in the Epistle to the Hebrews: The Jesus Faktor, CBQ 52 (1990) A szótárak szerint a ὑπόστασις főnév rendkívül gazdag jelentésű. Az egyes kommentátorok a különböző szövegcsoportok tanúsága alapján elkülönítik a várakozás, remény, bizalom (LXX), valóság, lényeg, lét (irodalmi görög nyelv), garancia (papiruszok) vagy terv, vállalkozás és szándék (Újszövetség: 2Kor 9,4; 11,17) jelentést. A szó egyébként magában a levélben is előfordul (Zsid 1,3; 3,14) az irodalmi görög képviselte értelemben. A megvalósítás v. megvalósulás jelentésével: arról van itt szó, hogy a hit létformájában valóságérvényű mindaz, amit a remény előlegez ; leginkább tehát így fordítható: a hit a remélt dolgok megvalósulása, VARGA ZSIGMOND J., Görög magyar szótár az Újszövetség irataihoz, Kálvin, Budapest, 1996, 970. Az ἔλεγχος főnévhez, melynek jelentése szintén sokrétű (meggyőzés, rábizonyítás, feddés, rendreutasítás) VARGA ZSIGMOND a következőt fűzi: a hit a nem látott dolgok bizonyítéka (ti. a valóságukról való meggyőzés), Görög magyar szótár az Újszövetség irataihoz, Sokan elégedetlenek a szentírási sor fordításával és a megértett, hiteles visszaadással próbálkoznak, (a teljesség igénye nélkül) például HEINRICH DÖRRIE ( Zu Hebr 11,1, ZNW 46 [1955] 202): A hit az eljövendő beteljesülés bizonyossága annak, amit remélünk; és e bizonyosság biztosítéka annak, 3

4 A szöveg így hangzik: A hit pedig a remélt dolgok megvalósulása (ὑπόστασις), a nem látott dolgok bizonyítéka (ἔλεγχος). Ezt tekinthetjük akár definíciónak, akár az ószövetségi személyek hite alapvető jellemzésének, 18 vagy éppen egy bizonyításra váró tételmondatnak, amelyet számos, későbbiekben felsorakoztatott pozitív példa alátámaszt. A szövegben ugyan visszatükröződik a szerző kétszintű platonista világképe, de Pál apostol hitfogalmában is fellelhető a láthatatlan dolgok hitbeli érzékelhetősége és a valóságukról való meggyőződés (vö. Róm 4,19 22; 2Kor 5,7). Egy versnyi kitérő után (11,3) amely bizonyos szempontból megtöri az érvelés folyamatosságát, hiszen nem az ősök hitével foglalkozik, hanem a teremtéssel, szerzőnk a tökéletes igazak (12,23), az ószövetségi férfiak és nők példaképeinek sokaságát, tanúságtevők egész raját (vö. 12,1 νέφος μαρτύρων) állítja hallgatósága/olvasóközönsége elé. 19 Most vessünk egy pillantást az ígéret fogalmára! Az ígéret a Héber Biblia egyik kulcsfogalma, az Ó- és az Újszövetség visszatérő alaptémája. 20 Gondoljunk rögtön a pátriárkáknak kilátásba helyezett ősi ígéretekre, ahol az adott szó tartalmaként megjelenik az ország, az utódok és Isten gondviselő törődése ( szövetség ): Az Úr így szólt Ábrámhoz: Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel (Ter 12,1k; illetve 13,14 17; 15,1 5). Ettől kezdve már történelmi tapasztalatra támaszkodik Izrael népének ígéretekbe vetett hite. A Zsidókhoz írt levélben az ígéret fogalma szorosan összekapcsolódik a hit fogalmával. ERICH GRÄSSER egyenesen az ígéreteknek megfelelő erényként határozza meg a hitet. 21 Az ἐπαγγελία főnév a Zsidóhoz írt levél szerzőjének kedves kifejezése, 14-szer fordul elő levélében, csak a vizsgált 11. fejezetben 6-szor, vagyis az ígéretek beteljesülésének gondolata központi az egész iratban. 22 A ὁ ἐπαγγειλάμενος névelős melléknévi igenév Istennek szinte önálló nevévé vált: ő, aki megígérte, aki az ígéretet tette (6,13; 10,23; 11,11). Ha pedig rendszerezzük az ἐπαγγελία jelentésárnyalatait, világossá válik, hogy a főnév vonatkozhat a földi és a földi javakon túlmutató, eljövendő, vagyis eszkatologikus szinten magára az adott szóra és a megígért javakra. 23 amit nem látunk. MARC-FRANÇOIS LACAN fordításában: A hit szilárd várakozás arra, amit remélünk, annak jelzése, ami láthatatlanul valósul meg. Így folytatja: Ez a szó meghívás és ígéret, meghívás ennek az ígéretnek az elfogadására. Hinni azt jelenti, hogy figyelünk [être attentif] arra, aki hív, és várakozunk [être en attente] arra, amire meghív, várakozunk arra, amit megígér. (in: Structure anthropologique du croire, in Dieu n est pas un assureur. Anthropologie et psychanalyse, Albin Michel, Paris, 2010, ; TŐZSÉR ENDRE SP fordítása) 18 Így például: S. M. BAUGH, The Cloud of Witnesses in Hebrews 11, WTJ 68 (2006) Először (Zsid 11,4 32ab) név szerint pontosan 14 férfit (Ábel, Hénok, Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob, József, Mózes, Gedeon, Bárák, Sámson, Jefte, Dávid, Sámuel) és két nőt (Sára, Rácháb) jelöl meg szerzőnk. Ebben a részben egyedül Mózes szülei maradnak névtelenül (11,23: Jochebed és Amran). Ezt követőn (Zsid 11,32c 40) névtelen, azonosításra váró hősökkel és hősnőkkel van dolgunk. 20 Vö. PÁPAI BIBLIKUS BIZOTTSÁG, A zsidó nép és szent iratai a keresztény Bibliában, SzIT, Budapest, 2013, (közelebbről: ) 21 Vö. ERICH GRÄSSER, Der Glaube im Hebräerbrief, A főnév előfordulásaihoz lásd: BALÁZS KÁROLY, Újszövetségi szómutató szótár, Logos Kiadó, Budapest, 1998, 223. Az igei alak (ἐπαγγέλλομαι) a levélben négyszer, a 11. fejezetben egyszer fordul elő (11,11). Az ígéret teológiai értelméhez lásd ALEXANDER SAND vonatkozó szócikkét: HORST BALZ GER- HARD SCHNEIDER (Hrsg.), Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Band II, W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart Berlin Köln Mainz, 1981, CHRISTIAN ROSE és ITALO MOLINARO nyomán: CHRISTIAN ROSE, Verheißung und Erfüllung. Zum Verständnis von ἐπαγγελία im Hebräerbrief, BZ 33 (1989, 60 80; ITALO MOLINARO, Ha parlato nel Figlio. Progettualità di Dio e risposta del Cristo nella lettera agli Ebrei, Franciscan Printing Press, Jerusalem, 2001,

5 Az ígéreteknek ez a kétszintű értelmezése hangsúlyos. A Zsid 11,17-ben például az Ábrahámnak tett ígéretek a szerző értelmezésében vonatkoznak egyrészt Izsákra, akiben történelmileg megvalósult az utódra vonatkozó konkrét ( földi ) ígéret, másrészt a feltámadásra, hiszen annak fényében értelmezi Izsák feláldozására irányuló próbálkozását. Így lesz Izsák szimbolikus (vö. 11,19: ἐν παραβολῇ) biztosítéka az eljövendő feltámadás ígéretének. Ez utóbbi, beteljesületlen, földi javakon túlmutató (11,13.39) eszkatologikus ígéretek a hangsúlyosak, hiszen a földi javak a pátriárkák számára nem jelentették az ígéretek valódi beteljesülését. 24 A FEJEZET KOMPOZÍCIÓJA Vessünk egy pillantást a fejezet kompozíciójára! Tematikai szempontból (Izrael történetének sodrában) a hitben való kitartás vízözön előtti hőseivel találkozunk (4 7), a pátriárkák korának nagy alakjaival (8 22), Mózessel (23 31) és a rákövetkező idők hívő őseivel, legyenek azok férfiak vagy nők. Szerkezeti szempontból alapul vehetjük a visszatérő πίστει főnevet, vagyis a hit által szókapcsolatot. Így azt találjuk, hogy az első két bevezető jellegű vers után következik a πίστει első sorozata (3 12), majd egy összekötő kommentárt követően (13 16) annak második sorozata (17 31), illetve egy rövid, szinte összecsapott történelmi áttekintés (32 38) és a záró megjegyzés (39 40) következik. 25 ÁBEL Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. (11,4) Ábel alakját, igaz voltát, Istentől elfogadott áldozatát, halálát, temetésének körülményeit számos ókori, Biblián kívüli irat felidézi. 26 A Teremtés könyve viszont semmit sem mond Ábel hitéről vagy igaz voltáról, csupán a meggyilkolt öcs felkiáltó véréről beszél (4,10: βοᾷ), ellentétben a Zsidókhoz írt levéllel, amely kijelenti, hogy bár Ábel meghalt, hitén keresztül még mindig beszél (11,4: λαλεῖ) hozzánk. 27 Szerzőnk Ábel Istenhez való felkiáltását hite megnyilvánulásaként értelmezi. 28 Ábel a hitén keresztül jutott ahhoz a bizonyságtételhez, hogy Isten igazságosnak fogadta el. Ha így tekintjük a szöveget, akkor ez az egyetlen halvány jelentésárnyalata a Pál apostol által hangsúlyozott Isten előtti, hit általi megigazulásnak. 29 A Teremtés könyvének héber szövege csupán Isten titokzatos döntését hangsúlyozza: 30 az Örökkévaló letekintett (wayyìša`) Ábelre és áldozatára, Káinra és áldozatára azonban nem tekintett le (lö šä`â) (Ter 4,4b 5a). Az ókori szövegmagyarázók a testvérek motivációiban keresik a választ, hogy miért is lett az egyik áldozat elfogadott, a másik pedig nem. JOSEPHUS FLAVIUS meg- 24 ITALO MOLINARO, Ha parlato nel Figlio, Így PAUL ELLINGWORTH, The Epistle to the Hebrews. A Commentary on the Greek Text, William B. Eerdmans Publishing Company The Paternoster Press, Grand Rapids (Michigan) Carlisle, 1993, ELLINGWORTH listája : The Epistle to the Hebrews, Egyes magyar nyelvű bibliafordítások a δι αὐτῆς kifejezést ( az által, azon keresztül ) az áldozatra vonatkoztatják: ez áldozaton keresztül (pl. CSIA LAJOS, KECSKEMÉTHY ISTVÁN). 28 Vö. NELLO CASALINI, Agli ebrei. Discorso di esortazione, Franciscan Printing Press, Jerusalem, 1992, Vö. RUDOLF BULTMANN, Az Újszövetség teológiája, Osiris Kiadó, Budapest, 1998, ELLINGWORTH szerint Ábel áldozatának értékesebb voltát az is adhatta, hogy Istennek jobban tetszett az állatáldozat, mint a föld gyümölcseinek bemutatása (vö. Lev 5,11; 14,22). Vö. The Epistle to the Hebrews,

6 jegyzi, hogy Ábel erényes volt, aki nagyra becsülte az igazságosságot (Ant. 1,53: δικαιοσύνης ἐπεμελεῖτο). Érdemes egy pillantást vetni a Ter 4,8 targumára is. A zsinagógában használatos arámi nyelvű parafrázisok ugyan késői keletkezésűek, hagyományanyagukat tekintve mégis ősiek (esetünkben a jeruzsálemi templom lerombolása előttre datálható szövegről van szó) 31 és értékes tanúbizonyságok arról, hogy a bibliai szöveg a korai zsidóság idején mit ültetett bele a közösség szívébe és szellemébe. Eszerint a felbőszült Káin az után ölte meg testvérét, miután az kifejezte Istenben való hitét, aki szeretetében, irgalmasságában teremtette meg a világot és a jócselekedetek gyümölcseként, azok függvényében kormányozza azt. A targum tehát Ábelt kifejezetten a hit megvallásának példájaként állítja a hallgatók elé. Az első emberpár ifjabb fia az apokrif Makkabeusok negyedik könyvében kerül elő újra (4Makk 18,11), 32 ahol egy korábbi könyvből ismert hétgyermekes anya beszédet intéz kivégzés előtt álló fiaihoz (vö. 2Makk 7). Buzdításában emlékezteti őket megboldogult apjukra, aki a Törvényt és a Prófétákat tanította nekik, történeteket olvasott fel nekik (ἀνεγίνωσκεν δὲ ἡμῖν) a testvére által meggyilkolt Ábelről (a protomártírról ) és más nagy alakokról, Izsákról és Józsefről, akik szintén előkerülnek a Zsid 11-ben. Ez a beszéd is hasonló helyzetről árulkodik: kemény próbát kiálló emberek azzal nyernek erőt a jelen élethelyzet elviselésére, hogy felpillantanak a múlt nagy alakjaira, engedik, hogy történetük beszéljen hozzájuk és megszólítsa őket. SÁRA VAGY ÁBRAHÁM? A korai zsidó irodalom példákat felsorakoztató irodalmi műfajára nem jellemző, hogy nőket is említ, de a Zsidókhoz írt levél szerzőjének beszédében nemcsak férfiak kerülnek elő, hanem asszonyok is, elsőként a hosszú ideig meddőséggel küzdő ősanya, Sára (11,11), aztán Mózes édesanyja, Jochebed (11,23), az izraelita kémeket megmentő, foglalkozását tekintve szajha, Rácháb (11,31), illetve név szerint meg nem nevezett asszonyok (11,35). Maga Sára is a hitében kapta az erőt, hogy előrehaladott kora ellenére anya lehessen, mert hűségesnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. (11,11) A Biblián kívüli zsidó irodalom főleg Sára szépségét és tisztaságát emeli ki, nem pedig hitét. 33 A Teremtés könyvének beszámolója szerint éppen ő volt az, aki nevetett rajta és kételkedett abban, hogy szülhet még gyermeket (vö. Ter 18,12). Mindazonáltal Izsák megszületése feltételezi, hogy Sára nevetése és kételkedése ellenére mégiscsak hitt. 34 A Zsid 11,11 szó szerint azt állítja, hogy maga Sára is hite által kapott erőt a férfiúi mag megalapozására. Mielőtt magának a kifejezésnek az értelmére rátérnék, nem tűnik haszontalannak megnézni a magyar nyelvű fordításokat, és talán az is világossá válik számunkra, hogy a fordítás nemcsak a szavak egymás mellé helyezését jelenti, hanem már önmagában értelmezés. Ábrahám az alany: Hit által kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt. (Magyar Bibliatársulat) Mivel hitt, azért nyert még a meddő Sára is erőt magzat foganására, még idején túl is. (Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat) Sára az alany: Az hitnek miatta az Sára es az férfiúi magnak fogadására (bevételére) és megtartására vötte. (KOMJÁTI BENEDEK, 1533) 31 Vö. WILLIAM L. LANE, Hebrews Word Biblical Commentary. Volume 47B, Thomas Nelson, Nashville Dallas Mexico City Rio de Janeiro, 2000, A Makkabeusok negyedik könyvéről lásd: EVERETT FERGUSON, A kereszténység bölcsője, Osiris, Budapest, 1999, Vö. FRÉDÉRIC MANNS OFM, Négy asszony a kereszt alatt, in Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban, Sapientia Főiskola L Harmattan, Budapest, 2013, Vö. NELLO CASALINI, Agli ebrei. Discorso di esortazione,

7 Hit által a magtalan Sára is erőt nyert magzatfoganásra még idején túl is (KÁLDY GYÖRGY) Hit által maga Sára is erőt nyert magzat foganására. (KECSKEMÉTHY ISTVÁN) Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt. (KÁ- ROLI GÁSPÁR) Hit(hűség) által maga Sára is képességet kapott a magzat foganásra még az előrehaladott korán túl is. (VIDA SÁNDOR) Hittel kapott erőt (a meddő) Sára arra, hogy éltesebb kora ellenére anya lehessen. (BÉ- KÉS GELLÉRT DALOS PATRIK) Maga Sára is hitéért kapott képességet arra, hogy megalapítsa a magot akkor, mikor már túl volt az életidőn. (CSIA LAJOS) Sára is a hitében kapta az erőt, hogy előrehaladott kora ellenére anya lehessen. (Szent István Társulat) Több problémát is felvet a vers értelmezése. Egyrészt kérdéses, hogy ebben az Ábrahámról szóló paragrafusban ki is az alany: Ábrahám vagy Sára. Probléma továbbá, hogy a szöveg Sárának tulajdonítja a férfi szerepet (καταβολὴν σπέρματος = a hímivarsejt megalapozása, emissio seminis). A kutatók vagy nyelvtani érvek, 35 vagy szövegkritikai megfontolások 36 alapján változtatással élnek és részeshatározós esetbe teszik a καὶ αὐτὴ Σάρρα ( maga Sára is ) kifejezést, így tesz a Magyar Bibliatanács fordítása is: (Ábrahám) Sárával együtt kapott erőt. Egy másik értelmezési lehetőség szerint, mivel az előző versek (11,8 10) alanya Ábrahám volt, az említett szófordulat (egy szövegkritikailag igazolható szócska betoldásával) 37 fordítható megengedő értelemben: bár Sára meddő volt, (Ábrahám) erőt kapott utódja megalapozására. Így tehát továbbra is Ábrahámról van szó, aki a Római-levél szerint atyja minden hívőnek (Róm 4,11.18). NÉVTELEN PRÓFÉTAI ALAKOK A 11. fejezet néhány verse (vö. 11,33 38) kihívás elé állít bennünket, mert elvárja tőlünk Izrael történetének részletes ismeretét. Az elkövetkezőkben név szerint meg nem nevezett, példamutató, válogatott kínzásokat kiállt hősök közül kizárólag a prófétai alakokat szeretném szemügyre venni. Egyben azt is látni fogjuk, hogy az apokrif iratokban, illetve a rabbinikus irodalom dokumentumaiban milyen zsidó hagyományok álltak a szerző, és állnak a mi rendelkezésünkre. A prófétaság soha nem volt csúcsfoglalkozás, ahogy MARTIN BUBER fogalmazott: a próféták a kudarcban élnek és lélegeznek; az a dolguk, hogy győzelem nélkül harcoljanak. 38 Ez a meglátás nemcsak az Ószövetségben (2Krón 24,19; 36,15 16a; Jer 25,4), hanem az apokrif iratokban és az Újszövetségben is megjelenik (Mt 23,34; Lk 11,49). Az apokrif iratok adatai közül, hadd olvassam fel a Jubileumok könyvének egy mondatát (1,12), ahol a tanú szó (samä`et) a szövegben mártírt is jelenthet! Én pedig elküldöm tanúimat hozzájuk, hogy tanúságot tegyek ellenük, de nem fogják meghallgatni, és megölik őket, üldözni fogják mindazokat, akik 35 Vö. FRIEDRICH BLASS ALBERT DEBRUNNER FRIEDRICH REHKOPF, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, , 156. Ezek szerint a dativus sociativus így fordítható: (Ábrahám) Sárával együtt kapott erőt. 36 Az alulírt ióta (iota subscriptum) hiánya igazolt néhány helyen a Zsidókhoz írt levélben is (11,2; 12,2), vö. HAROLD W. ATTRIDGE, The Epistle to the Hebrews, Fortress Press, Minneapolis, 1989, lábjegyzet. 37 Vö. BRUCE M. METZGER, A Textual Commentary on the Greek New Testament, Deutsche Bibelgesellschaft United Bible Societies, Stuttgart, , MARTIN BUBER, A próféták hite, Atlantisz, Budapest, Az idézet a könyv hátsó borítóján olvasható. 7

8 keresik a törvényt, és elvetnek, megváltoztatnak mindent, gonosz dolgokat tesznek színem előtt. Térjünk vissza szakaszunkhoz (Zsid 11,36 38)! 36 Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. 37 Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket; juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, 38 akikre nem volt méltó a világ; bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. A 36. vers bilincs és börtön próbáját kiállt prófétái között említhetjük Jeremiást (Jer 20,2; 38,13), valamint Hanánit, a látóembert, aki megfeddte Azát, Júda királyát, amiért pogányokkal szövetkezett (vö. 2Krón 16,7 10). A fogság gondolata azonban magában a levélben is megjelenik, ahol a szerző emlékezteti hallgatóit/olvasóit, hogy gondoljanak a foglyokra, akikkel együtt szenvedtek (10,34; 13,3). A 37. vers megkövezett prófétái közül Zekarját, az ún. nem hivatásos prófétát lehetne említeni a Krónikák második könyvéből (2Krón 24,19 21). 19 Prófétákat küldött hozzájuk, hogy visszatérítsék őket az Úrhoz. De ők nem hallgattak rájuk, hiába figyelmeztették őket. 20 Ekkor az Isten lelke leszállt Zekarjára, Jehojada főpap fiára. Erre ő odaállt a nép elé, és így szólt hozzájuk: Miért szegtétek meg az Úr parancsát? Nem szolgál ez javatokra! Mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagyott benneteket. 21 Erre összefogtak ellene, és a király parancsára megkövezték a templom udvarán. A próféták élete című apokrif irat szerint Jeremiás az egyiptomi Taphnaiban (Τάφαις) 39 halt meg, megkövezve (λίθοις βληθεὶς) a nép által. 40 Ugyanerről értesülünk Báruk negyedik könyvéből (más néven: Paralipomena Jeremiou), 41 ahol két leírását is megtaláljuk Jeremiás halálának. Az első változat az ősi zsidó anyag (4Bár 9,7 9), míg a második már magán viseli egy zsidókeresztény kéz átdolgozását is (4Bár 9,19 32), és nyilvánvaló elbeszélői okok miatt 42 Jeruzsálembe helyezi az eseményt. Az első elbeszélés egyszerű szavakkal közli, hogy Jeremiás áldozatbemutatása és az Istennel való egyesülésért mondott imádsága közben holtan esett össze. A másik hagyomány szerint azért kövezték halálra, mert megvallotta hitét, hogy látta az Isten fiát (υἱός τοῦ θεοῦ). Imádságában azonban azt kérte, hogy megtévesztésül a mellette álló kő váljon hozzá hasonlóvá. A legenda szerint azonban a kő később megszólalt és megfedte Izrael ostoba fiait, amiért azt hitték, hogy tényleg Jeremiást kövezték meg, és a csodálatos jelenés elmúltával a megdöbbent zsidók kövekkel rontottak rá a prófétára. A szöveg szerint Báruk és Abimelek jött eltemetni Jeremiás testét, követ helyeztek a sírjára, amire azt is ráírták, hogy ez az a kő, amelyik Jeremiás segítője (οὗτός ἐστιν ὁ λίθος ὁ βοηθὸς τοῦ Ἰερεμίου, vö. 1Sám 7,12). A Zsid 11,37-ben a szétfűrészelés (ἐπρίσθησαν) Izajásra utal. Halálának körülményeit a próféta mennybevételéről és vértanúságáról szóló apokrif irat említi bővebben (Ascensio Isaiae), 43 de hasonló, csak éppen szűkszavú megjegyzéssel találkozunk A próféták életében is, ahol ezt 39 Tahpanesz a Nílus deltájának északkeleti részén fekszik. A városnév megjelenik a qumráni iratokban is (4Q384; 385b). 40 XERAVITS GÉZA, A próféták élete. Bevezetés, fordítás és jegyzetek, L Harmattan, Budapest, 2010, A fordítás alapjául szolgáló görög szöveg: JENS HERZER, 4 Baruch (Paraleipomena Jeremiou). Translation, Introduction and Commentary, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2005, Vö. Mt 23,37: Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat és megkövezed, akik hozzád küldettek! 43 Ézsaiás próféta felemelkedése, in Apokalipszisek, Telosz Kiadó, Budapest, 1997, 52. PESTHY MONIKA fordítása. 8

9 olvassuk: Izajás jeruzsálemi volt. Manassze alatt halt meg, kettéfűrészeltetvén (πρισθεὶς εἰς δύο). 44 Manassze királyról nem sok jót jegyzett fel a bibliai krónikás, teológiai szempontból istentelennek minősíti, summázza, hogy ártatlan vért is ontott, annyit, hogy teljesen elöntötte Jeruzsálemet egészen fönti határáig (2Kir 21,16a). Egy Izajás vértanúságáról szóló legenda szerint az apja intelmeiről megfeledkezett Manassze aljas praktikái miatt Izajás néhány társával visszavonult a pusztába, de a szamaritánus hamis próféta, Malkira, megkereste és bevádolta a királynál. Izajást halálra ítélték és fafűrésszel kettéfűrészelték. Malkira a kivégzés alatt gúnyolta, de megígérte neki, hogy ha elismeri őt Manassze előtt, akkor ráveszi a királyt, a fejedelmeket és a népet, hogy hódoljanak neki. Erre Izajás azt felelte: testem bőrén kívül semmi mást nem vehetsz el tőlem. A próféta miközben fűrészelték, nem kiabált és nem sírt, hanem szája a Szentlélekkel beszélt, amíg ketté nem fűrészelték. 45 Izajás halálát a rabbinikus irodalom egyik hagyománya (b.jev 49b) egyáltalán nem a vértanúsággal kapcsolja össze, sajátos értelmezését kínálja kettéfűrészelésének, erőszakos halálának oka a Szent Név kiejtése: Raba mondta: [Manassze] bíróság elé állította, majd megölte őt. Azt mondta neki: Tanítód, Mózes mondta (vö. Kiv 33,20): nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon, te pedig azt mondtad (vö. Iz 6,1): láttam az Urat magas és fönséges trónon ült. Tanítód, Mózes mondta (vö. MTörv 4,7): Mert hát hol van [olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk], amikor csak hozzá folyamodunk?, te pedig azt mondtad (vö. Iz 55,69): Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok!. Tanítód, Mózes mondta (vö. Kiv 23,26): teljessé teszem napjaid számát, te azonban azt mondtad (vö. 2Kir 20,6): életed napjait megtoldom tizenöt esztendővel. Tudom, gondolta Izajás, hogy bármit mondok is neki, nem fogadja el; ha pedig egyáltalán válaszolnék, csak okot adnék neki a szándékos [gyilkosságra]. Ezután kimondta a[z isteni] Nevet és elnyelte egy cédrus. A cédrust azonban kivágták és szétfűrészelték. Amikor a fűrész a szájához ért, [Izajás] meghalt. [Ez volt a büntetése,] amiért azt mondta: Tisztátalan ajkú nép között lakom. És ha már prófétai alakokról van szó, akkor a 37. versben említett juhok és kecskék bőrében bujdosók felidézhetik Illés és Elizeus próféta alakját (1Kir 19,13.19; 2Kir 1,8; 2, ), állatbőrből készült öltözetük és Jezabel királyné szította üldözésük miatt. MÉG EGY GONDOLAT A HITRŐL JEAN DUPLACY épp a fenti versek kapcsán jegyzi meg, hogy Izrael vértanúinak, harcosainak hite önmagában csodálatos volt, de bizonyos mértékig összefért az emberi erőbe vetett bizakodással. 46 Meglehet, igaz az állítás, és így még fantasztikusabb az, hogy a Zsidókhoz írt levél szerzője nemcsak nagy teológus, hanem igazi, vérbeli lelkivezető is, aki az egyszerű emberi kitartást megszenteli és az emberi erőbe vetett bizakodást a vallásos, megszentelt szférából teológiai magasságokba emeli egészen Jézusig, hiszen a levél hitfogalmát végső 44 XERAVITS GÉZA, A próféták élete. Bevezetés, fordítás és jegyzetek, L Harmattan, Budapest, 2010, 26. A szektás eredetű írás, illetve a benne megőrzött hagyományok ismertek lehetettek nemcsak a Zsidókhoz írt levél szerzőjének (Zsid 11,37), hanem Jusztinosznak is (Párbeszéd a zsidó Trifónnal 120,5). Vö. FRÉDÉRIC MANNS OFM, A korai zsidó irodalom apokalipszisei, in Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban, Sapientia Főiskola L Harmattan, Budapest, 2013, PESTHY MONIKA fordítása. 46 Vö. JEAN DUPLACY, Hit, in XAVIER LÉON-DUFOUR (szerk.), Biblikus Teológiai Szótár, SzIT, Budapest, 1972,

10 soron eljuttatja Jézushoz, hitünk úttörőjéhez és beteljesítőjéhez (vö. 12,1 2). Gyönyörű ez a fokozatosság a levél teológiájában. GEORG BRAULIK bencés atya Ószövetségi szentek liturgikus tisztelete a nyugati egyházban? című tanulmányában, amit szívesen feladok otthonra kötelező olvasmánynak, 47 felidézi az ószövetségi igazak, közelebbről a hét Makkabeus vértanú testvér esetét, akikről a Zsid 11 fejezetének utolsó versei is megemlékeznek. A jubileumi esztendőben bevezetett római martirológium dekrétumában azt olvashatjuk: Az egyház a két szövetségből való szentjeiben ősidőktől fogva ünnepelte Krisztus húsvéti győzelmét. A Zsidókhoz írt levél szerzője hasonlóképpen gondolkodik, amikor az Ószövetség szentjeit, a tanúságtevők raját összekapcsolja Jézus alakjával. Talán a célba értséget hivatottak kifejezni az ἀγαθός, jó jelentésű melléknév középfokú alakjai is (κρείττονος, κρεῖττόν: jobb, előbbre való ), amelyek a levélben többször előfordulnak (1,4; 6,9; ; 8,6; 9,23; 10,34; 12,24). A 11. fejezetben a kiválóbb mivoltra utaló kifejezésekkel akkor találkozunk, amikor a szerző az ősatyák korának alakjairól megjegyzi, hogy ők jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után (11,16), az asszonyok pedig azért nem fogadták el a szabadulást, mert jobb feltámadást vártak (11,35). Így jutunk el Izrael hőseitől a szerző korába, amelyről kijelenti: Isten számunkra valami különbet rendelt (11,40). Az ellentét és a fokozás itt nem a jó és a rossz között van, hanem a jó és a még jobb között. 48 Amikor az fejezet utolsó versében azt olvassuk, hogy ők nélkülünk (χωρὶς ἡμῶν) nem juthattak el a teljességre (11,40), akkor egyértelműen áll előttünk, hogy a szerző biblikus teológiájában nemcsak a folyamatosság jelenik meg, hanem a keresztények kiváltságos helyzete kapcsán teret enged az újdonságnak is (novitas christiana). BEFEJEZŐ GONDOLATOK Egy olasz biblikus szerint a Zsidókhoz írt levél szerzője meg volt győződve arról, hogy maguk a címzettek, e buzdító beszéd olvasói is be tudnák fejezni a megkezdett sort, sőt, mintha azt akarná üzenni nekik, hogy folytassátok a történet írását, 49 amely Ábrahámmal kezdődik, akiben a föld minden népe áldást nyer (Ter 12,3b), és ivadékában vég nélkül tart. A Zsid 11 szövege nem csupán annak szemlélésére hív bennünket, hogy mi is a hit, hanem arra is, hogy osztozzunk az ábrázolt személyek hitében, 50 és hittel hallgassuk, a hit szemével olvassuk újra Izrael történetét, hogy az hasznunkra váljon (vö. Zsid 4,2). Kihívás, hogy saját élettörténetünk, saját üdvösségtörténetünk minden cselekedetét, minden szenvedését, nélkülözését és gondját a hit oldaláról szemléljük, onnan tulajdonítsunk azoknak értelmet és így a hit gyümölcseként szemléljük. A Zsidókhoz írt levél 11. fejezete Izrael történelméről szóló értelmezési folyamat egy állomásaként úgy áll előttünk, mint a Kr. utáni 1. század kreatív, korai zsidó és keresztény szövegmagyarázatának máig ható, minket is ösztönző tanúja. Köszönöm figyelmüket! 47 Az ószövetségi szentek recepciójához: GEORG BRAULIK, Ószövetség és liturgia. Válogatott tanulmányok, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2012, Vö. ELLINGWORTH, The Epistle to the Hebrews, CESARE MARCHESELLI-CASALE, Lettera agli ebrei. Nuova versione, introduzione e commento, Paoline, Milano, 2005, Vö. JAMES SWETNAM SJ, The Sacrifice of Isaac in Genesis and Hebrews,

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem!. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM

Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének kiadványai

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

Szabadság Krisztusban

Szabadság Krisztusban 11. tanulmány Szabadság Krisztusban december 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 8:1, 4; 13:8; 1Korinthus 6:20; Galata 5:1-15; Zsidók 2:14-15 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teolőgia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

IGAZSÁG ÉS ÉLET Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján MÁRCIUS 15.

IGAZSÁG ÉS ÉLET Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján MÁRCIUS 15. IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2012. MÁRCIUS 15. CSÜTÖRTÖK MOLDVÁN EDIT Kérdés a feltámadásról 22,23 Azon a napon szadduceusok is mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL 1 GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL ÍRTA: DEMETER JÓZSEF ÁLTALÁNOS HERMENEUTIKAI SZABÁLYOK ÉS IRÁNYELVEK. Az alapgondolat: mindenkinek joga van értelmezni a Szentírást. Ehhez azonban a megértés utáni őszinte

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI Sz a b ó X a v ér Salamon zsoltárai B e v e z e t é s - f o r d ít á s - je g y z e t e k A Sapientia Szerzetesi Hittudományi

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49)

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) 3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra, Budapest, 1986.;

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben