1996. évi CXII. törvény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1996. évi CXII. törvény"

Átírás

1 6164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1996/109. szám évi CXII. törvény a hitelintézetekr ól és a pénzügyi vállalkozásokról* BEVEZET Ó RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. Ha nemzetközi szerz ódés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: a) a Magyar Köztársaság területén végzett, e törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatási, kiegészít ó pénzügyi szolgáltatási és bankképviseleti tevékenységre, valamint betétbiztosításra, b) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkez ó hitelintézet által külföldön alapított hitelintézet, pénzügyi vállalkozás e törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatási, illet óleg kiegészít ó pénzügyi szolgáltatási és bankképviseleti tevékenységének c) pont szerinti felügyeletére, c) a magyar hatóság által ellátott e törvényben meghatározott felügyeleti tevékenységre. 2. (1) E törvény rendelkezései nem terjednek ki: a) az 1. számú mellékletben felsorolt pénzügyi intézményeknek a Magyar Köztársaság területén folytatott tevékenységére; b) a betétnek nem min ósül ó, visszafizetend ó pénzeszközöknek a Magyar Állam és a helyi önkormányzatok által a nyilvánosságtól történ ó külön törvényben szabályozott gy újtésére; c) a pénzletétkezelésre, ha annak üzletszer ú végzésér ól külön jogszabály rendelkezik; d) a postai pénzforgalmi közvetít ó tevékenységre; e) a nemzetközi postautalvány m úködtetésére. (2) E törvény rendelkezései nem terjednek ki: a) az elkülönített állami pénzalapokra, b) a Magyar Nemzeti Bankra (a továbbiakban: MNB), c) a Magyar Államkincstárra, d) a Kincstári Vagyoni Igazgatóságra, e) az elszámolóházra, f) kizárólag garanciavállalással foglalkozó, e törvény hatálybalépése el ótt nem gazdasági társaságként m úköd ó jogi személyre. * A törvényt az Országgy úlés az november 19-i ülésnapján fogadta el. A pénzügyi szolgáltatás és kiegészít ó pénzügyi szolgáltatás 3. (1) Pénzügyi szolgáltatás a következ ó tevékenységek üzletszer ú végzése forintban, illet óleg devizában, valutában: a) betét gy újtése és más visszafizetend ó pénzeszköz saját t ókét meghaladó mérték ú nyilvánosságtól történ ó elfogadása; b) pénzkölcsön nyújtása; c) pénzügyi lízing; d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; e) készpénz-helyettesít ó fizetési eszköz kibocsátása és az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása; f) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása; g) valutával, devizával ide nem értve a pénzváltási tevékenységet, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történ ó kereskedelmi tevékenység; h) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység); i) befektetési alap letétkezelés; j) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás; k) hitel referencia szolgáltatás; l) önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére történ ó vagyonkezelés. (2) Kiegészít ó pénzügyi szolgáltatás a következ ó tevékenységek üzletszer ú végzése forintban, illetve devizában: a) pénzváltási tevékenység; b) az elszámolásforgalom lebonyolítását végz ó elektronikus átutalási rendszerek m úködtetése (elszámolás-forgalmi ügylet); c) pénzfeldolgozási tevékenység; d) pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon. (3) Az (1) (2) bekezdésben foglalt tevékenységek üzletszer úen csak engedéllyel végezhet ók. (4) Ha törvény másként nem rendelkezik, kizárólag az Állami Pénz- és T ókepiaci Felügyeletnek (a továbbiakban: Felügyelet) az e törvény alapján kiadott engedélyével végezhet ók az (1) bekezdés a) d) és f) l) pontjaiban meghatározott pénzügyi szolgáltatások, valamint a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott kiegészít ó pénzügyi szolgáltatás. (5) Pénzügyi szolgáltatásnak devizában, valutában való végzését, valamint az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenységet és a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott kiegészít ó pénzügyi szolgáltatási tevékenységet a Felügyelet az MNB el ózetes véleményének kikérésével engedélyezi. (6) Az (1) bekezdés e) pontjában, valamint a (2) bekezdés a) c) pontjában meghatározott tevékenységet az MNB engedélyezi, illetve az ilyen engedélyt az MNB vonja vissza.

2 1996/109. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6165 (7) A (6) bekezdésben meghatározott tevékenységek végzésének engedélyezésér ól az MNB a Felügyeletet értesíti. A Felügyelet az értesítés alapján a jogi személyt nyilvántartásba veszi. (8) Törvény korlátozott rendeltetés ú pénzforgalmi számla vezetését [3. (1) bekezdésének d) pontja], a váltóval saját számlára vagy bizományosként történ ó kereskedelmi tevékenységet [3. (1) bekezdésének g) pontja], továbbá az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak részére történ ó vagyonkezelést [3. (1) bekezdésének l) pontja] más jogi személy részére is lehet óvé teheti. A pénzügyi intézmény 4. (1) Pénzügyi intézmény a hitelintézet (5. ), illetve a pénzügyi vállalkozás (6. ). (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi szolgáltatást a pénzügyi szolgáltatás közvetítése [3. (1) bekezdésének h) pontja] kivételével kizárólag pénzügyi intézmény végezhet. (3) A pénzügyi intézmény, ha törvény másként nem rendelkezik, pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszer úen kizárólag: a) kiegészít ó pénzügyi szolgáltatást, b) a biztosítóintézetekr ól és a biztosítási tevékenységr ól szóló évi XCVI. törvényben, az árut ózsdér ól és az árut ózsdei ügyletekr ól szóló évi XXXIX. törvényben, valamint az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-t ózsdér ól szóló évi CXI. törvényben (a továbbiakban: Épt.) foglalt feltételekkel biztosítási ügynöki, árut ózsde-ügynöki, befektetési szolgáltatási, kiegészít ó befektetési szolgáltatási tevékenységet, c) arany kereskedelmi ügyletet, valamint d) részvénykönyvvezetést folytathat. A hitelintézet 5. (1) Hitelintézet az a pénzügyi intézmény, amely betétet gy újt, és egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez. (2) Kizárólag hitelintézet jogosult betét gy újtésére, valamint a saját t ókéjét meghaladó mértékben más visszafizetend ó pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadására, továbbá ha törvény eltér óen nem rendelkezik pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására. (3) A hitelintézet bank, szakosított hitelintézet vagy szövetkezeti hitelintézet (takarék-, illet óleg hitelszövetkezet) lehet. (4) A bank az a hitelintézet, amely a 3. (1) bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott tevékenységet üzletszer úen végzi. Kizárólag bank kaphat engedélyt a 3. (1) bekezdésében foglalt tevékenységek teljes körének végzésére. (5) A szakosított hitelintézet a rá vonatkozó külön törvényi szabályozásnak (illetve e törvény XXXI. fejezetének) megfelel óen jogosult tevékenységének végzésére, azzal, hogy nem kaphat engedélyt a 3. (1) bekezdésében foglalt tevékenységek teljes körének végzésére. (6) A szövetkezeti hitelintézet a) a 3. (1) bekezdésének a) e), h) és j) pontjában, illetve a 3. (2) bekezdésének a) pontjában, valamint b) kizárólag saját számlára a 3. (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott tevékenységet végezhet. (7) A hitelszövetkezet a (6) bekezdésben meghatározott tevékenységeket a pénzváltás kivételével csak saját tagjai körében végezheti. A pénzügyi vállalkozás 6. (1) A pénzügyi vállalkozás az a pénzügyi intézmény, amely az 5. (2) bekezdésében meghatározott tevékenység kivételével, egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végez. (2) A 3. (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott tevékenységet csak pénzügyi vállalkozás, kizárólagos tevékenységként végezheti. Értelmez ó rendelkezések 7. Az értelmez ó rendelkezéseket a 2. számú melléklet tartalmazza. I. RÉSZ A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSE I. Fejezet Általános szabályok Szervezeti szabályok 8. (1) Bank és szakosított hitelintézet kizárólag részvénytársaságként, egyéb pénzügyi intézmény részvénytársaságként vagy szövetkezetként m úködhet. (2) A részvénytársasági formában m úköd ó pénzügyi intézményre a gazdasági társaságokról szóló évi VI. törvény (a továbbiakban: Gt.), a szövetkezeti formában m úköd ó pénzügyi intézményre a szövetkezetekr ól szóló

3 6166 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1996/109. szám évi I. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (3) Pénzügyi szolgáltatás közvetítését [3. (1) bekezdés h) pontja], valamint kiegészít ó pénzügyi szolgáltatást a 3. (2) bekezdésének b) és d) pontja kivételével pénzügyi intézménynek nem min ósül ó, jogi személyiséggel rendelkez ó gazdasági társaság vagy szövetkezet is végezhet. A jegyzett t óke legkisebb összege 9. (1) Bank legalább kétmilliárd forint jegyzett t ókével alapítható. (2) Szakosított hitelintézet a rá vonatkozó külön törvényi szabályozással meghatározott jegyzett t ókével alapítható. (3) Szövetkezeti hitelintézet legalább százmillió forint jegyzett t ókével alapítható. (4) Pénzügyi vállalkozás legalább húszmillió forint jegyzett t ókével alapítható. 10. (1) A pénzügyi intézmény alapításához a jegyzett t ókét pénzben kell befizetni. A jegyzett t ókét kizárólag olyan magyarországi székhely ú hitelintézetnél lehet befizetni, amely nem vesz részt az alapításban. (2) A részvénytársasági formában m úköd ó pénzügyi intézmény új részvények jegyzésével történ ó alapt óke-emelését kizárólag pénzbeli hozzájárulással lehet végrehajtani. (3) A pénzügyi intézmény saját kibocsátású részvényeinek értékesítése esetén halasztott fizetést, illet óleg visszavásárlási kötelezettséget érvényesen nem köthet ki. A befolyásoló részesedéssel rendelkez ó tulajdonosok 11. A pénzügyi intézmény befolyásoló részesedéssel rendelkez ó tulajdonosa csak olyan személy lehet, a) aki (amely) független a pénzügyi intézmény óvatos, körültekint ó és megbízható (a továbbiakban együtt: prudens) m úködését veszélyeztet ó befolyástól, és biztosítani képes a pénzügyi intézmény megbízható, gondos tulajdonosi irányítását és ellen órzését, valamint b) akinek (amelynek) üzleti kapcsolatrendszere és tulajdonosi szerkezete átlátható és ezáltal nem zárja ki a pénzügyi intézmény fölötti hatékony felügyelet gyakorlását. 12. (1) A hitelintézet jegyzett t ókéjében egy tulajdonosnak sem a közvetlen és közvetett tulajdoni hányada, sem az általa gyakorolt szavazati jog mértéke a más hitelintézet, a biztosítóintézet, a befektetési társaság, az Országos Betétbiztosítási Alap a 104. (1) bekezdésben meghatározott cél érdekében történ ó tulajdonszerzése, illetve a (2) (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével nem lehet több tizenöt százaléknál. (2) A Magyar Állam tulajdoni hányada az (1) bekezdés szerinti arányt meghaladhatja a) törvény rendelkezése alapján meghatározott pénzügyi szolgáltatás végzésének állam által történ ó biztosítása érdekében; b) olyan hitelintézetben, amelynek piaci részesedése a lakossági betétgy újtés, a lakossági hitelezés, a vállalkozások, illetve a helyi önkormányzatok pénzforgalmi számlavezetése, hitelezése területén a huszonöt százalékot eléri; c) hároméves átmeneti id óre olyan esetben, amikor egy hitelintézet fizetésképtelensége az ország vagy valamely nagyobb régió gazdasági érdekeit vagy a bankrendszer megbízható m úködését súlyosan veszélyeztetné, és a fizetésképtelenség, illetve a felszámolás másként nem hárítható el. (3) A feladatkörében eljáró önkéntes betét-, illetve intézményvédelmi alap a Felügyelettel egyeztetett módon az (1) bekezdés szerinti arányt meghaladó tulajdoni hányadot (szövetkezeti hitelintézet esetében részesedést) szerezhet a hitelintézetben, annak érdekében, hogy a) a Felügyelet által alkalmazható intézkedés, illet óleg kivételes intézkedés, illetve b) a betétek befagyása elkerülhet ó legyen. (4) Az (1) bekezdés alkalmazásában hitelintézetnek, biztosítóintézetnek, befektetési társaságnak min ósül az a jogi személy is, amely a székhely ország joga szerint hitelintézetnek, biztosítóintézetnek, befektetési társaságnak tekintend ó. Személyi és tárgyi feltételek 13. (1) A pénzügyi szolgáltatási tevékenység csak a) jogszabálynak megfelel ó számviteli rend, valamint nyilvántartási rend, b) a prudens m úködésnek megfelel ó bels ó szabályzat, c) a pénzügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, külön jogszabályban meghatározott személyi feltételek, d) a tevékenység végzésére alkalmas technikai, informatikai, m úszaki, biztonsági felszereltség, helyiség, e) ellen órzési eljárások és rendszerek, valamint vagyonbiztosítás (a továbbiakban együtt: személyi és tárgyi feltételek) megléte esetén kezdhet ó meg, illetve folytatható. (2) A pénzügyi intézmény csak olyan helyiségben m úködhet, amely a szakmai-érdekképviseleti szervezetek által ajánlott és a Felügyelet által jóváhagyott biztonsági és ügyfélszolgálati követelményeknek megfelel. (3) Az (1) (2) bekezdésben foglaltakat székhely-, telephely- és fiókváltozás esetén, valamint a pénzügyi szolgáltatási tevékenység módosításakor is biztosítani kell.

4 1996/109. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6167 II. Fejezet Engedélyezési eljárás 14. A Felügyelet engedélye szükséges a hitelintézet a) alapításához; b) egyesüléséhez (beolvadás, összeolvadás), szétválásához; c) alapszabályának módosításához (20. ); d) részvényei befolyásoló részesedést biztosító hányadának megszerzéséhez, illet óleg a befolyásoló részesedés e törvényben meghatározott mértéket elér ó növeléséhez; e) igazgatóságának, felügyel ó bizottságának elnökévé vagy tagjává történ ó megválasztáshoz, vagy ügyvezet ójének történ ó kinevezéshez, szövetkezeti hitelintézet esetén az igazgatóság elnökévé, illetve a felügyel ó bizottság elnökévé, ügyvezet ójévé történ ó megválasztásához; f) m úködésének megkezdéséhez; g) tevékenységi körének módosításához; h) pénzügyi szolgáltatási tevékenységének más, pénzügyi szolgáltatás közvetítésére jogosult (a továbbiakban: ügynök) igénybevételével történ ó végzéséhez; i) fiókjának, képviseletének, a számvitelr ól szóló évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Szmt.) szerinti leányvállalalatának (hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy egyéb vállalkozás) külföldön történ ó létesítéséhez; j) devizakülföldinek min ósül ó vállalkozásban történ ó befolyásoló részesedés szerzéséhez; k) betétállományának és pénzeszköz visszafizetésére irányuló szerz ódésállományának átruházásához (a továbbiakban: betétállomány-átruházás); l) m úködésének megszüntetéséhez. 15. (1) A Felügyelet engedélye szükséges a pénzügyi vállalkozás a) alapításához, b) tevékenységi körének módosításához, c) átalakulásához, egyesüléséhez (beolvadás, összeolvadás), szétválásához, valamint d) az igazgatóság elnökének, illet óleg a felügyel ó bizottság elnökének megválasztásához. (2) A pénzügyi vállalkozás alapítására adott engedély a tevékenységi kör megállapításához, illet óleg a tevékenység megkezdéséhez szükséges engedélyt is tartalmazza. 16. (1) A 3. (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott kiegészít ó pénzügyi szolgáltatás végzésére jogi személy a 3. (6) bekezdése szerinti engedélyt akkor kaphatja meg, ha igazolja, hogy legalább ötmillió forint jegyzett t ókével rendelkezik. (2) A 3. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott kiegészít ó pénzügyi szolgáltatás végzésére a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel jogi személy (a továbbiakban: hitelintézeti elszámolóház) a 3. (6) bekezdése szerinti engedélyt akkor kaphatja meg, ha igazolja, hogy a) legalább ötszázmillió forint jegyzett és befizetett t ókével rendelkezik, b) az elszámolásforgalmi tevékenységet kizárólagos tevékenységként végzi, c) kizárólag névre szóló részvényekkel rendelkez ó részvénytársaságként m úködik. Hitelintézeti elszámolóházban részvénytulajdont kizárólag az MNB, hitelintézet, hitelintézeti elszámolóház, valamint az Épt. szerinti elszámolóház szerezhet. (3) Ha a hitelintézeti elszámolóház a kiegészít ó pénzügyi szolgáltatást kizárólag készpénz-helyettesít ó fizetési eszközökkel végzett fizetési m úveletek tekintetében végzi, a kérelmez ó a 3. (6) bekezdése szerinti engedélyt akkor is megkaphatja, ha igazolja, hogy a (2) bekezdés a) pontjától eltér óen legalább százötvenmillió forint jegyzett és befizetett t ókével rendelkezik. Az e bekezdés szerinti hitelintézeti elszámolóházban részvénytulajdont kizárólag hitelintézet szerezhet. (4) A 3. (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott kiegészít ó pénzügyi szolgáltatás végzésére jogi személy a 3. (6) bezdése szerinti engedélyt akkor kaphatja meg, ha igazolja, hogy a) legalább húszmillió forint jegyzett t ókével rendelkezik, b) káreseményenként ötvenmillió forint felel ósségbiztosítással rendelkezik. (5) Az (1) (4) bekezdésben meghatározottakon túlmen óen a 3. (6) bekezdése szerinti engedély további feltétele az, hogy a kérelmez ó feleljen meg a külön jogszabályban, illet óleg jegybanki rendelkezésben el óírt személyi, illet óleg tárgyi feltételeknek. (6) A 3. (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott kiegészít ó pénzügyi szolgáltatás végzésére a pénzügyi vállalkozás a 3. (4) és (5) bekezdése szerinti engedélyt akkor kaphatja meg, ha igazolja, hogy a) legalább húszmillió forint készpénzb ól álló jegyzett t ókével rendelkezik, b) kizárólag névre szóló részvényekkel rendelkez ó részvénytársaságként m úködik és tulajdonosai között hitelintézet sem közvetlen, sem közvetett tulajdonosként nem szerepel, c) megfelel a külön jogszabályban megállapított személyi és tárgyi feltételeknek. Az alapítási engedély iránti kérelem 17. (1) A pénzügyi intézmény alapítási engedély iránti kérelméhez mellékelni kell a) az alapítani tervezett pénzügyi intézmény típusának, tevékenységi körének egyértelm ú meghatározását tartalmazó alapító okiratát;

5 6168 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1996/109. szám b) a tervezett m úködési terület (országos kiterjedés ú vagy meghatározott területi egységre korlátozott) meghatározását tartalmazó iratot; c) hitelintézet esetében a 9. -ban meghatározott jegyzet t óke ötven százalékának, pénzügyi vállalkozás esetében a 9. -ban meghatározott jegyzett t óke teljes összegének az alapítók által történ ó tényleges befizetésére és rendelkezésre állására vonatkozó igazolást; d) a szervezeti felépítésének, az irányítási, döntési és ellen órzés rendjének bemutatását, ha ezeket az alapító okirat részletesen nem tartalmazza; e) külföldi székhely ú kérelmez ó esetében nyilatkozatot a kérelmez ó kézbesítési megbízottjáról, aki csak Magyarországon bejegyzett ügyvéd, illetve (társas) ügyvédi iroda, vagy a kérelmez ó magyarországi bankképviselete lehet; f) pénzügyi vállalkozás esetében annak igazolását, hogy a vállalkozás rendelkezik a pénzügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint a 18. (2) bekezdés e) f), h) és k) l) pontjában foglaltakat. (2) Ha az alapítók között olyan személy szerepel, aki (amely) az alapítás alatt lév ó pénzügyi intézményben befolyásoló részesedést kíván szerezni, az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a) a cég alapító okiratát, b) a cég három hónapnál nem régebbi cégkivonatát, külföldi cég esetében az eredeti cégkivonatot és annak hiteles magyar nyelv ú fordítását, vagy igazolást arról, hogy a céget a vállalati (gazdasági) nyilvántartásba bejegyezték, c) a cégben befolyásoló részesedéssel rendelkez ó személy 3. számú mellékletben meghatározott azonosító adatait, illet óleg a büntetlen el óéletére vonatkozó igazolást, d) természetes személy büntetlen el óéletére vonatkozó igazolást, e) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy az alapításban részt vev ó személynek az adóhatósággal, vámhatósággal, illetve a társadalombiztosítási szervvel szemben tartozása nincs, f) nyilatkozatot az erre vonatkozó okirati bizonyítékkal együtt arra, hogy a jegyzett t óke befizetéséhez szükséges összeg az alapításban részt vev ó személy törvényes jövedelméb ól származik, g) hitelintézet esetén a gazdasági társaság el óz ó három naptári évre, pénzügyi vállalkozás esetén egy naptári évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített mérlegét és eredménykimutatását, h) nyilatkozatot arról, hogy milyen az Szmt. szerinti függ ó és jöv óbeni kötelezettségei vannak, i) ügyfélcsoporthoz tartozó alapító esetén az alapító tulajdonosi szerkezetének, valamint azon körülmények részletes leírását, amelyek miatt az alapító kapcsolatban álló személyek csoportjához tartozónak min ósül, továbbá az irányító vállalat el óz ó évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, ha az irányító vállalat konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, j) a kérelemben érintett személyek teljes bizonyító erej ú magánokiratban foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárulnak az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának a Felügyelet által megkeresett szervek útján történ ó ellen órzéséhez. (3) Ha az alapítók között befolyásoló részesedést szerezni kívánó külföldi székhely ú pénzügyi intézmény, biztosítóintézet vagy befektetési társaság van, az (1) (2) bekezdésben foglaltakon kívül az engedély iránti kérelemhez be kell nyújtani a székhely szerinti ország illetékes felügyeleti hatóságának igazolását, illet óleg nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozás a prudens tevékenység végzésére vonatkozó szabályokat betartva m úködik. (4) Alapítási engedély alapján a hitelintézet a banküzem létesítésével kapcsolatos tevékenységet végezhet. A tevékenységi (m úködési) engedély iránti kérelem 18. (1) A hitelintézet m úködésének pénzügyi szolgáltatási tevékenységének megkezdéséhez a Felügyelet engedélye szükséges. (2) A hitelintézetnek a tevékenységi engedély megadása iránti kérelméhez a következ óket kell a Felügyelethez benyújtani: a) a jegyzett t ókének a 10. (1) bekezdése szerinti teljes befizetésére vonatkozó igazolást, b) az a) pont szerinti összeg teljes vagy részleges felhasználása esetén igazolást, illet óleg nyilatkozatot arról, hogy a felhasználás az alapítás, illet óleg a m úködés megkezdése érdekében történt, c) a hitelintézet jegyzett t ókéjében legalább ötszázalékos részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkez ó tulajdonos azonosítására alkalmas adatokat, d) a középtávú az els ó három évre vonatkozó üzleti tervet, a m úködéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására vonatkozó tényeket, e) a folytatni kívánt tevékenységekre vonatkozó általános szerz ódési feltételt és üzletszabályzatot, f) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tevékenységét mikor kívánja megkezdeni, g) az Országos Betétbiztosítási Alap nyilatkozatát vagy hitelszövetkezet esetében valamelyik önkéntes betét-, illetve intézményvédelmi alap nyilatkozatát arról, hogy a kérelmez ót felveszi tagjai közé, h) nyilatkozatot arról, hogy a jogszabályban meghatározott, illet óleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült, valamint az adatszolgáltatáshoz felhasznált számítógépes programok tesztfuttatási eredményeit, i) számviteli politikájának, részletes számviteli rendszerének tervezetét, j) bank és szakosított hitelintézet esetében a hitelintézetek közötti országos elszámolásforgalom lebonyolítását végz ó átutalási rendszerhez való közvetlen csatlakozásról

6 1996/109. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6169 szóló nyilatkozatot és a csatlakozást biztosító informatikai rendszer könyvvizsgálói igazolását, szövetkezeti hitelintézet és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására fel nem hatalmazott hitelintézet esetében az el óbb említett iratokat vagy a közvetve történ ó csatlakozás elfogadásáról adott nyilatkozatot, k) devizában végzett pénzforgalmi szolgáltatás esetén a nemzetközi elszámolásforgalom lebonyolítását végz ó valamely átutalási rendszerhez közvetlenül vagy közvetett formában történ ó csatlakozásról szóló nyilatkozatot, l) a természetes személy hiteladósokat nem érint ó, a Felügyelet által elismert központi hitelinformációs rendszerhez történ ó csatlakozási nyilatkozatot, továbbá m) szövetkezeti hitelintézet esetén a ban meghatározott integrációs szervezet nyilatkozatát arról, hogy a kérelmez ót tagjai közé felveszi. (3) Már m úköd ó pénzügyi intézmény, illetve befektetési vállalkozás tevékenységi körének pénzügyi szolgáltatással történ ó b óvítésére vonatkozó engedély iránti kérelméhez benyújtja a tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét bizonyító igazolást, valamint a (2) bekezdés e) f), h) és k) l) pontjában foglaltakat. 19. A 14. h) pontjában meghatározott esetben az engedély iránti kérelemhez be kell nyújtani az írásbeli szerz ódést, amely azt a szerz ódési kikötést is tartalmazza, hogy a Felügyelet, illet óleg a hitelintézet korlátozás nélkül ellen órizheti az ügynök a megbízás tárgyát képez ó tevékenységgel kapcsolatos gazdálkodását és üzleti könyveit. Az alapszabály módosításának engedélyezése 20. A Felügyelet engedélye szükséges a hitelintézetek alapszabályának módosításához a következ ó esetekben: a) a cég nevének és székhelyének megváltoztatása, b) a tevékenységi kör módosítása, c) a jegyzett t óke leszállítása, d) részvényfajta megváltoztatása, új részvényfajta kibocsátása, vagy a korábban kibocsátott részvények típusainak módosítása, e) az igazgatóság jogkörének módosítása, f) átváltoztatható vagy el óvásárlási jogot biztosító kötvény kibocsátása és az azokra vonatkozó szabályok módosítása, g) részvényre vonatkozó el óvásárlási jog alapítása és megváltoztatása. 22. (1) Részvénytársasági formában m úköd ó hitelintézet csak részvénytársasági formában m úköd ó hitelintézettel, szövetkezeti formában m úköd ó hitelintézet csak szövetkezeti formában m úköd ó hitelintézettel egyesülhet. (2) Pénzügyi vállalkozás hitelintézettel, pénzügyi vállalkozással vagy befektetési vállalkozással, hitelintézet csak hitelintézettel egyesülhet. (3) Hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás egyesülés esetén az engedélyezésre irányuló kérelemhez be kell nyújtani: a) az átalakulási tervet; b) a könyvvizsgáló által hitelesített 1. vagyonmérleg tervezetet, 2. a kötelezettségek és a követelések állományát; c) a 18. -ban meghatározott mindazon iratot, amely a végezni kívánt tevékenységi kör engedélyezéséhez szükséges; d) hitelintézetek egyesülése esetén olyan adatokat, amelyekb ól a 74. (2) bekezdésében foglalt feltétel fennállása megállapítható. 23. A Felügyeletnek a pénzügyi intézmények egyesüléséhez adott engedélye nem pótolja a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét. 24. Pénzügyi intézmények összeolvadása esetén a Felügyelet az alapítás és a m úködés megkezdésének engedélyezésével kapcsolatos határozatot egy eljárásban is meghozhatja. 25. (1) Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások szétválására az alapításra vonatkozó szabályokat kell megfelel óen alkalmazni. (2) Az alapszabály módosításának engedélyezése iránti eljárásban e törvénynek az alapítás és m úködés engedélyezésére megállapított szabályait kell alkalmazni. Az engedély megadása 26. Az engedélyezési eljárás során a Felügyelet a kérelemmel összefügg ó és rendelkezésére álló okiratokat és információkat gondosan mérlegeli, és meggy óz ódik arról, hogy az engedély kiadása nem ütközik jogszabályba. A Felügyelet a tevékenységi engedélyezési eljárás során az egyes engedélyezési feltételek meglétét a helyszínen is megvizsgálja. Átalakítás, egyesülés és szétválás engedélyezése 21. Hitelintézet más típusú hitelintézetté történ ó átalakítása esetén az alapításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az engedély iránti kérelem elutasítása 27. (1) A Felügyelet az alapítás iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelmez ó a) az engedélyezési eljárásban megtéveszt ó vagy valótlan adatot közöl,

7 6170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1996/109. szám b) által alapítani kívánt pénzügyi intézmény nem felel meg a jegyzett t ókére, a társasági formára, a tulajdonlásra, illet óleg az irányító testületekre vonatkozó törvényi követelményeknek, c) devizakülföldi, és nincs kézbesítési megbízottja. (2) A tevékenységi engedély iránti kérelmet a Felügyelet elutasíthatja, ha a kérelmez ó a) esetében az (1) bekezdésben említett valamely elutasítási ok fennáll, b) a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel nem rendelkezik, c) üzleti terve, az engedély iránti kérelemhez mellékelt egyéb irat, továbbá a Felügyelet rendelkezésére álló bármely okirat, adat vagy információ alapján megállapítható, hogy a kérelmez ó nem tud megfelelni a prudens m úködésre vonatkozó jogszabályi el óírásoknak. Az alapítási engedély érvényességének határideje 28. A hitelintézet alapítását engedélyez ó határozat érvényét veszti, ha a tevékenységi engedély iránti kérelmet a határozat kézhezvételét ól számított hat hónapon belül a hitelintézet nem nyújtja be a Felügyelethez. A határid ó elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az engedély visszavonása, visszaadása 29. (1) A Felügyelet az engedélyt visszavonhatja, ha a) az engedélyt a Felügyelet megtévesztésével vagy más jogszabálysért ó módon szerezték meg, b) a pénzügyi intézmény törvény által tiltott tevékenységet folytat, c) a pénzügyi vállalkozás az alapítási engedély, illet óleg a hitelintézet a tevékenységi engedély kézhezvételét ól számított tizenkét hónapon belül a tevékenységét nem kezdi meg, d) a pénzügyi vállalkozás tizenkét hónapon keresztül nem vagy csak jelentéktelen mértékben folytat pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, e) a pénzügyi intézmény már nem felel meg e törvény vagy a prudens m úködésre vonatkozó más jogszabályban foglalt rendelkezéseknek, f) a pénzügyi intézmény több alkalommal súlyosan megsértette a számvitelre, a független és megbízható irányításra, illetve ellen órzésre vonatkozó, továbbá az e törvényben, valamint a prudens m úködésre vonatkozó más jogszabályokban, illetve a Felügyelet határozataiban foglalt el óírásokat, g) olyan körülmény áll fenn, amely miatt a pénzügyi intézmény m úködése súlyosan veszélyezteti vagy sérti a betétesek vagy más ügyfelek érdekeit, akadályozhatja a pénzforgalmat, illetve a pénz- és t ókepiac megfelel ó m úködését, h) a pénzügyi intézmény alapítási vagy tevékenységi engedélyét 31. -nak megfelel óen visszaadja. (2) A pénzügyi intézménynek nem min ósül ó gazdálkodó szervezet engedélyét a Felügyelet az (1) bekezdésben foglaltak megfelel ó alkalmazásával vonhatja vissza. 30. (1) A Felügyelet a hitelintézet tevékenységi engedélyét a 29. -ban felsorolt eseteken felül akkor is visszavonhatja, ha a hitelintézet a) tevékenységét hat hónapnál hosszabb id óre beszüntette, b) esetében fennáll a veszélye annak, hogy nem tud eleget tenni kötelezettségeinek, c) nem tud eleget tenni kötelezettségeinek, d) az Országos Betétbiztosítási Alappal fennálló tagsági jogviszonya kizárással megsz únt, vagy más, betét-, illetve intézményvédelmi alapban fennálló tagsággal együttjáró kötelezettségének nem tesz eleget. (2) A Felügyelet az engedély visszavonásával egyidej úleg a) kezdeményezi a hitelintézet felszámolását, b) kezdeményezheti a pénzügyi vállalkozás felszámolását. (3) Hitelintézet tevékenységi engedélyét a Felügyelet a pénzügyminiszter és az MNB elnökének jóváhagyásával vonhatja vissza. 31. A pénzügyi intézmény a tevékenységi engedélyét a Felügyeletnek akkor adhatja vissza, ha bizonyítja, hogy pénzügyi szolgáltatásokból származó kötelezettsége nincs. A Felügyelet meghatározhatja azokat a feltételeket és el óírásokat, amelyek teljesítéséig a pénzügyi intézmény m úködését az arra vonatkozó szabályok szerint köteles folytatni. Közös rendelkezések 32. Az engedély iránti kérelem alapjául meghatározott iratokat három példányban kell benyújtani. Idegen nyelv ú kérelem esetén mellékelni kell a benyújtott iratok hiteles magyar nyelv ú fordítását is. Az iratok benyújtásától el lehet tekinteni, ha azok tartalmáról a Felügyeletnek hivatalos tudomása van. III. Fejezet A bankképviseletre vonatkozó sajátos szabályok 33. (1) A bankképviselet kapcsolatot tarthat személyekkel és szervezetekkel, a jogszabályok keretei között adatokat és információkat szolgáltathat a képviselt hitelintézetr ól, valamint el ósegítheti annak szolgáltatásnyújtását és ügyfeleivel való kapcsolattartását, de üzletszer ú tevékenységet nem folytathat. (2) A magyarországi székhellyel nyilvántartott bankképviselet jogi személy, amelyet a cégjegyzékbe be kell jegyezni.

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit kell

Részletesebben

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Üzleti titok és banktitok Üzleti titok Banktitok Fizetési titok Információ adása Adatkezelés, adatvédelem

TARTALOMJEGYZÉK. Üzleti titok és banktitok Üzleti titok Banktitok Fizetési titok Információ adása Adatkezelés, adatvédelem é ö á Á Á Á á ó á á ú á á á á á ó Í é ö ü á é ó 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Üzletszabályzat jogi jellege, hatálya Üzletszabályzat alkalmazása Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása

Részletesebben

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerzdési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen üzletszabályzat és általános szerzdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat)

Részletesebben

7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10.

7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10. 7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg I. ALAPADATOK 1. HITELINTÉZET NEVE Körmend

Részletesebben

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet

Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya a) Az Általános Üzletszabályzat továbbiakban üzletszabályzat a Mecsekvidéke

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6416-122-14

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 5/2015 (I.30.)

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) 2 Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit

Részletesebben

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13.

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Felügyeleti hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest,

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 110/2012.(10.10.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szövetkezet Igazgatósága a 2012. május 16-i ülésén az 5-5/2012. számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. A szövetkezet

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I.

2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat. XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat. XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1)2 Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit kell

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2013. február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Módosításokkal

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta.

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Betétgyűjtés...

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31

1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31 1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ

Részletesebben