ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység évi feladatellátásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról"

Átírás

1 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: /2010 Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács április 22-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység évi feladatellátásáról Tisztelt Társulási Tanács! A Társulási Tanács évi Munkatervében napirendjeként szerepel a szociális és gyermekjóléti alapellátás évi feladatellátásáról szóló beszámoló. A feladatot ellátó Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ évi tevékenységéről Váradi Gézáné intézményvezető elkészítette a beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg és a beszámolót fogadja el. Balatonfüred, április 12. Filep Miklós HATÁROZATI JAVASLAT./2010.(IV.22.) határozat: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ által készített, a szociális és gyermekjóléti alapellátás évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

2 BALATONFÜREDI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2

3 A szakmai beszámoló célja A Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás június 25-én alakult meg. A többcélú kistérségi társulás célja, hogy a közszolgáltatások térségi szintű szervezésével, azokat gazdaságosabban, hatékonyabban és magasabb színvonalon láthassák el és összehangolják a területfejlesztési feladatokat novemberében a kistérségben létrejött a Balatonfüred Város Önkormányzata és Csopak Község Önkormányzata által fenntartott Intézményfenntartó Társulás, amely többek között a térség szociális alapellátásainak egyes elemeit is biztosítja a településein élő szociálisan rászorult személyek részére. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló törvény alapján végzi tevékenységét, december 1-jétől az alábbi illetékességi és működési területen a/ étkeztetés, házi segítségnyújtás Balatonfüred város területén b/ családsegítés, Idősek Klubja, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Balatonfüred és a kistérség 20 települése területén, év szeptemberétől Lovas község is csatlakozott az ellátandó településekhez - fogyatékosok nappali ellátása január 1-jétől c/ gyermekjóléti szolgálat, Balatonfüred-kistérség alábbi településein: Aszófő, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly, továbbá tartós távollét /szabadság, betegség / esetén Zánka és Balatonakali községekben helyettesítést, esetmegbeszélést, szakmai konzultációt biztosít. A szakmai beszámoló tartalmazza a szociális szolgáltatások célcsoportjainak helyzetértékelésén keresztül a szociális szolgáltatások éves tevékenységét. 3

4 Kistérség településeinek állandó lakosságszáma i állapot szerint: Balatonfüred Balatonszőlős 604 Paloznak 477 Balatonakali 708 Aszófő 432 Balatoncsicsó 215 Zánka 959 Balatonszepezd 437 Csopak 1979 Balatonudvari 365 Tihany 1384 Lovas 458 Vászoly 243 Monoszló 135 Örvényes 175 Pécsely 591 Dörgicse 322 Szentjakabfa 111 Szentantalfa 439 Tagyon 98 Óbudavár 58 Alapszolgáltatások Étkeztetés: A szociális törvény 62. (1) és (2) bekezdése rendelkezik az étkeztetésről. Eszerint a települési önkormányzatnak kell gondoskodni, azoknak a szociális rászorulóknak a legalább napi egyszeri étkezéséről, akik azt önmaguknak illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Ide tartoznak az idősek, hajléktalan, fogyatékos személyek, pszichiátriai, és szenvedélybetegek csoportjai. Az étkeztetés biztosítása az intézménnyel szerződésben álló főzőhelyről: a Bakony Gaszt Rt. által üzemeltetett Bem József Általános Iskola konyhájáról történik éthordóban egyéni elvitellel, valamint a Szociális Alapszolgáltatási Központ két gépjárművével házhoz szállítással. Házhozszállítást évben 82 fő kért, elsősorban egészségügyi ok, vagy idős kora miatt. Az ételt helyben fogyasztotta, vagy elvitte 12 fő évben összesen 126 fő részesült étkeztetésben (átlag havonta fő). Az étkezést igénybe vevő az ellátásért térítési díjat köteles fizetni évben 94 fő a jövedelem/nyugdíj összegéhez mérten volt térítésköteles. 4

5 Az ellátást igénybevevők köre az életkor és a nemenkénti megoszlás tekintetében jelentős változást nem mutat a korábbi évekhez képest. Az ellátást igénybe vevők többsége a 65 év feletti nők köréből került ki. Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A területi szociális gondozó feladatainak ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy kliensének fizikai, mentális és szociális szükséglete biztosított legyen. A területi szociális gondozást a kliens saját környezetében, korának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességek fenntartásával és fejlesztésével kell biztosítani. A házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk: - azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, - azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, - azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához, - azoknak az alapvető gondozási, ápolási feladatoknak, az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés, sőt, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás is. A házi segítségnyújtás évtől nem csak Balatonfüreden, hanem a kistérség további 20 településén is igénybe vehető: A kistérségi házi segítségnyújtás szolgáltatásunkat évben 8 településről vették igénybe. Balatonfüred: 63 fő Paloznak: 2 fő Csopak: 5 fő Zánka: 5 fő Tihany: 11 fő Szentantalfa: 1 fő Óbudavár: 2 fő Lovas: 2 fő Balatonakali: 6 fő 5

6 A területen dolgozó gondozók napi szakmai feladatai: - a kliensek meghallgatása, tájékoztatása, - az adott gondozási körzetben szakmai felettese által kijelölt kliensek házi segítségnyújtásban részesítése: személyi higiéné biztosítása, bevásárlás, orvoshoz kísérés, gyógyszer felíratás, igénylők meleg étellel történő ellátása, - támogatásokhoz való hozzájutás elősegítése, ügyintézés, - a gondozási szerződésben meghatározott gondozási és étkezési térítési díjak beszedése, - lelki segítségnyújtás, - ápolást igénylő feladatok ellátása: sebkötözés, vérnyomás-mérés, gyógyszer kiadagolása, ellenőrzése, átmozgatás, egészségügyi séta, - társas kapcsolatok fenntartása, kapcsolattartás elősegítése a családdal, ennek érdekében konzulensi rendszerben történő gondozás a családsegítő szolgáltatást nyújtó munkatársakkal, - szükség esetén a kliens kompetens szakemberhez való irányítása, - szakmai vezető kérésére hatósági döntéshozatal előkészítése (pl. környezettanulmány), - kapcsolattartás társintézményekkel, - szükség szerint a kliensek érdekében történő konzultáció a szakszolgáltatást végző külső szakemberekkel az esetmegoldás érdekében, - szolgáltatás fejlesztését segítő szükségletfelmérésben való részvétel, - közösségi rendezvényszervezésében való részvétel, - az elért eredmények figyelembevételével a gondozási csoportvezető felügyeletével módosítja az egyéni gondozási tervet. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően től vizsgálni kell a gondozási szükségletet, két esetet kivéve: ha a gondozási szükségletet idősotthoni elhelyezés céljából már vizsgálta az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézete (ORSZI), de szakvéleménye alapján a gondozási szükséglet nem haladja meg a napi 4 órát. Ez az igazolás a házi segítségnyújtás igénylése során felhasználható (Szt. 68/A (4) bek.). Ha az igénylő egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás a szolgáltató döntése alapján legfeljebb 3 hónapos időtartamra nyújtható. Amennyiben továbbra is indokolt a gondozás, kezdeményezni kell a gondozási szükséglet vizsgálatát. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető - ennek hiányában a jegyző - kezdeményezi az ellátást igénylő személy gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata céljából szakértői bizottság működik, amely megvizsgálja a gondozási szükségletet - külön jogszabályban meghatározottak 6

7 szerint - és annak mértékéről kötelező erejű szakvéleményt ad. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, tájékoztatni szükséges az igénybevevőt az idősotthoni elhelyezés lehetőségéről. Fontos szabály, hogy a települési önkormányzat kötelező feladatai keretében (Szt. 86. (1) bekezdésének c.) pontja szerint) a szakértői bizottság által megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni. A városi jegyző a gondozási szükséglet vizsgálata céljából 3 fős szakértői bizottságot, illetve - a felmerülő ellátási igényektől függően - bizottságokat működtet, amelynek tagjai: az ORSZI illetékes kirendeltségének vezetője által kijelölt orvos szakértő, vagy szociális szakértő, a házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató vezetője által kijelölt ápolási - gondozási szakember, a városi jegyző által kijelölt szociális ügyintéző. A gondozási szükséglet vizsgálata folyamán tapasztalható, hogy legtöbb esetben az igénylők napi gondozási szükséglete 1 óra-2 óra, 4 óra vagy az ezt meghaladó. Az 1-2 óra gondozási szükségletnél az igénylők kisebb segítségre szorulnak, bevásárlásnál, gyógyszerek felíratásánálkiváltásánál, takarításnál, hivatalos ügyek intézésénél kérnek segítséget. A 4 óra és azt meghaladó gondozási szükségletnél az igénylők vagy hozzátartozói teljes segítséget igényelnek, melynek tartalma etetés, testápolás (fürdetés, hajápolás, körömápolás, borotválás), öltöztetés, pelenkázás, sebkezelés. A teljes ellátást igénylők esetén szükséges a személyi segítő állandó jelenléte. Az étkezéshez hasonlóan a házi segítségnyújtás adta lehetőségeket is elsősorban a 60 év felettiek, egyedül élők, akik eseti segítséget kapnak családjuktól, vagy egészségi okok miatt rászorulók veszik igénybe. A gondozási tevékenységnél megfigyelhető, hogy az ellátási igény az életkor vonatkozásában egyre inkább kitolódik, évben a korukat tekintve a 80 év feletti gondozottak száma 22 fő volt. A feladatellátás során gyakran tapasztalható, hogy az idős, egyedül élő, családjától távol élők ellátása esetén a hozzátartozók szerepét is házi gondozók töltik be évben 69 fő gondozását biztosította az intézmény, ez havonta átlagosan 60 fő feletti létszámot jelent. A két szakfeladat - házi segítségnyújtás, étkeztetés nem különül el egymástól, hiszen fenti két alapszolgáltatást a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ gondozási csoportja látja el. Az ellátást szakirányú szakképesítéssel rendelkező gondozók végzik, összesen 8 fő, valamint 3 fő rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy segíti a munkánkat évtől. 7

8 A 2009 októberében a Balatonfüred Város Önkormányzata és a Központ munkatársai közreműködésével az Idősek Világnapja városi ünnep került megrendezésre a Balaton Szabadidő- és Kulturális Központban. A rendezvényre minden, az intézmény által ellátott, valamint Balatonfüred város területén élő idős ember meghívást kapott. A feladatellátásnak továbbra is a Város Rendelőintézete biztosít helyet. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi gondozó szolgálat olyan szociális szolgáltatás, amely elsősorban idős, beteg, egyedül élő, önmagát nehezen ellátó emberek segítésére szolgál, krízishelyzetek esetén. Célunk: egészségben és biztonságban továbbra is otthonukban élhessenek olyan idős, beteg emberek is, akik a házi gondozó szolgálat nélkül kórházi, vagy bentlakásos intézményi ellátás igénybevételére kényszerülnének. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult - az egyedül élő 65 év feletti személy, - az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy - a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását évben 29 új készülék került kihelyezésre, és 56 készülék került visszavételre (okai: elhalálozás, kórházba vagy bentlakásos intézménybe kerülés), így december 31-én 430 készülék működött folyamatosan. Kihelyezett készülékszámok települések szerint: Balatonfüred 159 Aszófő 19 Csopak 67 Zánka 13 Paloznak 16 Pécsely 12 Dörgicse 14 Lovas 8 Balatoncsicsó 6 Balatonakali 11 Balatonszepezd 19 Örvényes 5 8

9 Szentantalfa 10 Balatonudvari 7 Szentjakabfa 4 Tihany 40 Tagyon 3 Balatonszőlős 12 Monoszló 5 A szakmai munka megszervezése a kihelyezett jelzőkészülékek számával szinkronban folyamatosan emelkedett, elsődlegesen az intézmény szakirányú képesítéssel rendelkező munkatársait vontuk be a munkába, a későbbiekben folyamatosan a kistérségben élő helyi, elsősorban szociális képesítéssel rendelkező szakembereit, valamint önkéntes segítőit bíztuk meg a feladatellátással. Jelenleg 11 szakképzett, teljes munkaidős és 12 tiszteletdíjas helyi gondozó vesz részt a munkában évben az összes riasztások száma a kistérségben: 213 esetben Településenkénti megbontásban: Balatonfüred 141 Paloznak 6 Csopak 15 Balatonakali 1 Dörgicse 4 Pécsely 4 Zánka 6 Szentantalfa 2 Tihany 20 Balatonszőlős 3 Balatonudvari 2 Aszófő 2 Balatoncsicsó 2 Balatonszepezd 2 Örvényes 3 Az alábbi településeken évben nem volt riasztásunk: Tagyon, Szentjakabfa, Monoszló, Lovas, valamint azon a két településen, ahol térerő gondok miatt a jelzőkészülékek kihelyezése nem valósítható meg: Vászoly, Óbudavár 9

10 Segélyhívások száma, megoldások összesen: Megoldás Az esetek száma Beszélgetés, megnyugtatás 61 Ápolás, gyógyszeradás 28 Házi- vagy ügyeletes orvos hívása 13 Mentőhívás 10 Gondozási tevékenység: mosdatás, 12 pelenkacsere Téves riasztásról meggyőződés 55 Egyéb 34 Családsegítés: A családsegítés a szociális és mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megelőzése céljából nyújtott szolgáltatás. (1993. évi III. tv. 64 (2) ) A családsegítő szolgálat a családsegítés tevékenységi körében az egyének és a családok életében jelentkező problémák megelőzése és megszüntetése érdekében az alábbi feladatokat látja el: - szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, - tanácsadást nyújt a szociális és családtámogatási ellátások formáiról és az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, - családgondozással elősegíti a krízis és konfliktushelyzetek megoldását, - hozzásegít a családon belüli kapcsolatok erősítéséhez, - ellátja az aktív korú, nem foglalkoztatott/ rendszeres szociális segélyben részesülő / személyek esetében az együttműködési kötelezettségből eredő feladatokat, - szociális információs tanácsadást működtet. 10

11 A családsegítés a családgondozói tevékenységet az egyénnel, a családdal közösen megbeszéltek szerint elkészített, adott esetben, írásban is rögzített együttműködési megállapodás alapján, személyes segítő kapcsolat keretében végzi. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes. A szolgáltatást igénybe vevők 18 év felettiek. A legtöbb kliens éves korosztályból kerül ki. A 2009-es évben összesen 227 kliens, /ebből 96 új kliens/ fordult segítségért összesen 1390 esetben az intézményhez. A régi kliensek száma: 131 fő volt. Az igénybevevők többsége nő. A szolgáltatásokon túl dologi javak közvetítésére is sor került. Általában bútor és ruha felajánlások kerültek közvetítésre, az arra rászorulók részére, dologi javak közvetítése 39 esetben történt. Az igénybe vevők hozott problémái között szerepel: - életviteli, családi, kapcsolati, mentális, anyagi, foglalkoztatással kapcsolatos, betegség, ügyintézéshez segítségkérés, információkérés, hajléktalanság. Esetkezelések között szerepel: - információnyújtás, ügyintézés, segítő beszélgetés, tanácsadás, továbbirányítás más szervhez, orvoshoz, családlátogatás évben 1336 esetkezelés probléma szerinti megosztásban: - életviteli probléma: családi-kapcsolati: mentális: anyagi jellegű: foglalkoztatással kapcsolatos: 70 - egészségkárosodás: ügyintézéshez segítségkérés: információnyújtás: egyéb: felajánlás közvetítés, orvoshoz kísérés: 34 Gazdasági aktivitás szerint a következő a megoszlás 227 ellátottból: - inaktív kereső: 148 fő- ebből -76 fő a nyugdíjas -11 személy eltartott. - álláskereső: 34 fő - aktív kereső 34 fő 11

12 Az ellátottak iskolai végzettség szerinti megoszlása: - általános iskola 8 osztályánál kevesebb: 20 fő - általános iskola 8 osztálya: 94 fő - befejezett 10 osztály: 2 fő - befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola: 71 fő - befejezett szakközépiskola: 23 fő - befejezett gimnázium: 11 fő - felsőfokú iskola: 6 fő A családi összetétel szerint a hozzánk fordulók 54%-a egyedül él. Számukra sok esetben a családgondozó az egyedüli segítő, akihez fordulhatnak, családi kapcsolataik megromlása, beszűkülése, az elmagányosodás miatt. A kliensek közel 23%-a él házastársi/élettársi kapcsolatban, a további 23%-uk gyermekével vagy más rokonnal él egy háztartásban. A városban és közvetlen környékén 10 hajléktalanszemélyről volt tudomásunk. A hajléktalanok ellátása a családsegítés keretein belül történik. Fontosabb, a hajléktalanokkal történt intézkedések: - segélyfelvétel élelmiszervásárlásra, albérleti hozzájárulás miatt ügyintézésben segítségnyújtás, orvosi vizsgálatra időpontkérés, orvoshoz kísérés, rokkantsági nyugdíj ügyintézés, Dobára, a pszichiátriai kórházba történő beutalás ügyintézése, elveszett iratok / T.A.J. kártya, személyi igazolvány/ pótlásának ügyintézése. Beszámoló a családsegítés munkájáról 2009 évben Balatonfüred területén: évben összesen 116 személy 780 esetben kért segítséget. Az igénybe vevők között 44 férfi és 72 nő volt. Életkor szerint a éves 98 fő, 62 évnél idősebb 18 fő. A szolgáltatást igénybe vevők száma 116 fő - gazdasági aktivitás szerint: - aktív kereső: 23 fő - álláskereső: 26 fő - inaktív kereső: 58 fő - ebből nyugdíjas: 5 fő eltartott: 9 fő 12

13 A családi összetétel szerint a hozzánk fordulók 50%-a egyedül él. Ők gyakran csak a családgondozóval létesítenek kapcsolatot. A kliensek közel 30%-a él házastársi kapcsolatban gyermek nélkül, míg csaknem 20%-uk házastársi kapcsolatban él gyermekkel. - általános iskola 8 osztályánál kevesebb: 8 fő - általános iskola 8 osztálya: 52 fő - befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola: 42 fő - befejezett szakközépiskola: 8 fő - befejezett gimnázium: 2 fő - felsőfokú iskola: 2 fő A hozott problémák és egyben az esetkezelés szerint a legtöbb esetben ügyintézéshez kérnek segítséget, majd ezt követi sorrendben: anyagi, egészségkárosodás következménye, foglalkoztatással kapcsolatos probléma, életviteli probléma, végül a családi-kapcsolati, mentális problémák. Többen egyéb kéréssel is fordulnak a szolgálathoz: pl.: felajánlások közvetítése, orvoshoz időpontkérés, orvoshoz kísérés. A családsegítés feladata a rendszeres szociális segélyben részesülőkkel való kapcsolattartás. A 2009-es évben 40 személy részesült ilyen ellátásban. A családgondozók rendszeresen kapcsolatban állnak ez ügyben a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Balatonfüredi Kirendeltségével. A családgondozók az ügyek intézése és segítségnyújtás miatt további kapcsolatot tartanak a következő szervekkel: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Egészségbiztosítási Pénztár, háziorvosok, E-ON, Magyar Államkincstár, a kistérség Önkormányzataival, kórházak szociális gondozóival. Beszámoló a családsegítés munkájáról a évben Balatonfüred Kistérség területén: A kistérségi családsegítés területén két főállású, felsőfokú szakképzettséggel rendelkező családgondozó végzi a munkáját az alábbi településeken: Csopak, Paloznak, Örvényes, Pécsely, Balatonszőlős, Balatonszepezd, Zánka, Lovas, Balatonudvari, Aszófő, Szentantalfa Körjegyzőség területe:(szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Óbudavár, Balatoncsicsó ) Vászoly, Dörgicse, Tihany, Balatonakali, Monoszló. 13

14 A kistérségi családgondozást összesen 111 személy vette igénybe 610 esetben. Az igénybevevők között legtöbb az időskorú. A gazdasági aktivitás szerint /111 főre vonatkoztatva / a következő a megoszlás: aktív kereső: 11 fő álláskereső: 8 fő ( regisztrált,ellátás nélküli ) inaktív kereső: 90 fő, ebből 71 fő a nyugdíjas eltartott személy: 2 fő ( önálló jövedelemmel nem rendelkezik ) A családi összetételt tekintve egyedül élő 63 személy, többi személy házassági, vagy élettársi kapcsolatban él. Az iskolai végzettséget tekintve: - általános iskola 8 osztálya, vagy annál kevesebb: 63 fő - befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola: 29 fő - befejezett szakközépiskola: 15 fő - felsőfokú iskola: 4 fő Az életviteli problémák és egyben az esetkezelések a következők: / 610 esetre nézve/ Probléma típusa: Eset száma: - életviteli 29 - családi 96 - lelki-mentális anyagi 47 - foglalkoztatással kapcsolatos 21 - ügyintézéshez segítségkérés 94 - egészségkárosodás 32 - információhiány 84 - egyéb 5 Dologi javak közvetítésére nem került sor a kistérség területén, a községekben a személyes kapcsolattartás, egymásra figyelés az önkéntes segítő tevékenység ezeket a problémákat kezeli. Azokon a településeken, ahol falugondnoki szolgálat működik, a szociális ellátás hatékonyabb. A szolgálattal a napi segítségnyújtás is biztosított az idősek számára. 14

15 A családgondozók az egyedül élő, elmagányosodó idős emberek számára nem anyagi jellegű, hanem mentális segítséget tudnak nyújtani a rendszeres látogatással, beszélgetéssel. Számukra kiemelten fontos ez a segítő kapcsolat, családlátogatás. Települések szerinti megosztás: Dörgicse: Az ellátást 8 fő vette igénybe: 7 nő és 1 férfi. Mindegyik nyugdíjas személy. Ebből 4- en érettségivel, 4-en az általános iskola. 8 osztályával rendelkeznek. Esetkezelése száma: 41, ebből 21 esetben családi probléma, 5 lelki, 3 egészségkárosodás, 6 esetben ügyintézés, 6 esetben információkérés történt. Vászoly: Az ellátást 3 fő vette igénybe. Mindegyikük nyugdíjas, 8 általános iskolai osztállyal rendelkeznek. 30 esetben kértek segítséget, családi-kapcsolati és mentális problémák miatt. Balatonakali: 6 ellátott volt, 2 személy aktív kereső, 2 nyugdíjas korú. Esetkezelések száma: 41, ebből 5 családi probléma, 18 mentális, 16 esetben ügyintézés, 2 esetben információkérés. Tihany: 4 ellátott, összesen 64 esetkezeléssel. Mindegyik nyugdíjas személy. 2 fő érettségivel, 1 fő tanári diplomával, és 1 fő 8 osztállyal rendelkezik. Elsősorban mentális problémákkal rendelkeztek. A családtagok távol laknak, ritkán tudtak látogatást tenni. Balatoncsicsó: 3 nyugdíjas személy az igénybe vevő 12 esetben. Egészségkárosodási problémák a jellemzők. 1 fő 8 általános iskolai végzettséggel, 1 fő érettségivel, és egy fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik. Balatonudvari: 4 fő 14 esetben. Főleg ügyintézéshez kértek segítséget, valamint információt. A 4 főből 2 nyugdíjas, 2-en éves korú személy. 2 fő szakmunkás, míg 2 fő érettségivel rendelkezik. Aszófő: 2 személy 3 esetben kért segítséget. Mentális probléma miatt, közülük az egyik fő házasságban él, míg a másik személy egyedül élő. Szentantalfa: 2 fő 8 esetben kért segítséget. Közülük az egyik személy nyugdíjas korú, pszichés problémák a jellemzők. Szentjakabfa: 3 nyugdíjas korú személy kért segítséget. Idős otthoni elhelyezéssel kapcsolatban, egy személy elhelyezésre került Várpalotára.. Csopak: 20 személy kért segítséget összesen 102 esetben. Az ellátottakból 16 nő és 4 férfi. 8 fő 62 évesnél idősebb, 8 fő éves, 3 fő éves, 1 fő éves. 15

16 Az ellátottakból 2 személy aktív kereső, 2 személy álláskereső, 16 személy inaktív, ebből 9 fő nyugdíjas. Iskolai végzettséget tekintve érettségi és 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek a kliensek fele-fele megoszlásban. Problémákat tekintve az életviteli, időskori egészségkárosodás és mentális problémák a jellemzők. Örvényes: 3 ellátott volt, 36 esetben. Mindegyik fő nyugdíjas, közülük 1 fő érettségivel rendelkezik. A problémák mentális eredetűek, egyedül élés, elmagányosodás miatt. Balatonszepezd: 3 ellátott volt, 31 esetben mindegyik nyugdíjas, egyedül él. 2 személy 8 általánossal, míg 1 személy szakiskolai végzettséggel rendelkezik. Mentális problémák a jellemzők. Paloznak: 2 fő kért ellátást 13 esetben. Mindkét fő 62 évnél idősebb. (1 férfi és 1 nő) Mindketten öregségi nyugdíjjal rendelkeznek. Egy személy rendelkezik az általános iskola 8 osztályával, míg 1 gimnáziumi érettségivel. Segítséget mentális problémák miatt kértek. A gyakori egyedüllét miatt veszik igénybe a szolgáltatást. Lovas: 16 fő vette igénybe a szolgáltatást 54 esetben., mindegyik 62 évnél idősebb, öregségi nyugdíjjal rendelkeznek. (5 férfi, 11 nő) 12 egyedül élő, míg 4-en házasságban élnek. Iskolai végzettség szerint: 2-en érettségivel, 6-an szakmunkás bizonyítvánnyal, míg a többiek 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. Problémák között főleg életviteli, családi-kapcsolati szerepel, valamint ügyintézéshez kértek segítséget. Pécsely: 22 fő vette igénybe a családsegítést 93 esetben. (10 férfi, 12 nő) Az ellátottak fele nyugdíjas, másik fele középkorú. 5 fő aktív kereső, 6 fő álláskereső, 11 fő inaktív (nyugdíjas) 12- en egyedül élnek, a többi személy házasságban él. Problémák között életviteli, mentális, anyagi, és egészségkárosodás szerepel. Képzettséget tekintve 17 főnek szakmunkás végzettsége van, 3- an érettségivel, míg 2-en diplomával rendelkeznek. Balatonszőlős: A családsegítést 10 fő vette igénybe 68 esetben. Mindegyik személy nyugdíjas korú. 7-en egyedül élnek, a többiek házasságban. Fő problémák: egyedüllét, magány, mentális problémák, valamint egészségkárosodás. 7 főnek 8 általános iskolai végzettsége, a többieknek szakmunkás végzettsége van. Tagyon, Óbudavár, Monoszló, Zánka: nincs ellátott. Összehasonlítva Balatonfüreden és a kistérségben a családsegítő tevékenységet elmondható, hogy a települések nagysága, a népesség korösszetétele, iskolázottsága, jövedelmi helyzete, generációk együttélési lehetőségei vagy annak hiánya, kulturális különbségek a terület eltérő 16

17 szociális mintázatát adják. A községekben megfigyelhető az egymásra figyelés, jobban segítik egymást az emberek, amely a szociális ellátást sok esetben helyettesítheti. Ugyanakkor az elöregedő népesség, az idősek egyedül maradása, elmagányosodása a pszichés támogatást, a rendszeres látogatást fokozottan igényli a gondozói munka során. Előfordul, hogy a faluban, jobb anyagi körülmények között élők hívják alkalmi munkára a hátrányosabb helyzetű társaikat, pl.: tűzifaaprítás, behordás, járdabetonozás, állatgondozás. Ezzel az elszegényedettebb kliensek is fontosnak érzik magukat, jövedelemhez jutnak, illetve napi kapcsolatban vannak emberekkel, így mentálisan is segítséget kapnak a problémájukban. Az intézményben családsegítés szakfeladaton négy fő, felsőfokú szociális képesítéssel rendelkező szakember látja el a feladatot, közülük két fő Balatonfüred területén, a másik két fő családgondozó a kistérség területén segíti a hozzájuk forduló klienseket. Nappali ellátást nyújtó intézmények: A nappali ellátást nyújtó intézmények elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Idősek Klubja január 1-én az Idősek Klubjában az induló létszám 16 fő volt. Tárgyévben felvételét kérte és felvételt nyert két fő. 2 fő szociális és mentális problémák miatt, 5 fő pedig egyedülléte és magány miatt jelentkezett a klubba. Az ellátásból kikerült 8 fő. Közülük 1 fő elköltözött, 2 fő mentális problémák miatt szüntette meg a klubtagságát, 1 fő idősek otthonába ment, 3 fő megromlott egészségi állapota miatt nem tudott a klubba járni, ők igénybe vették a házi gondozást, illetve a szociális étkeztetést, 1 fő nem indokolta kimaradásának okát ben a szolgáltatást igénybe vevők száma összesen 23 fő volt, a napi átlagforgalom 12 fő. A klub napi látogatottsága változó, a rosszabb fizikai és/vagy mentális állapotban lévő klubtagok, valamint a rosszabb szociális helyzetben élők több alkalommal jöttek, és hosszabb ideig tartózkodtak a klubban. Nyáron jellemzően kisebb a létszám a többi évszak látogatottságához képest. A tagok közül 12 fő kért étkezést, 3 fő csak az egyéb szolgáltatásokat igényelte. A 23 főből 1 fő kap rendszeres 17

18 szociális járadékot, a többiek jövedelme öregségi nyugdíj. Az ellátottak átlagéletkora ben 73.5 év volt. A kistérségből 3 fő érdeklődött a klub és annak szolgáltatásai iránt, az utazás problémája és a korai kelés miatt azonban nem éltek a lehetőséggel december 31.-i állapot szerint a klub tagságának összetétele: Életkor /év/ Férfi Nő Összesen 3 12 A klub szolgáltatásai 2009-ben : - ügyintézés: klienseink hivatalos és nem hivatalos ügyeit kérésükre intézzük (segély, közgyógyigazolvány, levelezéseik, vásárlások, posta, cipész, stb.) - orvosi ellátás: figyelemmel kísértük gondozottaink fizikai,- mentális- és egészségi állapotát, állapotváltozásukról dokumentációt vezettünk. Rendszeresen mértük súlyukat, vérnyomásukat, ügyeltünk a gyógyszereik és a védőoltások beszerzésére (felíratás, kiváltás), szükség esetén adagoltuk is a gyógyszereket. A háziorvosokkal folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, a szakorvosokat a kliensek igénye szerin kerestük fel, szükség esetén orvost hívtunk, illetve orvoshoz kísértük a betegeket. Rendszeresen előadást, beszélgetést tartottunk az időseket érintő egészségügyi problémákról. - személyi higiénia biztosítása: a klubban lehetőség van (gondozói segítséggel) mosásra, vasalásra, tisztálkodásra, egyre többen éltek ezzel, főleg a szerényebb anyagi helyzetben élők vették igénybe ezen szolgáltatásokat. Ügyeltünk az ellátottak személyi higiénéjére, ami változatlanul problémás. Folyamatosan figyelmeztetni kellett némely klubtagot a ruházatának tisztán tartására, a mosakodásra és kézmosásra. - étkezés: Az ellátottak igény szerint kaptak étkezést, egyszerit, vagy háromszorit. A reggeli és uzsonna alapanyagának beszerzéséről, az ételek elkészítéséről magfelelően gondoskodtunk, az ebédet a Bakony GASZT szállította. 18

19 - szállítás: azokat az idős embereket, akik a bejövetelüket másként nem tudták megoldani, az intézmény autója szállította a klubba, illetve a klubból az otthonukba. - foglalkoztatás: napi rendszerességgel felolvastunk (folyóirat, könyv), nagy igény volt a beszélgetésekre. Napi rendszerességgel hallgattunk zenét, minden nap volt gyógytornász által betanított torna. Klienseink rendszeresen nézték a tv-t, dvd-t. Rendszeresen kézimunkáztak, rejtvényt fejtettek, társasjátékoztak, fejtörő játékokat játszottak. Hétfői napokon Miklós Ferenc református lelkész bibliaórákat tartott. Megünnepeltük vallási- és nemzeti ünnepeinket, zenés-táncos rendezvényeink voltak. Nyáron hetente fagyizni és sétálni mentünk a Balaton-partra, többször rendeztünk pikniket a klub udvarán. Tihanyban kirándultunk, kétszer voltunk a Nosztori kis-állatfarmon egész napos kiránduláson. Vendégeink voltak: Dallamvilág musical csoport, Jehoda Ferenc zenész, Gyermekjóléti Szolgálat Szivárvány klubja (verses-zenés műsor), ÁNTSZ munkatársai (előadások), Harza Sándor történelemkutató, a veszprémi 4.sz. Idősek Klubja kliensei és gondozói. Fogyatékosok nappali intézménye: A fogyatékos személyek nappali intézményében önellátásra részben képes, vagy önellátásra nem képes és felügyeletre szoruló halmozottan fogyatékos, illetve autista személy részére is biztosítható szolgáltatás. Az ellátottak sérültsége a fogyatékossági ágak teljes spektrumát lefedi (hallás-, látás-, mozgás-, értelmi és egyéb sérültek). Nemek szerinti megoszlásuk 55% nő, 45% férfi. Átlagéletkoruk az 50 évet közelíti. 70%-ban balatonfüredi lakosok, 30%-uk a kistérségből érkezett: Lovasról, Balatonszőlősről, Pécselyről, Csopakról, Balatonudvariból. Ebben az évben is folytatódott a szociális foglalkoztatás, melyet az S. O.S. és Könyvelő Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft, mint külső foglalkoztatóval kötött megállapodás alapján szerveztünk meg. A foglalkoztatásban minden ellátottunk részt vesz, mindannyian fejlesztőfelkészítő szintű foglalkoztatás részesei. Portaszolgálatot, intézménytakarítást, kertgondozástzöldterület gondozást, varrodai munkát végeznek ellátottaink a város közterületein és intézményeiben. 19

20 A foglalkoztatóban megrendezésre kerültek az előző évekhez hasonlóan heti rendszerességgel az évszakokhoz kapcsolódó programok. Rendszeres kézműves és rekreációs foglalkozásokat szerveztünk (ezek között kreatív klub, mozi délután, ünnepekre való felkészülés, társasjátékok, újság és könyvolvasás, internet használat, bolhapiac szerepelnek), melyeket intézménylátogatásokkal is kiegészítettük. Felkerestük a városi mentőállomást és rendőrkapitányságot és részt vettünk a városi Jókai-bablevesfőző versenyen. Szakmai feladataink közé tartozik az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése, az egészségnevelés, mentális gondozás megvalósítása (gyógytorna, egészségbazár, teaház programokon keresztül). Végzünk még életvezetési tanácsadást, és segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Az év során egészség megőrző készülékek is beszerzésre kerültek ügyfeleink számára. Intézményi kihasználtságunk az elmúlt másfél év során folyamatosan 90% feletti volt. Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgálat kötelezően ellátandó feladatait a többször módosított évi XXXI. Tv., valamint a 15/1998. (IX.30.) NM rendelet szabályozza. A gyermekjóléti szolgáltatást a Gyvt alapján a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának megfelelően, Balatonfüred város Önkormányzata és Csopak Község Önkormányzata által létrehozott Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata látja el. A Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe: Csopak, Paloznak, Tihany, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Pécsely, Vászoly, Dörgicse. A szolgáltatás szervezését, irányítását, összehangolását a Gyvt. 40. (1) bekezdés b.) pontja alapján, Balatonfüreden és az ellátási területén 4 fő családgondozó közreműködésével teljesíti. A gyermekjóléti szolgáltatás, mint alapfeladat Balatonfüred város és az ellátási terület valamennyi gyermekkorú lakosára kiterjed. A december 31.-i állapot szerint a 0-18 éves korú gyermekek száma fő volt. A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének 20

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben