ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység évi feladatellátásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról"

Átírás

1 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: /2010 Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács április 22-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység évi feladatellátásáról Tisztelt Társulási Tanács! A Társulási Tanács évi Munkatervében napirendjeként szerepel a szociális és gyermekjóléti alapellátás évi feladatellátásáról szóló beszámoló. A feladatot ellátó Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ évi tevékenységéről Váradi Gézáné intézményvezető elkészítette a beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg és a beszámolót fogadja el. Balatonfüred, április 12. Filep Miklós HATÁROZATI JAVASLAT./2010.(IV.22.) határozat: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ által készített, a szociális és gyermekjóléti alapellátás évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

2 BALATONFÜREDI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2

3 A szakmai beszámoló célja A Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás június 25-én alakult meg. A többcélú kistérségi társulás célja, hogy a közszolgáltatások térségi szintű szervezésével, azokat gazdaságosabban, hatékonyabban és magasabb színvonalon láthassák el és összehangolják a területfejlesztési feladatokat novemberében a kistérségben létrejött a Balatonfüred Város Önkormányzata és Csopak Község Önkormányzata által fenntartott Intézményfenntartó Társulás, amely többek között a térség szociális alapellátásainak egyes elemeit is biztosítja a településein élő szociálisan rászorult személyek részére. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló törvény alapján végzi tevékenységét, december 1-jétől az alábbi illetékességi és működési területen a/ étkeztetés, házi segítségnyújtás Balatonfüred város területén b/ családsegítés, Idősek Klubja, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Balatonfüred és a kistérség 20 települése területén, év szeptemberétől Lovas község is csatlakozott az ellátandó településekhez - fogyatékosok nappali ellátása január 1-jétől c/ gyermekjóléti szolgálat, Balatonfüred-kistérség alábbi településein: Aszófő, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly, továbbá tartós távollét /szabadság, betegség / esetén Zánka és Balatonakali községekben helyettesítést, esetmegbeszélést, szakmai konzultációt biztosít. A szakmai beszámoló tartalmazza a szociális szolgáltatások célcsoportjainak helyzetértékelésén keresztül a szociális szolgáltatások éves tevékenységét. 3

4 Kistérség településeinek állandó lakosságszáma i állapot szerint: Balatonfüred Balatonszőlős 604 Paloznak 477 Balatonakali 708 Aszófő 432 Balatoncsicsó 215 Zánka 959 Balatonszepezd 437 Csopak 1979 Balatonudvari 365 Tihany 1384 Lovas 458 Vászoly 243 Monoszló 135 Örvényes 175 Pécsely 591 Dörgicse 322 Szentjakabfa 111 Szentantalfa 439 Tagyon 98 Óbudavár 58 Alapszolgáltatások Étkeztetés: A szociális törvény 62. (1) és (2) bekezdése rendelkezik az étkeztetésről. Eszerint a települési önkormányzatnak kell gondoskodni, azoknak a szociális rászorulóknak a legalább napi egyszeri étkezéséről, akik azt önmaguknak illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Ide tartoznak az idősek, hajléktalan, fogyatékos személyek, pszichiátriai, és szenvedélybetegek csoportjai. Az étkeztetés biztosítása az intézménnyel szerződésben álló főzőhelyről: a Bakony Gaszt Rt. által üzemeltetett Bem József Általános Iskola konyhájáról történik éthordóban egyéni elvitellel, valamint a Szociális Alapszolgáltatási Központ két gépjárművével házhoz szállítással. Házhozszállítást évben 82 fő kért, elsősorban egészségügyi ok, vagy idős kora miatt. Az ételt helyben fogyasztotta, vagy elvitte 12 fő évben összesen 126 fő részesült étkeztetésben (átlag havonta fő). Az étkezést igénybe vevő az ellátásért térítési díjat köteles fizetni évben 94 fő a jövedelem/nyugdíj összegéhez mérten volt térítésköteles. 4

5 Az ellátást igénybevevők köre az életkor és a nemenkénti megoszlás tekintetében jelentős változást nem mutat a korábbi évekhez képest. Az ellátást igénybe vevők többsége a 65 év feletti nők köréből került ki. Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A területi szociális gondozó feladatainak ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy kliensének fizikai, mentális és szociális szükséglete biztosított legyen. A területi szociális gondozást a kliens saját környezetében, korának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességek fenntartásával és fejlesztésével kell biztosítani. A házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk: - azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, - azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, - azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához, - azoknak az alapvető gondozási, ápolási feladatoknak, az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés, sőt, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás is. A házi segítségnyújtás évtől nem csak Balatonfüreden, hanem a kistérség további 20 településén is igénybe vehető: A kistérségi házi segítségnyújtás szolgáltatásunkat évben 8 településről vették igénybe. Balatonfüred: 63 fő Paloznak: 2 fő Csopak: 5 fő Zánka: 5 fő Tihany: 11 fő Szentantalfa: 1 fő Óbudavár: 2 fő Lovas: 2 fő Balatonakali: 6 fő 5

6 A területen dolgozó gondozók napi szakmai feladatai: - a kliensek meghallgatása, tájékoztatása, - az adott gondozási körzetben szakmai felettese által kijelölt kliensek házi segítségnyújtásban részesítése: személyi higiéné biztosítása, bevásárlás, orvoshoz kísérés, gyógyszer felíratás, igénylők meleg étellel történő ellátása, - támogatásokhoz való hozzájutás elősegítése, ügyintézés, - a gondozási szerződésben meghatározott gondozási és étkezési térítési díjak beszedése, - lelki segítségnyújtás, - ápolást igénylő feladatok ellátása: sebkötözés, vérnyomás-mérés, gyógyszer kiadagolása, ellenőrzése, átmozgatás, egészségügyi séta, - társas kapcsolatok fenntartása, kapcsolattartás elősegítése a családdal, ennek érdekében konzulensi rendszerben történő gondozás a családsegítő szolgáltatást nyújtó munkatársakkal, - szükség esetén a kliens kompetens szakemberhez való irányítása, - szakmai vezető kérésére hatósági döntéshozatal előkészítése (pl. környezettanulmány), - kapcsolattartás társintézményekkel, - szükség szerint a kliensek érdekében történő konzultáció a szakszolgáltatást végző külső szakemberekkel az esetmegoldás érdekében, - szolgáltatás fejlesztését segítő szükségletfelmérésben való részvétel, - közösségi rendezvényszervezésében való részvétel, - az elért eredmények figyelembevételével a gondozási csoportvezető felügyeletével módosítja az egyéni gondozási tervet. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően től vizsgálni kell a gondozási szükségletet, két esetet kivéve: ha a gondozási szükségletet idősotthoni elhelyezés céljából már vizsgálta az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézete (ORSZI), de szakvéleménye alapján a gondozási szükséglet nem haladja meg a napi 4 órát. Ez az igazolás a házi segítségnyújtás igénylése során felhasználható (Szt. 68/A (4) bek.). Ha az igénylő egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás a szolgáltató döntése alapján legfeljebb 3 hónapos időtartamra nyújtható. Amennyiben továbbra is indokolt a gondozás, kezdeményezni kell a gondozási szükséglet vizsgálatát. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető - ennek hiányában a jegyző - kezdeményezi az ellátást igénylő személy gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata céljából szakértői bizottság működik, amely megvizsgálja a gondozási szükségletet - külön jogszabályban meghatározottak 6

7 szerint - és annak mértékéről kötelező erejű szakvéleményt ad. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, tájékoztatni szükséges az igénybevevőt az idősotthoni elhelyezés lehetőségéről. Fontos szabály, hogy a települési önkormányzat kötelező feladatai keretében (Szt. 86. (1) bekezdésének c.) pontja szerint) a szakértői bizottság által megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni. A városi jegyző a gondozási szükséglet vizsgálata céljából 3 fős szakértői bizottságot, illetve - a felmerülő ellátási igényektől függően - bizottságokat működtet, amelynek tagjai: az ORSZI illetékes kirendeltségének vezetője által kijelölt orvos szakértő, vagy szociális szakértő, a házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató vezetője által kijelölt ápolási - gondozási szakember, a városi jegyző által kijelölt szociális ügyintéző. A gondozási szükséglet vizsgálata folyamán tapasztalható, hogy legtöbb esetben az igénylők napi gondozási szükséglete 1 óra-2 óra, 4 óra vagy az ezt meghaladó. Az 1-2 óra gondozási szükségletnél az igénylők kisebb segítségre szorulnak, bevásárlásnál, gyógyszerek felíratásánálkiváltásánál, takarításnál, hivatalos ügyek intézésénél kérnek segítséget. A 4 óra és azt meghaladó gondozási szükségletnél az igénylők vagy hozzátartozói teljes segítséget igényelnek, melynek tartalma etetés, testápolás (fürdetés, hajápolás, körömápolás, borotválás), öltöztetés, pelenkázás, sebkezelés. A teljes ellátást igénylők esetén szükséges a személyi segítő állandó jelenléte. Az étkezéshez hasonlóan a házi segítségnyújtás adta lehetőségeket is elsősorban a 60 év felettiek, egyedül élők, akik eseti segítséget kapnak családjuktól, vagy egészségi okok miatt rászorulók veszik igénybe. A gondozási tevékenységnél megfigyelhető, hogy az ellátási igény az életkor vonatkozásában egyre inkább kitolódik, évben a korukat tekintve a 80 év feletti gondozottak száma 22 fő volt. A feladatellátás során gyakran tapasztalható, hogy az idős, egyedül élő, családjától távol élők ellátása esetén a hozzátartozók szerepét is házi gondozók töltik be évben 69 fő gondozását biztosította az intézmény, ez havonta átlagosan 60 fő feletti létszámot jelent. A két szakfeladat - házi segítségnyújtás, étkeztetés nem különül el egymástól, hiszen fenti két alapszolgáltatást a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ gondozási csoportja látja el. Az ellátást szakirányú szakképesítéssel rendelkező gondozók végzik, összesen 8 fő, valamint 3 fő rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy segíti a munkánkat évtől. 7

8 A 2009 októberében a Balatonfüred Város Önkormányzata és a Központ munkatársai közreműködésével az Idősek Világnapja városi ünnep került megrendezésre a Balaton Szabadidő- és Kulturális Központban. A rendezvényre minden, az intézmény által ellátott, valamint Balatonfüred város területén élő idős ember meghívást kapott. A feladatellátásnak továbbra is a Város Rendelőintézete biztosít helyet. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi gondozó szolgálat olyan szociális szolgáltatás, amely elsősorban idős, beteg, egyedül élő, önmagát nehezen ellátó emberek segítésére szolgál, krízishelyzetek esetén. Célunk: egészségben és biztonságban továbbra is otthonukban élhessenek olyan idős, beteg emberek is, akik a házi gondozó szolgálat nélkül kórházi, vagy bentlakásos intézményi ellátás igénybevételére kényszerülnének. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult - az egyedül élő 65 év feletti személy, - az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy - a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását évben 29 új készülék került kihelyezésre, és 56 készülék került visszavételre (okai: elhalálozás, kórházba vagy bentlakásos intézménybe kerülés), így december 31-én 430 készülék működött folyamatosan. Kihelyezett készülékszámok települések szerint: Balatonfüred 159 Aszófő 19 Csopak 67 Zánka 13 Paloznak 16 Pécsely 12 Dörgicse 14 Lovas 8 Balatoncsicsó 6 Balatonakali 11 Balatonszepezd 19 Örvényes 5 8

9 Szentantalfa 10 Balatonudvari 7 Szentjakabfa 4 Tihany 40 Tagyon 3 Balatonszőlős 12 Monoszló 5 A szakmai munka megszervezése a kihelyezett jelzőkészülékek számával szinkronban folyamatosan emelkedett, elsődlegesen az intézmény szakirányú képesítéssel rendelkező munkatársait vontuk be a munkába, a későbbiekben folyamatosan a kistérségben élő helyi, elsősorban szociális képesítéssel rendelkező szakembereit, valamint önkéntes segítőit bíztuk meg a feladatellátással. Jelenleg 11 szakképzett, teljes munkaidős és 12 tiszteletdíjas helyi gondozó vesz részt a munkában évben az összes riasztások száma a kistérségben: 213 esetben Településenkénti megbontásban: Balatonfüred 141 Paloznak 6 Csopak 15 Balatonakali 1 Dörgicse 4 Pécsely 4 Zánka 6 Szentantalfa 2 Tihany 20 Balatonszőlős 3 Balatonudvari 2 Aszófő 2 Balatoncsicsó 2 Balatonszepezd 2 Örvényes 3 Az alábbi településeken évben nem volt riasztásunk: Tagyon, Szentjakabfa, Monoszló, Lovas, valamint azon a két településen, ahol térerő gondok miatt a jelzőkészülékek kihelyezése nem valósítható meg: Vászoly, Óbudavár 9

10 Segélyhívások száma, megoldások összesen: Megoldás Az esetek száma Beszélgetés, megnyugtatás 61 Ápolás, gyógyszeradás 28 Házi- vagy ügyeletes orvos hívása 13 Mentőhívás 10 Gondozási tevékenység: mosdatás, 12 pelenkacsere Téves riasztásról meggyőződés 55 Egyéb 34 Családsegítés: A családsegítés a szociális és mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megelőzése céljából nyújtott szolgáltatás. (1993. évi III. tv. 64 (2) ) A családsegítő szolgálat a családsegítés tevékenységi körében az egyének és a családok életében jelentkező problémák megelőzése és megszüntetése érdekében az alábbi feladatokat látja el: - szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, - tanácsadást nyújt a szociális és családtámogatási ellátások formáiról és az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, - családgondozással elősegíti a krízis és konfliktushelyzetek megoldását, - hozzásegít a családon belüli kapcsolatok erősítéséhez, - ellátja az aktív korú, nem foglalkoztatott/ rendszeres szociális segélyben részesülő / személyek esetében az együttműködési kötelezettségből eredő feladatokat, - szociális információs tanácsadást működtet. 10

11 A családsegítés a családgondozói tevékenységet az egyénnel, a családdal közösen megbeszéltek szerint elkészített, adott esetben, írásban is rögzített együttműködési megállapodás alapján, személyes segítő kapcsolat keretében végzi. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes. A szolgáltatást igénybe vevők 18 év felettiek. A legtöbb kliens éves korosztályból kerül ki. A 2009-es évben összesen 227 kliens, /ebből 96 új kliens/ fordult segítségért összesen 1390 esetben az intézményhez. A régi kliensek száma: 131 fő volt. Az igénybevevők többsége nő. A szolgáltatásokon túl dologi javak közvetítésére is sor került. Általában bútor és ruha felajánlások kerültek közvetítésre, az arra rászorulók részére, dologi javak közvetítése 39 esetben történt. Az igénybe vevők hozott problémái között szerepel: - életviteli, családi, kapcsolati, mentális, anyagi, foglalkoztatással kapcsolatos, betegség, ügyintézéshez segítségkérés, információkérés, hajléktalanság. Esetkezelések között szerepel: - információnyújtás, ügyintézés, segítő beszélgetés, tanácsadás, továbbirányítás más szervhez, orvoshoz, családlátogatás évben 1336 esetkezelés probléma szerinti megosztásban: - életviteli probléma: családi-kapcsolati: mentális: anyagi jellegű: foglalkoztatással kapcsolatos: 70 - egészségkárosodás: ügyintézéshez segítségkérés: információnyújtás: egyéb: felajánlás közvetítés, orvoshoz kísérés: 34 Gazdasági aktivitás szerint a következő a megoszlás 227 ellátottból: - inaktív kereső: 148 fő- ebből -76 fő a nyugdíjas -11 személy eltartott. - álláskereső: 34 fő - aktív kereső 34 fő 11

12 Az ellátottak iskolai végzettség szerinti megoszlása: - általános iskola 8 osztályánál kevesebb: 20 fő - általános iskola 8 osztálya: 94 fő - befejezett 10 osztály: 2 fő - befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola: 71 fő - befejezett szakközépiskola: 23 fő - befejezett gimnázium: 11 fő - felsőfokú iskola: 6 fő A családi összetétel szerint a hozzánk fordulók 54%-a egyedül él. Számukra sok esetben a családgondozó az egyedüli segítő, akihez fordulhatnak, családi kapcsolataik megromlása, beszűkülése, az elmagányosodás miatt. A kliensek közel 23%-a él házastársi/élettársi kapcsolatban, a további 23%-uk gyermekével vagy más rokonnal él egy háztartásban. A városban és közvetlen környékén 10 hajléktalanszemélyről volt tudomásunk. A hajléktalanok ellátása a családsegítés keretein belül történik. Fontosabb, a hajléktalanokkal történt intézkedések: - segélyfelvétel élelmiszervásárlásra, albérleti hozzájárulás miatt ügyintézésben segítségnyújtás, orvosi vizsgálatra időpontkérés, orvoshoz kísérés, rokkantsági nyugdíj ügyintézés, Dobára, a pszichiátriai kórházba történő beutalás ügyintézése, elveszett iratok / T.A.J. kártya, személyi igazolvány/ pótlásának ügyintézése. Beszámoló a családsegítés munkájáról 2009 évben Balatonfüred területén: évben összesen 116 személy 780 esetben kért segítséget. Az igénybe vevők között 44 férfi és 72 nő volt. Életkor szerint a éves 98 fő, 62 évnél idősebb 18 fő. A szolgáltatást igénybe vevők száma 116 fő - gazdasági aktivitás szerint: - aktív kereső: 23 fő - álláskereső: 26 fő - inaktív kereső: 58 fő - ebből nyugdíjas: 5 fő eltartott: 9 fő 12

13 A családi összetétel szerint a hozzánk fordulók 50%-a egyedül él. Ők gyakran csak a családgondozóval létesítenek kapcsolatot. A kliensek közel 30%-a él házastársi kapcsolatban gyermek nélkül, míg csaknem 20%-uk házastársi kapcsolatban él gyermekkel. - általános iskola 8 osztályánál kevesebb: 8 fő - általános iskola 8 osztálya: 52 fő - befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola: 42 fő - befejezett szakközépiskola: 8 fő - befejezett gimnázium: 2 fő - felsőfokú iskola: 2 fő A hozott problémák és egyben az esetkezelés szerint a legtöbb esetben ügyintézéshez kérnek segítséget, majd ezt követi sorrendben: anyagi, egészségkárosodás következménye, foglalkoztatással kapcsolatos probléma, életviteli probléma, végül a családi-kapcsolati, mentális problémák. Többen egyéb kéréssel is fordulnak a szolgálathoz: pl.: felajánlások közvetítése, orvoshoz időpontkérés, orvoshoz kísérés. A családsegítés feladata a rendszeres szociális segélyben részesülőkkel való kapcsolattartás. A 2009-es évben 40 személy részesült ilyen ellátásban. A családgondozók rendszeresen kapcsolatban állnak ez ügyben a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Balatonfüredi Kirendeltségével. A családgondozók az ügyek intézése és segítségnyújtás miatt további kapcsolatot tartanak a következő szervekkel: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Egészségbiztosítási Pénztár, háziorvosok, E-ON, Magyar Államkincstár, a kistérség Önkormányzataival, kórházak szociális gondozóival. Beszámoló a családsegítés munkájáról a évben Balatonfüred Kistérség területén: A kistérségi családsegítés területén két főállású, felsőfokú szakképzettséggel rendelkező családgondozó végzi a munkáját az alábbi településeken: Csopak, Paloznak, Örvényes, Pécsely, Balatonszőlős, Balatonszepezd, Zánka, Lovas, Balatonudvari, Aszófő, Szentantalfa Körjegyzőség területe:(szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Óbudavár, Balatoncsicsó ) Vászoly, Dörgicse, Tihany, Balatonakali, Monoszló. 13

14 A kistérségi családgondozást összesen 111 személy vette igénybe 610 esetben. Az igénybevevők között legtöbb az időskorú. A gazdasági aktivitás szerint /111 főre vonatkoztatva / a következő a megoszlás: aktív kereső: 11 fő álláskereső: 8 fő ( regisztrált,ellátás nélküli ) inaktív kereső: 90 fő, ebből 71 fő a nyugdíjas eltartott személy: 2 fő ( önálló jövedelemmel nem rendelkezik ) A családi összetételt tekintve egyedül élő 63 személy, többi személy házassági, vagy élettársi kapcsolatban él. Az iskolai végzettséget tekintve: - általános iskola 8 osztálya, vagy annál kevesebb: 63 fő - befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola: 29 fő - befejezett szakközépiskola: 15 fő - felsőfokú iskola: 4 fő Az életviteli problémák és egyben az esetkezelések a következők: / 610 esetre nézve/ Probléma típusa: Eset száma: - életviteli 29 - családi 96 - lelki-mentális anyagi 47 - foglalkoztatással kapcsolatos 21 - ügyintézéshez segítségkérés 94 - egészségkárosodás 32 - információhiány 84 - egyéb 5 Dologi javak közvetítésére nem került sor a kistérség területén, a községekben a személyes kapcsolattartás, egymásra figyelés az önkéntes segítő tevékenység ezeket a problémákat kezeli. Azokon a településeken, ahol falugondnoki szolgálat működik, a szociális ellátás hatékonyabb. A szolgálattal a napi segítségnyújtás is biztosított az idősek számára. 14

15 A családgondozók az egyedül élő, elmagányosodó idős emberek számára nem anyagi jellegű, hanem mentális segítséget tudnak nyújtani a rendszeres látogatással, beszélgetéssel. Számukra kiemelten fontos ez a segítő kapcsolat, családlátogatás. Települések szerinti megosztás: Dörgicse: Az ellátást 8 fő vette igénybe: 7 nő és 1 férfi. Mindegyik nyugdíjas személy. Ebből 4- en érettségivel, 4-en az általános iskola. 8 osztályával rendelkeznek. Esetkezelése száma: 41, ebből 21 esetben családi probléma, 5 lelki, 3 egészségkárosodás, 6 esetben ügyintézés, 6 esetben információkérés történt. Vászoly: Az ellátást 3 fő vette igénybe. Mindegyikük nyugdíjas, 8 általános iskolai osztállyal rendelkeznek. 30 esetben kértek segítséget, családi-kapcsolati és mentális problémák miatt. Balatonakali: 6 ellátott volt, 2 személy aktív kereső, 2 nyugdíjas korú. Esetkezelések száma: 41, ebből 5 családi probléma, 18 mentális, 16 esetben ügyintézés, 2 esetben információkérés. Tihany: 4 ellátott, összesen 64 esetkezeléssel. Mindegyik nyugdíjas személy. 2 fő érettségivel, 1 fő tanári diplomával, és 1 fő 8 osztállyal rendelkezik. Elsősorban mentális problémákkal rendelkeztek. A családtagok távol laknak, ritkán tudtak látogatást tenni. Balatoncsicsó: 3 nyugdíjas személy az igénybe vevő 12 esetben. Egészségkárosodási problémák a jellemzők. 1 fő 8 általános iskolai végzettséggel, 1 fő érettségivel, és egy fő szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik. Balatonudvari: 4 fő 14 esetben. Főleg ügyintézéshez kértek segítséget, valamint információt. A 4 főből 2 nyugdíjas, 2-en éves korú személy. 2 fő szakmunkás, míg 2 fő érettségivel rendelkezik. Aszófő: 2 személy 3 esetben kért segítséget. Mentális probléma miatt, közülük az egyik fő házasságban él, míg a másik személy egyedül élő. Szentantalfa: 2 fő 8 esetben kért segítséget. Közülük az egyik személy nyugdíjas korú, pszichés problémák a jellemzők. Szentjakabfa: 3 nyugdíjas korú személy kért segítséget. Idős otthoni elhelyezéssel kapcsolatban, egy személy elhelyezésre került Várpalotára.. Csopak: 20 személy kért segítséget összesen 102 esetben. Az ellátottakból 16 nő és 4 férfi. 8 fő 62 évesnél idősebb, 8 fő éves, 3 fő éves, 1 fő éves. 15

16 Az ellátottakból 2 személy aktív kereső, 2 személy álláskereső, 16 személy inaktív, ebből 9 fő nyugdíjas. Iskolai végzettséget tekintve érettségi és 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek a kliensek fele-fele megoszlásban. Problémákat tekintve az életviteli, időskori egészségkárosodás és mentális problémák a jellemzők. Örvényes: 3 ellátott volt, 36 esetben. Mindegyik fő nyugdíjas, közülük 1 fő érettségivel rendelkezik. A problémák mentális eredetűek, egyedül élés, elmagányosodás miatt. Balatonszepezd: 3 ellátott volt, 31 esetben mindegyik nyugdíjas, egyedül él. 2 személy 8 általánossal, míg 1 személy szakiskolai végzettséggel rendelkezik. Mentális problémák a jellemzők. Paloznak: 2 fő kért ellátást 13 esetben. Mindkét fő 62 évnél idősebb. (1 férfi és 1 nő) Mindketten öregségi nyugdíjjal rendelkeznek. Egy személy rendelkezik az általános iskola 8 osztályával, míg 1 gimnáziumi érettségivel. Segítséget mentális problémák miatt kértek. A gyakori egyedüllét miatt veszik igénybe a szolgáltatást. Lovas: 16 fő vette igénybe a szolgáltatást 54 esetben., mindegyik 62 évnél idősebb, öregségi nyugdíjjal rendelkeznek. (5 férfi, 11 nő) 12 egyedül élő, míg 4-en házasságban élnek. Iskolai végzettség szerint: 2-en érettségivel, 6-an szakmunkás bizonyítvánnyal, míg a többiek 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. Problémák között főleg életviteli, családi-kapcsolati szerepel, valamint ügyintézéshez kértek segítséget. Pécsely: 22 fő vette igénybe a családsegítést 93 esetben. (10 férfi, 12 nő) Az ellátottak fele nyugdíjas, másik fele középkorú. 5 fő aktív kereső, 6 fő álláskereső, 11 fő inaktív (nyugdíjas) 12- en egyedül élnek, a többi személy házasságban él. Problémák között életviteli, mentális, anyagi, és egészségkárosodás szerepel. Képzettséget tekintve 17 főnek szakmunkás végzettsége van, 3- an érettségivel, míg 2-en diplomával rendelkeznek. Balatonszőlős: A családsegítést 10 fő vette igénybe 68 esetben. Mindegyik személy nyugdíjas korú. 7-en egyedül élnek, a többiek házasságban. Fő problémák: egyedüllét, magány, mentális problémák, valamint egészségkárosodás. 7 főnek 8 általános iskolai végzettsége, a többieknek szakmunkás végzettsége van. Tagyon, Óbudavár, Monoszló, Zánka: nincs ellátott. Összehasonlítva Balatonfüreden és a kistérségben a családsegítő tevékenységet elmondható, hogy a települések nagysága, a népesség korösszetétele, iskolázottsága, jövedelmi helyzete, generációk együttélési lehetőségei vagy annak hiánya, kulturális különbségek a terület eltérő 16

17 szociális mintázatát adják. A községekben megfigyelhető az egymásra figyelés, jobban segítik egymást az emberek, amely a szociális ellátást sok esetben helyettesítheti. Ugyanakkor az elöregedő népesség, az idősek egyedül maradása, elmagányosodása a pszichés támogatást, a rendszeres látogatást fokozottan igényli a gondozói munka során. Előfordul, hogy a faluban, jobb anyagi körülmények között élők hívják alkalmi munkára a hátrányosabb helyzetű társaikat, pl.: tűzifaaprítás, behordás, járdabetonozás, állatgondozás. Ezzel az elszegényedettebb kliensek is fontosnak érzik magukat, jövedelemhez jutnak, illetve napi kapcsolatban vannak emberekkel, így mentálisan is segítséget kapnak a problémájukban. Az intézményben családsegítés szakfeladaton négy fő, felsőfokú szociális képesítéssel rendelkező szakember látja el a feladatot, közülük két fő Balatonfüred területén, a másik két fő családgondozó a kistérség területén segíti a hozzájuk forduló klienseket. Nappali ellátást nyújtó intézmények: A nappali ellátást nyújtó intézmények elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Idősek Klubja január 1-én az Idősek Klubjában az induló létszám 16 fő volt. Tárgyévben felvételét kérte és felvételt nyert két fő. 2 fő szociális és mentális problémák miatt, 5 fő pedig egyedülléte és magány miatt jelentkezett a klubba. Az ellátásból kikerült 8 fő. Közülük 1 fő elköltözött, 2 fő mentális problémák miatt szüntette meg a klubtagságát, 1 fő idősek otthonába ment, 3 fő megromlott egészségi állapota miatt nem tudott a klubba járni, ők igénybe vették a házi gondozást, illetve a szociális étkeztetést, 1 fő nem indokolta kimaradásának okát ben a szolgáltatást igénybe vevők száma összesen 23 fő volt, a napi átlagforgalom 12 fő. A klub napi látogatottsága változó, a rosszabb fizikai és/vagy mentális állapotban lévő klubtagok, valamint a rosszabb szociális helyzetben élők több alkalommal jöttek, és hosszabb ideig tartózkodtak a klubban. Nyáron jellemzően kisebb a létszám a többi évszak látogatottságához képest. A tagok közül 12 fő kért étkezést, 3 fő csak az egyéb szolgáltatásokat igényelte. A 23 főből 1 fő kap rendszeres 17

18 szociális járadékot, a többiek jövedelme öregségi nyugdíj. Az ellátottak átlagéletkora ben 73.5 év volt. A kistérségből 3 fő érdeklődött a klub és annak szolgáltatásai iránt, az utazás problémája és a korai kelés miatt azonban nem éltek a lehetőséggel december 31.-i állapot szerint a klub tagságának összetétele: Életkor /év/ Férfi Nő Összesen 3 12 A klub szolgáltatásai 2009-ben : - ügyintézés: klienseink hivatalos és nem hivatalos ügyeit kérésükre intézzük (segély, közgyógyigazolvány, levelezéseik, vásárlások, posta, cipész, stb.) - orvosi ellátás: figyelemmel kísértük gondozottaink fizikai,- mentális- és egészségi állapotát, állapotváltozásukról dokumentációt vezettünk. Rendszeresen mértük súlyukat, vérnyomásukat, ügyeltünk a gyógyszereik és a védőoltások beszerzésére (felíratás, kiváltás), szükség esetén adagoltuk is a gyógyszereket. A háziorvosokkal folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, a szakorvosokat a kliensek igénye szerin kerestük fel, szükség esetén orvost hívtunk, illetve orvoshoz kísértük a betegeket. Rendszeresen előadást, beszélgetést tartottunk az időseket érintő egészségügyi problémákról. - személyi higiénia biztosítása: a klubban lehetőség van (gondozói segítséggel) mosásra, vasalásra, tisztálkodásra, egyre többen éltek ezzel, főleg a szerényebb anyagi helyzetben élők vették igénybe ezen szolgáltatásokat. Ügyeltünk az ellátottak személyi higiénéjére, ami változatlanul problémás. Folyamatosan figyelmeztetni kellett némely klubtagot a ruházatának tisztán tartására, a mosakodásra és kézmosásra. - étkezés: Az ellátottak igény szerint kaptak étkezést, egyszerit, vagy háromszorit. A reggeli és uzsonna alapanyagának beszerzéséről, az ételek elkészítéséről magfelelően gondoskodtunk, az ebédet a Bakony GASZT szállította. 18

19 - szállítás: azokat az idős embereket, akik a bejövetelüket másként nem tudták megoldani, az intézmény autója szállította a klubba, illetve a klubból az otthonukba. - foglalkoztatás: napi rendszerességgel felolvastunk (folyóirat, könyv), nagy igény volt a beszélgetésekre. Napi rendszerességgel hallgattunk zenét, minden nap volt gyógytornász által betanított torna. Klienseink rendszeresen nézték a tv-t, dvd-t. Rendszeresen kézimunkáztak, rejtvényt fejtettek, társasjátékoztak, fejtörő játékokat játszottak. Hétfői napokon Miklós Ferenc református lelkész bibliaórákat tartott. Megünnepeltük vallási- és nemzeti ünnepeinket, zenés-táncos rendezvényeink voltak. Nyáron hetente fagyizni és sétálni mentünk a Balaton-partra, többször rendeztünk pikniket a klub udvarán. Tihanyban kirándultunk, kétszer voltunk a Nosztori kis-állatfarmon egész napos kiránduláson. Vendégeink voltak: Dallamvilág musical csoport, Jehoda Ferenc zenész, Gyermekjóléti Szolgálat Szivárvány klubja (verses-zenés műsor), ÁNTSZ munkatársai (előadások), Harza Sándor történelemkutató, a veszprémi 4.sz. Idősek Klubja kliensei és gondozói. Fogyatékosok nappali intézménye: A fogyatékos személyek nappali intézményében önellátásra részben képes, vagy önellátásra nem képes és felügyeletre szoruló halmozottan fogyatékos, illetve autista személy részére is biztosítható szolgáltatás. Az ellátottak sérültsége a fogyatékossági ágak teljes spektrumát lefedi (hallás-, látás-, mozgás-, értelmi és egyéb sérültek). Nemek szerinti megoszlásuk 55% nő, 45% férfi. Átlagéletkoruk az 50 évet közelíti. 70%-ban balatonfüredi lakosok, 30%-uk a kistérségből érkezett: Lovasról, Balatonszőlősről, Pécselyről, Csopakról, Balatonudvariból. Ebben az évben is folytatódott a szociális foglalkoztatás, melyet az S. O.S. és Könyvelő Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft, mint külső foglalkoztatóval kötött megállapodás alapján szerveztünk meg. A foglalkoztatásban minden ellátottunk részt vesz, mindannyian fejlesztőfelkészítő szintű foglalkoztatás részesei. Portaszolgálatot, intézménytakarítást, kertgondozástzöldterület gondozást, varrodai munkát végeznek ellátottaink a város közterületein és intézményeiben. 19

20 A foglalkoztatóban megrendezésre kerültek az előző évekhez hasonlóan heti rendszerességgel az évszakokhoz kapcsolódó programok. Rendszeres kézműves és rekreációs foglalkozásokat szerveztünk (ezek között kreatív klub, mozi délután, ünnepekre való felkészülés, társasjátékok, újság és könyvolvasás, internet használat, bolhapiac szerepelnek), melyeket intézménylátogatásokkal is kiegészítettük. Felkerestük a városi mentőállomást és rendőrkapitányságot és részt vettünk a városi Jókai-bablevesfőző versenyen. Szakmai feladataink közé tartozik az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése, az egészségnevelés, mentális gondozás megvalósítása (gyógytorna, egészségbazár, teaház programokon keresztül). Végzünk még életvezetési tanácsadást, és segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Az év során egészség megőrző készülékek is beszerzésre kerültek ügyfeleink számára. Intézményi kihasználtságunk az elmúlt másfél év során folyamatosan 90% feletti volt. Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgálat kötelezően ellátandó feladatait a többször módosított évi XXXI. Tv., valamint a 15/1998. (IX.30.) NM rendelet szabályozza. A gyermekjóléti szolgáltatást a Gyvt alapján a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának megfelelően, Balatonfüred város Önkormányzata és Csopak Község Önkormányzata által létrehozott Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata látja el. A Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe: Csopak, Paloznak, Tihany, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Pécsely, Vászoly, Dörgicse. A szolgáltatás szervezését, irányítását, összehangolását a Gyvt. 40. (1) bekezdés b.) pontja alapján, Balatonfüreden és az ellátási területén 4 fő családgondozó közreműködésével teljesíti. A gyermekjóléti szolgáltatás, mint alapfeladat Balatonfüred város és az ellátási terület valamennyi gyermekkorú lakosára kiterjed. A december 31.-i állapot szerint a 0-18 éves korú gyermekek száma fő volt. A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének 20

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

BALATO FÜREDI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPO T ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

BALATO FÜREDI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPO T ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA BALATO FÜREDI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPO T 2010. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A szakmai beszámoló célja A Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. június 25-én alakult meg. A többcélú kistérségi

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

2015. november 4-i rendes nyílt ülésére

2015. november 4-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/ 22-22/2015. Tárgy: Az integrált családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás ügye. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 4-i rendes nyílt ülésére

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Piliscsév területén Tisztelt Képviselő Testület! A Családsegítő Szolgálat működését az 1993. évi III. tv, mely a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2013. évi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére Tárgy: a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

a gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata

a gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata Beszámoló a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 2012. évben, Dörgicse község tekintetében kifejtett szakmai tevékenységéről A 149/1997-es (IX. 10) Kormányrendelet

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben