Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI és OKTATÁSI HÍRLEVÉL FEBRUÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI és OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2007. FEBRUÁR"

Átírás

1 Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI és OKTATÁSI HÍRLEVÉL FEBRUÁR Tájékoztató a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság áldozatvédelmi tevékenységről A bűncselekmények áldozataival való törődés, jogaik érvényre juttatása alapvető társadalmi érdek. Valamennyi jogalkalmazó szerv kiemelt feladata, hogy lehetőségeihez, kompetenciájához mérten segítsen azoknak, akik személyükben, javaikban vagy jogaikban sérelmet szenvedtek január 1-jén lépett életbe a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV. törvény (Ást.), melynek értelmében minden megyében az Igazságügyi Hivatal keretein belül külön szolgálat jött létre a kárenyhítéssel és az áldozatok segítésével kapcsolatos feladatok ellátására. A törvény alapján az Áldozatsegítő Szolgálatok az állampolgárok tájékoztatásának, segítésének teljes vertikumát megvalósítják. A rendőrség részére a 11. ír elő feladatot, mely szerint az állami kárenyhítéshez szükséges igazolást a sértett, illetve az áldozatsegítő szolgálat kérésére kiadja. A 43. szerint az áldozatsegítő szolgálatok együttműködnek és kapcsolatot tartanak a rendőrség áldozatvédelmi hálózatával. Ezzel párhuzamosan a rendőri áldozatvédelmi munka továbbra is a megszabott irányban halad. Az áldozatvédelmi tevékenységet szabályozó új IRM rendelet kiadása folyamatban van. Továbbra is jellemző, hogy a megyei, helyi médiákban történő propagálás ellenére, az állampolgárok kis számban fordulnak az áldozatvédelmi referensekhez, irodákhoz segítségért. Ennek egyik oka, hogy nem szívesen mennek be a rendőrségre az áldozatok. Amennyiben a B-A-Z Megyei Igazságügyi Hivatal az elkövetkező időkben megfelelő módon tájékoztatást nyújt az áldozatoknak, úgy ez irányú szakmai tevékenységünk egyre jobban visszaszorul. 1. A megyei bűnügyi helyzet jellemzése a bűncselekmények áldozatai szempontjából Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a sértett természetes személyek száma évben, év azonos időszakához képest kismértékű növekedést mutat (2005: , 2006: , +0,9 %). Az életkort tekintve negatívumként értékelhető, hogy emelkedett a gyermekkorúak száma (2005: 511, 2006: 1233, +141,2 %). Ez a nagymérvű emelkedés a Miskolci Rendőrkapitányságon őszén befejezett tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntette miatt indult eljárásban szereplő sértettek számával magyarázható. Pozitívum, hogy a fiatalkorúak esetében (2005: 814, 2006: 735, -9,7 %), valamint a szintén veszélyeztetettként

2 2 számon tartott időskorúaknál (60 év feletti sértettek 2005: 2431, 2006: 2379, -2,1 %) mérséklődött a sértettek aránya ban egy csecsemőkorú sérelmére követtek el bűncselekményt. Amennyiben a miskolci tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűncselekmény ügyében elrendelt nyomozás során fellelt sértetteteket nem vesszük figyelembe (756 fő), a megyében a természetes sértettek száma évben -4,3 %-os csökkenést mutatna. Csökkent a külföldi sértettek száma is (2005: 73, 2006: 67, -8,2 %). A bűncselekmény kategóriákat tekintve - a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények kivételével, melynél a már említett tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntette jelenti az emelkedést (2005: 435, 2006: 1168, +168,5 %) mindenütt csökkenés tapasztalható a sértettek számában: személy elleni (2005: 1328, 2006: 1191, -10,3 %), közlekedési (2005: 362, 2006: 301, -16,8 %), államigazgatás (2005: 102, 2006: 69, -32,3 %), közrend (2005: 1256, 2006: 1077, -14,2 %), vagyon (2005: 11049, 2006: 10863, -1,7 %) elleni bűncselekmények. A bűncselekmények jellemzői Az elkövetett bűncselekmények jellemzőiben az elmúlt időszakban értékelhető változás nem következett be. A házasság, a család és az ifjúság elleni bűncselekmények o Jellemző elkövetési mód a kiskorúak bűncselekmény elkövetésére való rábírása, főleg a vagyon elleni bűncselekmények tekintetében. o A tartásdíj fizetése alóli szándékos kibúvás, de természetesen előfordul, hogy az elkövető önhibáján kívül nem tud eleget tenni kötelezettségének. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények o Erőszakos közösülés esetében gyakori a szülő, nevelőszülő, vagy lakókörnyezetben élő rokon által gyermek sérelmére, valamint fiatalok által csoportosan elkövetett cselekmény. o A megrontás számottevő az iskolázatlan, főleg a szokásjog szerint élő, gyakran roma nemzetiségű családoknál. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények o Az emberölések, emberölési kísérletek, életveszélyt okozó testi sértések többsége továbbra is valamilyen családi, vagy ismerősök közötti konfliktusból ered. Az esetek zömére jellemző az alkoholos állapot, mely gyakran mindkét félnél fennáll. Más esetekben egyre többször az anyagi haszonszerzés a motiváló tényező. o A testi sértés vonatkozásában legáltalánosabb a súlyos testi sértés bűntette, melynek elkövetése családon belüli veszekedés során, az italozóhelyeken történő szóváltások közben vagy azokat követően, illetve a korábbi sérelmet követő megtorláskor valósul meg.

3 3 A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények o Leggyakoribb deliktumok a magánlaksértések, melyek főleg a tulajdoni viszonyok tisztázatlanságának és az erőszak mindenáron történő érvényre juttatásának következményei. Jellemző vonás még, hogy a sértett és az elkövető ismerik egymást, közöttük valamilyen vitás kérdés még nem oldódott meg. Az elkövető ezt a konfliktust akarja megbeszélni és a vita hevében akár erőszakkal is bemegy a lakásba. o A személyi szabadság megsértése esetében többnyire volt házastársak, ismerősök közötti nézeteltérések során korlátozzák a sértettet szabad mozgásában. Az áldozatok jellemzői o A nők áldozattá válására jellemző, hogy a gyengébb fizikai és pszichés ellenállásukat használják ki az elkövetők. Ezek a cselekmények nagyobbrészt családon belül történnek a férj, élettárs részéről. o A gyermekkorú áldozatokról általánosan elmondható, hogy az elkövetővel szemben mind fizikailag, mind pszichikailag kiszolgáltatott helyzetben vannak, és ehhez társul az életkorukból adódó könnyelműség, az értékeik iránt nem éreznek felelősséget, azokat többszöri figyelmeztetés ellenére is őrizetlenül hagyják, ismeretlen személyekben túlzottan megbíznak, az elkért értékeket szó nélkül átadják várva, hogy visszakapják. o Az időskorú áldozatok közös jellemzője, hogy főként vagyon elleni bűncselekmények szenvedő alanyai. Lakásukon, szomszédaiktól elszigetelten, egyedül élnek, védekezésre kevésbé vagy egyáltalán nem képesek. Az elkövetők sokszor hiszékenységüket kihasználva tulajdonítják el értékeiket. o A roma származásúak áldozattá válásának általános jellemzője, hogy többnyire nemi erkölcs, élet, testi épség elleni bűncselekményeket követnek el sérelmükre. Az elkövetők maguk is roma származásúak. Gyakori a személyek, családok közötti vélt vagy valós sérelmek miatti konfliktusból eredő garázdaság, testi sértés. o Ritkán fordul elő, hogy egy sértett sérelmére rövid időn belül több bűncselekményt követnek el (pl. sorozatos betörések, zseblopások). A családon belüli erőszak áldozati és elkövetői oldalának jellemzői o A családon belüli erőszak, mint jelenség feltárása, a tényállás megállapítása rendkívül nehéz feladat, mert a sértettek többsége gyermekkorú, így a szülőktől való félelem, fenyegetettség, valamint a másokkal szembeni szégyenérzet okoz számukra lelki problémát. A családon belüli erőszak olyan személyek között jöhet létre, akik valamilyen "együttélési kényszerben" élnek. Ez az együttélési kényszer érzelmi és gazdasági egymásrautaltságot jelent, melyen nem tudnak, vagy nem akarnak változtatni. o Elkövetői oldalon a legnagyobb arányban a férfiak állnak, akik apai, nevelőapai, házastársi, élettársi, esetleg nagyszülői, egyéb rokoni és gondozói minőségükben követik el cselekményeiket. Az elkövetésben meghatározó szerepet játszik az alkohol, a megromlott családi kapcsolat, a válságba jutott házasság, a felek között fennálló anyagi vita. o A sértetti oldalon mindenekelőtt a nőket és a gyermekeket találjuk. A családon belüli erőszak azonban csak a gyermekkel, vagy csak a feleséggel szemben igen ritkán valósul meg. Amelyik családban jelen van a brutalitás, az az egész családot érinti.

4 4 Egyre többször találkozunk olyan esetekkel, ahol az erőszak kiterjed az idős szülőkre, nagyszülőkre, fogyatékos vagy sérült hozzátartozókra is. o Az elkövetett cselekmények sajátossága, hogy az áldozaton és az elkövetőn kívül az esetek túlnyomó többségében nincs egyéb résztvevője, helyszíne általában az általuk lakott lakás vagy ház, ezek udvara, bekerített helye. 2. Az áldozatok büntetőeljárási, személyiségi és adatvédelmi jogainak érvényesülése a bűnügyi szervek gyakorlatában A feljelentés felvételekor, a büntetőeljárás megindításakor minden esetben tájékoztatjuk az áldozatokat, tanúkat a Be-ben szabályozott jogaikról és kötelességeikről, melyeket a jegyzőkönyvek tartalmaznak, azt az érintettek aláírják. Különös figyelmet fordítunk a személyi adatok zártan kezelésére. Nyilatkoztatjuk őket arra vonatkozóan, hogy fenyegetve érzik-e magukat az elkövető által. A sértetti jogokat maradéktalanul érvényesítjük. Sajtóközlemények közreadásánál nagy gondot fordítunk arra, hogy a nyilvánosságra hozott információk ne sértsék az áldozatok és hozzátartozóik magánéletét, emberi méltóságát, adatvédelmi, személyiségi, kegyeleti jogait. Megyénkben rendőr vagy rendőri szerv ellen áldozat nem nyújtott be panaszt. 3. Áldozatvédelmi ügyek Megyénkben 2006-ban személy vált bűncselekmény áldozatává, melyből 727 esetben nem lehetett megállapítani a sértett kilétét. Az áldozatvédelmi referensek 252 sértett ügyében intézkedtek. Mivel nincs függetlenített áldozatvédelmi referens a megyében, így a kapitányságokon a járőrök, nyomozók, vizsgálók is tájékoztatják, tanáccsal látják el az áldozatokat, sértetteket. Minden kapitányságra és megyei rendőri nyomozó szervre vonatkozóan elmondható, hogy a évi CXXXV. törvény hatályba lépését követően az áldozatsegítésre vonatkozó információkat belefoglalták a feljelentési, tanú kihallgatási jegyzőkönyvekbe, a B-A-Z Megyei Igazságügyi Hivatal tájékoztatóit kihelyezték a rendőrségi objektumokba, illetve az általuk készített szórólapokat a sértettek rendelkezésére bocsátották. A fentiek alapján tehát elmondható, hogy minden sértett tájékoztatást kap arról, hogy lehetősége van áldozatvédelmi tanácsadásra, azonnali pénzügyi segély, illetve állami kárenyhítés igénylésére, melyet a B-A-Z Megyei Igazságügyi Hivatalnál lehet érvényesíteni. A rendőrségnek azonban arra nincs befolyása, hogy a felvilágosításban részesített sértettek igénybe is vegyék a segítséget. Az Igazságügyi Hivatal rendelkezik azokkal a szakmai és anyagi kompetenciákkal, melyek alapján az áldozatok közvetlen segítséget kaphatnak. A hivatal nem csak a rendőrségen keresztül nyújt tájékoztatást, hanem saját érdekében egyéni kommunikációt is alkalmaz. Ennek megfelelően nem is várható, hogy a rendőrségen keresztül az áldozatok jogaikat érvényesítsék. Egyre gyakrabban közvetlenül a hivatalhoz fordulnak. Minden kapitányságon, őrsön ki van helyezve az áldozatvédelmi referens neve, fogadóórája, elérhetősége.

5 5 4. Az illetékességi területen működő áldozatvédelmi irodákkal, illetve áldozatvédelemmel foglalkozó más állami, önkormányzati, és civil szervezetekkel való együttműködés tapasztalatai Az állami szervekkel való együttműködés azon önkormányzatok viszonylatában valósult meg, melyek valamilyen formában hozzájárultak áldozatvédelmi iroda létrehozásához, működtetéséhez. A főkapitányság áldozatvédelmi irodájának munkáját segítő Iránytű Avasi Szociális Szolgálattal szoros együttműködést alakítottunk ki. A sárospataki, szerencsi, edelényi, encsi, tiszaújvárosi rendőrkapitányság illetékességi területén egyenlőre nincs lehetőség iroda létrehozására, mivel az önkormányzatok sem anyagi, sem egyéb segítséget nem tudnak nyújtani. Itt a családsegítő szolgálatokkal alakítottak ki munkakapcsolatot a referensek. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által indított Jogi Klinikai program munkatársaival továbbra is közvetlen a kapcsolat. Az elmúlt évben is több sértettet irányítottunk a klinika munkatársaihoz. Társadalmi szervezetek közül a Fehér Gyűrű Áldozatvédő Szervezetnek van egy önkéntes miskolci munkatársa, aki segít a hozzá fordulóknak, bár elmondása szerint kis számban keresik meg. Arról nincs tudomásunk, hogy a megyében más társadalmi szervezet, egyház foglalkozna bűncselekmények áldozatainak segítésével. 5. Az állami kárenyhítésben való rendőri közreműködés végrehajtásának tapasztalatai Az Ást. alapján a bűncselekmények helyszínén intézkedő vagy az eljárást folytató kollégák minden esetben felhívják a sértettek figyelmét a kárenyhítés lehetőségeire. A megyei áldozatvédelmi referens a főkapitányságon lévő bűnügyeket folyamatosan figyelemmel kíséri és minden olyan áldozatot vagy hozzátartozót tértivevényes levélben értesít, aki jogosult kérelem benyújtására. Több ügy, különböző okok miatt (pl.: személyi sérülés nem keletkezett, jogos védelmi helyzet, az áldozatot az önkormányzat temettette el) nem felelt meg az előírásoknak. Azonban jellemző az is, hogy a levélben értesített áldozatok nem is kívántak élni a lehetőséggel. A kárenyhítésre alkalmas bűnügyeket továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérjük, az áldozatokat, azok hozzátartozóit értesítjük. Azt, hogy a szakmai tevékenységünk nem szorult háttérbe jól mutatja, hogy 2006-ban eddig 172 esetben kért áldozat vagy az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata igazolást hatóságunktól. 6. Az áldozatok meghallgatásának körülményei A kapitányságokon kulturált, szakszerű körülmények között történik az áldozatok kihallgatása. Különös figyelmet fordítunk a szexuális és életellenes bűncselekmények

6 6 áldozataira, ideértve a hozzátartozókat is. Az eljárási cselekményeken csak az arra jogosult személyek vesznek részt. A megfélemlített áldozatokat igyekszünk megnyugtatni, segítséget adva biztonságérzetük kialakulásához. A gyermekkorú sértetteket különös gonddal hallgatják meg a kollégák és sikerült előrelépést elérni abba is, hogy ez a részükre berendezett helyiségben történjen meg. A miskolci és az ózdi rendőrkapitányságon alakítottak ki ún. gyermek kihallgató szobát. 7. Az áldozattá válás megelőzése érdekében tett intézkedések A bűnmegelőzési osztály tevékenysége Továbbra is alapvető feladatunknak tekintjük az áldozattá válás elkerülésének elősegítését, a bűnmegelőzés sértetti oldalának erősítését. A tanintézetekben megtartott rendészeti osztályfőnöki órákon, bűnmegelőzési előadásokon kiemelt figyelmet fordítunk a sértetté válás elkerülésének lehetőségeire. A médiákban (sajtó, rádió, tv) visszatérőn felhívtuk a lakosság figyelmét, hogy a rendőrség a jövőben is kiemelt hangsúlyt fordít a bűncselekmények sértetteinek segítésére. Kiemelt feladat volt a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról készült ORFK vezetői intézkedésben foglaltak végrehajtása. Az intézkedés értelmében a kapitányságok együttműködési megállapodásokat kötöttek az önkormányzatokkal, így még szorosabbá vált az egyébként is meglévő kapcsolat. Az osztályunk által készített programokban és kiadványokban nagy hangsúlyt fektettünk az erőszak témakörére, az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeire. Ilyen programok a Beccaria iskolai bűnmegelőzési program, a D.A.D.A program (melyeknek mind az alsó, mind a felső osztályos tematikájában szerepel a családon belüli erőszak). A középiskolákban elkezdődött az Ellen-szer nevű program oktatása, mely szintén kiemelt figyelmet fordít a családon belüli erőszak kérdéskörére és a megelőzési szempontokra is. A Sulizsaru elnevezésű egy rendőr- egy iskola program is foglalkozik a témával. Ennek hagyománya Tiszújvárosban és Ózdon van Mindezeken túlmenően felhívjuk a diákok figyelmét arra, hogy a "Telefontanú" segítségével anonim bejelentéseket tehetnek esetleges bűncselekményekről és a családon belüli erőszak tényéről is. A telefonszámot az iskolákban elérhető helyen, a központilag biztosított matricák felhasználásával adtuk közre. Az ORFK Megelőzési Főosztálytól kapott plakátokat, szórólapokat a kapitányságokon, őrsökön kihelyeztük. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival osztályunk munkatársai már évek óta jó szakmai kapcsolatot alakítottak ki, ezáltal a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, a miskolci Gyermekotthon, a miskolci Gyermekváros, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság és a büntetés-végrehajtási intézet munkatársaival évente tartunk megbeszélést a kiskorú veszélyeztetés megszüntetésére, illetőleg a családon belüli erőszak megelőzésére júliusában indítottuk el az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ( ELBIR ) elnevezésű programot, mely azóta is népszerűségnek örvend a lakosság,

7 7 az önkormányzatok és a társszervek körében. Többek között 2006-ban a hírlevelekben fontos áldozatvédelmi tájékoztatásokat adtunk közre (a teljeség igénye nélkül az alábbi témákban küldtünk tájékoztatást: Tanácsok gépjárművek, lakások biztonságának megóvása érdekében, Az iskolákban elkövetett bűncselekmények, Tájékoztató a rendőrség áldozatvédelmi tevékenységéről, A kábítószer veszélyeztetettség általános jellemzői, A B-A-Z Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatának bemutatása, Tájékoztató a gyermek- és ifjúságvédelem megyei helyzetéről, A külföldi munkavállalás veszélyei, Felhívás a nyári szünidő veszélyeire, Zseblopások megelőzése, Az elkövetésre utaló körülmények, illetve a rablás bekövetkeztekor teendő magatartások elemzése, Az iskolakezdéssel kapcsolatos baleset-megelőzési intézkedések, Csalások az Interneten, Tájékoztató a Közterületi Egyeztető Fórumokról, Tájékoztató a Miskolci Egyetemen induló tanfolyamokról). Az osztályunk által készített Bűnmegelőzési Kódex elnevezésű multimédiás ismeretterjesztő CD-t rendőrnap alkalmából az ország valamennyi rendőrkapitányságának Főkapitány Úr megküldte. Mint minden évben, most is az ünnepek előtt szórólapot adtunk ki, melyben mind a szenvedélybetegségekkel, mind a vagyonvédelemmel kapcsolatos fontos ismereteket tettünk közzé. Nagy hangsúlyt fektettünk a zseblopások és gépkocsi feltörések megelőzésére. Mindkét esetben az áldozati oldalt helyeztük előtérbe, a bűnelkövetés lehetőségét igyekeztünk csökkenteni. Az év végi ünnepi bevásárlások ideje alatt, a zseblopások visszaszorítása érdekében a forgalmasabb helyeken, autóbuszokon, pályaudvarokon, bevásárlóközpontokban, piacokon felhasználtuk az ORFK Bűnmegelőzési Osztály által készített hang-klippet. A buszokon, villamosokon elhelyeztük a Miskolci Rendőrkapitányságon zseblopások felderítésére létrehozott cirkáló csoportot is megemlítő figyelemfelhívó matricát, illetve Óvjuk értékeinket a zsebtolvajoktól címmel reklámfilmet forgattunk, és azt a helyi tvállomásoknak vetítésre átadtuk. Az elmúlt év során megyénk területén előforduló fegyveres takarékszövetkezeti rablások elleni hatékonyabb fellépés érdekében a potenciálisan veszélyeztetett intézményeket az ELBIR rendszeren keresztül Takarékszövetkezeti hírlevelekben kerestük meg, melyben ajánlásokat tettünk a precíz védelmi intézkedések kiépítésére, az ajánlott magatartási formák begyakorlására. Meglévő szakanyagainkból bankbiztonsági filmet szerkesztettünk és azt megküldtünk részükre. A közterületi bűncselekmények megelőzését, illetve a tettenérést segítő térfigyelő rendszer működik Miskolc belvárosában, az Avas városrészben, Mezőkövesd ún. Hadas városrészén (ahol műemléképületek találhatóak), az ózdi rendőrkapitányság illetékességi területén található Arló községben, Sátoraljaújhely városközpontjában, valamint Tiszaújváros bűnügyileg fertőzött területén. Utóbbinál az egész város területét átfogó figyelő rendszert kívánnak kiépíteni. Felkérésre a Miskolci Kistérségi Modellprojekten belül (MIKREM) megterveztük Miskolc, Avas, város centrum, Diósgyőr, Vasgyár, Arnót, Felsőzsolca térfigyelő rendszereinek kiépítését és a meglévőkkel történő összehangolását. Erre vonatkozóan 540 millió forint értékben a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás és a Megyei Rendőr-főkapitányság közösen pályázatot nyújtott be a Norvég Alaphoz.

8 8 Az áldozatvédelmi tevékenység körében kiemelt prioritást jelentenek a különböző kockázati csoportba tartozó társadalmi rétegek, így az időskorúak szeptemberében együttműködési megállapodás jött létre a főkapitányság és a B-A-Z Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége között, decemberben Főkapitány Úr kiadta a 35/2005.(XI.23.) számú intézkedését az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére. Az életkoruknál fogva alacsony védelmi potenciállal rendelkező társadalmi réteg megóvása érdekében a már korábban alkalmazott S.O.S Szomszédhívó Rendszer szélesebb körű megismertetését eszközöltük különböző nyugdíjasklubokban. Szeptemberben a Szerencsen megrendezett megyei nyugdíjas találkozón vettünk részt, illetve több alkalommal tartottunk előadást nyugdíjas rendezvényeken. Az év végén Hogy ne váljon áldozattá! Hasznos tanácsok időseknek címmel színes tájékoztató brossurát készítettünk. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság minőségbiztosítási rendszerére alapozva a Magyar Minőségfejlesztési Központnak benyújtotta bűnmegelőzési modellprojektjét, az IIASA-Shiba Minőségbiztosítási Díj csoport kategóriájában. A benyújtott jelentkezéssel szembeni alapvető elvárás volt a programban foglalt tevékenységek, mint folyamat bemutatása a minőségbiztosítás területén alkalmazott módszerek figyelembevételével. A bemutatkozó anyagot a Minőségfejlesztési Központ kijelölt munkatársai elemezték, majd helyszíni szemlén győződtek meg valódiságáról, illetve munkatársaim prezentáció keretében szakmai bemutatón védték meg. Az országgyűlés felsőházi termében megtartott X. Nemzetközi Minőségbiztosítási Konferencia adott alkalmat november 6-án a minőségi díjakra pályázók legjobbjainak járó elismerések átadására. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztálya a kiemelkedő minőségfejlesztő munkáért az IIASA-Shíba Díjban részesült. Az elismeréssel járó plakettet és oklevelet Főkapitány Úrnak személyesen az alapító dr. Shoji Shiba professzor adta át. A rendőrkapitányságok áldozatvédelmi munkája A kapitányságok az illetékességi területükön működő iskolákban tartott előadások során nagy figyelmet fordítanak arra is, hogy tájékoztassák a diákokat a sértetté válás elkerülésének lehetőségeiről. A helyi televíziókban, sajtóban hívják fel a lakosság figyelmét a rendőrség áldozatvédelmi tevékenységére. A főkapitányság bűnmegelőzési osztálya koordinálásával és közreműködésével a kapitányságok területükön minden középiskola, szakiskola 9. évfolyamán áldozattá-, szenvedélybeteggé-, bűnelkövetővé válás elkerülésére vonatkozóan rendészeti ismeretterjesztő előadásokat tartanak. Az előadásokat osztályonként értékelik és az adatlapot összesítésre havonta a Bűnmegelőzési Osztálynak megküldik. A miskolci rendőrkapitányság tovább folytatja a felnőtteknek tartott előadásokat Hogyan ne váljunk áldozattá címmel. A közterületi szolgálatot ellátó állománynak segédletet adtak ki a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos hatékonyabb munkavégzés érdekében. A miskolci oktatási intézményeket levélben keresték meg a fiatalok

9 9 védelme érdekében. Ifjúságvédelmi őrjáratot indítottak az iskolaidőben csellengő gyermekek, valamint az eltűnés miatt körözött fiatalok felkutatására. Az avasi rendőrőrs az ott megalakult Lakótelepi Rendőrség keretében az év végi ünnepek alkalmából figyelemfelhívó szórólapot készített az áldozattá válás megelőzésére. A kapitányságon a zseblopások felderítése és megelőzése érdekében létrehozták a Cirkáló elnevezésű nyomozócsoportot. Az átszervezés sikeresnek tekinthető. Az edelényi rendőrkapitányság munkatársai felmérték a hátrányos helyzetben lévőket, időskorúakat, a potenciális sértetté válás jegyeit magukon hordozó személyek körét. A járőri állomány eligazításokon rendszeresen feladatul kapja ezen személyekkel történő kapcsolattartást. Az ózdi rendőrkapitányság területén a putnoki Serényi Béla Gimnázium és Szakközépiskolában folyó rendvédelmi oktatás témái között szerepel az áldozatvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadása. Elsősorban a fiatalok oktatására helyezik a hangsúlyt. A kazincbarcikai rendőrkapitányság munkatársai folyamatosan aktualizálják az illetékességi területén élő időskorú, elesett, magányos, veszélyeztetett emberek nyilvántartását és a járőrök, KMB-sek rendszeresen látogatják őket. A sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság területén a városban, Közösségi Bűnmegelőzési Iroda működik, ahol folyamatos az ügyfélfogadás, a rendőri szakemberekkel közösen tartanak előadásokat. A városi kórházban ún. Drog-pontot nyitottak meg, ahol szakemberek fogadják a klienseket. Az illetékességi területen szintén megtörtént a veszélyeztetett időskorúak felmérése. Ezeken a területeken fokozottabb a járőri tevékenység. A sárospataki rendőrkapitányság munkatársai az időskorúak védelme érdekében szórólapot készítettek, melyet minden településre eljuttattak. A sárospataki nyugdíjas klubban tartottak tájékoztatást az áldozatvédelemmel kapcsolatban. Folyamatos a Tourist Police szolgálat is a nyári idényben. A szerencsi rendőrkapitányság rendőri állománya 2006-ban több alkalommal tartott tájékoztatókat a szerencsi Nyárutó Nyugdíjas Klubban. Az év végi ünnepek előtt nyomozóportyákat tartottak az ilyenkor elszaporodó bűncselekmények megelőzése érdekében. A Bocskai István Középiskola rendészeti tagozatán szintén szerepel a tananyagban az áldozatvédelem. A Szerencsi Hírek c. lapban álladó rovattal rendelkeznek, a helyi kábeltévében is rendszeresen jelentkeznek bűn- és baleset-megelőzési információkkal. Tokajban a kollégiumokban fiataloknak, valamint a környező településeken és a városban időskorúak részére tartottak áldozattá válás elkerülésére vonatkozó előadásokat. A mezőkövesdi rendőrkapitányság szakemberei az idegenforgalmi szezonban folyamatos (több nyelvű) figyelemfelhívó tevékenységet végeztek a Zsóry fürdő területén, a kisebb súlyú vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében. Az encsi rendőrkapitányságon az időskorúak áldozattá válásának megelőzése érdekében az Encsi Városi Televízióval közösen Kék fény az idősekért címmel filmet készítettek, és egyben az áldozattá válás elkerülésére programot hirdettek.. A filmet október 16-án mutatták be a kapitányságon, a területükhöz tartozó 80 település polgármestereinek. Ezt követően az áldozatvédelmi referens 50 településen mutatta be a filmet időskorúaknak.

10 10 A tiszaújvárosi rendőrkapitányság beosztottjai a helyi nyugdíjas egyesület felkérésére tartottak tájékoztató előadásokat az áldozattá válás megelőzéséről. 8. A külföldi látogatók felé irányuló bűnmegelőzési-áldozatvédelmi tevékenység tapasztalatai A hazánkba látogató külföldi turisták esetében az idegen környezet, a nyelvi nehézségek jelentik azt a potenciális veszélyt, ami az esetleges áldozattá válásukban jelentős szerepet játszik. A pozitív országkép megtartása érdekében fontos területként kell kezelni az ilyen jellegű bűnelkövetéseket is. Évek óta hagyományteremtő módon közreműködünk a Tourist Police elnevezésű országos programban. A turisztikai idényben megyénkbe látogatók részére öt nyelvre lefordított szóróanyagot terjesztettünk. Tourist Police elnevezéssel külön internetes weblapot üzemeltetünk, melyre a világhálón jelenlévő keresőszolgálatok figyelmét is felhívtuk. Ismeretterjesztésünk itt is ötnyelvű. A trükkös lopások megelőzése érdekében készített központi tájékoztatót a határállomásokon, illetve a külföldiek által használt főútvonalak közelében található vendéglőkben, pénzváltóhelyeken és üzemanyagtöltő állomásokon helyeztük el. A megyei áldozatvédelmi tevékenységet fokozatos fejlődés jellemzi. A kapitányságok állománya egyre inkább átérzi az áldozatokkal való törődés fontosságát, a lakosság tájékoztatásának szükségességét. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI SZERVEK BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /23-27, fax: 27-37

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(.

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(. BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer Európai Szociális Alap %()(.7(7e6 $ -g9ė%( 3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bűnmegelőzés I. Bűnmegelőzés

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2012.

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2012. B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány Szakmai beszámoló 2012. 2 Szakmai beszámoló a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 2012. évi munkájáról A B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (Továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2013.

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2013. B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány Szakmai beszámoló 2013. 2 Szakmai beszámoló a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 2013. évi munkájáról A B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (Továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság kt. SZ.: XV. 1266-312012. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

Gyermekjólétis oldalak

Gyermekjólétis oldalak 2008 V. évfolyam, 4. szám Gyermekjólétis oldalak Híreink: SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI CSOPORT Szakmai konferencia a DDRKH és a Borostyánvirág

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája Balatonfüred, 2012. október 25 26. Budapest, 2012. november Szerkesztette: Dr. Baranyó György A konferencia előadói: Dr. Balázs

Részletesebben

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Bevezető BEVEZETŐ A Mátészalkai Rendőrkapitányság a rendőrség számára az Alkotmányban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatai 890,91 km2, 92,3/fő/km2 népsűrűségű

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 81 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel.: (88) 592-66 Pf.: 76. fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete HuiiajKíSt Főváros X, kerület Kőbányai _,,. w,..... _,. QukiTmóuviíiU Kcpvísció'-testületülése Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság Vezetője ik/wh!íl TXXM. * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. / 7 7 IPPLICEP

Részletesebben

Balatonföldvár, 2006. július

Balatonföldvár, 2006. július A Balatonföldvári Többcélú i Társulás Bűnmegelőzési stratégiája Balatonföldvár, 2006. július 1 1. Bevezetés A rendszerváltást követően Magyarországon robbanásszerűen megnövekedett a bűnözés. A bűncselekmények

Részletesebben

ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 2003.

ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 2003. KOORDINÁTORI JELENTÉS A GYERMEKKORÚ, ÉS FIATALKORÚ BŰNELKÖVETÉS HELYZETÉNEK ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 23. Budapest jellemzőinek, adottságainak áttekintése Közismert, mégis

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009)

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2007. (VI. 21.) határozatával elfogadta. A koncepció

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196.

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196. R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G N Y Í R E G Y H Á Z A 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. 4401. Nyíregyháza, Pf.: 196. Tel. BM: (03/32) 35-00 Városi: (06/42) 524-600/35-00 Fax. BM: (03/32) 35-02 Városi:

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben