Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI és OKTATÁSI HÍRLEVÉL FEBRUÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI és OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2007. FEBRUÁR"

Átírás

1 Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI és OKTATÁSI HÍRLEVÉL FEBRUÁR Tájékoztató a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság áldozatvédelmi tevékenységről A bűncselekmények áldozataival való törődés, jogaik érvényre juttatása alapvető társadalmi érdek. Valamennyi jogalkalmazó szerv kiemelt feladata, hogy lehetőségeihez, kompetenciájához mérten segítsen azoknak, akik személyükben, javaikban vagy jogaikban sérelmet szenvedtek január 1-jén lépett életbe a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV. törvény (Ást.), melynek értelmében minden megyében az Igazságügyi Hivatal keretein belül külön szolgálat jött létre a kárenyhítéssel és az áldozatok segítésével kapcsolatos feladatok ellátására. A törvény alapján az Áldozatsegítő Szolgálatok az állampolgárok tájékoztatásának, segítésének teljes vertikumát megvalósítják. A rendőrség részére a 11. ír elő feladatot, mely szerint az állami kárenyhítéshez szükséges igazolást a sértett, illetve az áldozatsegítő szolgálat kérésére kiadja. A 43. szerint az áldozatsegítő szolgálatok együttműködnek és kapcsolatot tartanak a rendőrség áldozatvédelmi hálózatával. Ezzel párhuzamosan a rendőri áldozatvédelmi munka továbbra is a megszabott irányban halad. Az áldozatvédelmi tevékenységet szabályozó új IRM rendelet kiadása folyamatban van. Továbbra is jellemző, hogy a megyei, helyi médiákban történő propagálás ellenére, az állampolgárok kis számban fordulnak az áldozatvédelmi referensekhez, irodákhoz segítségért. Ennek egyik oka, hogy nem szívesen mennek be a rendőrségre az áldozatok. Amennyiben a B-A-Z Megyei Igazságügyi Hivatal az elkövetkező időkben megfelelő módon tájékoztatást nyújt az áldozatoknak, úgy ez irányú szakmai tevékenységünk egyre jobban visszaszorul. 1. A megyei bűnügyi helyzet jellemzése a bűncselekmények áldozatai szempontjából Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a sértett természetes személyek száma évben, év azonos időszakához képest kismértékű növekedést mutat (2005: , 2006: , +0,9 %). Az életkort tekintve negatívumként értékelhető, hogy emelkedett a gyermekkorúak száma (2005: 511, 2006: 1233, +141,2 %). Ez a nagymérvű emelkedés a Miskolci Rendőrkapitányságon őszén befejezett tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntette miatt indult eljárásban szereplő sértettek számával magyarázható. Pozitívum, hogy a fiatalkorúak esetében (2005: 814, 2006: 735, -9,7 %), valamint a szintén veszélyeztetettként

2 2 számon tartott időskorúaknál (60 év feletti sértettek 2005: 2431, 2006: 2379, -2,1 %) mérséklődött a sértettek aránya ban egy csecsemőkorú sérelmére követtek el bűncselekményt. Amennyiben a miskolci tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűncselekmény ügyében elrendelt nyomozás során fellelt sértetteteket nem vesszük figyelembe (756 fő), a megyében a természetes sértettek száma évben -4,3 %-os csökkenést mutatna. Csökkent a külföldi sértettek száma is (2005: 73, 2006: 67, -8,2 %). A bűncselekmény kategóriákat tekintve - a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények kivételével, melynél a már említett tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntette jelenti az emelkedést (2005: 435, 2006: 1168, +168,5 %) mindenütt csökkenés tapasztalható a sértettek számában: személy elleni (2005: 1328, 2006: 1191, -10,3 %), közlekedési (2005: 362, 2006: 301, -16,8 %), államigazgatás (2005: 102, 2006: 69, -32,3 %), közrend (2005: 1256, 2006: 1077, -14,2 %), vagyon (2005: 11049, 2006: 10863, -1,7 %) elleni bűncselekmények. A bűncselekmények jellemzői Az elkövetett bűncselekmények jellemzőiben az elmúlt időszakban értékelhető változás nem következett be. A házasság, a család és az ifjúság elleni bűncselekmények o Jellemző elkövetési mód a kiskorúak bűncselekmény elkövetésére való rábírása, főleg a vagyon elleni bűncselekmények tekintetében. o A tartásdíj fizetése alóli szándékos kibúvás, de természetesen előfordul, hogy az elkövető önhibáján kívül nem tud eleget tenni kötelezettségének. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények o Erőszakos közösülés esetében gyakori a szülő, nevelőszülő, vagy lakókörnyezetben élő rokon által gyermek sérelmére, valamint fiatalok által csoportosan elkövetett cselekmény. o A megrontás számottevő az iskolázatlan, főleg a szokásjog szerint élő, gyakran roma nemzetiségű családoknál. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények o Az emberölések, emberölési kísérletek, életveszélyt okozó testi sértések többsége továbbra is valamilyen családi, vagy ismerősök közötti konfliktusból ered. Az esetek zömére jellemző az alkoholos állapot, mely gyakran mindkét félnél fennáll. Más esetekben egyre többször az anyagi haszonszerzés a motiváló tényező. o A testi sértés vonatkozásában legáltalánosabb a súlyos testi sértés bűntette, melynek elkövetése családon belüli veszekedés során, az italozóhelyeken történő szóváltások közben vagy azokat követően, illetve a korábbi sérelmet követő megtorláskor valósul meg.

3 3 A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények o Leggyakoribb deliktumok a magánlaksértések, melyek főleg a tulajdoni viszonyok tisztázatlanságának és az erőszak mindenáron történő érvényre juttatásának következményei. Jellemző vonás még, hogy a sértett és az elkövető ismerik egymást, közöttük valamilyen vitás kérdés még nem oldódott meg. Az elkövető ezt a konfliktust akarja megbeszélni és a vita hevében akár erőszakkal is bemegy a lakásba. o A személyi szabadság megsértése esetében többnyire volt házastársak, ismerősök közötti nézeteltérések során korlátozzák a sértettet szabad mozgásában. Az áldozatok jellemzői o A nők áldozattá válására jellemző, hogy a gyengébb fizikai és pszichés ellenállásukat használják ki az elkövetők. Ezek a cselekmények nagyobbrészt családon belül történnek a férj, élettárs részéről. o A gyermekkorú áldozatokról általánosan elmondható, hogy az elkövetővel szemben mind fizikailag, mind pszichikailag kiszolgáltatott helyzetben vannak, és ehhez társul az életkorukból adódó könnyelműség, az értékeik iránt nem éreznek felelősséget, azokat többszöri figyelmeztetés ellenére is őrizetlenül hagyják, ismeretlen személyekben túlzottan megbíznak, az elkért értékeket szó nélkül átadják várva, hogy visszakapják. o Az időskorú áldozatok közös jellemzője, hogy főként vagyon elleni bűncselekmények szenvedő alanyai. Lakásukon, szomszédaiktól elszigetelten, egyedül élnek, védekezésre kevésbé vagy egyáltalán nem képesek. Az elkövetők sokszor hiszékenységüket kihasználva tulajdonítják el értékeiket. o A roma származásúak áldozattá válásának általános jellemzője, hogy többnyire nemi erkölcs, élet, testi épség elleni bűncselekményeket követnek el sérelmükre. Az elkövetők maguk is roma származásúak. Gyakori a személyek, családok közötti vélt vagy valós sérelmek miatti konfliktusból eredő garázdaság, testi sértés. o Ritkán fordul elő, hogy egy sértett sérelmére rövid időn belül több bűncselekményt követnek el (pl. sorozatos betörések, zseblopások). A családon belüli erőszak áldozati és elkövetői oldalának jellemzői o A családon belüli erőszak, mint jelenség feltárása, a tényállás megállapítása rendkívül nehéz feladat, mert a sértettek többsége gyermekkorú, így a szülőktől való félelem, fenyegetettség, valamint a másokkal szembeni szégyenérzet okoz számukra lelki problémát. A családon belüli erőszak olyan személyek között jöhet létre, akik valamilyen "együttélési kényszerben" élnek. Ez az együttélési kényszer érzelmi és gazdasági egymásrautaltságot jelent, melyen nem tudnak, vagy nem akarnak változtatni. o Elkövetői oldalon a legnagyobb arányban a férfiak állnak, akik apai, nevelőapai, házastársi, élettársi, esetleg nagyszülői, egyéb rokoni és gondozói minőségükben követik el cselekményeiket. Az elkövetésben meghatározó szerepet játszik az alkohol, a megromlott családi kapcsolat, a válságba jutott házasság, a felek között fennálló anyagi vita. o A sértetti oldalon mindenekelőtt a nőket és a gyermekeket találjuk. A családon belüli erőszak azonban csak a gyermekkel, vagy csak a feleséggel szemben igen ritkán valósul meg. Amelyik családban jelen van a brutalitás, az az egész családot érinti.

4 4 Egyre többször találkozunk olyan esetekkel, ahol az erőszak kiterjed az idős szülőkre, nagyszülőkre, fogyatékos vagy sérült hozzátartozókra is. o Az elkövetett cselekmények sajátossága, hogy az áldozaton és az elkövetőn kívül az esetek túlnyomó többségében nincs egyéb résztvevője, helyszíne általában az általuk lakott lakás vagy ház, ezek udvara, bekerített helye. 2. Az áldozatok büntetőeljárási, személyiségi és adatvédelmi jogainak érvényesülése a bűnügyi szervek gyakorlatában A feljelentés felvételekor, a büntetőeljárás megindításakor minden esetben tájékoztatjuk az áldozatokat, tanúkat a Be-ben szabályozott jogaikról és kötelességeikről, melyeket a jegyzőkönyvek tartalmaznak, azt az érintettek aláírják. Különös figyelmet fordítunk a személyi adatok zártan kezelésére. Nyilatkoztatjuk őket arra vonatkozóan, hogy fenyegetve érzik-e magukat az elkövető által. A sértetti jogokat maradéktalanul érvényesítjük. Sajtóközlemények közreadásánál nagy gondot fordítunk arra, hogy a nyilvánosságra hozott információk ne sértsék az áldozatok és hozzátartozóik magánéletét, emberi méltóságát, adatvédelmi, személyiségi, kegyeleti jogait. Megyénkben rendőr vagy rendőri szerv ellen áldozat nem nyújtott be panaszt. 3. Áldozatvédelmi ügyek Megyénkben 2006-ban személy vált bűncselekmény áldozatává, melyből 727 esetben nem lehetett megállapítani a sértett kilétét. Az áldozatvédelmi referensek 252 sértett ügyében intézkedtek. Mivel nincs függetlenített áldozatvédelmi referens a megyében, így a kapitányságokon a járőrök, nyomozók, vizsgálók is tájékoztatják, tanáccsal látják el az áldozatokat, sértetteket. Minden kapitányságra és megyei rendőri nyomozó szervre vonatkozóan elmondható, hogy a évi CXXXV. törvény hatályba lépését követően az áldozatsegítésre vonatkozó információkat belefoglalták a feljelentési, tanú kihallgatási jegyzőkönyvekbe, a B-A-Z Megyei Igazságügyi Hivatal tájékoztatóit kihelyezték a rendőrségi objektumokba, illetve az általuk készített szórólapokat a sértettek rendelkezésére bocsátották. A fentiek alapján tehát elmondható, hogy minden sértett tájékoztatást kap arról, hogy lehetősége van áldozatvédelmi tanácsadásra, azonnali pénzügyi segély, illetve állami kárenyhítés igénylésére, melyet a B-A-Z Megyei Igazságügyi Hivatalnál lehet érvényesíteni. A rendőrségnek azonban arra nincs befolyása, hogy a felvilágosításban részesített sértettek igénybe is vegyék a segítséget. Az Igazságügyi Hivatal rendelkezik azokkal a szakmai és anyagi kompetenciákkal, melyek alapján az áldozatok közvetlen segítséget kaphatnak. A hivatal nem csak a rendőrségen keresztül nyújt tájékoztatást, hanem saját érdekében egyéni kommunikációt is alkalmaz. Ennek megfelelően nem is várható, hogy a rendőrségen keresztül az áldozatok jogaikat érvényesítsék. Egyre gyakrabban közvetlenül a hivatalhoz fordulnak. Minden kapitányságon, őrsön ki van helyezve az áldozatvédelmi referens neve, fogadóórája, elérhetősége.

5 5 4. Az illetékességi területen működő áldozatvédelmi irodákkal, illetve áldozatvédelemmel foglalkozó más állami, önkormányzati, és civil szervezetekkel való együttműködés tapasztalatai Az állami szervekkel való együttműködés azon önkormányzatok viszonylatában valósult meg, melyek valamilyen formában hozzájárultak áldozatvédelmi iroda létrehozásához, működtetéséhez. A főkapitányság áldozatvédelmi irodájának munkáját segítő Iránytű Avasi Szociális Szolgálattal szoros együttműködést alakítottunk ki. A sárospataki, szerencsi, edelényi, encsi, tiszaújvárosi rendőrkapitányság illetékességi területén egyenlőre nincs lehetőség iroda létrehozására, mivel az önkormányzatok sem anyagi, sem egyéb segítséget nem tudnak nyújtani. Itt a családsegítő szolgálatokkal alakítottak ki munkakapcsolatot a referensek. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által indított Jogi Klinikai program munkatársaival továbbra is közvetlen a kapcsolat. Az elmúlt évben is több sértettet irányítottunk a klinika munkatársaihoz. Társadalmi szervezetek közül a Fehér Gyűrű Áldozatvédő Szervezetnek van egy önkéntes miskolci munkatársa, aki segít a hozzá fordulóknak, bár elmondása szerint kis számban keresik meg. Arról nincs tudomásunk, hogy a megyében más társadalmi szervezet, egyház foglalkozna bűncselekmények áldozatainak segítésével. 5. Az állami kárenyhítésben való rendőri közreműködés végrehajtásának tapasztalatai Az Ást. alapján a bűncselekmények helyszínén intézkedő vagy az eljárást folytató kollégák minden esetben felhívják a sértettek figyelmét a kárenyhítés lehetőségeire. A megyei áldozatvédelmi referens a főkapitányságon lévő bűnügyeket folyamatosan figyelemmel kíséri és minden olyan áldozatot vagy hozzátartozót tértivevényes levélben értesít, aki jogosult kérelem benyújtására. Több ügy, különböző okok miatt (pl.: személyi sérülés nem keletkezett, jogos védelmi helyzet, az áldozatot az önkormányzat temettette el) nem felelt meg az előírásoknak. Azonban jellemző az is, hogy a levélben értesített áldozatok nem is kívántak élni a lehetőséggel. A kárenyhítésre alkalmas bűnügyeket továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérjük, az áldozatokat, azok hozzátartozóit értesítjük. Azt, hogy a szakmai tevékenységünk nem szorult háttérbe jól mutatja, hogy 2006-ban eddig 172 esetben kért áldozat vagy az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata igazolást hatóságunktól. 6. Az áldozatok meghallgatásának körülményei A kapitányságokon kulturált, szakszerű körülmények között történik az áldozatok kihallgatása. Különös figyelmet fordítunk a szexuális és életellenes bűncselekmények

6 6 áldozataira, ideértve a hozzátartozókat is. Az eljárási cselekményeken csak az arra jogosult személyek vesznek részt. A megfélemlített áldozatokat igyekszünk megnyugtatni, segítséget adva biztonságérzetük kialakulásához. A gyermekkorú sértetteket különös gonddal hallgatják meg a kollégák és sikerült előrelépést elérni abba is, hogy ez a részükre berendezett helyiségben történjen meg. A miskolci és az ózdi rendőrkapitányságon alakítottak ki ún. gyermek kihallgató szobát. 7. Az áldozattá válás megelőzése érdekében tett intézkedések A bűnmegelőzési osztály tevékenysége Továbbra is alapvető feladatunknak tekintjük az áldozattá válás elkerülésének elősegítését, a bűnmegelőzés sértetti oldalának erősítését. A tanintézetekben megtartott rendészeti osztályfőnöki órákon, bűnmegelőzési előadásokon kiemelt figyelmet fordítunk a sértetté válás elkerülésének lehetőségeire. A médiákban (sajtó, rádió, tv) visszatérőn felhívtuk a lakosság figyelmét, hogy a rendőrség a jövőben is kiemelt hangsúlyt fordít a bűncselekmények sértetteinek segítésére. Kiemelt feladat volt a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról készült ORFK vezetői intézkedésben foglaltak végrehajtása. Az intézkedés értelmében a kapitányságok együttműködési megállapodásokat kötöttek az önkormányzatokkal, így még szorosabbá vált az egyébként is meglévő kapcsolat. Az osztályunk által készített programokban és kiadványokban nagy hangsúlyt fektettünk az erőszak témakörére, az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeire. Ilyen programok a Beccaria iskolai bűnmegelőzési program, a D.A.D.A program (melyeknek mind az alsó, mind a felső osztályos tematikájában szerepel a családon belüli erőszak). A középiskolákban elkezdődött az Ellen-szer nevű program oktatása, mely szintén kiemelt figyelmet fordít a családon belüli erőszak kérdéskörére és a megelőzési szempontokra is. A Sulizsaru elnevezésű egy rendőr- egy iskola program is foglalkozik a témával. Ennek hagyománya Tiszújvárosban és Ózdon van Mindezeken túlmenően felhívjuk a diákok figyelmét arra, hogy a "Telefontanú" segítségével anonim bejelentéseket tehetnek esetleges bűncselekményekről és a családon belüli erőszak tényéről is. A telefonszámot az iskolákban elérhető helyen, a központilag biztosított matricák felhasználásával adtuk közre. Az ORFK Megelőzési Főosztálytól kapott plakátokat, szórólapokat a kapitányságokon, őrsökön kihelyeztük. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival osztályunk munkatársai már évek óta jó szakmai kapcsolatot alakítottak ki, ezáltal a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, a miskolci Gyermekotthon, a miskolci Gyermekváros, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság és a büntetés-végrehajtási intézet munkatársaival évente tartunk megbeszélést a kiskorú veszélyeztetés megszüntetésére, illetőleg a családon belüli erőszak megelőzésére júliusában indítottuk el az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ( ELBIR ) elnevezésű programot, mely azóta is népszerűségnek örvend a lakosság,

7 7 az önkormányzatok és a társszervek körében. Többek között 2006-ban a hírlevelekben fontos áldozatvédelmi tájékoztatásokat adtunk közre (a teljeség igénye nélkül az alábbi témákban küldtünk tájékoztatást: Tanácsok gépjárművek, lakások biztonságának megóvása érdekében, Az iskolákban elkövetett bűncselekmények, Tájékoztató a rendőrség áldozatvédelmi tevékenységéről, A kábítószer veszélyeztetettség általános jellemzői, A B-A-Z Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatának bemutatása, Tájékoztató a gyermek- és ifjúságvédelem megyei helyzetéről, A külföldi munkavállalás veszélyei, Felhívás a nyári szünidő veszélyeire, Zseblopások megelőzése, Az elkövetésre utaló körülmények, illetve a rablás bekövetkeztekor teendő magatartások elemzése, Az iskolakezdéssel kapcsolatos baleset-megelőzési intézkedések, Csalások az Interneten, Tájékoztató a Közterületi Egyeztető Fórumokról, Tájékoztató a Miskolci Egyetemen induló tanfolyamokról). Az osztályunk által készített Bűnmegelőzési Kódex elnevezésű multimédiás ismeretterjesztő CD-t rendőrnap alkalmából az ország valamennyi rendőrkapitányságának Főkapitány Úr megküldte. Mint minden évben, most is az ünnepek előtt szórólapot adtunk ki, melyben mind a szenvedélybetegségekkel, mind a vagyonvédelemmel kapcsolatos fontos ismereteket tettünk közzé. Nagy hangsúlyt fektettünk a zseblopások és gépkocsi feltörések megelőzésére. Mindkét esetben az áldozati oldalt helyeztük előtérbe, a bűnelkövetés lehetőségét igyekeztünk csökkenteni. Az év végi ünnepi bevásárlások ideje alatt, a zseblopások visszaszorítása érdekében a forgalmasabb helyeken, autóbuszokon, pályaudvarokon, bevásárlóközpontokban, piacokon felhasználtuk az ORFK Bűnmegelőzési Osztály által készített hang-klippet. A buszokon, villamosokon elhelyeztük a Miskolci Rendőrkapitányságon zseblopások felderítésére létrehozott cirkáló csoportot is megemlítő figyelemfelhívó matricát, illetve Óvjuk értékeinket a zsebtolvajoktól címmel reklámfilmet forgattunk, és azt a helyi tvállomásoknak vetítésre átadtuk. Az elmúlt év során megyénk területén előforduló fegyveres takarékszövetkezeti rablások elleni hatékonyabb fellépés érdekében a potenciálisan veszélyeztetett intézményeket az ELBIR rendszeren keresztül Takarékszövetkezeti hírlevelekben kerestük meg, melyben ajánlásokat tettünk a precíz védelmi intézkedések kiépítésére, az ajánlott magatartási formák begyakorlására. Meglévő szakanyagainkból bankbiztonsági filmet szerkesztettünk és azt megküldtünk részükre. A közterületi bűncselekmények megelőzését, illetve a tettenérést segítő térfigyelő rendszer működik Miskolc belvárosában, az Avas városrészben, Mezőkövesd ún. Hadas városrészén (ahol műemléképületek találhatóak), az ózdi rendőrkapitányság illetékességi területén található Arló községben, Sátoraljaújhely városközpontjában, valamint Tiszaújváros bűnügyileg fertőzött területén. Utóbbinál az egész város területét átfogó figyelő rendszert kívánnak kiépíteni. Felkérésre a Miskolci Kistérségi Modellprojekten belül (MIKREM) megterveztük Miskolc, Avas, város centrum, Diósgyőr, Vasgyár, Arnót, Felsőzsolca térfigyelő rendszereinek kiépítését és a meglévőkkel történő összehangolását. Erre vonatkozóan 540 millió forint értékben a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás és a Megyei Rendőr-főkapitányság közösen pályázatot nyújtott be a Norvég Alaphoz.

8 8 Az áldozatvédelmi tevékenység körében kiemelt prioritást jelentenek a különböző kockázati csoportba tartozó társadalmi rétegek, így az időskorúak szeptemberében együttműködési megállapodás jött létre a főkapitányság és a B-A-Z Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége között, decemberben Főkapitány Úr kiadta a 35/2005.(XI.23.) számú intézkedését az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére. Az életkoruknál fogva alacsony védelmi potenciállal rendelkező társadalmi réteg megóvása érdekében a már korábban alkalmazott S.O.S Szomszédhívó Rendszer szélesebb körű megismertetését eszközöltük különböző nyugdíjasklubokban. Szeptemberben a Szerencsen megrendezett megyei nyugdíjas találkozón vettünk részt, illetve több alkalommal tartottunk előadást nyugdíjas rendezvényeken. Az év végén Hogy ne váljon áldozattá! Hasznos tanácsok időseknek címmel színes tájékoztató brossurát készítettünk. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság minőségbiztosítási rendszerére alapozva a Magyar Minőségfejlesztési Központnak benyújtotta bűnmegelőzési modellprojektjét, az IIASA-Shiba Minőségbiztosítási Díj csoport kategóriájában. A benyújtott jelentkezéssel szembeni alapvető elvárás volt a programban foglalt tevékenységek, mint folyamat bemutatása a minőségbiztosítás területén alkalmazott módszerek figyelembevételével. A bemutatkozó anyagot a Minőségfejlesztési Központ kijelölt munkatársai elemezték, majd helyszíni szemlén győződtek meg valódiságáról, illetve munkatársaim prezentáció keretében szakmai bemutatón védték meg. Az országgyűlés felsőházi termében megtartott X. Nemzetközi Minőségbiztosítási Konferencia adott alkalmat november 6-án a minőségi díjakra pályázók legjobbjainak járó elismerések átadására. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztálya a kiemelkedő minőségfejlesztő munkáért az IIASA-Shíba Díjban részesült. Az elismeréssel járó plakettet és oklevelet Főkapitány Úrnak személyesen az alapító dr. Shoji Shiba professzor adta át. A rendőrkapitányságok áldozatvédelmi munkája A kapitányságok az illetékességi területükön működő iskolákban tartott előadások során nagy figyelmet fordítanak arra is, hogy tájékoztassák a diákokat a sértetté válás elkerülésének lehetőségeiről. A helyi televíziókban, sajtóban hívják fel a lakosság figyelmét a rendőrség áldozatvédelmi tevékenységére. A főkapitányság bűnmegelőzési osztálya koordinálásával és közreműködésével a kapitányságok területükön minden középiskola, szakiskola 9. évfolyamán áldozattá-, szenvedélybeteggé-, bűnelkövetővé válás elkerülésére vonatkozóan rendészeti ismeretterjesztő előadásokat tartanak. Az előadásokat osztályonként értékelik és az adatlapot összesítésre havonta a Bűnmegelőzési Osztálynak megküldik. A miskolci rendőrkapitányság tovább folytatja a felnőtteknek tartott előadásokat Hogyan ne váljunk áldozattá címmel. A közterületi szolgálatot ellátó állománynak segédletet adtak ki a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos hatékonyabb munkavégzés érdekében. A miskolci oktatási intézményeket levélben keresték meg a fiatalok

9 9 védelme érdekében. Ifjúságvédelmi őrjáratot indítottak az iskolaidőben csellengő gyermekek, valamint az eltűnés miatt körözött fiatalok felkutatására. Az avasi rendőrőrs az ott megalakult Lakótelepi Rendőrség keretében az év végi ünnepek alkalmából figyelemfelhívó szórólapot készített az áldozattá válás megelőzésére. A kapitányságon a zseblopások felderítése és megelőzése érdekében létrehozták a Cirkáló elnevezésű nyomozócsoportot. Az átszervezés sikeresnek tekinthető. Az edelényi rendőrkapitányság munkatársai felmérték a hátrányos helyzetben lévőket, időskorúakat, a potenciális sértetté válás jegyeit magukon hordozó személyek körét. A járőri állomány eligazításokon rendszeresen feladatul kapja ezen személyekkel történő kapcsolattartást. Az ózdi rendőrkapitányság területén a putnoki Serényi Béla Gimnázium és Szakközépiskolában folyó rendvédelmi oktatás témái között szerepel az áldozatvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadása. Elsősorban a fiatalok oktatására helyezik a hangsúlyt. A kazincbarcikai rendőrkapitányság munkatársai folyamatosan aktualizálják az illetékességi területén élő időskorú, elesett, magányos, veszélyeztetett emberek nyilvántartását és a járőrök, KMB-sek rendszeresen látogatják őket. A sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság területén a városban, Közösségi Bűnmegelőzési Iroda működik, ahol folyamatos az ügyfélfogadás, a rendőri szakemberekkel közösen tartanak előadásokat. A városi kórházban ún. Drog-pontot nyitottak meg, ahol szakemberek fogadják a klienseket. Az illetékességi területen szintén megtörtént a veszélyeztetett időskorúak felmérése. Ezeken a területeken fokozottabb a járőri tevékenység. A sárospataki rendőrkapitányság munkatársai az időskorúak védelme érdekében szórólapot készítettek, melyet minden településre eljuttattak. A sárospataki nyugdíjas klubban tartottak tájékoztatást az áldozatvédelemmel kapcsolatban. Folyamatos a Tourist Police szolgálat is a nyári idényben. A szerencsi rendőrkapitányság rendőri állománya 2006-ban több alkalommal tartott tájékoztatókat a szerencsi Nyárutó Nyugdíjas Klubban. Az év végi ünnepek előtt nyomozóportyákat tartottak az ilyenkor elszaporodó bűncselekmények megelőzése érdekében. A Bocskai István Középiskola rendészeti tagozatán szintén szerepel a tananyagban az áldozatvédelem. A Szerencsi Hírek c. lapban álladó rovattal rendelkeznek, a helyi kábeltévében is rendszeresen jelentkeznek bűn- és baleset-megelőzési információkkal. Tokajban a kollégiumokban fiataloknak, valamint a környező településeken és a városban időskorúak részére tartottak áldozattá válás elkerülésére vonatkozó előadásokat. A mezőkövesdi rendőrkapitányság szakemberei az idegenforgalmi szezonban folyamatos (több nyelvű) figyelemfelhívó tevékenységet végeztek a Zsóry fürdő területén, a kisebb súlyú vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében. Az encsi rendőrkapitányságon az időskorúak áldozattá válásának megelőzése érdekében az Encsi Városi Televízióval közösen Kék fény az idősekért címmel filmet készítettek, és egyben az áldozattá válás elkerülésére programot hirdettek.. A filmet október 16-án mutatták be a kapitányságon, a területükhöz tartozó 80 település polgármestereinek. Ezt követően az áldozatvédelmi referens 50 településen mutatta be a filmet időskorúaknak.

10 10 A tiszaújvárosi rendőrkapitányság beosztottjai a helyi nyugdíjas egyesület felkérésére tartottak tájékoztató előadásokat az áldozattá válás megelőzéséről. 8. A külföldi látogatók felé irányuló bűnmegelőzési-áldozatvédelmi tevékenység tapasztalatai A hazánkba látogató külföldi turisták esetében az idegen környezet, a nyelvi nehézségek jelentik azt a potenciális veszélyt, ami az esetleges áldozattá válásukban jelentős szerepet játszik. A pozitív országkép megtartása érdekében fontos területként kell kezelni az ilyen jellegű bűnelkövetéseket is. Évek óta hagyományteremtő módon közreműködünk a Tourist Police elnevezésű országos programban. A turisztikai idényben megyénkbe látogatók részére öt nyelvre lefordított szóróanyagot terjesztettünk. Tourist Police elnevezéssel külön internetes weblapot üzemeltetünk, melyre a világhálón jelenlévő keresőszolgálatok figyelmét is felhívtuk. Ismeretterjesztésünk itt is ötnyelvű. A trükkös lopások megelőzése érdekében készített központi tájékoztatót a határállomásokon, illetve a külföldiek által használt főútvonalak közelében található vendéglőkben, pénzváltóhelyeken és üzemanyagtöltő állomásokon helyeztük el. A megyei áldozatvédelmi tevékenységet fokozatos fejlődés jellemzi. A kapitányságok állománya egyre inkább átérzi az áldozatokkal való törődés fontosságát, a lakosság tájékoztatásának szükségességét. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI SZERVEK BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /23-27, fax: 27-37

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2012. MÁRCIUS

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2012. MÁRCIUS ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2012. MÁRCIUS A családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok 2011. évi végrehajtásáról

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Hazánkban 1999-től minden évben, február 22-én emlékezünk meg a bűncselekmények áldozatairól.

Hazánkban 1999-től minden évben, február 22-én emlékezünk meg a bűncselekmények áldozatairól. Eleekkt trroonni ikkuuss Laakkoossssáággi i Bűűnnmeeggeel lőőzzééssi i IInnffoorrmáácci ióóss Reennddsszzeerr Okkt taat táássi i hhí írrl leevvéél l 2013.. ffeebrruáárr 14000/570-4/2013. ált. Áldozatvédelem

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN

AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN Eger, 2015. február 24. dr. Szacsva Ferenc AZ INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE 2006.

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről. I. fejezet

20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről. I. fejezet 20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás a Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről Szám: 20/2010. A bűnmegelőzési feladatok egységes értelmezése és eredményes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

Diákok Közösségi Szolgálata

Diákok Közösségi Szolgálata Diákok Közösségi Szolgálata Az Országos Polgárőr Szövetség Programja Fogadó szervezet: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS TEGEGYESÜLETEI Megyei koordinátor: Lados Károly +36 30 487 9369

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014.

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Kiskorú elkövetők országosan, Budapesten ENYÜBS2013 Erőszakos jellegű bűncselekmények

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

FEBRUÁR 22. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA

FEBRUÁR 22. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA FEBRUÁR 22. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját, e napot - az Európai Áldozatvédő Fórum javaslatára - a kontinens

Részletesebben

Állami kárenyhítés megállapítása Azonnali pénzügyi segély nyújtása Jogi közreműködés Tájékoztatás érdekérvényesítés érdekében...

Állami kárenyhítés megállapítása Azonnali pénzügyi segély nyújtása Jogi közreműködés Tájékoztatás érdekérvényesítés érdekében... Állami kárenyhítés megállapítása... 1 Azonnali pénzügyi segély nyújtása... 4 Jogi közreműködés... 6 Tájékoztatás érdekérvényesítés érdekében... 8 ÁLDOZATSEGÍTÉS Ügytípus megnevezése: Állami kárenyhítés

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. szeptember

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. szeptember Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL 2010. szeptember TISZTELT Vezető Asszony/Úr! Június 26.-a Kábítószer-fogyasztás Elleni Küzdelem Nemzetközi Napja.

Részletesebben

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Dr. Tóth Zsófia, áldozatsegítő szakreferens,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A hivatal érkeztető bélyegzője: A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A hivatal érkeztető bélyegzője: A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK A hivatal érkeztető bélyegzője: Kérelem nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami kárenyhítés iránti kérelem előterjesztéséhez

Részletesebben

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR II. Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből: XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK A hivatal érkeztető bélyegzője: Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami

Részletesebben

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkársága Budapest, 2006 2 IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Országos Bűnmegelőzési

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2016.10.12-től Átdolgozta: Dr. Szilasi András, Somogyi Attila A kiadmány hiteléül: P.H. Such György elnök Dömötör Róbert a Versenybírósági

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Cselekvési Program. Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának 2013-2014. évi végrehajtásához.

Cselekvési Program. Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának 2013-2014. évi végrehajtásához. III-36/4370/2013. sz. határozat 2. számú melléklete Cselekvési Program Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának 2013-2014. évi végrehajtásához I. Átfogó feladatok 1. A cselekvési

Részletesebben

8.1 TELEPÜLÉS BIZTONSÁGA. 8.1.1 Közösségi rendészet megteremtése

8.1 TELEPÜLÉS BIZTONSÁGA. 8.1.1 Közösségi rendészet megteremtése KIMUTATÁS A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Stratégiai cselekvési tervének részfeladatokra bontott Intézkedési Tervéből (2013-2015) az OPSZ felelősségi körébe tartozó feladatokról 8.1 TELEPÜLÉS BIZTONSÁGA

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2012.

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Szakmai beszámoló 2012. B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány Szakmai beszámoló 2012. 2 Szakmai beszámoló a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 2012. évi munkájáról A B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (Továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer. Tisztelt Olvasóink!

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer. Tisztelt Olvasóink! ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FÉR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG BŐNMEGELİZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Olvasóink! Az év vége felé közeledve, bőnmegelızési szempontból több,

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Szekszárdi Törvényszék (7100 Szekszárd, Dózsa u. 2. bankszámlaszám:10046003-01483154-00000000, adószám: 15311533-1-17, KSH azonosító: 15311533 8423

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE

B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 08010/13103/2016.ált B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2016 - Cím: 9024 Győr, Zrínyi utca 54.; Pf.: 309. 9002 Telefon: (96)

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41459/2008. CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL szeptember-október BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL szeptember-október BUDAPEST Tisztelt Hölgyem / Uram! Bizonyára Ön is értesült róla, hogy 2016. október 1. november 8. között hazánkban mikrocenzusra kerül sor. A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két népszámlálás között követi

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. Ez a fő célja minden jó törvényhozásnak... Meg akarjátok előzni a bűntetteket?

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület 2009. május 4 -i ülésére Tisztelt

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat.

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. Budaörs Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető Iktatási szám: Tárgy: Közös szolgálatok Tisztelt Osztályvezető Úr! Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. 2010. november

Részletesebben

KAPCSOLÓDÓ VISSZAÉLÉSEK RENDŐRSÉGI TAPASZTALATAI

KAPCSOLÓDÓ VISSZAÉLÉSEK RENDŐRSÉGI TAPASZTALATAI A FINANSZÍROZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ VISSZAÉLÉSEK RENDŐRSÉGI TAPASZTALATAI Kapcsolat a pénz- és tőkepiaccal Egyes büntetőeljárások során (pl.: tanúkihallgatások, megkeresések) Oktatások, képzések Együttműködés

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK A fővárosi és megyei kormányhivatal érkeztető bélyegzője: Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2012. ÁPRILIS

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2012. ÁPRILIS ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2012. ÁPRILIS BESZÁMOLÓ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság és szerveinek 2011. évi gyermek- és ifjúságvédelmi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 13/2014. (V. 16.) ORFK UTASÍTÁSA. u t a s í t á s t: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 13/2014. (V. 16.) ORFK UTASÍTÁSA. u t a s í t á s t: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 13/2014. (V. 16.) ORFK UTASÍTÁSA a prostitúcióval összefüggő jogsértések és az emberkereskedelem kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A jogalkotásról szóló

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM

EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe van a családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek, az oktató- és nevelő intézményeknek,

Részletesebben

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó BALATONFÜRED RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY Szám: 19070/4186-2/2016. ált Jóváhagyom: Regdon László r. ezredes rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Aszófő község közbiztonsági

Részletesebben

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S Rendőrkapitányság Szeged M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S : Mórahalom, Kölcsey F. u. 2/b. Pf: 447. 6782. : 06-62-581-040, 562-400/47-80, : 581-041/47-49 Szám: 06010/8794/2014. ált. BORDÁNY KÖZSÉG KÖZRENDJE,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 25-i ülése 24. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 25-i ülése 24. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 24. számú napirendi pontja Tájékoztató a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2006-2007. évi tevékenységéről

Részletesebben

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem

Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes bűncselekmények, internetes önvédelem Internetes jogsértések elleni fellépés, áldozattá válás megelőzése az Internet Hotline tapasztalatai tükrében Miről lesz szó? 2 1. Jogsértések az online

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

(2-3. oldal) (4. oldal) (4. oldal) (5-6. oldal)

(2-3. oldal) (4. oldal) (4. oldal) (5-6. oldal) (2-3. oldal) (4. oldal) (4. oldal) (5-6. oldal) 1 FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL Kedves Olvasó! Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2015. július

Részletesebben