Vezetői programom, hitvallásom A tárgyi és a személyi feltételek elemzése során az előzőekben megfogalmazott fejlesztési elképzeléseimen túlmenően az

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetői programom, hitvallásom A tárgyi és a személyi feltételek elemzése során az előzőekben megfogalmazott fejlesztési elképzeléseimen túlmenően az"

Átírás

1 Vezetői programom, hitvallásom A tárgyi és a személyi feltételek elemzése során az előzőekben megfogalmazott fejlesztési elképzeléseimen túlmenően az alábbiakban ismertetem elképzeléseimet. A magyar közoktatás az elmúlt néhány évben a centralizáció időszakát élte. A 2011-ben megjelent Köznevelési törvény és az NAT jelentős változásokat hozott az iskola életében. Az új törvény örvendetesen ellensúlyozza a korábbi túlliberalizált állapotot. Lelkiismeretünknek és meggyőződésünknek megfelelően épülnek be ezek a mindennapi munkánkba úgy, hogy a törvényesség nem szenvedhetett csorbát. A mindennapi oktató-nevelő munka során mindig az alkalmazható tudás elsajátíttatása kell, hogy előtérben legyen. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ismeretek, alap nélkül nem lehet építkezni. a kötelezően választandó kerettantervek tartalmi szabályozása segít ebben. A Brassó Pedagógiai Programjában megfogalmazott oktatási-nevelési célkitűzéseknek akkor tudunk maradéktalanul megfelelni, ha tanulóinkat a szaktárgyi tudáson kívül az életben jól eligazodó, magabiztos, együttműködni képes, értelmesen kommunikáló, helyesen döntő, szabálykövető személyiségekké igyekszünk formálni. Ez a kompetencia. A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésének és a tanári kompetenciák érvényesülésének összhangban kell lennie. A tanári portfóliók elkészítésének kifejezett haszna, hogy ezt a témakört át kell gondolni, tudatossá lehet tenni. Mindenképpen a helyi Pedagógiai Program célkitűzéseinek megfelelően kell felépíteni. Nem szabad megfeledkeznünk azonban arról, hogy a tanulókat nem csak az iskolai hatások érik. Óriási a felelősségünk a médiákból áradó durvaság, felszínesség és félrevezetés ellensúlyozásában. Az iskola legyen politikamentes. A tanulók saját, vagy szüleik hite, meggyőződése szerint élhessenek, és tartsák tiszteletben egymás értékrendjét. Az iskola legyen nyitott. Nyitott az újra, nyitott a fejlődésre, nyitott az elvárásokra. Ismerjük pontosan a partnereinket és elvárásaikat, hiszen ez a sikeres együttműködés kulcsa. Évről évre mérjük is. Iskolánk dolgozói létszáma 62 fő. 62 szuverén egyéniség. Mindenkinek meg kell találnia a helyét, a feladatát. Az igazgató felelőssége, hogy a dolgozó hasznosnak érezhesse magát. Szükséges, hogy elismerjük egymás értékeit, de el kell tudnunk fogadni a kritikai észrevételeket is. A nem személyeskedő jellegű szakmai viták kedvező hatásúak. A munkahelyi jó közérzet meghatározza a teljesítményt és a célokkal való azonosulást is erősítheti. A Brassóban jelenleg 4 különböző munkáltató és 7 különböző intézmény dolgozói alkotják a felnőtt dolgozói gárdát. Ez újabb kihívást jelent az iskolavezetőségnek.

2 A szervezet azonosítása során már említettem, hogy az egyes önállóan dolgozó szakmai közösségek nem lehetnek elszigeteltek. Nem baj, ha kisebb csoportok tagjai szorosabban kötődnek egymáshoz, viszont fontos, hogy a csoportok ismerjék el egymás értékeit és működjenek együtt ha az iskola érdeke úgy kívánja. Jó példa erre a Brassóban az iskolai nagyrendezvények sora (Katalin bál, Farsang, Ünnepélyek) lebonyolítása. Ilyenkor mutatkoznak meg leginkább a testület értékei. Az a példás összefogás, amely szinte mindenkinek szárnyakat ad. Hagyományaink köteleznek. Több mint 60 év alatt formálódtak. A múltból merítve a jelenbe a jövőt kell építenünk. Mindig fejlődni, újítani kell, de az értékek elvesztése nélkül, a hagyományok tiszteletben tartásával. Az alábbi hagyományok a jó értelemben vett lokálpatriotizmust erősítik: ünnepélyeink érzelmi hatása, a szülők báljának bensőségessége, az irodalmi kávéház különlegessége, a ballagások meghatottsága, az elsősök bátorító fogadása a tanévnyitó ünnepélyen, az iskolai házibajnokság presztízse, a háziversenyek színvonala, az erdei iskolák és a táborok romantikája, a tanulói érdemek következetes elismerése, honlapunk információhordozó szerepe, Krónikáink tájékoztató szerepe, a harang kuriózum jellege, a néptánc gála felemelő hangulata, az énekkari hangversenyek egyre javuló színvonala, testvériskolai kapcsolatunk (Darus) szakmai szerepe, az ARIZÓNA program nevelő hatása, az Ökoiskolai program szemléletformáló szerepe. Ez egyben azt is jelenti, hogy megőrzésüket, méltó rangon tartásukat kiemelt feladatomnak érzem. Kiemelten kezelendő új igazgatói feladataimnak tekintem: a kollégák felkészítését a minősítési eljárásokra; a kollégák tájékoztatását a szaktanácsadói és a szakfelügyeleti látogatások céljáról, szerepéről; az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai intézkedésekkel támogató rendszer kiépítését;

3 a tanári kulcskompetenciák tudatos érvényesítését, fejlesztését; az IKT eszközök alkalmazásának bővítését; a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetését. A temérdek feladat elvégzésére az igazgatónak egyedül esélye sincs. A nevelőtestület csak akkor lesz igazi partner, ha saját céljait tűzheti maga elé, nem pedig egy felső akarat megvalósítását végzi. A jó munkahelyi légkör elengedhetetlen a színvonalas munkához. Lehetnek viták, esetleg kisebb torzsalkodások, de alapvetően az iskolában napjainkban jellemző dúr hangnemet kell megőrizni. Fontos a közös munka mellett a közös élményeket biztosító egyéb rendezvények szerepe. /Tantestületi tanulmányút, Karácsonyi összejövetel, Farsang, kerek születésnapok megünneplése stb./ Az igazgató pedagógiai irányító tevékenységén kívül számos feladatot is ellát: ő az iskola frontembere, ő egyeztet a munkáltatókkal, ő tervez, ő biztosítja a jogszerű működést. Menedzser és pedagógus egy személyben. Ezt a sokrétű feladatot csak az igazgatóhelyettesekkel megosztott munkában és szoros együttműködéssel képzelem el. Nagyban támaszkodva a munkaközösségek szakmai szervező, ellenőrző és végrehajtó szerepére. Csak a demokratikusan született döntés interiorizálódik. Mindenkinek szüksége van visszajelzésekre a munkájáról. Dicséretre vagy elmarasztalásra. A tanulók tanulmányi tevékenységének értékelését, osztályzását a Pedagógiai Program pontosan rögzíti. A felnőtt dolgozók esetében az előttünk álló változás (szaktanácsadás, szakfelügyelet, minősítési eljárás) bizonytalanságot okoz. Ennek feloldására a pontos tájékoztatás és a segítségnyújtás elengedhetetlen. Ez (is) igazgatói feladat. Az újonnan belépő dolgozók mellé az első évben patronáló tanár kerüljön. Ha gyakornok érkezik az iskolába, a törvényi előírásoknak megfelelően kell eljárni. Az iskolán belül működő szervezetekkel való kapcsolattartást, azok igényeinek, véleményének figyelembevételét fontos feladatnak tekintem. Ezek köre a Brassóban: Iskolaszék, Intézményi Tanács Szülői Közösség iskolai választmánya, Diákönkormányzat, Diáksportkör, Egy Nap Gyermekeinkért alapítvány kuratóriuma,

4 Közalkalmazotti Tanács. Az együttműködés a szülőkkel való optimális kapcsolat záloga. A támogató, együttműködő szülői háttér alapkövetelmény, nem lehet azonban mindenki elégedett az iskolával. A panaszokat meg kell hallgatni, és azokat orvosolni kell. A gyerekek a Diákönkormányzat munkáján keresztül ismerhetik meg demokratikus jogaikat, életük irányításának lehetőségeit. Ezt a feladatot (is) nagyon komolyan kell venni. A tartalmas szórakozást biztosító nagyrendezvények (Farsang, Mikulás, Előszilveszter, HB stb.) számának növelésével benn tudjuk tartani tanulóinkat tanórán kívül az iskolában. Ez a drogprevenció egyik területe lehet. A DSK a sporton keresztül szórakoztat, nevel. Hallatlan szerepe van az összetartozás érzésének kialakításában. Eddigi sikereit elismerve színvonalcsökkenés nélküli munkával tovább lehet növelni elismertségét, fontosságát, hasznát. Napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő kérdés a környezetszennyezés. A tanulók környezettudatos magatartásának kialakítása valamennyiünk feladata. Ezért is lettünk Ökoiskola. Az alapítvány kuratóriuma a helyi pályázatok elbírálásában mindig objektív, igazságos. Meg kell tartani a jelenlegi személyi összetételét, amely a évi tisztújítás során alakult ki. A nevelői érdekképviseletek nem a vezető ellenfelei, hanem fontos segítő partnerei. Támaszkodni kell javaslataikra, meg kell fontolni észrevételeiket. A Pedagógus Kar szerepét, tevékenységét pontosabban meg kell ismernünk. A Brassó a kerület egyik legjobb hírű iskolájává vált. Jelenleg a XVIII. kerület 2. legmagasabb tanulólétszámú általános iskolája vagyunk. A tantestület stabil, a tanulói létszám növekszik, a szülői háttér támogató. Mint már említettem, 2027-ig a tantestület tagjainak több mint fele nyugdíjas lehet. Megfelelő előrelátással a változások után is meg tudjuk őrizni presztízsünket, értékeinket. Hitem szerint az igazgatóval szembeni három legfontosabb elvárás: 1. kiszámíthatóság, 2. következetesség, 3. igazságosság. Ehhez fogom tartani magam a jövőben is. I. Zárszó 23 éve dolgozom az iskola vezetőségében, ebből az elmúlt 10 évben igazgatóként. Mindig arra törekedtem, hogy ezt az iskolát elismerés övezze a szülők, a gyerekek és a környéken élők körében. Kertvárosi körzetünknek két jelentős központi szerepet betöltő helyszíne

5 van. A Hargita téri római katolikus templom és a mi iskolánk. Együttműködve, az igényeknek megfelelve tovább tudjuk építeni kapcsolatrendszerünket szűkebb és tágabb környezetünkben. Arra fogok törekedni a jövőben is, hogy hagyományainkat megtartva, értékeinket megőrizve biztosítsuk a törvényi változások elvárásainak megfelelő fejlődést, innovációs tevékenységet. Iskolánk tantestületét felkészültnek, a változások befogadására nyitottnak és alkalmasnak látom. Azért nyújtom be vezetői pályázatomat, mert nem csak látom, hanem a BRASSÓBAN megvalósíthatónak is tartom az előttünk álló feladatokat. szerepében. Töretlenül hiszek hivatásunk fontosságában, az iskola oktató-nevelő, szemléletformáló Egy újszerű feladatok megvalósítását szolgáló időszakra nyújtom be intézményvezetői pályázatomat, azzal a céllal, hogy értékeink megőrzése mellett a változó társadalmi igényeknek megfelelő iskolánk legyen. Elképzeléseim, közös elképzeléseink megvalósításához kérem a Nevelőtestület és a Fenntartó támogatását.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 2013 TARTALOM BEVEZETÉS

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Budapest, 2013. Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztere. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetetett

Az Emberi Erőforrások Minisztere. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetetett VEZETŐI PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetetett Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola (1156

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Iktatószám: Békéscsaba, 2013.augusztus 27 -------------------------------------------------

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM "Az élet fő célja tett; Tehát tégy! S tégy minden jót, ami tőled telik s mindenütt, ahol alkalom nyílik;" /Kölcsey Ferenc : Parainesis / GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYŐR 2013

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL A NYITRA UTCAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Készült: 2004. Felülvizsgálat és módosítás: 2005. Felülvizsgálat és módosítás:

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben