E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének"

Átírás

1 E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ, Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB., Igazgatási Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Emberi Erőforrás Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának (továbbiakban: megyei gyámhivatal). A megyei gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. Az önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A hivatkozott külön jogszabályban meghatározott tartalom a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete, amely az átfogó értékelés szempontrendszerét az alábbiak szerint határozza meg: 10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Tartalmi követelmények a települési önkormányzat és a megyei kirendeltség számára, a Gyvt ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). II. A megyei kirendeltség által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei 1. A megyei kirendeltség által fenntartott, szakellátást (esetleg alapellátást) nyújtó intézményhálózat bemutatása, különös tekintettel a Gyvt.-ben előírtak teljesítésére. 2. Ellátásban részesülők száma, korcsoportok szerinti megoszlása, tendenciák. 3. Változások az ellátás feltételeiben (személyi, tárgyi, elhelyezési feltételek). 4. A felügyeleti szervek által végzett gyermekvédelmi szakmai ellenőrzések tapasztalatainak bemutatása. 5. Jövőre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések (milyen típusú intézmények kialakítására, átalakítására, fejlesztésére lenne szükség a gyermekek szükségletei alapján, milyen területeken tervezik bevonni a civil szervezeteket a szakellátás feladatainak ellátásába). 2

3 A fenti jogszabályhelyben előírt feltételrendszer a Zirci Járás Önkormányzati Társulása által fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata (2. sz. melléklet) és az önkormányzat, valamint a jegyző egyes feladat- és hatásköreiből (1. sz. melléklet) tevődött össze, melyek beszámolói az előterjesztés mellékeltét képezik. Az előterjesztés mellékletét képezi továbbá Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház (3. sz. melléklet), valamint Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. (4. sz. melléklet) évben gyermekeknek tartott foglalkozásait. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, április 16. Sümegi Attila jegyző Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékleteiben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Sümegi Attila jegyző Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: május 10. 3

4 BESZÁMOLÓ 1. sz. melléklet I. Zirc város demográfiai mutatói: Állandó lakosságszám éves éves éves összesen évesek aránya %-ban 17,9 17,01 16,37 16,22 A gyermek- és fiatalkorúak a város lakosságszámához képest folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Általános Iskolában december 31. napján 652 gyermek tanult a tagintézményekkel együtt, ebből a Zirci bázisintézményben 545 gyermek rendelkezik tanulói jogviszonnyal. Az iskolában az december 31. napjáig 1 fő félállású pedagógus látta el a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos teendőket, ez a státusz az oktatási intézmények átalakulása után január 1. napjától megszűnt évben az Általános Iskolában az osztályfőnökök munkakörébe került és az iskola igazgatója fogja össze ezen feladatokat, amiben a volt ifjúságvédelmi felelős a teljes óraszámú tanítás mellett, adható kedvezmény és juttatás nélkül segíti. A változás rendkívül kedvezőtlen a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. Az iskola és a járás többi intézménye is több fórumon jelezte, hogy a változtatás a feladatellátás szempontjából visszalépést jelent, különösen akkor, ha ezt a feladatot - mint ahogyan a zirci iskolában is - erre a területre szóló diplomával rendelkező szakember látta el. Zirc Városi Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátására augusztus 18. napjától a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde keretei között bölcsődét működtet. Az intézményben évben 3 bölcsődei csoport működött (működik jelenleg is), ahol összesen 25 gyermeket gondoztak. Az engedélyezett bölcsődei férőhelyek száma: 40 ( ) fő. Az intézményben (mely július 1. napjától a Zirc és Lókút Óvodatársulás fenntartásában működik) 11 óvodai csoport (10 csoport a zirci bázisintézményben, 1 csoport a lókúti tagintézményben) is működik, melyben összesen 246 gyermeket (231 gyermeket a zirci bázisintézményben és 15 gyermeket a lókúti tagintézményben) gondoznak. Az engedélyezett maximális gyermeklétszám: 250 fő a zirci bázisintézményben, és 20 fő a lókúti tagintézményben. Óvodáztatási köre kiterjed: Zirc város és Lókút község közigazgatási területére, valamint a Zirc és Lókút Óvodatársulással köznevelési szerződést kötő település közigazgatási területére. 4

5 II évben az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása, hatósági intézkedések: 1./ A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseinek megfelelően - a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a központi költségvetés biztosítja. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jegyző 104 családban 171 gyermek részére állapított meg. Számukra a jogszabályi rendelkezések alapján 992 e Ft került kifizetésre, ez novemberétől Erzsébet-utalvány formájában történik. Az év során a jövedelmi helyzet (egy főre jutó havi jövedelem összege meghaladta a jogszabályban előírtakat) miatt 8 alkalommal történt elutasítás. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alakulása: Támogatott családok száma Gyermekek száma Kifizetett összeg (e Ft-ban) / Óvodáztatási támogatást állapít meg a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. A támogatás természetben is nyújtható. A tavalyi évben óvodáztatási támogatás iránti kérelmet nem nyújtottak be. 3./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban olyan gyermeket gondozó családokat lehet részesíteni, melyek időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek. A gyermekek védelméről szóló 31/2010.(XII.21.) és - a május 1. napjától hatályos - 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege gyermekenként 5.000,- Ft-nál nem lehet kevesebb. Egy naptári éven belül gyermekenként főszabály szerint legfeljebb évi ,- Ft adható. A támogatás természetben is nyújtható. Az elmúlt év során az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatást összesen 272 esetben 64 család 122 gyermeke részére folyósított eft összegben. A támogatás megállapítását legtöbbször iskoláztatáshoz (ruházat, tanszer), élelmiszer, tüzelő vásárlására kifizetéséhez kérnek segítséget. Az év során a jövedelmi helyzet (meghaladta a helyi rendeletben meghatározott egy főre jutó havi jövedelmet) miatt 3 alkalommal történt elutasítás. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatások alakulása folyamatosan csökkenő tendenciát 5

6 mutat: Esetek száma Támogatott családok száma Gyermekek száma Kifizetett összeg (e Ft-ban) / Gyermekétkeztetés: A Gyvt. rendelkezésének megfelelően a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére, a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell biztosítani. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben is részesülő óvodás, valamint bölcsődei ellátásban részesülő, valamint az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj további 50 %-át kedvezményként kell biztosítani évben 50 %-os kedvezményben 124 gyermek, 100 %-os kedvezményben pedig 110 gyermek részesült összesen. A gyermekétkeztetést igénybevevők alakulása: Kedvezmény mértéke Kedvezményben részesülő gyermekek száma %-os %-os A gyermekétkeztetésben részesülők száma folyamatos növekedést mutat, ennek okaként tudható be, hogy több gyermek étkezik az oktatási intézményekben ezen a kedvezményes lehetőséget igénybe véve. Jegyzői hatáskörben tett gyermekvédelmi intézkedések: Az elmúlt év során a jegyzői hatáskörben végzett gyámhatósági tevékenység során 114 határozat keletkezett. Az Emberi Erőforrás Bizottság 130 határozatot hozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elbírálása során. Az iktatott ügyiratok száma (ez tartalmazza az Emberi Erőforrás Bizottság hatáskörébe tartozó rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyiratait is, és az ebbe az ügytípusba tartozó ügyiratokat is) : 380 db. Egyéb gyámhatósági intézkedések: Leltározások, környezettanulmányok száma: 23 alkalommal történt. 6

7 III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 1./ Gyermekjóléti szolgáltatás Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás helyi feladatait - a Zirci Járás Önkormányzati Társulás által fenntartott - Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. A tapasztalataikat külön beszámoló tartalmazza. 2./ Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde A bölcsőde gyermekjóléti intézményként biztosítja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését. Azonban ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást a Zirc és Lókút Óvodatársulás által fenntartott Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde útján biztosítja. A bölcsőde engedélyezett férőhelye: 40 fő. Lehetséges gondozási napok (nyitvatartási napok x férőhely) száma: 9120 Teljesített gondozási napok száma: 5672 Beíratott gyermekek napi száma: (halmozott szám) 7110 Bölcsődét igénybe vevő gyermekek száma: 55 fő Nyitvatartási napok száma: 228 Engedélyezett álláshelyek száma: 9 fő (6 fő gondozónő, 3 dajka) Betöltött álláshelyek: 9 fő Szakképzettség: csak szakképzett gondozónő dolgozik az intézményben Étkezési kedvezmény: 100 %-ban 1 fő (ingyenes 509 adagszám), 50 %-ban (3 gyerekes 664 adagszám), melyre 4 fő és 50 %-os (egészségügyi adagszám: 88 adag) 1 fő jogosult kedvezményben. Minden gyámügyi, orvosi, védőnői javaslattal rendelkezőt felvettünk. Munkahellyel rendelkező szülők beíratott gyermekeinek mindig biztosítjuk az intézményi ellátást. A szülői vélemények pozitívak, a bölcsőde-óvoda közti átmenet problémamentesnek mondható, hiszen nincs teljesen új környezet, felnőtt. IV. Általános iskola A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában a napközi és a tanulószobai foglalkozás az étkeztetésen és a tanuláson kívül a jeles napokra, versenyekre való felkészülésben is segítséget nyújt. A tanulócsoportokban mindig a házi feladat elkészítése, segítségadás az elsődleges, azon kívül felügyeletet biztosít a gyermekek számára. Délutáni programokkal színesítik a gyerekek szabadidejét. Közösségformáló erőt növel. Az alsóban a napközi a felügyelet igénye mellett a gyerekek tanulási módszereit segíti, míg a tanulószoba leginkább a felzárkóztatást szeptember 1. napjától jogszabályváltozás folytán bevezetésre került az egész napos benntartózkodás lehetősége, ez azoknak, akik igényelték már 7

8 korábban is rendelkezésére állt. Az iskola az első és az utolsó tanítási nap közötti időszakban a tanítás nélküli munkanapokon, igény esetén biztosítja a napközbeni felügyeletet a tanulók számára. V. Felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések tapasztalatai: A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala szúrópróbaszerű, dokumentumon alapuló, gyámügyi hatósági célellenőrzést tartott május 7.-június 7. között - a január április 30. időszakra vonatkozóan. Javasolta, a jogosultságokat megállapító döntésekben fokozott figyelmet kell fordítani az ügyfél tájékoztatására, a jogszabályhelyekre. Javasolta továbbá, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó adatok kerüljenek megküldésre a közoktatási és felsőoktatási intézményeknek a gyermekek és fiatal felnőttek a természetbeni ellátások és kedvezmények igénybevétele céljából. Az ellenőrzés során felhívták a figyelmet az átfogó jogszabályváltozásokra is, mely évben több ütemben történt. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala április 30-án hatósági ellenőrzést tartott. Megállapította, hogy a Bölcsőde színvonalas, nagyon szépen berendezett, az ellátási terület által könnyen megközelíthető. Az épülete akadálymentes. A gyermekek életkorának, egészségi állapotának megfelelően biztosított: a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetősége, megfelelő a textília és a bútorzat, játéktevékenység feltételei, a szabadban való tartózkodás feltételei, egészséges étkeztetés követelményeinek megfelelő étkeztetést az energia és tápanyag bevitel, illetve az élelmiszer-felhasználási ajánlásokat tartalmazó jogszabályban meghatározottak szerint. Az intézmény az országos TAJ-alapú nyilvántartási rendszerbe jelentési kötelezettségének eleget tud tenni. A bölcsőde udvarán elhelyezett mobil alapú játékok megfelelnek a korcsoporti követelményeknek. A kisgyermeknevelők képesítési előírásai megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. VI. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Mint az élet minden területén, egy iskola életében is jelentkeznek problémák, amelyeket valamilyen módon kezelni kell. Lehetőségeink elég korlátozottak azokban az esetekben, ahol a tanuló együttműködési hajlandósága elég sok kívánnivalót hagy maga után. Sajnos minden tanévben vannak olyan diákjaink, akikre nagyon nehéz bármilyen hatást gyakorolni. Iskolánk kötelező felvételt biztosító körzetében két lakásotthon található, amelyek lakóinak egy része sem a lakásotthonban, sem az iskolában szinte semmiféle közösségi normát nem tart be, ami szükséges lenne ahhoz, hogy a családi környezetükből való kiemelés elérje célját. A lakásotthonok és az iskola folyamatosan kapcsolatban van egymással, de sajnos sok esetben hiábavaló az összefogás a tanulók egy része törvényen kívülinek érzi magát, ami ellen sajnos a rendelkezésre álló eszközeinkkel nem tudunk eredményesen fellépni. Egyre gyakrabban panaszkodnak a többi gyermekek szülei, hogy ezek a tanulók olyan magatartást tanúsítanak, ami a többi tanuló körében félelmet, megbotránkoztatást kelt. Az iskola Házirendjét rendszeresen megszegik, gyakori az engedély nélküli távozás, pedagógusokkal, iskolai dolgozókkal szembeni tiszteletlen magatartás. Több esetben fordult elő agresszív magatartás, amiből rendőrségi, bírósági ügy is lett. Az iskola tanulóit elkövetőként érintő, ilyen szintre jutott ügyek kivétel nélkül a lakásotthonos tanulókhoz köthetőek. Mind a szülőknek, pedagógusoknak, mind a tanulóknak egyre inkább elegük van abból, hogy folyamatosan olyan gyerekek kerülnek az iskolába, akiknek előélete a személyiségi jogaikra való hivatkozással előttünk nem ismert, és néhány hét után - miután itt is elkövetett valamilyen cselekményt - derül ki, hogy többszörös bűnelkövetőkről, a társadalomba beilleszkedni képtelen személyekről van szó. 8

9 Az iskola minden esetben megpróbálja ezeket a tanulókat beintegrálni, de a nem ismert előélet, illetve a nagymértékű túlkorosság miatt ez nagyon gyakran sikertelenné válik. Az iskola pedagógusai több alkalommal próbáltak hatni a gyerekekre, az iskolarendőr segítségét is kértük, aki a már meglévő problémákkal kapcsolatban, illetve prevenciós jelleggel tartott előadást. Az idei tanévben szinte naponta történnek olyan események, amelyek az iskola mindennapi életét megnehezítik. Minden eseményben érintettek a lakásotthonos tanulók. Nagyon nem jó ez az állapot, hogy egy több mint 650 fős iskolában egy elenyészően kis számú csoport viselkedésével többet kell foglalkozni, mint az összes tanulóéval együttvéve. A fentiekben leírt probléma évről évre előkerül. Nem most foglalkozunk vele először, az igazolatlan órák szankcionálhatósága kapcsán már az akkori Nemzeti Erőforrás Minisztériummal is folytattunk levelezést, javaslatainkat megosztottuk a minisztérium képviselőjével is, de változást sajnos nem tapasztaltunk. A felterjesztett javaslat a probléma hosszabbtávú megoldására készült. Amíg ez nem lehetséges addig is megoldást jelentene, hogy ezeket a problémás tanulókat az állami gondoskodás keretein belül szigorúbb, zártabb intézménybe helyezzék át, illetve ennyi problémás tanulót ne olyan lakásotthonokba tegyenek, ahonnan egy iskolába járnak. Továbbra is hiányként szerepel a gyermekpszichiáter a térségben és nagyon kevés a pszichológusi óraszám is, melyek növelése együttes érdeke a szakembereknek. Zirc város jelenét és jövőjét ezen belül közösségi (intézményi, tárgyi, szellemi) értékeink, életünk egészét is meghatározó, tudományos igényű helyzetelemzések, koncepciók, programok és a helyi rendeletek, valamint a vonatkozó jogszabályi irányelvek által önmaga számára felépített fejlesztési irányt követ. Mindezen célok elérését segítik az Önkormányzat eredményes külső pályázataival megvalósított, a gyermek ifjúsági korosztályokat közvetlenül vagy közvetve szolgáló beruházások, humán erőforrásokat - szolgáltatásokat fejlesztő, rendezvényi, sport, egészségügyi, stb. projektek. A évi Ifjúsági Cselekvési Tervet 247/2009.(XI.30.) Kt. számú határozatával fogadta el a képviselő-testület, melynek fő célterületei: - Zirci Ifjúsági Kerekasztal létrehozása és folyamatos működésének biztosítása, segítése - a városban működő ifjúsági szervezetek, iskolai diákönkormányzatok közreműködésével - A gyermek - ifjúsági korosztályokkal foglalkozó Szakmai munkacsoport folyamatos működtetése - A gyermek ifjúsági, a civil és intézményi programoknak helyet ad a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, mint önkormányzati intézmény. - Prevenciós akcióterv kidolgozása - A fiatalok média- és Internet használati szokásainak felmérése - A nevelési, oktatási, szociális intézmények, civil szervezetek feladatkörén belül, és azon túl végzett, az általuk és/vagy városi pályázatokkal megvalósítható egészségmegőrző, prevenciós, felvilágosító stb. tevékenységek tervszerű rendszerbe foglalása, működésük segítése, személyi, tárgyi feltételek biztosítása - A gyermek ifjúsági korosztályokkal foglalkozó, számukra szabadidős programokat (is) kínáló nevelési, oktatási, közművelődési, sport, szociális, egészségügyi intézmények, szervezetek működési feltételeinek biztosítása a város éves költségvetéseiben - A nemzetközi csereprogramok, ösztöndíjak, EVS program nyújtotta lehetőségek jobb kihasználása a fiatalok, a szakemberek és közösségek nemzetközi együttműködéseihez A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat és Zirc Város Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj rendszerek fenntartása és működtetése 9

10 Az önkormányzati civil alap és a sportalap pályázati rendszerek működtetésének biztosítása a város éves költségvetéseiben VII. A városi bűnmegelőzési tevékenység: Zirc Város Önkormányzatának Közbiztonsági Bűnmegelőzési Koncepciója évben felülvizsgálatra került, melyet a képviselő-testület a 38/2005. (III.21.) Kt. számú határozatával elfogadott. A megfogalmazott prioritások közül kiemelendő a gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése a pedagógusok, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök közreműködésével, a szülők tájékoztatásával, közbiztonsági napok szervezésével. A droghasználat és kábítószer-bűnözés kezelése, megelőzése érdekében fokozott, széleskörű intézményi és társadalmi összefogás szükséges. A családon belüli erőszak megelőzésére is nagy hangsúlyt fektet a koncepció, valamint a megtörtént esetek megfelelő kezelésére. A Gyvt a települési önkormányzat feladataként nevesíti a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítését és működtetését, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezését. Ahhoz, hogy az önkormányzat ezen feladatának maradéktalanul eleget tudjon tenni, mindenképpen szükséges a gyermekjóléti, oktatási, egészségügyi és hatósági területen tevékenykedő szakemberek együttműködése, a civil szerveződések bevonása, hiszen ezáltal lehet a meglévő ellátások színvonalának magasabb szintre történő emelése, illetve azok bővítése, új szolgáltatások bevezetése. Az évente megrendezésre kerülő Gyermekvédelmi Tanácskozás is a fenti célokat szolgálja. A gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők száma a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolójában található. VIII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében ellátott feladatok, szolgáltatások A településen, az önkormányzat, civil szervezet, illetve a fenntartásukban lévő intézmények által a gyermekek számára indított, folytatott vagy ismert bűnmegelőzési, illetve bűnmegelőzési elemeket tartalmazó programok az alábbiak: Bűn, illetve drogmegelőzési programok (előadás, tábor, foglalkozás, stb.) megnevezése: Lebonyolítást végző intézmény, személy megnevezése, elérhetősége: Eseti vagy több alkalommal (hányszor, időtartama): BULI - drogsátor Buli91 Közhasznú Alapítvány 1 Nyári tábor Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 2 Zirc, április 16. Sümegi Attila jegyző 10

11 2.sz. melléklet Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat 8420 Zirc, Ady E. u. 3. Telefon, fax: 88/ com Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Zirc Az önkormányzatok számára elkészítendő átfogó értékelésről a 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendelet 10. sz. melléklete és a Gyvt. 96. (6) bekezdése rendelkezik Gondozási forma A település gyermekszáma (0-18 éves): 1155 fő Gondozott családok Ebből megszűnt Családok száma Gyermekek száma Családok száma Gyermekek száma Alapellátás Védelembe vétel Családba fogadás Szakellátásban lévő gyermek családjának gondozása Utógondozás Összesen 33 család, 55 gyerek ban érkezett jelzések: 18 jelzés érkezett a jelzőrendszer tagjaitól; 1 esetben a veszprémi kórház szociális munkásától, 2 alkalommal a védőnői szolgálattól, 1 alkalommal személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálattól, 2 alkalommal a rendőrségtől kiskorú veszélyeztetettsége miatt, 12 jelzés érkezett közoktatási intézménytől, 10 óra feletti igazolatlan mulasztás miatt. Tanácsadás keretében ellátott családok: 12 család ügyében, mely 19 gyermeket érintett. A gyermekek veszélyeztetettségének oka: szülői minta hiánya, szocializációs hiányosság, szülői elhanyagolás, felelőtlen szülői magatartás, jövőkép hiánya, szülők érdektelensége, pszichés problémák, anyagi- lakhatási okok. Várandós anya válsághelyzetben történő gondozása: Zircen egy válsághelyzetű várandós anya gondozása történt, mely esetben a csecsemő hazaadása az anya életvitele, lakhatási körülményei miatt nem volt lehetséges. Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések: Örökbefogadással kapcsolatos intézkedésekre nem került sor. Családjából kiemelt gyerekek szüleinek gondozása: A gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik a családjából kikerült gyermekek vér szerinti szüleinek gondozása. Ez a szakmai tevékenység 3 család 7 gyermeke esetében folyik. Ennek a munkának a tapasztalatairól, Szolgálatunk javaslatáról a Veszprémi Gyermekvédelmi Központ, az illetékes gyámhivatal és a gyám felé jelentést kell készíteni félévente, illetve évente. Védelembe vétel: 2013-ban 4 gyermek védelembe vételének elrendelésére került sor, melyet a szülők életvitele, veszélyeztető magatartása indokolt, illetve itt említhető meg a védelembe vétel mérlegelés nélküli elrendelése abban az esetben, amikor a kiskorúnak 50 órát meghaladó igazolatlan mulasztása van, és 16. életévét még nem töltötte be. 11

12 Átmeneti nevelésbe vétel: Zircen 2013-ban átmeneti nevelésbe vétel indítására 3 család esetében került sor, mely 7 kiskorút érintett. Ideiglenes hatályú kiemelés: Városunkban 2013-ban családból történő azonnali kiemelésre 1 család 1 gyermeke miatt került sor. Hozzátartozók közötti erőszak ügyében jelzés küldése az illetékes gyámhivatal felé: A jogszabályi előírásnak eleget téve 2 alkalommal történt jelzési küldése. 1 család esetében két kiskorút érintve védelembe vétel elrendelésével zárult az ügy kivizsgálása, 1 család esetében alapellátásban történő gondozással zárult az eljárás. Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés nagyon jó és rendkívül hatékony. Folyamatos a kapcsolattartásunk; személyesen, telefonon, levélben. Veszélyeztető probléma felmerülése esetén nyitottak és készségesek a probléma megvitatásában, a megoldás lehetőségeinek feltárásában, kidolgozásában és kivitelezésében. Pszichológus: Pszichológusunk egész évben nagy leterheltséggel dolgozott, 34 családdal foglalkozott, ez 55 gyermek pszichológiai megtámogatását jelenti, járásunk szinte minden településéről érkeznek hozzá szülők, nagyszülők és gyermekek. Zircről összességében 12 család 19 gyermekével foglalkozott. Nyári tábor és szabadidős tevékenységek: ban az Erzsébet Tábor keretén belül 2 csoportban gyermek 1 hetes táboroztatása vált lehetővé Vajtán. A tábor hétfő reggeltől szombat délelőttig tartott. A meleg vizű fürdőzési lehetőség mellett a gyerekek különböző programokon is részt vettek; várjátékok, ki mit tud vetélkedő, filmvetítés, karaoki eset, sportvetélkedők. Zircről 6 gyermek vett részt a táborban. Alapítványi támogatás: Két alapítvány is segítette a térségben élő családokat; egy budapesti és egy zirci; élelmiszerek és gyógyszerek kiváltásában. Adományozás: Szolgálatunk több alkalommal is nyújtott családok számára ruhaneműt gyermekek és felnőttek részére. Illetve évek óta vannak olyan helyi, zirci vállalkozók, akik rendszeres ajánlanak fel rászoruló családok számára zöldséget, tartós élelmiszert. Nagy sikerrel zárult a Bagolyvár Fogadó és a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának első alkalommal meghirdetett karácsonyi cipős doboz ajándékgyűjtési akciója. November végétől december 20-ig gyűltek a gyermekek számára szánt cipős dobozba csomagolt meglepetések. Végül több, mint 80 játékokból, édességből, könyvekből összeállított csomag került leadásra zirci, illetve a térség jó szándékú, adakozó lelkű lakosai részéről. A csomagok kiosztására december 22-én vasárnap délelőtt a Bagolyvár Fogadó emeleti termében került sor. Zircről és a járás településeiről; Bakonybélből, Lókútról, Csetényből, Bakonyszentkirályról, Nagyesztergárról, Dudarról meghívott szülők gyermekei egyenként, név szerint vehették át csomagjaikat, és 67 kisgyermek részesült ajándékdobozból, ebből 30 fiú és 37 kislány. Életkor szerint a fél éves csecsemőtől 16 éves korú kamaszig bezárólag. Akik a hétvégi buszközlekedés miatt nem tudtak beutazni Zircre, azok számára a Szociális Szolgáltató Központ autója vitte ki a dobozokat. Szakmai ellenőrzések tapasztalatai: évben szakmai ellenőrzésre nem került sor Szolgálatunknál. Az utóbbi februárban - lezajlott ellenőrzés sor tett megállapítások az Intézmény fenntartója felé megküldésre került. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása: Nagy leterheltséggel működnek a gyermekek pszichés, mentális megsegítését végző intézmények. Hosszú a várakozási idő egy-egy vizsgálatra, illetve ami járásunkban gondot okoz, hogy Veszprémben vagy a fővárosban érhető el gyermekpszichiátria, illetve több gyermek szakrendelés, mely a távolabbi településen élők számára komoly anyagi terhet jelent. A gyermekjóléti szolgálatok számára tovább nehézséget okoz, hogy az iskolában és óvodában megszűntek a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, akik felkarolták és 12

13 koordinálták a gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyeket, eseteket. Kellő gyakorlattal, rutinnal rendelkeztek már az együttműködés területén, illetve hitelesen megfogalmazták a problémákat. Gyermekkorú és fiatalkorú bűncselekményt vagy szabálysértést elkövetők száma: Gyermek illetve fiatalkorú ellen a rendőrség által indított eljárásról Szolgálatunk minden esetben értesítést kap a helyi rendőrőrstől, a tavalyi évben 3 alkalommal kaptunk erről írásbeli értesítést. Nem mindegyik esetben volt ismert Szolgálatunk előtt a gyermek a jelzést megelőzően. Bűnelkövetés oka: Testi sértés, kis értékű lopások, önbíráskodás. Bűnmegelőzési program: Zirc bűnmegelőzési programja Szolgálatunk előtt nem ismert. Civil szervezetek közötti együttműködés: A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai Zircen hosszú ideje tartalmas kapcsolatot ápolnak a helyi civil szervezetekkel, alapítványokkal. Több zirci programba bekapcsolódva segítőként vettek részt különböző gyermekprogramok lebonyolításában. A Gyermekjóléti Szolgálat évi szakmai tevékenységeink száma: SZAKMAI TEVÉKENYSÉG SZÁMA Információ nyújtása 441 Tanácsadások 436 Segítő beszélgetés 583 Hivatalos ügyekben való közreműködés 193 Családlátogatás 137 Közvetítés más szolgáltatásba 67 Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 2 Felülvizsgálati tárgyaláson való Átmeneti nevelésbe vétel 5 részvétel Védelembe vétel 1 Elhelyezési értekezleten, ill. tárgyaláson való részvétel 3 Pszichológia tanácsadás 33 Jogi tanácsadás 0 Fejlesztőpedagógusi ellátás 0 Konfliktuskezelés 23 Szakmaközi megbeszélés 277 Esetkonferencia 5 Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés 0 Adományozás 26 Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása 5 Összesen 2192 A Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint: PROBLÉMA TÍPUSA SZÁMA Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) 437 Gyermeknevelési 396 Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség 82 Magatartászavar, teljesítményzavar 238 Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülők-gyermek 162 közti) Szülők vagy a család életvitele 707 Szülői elhanyagolás 101 Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális) 11 Fogyatékosság, retardáció 6 Szenvedélybetegségek 32 Összesen 2172 Gyermekvédelmi Tanácskozás: Hivatkozva a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15. (7) bekezdésére A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését, 13

14 b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata március 19-én ismét megrendezte Éves Gyermekvédelmi Tanácskozását, eleget téve ezáltal a jogszabályban előírtaknak. Az idei évben is a Művelődési Ház klubterme szolgáltatta a helyszínt, melyet a megjelentek meg is töltöttek. A tanácskozás célja az volt, hogy átfogóan értékelje a jelzőrendszer működését, áttekintse a települések gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tegyenek működésük javítására. A meghívottak között képviselte magát a Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának munkatársai, zirci és vidéki védőnők, iskola védőnők, a járás óvodáinak munkatársai, - a környékbeli közoktatási intézmények tanárai, több önkormányzat szociális ügyintézője, jegyzője, valamint a zirci Rendőrőrs főhadnagya, megbízott őrsparancsnoka. A tanácskozáson megjelenteket Nagyné Fáró Katalin, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője köszöntötte. Beszédében kitért arra, hogy a területen dolgozó szakemberek egyre több és súlyosabb élethelyzetekkel találkoznak, melyek korábban nem voltak jellemzőek járásunkban. Elmondta azt is, hogy igazán hatékony eredményt a gyermekek érdekében csak a közös összefogás hozhat. Ezt követően Valler Szilvia, az intézmény családgondozója megtartotta beszámolóját a Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt egy évének járási munkájáról. A családgondozó kiemelte, hogy a tanácskozáson megjelent szakemberek száma is azt mutatja, hogy van összefogás és tenni akarás a gyermekvédelem területén. Elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálta felkérését Kapitány Judit, a Zirci Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának vezetője és Zekéné Lendvai Réka, gyermekjogi képviselő is, hogy tartsanak tájékoztatást a jelzőrendszer minél hatékonyabb működéséről, illetve megosztották az e területen szerzett tapasztalataikat a jelenlévőkkel. Információt kaphattak a jelenlévők több jogszabályi változásról is, melyek a gyermekvédelmi munka hatékonyságát, a szakemberek jelzési kötelezettségének megkönnyítését szolgálják, segítik elő. A tanácskozáshoz kapcsolódóan szót kért Antal Krisztián osztályvezető pártfogó felügyelő és Ebele Zsuzsanna az Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztályának munkatársa, akik az áldozattá vált kiskorúak családjának megsegítéséről szóltak néhány mondatban. Ezt követően a tanácskozáson részt vevők egy kötetlenebb beszélgetés formájában az elhangzottakkal kapcsolatban kérdéseket tettek fel, véleményeket fogalmaztak meg. A tanácskozás zárásaként Nagyné Fáró Katalin reményét fejezte ki, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett tanácskozás hozzájárult a szakemberek ismereteinek bővítéséhez, látókörük szélesítéséhez. Egyben megköszönte a jelenlévők eddigi munkáját, és mindenkinek kitartást kívánt a továbbiakhoz. Nagyné Fáró Katalin Intézményvezető 14

15 Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 8420 Zirc, Rákóczi tér 10. tel.: , facebook.com/regulymuzeum 3.sz. melléklet Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2013.évben tartott foglalkozásai Az Intézmény az alábbi szakfeladatok tekintetében tart foglalkozásokat gyermekek számára: szakfeladat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás szakfeladat múzeum közművelődési, közönség kapcsolati tevékenység évben az alábbi foglalkozásokat tartottuk: Zirc város oktatási intézményeinek (Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) tartott foglalkozásokon részt vett diákok száma: résztvevők száma 114 fő Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett nyári tábor -, melyet az alkotóház műhelyeiben tartottak meg - résztvevőinek száma: résztvevők száma 16 fő Egyéb oktatási intézmények diákjainak megtartott népművészeti képzések: Pályázati pénzekből megvalósított foglalkozások: Bakonyi mesterek, bakonyi műhelyek c. pályázat Finnugor Rokon Nyelvű Népek Napja résztvevők száma 642 fő résztvevők száma 87 fő résztvevők száma 25 fő Múzeumok Éjszakája résztvevők száma 400 fő Nomád múzeum a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház kihelyezett foglalkozásai című TÁMOP pályázat: résztvevők száma 333 fő. fő Bakonyszentkirály 57 Zirc felső 72 Dudar 34 Zirc alsó 30 Zirc ovi 70 Zirc gimnázium 30 Nagyigmánd 40 Összesen az év során :1617 Zirc, ápr. 16. Ruttkay-Miklián Eszter Intézményvezető 15

16 16

17 4. sz. melléklet BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB Zirc, József A. u. 1. A Művelődési Házban 2013-ban működő (Alkotmány u. 14.) ifjúsági programok Zirc Városi Ifjúsági Fórum ("Zirc Város Közművelődésért" szakmai kitüntetés) dátum, időtartam Helyszín Rendezvény címe Rendezvény típusa, közreműködők Partner Résztvevők száma Január hétvégi napjai ZVIF 4 alk. közösségi foglalkozása Ifjúsági közösségfejlesztő program + rendezvények előkészítése 18-24h fő/alkalom (7-8 fő középisk. 3-7 fő fiatal) Február hétvégi napjai ZVIF 4 alk. közösségi foglalkozása Március hétvégi napjai ZVIF 4 alk. közösségi foglalkozása Április (a rendezvényt 3 előkészítő hétvége, és a márc. 22-től tartó helyszíni dekorációs munka előzi meg) Debrecen XXII. Nemzetközi Gyerekfesztivál A tavaszi szünet legnagyobb hazai és határon túli magyar gyerekeknek szóló rendezvényen 2000-től vesznek részt rendezőként a ZVIF fiatalok, akik 1998-as megalakulásuk óta tagjai az országos Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesületének is Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete és a szülők 20 középiskolás, egyetemista ZVIF-tag

18 Április hétvégi napjai Május hétvégi napjai ZVIF 4 alk. közösségi foglalkozása ZVIF 4 alk. közösségi foglalkozása Június hétvégi napjai ZVIF 4 alk. közösségi foglalkozása Június h Reguly Antal Általános Iskola F épület Az általános iskolai Reguly-napok játékos, kézműves gyermekprogramjai (már 3. éve) sportos, játékos, kézműves foglalkoztató programok Zirc Városi Ifjúsági Fórum Reguly Antal Általános Iskola 250 fő (a teljes alsó tagozat) Július hétvégi napjai ZVIF 4 alk. közösségi foglalkozása Augusztus hétvégi napjai Szeptember hétvégi napjai ZVIF 4 alk. közösségi foglalkozása ZVIF 4 alk. közösségi foglalkozása Október hétvégi napjai ZVIF 4 alk. közösségi foglalkozása November hétvégi napjai ZVIF 4 alk. közösségi foglalkozása December hétvégi napjai ZVIF 4 alk. közösségi foglalkozása December h és h ZVIF karácsony és szilveszter Ifjúsági közösségfejlesztő, évértékelő programok 40 fő 18

19 GYERMEK - IFJÚSÁGI - CSALÁDI PROGRAMOK A Városi Könyvtár közművelődési klubtermében (József A. u. 1.) dátum, időtartam Helyszín Rendezvény címe Rendezvény típusa, közreműködők Február h (MűvHáz és Könyvtár közös rendezés) Bálint napi játszóház és a Hóolvasó pályázat díjátadója játszóház és eredményhirdetés Partner közösségi szolgálatos középiskolás diákok Résztvevők száma 100 fő gyermek Június :30h Biztonságos internethasználat című előadás és játszóház előadás és játszóház 100 fő (ált. iskola 3-4. osztály) Június Augusztus 31. Július h. Könyvtár és udvara Virágolvasó pályázat Játsszunk együtt most nyári olvasópályázat gyermek résztvevő játszóház és nyári diákmunkások 10 fő/alkalom foglalkoztató programok Augusztus h. (MűvHáz szervezés) Bábos péntekek bábelőadások és foglalkoztató programok nyári diákmunkások 20 fő/ alkalom Augusztus h Könyvtár és udvara Játsszunk most együtt! játszóház és foglalkoztató programok nyári diákmunkások 10 fő/alkalom 19

20 Augusztus :30h dőutazás az ókori Egyiptomba! Kővári Melinda egyiptológus képes, zenés interaktív előadása és játszóház Szeptember h Őszi szöszmötölés és Virágolvasó pályázat eredményhirdetése játszóház és eredmény hirdetés közösségi szolgálatos középiskolás diákok 100 fő gyermek Október h Országos Könyvtári Napok Kerekítő mondókás móka Törekyné Nagy Zsuzsa 30 fő (0-4 éves gyerekek és szülők) Október :30h Országos Könyvtári Napok - Barátságok a Facebook-on, Biztonságosan az interneten Ambrus Lívia előadás 75 fő diák +kísérők Október h Országos Könyvtári napok - Mesekuckó Népmesék Mesemondók: Lingl Zoltán, Koósné Stohl Ilona, Kasper Ágota, Hajba Zsolt, ifj. Szelthoffer Ferenc, dr. Benczik Adrienn 90 fő 1.oszt. diák +7 kísérő és 70 fő 2.oszt. diák +9 kísérő November h Adventi készülődés Szurgyi Zsuzsa 40 fő (gyermek és felnőtt) 20

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére Az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. május 28-i rendes ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól a 29/2013. (XII.19.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben