E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének"

Átírás

1 E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ, Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB., Igazgatási Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Emberi Erőforrás Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának (továbbiakban: megyei gyámhivatal). A megyei gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. Az önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A hivatkozott külön jogszabályban meghatározott tartalom a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete, amely az átfogó értékelés szempontrendszerét az alábbiak szerint határozza meg: 10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Tartalmi követelmények a települési önkormányzat és a megyei kirendeltség számára, a Gyvt ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). II. A megyei kirendeltség által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei 1. A megyei kirendeltség által fenntartott, szakellátást (esetleg alapellátást) nyújtó intézményhálózat bemutatása, különös tekintettel a Gyvt.-ben előírtak teljesítésére. 2. Ellátásban részesülők száma, korcsoportok szerinti megoszlása, tendenciák. 3. Változások az ellátás feltételeiben (személyi, tárgyi, elhelyezési feltételek). 4. A felügyeleti szervek által végzett gyermekvédelmi szakmai ellenőrzések tapasztalatainak bemutatása. 5. Jövőre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések (milyen típusú intézmények kialakítására, átalakítására, fejlesztésére lenne szükség a gyermekek szükségletei alapján, milyen területeken tervezik bevonni a civil szervezeteket a szakellátás feladatainak ellátásába). 2

3 A fenti jogszabályhelyben előírt feltételrendszer a Zirci Járás Önkormányzati Társulása által fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata (2. sz. melléklet) és az önkormányzat, valamint a jegyző egyes feladat- és hatásköreiből (1. sz. melléklet) tevődött össze, melyek beszámolói az előterjesztés mellékeltét képezik. Az előterjesztés mellékletét képezi továbbá Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház (3. sz. melléklet), valamint Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. (4. sz. melléklet) évben gyermekeknek tartott foglalkozásait. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, április 16. Sümegi Attila jegyző Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékleteiben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Sümegi Attila jegyző Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: május 10. 3

4 BESZÁMOLÓ 1. sz. melléklet I. Zirc város demográfiai mutatói: Állandó lakosságszám éves éves éves összesen évesek aránya %-ban 17,9 17,01 16,37 16,22 A gyermek- és fiatalkorúak a város lakosságszámához képest folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Általános Iskolában december 31. napján 652 gyermek tanult a tagintézményekkel együtt, ebből a Zirci bázisintézményben 545 gyermek rendelkezik tanulói jogviszonnyal. Az iskolában az december 31. napjáig 1 fő félállású pedagógus látta el a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos teendőket, ez a státusz az oktatási intézmények átalakulása után január 1. napjától megszűnt évben az Általános Iskolában az osztályfőnökök munkakörébe került és az iskola igazgatója fogja össze ezen feladatokat, amiben a volt ifjúságvédelmi felelős a teljes óraszámú tanítás mellett, adható kedvezmény és juttatás nélkül segíti. A változás rendkívül kedvezőtlen a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. Az iskola és a járás többi intézménye is több fórumon jelezte, hogy a változtatás a feladatellátás szempontjából visszalépést jelent, különösen akkor, ha ezt a feladatot - mint ahogyan a zirci iskolában is - erre a területre szóló diplomával rendelkező szakember látta el. Zirc Városi Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátására augusztus 18. napjától a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde keretei között bölcsődét működtet. Az intézményben évben 3 bölcsődei csoport működött (működik jelenleg is), ahol összesen 25 gyermeket gondoztak. Az engedélyezett bölcsődei férőhelyek száma: 40 ( ) fő. Az intézményben (mely július 1. napjától a Zirc és Lókút Óvodatársulás fenntartásában működik) 11 óvodai csoport (10 csoport a zirci bázisintézményben, 1 csoport a lókúti tagintézményben) is működik, melyben összesen 246 gyermeket (231 gyermeket a zirci bázisintézményben és 15 gyermeket a lókúti tagintézményben) gondoznak. Az engedélyezett maximális gyermeklétszám: 250 fő a zirci bázisintézményben, és 20 fő a lókúti tagintézményben. Óvodáztatási köre kiterjed: Zirc város és Lókút község közigazgatási területére, valamint a Zirc és Lókút Óvodatársulással köznevelési szerződést kötő település közigazgatási területére. 4

5 II évben az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása, hatósági intézkedések: 1./ A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseinek megfelelően - a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a központi költségvetés biztosítja. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jegyző 104 családban 171 gyermek részére állapított meg. Számukra a jogszabályi rendelkezések alapján 992 e Ft került kifizetésre, ez novemberétől Erzsébet-utalvány formájában történik. Az év során a jövedelmi helyzet (egy főre jutó havi jövedelem összege meghaladta a jogszabályban előírtakat) miatt 8 alkalommal történt elutasítás. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alakulása: Támogatott családok száma Gyermekek száma Kifizetett összeg (e Ft-ban) / Óvodáztatási támogatást állapít meg a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. A támogatás természetben is nyújtható. A tavalyi évben óvodáztatási támogatás iránti kérelmet nem nyújtottak be. 3./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban olyan gyermeket gondozó családokat lehet részesíteni, melyek időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek. A gyermekek védelméről szóló 31/2010.(XII.21.) és - a május 1. napjától hatályos - 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege gyermekenként 5.000,- Ft-nál nem lehet kevesebb. Egy naptári éven belül gyermekenként főszabály szerint legfeljebb évi ,- Ft adható. A támogatás természetben is nyújtható. Az elmúlt év során az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatást összesen 272 esetben 64 család 122 gyermeke részére folyósított eft összegben. A támogatás megállapítását legtöbbször iskoláztatáshoz (ruházat, tanszer), élelmiszer, tüzelő vásárlására kifizetéséhez kérnek segítséget. Az év során a jövedelmi helyzet (meghaladta a helyi rendeletben meghatározott egy főre jutó havi jövedelmet) miatt 3 alkalommal történt elutasítás. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatások alakulása folyamatosan csökkenő tendenciát 5

6 mutat: Esetek száma Támogatott családok száma Gyermekek száma Kifizetett összeg (e Ft-ban) / Gyermekétkeztetés: A Gyvt. rendelkezésének megfelelően a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére, a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell biztosítani. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben is részesülő óvodás, valamint bölcsődei ellátásban részesülő, valamint az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj további 50 %-át kedvezményként kell biztosítani évben 50 %-os kedvezményben 124 gyermek, 100 %-os kedvezményben pedig 110 gyermek részesült összesen. A gyermekétkeztetést igénybevevők alakulása: Kedvezmény mértéke Kedvezményben részesülő gyermekek száma %-os %-os A gyermekétkeztetésben részesülők száma folyamatos növekedést mutat, ennek okaként tudható be, hogy több gyermek étkezik az oktatási intézményekben ezen a kedvezményes lehetőséget igénybe véve. Jegyzői hatáskörben tett gyermekvédelmi intézkedések: Az elmúlt év során a jegyzői hatáskörben végzett gyámhatósági tevékenység során 114 határozat keletkezett. Az Emberi Erőforrás Bizottság 130 határozatot hozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elbírálása során. Az iktatott ügyiratok száma (ez tartalmazza az Emberi Erőforrás Bizottság hatáskörébe tartozó rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyiratait is, és az ebbe az ügytípusba tartozó ügyiratokat is) : 380 db. Egyéb gyámhatósági intézkedések: Leltározások, környezettanulmányok száma: 23 alkalommal történt. 6

7 III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 1./ Gyermekjóléti szolgáltatás Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás helyi feladatait - a Zirci Járás Önkormányzati Társulás által fenntartott - Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. A tapasztalataikat külön beszámoló tartalmazza. 2./ Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde A bölcsőde gyermekjóléti intézményként biztosítja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését. Azonban ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást a Zirc és Lókút Óvodatársulás által fenntartott Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde útján biztosítja. A bölcsőde engedélyezett férőhelye: 40 fő. Lehetséges gondozási napok (nyitvatartási napok x férőhely) száma: 9120 Teljesített gondozási napok száma: 5672 Beíratott gyermekek napi száma: (halmozott szám) 7110 Bölcsődét igénybe vevő gyermekek száma: 55 fő Nyitvatartási napok száma: 228 Engedélyezett álláshelyek száma: 9 fő (6 fő gondozónő, 3 dajka) Betöltött álláshelyek: 9 fő Szakképzettség: csak szakképzett gondozónő dolgozik az intézményben Étkezési kedvezmény: 100 %-ban 1 fő (ingyenes 509 adagszám), 50 %-ban (3 gyerekes 664 adagszám), melyre 4 fő és 50 %-os (egészségügyi adagszám: 88 adag) 1 fő jogosult kedvezményben. Minden gyámügyi, orvosi, védőnői javaslattal rendelkezőt felvettünk. Munkahellyel rendelkező szülők beíratott gyermekeinek mindig biztosítjuk az intézményi ellátást. A szülői vélemények pozitívak, a bölcsőde-óvoda közti átmenet problémamentesnek mondható, hiszen nincs teljesen új környezet, felnőtt. IV. Általános iskola A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában a napközi és a tanulószobai foglalkozás az étkeztetésen és a tanuláson kívül a jeles napokra, versenyekre való felkészülésben is segítséget nyújt. A tanulócsoportokban mindig a házi feladat elkészítése, segítségadás az elsődleges, azon kívül felügyeletet biztosít a gyermekek számára. Délutáni programokkal színesítik a gyerekek szabadidejét. Közösségformáló erőt növel. Az alsóban a napközi a felügyelet igénye mellett a gyerekek tanulási módszereit segíti, míg a tanulószoba leginkább a felzárkóztatást szeptember 1. napjától jogszabályváltozás folytán bevezetésre került az egész napos benntartózkodás lehetősége, ez azoknak, akik igényelték már 7

8 korábban is rendelkezésére állt. Az iskola az első és az utolsó tanítási nap közötti időszakban a tanítás nélküli munkanapokon, igény esetén biztosítja a napközbeni felügyeletet a tanulók számára. V. Felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések tapasztalatai: A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala szúrópróbaszerű, dokumentumon alapuló, gyámügyi hatósági célellenőrzést tartott május 7.-június 7. között - a január április 30. időszakra vonatkozóan. Javasolta, a jogosultságokat megállapító döntésekben fokozott figyelmet kell fordítani az ügyfél tájékoztatására, a jogszabályhelyekre. Javasolta továbbá, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó adatok kerüljenek megküldésre a közoktatási és felsőoktatási intézményeknek a gyermekek és fiatal felnőttek a természetbeni ellátások és kedvezmények igénybevétele céljából. Az ellenőrzés során felhívták a figyelmet az átfogó jogszabályváltozásokra is, mely évben több ütemben történt. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala április 30-án hatósági ellenőrzést tartott. Megállapította, hogy a Bölcsőde színvonalas, nagyon szépen berendezett, az ellátási terület által könnyen megközelíthető. Az épülete akadálymentes. A gyermekek életkorának, egészségi állapotának megfelelően biztosított: a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetősége, megfelelő a textília és a bútorzat, játéktevékenység feltételei, a szabadban való tartózkodás feltételei, egészséges étkeztetés követelményeinek megfelelő étkeztetést az energia és tápanyag bevitel, illetve az élelmiszer-felhasználási ajánlásokat tartalmazó jogszabályban meghatározottak szerint. Az intézmény az országos TAJ-alapú nyilvántartási rendszerbe jelentési kötelezettségének eleget tud tenni. A bölcsőde udvarán elhelyezett mobil alapú játékok megfelelnek a korcsoporti követelményeknek. A kisgyermeknevelők képesítési előírásai megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. VI. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Mint az élet minden területén, egy iskola életében is jelentkeznek problémák, amelyeket valamilyen módon kezelni kell. Lehetőségeink elég korlátozottak azokban az esetekben, ahol a tanuló együttműködési hajlandósága elég sok kívánnivalót hagy maga után. Sajnos minden tanévben vannak olyan diákjaink, akikre nagyon nehéz bármilyen hatást gyakorolni. Iskolánk kötelező felvételt biztosító körzetében két lakásotthon található, amelyek lakóinak egy része sem a lakásotthonban, sem az iskolában szinte semmiféle közösségi normát nem tart be, ami szükséges lenne ahhoz, hogy a családi környezetükből való kiemelés elérje célját. A lakásotthonok és az iskola folyamatosan kapcsolatban van egymással, de sajnos sok esetben hiábavaló az összefogás a tanulók egy része törvényen kívülinek érzi magát, ami ellen sajnos a rendelkezésre álló eszközeinkkel nem tudunk eredményesen fellépni. Egyre gyakrabban panaszkodnak a többi gyermekek szülei, hogy ezek a tanulók olyan magatartást tanúsítanak, ami a többi tanuló körében félelmet, megbotránkoztatást kelt. Az iskola Házirendjét rendszeresen megszegik, gyakori az engedély nélküli távozás, pedagógusokkal, iskolai dolgozókkal szembeni tiszteletlen magatartás. Több esetben fordult elő agresszív magatartás, amiből rendőrségi, bírósági ügy is lett. Az iskola tanulóit elkövetőként érintő, ilyen szintre jutott ügyek kivétel nélkül a lakásotthonos tanulókhoz köthetőek. Mind a szülőknek, pedagógusoknak, mind a tanulóknak egyre inkább elegük van abból, hogy folyamatosan olyan gyerekek kerülnek az iskolába, akiknek előélete a személyiségi jogaikra való hivatkozással előttünk nem ismert, és néhány hét után - miután itt is elkövetett valamilyen cselekményt - derül ki, hogy többszörös bűnelkövetőkről, a társadalomba beilleszkedni képtelen személyekről van szó. 8

9 Az iskola minden esetben megpróbálja ezeket a tanulókat beintegrálni, de a nem ismert előélet, illetve a nagymértékű túlkorosság miatt ez nagyon gyakran sikertelenné válik. Az iskola pedagógusai több alkalommal próbáltak hatni a gyerekekre, az iskolarendőr segítségét is kértük, aki a már meglévő problémákkal kapcsolatban, illetve prevenciós jelleggel tartott előadást. Az idei tanévben szinte naponta történnek olyan események, amelyek az iskola mindennapi életét megnehezítik. Minden eseményben érintettek a lakásotthonos tanulók. Nagyon nem jó ez az állapot, hogy egy több mint 650 fős iskolában egy elenyészően kis számú csoport viselkedésével többet kell foglalkozni, mint az összes tanulóéval együttvéve. A fentiekben leírt probléma évről évre előkerül. Nem most foglalkozunk vele először, az igazolatlan órák szankcionálhatósága kapcsán már az akkori Nemzeti Erőforrás Minisztériummal is folytattunk levelezést, javaslatainkat megosztottuk a minisztérium képviselőjével is, de változást sajnos nem tapasztaltunk. A felterjesztett javaslat a probléma hosszabbtávú megoldására készült. Amíg ez nem lehetséges addig is megoldást jelentene, hogy ezeket a problémás tanulókat az állami gondoskodás keretein belül szigorúbb, zártabb intézménybe helyezzék át, illetve ennyi problémás tanulót ne olyan lakásotthonokba tegyenek, ahonnan egy iskolába járnak. Továbbra is hiányként szerepel a gyermekpszichiáter a térségben és nagyon kevés a pszichológusi óraszám is, melyek növelése együttes érdeke a szakembereknek. Zirc város jelenét és jövőjét ezen belül közösségi (intézményi, tárgyi, szellemi) értékeink, életünk egészét is meghatározó, tudományos igényű helyzetelemzések, koncepciók, programok és a helyi rendeletek, valamint a vonatkozó jogszabályi irányelvek által önmaga számára felépített fejlesztési irányt követ. Mindezen célok elérését segítik az Önkormányzat eredményes külső pályázataival megvalósított, a gyermek ifjúsági korosztályokat közvetlenül vagy közvetve szolgáló beruházások, humán erőforrásokat - szolgáltatásokat fejlesztő, rendezvényi, sport, egészségügyi, stb. projektek. A évi Ifjúsági Cselekvési Tervet 247/2009.(XI.30.) Kt. számú határozatával fogadta el a képviselő-testület, melynek fő célterületei: - Zirci Ifjúsági Kerekasztal létrehozása és folyamatos működésének biztosítása, segítése - a városban működő ifjúsági szervezetek, iskolai diákönkormányzatok közreműködésével - A gyermek - ifjúsági korosztályokkal foglalkozó Szakmai munkacsoport folyamatos működtetése - A gyermek ifjúsági, a civil és intézményi programoknak helyet ad a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, mint önkormányzati intézmény. - Prevenciós akcióterv kidolgozása - A fiatalok média- és Internet használati szokásainak felmérése - A nevelési, oktatási, szociális intézmények, civil szervezetek feladatkörén belül, és azon túl végzett, az általuk és/vagy városi pályázatokkal megvalósítható egészségmegőrző, prevenciós, felvilágosító stb. tevékenységek tervszerű rendszerbe foglalása, működésük segítése, személyi, tárgyi feltételek biztosítása - A gyermek ifjúsági korosztályokkal foglalkozó, számukra szabadidős programokat (is) kínáló nevelési, oktatási, közművelődési, sport, szociális, egészségügyi intézmények, szervezetek működési feltételeinek biztosítása a város éves költségvetéseiben - A nemzetközi csereprogramok, ösztöndíjak, EVS program nyújtotta lehetőségek jobb kihasználása a fiatalok, a szakemberek és közösségek nemzetközi együttműködéseihez A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat és Zirc Város Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj rendszerek fenntartása és működtetése 9

10 Az önkormányzati civil alap és a sportalap pályázati rendszerek működtetésének biztosítása a város éves költségvetéseiben VII. A városi bűnmegelőzési tevékenység: Zirc Város Önkormányzatának Közbiztonsági Bűnmegelőzési Koncepciója évben felülvizsgálatra került, melyet a képviselő-testület a 38/2005. (III.21.) Kt. számú határozatával elfogadott. A megfogalmazott prioritások közül kiemelendő a gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése a pedagógusok, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök közreműködésével, a szülők tájékoztatásával, közbiztonsági napok szervezésével. A droghasználat és kábítószer-bűnözés kezelése, megelőzése érdekében fokozott, széleskörű intézményi és társadalmi összefogás szükséges. A családon belüli erőszak megelőzésére is nagy hangsúlyt fektet a koncepció, valamint a megtörtént esetek megfelelő kezelésére. A Gyvt a települési önkormányzat feladataként nevesíti a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítését és működtetését, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezését. Ahhoz, hogy az önkormányzat ezen feladatának maradéktalanul eleget tudjon tenni, mindenképpen szükséges a gyermekjóléti, oktatási, egészségügyi és hatósági területen tevékenykedő szakemberek együttműködése, a civil szerveződések bevonása, hiszen ezáltal lehet a meglévő ellátások színvonalának magasabb szintre történő emelése, illetve azok bővítése, új szolgáltatások bevezetése. Az évente megrendezésre kerülő Gyermekvédelmi Tanácskozás is a fenti célokat szolgálja. A gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők száma a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolójában található. VIII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében ellátott feladatok, szolgáltatások A településen, az önkormányzat, civil szervezet, illetve a fenntartásukban lévő intézmények által a gyermekek számára indított, folytatott vagy ismert bűnmegelőzési, illetve bűnmegelőzési elemeket tartalmazó programok az alábbiak: Bűn, illetve drogmegelőzési programok (előadás, tábor, foglalkozás, stb.) megnevezése: Lebonyolítást végző intézmény, személy megnevezése, elérhetősége: Eseti vagy több alkalommal (hányszor, időtartama): BULI - drogsátor Buli91 Közhasznú Alapítvány 1 Nyári tábor Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 2 Zirc, április 16. Sümegi Attila jegyző 10

11 2.sz. melléklet Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat 8420 Zirc, Ady E. u. 3. Telefon, fax: 88/ com Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Zirc Az önkormányzatok számára elkészítendő átfogó értékelésről a 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendelet 10. sz. melléklete és a Gyvt. 96. (6) bekezdése rendelkezik Gondozási forma A település gyermekszáma (0-18 éves): 1155 fő Gondozott családok Ebből megszűnt Családok száma Gyermekek száma Családok száma Gyermekek száma Alapellátás Védelembe vétel Családba fogadás Szakellátásban lévő gyermek családjának gondozása Utógondozás Összesen 33 család, 55 gyerek ban érkezett jelzések: 18 jelzés érkezett a jelzőrendszer tagjaitól; 1 esetben a veszprémi kórház szociális munkásától, 2 alkalommal a védőnői szolgálattól, 1 alkalommal személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálattól, 2 alkalommal a rendőrségtől kiskorú veszélyeztetettsége miatt, 12 jelzés érkezett közoktatási intézménytől, 10 óra feletti igazolatlan mulasztás miatt. Tanácsadás keretében ellátott családok: 12 család ügyében, mely 19 gyermeket érintett. A gyermekek veszélyeztetettségének oka: szülői minta hiánya, szocializációs hiányosság, szülői elhanyagolás, felelőtlen szülői magatartás, jövőkép hiánya, szülők érdektelensége, pszichés problémák, anyagi- lakhatási okok. Várandós anya válsághelyzetben történő gondozása: Zircen egy válsághelyzetű várandós anya gondozása történt, mely esetben a csecsemő hazaadása az anya életvitele, lakhatási körülményei miatt nem volt lehetséges. Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések: Örökbefogadással kapcsolatos intézkedésekre nem került sor. Családjából kiemelt gyerekek szüleinek gondozása: A gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik a családjából kikerült gyermekek vér szerinti szüleinek gondozása. Ez a szakmai tevékenység 3 család 7 gyermeke esetében folyik. Ennek a munkának a tapasztalatairól, Szolgálatunk javaslatáról a Veszprémi Gyermekvédelmi Központ, az illetékes gyámhivatal és a gyám felé jelentést kell készíteni félévente, illetve évente. Védelembe vétel: 2013-ban 4 gyermek védelembe vételének elrendelésére került sor, melyet a szülők életvitele, veszélyeztető magatartása indokolt, illetve itt említhető meg a védelembe vétel mérlegelés nélküli elrendelése abban az esetben, amikor a kiskorúnak 50 órát meghaladó igazolatlan mulasztása van, és 16. életévét még nem töltötte be. 11

12 Átmeneti nevelésbe vétel: Zircen 2013-ban átmeneti nevelésbe vétel indítására 3 család esetében került sor, mely 7 kiskorút érintett. Ideiglenes hatályú kiemelés: Városunkban 2013-ban családból történő azonnali kiemelésre 1 család 1 gyermeke miatt került sor. Hozzátartozók közötti erőszak ügyében jelzés küldése az illetékes gyámhivatal felé: A jogszabályi előírásnak eleget téve 2 alkalommal történt jelzési küldése. 1 család esetében két kiskorút érintve védelembe vétel elrendelésével zárult az ügy kivizsgálása, 1 család esetében alapellátásban történő gondozással zárult az eljárás. Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés nagyon jó és rendkívül hatékony. Folyamatos a kapcsolattartásunk; személyesen, telefonon, levélben. Veszélyeztető probléma felmerülése esetén nyitottak és készségesek a probléma megvitatásában, a megoldás lehetőségeinek feltárásában, kidolgozásában és kivitelezésében. Pszichológus: Pszichológusunk egész évben nagy leterheltséggel dolgozott, 34 családdal foglalkozott, ez 55 gyermek pszichológiai megtámogatását jelenti, járásunk szinte minden településéről érkeznek hozzá szülők, nagyszülők és gyermekek. Zircről összességében 12 család 19 gyermekével foglalkozott. Nyári tábor és szabadidős tevékenységek: ban az Erzsébet Tábor keretén belül 2 csoportban gyermek 1 hetes táboroztatása vált lehetővé Vajtán. A tábor hétfő reggeltől szombat délelőttig tartott. A meleg vizű fürdőzési lehetőség mellett a gyerekek különböző programokon is részt vettek; várjátékok, ki mit tud vetélkedő, filmvetítés, karaoki eset, sportvetélkedők. Zircről 6 gyermek vett részt a táborban. Alapítványi támogatás: Két alapítvány is segítette a térségben élő családokat; egy budapesti és egy zirci; élelmiszerek és gyógyszerek kiváltásában. Adományozás: Szolgálatunk több alkalommal is nyújtott családok számára ruhaneműt gyermekek és felnőttek részére. Illetve évek óta vannak olyan helyi, zirci vállalkozók, akik rendszeres ajánlanak fel rászoruló családok számára zöldséget, tartós élelmiszert. Nagy sikerrel zárult a Bagolyvár Fogadó és a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának első alkalommal meghirdetett karácsonyi cipős doboz ajándékgyűjtési akciója. November végétől december 20-ig gyűltek a gyermekek számára szánt cipős dobozba csomagolt meglepetések. Végül több, mint 80 játékokból, édességből, könyvekből összeállított csomag került leadásra zirci, illetve a térség jó szándékú, adakozó lelkű lakosai részéről. A csomagok kiosztására december 22-én vasárnap délelőtt a Bagolyvár Fogadó emeleti termében került sor. Zircről és a járás településeiről; Bakonybélből, Lókútról, Csetényből, Bakonyszentkirályról, Nagyesztergárról, Dudarról meghívott szülők gyermekei egyenként, név szerint vehették át csomagjaikat, és 67 kisgyermek részesült ajándékdobozból, ebből 30 fiú és 37 kislány. Életkor szerint a fél éves csecsemőtől 16 éves korú kamaszig bezárólag. Akik a hétvégi buszközlekedés miatt nem tudtak beutazni Zircre, azok számára a Szociális Szolgáltató Központ autója vitte ki a dobozokat. Szakmai ellenőrzések tapasztalatai: évben szakmai ellenőrzésre nem került sor Szolgálatunknál. Az utóbbi februárban - lezajlott ellenőrzés sor tett megállapítások az Intézmény fenntartója felé megküldésre került. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása: Nagy leterheltséggel működnek a gyermekek pszichés, mentális megsegítését végző intézmények. Hosszú a várakozási idő egy-egy vizsgálatra, illetve ami járásunkban gondot okoz, hogy Veszprémben vagy a fővárosban érhető el gyermekpszichiátria, illetve több gyermek szakrendelés, mely a távolabbi településen élők számára komoly anyagi terhet jelent. A gyermekjóléti szolgálatok számára tovább nehézséget okoz, hogy az iskolában és óvodában megszűntek a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, akik felkarolták és 12

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben