Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 4264 Nyírábrány, Hajnal u. 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 4264 Nyírábrány, Hajnal u. 2."

Átírás

1 Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 4264 Nyírábrány, Hajnal u. 2. BESZÁMOLÓ A ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOKRÓL április 21. 1

2 2014. január december 31. közötti időszak gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak az értékelése Nyírábrányban a Gyermekjóléti Szolgálat a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ keretein belül működik. Az évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról rögzítette a gyermekjóléti alapellátások célját, feladatát és működési kereteit. Ez alapján a gyermekjóléti alapellátás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megszüntetése, a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzése. E törvénnyel összhangban a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 6. (1) bekezdésében rendelkezett arról, hogy a gyermekjóléti szolgáltatásnak a településen élő valamennyi gyermekre ki kell terjednie. A Gyermekjóléti Szolgálatnál a szakmai feladatot 1 fő főállású szociális felsőfokú végzettségű családgondozó látja el, akinek munkáját segíti 1 fő felsőfokú szakirányú végzettségű családgondozó (2012. november 1-től főállású). A gyermekjóléti szolgálat alapellátás keretében a 15/1998. NM rendelet 9. -nak megfelelően: segítséget nyújt a gyermek vagy szülője kérelmének előterjesztéséhez, szükség esetén kezdeményezi a támogatás megállapítását, a gyermeket, illetve a szülőt felkészíti a támogatás célszerű felhasználására. A kérelmek előterjesztése nagyrészt segélyek, rendkívüli gyermekvédelmi támogatások, hivatalos iratok (TAJ-t tartalmazó hatósági igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, adókártya stb.) méltányosságból való megkérésére irányultak. A munkanélküliség, a bizonytalanság, a pénztelenség új életformát alakított ki az emberekben, természetessé válik a segély, illetve különféle "alanyi jogon" járó támogatások kihasználása. A kliensek elsősorban anyagi gondok, egészségügyi problémák, valamint információkérés miatt fordulnak a szolgálathoz. A legtöbb esetben több probléma együttes meglétével szembesültünk, mivel ezek összefüggésben vannak egymással: lelki-mentális, életviteli és foglalkoztatással kapcsolatos nehézségeket is jeleztek a kliensek. A hosszú évek óta tartó munkanélküliség problémája egyre inkább a középpontba került és az ezáltal okozott pusztítás, szociális és mentális síkon egyaránt - talán - visszafordíthatatlan, irreverzibilis folyamatokat idézett elő. A Gyermekjóléti Szolgálatnál előforduló esetek többségében is a növekvő gazdasági nehézségek, a mélyülő szegénység okozta problémasorozatok dominálnak. Sok estben az 2

3 emberek elveszítették értékrendjüket és többségük súlyos önsors-pusztító életmódba menekült. Ennek következményeit minden esetben a gyermekek viselik. Az emocionális és mentális zavarok csökkentik az érdeklődést, a változtatni akarás lehetőségét, és a perifériás családokban felnövő egyén már aktív kora előtt igényt formál saját maga és utódai eltartására. Elsősorban a gyermekek és a fiatalkorúak vannak veszélyeztetve. Felismerése döntő tényező, hiszen a fiatalkori bűnelkövetők igen széles rétege közülük kerül ki, és hajlamosító tényezőként lép fel a bűnözés kialakításában. Megfelelő anyagi és szakmai felkészültséggel azokat a jelenségeket kell megelőzni, amelyek a deviancia rizikófaktorai (munkanélküliség, iskolázatlanság). Ezt támasztja alá a statisztika is, amely szerint január 2-től december 31-ig 1396 esetben kellett közreműködnünk a gyermekeket (527 ellátott gyermek esetében) érintő negatív életkörülmények feltárásában, kezelésében: információnyújtás (327 eset), tanácsadás (29 eset), segítő beszélgetés (143 eset), hivatalos ügyekben való közreműködés (463 eset), családlátogatás, családgondozás és környezettanulmány készítés (324 eset), közvetítés más szolgáltatásba (37 eset), tárgyalásokon, értekezleteken való részvétel (12 eset), szakmaközi megbeszélés (4 eset), konfliktuskezelés (16 eset) esetkonferencia (1 eset), adományozás (14 eset), lehetőség szerin ruha és élelmiszer segítség, adomány a rászorulóknak. A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint: anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő): 141 eset, gyermeknevelési: 27 eset, magatartászavar, teljesítményzavar: 52 eset, családi konfliktus (szülők egymás közti, szülők- gyermek közti): 14 eset, szülők vagy a család életvitele: 49 eset, szülői elhanyagolás: 19 eset, fogyatékosság, retardáció: 3 eset, szenvedélybetegségek: 11 eset. Az érintett családok többségében a szülők alacsony iskolai végzettségűek, gyakran még a 8 általános iskolai osztály sincs meg. A leszakadás, a társadalom perifériájára kerülés okainak forrása itt - az iskolázatlanságnál - kezdődik. Az iskolai végzettség az egyének életében egyre inkább meghatározza az elérhető társadalmi helyzetet, az életszínvonal minőségét, illetve elmélyíti az egyes rétegek közötti különbséget. A 8 osztályos iskolai végzettség már értékét vesztette, így az előbb említett rétegek társadalmi lecsúszása indult el. Egyre nagyobb a szakképzetlenek vagy a nem piacképes szakmával rendelkezők köre, de dermesztő valóság a korábban legyőzöttnek hitt analfabétizmus újbóli növekvő tendenciája is. Az információs társadalom küszöbén állunk, ahol a munkaerőpiacon kialakuló globális verseny igényei alakítják ki a képzési célokat, és amelynek egyre kevesebb nyírábrányi lakos képes megfelelni. Azok, akik nem rendelkeznek a kialakuló piacgazdaságnak megfelelő "piacképes" szakmával, a tehetetlenség érzésével szükségszerűen alakítják ki negatív életformájukat és átörökítik gyermekeikre is. A gyermekjóléti alapellátás keretében a családgondozások alkalmával a cél a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése és a veszélyeztetettség prevenciója, megelőzése. Ha alapellátás keretében nem sikerül eredményt elérnünk, vagy a szülő, vagy a gyermek együttműködésének hiányában a gyermekjóléti szolgálat az alábbi gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéseket javasolhatja: védelembe vétel 3

4 családba fogadás ideiglenes hatályú elhelyezés átmeneti nevelésbe vétel tartós nevelésbe vétel. Ideiglenes hatályú elhelyezés és átmeneti nevelésbe vétel esetén a gyermekjóléti szolgálat segíti a családot a szülő-gyermek kapcsolatának helyreállításában, életkörülményeik javításában annak érdekében, hogy a gyermek visszahelyezhető legyen a családjába. Nyírábrányban december 31-ig a Gyermekjóléti Szolgálat által nyilvántartott gyermekek száma: 227 fő (gondozott + tanácsadás, egyszeri ügyintézés keretében történő ellátott). Alapellátásban gondozottak: 62 Védelembe vett: 13 Családba fogadott: 5 Ideiglenes elhelyezett: 2 Átmeneti nevelt gyermek: 18 Utógondozás, szakellátásból kikerült gyermek: 1 Tartós nevelt gyermek: 0 Az évi XXXI. tv. a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében rögzíti a jelzőrendszer tagjait és feladatait. Az észlelő és jelzőrendszer működtetése preventív jellegű, biztosítása által mindazok a szakemberek, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel, a szolgáltatásra szoruló gyermeket és családot érintő feladatokat határozza meg és ossza el egymás között. Ennek segítségével, még ha a kialakulás kezdetén sikerül észlelni a problémát, akkor talán a szervező, koordináló tevékenységgel megelőzhető a veszélyeztetettség és a hatósági gyermekvédelmi intézkedés. A jelzőrendszer tagjai: jegyző; szociális szolgáltatók; gyermekjóléti alap- és szakellátás intézményei; oktatási- nevelési intézmények; pártfogói felügyelői szolgálat; jogi segítségnyújtói szolgálat; családsegítő szolgálat; járási gyámhivatal, egészségügyi szolgáltatók, határrendészeti kirendeltség. A gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik a válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése, hozzájuttatása a különféle támogatásokhoz. Az újszülöttek esetében segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében: pl.: családi pótlék és egyéb alanyi jogon járó juttatások megigénylése, adatlapok kitöltése. A gyermekjóléti szolgálatnak figyelemmel kell kísérnie a gyermekkorcsoport változásokat, a tankötelesek illetve a tanköteles korból kikerült gyermekek számát. A tankötelezettség hatékony teljesítéséhez a szülők hozzáállásának megváltoztatására van szükség, hisz minden évben visszatérő probléma a szülői kötelességek elmulasztása a tankötelezettséggel szemben. Az iskolázatlan szülők nem látják be az iskolai élet fontosságát, így a gyermek idő előtt kikerül az iskolarendszerből. Az ingerszegény környezet hatására nem csak az iskolai éretlenség, hanem a szociális és érzelmi retardáció is kialakul. Az oktatási intézmény és a család közötti ellentét hatására a gyermekek ideje megoszlik az otthon és az iskola között. A 4

5 család életmódja következtében a túlkoros deviáns viselkedésű tanulók a család értékrendjét fogják követni Ezek a gyermekek életvitelükből, vérmérsékletükből adódóan korán lemorzsolódnak az iskolai rendszerből (a nyolc osztály elvégzése előtt betöltik a tankötelezettségi kort) és a kulturális tőkét átörökítő család hiánya miatt az esélykülönbségek egyre inkább fokozódni fognak. Ez a későbbiekben mind az egyén, mind a társadalom számára óriási anyagi és szellemi javak elvesztését fogja eredményezni. A rendszer hibájának tartom, hogy egyre több általános iskoláskorú gyermek kerül "utcára", mint magántanuló, akik elsősorban azokból a családokból kerülnek ki, ahol az ingerszegény környezet miatt nagyon kevés az esély arra, hogy pedagógusi segítség nélkül sikerül elvégezniük a nyolc osztályt. Nyírábrányban a es évben 10 fő 18 év alatti gyermek teljesíti a tankötelezettségét magántanulóként. A 18 éves pályakezdők figyelmét a rugalmasságra, felelősségre és nyitottságra kell irányítani. Meg kell velük értetni, hogy szakképzésekkel illetve átképzésekkel választási lehetőségeiket bővíthetik. A képzés egyre inkább a mobilitást segíti, valamint az oktatási rendszerre épülve, enyhíti a munkanélküliség okozta feszültségeket. Fel kell ismertetni a családokkal, hogy küzdeni kell a munkanélküliséget elfogadó élethelyzet ellen, mégpedig az utódok iskoláztatásával. Nem könnyű feladat megváltoztatni a gyermeket kibocsátó kultúrát, az ott érvényesülő értékrendet, illetve nem könnyű integrálni a társadalomtól leszakadt rétegeket. Úgy gondoljuk, hogy ma már az emberek természetesnek veszik azt, hogy van hova fordulni problémáikkal, hogy van még olyan hely, ahol szégyenkezés nélkül elmondhatják gondjaikat, és ahol - ha anyagi segítséget nem is, de - néhány biztató, támogató szót kapnak ahhoz, hogy saját energiájuk összpontosításával legyenek képesek szembenézni és megbirkózni az előttük álló feladattal, problémával. Napi szintű munkavégzésünk folyamán segítséget jelentett szolgálatunk számára, hogy a településünkön április március 31. közötti időintervallumban a TÁMOP /B-10/ Ifjúságvédelmi programok megvalósítása Nyírábrányban elnevezésű pályázat működött. A két éves pályázat célja, az az alapvető társadalmi érdek, hogy hazánk, így Nyírábrány ifjúsága is a demokratikus értékek ismerete és elismerése mellett jogaival tudatosan élő, a felnőtt társadalomba zökkenőmentesen beilleszkedő, közössége boldogulását, érvényesülését elősegítő fiatalokká váljanak. Alapvető továbbá az a célkitűzés, hogy az érintett korosztályok értéknek és a sikeres élet részének tekintsék a családot és a gyermekvállalást, aktívan készüljenek a szülői szerepükre. A fenti célok elérése érdekében a TÁMOP pályázat célja az ifjúsági korosztályok (12-29 éves gyerekek, sedülők, fiatalok) társadalmi- gazdasági részvételének a fejlesztése. A korosztály tagjaiban rejlő társadalmi erőforrások kibontásának elősegítése, életpálya tervezésük és vezetésük tudatosságának fejlesztése, a negatív társadalmi folyamatokkal szembeni védekezőképességük fejlesztése, a társadalmi és kulturális különbségekből fakadó deficitek csökkentése, az egyéni és/vagy közösségi kompetenciák fejlesztésével, minőségi információk és alternatív programok biztosításával, továbbá az e tevékenységeket hosszútávon megvalósítani képes szolgáltatások, intézmények fejlesztésével. A projekt keretében megvalósult tevékenységek a éves korosztály tagjai között: Ifjúsági információs pont és tanácsadó iroda kialakítása, Pszichológiai tanácsadás, foglalkozás, Mentálhigiénés tanácsadás, 5

6 Családtervezési foglalkozások, Kulturális- és sport rendezvények látogatása, Nyári táborok, Barkács- és futball foglalkozások. Szolgálatunk munkatársai aktívan közreműködtek 2014 decemberétől február végégig tartó szociális tűzifa osztás előkészületi munkálataiban és az osztásában, mely során 743 nyírábrányi család 626 m3 fát kapott. Tisztelt Képviselőtestület! Kérem tájékoztatásom elfogadását! Nyírábrány, április 14. Hamecz Erika Emese Gyermekjóléti Szolgálat 6

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár városban a Gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgár városában a Gyermekjóléti

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése.

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése. Előterjesztés a 2015. május 22 -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év

Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év Tisztelt Képviselő testület! 1. Az alapellátás biztosításának módja A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 59/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról Készítette: István Zsolt igazgató Tátrai Ildikó intézményi egységvezető Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kétegyháza lélekszáma

Kétegyháza lélekszáma Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2011. Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzata. Gyermekjóléti Szolgálat Beszámolója a 2013.évi működésről

Medgyesbodzás Község Önkormányzata. Gyermekjóléti Szolgálat Beszámolója a 2013.évi működésről Medgyesbodzás Község Önkormányzata Gyermekjóléti Szolgálat Beszámolója a 2013.évi működésről Készült: Medgyesbodzás, 2014.05.05. Készítette: Kovács Erika családgondozó 1 Tartalomjegyzék: GYEJÓ 2013-as

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ Gyermekvédelmi éves értékelő tanácskozás Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2007. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2007. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2007. ÉVI MUNKÁJÁRÓL HEJŐBÁBA 2008. 06. 18. A Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer 2007. évi munkájának összefoglaló értékelése A 1997.

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 26-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 26-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! 1. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Nyirád Szőc Ügyiratszám:

Részletesebben