A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149"

Átírás

1 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP / Intézmény neve: Négy Évszak Óvoda Kikelet Tagóvodája 4700 Mátészalka, Ballassi út 39. Önálló innováció: Integrációt segítő nevelési tevékenységünk. Fejlődési napló - a gyermekek fejlődésének nyomon követéséhez Óvodánk a város keleti részén fekszik: Neve: Kikelet Óvoda. Intézményünk 5 óvodai csoporttal működik. Megfelelő nagy udvarral, amely napos, füves és árnyékos területével gyermekeink biztonságát szolgálják. Óvodánkban a személyi feltételek biztosítottak. Öt gyermekcsoportban 10 fő óvodapedagógus végzi az óvodai nevelés feladatait, illetve segíti a tevékenységekben megvalósuló tanulás formáit. Munkájukat 5 szakképzett dajka segíti, valamint 1 fő karbantartó. Az utóbbi időben meg növekedett a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, valamint roma származású gyermekek száma. Egyre többen veszik igénybe már kiscsoporttól az óvoda kínálta lehetőségeket, mely örvendetes és ezt szorgalmazzuk is. Így 3-4 év áll rendelkezésünkre, hogy hátrányaikat csökkentsük, fejlesszük őket. Ezáltal egyenlő esélyekkel kezdhetik meg iskolai tanulmányaikat szociálisan is könnyebben illeszkednek be a közösségbe. A roma gyermekek számának növekedése új feladat elé állít bennünket, hiszen a szüleikkel való együttműködés nem ígérkezik zökkenőmentesnek. Szükséges bizalmuk elnyerése, annak megéreztetése, hogy gyermekeikhez szeretettel közelítünk, őket is elfogadjuk, és lehetőségeinkhez mérten segítjük. Ez persze az óvodapedagógusoktól és az intézmény valamennyi dolgozójától sok türelmet, odafigyelést igényel. Megpróbáljuk megismerni - rajtuk keresztül is - szokásaikat, kultúrájukat, hagyományaikat, hogy a velük történő együttműködést elősegítve közösen próbáljuk csökkenteni azt a hátrányt, amellyel ezek a gyermekek óvodába kerülnek. E hátrányok csökkenésének lehetőségét hordozza magában a Közoktatási

2 Törvény (1993. évi LXXIX. törvény) módosítása is, mely szerint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek ingyenesen étkezhetnek az óvodában. Célunk: feltárni azokat a körülményeket, melyek negatívan befolyásolják óvodásaink fejlődését. Feladatunknak tekintjük a hátrányok enyhítését lehetőségeinkhez képest. Mivel a hátrányos helyzetben a szociális tartalom a hangsúlyos, ezért szorgalmazzuk, hogy a gyermekek rendszeresen járjanak óvodába, így napi étkezésük, gondozásuk biztosítottá válik. Kiemelten gondot fordítunk egyéni fejlesztésükre, segítve óvodai beilleszkedésüket, szociális fejlődésüket. Az óvoda biztosítja számukra a nyugodt, türelmes, szeretetteljes légkört, az óvodapedagógusaink alkalmazzák az egyéni bánásmód elvét. Az óvodapedagógusaink az óvodában végzett gyermekvédelmi munkával, a fejlesztő tevékenységekkel segíteni kívánják a gyermekek minél egészségesebb, harmonikusabb fejlődését. Ennek érdekében az óvodapedagógusok a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak csökkentésén dolgoznak, hogy megelőzzék leszakadásukat, a kudarcra ítélt státuszukat; enyhítsék szociokulturális hátrányukat, az elhanyagoló bánásmódjukat, érzelmi labilitásukat. A gyermekek szociokulturális körülményeinek feltérképezésekor körvonalazódik, hogy kik azok a gyerekek, akiknek családi háttere nem mindig képes biztosítani a gyermek fejlődéséhez szükséges feltételeket. Ezeknek a tényezőknek a tisztázása nagyfokú tapintatot kíván óvodapedagógusainktól: - a gyermek és szülő méltóságának tiszteletben tartását; - a családtagok elfogadását feléjük szakmai alázattal való közeledést; - figyelmes, tiszteletteljes, szakmailag kifogástalan színvonalú segítséget; - a gyermek érdekeinek szem előtt tartását; - szülői problémák jelzéseinek figyelembevételét partnerként való kezelésüket, - ami a segítő kapcsolat elvei alapján közelít hozzájuk; - partnerkapcsolat kialakításával, toleranciával, empatikus magatartással növelni a kommunikációs terek az óvodapedagógus és szülő között, - a kisgyermek megnyerését az együttműködés érdekében,

3 - a személyes kapcsolat során, a fejlettséghez igazított feladattal növelni a gyermek kitartását, - a gyermek beilleszkedésének segítését, - a gyermek leválási nehézségének megértéssel való fogadását. Az ingerszegény környezet súlyossá válhat a kisgyermek számára, hiszen az idegrendszeri struktúrák érését lelassíthatja, az érési folyamat bizonyos mértékben elmaradhat, ami hátráltatja a szenzomotoros fejlődést. Így az egyes területek közötti kapcsolatok nem alakulnak ki és labilissá, sérülékennyé válnak a gyermekek, valamint hibás mechanizmusok jöhetnek létre. Ezért óvodapedagógusaink nagy figyelmet fordítanak arra, hogy: - A kisgyermekek mely ingereket, milyen módon és milyen mértékben képesek felfogni, - A gyermekek fejlettségéhez igazítják az ingerkörnyezetet; - Nyomon követik a kialakított ingerkörnyezet gyermekre gyakorolt hatását; - Kialakítják a gyermek számára legmegfelelőbb, legeredményesebb, egyéni és életkori sajátosságaihoz illeszkedő kulcsingereket, - Gazdagítják a kulcsingereket a gyermek érési fokának megfelelően, - Megismertetik a gyermekeket a természetes környezet csodáival, - Megalapozzák a gyermek környezettudatos viselkedését, - Elfogadó, barátságos ingerkörnyezetet biztosítanak a gyermek érési folyamatához illeszkedően, - Gazdag, stimuláló ingereket alkalmaznak az óvoda épületén belül (változatos színek, textúrák, gyermekek által készített rajzok, élményképek), - Változatos helyeket biztosítanak a kisgyermek számára, hogy ugyanazt a tapasztalatot, ismeretet többféle helyzetben, módon, formában, színben, helyen szerezhessék meg, - Személyes helyek biztosítását teszik lehetővé, amelyeket a gyermek kizárólag sajátjának érezhet, Az érzelmi labilitás, elhanyagoló bánásmód a család érzelmi-nevelési körülményeiben keresendő.

4 Ezért intézményünk: - az alkalmazottaival együtt segítő-támogató légkört teremt a gyermekeknek, - a gyermek életkorától függetlenül ölbeli játékokat játszik velük, - amennyire csak lehet, csökkenti a család és az óvoda által nyújtott minta közötti eltérést, - ha szükségét érzi, javaslatot tesz a családterápiára, egyéni pszichoterápiára, - empatikusan, személyre szabott lehetőségeket biztosít, - a fejlesztő munka során közös élményeket, érzelmi többletet nyújt, - a gyermekben erősíti az elfogadás érzését, - fejleszti a gyermek kötődő- és szeretet képességét, - megteremti a gyermek számára azt a legoptimálisabb fejlődést biztosító érzelmi légkört, stabil személyes kapcsolatot, amely az óvodai életükhöz szükséges, - olyan elvárásokat támaszt a gyermekkel szemben, amelyek a teljesítőképességüket nem haladják meg, - a tevékenységformák közül kiválasztja az egyes gyermek számára a neki megfelelőt, az alapján értékeli teljesítményét, ezáltal növeli kompetencia élményét, - a gyermek igényeinek megfelelő lelki törődést, biztatást, megerősítést ad, - minden alkalmazottjával együtt azon fáradozik, hogy az érzelmi biztonságot megteremtse a gyermekek számára. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat minden óvodapedagógus ellátja. A mindennapok során ezt végzi a gyermekekkel való foglalkozás és a szülőkkel való kapcsolattartás alkalmával. Közreműködünk tehát a gyermekek fejlődését gátló körülmények megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében, figyelembe véve a korlátainkat. Figyelemmel kísérjük a gyermekek egészségét. Egészségvédő és mentálhigiéniás programokat szervezünk a szülőknek - igény esetén. A szülők anyagi nehézsége esetén támogatást és juttatásokat igyekszünk számukra javasolni (kiegészítő családi pótlék, rászorultság támogatás).

5 Szükség esetén védőnői intézkedéseket teszünk a gyermekek érdekében. Kapcsolatot tartunk fenn a Gyámügyi Irodával és a Szociális Irodával, ha szükséges. A pedagógusok a tudomásukra jutott információkat amely a gyermekekkel és a családokkal kapcsolatos bizalmasan megőrzik a törvényi előírásoknak megfelelően. Fontos tudatosítanunk a szülőkben, hogy gyermekük nevelése elsődlegesen a család joga és kötelessége, az óvoda kiegészíti és segíti ezt. A Közoktatási Törvény (1993. évi LXXIX. Törvény) azt is kimondja, hogy a szülő gyermeke nevelésében köteles együttműködni az óvodával. Arra törekszünk, hogy kapcsolatunk a gyermekek érdekét szolgálja. Együttműködésünk a kölcsönös megértésen, tiszteleten, odafigyelésen, egymás segítésén alapszik. A szokásos formákon túllépve szeretnénk óvodánkat nyitottabbá tenni a szülők számára, valamint tartalmasabbá az együttműködés formáit. A gyermekvédelmi felelősünk: - Nyilvántartást készít a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekekről, mely tartalmazza az okokat, a gyermek környezetének jellemzését az óvónők jelzése alapján kapcsolatot tart fenn a csoportban dolgozó óvónőkkel. - Megfigyeli a gyermekeket a közösségben, és feljegyzést készít a tapasztalatairól, megbeszélve azt az óvodapedagógusokkal. Kiemelt figyelmet fordítva a nagycsoportos gyermekekre. - Tájékozódik arról, hogy megfelelően részt vesznek-e a gyermekek a fejlesztő foglalkozásokon ha nem, ezt szorgalmazza a szülőknél. - Figyelemmel kíséri a gyermekek hiányzásait az óvónők jelzéseire támaszkodva. Szükség esetén intézkedik felszólítások küldéséről, ennek eredménytelensége esetén jelzi a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Tájékozódik a hiányzásokról, a gyermek fejlődésének üteméről, felmerülő aktuális problémákról. -A szülők faliújságán keresztül, újságcikkekkel segítséget, tanácsokat ad a különböző nevelési problémák megoldásához. Az óvónőkkel közösen családlátogatást végez szükség szerint környezettanulmányt készít, kikérve a gyermekekkel foglalkozó óvónők véleményét. -A kiegészítő családi pótlékban részesülők 100%-os étkezési támogatásról kapott határozatait begyűjti, dokumentálja, nyilvántartja, érvényességét figyelemmel kíséri.

6 Óvodán kívül kapcsolatot tart fenn: - Nevelési tanácsadó: a nagycsoportos gyermekek képességeinek figyelemmel kísérése fejlesztő foglalkozáson való részvétel nyomon követése fontosságának hangsúlyozása a szülők felé. - Családsegítő központ: Segítség kérése a családok támogatásához. - Gyermekjóléti Szolgálat: a gyermekvédelmi felelős, mint a jelzőrendszer tagja havi rendszerességgel részt vesz az esetmegbeszéléseken. - A szervezett előadásokat látogatja ennek lehetőségeiről tájékoztatja a kartársnőket igyekszik őket is bevonni. - Polgármesteri Hivatal Szociális osztálya: Kiegészítő családi pótlék egyeztetése. Rendkívüli segélyek intézése. - Segélyszervezet: családok támogatása. Az országgyűlés elfogadta a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2009.évi LXXIX törvényt. A módosítások leginkább az alábbi pontokat érintik: - gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyabb működésének elősegítése, - a pénzbeli ellátásoknál a gyermekek szociális biztonságának növelése, - a helyettes szülők, nevelőszülők által nevelhető gyermekek számának csökkenése, - a családok átmeneti otthonában elhelyezett gyermek iránti felelősség növelése, - a gyermekvédelmi igazgatási bírság bevezetése, a szociális és gyámhivatal véleményezés jogkörének garantálása, - a szociális és gyámhivatal véleményezési jogkörének garantálása, - a közigazgatási eljárási és a gyámügyi eljárási szabályok összhangjának a megteremtése, - az önkormányzat ellátási kötelezettségének növelése A gyermekjogi képviselő feladata bővült azzal, hogy ő is javaslatot tehet a gyermekvédelmi igazgatási bírság kiszabására. Munkánkat eredményesnek ítéljük meg, ha:

7 Időben felismerjük, és feltárjuk a gyerekek fejlődését gátló, vagy veszélyeztető hátrányos körülményeket. Az óvodapedagógusok folyamatosan figyelemmel kísérik az elkészült intézkedési terveket, a nevelési folyamatban érvényesítik meghatározott feladataikat. Minden rászoruló gyermek megkapja a megfelelő segítséget: - Pedagógiai eszközökkel részben kompenzálni tudjuk a feltárt hátrányokat. - Sikerül a szociális védőhálót kiterjeszteni az anyagi nehézségekkel küzdő családokra. - A gyermekek esélyegyenlőségét személyre szóló, differenciált egyéni foglalkozással, fejlesztő programokkal biztosítjuk. Óvodánkban minden intézkedésünk meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét vesszük figyelembe, és mindent ennek rendelünk alá. Minden gyermeket védelemben részesítünk annak érdekében, hogy fizikailag, szellemileg, erkölcsileg, lelkileg és társadalmilag egészségesen, és harmonikusan tudjon fejlődni. Közreműködünk a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében és feltárásában. A szociálisan és egyéb okból hátrányos helyzetben lévő gyermekeknek biztosítjuk az állapotuk és helyzetük által megkövetelt differenciált gondozást, fejlesztést. Biztosítjuk, hogy a gyermekek képességei egyenlő eséllyel fejlődjenek. Feladataink Minden gyermekcsoport óvodapedagógusai évente felmérőlapot készítenek, hogy kiszűrjék mindazokat a körülményeket a családi szerkezet, környezet, nevelési hiányosság, anyagi egészségügyi problémák, fejlődésbeli elmaradás amelyek hátrányt jelentenek a gyermekek harmonikus, és töretlen fejlődésének megvalósulásában.

8 Kiszűrhetőek azok a gyermekek is, akiknél a hátrányok halmozottan jelentkeznek. A hátrányok kompenzálására a felmérés alapján egyéni intézkedési tervet készítünk, melynek eredményességét évente írásban rögzítjük. Feladataink e része a hátrányok pedagógiai eszközökkel történő kompenzálására vonatkozik, prevenciót szolgál. Fokozott gondoskodásban és törődésben, érzelmi biztonság és szocializáció segítésében, speciális szakemberek által végzett egyéni fejlesztésben, felzárkóztatásban realizálódik. Feladataink másik része a szülőkkel kapcsolatos. Toleráns magatartásunkkal, tapintatosan próbáljuk a szülők nevelési eljárásait, életvezetési szokásait befolyásolni, a gyermek helyzetét rendezni a családban. Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, az együttműködésben érvényesítjük az intervenciós gyakorlatot, vagyis a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. Befogadó környezet biztosításával a kialakult előítéleteket lebontjuk, újabb előítéletek kialakulását megelőzzük. Az esélyegyenlőséget és diszkriminációmentességet megőrizzük, multi-és interkulturális szemléletet közvetítünk. Integrációs nevelésünk Az integrált nevelés során az eltérő családi háttérrel rendelkezők, különböző képességű és fejlettségű gyermekeket együtt neveljük, fejlesztjük. Lehetőséget biztosítunk minden gyermeknek képességeinek kibontakoztatásához. Ezek a gyermekek mind-mind mások, mint csoporttársaik. A másság elfogadása annál eredményesebb, minél hamarabb elkezdődik a közösségbe való beilleszkedésük. Minél fiatalabb a gyermek, annál eredményesebb az elfogadás. Az integráció javára válik a teljes csoportnak is, mert a gyermekek megtanulják, hogyan kell alkalmazkodni társukhoz, s megértik, hogy a másság elfogadása nem jelent feltétlenül "alacsonyabb értékűt", s gyakorolják a természetes segítségnyújtást is. Képességfejlesztésükhöz szakember segítségét is igénybe vesszük. Az otthonról hozott kultúráját minden gyermek esetében értékként kamatoztatjuk. Együttműködő, elfogadó környezetet teremtünk az óvodába, ahol előítélet nélkül közeledünk hozzájuk. Egyéni különbségekre figyelő pedagógiai módszerek és eszközök alkalmazásával kompenzáljuk problémáikból adódó nehézségeik

9 kiküszöbölését. A bátorító nevelés tudatos alkalmazásával törekszünk arra, hogy pozitív én-képük alakuljon, erősödjön önbizalmuk, és gátlásaik oldódjanak. Nagy odafigyelést igényelnek a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik számára a fejlődés lehetőségét integráltan próbáljuk biztosítani, a törvény által kötelezően előírt gyógypedagógus szakember irányításával, és gyógypedagógiai asszisztens jelenlétével. A 2/2005. (III.1.)OM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiben megfogalmazottak szerint próbáljuk nevelőmunkánkat tervezni. Legfőbb értékeink között fogalmaztuk meg a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének elősegítését, az egyéni bánásmód jelentőségét. A sérülés fokától függően természetesen orvosi, pszichológiai szakvélemény is szükséges, mely az integrációra való alkalmasságot bizonyítja. A korai együttneveléssel megpróbáljuk megelőzni a mássággal szembeni elutasítást, az előítélet kialakulását a megélt tapasztalatokon keresztül. A megerősítés módszerével, azaz sok dicsérettel buzdítjuk őket a helyes cselekedetre, tevékenységre azzal a céllal is, hogy felhívjuk a többiek figyelmét, érdeklődését a másik iránt. Ha mindenki érdekes tud lenni, az segítheti a kapcsolatok kialakulását. A későbbiekben ez adhatja alapját annak, hogy megtanuljanak egymásra odafigyelni, esetleg tudatosan is részt vegyenek egymást segítő tevékenységekben, kapcsolatokban. Az integrált nevelés az óvodapedagógusok részéről magas szintű felkészültséget igényel. A sérült gyermekek nevelési lehetőségeit éppúgy ismerni kell, mint esetenként a tehetséggondozás lehetséges módjait. A nevelőmunkában az eredményességre törekszünk, ami alatt azt értjük, hogy minden gyermek saját magához képest fejlődjön. Kitartó, következetes pedagógiai, pszichológiai tevékenységgel szeretnénk eljuttatni a gyermekeket egy adott fejlettségi szintről egy magasabb fejlettségi szintre, személyiségük sokoldalúságát figyelembe véve. A gyermekek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként próbáljuk eljuttatni a gyermekeket testileg, lelkileg, szociálisan az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintre.

10 Integrációt segítő tevékenységformák: Nevelési rendszerünkben a játék és a tanulás nem választható el egymástól, mert a gyermekek játék közben észrevétlenül, játékosan tanulnak. A játéktevékenységeket a gyermekek érdeklődésének, kíváncsiságának figyelembevételével szervezzük, melyek közben kielégítjük tanulási vágyaikat, elmélyítjük ismereteiket. A játékban megteremtjük azokat a helyzeteket, amelyek a természet sokszínű, változatos érzékeléséhez, észleléséhez, megfigyeléséhez szükségesek. A természetes környezetben történő játék alkalmával kihasználjuk a spontán adódó élménynyújtás, személyiségfejlesztés lehetőségeit játékos, ösztönző körülmények között. A játékban történő tanulás során tapasztalnak, felfedezéseket tesznek, feladatokat kapnak és oldanak meg. Arra törekszünk, hogy az óvodában megszerzett tanulási tapasztalatok pozitívan befolyásolják a későbbi iskolai tanuláshoz való viszonyukat is. Nem mindegy, hogy milyen érdeklődés fejlődik ki a gyermekekben a tanulással kapcsolatban, képes lesz-e saját motiváltságából kiinduló erőfeszítésre a tanulás érdekében. Ennek a belső motiváltságnak a kialakítását kezdjük meg az óvodában. A tanulási tevékenység esetén is azt szeretnénk elérni, hogy örömmel és önként vegyen részt ebben a folyamatban. Természetesen minden gyermek esetében képességeiknek megfelelő feladatokról van szó. Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni bánásmódra, és a differenciált fejlesztésre. Egy adott téma feldolgozásakor az egyéni képességeket figyelembe véve próbálunk differenciált feladatokat adni, többféle lehetőségeket felkínálni egy adott képességtípus gyakoroltatásában, fejlesztésében. A sikerélmények erősítik a gyermekek önbizalmát, és bátorságot adnak az újabb nehezebb feladatok megoldásához. A kompetencia alapú nevelés programcsomagja az egész gyermeki személyiség és benne a pszichikus funkciók - fejlesztését hangsúlyozza. Tevékenységekbe ágyazva a mozgás elsődleges funkcióját szem előtt tartva, inkluzív pedagógiai szemlélettel. Négy képességtípus köré tervezzük a fejlesztést: szociális, értelmi, verbális, és testi. A projektek tervezésénél a kompetenciás csoportok az

11 évszakok változásai mellett a négy őselem (föld, víz, tűz, levegő) felkínálta lehetőségek gazdag tárházából válogathatnak. Célja: - A gyermekek találják meg érdekes, ösztönző körülmények között a számukra legmegfelelőbb tevékenységi, tanulási helyzeteket, a felnőtt hozzáigazodó, megértő, elfogadó támogatásával. - Felkészítés az iskolai életmódra, stabil szokás és szabályrendszer kialakítása. - Sikerélmények biztosításával a gyermek én-képének, teljesítményének erősítése. - Azoknak a jártasságoknak, készségeknek, képességeknek a fejlesztése, amely segíti őket az iskolai követelmények teljesítésében. - Tevékenységbe ágyazottan fejleszteni a megfigyelést, emlékezetbe vésést és felidézést, a képszerű, szemléletes gondolkodást, kreativitást, önállóságot. Célunk: az óvodás gyermekek kompetenciáinak fejlesztése, attitűdök erősítése és a képességek fejlesztése. - A gyermekek szellemi erőinek fejlesztése életkori sajátosságait figyelembe véve, az egyéni bánásmód, a gyermek fejlődési ütemének megfelelően. A tanulás élményszerűségét szerepjátékkal, mozgásos értelemfejlesztő játékokkal, nyelvi játékokkal, gátlást oldó eljárásokkal, kommunikációs- és versenyjátékok szervezésével fokozzuk. A tanulási tevékenységek szervezése az óvodapedagógusok döntése, tervezése alapján történik oly módon, hogy az egész hétre felkészül, és eldönti a gyermekek szükségleteihez, érdeklődéseihez igazítva, hogy milyen tevékenységi formákat ajánl fel, illetve tesz kötelezővé. A tanulást nem szűkítjük le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, általunk kezdeményezett - sokszínű, változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó - tevékenységekben valósítjuk meg. A gyermekek személyiségét az életkori és fejlődési sajátosságok figyelembevételével, interaktív tanulási tanítási módszerek dominanciájával fejlesztjük, bontakoztatjuk ki.

12 Tevékenységekbe ágyazottan alakítjuk az értelmi és szociális képességeket, készségeket, bővítjük ismereteiket. Sokszínű, változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó tevékenységeket kínálunk fel. Párhuzamos, differenciált tevékenységek szervezésével megteremtjük a feltételeket a gyermekek felfedezéseinek, kreativitásának kibontakozásához. Teret nyitunk a gyermeki önállóság, elmélyülés, érdeklődés előtt. Személyre szabott pozitív értékeléssel segítjük a tanulási folyamatot, a gyermeki személyiség kibontakozását. Közvetetten támogatjuk az iskolai beilleszkedést, a tanulási készségek, képességek differenciált fejlesztésével. Beszélő környezettel ösztönözzük a gyermekeket a folyamatos, összefüggő tiszta beszédre, a kommunikációs jelzések felismerésére, használatára. Biztosítjuk az élmények játékos feldolgozásának lehetőségét. A gyermekek egyik lényeges elindítója az utánzási vágya, lehetőséget biztosítunk az élménynyújtásra. A pedagógus személyisége meghatározója a csoportban kialakult légkörnek. Szükséges, hogy jól ismerjük a csoportot alkotó gyermekek tudását, tanulási képességeit, mindazokat a tényeket, körülményeket, amelyek segíthetik vagy gátolhatják egyéni fejlődésüket. Szükség van empátiánkra, türelmünkre, játékosságunkra, mellyel biztosíthatjuk a gyermeki önkibontakozást, cselekvési lehetőségeket, az aktív, érdeklődő, motivált állapotot. A nyugodt légkör feltétele a csoportban élő szokásrendszer, amit kialakítunk az együttműködés érdekében. Ilyen légkörben elképzelhető egymás türelmes segítése. Megtanulnak örülni egymás sikereinek, örülnek a dicséretnek. Kialakul alkalmazkodó képességük, türelmük, önbizalmuk. Az aktív tevékenységhez szükséges a megfelelő hely, idő, eszköz, cselekvési lehetőség. A tanulás eredményes befejezésével valamiben mindig gazdagabbá válik a gyermek: - Utánzásos minta és viselkedéskövető magatartástanulás. -Közvetlen játékos megfigyelések, kísérletek. -Ismeretek, tapasztalatok szűkebb és tágabb környezetünkből.

13 -Élmények, tapasztalatok, benyomások felidézése. -Megbízások teljesítése. -Jelenségek változásainak megfigyelése, összegyűjtése. -Beszédfejlesztés, szókincsfejlesztés. -Többféle megoldási lehetőség keresése. Kétféle szervezeti formát alkalmazunk: kötött és kötetlen formában szervezzük meg az ismeretek átadását. A módszertani szabadság lehetővé teszi, hogy pedagógusaink maguk döntsék el, hogy melyik szervezeti formát választják. Mindig érvényesítjük a nevelői céltudatosságot, tervszerűséget, pedagógiai önállóságot. A gyermekek egyéni fejlődési ütemének megfelelően egyre inkább előtérbe lép az ismeretek, jártasságok, készségek tudatos elsajátítása. A többféle és több oldalról történő megtapasztalás (utánzásos, spontán és irányított játékos tapasztalatszerzés, megfigyelés) segítségével, elemi ismeretekkel rendelkeznek önmagukról, környezetükről. Egyre több szabályhoz tudnak alkalmazkodni, feladataikat egyre eredményesebben képesek elvégezni, feladattudatuk kialakulóban van. Az önkéntelen emlékezeti bevésés mellett megjelenik a szándékos figyelem, fokozatosan növekszik figyelmük tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megoszlása és átvitele. A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett kialakulóban van az elemi fogalmi gondolkodásuk. Ismerik a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. Érthetően, folyamatosan kommunikálnak, beszélnek, érzelmeiket, gondolataikat mások számára is érthető formában képesek kifejezni. Különböző mondatszerkezeteket és mondatfajtákat használnak, megértik és végighallgatják mások beszédét. Tehetséggondozás

14 Célunk: A tehetséges gyermekek felismerése, egyéni képességeinek fejlesztése, céltudatos képességfejlesztése. Alapos gyermekismeret birtokában az egyes területeken kimagasló egyéniségek felismerése (zenei, irodalmi, képzőművészet, sport terén) Pályázatokra, versenyekre való felkészítésük, részvételük megszervezése (szavalóverseny, rajzverseny, sportvetélkedő). Óvodánkban a hatékony integráció érdekében - a kompetencia-alapú óvodai program alapján működő csoportban - olyan Fejlődési naplót állított össze a fejlesztőpedagógus, amely által, az integrációban résztvevő gyermekek fejlettségének felmérése során, körvonalazódik a fejlesztendő készség-, illetve képesség terület. (A mérési-értékelési lap koherens a Helyi Nevelési Programmal és a kompetencia alapú óvodai programcsomaggal Dr. Bakonyi Anna: A gyermek fejlődésének nyomon követése ). Az óvodás gyermek egyéni képességfejlődésének nyomon követése, és mutatói: - testi képességek - szociális képességek - verbális képességek - értelmi képességek területein.

15 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP / FEJLŐDÉSI NAPLÓ - A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSÉHEZ GYERMEK NEVE: SZÜLETÉSI IDEJE: GYERMEKCSOPORT NEVE: Részképesség Fejlettségi szintek 3-4 éves 4-5 éves éves Kimenet területek Testi fejlődés zavarai Rejtett (csökkent látás, csökkent hallás, szívproblémák stb ) I. TESTI ÉRETTSÉG, MOTOROS FEJLETTSÉG Összerendezetlen (részképesség fejletlenség miatt) Szétszórt (figyelmetlenség miatt) Túlmozgékony Gátolt Fáradékony Összerendezett Laterális dominancia Kézdominancia Jobbra irányuló Balra irányuló Keresztdominancia Lábdominancia Jobbra irányuló Balra irányuló Keresztdominancia Füldominancia Jobbra irányuló Balra irányuló Keresztdominancia

16 Szemdominancia Jobbra irányuló Balra irányuló Keresztdominancia Iránydominancia Jobbra irányuló Balra irányuló Keresztdominancia Koordinációsképesség - finommotorikája Emberábrázolás Nem alakult ki a vonalvezetés dominanciája a ceruzanyom felett Kialakult a vonalvezetés dominanciája a ceruzanyom felett Felismerhető vagy részben hiányos az emberábrázolása Teljes az emberábrázolás, megjelenik a profilábrázolás, térbeli dimenzók Vonaltartás Finommozgását nem képes úgy irányítani, hogy vonalközben maradjon. A legszélesebb (2,5cm)vonalközben képes irányítani a finommozgását. Keskeny (1cm)vonalközben képes irányítani finommozgását Legkeskenyebb (0,5cm) vonalközben, irányváltoztatással képes finommozgását irányítani. Papírminták kivágása Mozgását a vágás során nem tudja koordinálni Mozgását egyszerű formák kivágása esetén koordinálja, a forma felismerhető Mozgását bonyolultabb formák kivágása esetén is koordinálja. Önállóan és pontosan kivág formákat.

17 Hajtogatás Koordinációs képesség Szem-kéz koordináció Szem-láb koordináció Szem-kéz-láb koordinálása Nem képes az alapvető hajtogatási műveletek végzésére. Képes az alapvető hajtogatási műveletek végzésére, de a finommozgást igénylő műveletek végzése során sok segítséget igényel. A finomabb mozgást igénylő hajtogatási műveletek végzése során kevés segítséget igényel. A finommozgást igénylő hajtogatási műveleteket pontosan végzi. Nagymozgását nagy eszközzel sem képes koordinálni Nagymozgását nagy eszközzel részben képes koordinálni Finomabb mozgások koordinálására kisméretű eszközzel részben képes Finomabb mozgások koordinálására kisméretű eszközzel is pontosan képes. Nagymozgások koordinálására részben képes Nagymozgások koordinálására többnyire képes. A finommozgások végzése során részben a szabályokat betartja. A finommozgások végzésére képes. Szem-kéz koordinációja pontatlan. Szem-kéz, szem-láb koordinációja pontos, de a

18 Térbeli tájékozódás Tájékozódás a térben Tájékozódás a síkban Mozgásminta utánzása Testséma Önismeret- testrészek ismerete szem-kéz-láb koordinációjára részben képes. Szem-kéz-láb koordinációjára pontosan képes. Nem ismeri az alapvető térbeli irányokat Részben ismeri az alapvető térbeli irányokat:fent,lent, mellé,közé Az alapvető térbeli irányokat ismeri A térbeli irányok ismerete bővül a jobb, bal kifejezésekkel. Nem képes tájékozódni a síkban Részben ismeri az alapvető irányokat: fent, lent, Ismeri az alapvető irányokat: jobb, bal Az irányokat felismeri és a síkban alkalmazza A mozgásminta első két elemét részben képes utánozni. A mozgásminta első két elemét folyamatosan képes utánozni, de a negyedik elemet téveszti. A mozgásminta első négy elemét képes utánozni, de az újrakezdésnél téveszt. A mozgásminta elemeit folyamatosan és pontosan utánozza A fő testrészek azonosítására, megnevezésére segítséggel képes A fő testrészek

19 azonosítására, megnevezésére önállóan képes A kevésbé ismert testrészeit nem képes azonosítani A kevésbé ismert testrészeit önállóan azonosítja, megnevezi. Önmagához való viszony Teljesítményét alulértékeli - énkép Teljesítményét túlértékeli Teljesítményét reálisan értékeli Mozgások végzése Csukott szemmel testrészei csukott szemmel többségét megmutatja. Csukott szemmel megmutatja a testrészeit. Csukott szemmel képes helyzetváltoztatásra Csukott szemmel képes nagymozgás végzésére. Csukott szemmel finommozgás végzésére képes Testhatárok érzékelése Nem érzékeli a testhatárokat Részben érzi a testhatárokat Többnyire érzi a testhatárokat Érzékeli a testhatárokat II. ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Érdeklődés iránya Mindennapi élet (porszívózás, mosogatás, főzés, stb) Közvetlen környezet (virággondozás, háziállatetetés, mesélés, stb) Tágabb élő és élettelen környezet (kirándulás, strandolás stb) Gépek, technika stb. A világűr (bolygók, Föld stb) Érzékelés észlelés Vizuális észlelés Fixálásra nem képes

20 Taktilis (tapintásos) észlelés Vizuális ritmus Vizuális időrendiség Vizuális észlelés- A forma egészének észlelése Fixálásra rövid ideig képes (3-4 mp) Fixálásra 8-10 mp-ig képes Fixálásra mozgásban is képes A formákat nem ismeri fel 1-2 formát nevez meg 4 formát nevez meg 5 formát nevez meg Azonos formájú, különböző színű 3 elemmel képes a sor folytatására. Különböző formájú, azonos színű 4 elemmel képes a sor folytatására. Hasonló formájú, különböző színű 4 elemmel képes a sor folytatására. Hasonló formájú, azonos színű, különböző irányban elhelyezkedő 4 elemmel képes a sor folytatására. Egy képet sem képes sorba rendezni 2-3 képet képes sorba rendezni 4-5 képet képes sorba rendezni 6-7 képet képes sorba rendezni 8 képet képes sorba rendezni Egyszerű forma kiegészítésére nem, vagy pontatlanul képes Egyszerű forma kiegészítésére pontosan képes Bonyolultabb forma kiegészítésére pontatlanul képes Bonyolultabb forma kiegészítésére pontosan

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ ADATLAP Az óvoda megnevezése: Általános Iskola és Óvoda Címe: 8194 Vilonya, Papkeszi u. 5/a Telefon/Fax: 88/490-120 A program neve: Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ Alapítói jogokkal felruházott

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

Mindenki egyenlő, de nem egyforma.

Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Integrált pedagógiai Program Pestújhelyi Óvoda M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k a Ó v a o d Budapest, 2013. szeptember 01. Az óvoda adatai Az óvoda neve: Budapest

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné A kormány a közoktatásról szóló módosított- 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda. Waldorf Helyi Nevelési Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda. Waldorf Helyi Nevelési Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Waldorf Helyi Nevelési Programja Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége: Veszprém Megyei Jogú Város 8200 Veszprém, Óváros tér 15. Az intézmény címe és elérhetősége: 8200. Veszprém,

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 PEDAGÓGIA PROGRAM MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 PEDAGÓGIA PROGRAMJA

Részletesebben

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz )

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz ) Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak, veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak,

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28.

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. 2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 034340 BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. TARTALOM 1. Bevezető 1.1. Pedagógiai program jogszabályi háttere 3. old. 1.2. Óvodánk adatai 3.

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: Nagyvázsony, 1998. szeptember Módosítva: Nagyvázsony, 2004. május Nagyvázsony, 2010. december Nagyvázsony 2013. július

Részletesebben

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÓVODAKÉP... 4 2.1. A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 2.2. AZ ÓVODÁK

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben