A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 1 Kerekegyháza városban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 1 Kerekegyháza városban"

Átírás

1 A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 1 A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: (149/1997.(IX.10. ) Korm. rendelet 10. sz. melléklete ) 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 1

2 A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 2 1.A településen lakóhellyel rendelkező gyermekek életkori megoszlása (0-18 év) Születési idő Fő 1994 évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben 73 Összesen: Fő 1994 évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben évben A 0-18 éves korosztály száma 1 fővel csökkent a tavalyi évhez képest ban megemelkedtek a születésszámok, majd kismértékben csökkenni kezdtek. Ennek tudható be, hogy a második tanévben is 4 első osztály indul, illetve az óvodák és bölcsőde is 100%-os kapacitáskihasználtsággal működnek. 2

3 A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 3 2. Jegyzői gyámhatósági pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: december 1-jei adatokat tekintve, szociális helyzete alapján 383 gyermek jogosult rendszeres gyermekvédelmi támogatásra, 189 családban, melyből 56 egyedülálló szülő. Az ellátottak száma 2011-hez képest 21 fővel csökkent, bár a családok száma (+4 család), ezen belül az egyedülálló szülők száma ( + 3 egyedülálló) kismértékben nőtt. Az elutasított családok száma 13 ( ez néggyel több, mint tavaly). Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a szülők főként iskolakezdés időszakában ruházati és tanszervásárlás támogatásra, ritkán étkezési díj hozzájárulásra és gyógyszerköltség támogatásra igényelnek év augusztus hónapja óta a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban természetbeni ellátásként utalvány (csekk) formájában vehető igénybe, legfőképp gyermekruha vásárlás és gyógyszerköltség hozzájárulás igénylése esetén. Abban az esetben, ha a támogatott a részére kiadott természetbeni ellátásként nyújtott utalványt (csekket) nem használta fel, részére újabb támogatás nem állapítható meg évben 244 gyermek részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban ( 5 fővel több, mint tavaly). Ebből természetbeni támogatásként, utalvány (csekk) formájában 205 fő részesült, ,- Ft értékben. Pénzbeli támogatás formájában 39 fő részesült, ,- Ft értékben évben e támogatási formára felhasznált teljes összeg: ,- Ft volt (25ezer forinttal kevesebb, mint tavaly). Óvodáztatási támogatás: A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeresen óvodába járó gyermek szülője részére kell folyósítani az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig, amennyiben megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek év folyamán 4 gyermek részére június és december hónapokban történt kifizetés, összesen ,-Ft összegben (2011-ben 5 gyermek volt). Gyermekétkeztetés ( óvodai, iskolai) évben az bölcsődében összesen 42 fő gyermek étkezett. A bölcsődések közül 15 fő gyermek kapta az étkezést térítés nélkül, tekintettel arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. 8 fő gyermek részesült 50%-os térítési díj kedvezményben annak okán, hogy a családban 3 kiskorú nevelkedik. A tartós betegsége okán 2 fő gyermek kapott 50%-os térítési díj kedvezményt. Nevelésbe vett gyermek 1 fő (2012. évben, összesen) 50%-os térítési díj 3

4 A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 4 Étel (tej, liszt...) érzékenyek évben összesen 6 fő, akik nem fizettek étkezési díjat. Nekik a szülők hozzák be az ételt. A gyermekek 62%-a kapott valamilyen kedvezményt az ellátásból évben az óvodában 230 gyermek étkezett, napi átlag 202 fő. Az óvodások közül 56 gyermek kapta az étkezést térítés nélkül, tekintettel arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. 32 gyermek részesült 50%-os térítési díj kedvezményben annak okán, hogy a családban 3 kiskorú nevelkedik. A tartós betegsége okán 13 gyermek kapott 50%-os térítési díj kedvezményt. A gyermekek közel fele kap valamilyen arányú támogatást. Az általános iskolában összesen 455 gyermek részesült évben étkeztetésben. Ebből rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő térítésmentesen étkező gyermekek száma: 189 fő, ez a létszám évihez képest emelkedést mutat ( ben 171 fő ingyenes étkezőnk volt.). 3 vagy több kiskorút nevelő családok azon gyermekei, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 80 főt tesznek ki. Ők 50% térítési díjkedvezményt kaptak. Ugyancsak 50% kedvezményt kaptak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő tartós beteg gyerekek. Az ő számuk 24 fő. A fentiekből látható, hogy mindössze 162 gyermek nem részesül térítési díj kedvezményben, ez az összes étkezők mintegy harmada. Nyári gyermekétkeztetés Mint minden évben, így a 2012-es évben is a települési önkormányzatok szociális nyári gyermekétkeztetés céljából támogatást igényelhettek a nemzeti erőforrás minisztériumtól évben önkormányzatunknak a következő feltételekkel kellett biztosítania a rászoruló gyermekek étkeztetését: legalább 45, legfeljebb 55 munkanapon keresztül biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek (a továbbiakban: rászoruló gyermekek) étkeztetését napi egyszeri melegétkeztetés formájában a Gyvt (4) bekezdés h) pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen. Kerekegyháza város hátrányos minősítéssel nem rendelkező település, ezért a támogatás mértéke kisebb arányú volt. Önkormányzatunk a megváltozott támogatási feltételek mellett 75 fő rászoruló gyermek nyári gyermekétkeztetését biztosította 45 napon keresztül a nyári szünidő jelentős része alatt. 4

5 A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 5 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 3.1.Gyermekjóléti szolgáltatás: Településünkön a Kerekegyháza és Térsége Szociális Feladatellátó Társulás által fenntartott Humán Szolgáltató Központ látja el a feladatot. A szakmai munka hatékonyságának, minőségének egyik záloga az intézményen belüli- és a külső szakemberekkel történő aktív esetmegbeszélő csoportok működtetése, valamint a szupervíziós lehetőség biztosítása. Akár az intézményen belüli szakmai csoportok között, akár a társult települések közötti együttműködés, folyamatos kétoldalú párbeszéd alapvető kívánalom. Rendszerszemléletű megközelítésben együttműködően figyelembe veszik a társintézményeket, illetve intézményen belül a szakmai egységeket, (integráció adta előnyök!) a klienst szűkebb-, tágabb környezetével együtt kezelik. A probléma kialakulását nem lineáris összefüggésben keresik, a személyek közti interakcióra fókuszálnak. Alaptevékenység: a veszélyeztetett gyermekek körülményeinek, helyzetének feltárása, a megoldandó probléma meghatározása, megoldási terv, időhatárok megjelölés, a családgondozás, ami a veszélyeztetettség megszüntetésére irányul. Nagy hangsúlyt fektetnek munkájuk során a jelzőrendszer tagjaival történő együttműködésre: legalább kéthavonta rendszeres esetmegbeszéléseket, konzultációkat tartanak, alkalmanként sürgősségi megbeszéléseket, továbbá közös családlátogatásokra is rendszeresen sor kerül. A gyermekjóléti szolgáltatás munkájáról, a veszélyeztetett gyermekekről szóló jelzés megtételének fontosságáról tájékoztatják a lakosságot: a Kerek1 rádión, kábeltévén keresztül interjú formájában, lakossági szintű fórumon a református egyház meghívásának eleget téve, intézményi programokon. Ellátotti statisztika: Kerekegyháza 1. alapellátás: 100 gyermek, 43 család 2. védelembe vett: 21 gyermek, 9 család 3. szakellátás: 17 gyermek, 8 család A szolgálat 15 fő átmeneti nevelésben lévő (családjából kiemelt) gyermek összesen 6 fő szüleinek gondozását is végzi, szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát 2012-ben 1 főt gondozott. A feladatellátás személyi feltételei: A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet l. számú melléklete határozza meg a gyermekjóléti szolgálatoknál foglalkoztatott szakmai létszám irányszámait, illetve létszámminimum normáit: 700 fő gyermek gyermekjóléti szolgáltatási körzet gondozott létszám: 45 gyermek vagy 25 család /700 = 3.43 fő (társulási szinten) 5

6 A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 6 A jelenlegi munkavállalói létszámmal a dolgozók leterheltségét lényegesen csökkenteni, azért nem lehetséges, mert a többi munkatárs is leterhelt másik szakfeladaton is látnak el feladatot. Új jelzések száma 2013 évben településünkön Kerekegyháza Védőnői 10 Önkormányzat, 4 jegyző, gyámhivatal Közoktatási 28 intézménytől Rendőrségtől 1 állampolgár Gyermekek napközbeni ellátása: A gyermekek napközbeni ellátását a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv aiban feltüntetett ellátási módok közül Kerekegyházán az alábbiakra van lehetőség. a., általános iskolai napközi b., óvoda c., bölcsőde Napközi otthonos ellátás az általános iskolában: Az általános iskolában 55 gyermek veszi igénybe a napközi otthonos ellátást, továbbá 34 gyermek délután tanulószobai foglalkozáson készül fel a tanórákra. Óvodai ellátás: A 3 óvodai épületben összesen 9 óvodai csoport működött 2012-ben. Az átlagos óvodai létszám okt. 230 gyerek Elutasításra olyan gyermekek kerültek, akiknek a szülője a gyermek felügyeletét otthonában tudta biztosítani, tehát a gyermek felügyelete nem akadályozta a munkavállalását. A 2012/2013-as tanévre 88 gyermeket írattak be a szülők az óvodába. A T. Képviselő-testület 72/2012. (V. 16.) Kth. határozata alapján a fenntartó oktatásszervezési indokok alapján hozzájárult az óvodai maximális férőhelyszám 10%-kal történő túllépéséhez, mivel jelenleg az önkormányzat tulajdonában nem állt rendelkezésre az óvodai feladatok ellátására alkalmas csoportszoba, kialakítása és működtetése aránytalan többletköltséggel járt volna. Ezen döntés alapján a bölcsődei átirányítások figyelembe vételével 4 gyermek felvételét kellett elutasítani. Önkormányzatunk áprilisban pályázatot nyújtott be egy új, 3 csoportos óvoda /telephely/ építésére. A pályázatot pozitívan bírálták el, az új óvoda építése megkezdődött. A bölcsőde augusztus 28-án kezdte meg működését 2 csoportban, majd novembere óta 3 bölcsődei csoportban látják el a gyermekeket. A beiratkozott gyermekek száma 40 fő. Az időszakos gyermekfelügyeletet is igényelték a szülők. Az időszakos gyermekfelügyelet igénylése esetén a szülő a hét legfeljebb 3 napjára kérhet bölcsődei ellátást a gyermek részére és meghatározhatja, hogy ezen napokon egész napos, vagy félnapos ellátást vesz igénybe. 6

7 A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 7 4. Felügyeleti szervek szakmai ellenőrzésének tapasztalatai évben a működést engedélyező hatóság ellenőrizte a feladatellátást. Az ellenőrzés kapcsán pontosításra és átdolgozásra került a HSZK szervezeti és működési szabályzata, a fenntartó társulási megállapodása, a szakdolgozók munkaügyi dokumentumaiban javítás történt. A Kormányhivatal működési engedélyük felülvizsgálatakor megállapította: a településeken élő 18 év alattiak számadatainak megfelelő szakdolgozói létszám biztosított a szolgálatban, azonban két családgondozó leterheltsége, a rendeletben engedélyezett gondozotti esetszámok irányszámát tekintve oly mérvű, hogy javasolt a két családgondozó tehermentesítésének mikéntjét átgondolni annál is inkább, mivel a családgondozói feladataikon túl vezetői feladatokat is ellátnak. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok A beszámoló alapján is jól látható, hogy az ellátotti (gondozotti) létszám alapján, a kiterjedt külterület, a településünkön óvodai, iskolai ellátásban nem részesülő, de itt élő, főként romániai vendégmunkások gyermekeinek jelentős száma miatt is több családgondozó alkalmazására lenne szükség a gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására. Továbbra is feladat, hogy népszerűsítsük a nevelőszülői tevékenységet, felkutassunk olyan személyt akinek lakhatási körülményei, és személye alkalmas helyettes szülői feladat ellátására és e feladatot vállalja is. További feladatok: Tanyán lakó gyerekek óvodába, iskolába szállításának kibővítése. Óvoda-, illetve iskola köteles, de intézménybe nem járó gyermekek felkutatása Gyermekek szünidei felügyeletének megoldása. Hátrányos, tanyán élő tanulók hét közbeni elhelyezése kollégiumban. Tréning jellegű kiscsoportos beszélgetések kamaszokkal. az iskolapszichológusi feladatellátás fenntartása a továbbiakban is Vészlejárat ifjúsági klub fenntartása a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében 6. Bűnmegelőzési program A koncepciót a Képviselő-testület október 11-i ülésén fogadta el, melynek tartalma, főbb pontjai az alábbiak: 1./ A település szociometriai leírása, település-szerkezetének sajátosságai: Ezen belül: A település-szerkezet építészeti sajátosságai (lakásszám) A lakosság lélekszáma, kormegoszlása, foglalkoztatása (helyben, illetve az ingázók számaránya) Az egyes napszakokban rendszeresen otthon tartózkodók száma és aránya a településszerkezeti (építészeti) egységekben. 2./ A település lakói szubjektív biztonságérzetének felmérése: A biztonságérzetet erősítő és fenntartó, már meglevő tényezők Területek, ahol szükséges egy biztonságosabb lakókörnyezet kialakítása érdekében javulást elérni, és az ehhez szükséges eszközök Önerőből tett intézkedést a javak védelme érdekében 3./ A település bűnügyi fertőzöttségének adatai önkormányzati statisztikák tükrében 7

8 A évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 8 Az ezek alapján megfogalmazható önkormányzati feladatok: A Kerekegyházi Polgárőr Egyesület - emberi erőforrásainak hasznosulása érdekében - a működési feltételeinek javítása, Tanyavédelmi program szervezése, Társadalmi rétegtől független, széles tömegek bevonása a bűnmegelőzési tevékenységbe, Bűnmegelőzési tevékenység anyagi támogatásának (feltételrendszerének) biztosítása önkormányzati finanszírozásból, A fiatalkorúak bűnelkövetése általában garázdaság (túlnyomórészt alkoholos befolyásoltság alatt), valamint lopás (bolti lopás, tűzifa kerékpár, motorkerékpár). A gyermekkorúak deviáns antiszociális viselkedése jellemzően a hétvégi éjszakákra korlátozódik. Sajnos legtöbbször csak a rongálás tényét észleli a lakosság, az elkövető(k) kiléte ismeretlen marad tanú, illetve bizonyítékok hiányában. Továbbra is gondot jelent a betelepülők antiszociális, a lakókörnyezetüket zavaró, időnként megbotránkoztató életvitele. A statisztikák szerint évben nem történt fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény. A rendőrséggel együttműködésben szervezett baleset megelőző intézkedések: 7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek, civil segítők együttműködése a prevenció során A Humán Szolgáltató Központ által szervezett prevenciós programok (zárójelben a résztvevő gyermekek száma ) program Kerekegyháza vetélkedő 7 tojásfestés 7 napközis 7 tábor (5 nap) fürdőzés 7 vadaspark 42 Mikulás 100 Karácsony 7 A programok megvalósításához, civil támogatók és a jelzőrendszer szakemberei nyújtottak segítséget, anyagi támogatást. Az általános iskola évek óta drogprevenciós programot szervez a rendőrséggel együttműködve, nemcsak a gyermekek, de a szülők részére is. Települési rendezvények, intézményi rendezvények kísérőrendezvénye közlekedési biztonsági vetélkedők. 8

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 69/2015.(V. 21.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 59/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 107/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben