szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár."

Átírás

1 * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm E^ycf M K. ár mtküldésfl ffjesértc 60 5 Poltk KÖZLÖNY $erkesxtó6ég lp. F ő s z e r k e s z t ő GAÁL G Y U L A V Szerkeszl E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. K. fllér. A z t kérdezzük, j D k n kánk kvtelében í megkdályozz kormány, A németeknek és mgyroknk, BŐ bzonyos tekntetben szlovákoknk ' g y sorsuk g ö r n y e d n vgy esetekké váln. A köztársság poltkáj ezzel szú d kkl ngyon helytelen u t k r tévedt. Bzlmtlnnk l e n n m n d e n k v e l szem ben, k n e m cseh, érvényesülés n e m e n g e d n nnk, k ms nemzetséghez trtozk, r g l m t l n u l m e g f o s z t n mndtnnp b e t e v ő flttól m n d e n k t, k n e m v l l j mgá c s e h n e k ez nem vekel bel jur. mllókt ^ámláló ksebb ségek k r t u k o n kvü jutottk uj hzá hoz, de nem támdtk z ellen, h n e m belelleszkedtek z uj keretekbe, vájjon mél érdemelnek ezért oly mostoh bá násmódot, mely egyenesen éhhlálb e m l 0R meg-zünut nem Hszen kerget üke!. A cseh állm csk j v k bn k részesüln, de terhet ezekkel v. t. t w '. f.,»kneb l n y á b n vállln nem k - A békeszerződésnek csk m pontjt hjlndó teljesíten, melyek hsz not jelenfenek, de terhekről hlln sem kr? pb, e* ngyon könny. dolog de M vn bnkokkl? Pozsonybn, Frgyes golyóhoz' címzett rdg uton vn Kek kereskedés, mely vl mkor egy híres öreg zsdó, Scherz tuljdon volt. Ennek z öreg s dónk még most s ő r zk főkönyvét, melynek első lpján héber írássl következők vnnk feljegyezve Az gój, k házt épít és z zsdó, k lányát férjhez dj, ebbe könyvbe be nem kerül het/ H z öreg Scherz még élne, most bz- j to.n hozzá írná még zt s, hogy mgyr bnknk sem szbd nevét oo bern. E z \ szomorú dolog, hogy lyen hírre jutottk m fég jóhrfl és becsületes bnkjnk, de kg4 Kt '!!. & k ö z l ^ n / n y e k, n d u n k mnf«e-r» j z 29.. mnt küldendík. vssz. rf n p * srombton. szomorúbb benne z, hogy ez mnden gz ok nélkül történt. Épen elé] deje hllgtjuk már szó nél kül zl sok gylázkodást, mt bnkokr szórnk és gy deje, hogy megvzsgáljuk, m s gz ebből. Szlovákországbn lebélyegzésg mnd ég) k bnk vssz tudt fzetn bármkor be léteket él o l c s ó kmtláb mellett szívesen dott.. csont mndenknek, k htelképes volt. A bnk k csks pénzlebélyegzés után kdtk z dolgábn. Így tehát bjt nylván vlón lebélyegzés okozt, melyre egyk bnk sem számthtott. E nnál s nkább gz, tnett kvétel nélkül mnden bnk pénz nélkül mrd lebélyegzés után, már pedg fel nem lehető, hogy szlovenszkó 220 mgyr pénz L ntézet közül egy sem lett voln elővgyáztos. A bnkok betevők pénzét részben MM- részbe otthon trtották készpénz ben és h nem volt elegendő kölcsönvevő, ugy \ egekel Posttkrékpénztárb, z sztrák Mgy Bnkb és más ngyobb bn kokb helyezték el. Mután háború ltt n gyúr, pénzre sok pénz jött be, z állmnk pedg szüksége, természetes dolog, hogy pénzből hdkőlcson jegyzésével z állmnk s juttttk. H bnkok jem jegyetek voln hdkölcsönt, ugy nem brt voln z állm ktonságot segíten és ezzel segítséggel z. n kt Qorlcértíl megvern. S m történt voln kkor? Szlovákorszlg s ép ugy elpusz tult voln, mnt Glíc. A kk bnkokról rossz híreket terjesztk, zt mondták, hogy mnden pénzt h< k le tbe dugtk. Ez nem gz, mert ez n tesz k töboet összesen 300 mllónál, holott betétek ö s s z e g e 500 mlló. Ellenben L z, 7 hogy h z oroszok Szlovenszkób tek voln, tt mnden elpusztult és elve szett voln. gz ember emtt nem vethet k->v.'. J. '^nlvar. Azt s híresztelk bnkokról, hogy B u lpestre vtték mnden pénzüket és ott elr- l 'r í t A rend, béke é nyuglom bztos tás érdekében szüntessék be m g y r ntel lgenc üldözését, d j n k lklm! n e k r r. ogy tudását és tehetségé köz j v á r érvényesíthesse, ne lássnk rém képeket, ne hllgssnk n índg vénsszony mende-mondákrs kkor m j d elérk szépszerével zt, mt e d d g r e n d kívül n t é z k e d é s e k k é! nemcsk e l é r n, de még megközelíten sem t u d t k. Egy ks önfegyelmet, önkrtká várunk sebek től, mely náluk m npg még me r e t l e n foglom. 4 v.. r. ] - t - K, ' ő f z e t é s t h r d e t l s d j k t b. Metfk y c\» /.!. r... Ndor-ü. Kél rl vn v/. éremnek másk oldl s. Mjd meglátj z átlm ől már m w tpsz tlt, h o v vezet ez z észnélkül p o l t k, melynek kísérője nemzet érzés t w hogy mgyr ntellgencánk vájjon tengése! p e szerepet szántk lt Szlovenszkón? A ksebbségek jogt m n d e n k ugy E ed< r' ro$g nem hllottunk. Tsztá értelmez, hogy kenyértől vlő megfoezlámgyrlkt vdéken s, mnt például Ko- Ak é népvándorlások rend ése nélkül mrombn,.o! nem lehet más n y e l v v e l djon csehszlovák állm lehetősége bo clogvj n mn mgyrrl, szétrobbn!. rr, bogy mndenk, k t z uj áu*mtott. mgyr tsztvselő krt és z lkult t t l ' á t. t o v á b b folytthss mun gy esc sérelem orvoslásképen megígér- káját s gy bztosthss exstencáját. lék bogy mgyr vdékekre helyezendő Xe nézzék mndjárt z állm e l l e n tsztvselőktől mjd" meg fogják kívánn,, ségének zt, k máról holnpr n e m t ogy mgyrul s tudjnk. E z z e l el v n nulj még cseh, vgy szlovák nyelvet ÍJ kérdés, e z z e l kelégítették m de ne rugdlják k állásából /J. k z gyr nemzetséget. De dokumentálták s j k k o r vszonyok s z e r n t m ^ x v ' kor. gy. néj ' ltt tt csks közné pet értk, melynek megvn z szbd j mánytól nyert tsztséget! H n e m tömeges elbocsátásokkl, keság, hogy mgyrul* beszélhet ddg, rog zt í! c és zután Fuccs. Begzolódott nyértől vlő megfosztássl kezdtek voln tehál z, n nemcsk m, hnem s z l c - j Szloverszkón berendezkedn, k k o r, bű lptársnk f oy sokszor nehezmé j k e v e s e b b cseh települ v o l n de, de nyeztek, hogy köztársság területén j vszonyok s o k k l rendezettebbek volnánk, csehek e!?o osztályú emberek, töb mnt m. A főcélnk pedg - szerntünk bek csk másodrendűek, molyn szb-! n n k k e l l e t t voln l e n n e, hogy m dósok,. * * ~ - «senek röghöz k ö t v e, sőt előbb konszoldálódjék helyzet n e m ngyon s könnyen mozdíthtok egyk /. hogy,csehek ellepjék z egész bzloorzágbőj máskb. A mgyr ínteflt* ven^köl prepetencájukfcl csk f o k o z 8<' borult, nnk * ^ zvrokt. A m g v r tntellgencákezéből kütöttek mnden eszközt, bogy helyénhgyásávl megmrdt voln lencáját bztosthss, nnk létjog mgyr vdékeknek mgyr színezete, mn békeszerződés mnden htározót! ren- hogy ezt még eddg nem s skerült s d< e ár sncs. Ám n sors érte j f g skerüln eltüntetn, de köz e német ksebbséget s, mely most z társságnk életét nem fenyegette voln t Qtmstfkők ál s népszövetségnél ke mndenféle zvr, mely most föl-fölbuk res védehnet, de ebben jogos szándé kn melyekel erőszkos eszközökkel ' ' v.-\ k d ó h v t l bolsevkek, Hát ez s ráglom, mert ország főváros és tót Budpest voll z bnkok s od küldték pénzt, mt nem tud tk népnek kölcsöndn. E z pénz pedg elrbolv nem volt, hnem most s megvn budpest ngy bnkoknál mnden hány nél kül. Ez pénz sem tesz k többet.00 mlló nál és enné! csk z bj vn, hogy prág csehszlovák kormány nem krj hzengedn 8 lebélyegezn. Sem z egyk, sem másk híresztelés nem gz és ezt olynok tlálták k, kk bn jcnk és népnek s ellensége. H h d - l [Cl elveszett, ezt bnkok két-három év ltt kheverk, mert 500 mllónk z év k mt 00 mlló tesz k. Legfeljebb r é s z v e. seknek nem fognk ludn osztlékot fzetn. A Budpesten lévő pénzek mtt sem kell féln, tseh-tzlovák köztársságnk még n gyon jól fog [Őnn, hogy vn ott pénz, mből éhező. dékeknekgbonát vásárolhtunk. Tehát egész másutt vn m bnkjnk nk z gz bj. E z t m ngyon jól smerjük és meg s fogjuk mondn. Mkor pénzlebélyegzés jött, elvették vá rtlnul néptől pénz felét. M történt? Mndenk nem prádéból trtott otthon pén zét, ezért hányzott z elvett pénz. Egyknek gzusegához, másknk mesterségéhez, hrmdk nk üzletéhez és gen sok embernek m n dennp megélhetéshez kellett pénzt pótoln. Mgábn Szloventzkóbn lebélyegzésnél több»

2 Komár m 2. o mn -500 mlló vetek c Ennek ngy részét pótoln keltet é.- ép ez' mnd bnkokból krt kvenn. gen ám, de lebckegzeskor bnkok pénzét s elvették, ug) hogy zoknk k>ror,t ksszájábn lg mrdt 50 mlló. Ebből természetesen nem fzették k betevőket és kellett, hogv mnden megkd]'m, nert 50 mllóból nem lehet Í.500 mdlót k- Hzetn. A bnkok má lebélyegzés előtt tudták, hogy bj lesz pénzzel és ezért kérték kormánw, engedje meg pénz hzhoztlát Budpestről. De mnden kérés süket fülekre lí*20 *- Lkás céloktól elvont hely- ^ felügyelőség és zsupánt 4 ségeket 5. Két vgy több lkáj egyestéséb3 szármzó helységeket. Akknek két vgy több lkás, vgy üzlet helysége vn, köteles lkáshvtlnk, vl mennyről jelentést tenn. Ugynez kötelességük közös háztrtás zon tgjnk, kknek közös lkáson kívül háztrtás több tgjvl még külön lkásuk vn. A bejelentésben meg jelölendő z lkás, melyet fél mg számár gényel. A háztrtás feje lkáshvtlnk szóvl vgy írásbn 8 np ltt köteles bejelenten, tlált. í helyett becsuktk z Osztrák-M3gyr Bnkot, nem engedték meg. hogv bnkok hogy lkás összes helységet mnő célr hsználj. Köteles továbbá bejelenten lkás betétjet vsszfzesse, nem engedték meg, hogy pénz helyet kdott pénztárjegyeké beválts, nem engedték meg. hogy megsz vzod kölcsönöket kfzessék. A tzezer koronás lkóhelységben l k k 2. H két fejle'tkoru vn háztrtásbn (beszámítv háztrtás fejét s és h háromnál több lkóhelységet hvtlnk H egyedül vn és kettőnél több lknk. bnkjegyekel ott hgyták bnkok nykán és ezzel értéktelenné tették pénz ngy részét, Lefogllták és még m sem fzették vssz 3. H háztrtásnk kettőnél több fejlettkoru tgj vn és z épületnek tgok f á m á n á l több lkóhelysége vn t 4. H z épület ötnél több lkóhelységgel br. postár feldott pénzeket. gy e ^ k ^ oly mó don menekülhettek voln bnkok bjtól, h hmrosn nny kólesónt felmondnk és A háztrtásbn évet 4 hvtl október eg\ 2.. Mít kérdést Mért nncsen még m sem tnköwz z én ks leányomnk, k z elem ^ u negyedk osztályáb jár, kt szbályszerű* beskoláztm meg szeptember elsején? gu szeptember hrmncdk vn, de sem UnterJ sem skolkönyv nncsen még. K ennek o k? Bzonyár m sovnszt mgyrok! Legyenek olyn szívesek engedélyt d íj mgyr tnkönyvek behoztlár és húszon, négy' ór ltt Komáromot és kétszernuyj dj ltt Komárom és Esztergommegyéket elfogjk látn tnkönyvekkel. Mert hs* z mmorütá éppen bbn áll s ezt nem konsttálhtjuk eléggé gykrn hogy rendszbályokt bóvesen kpunk, z ostort pttogttják fejünk fe ett derűre-borur, csk éppen zt nem engedk meg, hogy mgunk segítsünk mgunk bján, A mgyr skol sohsem ment kölcssö semmért szomszédb, most s csk elő kel lene venn betltott, ámbár ktűnő tnkönyve ket és gyermekek kezébe dn. Bízvást k állthtnók ezekke vzsg versenyre kármelyk cseh skolávl m gyermekenket. N r betöltöttek séges volt. lnánk velük tetében. pártln Ezl egyedül módot bnkok becsü letből nem krták génybe venn. Ugyns íebélyegzésko dósoktól s elvettek pénzt és gy legngyobb részük tönkre ment voln, h bnkok perbe fogják. Bíztk zokbn s, kk bnkok segítségével mlomosokká lettek, Háztrtás tgoknk nem vétetnek cselédség, Nncsen mgyr tnkönyv és n Í H mgyr tntó. Száz és s/.áz mgvr skol sínylődk mgyr tntó nélkü. Hol v hogy nem menny betevőknek hgyják cserben és szük vlmnt mnt z dósok vsszfzetk kötelezet zésenek helységek törvény korlátn lefogllhtok. bclüí, A lefogllássl rendelke tuljdonos áltl és bérlő elveszítk s z b d rendelkezés jogukt lefogllt lkások és helységek felett. A bérlet szerződések s htálytlnokká válnk kürítés betc- htárnpjn é< leoglás sehol és kkor s htályos, h változk tuljdonos vgy bérlő, ennélfógv bejelentésre kötelezet lkások c s k s kölcsönöket, lkáshvtl áltl lesznek bérbe dhtók, lletve jelentkezés s* rrendjében jogosultk részére Gutár, lkáshvtl áltl kutlhtok. A komrom káshvt lesz, hogy kk lkást vgy más helysége béreln krnk, kötetesek zt lkáshvtlnk bejelenten, név. fogllkozás, eddg lkás, bérbedó (lbérlő,) lkbér és m np megnevezéseve!, romkor kbérlendfl helysékek bérlőnek átdndók, Ugynez kötelessége nnk s. kk bérel helysége v gy lkást ktűzött dőben el nem fogllt. A háztuljdonos, ezen hrdetmény kfüg gesztésétől számított B np ltt, szóvl vgy rásbd lkáshlvtlnk (kultúrplot. emelet. Az uj menetrend zonbn még ezt l gel jöhetnek vssz. Hsonlóképen k e d v e ezen menetrend K o m á r o m vármegye cslló köz és udvrd járásbel községekre s, melyek z ujkomárom-gút vonlon levő községeket! fent okokból egy np ltt szntén nem jár htják meg. Sőt nézetem szernt ezen me ét rend nevezett vsút mentén fekvő község t sem kedvező, mert jelenleg menetrend. f lett, h Gúláról hjnlbn nduló vonttl Ujkomáromon és D u n s z e r d h e l y e n át Po zsonyb utznk, nnét Dunszerdhelye ál este o 5 9 perckor ü j k o m á r o m b vsszérkezve, csk m á s n p délelőtt 0 ó r k o r tudnk Qdtl skol htóságok működésének.' Felhívásokt ntelmeket bocsátnk k plkátokon és sjtó f ott trtózkodás után vssz ndul, vgys k j máromk jelenleg z ezen vonl mentet levő s K o m á r o m t ó l e>k néhány klométerre fekvfl helységeket egv np ltt meg s e n járht k, hnem vgy előtte vló np k k d l utzntok, hogy másnp délelőttg ott mrdhssnk, vgy h délelőtt utznk kl, ugy csk m á s n p reg yg) B mgyr nyelven 82 skolákb vló be rtkozás szgorú ellenőrzés tárgy szlovák utján s ebben tárgybn. Büntetéseket he lyeznek klátásb, h 0 2 év közt gvennekeket nem skoláznk be". Kötelességünké csk teljesítjük és m v vállltok helységet,.ágert sem krunk elmrdn művelődéstől rgyk elhelyezésére» He engedjen meg tsztelt csehszlovák tn- zutá tönkretette, mennyben fentemlttetl reggel vont csk 0 órkor ndul k z ujkomároml állomásról s Gúlár megérkezve néhány per^y A beskolázás üzlet, gzdság helységeket, műtermeket 8 más helységeket, h leglább három hónpon áj. r é s e k voltk, vgv pedg csk tárgyk elhelyezésére szolgálnk, kvéve gyár, Keszegf.dur teendőket végző, reszm élelmszereket bevá sároln szándékozó lkosok, lg néhány 'A tölthettek ezen helyeken. brsággl, vgy ht hétg terjedhető elzárássl büntettetnek. Ezen büntetések egyszerre s kmérhetök. köteles bejelenten. Azon lk-sokt és lk részeket, melyekben három hónpon át nem lkotl senk, vgy CSSfc dőközként lkott 2, Rktárnk hsznált l k á s o k t 3. Qyár, pr, Vgy Kmocs és Szmö községekbe, vlmnt közel pusztákr résznt v.t.> töztethető. A lkáshvtlnk vlmenny közhvtl köteles jog támogtást nyújtn." A lkástörvény fent rendelkezése ellen cselekvések vgv mulsztások khágásoknk tekntetnek és rendörhvtl áltl 5000 koronág terjedhető pénzterjeoneo p_ kőzlhrré Megyercsre, szomszédos H lkáshvtl lbérletben levő lkást fogll le. egyúttl lefogllhtj szokásos be rendezést s. mt meg kell tenne, h b é r b e vevő kvánj. A ház. lletve lkás tuljdonos köteles lefogllt helységek bérbe vxwöjeck megengedn z elkerülhetetlen szükséges tozékok hsználtát. H vlknek nncs lkás és kér lkáshvtlt b é r b e d á s kutlás ránt gzol n kell, hogv közérdekből kényleen álln dón községben lkn községben llető séggel br és hvtás ottkáshoz Köt. H m s bzonyítvány, vgy vlótln dtok lpján kutlt lks. mnden felmondás nélkül kköl de megvn bennük mgyr fjnk egy jó tuljdonság s, becsületesség, Ezért nem kel félten mgy bnkok nál levő pénzt, met egy-ke év ltt zt mn denk vsszkpj e> u] pénzét mndenk nyu godtn bzhtj mgyl bnkokr, hol z most már bármkor rendelkezésükre áll, mert z ul betéteket ugj kezelk mndenütt, hogv nnk vsszfzetése kdályb ne ütközzön. Ezt bztosítj z s hogy 200 mgyr bnk Z vetkezett rr, hogy egymást támogtj. pótlásár? Az lább felrt ntéztetett csehszlovák állmvsutkhoz K o m á r o m törvényhtóság joggl Felruhá zott város közönségét zzl, hogy c s e h s z l o vák állmvsutk kezelése ltt álló Ujkomárom g ú t h. é. vsul menetrendje t. é. junu hó 0 étől kezdve megváltozttttott, gen ngy n y g kár érte. Nevezetesen már zel s fennállott prmtív állpot, hogy z űjkomárom állomásról reggel fél 8 kor nduló vonl rövd knttrtózkodás után üúáró! vsszndult Komáromb, s gy K o m á r o m városból, melj v á r o s n k k ö z ö n s é g e ezen vsút létesítésekor, erejéhez mérten túlzott nyg áldoztot hozót, ukások kásl'nví ezek bsáknk megzenjük, m mgyrok, h gy z elnyomástól sem jedünk meg, Láttunk kf erösebb szeleket s fújdogáln és tudjuk y egyszer mnden szél kfújj t mgát. és lkásrészek, rktárnk hsználl lkások, gyár. pán. üzlet, gzdság helységek, m ű t e r mek és egyéb tnítóképző tekn- Most np-np után zt olvssuk., hogy ksebbségeket nem s/.bd elnyomn. H yes Ámde ksebb és ngyobb lokáls és országos Mután bejelentésre vezetókben meg s vr. mgyrok sok hbáj, melyek rendszere z, törvény 68 ánk, vgy pedg z 94 év X mgyr t.-c. v é d e l m é t ' é l v e z k. mnd szégyent mndez tktk mgyr skolávl és ku ovl szemben? Ez tktk ngyon sántít és ngyon klóg belőle lóláb. lkás- és helysééről és zokt meghtlmzott szemé yek ll átvzsgáltthtj, kk büntető mnden betevő vsszkpj pénzét mgyr bnkoktól s. Ezek jobbn vgyáznk betevők pénzére! mnt szemük fényeé, mert h pr éí mezőgzdság mgvr A lkáshvtl jogosult háztuljdonosok, bérlők, lbérlők és más személyektől szóbel vgy rásbe felvlágosítás követeln mnden eszeltek! A másk* különbség pedg z, hogy tót bnkokt z állm hvtlok é* zsupátn k stb. mnd segítették pénzzel és jó űztetekkef mért s bj hmrább kheverték. Mndent összefogllv, kétségtelenül lt t»g\ bj onnn keletkezett, hogy egy szerre elvették pénzl néptől s é s bn pénzéből egy fllér sem hányzk s. z 4 gy án. A különbség csk z, hogy ezek ke vesebben vnnk, zért róluk kevesebbet ts tg hogy lkásbn hány 40 m- nél ngyobb helység vn és vájjon lkóhely ségek m é r e c 80 m nél ngyobb-e? Vlmnt lkásnk hány kü'sö ( l é p e s ő h á ' b ó ) és e l ő s z o b á s bemenete v n? tetendő nélkül. El bzony nem gz. mert z néhány ÍS De z s kétségtelen, hogy fenmrdt több melléktrtozékok, A jelentésben feltün vvl fogják megháláln, hogv ngyobb öszgzegekel betétbe helyeznek A becsülettel zon bn felsültek, mert mllomos urk hmro sn megfeledkeztek rég bnkokról és mnd u u cseh bnkokhoz futottk pénzükkel. Ezért mrd 220 reg bnk pénz nélkül. Azt mondják, hogy csk mgyr bn kó voltk gondtlnok és mrdtk pénz r. «esetében lbérlők. Lkóhelységekül nem tekntetnek konyhák, éléskmrák, előszobák, fürdőszobák, verndák, cselédszobák, vlmnt segtségel tót bnk. m Szlovenszkóbn vn. z s szánt eredmények.'y. rejlettkoruknk tekntetnek. A háztrtás ftlbb tgjból ketc egy fejlettkorunk vétetk é - vsszkövetelnek hsználttnk. L felé tovább utzn. E z e n bjon, ugy vélem, gyökeresen csk kként lehetne segíten., h z Ujkomárom gút vonlon hrmdk v o n t p á r, mely í$*k szénhány mtt szüntctlcctt be, smét l«lomb helyeztetnék, még pedg olvn menet renddel, hogy jelenleg ( j u t á r 4 ' ó r tn érkező vont után, melv vont esetleg ff* f

3 J 20 vkl.v r odl. vlmvel korábbn kmebetne Komáromb, cg Gúláról UJkomáromb nduln, még pe( L dőben, hogy cstlkozást nyerjen. fél 6 ór tájbn Du&tzerdhey és t rtekujvár felé ndu'ó vontokhoz. Ezen u] - dztán Pozsonyból Dunszerdhelyen.t este 6 ór 59-kor beérkező vont után ndul* n vssz l'jkomárcmból Gut felé. H. nbn ezen uj vontpár bármly okból beállíthtó nem voln, helyzeten nem jvulás jelentene már z s, h z 920. júnus lc-k. tol vsszálltv, z Ujkomáromböl jelenle.. e. Gut felé nduló vont nem délelőtt -kor, hnem már regre! fél 8 ór tájbn, vgys Dunszerdhelyröl reggel negye w örko beérkező vont után ndítttnék el, s egyébként menetrend változtln mrdn. A fentek lpján Komárom törvényhtóság jogg felruházott város közönsége nevében tszt eltel kérelmezem, mszernt ezen menetre s sürgősen eszközöln méltóztssék, hogy j. - s élelemben szűkölködő közönségének zeledő ősz dényben, mden terményenek ttk ítélyes részét Vágvölgyén fekv közsébeszerezn <zokf, rc n gy szükségletének bztosítás g<nd< sl cdn. K - mrom, 20. júlus 3. Szjj Ferenc s. k. p - Tollheggyel, Komárom, 9JM, szép. 30. Megdöbbentő z hng, z társlgás m dor, melyet m férfk hsználnk, mk nőkkel, leányokkl* férjes nőkkel,.tsztességes szülök s?tességcs rnyvá! beszélnek. Akrr m ke!! hnn, hogy ez hng még nem ál- áncs, de nzgyon kell krnom, hogy elhgyjer, ho^y még vn jó ízlés s férfknál és emcsk egy bzonyos korhtár képes e hn- kt féken trter. Ngy áltlánosságbn z ellenkezője áll. S k ennek?, ok? A háberu persze! Hát gen háború, de csk egy távol ok olyn távol ok, mnt esnél nyrkos dőjárás, dc mként nem feltétlen következménye rossz dőnek hűlés, g) nem okvetlen lesz mnden tekntetben ál- z cnbe)bő háború ltt. Egy közelebb ' Nem pehéz.jpegtláln. Hogy m nőkkel lyen-molyn hngon beszélhetnek férnnk nők mguk z.z ok. És legelsősorbn pl nyák. gen z. k \ >s mmák él feleségek, kk mosolyogv tűrk fk, fért kí-ét'eínü szellemeskcdéset és jr mák, kk lenyrkt sem ré?cv\ -erv zóvl meg nem írn ják rr, hogy fér nk csk sz nő gzán kívántos, k mnden f] n rem kellem mgát, kt szeretn kell és szteln, hogy ős szerethessen és tsztelhessen. Az ételhez fűszer, z élethez nge ' srórzkozás szükséges ám szórkozz-jnk, de ne. ed k, hogy fűszer mgábn nem táplálás 2 ngerkedésbő élő korán vénül és hmr hl leszercpel. Hogy felszbdultk sze - e< 'vek? gz. De kkor h % mesyűnk b, kkor ztán ne kívánják, hogy férfk s jenek s, h kvész nők ránt ' sztélét. gyeknl Az önök kedves jószívűsége, efnéfélek, h«gy Cbbet árt, mr.t z ngol telenség. Mert értsünk szót, éreznők szbd, - t pe önöknek legyenek mély és gz érzelmek, de serébe sznten érzést keressenek és ne t- léh, frvol, skmlós társlgást, h p * nt kp öröktől z, k ugy beszél mgukká, kl nyelvért s jobbn vgyáz hős. * ocsdssen meg Ngyságos Asszonyoml n egy szvm, egy jókró kérdésem, egy regemberhez ülő, tyás fgyelmeztetésem, ft már régen szerettem v n kmondj v e tártm, mg önmgától rájön dolgok helyenségének belátásár és nem kell pronkod zért, hogy degen ember szól bele cséletébe, neveléstnáb és módszerébe. Mondj, ngyságos sszonyom, ne hr- ( v ék, hogy szóvá teszem, utóvégre semm zöm sncsen hozzá, de engedje megkérdez- mt jelent z ön tízesztendős kslányánk vékony lábán z átlátszó, szürke selyem* pók w.álóhrsny? Nem tudom megérten. Nem tudom ugyn megérten húszéves lányok s r»ért hordnk lyen dvtckket, mely méregnél s drágább és logk sefm smc bennej Mer lenn nncs z ks vékony szövetke, nncsen ellenben mégs csk vn nnyr, hogy nkább ne lenne. Azonbn, hogy egy tzesztendős lányr hogyn képes ngyságos szronyom Hyen furcs strmflh feldn, zt sehogy sem tudom felérr ésszel. Csk szomorún nézem z est korzón ezt hrsnykálltást. Kcsnyek, ngyok egy formák. Mért? Szégyen m, h vlk reg bccsqletes luhát vsel, mely uh, mnt olyn? Vgy Bnök, ngyságos nyák, nem tudják már, mm N ttette önöket mmájuk, mkor enny és nny esztendősek voltk? Vgv nem látják, hogy nek nem vló vlm? Szegény ks lányok' Ejnye, ngyságos sszonyom! (J92( tóbe 9*én % szombton este 8 órkor kultúrplotábn ) ültettük már előző számnkbn, hogy z «szez n közeledtével Komárom és vdékének mgyr kulturáls ntézményének Jók Egyesületnek elnöksége ess/ebott z ősz es tél hngversenyszezon pr< grmját, mely méll rs tsz z előző évekéhez. A tervezett hngversenyek megállpított műsor gz művészet élvezeteket kelégítő, mgs nvóju, nemesen szórkozttó les?, mnt Jók Egyesület mndenk hngversenye. Az első. szezont megnytó hngverseny term usát október hó 9 ére tűzte k rendezőség, Az de hngversenyszezonbn zt z uj- st zz be rendezőség, hogy nem, mnt ~ r r.??+ em s?.< nbl este trtj z Jen hngversenyeket. A legtöbb egyénnek vsárnp z egyetlen szbd npj, melyet ntezásr, kndulásr, látogtásr kr felhsználn, gy vsárnp trtott hngversenyek látogtó sorából sokt elvon fent körülmény. Az első, szezonnytó hngverseny n során ket, művész körökben jó hngzású név szerepel Két nő neve Smonffy Mrgt szvló és A. Aclcermnn lus zongorművésznő neve. Ért tel z ngy érdeklődés, mely e kél né\ hlltár elfogj közönséget. Mnd kettő dédelgetett kedvence művészetet szerető., z'-^eg^e. Smojífy Mrgt, legngyobb mgyr színész, Hegedűs Gyul tnítvány, már egyszer. mlomkt. FJénk emlékeze- tűnkben vr. z fényes sker, melyet kultúrplotábn rtott sten szvló tehetségével. A legszürkét b, legsemmlmondóbb,pár soros ks verskébe.s olyn felfogást, olyn érzést, olyn elke mrgáv rgdó hpnózst tud vrázsoln, h\ gy lem egyszer mg szerző vn legjobbn meghtv* A legutóbb komárom fényes sker. érthetővé tesz ngy érdeklődést, mely legközelebb fellépése már megelőz. A hngverseny másodk szereplője m. bájos zongorművésznőnk, A. Ackermnn lus, k rrfsíer kezekké! urlkodk bllentyűkön szvet, elkel elbűvölve mgávl rgdj hllgtóságot. Legutóbb Pöstyénben trtott hngversenyt, hol npont 5 0 hngverseny szokott lezjm é négs kmgslott, ktűnt z ő hng- versenye fényes, meleg skere áltl több kő- '.. Dcséret llet rendezőséget, hogy lehetővé tette, hogy m ís gjönyörködhetünk művész tudásábn. Érthető n ő fellépése htére megnylvánult ngyfokú étdeklödés s. A klencedk hngversenyre már Hétfőtől kezdn lehet legyeket venn K elővétel díjjl Q kultúrplotábn, de cslás détetőttönktnl 9 2 ór kőzött \ Jók Egyesület hngversenyre z. meghívót Küldte szét A Jók Egyesület 920. október hó 9-én, szombton, este 8 órkor trtj kultúrplotábn lngyersenyét következő műsorrl, ) Chopn Polonse B dur. b) Mc Dc ell Woto Perpetuo op, 40. Zongorán elődj A Awkermnn lus zongorművésznő. Petőf Az árost... XV. rész). Rudn, A vén dóf, bj Aúo ősz vándor. Szvlt Smonffy Mrgt szvlómüvésznő.!. Schumn- Ppllons, Op. 2. Zongoáfl zlőd A. Ackermnn lus zongorművésznő. V. ) Mupssnt Rettegés, b) Frks ímre A vén Ambrus f. c Antl Benedek Két vándor Szhrán, d) Mklós Jutk Urm mért? e) Alb Nevs. Lány multóbn. 2. Én. Szvlj Smonffj Mrgt szvlómflvésznő. V. Polony Elemér Polonse de Concert Op. 7. Thomnn stván Scherzo Hongros. Zongorán elődj A. Ackermnn lus zongorművésznő. Erre t. egyesület tgokt és kultúr mnden brátját meghívj Jók Egyesület. Helyárk ) tgoknk 8, 5, 3 K, b) nem tgoknk 0, 8, 5 K. Elővétel díj K legyekelőre válthtók kultúrplotábn hétfőtől kezdve d. e, 9 2eg. Ruhtár. Az egyes számok ltt terem jt zárv mrdnk. A lkáskérdés nemcsk Komárombn, de mondhtnók, z egész vlágon legszomorúbb problém. A lkosságnk különféle okokból vló de-od tolódás, melyben poltk üldözés játssz főszerepet, lkásvszonyokt egyenesen tűrhetetlenné telte Csehszlovákából százezrek távoztk el, legtöbbje kényszerűségből. Ez tömeg Mgyrország es Ausztr felé húzódott. Vszont Mgyrország htlms rjokp Román és Jugoszláv felől s, melyeket elhelyezn teljesen képtelen. A komárom kvándorlás gen ngy mérve öltött, de ezt jóvl felülmúlj bevándorlás, szlovák és cseh elemek de települése, mely lssnként má vros jellegét s befolyásoln fogj, ügyelőre ezt lkás terén észleljük. A sok bevándorló elfogllj legjobb lkásokt és z utochtonok szorulnk előttük háttérbe. A munkásság htlm eszközökkel krj lkáskérdést megoldn és ezzel teljesen hc telén vágányr tolj kérdést. A lkáshányt cs ks építkezéssel lehel megoldn gyökerében. Mnden más megoldás csk fél ntézkedés H tt-ott le s rekvrálnk egy-egy szobát, z dht - állást egy vgj két munkásnk, de ngy többség még mndg zsúfolt és egészségtelen lktokb fog mrdn. Egy szoclst képvselő zt hngozttj! gv "polgárságnk segíten kell munkássgot \z tlán megoldhtó lenne, h polgár-ág nem tlálkoznék lépten nyomon gyűlölettel munkásság részéről Az/l gyűlölettel, melyet nem okol meg semm, mely munkás szervezetekben éjjel nppl folyk polgárság ellen. íolott z polgárság éppen Ugy dolgozk, mnt munkásság, mert z kereskedő, pros, ügyvéd és orvos vgy ngy >bb fzetted hvtlnok, k ngyobb lkássl rendelkezk, ngyobb és fontosbb munkát végez tlán, mnt fzk munkás s munkájánk eredménye gzdság és társdlm életnek htványozottnb tényező, mnt test munkáé. Ez polgárság hogyn engedje át lkását olynnk, k ót m ellensége gynánt kezel és nnk teknt? Elég bzonyíték erre, vlk egy ckket elolvs vlmelyk munkás uuágbó!. A szellem munkás senk és semm nekk és QSks test munk z, mely megbecsülést kérdeml, jogokhoz csk z jusson] k test munkás, mnden más lényegtelen vlm. Pedg z ckkező ngyon, de ngyon s tsztábn vn zzl megcáfolhttln ténnyel, hogy vlágot nem test munk vtte elöe A munkásság lkásokt erővel s el vn szánv elfoglln, hlljuk unos-untln. H [ön p l ÍJ kttur, ez be s következhetk. A proletárdkttúrábn ez legksebb rossz, ngyobb z, hogy lkáskérdést z sem fogj építéssel megoldn, csk erőszkkl. '.szk pedg jogot sohsem pótolhtj. A munkáslkások kérdését kell mndenekelőtt állm, törvényhozás utón, zután pedg község keretekben megoldásr előkészítem. Komárombn erre szép tervek állnk rendelkezésre. A sokt ócsárolt polgárság készítette elő>, munkásságnk, mely m htlmt kezébe vette nem érntjük mlyen uton-módon kvtel mrd osztályrészül. Mutss meg munkásság, hogy sját ház ügyét, egy úgynevezett osztály ügyet, osztálytudtosán meg tud 'oldn. A zöld sztl mellől kszorított és ktessékelt polgárság ezt törekvését mndenképen, még áldoztok árán s hjlndó támogtn. Mert ez közügy és közügyekben polgárság sohsem tekntett osztályr, kár hszk, kár nem.

4 íos. gd - l*3q«október» j >* L t >é.-bzeződés jóváhgyás megtgdj l k á s vgs h e l y s é g zon n p ó! kezuve, mkor z A K o m á r o m Lpok mul M bm >- e l ő b b s z e r z ő d é s é r t e l m é b e n zokt k kellett voln üríten, vgy j ó v á nem hgyott szer vssuk ht, mc'v g ó DezáfsseJénos vet z ő d é s é r t e l m é b e n b é r l ő n e k vgy l b é r l ő n e k f ő s p á n t á v o z á s á t dj hírű!. Ezt z lklmt á t d n, lefotjlltknk v e e n d ő k. A l k á s hvtl nem szbd elmulsztnunk, hogy sjnfkozlefogllht l k á s o k t vgy h e l y s é g e k e t, melyek sunknk és fájdlmunknk ne djunk kfeje- l k á s hvtl j ó v á h g y á s n é l k ü l dttk b é r b e, lksok vgy h e l y s é g e k, melyeknek zást távozás felett, mely legértékesebb és bérlete v l ó t l n jelentés l p j á n nyert j ó v á legdemokrtkusbb g o n d o l k o d á s ú p o l g á r t á r s hgylst nk egykétől v l ó m e g v á l á s t jelent. Eddg t ö r v é n y életbe lépte ót meg Dczsse Jánot, Komárommegye utolsó kötött s z e r z ő d é s e k k ö z l egyetlen egy sem ter jesztetett l k á s hvtl elé, tehát egyetlen egy f ő s p á n j, 97 n y r á n keult Komrommegye bérlet s z e r z ő d é s sem br é r v é n n y e l sem é s K o m á r o m szb. kr. v á r o s főfepáq s z é k é h e. bérösszeg t e k n t e t é b e n, mennyben b é r b e A komul) munk, koleleégllld, feltét dott l k á s o k s z e r z ő d é s l e j á r t k o r lefogll len rend és p o n t o s s á g u r l m á t jelentette hv ttnk és l k á s t keresők r é s z é r e, jelent t l b l é p é s e közgzgtásbn, melyet tövéről k e z é s sorrendjében lkás hvtl áltl kutl ttnk. hegyére smert, nnk mnden herrchkus A l e g ú j b b lkbérlet t ö r v é n y 8. - é r fokoztát megfutott közgzgtás gykornok* t e l m é b e n l k b é r z ö s s z e s mellékszolgát s á g g l kezdett hvtl pályáján. t á s o k k l z 94 ugusztus l é n vgy k é Akk vele e g y ü t t dolgozn voltk szerens ő b b e l s ő b é r b e d á s n á l klkudott l k b é r 2 0 * - l e s é s e k, zok t n ú s á g o t tehetnek elfogultln m e g h l d ó m é r t é k b e n csk h t ó s á g n k vgys n lkáshvtlnk e n g e d é l y é v e l e m e l h e t ő. p á r t t l n s á g á r ó l, nem mndennp ludsáról Dezsse János íáuozás. Sn oldjm meg lkás hvtlr r u h á t * feldtokt sker é r d e k é b e n zonbn ~ ^ esetre k é r e m k ö z ö n s é g b z l m á t é> j ó k s r S támogtását. U l r n főleg emberes jó s z v é r ő l, mely mndg gyengébbnek nyujt«)tt oltlmt z erőssel szemben. Dczsse J á n o s t z o k t ó b e r álforrdlom szele, mely d e m o k r á c jegyében és jelsz v íf ndult meg. elsöpörte helyéről, hol kötőmben sem mrdt voln, hszen ő gróf volt, de demokrt, z uj rány pedg nem volt demokrtkus! hnem csk destruktív közgzgtás területén tg s És ekkor s m e r t ü k meg csk gzán z ó kváló egyénségét teljes vlóságábn. Nyug dj mellett két keze munkájából trtott fenn m g á t. H gj munk ránt m) k e v é s e l ő ítélet volt benne, gzolj /, hogy Petőcz János komáromujváros sztlosmesternél z sztlosmesterségel tnult mndddg, m g h d o n z átjárást he nem szüntettél. Ez után pedg kertészetre dt m g á t. A/ Erzsébetszgeten egy háromtgú társsággl mvelt egy kertet, melyben gzdg kultúrál teremtetlek mnden nemű konyhkert növényből és gyümölcsökből. Np-np utn lehetett látn, mnt munk után z elmrdhttln hz jól m e g é r d e m e l t hátzsákkl vorult nyuglomr Soh jkát pnsz, vgy z o k s z ó uj hely zete ellen el nem hgyt, mnt férf vselte és tűrte /t. A férft, A h t e s g 20 -ot m e g h l d ó lkbér e m e l é s h e z csk gy j á r u l h t h o z z á h z n dokolv v n. bz után fzetett h á z d ó k f e l e m e l é s é v e!, vgy uj dóknk - k v é v e vgyon l e d á s vgy é r e k szporult dót beveze tésével 2. h á z krbn t r t á s á v l és kezelésével egybe kötött rendes ü z e m k ö l t s é g e k, 20'^-ot m e g h l d ó e m e l k e d é s é v e l, mennyben ezen költségek k ö z s é g n e k vgy m á s k ö z j o g tes tületnek fzettetnek vgy htóságlg megáll pított dj tételek szernt fzettetnek 3. h á z o n 94 ugusztus én bekebe lezett követelések után kmt láb é s m e l l é k s z o l g á l t t á s o k vgy z ezek után egyéb fzetmények meg engedet f e l e m e l é s é v e l, h z 3 s z á m ltt felsorolt emelés 94 ugusztus -én vgy k é s ő b b e l s ő b é r b e d á s után állott b e 4. z ezen törvény khrdetése után h á z o n eszközölt dőszkonként vgy s z ü k s é g e s rendkívül jvtás és renoválás f o l y t á n e s z k ö z ö l t kállássl. Vlmely l k á s b é r b e dásánál bérbe dó b é r l ő v e l közöln trtozk, mly bér összeg volt kkötve lkás u t á n 94 ugusztus l - é vgy k é s ő b b e l s ő b é r b e d á s n á l. H 20*/ -nl mgsbb bért kvn, ugy kvánl e m e l é s jogosságál gzoló h t ó. ság engedélyt felmuttn k ö t e l e s. gz embert s j n á l j u k 4. $ «lkások lefogllásul szófó 5«. számú törvény főbb r á n y d ó rendelkezésenek smertetése. E z e n r e n d e l k e z é s e k e t l k á s hvtl áltl kbocsájtott hrdetmény részben má smertette ezeknek kegészítését é s mgyráztát kívánj s z o l g á m ezen közlemény. A tör vény egyk leg fontosbb r e n d e l k e z é s e. ' hogy bérbe dott l kások vgy bármely helységekre vontkozó bél vgy í r á s b e l sze ődések jóváhgyás végett lk, hvtlnk bejelentendök. A törvény 99 október 30-án lépett életbe és ezen dő ót megkötött Összes bérlet szer ződések jóvá gyás végett beterjesztendók lettek voln l k á s hvtlhoz, f lkás hvtl hetők. Ezen vsszkövetelés! gényről előre le mondn nem lehet. A vsszkövetelés g é n y bérlet szerződés m e g s z ű n é s e után 6 h ó n pon belül elévül, Ennyt trtottm s z ü k s é g e s n e k ngy közönség t á j é k o z t t á s végett z dézett (örvényekből k ö z z é tenn, hogy ennek l p á n v á r o s lkosságánk módot" n y ú j t s k rr, hogy esetleges sérelmere z dnéá fl gyönyörű Crzsebetszget, mely m á j u s b n hngos f ü l e m ü l e cst gástót lltos z o r g o n á t ó l, most s z ü r k e, ketlen ár' területté v á l t o z o t t, melyen z szp rk j ^ é s s z ú n y o g o k m l l á r d j t e n y é s z n e k Hervd m á r l g e t ü n k é s dsze c s k u g y n lehullottk A szeptember á r v z elsodort zokt sokm«dennel egyetemben Az á r v í z n e k sok t n u l s á g v n. Ezze! fog. llkozk v s á r n p k ö z b r t o k o s s á g k ö z g y ü k s, mely mozglmsnk í g é r k e z k. Az árv nem enged m g á n k prncsoln, ezt ngyon jól tudjuk. De z á r v z p u s z t t ó htását nny bj tetétéz, hogy zok ellen g z á n védekezn kell b á r m l y e n u t o n - m ó d o n. Mert é p p e n e l é g nnk s z e g é n y rttuljdonosnk z k á r, melyet vz cot mely kerítéseket szggt k, homokot és k vcsot sodor t e r m ő f ö l d r e é s rétre, ken. vete ményet t ö n k r e t e s z. Az, hogy á r v í z hjósok lletve á r v í z k l ó z o k r b o l j á k meg termésé rr g z á n nncsen s z ü k s é g e. E z dolog s z é g y e n megtörtént. S j n o s szget m e z ő ő r ö k nem tud k ezt m e g k d á l y o z n. D e z eseteket nem ^Íhd e g y s z e r ű e n d kt tenn. A gonosz félkéz* k l m á r o k t k kel! nyomozn é s ez rendőrsé feldt. A m u n k á n k v é d e l m e t kell nyújtn, hogy nnk e r e d m é n y e l l u z ó r u s s ne váljék, F o g l l k o z n kell z é r d e k e l t s é g n e k m á s, hogy m ű s z k s z e m p o n t b ó l szget árvé* delme b z t o s í t v legyen. Feltétlen szükséges szget utnk r e n d b e h o z á s. K o m á r o m n k H E r z s é b e t szget legszebb séthelye. Kertvá rossá kell fejleszten és ő r s é g g e l e l l á t n, kk rendre é s szgetre f e l ü g y e l j e n e k. Nekünk komáromknk drág kncsünk ez szget é s zt kell s j n o s á n tpsztlr.. tk, hogy z kezd C s á k s z l m á j á v á v á l t o z n í kel m n d e n á r o n m e g k d á l y o z n é s ebben szgetkerttuljdonosokt z e g é s z v á r o s közfl ín ségének kell t á m o g t n. J ö n n e k z (De ugyn merk dollárok. mért? Hzug jelszvk Üzlet* üzlet*) olvssuk z merk mgyr N é p szvábn, hogy z Oho Export et Trdng Compny külkereskedelm részvénytársság hívj fel közönséget, hogy vegyen részvé nyeket, mert nevezett t á r s s á g n k sok, nsg) >fl sok p é n z r e vn s z ü k s é g e. Előnyös üzleteket kr Kötn E u r ó p á b n. E u r ó p pcán do'razt A bérösszegnek vgy z l b é r l e t összegnek s mellék s z o l g á l t t s o k n k vgy t á v o z á s á b n és k í v á n u n k nek sok szerencsét. j e g y é b ellenszolgálttásnk z e m e l é s e é r v é n y A t á v o z ó nyűg, f ő s p á n e l n ö k e volt telen l k á s hvtl b e l e e g y e z é s e n é l k ü l, m e n y J ó k K ö z m ű v e l ő d é s ' Vöröskereszt, Szn ben ez beleegyezés e t ö r v é n y szernt szükséges. tórum Egyesületnek, Hdgondozónk és T l o s mnden j o g ü g y l e t, mellyel z eddg ngy tevékenységet rejtett k humntás terén b é r l ő közvetleno vgy közvetve lkás á t e n g e d é s e fejében m g á n k, vgy b á r k m á s n k v tlmely előnyt n y ú j t vgy megígértet, vgy melye b é r b e dó l k á s b é r b e d á s te jében m g á n k vgy m á s n k b é r ö s s z e g e n f e l ü l e l ő n y t n y ú j t t, vgy Ígértet, vgy mely Ível vlk bérlet közvetítése f e j é b e n mgánk A l k á s hvtl áltl kbocsájtoll hrdet ránytln djt dt, vgy ígértet. mény folytán különös fontossággl bír lká Az e l ő z ő rendelkezések ellenére télesített sok l e f o g l l á s á r ó l s z ó l ó törvény fontosbb és fzetések törvényes kmtokkl v s s z k ö v e t e l z üomán\ s lkás bttl -nök* orvoslást mely cselekben és hol kell keresn. A l k á s kérdés m e g o l d á s és k á s szükség m e g s z ü n t e t é s e t á r g y á b n mgm r é s z é r ő l e l k ö v e t e k mnden lehetőt, hogy k e l l ő e r é l l y e l é s tpntttl, p á r t t l n u l é s g z > á g o - nk v r á z s l ó ereje vn. S E u r ó p szorult h e l y zetben vn. Szorultságábn k é n y t e l e n luxus ckket, művész k é p e t, szobrt, muzeáls l gyt, p r m ű v é s z e t remeket stb. eldn. Nem csk egyesek, polgárok é s előkelők jutnk erre sorsr, hnem országok s. Például Ausztr K e n y é r kell nekk, nem pedg remekmunkák, Amerkánk vn pénze, vn kenyere s dc m ű v e l t s é g e nem l e v é n oly mély, luxur > ckke sem oly é r t é k e s e k, mnt E u r ó p á é. Ebben Európ u t o l é r h e t e t l e n ü l f e l ü l m u l t, s h H vlm, mt Amerk Európától rgyelt, ez e ] 5dül e l ő r e h l d o t t művészete, p o m p á s luxussá. Mosl e l é r k e z e t t n e k látj Amerk z dőt rr, hogy E u r ó p á t kfossz, Európát ettől fényes előnyétől elüsse. E z é r t kell nek sok-sok mlló d o l l á r. Ol csón, potom áron krj megszerezn szorult Európánk dobr ke ü l ő fény ckket, mt d r á g á n szeretne A m e r k á b n ct»nem egy két drb k é s á r u t, p o r c e l l á n t VSgJf k é z m u n k á t krunk v á s á r o l n mondj felhívás hnem v g o n s z á m r vesszük z Stener Kornél és T á r s Komárom c p ő k e r e s k e d é s e és (orthopád) cpészmühelye, 3L Nádor-utc 27. A j á n. j elsőrendű tehénbőrből és C b ö r b ö % US!*" lyében készült férf-, n ő - és gyermekcszmát. "g t

5 »20. október rukt! 4 S z így szerzett áruvl sok pénzt >. lálh*! mert forglom npról-npr nő. És z merk, mkor drág dollárját z jp\ pcon értékesíten krj, nem zokt 2 országokt fogj felkeresn, melyknek devzáj jó, hnem zokt z országokt, mely- W pénzé nemzetköz forglombn teljesen ektelenüették. Ezek z országok legyőzött épek ország ezek z országok kcsny tópek ország. A ngy, htlms, tőke - dg, győzelmes népek tehát tt s, mü- ^s kncsek brodlmábn s mnt kuzsorázók, 'osztogtók jelennek meg. Nem elég, hogy poltk krtukt v krtánk megkérdezése nélkül, sőt esen zok krt ellenérc ks nemzetekre ráerőszkolják. Nem elég, hogy gzdság tekntetben épnek mnden önállóságukt elveszítették. \ n képesek lélekzethez jutn, mert nncs írsnyguk. Ezért nyersnygért kénytelen p legtöbb népe szbdságáról lemondn s eltűrn, hogy néhány ngyobb állmnk. HtUk első sorbn Amerkánk gyrmtává edjen lá. Nem elég, hogy társdlm berendezésünk g z ö beleegyezésüktől függ Enny függés, szbdságunk teljes elkobmellett most még évezredes műveltségűnk... ebb lkotásr s fáj győztes Amerkfog. Hogy semmnk se mrdon. Meg gsz sem, mt művészet tszt forrás en embernek nyújt. S hozzá szemforgtó képmuttássl mnkcójukr tlálnk vlm erkölcs rd - < íst s mgsbbrendü szempontot. Poltk erkölcs jelszvk ön rendel - jog. Elnyomott népeknek felszbdítás lesenket pedg megsegítés elmén szedk >l tőlünk. Kucser stván ur Budpesten trtózkodk és Mgyrországon prkodk üzleteket kötn, gy ezzel s könnytsűnk Mgyrország he zetén". S ez Kucser urnák bzonyár skerüln s fog, mert Mgyror.-zágon sok sz< selő, ngy nyomorgó középosztály szá. ntellgenc teljesen tönkre ment s hogy /lmképpen s megéljenek, srv ké enek eldn ngynyák drág holmt, mer dédpáktól örökölt "műkncseket, melyeket. ggonszámr szállít boldog Amerk otthonáb. Hrmnc mlló dollárt szán erre célr. nc mllóért hrmnc mllárd értékű árut g kpn. gy hát Amerk nem pnszkodhtk. letet csnált most s. Puszt emberszerehumánzmusból, ltruzmusból... Mlyen jó s, hogy ezeket szép szvkt ták, leglább ezek mögé el lehet rejten egcsunyább önzéseket, hsonlesésekct és. ctes kzsákmányolást! Komárom levelek. Kedves kssszony!. íj. hogy nekünk mndg olyn \g nk vn és mndg olyn vdám témákról ebben rovtbn. És ez ngyon tetszk. De nehogy zt hggye, hogy tlán m. témáról nem s tudunk rn, me most gy gen komoly dologról emékezűnk meg.?g tk önnek szppn történetét. Bár bblábn smételten szó esk ról, m értelemben vett szppnt éj népek nem smerték. A mosónygok vgy. zök ltr, melyet bbl emlt, hmulí rl és bzonyos növények elégetése áltl nyert lkált kell érten. A görögök és rómk test tsztántrts legnkább oljkt hsználtk. A szppn sznüleg kelt tlálmány s hmunk é srnk keverékéből áll, hmu lúggl csk kékésztették. A szppn kelt neve spo, m még m elnevezésekben s felsmerhető. dmtlg legelőször Plnusnál jelenk meg, k mnt észk tlálmányról emlékezk meg. A róm császárság korábn szppnt képpert széptőszerül hsználták. A gllok szlárd és folyékony szppnt kész tették kecskefggyuból és fhmuból s lek segítségével hjuknk Bzép vöröses fényt.őtk dn. Német szppnról először Gle-! tesz említést Kr. u.. százdbn. Ez -zppnt Hessenből vtték be és tsztttószehsználták. Az égetett mész lklmzásávl 'Komárom Lpok* 5 ódt később jobb szppnokt tudtk előállítn. A szppnkészítés box év körül ház munkából prággá lett, de középkorbn még lg hsználták k szppnfőzés tlálmányát. A gzdgok és előkelők mnt Lehg mondj jóllt és drág fűszerekkel gyekeztek testük és ruhájuk rossz kgőzölgését elnyomn. Ngy Károly deje ót már egészen bzonyosn voltk német szppnfőzők és X. százdbn Mssl. m Mrselle jelentékeny különösen olv-oljból előállított szppnkereskedéssel bk A XV. százdbn szppnkereskedés legnkább Velence kezében volt, XV százdbn pedg Svon és Genu váltk nevezetessé ezen téren. A szppngyártás különösen zót tért helyes útr és nyert ngy lendületet, mót frnc kémkus, Chevreul zsrok természetét és zsrostás processzusát skeresen tnulmányozt. Ezenkívül szódpr fejlődése s ngy befolyássl volt szppnnyerésnél lklmzott eljárás jvításár. Htlms lökéssel vtte előre szppnprt pálmolj, délmerk és usztrál fggyú és z észkmerk fenyőgynt felhsználás. A rég szppn nem volt z árttln, bátrn hsználhtó kellemes eszköz, m m. hnem még H>0 évvel ezelőtt s oly mró volt. hogy csk legngyobb elővgyázttl lehetett vele bort tsztn. A szppn mgyr közmondásbn s előfordul. A sokt csókolódzó szerelmesre mondják, hogy Nylj, flj, mnt oláh szppnt ' A mgyr népdlbn s e rdu szppn, mnt teszem»9tk*d péntek Szbd ppnow «*/.ul> tomb&l Bár nem mondj kt egyenesen de sorok kö/ött benne vn szppn foglm ebben népdlbn s Jj bt- szennyes máz ketzktl Tlán bzony üncmo á H6fet6je? A' de, hd mosom k '-.u-rr l.'-»z"k én még mj MfetSjt. Ellenben egész vlágosn kvn f> szppn ebben népdlbn H megmosdk bécs Mppán h rl, s cslogtj legényt szgává. Ön ngyon téved, h zt hsz, hogy János vtéz Flttskájánk ebben bájos románcábn, hogy A k ptkbn, ku lel J 'éhé lbáját m *e, MB» benne vn szppn foglm! Oh nem lusk gonosz mostoháj sokkl fösvényebb volt, semhogy szppnt vett voln. Ellenben De most egyenlőre eég szppnról és mosásról szóló nótákból. Mjd máskor. sten vele kedves kssszon) / Hlló, neuemeí édes szerkesztő ur. kfelejtette, hlló, hlló, gen, tt én beszélek, nem ugy. kérem, nem wlky ur, hnem ngyságos wlky ur. gen én vgyok, ke\ves Szerkesztő ur, cskhogy rámsmert, vn szerencsém, gen, egy ks bj j volt, mndenknek nevét közöln méltóztttk, de z én nevem kmrdt, ó. bzonyár csk j vskos tévedésből, hál stenem, megtörténhetk, de nnk gzán nem voln szbd előforduln, hogy egy Wlky neve ne szerepeljen z újságbn, mkor Senk ur, Nímnd ur neve s bemé volt, gz, hogy nekem nem hvtlosn kellett ott lennem, de hol én megjelenek, ott sját mgmt reprezentálom es zt gzán nem várn z ember olyn ügyes és jól dstngváló szerkesztőtől, hogy épen z én nevemet, ngyságos Wlky uét felejtk lpb ktenn, gen, gen. köszönöm, eg) ks rektfkácíó gen, jó lesz, csk ugy dplomtkusn, hehe, ngyon szellemes, hogy ért ön dolgát, drág szerkesztőm. UgJ, gen, mnth vlm ujt mondn es szépen, észrevétlenül köszörülje k csorbát, köszönöm, ó, kérem, sebj, nem veszem én z 'yent olyn komolyn, mjd máskor kérem, ge lek telezve érzem mgmt, vszontlátásr, köszönöm, helyes, semmbj, nem, nem, köszönöm, szolgáj, pá, szolgán v Mont tásr hlló,?' T r letette - mt lellk vsár sztát áfá. Mként borbn levő gyöngytől senk el nem vehet zon jogát, hogy telszálljon, kként ugylátszk vsutk díjszbásától sem hjlndó elvenn e jogát. Csk z mént emelték díjszbást néhány száz százlékkl s me tt vn legújbb értesülés. Megnt emelnek! A prág Trbán" rj A vsút jegyek árát 92. év jnuár -tő kezdve lf>0 százlékk emelk fel. Az áremelés rendétettel egyúttl egységestk vsút trfákt, tehát vcnáls vonlkon ugynolyn árk lesznek, mnt fővonlkon. A mnsztérum ezen eljárását zzl ndokolj, hogy mg z prckkek ár 5 20-szoroslr emelkedett, ddg vsút ár még lg 5-6-szorosár békebel árknk. Az árutrfát z árk mnemüsége szernt osztályozzák téglánál például csk százlékos áremelkedés lesz, mvel nem krják z építést megdrágítn. Élőálltok szállítás díjtétele 2ő százlékká mgsbb lesz z eddgnél. Cukornál 40 szzlek lesz díjtöbblet. Burgony cs terményszállításoknál egyáltlábn nem emelk fel trfet. Értesülésünk szernt megtörténhetk, hogy jvslton ksebb-ngyobb változást tehet forglm bzottság, nny zonbn bzonyom hogy z árfelemelés z állm nyomsztó nyg helyzetére vló tekntettel, mgs rányú kes& Meglátjuk mjd! Az egyéb áremel sek szntén menten megndulnk. Hej de lesz tt lesóság ebben repttblkábn HÍREK. Mgyr mádság 920-bn.» \ >\ mórul tudbu t / c Domne* gen brm t könnyből má Híg volt! ' t mert kellett Kellett bántunkr Bántptástot lágybb színre mosn... /! volt könnyek rengő drág tükrén Szegénymgunkb látn s újr sírnunk t vol fájó krstályon h tttül A vélünk síró eddg degenben Xtyánkfdr, jóbrtr lelnünk ' jó volt szvünket könnyel permetezn, / uen tudod* ( mértjet s Te dtd') De ládd Urm most szépen megköszőnj És nedves orcánk bzön rád emelve, Ks gyenge árvák, olyn-gen várjuk Hogy már lecsókold lelkünk hrmtát t gen, urm könnyből már eég! nkább krunkb ujjongó erő És dj szemünkbe repdeső derül És lobbnts bennünk hősos lángokt. Szent, újr bátor, fénylő vágykt Vess vágynkb sokszárnyu merést, És gyáv lelknk álmát megmerítsd Cm Pünkösd ttkok zzó tengerén. S gy uj Jövendők újult reggeln A pótb hmvdt Pkőnx újréled' 'rm, ('tn, A holtk úgysem dcsérhetnék léged BORKA GÉZA. Mymen. Wesz Árpáá és Nemes El jegyesek. Mnden külön értesítés helyett. Cyy prmdonnáról. Kél szín szezonbn játszott nálunk Polgár társultávl Bud. lonk végtelenül kedves, tempermentumos szubrett prmdonn, k hmrosn m közönségünknek s kedvence lett. Most rró értesülünk, hogy Bud Pécsett rt fényes skereket. A közönség kedvence let ott s z első fellépése után. Polgár társult október eléég mrd Érsekújváron, ztán Nytrár megy. Érsekújváron gen meleg sker mellett játszottk. A társult uj erőkkel szporodott, továbbá henyó rm é> Fnt, neves komkus vsszszerzödött Polgárhoz, plud először Mágnás Msk címszerepében lépett fel és z első öt percben meghódított z érsekujvárkt.

6 ^ t Kom rom oldl. thsszucnlák h dálkelés tllmt. A kcráromí rendöríökptánysg k ü z ü A m BgpQfl m^y. kr btársendörségtől kő- vétked átrtot vettqk M, kr Székesfehérvár htr.církeüel komárom szksz. Október. Hvtlos tsztelettel értesítem tek. Cmet. hogy m nppl hdtkclésj ügyeket f c - c"o rendelkezés folytán helybel állmrendőrségnek átdtm Egyúttl értesítem, hogy j ' t hó 29-én kelt hsonló számú átrtomnk t zsdó egyének átkelésére vontkozó részé htályon kívül met, hegy vontkozó Felkérem tek. C - helyezem. m nptól kezdve z átkelésre mndennemű megkereséseket m. Lpok* emelk tlrlepbélgeg árál s Mndenl emelnek, csk reánkrótt terheket nem emel senk le vállnkról, Legújbbn hrlpbélyeg árál emeltek fel 2 fllérről 5fllérre. E z súlyos teher nnyr megnehezít hrlpkdást, hogy csk ugy vgyunk képesek lpunkt fennkdás Pélkűl továbbr s kdn, h z előfzetés djt negyedév enknt koronávl emeljük. Reméljük, hogy olvsónk, kknek szeretetét régót btjük, z áremelés mellett s ktrtnk továbbr s lpunk mellett. fl Komárom hpok és cenzúr. A He címen Pozsonybn egy top jelenk meg, mely mgát szoclst revü nek nevez. E z zel címmel tsztábn s lehetünk ezzel revqvel, vgy mvel, melyben egy ckk jelent meg ez ltt szép cím ltt Horthy közgz 44 ál'mrendörségnek szíveskedjenek megkülden. A hídon történő forglom dejének meg htározás, korlátozás, továbbr s csendőr rncsnokság htáskörében mrd. Kőrösmezey gtás Komárombn, Lpunk mull számábn már rövden gy. Í 2 Q. állpított esetek beregszász okub-r lőrvényste és pénzügygzgtóságnk lettek jelentve 2 büntetés végett. A/. 99. november 28-ánks törv. és rend. gyűjtemények 644 számáb megjelent kormányrendelet értelmében ezen í járás vlut csempész kereskedelemnek m J * sttetk. Mnthogy Slovenskór s sokn érte nek vssz Amerkából, feltehető, hogy t? hsonló esetek fordulnk mjd elfl. Azok' 0 5 rendőrségnek, vgy csendőrségnek hldéktb! nul bejelentendők. fl nép szeresse z skolát. Kell, hot z legyen cél, hogy közokttásügy rnelobh elérje lehető legmgsbb fokot. É h» ezt elérhessük, szükséges, hogy nép szerex z skolát... gz ugyn, hogy nehézsé! s 0 gek smeretesek, mégs fgyelmeztetnem ke már smert m ó d o k r és utkr, melyeken h ldnunk kell, hogy nép ne tekntse z sfo, vá lát tehernek, hnem l á s s benne jót, szépet zoltuk komárom közgzgtás rekcós te* Uj semélyuontok oz ujkemárom gúlá gzt é s szeretetet é s v é g e r e d m é n y t b e n tnuljvékenységet. ucr.on. Pozsonyból jelentk Az állmvsutk meg zt megbecsüln é s támogtn. Kvétel Erre förmedményre és tovább folyt l > / g t ó s á g október M ó l Ujkomrom-Gút nélkül mnden skol rend és tsztság rnntásr nem sok nyomdestéket pzrolhtunk, kötött 343 és 348 sz. npont közlekedő'. bbn c y reálán és lávló hzugságok v n tképe legyen. A tntermek, folyosók művé! n személyvontokt helyeztek forglomb. A szet tárgykkl és képekkel legyenek díszítve nk, mely teljesen nylvánvlóvá tesz zt, 343. s vonl ndul Ujkomáromból reggel hogy z z ember k ezt elkövette, erősen szertárk rendezve, s e g é d t n e s z k ö z ö k %. 6 órkor és Gutár érkezk 7 ór 08 perckor meg lett pénzelve. M utlunk közsmert dg tszták legyenek. A tnuló pszkos él délelőtt. A 348 sz. vont Gutáról ndul 8 ór t é n y e k r e rum vgyunk szerencsések sem rongyos könyvét, rkáját megtűrn nem szbt) 03 percko délelőtt é s 9 ó r 0 perckor érkezk komá m keresztény szoclst pártnk, sem és z skoláb szntén tsztán é s nem rongyo Ujkomáromb. Október -től 342 sz. sze M g v Népszövetségnek hvtlos lpj ruhábn járjon. A z skol környéke, kertje n yvont menetrendje megváltozk, mely vont lehetn. szntén tszt é s rendezett legyen. z uj menetrend <zení reggel 4 ór 07 perca cenzúránkt emlékezel okáért m e g ő r z bot ndul és Ujkomáromb reggel 5 ór 20 "Cz uj hjó. A z ngol érdekeltség ék zük. z érdeklődök megláthtják, hogy cen perckor érkezk. szerre tíz uj d u n g ő z h j ó t rendelt z óbud f komárom benfcltszfufselők gyorssegélye zor mennyt töröl Komárom Lpok c k k e h j ó g y á r b n. Rá s fér z gen gyér forglm A. komárcm pénzntézet tsztvselők gyorsse- bő!, melyek mgyrság érdeket szolgálják. D u n á r, hogy ez htlms és o l c s ó vzut H ez rredent, ugy m rredentsták vgyunk. gély kcfój még mndg folymtbn vn. A ne heverjen khsználhttlnul. A tíz uj hjót Am jobboldl terror ügyét llet, m ltt Komárom önsegélyző Egylet, Népbnk jövő év elején már v z r e b o c s á j t j á k. komárom Munkáslp snylődk, zt látjuk t yósfotf tsztvselőknél! gyorssegélyt, R míg Komáromvdék Tkrékpénztár eddg részben leljesjtette e kívánságot. Bár tbb helybel pénzntézetekkel szemben mull ív mérlege legkedvezőbben záródott és ez t. r.!ctásc c lekutetben még kedvezőbbek, kér egyénenként 6C0 koron helyett 2C0 l gyorssegélyt utlványozott. E htározt é szemben tsztvselők szövetsége hely csop r t á n k vezetősége zzl z ndokolássl, nh gy különös gondossággl ügyel békés m e g é r tésre* z eredet álláspontjávl szemben egy szól bbséggel hozott hlárorf lpján ujbb memorndumébn 4C0 koron egyénenként j >rs$egély folyósítását kér nevezett pénz ntézet tsztvselő részére. Méltányoljuk tszt selők példás mérsékletét, de most már kell, kogy melőbb z lletékesek részérő! s ez el smertessék. Tegrtuk már. hogy ngyon kevés levél k< el zt megtszteltetést, hogy kbnet nor^-r emlékeztető levél felbonfogtó ntézmény re fütyülne vele szemben levélttok szentségére. tt ugj ns még z árnyéktól s lének és tt mndenk gynús, k é, még gynúsbb, k 'eveét mer írn, vgy knek levelel kődének. Tehát letgdott, megcá folt levél cemur dcár, bzony még mndg mű tók cenzúr, mely nem dudorássz R bő zt kedves d l t " r \H m n»-m merem! fog U lem. f bzony íelbontják!eve et. Különösen zok évelek gynúsk, melyeket jánlv dják fel,. még hozzá mn expressz s jelezve vn 'évé!, kk bzonyár s o s e ér cmzelhez. ' -gy eset! Ezetőtt 2 hónppl földtunk egy levele szomszéd flub. Elkövettük zonbn zt könnyelmű nvságot, hogy lárl k levélre, hogy expressz, jánlott, de nemcsk A tí hnem és mndenl láthtj. rtesllés A komárom pénzügygzglóság sz. körrendeletével közl, hogy vgyondézsm vllomások benyújtásánk htárdeje 920. november hó 30 tg meg* hossz bbf tátott. befogtk skolák. Számtln helyen é l ő d t, g) z egyes felelőtlen elemek, kü lönféle szervezetek, pártok, sőt felelős egyének s z skolépületeket, tnító lkésokt lefog llv trtják lkásul, poltk gyülekezés he lyéül, táncvglom es tlmérés céljár h s z nálják,? mért tnítás rendes dőben nem vehette kezdetét és mét z újonnn megvá lsztott és knevezett tnerők törvényes lká sukb be r e m hurcolkodhtnk, állásukt e! nem fogllhtják. Az skolépületeket más célr, mnt kulturáls célr jövőben kdn é s zt átengedn nem szbd, mnden Cnkényes be htolás és z skolépületek lefogllás zonnl bejelentendő. ntézkedés történt, hogy z skol épületek rendeletek céljuknk átdssnk, z deglenes lkók onnn klkoltssnk, tn termek ktkríttssnk és beskolázás telje sen bztosítv 'egyen. fz égytll járás borcótermését kdott rendelet szernt összegyűjtötték Ögyllár még nyáron. Drcár nnk, hegy * borsó ár m x m á l v v n. z rr hvtott hvtl zonbn mégse vette át zzl, to gy még nem kpotl d'szp«? cot z árr nézve. A 772 kg. borsónk hónpszámr vló eltrtás nem ks dolog és mkor szolgbíró hvtl zúgolódott, hogy őnek nncs helye tovább trtogtn borsót, kkor zt mondották, hogy te K hb hclyr."! hát szállítsák l e komárom rktárszövetkezetbe s ez meg s történt. De ngyon cslódnék k zt hnné, hogy most m r ' ezek kfzették borsó árát Még mndg zzl húzzák-hlsztják kfzetést, mnt rossz d ó s, hogy b o r s ó meg s fzettük z jánlás és expressz dját. A levél persze nem árár nézve rem kpták meg dszpozícót érkezett meg rendeltetés he'yére, hnem net'ó felsőbb helyről, holott b o r s ó mxmálv vn. két h ó n p r rá vsszkptuk m feldóhoz gy krnk k fzetés elöl kbújn. levelet.kbnet r o r reárgsztott s fel 3ó lesz )cyé7n. A felülvzsgáló kö " " ^ dulár reárt megjegyzéssel,. b ráírtuk, ] 'k értelmé! z bn r e m smerjük, örök tlány mrdt előttünk, hogy mért dták nekünk vssz és leg'hb mért nem kézbesítették Címzetthez, hszen z expressz dját fölszedték, h } Tett voln levelet z f> (5 klométerny távolságr elszállítn s. üdész tölténuek Prm Seller Bellot, löstnélkül es füstös lőporrl Söréttel töltve 6 k. 00 drbj 25 kor., 2 k. 00 drbj 3 5 kor. Kphtók Stulovszky Bél puskmüvesnél tom eldóknk engedmény. Pozsony. V28 zegekkel megállepttott, hogy Kárpál Russ egyes megyében telkek, vgy ngtlnok lettek tulmgs árkért eldv. A tuljdonosok ( l e n gyel zsdók) khsználták z lklmt és z Amerkából ngy számbn vsszérkezőknek n gtlnkt nríy dollárért dták, menny es. koronát követeltek voln z tten vevőtől. Hogy ezen cslásukt tkrják olyn Sdásvevés szer t késeket írttk lá helyzetet nem smerő vekkel, melyekben megfzetett rész koro nákbn volt feltüntetve nem colárokbn, szerződéseket kk leírták, z eseteket nem je»l Az írsv csendőrség áltl meg Közélelmezés hrek. Lsztdg. Október 7. esedékes főzőlszt s z e l v é n y r e személyenknt kg. szt, kenyérlszl vgy kenyér szelvén) e 7 dkgr. buz kenyérlszt es 25 dkgr. rozs kenyér lszt vgy kg. 35 dkgr. kenyér. Ugynez 32 dg október hó 8 5-g e s e d é k e s elvényékre s é r v é n y e s, s k ö z ö n s é g tetszése sze rnt egyszerre mndkél het szelvények htók. Október hó l-nh beválttln szeptember s z e l v é n y e k e t beváltn nem s z b d. Cukorkosztás. A szeptember ht $\ befőzés cukor kosztás követkéz- képen eszközlendő. A cukor z. sz. cukorszelvényre és«c szelvényre dtk k. fnnek rendelkezésnek z z ok, hogy s z e g é n y e b b nép sztálj mely esetleg nek járó cukormenn séget nem tudná egy tételben megvásároln, két rész letben tehesse ezt. Az. s z. cukorszelvényn személyenként kg. cukor, C szelvényre pedg személyenként 60 dkgr. cukor jár Égy kg. cukor á r 3 K 40 fllér, 60 dekeg mré pedg 2 kbron. Az árbn mr pp, cskft á s benne fogllttk. A cukor kosztás pénteken októbe reggel 8 órkor kezdődk. -ér. Petroleum. Beválthtó szelvények M l é s l. s z á m ú k, egyenknt /, lter petl pr vgy g z d s á g petróleum szelvén zül l.. és. s z á m ú k egyenknt' er petróleumr. Felhvjuk közönséget szeh nyeh sját érdekében melőbb beválts, meü ke reskedőknél levő lrtánynkt csk ez esetbe tudjuk ujbb szállítmányok felvételeé hsz náln smételten felhvjuk kereskedőket B zárz étkezés bb átvételére közele hvtlbn október hó 6-tól kezdődöleg '>g jelentkezzenek, mert ellenkező esetben elmr dásukt htóság áruk kárusításáról v le m o n d á s n k kell vennünk. Árp és zb Rktárszövetkezetnél sereshzllás célr Jegyfüzet felmuttás H.jcM utlvány ellenében kphtó. Z b bármlv men nységben kphtó, utlványért jelentkezr ebet délelőtt hvtlos órák ltt. Amennyben lótuljdonosok (bérkocssok) részükre fenntrtott zbot október hó 3-g utlványkt k nem váltják, e mennység Ü egyéb álltokt trtók részére fog szétoszttn Borsó bármly mennységben kphtó x összes élelmszerüzletekben. Gersl árusításár kereskedők jelentkez hetnek közélelmezés hvtlbn f. hó l!h

7 Burgonyár gzolványt beszállításr csks 3 cgközelebb rokontól (szülőtől, gyermektől) elállítndó burgonyár kphtnk közélel- nczés hvtlbn hvtlos órák ltt d e ( -2-g. Közélelmezés hvtl. komáfom íöldreogések rt Bn Tóth Pút. Láthtjuk tehát, hogy Földünk belsejéről tott vélemények eléggé eltérők, sőt vlljuk be -szntén m é g mndg meglehetősen kforzl nok. Térjünk csk v s s z földrengés hpotheísehez. Emtettük, hogy rég bölcselök \u e s víz érntkezéséből mgyrázták föld rengéseket é s tűzhányókt. E z / felfogás m s. ínyben v n. Feltételezzük, hogy tengere r é k átlg 5 0 km-rel közelebb v n belső * o ó r é t e g e k h e z, ' m n t szárzföld felszíne. A e ger vze sját súly következtében, különöott, hol erre fenék rétege lklmsk, beszűrődk egészen ngy hőmérsékletű réte- kg. bt g ő z z é válk, gőzöket pedg ngy s ltt levő forró kőzet elnyel. így lsknt v l ó s á g o s htlms energkészlet h t jógk fel. A kőzet feszültsége robbnásg zekejhetk, mkor előáll földrengés, vgy ktörés. A ksebb n y o m á s l á kerülő é t e g c k természetesen folyékony hmz >tbn jutnk felszínre. í g y keletkezhet vulkánok tenger fenekén, vgy pr khoz közel. F ö l d r e n g é s e k s gykork ltt. Bzonyítják ezt sesmogrfok, [földrengést jelző készülékek), melyek gykrn enek erőteljes földhullámokt, melyeknek >p pontj meg nem állpthtó. Ugynerre vllnk z u, n, t e n g e r e n g é s e k. melyek 3 más nem s lehet. Láttuk már z előzőkben s mdőn váro sunk és környékének geológ klkulásáról beszéhünk. hogy vnnk Földünkön helyek hunnn nygelhordás történk, ez z n>g smét m á s helyeken lerkódk. Az elhordás mgsbb helyről z lcsonybb fekvésű hely felé rányul mondhtjuk tehát ngy áltlános ságbn, hogy szárzföldekről tengerek, mnt mélyebben fekvő területek felé A legtöbb e l hordott nyg folvók révén tengerekbe szálltódk. Hí z nygszállítás folytonos, s z ü ez folymt megáll, sőt meg s fordul. Kép zeljük el, hot} tengerben lerkódott htlms üledéktömegek, melyek utóbb már vlóságos hegységeket lkotnk, végül szárzföld felé fognk terje^zkedm. mnt glecserek völ gyek felé A toldrengések szempontjából tt bukkn elénk egy gen fontos dolog, t.. n v o m á s megváltozás lehordott é s feltöltött terüle ten. Mndenk zonnl belátj, hogy lehor dott területen egy lább fekvő bzonyos rétegre gykorolt n y o m á s megksebbedk, vszont másk feltöltött területen ennek z ellenkezője történk, vgys n y o m á s ugynzon rétegre megngyobbodk. A réteg, mely, tegyük fel, vízszntes helvzetben volt, nem mrdht ere det helyzetében é s l k j á b n lehordott é s feltöltött terület között vlhol egyelőre mond juk csk meggyürödk, később dővel c s ú s z t n -, votodés, vgy másszóvl törés keletkezk. A rétegek ezen c s u s z m l á s, vgy törése pedg földrengést okoz Az olyn terület tehát, hol földrétegeknek törésük v n, k vn téve földrengések látogtásánk, mert elegendő n y o m á r n k bárm okból történő megváltozás, márs zökkennek törés szélén levő rétegek s s előáll föld felszínén földrengés. K. /V C. Lév M. T. N e m pontos é s szbályom, négy egyen!őo!d!u h á r o m s z ö g t ő l hláról! teéder. tem meglehetősen szbálytln, sőt Föld g következtében elcsvrodott dom. mely - k négy c s ú c s zonbn földrjzlg kmutt>, br kssé nehézkesen. Elmélet bzonyítás fl könnyebb. A tetréder fonn felvétele u. - ( r e c n szernt belső mg ö s s z e h ú z ó d á s á n lpul. A szlárd földkéreg belső folyékony m g í huzódás következtében kénytelen olyn őlkot felvenn, mely legksebb felszín összehúzódást követel, ez pedg tetréder. L lem nd mérnök kísérletleg s gzolt ágy üveggömbből kszvttyúzv leve- A lévk hhetetlenül gyenge legénységet állítottk k porondr. Eltekntve ttól, hogy sncs, még footblljáték elemevel sncsenek tsztábn. Még ngyon sokt kell tnulnok, hogy némkép s komoly ellentel gy nt szerepeljenek. Játék- z összjátékról hlvány foglmuk e/. két játékos nem tud urlkodn ö n m g á n. Meg keltene gondolnok, m á r emtett ngol g e o l ó g u s A tereteeert fferkeztó feleló. Lpkdó Splter Bel* flfommott Sptter Sándor könvtnyomdáábn Knmnm HÍR DETESE K. MATZ REZSŐ Apolló mozgósznház Komárom, Dun-rkprt. elődások kezdete 7 í s 9 ó r k o r októbe h ó - - á n é 6 -ár. VCZ\\C\T\Ck * 7 í * t l A *'ty l k l o m m á! t r e \ U l Z - C C, belyármkonfelül l Kxened Szombton és szerdán m Szombton és vsárnp októb '! r - áll á l 3 Í. Comtesse Doddy vígjáték U fon kfb é s ctt törtökön október hé S-án át Szerdán 7-ás Ur, élet és hlál felett njálék reronáb*. Elődás etán zene z otüon kávebázbn. szbdkézből E l d ó Ngymegyer eo vsár- jp d. u 3 órkor két ház gdságl melléképületekkel ö r Böuebb íelolcíqoslíís \ n g u m e g e r d ó jegyzőnél. Q Pályázt hrdetés. Az zs r. kfh. né<4\ lnerós skoláh^ egy helyettes tnító állásr fjlyó év október 0 k htárdórc pályázt hrdettetk. w.\ d m egy bútorozott szob, htközségtó n v 350 koron é. z állmsegély, mely szntén k j r v e lesz. Férf pályázók hányábn nők > megválszttnk. Az állás zonn el»gllnd T n n y e l v mgyr. A kérvények í. Czenczlk J á n o s, ískolszék elnök nevére küldendők, z s (Komárom mellett). skolszék A csehszlovák törvények és rendeletek hogy egy erősebb ellenféllel szénben esetleges kállításuk C S 6 pt győzelm esélyét teljesen le fogj rontn.»kel Legjoobn tetszet náluk Surek gls játék. d r. Plese E v n..* > r k. á l 4 A mérkőzést Feue B, (Pozsony) vezette m g y r n y e l v k d á s á b n»'py u j./a tóé megszokott körültekntéssel, erélyesen és smét nepjeícnt A gy.jtem^ny m n d e n Elíferttl k ngyon ól. kí ' t b *.» y - e j r y n j b - fstttj 0 ívenként nnddd n f mfábn n e m f o g l l j K.l.C - Lév S C 0 (0) bjnok Lévén, SS. A/ utóbb dőben rendkívül megerősödött rendeleteket. \w csptol csk legmnmálsbb golránnyl skerül K F. C.-nk legyőzne, A ESSXM Spítzer Sándor K. F. C. játék folymán htározott fölényt könyv- é s pprkercskedésóben muttott, zonbn lévk órás szerencsével védő kpus mndent mentett. - ' z lssnként tetréder lkot vett fel. A mérkőzés egybe volt legszebbeknek Qreen é s z elmélet híve?t következ- k, hogy eme tetrédernek legksebb ellen- - lehető legfrebb m^d >n folyt le. A gol ket lenek koneréböl esett. ísu helyen, vgys z elek és c s ú c s o k kö A K. F. C.-nál ktűnt Szgethy, Ref, kben leggykorbbk vulkánok é s f ö l d Kubek é s Lovász. Ellenben NetoTczky rend t gések kívül gyenge é s bzonytln volt S o k k l fgyelemreméltóbbk zonbn ennél B í r ó VodCSk ( P o z s o n y ) ngyon jó. Qrev,? 0 ( 0) bjnok leekkel é s egy k s e b b l k ó h á z. modoruk zonbn elsnterésremétón fr. Leg jobb embertk kpus, k pedg súlyos test. kőzetből (mészkő, kősó) ngy mennységet hbábn szenved (egyk szeme hányzk). Egye tk k z dők folymán. A z gy keletke dül z ö érdeme, hogy cspt súlyosbb vereséget nem szenvedet' zet gykrn htlms üregek pedg bedőlheta K A. C.-töl többet vártunk. Nem elég és hely földrengés h t í s á t muttják. Meg kell még emlékeznünk egy nkább - v r s á k s lbd technkájuk nem fejlődk. F ő erősségük B e n e s egy összeütközésből kfolyó p és tetszetős, mnt fontos feltevésről, z lg megsérült, ugy hogy kénytelen volt kálln, tetrédes elméletről, mely százdunk ele máltl c s t á r s o r erősen meggyengült. Tká se étkezett. Oreen feltevése szernt Földünk csot felemelés mtt, Beckel pedg durv játék tengereket képzeletben eltávolítv mtt bró kénytelen volt kállítn. Kár, hogy nem g ö m b, sem elüpsod. hnem letrlák. Perbete A tp.-t nejndtott'k é g kérjuk tollref tudósítást, m n s e g é n y K 0 'de éle* l e j» *» - b h v r á j á b u n, 9 ' v«s knv> érte el hlál. K ü l ö n b e n hv.h t? k \ b-.vws «^>n h l t mr. csk lsk. l. S /. v e értérr utltunk Kársd. K c d n f l k. október 3 án, S P O R T. Üzenetek.. br l lében, kt netnélkül. Elérkezk egyszer z z dő, mkor (Folyt k -., A szárzföldön észlelhető földrengése - htj lyenformán tenger vze. A régebb dőben zt s htték? embeg) földrengést tenger, vgy ng\.zek áltl kmosott htlms földltt 3regek besüppedéfte oko/z. Lehetséges ugyn, hogy z s előfordulht, zonbn számott v ános oknk semmesetre sem trthtjuk, rí ez felszn sü!yedém vel s járn, mre á rájönnének z hhoz értök. Vlmvel ngyobb jelentősége tuljd ltunk e tekntetben föld melyében bo)gó vzek oldó h t á s á n k ezek vzek né- Szerkesztő fejtegetése Komárom, Nídor-utc 29. A legújbb d v t l p o k Kphtók Spne Sándor könyvmedésébeo. Vesz Árznn szállító Komárom Válll mndennemű szál lítást. Vámkezelések. j Telefon 77. Költözéseket vége fedett butorszálltó-kocsljvl, vlmnt nytott társzekereken teljes felelössé mellett. K - és beszállítás engedélyek m e g s z e r z é s e. Telefon 77.

8 C S A L L Ó K c S D r. s \ y f o t k.92. «^ r. x B A R A N V A Y K 5 P T Z d j E R - S Á N D O R közönn* <res «' vre. J Ó Z S E f Az ezeréves édes nyánktől, szétdr&öll Mgyrországtól elszkított, tt élő, mndenktől elhgyott, szegény frvq pegyfok részére, kknek csk egyetle^ kncsük, édes n y n y e l v ü n k m r d t meg. nemesen szőfrkotátó. \g»k\ mgs rodlm nvóu '. legjobb mgyr rők közreműködésével 9 2. é v é s z ó l ó n p t á r t dok k C S A L L Ó K Ö Z N A P T Á R " me dr. Ernyy József ' zerk< és rő szkvtott szerkesztésében csnos és ízléses kállításbn. A másodk évfolymr m á r eddg o l y n ngyszámú megrendeérkezett, hbgy nptár elterjedése legszélesebb körben bz tosítv v d, g y h r d e t n óhjtó cégek, prosok, k e r e s k e d ő k, gyárk stb sját jól felfogott érdekükben cselekszenek, b ^*-!K!^ feldn hrdetésekel & á kd< ( K o m á r o m Nádcr-u. 29.) Hrdetés árk felette mérsékeltek Egész oldl Fél oldl Negyed oldt A boríték 3 oldl 00 százlékkl d r á g á b b. Szöveg közt hrdetések pedg 50 százlékkl drágábbk.... SZÁLLODA. frssen.npont cspolt ktűnő Plsen sör (ősforrás} rkp^r s Kc*c 2 kf. M HÜ. Elsőrendű konyh szállod szobák kphtók. Cm kdóhvtlbn,, P. 63/8/99 sz. Vn szerencsém n. é. közönség zves tudomásár d ó hogy Jók Mór utc 9. szám ltt volt Alsócsllóköz é s cslzköz árm Stő é s belvzlevezető társult áltl Keszegf község htárábn komrom gutá helyérdekű vsút szelvénye között létesítendő r kodó prvágányhoz s z ü k s é g e s, keszegflv 073, )7, , 667, 623, 666, és 353 Komárom, Szekér-utc 6. 5Z. clporkurmt - - számú betétekben felvett 6 9 3, 694, , 688, 687, 686, 683, 684 és 68 hrszáttlu V jj D u n m c l l é k c dülőbel ngtlnokból ksjátított Megrendelésre v á l l l mndennemű b ú t o r o k l é r - u, területrészek kártlnítás ügyében tí. v&zék z. 88 X L. t. c lpján k> el ját ás megkezdésére és egydejűleg készítését. becsüsök szám lá helyeztem át, h o l ngy válás* férf, nő é s g y e z m e k cpőket, munkás bkncsokt és cszmákt. Az E r. b e " é r s e k ú j v á r c p ő gyár főe!árustó helye. Hecht Ljos. Eldó uj h á z, Deák Ferenc-utc 2. sz.ltt modern 4 szobás, kertes, üveges verndás, ngy pncés! h á z m t eldom. KomflRom. RfunflL-u. 3. Boross Kálmán kmoes ref. lelkész. meghllgtásár 'htárnpul Válll mnden e szkmáb vágó munkát modern, ízléses kvtelben. ksáttó képvselőjét, ksjátítást szenvedő ket é s z Összes telekkönyv érdekelteket z fgyelmeztetéssel déz meg, hogy elmrdás suk Kártlnítás kérdésében htározthoz tlt nem gátolj, hogy z egyén külön érte sítésnek e l m r d á s, vgy tárgylásról vló elmrdás mtt gzolásnk helye nncs 920. év szeptember hó 3. Pp Elemér s. k. Ítélőtábl bró tnács el nöke, D r. Oefferth Elek s. k. törvényszék bírd szvzó, D r. K m r á s Józ?ef s. k. törvényszék Komárom, bró, e l ő d ó. A kdmány hteléül cmrtbbflkfltgyorsfln Dufnyos flrbftn GYULA f^rf és nő szbó Ógyll. Férf Öltönyök é s ruhák, ís KÉSZ. mök, osz és tél nő kbátok kosztü készítését S z n t ú g y komoly 30 év k ö r ü l nö smeretségét keres h á z s s á g céljából. válllj év november hó 5. npjánk péntek délelőtt 8 óráját Keszcgfv* községházához s o m é t helyszínére ktűz., mkorr Czímerer Albn törv. rodtszt. zhoz, kár Komáromb, kár vdékre jánlkozk KNÉDLK törvényszék Hrdetmény Az bútor- és épülel-szflos m A komárom Alsócsllóköz é s cslzköz ármentesu és belvzlevezető társultnk Llák Gyul és társ ellen ksjátítás, kártlnítás ügyében Glgóczy St.áíys, Dzletátbelyezé Jéfc vsr.gy, f o. ±th. vé telre kerestetk. begjobb mnőségű ngol feueszőr és hsonló ckkeké, nyersbőr, fogs kerekek pumpdbőr és pumpklppn, dugttyú. Hollnd urrózsnege mnenféle méretben es mnőségben phíó. g Ügynökök kérésének. rc ser t kor. 50 íll. Ktür.ö j sját gyár m/ nyu bőrszjjkt, ltt étermébe szám, Ebédlősztl. s z k e k k e l. Száltl H o r v á t h s t v á n * n- >. ^ á C PÍll!ÉÍlll!lí.S!.y. ÉTTEREM.!>0C K 20 K 70 K Komárom Rktár-özövetkezef. Elfogd petróleum és benzn megrendeléseket előjegyzésre. Tgfelvétel állndón.

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLÓ 2014. Érvényes: 2014. február 17-től. Számon tartott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP

MÉDIAAJÁNLÓ 2014. Érvényes: 2014. február 17-től. Számon tartott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP MÉDIAAJÁNLÓ 2014 Érvényes: 2014. február 17-től Számon trtott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP Számon trtott eredmények. Trifárk, VÁROSI oldlk Npilpok trifári

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Főszerkesztő: KISS GYULA dr Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban.

(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban. J? XXI, évfolyam, «mm'-'t Szarva», 19X0, árls hó 24. s.yvtaatow.aua 1 K^u^ttfaíaü^ c^'j^oteaaaramawffjw wgaa aeskess 17. szám. TÁRSADALMI ÉS SZÉFIRODALMI HETILAP. ISní'/ey-ít SZKMKKSZTÖSKür hova a lap

Részletesebben

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele.

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele. A TERMESZÉT KIADJA: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IV., ÁLLATKERT TELEFON : 119-430 NADLER SZERKESZTI: HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5)

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5) T ARTALOM S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 8 5. J A N U Á R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT

Részletesebben