IV. ÉVFOLYAM 12. szám de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft"

Átírás

1 IV. ÉVFOLYAM 12. szám de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: Megjelenik szükség szerint. Elõ fi ze té si díj: egy évre Ft ÁRA: 1323 Ft Kiadóhivatal: Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a évi elõ fi ze té si ára ink ra! TARTALOM Jogszabályok évi CIV. tör vény az egyen lõ bá nás mód ról és az esé lye gyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról szó ló évi CXXV. tör vény mó do sí tá sá ról évi CVI. tör vény a tár sa da lom biz to sí tá si nyug - ellátásról szó ló évi LXXXI. tör vény, va la mint egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do sí tá sá ról /2006. (XI. 30.) Korm. ren de let a szo ci á lis, gyer mek - jóléti és gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok évi irányított területi kiegyenlítési rendszerérõl /2006. (XII. 6.) Korm. ren de let egyes gyermek - védelmi és gyám ügyi tár gyú kor mány ren de le tek mó - do sí tá sá ról /2006. (XII. 12.) SZMM ren de let az egyes szo ci á lis szol gál ta tá so kat vég zõk kép zé sé rõl és vizsgakövetel - ménye i rõl szó ló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM ren - delet mó do sí tás ról Közlemények A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Ala - pító Okirata (egységes szerkezetben) Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a évi szociális alap- és szakvizsgával kapcsolatos díjakról és a jelentkezések feltételeirõl A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ál tal fenn - tartott Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete Alapító Okirata A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által fenntartott Mozgássérültek Állami Intézete Alapító Okirata A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ál tal fenn - tartott Reménysugár Habilitációs Intézet Alapító Okirata A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ál tal fenn - tartott Vakok Állami Intézete Alapító Okirata Köz le mény a Zsa nai Idõ sek Szo ci á lis Ott ho na in téz - mé nyi térítési díjáról Tá jé koz ta tá sok A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívása a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek tevé - kenységének támogatására (2006. december má jus 31. kö zöt ti idõ szak ban) A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívása a vakvezetõkutya-kiképzés támogatására Pályázati felhívás ellátottjogi és gyermekjogi képviselõi feladatok ellátására Pályázati felhívások álláshelyek betöltésére Tá jé koz ta tó a köz gyógy el lá tá si iga zol vá nyok kal kap - csolatos jogszabályváltozásról

2 1434 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 12. szám JOGSZABÁLYOK évi CIV. tör vény az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló évi CXXV. tör vény módosításáról* 1. Az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ - moz dí tá sá ról szóló évi CXXV. tör vény (a továb - biak ban: Ebktv.) 7. (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a a kö vet ke zõ új (3) be kez - dés sel egé szül ki: (2) Ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, az olyan ma ga tar tás, in téz ke dés, fel té tel, mu lasz tás, uta sí tás vagy gya kor lat (a továb biak ban együtt: ren del ke zés) nem sér ti az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét, a) amely a hát rányt szen ve dõ fél alap ve tõ jo gát má sik alap ve tõ jog ér vé nye sü lé se ér de ké ben, el ke rül he tet len esetben korlátozza, feltéve, hogy a korlátozás a cél elérésére al kal mas és az zal ará nyos, b) amely nek az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó ese tek - ben tár gyi la gos mér le ge lés sze rint az adott jog vi szonnyal köz vet le nül össze füg gõ, éssze rû in do ka van. (3) A 8. b) e) pontja szerinti tulajdonságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetés, valamint jogellenes elkülönítés esetében a (2) bekezdés nem alkalmazható. 2. Az Ebktv. 10. (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) Jog el le nes el kü lö ní tés nek mi nõ sül az a ren del ke - zés, amely a 8. -ban meg ha tá ro zott tu laj don sá gai alap ján egyes sze mé lye ket vagy sze mé lyek cso port ját a ve lük össze ha son lít ha tó hely zet ben lévõ sze mé lyek tõl vagy sze - mélyek csoportjától anélkül, hogy azt törvény kifejezetten meg en ged né el kü lö nít. 3. Az Ebktv. 14. (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (A ha tó ság) a) ké re lem alap ján, il let ve az e tör vény ben meg ha tá ro - zott ese tek ben hi va tal ból vizs gá la tot foly tat an nak meg ál - la pí tá sá ra, hogy meg sér tet ték-e az egyen lõ bá nás mód kö - ve tel mé nyét, va la mint ké re lem alap ján vizs gá la tot foly tat, hogy az arra kö te le zett mun kál ta tók el fo gad tak-e esély - egyen lõ sé gi ter vet, a vizs gá lat alap ján ha tá ro za tot hoz; 4. Az Ebktv a a kö vet ke zõ új (8) (9) be kez dé - sek kel egé szül ki: (8) A ké re lem re in dult el já rás ban az egyéb el já rá si költ sé ge ket a ha tó ság, il let ve az el já rás ban való részvéte lével kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé gek te kin te - * A tör vényt az Or szág gyû lés a no vem ber 27-i ülés nap ján fo - gadta el. té ben az eljá rás alá vont, a sé rel met szen ve dett fél lel el len - ér de kû fél elõ le ge zi meg. (9) A ké re lem el uta sí tá sa ese tén a sé rel met szen ve dett fél csak ak kor vi se li az egyéb el já rá si költ sé ge ket, ha a ha - tó ság meg ál la pí tot ta, hogy rossz hi sze mû volt. 5. Az Ebktv. a kö vet ke zõ új 15/A 15/B. -ok kal egé szül ki: 15/A. (1) Ha az egyenlõ bánásmód követelményének e törvény hatálya alá tartozó megsértése miatt a jogsérelmet szenvedett fél vagy a közérdekû igényérvényesítésre jogosult bí ró ság elõtt el já rást in dí tott, a ha tó ság vagy a 15. (1) be - kezdés b) pontjában meghatározott más közigazgatási szerv az eljárását az ügy jogerõs elbírálásáig felfüggeszti. (2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá val meg ho zott vég zést a ha tó ság vagy más köz igaz ga tá si szerv a bí ró ság nak meg - kül di. (3) A bí ró ság az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek e tör vény ha tá lya alá tar to zó meg sér té se miatt ho zott jog - erõs ha tá ro za tát a ha tó ság nak, va la mint az elõt te fo lya mat - ban levõ el já rást fel füg gesz tõ, a 15. (1) be kez dés b) pont - já ban meg ha tá ro zott más köz igaz ga tá si szerv nek meg - küldi. (4) A ha tó ság vagy a 15. (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott más köz igaz ga tá si szerv az el já rá sa so rán ugyan azon tör vénysértés ese tén a bí ró ság ha tá ro za tá nak kéz hez vé te lét köve tõen az ab ban meg ál la pí tott tény ál lást ala pul véve jár el. (5) A bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé sét köve - tõen az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek e tör vény ha - tá lya alá tar to zó meg sér té se miatt köz igaz ga tá si szerv elõtt ugyan azon tör vénysértés te kin te té ben a) azo nos sze mély el len el kö ve tett tör vénysértés miatt el já rás nem in dít ha tó, b) más sze mély el len el kö ve tett tör vénysértés ese tén a ha tó ság vagy a 15. (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro - zott más köz igaz ga tá si szerv a bí ró ság ha tá ro za tá ban meg - ál la pí tott tény ál lást ala pul véve jár el. 15/B. (1) A ha tó ság ha la dék ta la nul tör li azo kat a sze - mé lyes és kü lön le ges ada to kat, ame lyek ke ze lé se a 14. (1) bekezdés a) b) pontja szerinti hatásköre gyakorlásához nem el en ged he tet le nül szük sé ges. (2) Az el já rás alá vont ügy fél az üggyel össze füg gõ ira - to kat és elekt ro ni kus adat hor do zón tá rolt ada to kat fel hí - vás ra ren del ke zés re bo csát ja, il let ve az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg sér té se el len õr zé sé hez szük sé ges té nyek, kö rül mé nyek, egyéb fel té te lek meg is me ré sét biz - to sít ja. Nem kö te lez he tõ az ügy fél olyan nyil ván tar tás, össze sí tés el ké szí té sé re, ame lyet jog sza bály nem ír elõ, ha an nak el ké szí té se arány ta lan rá for dí tást igé nyel ne. (3) A ha tó ság a (2) be kez dés alap ján csak olyan kü lön le - ges adat ren del ke zés re bo csá tá sá ra hív hat fel, amely ke ze - lé se az el já rás cél já ra te kin tet tel el en ged he tet le nül szük sé - ges, és amely hi á nyá ban az el já rás ered mé nyes sé ge nem len ne biz to sít ha tó.

3 12. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1435 (4) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban a ha tó ság jo go - sult a sze mé lyes ada to kat tar tal ma zó nyil ván tar tás vagy adat bá zis szem le tárgy ként való le fog la lá sá ra is. 6. (1) Az Ebktv. 16. (1) be kez dés b) és c) pont ja he - lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: [Ha a ha tó ság meg ál la pí tot ta az e tör vény ben fog lalt, az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét biz to sí tó rendelke - zések meg sér té sét] b) megtilthatja a jogsértõ magatartás jövõbeni tanúsítását, c) el ren del he ti a jog sér tést meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro - za tá nak nyil vá nos köz zé té te lét, (2) Az Ebktv a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé szül ki: (5) Ha a ha tó ság meg ál la pí tot ta, hogy az arra kö te le zett mun kál ta tó el mu lasz tot ta az esély egyen lõ sé gi terv el fo ga - dá sát, fel szó lít ja a mun kál ta tót a mu lasz tás pót lá sá ra, és a (2) (4) be kez dés meg fe le lõ al kal ma zá sá val az (1) be kez - dés c) e) pont ja i ban meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye ket al kal maz hat ja. 7. (1) Az Ebktv. 17. (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új mon dat tal egé szül ki: A ha tó ság ha tá ro za ta el len mél tá nyos sá gi ké re lem be - nyúj tá sá nak nincs he lye. (2) Az Ebktv. 17. (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (4) A Fõ vá ro si Bí ró ság há rom hi va tá sos bí ró ból álló ta - nács ban jár el, ha azt a fél a ke re set le vél ben, il let ve a ha tó - ság a ke re set le vél ben fog lal tak ra vo nat ko zó nyilatkoza - tában kéri. 8. Az Ebktv. a kö vet ke zõ új 17/B 17/D. -ok kal és azo kat meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki: Az Egyenlõ Bánásmód Tanácsadó Testület 17/B. (1) A ha tó ság 14. (1) be kez dé sé ben meg ha tá - ro zott fel ada ta i nak el lá tá sát Egyen lõ Bá nás mód Ta nács - adó Tes tü let (a továb biak ban: tes tü let) se gí ti. (2) A tes tü let a ha tó ság 14. (1) be kez dé sé nek a) b) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel ada ta i nak el lá tá sát e tör vény egyes ren del ke zé se i nek ér tel me zé sé vel se gí ti. Az ér tel me zés a ha tó sá got el já rá sa so rán nem köti. (3) A 14. (1) be kez dé sé nek d) e) és h) i) pont jai alap ján készített vélemények, jelentések és javaslatok hatóság által történõ elfogadásához a testület egyetértése szükséges. (4) A testület tagjai számára a feladatuk ellátásához szükséges mértékben a hatóság vezetõje a hatóság kezelésében levõ iratokba betekintést enged. A hatóság kezelésében levõ iratban található személyes adatokat a testület tagjai egyedi azonosításra alkalmatlan formában ismerhetik meg. 17/C. (1) A tes tü let há rom tag já nak fel ké ré sé re a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért fe le lõs mi - nisz ter, há rom to váb bi tag já nak fel ké ré sé re az igaz ság - ügyért fe lelõs mi nisz ter tesz ja vas la tot a mi nisz ter el - nök nek. A felkér ni ja va solt sze mé lyek rõl a ja vas la tot tevõ mi nisz te rek az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nye ér vé nye - sí té sé ben részt vevõ szer vek kel és szer ve ze tek kel elõ ze tes kö zös egyez tetést foly tat nak. (2) A meg bí za tás el lá tá sá ra bün tet len elõ éle tû, a vá lasz - tá si el já rás ról szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó va la mely vá lasz tá son vá lasz tó jog gal ren del ke zõ olyan sze mély kér - he tõ fel, aki az em be ri jo gok vé del me és az egyen lõ bá nás - mód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sí té se te rü le tén ki emel ke dõ ta pasz ta la tok kal ren del ke zik. (3) Nem kér he tõ fel a tes tü let tag já vá az, aki a fel ké rés idõ pont já ban vagy az azt meg elõ zõ két év ben or szág gyû - lé si kép vi se lõ, a Kor mány tag ja, ál lam tit kár, il let ve párt al - kal ma zott ja vagy tiszt ség vi se lõ je volt. (4) A tes tü let tag já nak meg bí za tá sa a fel ké rés el fo ga dá - sá val ke let ke zik, és hat évre szól. (5) A tes tü let tag já nak meg bí za tá sa meg szû nik, ha a) a tiszt sé gé rõl le mond, b) a meg bí za tá si idõ tar tam le te lik, c) a tiszt sé gé nek el lá tá sa alól fel men tik, vagy d) meg hal. (6) A mi nisz ter el nök a ki ne ve zé sé re ja vas la tot tevõ mi - nisz ter ja vas la tá ra fel men ti a tes tü let azon tag ját, a) aki neki fel nem ró ha tó ok ból száz nyolc van nap nál hosszabb ide ig nem ké pes ele get ten ni a tes tü le ti tag ság ból ere dõ fel ada ta i nak, b) aki neki fel ró ha tó ok ból ki lenc ven nap nál hosszabb ide ig nem tesz ele get a tes tü le ti tag ság ból ere dõ felada - tainak, c) akinek bûnösségét bíróság szándékos bûncselekmény el kö ve té sé ben jog erõ sen meg ál la pí tot ta, d) aki fel ké ré sét köve tõen be kö vet ke zett kö rül mény foly tán nem fe lel meg a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek. (7) A (6) be kez dés a) b) és d) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel be kö vet kez tét a mi nisz ter el nök ál la pít ja meg. (8) A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó nyi lat ko zat nem szük sé ges. (9) A tes tü let tag ja meg bí za tá sá nak meg szû né sét kö ve tõ har minc na pon be lül, az (5) be kez dés b) pont já ban meg ha - tározott megszûnési ok esetében a megbízatás megszûnését meg elõ zõ har min ca dik na pig kell az új ta got ki ne vez ni. (10) A tes tü let tag jai fel ada tuk el lá tá sa so rán füg get le - nek, az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel adat kö rük ben nem uta sít ha tó ak. 17/D. (1) A tes tü let sa ját tag jai kö zül el nö köt vá laszt. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag teljes jog kör ben he lyet te sí ti. (2) A tes tü let el nö ke össze hív ja és ve ze ti a tes tü let ülé - se it, to váb bá el lát ja a tes tü let dön té se i nek elõ ké szí té sé vel és azok vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada to kat. (3) A tes tü let dön té se it összes tag ja több sé gé nek sza va - za tá val hoz za. Sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök sza va - za ta dönt. (4) A tes tü let mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it ügy - rend jé ben ál la pít ja meg.

4 1436 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 12. szám (5) A tes tü let mû kö dé sé vel kap cso la tos tit kár sá gi fel - ada to kat a ha tó ság lát ja el. 9. Az Ebktv. 19. (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) Az (1) bekezdésben foglaltak valószínûsítése esetén a má sik fe let ter he li an nak bi zo nyí tá sa, hogy a) a jog sé rel met szen ve dett fél vagy a köz ér de kû igény - ér vé nye sí tés re jo go sult ál tal va ló szí nû sí tett kö rül mé nyek nem áll tak fenn, vagy b) az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét meg tar tot ta, il - let ve az adott jog vi szony te kin te té ben nem volt kö te les meg tar ta ni. 10. Az Ebktv. 20. (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) A társadalmi és érdek-képviseleti szervezet a hatóság elõtt az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése ese tén el já rást in dít hat. 11. (1) Az Ebktv. 21. f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek sé rel mét je len - ti kü lö nö sen, ha a mun kál ta tó a mun ka vál la ló val szem ben köz vet len vagy köz ve tett hát rá nyos meg kü lön böz te tést al - kal maz, kü lö nö sen a kö vet ke zõ ren del ke zé sek meg ha tá ro - zá sa kor, va la mint azok al kal ma zá sa kor:] f) a fog lal koz ta tá si jog vi szony vagy a mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony alap ján járó jut ta tá sok, így kü - lö nö sen a Mun ka Tör vény köny vé rõl szóló évi XXII. tör vény 142/A. (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mun ka bér meg ál la pí tá sá ban és biz to sí tá sá ban; (2) Az Ebktv a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki, egy ben a je len le gi szö ve ge az (1) be kez dés je - lö lést kap ja: (2) A 21. f) pont já nak al kal ma zá sa so rán a 8. a) e) pont ja i ban meg ha tá ro zott tu laj don ság te kin te té ben tett közvetlen hátrányos megkülönböztetés minden esetben sér ti az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét. 12. (1) Az Ebktv. 63. (4) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (4) Az öt ven fõ nél több sze mélyt fog lal koz ta tó költ - ség ve té si szer vek és több sé gi ál la mi tu laj don ban álló jogi sze mé lyek kö te le sek esély egyen lõ sé gi ter vet el fo gad ni. (2) Az Ebktv. 63. (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) A te le pü lé si ön kor mány zat he lyi esély egyen lõ sé gi prog ra mot fo gad hat el, amely ben elem zi a te le pü lé sen élõ hát rá nyos hely ze tû cso por tok hely ze té nek ala ku lá sát, és meg ha tá roz za az e cso por tok esély egyen lõ sé gét elõ se gí tõ cé lo kat, ki emelt fi gyel met for dít va a lak ha tás ra, ok ta tás ra, egész ség ügy re, fog lal koz ta tás ra, va la mint a szo ci á lis hely - zet re. A he lyi esély egyen lõ sé gi prog ram tar tal maz za a cé - lok meg va ló sí tá sá nak for rás igé nyét és vég re haj tá suk ter - ve zett üte me zé sét; a te le pü lé si ön kor mány zat a tárgy évet követõ év június 30-ig ütemterve teljesítésérõl éves jelentést fo gad el. 13. (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba. (2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ebktv. a) 8. -ában a más, össze ha son lít ha tó hely zet ben levõ sze mély hez vagy cso port hoz ké pest ked ve zõt le nebb bá - nás mód ban szö veg rész he lyé be a ked ve zõt le nebb bá - nás mód ban, mint amely ben más, össze ha son lít ha tó hely - zet ben levõ sze mély vagy cso port ré sze sül, ré sze sült vagy ré sze sül ne szö veg, b) 9. -ában a más, össze ha son lít ha tó hely zet ben lévõ sze mély hez vagy cso port hoz ké pest lé nye ge sen na gyobb arány ban hát rá nyo sabb hely zet be hoz szö veg rész he lyé - be a lé nye ge sen na gyobb arány ban hát rá nyo sabb hely zet - be hoz, mint amely ben más, össze ha son lít ha tó hely zet ben lévõ sze mély vagy cso port volt, van vagy len ne, c) 10. (1) be kez dé sé ben a sér tõ ma ga tar tás szö veg - rész he lyé be a sér tõ, sze xu á lis vagy egyéb ter mé sze tû ma - ga tar tás szö veg, d) 14. (1) be kez dés b) pontjában az indít szövegrész he lyé be az in dít hat szö veg, e) 14. (1) be kez dés c) pontjában a jogszabályok szövegrész helyébe a jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi esz kö zei és je len té sek szö veg, f) 14. (1) be kez dés j) pont já ban a je len tést ké szít szö veg rész he lyé be a be szá mol szö veg, g) 15. (2) be kez dé sé ben az el já rás meg in dí tá sá ról szö veg rész he lyé be az el já rás meg in dí tá sá ról, an nak jog - erõs be fe je zé sé rõl, va la mint a dön tés sel kap cso la tos bí ró - sá gi fe lül vizs gá lat so rán ho zott jog erõs íté let rõl, il le tõ leg vég zés rõl szö veg, h) 19. (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben a bi - zo nyí ta nia szö veg rész he lyé be a va ló szí nû sí te nie szö - veg, a) pont já ban a hát rány érte szö veg rész he lyé be a hát rány érte vagy köz ér de kû igény ér vé nye sí tés ese tén en nek köz vet len ve szé lye fe nye get szö veg, i) 20. (1) be kez dé sé ben a meg sér té se olyan szö veg - rész he lyé be a meg sér té se vagy an nak köz vet len ve szé lye olyan szö veg, va la mint a jog sér tés szö veg rész he lyé be a jog sér tés vagy an nak köz vet len ve szé lye szö veg, lép. (3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az Ebktv. 14. (3) be kez dé se, 16. (4) be kez dé - sének má so dik mon da ta, va la mint IV V. fe je ze te. (4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Mun ka Tör vény köny vé rõl szóló évi XXII. tör vény (a továb - biak ban: Mt.) 70/A. -a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Az esély egyen lõ sé gi terv nek ren del kez nie kell a) a fo gya té kos sze mé lyek aka dály men tes mun ka he lyi kör nye zet meg te rem té sét biz to sí tó kü lön in téz ke dé sek rõl, va la mint

5 12. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1437 b) a mun kál ta tó szer ve ze tén be lü li, az egyen lõ bá nás - mód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sí té sé vel kap cso la tos el já - rási rendrõl. (5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Mt. 142/A. (3) be kez dé sé ben a ter mé szet be ni szö veg rész he lyé be a ter mé szet be ni (szo ci á lis) szö veg lép. (6) Az Ebktv. e tör vény ki hir de té se kor ha tá lyos 14. (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ta nács adó tes tü let tag jai e tör vény ere jé nél fog va vál nak az Egyen lõ Bá nás mód Ta - nács adó Tes tü let tag já vá az zal, hogy az Ebktv. e tör vény 8. -ával meg ál la pí tott 17/C. (4) be kez dé sé ben meg ha tá - ro zott meg bí za tá si ide jük e tör vény ha tály ba lé pé se kor kez dõ dik. (7) Az Ebktv. 17/C. (3) be kez dé sét jú ni us 30-ig az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy az sem kér he tõ fel az Egyen lõ Bá nás mód Ta nács adó Tes tü let tag já vá, aki a fel ké rést meg elõ zõ két év ben po li ti kai ál lam tit kár volt. Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke évi CVI. tör vény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. tör vény, valamint egyes kapcsolódó tör vények módosításáról* A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. tör vény módosítása 1. A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról szóló évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tny.) 9. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 9. A 62. élet év be töl té sét meg elõ zõ en elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra jo go sult a) az a nõ, aki az 57. élet évét be töl töt te, b) az a fér fi, aki a 60. élet évét be töl töt te, fel té ve, hogy leg alább 38 év szol gá la ti idõt szer zett, és a Tbj. 5. -a sze rin ti biz to sí tás sal járó jog vi szony ban nem áll. 2. (1) A Tny ának (1) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zés lép: (1) Csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra jo go sult ide ért ve az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze ge sze rin ti el lá tást is az a sze mély, aki 33 év szol gá la ti idõt szer zett, és meg fe lel a 9. -ban meg ha tá ro zott egyéb fel té - te lek nek. (2) A Tny a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szöveg - része he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: * A törvényt az Országgyûlés a november 27-i ülésnapján fogadta el. Az öreg sé gi nyug díj össze gét an nak, aki a 38 év szol - gá la ti idõ nél 3. A Tny a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 13. (1) A ja nu ár 1-je elõt ti idõ pont tól meg ál la - pí tás ra ke rü lõ öreg sé gi nyug díj össze gét a 22. alap ján meg ha tá ro zott havi át lag ke re set bõl kell ki szá mí ta ni az zal, hogy az de cem ber 31-ét köve tõen és ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en el ért ke re se te ket, jö ve del me ket ide - értve a mi ni mál bér össze gét is nap tá ri éven ként csök ken - te ni kell a) az el ért ke re se tek, jö ve del mek után a ki fi ze tés idõ - pont já ban ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint szá mí tott az elért ke re set bõl, jö ve de lem bõl le vont egészségbiztosí - tási já ru lék, nyug díj já ru lék, ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj, va la mint mun ka vál la lói já ru lék össze gé vel, to váb bá b) a személyi jövedelemadónak a keresetek, jövedelmek a) pont sze rin ti csök ken té se után fenn ma ra dó összeg re kép zett össze gé vel. (2) Ha a ja nu ár 1-je elõt ti idõ pont tól megállapí - tásra ke rü lõ öreg sé gi nyug díj össze gé nek ki szá mí tá sa során a 22. (5) be kez dé sét kell al kal maz ni, az ja - nuár 1-je elõt ti ke re se te ket, jö ve del me ket a nyug díj já ru lék ja nu ár 1-jén ér vé nyes mér té ké nek ala pul vé te lé vel kell csök ken te ni. (3) A havi át lag ke re set meg ál la pí tá sa so rán a nyug dí ja - zást meg elõ zõ nap tá ri év elõtt el ért ke re se tet, jö ve del met az or szá gos net tó át lag ke re set egyes évek ben tör té nõ növekedését alapul véve a nyugdíjazást megelõzõ naptári év ke re se ti szint jé hez kell iga zí ta ni. 4. A Tny ának (2) (6) be kez dé se he lyé be a kö - vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: (2) A 62. élet év be töl té sét meg elõ zõ en elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra jo go sult, aki a) de cem ber 31-ig 59. élet évét be töl töt te, és b) leg alább 40 év szol gá la ti idõt szer zett, va la mint c) a Tbj. 5. -a sze rin ti biz to sí tás sal járó jog vi szony ban nem áll. (3) de cem ber 31-ét köve tõen elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra jo go sult az, aki a) 60. élet évét be töl töt te, és b) leg alább 41 év szol gá la ti idõt szer zett, va la mint c) a Tbj. 5. -a sze rin ti biz to sí tás sal járó jog vi szony ban nem áll. (4) Csök ken tett össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra jo go sult az a biz to sí tott, aki nek a (2) be kez dés ben elõ írt szol gá la ti idõ bõl leg fel jebb 3 év hi ány zik és az 59. élet évét betöltötte, valamint akinek a (3) bekezdésben meghatározott szol gá la ti idõ bõl leg fel jebb 4 év hi ány zik és a 60. élet évét be töl töt te. (5) A csök ken tés mér té ke a (2) be kez dés vonatkozá - sában a tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj meg ál la pí tá sá nak idõpontjától a 62. életév betöltéséig terjedõ idõszak minden 30 nap já ra az elõ írt szol gá la ti idõ nél a) nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del ke zõ ese té ben havi 0,1 szá za lék,

6 1438 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 12. szám b) nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del - ke zõ ese té ben havi 0,2 szá za lék, c) nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del - ke zõ ese té ben havi 0,3 szá za lék. (6) A csök ken tés mér té ke a (3) be kez dés vo nat ko zá sá - ban a tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj meg ál la pí tá sá nak idõ - pont já tól a 62. élet év be töl té sé ig ter je dõ idõ szak min den 30 nap já ra az elõ írt szol gá la ti idõ nél a) nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del ke zõ ese té ben havi 0,1 szá za lék, b) nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del - ke zõ ese té ben havi 0,2 szá za lék, c) nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del - ke zõ ese té ben havi 0,3 szá za lék, d) nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren - del ke zõ ese té ben havi 0,4 szá za lék. 5. A Tny. a kö vet ke zõ 22/A. -sal egé szül ki: 22/A. (1) An nak a sa ját jogú nyug el lá tás ban része - sülõ, il let ve a sa ját jogú nyug el lá tás szü ne tel te té sét a 83/A 83/B. alap ján kérõ sze mély nek a nyug el lá tá sát, aki de cem ber 31-ét köve tõen a Tbj. 5. -a sze rin ti biz to - sí tás sal járó jog vi szony ban áll, ké re lem re min den meg - szer zett 365 nap szol gá la ti idõ után, a já ru lék ala pot ké pe zõ ke re set, jö ve de lem havi át la gos a 13. (3) be kez dé se sze rint nö velt össze gé nek 0,4 szá za lé ká val meg kell emel ni. (2) Az (1) be kez dés sze rin ti át la gos havi össze get úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a nyug el lá tás fo lyó sí tá sa, il let ve szü ne tel te té se alatt el ért, já ru lék ala pot ké pe zõ ke re set, jövedelem együt tes össze gét el kell osz ta ni ezen idõ szak - nak a biz to sí tás ban töl tött azon nap ja i nak szá má val, ame - lyek re a nyug dí jas nak ke re se te, jö ve del me volt. Az így kapott napi át la got meg kell szo roz ni 365-tel, és el kell osz ta ni 12-vel. 6. A Tny a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki: (10) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv a mun ka ké - pes ség-csök ke né sen ala pu ló el lá tás ban ré sze sü lõ sze mélyt az ese dé kes or vo si fe lül vizs gá lat tól el té rõ idõ pont ban is kö te lez he ti a jog kö vet kez mé nyek rõl való tá jé koz ta tás mel lett or vo si fe lül vizs gá lat cél já ból tör té nõ sze mé lyes meg je le nés re, ha olyan tény vagy kö rül mény jut a tu do má - sá ra, amely va ló szí nû sí ti, hogy a ko ráb ban meg ál la pí tott mun ka ké pes ség-csök ke nés nem áll fenn vagy az a meg ál - la pí tott nál ki sebb mér té kû. Amennyi ben a mun ka ké pes - ség-csök ke né sen ala pu ló el lá tás ban ré sze sü lõ sze mély az or vo si fe lül vizs gá la ton nem je le nik meg, az el lá tás ra való jo go sult sá gát az er rõl szóló ha tá ro zat kel tét kö ve tõ hónap elsõ nap já val meg kell szün tet ni. 7. A Tny a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 72. (1) A nyugellátás iránti igény elbírálásához a rokkantságról, illetõleg munkaképesség-csökkenés mértékérõl az orvosszakértõi szerv szakvéleményt ad. A nyugdíj biz - tosítá si igaz ga tá si szerv el já rá sa so rán ki zá ró lag az orvos - szakértõi szerv szak vé le mé nyét ve he ti figye lembe. (2) Az or vos szak ér tõi szerv szak vé le mé nyé nek meg ér - ke zé sé ig a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv az el já rá sát fel füg geszt he ti. 8. A Tny. a kö vet ke zõ 83/A. -sal egé szül ki: 83/A. (1) Az öreg sé gi, va la mint a 6. (4) be kez dé se sze rin ti nyug díj tárgy hó nap ra (tárgy hó na pok ra) járó folyósítását a Tbj. 5. -a sze rin ti biz to sí tá si jog vi szony ban álló jo go sult ké rel mé re mind ad dig szü ne tel tet ni kell, amíg an nak új bó li fo lyó sí tá sát nem kéri. (2) A nyug el lá tás szü ne tel te té sé nek idõ tar ta ma alatt az érin tett nyug dí jas nak mi nõ sül. (3) Az új bó li fo lyó sí tás so rán a jo go sul tat az (1) be kez - dés sze rin ti el lá tás szü ne tel te tést meg elõ zõ össze gé nek a 22/A. sze rin ti eme lés sel, to váb bá az idõ köz ben vég re haj - tott eme lé sek kel az egyes eme lé sek ese dé kes sé gi idõ - pont já nak figye lembe véte lével nö velt össze ge il le ti meg. A ti zen har ma dik havi nyug díj ra jo go sult ság nál [6/A. (1) be kez dé sé nek a) pont ja] a szü ne te lés idõ tar ta mát is figye lembe kell ven ni. 9. A Tny. a kö vet ke zõ 83/B. -sal egé szül ki: 83/B. (1) Ha a 62. élet évét be nem töl tött, a) elõ re ho zott, csök ken tett össze gû elõ re ho zott öreg - ségi nyug díj ban, b) kor ked vez mé nyes nyug díj ban, c) bá nyász nyug díj ban, d) kor en ged mé nyes nyug díj ban, il let ve e) az egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly ta tók öreg sé gi nyug dí já ban ré sze sü lõ sze mély a tárgy év ben a Tbj. 5. -a sze rin ti biz to - sí tás sal járó jog vi szony ban áll, il le tõ leg egyé ni vagy tár sas vál lal ko zó ként ki egé szí tõ te vé keny sé get foly tat, és az ebbõl szár ma zó, já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve del me meg ha - lad ja a tárgy év elsõ nap ján ér vé nyes kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) össze gé nek ti zen két szer esét (a továb biak ban: éves ke ret összeg), az éves ke ret összeg el éré sét kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól az adott tárgy év december 31-éig, de leg fel jebb a 62. élet év be töl té sé ig a nyug díj fo lyó sí tó szerv nek a nyug díj fo lyó sí tá sát szü ne tel - tet ni kell. Ha a já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve de lem az éves keretösszeget a tárgy év de cem be ré ben ha lad ja meg, a nyug el lá tás szü ne tel te té sé re nem ke rül sor, de a tárgy év de cem ber havi nyug el lá tást a 84. al kal ma zá sá val vissza kell fi zet ni. (2) A nyug díj fo lyó sí tó szerv a nyug díj fo lyó sí tá sá nak szü ne tel te té sé rõl az ál la mi adó ha tó ság ál tal kö zölt éves keretösszegre vo nat ko zó össze sí tett ada tok alap ján ha tá ro - zat ban in téz ke dik. Az el lá tás új bó li fo lyó sí tá sá ról is ha tá - ro zat ban kell in téz ked ni. (3) A nyug díj fo lyó sí tó szerv a (2) be kez dés ben em lí tett szü ne tel te tés re vo nat ko zó dön té sé vel egy ide jû leg ha tá ro - zat ban in téz ke dik a jog alap nél kül fel vett nyug el lá tás vissza fi zet te té sé rõl.

7 12. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1439 (4) A nyug el lá tás szü ne tel te té sé nek idõ tar ta ma alatt az érin tett nyug dí jas nak mi nõ sül. Az el lá tás új bó li folyósí - tása során a 83/A. (3) bekezdésében foglaltakat megfelelõen al kal maz ni kell. (5) Az (1) (4) be kez dés ben fog lalt, kö te le zõ szünetel - tetéssel össze füg gõ ren del ke zé se ket a fegy ve res szer vek hiva tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti nyug díj ára is al kalmazni kell, a rá juk vo nat ko zó kü lön tör vény sze - rinti el té rõ nyug díj kor ha tár ra vo nat ko zó sza bá lyok ra fi - gye lem mel. 10. A Tny. a kö vet ke zõ 88/A. -sal egé szül ki: 88/A. A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv jo go sult a ok sze rin ti meg té rí té si igényt meg ala po zó ese - ménnyel kap cso lat ban a más ha tó ság nál, il let ve egyéb szerv nél in dult el já rás so rán ho zott, a meg té rí té si igény érvényesítéséhez szük sé ges dön tés meg is me ré sé re, a dön - tés alap já ul szol gá ló ira tok ba be te kint het, azok ról má so la - tot ké szít het. Az el já ró nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv meg ke re sé sé re a kért ira tok má so la tát az érin tett szerv 30 na pon be lül kö te les meg kül de ni. 11. A Tny a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 90. Ha a nyug díj fo lyó sí tó szerv a meg ál la pí tott nyug - el lá tást a ha tá ro zat kéz be sí té sét kö ve tõ 15 na pon be lül nem fo lyó sít ja, a ké se del me sen fo lyó sí tott nyug el lá tás össze ge után a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nap tól ké se del - mi ka ma tot fi zet. A ké se del mi ka mat nap tá ri na pok ra szá - mí tott mér té ke a fel szá mí tás idõ pont já ban ér vé nyes jegy - ban ki alap ka mat két sze re sé nek 365-öd ré sze. 12. (1) A Tny ának (2) be kez dé se he lyé be a következõ ren del ke zés lép: (2) A nyug díj jo go sult ság hoz, il le tõ leg a nyug díj-meg - ál la pí tás hoz szük sé ges, a Tbj ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada to kat a) a fog lal koz ta tó, a fog lal koz ta tó nak nem mi nõ sü lõ egyé ni vál lal ko zó, a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ és a Tbj. 56/A. -ában meghatározott Magyarországon be nem jegyzett fog lal koz ta tó kép vi se lõ je vagy a fog lal koz ta tó kép - visele té ben el já ró fog lal koz ta tott a tárgy évet kö ve tõ év áp ri lis 30-áig, b) a Tbj. 5. (3) be kez dé se sze rin ti biz to sí tott és a Tbj. 26. (7) be kez dé se sze rin ti fel szol gá ló [az a) b) pont ban fog lal tak a továb biak ban együtt: nyil ván tar tás ra köte - lezett] a tárgy évet kö ve tõ év au gusz tus 31-éig éven kén ti rend sze res ség gel kö te les a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv ré szé re kö zöl ni. Az adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get a nyil ván tar tás ra kö te le zett meg bí zá sa alap ján az Art. 7. -a (1) (2) és (6) be kez dé sé nek alkalma zásával meg ha tal ma zott ja, il let ve kép vi se lõ je is telje sít heti. Az adat szol gál ta tást utol só al ka lom mal 2007-re vonat ko zó an áp ri lis 30-áig, il le tõ leg au gusz tus 31-éig kell tel je sí te ni. (2) A Tny a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A (2) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tá si kötelezett - séget a) a nyug dí ja zás évé re, va la mint a tárgy év áp ri lis 30-a a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben au gusz tus 31-e elõt ti nyug díj igény be nyúj tá sa ese tén a nyug dí ja zás évét meg elõ zõ évre vo nat ko zó an so ron kí vül, b) a ja nu ár 1-jét meg elõ zõ idõ tar tam ra vo nat ko - zó vissza me nõ le ges és az Art. sze rin ti el évü lé si idõn túli idõ szak ra vo nat ko zó adat szol gál ta tást köz vet le nül a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv hez kell tel je sí te ni. 13. A Tny a (1) be kez dé sé nek g) pontja helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy] g) az öreg sé gi nyug díj és a 6. (4) be kez dé se sze rin ti el lá tá sok szü ne tel te té sé nek rész le tes el já rá si sza bá lya it, [ren de let ben ha tá roz za meg.] A köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tör vény módosítása 14. (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 17. -a (2) bekez - dése a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki: [A köz szol gá la ti jog vi szonyt fel men tés sel meg kell szün - tet ni, ha] f) az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj jo go sult ság feltéte - leivel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ a (11) be kez dés sze rint kérelmezi. (2) A Ktv a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé szül ki: (11) Az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges szol gá la ti idõt a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv kü lön jog sza bály sze rin ti ha tá ro za tá val kell iga - zolni. Az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsített befizetésérõl szóló évi LXXIV. törvény módosítása 15. Az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog - lal koz ta tás ról és az ah hoz kap cso ló dó köz ter hek egy sze rû - sí tett be fi ze té sé rõl szóló évi LXXIV. tör vény (a to - váb biak ban: Alk. tv.) 5. -ának (8) (9) be kez dé se helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: (8) A ki ál lí tó a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-éig az ál la mi adó ha tó ság nak elekt ro ni kus úton szol gál tat ada tot mind azon mun ka vál la lók ról, akik az AM köny vet ki vál - tot ták. Az adat szol gál ta tás nak tar tal maz nia kell a mun ka - vál la ló ne vét, adó azo no sí tó je lét, szü le té si he lyét és ide jét, any ja szü le té si ne vét, la kó he lyét, a mun ka vi szony idõ tar - ta mát és az el lá tá sok alap já ul szol gá ló ke re se tet, va la mint azok ese té ben, akik nek az iga zo lást ki ad ta, az iga zo lás

8 1440 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 12. szám sze rin ti adó kö te les jö ve del mét és meg fi ze tett adó elõ le gét. Ma gánnyug díj pénz tár tag ja ese té ben az adat szol gál ta tás - nak kü lön kell tar tal maz nia a pénz tá ri tag ság fenn ál lá sa alat ti mun ka vi szony idõ tar ta mát és az el lá tá si alap össze - gét. A ki ál lí tó az AM köny vet az iga zo lás ki adá sá val egy - ide jû leg vissza ad ja a mun ka vál la ló nak, és ké rel mé re új köny vet ál lít ki. (9) Az ál la mi adó ha tó ság a (8) be kez dés ben meg ha tá ro - zott, a ki ál lí tó ál tal be je len tett ada to kat éven te a tárgy évet kö ve tõ év au gusz tus 31-éig elsõ al ka lom mal a évre vo nat ko zó an, au gusz tus 31-éig elekt ro ni kus úton hi va tal ból adja át az egész ség biz to sí tá si szerv, to váb bá a Nyug díj biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs nyug díj biz - to sí tá si szerv és a ma gánnyug díj pénz tá rak ré szé re. 16. Az Alk. tv. 7. -a (1) be kez dé sé nek má so dik mon - da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: A kincs tár ezen összeg bõl a ki zá ró lag a tár sa da lom biz - to sí tá si nyug díj ha tá lya alá tar to zó al kal mi mun ka vál la ló ese tén 67 szá za lé kot a Nyug díj biz to sí tá si Alap nak, a ma - gánnyug díj pénz tá ri tag ese tén 45 szá za lé kot a Nyug díj biz - to sí tá si Alap nak, 22 szá za lé kot az ál la mi adó ha tó ság által meg je lölt ma gánnyug díj pénz tár nak, 23 szá za lé kot az Egész ség biz to sí tá si Alap nak, 10 szá za lé kot a Mun ka - erõ pi a ci Alap nak utal át. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tör vény módosítása 17. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás általános sza bá lya i ról szóló évi CXL. tör vény 14. (1) be kez dé se c) pont já nak be ve ze tõ szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [Tör vény e tör vény ren del ke zé se i tõl el té rõ sza bá lyo kat ál la pít hat meg:] c) a tár sa da lom biz to sí tás pénz be li el lá tá sa i val kap cso - la tos el já rá sok ban Hatályba léptetõ és záró rendelkezések 18. (1) Ez a tör vény a (2) be kez dés ben meg ha tá - rozott ki vé te lek kel ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. (2) E tör vény a, 9. -a és 14. -a ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. 19. (1) Azon sze mé lyek ese tén, akik elõ re ho zott, csök ken tett össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra ja nu ár 1-je, il let ve ja nu ár 1-je elõtt jo go sult sá got sze rez tek, e jo go sult sá gu kat bár mi kor ér vé nye sít he tik, tekintet nél kül arra, hogy az elõ re ho zott öreg sé gi nyug dí - jat mi kor, il let ve mi lyen idõ pont tól kez dõ dõ en ál la pít ják meg. Az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj össze gét azon ren - del ke zé sek sze rint kell meg ál la pí ta ni, ame lyek arra az idõ - pont ra al kal ma zan dó ak, amely tõl kez dõ dõ en az elõre - hozott öreg sé gi nyug dí jat meg ál la pít ják. (2) Azon sze mé lyek ese tén, akik a kor en ged mé nyes nyug díj ra vo nat ko zó meg ál la po dást a mun kál ta tó val de cem ber 31-éig meg kö töt ték, az elõ re ho zott, csök - ken tett össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra való jo go - sult ság meg ál la pí tá sá ra az elõ re ho zott, csök ken tett össze - gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra vo nat ko zó, de - cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé se ket kell al kal maz ni. (3) Azon sze mé lyek ese tén, a) akik a prémiumévek programról és a különleges fog - lalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Péptv.) rendelkezései alapján legkésõbb december 31-én beléptek a prémiumévek programba, és munkavégzésre irányuló jogviszonyukat ezzel összefüggésben határozott idejûvé módosították, valamint b) akik nek e tör vény ren del ke zé sei alap ján elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra való jo go sult sá guk meg szer zé sé nek idõ pont ja ké sõb bi, mint az a) pont ban em lí tett ki ne ve - zés-mó do sí tás ban sze rep lõ, a mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony meg szû né sé re meg ha tá ro zott idõ pont, mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szo nyuk meg szû né se idõ - pont já nak a ki ne ve zés-mó do sí tás ban fog lal tak tól elté - rõen az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra való jogosult - ságuk meg szer zé sé nek idõ pont ját kell te kin te ni. Ez a ren - del ke zés nem zár ja ki, hogy a mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ezen idõ pont elõtt va la mely, a Péptv.-ben sza - bá lyo zott ok ból meg szûn jön. (4) A Tny. a) 12. -a (1) be kez dé sé nek e tör vény 20. -ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott ren del ke zé se it, b) 13. -ának e tör vény 3. -ával meg ál la pí tott ren - del ke zé se it a de cem ber 31-ét kö ve tõ idõ pont tól meg ál la pí tás ra ke rü lõ nyug el lá tá sok ki szá mí tá sa so rán kell al kal maz ni. (5) Aki de cem ber 31-én a Tny. e tör vény 9. -ával meg ál la pí tott 83/B. -a (1) be kez dé sé nek a) e) pont ja sze rin ti el lá tás ban ré sze sül, a sa ját jogú nyug - el lá tá sá nak szü ne tel te té sé re a de cem ber 31-e után végzett jövedelemszerzõ tevékenység idõtartamára köteles. 20. (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát vesz ti a) a Tny. aa) 83. -ának (3) be kez dé se, ab) 95. -a (5) be kez dé sé nek ba) al pont já ban a Ket ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ra is fi gye - lem mel szö veg rész; b) az Alk. tv. ba) 5. -a (7) be kez dé sé nek ötö dik mon da ta, bb) 5. -ának (10) be kez dé se. (2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Tny. a) 11. -ának (3) be kez dé sé ben a 9. (1) (2) be kez dé - sé ben szö veg rész he lyé be a 9. -ban szö veg rész, b) 11/A. -ának (1) be kez dé sé ben a 9. (1) (2) be kez - dés ben szö veg rész he lyé be a 9. -ban szö veg rész,

9 12. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1441 c) 55. -ának (4) bekezdésében a három hónapon belül szövegrész helyébe az egy hónapon belül szövegrész, d) 91. -ának (1) be kez dé sé ben az e tör vény ben meg - ha tá ro zott szö veg rész he lyé be a nyug díj biz to sí tá si igaz - ga tá si szerv ré szé re tör té nõ, jog sza bály ban meg ha tá - rozott szö veg rész lép. (3) ja nu ár 1-jén a Tny ának (1) bekezdé - sében az 1,5-1,5 szá za lék szö veg rész he lyé be a 2-2 szá - za lék szö veg rész lép. (4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Tny a (1) be kez dé sé nek a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo - ci á lis el lá tá sok ról szóló évi III. tör vény mó do sí tá sá - ról szóló évi CLXX. tör vény 63. -ának (1) be kez dé - sé vel meg ál la pí tott g) pont já nak je lö lé se h) pont ra vál - tozik. (5) Az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról szóló évi LXI. tör vény ának (1) (2) bekez - dése és ának (1) be kez dé se nem lép ha tály ba. Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k., köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke A Kormány 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelete a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások évi irányított területi kiegyenlítési rendszerérõl A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság évi költ ség ve - té sé rõl szóló évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: Kvtv.) ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kö vet ke zõ ket ren de li el: 1. (1) E ren de let ha tá lya az új szol gál ta tá sok nak, il let ve férõ helyeknek az irá nyí tott te rü le ti ki egyen lí té si rend szer - be tör té nõ a nem ál la mi fenn tar tók évi nor ma tív ál - la mi hoz zá já ru lás ra való jo go sult sá gá nak megállapítá - sához szük sé ges be fo ga dá sá ra (a továb biak ban: befo - gadás) ter jed ki. (2) E ren de let al kal ma zá sa so rán a) nem ál la mi fenn tar tó: a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 4. -a (1) be kez dé sé nek mc) me) al pont ja, il let ve a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény (a továb biak - ban: Gyvt.) 5. -ának sc) se) al pont ja sze rin ti sze mély vagy szer ve zet; b) szol gál ta tás: ba) a fa lu gond no ki, ta nya gond no ki szol gál ta tás, bb) a jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás, bc) a tá mo ga tó szol gál ta tás, bd) a kö zös sé gi el lá tá sok, be) az ut cai szo ci á lis mun ka, bf) a nap pa li szo ci á lis in téz mé nyi el lá tás, bg) az át me ne ti el he lye zést nyúj tó szo ci á lis in téz mé nyi el lá tás, bh) a tar tós bent la ká sos szo ci á lis in téz mé nyi el lá tás, bi) a gyermekjóléti központ keretében nyújtott gyermek - jóléti szol gál ta tás, bj) a böl csõ de, he tes böl csõ de ke re té ben nyúj tott gyer - me kek nap köz be ni el lá tá sa, bk) az át me ne ti gon do zás; c) új szol gál ta tás: az a szol gál ta tás, amely után a fenn - tar tó vagy a jog elõd fenn tar tó 2006 de cem be ré ben nem ré sze sül nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ban; d) új fé rõ hely: da) a bb) és bh) al pont sze rin ti szol gál ta tás ese tén a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény be vé te lé re jo go sí tó, de cem ber 31-én ki he lye zett jel zõ ké szü lé kek, il let ve be töl tött fé rõ he lyek szá mát meg ha la dó el lá tot ti lét szám, db) a bf) bg) alpont szerinti szolgáltatás esetén a évi normatív állami hozzájárulás igénylésének alapjául szolgáló, az igénybejelentésben november 1-jén szereplõ ellátotti létszámnak, illetve hajléktalanok átmeneti intézményei ese tén fé rõ hely szám nak, vagy ha az ma ga sabb a normatív állami hozzájárulás igénybevételére jogosító, december 31-én betöltött férõhelyek számának a száztíz százalékát meghaladó ellátotti létszám, férõhelyszám, dc) a bj) bk) al pont sze rin ti szol gál ta tás ese tén a évi nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény lé sé nek alap já ul szol gá ló, az igény be je len tés ben no vem ber 1-jén sze rep lõ el lá tot ti lét szám nak, vagy ha az ma ga sabb a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény be vé te lé re jo go sí tó, de cem ber 31-én be töl tött fé rõ he lyek szá má nak a száz húsz szá za lé kát meg ha la dó el lá tot ti lét szám. (3) Az új szol gál ta tá sok, il let ve fé rõ he lyek meghatá - rozása so rán a fel té te le ket szol gál tat ón ként, in téz mé - nyenként, il let ve te lep he lyen ként kell vizs gál ni. (4) Az új férõhelyek kiszámítását nem érinti, ha pótigénylés, lemondás, illetve a normatív állami hozzájárulás elszámolása vagy ellenõrzése során kiderül, hogy a fenntartó no vem ber 1-jén a (2) be kez dés d) pontjában meghatározottól eltérõ ellátotti létszám, illetve férõhelyszám alapján volt jogosult normatív állami hozzájárulásra. Ha a fenntartó 2006-ban nem az egész évre igé nyelt nor ma tív ál la mi hoz zá - járulást, a évi normatív állami hozzájárulás igénylésének alapjául szolgáló, az igénybejelentésben november 1-jén szereplõ ellátotti létszámot, illetve férõhelyszámot egész évre ve tít ve kell figye lembe ven ni. (5) Nem mi nõ sül új fé rõ hely nek, ha a) az átlagos szintû ápolást, gondozást nyújtó ellátás, a demens betegek bentlakásos intézményi ellátása és az emelt színvonalú bentlakásos ellátás után járó normatív álla mi

10 1442 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 12. szám hozzá já ru lá sok kö zül ugyan azon fé rõ hely re az egyik nor - ma tív ál la mi hoz zá já ru lás he lyett a má si kat igény lik, b) a gyer mek vé del mi kü lön le ges és spe ci á lis el lá tás, az ott hont nyúj tó el lá tás vagy az utó gon do zói el lá tás után járó nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás he lyett ugyan azon fé rõ hely - re a gyer me kek át me ne ti gon do zá sa után járó nor ma tív ál - la mi hoz zá já ru lást igény lik, c) nap pa li me le ge dõ ben, éj je li me ne dék he lyen, il let ve haj lék ta la nok át me ne ti szál lá sán idõ sza kos fé rõ he lyet lé - te sí te nek. (6) Nem kell be fo ga dást kér ni a) ét kez te tés ese tén, b) házi se gít ség nyúj tás ese tén, c) családi napközi keretében biztosított gyermekek napközbe ni el lá tá sa ese tén, d) az ott hont nyúj tó el lá tás ese tén, e) az utó gon do zói el lá tás ese tén. (7) Nem kell kér ni az új fé rõ hely be fo ga dá sát a (2) be - kez dés bf) bh) és bj) bk) al pont ja sze rin ti szol gál ta tá sok ese tén, ha a) a szol gál ta tó (in téz mény, te lep hely) de cem ber 31-én en ge dé lye zett fé rõ hely szá ma nem ha lad ja meg a ti - zen öt fõt, és b) a fenn tar tó a szol gál ta tó (in téz mény, te lep hely) ál tal nyúj tott szol gál ta tás után 2006 de cem be ré ben nor ma tív ál - la mi hoz zá já ru lás ban ré sze sül. (8) Ha a fenn tar tó a (7) be kez dés ben fog lal tak alap ján új fé rõ hely be fo ga dá sát nem kér te, a szol gál ta tó (in téz mény, te lep hely) ál tal nyúj tott szol gál ta tás ra te kin tet tel 2007-ben leg fel jebb ti zen öt fõ el lá tot ti lét szám, il let ve fé rõ hely szám után jo go sult nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ra. (3) A fenn tar tó nyolc na pon be lül kö te les be je len te ni, ha a ké re lem ben sze rep lõ ada tok az el já rás fo lya mán meg vál toz nak. 3. (1) A Ma gyar Ál lam kincs tár re gi o ná lis igaz ga tó sá ga és te rü le ti igaz ga tó sá gai (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) de cem ber 31-éig fenn tar tón kén ti és szol gál ta tá son kén ti, jog cí men kén ti bon tás ban köz lik a Mi nisz té ri um mal a Kvtv a (7) bekezdésének a) pontja alapján bejelentett ada to kat. (2) A Mi nisz té ri um az el já rás so rán az el lá tá si te rü let szol gál ta tá si jel lem zõ i nek fel tá rá sa ér de ké ben a) szo ci á lis szol gál ta tás ese tén be kér he ti az el lá tá si kö - te le zett ség gel ren del ke zõ he lyi ön kor mány zat, il let ve azok tár su lá sá nak, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá nak szol - gál ta tás ter ve zé si kon cep ci ó ját [Szt. 92. (3) be kez dés], b) gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé - keny ség ese tén be kér he ti az el lá tá si kö te le zett ség gel ren - del ke zõ he lyi ön kor mány zat nak a gyer mek jó lé ti és gyer - mek vé del mi fel ada ta i nak el lá tá sá ról ké szí tett át fo gó ér té - ke lé sét [Gyvt. 96. (6) be kez dés], c) ki kér he ti a szol gál ta tás sal kap cso lat ban el lá tá si kö - te le zett ség gel ren del ke zõ he lyi ön kor mány zat, il let ve azok tár su lá sá nak, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá nak vé le - mé nyét az új szol gál ta tás sal, fé rõ hellyel kap cso lat ban, d) ki kér he ti az ille té kes mód szer ta ni in téz mény vé le - mé nyét az új szol gál ta tás sal, fé rõ hellyel kap cso lat ban. 2. (1) A be fo ga dást a nem ál la mi fenn tar tó ja nu ár 20-áig, szol gál tat ón ként (in téz mé nyen ként, te lep he lyen - ként) és szol gál ta tá son ként kü lön, az 1. szá mú mel lék let sze rin ti, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um hoz (a to - váb biak ban: Mi nisz té ri um) be nyúj tott adat la pon ké rel - mez he ti. A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ. A ké rel met ha tár idõ ben be adott nak kell te kin te ni, ha a ha tár idõ le jár - tá ig aján lott kül de mény ként a Mi nisz té ri um cí mé re pos - tára ad ták. (2) A ké re lem hez csa tol ni kell a) a jog erõs mû kö dé si en ge délyt, b) a fenn tar tó bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te lét iga zo ló ok irat, il let ve a szo ci á lis vagy gyer mek jó lé ti és gyer mek - vé del mi vál lal ko zói en ge dély má so la tát, c) az el lá tá si szer zõ dés má so la tát, ha a fenn tar tó az új szol gál ta tás ra, il let ve fé rõ hely re el lá tá si szer zõ dést kö tött, d) a szol gál ta tó (in téz mény, te lep hely) 2. szá mú mel - lék let sze rint el ké szí tett szak mai prog ram ját, e) a szol gál ta tó (in téz mény, te lep hely) mû köd te té sé nek a 3. szá mú mel lék let sze rint szol gál ta tá son ként el ké szí tett pénz ügyi-gaz dál ko dá si ter vét. 4. (1) A be ér ke zett ké rel me ket feb ru ár 28-áig dön - tés-elõ ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi. A szo ci á lis szol gál - ta tá sok kal és a gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi szol gál ta tó tevékeny sé gek kel kap cso la tos dön té sek elõ ké szí té sére külö n bi zott sá got kell lét re hoz ni. (2) A bi zott sá gi vé le mény ben meg kell je löl ni, hogy mely ké rel me zõ fe lel meg az 5. (1) be kez dé sé ben meg ha - tá ro zott fel té te lek nek. Ha ugyan ar ra az el lá tá si te rü let re és szol gál ta tás ra több fenn tar tó is be nyúj tott ké rel met, a bi - zott ság ja vas la tot tesz a be fo ga dás ra ja va solt szol gál ta tá - sok, fé rõ he lyek szá má ra és a ké rel me zõk 5. (4) be kez - dé se alap ján ki ala kí tott sor rend jé re. (3) A bi zott ság há rom tag ból áll, a) egy tag ját a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) kéri fel, b) egy tag ját a pénz ügy mi nisz ter kéri fel, c) egy tagját az Országos Szociálpolitikai Tanács kéri fel. (4) Nem le het tag ja a bi zott ság nak az a sze mély, aki a) be fo ga dá si ké rel met be nyúj tó fenn tar tó,

11 12. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1443 b) a be fo ga dá si ké rel met be nyúj tó fenn tar tó nak vagy a fenn tar tó ügy in té zõ és kép vi se le ti szer vé nek, il let ve fel - ügye lõ szer vé nek tag ja, c) be fo ga dá si ké rel met be nyúj tó fenn tar tó val vagy az ál ta la fenn tar tott szol gál ta tó val, in téz ménnyel mun ka vég - zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll, d) az a) c) pont szerinti személy hozzátartozója [közigaz - gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tör vény ának g) pont ja]. (5) A bi zott ság tag jai e te vé keny sé gü kért dí ja zás ban nem ré sze sül nek, de jo go sul tak a te vé keny sé gük so rán fel - me rült, szám lá val iga zolt és in do kolt úti költ sé gük meg té - rí té sé re. (6) A bi zott sá gi vé le mé nyek és a bi zott ság mû kö dé sét érin tõ dön té sek el fo ga dá sá hoz a bi zott ság leg alább két tag já nak egy be hang zó sza va za ta szük sé ges. (7) A bi zott sá gi ülés rõl ké szí tett jegy zõ könyv nek tar tal - maz nia kell leg alább a bi zott ság vé le mé nyé nek a (2) be - kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zõ tar tal mi ele me it, a bi - zott ság nak a mû kö dé sét érin tõ ügyek ben ho zott dön té se it, va la mint az eset le ges ki sebb sé gi vé le ményt. A jegy zõ - könyv höz mel lé kel ni kell a mi nisz ter nek meg kül dött bi - zott sá gi vé le mény má so la tát is. (8) A bi zott ság a mû kö dé si rend jét az e ren de let ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött maga ala kít ja ki. 5. (1) A be fo ga dá si ké re lem rõl a mi nisz ter már ci us 10-éig ha tá ro zat tal dönt. (2) Az új szol gál ta tást, il let ve fé rõ he lyet a mi nisz ter be - fo gad ja, ha a) megfelel a normatív állami támogatás igénybevételéhez a költségvetési törvényben meghatározott feltételeknek, b) a fenn tar tó a ké rel mét a 2. -ban fog lal tak nak meg - fele lõen nyúj tot ta be, c) az el lá tá si te rü let szol gál ta tá si jel lem zõi így a rá - szo rul tak szá ma, az el ér he tõ más szol gál ta tá sok, azok ka - pa ci tá sa, fé rõ he lye i nek szá ma, il let ve a szol gál ta tás el lá tó - rend szer re gya ko rolt vár ha tó ha tá sa alap ján az új szol - gál ta tás ra, fé rõ hely re az el lá tá si te rü le ten élõ rá szo rul tak el lá tá sa ér de ké ben szük ség van, d) a szak mai prog ram ban fog lal tak így a szol gál ta tás - ele mek, te vé keny sé gek, va la mint a szak mai prog ram meg - va ló sí tá sá nak vár ha tó kö vet kez mé nyei il lesz ked nek az el lá tá si te rü le ten élõ rá szo rul tak szük ség le te i hez, to váb bá e) a pénz ügyi-gaz dál ko dá si terv ben be ter ve zett be vé te - lek tel je sít he tõ ek, a ki adá sok össz hang ban áll nak a szak - mai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel, va la mint a szol gál ta tó, in téz mény mû kö dé sé nek pénz ügyi fel té te lei biz to sí tot tak. (3) A ké rel met el kell uta sí ta ni, ha a ben ne fog lalt ada tok nyilvánvalóan nem felelnek meg a valóságnak, illetve a fenntartó valamely jelentõs tényt, körülményt elhallgatott. (4) Ha a (2) be kez dés c) pont ja alap ján nem fo gad ha tó be az összes új szol gál ta tás, il let ve fé rõ hely, azt a szol gál - ta tást, fé rõ he lyet kell be fo gad ni, ame lyik ese té ben a) a fenn tar tó el lá tá si szer zõ dést kö tött, b) ha az a) pont alap ján be fo ga dás ról nem le het dön - te ni, a szak mai prog ram ban fog lalt szol gál ta tás ele mek a tár gyi fel té te lek, va la mint a szak al kal ma zot tak szá ma, képzettsége alapján várhatóan magasabb színvonalú ellátást nyúj ta nak, c) ha az a) b) pont alapján befogadásról nem lehet dönteni a mûködtetés egy ellátottra jutó éves költsége kisebb. 6. (1) Ha a mi nisz ter az új szol gál ta tást, fé rõ he lyet be fo - gad ja, a ha tá ro zat ban fel kell tün tet ni a) a fenn tar tó ne vét, szék he lyét és adó szá mát, b) a szol gál ta tó, in téz mény ne vét, szék he lyét, te lep he - lyét és ha a fenn tar tó é tól kü lön bö zõ adó szám mal ren del - ke zik az adó szá mát, c) a be fo ga dott szol gál ta tás meg ne ve zé sét, d) az 1. (2) be kez dé sé nek bb), bf) bh) és bj) bk) al - pont ja sze rin ti szol gál ta tá sok ese té ben a be fo ga dott el lá - tot ti lét szá mot, fé rõ hely szá mot, e) az 1. (2) be kez dé sé nek ba) be) és bi) al pont ja sze - rin ti szol gál ta tá sok ese tén azt a te le pü lést, fõ vá ro si ke rü le - tet, il let ve an nak a fenn tar tó val el lá tá si szer zõ dést kö - tött in téz mény fenn tar tó tár su lás nak, több cé lú kis tér sé gi tár su lás nak a ne vét és szék he lyét, amely re te kin tet tel a szol gál ta tást be fo gad ták. (2) A mi nisz ter a be fo ga dás tár gyá ban ho zott, va la mint a 7. (2) be kez dé se, il let ve a 7. (5) be kez dé se sze rin ti ha - tá ro za tát meg kül di a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás fo lyó sí - tá sá ra ille té kes Igaz ga tó ság nak. (3) Be fo ga dás ese tén a fenn tar tót a nor ma tív ál la mi hoz - zá já ru lás ja nu ár 1-jé tõl, il let ve ha a szol gál ta tást ezt köve tõen kez dik meg a szol gál ta tás meg kez dé sé nek a mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott idõ pont já tól kez dõ - dõ en, a költ ség ve té si tör vény ben és a sze mé lyes gon dos - ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mény és a fa lu gond no ki szol - gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl a 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban: Szmr.) fog lal tak figye lembe - véte lével, leg fel jebb a be fo ga dott és a be fo ga dá si kö te le - zett ség ha tá lya alá nem tar to zó szol gál ta tá sok, il let ve fé rõ - he lyek után il le ti meg. (4) A nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény lé sé re az Szmr. ren del ke zé se it kell al kal maz ni. A nem ál la mi fenn tar tó nak a évi nor ma tí va igény lé se so rán, ja nu ár 5-éig nyi lat koz nia kell az Igaz ga tó ság felé, hogy mely szol gál -

12 1444 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 12. szám tatás, il let ve el lá tot ti lét szám, fé rõ hely szám után nem kell be fo ga dást kér nie. 7. (1) Ha a 6. (1) be kez dé sé nek a) b) pont ja sze rin ti ada - tok a mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sa, il let ve is mé telt ki - adá sa miatt meg vál toz nak, a fenn tar tó kö te les kér ni a be fo - ga dás mó do sí tá sát. A ké re lem ben meg kell je löl ni a nor - ma tív ál la mi hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sá ra ille té kes Igaz ga tó - sá got, és csa tol ni kell a mû kö dé si en ge délyt mó do sí tó, illetve is mé tel ten ki adó ha tá ro zat má so la tát. (2) A mi nisz ter a be fo ga dást mó do sít ja, ha a fenn tar tó a ké rel met az (1) be kez dés ben fog lal tak nak meg fele lõen nyúj tot ta be. (3) Ha az 1. (2) be kez dé sé nek ba) be) és bi) al pont ja sze rin ti szol gál ta tás ese tén az a te le pü lés, fõ vá ro si ke rü let, il let ve in téz mény fenn tar tó tár su lás, több cé lú kis tér sé gi tár su lás, amely re te kin tet tel a szol gál ta tást be fo gad ták, a mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sa, is mé telt ki adá sa foly tán a továb biak ban már nem tar to zik az el lá tá si te rü let hez, a mû kö dé si en ge délyt mó do sí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke - dé sé tõl a fenn tar tó a be fo ga dás sal érin tett szol gál ta tás után nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ra nem jo go sult. (4) Ha az 1. (2) be kez dé sé nek ba) be) és bi) al pont ja sze rin ti szol gál ta tás ese tén a fenn tar tó in téz mény fenn tar tó tár su lás sal, il let ve több cé lú kis tér sé gi tár su lás sal kö tött el - lá tá si szer zõ dés alap ján ke rült be fo ga dás ra, és az el lá tá si szer zõ dés vagy a be fo ga dott szol gál ta tás ra, il let ve fé rõ - hely re vo nat ko zó ré sze meg szû nik, a meg szû nés tõl a fenn - tar tó a be fo ga dás sal érin tett szol gál ta tás után nor ma tív ál - la mi hoz zá já ru lás ra nem jo go sult. (5) A be fo ga dást a mi nisz ter vissza von ja, és a fenn tar tót kö te le zi a évre a be fo ga dás alap ján igény be vett nor - ma tív ál la mi hoz zá já ru lás a vissza fi ze tés kor ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat két sze re sé vel nö velt össze gé nek vissza fi ze té sé re, ha a fenn tar tó a ké rel mé ben vagy a ké - relemhez csa tolt ira tok ban szán dé ko san va lót lan ada tot kö zölt, vagy va la mely je len tõs tényt, kö rül ményt elhall - gatott, fel té ve, hogy a va lós ada tok, té nyek, kö rül mé nyek is me re té ben az új szol gál ta tás, il let ve fé rõ hely nem ke rült vol na be fo ga dás ra. 8. Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha tály ba. A mi nisz ter el nök he lyett: Kiss Pé ter s. k., szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

13 12. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY számú melléklet a 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelethez A fenntartó szervezet: Adatlap a évi irányított területi kiegyenlítési rendszerbe történõ befogadáshoz Neve:... A szer ve zet jog ál lá sa:... Szék he lye:... Te le pü lés:... utca, hsz.:... Irá nyí tó szám:... Adó szá ma:... Me gye:... Me gye kód*:... Kis tér ség neve:... kód ja*:... Te le fon:... / Fax:... /... E-ma il:... A fenn tar tó szer ve zet ve ze tõ je, kép vi se lõ je: Neve:... Be osz tá sa:... Te le fon:... / Fax:... /... E-ma il:... A szol gál ta tó, in téz mény: Neve:... Szék he lye:... Te le pü lés:... utca, hsz.:... Irá nyí tó szám:... Adó szá ma:... Te lep he lye (ha a ké rel met te lep hely új szol gál ta tá sá nak vagy fé rõ he lyé nek be fo ga dá sa ér de ké ben nyúj tot ták be): Te le pü lés:... utca, hsz.:... Irá nyí tó szám:... Me gye:... Me gye kód*:... Kis tér ség neve:... kód ja*:... Te le fon:... / Fax:... /... E-ma il:... * A mel lé kelt kód jegy zék alap ján töl ten dõ ki.

14 1446 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 12. szám Kap cso lat tar tás ra ki je lölt sze mély ada tai: Neve:... Be osz tá sa:... Te le fon:... / Fax:... /... E-ma il:... A szol gál ta tás ada tai: A be fo gad ni kért szol gál ta tás neve:... Új fé rõ hely be fo ga dá sa ese tén a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény lé sé nek alap já ul szol gá ló no vem ber 15-én ha tá lyos igény be je len tés ben sze rep lõ el lá tot ti lét szám, il let ve haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei ese tén fé rõ hely szám:... a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény be vé te lé re jo go sí tó, de cem ber 31-én be töl tött fé rõ he lyek, ki he lye zett jel - zõ ké szü lé kek szá ma:... a be fo gad ni kért el lá tot ti lét szám, fé rõ hely szám:... A kor mány ren de let 1. -a (2) be kez dé sé nek ba) be) és bh) al pont ja sze rin ti szol gál ta tá sok ese tén an nak az el lá tá si te rü - let hez tar to zó te le pü lés nek, fõ vá ro si ke rü let nek a meg ne ve zé se, in téz mény fenn tar tó tár su lás nak a neve és szék he lye vagy több cé lú kis tér sé gi tár su lás nak a neve, szék he lye és kód ja, amely re te kin tet tel a fenn tar tó a be fo ga dást kéri: A mû kö dé si en ge dély jog erõ re emel ke dé sé nek ide je:... év... hó... nap A fenn tar tó szer ve zet adó szá ma: A szol gál ta tó szer ve zet adó szá ma (ha kü lön bö zik a fenn tar tó é tól): Bí ró sá gi be jegy zés, vég zés szá ma: A nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sá ra ille té kes Igaz ga tó ság: Kelt:... Cég sze rû alá írás és pe csét:... alá írás Ol vas ha tó név, be osz tás:... P. H.

15 12. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1447 Kódjegyzék Megyekódok Kód Megye Kód Megye 1 BUDAPEST 11 KOMÁROM-ESZTERGOM 2 BARANYA 12 NÓGRÁD 3 BÁCS-KISKUN 13 PEST 4 BÉKÉS 14 SOMOGY 5 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 15 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 6 CSONGRÁD 16 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 7 FEJÉR 17 TOLNA 8 GYÕR-MOSON-SOPRON 18 VAS 9 HAJDÚ-BIHAR 19 VESZPRÉM 10 HEVES 20 ZALA Kis tér sé gi kó dok Kód Kis tér ség Kód Kis tér ség 3101 Bu da pes ti 3202 Kom lói 3202 Mo há csi 3203 Sás di 3204 Sellyei 3205 Sik ló si 3206 Szi get vá ri 3207 Pé csi 3208 Pécs vá ra di 3209 Szent lõ rin ci 3301 Ba jai 3302 Bá csal má si 3303 Ka lo csai 3304 Kecs ke mé ti 3305 Kis kõ rö si 3306 Kis kun fél egy há zai 3307 Kis kun ha la si 3308 Kis kun maj sai 3309 Kun szent mik ló si 3310 Já nos hal mai 3401 Bé kés csa bai 3402 Me zõ ko vács há zai 3403 Oros há zai 3404 Sar ka di 3405 Szar va si 3406 Szeg ha lo mi 3407 Bé ké si 3408 Gyu lai 3501 Mis kol ci 3502 Ede lé nyi 3503 En csi 3504 Ka zinc bar ci kai 3505 Me zõ kö ves di 3506 Ózdi 3507 Sá ros pa ta ki 3508 Sá to ral ja új he lyi 3509 Sze ren csi 3510 Szik szói 3511 Ti sza új vá ro si 3512 Aba új-hegy kö zi 3513 Bod rog kö zi 3514 Me zõ csá ti 3515 To ka ji 3601 Csong rá di 3602 Hód me zõ vá sár he lyi 3603 Kis te le ki 3604 Ma kói 3605 Mó ra ha lo mi 3606 Sze ge di 3607 Szent esi 3701 Bics kei 3702 Du na új vá ro si 3703 Enyin gi 3704 Gár do nyi 3705 Móri 3706 Sár bo gár di 3707 Szé kes fe hér vá ri

16 1448 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 12. szám Kód Kis tér ség Kód Kis tér ség 3708 Abai 3709 Ado nyi 3710 Er csi 3801 Csor nai 3802 Gyõ ri 3803 Ka pu vá ri 3804 Mo son ma gya ró vá ri 3805 Sop ro ni 3806 Téti 3807 Pan non hal mi 3901 Bal ma zúj vá ro si 3902 Be rettyó új fa lui 3903 Deb re ce ni 3904 Haj dú bö ször mé nyi 3905 Haj dú szo bosz lói 3906 Pol gá ri 3907 Püs pök la dá nyi 3908 De recs ke-lé ta vér te si 3909 Haj dú had há zi 4001 Egri 4002 He ve si 4003 Fü ze sa bo nyi 4004 Gyön gyö si 4005 Hat va ni 4006 Pé ter vá sá ri 4007 Bé la pát fal vi 4101 Do ro gi 4102 Esz ter go mi 4103 Kis bé ri 4104 Ko má ro mi 4105 Orosz lá nyi 4106 Ta tai 4107 Ta ta bá nyai 4201 Ba las sa gyar ma ti 4202 Bá tony te re nyei 4203 Pász tói 4204 Rét sá gi 4205 Sal gó tar já ni 4206 Szé csé nyi 4301 Aszó di 4302 Ceg lé di 4303 Da ba si 4304 Gö döl lõi 4305 Mo no ri 4306 Nagy ká tai 4307 Rác ke vei 4308 Szo bi 4309 Váci 4310 Bu da ör si 4311 Du na ke szi 4312 Gyá li 4313 Pi lis vö rös vá ri 4314 Szent end rei 4315 Ve res egy há zi 4401 Bar csi 4402 Csur gói 4403 Fo nyó di 4404 Ka pos vá ri 4405 Len gyel tó ti 4406 Mar ca li 4407 Nagy atá di 4408 Sió fo ki 4409 Tabi 4410 Ba la ton föld vá ri 4501 Bak ta ló ránt há zai 4502 Cseng eri 4503 Fe hér gyar ma ti 4504 Kis vár dai 4505 Má té szal kai 4506 Nagy kál lói 4507 Nyír bá to ri 4508 Nyír egy há zai 4509 Ti sza vas vá ri 4510 Vá sá ros na mé nyi 4511 Ib rány-nagy ha lá szi 4601 Jász be ré nyi 4602 Kar ca gi 4603 Kun szent már to ni 4604 Szol no ki 4605 Ti sza fü re di 4606 Tö rök szent mik ló si 4607 Me zõ tú ri 4701 Bony há di 4702 Dom bó vá ri 4703 Pak si 4704 Szek szár di 4705 Ta má si 4801 Cell dö möl ki 4802 Csep re gi 4803 Kör men di 4804 Kõ sze gi 4805 Õri szent pé te ri 4806 Sár vá ri 4807 Szent gott hár di 4808 Szom bat he lyi 4809 Vas vá ri 4901 Aj kai 4902 Ba la ton al má di 4903 Ba la ton fü re di 4904 Pá pai 4905 Sü me gi 4906 Ta pol cai 4907 Vár pa lo tai 4908 Veszp ré mi 4909 Zir ci 5001 Keszt he lyi 5002 Len ti 5003 Le te nyei 5004 Nagy ka ni zsai 5005 Za la eger sze gi 5006 Za la szentg ró ti

17 12. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY számú melléklet a 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelethez A szakmai program kötelezõ elemei a évi irányított területi kiegyenlítési rendszerbe történõ befogadáshoz 1. A szol gál ta tó, in téz mény el lá tá si te rü le té nek, va la - mint a szak mai prog ra mot alá tá masz tó szük ség le tek nek a be mu ta tá sa: a szol gál ta tás cél cso port já nak de mog rá fi ai mu ta tói, a szol gál ta tás cél cso port já nak szo ci á lis jel lem zõi, a szol gál ta tás cél cso port já nak el lá tá si szük ség le tei, a szol gál ta tás mû kö dé si te rü le té nek be mu ta tá sa, egyéb te rü le ti le ha tá ro lás (pl. ta nya gond no ki kör zet), a meg le võ in téz mé nyek, szol gál ta tá sok be mu ta tá sa, va la mint az azok hoz való hoz zá fé rés jel lem zõi az el lá tá si te rü le ten, a meg va ló sí ta ni kí vánt prog ram szak mai in do kolt sá - ga (a szol gál ta tás, fé rõ hely bõ ví tés ré vén mennyi ben ja vul a cél cso port el lá tá sa, il let ve a szol gál ta tás, fé rõ hely bõ ví tés nél kül mi lyen ne héz sé gek je len nek meg), ha a fenn tar tó kis tér sé gi fej lesz té si prog ram ban részt vesz, a prog ram be mu ta tá sa, szo ci á lis szol gál ta tás ese tén an nak be mu ta tá sa, hogy az új szol gál ta tás, il let ve fé rõ hely mennyi ben il lesz ke dik a vo nat ko zó szol gál ta tás ter ve zé si kon cep ci ó hoz. (2006. évben már mûködõ intézmény kapacitásának bõvítése ese tén mind a évi tény le ges, mind pe dig a évre tervezett adatok, újonnan induló szolgáltatások esetében a évre tervezett adatok ismertetése szükséges.) BEVÉTELEK Sorszám Bevétel megnevezése 1. Ál la mi mû kö dé si hoz zá já ru lás 2. Ön kor mány zat tól ka pott támogatás 3. Egyéb állami szervezettõl kapott támogatás 4. Fenntartói hozzájárulás 5. OEP finanszírozás 6. Té rí té si díj 7. Pályázaton nyert támogatás 8. Egyéb be vé tel 9. Rend kí vü li be vé tel 10. Pénz ügyi be vé tel 11. Vállalkozásból származó árbevétel Összesen: évi tény E Ft évi terv E Ft 2. A szak mai prog ram le írá sa: a meg va ló sí ta ni kí vánt prog ram konk rét be mu ta tá sa, a lét re jö võ ka pa ci tá sok, a nyúj tott szol gál ta tás ele mek, te - vé keny sé gek le írá sa, a szak mai prog ram meg va ló sí tá sá nak vár ha tó kö vet - kez mé nyei, ered mé nyes sé ge, az el lá tó-rend szer ben be töl - tött sze re pe és ha tá sa (konk rét be me ne ti-, ki me ne ti-, ered - mény- és ha tás in di ká to rok meg je le ní té sé vel), el lá tot tak szá ma, jel lem zõi, más in téz mé nyek kel vál lalt együtt mû kö dé sek és mód jai, a megkötött ellátási szerzõdések és szakmai tartalmuk, szol gál ta tás meg kez dé se elõtt meg tett elõ ké szí té sek le írá sa, a tár gyi fel té te lek (a ren del ke zés re álló, a szol gál ta tás meg va ló sí tá sa so rán hasz nált in gat lan, tár gyi esz köz, pénz esz köz stb.) be mu ta tá sa, a sze mé lyi fel té te lek be mu ta tá sa: = a szükséges és a jelenleg meglevõ szakmai létszám, = a szakalkalmazottak szakképzettségének bemutatása. 3. számú melléklet a 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelethez KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Sor - szám Költ sé gek, rá for dí tá sok meg ne ve zé se évi E Ft 1. Anyag jel le gû rá for dí tá sok 2. Személyi jellegû ráfordítások a) Eb bõl: bér költ ség b) sze mé lyi jel le gû egyéb ki fi ze té sek c) bér já ru lé kok 3. Ér ték csök ke nés 4. Egyéb rá for dí tá sok/költ sé gek 5. Rend kí vü li rá for dí tá sok/költ sé gek 6. Pénz ügyi rá for dí tá sok/költ sé gek 7. Vállalkozási tevékenyég költ sé gei/rá for dí tá sa EREDMÉNY Összesen: évi E Ft Pénzügyi-gazdálkodási terv a évi irányított területi kiegyenlítési rendszerbe történõ befogadáshoz Bevételek össze sen E Ft Költségek/ rá for dí tá sok össze sen E Ft Egyen leg E Ft 1. A szol gál ta tás be vé te le i nek és költ sé ge i nek/rá for dí - tá sa i nak be mu ta tá sa az aláb bi for má ban: év év

18 1450 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 12. szám 2. A vár ha tó faj la gos költ sé gek be mu ta tá sa: Várható átlagos ellátotti létszám az év fõ folyamán: Alkalmazottak átlagos létszáma: fõ Át la gos sze mé lyi té rí té si díj: Ft/el lá tott Alkalmazottak átlagkeresete: Ft/alkalmazott (tel jes mun ka idõ re szá mol va) A mû köd te tés egy el lá tott ra jutó éves költ sé ge: Ft/el lá tott (az intézményi térítési díj számításának alap já ul szol gá ló összes mû kö dé si ki adás 1 el lá tott ra számított értéke) 3. Azon szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá si mód já nak be mu - ta tá sa, ame lyek re a fenn tar tó el lá tá si szer zõ dést kö tött, ame lye ket a szol gál ta tó, in téz mény szer zõ dés alap ján más szol gál ta tók tól, in téz mé nyek tõl át vál lal, il let ve ame lye ket ré szé re más szer ve zet szer zõ dés alap ján biz to sít. 4. A szol gál ta tó, in téz mény hosszú távú fenn tar tá sá hoz szük sé ges pénz ügyi for rá sok be mu ta tá sa. 5. Az eset le ges for rás hi ány pót lá sá ra vo nat ko zó ter vek be mu ta tá sa. gon dos kodást nyúj tó szer vek és sze mé lyek ál tal ke zelt sze mé lyes ada tok ról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rende let (a továb biak ban: Ar.) 5. -ának he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: 5. (1) A szol gál ta tó (in téz mény) szék he lye, il le tõ - leg te lep he lye sze rint ille té kes, kü lön jog sza bály ban ki - je lölt vá ro si, fõ vá ro si ke rü le ti, il let ve kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott kis tér ség szék he lye sze rin ti köz sé gi ön - kor mány zat jegy zõ je a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del - mi szol gál ta tó te vé keny ség en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi vál lal ko zói en ge - dély rõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. ren de let (a továb biak ban: en ge dé lye zé si ren de let) 3. szá mú mel - lék le té ben fog lalt nyil ván tar tá si lap má so la tá nak meg - kül dé sé vel tá jé koz tat ja a me gyei, fõ vá ro si szo ci á lis és gyám hi va talt az ál ta la en ge dé lye zett gyer mek jó léti szol - gáltatótevékenységrõl, il let ve a mû kö dé si en ge dé lyek mó do sí tá sá ról és vissza vo ná sá ról. (2) A me gyei, fõ vá ro si szo ci á lis és gyám hi va tal az en - ge dé lye zé si ren de let ben fog lal tak sze rint ve zet nyil ván tar - tást az ál ta la en ge dé lye zett gyer mek jó lé ti és gyer mek vé - del mi szol gál ta tó te vé keny ség rõl, il let ve a mû kö dé si en ge - dé lyek mó do sí tá sá ról és vissza vo ná sá ról. A Kormány 251/2006. (XII. 6.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szóló évi XXXI. tör vény a (1) be kez dé sé nek a), b), d), f), g), j) és m) pont já ban, va la mint a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról szóló évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról szóló évi IV. tör vény 39. -a (1) be - kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el: I. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása 1. A gyám ha tó sá gok, a te rü le ti gyer mek vé del mi szak - szolgálatok, a gyer mek jó lé ti szol gá la tok és a sze mé lyes 2. Az Ar. 9. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 9. (1) A gyer mek ott hon, il le tõ leg a fo gya té kos sze - mé lyek és pszi chi át ri ai be te gek ott ho ná nak ve ze tõ je, va la mint a ne ve lõ szü lõi há ló zat mû köd te tõ je min den hó nap 5. nap já ig tá jé koz tat ja az in téz mény szék he lye sze rint ille té kes te rü le ti gyer mek vé del mi szak szol gá lat ve ze tõ jét a) az üres fé rõ he lyek, azon be lül a kü lön le ges, il let ve spe ci á lis el lá tást nyúj tó fé rõ he lyek, b) az el he lye zett gyer me kek, fi a tal fel nõt tek, c) a gon do zá si na pok szá má ról. (2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tást az a nem ál la - mi szerv ál tal fenn tar tott ne ve lõ szü lõi há ló zat, amely nek el lá tá si te rü le te több me gyé re is ki ter jed, a ne ve lõ szü lõi el - lá tás he lye sze rint ille té kes te rü le ti gyer mek vé del mi szak - szol gá lat ve ze tõ je szá má ra adja meg. (3) A te rü le ti gyer mek vé del mi szak szol gá lat ne gyed - éven te tá jé koz tat ja a me gyei, fõ vá ro si szo ci á lis és gyám hi va talt az 1. szá mú mel lék let X., XI., XII. és XIV. adat lap já nak ada ta i ról és az azok ban be kö vet ke zett vál - to zá sok ról. (4) A te rü le ti gyer mek vé del mi szak szol gá lat folya - mato san to váb bít ja a gyer me kek és az if jú ság vé del - mé ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium (a továb biak ban: mi nisz té ri um) felé az 1. szá mú mel lék let

19 12. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1451 XIII. szá mú adat lap já nak ada ta it és az azok ban be kö vet - ke zett vál to zá so kat. (5) A mi nisz té ri um a te rü le ti gyer mek vé del mi szak szol - gá lat ál tal meg kül dött, az 1. szá mú mel lék let XIII. szá mú adat lap já nak B) és C) fe je ze té ben sze rep lõ ada tok alap ján or szá gos nyil ván tar tást ve zet az örök be fo gad ha tó gyer - me kek rõl és az örök be fo ga dás ra váró szü lõk rõl. (6) A mi nisz té ri um ha la dék ta la nul ér te sí ti a te rü le ti gyer mek vé del mi szak szol gá la tot, ha a nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok alap ján az örök be fo gad ha tó gyer mek szá - má ra meg fe le lõ nek lát szó örök be fo ga dás ra váró szü lõt ta - lál tak. 3. Az Ar a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 11. A gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa ki vé te lé vel a gyer mek jó lé ti alap el lá tást és gyer mek vé del mi szak el lá tást nyúj tók a gyer mek sor sá nak meg ter ve zé sét a Gyvt a (1) (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kör ben és cél ból a 2. szá mú mel lék let sze rin ti, Gyer me ke ink vé - del mé ben el ne ve zé sû adat lap rend szer sze rint vég zik. 4. Az Ar. mel lék le té nek he lyé be e ren de let 1. szá mú mel - lék le té vel meg ál la pí tott 1. szá mú mel lék let lép, egy ide jû - leg az Ar. e ren de let 2. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí tott 2. szá mú mel lék let tel egé szül ki. II. A gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi és gyám ügyi el já rás ról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren de let mó do sí tá sa 5. A gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi és gyám ügyi el já rás ról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren - de let (a továb biak ban: Gyer.) 2. -a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki: [E ren de let al kal ma zá sá ban] f) szo ká sos tar tóz ko dá si hely: ahol az érin tett sze mély élet vi tel sze rû en tar tóz ko dik. 6. A Gyer ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) Nincs he lye fo lya ma tos kap cso lat tar tás nak a) az idõ sza kos kap cso lat tar tás ide je alatt, b) a gyer me ket gon do zó szü lõt meg il le tõ, a gyer mek kel fo lya ma to san együtt tölt he tõ idõ tar tam alatt, amely nek mér té ke ba) a kap cso lat tar tás ra jo go sul tat a kap cso lat tar tást ren de zõ egyez ség, il let ve a kap cso lat tar tás en ge dé lye zé se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat sze rint meg il le tõ idõ sza kos kap cso lat tar tás idõ tar ta mát, bb) ha a kap cso lat tar tást ren de zõ egyez ség, il let ve a kap cso lat tar tás en ge dé lye zé se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat nem ren del ke zik a kap cso lat tar tás ra jo go sul tat meg il le tõ idõ sza kos kap cso lat tar tás idõ tar ta má ról, a két he tet nem ha lad hat ja meg. 7. A Gyer ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (9) Nem te kint he tõ el ma radt kap cso lat tar tás nak az idõ - sza kos kap cso lat tar tás ide jé vel, il let ve a gyer me ket gon - do zó szü lõt a 27. (5) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján meg il le tõ, a gyer mek kel fo lya ma to san együtt tölt he tõ idõ - tar tam mal rész ben vagy tel je sen egy be esõ fo lya ma tos kap - cso lat tar tás. Az ün nep na pok ra esõ el ma radt idõ sza kos kap cso lat tar tás nem pó tol ha tó. 8. A Gyer ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (2) A gyer mek fej lõ dé sét ve szé lyez te ti, ha a kap cso lat - tar tás ra jo go sult vagy a kap cso lat tar tás ra kö te le zett a kap - cso lat tar tást ren de zõ egyez ség ben, il let ve a kap cso lat tar - tás en ge dé lye zé se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat ban fog lal - tak nak ön hi bá já ból is mé tel ten nem, vagy nem meg fele - lõen tesz ele get, és ez ál tal nem biz to sít ja a za var ta lan kap - cso lat tar tást. 9. A Gyer a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A gyer mek vé del mi szak szol gá lat nál elõ ter jesz tett ké re - lem ben a Csjt ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro - zott ki vé tel lel az örök be fo gad ni szán dé ko zó sze mély nyi - lat ko zik] a) az örök be fo ga dá si szán dé ka in do ka i ról, va la mint az örök be fo ga dan dó gyer mek(ek)re vo nat ko zó elképzelé - seirõl, ezen be lül aa) az ál ta la örök be fo gad ni szán dé ko zott gyer me kek szá má ról, il let ve ar ról, hogy vál lal ja-e test vé rek örök be fo - ga dá sát, ab) az örök be fo ga dan dó gyer mek(ek) ko rá ról, ac) ar ról, hogy vál lal ja-e egész sé gi leg ká ro sodott gyer mek örök be fo ga dá sát,

20 1452 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 12. szám 10. A Gyer a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 39. (1) A gyer mek vé del mi szak szol gá lat az örök be fo gad ni szán dé ko zó sze mély egy ide jû ér te sí té se mel lett az örök be fo gad ni szán dé ko zó sze mély la kó he lye sze rint ha az örök be fo gad ni szán dé ko zók la kó he lye kü lön bö zõ gyám hi va ta lok ille té kességi te rü le tén van, a vá lasz tá suk sze rint ille té kes gyám hi va tal nak meg kül di a) az ügy fél ké rel mét, b) az ál ta la el vég zett pszi cho ló gi ai vizs gá lat ered - ményét, c) a há zi or vo si iga zo lást az örök be fo ga dás ra való egész ség ügyi al kal mas ság ról, d) az örök be fo ga dás elõt ti ta nács adás és fel ké szí tõ tan - fo lyam ered mé nyes el vég zé sét iga zo ló ira tot, e) a kör nye zet ta nul mányt, f) a 38. (3) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lal tak figye lembe véte lével ki ala kí tott ja vas la tát. (2) A gyámhivatal az örökbe fogadni szándékozó személy al kal mas sá ga kér dé sé ben a) az (1) be kez dés ben fog lalt, a gyer mek vé del mi szak - szol gá lat ál tal meg kül dött do ku men tu mok, b) kör nye zet ta nul mány, hely zet ér té ke lés, c) jö ve del mi vi szony ra vo nat ko zó iga zo lás, d) az örök be fo gad ni szán dé ko zó sze mély és há zas tár sa meg hall ga tá sa, va la mint e) szük ség sze rint egyéb bi zo nyí té kok alap ján dönt. (3) Az örök be fo ga dás ra való al kal mas sá got meg ál la pí tó ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze a 14. -ban fog lal ta kon kí vül a kö vet ke zõ ket tar tal maz za: a) az örökbe fogadni szándékozó személy hány és milyen korú gyer mek örök be fo ga dá sá ra al kal mas, b) az örök be fo gad ni szán dé ko zó sze mély al kal mas-e test vé rek, il let ve egész sé gi leg ká ro so dott gyer mek örök - be fo ga dá sá ra, c) az örök be fo gad ni szán dé ko zó sze mély tá jé koz ta tá - sát ar ról, hogy a (4) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tást ve ze tõ gyer mek vé del mi szak szol gá la tot ér te sí te nie kell a la kó he - lyé ben, a csa lá di ál la po tá ban, a sze mé lyi és élet kö rül mé - nye i ben, va la mint az örök be fo ga dan dó gyer mek re vo nat - ko zó el kép ze lé se i ben be kö vet ke zett vál to zá sok ról. (4) Al kal mas ság meg ál la pí tá sa ese tén a gyám hi va tal jog erõs ha tá ro za ta alap ján a gyer mek vé del mi szak szol gá - lat fel ve szi az örök be fo gad ni szán dé ko zó sze mélyt sa ját nyil ván tar tá sá ba, és a hoz zá já ru ló nyi lat ko zat bir to ká - ban to váb bít ja az ada to kat az örök be fo gad ni szán dé ko zó sze mé lyek or szá gos nyil ván tar tá sa szá má ra. (5) Al kal mat lan ság meg ál la pí tá sa ese tén új el já rás a ha - tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 1 éven be lül nem in dít ha tó. (6) A gyám hi va tal nak az örök be fo ga dás ra való al kal - mas sá got meg ál la pí tó ha tá ro za ta an nak jog erõ re emel ke - dé sé tõl szá mí tott 2 évig ér vé nyes. Ha az ér vé nyes sé gi idõn be lül örök be fo ga dá si el já rás jog erõs be fe je zé sé re ke rül sor, a ha tá ro zat ér vé nyes sé gi ide je az örök be fo ga dás tár - gyá ban ho zott ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap já val meg szûnik. (7) Ha az örök be fo gad ni szán dé ko zó sze mély test vé rek örök be fo ga dá sá ra való al kal mas sá gát meg ál la pí tot ták, és az ér vé nyes sé gi idõ le jár tát meg elõ zõ en a test vér is örök be fo gad ha tó vá vá lik, a ha tá ro zat ér vé nyes sé gi ide je meg - hosszab bo dik a test vér örök be fo ga dá si el já rá sá nak jog erõs be fe je zé sé ig. (8) A ha tá ro zat ér vé nyes sé gi ide je az ér vé nyes sé gi idõ le jár tát meg elõ zõ en be nyúj tott ké re lem re és a gyer mek vé - del mi szak szol gá lat ja vas la tá ra leg fel jebb 1 év vel meg - hosszab bít ha tó, amennyi ben 2 éven be lül nem ke rül sor örök be fo ga dás ra és azok a kö rül mé nyek, ame lyek re te kin - tet tel az al kal mas sá got meg ál la pí tot ták, nem vál toz tak. Ha az ér vé nyes sé gi idõ le jár ta kor fo lya mat ban van az örök be fo ga dá si el já rás, an nak jog erõs be fe je zé sé ig a ha tá - ro zat ér vé nyes sé gi ide je meg hosszab bo dik. (9) Ha a meg hosszab bí tott ér vé nyes sé gi idõ le jár tá ig sem ke rült sor örök be fo ga dás ra, az örök be fo ga dás elõt ti el já rást az örök be fo ga dás elõt ti ta nács adá son és fel ké szí - tõ tan fo lya mon való rész vé tel ki vé te lé vel az örök be fo - gad ni szán dé ko zó sze mély ké rel mé re meg kell is mé tel ni. (10) A nyil ván tar tást ve ze tõ gyer mek vé del mi szak szol - gá lat a (3) be kez dés c) pont já ban fog lalt kö rül mé nyek ben be kö vet ke zett vál to zás ról ér te sí ti az al kal mas sá got meg - állapító gyám hi va talt. (11) Az örök be fo ga dás ra való al kal mas sá got meg ál la pí - tó ha tá ro zat ér vé nyes sé gi ide jé nek le tel té vel, ha az örök be fo gad ni szán dé ko zó sze mély az al kal mas ság megállapí - tása iránt is mé telt ké rel met nem ter jeszt elõ, ada ta it a gyer - mek vé del mi szak szol gá lat tör li a nyil ván tar tá sá ból, és er - rõl ér te sí ti az örök be fo gad ni szán dé ko zó sze mé lyek or - szá gos nyil ván tar tá sát, va la mint az örök be fo gad ni szán - dé ko zó sze mélyt. 11. (1) A Gyer. 39/A. -a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: Ha a 39. (3) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti kö rül mé - nyek ben be kö vet ke zett vál to zás akár a nyil ván tar tást ve - ze tõ gyer mek vé del mi szak szol gá lat ér te sí té se, akár más sze mély, szerv be je len té se alap ján a gyám hi va tal tu do - má sá ra jut, a gyám hi va tal az örök be fo ga dó al kal mas sá gát ha la dék ta la nul fe lül vizs gál ja. (2) A Gyer. 39/A. -a (2) be kez dé sé nek a) pontja helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A gyer mek vé del mi szak szol gá lat vé le mé nyé nek ki ala - kí tá sa ér de ké ben] a) ha a csa lá di ál la pot ban, sze mé lyi és élet kö rül mé - nyek ben, va la mint az örök be fo ga dan dó gyer mek re vo nat -

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 27., szerda 164. szám 1. kö tet* TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXXIII. tv. A fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. március 6., péntek 27. szám Ára: 6525, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi II. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság és Bosz nia és Her ceg ovi na kö zött a tár

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 30., péntek 38. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XVI. tv. Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról... 2474 2007: XVII. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

176. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. de cem ber 15., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

176. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. de cem ber 15., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 15., szombat 176. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CLVIII. tv. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról szóló 1993. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28.

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28. IV. ÉVFOLYAM 8. szám 2006. au gusz tus 28. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 11., hétfõ 64. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet Az áruk és egyes szol gál ta tá sok sza bad áram lá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda 42. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXIII. tv. A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 3., szerda 161. szám TARTALOMJEGYZÉK 304/2004. (XI. 3.) Korm. r. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatás körérõl

Részletesebben