Meggy6z6ddsiint hogy a megszeruett ktinywizsgdlati bizonyitdk elegendd ds megfelel6 alapot nyujt a krinywizsg6l6i vdlemdnytink megadrlsiihoz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meggy6z6ddsiint hogy a megszeruett ktinywizsgdlati bizonyitdk elegendd ds megfelel6 alapot nyujt a krinywizsg6l6i vdlemdnytink megadrlsiihoz."

Átírás

1 F'tiggetlen kiinywizsgrfikfi j elentds a Brflbolna Nemzeti Mdnesbirtok Kft. fulajdonosa r6sz6re Az 6vesbeszdmnlfirdlkisziik jelentis Elvdgeztiik a Bfbolna Nemzeti MdnesbirtokKorhitolt Felel6ssdgiiTfrsasrig (c6gsegyz6ksaim: l-g8173) melldkelt 213.6vi 6ves beszimol6jdnakkrinywizsgflatrlt, ameli dves beszimol6 a zl3_ december3 l -i fordul6napraelk6szitettmdrlegbsl- me$bl n ail eszktiziik 6s iorrdsok egyez6 vr6giisszege 4'743'828EFt, a mdrleg szerinti eredmdny 83,444EFi (nyeres6g)-,6s az er,eniddponttal vegzsds6vre vonatkoz6 eredm6nykimutatrf,sb6l, valamint a szimviteli politika meghatdroz6elemeit 6s az egy6b magyar[z6informdci6kattartalmazdkieg6szit6melldkletb6l6il. A vezetisfelelfissige az ives beszdmoldirt A vezetds felel6s az 6ves beszlmol6nak a sz{mviteli tcirvdnyben foglaltakkal dsszhangban trirtdn6 elkdszitdsddrt 6s val6s bemutatrisfdrt, valamint az olyan bels6 kontrollok6rt, amelyeket a vezetds sziiksdgesnek tart ahho4 hory lehet6vd villjon az akirr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hibds 6l lihisokt6l mentes 6ves beszdmol6elk6szit6se. A hdnywizsgtikf felelfrssdge A mi felel6ssegtink az ves beszdmol6 vdlemdnyezdse krinywizsgdlatunk alapjfn. K6nywizsg6latunkat a magyar Nemzeti Ktinywizsgrfilati Standardokkal dssz,hangban hajtottuk pzct a standardok "egr. megkeivetelilg hogy megfelediink az etikai keivetehndnyeknek, valamint hory a krinywizsg6latot riry tervezziik meg s hajtsuk vdgre, hog kell6 bieonyossigot szerezziink arr6l, hory az 6ves besaflmol6 mentese a ldnyegeshibrf,s6llitisokt6l. A kdnywizsgflat magiban foglada olyan eljdnisok vdgrehajtrisfl! amelyek c6lja konywizsg6lati bizonyf'tdkot szerenrj az ves besz{mol6ban szereplfi risszegekr6l gs ttizzetgtelekr6l. A kivrf,las 7,otteljrinlsok - beleertve az 6ves beszimold akfr csal6sb6l, akdr hibfbdl ered6 ldnyeges hib6s 6llit6sai kockrieatrf,nak felrndr6set is - a kiinywizsgald megit6l6sdt6l fiiggnek. A kockrizatok ilyen Teh6r6sekor a keinywizs giil6 az 6ves beszfimold gazj6lkod6 eryseg fltali elkdszitdse 6s val6s bemutatrisa szempontjrib6l relevrins bels6 kontrollt azf,;rt mdrlegeli, hogy olyan k<inywizsgflati eljrirfsokat tenrezzen *"g, amelyek az adott koriihndnyek ktizdtt megfelelfiek, de nem az6rt, hory a gaeddlkod6 erysdg bels6 kontrollj6nak hatdkonysigara vonatkozdan vdlemdnyt mondjon. A t.iny*i"sgflat *ugl6* foglalja tov6bbri az alkalmazott szimviteli politikrlk megfelel6sdgdnek 6s a vezetds riltal kdizftett szamviteli becsldsek dsszeriisegdnek,valamint az dves beszdmol6 6tfog6 prezenthl6srflnak6rtdkel6sdt is. Meggy6z6ddsiint hogy a megszeruett ktinywizsgdlati bizonyitdk elegendd ds megfelel6 alapot nyujt a krinywizsg6l6i vdlemdnytink megadrlsiihoz. t/2 Dornhofl{agyundpartnerHungar AuditK(inyvvizsgdl {isaddtandcsadd Ktt. 123Budapest verhalom utca12'16a.dp.u2.,lel.: ,Fax: , l.{eb: E"maili hui Tdrsasdg addszdma: 126A Cdgjegyzekszdma: 1-g,63562

2 Vilemdny vdlem6nyiink szerint az 6ves b-otyj6 megbizhatd 6s vak6s Korlrfltolt k6pet Feletdss6gii ad a Bfbolna Tfnsasfg Nemzeti 213- M6neshirtok oe*ln"r 3l-6n renneild vagyoni _ 6s pdnziigyi helyze t6r6l, Jjffittffi;ffi,"tffflf,r".*l v6gzddd 6vre vonatkoz6 jtivedetmi h*ry;;r6"6r a sz{m"frhi tiirvenyben Egtib jelznt&dteti MteledeCg: Az azldi jeten6$61 hazfih je-lentf Elv6geztiik a Bdbolna trlemzl! lrengsulrtok Korl6tolt Felelds#gii rrirsas4g kapcsol6d6, rnell6kelt tlecemg-al;*f.jft;p* 6vi 6ves Bff;#]*- vonatkoz6vi iizleti jetent6s6nek a A vezet6s felel6s az iizleti ielent6snek a szdmviteli tdrvenyben elk6szlt6#6rt' foglaltakkal A mi feret6ss6siink 6sszhangban az 'izreti jerentes tiirtdn6 ;;;'";;" iisszhanglrinak megit6l6se' Az-iizlett j"i*iirl"i " iizreti 6vre vonatkoz6 6vEs besztunol6 up"*i"?. iisszhangidnak -ry,frr.""t megit6l6#re - uzleti jerent6s korlitoj6dott 6s az e. 6ves besz6mol6 nyilvdntarhisaiml ery6b, ""i-irill"r# a Trfirsasag levezetett nem infonnrici6k auditiilt szimviteli dttekintdset. vdlendnyiink szerint a Bribolna Nemzeti Menesbirtok Korlitolt Felel6ssegu Tifuxasdg vi fizleti '#ff;,ffi*sj:tr'm6nesbirtok i;;liliif;lr6;'41r"^jjzlir:.'eiff., i'.lu-o,ui*,* Budapest, 214. mfrcius 14. t/-tj*a l"[',,^ Val6czki Andrea ) iig;rvezetfi Dornhof Nagy und partner Kft 123 Budapes! Vdrhalom u. l2-l 6. NJZ\. Nyilvr{ntartisba-vdteli szim : 93 l).lr,,l!;* Val6czki Andrea \ bej eryzett krinywi zs gril6 Kamarai tagsigi sz6ma: D Dornhof agy ufld panner HungarAudit Kiinywizsgi 123Budapest'vifhalomutca12-16'Aepli2 o ds Addtaniicsadd Kft. Tel :+3613tsoe]3,Fax: +:o 1' webi!vww.drnht.hu, E maitr T6rsasdg addszdmai _2,4j Cdgjeqyzdkszdma: 1 _g_63562

3 l" Statisztikaisz6mjel C6gjegyz6k sz:ima d t tq 1_ E q t= q 1.1 t: t_ t_ t_ l_: Bibolna Nemzeti M6nesbirtok Kft. MERLEG Eszkozok(aktivSk) adatoke Ft-ban Ssz A t6tel megnevezdse b a 1. A. Befektetetteszkiiziik( sor) 2.. MMATERALS JAVAK (3.-9.sorok) El6z6 6vek 213.t2.31 m6dosit6sai 212.r2.3r e d e rt ,4 3. Alapft5s-6tszewez6saktiv6lt 6rt6ke 4. Kis6rleti fejleszt6saktiv6lt 6rt6ke 5. Vagyoni 6rtdkiijogok t49 L47 6. Szellemi term6kek Uzleti vagy c6g6rt6k 8. mmateri6lisj avakraadott elolegek 9. mmateri6lisjavak 6rt6khelyesbit6se 1.. TARGY ESZKoZOT1rt.-t7. sorok) 3 2r 51r ngatlanok6s a kapcsol6d6vagyoni 6rtdkiijogok 12. Mriszaki berendez6sek, g6pek,j6rmtivek s2735 T3, Egy6bberendez6sek, felszerel6sek,j 6rmiivek Tenv6sz6llatok 3 L Beruh6zi{sok,fehiift6sok r BeruhSz6sokra adotteloleeek t7. T6rgyi eszkrizok6rt6khelyesbit6se L 7L3 37 L BEFEKTETETTPENZUGYESZKoZ1K ( sorok) L9. Tart6s r6szesed6s kapcsoltv6llalkoz6sban 2. Tart6sanadott kolcson kapcsoltv6llalkoz6sban 2L. Egy6biart6s r6szesed6s 22. Tart6sanadott kdlcson egy6br6szesed.viszonyban14116 vdllalkoz6sban 23. Egy6btartSsanadottkolcson 24. Tart6s hitelvi szonytmegtestesit6 6rt6kp apir 25. Befektetett pl,nzngyieszkozok6rt6khelyesbit6se r L 777 r 777

4 !! q t_ t_ q q L : Ssz A t6tel megnevez6se b a 26. B. Forgrieszkiiziik( sor) 27.. KESZLETEK( sorok) 28. Anyagok 29. Befejezetlentermel6s6s f6lk6szterm6kek 3. El6z6 6vek 2t m6dositisai r e d e lts 464 t4s s L Nrivend6k-,hiz6-6s egy6b611atok r t. K6szterm6kek 1, , Aruk L4 L4 33." K6szletreadottel6lesek 34.. KOVETELESEK ( sorok) 35. Kcivetel6sek6rusz6llit6sb6l6s szolg6ltat6sb6l(vev6k) 36. Kovetel6sekkapcsoltvdllalkoz6ssalszemben 37. Kovete6sekegy6br6szesedds i vi szonybanl6v6 v illlalkozdssal szemben 38. V6lt6krivete16sek 39. Egy6b k<ivetel6sek 4. R6szesed6s kapcsoltv6llalkoz6sban 42. Egy6brdszesed6s 43. Saj6t r6,szv6nyek,saj6t izletr6szek 44. Forgat6si c6lir hitelviszonyt megtestesit6 6rt6kpapirok V. PENZESZKOZOK ( sor) 46. P6,nzt6r.csekkek 47. Bankbet6tek 48. C. Aktiv id6beli elhatirolisok ( sor) 49. Bevdtelekaktfv id6beli elhat6rol6sa 5. Kri ltsdgek, fifor ditilsokaktiv id6beli elhat6rol6sa 51. Halasztottr6fordit6sok s2. ESZKOZOK(AKTVAK) OSSZESEN( E. sor) L , , ERTEKPAPROK (4L.-44.sorok) t L t7 381 to *?7el l 4 743r28l BABOLNA Biibolna, 214. mlrcius 14. Nemzeti Menesbirtok /,--t"'-\ Kft. '-F) \&7k'...Y-,*-:... av6llalkoz6svezetdje (k6pviseldje) -\

5 '1 tl Statisztikaisz6miel ti ('rgjegyz6ksz:ima 1] t t nibolna NemzetiM6nesbirtokKft. (passziv6k) MERLEG Forrssok u u d adatoke Ft-ban El6z6 6vek A t6tel megnevez6se Ssz m16dositisa l b a sor) 53. D. Sajit t6ke ( JEGYZETTTOKE d e 2 ss8267 T.JEGYZETT,DE MEG BE NEM FZETETTT6KE (-) TOKETARTALEK 5 8. V. EREDMENYTARTALEK 5 9. V. LEKOTOTT TARTALEK 6. V. ERTEKELESTARTALEK 67 V. MERLEG SZERNTEREDMENY c 46c ', l. C6ltartal6k a v6rhat6 kcitelezetts6gekre Celtartaldk a jdv6beni kdlts6gekre Egy6bc6ltartal6k 66. F. Kiitelezetts6gek ( sor) (68.-7.sorok). HATRASOROLTKOTELEZETTSEGEK 68. H6trasorolt kcitelezetts6gekkapcsolt v6llalkoz6ssalszemben 69. H6trasorolt kcitelezettsdgekegy6b rdsz.vi sz.l6vo v5llalkozsssalszemben 7. H6trasorolt kotelezetts69 egydbgazd6lkod6valszemben 77.. HOSSZULEJARATU KoTELEZETTSEGEK( sorok) -a tj, 74. tj r E. C6ltartal6k( sorok) sorb6l: visszav6s6rolttulajdonosi r6szesed6sn6v6rt6ken e r Hosszf lej6ratra kapott kolcsonok Atv 6ltoztath at6 kcitv6ny ek Tartoz6sokkotv6nykibocs6t6sb6l Beruh6z5si 6s fejleszt6si hitelek Egy6bhosszrilejilrati hitelek Tart6s kcitelezetts6gekkapcsolt vdllakoz6ssalszemben 78. visz. l6vo v iilalkozhssal szemben Tart6s kcitelezetts.egy6b rdszesed. 79. Egy6b hosszf lejdratrtkotelezetts6gek

6 il d El6z6 6vek { Ssz A t6tel megnevez6se m6dosftisa 213.r2.31 l b a { 8. { il q t, il r t L Rovid lej6ratri kolcsondk ebb5l: az ifiv6ltoztathat6 kcitv6nvek 83. Rovid lejflrat:iuhitelek 84. Vev6kt6l kapott el6legek 85. Kotelezetts6gek (sz6llit6k) 6rusz6llit5sb6l 6sszolg6ltat6sb6l 86. V6lt6tartoz6sok 87. Rcivid lejilrat:dkotelezetts6gekkapcsolt v6llalkoz6ssalszemben 88. Rcivid lej6ratri k<itelezetts.egy6b r6szesed.visz.ldv6 v6llalk. szemben 89. Egy6b rrivid lejdratri kotelezetts6gek d e 7 L56 36', L2t , G. Passzivid6belielhat6rolisok( sorok) ,. Bev6telek passziv id6beli elhat6rolilsa l t Ktiltsdgek,r6fordit6sokpasszivid6belielhatarol6sa r ,6 93. Halasztottbev6telek s E.i B \ O LN A N emzetim6nesbi rtok Kf t. ll_ L FORRASoK(PASSZivAn OssznsnN( sor) T t r. ROVD LEJARATU KoTELEZETTSEGEK( sorok) e Biibolna, 214 mdrcius 14. a v6llalkoz6s vezetdje (k6pvisel6je)

7 r ll 3 lr l r l 3 lr l r l r l l Cdgiegyzik s6m6 BABOLNA NEMZET MENESBRToK KFT "a"ungon,tenyrrn,tureras (osszktiltsdg eljf rdssal) Ssz A t6tel megnevez6se 1. Belfrildidrt6kesit6s nett66rbevdtele 2. Export6rtdkesit6s nett66rbev6tele Ert6kesit6snett6 6rbev6tele(1.+2.). 212 El6z6 t6ny 6vek m6d s t6ny 22t r ? Saj it termelesri keszletek 6llom6nyv6ltozdsa t SajAt el6ellitdsu eszkbz6k aktivdlt 6rteke ( Aktiv6lt sajdt teljesitm6nyek6rt6ke Egy6b bev6telek s ebbcil: visszairt ertekvesztes " nybe vett szo196ltatdsok 6ndke Egy6bszolgdltat6sok 6rtdke 8. Eladottiiruk beszerz6si 6rt6ke o7. Eladott (krizvetitett) szo196ltatrisok6rt6ke V. 47 r89 Anyagkdlts6g Anyagiellegiiriforditisok ( ) 2t 37( f B6rktilts6g Szem6lyijellegriegyebkifi zet6sek t2. Bdrjfru16kok v. Szem6lyijellegii r6forditisok ( ) n v. Ert6kcsiikken6silei16s V Egy6b riforditisok r t t ebb6l: ert6kveszt6s A. Uznnrr (tizletr) TEvfKENysfc nnnour. Kapott(d16) oszta16k 6s 16szesedds t -t. - ebb6l:kapcsoltv6llalkozest6l kapott t4 R6szesed6sek 6rtdkesit s6nek 6rtillyamnyeres6ge 1-5. Befekteten pdnziigyi eszktjzilk kamatai, 6rfblyamnyeres6ge - ebb6l:kapcsoltv6lllalkoz6st6l kapott - ebb6l:kapcsoltvellalkozast6l kapotl 16. Egyeb kapott (y6r6) kamatok 6s kamatjellegii bev6telek - ebbol: kaocsolt v6llalkozdst6l kaoott 17. Penztigyi miiveletek egy6b bev6telei P6nzii gyi miiveletek bev6telei ( ) : Befektetett pdnziigyi eszkcizdk iirfolyamvesztesdge - ebb6l: kapcsolt v6llalkoz6snak adott 19 Fizetend6 kamatok 6s kamatjellegii r6fordit5sok ebbol: kaocsolt v6llalkoz6snak adott 2. Rdszesed6sek, 6rt6kpapirok, bankbet6tek 6rtdkvesztdse 2l Penziigyi mtiveletek egyeb r6fordit6sai X. P6nziigyimiiveletekriforditdsai ( ) B. PENZUGY MUVELETEK EREDMf NYE (V.-X.) 5t c. SZOKASOSVALLALKOZAS EREDMENY (+-A.+-B.) X. Rendkiviili x. Rendkiviili rifordit6sok bev6telek D. RENDKVUL EREDMENY (X.-K.) E. ADOZAS ELoTT EREDMENY (+-C.+-D.) X F. 9l : Ad6fizet6si kiitelezetts6g ADOZOTT EREDMENY (+-E.-X.) z-). G. MfRLEc J6v6hagyott oszta16k,rdszesed6s szerrntr EREDMf Ny G-F \ eaeolna { \-:. U Bdbolna m.drcius 14. a talldkozs,kefqsis rqs&c ffteti \ " L v r ' P 1 'Menesbir v r s r l e S O l f t o kt ok Kft.

8 Statisztikaiszdmjel Cdgiegyzdksz6ma Bfbolna NemzetiMdnesbirtokKft.,,A'' EREDTUNNYruMUTATAS (forgalmikoltsdgelj6r6ssal) adatoke Ft-ban Ssz A t6tel megnevez6se b a 1. Belfoldi 6rt6kesft6s nett66rbev6tele 2.. d e 2 2t 593 Export 6rt6kesft6s nett66rbev6tele L5 Ert6kesft6snett6 6rbev6tele(1.+2.) Ert6kesit6selsz6moltkozvetlenonkolts6ge ,9 4. Eladott6ruk beszerzdsi6rt6ke Eladott(kozvet(tett)szolg6ltat6sok lrtdke Ert6kesft6skiizvetlenkiilts6gei( ) Ert6kesit6sbrutt6 eredm6nye(.-.) s Ert6kesft6si,forgalmaz6sikdlts6gek tl , gazgatdsikdlts6gek t1t Egy6b6ltal6noskolts6gek 74 8L V. E rt6kesit6sktizvetett kiilts6gei( ) v. Egy6b bevdtelek L4477 L4 464 V. Egy6b rffordit6sok - ebbol:6rt6kveszt6s A. e ebb6l:visszafrt6rt6kvesztds l El6z6 6v(ek) m6dositdsai 2t2.r2.31 Uzn rur 1uzl,nrD TBVEKENYSEGEREDM.1+-ur.-rv. +v.-vr.)

9 1 l adatoke Ft-ban Ssz A t6tel megnevez6se b a 9. 2t2.r2.31 e El6z6 6vek m6dosft6sai d e Kapottfi6r6) osztal6k6sr6szesed6s - ebb6l:kapcsoltviilalkozrist6lkapott 1. Rdszeseddsek 6rt6kesit6s6nek 6rfolyamnyeresdge - ebb6l:kapcsoltviilalkoz6st6lkapott 11 Befektetett p 6nziJ' gyi eszkdzo k kamat ai, 6rfoly amnyeres6ge - ebb6l:kapcsoltvsllalkozdst6lkapott T2, Egy6bkapott(616) kamatok6s kamatjellegtibevdtelek ebb6l:kapcsoltvfllalkoz6st6lkapott 13. Y 14. P6nztigyimtiveletekegy6bbev6telei P6nziigyimiiveletekbev6telei( , ) Befektetett p6nziigyi eszkozok 6rfolyamvesztes6ge - ebb6l:kapcsoltvfilalkozdsnakadott 15. Fizetend6kamatok6s kamatjellegtir6fordft6sok ,69 - ebb6l:kapcsoltvfillalkoz6snakadott 16. R6szesed6sek, 6rt6kpapirok, bankbet6tek 6rt6kveszt6se 17. P6nziigyimriveletekegy6br6fordft6sai P6nziigyimiiveletekrffordftdsai ( L ) B. PENZUGY MUvELETEK EREDMENYE (V.-V.) st C. X. X. szokasos vallalkozasr nnndmeny(+-a.+-b.) Rendkiviili bevdtelek D. RENDKiVur,r EREDMENY(X.-X.) E. ADozAs ELOTTTEREDMENv(+-C.+-D.) X. F. 96r 913 Rendkiviili rf forditdsok Ad 6fi zet6si kiitele zetts6g ADOZOTT EREDMENY (+-E.-K.) 18. Eredmdnytartal6k ig6nybev6tele osztallkra, r6szesed6sre "1 19. J6v6hagyott osztal6k,r6szesed6s ) G. MERLEG SZERNT EREDMENY (+-F.+L8.-19.) 'l ) -, / j B6bolna, 214. mdrcius 14. a v iilalkozits vezet6j e (kepvisel6je)

10 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet a 213. évi beszámolóhoz 1

11 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. ÁLTALÁNOS KEGÉSZÍTÉSEK 1. A Társaság bemutatása - A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelısségő Társaság (továbbiakban a Társaság ) Bábolna, Mészáros út 1. a kormány 27/21.(1.17.), és a 24/21.(.28.) határozata alapján 21. március 3-án jött létre. A Társaság alapításának célja a bábolnai hagyományok, a lótenyésztés, az erdı- és vadgazdálkodás, valamint a nemzeti kulturális örökség részét képezı kastély együttes, mint nemzeti érték megırzése, fejlesztése és hasznosítása volt. A Társaság Alapító Okiratát a Komárom Esztergom Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg /23. szám alatt 21. május 8-i hatállyal nyilvántartásba vette. Elsı lépésként a Bábolna Rt. 3 millió forint törzstıkéjő társaságot hozott létre, majd tıkeemelésre került sor apporttal és készpénzzel, összesen millió forint értékben. A Társaság 21. augusztus 1. napjával kezdte meg mőködését. 21. szeptember 21-én a Bábolna Rt. közgyőlése döntött az ÁPV Rt. felé történı értékesítésrıl, majd 21. november 16-án a Társaság az ÁPV Rt.-tıl a Kincstári Vagyoni gazgatóság tulajdonába került, így a kormányhatározatban megfogalmazottak végeredményeként, 1%-ban tartós állami tulajdonba került. A 27. évi CV törvény 59. alapján a társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója 27. december 31-ig az ÁPV Zrt., 21. július 12-ig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt., 213. X. 31-ig az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Jegyzett tıke: eft Jegyzett tıke összetétele a következı: - Apport: eft - Készpénz: eft - A Társaság tevékenységét 21. augusztus 1-én kezdte meg. - A Társaság elıtársaságként nem mőködött. - A Társaság alapítója a Bábolna Rt volt. - A tulajdonos jogait a Magyar Állam nevében az állattenyésztésrıl szóló évi CXV. Törvény 15. (2) bekezdése alapján 214. január 1 napjától az agrárpolitikáért felelıs miniszter gyakorolja. 2

12 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet A Kincstári Vagyoni gazgatóság 24. április 14-én hozott 5/24. számú határozatában módosította a Társaság Alapító Okiratát, mely szerint a Társaság fı tevékenységi köre: Ló, lóféle tenyésztése. - A Társaság Felügyelı Bizottsága 213. december 31-én 3 fıbıl állt. - A Társaságnál a Számviteli Törvény 155 (2.) alapján a könyvvizsgálat kötelezı. A könyvvizsgálatot szerzıdés alapján a Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. végezte. - A mérleg összeállítását végezte: Takácsné Czigány Klára regisztrált mérlegképes könyvelı (regisztrációs száma: ). - Beszámolónkban bemutatott adatokat az elızı évi adatokhoz viszonyítjuk. - Az éves beszámoló aláírására a Társaság ügyvezetıje jogosult, akinek adatai: Bérci Balázs, 2944 Bana, Zrínyi Miklós út 28. 3

13 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. Számviteli politika A Társaság könyveit és nyilvántartásait a számvitelrıl szóló 2. évi C. törvény és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelıen vezeti. A társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai az alábbiak: - Az éves beszámoló készítése 213. december 31-i fordulónappal a Számviteli Törvény elıírásainak megfelelıen készült. A Társaság a mérleget a Számviteli Törvény 1. számú melléklete alapján az A változat szerint állítja össze, az eredménykimutatását a Számviteli Törvény 3. számú melléklete alapján forgalmi költség eljárással A változat szerint készíti el. Tájékoztatásként - a költségek alakulásának vizsgálata miatt - a Társaság elkészítette az összköltség eljárásos A típusú eredménykimutatást is. Az éves beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások a számviteli politikában foglaltaknak megfelelıen az alábbiak: Befektetett eszközök: - Az immateriális javak értékelése egyedileg történik. A Társaság a szellemi termékeket egyedi döntés alapján számolja el. Mérlegbe állításuk a beszerzési érték és az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés különbségeként kapott nettó értéken történik. - A tárgyi eszközök értékelése egyedileg történik, a mérlegben nettó értéken szerepelnek. A terv szerinti amortizációt minden eszköznél lineáris módon, a bruttó értékbıl kiindulva számoljuk el, a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának, a tevékenységre jellemzı körülményeknek, a fizikai és erkölcsi elhasználódásuk mértékének figyelembe vételével. A vállalkozás élve a 2. évi C. törvény a számvitelrıl adta lehetıséggel a 24. évben úgy döntött, hogy - ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékő jogokat, valamint a 2 KV-os villamosenergia hálózatot a mérlegben valós piaci forgalmi értéken kívánja bemutatni, alkalmazva a 2. évi C. törvény vonatkozó rendelkezéseit. Az értékbecslésben meghatározott érték: a tulajdonjog valós piaci forgalmi értéke Az értékelésnél alkalmazott módszerek: Piaci megközelítés Költség alapú megközelítés Hozamon alapuló megközelítés Bıvebb részletezése a pénzügyi, számviteli beszámoló alapdokumentumaként kezelt, az értékelési körbe bevont eszközök egyedi értékelésérıl készült jelentésben található. 4

14 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. A piaci értékelést készítették: - villamosenergia- és gázhálózat tekintetében a 213.X.31-i állapotnak megfelelıen: KPMG Tanácsadó Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) - egyéb ingatlanok tekintetében a 21.X.31-i állapotnak megfelelıen: REORG-AUDT Könyvvizsgáló Kft. (192 Budapest, Ráday u. 34. /3) Simonics Zoltán ingatlan értékbecslı 68/24/22. Gyenes Gyuláné ingatlan értékbecslı 25/158. Az egyedileg 1. Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a rendeltetésszerő használatba vételkor (aktiváláskor) egy összegben terv szerinti értékcsökkenésként számolja el a Társaság. - A Befektetett pénzügyi eszközök értékelése az eszközök értékelési szabályzatában foglaltak alapján történik. Forgóeszközök: - A vásárolt készletek bekerülési, beszerzési értéken szerepelnek a mérlegben. A bekerülési érték tartalmát a Társaság az Értékelési Szabályzatban rögzítette. A saját termeléső készleteket közvetlen elıállítási költségen értékeljük. - A követelések értékelése egyedileg, vevınként, a Társaság számviteli politikájában meghatározott irányelvek alapján történt. - Értékpapírokkal a Társaság nem rendelkezik. - A pénzeszközök értékelésénél a számviteli politika ide vonatkozó rendelkezései szerint jártunk el. Aktív idıbeli elhatárolások: - Az aktív idıbeli elhatárolások egyedi értékelés alapján kerülnek a mérlegbe, a Számviteli Törvény szerinti tartalommal. Saját tıke: - A saját tıke elemei könyv szerinti értéken szerepelnek. Céltartalék: - Céltartalék képzésnél társaságunk számviteli politikája ide vonatkozó rendelkezései szerint járt el. 5

15 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. Kötelezettségek: - Kötelezettségként az elismert tartozásokat szerepeltetjük könyv szerinti értéken. Passzív idıbeli elhatárolások: - Passzív idıbeli elhatárolásra egyedi értékelés alapján került sor, a Számviteli Törvény szerinti tartalommal. - Passzív idıbeli elhatárolásként kell kimutatni a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett, egyéb bevételként elszámolt támogatás összegébıl az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összeget. Az elhatárolást a költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor, illetve a támogatási szerzıdésben, megállapodásban foglaltak teljesülésekor kell megszüntetni. Rendkívüli események elszámolása: Rendkívüli események elszámolása a Számviteli Törvény szerinti tartalommal történik. Hibahatások: - Jelentıs hibának minısül az ellenırzés, önellenırzés során megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı értékének együttes összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérleg fıösszegének 2 % -át, illetve ha a mérleg fıösszeg 2 %-a meghaladja az 5 millió forintot, akkor az 5 millió Ft. 6

16 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KEGÉSZÍTÉSEK 1. Eszközök és források összetétel-változása Megnevezés 212. év 213. év Összetétel összetétel összetétel eft eft változása % % Befektetett eszközök , , immateriális javak 778,2 814, tárgyi eszközök , , befektetett pénzügyi eszközök 2 89,4 1777,3-312 Forgóeszközök , , készletek , , követelések , , értékpapírok,, - pénzeszközök , , Aktív idıbeli elhatárolás , , ESZKÖZÖK összesen , , Saját tıke , , jegyzett tıke , ,71 - tıketartalék 46 1, ,7 - eredménytartalék , , értékelési tartalék , , mérleg szerinti eredmény 4 287, , Céltartalék , , Kötelezettségek , , hosszú lejáratú 6 934, , rövid lejáratú , , Passzív idıbeli elhat , , Források összesen , , A befektetett eszközök záró értéke az elızı évi záró értékhez képest eft-tal nıtt. Az immateriális javak értéke 36 eft-tal, a tárgyi eszközök értéke eft-tal növekedett, a befektetett pénzügyi eszközök értéke 312 eft-tal csökkent. A tárgyi eszköz értékének változása a tenyészállatok eft-os, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok eft-os, a mőszaki berendezések, gépek, jármővek eft-os, beruházásokra adott elılegek 798 eft-os növekedésébıl, valamint a beruházások, felújítások eft-os, az egyéb berendezések, felszerelések, jármővek eft-os, és a tárgyi eszközök értékhelyesbítésének eft-os csökkenésébıl adódik. 7

17 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. A forgóeszközök eft-tal nıttek a 212. évi záró értékhez képest. A készletek eft-tal, a követelések pedig eft nıttek, míg a pénzeszközök eft-tal csökkentek. A készletek növekedése a vásárolt készletek eft-os, az állatok eftos, a sajáttermeléső késztermékek záróállományának eft-os növekedésébıl, továbbá a befejezetlen termelés értékének eft-os és a készletekre adott elılegek összegének 738 eft-os csökkenésébıl adódik. A követelések értékének növekedése a vevıkövetelések eft-os, és az egyéb követelések eft-os növekedésébıl adódik. A források összetételében a változás: - A saját tıke értéke eft-tal nıtt a 213. évi mérleg szerinti eredmény és az értékelési tartalék változásának hatása miatt. - A kötelezettségek értékének növekedése eft, mely a hosszúlejáratú kötelezettségek eft-os csökkenésének és a rövidlejáratú kötelezettségek eft-os növekedésének eredménye. Vagyoni helyzet mutatószámai (adatok ezer Ft-ban): Befektetett eszközök fedezettsége Saját tıke x Befektetett eszközök x1= 79,84% x1= 76,93% Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tıke x Tárgyi eszközök x1= 79,91% x1= 76,98% Eszközök fordulatszáma Nettó árbevétel Eszközök összesen =, =,43 Saját tıke fordulatszáma Nettó árbevétel Saját tıke =, =,78 Tıkehatékonyság Adózott eredmény Saját tıke x1= 1,57% x1= 3,18% 8

18 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet Befektetett eszközök állományváltozása mmateriális javak állományváltozása Bruttó érték Elızı évi záró egyenleg Növekedések Kivezetések Záró egyenleg Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Összesen Halmozott értékcsökkenés Elızı évi záró egyenleg Elszámolt értékcsökk. Kivezetések Záró egyenleg Nettó érték Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás-átszervezés aktivált értéke Összesen Az immateriális javak változását a szellemi termékeknél kimutatott 213. évi szoftver beszerzések okozzák. Tárgyi eszközök bruttó értékének állományváltozása Bruttó érték Elızı évi záró egyenleg Növekedések Csökkenések Záró egyenleg ngatlanok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Több évre ható növénytermesztési költség Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Kisértékő tárgyi eszközök Beruházások Beruházásokra adott elıleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Összesen

19 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. Halmozott értékcsökkenés Elızı évi záró egyenleg Elszámolt értékcsökkenés Kivezetések Záró egyenleg Nettó érték ngatlanok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Mezıgazdasági haszn. földter. végzett munka écs Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Kisértékő tárgyi eszközök Beruházások Beruházásokra adott elılege 1 48 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Összesen Az összes elszámolt értékcsökkenés összege eft, amelybıl a tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése eft. Az ingatlanok bruttó érték növekedése 213. évben eft, amely tartalmazza az ingatlanokon, épületeken végzett átalakítások, felújítások értékét. Ezek közül a jelentısebbek az alábbiak: Mőemléképület felújítás (Ménesudvar istállók) eft Mőemléképület felújítás Lovarda eft Mőemléképület homlokzat felújítás.ütem Régi Lovasiskola 9 84 eft Mőemléképület felújítás Ölbı eft Mőemléképület felújítás.ütem Ménesudvar eft Bemelegítı lovaspálya eft Ménesudvari csapadékvíz elvezetése eft Ménesudvari hıtávvezeték kiépítése (ráaktiválás) eft Vizesakadály kiépítése lovaspályán eft Lovaspálya vízelvezetése eft Bemelgítı lovapálya kerítése 1 2 eft Kerítés (Nyomda és lovaspálya sarok Pettkó skola) kapukkal eft Térkövezés új bírói toronynál eft 2 KV földkábel kiváltása eft Diósi szolgálati lakás vízhálózat, központi főtés kialakítása eft Vetımagüzem villamos kapcsolótér bıvítése eft 1

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részvényesének Az éves beszámolóról

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3.

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3. KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a 2 0 1 3. évi Éves beszámolóhoz Budapest, 2014. május 19. Varga Lajos Ügyvezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA...2 II. SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI...5 III. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMI ELEMEI...6 A. Befektet ett eszközök...6 A. I. Im m a t e ri ál is javak...6 A. II. T á r g yi e s z k

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben