Meggy6z6ddsiint hogy a megszeruett ktinywizsgdlati bizonyitdk elegendd ds megfelel6 alapot nyujt a krinywizsg6l6i vdlemdnytink megadrlsiihoz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meggy6z6ddsiint hogy a megszeruett ktinywizsgdlati bizonyitdk elegendd ds megfelel6 alapot nyujt a krinywizsg6l6i vdlemdnytink megadrlsiihoz."

Átírás

1 F'tiggetlen kiinywizsgrfikfi j elentds a Brflbolna Nemzeti Mdnesbirtok Kft. fulajdonosa r6sz6re Az 6vesbeszdmnlfirdlkisziik jelentis Elvdgeztiik a Bfbolna Nemzeti MdnesbirtokKorhitolt Felel6ssdgiiTfrsasrig (c6gsegyz6ksaim: l-g8173) melldkelt 213.6vi 6ves beszimol6jdnakkrinywizsgflatrlt, ameli dves beszimol6 a zl3_ december3 l -i fordul6napraelk6szitettmdrlegbsl- me$bl n ail eszktiziik 6s iorrdsok egyez6 vr6giisszege 4'743'828EFt, a mdrleg szerinti eredmdny 83,444EFi (nyeres6g)-,6s az er,eniddponttal vegzsds6vre vonatkoz6 eredm6nykimutatrf,sb6l, valamint a szimviteli politika meghatdroz6elemeit 6s az egy6b magyar[z6informdci6kattartalmazdkieg6szit6melldkletb6l6il. A vezetisfelelfissige az ives beszdmoldirt A vezetds felel6s az 6ves beszlmol6nak a sz{mviteli tcirvdnyben foglaltakkal dsszhangban trirtdn6 elkdszitdsddrt 6s val6s bemutatrisfdrt, valamint az olyan bels6 kontrollok6rt, amelyeket a vezetds sziiksdgesnek tart ahho4 hory lehet6vd villjon az akirr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hibds 6l lihisokt6l mentes 6ves beszdmol6elk6szit6se. A hdnywizsgtikf felelfrssdge A mi felel6ssegtink az ves beszdmol6 vdlemdnyezdse krinywizsgdlatunk alapjfn. K6nywizsg6latunkat a magyar Nemzeti Ktinywizsgrfilati Standardokkal dssz,hangban hajtottuk pzct a standardok "egr. megkeivetelilg hogy megfelediink az etikai keivetehndnyeknek, valamint hory a krinywizsg6latot riry tervezziik meg s hajtsuk vdgre, hog kell6 bieonyossigot szerezziink arr6l, hory az 6ves besaflmol6 mentese a ldnyegeshibrf,s6llitisokt6l. A kdnywizsgflat magiban foglada olyan eljdnisok vdgrehajtrisfl! amelyek c6lja konywizsg6lati bizonyf'tdkot szerenrj az ves besz{mol6ban szereplfi risszegekr6l gs ttizzetgtelekr6l. A kivrf,las 7,otteljrinlsok - beleertve az 6ves beszimold akfr csal6sb6l, akdr hibfbdl ered6 ldnyeges hib6s 6llit6sai kockrieatrf,nak felrndr6set is - a kiinywizsgald megit6l6sdt6l fiiggnek. A kockrizatok ilyen Teh6r6sekor a keinywizs giil6 az 6ves beszfimold gazj6lkod6 eryseg fltali elkdszitdse 6s val6s bemutatrisa szempontjrib6l relevrins bels6 kontrollt azf,;rt mdrlegeli, hogy olyan k<inywizsgflati eljrirfsokat tenrezzen *"g, amelyek az adott koriihndnyek ktizdtt megfelelfiek, de nem az6rt, hory a gaeddlkod6 erysdg bels6 kontrollj6nak hatdkonysigara vonatkozdan vdlemdnyt mondjon. A t.iny*i"sgflat *ugl6* foglalja tov6bbri az alkalmazott szimviteli politikrlk megfelel6sdgdnek 6s a vezetds riltal kdizftett szamviteli becsldsek dsszeriisegdnek,valamint az dves beszdmol6 6tfog6 prezenthl6srflnak6rtdkel6sdt is. Meggy6z6ddsiint hogy a megszeruett ktinywizsgdlati bizonyitdk elegendd ds megfelel6 alapot nyujt a krinywizsg6l6i vdlemdnytink megadrlsiihoz. t/2 Dornhofl{agyundpartnerHungar AuditK(inyvvizsgdl {isaddtandcsadd Ktt. 123Budapest verhalom utca12'16a.dp.u2.,lel.: ,Fax: , l.{eb: E"maili hui Tdrsasdg addszdma: 126A Cdgjegyzekszdma: 1-g,63562

2 Vilemdny vdlem6nyiink szerint az 6ves b-otyj6 megbizhatd 6s vak6s Korlrfltolt k6pet Feletdss6gii ad a Bfbolna Tfnsasfg Nemzeti 213- M6neshirtok oe*ln"r 3l-6n renneild vagyoni _ 6s pdnziigyi helyze t6r6l, Jjffittffi;ffi,"tffflf,r".*l v6gzddd 6vre vonatkoz6 jtivedetmi h*ry;;r6"6r a sz{m"frhi tiirvenyben Egtib jelznt&dteti MteledeCg: Az azldi jeten6$61 hazfih je-lentf Elv6geztiik a Bdbolna trlemzl! lrengsulrtok Korl6tolt Felelds#gii rrirsas4g kapcsol6d6, rnell6kelt tlecemg-al;*f.jft;p* 6vi 6ves Bff;#]*- vonatkoz6vi iizleti jetent6s6nek a A vezet6s felel6s az iizleti ielent6snek a szdmviteli tdrvenyben elk6szlt6#6rt' foglaltakkal A mi feret6ss6siink 6sszhangban az 'izreti jerentes tiirtdn6 ;;;'";;" iisszhanglrinak megit6l6se' Az-iizlett j"i*iirl"i " iizreti 6vre vonatkoz6 6vEs besztunol6 up"*i"?. iisszhangidnak -ry,frr.""t megit6l6#re - uzleti jerent6s korlitoj6dott 6s az e. 6ves besz6mol6 nyilvdntarhisaiml ery6b, ""i-irill"r# a Trfirsasag levezetett nem infonnrici6k auditiilt szimviteli dttekintdset. vdlendnyiink szerint a Bribolna Nemzeti Menesbirtok Korlitolt Felel6ssegu Tifuxasdg vi fizleti '#ff;,ffi*sj:tr'm6nesbirtok i;;liliif;lr6;'41r"^jjzlir:.'eiff., i'.lu-o,ui*,* Budapest, 214. mfrcius 14. t/-tj*a l"[',,^ Val6czki Andrea ) iig;rvezetfi Dornhof Nagy und partner Kft 123 Budapes! Vdrhalom u. l2-l 6. NJZ\. Nyilvr{ntartisba-vdteli szim : 93 l).lr,,l!;* Val6czki Andrea \ bej eryzett krinywi zs gril6 Kamarai tagsigi sz6ma: D Dornhof agy ufld panner HungarAudit Kiinywizsgi 123Budapest'vifhalomutca12-16'Aepli2 o ds Addtaniicsadd Kft. Tel :+3613tsoe]3,Fax: +:o 1' webi!vww.drnht.hu, E maitr T6rsasdg addszdmai _2,4j Cdgjeqyzdkszdma: 1 _g_63562

3 l" Statisztikaisz6mjel C6gjegyz6k sz:ima d t tq 1_ E q t= q 1.1 t: t_ t_ t_ l_: Bibolna Nemzeti M6nesbirtok Kft. MERLEG Eszkozok(aktivSk) adatoke Ft-ban Ssz A t6tel megnevezdse b a 1. A. Befektetetteszkiiziik( sor) 2.. MMATERALS JAVAK (3.-9.sorok) El6z6 6vek 213.t2.31 m6dosit6sai 212.r2.3r e d e rt ,4 3. Alapft5s-6tszewez6saktiv6lt 6rt6ke 4. Kis6rleti fejleszt6saktiv6lt 6rt6ke 5. Vagyoni 6rtdkiijogok t49 L47 6. Szellemi term6kek Uzleti vagy c6g6rt6k 8. mmateri6lisj avakraadott elolegek 9. mmateri6lisjavak 6rt6khelyesbit6se 1.. TARGY ESZKoZOT1rt.-t7. sorok) 3 2r 51r ngatlanok6s a kapcsol6d6vagyoni 6rtdkiijogok 12. Mriszaki berendez6sek, g6pek,j6rmtivek s2735 T3, Egy6bberendez6sek, felszerel6sek,j 6rmiivek Tenv6sz6llatok 3 L Beruh6zi{sok,fehiift6sok r BeruhSz6sokra adotteloleeek t7. T6rgyi eszkrizok6rt6khelyesbit6se L 7L3 37 L BEFEKTETETTPENZUGYESZKoZ1K ( sorok) L9. Tart6s r6szesed6s kapcsoltv6llalkoz6sban 2. Tart6sanadott kolcson kapcsoltv6llalkoz6sban 2L. Egy6biart6s r6szesed6s 22. Tart6sanadott kdlcson egy6br6szesed.viszonyban14116 vdllalkoz6sban 23. Egy6btartSsanadottkolcson 24. Tart6s hitelvi szonytmegtestesit6 6rt6kp apir 25. Befektetett pl,nzngyieszkozok6rt6khelyesbit6se r L 777 r 777

4 !! q t_ t_ q q L : Ssz A t6tel megnevez6se b a 26. B. Forgrieszkiiziik( sor) 27.. KESZLETEK( sorok) 28. Anyagok 29. Befejezetlentermel6s6s f6lk6szterm6kek 3. El6z6 6vek 2t m6dositisai r e d e lts 464 t4s s L Nrivend6k-,hiz6-6s egy6b611atok r t. K6szterm6kek 1, , Aruk L4 L4 33." K6szletreadottel6lesek 34.. KOVETELESEK ( sorok) 35. Kcivetel6sek6rusz6llit6sb6l6s szolg6ltat6sb6l(vev6k) 36. Kovetel6sekkapcsoltvdllalkoz6ssalszemben 37. Kovete6sekegy6br6szesedds i vi szonybanl6v6 v illlalkozdssal szemben 38. V6lt6krivete16sek 39. Egy6b k<ivetel6sek 4. R6szesed6s kapcsoltv6llalkoz6sban 42. Egy6brdszesed6s 43. Saj6t r6,szv6nyek,saj6t izletr6szek 44. Forgat6si c6lir hitelviszonyt megtestesit6 6rt6kpapirok V. PENZESZKOZOK ( sor) 46. P6,nzt6r.csekkek 47. Bankbet6tek 48. C. Aktiv id6beli elhatirolisok ( sor) 49. Bevdtelekaktfv id6beli elhat6rol6sa 5. Kri ltsdgek, fifor ditilsokaktiv id6beli elhat6rol6sa 51. Halasztottr6fordit6sok s2. ESZKOZOK(AKTVAK) OSSZESEN( E. sor) L , , ERTEKPAPROK (4L.-44.sorok) t L t7 381 to *?7el l 4 743r28l BABOLNA Biibolna, 214. mlrcius 14. Nemzeti Menesbirtok /,--t"'-\ Kft. '-F) \&7k'...Y-,*-:... av6llalkoz6svezetdje (k6pviseldje) -\

5 '1 tl Statisztikaisz6miel ti ('rgjegyz6ksz:ima 1] t t nibolna NemzetiM6nesbirtokKft. (passziv6k) MERLEG Forrssok u u d adatoke Ft-ban El6z6 6vek A t6tel megnevez6se Ssz m16dositisa l b a sor) 53. D. Sajit t6ke ( JEGYZETTTOKE d e 2 ss8267 T.JEGYZETT,DE MEG BE NEM FZETETTT6KE (-) TOKETARTALEK 5 8. V. EREDMENYTARTALEK 5 9. V. LEKOTOTT TARTALEK 6. V. ERTEKELESTARTALEK 67 V. MERLEG SZERNTEREDMENY c 46c ', l. C6ltartal6k a v6rhat6 kcitelezetts6gekre Celtartaldk a jdv6beni kdlts6gekre Egy6bc6ltartal6k 66. F. Kiitelezetts6gek ( sor) (68.-7.sorok). HATRASOROLTKOTELEZETTSEGEK 68. H6trasorolt kcitelezetts6gekkapcsolt v6llalkoz6ssalszemben 69. H6trasorolt kcitelezettsdgekegy6b rdsz.vi sz.l6vo v5llalkozsssalszemben 7. H6trasorolt kotelezetts69 egydbgazd6lkod6valszemben 77.. HOSSZULEJARATU KoTELEZETTSEGEK( sorok) -a tj, 74. tj r E. C6ltartal6k( sorok) sorb6l: visszav6s6rolttulajdonosi r6szesed6sn6v6rt6ken e r Hosszf lej6ratra kapott kolcsonok Atv 6ltoztath at6 kcitv6ny ek Tartoz6sokkotv6nykibocs6t6sb6l Beruh6z5si 6s fejleszt6si hitelek Egy6bhosszrilejilrati hitelek Tart6s kcitelezetts6gekkapcsolt vdllakoz6ssalszemben 78. visz. l6vo v iilalkozhssal szemben Tart6s kcitelezetts.egy6b rdszesed. 79. Egy6b hosszf lejdratrtkotelezetts6gek

6 il d El6z6 6vek { Ssz A t6tel megnevez6se m6dosftisa 213.r2.31 l b a { 8. { il q t, il r t L Rovid lej6ratri kolcsondk ebb5l: az ifiv6ltoztathat6 kcitv6nvek 83. Rovid lejflrat:iuhitelek 84. Vev6kt6l kapott el6legek 85. Kotelezetts6gek (sz6llit6k) 6rusz6llit5sb6l 6sszolg6ltat6sb6l 86. V6lt6tartoz6sok 87. Rcivid lejilrat:dkotelezetts6gekkapcsolt v6llalkoz6ssalszemben 88. Rcivid lej6ratri k<itelezetts.egy6b r6szesed.visz.ldv6 v6llalk. szemben 89. Egy6b rrivid lejdratri kotelezetts6gek d e 7 L56 36', L2t , G. Passzivid6belielhat6rolisok( sorok) ,. Bev6telek passziv id6beli elhat6rolilsa l t Ktiltsdgek,r6fordit6sokpasszivid6belielhatarol6sa r ,6 93. Halasztottbev6telek s E.i B \ O LN A N emzetim6nesbi rtok Kf t. ll_ L FORRASoK(PASSZivAn OssznsnN( sor) T t r. ROVD LEJARATU KoTELEZETTSEGEK( sorok) e Biibolna, 214 mdrcius 14. a v6llalkoz6s vezetdje (k6pvisel6je)

7 r ll 3 lr l r l 3 lr l r l r l l Cdgiegyzik s6m6 BABOLNA NEMZET MENESBRToK KFT "a"ungon,tenyrrn,tureras (osszktiltsdg eljf rdssal) Ssz A t6tel megnevez6se 1. Belfrildidrt6kesit6s nett66rbevdtele 2. Export6rtdkesit6s nett66rbev6tele Ert6kesit6snett6 6rbev6tele(1.+2.). 212 El6z6 t6ny 6vek m6d s t6ny 22t r ? Saj it termelesri keszletek 6llom6nyv6ltozdsa t SajAt el6ellitdsu eszkbz6k aktivdlt 6rteke ( Aktiv6lt sajdt teljesitm6nyek6rt6ke Egy6b bev6telek s ebbcil: visszairt ertekvesztes " nybe vett szo196ltatdsok 6ndke Egy6bszolgdltat6sok 6rtdke 8. Eladottiiruk beszerz6si 6rt6ke o7. Eladott (krizvetitett) szo196ltatrisok6rt6ke V. 47 r89 Anyagkdlts6g Anyagiellegiiriforditisok ( ) 2t 37( f B6rktilts6g Szem6lyijellegriegyebkifi zet6sek t2. Bdrjfru16kok v. Szem6lyijellegii r6forditisok ( ) n v. Ert6kcsiikken6silei16s V Egy6b riforditisok r t t ebb6l: ert6kveszt6s A. Uznnrr (tizletr) TEvfKENysfc nnnour. Kapott(d16) oszta16k 6s 16szesedds t -t. - ebb6l:kapcsoltv6llalkozest6l kapott t4 R6szesed6sek 6rtdkesit s6nek 6rtillyamnyeres6ge 1-5. Befekteten pdnziigyi eszktjzilk kamatai, 6rfblyamnyeres6ge - ebb6l:kapcsoltv6lllalkoz6st6l kapott - ebb6l:kapcsoltvellalkozast6l kapotl 16. Egyeb kapott (y6r6) kamatok 6s kamatjellegii bev6telek - ebbol: kaocsolt v6llalkozdst6l kaoott 17. Penztigyi miiveletek egy6b bev6telei P6nzii gyi miiveletek bev6telei ( ) : Befektetett pdnziigyi eszkcizdk iirfolyamvesztesdge - ebb6l: kapcsolt v6llalkoz6snak adott 19 Fizetend6 kamatok 6s kamatjellegii r6fordit5sok ebbol: kaocsolt v6llalkoz6snak adott 2. Rdszesed6sek, 6rt6kpapirok, bankbet6tek 6rtdkvesztdse 2l Penziigyi mtiveletek egyeb r6fordit6sai X. P6nziigyimiiveletekriforditdsai ( ) B. PENZUGY MUVELETEK EREDMf NYE (V.-X.) 5t c. SZOKASOSVALLALKOZAS EREDMENY (+-A.+-B.) X. Rendkiviili x. Rendkiviili rifordit6sok bev6telek D. RENDKVUL EREDMENY (X.-K.) E. ADOZAS ELoTT EREDMENY (+-C.+-D.) X F. 9l : Ad6fizet6si kiitelezetts6g ADOZOTT EREDMENY (+-E.-X.) z-). G. MfRLEc J6v6hagyott oszta16k,rdszesed6s szerrntr EREDMf Ny G-F \ eaeolna { \-:. U Bdbolna m.drcius 14. a talldkozs,kefqsis rqs&c ffteti \ " L v r ' P 1 'Menesbir v r s r l e S O l f t o kt ok Kft.

8 Statisztikaiszdmjel Cdgiegyzdksz6ma Bfbolna NemzetiMdnesbirtokKft.,,A'' EREDTUNNYruMUTATAS (forgalmikoltsdgelj6r6ssal) adatoke Ft-ban Ssz A t6tel megnevez6se b a 1. Belfoldi 6rt6kesft6s nett66rbev6tele 2.. d e 2 2t 593 Export 6rt6kesft6s nett66rbev6tele L5 Ert6kesft6snett6 6rbev6tele(1.+2.) Ert6kesit6selsz6moltkozvetlenonkolts6ge ,9 4. Eladott6ruk beszerzdsi6rt6ke Eladott(kozvet(tett)szolg6ltat6sok lrtdke Ert6kesft6skiizvetlenkiilts6gei( ) Ert6kesit6sbrutt6 eredm6nye(.-.) s Ert6kesft6si,forgalmaz6sikdlts6gek tl , gazgatdsikdlts6gek t1t Egy6b6ltal6noskolts6gek 74 8L V. E rt6kesit6sktizvetett kiilts6gei( ) v. Egy6b bevdtelek L4477 L4 464 V. Egy6b rffordit6sok - ebbol:6rt6kveszt6s A. e ebb6l:visszafrt6rt6kvesztds l El6z6 6v(ek) m6dositdsai 2t2.r2.31 Uzn rur 1uzl,nrD TBVEKENYSEGEREDM.1+-ur.-rv. +v.-vr.)

9 1 l adatoke Ft-ban Ssz A t6tel megnevez6se b a 9. 2t2.r2.31 e El6z6 6vek m6dosft6sai d e Kapottfi6r6) osztal6k6sr6szesed6s - ebb6l:kapcsoltviilalkozrist6lkapott 1. Rdszeseddsek 6rt6kesit6s6nek 6rfolyamnyeresdge - ebb6l:kapcsoltviilalkoz6st6lkapott 11 Befektetett p 6nziJ' gyi eszkdzo k kamat ai, 6rfoly amnyeres6ge - ebb6l:kapcsoltvsllalkozdst6lkapott T2, Egy6bkapott(616) kamatok6s kamatjellegtibevdtelek ebb6l:kapcsoltvfllalkoz6st6lkapott 13. Y 14. P6nztigyimtiveletekegy6bbev6telei P6nziigyimiiveletekbev6telei( , ) Befektetett p6nziigyi eszkozok 6rfolyamvesztes6ge - ebb6l:kapcsoltvfilalkozdsnakadott 15. Fizetend6kamatok6s kamatjellegtir6fordft6sok ,69 - ebb6l:kapcsoltvfillalkoz6snakadott 16. R6szesed6sek, 6rt6kpapirok, bankbet6tek 6rt6kveszt6se 17. P6nziigyimriveletekegy6br6fordft6sai P6nziigyimiiveletekrffordftdsai ( L ) B. PENZUGY MUvELETEK EREDMENYE (V.-V.) st C. X. X. szokasos vallalkozasr nnndmeny(+-a.+-b.) Rendkiviili bevdtelek D. RENDKiVur,r EREDMENY(X.-X.) E. ADozAs ELOTTTEREDMENv(+-C.+-D.) X. F. 96r 913 Rendkiviili rf forditdsok Ad 6fi zet6si kiitele zetts6g ADOZOTT EREDMENY (+-E.-K.) 18. Eredmdnytartal6k ig6nybev6tele osztallkra, r6szesed6sre "1 19. J6v6hagyott osztal6k,r6szesed6s ) G. MERLEG SZERNT EREDMENY (+-F.+L8.-19.) 'l ) -, / j B6bolna, 214. mdrcius 14. a v iilalkozits vezet6j e (kepvisel6je)

10 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet a 213. évi beszámolóhoz 1

11 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. ÁLTALÁNOS KEGÉSZÍTÉSEK 1. A Társaság bemutatása - A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelısségő Társaság (továbbiakban a Társaság ) Bábolna, Mészáros út 1. a kormány 27/21.(1.17.), és a 24/21.(.28.) határozata alapján 21. március 3-án jött létre. A Társaság alapításának célja a bábolnai hagyományok, a lótenyésztés, az erdı- és vadgazdálkodás, valamint a nemzeti kulturális örökség részét képezı kastély együttes, mint nemzeti érték megırzése, fejlesztése és hasznosítása volt. A Társaság Alapító Okiratát a Komárom Esztergom Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg /23. szám alatt 21. május 8-i hatállyal nyilvántartásba vette. Elsı lépésként a Bábolna Rt. 3 millió forint törzstıkéjő társaságot hozott létre, majd tıkeemelésre került sor apporttal és készpénzzel, összesen millió forint értékben. A Társaság 21. augusztus 1. napjával kezdte meg mőködését. 21. szeptember 21-én a Bábolna Rt. közgyőlése döntött az ÁPV Rt. felé történı értékesítésrıl, majd 21. november 16-án a Társaság az ÁPV Rt.-tıl a Kincstári Vagyoni gazgatóság tulajdonába került, így a kormányhatározatban megfogalmazottak végeredményeként, 1%-ban tartós állami tulajdonba került. A 27. évi CV törvény 59. alapján a társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója 27. december 31-ig az ÁPV Zrt., 21. július 12-ig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt., 213. X. 31-ig az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Jegyzett tıke: eft Jegyzett tıke összetétele a következı: - Apport: eft - Készpénz: eft - A Társaság tevékenységét 21. augusztus 1-én kezdte meg. - A Társaság elıtársaságként nem mőködött. - A Társaság alapítója a Bábolna Rt volt. - A tulajdonos jogait a Magyar Állam nevében az állattenyésztésrıl szóló évi CXV. Törvény 15. (2) bekezdése alapján 214. január 1 napjától az agrárpolitikáért felelıs miniszter gyakorolja. 2

12 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet A Kincstári Vagyoni gazgatóság 24. április 14-én hozott 5/24. számú határozatában módosította a Társaság Alapító Okiratát, mely szerint a Társaság fı tevékenységi köre: Ló, lóféle tenyésztése. - A Társaság Felügyelı Bizottsága 213. december 31-én 3 fıbıl állt. - A Társaságnál a Számviteli Törvény 155 (2.) alapján a könyvvizsgálat kötelezı. A könyvvizsgálatot szerzıdés alapján a Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. végezte. - A mérleg összeállítását végezte: Takácsné Czigány Klára regisztrált mérlegképes könyvelı (regisztrációs száma: ). - Beszámolónkban bemutatott adatokat az elızı évi adatokhoz viszonyítjuk. - Az éves beszámoló aláírására a Társaság ügyvezetıje jogosult, akinek adatai: Bérci Balázs, 2944 Bana, Zrínyi Miklós út 28. 3

13 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. Számviteli politika A Társaság könyveit és nyilvántartásait a számvitelrıl szóló 2. évi C. törvény és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelıen vezeti. A társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai az alábbiak: - Az éves beszámoló készítése 213. december 31-i fordulónappal a Számviteli Törvény elıírásainak megfelelıen készült. A Társaság a mérleget a Számviteli Törvény 1. számú melléklete alapján az A változat szerint állítja össze, az eredménykimutatását a Számviteli Törvény 3. számú melléklete alapján forgalmi költség eljárással A változat szerint készíti el. Tájékoztatásként - a költségek alakulásának vizsgálata miatt - a Társaság elkészítette az összköltség eljárásos A típusú eredménykimutatást is. Az éves beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások a számviteli politikában foglaltaknak megfelelıen az alábbiak: Befektetett eszközök: - Az immateriális javak értékelése egyedileg történik. A Társaság a szellemi termékeket egyedi döntés alapján számolja el. Mérlegbe állításuk a beszerzési érték és az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés különbségeként kapott nettó értéken történik. - A tárgyi eszközök értékelése egyedileg történik, a mérlegben nettó értéken szerepelnek. A terv szerinti amortizációt minden eszköznél lineáris módon, a bruttó értékbıl kiindulva számoljuk el, a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának, a tevékenységre jellemzı körülményeknek, a fizikai és erkölcsi elhasználódásuk mértékének figyelembe vételével. A vállalkozás élve a 2. évi C. törvény a számvitelrıl adta lehetıséggel a 24. évben úgy döntött, hogy - ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékő jogokat, valamint a 2 KV-os villamosenergia hálózatot a mérlegben valós piaci forgalmi értéken kívánja bemutatni, alkalmazva a 2. évi C. törvény vonatkozó rendelkezéseit. Az értékbecslésben meghatározott érték: a tulajdonjog valós piaci forgalmi értéke Az értékelésnél alkalmazott módszerek: Piaci megközelítés Költség alapú megközelítés Hozamon alapuló megközelítés Bıvebb részletezése a pénzügyi, számviteli beszámoló alapdokumentumaként kezelt, az értékelési körbe bevont eszközök egyedi értékelésérıl készült jelentésben található. 4

14 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. A piaci értékelést készítették: - villamosenergia- és gázhálózat tekintetében a 213.X.31-i állapotnak megfelelıen: KPMG Tanácsadó Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) - egyéb ingatlanok tekintetében a 21.X.31-i állapotnak megfelelıen: REORG-AUDT Könyvvizsgáló Kft. (192 Budapest, Ráday u. 34. /3) Simonics Zoltán ingatlan értékbecslı 68/24/22. Gyenes Gyuláné ingatlan értékbecslı 25/158. Az egyedileg 1. Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a rendeltetésszerő használatba vételkor (aktiváláskor) egy összegben terv szerinti értékcsökkenésként számolja el a Társaság. - A Befektetett pénzügyi eszközök értékelése az eszközök értékelési szabályzatában foglaltak alapján történik. Forgóeszközök: - A vásárolt készletek bekerülési, beszerzési értéken szerepelnek a mérlegben. A bekerülési érték tartalmát a Társaság az Értékelési Szabályzatban rögzítette. A saját termeléső készleteket közvetlen elıállítási költségen értékeljük. - A követelések értékelése egyedileg, vevınként, a Társaság számviteli politikájában meghatározott irányelvek alapján történt. - Értékpapírokkal a Társaság nem rendelkezik. - A pénzeszközök értékelésénél a számviteli politika ide vonatkozó rendelkezései szerint jártunk el. Aktív idıbeli elhatárolások: - Az aktív idıbeli elhatárolások egyedi értékelés alapján kerülnek a mérlegbe, a Számviteli Törvény szerinti tartalommal. Saját tıke: - A saját tıke elemei könyv szerinti értéken szerepelnek. Céltartalék: - Céltartalék képzésnél társaságunk számviteli politikája ide vonatkozó rendelkezései szerint járt el. 5

15 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. Kötelezettségek: - Kötelezettségként az elismert tartozásokat szerepeltetjük könyv szerinti értéken. Passzív idıbeli elhatárolások: - Passzív idıbeli elhatárolásra egyedi értékelés alapján került sor, a Számviteli Törvény szerinti tartalommal. - Passzív idıbeli elhatárolásként kell kimutatni a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett, egyéb bevételként elszámolt támogatás összegébıl az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összeget. Az elhatárolást a költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor, illetve a támogatási szerzıdésben, megállapodásban foglaltak teljesülésekor kell megszüntetni. Rendkívüli események elszámolása: Rendkívüli események elszámolása a Számviteli Törvény szerinti tartalommal történik. Hibahatások: - Jelentıs hibának minısül az ellenırzés, önellenırzés során megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı értékének együttes összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérleg fıösszegének 2 % -át, illetve ha a mérleg fıösszeg 2 %-a meghaladja az 5 millió forintot, akkor az 5 millió Ft. 6

16 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KEGÉSZÍTÉSEK 1. Eszközök és források összetétel-változása Megnevezés 212. év 213. év Összetétel összetétel összetétel eft eft változása % % Befektetett eszközök , , immateriális javak 778,2 814, tárgyi eszközök , , befektetett pénzügyi eszközök 2 89,4 1777,3-312 Forgóeszközök , , készletek , , követelések , , értékpapírok,, - pénzeszközök , , Aktív idıbeli elhatárolás , , ESZKÖZÖK összesen , , Saját tıke , , jegyzett tıke , ,71 - tıketartalék 46 1, ,7 - eredménytartalék , , értékelési tartalék , , mérleg szerinti eredmény 4 287, , Céltartalék , , Kötelezettségek , , hosszú lejáratú 6 934, , rövid lejáratú , , Passzív idıbeli elhat , , Források összesen , , A befektetett eszközök záró értéke az elızı évi záró értékhez képest eft-tal nıtt. Az immateriális javak értéke 36 eft-tal, a tárgyi eszközök értéke eft-tal növekedett, a befektetett pénzügyi eszközök értéke 312 eft-tal csökkent. A tárgyi eszköz értékének változása a tenyészállatok eft-os, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok eft-os, a mőszaki berendezések, gépek, jármővek eft-os, beruházásokra adott elılegek 798 eft-os növekedésébıl, valamint a beruházások, felújítások eft-os, az egyéb berendezések, felszerelések, jármővek eft-os, és a tárgyi eszközök értékhelyesbítésének eft-os csökkenésébıl adódik. 7

17 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. A forgóeszközök eft-tal nıttek a 212. évi záró értékhez képest. A készletek eft-tal, a követelések pedig eft nıttek, míg a pénzeszközök eft-tal csökkentek. A készletek növekedése a vásárolt készletek eft-os, az állatok eftos, a sajáttermeléső késztermékek záróállományának eft-os növekedésébıl, továbbá a befejezetlen termelés értékének eft-os és a készletekre adott elılegek összegének 738 eft-os csökkenésébıl adódik. A követelések értékének növekedése a vevıkövetelések eft-os, és az egyéb követelések eft-os növekedésébıl adódik. A források összetételében a változás: - A saját tıke értéke eft-tal nıtt a 213. évi mérleg szerinti eredmény és az értékelési tartalék változásának hatása miatt. - A kötelezettségek értékének növekedése eft, mely a hosszúlejáratú kötelezettségek eft-os csökkenésének és a rövidlejáratú kötelezettségek eft-os növekedésének eredménye. Vagyoni helyzet mutatószámai (adatok ezer Ft-ban): Befektetett eszközök fedezettsége Saját tıke x Befektetett eszközök x1= 79,84% x1= 76,93% Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tıke x Tárgyi eszközök x1= 79,91% x1= 76,98% Eszközök fordulatszáma Nettó árbevétel Eszközök összesen =, =,43 Saját tıke fordulatszáma Nettó árbevétel Saját tıke =, =,78 Tıkehatékonyság Adózott eredmény Saját tıke x1= 1,57% x1= 3,18% 8

18 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet Befektetett eszközök állományváltozása mmateriális javak állományváltozása Bruttó érték Elızı évi záró egyenleg Növekedések Kivezetések Záró egyenleg Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Összesen Halmozott értékcsökkenés Elızı évi záró egyenleg Elszámolt értékcsökk. Kivezetések Záró egyenleg Nettó érték Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás-átszervezés aktivált értéke Összesen Az immateriális javak változását a szellemi termékeknél kimutatott 213. évi szoftver beszerzések okozzák. Tárgyi eszközök bruttó értékének állományváltozása Bruttó érték Elızı évi záró egyenleg Növekedések Csökkenések Záró egyenleg ngatlanok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Több évre ható növénytermesztési költség Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Kisértékő tárgyi eszközök Beruházások Beruházásokra adott elıleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Összesen

19 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. Halmozott értékcsökkenés Elızı évi záró egyenleg Elszámolt értékcsökkenés Kivezetések Záró egyenleg Nettó érték ngatlanok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Mezıgazdasági haszn. földter. végzett munka écs Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Kisértékő tárgyi eszközök Beruházások Beruházásokra adott elılege 1 48 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Összesen Az összes elszámolt értékcsökkenés összege eft, amelybıl a tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése eft. Az ingatlanok bruttó érték növekedése 213. évben eft, amely tartalmazza az ingatlanokon, épületeken végzett átalakítások, felújítások értékét. Ezek közül a jelentısebbek az alábbiak: Mőemléképület felújítás (Ménesudvar istállók) eft Mőemléképület felújítás Lovarda eft Mőemléképület homlokzat felújítás.ütem Régi Lovasiskola 9 84 eft Mőemléképület felújítás Ölbı eft Mőemléképület felújítás.ütem Ménesudvar eft Bemelegítı lovaspálya eft Ménesudvari csapadékvíz elvezetése eft Ménesudvari hıtávvezeték kiépítése (ráaktiválás) eft Vizesakadály kiépítése lovaspályán eft Lovaspálya vízelvezetése eft Bemelgítı lovapálya kerítése 1 2 eft Kerítés (Nyomda és lovaspálya sarok Pettkó skola) kapukkal eft Térkövezés új bírói toronynál eft 2 KV földkábel kiváltása eft Diósi szolgálati lakás vízhálózat, központi főtés kialakítása eft Vetımagüzem villamos kapcsolótér bıvítése eft 1

20 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. Értékcsökkenések leírási típusonként: Megnevezés 212.év 213.év Terv szerinti értékcsökkenés Lineáris módon Egyösszegő leírás Terven felüli értékcsökkenés A tenyészállatokra elszámolt terven felüli értékcsökkenés az év közben növendék állományból tenyész, verseny, illetve igás állatok közé minısített állományok évközi nyilvántartási és a tényleges közvetlen önköltségi ár közti különbséget mutatja, értéke eft. A tárgyi eszközök értékhelyesbítése soron az ingatlanok, a kapcsolódó vagyoni értékő jogok, valamint a 2 KV-os energia- és a gázhálózat piaci értékelése során megállapított értékelési különbözet található eft értékben. Az egyéb ingatlanok vonatkozásában a piaci értékelést 21.december 31-i fordulónappal a REORG-AUDT Kft. végezte el. Az értékelés felülvizsgálatát a tárgyévi fordulónapra saját hatáskörben végeztük el. A REORG-AUDT Kft. által készített értékbecslést követıen nem történt olyan változás, mai az értékelt ingatlanok piaci értékét az értékeléshez képest jelentısen alacsonyabb értékre módosította volna. Társaságunk i állapotnak megfelelıen elvégeztette a villamosenergia- és gázhálózat piaci értékelését. Az értékelés következtében az energiahálózat piaci értéke 59. eft-ról 56. eft-ra csökkent, ennek következtében az értékelési tartalék eft-ról eft-ra változott Értékhelyesbítés változása: 212.év 213.év Változás A mőszaki berendezések, gépek, jármővek bruttó értéke eft-tal növekedett, melyek az alábbiak: Belsı sorompó Vivotek beltéri, kültéri kamera nfra sorompó (nagycsarnok riasztóhoz) Segédhajtó dolmány Nyeregszekrény Lovaspálya borona gumihengerrel (23 cm) Metabo szalagfőrész 543 eft 593 eft 158 eft 736 eft 12 eft 729 eft 45 eft 11

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány 3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. III/15. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2 I. Általános rész 1. A Társaságra vonatkozó alapinformációk

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft 6 7 8 2 M ó r a h a l o m, R ö s z k e i ú t 3 4. 62/281-055 Fax.: 62/281-055 E-mail: moraep@morahalom.hu 2. számú melléklet

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben