Meggy6z6ddsiint hogy a megszeruett ktinywizsgdlati bizonyitdk elegendd ds megfelel6 alapot nyujt a krinywizsg6l6i vdlemdnytink megadrlsiihoz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meggy6z6ddsiint hogy a megszeruett ktinywizsgdlati bizonyitdk elegendd ds megfelel6 alapot nyujt a krinywizsg6l6i vdlemdnytink megadrlsiihoz."

Átírás

1 F'tiggetlen kiinywizsgrfikfi j elentds a Brflbolna Nemzeti Mdnesbirtok Kft. fulajdonosa r6sz6re Az 6vesbeszdmnlfirdlkisziik jelentis Elvdgeztiik a Bfbolna Nemzeti MdnesbirtokKorhitolt Felel6ssdgiiTfrsasrig (c6gsegyz6ksaim: l-g8173) melldkelt 213.6vi 6ves beszimol6jdnakkrinywizsgflatrlt, ameli dves beszimol6 a zl3_ december3 l -i fordul6napraelk6szitettmdrlegbsl- me$bl n ail eszktiziik 6s iorrdsok egyez6 vr6giisszege 4'743'828EFt, a mdrleg szerinti eredmdny 83,444EFi (nyeres6g)-,6s az er,eniddponttal vegzsds6vre vonatkoz6 eredm6nykimutatrf,sb6l, valamint a szimviteli politika meghatdroz6elemeit 6s az egy6b magyar[z6informdci6kattartalmazdkieg6szit6melldkletb6l6il. A vezetisfelelfissige az ives beszdmoldirt A vezetds felel6s az 6ves beszlmol6nak a sz{mviteli tcirvdnyben foglaltakkal dsszhangban trirtdn6 elkdszitdsddrt 6s val6s bemutatrisfdrt, valamint az olyan bels6 kontrollok6rt, amelyeket a vezetds sziiksdgesnek tart ahho4 hory lehet6vd villjon az akirr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hibds 6l lihisokt6l mentes 6ves beszdmol6elk6szit6se. A hdnywizsgtikf felelfrssdge A mi felel6ssegtink az ves beszdmol6 vdlemdnyezdse krinywizsgdlatunk alapjfn. K6nywizsg6latunkat a magyar Nemzeti Ktinywizsgrfilati Standardokkal dssz,hangban hajtottuk pzct a standardok "egr. megkeivetelilg hogy megfelediink az etikai keivetehndnyeknek, valamint hory a krinywizsg6latot riry tervezziik meg s hajtsuk vdgre, hog kell6 bieonyossigot szerezziink arr6l, hory az 6ves besaflmol6 mentese a ldnyegeshibrf,s6llitisokt6l. A kdnywizsgflat magiban foglada olyan eljdnisok vdgrehajtrisfl! amelyek c6lja konywizsg6lati bizonyf'tdkot szerenrj az ves besz{mol6ban szereplfi risszegekr6l gs ttizzetgtelekr6l. A kivrf,las 7,otteljrinlsok - beleertve az 6ves beszimold akfr csal6sb6l, akdr hibfbdl ered6 ldnyeges hib6s 6llit6sai kockrieatrf,nak felrndr6set is - a kiinywizsgald megit6l6sdt6l fiiggnek. A kockrizatok ilyen Teh6r6sekor a keinywizs giil6 az 6ves beszfimold gazj6lkod6 eryseg fltali elkdszitdse 6s val6s bemutatrisa szempontjrib6l relevrins bels6 kontrollt azf,;rt mdrlegeli, hogy olyan k<inywizsgflati eljrirfsokat tenrezzen *"g, amelyek az adott koriihndnyek ktizdtt megfelelfiek, de nem az6rt, hory a gaeddlkod6 erysdg bels6 kontrollj6nak hatdkonysigara vonatkozdan vdlemdnyt mondjon. A t.iny*i"sgflat *ugl6* foglalja tov6bbri az alkalmazott szimviteli politikrlk megfelel6sdgdnek 6s a vezetds riltal kdizftett szamviteli becsldsek dsszeriisegdnek,valamint az dves beszdmol6 6tfog6 prezenthl6srflnak6rtdkel6sdt is. Meggy6z6ddsiint hogy a megszeruett ktinywizsgdlati bizonyitdk elegendd ds megfelel6 alapot nyujt a krinywizsg6l6i vdlemdnytink megadrlsiihoz. t/2 Dornhofl{agyundpartnerHungar AuditK(inyvvizsgdl {isaddtandcsadd Ktt. 123Budapest verhalom utca12'16a.dp.u2.,lel.: ,Fax: , l.{eb: E"maili hui Tdrsasdg addszdma: 126A Cdgjegyzekszdma: 1-g,63562

2 Vilemdny vdlem6nyiink szerint az 6ves b-otyj6 megbizhatd 6s vak6s Korlrfltolt k6pet Feletdss6gii ad a Bfbolna Tfnsasfg Nemzeti 213- M6neshirtok oe*ln"r 3l-6n renneild vagyoni _ 6s pdnziigyi helyze t6r6l, Jjffittffi;ffi,"tffflf,r".*l v6gzddd 6vre vonatkoz6 jtivedetmi h*ry;;r6"6r a sz{m"frhi tiirvenyben Egtib jelznt&dteti MteledeCg: Az azldi jeten6$61 hazfih je-lentf Elv6geztiik a Bdbolna trlemzl! lrengsulrtok Korl6tolt Felelds#gii rrirsas4g kapcsol6d6, rnell6kelt tlecemg-al;*f.jft;p* 6vi 6ves Bff;#]*- vonatkoz6vi iizleti jetent6s6nek a A vezet6s felel6s az iizleti ielent6snek a szdmviteli tdrvenyben elk6szlt6#6rt' foglaltakkal A mi feret6ss6siink 6sszhangban az 'izreti jerentes tiirtdn6 ;;;'";;" iisszhanglrinak megit6l6se' Az-iizlett j"i*iirl"i " iizreti 6vre vonatkoz6 6vEs besztunol6 up"*i"?. iisszhangidnak -ry,frr.""t megit6l6#re - uzleti jerent6s korlitoj6dott 6s az e. 6ves besz6mol6 nyilvdntarhisaiml ery6b, ""i-irill"r# a Trfirsasag levezetett nem infonnrici6k auditiilt szimviteli dttekintdset. vdlendnyiink szerint a Bribolna Nemzeti Menesbirtok Korlitolt Felel6ssegu Tifuxasdg vi fizleti '#ff;,ffi*sj:tr'm6nesbirtok i;;liliif;lr6;'41r"^jjzlir:.'eiff., i'.lu-o,ui*,* Budapest, 214. mfrcius 14. t/-tj*a l"[',,^ Val6czki Andrea ) iig;rvezetfi Dornhof Nagy und partner Kft 123 Budapes! Vdrhalom u. l2-l 6. NJZ\. Nyilvr{ntartisba-vdteli szim : 93 l).lr,,l!;* Val6czki Andrea \ bej eryzett krinywi zs gril6 Kamarai tagsigi sz6ma: D Dornhof agy ufld panner HungarAudit Kiinywizsgi 123Budapest'vifhalomutca12-16'Aepli2 o ds Addtaniicsadd Kft. Tel :+3613tsoe]3,Fax: +:o 1' webi!vww.drnht.hu, E maitr T6rsasdg addszdmai _2,4j Cdgjeqyzdkszdma: 1 _g_63562

3 l" Statisztikaisz6mjel C6gjegyz6k sz:ima d t tq 1_ E q t= q 1.1 t: t_ t_ t_ l_: Bibolna Nemzeti M6nesbirtok Kft. MERLEG Eszkozok(aktivSk) adatoke Ft-ban Ssz A t6tel megnevezdse b a 1. A. Befektetetteszkiiziik( sor) 2.. MMATERALS JAVAK (3.-9.sorok) El6z6 6vek 213.t2.31 m6dosit6sai 212.r2.3r e d e rt ,4 3. Alapft5s-6tszewez6saktiv6lt 6rt6ke 4. Kis6rleti fejleszt6saktiv6lt 6rt6ke 5. Vagyoni 6rtdkiijogok t49 L47 6. Szellemi term6kek Uzleti vagy c6g6rt6k 8. mmateri6lisj avakraadott elolegek 9. mmateri6lisjavak 6rt6khelyesbit6se 1.. TARGY ESZKoZOT1rt.-t7. sorok) 3 2r 51r ngatlanok6s a kapcsol6d6vagyoni 6rtdkiijogok 12. Mriszaki berendez6sek, g6pek,j6rmtivek s2735 T3, Egy6bberendez6sek, felszerel6sek,j 6rmiivek Tenv6sz6llatok 3 L Beruh6zi{sok,fehiift6sok r BeruhSz6sokra adotteloleeek t7. T6rgyi eszkrizok6rt6khelyesbit6se L 7L3 37 L BEFEKTETETTPENZUGYESZKoZ1K ( sorok) L9. Tart6s r6szesed6s kapcsoltv6llalkoz6sban 2. Tart6sanadott kolcson kapcsoltv6llalkoz6sban 2L. Egy6biart6s r6szesed6s 22. Tart6sanadott kdlcson egy6br6szesed.viszonyban14116 vdllalkoz6sban 23. Egy6btartSsanadottkolcson 24. Tart6s hitelvi szonytmegtestesit6 6rt6kp apir 25. Befektetett pl,nzngyieszkozok6rt6khelyesbit6se r L 777 r 777

4 !! q t_ t_ q q L : Ssz A t6tel megnevez6se b a 26. B. Forgrieszkiiziik( sor) 27.. KESZLETEK( sorok) 28. Anyagok 29. Befejezetlentermel6s6s f6lk6szterm6kek 3. El6z6 6vek 2t m6dositisai r e d e lts 464 t4s s L Nrivend6k-,hiz6-6s egy6b611atok r t. K6szterm6kek 1, , Aruk L4 L4 33." K6szletreadottel6lesek 34.. KOVETELESEK ( sorok) 35. Kcivetel6sek6rusz6llit6sb6l6s szolg6ltat6sb6l(vev6k) 36. Kovetel6sekkapcsoltvdllalkoz6ssalszemben 37. Kovete6sekegy6br6szesedds i vi szonybanl6v6 v illlalkozdssal szemben 38. V6lt6krivete16sek 39. Egy6b k<ivetel6sek 4. R6szesed6s kapcsoltv6llalkoz6sban 42. Egy6brdszesed6s 43. Saj6t r6,szv6nyek,saj6t izletr6szek 44. Forgat6si c6lir hitelviszonyt megtestesit6 6rt6kpapirok V. PENZESZKOZOK ( sor) 46. P6,nzt6r.csekkek 47. Bankbet6tek 48. C. Aktiv id6beli elhatirolisok ( sor) 49. Bevdtelekaktfv id6beli elhat6rol6sa 5. Kri ltsdgek, fifor ditilsokaktiv id6beli elhat6rol6sa 51. Halasztottr6fordit6sok s2. ESZKOZOK(AKTVAK) OSSZESEN( E. sor) L , , ERTEKPAPROK (4L.-44.sorok) t L t7 381 to *?7el l 4 743r28l BABOLNA Biibolna, 214. mlrcius 14. Nemzeti Menesbirtok /,--t"'-\ Kft. '-F) \&7k'...Y-,*-:... av6llalkoz6svezetdje (k6pviseldje) -\

5 '1 tl Statisztikaisz6miel ti ('rgjegyz6ksz:ima 1] t t nibolna NemzetiM6nesbirtokKft. (passziv6k) MERLEG Forrssok u u d adatoke Ft-ban El6z6 6vek A t6tel megnevez6se Ssz m16dositisa l b a sor) 53. D. Sajit t6ke ( JEGYZETTTOKE d e 2 ss8267 T.JEGYZETT,DE MEG BE NEM FZETETTT6KE (-) TOKETARTALEK 5 8. V. EREDMENYTARTALEK 5 9. V. LEKOTOTT TARTALEK 6. V. ERTEKELESTARTALEK 67 V. MERLEG SZERNTEREDMENY c 46c ', l. C6ltartal6k a v6rhat6 kcitelezetts6gekre Celtartaldk a jdv6beni kdlts6gekre Egy6bc6ltartal6k 66. F. Kiitelezetts6gek ( sor) (68.-7.sorok). HATRASOROLTKOTELEZETTSEGEK 68. H6trasorolt kcitelezetts6gekkapcsolt v6llalkoz6ssalszemben 69. H6trasorolt kcitelezettsdgekegy6b rdsz.vi sz.l6vo v5llalkozsssalszemben 7. H6trasorolt kotelezetts69 egydbgazd6lkod6valszemben 77.. HOSSZULEJARATU KoTELEZETTSEGEK( sorok) -a tj, 74. tj r E. C6ltartal6k( sorok) sorb6l: visszav6s6rolttulajdonosi r6szesed6sn6v6rt6ken e r Hosszf lej6ratra kapott kolcsonok Atv 6ltoztath at6 kcitv6ny ek Tartoz6sokkotv6nykibocs6t6sb6l Beruh6z5si 6s fejleszt6si hitelek Egy6bhosszrilejilrati hitelek Tart6s kcitelezetts6gekkapcsolt vdllakoz6ssalszemben 78. visz. l6vo v iilalkozhssal szemben Tart6s kcitelezetts.egy6b rdszesed. 79. Egy6b hosszf lejdratrtkotelezetts6gek

6 il d El6z6 6vek { Ssz A t6tel megnevez6se m6dosftisa 213.r2.31 l b a { 8. { il q t, il r t L Rovid lej6ratri kolcsondk ebb5l: az ifiv6ltoztathat6 kcitv6nvek 83. Rovid lejflrat:iuhitelek 84. Vev6kt6l kapott el6legek 85. Kotelezetts6gek (sz6llit6k) 6rusz6llit5sb6l 6sszolg6ltat6sb6l 86. V6lt6tartoz6sok 87. Rcivid lejilrat:dkotelezetts6gekkapcsolt v6llalkoz6ssalszemben 88. Rcivid lej6ratri k<itelezetts.egy6b r6szesed.visz.ldv6 v6llalk. szemben 89. Egy6b rrivid lejdratri kotelezetts6gek d e 7 L56 36', L2t , G. Passzivid6belielhat6rolisok( sorok) ,. Bev6telek passziv id6beli elhat6rolilsa l t Ktiltsdgek,r6fordit6sokpasszivid6belielhatarol6sa r ,6 93. Halasztottbev6telek s E.i B \ O LN A N emzetim6nesbi rtok Kf t. ll_ L FORRASoK(PASSZivAn OssznsnN( sor) T t r. ROVD LEJARATU KoTELEZETTSEGEK( sorok) e Biibolna, 214 mdrcius 14. a v6llalkoz6s vezetdje (k6pvisel6je)

7 r ll 3 lr l r l 3 lr l r l r l l Cdgiegyzik s6m6 BABOLNA NEMZET MENESBRToK KFT "a"ungon,tenyrrn,tureras (osszktiltsdg eljf rdssal) Ssz A t6tel megnevez6se 1. Belfrildidrt6kesit6s nett66rbevdtele 2. Export6rtdkesit6s nett66rbev6tele Ert6kesit6snett6 6rbev6tele(1.+2.). 212 El6z6 t6ny 6vek m6d s t6ny 22t r ? Saj it termelesri keszletek 6llom6nyv6ltozdsa t SajAt el6ellitdsu eszkbz6k aktivdlt 6rteke ( Aktiv6lt sajdt teljesitm6nyek6rt6ke Egy6b bev6telek s ebbcil: visszairt ertekvesztes " nybe vett szo196ltatdsok 6ndke Egy6bszolgdltat6sok 6rtdke 8. Eladottiiruk beszerz6si 6rt6ke o7. Eladott (krizvetitett) szo196ltatrisok6rt6ke V. 47 r89 Anyagkdlts6g Anyagiellegiiriforditisok ( ) 2t 37( f B6rktilts6g Szem6lyijellegriegyebkifi zet6sek t2. Bdrjfru16kok v. Szem6lyijellegii r6forditisok ( ) n v. Ert6kcsiikken6silei16s V Egy6b riforditisok r t t ebb6l: ert6kveszt6s A. Uznnrr (tizletr) TEvfKENysfc nnnour. Kapott(d16) oszta16k 6s 16szesedds t -t. - ebb6l:kapcsoltv6llalkozest6l kapott t4 R6szesed6sek 6rtdkesit s6nek 6rtillyamnyeres6ge 1-5. Befekteten pdnziigyi eszktjzilk kamatai, 6rfblyamnyeres6ge - ebb6l:kapcsoltv6lllalkoz6st6l kapott - ebb6l:kapcsoltvellalkozast6l kapotl 16. Egyeb kapott (y6r6) kamatok 6s kamatjellegii bev6telek - ebbol: kaocsolt v6llalkozdst6l kaoott 17. Penztigyi miiveletek egy6b bev6telei P6nzii gyi miiveletek bev6telei ( ) : Befektetett pdnziigyi eszkcizdk iirfolyamvesztesdge - ebb6l: kapcsolt v6llalkoz6snak adott 19 Fizetend6 kamatok 6s kamatjellegii r6fordit5sok ebbol: kaocsolt v6llalkoz6snak adott 2. Rdszesed6sek, 6rt6kpapirok, bankbet6tek 6rtdkvesztdse 2l Penziigyi mtiveletek egyeb r6fordit6sai X. P6nziigyimiiveletekriforditdsai ( ) B. PENZUGY MUVELETEK EREDMf NYE (V.-X.) 5t c. SZOKASOSVALLALKOZAS EREDMENY (+-A.+-B.) X. Rendkiviili x. Rendkiviili rifordit6sok bev6telek D. RENDKVUL EREDMENY (X.-K.) E. ADOZAS ELoTT EREDMENY (+-C.+-D.) X F. 9l : Ad6fizet6si kiitelezetts6g ADOZOTT EREDMENY (+-E.-X.) z-). G. MfRLEc J6v6hagyott oszta16k,rdszesed6s szerrntr EREDMf Ny G-F \ eaeolna { \-:. U Bdbolna m.drcius 14. a talldkozs,kefqsis rqs&c ffteti \ " L v r ' P 1 'Menesbir v r s r l e S O l f t o kt ok Kft.

8 Statisztikaiszdmjel Cdgiegyzdksz6ma Bfbolna NemzetiMdnesbirtokKft.,,A'' EREDTUNNYruMUTATAS (forgalmikoltsdgelj6r6ssal) adatoke Ft-ban Ssz A t6tel megnevez6se b a 1. Belfoldi 6rt6kesft6s nett66rbev6tele 2.. d e 2 2t 593 Export 6rt6kesft6s nett66rbev6tele L5 Ert6kesft6snett6 6rbev6tele(1.+2.) Ert6kesit6selsz6moltkozvetlenonkolts6ge ,9 4. Eladott6ruk beszerzdsi6rt6ke Eladott(kozvet(tett)szolg6ltat6sok lrtdke Ert6kesft6skiizvetlenkiilts6gei( ) Ert6kesit6sbrutt6 eredm6nye(.-.) s Ert6kesft6si,forgalmaz6sikdlts6gek tl , gazgatdsikdlts6gek t1t Egy6b6ltal6noskolts6gek 74 8L V. E rt6kesit6sktizvetett kiilts6gei( ) v. Egy6b bevdtelek L4477 L4 464 V. Egy6b rffordit6sok - ebbol:6rt6kveszt6s A. e ebb6l:visszafrt6rt6kvesztds l El6z6 6v(ek) m6dositdsai 2t2.r2.31 Uzn rur 1uzl,nrD TBVEKENYSEGEREDM.1+-ur.-rv. +v.-vr.)

9 1 l adatoke Ft-ban Ssz A t6tel megnevez6se b a 9. 2t2.r2.31 e El6z6 6vek m6dosft6sai d e Kapottfi6r6) osztal6k6sr6szesed6s - ebb6l:kapcsoltviilalkozrist6lkapott 1. Rdszeseddsek 6rt6kesit6s6nek 6rfolyamnyeresdge - ebb6l:kapcsoltviilalkoz6st6lkapott 11 Befektetett p 6nziJ' gyi eszkdzo k kamat ai, 6rfoly amnyeres6ge - ebb6l:kapcsoltvsllalkozdst6lkapott T2, Egy6bkapott(616) kamatok6s kamatjellegtibevdtelek ebb6l:kapcsoltvfllalkoz6st6lkapott 13. Y 14. P6nztigyimtiveletekegy6bbev6telei P6nziigyimiiveletekbev6telei( , ) Befektetett p6nziigyi eszkozok 6rfolyamvesztes6ge - ebb6l:kapcsoltvfilalkozdsnakadott 15. Fizetend6kamatok6s kamatjellegtir6fordft6sok ,69 - ebb6l:kapcsoltvfillalkoz6snakadott 16. R6szesed6sek, 6rt6kpapirok, bankbet6tek 6rt6kveszt6se 17. P6nziigyimriveletekegy6br6fordft6sai P6nziigyimiiveletekrffordftdsai ( L ) B. PENZUGY MUvELETEK EREDMENYE (V.-V.) st C. X. X. szokasos vallalkozasr nnndmeny(+-a.+-b.) Rendkiviili bevdtelek D. RENDKiVur,r EREDMENY(X.-X.) E. ADozAs ELOTTTEREDMENv(+-C.+-D.) X. F. 96r 913 Rendkiviili rf forditdsok Ad 6fi zet6si kiitele zetts6g ADOZOTT EREDMENY (+-E.-K.) 18. Eredmdnytartal6k ig6nybev6tele osztallkra, r6szesed6sre "1 19. J6v6hagyott osztal6k,r6szesed6s ) G. MERLEG SZERNT EREDMENY (+-F.+L8.-19.) 'l ) -, / j B6bolna, 214. mdrcius 14. a v iilalkozits vezet6j e (kepvisel6je)

10 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet a 213. évi beszámolóhoz 1

11 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. ÁLTALÁNOS KEGÉSZÍTÉSEK 1. A Társaság bemutatása - A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelısségő Társaság (továbbiakban a Társaság ) Bábolna, Mészáros út 1. a kormány 27/21.(1.17.), és a 24/21.(.28.) határozata alapján 21. március 3-án jött létre. A Társaság alapításának célja a bábolnai hagyományok, a lótenyésztés, az erdı- és vadgazdálkodás, valamint a nemzeti kulturális örökség részét képezı kastély együttes, mint nemzeti érték megırzése, fejlesztése és hasznosítása volt. A Társaság Alapító Okiratát a Komárom Esztergom Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg /23. szám alatt 21. május 8-i hatállyal nyilvántartásba vette. Elsı lépésként a Bábolna Rt. 3 millió forint törzstıkéjő társaságot hozott létre, majd tıkeemelésre került sor apporttal és készpénzzel, összesen millió forint értékben. A Társaság 21. augusztus 1. napjával kezdte meg mőködését. 21. szeptember 21-én a Bábolna Rt. közgyőlése döntött az ÁPV Rt. felé történı értékesítésrıl, majd 21. november 16-án a Társaság az ÁPV Rt.-tıl a Kincstári Vagyoni gazgatóság tulajdonába került, így a kormányhatározatban megfogalmazottak végeredményeként, 1%-ban tartós állami tulajdonba került. A 27. évi CV törvény 59. alapján a társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója 27. december 31-ig az ÁPV Zrt., 21. július 12-ig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt., 213. X. 31-ig az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Jegyzett tıke: eft Jegyzett tıke összetétele a következı: - Apport: eft - Készpénz: eft - A Társaság tevékenységét 21. augusztus 1-én kezdte meg. - A Társaság elıtársaságként nem mőködött. - A Társaság alapítója a Bábolna Rt volt. - A tulajdonos jogait a Magyar Állam nevében az állattenyésztésrıl szóló évi CXV. Törvény 15. (2) bekezdése alapján 214. január 1 napjától az agrárpolitikáért felelıs miniszter gyakorolja. 2

12 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet A Kincstári Vagyoni gazgatóság 24. április 14-én hozott 5/24. számú határozatában módosította a Társaság Alapító Okiratát, mely szerint a Társaság fı tevékenységi köre: Ló, lóféle tenyésztése. - A Társaság Felügyelı Bizottsága 213. december 31-én 3 fıbıl állt. - A Társaságnál a Számviteli Törvény 155 (2.) alapján a könyvvizsgálat kötelezı. A könyvvizsgálatot szerzıdés alapján a Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. végezte. - A mérleg összeállítását végezte: Takácsné Czigány Klára regisztrált mérlegképes könyvelı (regisztrációs száma: ). - Beszámolónkban bemutatott adatokat az elızı évi adatokhoz viszonyítjuk. - Az éves beszámoló aláírására a Társaság ügyvezetıje jogosult, akinek adatai: Bérci Balázs, 2944 Bana, Zrínyi Miklós út 28. 3

13 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. Számviteli politika A Társaság könyveit és nyilvántartásait a számvitelrıl szóló 2. évi C. törvény és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelıen vezeti. A társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai az alábbiak: - Az éves beszámoló készítése 213. december 31-i fordulónappal a Számviteli Törvény elıírásainak megfelelıen készült. A Társaság a mérleget a Számviteli Törvény 1. számú melléklete alapján az A változat szerint állítja össze, az eredménykimutatását a Számviteli Törvény 3. számú melléklete alapján forgalmi költség eljárással A változat szerint készíti el. Tájékoztatásként - a költségek alakulásának vizsgálata miatt - a Társaság elkészítette az összköltség eljárásos A típusú eredménykimutatást is. Az éves beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások a számviteli politikában foglaltaknak megfelelıen az alábbiak: Befektetett eszközök: - Az immateriális javak értékelése egyedileg történik. A Társaság a szellemi termékeket egyedi döntés alapján számolja el. Mérlegbe állításuk a beszerzési érték és az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés különbségeként kapott nettó értéken történik. - A tárgyi eszközök értékelése egyedileg történik, a mérlegben nettó értéken szerepelnek. A terv szerinti amortizációt minden eszköznél lineáris módon, a bruttó értékbıl kiindulva számoljuk el, a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának, a tevékenységre jellemzı körülményeknek, a fizikai és erkölcsi elhasználódásuk mértékének figyelembe vételével. A vállalkozás élve a 2. évi C. törvény a számvitelrıl adta lehetıséggel a 24. évben úgy döntött, hogy - ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékő jogokat, valamint a 2 KV-os villamosenergia hálózatot a mérlegben valós piaci forgalmi értéken kívánja bemutatni, alkalmazva a 2. évi C. törvény vonatkozó rendelkezéseit. Az értékbecslésben meghatározott érték: a tulajdonjog valós piaci forgalmi értéke Az értékelésnél alkalmazott módszerek: Piaci megközelítés Költség alapú megközelítés Hozamon alapuló megközelítés Bıvebb részletezése a pénzügyi, számviteli beszámoló alapdokumentumaként kezelt, az értékelési körbe bevont eszközök egyedi értékelésérıl készült jelentésben található. 4

14 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. A piaci értékelést készítették: - villamosenergia- és gázhálózat tekintetében a 213.X.31-i állapotnak megfelelıen: KPMG Tanácsadó Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) - egyéb ingatlanok tekintetében a 21.X.31-i állapotnak megfelelıen: REORG-AUDT Könyvvizsgáló Kft. (192 Budapest, Ráday u. 34. /3) Simonics Zoltán ingatlan értékbecslı 68/24/22. Gyenes Gyuláné ingatlan értékbecslı 25/158. Az egyedileg 1. Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a rendeltetésszerő használatba vételkor (aktiváláskor) egy összegben terv szerinti értékcsökkenésként számolja el a Társaság. - A Befektetett pénzügyi eszközök értékelése az eszközök értékelési szabályzatában foglaltak alapján történik. Forgóeszközök: - A vásárolt készletek bekerülési, beszerzési értéken szerepelnek a mérlegben. A bekerülési érték tartalmát a Társaság az Értékelési Szabályzatban rögzítette. A saját termeléső készleteket közvetlen elıállítási költségen értékeljük. - A követelések értékelése egyedileg, vevınként, a Társaság számviteli politikájában meghatározott irányelvek alapján történt. - Értékpapírokkal a Társaság nem rendelkezik. - A pénzeszközök értékelésénél a számviteli politika ide vonatkozó rendelkezései szerint jártunk el. Aktív idıbeli elhatárolások: - Az aktív idıbeli elhatárolások egyedi értékelés alapján kerülnek a mérlegbe, a Számviteli Törvény szerinti tartalommal. Saját tıke: - A saját tıke elemei könyv szerinti értéken szerepelnek. Céltartalék: - Céltartalék képzésnél társaságunk számviteli politikája ide vonatkozó rendelkezései szerint járt el. 5

15 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. Kötelezettségek: - Kötelezettségként az elismert tartozásokat szerepeltetjük könyv szerinti értéken. Passzív idıbeli elhatárolások: - Passzív idıbeli elhatárolásra egyedi értékelés alapján került sor, a Számviteli Törvény szerinti tartalommal. - Passzív idıbeli elhatárolásként kell kimutatni a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett, egyéb bevételként elszámolt támogatás összegébıl az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összeget. Az elhatárolást a költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor, illetve a támogatási szerzıdésben, megállapodásban foglaltak teljesülésekor kell megszüntetni. Rendkívüli események elszámolása: Rendkívüli események elszámolása a Számviteli Törvény szerinti tartalommal történik. Hibahatások: - Jelentıs hibának minısül az ellenırzés, önellenırzés során megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı értékének együttes összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérleg fıösszegének 2 % -át, illetve ha a mérleg fıösszeg 2 %-a meghaladja az 5 millió forintot, akkor az 5 millió Ft. 6

16 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KEGÉSZÍTÉSEK 1. Eszközök és források összetétel-változása Megnevezés 212. év 213. év Összetétel összetétel összetétel eft eft változása % % Befektetett eszközök , , immateriális javak 778,2 814, tárgyi eszközök , , befektetett pénzügyi eszközök 2 89,4 1777,3-312 Forgóeszközök , , készletek , , követelések , , értékpapírok,, - pénzeszközök , , Aktív idıbeli elhatárolás , , ESZKÖZÖK összesen , , Saját tıke , , jegyzett tıke , ,71 - tıketartalék 46 1, ,7 - eredménytartalék , , értékelési tartalék , , mérleg szerinti eredmény 4 287, , Céltartalék , , Kötelezettségek , , hosszú lejáratú 6 934, , rövid lejáratú , , Passzív idıbeli elhat , , Források összesen , , A befektetett eszközök záró értéke az elızı évi záró értékhez képest eft-tal nıtt. Az immateriális javak értéke 36 eft-tal, a tárgyi eszközök értéke eft-tal növekedett, a befektetett pénzügyi eszközök értéke 312 eft-tal csökkent. A tárgyi eszköz értékének változása a tenyészállatok eft-os, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok eft-os, a mőszaki berendezések, gépek, jármővek eft-os, beruházásokra adott elılegek 798 eft-os növekedésébıl, valamint a beruházások, felújítások eft-os, az egyéb berendezések, felszerelések, jármővek eft-os, és a tárgyi eszközök értékhelyesbítésének eft-os csökkenésébıl adódik. 7

17 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. A forgóeszközök eft-tal nıttek a 212. évi záró értékhez képest. A készletek eft-tal, a követelések pedig eft nıttek, míg a pénzeszközök eft-tal csökkentek. A készletek növekedése a vásárolt készletek eft-os, az állatok eftos, a sajáttermeléső késztermékek záróállományának eft-os növekedésébıl, továbbá a befejezetlen termelés értékének eft-os és a készletekre adott elılegek összegének 738 eft-os csökkenésébıl adódik. A követelések értékének növekedése a vevıkövetelések eft-os, és az egyéb követelések eft-os növekedésébıl adódik. A források összetételében a változás: - A saját tıke értéke eft-tal nıtt a 213. évi mérleg szerinti eredmény és az értékelési tartalék változásának hatása miatt. - A kötelezettségek értékének növekedése eft, mely a hosszúlejáratú kötelezettségek eft-os csökkenésének és a rövidlejáratú kötelezettségek eft-os növekedésének eredménye. Vagyoni helyzet mutatószámai (adatok ezer Ft-ban): Befektetett eszközök fedezettsége Saját tıke x Befektetett eszközök x1= 79,84% x1= 76,93% Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tıke x Tárgyi eszközök x1= 79,91% x1= 76,98% Eszközök fordulatszáma Nettó árbevétel Eszközök összesen =, =,43 Saját tıke fordulatszáma Nettó árbevétel Saját tıke =, =,78 Tıkehatékonyság Adózott eredmény Saját tıke x1= 1,57% x1= 3,18% 8

18 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet Befektetett eszközök állományváltozása mmateriális javak állományváltozása Bruttó érték Elızı évi záró egyenleg Növekedések Kivezetések Záró egyenleg Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Összesen Halmozott értékcsökkenés Elızı évi záró egyenleg Elszámolt értékcsökk. Kivezetések Záró egyenleg Nettó érték Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás-átszervezés aktivált értéke Összesen Az immateriális javak változását a szellemi termékeknél kimutatott 213. évi szoftver beszerzések okozzák. Tárgyi eszközök bruttó értékének állományváltozása Bruttó érték Elızı évi záró egyenleg Növekedések Csökkenések Záró egyenleg ngatlanok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Több évre ható növénytermesztési költség Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Kisértékő tárgyi eszközök Beruházások Beruházásokra adott elıleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Összesen

19 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. Halmozott értékcsökkenés Elızı évi záró egyenleg Elszámolt értékcsökkenés Kivezetések Záró egyenleg Nettó érték ngatlanok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Mezıgazdasági haszn. földter. végzett munka écs Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Kisértékő tárgyi eszközök Beruházások Beruházásokra adott elılege 1 48 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Összesen Az összes elszámolt értékcsökkenés összege eft, amelybıl a tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése eft. Az ingatlanok bruttó érték növekedése 213. évben eft, amely tartalmazza az ingatlanokon, épületeken végzett átalakítások, felújítások értékét. Ezek közül a jelentısebbek az alábbiak: Mőemléképület felújítás (Ménesudvar istállók) eft Mőemléképület felújítás Lovarda eft Mőemléképület homlokzat felújítás.ütem Régi Lovasiskola 9 84 eft Mőemléképület felújítás Ölbı eft Mőemléképület felújítás.ütem Ménesudvar eft Bemelegítı lovaspálya eft Ménesudvari csapadékvíz elvezetése eft Ménesudvari hıtávvezeték kiépítése (ráaktiválás) eft Vizesakadály kiépítése lovaspályán eft Lovaspálya vízelvezetése eft Bemelgítı lovapálya kerítése 1 2 eft Kerítés (Nyomda és lovaspálya sarok Pettkó skola) kapukkal eft Térkövezés új bírói toronynál eft 2 KV földkábel kiváltása eft Diósi szolgálati lakás vízhálózat, központi főtés kialakítása eft Vetımagüzem villamos kapcsolótér bıvítése eft 1

20 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. Kiegészítı melléklet 213. Értékcsökkenések leírási típusonként: Megnevezés 212.év 213.év Terv szerinti értékcsökkenés Lineáris módon Egyösszegő leírás Terven felüli értékcsökkenés A tenyészállatokra elszámolt terven felüli értékcsökkenés az év közben növendék állományból tenyész, verseny, illetve igás állatok közé minısített állományok évközi nyilvántartási és a tényleges közvetlen önköltségi ár közti különbséget mutatja, értéke eft. A tárgyi eszközök értékhelyesbítése soron az ingatlanok, a kapcsolódó vagyoni értékő jogok, valamint a 2 KV-os energia- és a gázhálózat piaci értékelése során megállapított értékelési különbözet található eft értékben. Az egyéb ingatlanok vonatkozásában a piaci értékelést 21.december 31-i fordulónappal a REORG-AUDT Kft. végezte el. Az értékelés felülvizsgálatát a tárgyévi fordulónapra saját hatáskörben végeztük el. A REORG-AUDT Kft. által készített értékbecslést követıen nem történt olyan változás, mai az értékelt ingatlanok piaci értékét az értékeléshez képest jelentısen alacsonyabb értékre módosította volna. Társaságunk i állapotnak megfelelıen elvégeztette a villamosenergia- és gázhálózat piaci értékelését. Az értékelés következtében az energiahálózat piaci értéke 59. eft-ról 56. eft-ra csökkent, ennek következtében az értékelési tartalék eft-ról eft-ra változott Értékhelyesbítés változása: 212.év 213.év Változás A mőszaki berendezések, gépek, jármővek bruttó értéke eft-tal növekedett, melyek az alábbiak: Belsı sorompó Vivotek beltéri, kültéri kamera nfra sorompó (nagycsarnok riasztóhoz) Segédhajtó dolmány Nyeregszekrény Lovaspálya borona gumihengerrel (23 cm) Metabo szalagfőrész 543 eft 593 eft 158 eft 736 eft 12 eft 729 eft 45 eft 11

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft 6 7 8 2 M ó r a h a l o m, R ö s z k e i ú t 3 4. 62/281-055 Fax.: 62/281-055 E-mail: moraep@morahalom.hu 2. számú melléklet

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2011. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2012. március 28. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Főszerpaprika Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés I. tábla 2011. december 31. Immateriális javak állományváltozása

Főszerpaprika Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés I. tábla 2011. december 31. Immateriális javak állományváltozása Főszerpaprika Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés I. tábla 2011. december 31. Immateriális javak állományváltozása MEGNEVEZÉS Alapít. Kísérl. fejl. Vagyoni é.j. Szellemi t. Üzl.cégért. Immat. jav. NYITO

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11 Cégjegyzék száma: 11-09-014785 MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT. 2900 Komárom, Duna-part 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. január 01. 2014. december

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben