7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL"

Átírás

1 Isaszeg *Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2004. (V. 20.), a 1/2005. (I. 20.), és a 2/2006.(I.18.), 33/2009.(XI.20.), 24/2011.(VIII.12.), 11/2012.(III.28.) rendeletekkel módosított 7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Isaszeg *Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 3. (1) és (2) bekezdései, 4. (3) bekezdése, 5. (3) bekezdés, 19. (1) és (2) bekezdései, 20. (3) bekezdése, 21. (6) bekezdése, 23. (3) bekezdése, 27. (2) bekezdése, 29. (2) bekezdése, 31. (2) bekezdése, 33. (3) bekezdése, 34. (1) és (4) bekezdései, 35. (2) bekezdése, 36. (2) bekezdése, 42. (2) bekezdése, 68. (2) bekezdése, 80. (1) bekezdése, 84. (2) bekezdése felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló Évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ Ι. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya kiterjed az Isaszeg *Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre. 2. (1) Az önkormányzati lakások bérbeadásáról a Képviselő-testület dönt. (2) A bérbeadót terhelő kötelezettségeket, ügyintézést a Polgármesteri Hivatal látja el. * módosítva a 11/2012.(III.28.) rendelettel

2 (3) Bérleti szerződés csak határozott időre, vagy feltétel bekövetkeztéig köthető. A határozott időtartam legfeljebb 5 év, a bentlakó bérlőt további 5 év élőbérleti jog illeti meg. (4) Szociális helyzet alapján létrejött bérlet esetén a határozott idő elteltét megelőző 60 napon belül a bérbeadó köteles felhívni a bérlőt további jogosultságának igazolására. (5) Lakás nem lakás céljára nem adható bérbe. 3. A lakásigény mértéke a lakásba együtt költöző hozzátartozók számától függően a következő: - két személyig 1-1,5 lakószoba, - három személy esetén 1,5-2 lakószoba, - négy személy esetében 2,5-3 lakószoba, - minden további személy esetében fél szobával nõ a lakásigény mértékének alsó és felső határa. II. fejezet A LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK JOGCÍMEI 4. A lakásbérleti jogviszony a következő jogcímek alapján jöhet létre: - pályázat, - szociális helyzet, - bérbeadás a törvényben előírt kötelezettség alapján, - * - bérbeadás hatályon kívül helyezve lakáscsere szerződés alapján, - bérbeadás közérdekű feladatok teljesítése érdekében. - * * rendkívüli élethelyzetben lévőkkel létesített szociális bérlet. * módosítva a 33/2009.(XI.20.) rendelettel ** módosítva a 2/2006.(I.18.) rendelettel

3 BÉRBEADÁS PÁLYÁZAT ÚTJÁN 5. (1) A pályázat útján bérbe adható lakások körét a képviselő-testület határozza meg. (2) A pályázat üres lakásra írható ki, valamint akkor, ha a lakásban lakó személy írásbeli nyilatkozata alapján a megüresedés időpontja már ismert. (3)* Pályáztatási kötelezettség nem vonatkozik a ban megjelölt önkormányzati intézmény dolgozó, illetve önkormányzati közfeladatot ellátó személy részére történő bérbeadás esetén. 6. (1) A pályázat kiírásáról a polgármester gondoskodik. (2) A pályázatot az Önkormányzati Tájékoztatóban kell meghirdetni, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 15 napra ki kell függeszteni. 7. (1) A pályázati kiírásban szerepeltetni kell különösen a. ) a Bérbeadás jogcímét, b./ a lakásra jellemző adatokat, c.) a lakás megtekintésére biztosított időpontot d.) a pályázatok beérkezésének határidejét, e.) a bérleti szerződés megkötésének főbb feltételeit, (a lakbér minimális összege stb.) e.) a pályázat elbírálásának módját, f.) bérbeadó megnevezését, címét, g.) eredmény közlésének módját, időpontját, h.) a szerződés megkötésének határidejét, i.) A pályázónak fel kell tüntetnie pályázatában azonosítására alkalmas adatait, j.) A pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot (2) A pályázatot a lakás beköltözhetővé válását megelőzően úgy kell kiírni, hogy a pályázat benyújtására legalább 30 nap álljon rendelkezésre. (3) A pályázatot írásban kell benyújtani. * módosítva a 24/2011.(VIII.12.) rendelettel 33

4 8. (1) Érvénytelen az a pályázat, amely ezen rendelet előírásainak nem felel meg vagy határidőn túl érkezik. (2) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára kell benyújtani zárt borítékban. (3) A pályázatokat benyújtási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság bontja fel és terjeszti a Képviselőtestület soros ülése elé. (4) A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. Az ülésre meg kell hívni a pályázókat. A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a fizetendő lakbér mértékére tett ajánlat. (5) A pályázatok eredményéről valamennyi pályázót tájékoztatni kell. (6) A nyertes pályázóval a polgármester köti meg a bérleti szerződést, az erről szóló értesítést követő 8 napon belül. 9. (1) Eredménytelen pályáztatás esetén a Képviselő-testület dönt újabb pályázat kiírásáról. (2) Amennyiben az újabb pályáztatás is eredménytelen, a Képviselő-testület dönt a bérbeadás újabb jogcíméről. (3) A bérleti szerződésben szerződési feltételként kell rögzíteni, hogy a szerződés lejáratának időpontjában a bérlő köteles elhagyni a lakást a vele ott élőkkel együtt elhelyezési kötelezettség nélkül. BÉRBEADÁS SZOCIÁLIS HEYLZET ALAPJÁN 10. (1) A Képviselő-testület dönti el, hogy a megüresedett lakásra kötendő szerződés jogcímeként a szociális elhelyezést jelöli meg. (2) A lakás fontosabb jellemzőit és a bérbeadás feltételit az Önkormányzati Tájékoztatóban és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni. 44

5 (3) A meghirdetés során közzétett bérbeadási ajánlatban külön ki kell térni arra, hogy a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas-e, rendelkezik-e komfortfokozatának megfelelő lakásberendezéssel, illetve ezen munkálatok elvégzése ill. a berendezések pótlása a bérlőt vagy a bérbeadót terheli. (4) Amennyiben a bérlőt terheli a munkálatok elvégzése, a berendezések pótlása, meg kell határozni a bérbeadó által a bérlő részére fizetendő térítési díj vagy a bérleti díj kedvezmény mértékét. (5) A meghirdetéstől számított 30 napon belül ajánlatot tehet az a nagykorú magyar állampolgár, aki a.) a meghirdetés időpontjában legalább öt éve Isaszeg *Város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik. (Az életvitelszerű helyben-lakás igazolása történhet bejelentet lakcímmel). b.) az ajánlatot tevő és a vele együttköltöző családtagok egy főre jutó havi átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét. c./ a meghirdetett lakás nagysága nem haladja meg az ajánlattevő és családja lakásigényének felső határát. (6) A bérleti ajánlatokat az ajánlat időtartama alatt írásban kell benyújtani. 11. (1) Az ajánlati határidő lejártát követően az ajánlatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság értékeli, melynek során környezettanulmányt folytathat az ajánlattevőnél és (vagy személyes meghallgatás céljából) az ülésére meghívhatja. (2) A bérlő kiválasztását követően a bérbeadó megküldi az arról szóló értesítést az ajánlattevőnek, egyben tájékoztatja a bérlet további feltételeiről. A bérbeadó ezzel egyidejűleg értesíti a sikertelen ajánlatot tevőket. * módosítva a 33/2009.(XI.20.) rendelettel 55

6 12. (1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság az ajánlatot visszautasítja, amennyiben az ajánlattevő a./ nem felel meg a szociális igényjogosultság 10. (5) bekezdésében foglalt feltételeinek, vagy b./ Ft értéket meghaladó, forgalomképes ingatlanvagyonnal, vagy c./ Ft értéket meghaladó ingóvagyontárggyal rendelkezik vagy d./ az ország területén határozatlan idejű bérleti joggal rendelkezik (2) Vissza kell továbbá utasítani annak az ajánlatát, aki a./ b./ e rendelet hatályba lépését követően birtokháborítás útján került bármilyen lakásba vagy önkormányzati lakás tekintetében önkényes beköltözőnek minősül, bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében, vagy családtagja javára az ajánlat benyújtását megelőző tíz évben belül lemondott, tekintet nélkül arra, hogy a korábbi lakásának ki volt a bérbeadója, c./ a pályázó a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét még nem töltötte be, kivéve ha a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált, illetve leányanya gyermekét egyedül neveli. 13. A szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén legfeljebb 5 évre szóló szerződést lehet kötni a bérlővel, kivéve, ha az elhelyezés átmeneti jellegű, mely esetben ennél rövidebb időtartamra rövidebb idejű felmondási idő kikötésével és elhelyezési kötelezettség nélkül kerül sor a lakás használatának biztosítására. 66

7 BÉRBEADÁS A TÖRVÉNYBEN ELÕÍRT KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN 14. Ha a lakás bérbeadására vonatkozó kötelezettséget a Ltv. 94. (1) bekezdésében említett eljárásban állapítják meg, a bérleti szerződést a jogerős és végrehajtható határozat bérbeadó által történt kézhezvételétől számított 60 napon belül kell megkötni. 15. (1) A jogszabály alapján másik lakás bérbeadására vagy elhelyezésre igényt tartó személlyel szembeni kötelezettség teljesítésére vonatkozó javaslatról a Képviselő-testület dönt. (2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezésen alapuló önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó kötelezettséget - jogosulttal való megállapodás alapján - pénzbeli térítéssel meg lehet váltani. (3) A pénzbeli térítés mértékének megállapításánál az egyébként bérbe adandó lakás területét, szobaszámát és komfortfokozatát kell figyelembe venni. (4) A Ltv án alapuló bérbeadásra vonatkozó kötelezettségét a bérbeadó úgy is teljesítheti, hogy a jogcím nélküli használónak az általa lakott lakást adja bérbe. (5) A másik lakásra való jogosultság megállapításához szükséges adatok és igazolások benyújtására a lakásban lakókat, határidő megjelölésével fel kell szólítani. Ha a határidő eredménytelenül telt el, - és a mulasztást az érintettek nem igazolták - a másik lakás bérbeadására vonatkozó jogosultságot nem lehet megállapítani. BÉRBEADÁS BÉRLŐKIVÁLASZTÁSI JOG ALAPJÁN A BÉRLÕKIVÁLASZTÁSI ÉS BÉRBEADÓI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK 16. (1) A törvényben szabályozott bérbeadási kötelezettségeken túlmenően az üres vagy megüresedő lakások bérbeadásának jogcímeit a képviselőtestület határozza meg. 77

8 (2) A szociális helyzet alapján meghirdetéssel bérbe adott lakások esetében a bérlő személyét a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatának figyelembe vételével a Képviselő-testület választja ki. (3) A bérbeadó köteles az üres vagy megüresedő lakások jegyzékét, azok fontosabb jellemzőit legkésőbb a megüresedést követő képviselő-testületi ülés elé terjeszteni a bérbeadás jogcímének meghatározása céljából. 17. (1) Ha a lakás bérlőjének kiválasztására jogszabály meghatározott szervet jogosít fel, e szerv a bérbeadó felhívásától számított 30 napon belül köteles az új bérlő személyét a bérbeadóval közölni. (2) Amennyiben a jogosult az (1) bekezdésben megjelölt kötelezettségének nem tesz eleget, a határidő lejártát követően megfizeti a lakbért és viseli a lakással kapcsolatos valamennyi költséget. BÉRBEADÁS LAKÁSCSERE SZERZÕDÉS ALAPJÁN 18. (1) Lakás bérleti joga kizárólag másik lakás bérleti ill. tulajdonjogára cserélhető. (2) Feltétel bekövetkeztéig szóló lakásbérleti szerződés esetén a lakás nem cserélhető el. 19. A bérbeadónak az önkormányzati lakás elcseréléséhez való hozzájárulást meg kell tagadni, ha: a.) az önkormányzati lakás feletti rendelkezési joga hatóság vagy bíróság előtti írásban vitatott, az eljárás jogerős befejezéséig, vagy b.) a lakásban jogszerűen lakó más személyek hozzájáruló nyilatkozata hiányában, illetve c.) ha a csere folytán bérlővé, bérlőtárssá válna az, aki a cserét megelőzően nem volt bérlő, bérlőtárs, tulajdonos vagy haszonélvező, az alábbi kivételekkel: - a bérlővel együtt lakó házastársa, - gyermeke (örökbe fogadott, mostoha-, nevelt gyermeke) - jogszerűen befogadott gyermekétől született unokája és - szülője (örökbe fogadó, mostoha-, nevelő szülője) 88

9 20. A bérbeadónak az önkormányzati lakás elcseréléséhez való hozzájárulást megtagadható, ha: a.) b.) c.) d.) a bérlő határozott időre szóló bérleti szerződéssel rendelkezik, a cserélő felek a jogszabályi határidőn belül ne csatolják az alábbi iratokat: - a lakásbérleti szerződést, - az adásvételi szerződést és a tulajdoni lapot, ha a lakáscsereszerződéssel együtt tulajdonosváltozás is van, - a lakáscsere-szerződést, a bérlőnek lakás-használatbavételi díj hátraléka van és felszólításra azt még nem fizette ki, kivéve, ha a másik cserélő féllel a tartozás átvállalásáról írásban megállapodott, a bérlővel költöző kiskorúak a lakáscsere alapján lényegesen rosszabb körülmények közé kerülnének. 21. A bérbeadó az e rendeletben szabályozott eseteken kívül az önkormányzati lakás elcseréléséhez való hozzájárulást nem tagadhatja meg. 22. (1) Ha a bérbeadó az önkormányzati lakás elcseréléséhez hozzájárult, akkor az új bérleti szerződés feltételeit nem állapíthatja meg terhesebben a cserével megszűnő bérleti szerződés feltételeinél, kivéve, ha ehhez a csere folytán bérleti jogot szerző hozzájárul. (2) A bérbeadó az önkormányzati lakás elcseréléséhez hozzájáruló nyilatkozatához 90 napig, jogvita esetén, annak jogerős befejezéséig kötve marad. E határidő elteltével - ha az önkormányzati lakást nem cserélik el - a bérbeadó hozzájáruló nyilatkozata hatályát veszti. 99

10 BÉRBEADÁS KÖZÉRDEKÛ FELADATOK MEGOLDÁSA ÉRDEKÉBEN 23. (1)* A képviselő-testület az önkormányzati intézmény dolgozójának, illetve a településen önkormányzati közfeladatot ellátó személy részére - amennyiben a letelepedéshez önkormányzati érdek fűződik három hónapos felmondási idő kikötése mellett határozatlan időtartamra is biztosíthat önkormányzati bérlakást, azzal a feltétellel, hogy a határozatlan időtartam ez esetben sem haladhatja meg az öt évet (2) A bérleti szerződés csak feltétel bekövetkeztéig, határozott időre vagy lakás tulajdonjogának megszerzéséig köthető. 24. Lakásbérleti szerződést közérdekű célból akkor lehet kötni, ha: a.) Isaszeg **Város Önkormányzat kisajátítási kérelme alapján lefolytatott eljárás vagy felmondás eredményeként kell a lakást bérbe adni, b.) a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazásban álló köztisztviselőnek ad bérbe lakást, c.) az önkormányzat költségvetési szerve által foglalkoztatott közalkalmazottnak ad bérbe lakást, d.) a lakás bérbeadására más önkormányzattal való megállapodás alapján kerül sor, e.) megsemmisült vagy életveszélyessé nyilvánított lakás használóját helyezik el, f.) ha azt a szociális helyzet, egészségi állapot vagy egyéb körülmények kivételesen indokolttá teszik, a Képviselő-testület dönt a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján. g.)* önkormányzati közfeladatot ellátó személy részére ad bérbe lakást * módosítva a 24/2011.(VIII.12.) rendelettel ** módosítva a 11/2012.(III.28.) 10

11 * RENDKÍVÜLI ÉLETHELYZETBEN LÉVŐKKEL LÉTESÍTETT SZOCIÁLIS BÉRLET 24/A.. (1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára a Polgármester azonnali intézkedést igénylő rendkívüli élethelyzet esetén, méltányosságból, egyedi mérlegelés alapján a szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek, valamint a szociális bérlet létesítését kizáró ok vizsgálata nélkül pályázaton kívül, a rendelet alkalmazásában szociális bérletnek minősülő bérleti jogviszony létesítéséről dönthet, melyről a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen tájékoztatni kell. (2) Az (1) bekezdés esetében bérleti szerződés csak határozott időre vagy feltétel bekövetkezéséig köthető. (3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a bérlet létesítéséről hozott döntés során elsősorban méltányolható helyzetek: (a) hajléktalan esetében, ha a hajléktalanná válását megelőzően legalább három évig Isaszegen életvitelszerűen lakott, és ott rendelkezett bejelentett lakcímmel, (b) ha az érintett személy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozójával együtt önhibáján kívül veszítette el a korábbi lakását, (c) jelenlegi lakhelyén veszélyeztetettségnek kitett személy (közeli hozzátartozók) esetében, különösen, ha a veszélyeztető személy is közeli hozzátartozó. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 25. (1) Amennyiben a bérbeadó ajánlatot olyan lakással kapcsolatban tesz, amely rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, vagy nem rendelkezik komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel, továbbá ajánlatát úgy teszi meg, hogy a bérlő végzi el a szükséges munkálatokat illetve gondoskodik a berendezések pótlásáról, akkor a bérbeadási ajánlatban a bérbeadó köteles közölni a szerződés megkötése esetén bérlő részére felajánlott térítés összegét. * módosítva a 2/2006.(I.18.) sz. rendelettel 11

12 (2) A pénzbeli térítésre a bérlő a munkák elvégzését ill. műszaki átvételét követően, egy összegben tarthat igényt. (3) A bérbeadó a tv. 10. (1) bekezdésén felül köteles gondoskodni az épülettel illetőleg a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területtel összefüggő egyéb kötelezettségek teljesítéséről. 26. (1) A bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról illetőleg cseréjéről. (2) A vételi joggal érintett lakásokat március 31-ig a bérlő nem alakíthatja át és nem korszerűsítheti. Feltétel bekövetkeztéig tartó bérleti jog esetben a bérbeadó jogosult indokolt esetben a hozzájárulás megadására. (3) A bérlő köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, komfortfokozatának megfelelő berendezésekkel a bérbeadónak visszaadni. A BÉRBEADÓI HOZZÁJÁRULÁS SZABÁLYAI 27. (1) A bérlő az általa használt lakásba a törvényben meghatározott személyek körén kívül más személyt csak a bérbeadó hozzájárulásával fogadhat be (2) A hozzájárulást a bérbeadó írásban, a bérlő és az általa befogadni kívánt személy közösen, ugyancsak írásban benyújtott nyilatkozatára adja meg. (3) A bérbeadói hozzájárulás nem tagadható meg, ha a bérlő a.) testvérét, b.) élettársát, c.) nem az együttlakás ideje alatt született unokáját kívánja befogadni. (4) A befogadáshoz való bérbeadói hozzájárulás elhelyezési igényt nem keletkeztet. (5) A bérbeadó a hozzájárulást megtagadhatja, amennyiben a.) a befogadandó személy a *város területén saját tulajdonú lakással rendelkezik, b.) a lakásban a befogadást követően bejelentett személyek száma lakószobánként meghaladja a 3 főt. * módosítva a 33/2009.(XI.19.) rendelettel 12

13 28. (1) A bérlő az általa használt lakást nem adhatja albérletbe. (2) Szociális helyzet alapján bérbe adott lakás sem részben, sem egészben nem adható albérletbe. 29. (1) A bérlő az általa használt lakásra, a lakás bérleti jogának folytatása ellenében eltartási szerződést csak a bérbeadó hozzájárulásával köthet. (2) A bérbeadó a hozzájárulást köteles megadni, amennyiben: - az eltartó nagykorú személy és igazoltan önálló jövedelemmel rendelkezik és - a bérlő életkora meghaladja a 60. évet, vagy igazoltan legalább II. csoportú rokkant és - a bérlő nyugdíja nem éri el a szociális bérlakás igény kétszeresét. (3) A szerződő felek az általuk kötött szerződést a hozzájárulás megadása céljából kötelesek benyújtani a bérbeadóhoz. (4) A hozzájárulást vagy annak megtagadását a bérbeadó a felekkel írásban közli. A hozzájárulás megadása az eltartót lakcím létesítésére jogosítja a lakásban. 30. (1) A bérbeadó és az általa befogadott személy közösen, írásban benyújtott nyilatkozatára a bérbeadónak velük bérlőtársi szerződést kell kötnie, amennyiben - a bérlő közeli hozzátartozója, élettársa és - a bérlővel legalább 5 éve életvitelszerűen együtt lakik és - nagykorú állampolgár. A LAKBÉR, A LAKÁSHASZNÁLATI DÍJ ÉS A KÜLÖN SZOLGATATÁSOK DÍJA 31. (1) A bérlő a bérbeadó részére köteles havonta a lakásbérleti jog ellenértékét - továbbiakban lakbér - megtéríteni. 13

14 (2) A lakbért a bérlő előre, a tárgyhó 15. napjáig köteles megfizetni postai befizetési csekken, vagy átutalással teljesíteni a bérbeadó által megjelölt számlára. 32. * (1) A lakbér mértéke: a./ összkomfortos lakás esetében Ft/m 2 /hó b./ komfortos lakás esetében Ft/m 2 /hó c./ félkomfortos lakás esetében Ft/m 2 /hó d./ komfort nélküli lakás esetében Ft/m 2 /hó e./ szükséglakás esetében Ft/m 2 /hó (2) A lakbér összege tartalmazza a bérbeadó által biztosított külön szolgáltatások köréből a: - kémények felülvizsgálatát és a kéményseprést, - szemétszállító konténerek, kukák cseréjét, javítását. (3)** Önkormányzati közfeladatot ellátó személlyel kötött lakásbérlet esetén a bérleti díjat a Képviselő-testület saját hatáskörben határozza meg. 33. (1) A lakást jogcím nélkül használó személy által fizetendő lakáshasználati díj a lakáshasználat megállapításának időpontjától számított 6 hónapon belül megegyezik a lakbér mértékével. (2) A lakáshasználati jog megállapításától számított 6 hónapon túl a bérbeadó havonta 30 %-kall emelheti a használati díj mértékét, melynek legmagasabb összege nem haladhatja meg a lakás mindenkori bérének tízszeresét. * módosította az 1/2005. (I. 20.) sz. rendelet 1. -a. ** módosítva a 25/2011.(VIII.12.) rendelettel 14

15 34. (1) A bérbeadó a bérlővel kötött szerződése alapján az általa biztosított, külön szolgáltatásokért a lakbéren felüli díjtérítést állapíthat meg. (2) A bérbeadó által biztosított és a bérlő által megtérítendő külön szolgáltatások köre a közös szennyvíztárolóba kötött épületnél a víz- és csatorna szolgáltatás. (3) A külön szolgáltatás díját külön jogszabály alapján kell megállapítani. LAKBÉRTÁMOGATÁS MÉRTÉKE 35. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások azon bérlői, akik a bérleti szerződésben megállapított lakbért szociális helyzetük miatt megfizetni, részben vagy egészben nem tudják a.) pénzbeli ellátás vagy b.) természetbeli ellátás formájában átmeneti segélyként a lakásfenntartási költségekhez hozzájárulást kaphatnak. (2) A hozzájárulásra jogosult a bérlő abban az esetben, ha a lakás lakbérének és a lakbérben is érvényesített bérbeadói szolgáltatásoknak együttes díja önhibáján kívül meghaladja a bérlő és a vele együtt lakó közeli hozzátartozói havi összjövedelmének 50 %-át, feltéve a.) ha az összjövedelmük nem éri el havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és b.) nincsen más, nem csak pénzben kifejezhető vagyonuk, megélhetési forrásuk. (3) A pénzbeli ellátás összege a 24. -ban foglaltak figyelembevételével megállapított bérleti díj 70 %-áig terjedhet. (4) Természetbeni ellátásként lakásfenntartási költségekhez hozzájárulás adható a.) a lakbér hátralékának (3) bekezdésben foglaltak alapul vételével történő csökkentésével, b.) fizetés halasztásával, illetve a havi lakbér vagy egy részének részletekben történő megfizetése engedélyezésével. 15

16 (5) A lakbér-támogatásra való jogosultság megállapításának konkrét és részletes eljárási rendjét és a lakbértámogatás folyósításának módját a Képviselő-testület szociális ellátásokról alkotott 16/2003. (IX. 16.) sz. rendelete tartalmazza. (6)* Bérleti díj megfizetése alól kivételes méltányosságból eltekinthet a 24/A.. (1) pontjában megjelölt személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, valamint családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át, és vagyona sem neki, sem családjának nincs. (1) A lakásbérlet megszűnik, ha A LAKÁSBÉRLET MEGSZÛNÉSE 36. a.) a bérleti szerződést a bérlő és a bérbeadó közös megegyezéssel megszünteti, b.) a bérlet határozott időtartama lejár vagy a feltétel bekövetkezik, c.) az arra jogosult felmond, d.) a bérlő meghal és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy, e.) a bérlő az önkormányzati lakást elcseréli, f.) a bérlőt a **Magyarország területéről kiutasították, g.) a bérlő lakásbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti, h.) a bérlő lakásbérleti jogviszonya hatósági határozat folytán megszűnik, i.) az önkormányzati lakás megsemmisül. 37. A lakásbérleti szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy - a bérleti jog folytatására törvény alapján jogosult személyek kivételével - másik lakásra nem tarthat igényt. * módosítva a 2/2006.(I.18.) sz. rendelettel ** módosítva a 11/2012.(III.28.) rendelettel 16

17 38. (1) Amennyiben a házassági bontóperben meghozott jogerős bírói döntés alapján a volt házastárs - saját elhelyezési kötelezettség kimondása nélkül - az önkormányzati lakás elhagyására köteles, részére a bérbeadónak másik lakást kell felajánlani. (2) A volt házastársat - a bírói ítéletben megjelölt, vele együttköltöző családtagok számának figyelembevételével - megillető lakás nagysága megegyezik a 3. -ban megjelölt lakásigény alsó határával. MÁSODIK RÉSZ A HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI A HELYISÉGBÉRLET LÉTREJÖTTE 39. Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségekre (a továbbiakban helyiségekre) a bérbeadó határozott időtartamú, legfeljebb öt évre szóló bérleti szerződést köthet, melyben a bérlőnek a szerződés lejártát követő további öt évre élőbérleti jogot biztosíthat. A BÉRLETI PÁLYÁZAT 40. (1) A megüresedett vagy újonnan létesült helyiség bérleti jogát a bérbeadó által meghirdetett pályázat útján lehet megszerezni. (2) A pályázati kiírást a Polgármesteri Hivatalban és a hirdetőhelyeken 15 napig kell kifüggeszteni, illetve az Önkormányzati Tájékoztató c. helyi lapban kell megjelentetni. (3) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: a.) a hasznosításra meghirdetett helyiség pontos fekvési helyét, számát, alapterületét, rendeltetését, felszereltségét, állapotát, a tulajdonos nevét és címét, b.) a helyiség felhasználásának célját és az abban folytatható tevékenység megjelölését, a bérlet egyéb feltételeit, c.) a bérlet határozott időre szóló jellegét, 17

18 d.) e.) f.) g.) h.) i.) j.) az érdekelt szakhatóságoknak a helyiség használatával kapcsolatos feltételeit és kikötéseit, a helyiség használatra alkalmassá tételéhez esetleg szükséges, a leendő bérlő által a saját költségén elvégezhető építési munkákat (felújítás, helyreállítás, átalakítás, portál építés, kerítés létesítése stb.) és azok elvégzésének határidejét, továbbá a bérleti jog megszűnésekor az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségét, a fizetendő bérleti díj alsó határát, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a helyiség bérleti jogát - az előírt egyéb feltételek fennállása esetén - az a pályázó szerzi meg, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot, a pályázati ajánlat benyújtásának módját, helyét és határidejét, a pályázni jogosultak körét, tájékoztatást arra, hogy ha a pályázó a helyiségekben folytatható tevékenység gyakorlásához már rendelkezik másik helyiséggel részt vehet-e a pályázaton és milyen feltételekkel, a pályázati tárgyalás megtartásának helyét és időpontját. (4) A napilapban megjelentetett hirdetésben a (3) bekezdésben meghatározott tartalomtól el lehet térni. (5) A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, s annak tartalmazni kell a.) a pályázó nevét és címét, tevékenységének megnevezését, b.) a helyiség általa tervezett felhasználási célját, c.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. (6) Ha az előírt határidőben csak egy pályázatot nyújtanak be, a bérbeadói jogokat gyakorló a bérbeadás felől a pályázati eljárás tovább folytatása nélkül dönthet, egyébként pályázati tárgyalást tart. 41. (1) A tárgyalásra meg kell hívni a pályázókat, távolmaradásuk azonban a tárgyalás megtartását és a döntés meghozatalát nem akadályozhatja meg. 18

19 (2) A zárt borítékban benyújtott, bizalmasan kezelt pályázatokat csak a tárgyalás megkezdésekor, az összes jelenlévő előtt bontja fel a polgármester és ismertetni azokat. A pályázatbontásról jegyzőkönyv készül. (3) A döntést megelőzően meg kell hallgatni a megjelent pályázókat. (4) A pályázati tárgyalás eredményét a Képviselő-testület állapítja meg. (5) A bérbeadó a pályázaton résztvevők közül azt hirdeti ki a pályázat nyertesének, aki a.) a pályázati feltételeknek megfelelt, és b.) a pályázat során a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot, illetve c.) az egyéb feltételek közül is a legkedvezőbb ajánlatot teszi. (6) Ha a pályázat nyertese a szerződés megkötése előtt, de még a tárgyalás napján bejelenti, hogy a helyiséget nem kívánja használatba venni, a bérbeadó a pályázaton részt vett és másodiknak rangsorolt pályázót nyilvánítja a pályázat nyertesének. (7) Ha a pályázat nyertese még a szerződés megkötése előtt - de a tárgyalást követően - visszalép, a (6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, de új tárgyalást tartani nem szükséges. 42. * 43. Helyiség nem adható bérbe játékterem üzemeltetése, erotikus áruk forgalmazása és szexuális szolgáltatás céljára. * Hatályon kívül helyezte a 14/2004. (V. 20.) rendelet 19

20 44. A Képviselő-testület - a polgármester, vagy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatára hozott - határozata alapján a bérbeadó a.) az 5 éve időtartamot meghaladó határozott időtartamra, illetve feltétel bekövetkeztéig, vagy határozatlan időre is köthet bérleti szerződést, b.) a fentiektől eltérő feltételekkel is hirdethet pályázatot helyiség bérleti jogára, c.) árverés, vagy pályázat tartása nélkül köthet bérleti szerződést. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 45. (1) A bérbeadó megállapodhat bérlővel abban, hogy a helyiséget bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, vagy egyébként előzetes bérbeadói engedéllyel a tulajdonos helyett végez, vagy végeztet munkát, ez esetben bérlő javára a hitelt érdemlően igazolt költségek erejéig bérbeszámítási jog biztosítható. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bérbeszámításnál bérlő a helyiségbérleti díj 50 %-ának megfelelő összeget fizeti mindaddig, amíg költségei beszámításra nem kerülnek. 46. A bérbeadó nem biztosíthat bérbeszámítást bérlőnek az alábbi munkák elvégzése címén: a.) a helyiség festése, burkolatainak cseréje, b.) a portál átalakítása, kialakítása a bérlő tevékenysége érdekében, c.) a bérlő kizárólagos használatában lévő központi berendezések karbantartása, d.) a helyiségnek az épület szerkezetét nem érintő kialakítása, berendezése, a bérlő tevékenységéhez szükséges mértékben, e.) a helyiség állagának fenntartása, megóvása érdekében szükséges munkálatok. 20

21 47. A képviselő-testület tulajdonosi döntése alapján megállapodhat bérlővel abban, hogy a helyiséget (épületet) bérlő teszi szerződésszerű használatra alkalmasság, ez esetben bérlőnek a 46. (2) bekezdésénél kedvezőbb feltételekkel is biztosítható bérbeszámítási jog. 48. Helyiségre bérlőtársi szerződés nem köthető, kivéve a.) a helyiségben egyéni vállalkozóként kiskereskedelmi, vagy javító szolgáltató tevékenységet folytató bérlő házastársával, b.) ha a helyiség egy része a bérlő számára feleslegessé vált, és a helyiségrész önálló bérleményként nem hasznosítható, úgy más személlyel is, ez esetben a bérlőtársi szerződés megkötésének feltétele, hogy bérlők a bérleti díj, valamint a bérbeadónak teljesítendő közüzemi díj fizetésére egyetemleges felelősséget vállaljanak. 49. A bérbeadó akkor járulhat hozzá határozatlan időtartamú vagy legalább 10 évre szóló bérleti joggal rendelkező bérlő részéről más személynek a helyiségbe befogadásához, ha a.) a bérlő kiskereskedelmi vendéglátó, vagy fogyasztási szolgáltató tevékenységének folytatására, az üzlethelyiség üzemeltetésére szerződést köt, vagy b.) a helyiség egy része számára feleslegessé vált, ezért az albérletbe adta, feltéve, hogy az albérletbe adott helyiségrész önálló bérleményként nem lenne hasznosítható. 50. A bérbeadó helyiség határozatlan idejű, vagy öt évet meghaladó időtartamú helyiségbérleti jog átruházásához akkor járulhat hozzá, ha az a személy, aki a bérleti jog átvételéről a bérlővel szerződést kötött, a.) előzetesen, írásban nyilatkozik, hogy a helyiségre érvényben lévő bérleti szerződést ismeri és az abban foglaltakat szerződéskötés esetén magára nézve kötelezőnek ismeri el, és 21

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Isaszeg *Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2004. (V. 20.), a 1/2005. (I. 20.), és a 2/2006.(I.18.), 33/2009.(XI.20.), 24/2011.(VIII.12.), 11/2012.(III.28.),17/2012.(IV.25.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) az Ongai Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2006. (III.20.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/578-1/2012/I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7.

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosítással egységes szerkezetben -

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/344-1/2013./I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7. I.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet - helyreállított komfortos, vagy összkomfortos lakás és - komfortos, vagy összkomfortos lakás helyreállításának vállalásával

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2004.(XII.17.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. (egységes szerkezetben) A lakások és

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről /

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (V. 11.) Ör. sz. Rendelete A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL (egységes szerkezetben) Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pályázat önkormányzati szociális bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

---------------------------------------------------- 1 ----------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 1 ---------------------------------------------------- Csemő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2004.( XI. 31.) rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBEN a szolgálati lakásokról és lakbérekről I. fejezet A rendelet hatálya, a lakásbérlet létrejötte 1. A rendelet

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Pályázati adatlap önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 22/2013.

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.), és a 23/2011.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 1. oldal 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.),

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályozásról

Részletesebben

Kisköre Városi Önkormányzat 2/2015.(IL 12.) önkormányzati rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről

Kisköre Városi Önkormányzat 2/2015.(IL 12.) önkormányzati rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről Kisköre Városi Önkormányzat 2/2015.(IL 12.) önkormányzati rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ BÉRLAKÁSOK BÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Pályázati felhívás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE. a Képviselő-testület szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE. a Képviselő-testület szeptember 15-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. szeptember 15-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat egyes üres önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű lakbér fizetés melletti bérbeadási

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben)

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006. (III.31.) rendeletével 1

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 16/2004.( VII.29.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek, épületek bérletéről melyet a 9/2006. (V.2.) sz. KT rendelet módosított

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

.../2006. (.) BM rendelet. szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

.../2006. (.) BM rendelet. szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról .../2006. (.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (VIII.15.) )Ör.sz. önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletének, elidegenítésének szabályairól Kaba

Részletesebben

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte,

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte, 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra Pályázati adatlap szociális bérlakás bérbevételi ajánlatához A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31. nap 12.00 óra Megpályázni kívánt bérlakás címe: Kalocsa,.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

a 2013. november 22.-i módosítást követően egységes szerkezetben

a 2013. november 22.-i módosítást követően egységes szerkezetben A 2013.11.22-i módosítást (23/2013.(XI.22.) Ör. rendelet) követően egységes szerkezetben. Hatályos: 2014.01.01. napjától Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2002.(VIII.30.) r e n

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló, a 28/2006.

Részletesebben

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 1238 Bp. XXIII...

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2006.(IV.03.) számú rendelete

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2006.(IV.03.) számú rendelete LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006.(IV.03.) számú rendelete Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt. 8/1994. /X. 21./ számú rendelete

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt. 8/1994. /X. 21./ számú rendelete Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete - módosított, egységes szerkezetbe foglalt 8/1994. /X. 21./ számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérbeadásának szabályozásáról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről. (A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

XVIII. 33/2011. (IX.20.) 19/2011. (V.31.)

XVIII. 33/2011. (IX.20.) 19/2011. (V.31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK A 14/2007.(IX. 27.) RENDELETTEL, A 19/2007.(XI.

Részletesebben

BÉRBEADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN

BÉRBEADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN - 10 - a.) a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlővel ténylegesen, életvitelszerűen legalább két évig a lakásban együtt lakott és a lakásba történő befogadásához a bérbeadó hozzájárult, és b.) szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u.

Részletesebben

12/2006. (XII.1.) r e n d e l e t e

12/2006. (XII.1.) r e n d e l e t e Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (XII.1.) r e n d e l e t e Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 42/2003. (XII. 16.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelet

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 42/2003. (XII. 16.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelet BUDAPEST-CSEPEL 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 42/2003. (XII. 16.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza működéséről módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben