NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/1999. (V.01.) számú r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a 39/1999. (IX.1.) számú, és a 40/2000. (IX.1) számú rendelettel) A Közgyűlés a lakások bérletére és a lakbér megállapítására vonatkozó önkormányzati szabályozás korszerűsítése és egyszerűsítése érdekében, valamint a piaci viszonyokhoz jobban igazodó önkormányzati lakásgazdálkodás jogi feltételei megteremtése, továbbá a lakbéreknek a bérlakásokkal kapcsolatos kiadásokat megközelítő meghatározása céljából, felülvizsgálva a hatályos önkormányzati rendeleteket a lakások és helységek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Ltv.) egyes rendelkezéseiben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I. rész Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a Ltv. által meghatározott keretek között meghatározza az önkormányzati tulajdonú lakások, lakrészek bérlet útján s egyéb módon történő hasznosításának feltételeit, a lakbérek mértékét. 1[1] A rendelet hatálya 2. /1/ A rendelet hatálya kiterjed Nyíregyháza Város Önkormányzata tulajdonában álló, s bérlet útján hasznosított lakásokra (a továbbiakban: lakás) valamint a Szobabérlők Házában lévő lakrészekre (a továbbiakban: lakrész). 2[2] 1[1] A 39/1999. (IX.1.) számú rendelet 1. -a egészítette ki. 2[2] A 39/1999. (IX.1.) számú rendelet 2. -a módosította.

2 /2/ A bérbe adói jogok és kötelezettségek gyakorlását a Közgyűlés a Piac és Vagyonkezelő Kft-t (továbbiakban: bérbe-adó) bízza meg a jelen rendeletben meghatározott kivételekkel. Fogalmak 3. /1/ E rendelet rendelkezéseiben alkalmazott fogalmakra a Ltv-ben, illetve a Ptkban meghatározott értelmező rendelkezések és meghatározások az irányadóak. /2/ A jövedelem számításra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - többször módosított évi III. tv. 4. /1/ bekezdésének a./ pontja vonatkozik. A lakások hasznosításának módjai, általános feltételei 4. /1/ A lakásokat: a./ szociális célú, s b./ nem szociális célú bérbeadással c./ versenytárgyalás útján történő bérbeadással d./ az elhelyezési és bérbe adói kötelezettségek teljesítésére, valamint e./ a nyugdíjasok házában és garzonházban történő elhelyezésre lehet hasznosítani /2/ Az /1/ bekezdés a-c./ pontjai szerint hasznosítható lakások számát illetve arányát, továbbá az elhelyezési és bérbe adói kötelezettségek teljesítésére évente felhasználható lakások számát - a megelőző év november 30-ig a Közgyűlés határozza meg. /3/ A szociális és nem szociális célú bérlakások az ban foglaltak alapján az arra jogosultak részére adhatóak bérbe. /4/ A /3/ bekezdésben nem említett bérlakások esetében a hasznosítás feltételeire a rendelkezései vonatkoznak. /5/ A Közgyűlés - az adott évben bérbe adható lakások legfeljebb 3 %-áig - költségvetési szervek részére - a lakás forgalmi értéke 50 %-ának befizetése ellenében - egyszeri bérlő-kiválasztási jogot biztosíthat, valamint 5 db lakásra névjegyzéken kívül bérlőt jelölhet. /6/ Lakásra - a hasznosítás módjától függetlenül - csak határozott idejű bérleti szerződés köthető, amelynek időtartama legfeljebb öt év. Ettől eltérő bérleti szerződés csak a nyugdijasházakra, a garzonházakra és a csökkentett értékű

3 lakásokra köthető. A bérlő kérelmére a szerződés - ha az igényjogosultság feltételei fennállnak, annak lejárta előtt - további 5 évre meghosszabbítható. /7/ Lakásra - a hasznosítás módjától függetlenül - bérleti szerződés csak azzal köthető, aki a lakásbérlet ezen rendeletben foglalt feltételeit elfogadja. /8/ Lakás nem lakás céljára - a bérbe adó külön engedélyével - csak kivételesen, s határozott időre adható bérbe maximum a lakás tényleges alapterületének 50 %-áig. A lakás ily módon hasznosított részeire a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó szabályokat és bérleti díjat kell alkalmazni. /9/ A hasznosítási módjától függetlenül a lakásra kötött bérleti szerződésben a kedvezmények nélküli egy évi lakbér mértékének megfelelő öszegü óvadék nyújtását kell kikötni, amely a bérleménynek a bérlő magatartására visszavezethető értékcsökkenésére, valamint a lakás visszaadásakor a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozásra nyújt fedezetet. A bérleti jogviszony megszűnésekor az óvadékot 8 napon belül vissza kell fizetni, ha a lakást a bérlő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adta vissza. II. rész I. fejezet A szociális és nem szociális célú bérbeadás A szociális bérlakásra jogosultság feltételei 5. /1/ Szociális helyzetük alapján önkormányzati bérlakásra azok a nagykorú magyar állampolgárok, továbbá azok az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltak, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek jogosultak: a./ akiknek nincs lakásuk, de - a város közigazgatási területén legalább 3 éve bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és - a családjában - a vele együttköltöző családtagokat számítva az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori saját jog öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét, - egyedülállók esetében a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj minimum háromszorosát. b./ akik jelenlegi bérlakásuk helyett azt a bérbeadónak beköltözhetően leadva

4 - indokoltan nagyobb szobaszámú és /vagy magasabb komfortfokozatú vagy - kisebb szobaszámú és/ vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakást igényelnek és szociális bérlakásra jogosultak. /2/ Nem szociális célú bérlakásra jogosultak azok a nagykorú állampolgárok, akik jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján nem jogosultak szociális bérlakásra. A nem szociális bérlakás céljára csak a 60 m 2 -nél nagyobb alapterületű vagy a Nagykörút mindkét oldalán vagy azon belül található megüresedett lakások adhatók bérbe, a mindenkori bérlakás állomány maximum 20 %-ának megfelelő mértékéig. /3/ Nem jogosult szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra a./ akinek vagy a vele együttlakó házastársának tulajdonában, haszonélvezetében (élettársának) családtagjának - a város, illetve az ország területén beköltözhető - beleértve a bármilyen címen hasznosítottat is - lakása van, függetlenül annak forgalmi értékétől, vagy - az ország területén jelentős értékű ingó (különösen vagyonértékű jog és személy vagy tehergépjármű), illetve ingatlanvagyona (különösen lakása, résztulajdona, üdülője beépíthető telke) van, amelynek értéke együttesen az ,- Ft-ot meghaladja, vagy b./ aki saját vagy vele együttköltöző családtagja személyi tulajdonú lakását, egyéb ingatlanát (tulajdoni hányadát) vagy - az a./ pontban felsorolt - nagy értékű ingóságát a megelőző 10 éven belül elidegenítette, vagy c./ aki 5 éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezett, vagy d./ aki 5 éven belül önkényes lakásfoglaló volt, vagy 5 éven belül saját hibájából szűnt meg a bérleti jogviszonya e./ aki szociális jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan adatokat közöl, amelyek számára jogtalan előnyt jelenthetnek. A jogos lakásigény mértéke 6. /1/ Szociális helyzet alapján csak olyan lakásra köthető bérleti szerződés, amelynek nagysága a bérlő jogos lakásigénye mértékének felső határát nem haladja meg. A jogos lakásigény mértékének számításánál a lakásba ténylegesen együttköltözők számát kell figyelembe venni. /2/ A lakásigény mértéke:

5 1-2 fő esetén 1-2 lakószoba 3 fő esetén 1,5-2,5 lakószoba 4 fő esetén 2-3 lakószoba 5 fő esetén 2,5-3,5 lakószoba minden további 2 fő esetén a mérték fél lakószobával növelhető. /3/ Az együttlakó személyek egészségi állapotára tekintettel, továbbá az együttlakó különböző nemű és korú személyek elkülönítésére - a /2/ bekezdés szerinti mérték - fél lakószobával emelhető. Az igényjogosultság elbírálása 7. /1/ A szociális helyzet alapján történő bérbevétel iránti igényeket (a továbbiakban kérelem) meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. A bérbevételi kérelemhez csatolni kell: a./ a család kereső tagjainak jövedelemigazolását a megelőző egy évről, b./ a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot. /2/ bérbe adó a kérelmeket 60 napon belül megvizsgálja és a jogszabályok alapján megállapítja, hogy a kérelmező szociális helyzete alapján önkormányzati szociális bérlakás bérletére jogosult vagy sem. Ezt követően az igénylőt a szociális bérlakást igénylők nyilvántartásába felveszi, vagy ha a kérelem nem teljesíthető, erről az igénylőt tájékoztatja. A szociális bérlakást igénylők névjegyzéke 8. /1/ Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) - az 1. sz. mellékletben meghatározott pontozási rendszert alapulvéve évente november 30-ig köteles összeállítani a szociális bérlakást igénylők névjegyzéke (továbbiakban: névjegyzék) tervezetét. /2/ Mellőzhető a névjegyzékre való felvétele annak az igénylőnek, aki a jelenlegi lakásának költségeit sem tudja viselni, vagy életvitele alapján tőle nem várható el a másik lakás rendeltetésszerű használata. /3/ Névjegyzékre való felvétel mellőzésével teljesíthető a bérbeadás, ha az igénylő nagyobb lakás visszaadása ellenében kisebb vagy az általa bérelt lakásának komfortfokozatánál alacsonyabb komfortfokozatú lakást kér és szociális bérlakásra jogosult. Az egyéb irányú lakáscsere kérelmeket a bérbe adó javaslatára a Bizottság bírálja el. /4/ A feltételeknek nem megfelelő lakáscsere kérelmeket a Bizottság elutasítja, és erről a kérelmezőket - a bérbe adó utján - 15 napon belül értesíti.

6 /5/ A névjegyzék tervezetet a Polgármesteri Hivatal és a bérbe adó hirdetőtábláján 30 napra ki kell függeszteni azzal a megjegyzéssel, hogy a névjegyzékkel kapcsolatban a kifüggesztés alatt és a kifüggesztés utolsó napjától számított 8 napon belül a bérbe adóhoz észrevételt lehet tenni. /6/ A Bizottság a beérkezett észrevételek figyelembevétele mellett - az indokolt módosításokkal a végleges névjegyzéket jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti. /7/ A lakásbérleti igényeket a névjegyzéki sorrend szerint kell teljesíteni. A sorrendtől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a rendelkezésre álló lakás szobaszáma ezt indokolja, vagy az igénylő nem fogadja el a felajánlott lakást vagy jövedelme nem teszi lehetővé a felajánlott lakás fenntartását. /8/ A jóváhagyott névjegyzéken szereplő igénylőt a Közgyűlés a névjegyzékről törli, ha: a./ valótlan adatokat közöl, a valós adatokat a helyszíni szemle alkalmával sem tárta fel és ennek következtében került a névjegyzékre, b./ a jogos lakásigénye mértékét elérő és műszakilag megfelelő, részére felajánlott második lakást sem fogadja el, c./ lakásproblémáját önerőből megoldotta, d./ a 5. /3/ bekezdés a./ pontja szerinti kizáró ok következett be. e./ időközben jövedelmi viszonyaiban beállt változás miatt az 1 főre eső jövedelem meghaladja az 5. /1/ bekezdésben meghatározott összeghatárokat. "Lakrészhasználati szerződés 9/A 3[3] /1/ A Szobabérlők Házában lévő lakrészekre lakrészhasználati szerződés köthető - külön kérelemre - a névjegyzéken nem szereplő szociális bérlakásra jogosulttal illetve a nem szociális célú bérlakásra jogosulttal kivéve az 5. /3/ bekezdés d./ és e./ pontjai hatálya alá tartozókat. /2/ Az /1/ bekezdés szerinti szerződést a Bizottság javaslatára a bérbe adó köti meg legfeljebb egy évre. A szerződés további egy-egy évre meghosszabbítható az első szerződés megkötése időpontjától számított öt éven belül. /3/ A szerződés tartalmára a ÖR 17. /2/ bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadóak azzal, hogy a lakrész albérletbe nem adható és a házirend a szerződés mellékletét képezi. 3[3] A 39/1999. (IX.1.) számú rendelet 3. -a iktatta be.

7 A házastársak (élettársak) igénylésére vonatkozó rendelkezések 9. /1/ Házastársak (élettársak) lakásbérleti igénylésüket csak együttesen nyújthatják be, és csak egy bérlakásra köthetnek bérleti szerződést. Élettársi kapcsolatot vagy annak megszűnését közjegyzői okirattal kell igazolni. /2/ A házasság jogerős bírói ítélettel történt felbontását, illetve az életközösség megszüntetését követően a korábban benyújtott bérbevételi ajánlatot az alábbiak szerint kell elismerni folyamatosnak: - ha a házasság megkötése, illetve az életközösség létesítése előtt mindkét fél rendelkezett érvényes lakásigényléssel, akkor a felek igénylése a benyújtás időpontjától, - ha a házasságkötés (életközösség létesítés) előtt csak az egyik fél rendelkezett érvényes igényléssel, akkor az igénylés e fél vonatkozásában a benyújtás időpontjától, a másik fél vonatkozásában a házasságkötés (életközösség létesítése) napjától, - ha a lakásigénylést a felek a házasságkötés (életközösség létesítése) után nyújtották be, akkor az igénylés mindkét fél vonatkozásában a benyújtás időpontjától tekinthető megszakítás nélkülinek, amennyiben továbbra is fennáll a szociális bérlakásra jogosultságuk. /3/ Amennyiben a házastársak (élettársak) már a Közgyűlés által jóváhagyott névjegyzékre felvételt nyertek és a házasság felbontásra kerül vagy az életközösség megszűnik, a bérleti szerződést azzal a féllel kell megkötni, akinek a személyében a felek egymás között megegyeztek. A megegyezésről szóló nyilatkozatot közjegyzői okirattal kell közölni. Megegyezés hiányában a kiskorú gyermek/ek/ érdekeinek szem előtt tartásával a bírósági ítélet figyelembevételével a bérbe adó javaslatára a Bizottság dönt, hogy melyik volt házastárssal kell a bérleti szerződést megkötni. A névjegyzéken szereplő gyermektelen házaspárok esetében a pontszámot újra meg kell állapítani és az új pontszám alapján kell dönteni. /4/ A /3/ bekezdésben foglalt esetekben ismételten meg kell vizsgálni a szociális bérlakásra való jogosultság feltételeinek további fennállását is. Lakáshasználati szerződés 10. /1/ Lakáshasználati szerződés köthető - külön kérelemre - azzal a jogcimnélkülivé vált korábbi bérlővel, akinek szociális helyzete indokolttá és

8 anyagi helyzete lehetővé teszi a maximum 1 évre jogosító lakáshasználatot, illetve a lakását visszaadja a bérbe adónak. /2/ A lakáshasználati szerződést a Bizottság - környezettanulmány alapján tett - javaslatára a bérbe adó köti meg a jogcimnélküli használóval. /3/ Erre a célra elsősorban a csökkentett értékű (Huszár telep, Orosi út, szórvány lakások) és kis alapterületű (Ungvár stny 1. sz.) lakások használhatóak fel. II. fejezet Versenytárgyalás utján történő lakás bérbeadás A versenytárgyalás tárgya 11. /1/ Versenytárgyalás utján kell hasznosítani azokat a lakásokat, amelyeket e célra a Közgyűlés kijelölt. /2/ A versenyeztetés tárgya a lakbér havi összege. A versenytárgyalást az nyeri meg, aki a legmagasabb összegű lakbér fizetésére tesz javaslatot. /3/ A versenytárgyalás a versenyeztetés tárgyát képező lakásra vonatkozó havi lakbér összegéről indul, s az ajánlatokat 500,- Ft-onként lehet emelni /1/ Versenytárgyalás utján adható bérbe a lakás akkor is, ha abban a karbantartás körét meghaladó felújítási, helyreállítási munkák végzése szükséges, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségekből lakás alakítható ki. /2/ A versenytárgyalást az elvégzendő munkák részletes leírásával és annak költségvetésével, továbbá a bérbeadás feltételeinek meghatározásával kell kiírni. A pályázatot az nyeri el, aki a helyreállításra, a költségviselésre és a bérleti feltételekre a legkedvezőbb ajánlatot teszi. A pályázati kiírás és az ajánlat tartalma 13. /1/ A versenytárgyalásra a bérbe adó pályázati kiírást tesz közzé. A pályázati kiírás kötelező tartalma: - A lakás (illetve nem lakás céljára szolgáló helyiség) címe és műszaki adatai, állapota - A bérbeadás időtartama, a lakás havi bére

9 - A bánatpénz (az éves bérleti díj 50 %-a) összege - A pályázati ajánlat benyújtásának módja és határideje - Egyéb pályázati feltételek - A versenytárgyalás helye és időpontja /2/ A pályázat kötelező tartalma: - a pályázó adatai (név, lakcím), ajánlott havi bér, és a bérlet időtartama, vagy a lakás helyre- illetve kialakítására, a költségviselésre és a bérleti feltételekre ajánlat, - csatolni kell nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket a pályázó elfogadja, valamint igazolást, hogy köztartozása (helyi adó - illeték és közüzemi díj tartozása vagy hátraléka) nincs. /3/ A pályázati kiírást a versenytárgyalás időpontját legalább 15 nappal megelőzően a Polgármesteri Hivatal és a bérbe adó hirdetőtáblára ki kell függeszteni és nyilvánosan meg kell hirdetni. A pályázatok benyújtására legalább 8 napos határidőt kell biztosítani. A versenytárgyalás, a bérleti szerződés megkötése 14. /1/ A versenytárgyalást a bérbe adó folytatja le. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül. A tárgyalás befejeztével a tárgyalást vezető közli a megjelentekkel az eredményt, amely a bérleti szerződés megkötésével válik véglegessé. /2/ Az eredmény megállapítása után a bérbe adó a versenytárgyalás nyertesével bérleti szerződést köt. /3/ Ha a versenytárgyalás nyertese a bérleti szerződés kötése előtt bejelenti, hogy a lakást nem kívánja használatba venni, vagy azt az előirt határidőben nem veszi használatba, a bérbe adó a versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítja, és ilyen esetben új pályázatot kell kiírni. /4/ Ha a /3/ bekezdésben említett körülmény a nyertesnek felróható okból következett be, az általa befizetett bánatpénzt elveszti. III. fejezet A bérlőtársi és társbérleti jogviszony A bérlőtársi szerződés megkötésének feltételei 15.

10 /1/ Önkormányzati lakásra - ha a bérlőkijelölésre jogosult eltérően nem rendelkezik - a házastársak közös kérelmére bérlőtársi szerződést kell kötni. /2/ A bérlő és a bérbe adó hozzájárulása nélkül befogadható személyek (Ltv bek.) kérelmére abban az esetben lehet bérlőtársi szerződést kötni, ha - ebben a bérlővel megállapodtak, - a lakásban életvitelszerűen legalább 1 éve együtt laknak és azt a kérelmezők családi, egészségügyi körülményei indokolják, - a befogadott személy nem rendelkezik másik beköltözhető vagy bármilyen jogcímen hasznosított lakással, - a lakásban tartózkodás ideje alatt felmondási okot nem valósított meg. /3/ A lakásba a bérbe adó hozzájárulásával befogadható személyek (18. /1/ bek.) esetében bérlőtársi szerződés nem köthető. III. Rész I. fejezet A felek jogai és kötelezettségei A szerződéskötés feltételei 16. /1/ A névjegyzéken szereplő bérlővel a bérbe adó csak akkor kötheti meg a bérleti szerződést, ha a bérlő a szerződési feltételeket vállalta. /2/ A lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a leendő bérlő a szerződésben vállalja, hogy - a bérbe adó által kibocsátott lakbér, vízdíj, üzemeltetési költség számlákat határidőben kiegyenlíti, - amennyiben az ország területén beköltözhető (beleértve a bármilyen jogcímen hasznosított) lakáshoz vagy főbérleti joghoz jut, illetve lakásgondját más módon megoldja, a bérbe adónak a lakást leadja, - a lakást csak lakás céljára használja, - a lakást albérletbe nem adja a bérbe adó hozzájárulása nélkül, - a bérbe adó részéről történő bérleményellenőrzéseket lehetővé teszi, - a lakást egy hónapnál hosszabb ideig neki felróható okból el nem hagyja. Amennyiben a bérleti szerződésben vállalt, előzőekben felsorolt lényeges kötelezettségeit a bérlő megszegi, a bérleti szerződést a bérbe adó az Ltv aiban foglaltak szerint felmondja.

11 /3/ A bérbe adó a lakást a bérlő részére jegyzőkönyv és leltár szerint tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át. A lakás átadásakor észlelt hibák, hiányosságok megszüntetéséről a bérbe adó köteles gondoskodni. Ha a bérbe adó a kötelezettségét nem teljesíti, a bérlő a szükséges munkát helyette és költségére számlával igazolva elvégezheti. A bérlő az átvételt a leltár aláírásával köteles elismerni. /4/ A lakás rendeltetésszerű használatra akkor is alkalmas, ha egyes lakásberendezéseket: - a bérlővel kötött külön szerződés alapján szolgáltató egység biztosítja, - a bérbe adó és a bérlő megállapodása alapján a bérbe adó költségére a bérlő szerzi be, és ezt számlával igazolja, - a bérbe adó azért nem szolgáltat, mert erre a bérlő a lakásbérleti szerződés alapján nem tart igényt. A lakásba történő befogadás feltételei 17. /16 A bérlő a lakásba a bérbe adó írásbeli hozzájárulásával befogadhatja: a./ élettársát, amennyiben az a város és az ország területén másik beköltözhető lakással nem rendelkezik, b./ testvérét, ha a befogadás után a család minden tagja részére legalább 6 m 2 nagyságú lakóterület még biztosítható, c./ bérleti jogviszony folytatására egyébként nem jogosult unokáját. /2/ A fenti rendelkezést értelemszerűen a bérlőtársak és a társbérlő/k/ esetében is alkalmazni kell. /3/ A hozzájárulás feltételei: a./ bérlőnek nincs bérleti díj tartozása. b./ a bérlő nyilatkozata arról, hogy 8 napon belül a befogadott személy lakcímet létesít, c./ a befogadott személy nyilatkozata arról, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor a lakást azonnal elhagyja. /4/ A lakásbérleti szerződés megszűnését követően az /1/ bekezdésben említett jogcím nélkül visszamaradó személyek a lakásból kötelesek kiköltözni, és elhelyezésre nem tarthatnak igényt. Hozzájárulás a tartási szerződéshez 18. /1/ A bérleti jogviszony folytatása ellenében önkormányzati bérlakásra kötött tartási szerződéshez a bérbe adó írásbeli hozzájárulása szükséges.

12 Jóváhagyás előtt a helyszínen környezettanulmányt kell készíteni és meg kell győződni arról, hogy a tartási szerződésben foglaltak fennállnak vagy sem. /2/ A bérbe adó megtagadhatja a tartási szerződéshez való hozzájárulást, ha a szerződő felek életkora vagy egyéb körülményei alapján a bérlő tartásra nem szorul, illetve az eltartó az eltartásra nem képes. Az albérletbe adás szabályai 19.. /1/ A bérlő lakásának egy részét, legfeljebb 50 %-át albérletbe adhatja a bérbe adó írásbeli hozzájárulásával, maximum 1 év időtartamra. /2/ A hozzájárulás feltételei: - a lakás legalább 2 szobás, - az egy főre jutó alapterület 6 m 2 -nél kevesebb nem lehet, - a bérlő életvitelszerűen a lakásban lakik és nincs másik lakása, - a bérlőnek nincs bérleti díj tartozása, - bérlőtársi jogviszony esetén a bérlőtárs hozzájárult, - a bérlő szerződésben vállalja - az albérletbe adás időtartamára a 36. /5/-/6/ bekezdés szerinti magasabb lakbér fizetését. /3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott mértéken felül a lakás albérletbe nem adható. A bérbe adói hozzájárulás nélkül történt albérletbe adás esetén a bérbe adó a bérleti szerződést 15 napos felmondási idővel felmondhatja. /4/ A bérbe adó hozzájárulásával albérletbe adott lakásban - a lakásbérleti szerződés megszűnése után - visszamaradó albérlő köteles a lakást azonnal elhagyni. A lakáscseréhez hozzájárulás feltételei 20. /1/ Önkormányzati lakás bérleti joga másik önkormányzati vagy magántulajdonú lakásra cserélhető el. Egy lakás több lakásra is cserélhető. /2/ A lakáscseréhez csak akkor adható hozzájárulás, ha a csereszerződésben az új bérlő vállalja a korábbi bérlővel kötött bérleti szerződésben foglaltak teljesítését. Az új bérlővel - ez esetben - a régi bérleti szerződésben foglaltak szerinti szerződés köthető. Ettől eltérni csak a csere folytán bérleti jogot szerző hozzájárulásával lehet. /3/ A hozzájárulás - önkormányzati bérlakások cseréje esetén - nem tagadható meg, ha bármelyik cserélő fél egészségügyi ok, munkahely változás, vagy lényeges személyi körülményeinek, így különösen a jogszerűen együttlakó személyek számának megváltozása miatt cseréli el a lakást.

13 /4/ A bérbe adó a lakáscseréhez kért hozzájárulást megtagadhatja, ha a csereszerződést a jogos lakásigény biztosításáig meghatározott időre bérbe adott lakásra kötötték. /5/ A bérbe adó a lakáscseréhez a hozzájárulást köteles megtagadni, ha: - a csere következtében a felek bármelyike lényegesen rosszabb lakáskörülmények közé kerülne, valamint a cserélendő lakás a család jogos lakásigénye mértékének alsó határát nem éri el, - a lakás bérlőkijelöléssel vagy az ismételten gyakorolható bérlőkiválasztással adható bérbe, illetőleg az eltartó a cseréhez nem járult hozzá, - ha a felek szándéka ténylegesen nem a cserére, hanem az önkormányzati lakás bérleti jogának jogellenes átruházására irányul. /6/ Ha a cserélő felek a csereszerződésben másként nem állapodtak meg, a bérlővel együttlakó valamennyi személy köteles a lakást a bérlővel együtt elhagyni. Lakásbérleti jogviszony folytatása 21. /1/ A lakásbérleti jog folytatására jogosult a bérlő halálától számított 30 napon belül köteles bejelenteni a lakásbérleti jog folytatásának jogcímét, a nevét és lakcímét. /2/ A bérlő /1/ bekezdés szerinti lényeges bejelentési kötelezettségét a bérleti szerződésben ki kell kötni. /3/ Ha lakásbérleti jog folytatására vonatkozó jogosultság elismerését az eltartó kéri, a bérleti szerződés megkötése előtt a bérbe adó környezettanulmány alapján köteles megállapítani, hogy az eltartó a tartási kötelezettségét teljesítette-e. A tartási kötelezettség nem teljesítése esetén a jogosultság elismerését el kell utasítani. /4/ A bérlő halála esetén nem folytathatja a lakásbérleti jogviszonyt az a személy, akinek vagy a házastársának (élettársának) vagy a kiskorú gyermekének a tulajdonában az ország területén beköltözhető, vagy bármely módon hasznosított lakása van. /5/ A lakásbérleti jogot folytató személlyel a korábbi bérleti szerződés időtartamához igazodóan határozatlan vagy határozott időtartamú bérleti szerződés köthető, és óvadékot nem kell fizetni. A lakás átalakítása, korszerűsítése 22. /1/ A bérbe adó hozzájárulhat, hogy a bérlő a lakást átalakítsa, korszerűsítse, ha a bérlő a munkák elvégzésének költségét vállalja.

14 /2/ A bérbe adó anyagi hozzájárulása esetén köteles bekérni a bérlő által elvégezni kívánt munka várható költségét és a munka jellegétől függően a műszaki leírást és tervet. /3/ Ha a bérlő az /1/ bekezdésben foglalt munkát bérbe adói hozzájárulás és hatósági engedély nélkül végzi el, a bérbe adó kötelezheti az eredeti állapot helyreállítására. /4/ Ha a bérbe adó - a hozzá benyújtott iratok alapján - korszerűsítési munka esetén 30 napon belül, egyéb munka (átalakítás, lakásépítés stb.) esetén 60 napon belül nem nyilatkozik, a bérbe adó részéről a munka elvégzéséhez szükséges hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. /5/ A költségek elszámolására a bérlő és a bérbe adó közötti megállapodás az irányadó. II. fejezet A bérleti jogviszony megszűnése A bérleti jogviszony megszűnése és a lakás visszaadása 23. /1/ A szerződésben meghatározott idő elteltével - a 4.. /6/ bekezdésében foglaltak kivételével - a bérleti jogviszony megszűnik a bérlő külön felszólítás nélkül és mindennemű elhelyezési és térítési igény nélkül a lakást köteles visszaadni a bérbe adónak. /2/ A bérbe adónak a lakás visszaadásakor meg kell állapítania a lakás és a lakásberendezések tényleges állapotát, és a megállapításokat, illetőleg az esetleges hibákat, hiányosságokat jegyzőkönyvbe kell foglalni, amelyben nyilatkoztatnia kell a bérlőt az őt terhelő hibák és hiányosságok megszüntetésének, illetőleg az ellenérték megtérítésének a módjáról és határidejéről. /3/ Ha a bérlő a hibák és hiányosságok megszüntetésére, vagy az ellenérték megtérítésére nem nyilatkozik, illetőleg a bérbe adó a bérlő nyilatkozatát nem fogadja el, a bérbe adó a bérleti szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül a bíróságtól kérheti a bérlő felelősségének megállapítását. /4/ A bérlő köteles a lakás bérét és költségeit mindaddig megfizetni, amíg azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbe adónak jegyzőkönyvben át nem adja. /5/ Ha a bérlő a saját költségén létesített lakásberendezéseket a lakás visszaadásakor leszereli, a bérbe adónak kötelezni kell a bérlőt az eredeti állapot visszaállítására, vagy annak költségének megtérítésére, illetőleg a rendeltetésszerű használhatóság más módon történő biztosítására.

15 24. /1/ Ha a lakásbérleti jogviszony a bérlő halála miatt szűnt meg a bérbe adó az örököst: a./ felhívja, hogy a lakásban maradt hagyatéki tárgyakat az örökhagyó halálát követő 30 napon belül szállítsa el, és a lakás kulcsait térítési igény nélkül adja le. b./ nem kötelezheti a bérlő által elmulasztott karbantartási és javítási munkák elvégzésére, illetőleg azok költségeinek a bérbe adó felé történő megtérítésére. /2/ Ha az örökös a hagyatéki tárgyakat a lakásból határidőre nem szállítja el, azokat a bérbe adó - az örökös költségére és veszélyére - raktárban, vagy arra alkalmas más helyiségben helyezi el. Ennek során a hagyatéki tárgyakról - az erre vonatkozó szabályok szerint - leltárt kell felvenni, s azokat gondosan kell kezelni. /3/ Amíg az örökös a hagyatéki tárgyakat a lakásból nem szállítja el, az üresen tartott lakással kapcsolatos olyan üzemeltetési és fenntartási költségek, amelyek egyébként a bérlőt terhelnék az örököst terhelik. Ezen felül az örökös az /1/ bekezdés a./ pontjában szabályozott határidőtől számított 6 hónapon belül a lakbér 150 %-át, 6 hónapon túl pedig kétszeresét köteles megfizetni. /4/ Ha az elhalt bérlőnek lakbér, vízdíj, illetve használatbavételi díj hátraléka van, akkor a bérbe adó köteles azt hagyatéki teherként bejelenteni. A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, és a pénzbeli térítés 25. /1/ A bérbe adó és a bérlő a határozatlan és határozott időre kötött lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetheti, és a bérbe adó a bérlő részére: a./ másik lakást adhat bérbe, b./ a másik lakás bérbeadása mellett pénzbeli térítést fizethet, c./ a lakás leadása esetén pénzbeli térítést fizethet. /2/ Az /1/ bekezdés a./ pontjában foglaltak alapján a bérlő - kevesebb szobaszámú, vagy kisebb alapterületű, vagy alacsonyabb komfortfokozatú, - azonos szobaszámú, alapterületű, komfortfokozatú, de a településen vagy épületen belül eltérő fekvésű, illetőleg - nagyobb szobaszámú, vagy nagyobb alapterületű, vagy magasabb komfortfokozatú lakás bérbeadását kérheti. /3/ Bérbe adói cserék esetén a magasabb értékű lakásra megállapított óvadék különbözetét a bérlőnek meg kell fizetni, alacsonyabb értékű lakás biztosítása esetén a különbözetet a bérbe adó fizeti. /4/ Az első bekezdés c./ pontjában foglaltak alapján a határozatlan időtartamú bérleti szerződés megszűnése esetén a pénzbeli térítés mértéke:

16 - 8 éven túli bérleti jogviszony esetén az éves bérleti díj 15 szorosa - 8 év vagy ennél rövidebb idejű bérleti jogviszony esetén 10 szerese /5/ A térítési díj összege magában foglalja a bérlő által korábban befizetett használatbavételi díj összegét is. A lakásra fennálló tartozásokat a bérlőnek járó térítési díj összegéből le kell vonni. /6/ Amennyiben a lakás leadást vállaló és a térítési díjat felvevő bérlő a bérlakás leadását a vállalt határidőre nem tudja teljesíteni - méltányolható ok esetén - a felvett díj és annak mindenkori kamata visszafizetését követően bérleti joga a korábbi szerződés szerint visszaállítható. A bérlő az így megállapított összeg visszafizetéséről 15 napon belül írásban nyilatkozni köteles. /7/ Ha a garzonház, a csökkent értékű lakás bérlőjének bérleti joga megszűnik és a lakást üresen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbe adónak visszaadja, pénzbeli térítésre akkor nyújthat be igényt, ha a bérbeadáskor lakáshasz-nálatbavételi díjat fizetett. IV. rész I. fejezet A nyugdíjasok háza 26. /1/ A nyugdíjasok háza a nyugdíjasok, illetőleg az öregségi nyugdíj korhatárt elért személyek elhelyezésére szolgáló lakás. /2/ Nyugdíjasok házában lévő bérlakást: - szociális, egészségügyi és anyagi rászorultság alapján, vagy - versenyeztetés utján lehet bérbe venni. /3/ A szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételeinek fennállására e rendelet ában foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni. Egészségkárosodás esetén a kezelőorvos erről szóló igazolását figyelembe kell venni. /4/ A szociális alapon történő hasznosításra csak a jogosult bérbeadási névjegyzékre történő felvételét követően kerülhet sor. Amíg a névjegyzéken van ilyen igénylő, addig versenytárgyalással nyugdíjasok házában lakást bérbe adni nem lehet, kivéve ha a Közgyűlés e rendelkezést átmenetileg feloldja. /5/ Aki szociális helyzete alapján nem jogosult önkormányzati bérlakásra, versenytárgyalás utján juthat bérleményhez a nyugdijasházban. Ilyenkor bérlakáscsere szándék esetén a meglévő bérlakást a jogosultság megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

17 27. /1/ Bérleti szerződést szociális helyzet alapján olyan egyedülálló személlyel vagy házaspárral, illetve két egyedülálló személy esetében - ha ezt együttesen kérik - a bérlőtársi jogviszonyra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével lehet kötni, aki: a./ nyugdíjas, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, b./ önmaga ellátására képes, de egészségi állapota miatt segítséget igényel, c./ önkormányzati bérlakást visszaadja a bérbe adó részére - soron kívül -, d./ a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségének teljesítését vállalja. /2/ Bérleti szerződést piaci alapon olyan személlyel, illetve házaspárral lehet kötni, aki: a./ a tulajdonában álló lakását: aa./ beköltözhető állapotban az önkormányzat részére ajándékozza. - A bérleti szerződéskötésre az önkormányzattal kötött szerződés bemutatását követően kerülhet sor határozatlan időtartamú szerződéssel, bérleti díj és óvadékfizetési kötelezettség nélkül, ab./ térítési díj ellenében értékesíti az alábbiak szerint: - a két lakás forgalmi értékkülönbözete ellenében és vállalja a bérleti díj megfizetését, meghatározott időtartamú szerződés köthető. b./ lakással nem rendelkezik, de vállalja a bérleti szerződésben rögzített feltételeket. /3/ Nem lehet bérleti szerződést kötni az /1/-/2/ bekezdésben foglalt feltételek megléte esetén sem, ha az igénylő egészségi állapota vagy egyéb ok miatt a közösségi együttélésre alkalmatlan. /4/ A nyugdíjasok házában a bérbe adó és a bérlő jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan az e rendeletben foglaltak értelemszerűen az irányadóak. 28. /1/ A nyugdíjasok házában lévő lakásba a bérlő csak olyan házastársát fogadhatja be, aki: a./ nyugdíjas, illetve az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, b./ önmaga ellátására képes, c./ nem esik a 28. /3/ bekezdésében említett kizáró ok alá.

18 /2/ Az /1/ bekezdés rendelkezésében foglaltak ellenére történt befogadás a lakás rendeltetésellenes használatának minősül, és a befogadott személy a bérlő halála esetén a lakásbérleti jogot nem folytathatja. /3/ A nyugdíjasok házában lévő lakásra a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a 28. rendelkezései az irányadóak. /4/ A bérlő a lakását csak nyugdíjasok házában lévő lakással vagy olyan másik bérlakással cserélheti el, amelynek bérlője az ide vonatkozó rendelkezések értelmében nyugdíjasok házában lévő lakás bérlője lehet. II. fejezet A garzonház 29. /1/ Garzonházban történő elhelyezés biztosítható: a./ a jogos lakásigény biztosításáig meghatározott időtartamú elhelyezésre a szociális rászorultság figyelembevételével, b./ elhelyezési kötelezettség teljesítésére a jelen rendeletben rögzítettek szerint, c./ kényszerbérletben lakó bérlők elhelyezésére. /2/ Az /1/ bekezdés b./ és c./ pontjában meghatározott célú elhelyezésekre a Bessenyei tér 3-4. szám alatti garzonház lakásai, az Ungvár s. 1. szám alatti lakóépület lakásai használhatók fel. /3/ Az /1/ bekezdés a./ pontjában meghatározott célú elhelyezésre az Ungvár s. 1. szám alatti lakóépület lakásai, valamint az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság előzetes véleménye alapján a maximum 1 szoba nagyságú bérlemények is felhasználhatók - kivéve a Huszár lakótelepen és az Orosi út térségében lévő nagyobb szobaszámú lakásokat -. /5/ Az /1/ bekezdés a./ pontja szerinti elhelyezésnél a bérleti jogviszony időtartama legfeljebb egy év, ezen belül meghatározott feltételként a jogos lakásigény biztosításáig. Az egy év elteltével az igényjogosultság fennállása esetén a bérleti jogviszony meghosszabbítható évente kötött bérleti szerződéssel, maximum 5 évig. Az öt év elteltével az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság által meghatározott időtartamra köthető bérleti szerződés. III. fejezet Szobabérlők Háza 30/A. 4[4] 4[4] A 39/1999. (IX.1.) számú rendelet 4. -a iktatta be.

19 /1/ A Közgyűlés a Nyíregyháza, Tokaji u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület e célra kialakított szárnyában létrehozza a Szobabérlők Házát. /2/ A Szobabérlők Házának házirendjét a bérbe adó állapítja meg. /3/ A lakrészek használati joga a Szobabérlők Házában nem cserélhető el. /4/ A lakrészhasználati szerződés megszűnését követően a használó a lakrészt elhelyezési igény nélkül köteles kiüríteni s azt tisztán, üresen és rendeltetésre alkalmas állapotban a bérbe adónak visszaadni. V. rész Elhelyezések Szociális intézményből elbocsátott személy elhelyezése 30. Ha a szociális intézményből elbocsátott személy korábban pénzbeli térítés ellenében lemondott az önkormányzati bérlakása bérleti jogviszonyáról, az intézményből történő elbocsátása esetén a pénzbeli térítés visszafizetése ellenében a jogos lakásigényének megfelelő nagyságú, legalább komfortos bérlakás biztosítható részére a lakásbérleti névjegyzékre történő felvétel és versenytárgyalás mellőzésével. Átmeneti lakásban történő elhelyezés Életveszélyes, katasztrófa sújtotta, felújítás alatt álló lakásban lakók elhelyezése 31. /1/ Az önkormányzati tulajdonban lévő életveszélyessé nyilvánított, felújítás, helyreállítás időtartamára lakások bérlői részére a bérbe adó a helyreállítás időtartamára másik lakást biztosit. A helyreállítást követően a bérlő a helyreállított lakásba köteles visszaköltözni. /2/ Az életveszélyessé nyilvánított bontásra kijelölt lakások bérlői részére a bérbe adó a meglévő lakás szobaszámához és komfortfokozatához igazodó másik lakást biztosit a korábbi szerződési feltételekkel. /3/ Rendkívüli esemény, természeti katasztrófa miatt a lakás helyreállításáig vagy végleges elhelyezésig max. 1 évre adható bérbe, a Bizottság utólagos tájékoztatási kötelezettségével. Ebben az esetben a Bizottság dönt a lakbér mértékéről bérbe adó javaslatára. /4/ Egyéb más esetben a Bizottság döntését követően biztosítható elhelyezés átmeneti lakásban ugyancsak 1 éves időtartalomra (ebben az esetben a lakbér

20 mértéke az Önkormányzat Közgyűlése lakbérrendeletében foglaltak szerint kerül meghatározásra, a bérlakás díjával azonos mértékű). 32. /1/ A kényszerbérletben lakó bérlők elhelyezésére a lakásigény mértékének megfelelően az elhelyezésre kötelezés esetén annak elrendelése sorrendjében kerülhet sor, névjegyzékre történő felvétel és versenytárgyalás mellőzésével. /2/ A Huszár lakótelepen, Keleti lakótelepen és a szórvány csökkentett értékű lakások felhasználhatóak: a./ jogcimnélküli lakáshasználók elhelyezésének végrehajtására, b./ a jogos lakásigény biztosításáig meghatározott idejű elhelyezésre. /3/ A /2/ bekezdés a./ pontjában foglaltak végrehajtására az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság véleménye alapján a város más területein üresedő lakások is felhasználhatók. 33. Lakásigénylés esetén alkalmazandó pontrendszert az 1., 2. sz. melléklet tartalmazza. VI. rész I. fejezet A lakbérfizetési kötelezettség 34. /1/ Lakásbérleti jogviszony fennállása esetén a lakás és helyiségei használatáért lakbért továbbá az e jogviszony keretében a bérbe adó) által nyújtott külön szolgáltatásért a bérlő díjat köteles fizetni. /2/ A bérlő a következő külön szolgáltatásokért fizet külön díjat: - közös helyiségek áramdíja, - szemétszállítás és tároló edény bérleti díja, - közös helyiségek fűtésdíja, - takarítás, takarítószer, házmesteri szolgáltatás díja, - közös helyiségek karbantartási díja, - felvonó kezelő költsége, s díja, - kéményseprés, kémény-felülvizsgálat díja, - a bérleti szerződésben külön megállapodás alapján megjelölt szolgáltatás.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 6/1997.(1998.I.1.) számú r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése az árak megállapításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a 28/2006. (VI.30. KGY rendelettel)

Részletesebben

I.rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I.rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Liptód Községi Önkormányzat 7 /2010. (IX.28.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról, bérleti jogviszonyáról és elidegenítésének szabályairól Liptód Község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK. 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK. 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2003.(VII. 09.) ÖKT R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2003.(VII. 09.) ÖKT R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2003.(VII. 09.) ÖKT R E N D E L E T E a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérletéről I. Általános rendelkezések 1. E rendelet hatálya

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a 28/2006. (VI.30.) KGY, az

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2006. (III.20.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2017. (II.08.) önkormányzati rendelete. A lakbérek megállapításáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2017. (II.08.) önkormányzati rendelete. A lakbérek megállapításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2017. (II.08.) önkormányzati rendelete A lakbérek megállapításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2005. (IV.20.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2005. (IV.20.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/2005. (IV.20.) számú rendelete az Önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) az Ongai Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosítással egységes szerkezetben -

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2007.(III.28.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek bérletérıl (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Szécsény

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza működéséről módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Pályázati adatlap önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet - helyreállított komfortos, vagy összkomfortos lakás és - komfortos, vagy összkomfortos lakás helyreállításának vállalásával

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ BÉRLAKÁSOK BÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázat önkormányzati szociális bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül

Részletesebben

(egységes szerkezetben) I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés

(egységes szerkezetben) I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés Szederkény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 0/00. (XII. 7.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről (egységes szerkezetben) Szederkény Község Önkormányzata

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1.

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 26/2004. (IX. 03.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra Pályázati adatlap szociális bérlakás bérbevételi ajánlatához A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31. nap 12.00 óra Megpályázni kívánt bérlakás címe: Kalocsa,.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte,

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte, 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 22/2013.

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

34/2007. (X. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről és a lakbértámogatásról

34/2007. (X. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről és a lakbértámogatásról 34/2007. (X. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről és a lakbértámogatásról A Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat (a

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2004.(XII.17.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. (egységes szerkezetben) A lakások és

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Pályázati felhívás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete. a lakások bérletéről és elidegenítéséről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete. a lakások bérletéről és elidegenítéséről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 16/2004.( VII.29.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

Részletesebben

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani.

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

BÉRBEADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN

BÉRBEADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN - 10 - a.) a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlővel ténylegesen, életvitelszerűen legalább két évig a lakásban együtt lakott és a lakásba történő befogadásához a bérbeadó hozzájárult, és b.) szociális

Részletesebben

I. Fejezet. A Rendelet hatálya

I. Fejezet. A Rendelet hatálya 1 Bodrog Község Képviselő-testületének 6/2013.(VII. 5.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. Évi LXXVIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 23/2007./IX.14./sz. rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 23/2007./IX.14./sz. rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2007./IX.14./sz. rendelete a lakások és helyiségek bérletéről Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (V. 11.) Ör. sz. Rendelete A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL (egységes szerkezetben) Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL

A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (X.22.) számú RENDELETE A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL (Egységes szerkezetben) 1 1 Módosította: 6/2009.(II.19.) sz.

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről /

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályozásról

Részletesebben

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt. 8/1994. /X. 21./ számú rendelete

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt. 8/1994. /X. 21./ számú rendelete Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete - módosított, egységes szerkezetbe foglalt 8/1994. /X. 21./ számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérbeadásának szabályozásáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Jánossomorja Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2000. (IV. 27.) ÖKT. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/2065-1/2010/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2006.(IV.03.) számú rendelete

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2006.(IV.03.) számú rendelete LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006.(IV.03.) számú rendelete Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Kisköre Városi Önkormányzat 2/2015.(IL 12.) önkormányzati rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről

Kisköre Városi Önkormányzat 2/2015.(IL 12.) önkormányzati rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről Kisköre Városi Önkormányzat 2/2015.(IL 12.) önkormányzati rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK A 14/2007.(IX. 27.) RENDELETTEL, A 19/2007.(XI.

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 1. oldal 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.),

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben