Kiegészítı melléklet a Solar Capital Markets Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítı melléklet a Solar Capital Markets Zrt."

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Solar Capital Markets Zrt. A vállalkozás címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3. Kiegészítı melléklet a Solar Capital Markets Zrt évi beszámolójához

2 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz I. A vállalkozás alapadatai A vállalkozás neve: Solar Capital Markets Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Rövidített neve: Solar Capital Markets Zrt. Címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2. Alapítás idıpontja: november 03. Bejegyzés kelte: január 11. Cégjegyzékszáma: Cg Statisztikai számjel: A társaság fıtevékenysége: 6612 Értékpapír-, árutızsdei ügynöki tevékenység Jegyzett tıke összege december 31-én: eft Kibocsátott részvények fajtája: névre szóló, dematerializált törzsrészvény Kibocsátási névértéke: Ft Kibocsátott darabszám: db A Társaság egyszemélyes részvénytársaságként mőködik. Egyedüli részvényese Szabó Zsolt Gábor. Ügyvezetés típusa: egyszemélyes igazgatóság A Társaság ügyvezetését július 31-tıl Siklér Gyula vezérigazgató látja el. A befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. Törvény 97. (1) bekezdése alapján a Társaság könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgáló neve: Sztán Csilla Címe: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 78/1. Kamarai tagsági száma: Pénzügyi intézményi minısítés száma: E /97 A évi beszámoló könyvvizsgálati díja 620 e Ft + ÁFA. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül egyéb szolgáltatást nem nyújtott a Társaság részére. A Társaság beszámolóját (a mérleget, eredmény-kimutatást és a kiegészítı mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a Solar Capital Markets Zrt. képviseletére jogosult alábbi személyek kötelesek aláírni: Siklér Gyula vezérigazgató (an.: Pozsár Margit) 5800 Mezıkovácsháza, Sármezey utca 81/a. A képviselet módja: együttes Heitner Tamás más munkavállaló (an.: Kürti Éva) 1134 Budapest, Taksony u fszt.6. A képviselet módja: együttes 2

3 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelıs személy külsı szolgáltató (JAB AUDIT Kft., 1132 Budapest, Váci út 34. III. 5., cégjegyzék száma: Cg ) alkalmazottja: Neve: Bereczki Ágnes Címe: 1222 Budapest, Mezı u. 43/B. III. 5. Regisztrációs száma: II. Számviteli politika meghatározó elemei A Társaság könyveit és nyilvántartásait a számvitelrıl szóló évi C. törvényben, valamint a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározott elıírásoknak megfelelıen, a kettıs könyvvitel elvei és szabályai szerint, magyar nyelven vezeti. A beszámoló formája: éves beszámoló A mérleg és az eredmény-kimutatás típusa: a 251/2000. (XII. 24) Korm. rendeletben meghatározott A típusú beszámoló A beszámoló pénzneme: magyar forint, az adatok ezer forintban kerülnek kimutatásra A mérleg fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés idıpontja: április 30. Jelentıs összeg meghatározása Jelentıs összegő hiba értelmezése: ha a hiba feltárásának évében, a különbözı ellenırzések során, egy adott üzleti évet érintıen (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı - értékének együttes (elıjelétıl független) összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérlegfıösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfıösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése: Ha a jelentıs összegő hibák és hibahatások összevont értéke a saját tıke értékét lényegesen - a hibák feltárásának évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke legalább 20 %- al változik (nı vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztıek. Ismételt közzététel alkalmazása: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentıs összegő hibák feltárása esetén a feltárás évét megelızı üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelızıen ismételten közzé kell tenni. 3

4 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz Értékelési eljárások bemutatása Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik: az egyedi eszköz várható használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények figyelembevételével. Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik. Kisértékő eszközök értékcsökkenési leírása: A 100 eft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékő jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentıs maradványérték: A maradványérték nulla összeggel vehetı figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínősíthetıen nem haladja meg a beszerzési érték 20%-át, és ez az összeg nem éri el a 200 eft-ot. Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentıségő tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülı értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának idıtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha - az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; - a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan; - a vagyoni értékő jog a szerzıdés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthetı; - a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelı, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. 4

5 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökrıl folyamatos mennyiségi nyilvántartást, analitikát vezet, a fıkönyvvel való egyeztetés a mérleg fordulónapján történik. Értékhelyesbítések alkalmazása A Társaság az értékhelyesbítés lehetıségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel. Valós értéken történı értékelés A Társaság a valós értéken történı értékelés lehetıségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözetet, sem valós értékelés tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz. Követelések A Társaság követeléseit a 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen egyedileg minısíti, melynek során negyedéves rendszerességgel vizsgálja, hogy a tárgynegyedév végén fennálló vevı és egyéb követelések megtérülése milyen mértékben vált bizonytalanná, kétessé. A Cenzúra Bizottság által elfogadott vevı, adós minısítés alapján értékvesztés kerül elszámolásra a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülı összege közötti veszteség jellegő különbözet összegében. Amennyiben a követelés várhatóan megtérülı összege meghaladja a követelés nyilvántartás szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásra kerül. A külföldi pénzértékre szóló eszközök, kötelezettségek értékelése a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. 5

6 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz III. Az éves beszámoló egyes tételeinek tagolása: MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában bekövetkezett változást az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Nyitó érték Beszerzési érték Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró érték IMMATERIÁLIS JAVAK / Alapítás átszervezés aktívált értéke / Vagyoni értékő jogok / Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK / Bérelt ingatlanon történı beruházás / Mőszaki berendezések, szerszámok / Egyéb gépek, berendezések / Kisértékő berendezések felszerelések ÖSSZESEN Megnevezés Nyitó érték Tárgyévi écs. Értékcsökkenés Écs kivezetés Átsorolás Záró érték IMMATERIÁLIS JAVAK / Alapítás átszervezés aktívált értéke / Vagyoni értékő jogok / Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK / Bérelt ingatlanon történı beruházás / Mőszaki berendezések, szerszámok / Egyéb gépek, berendezések / Kisértékő berendezések felszerelések ÖSSZESEN Megnevezés Nyitó érték Nettó érték Záró érték IMMATERIÁLIS JAVAK / Alapítás átszervezés aktívált értéke / Vagyoni értékő jogok / Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK / Bérelt ingatlanon történı beruházás / Mőszaki berendezések, szerszámok / Egyéb gépek, berendezések / Kisértékő berendezések felszerelések - - ÖSSZESEN

7 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz Az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból származó követelések alakulása: Megnevezés eft Követelések ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból (értékvesztés nélkül) Ügyfélkövetelésekre képzett értékvesztés Megbízásra végzett bef. szolg. után felszámított díjkövetelés Összesen: évben az elızı évhez képest további eft értékvesztés képzésre került sor, értékvesztés visszaírás nem történt. A megbízásra végzett befektetési szolgáltatás után felszámított díjkövetelés évben 343 eft volt, amely az elızı évben az aktív idıbeli elhatárolások között került kimutatásra. Elszámolóházzal szembeni követelés Az elszámolóházzal (KELER Zrt.) szembeni követelésként a tızsdei letététi számlák egyenlegét mutatjuk ki: Tızsdei Elszámolási Alaphoz való hozzájárulás: eft Kollektív Garancia Alaphoz való hozzájárulás: eft Összesen: eft Az egyéb követelések összetétele: Megnevezés eft Befektetési szolgáltatókkal szembeni követelés Befektetési szolgáltatókkal szembeni követelésre képzett értékvesztés Helyi iparőzési adó túlfizetés Szállítónak adott elıleg Társasági adó túlfizetés Egyéb követelés Összesen: A Társaságnak december 31-én a mérleg-fordulónapi árfolyamon átszámítva eft különbözı devizanemekben nyilvántartott követelése állt fenn az MF Global UK Ltd. befektetési szolgáltatóval szemben, mely anyavállalatának október 11-én bejelentett csıdje miatt maga is fizetésképtelenné vált. A befektetési szolgáltatónál levı ügyfélpozíciók még év végén áttranszferálásra kerültek az Interactive Brokers szolgáltatóhoz, azonban az említett összegő követelés fennmaradt. Az ügyfélpénzek fedezetének biztosítása érdekében a Társaság EUR kölcsönt vett igénybe, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérte az MF Global UK Ltd-vel szemben fennálló követelés piaci árfolyamának alakulását. A követelés értékesítésére februárban került sor, eft veszteséggel. Ezen veszteség összegében december 31-én értékvesztés képzésére került sor. 7

8 Solar Captital Markets Zrt. Aktív idıbeli elhatárolás összetétele: Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz Megnevezés eft Adott kölcsön elhatárolt kamata Banktól járó kamat Befektetési szolgáltatási díjbevételek Saját számlás határidıs ügylet elhatárolt eredménye Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Adatbanki szolgáltatás Újság, folyóirat elıfizetés - 20 Egyéb költségelhatárolás - 10 Bérleti díjak Költségek aktív idıbeli elhatárolása Aktív idıbeli elhatárolás összesen: A befektetési szolgáltatási tevékenység után járó, pénzügyileg még nem esedékes díjak évben az aktív idıbeli elhatárolás helyett az ügyfelekkel szembeni követelések mérlegsoron kerültek kimutatásra. Saját tıke változása Megnevezés Növekedés Csökkenés Változás eft Tárgyévi összetétel Jegyzett tıke ,50% 170,43% - ebbıl visszavásárolt tıke névértéken ,00% 0,00% Jegyzett, be nem fizetett tıke ,00% 0,00% Tıketartalék ,00% 42,39% Eredménytartalék ,95% -57,82% Lekötött tartalék ,34% 42,42% Értékelési tartalék ,00% 0,00% - Mérleg szerinti eredmény ,78% -97,42% Általános tartalék ,00% 0,00% Összesen ,64% 100,00% A vállalkozás tevékenységhez szükséges, jogszabályok által elıírt mértékő tıkeszükséglet, valamint tıke-megfelelési mutató biztosítása érdekében a vállalkozás Alapítója június 15-én a jegyzett tıke ázsióval történı felemelésérıl döntött. A tıkeemelés során 10 darab egyenként Ft névértékő, névre szóló dematerializált törzsrészvény került kibocsátásra részvényenként Ft kibocsátási értéken. A tıkeemelés július 30-án került bejegyzésre. A MF Global UK Limited befektetési szolgáltatóval szemben fennálló követelés február hónapban eladásra került, mely ügylet során a vállalkozás eft veszteséget realizált. A vállalkozás ügyvezetése a február havi számviteli zárlatot követıen március végén szerzett tudomást arról, hogy a társaság saját tıkéje többek között a fenti ügylet miatt - a jegyzett tıke kétharmada alá csökkent, mely tényrıl haladéktalanul 8

9 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz tájékoztatta az Alapítót. Az Alapító április 9-én döntött 1 darab Ft névértékő, névre szóló dematerializált törzsrészvény kibocsátásáról, Ft kibocsátási értéken. A részvény kibocsátási értékébıl Ft pénzbeli hozzájárulásként, a fennmaradó Ft nem pénzbeli hozzájárulásként került a Társaság rendelkezésére bocsátásra. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya az Alapító Társasággal szemben fennálló kölcsönkövetelése. A tıkeemelés bejegyzése folyamatban van. Az óvatosság elvének való megfelelés érdekében tekintve, hogy az értékesített követelés a évi mérlegben szerepel és a veszteség a mérlegkészítés idıpontjáig ismertté vált a februárban realizált veszteség összegében évre vonatkozóan értékvesztés került elszámolásra. A fentiek miatt a saját tıke/jegyzett tıke probléma már a december 31-re vonatkozó beszámolóban is mutatkozik. A lekötött tartalék az Alapító által és években teljesített pótbefizetést tartalmazza, eft összegben, valamint lekötött tartalékként került kimutatásra az alapítás átszervezés aktivált értékébıl még le nem írt (nem értékcsökkentett) rész 29 eft összegben. Céltartalék A Társaság egy vitatott átutalás összegére, mint várható kötelezettségre képzett céltartalékot évben, eft összegben. A vitatott ügy évben nem került lezárásra, azonban további céltartalék képzést nem igényel. Hosszú lejáratra kapott kölcsön A Társaság évben EUR rövid lejáratú kölcsönt mutatott ki mérlegében ( eft). A rövid lejáratú kölcsön futamidejét év folyamán a felek március 31-re módosították. A Társaság év folyamán EUR összeget törlesztett, így a december 31-én fennálló kölcsön teljes összege EUR ( eft), melybıl a mérlegkészítésig teljesített EUR (mérleg fordulónapi árfolyamon számítva eft) összegő törlesztés átsorolásra került a rövid lejáratú kölcsön mérlegsorra. A mérleg fordulónapján fennálló hosszú lejáratú kölcsön összege EUR ( eft). Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Az ügyfelekkel szembeni kötelezettség összege a befektetési szolgáltatási tevékenységbıl származó ügyfeleket megilletı pénzeszköz. Megnevezés eft Ügyfeleket megilletı forint pénzeszköz Ügyfeleket megilletı deviza pénzeszköz Összesen:

10 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz Egyéb kötelezettség összetétele: Megnevezés eft Fizetendı adók, járulékok Munkavállalókkal szembeni kötelezettség Egyéb kötelezettség Összesen: Passzív idıbeli elhatárolás összetétele: Megnevezés eft Kapott kölcsön elhatárolt kamata Könyvelési, könyvvizsgálati díj Elhatárolt bankköltség Egyéb költségelhatárolás Aktív idıbeli elhatárolás összesen: EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A bizományosi tevékenység bevétele tızsdei és tızsdén kívüli azonnali, határidıs és opciós megbízások után ügyfeleknek felszámított díjakat, jutalékokat, míg a bizományosi tevékenység ráfordítása a tızsdének, KELER-nek és más, a bizományosi ügyletek lebonyolításában közremőködı befektetési szolgáltatóknak fizetett díjakat, jutalékokat tartalmazza. A további kockázatok elkerülése érdekében a Társaság év elsı negyedévétıl nem kötött saját számlás ügyleteket. A befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye eft bevételi többlet, amely azonban nem nyújtott elegendı fedezetet a Társaság mőködési költségeire (anyagjellegő ráfordítások eft, személyi jellegő ráfordítások eft, értékcsökkenési leírás eft) A évi kedvezıtlen piaci körülmények a befektetési piacon beszőkülést, vagyis az ügyfél állomány és ezzel párhuzamosan árbevétel csökkenést eredményeztek. Sajnos évben sem javult az általános piaci környezet, a jogi kiszámíthatóság és a nemzetközi piacok hangulata sem mutatott releváns változást. Magyarország EU-val és IMF-el folytatott harca nem segítette a hazai piacon illetve hazai befektetési szolgáltatón keresztül befektetni vágyók hangulatjavulását. Mindezen okok következtében a kisebb hazai befektetési szolgáltatók esetében már az is eredménynek számít, ha az árbevétel csökkenés következtében keletkezett veszteség miatt talpon maradhatnak. A Solar Capital Markets Zrt. tulajdonosa a kritikus tıkevesztést folyamatosan pótolta, bízva abban, hogy az elkövetkezı években nyereségesen tud mőködni a Társaság. 10

11 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz Anyagjellegő ráfordítások Megnevezés E Ft Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Összesen: Igénybe vett szolgáltatások Megnevezés E Ft Bérleti díj Közvetítıi díjak Adatbanki szolgáltatás díja Könyvelés, könyvvizsgálat díja Számítástechnikai szolgáltatások Posta, telefon, internet Hirdetés, reklám Jogtanácsosi, ügyvédi díj Szakértıi díjak, szaktanácsadás Karbantartás Egyéb igénybevett szolgáltatás Folyóirat, hírlap, szakkönyv Utazás kiküldetés Szállítás 14 5 Oktatás, továbbképzés Autópálya, parkolási díj Összesen: Egyéb szolgáltatások Megnevezés E Ft Bankköltség Igazgatási szolgáltatási díj, illetékek Biztosítási díj - - Összesen: Egyéb bevételek alakulása: Megnevezés eft Kapott forgalmi engedmény Egyéb bevételek Kapott késedelmi kamat Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Összesen:

12 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz Egyéb ráfordítások alakulása: Megnevezés eft Egyéb követelésekre képzett értékvesztés Pénzügyi szervezetek különadója Iparőzési adó Ügyfelekkel szembeni követelésre képzett értékvesztés Befektetı-védelmi Alapnak fizetett díj Egyéb ráfordítások PSZÁF díj Határozat alapján fizetett bírság, késedelmi kamat Céltartalék képzés miatti ráfordítás Összesen: Társasági adóalap meghatározása: Megnevezés Adózás elıtti eredmény: Adóalap növelı tételek: Értékvesztés elszámolása Bírság Céltartalék képzés Értékcsökkenés Reprezentáció Egyéb növelı tétel Összes növelı: Adóalap csökkentı tételek: Értékcsökkenés Elızı idıszak elhatárolt veszteségének igénybevétele Összes csökkentı Korrigált adóalap: Adó (10%) - - A társasági adó törvényben foglalt lehetıségével élve a Társaság vezetése úgy döntött, hogy a jövedelem-nyereség minimum alapján számított társasági adó megfizetése helyett társasági adó bevallásban szereplı külön adatszolgáltatást teljesíti. 12

13 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz IV. Egyéb tájékoztató adatok A Társaság irányítását egyszemélyes igazgatóság (vezérigazgató) látja el, munkaviszony keretében évben egymást követve két fı töltött be vezérigazgatói tisztséget, bruttó járandóságuk összege eft volt. A Felügyelı Bizottság tagjai e tisztségük ellenértékeként díjazásban nem részesülnek. A vezetı tisztségviselık részére elıleg, kölcsön nem került folyósítására, illetve javukra garancia-vállalásra nem került sor. Az átlagos állományi létszám évben 23 fı, évben 21 fı volt, szellemi foglalkozású munkakörben. Fizikai foglalkozású munkavállalót a Társaság sem évben sem évben nem alkalmazott. Személyi jellegő ráfordítások alakulása Megnevezés e Ft Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok Összesen: Környezetvédelemmel kapcsolatos információk: A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel a társaság nem rendelkezik. A társaság tevékenységébıl veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem keletkezett. 13

14 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz CASH-FLOW KIMUTATÁS Adatok eft-ban Ssz Mutató I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz változás Adózás elıtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változás Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelések változása Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladás Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz - Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 27. változása IV. Pénzeszközök változása (+-I+-II+-III sorok)

15 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz V. Pénzügyi helyzet, jövedelmezıség, likviditás A Társaság vagyoni-, likviditási és jövedelmi helyzetét az alábbi mutatók szemléltetik: Vagyoni helyzet: Mutató Befektetett eszk. aránya az összes eszközhöz Forgó eszközök aránya az összes eszközhöz Jegyzett tıke aránya az összes forráshoz Tıkeerısségi mutató Idegen források aránya Tıkeellátottsági mutató Saját tıke változás Mutató számítása Befektetett eszközök Eszközök összesen Forgóeszközök Eszközök összesen Jegyzett tıke Források összesen Saját tıke Források összesen Hosszúlejáratú köt. + rövid lejáratú köt. Források összesen Saját tıke Befektetett eszközök + Készletek Saját tıke Jegyzett tıke Index 4,77 6,67 139,76% 93,87 91,06 97,02% 12,64 19,33 152,99% 11,49 11,34 98,73% 87,75 86,75 98,85% 240,79 170,11 70,65% 90,92 58,68 64,54% Likviditási helyzet Mutató Mutató számítása Index Rövid távú likviditási mutató I. Követelések + Értékpapírok + Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek 106,96 108,33 101,28% Rövid távú likviditási mutató II. Értékpapírok + Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek 47,63 34,54 72,53% Készpénz likviditási mutató Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek 47,63 34,54 72,53% Jövedelmi helyzet Mutató Mutató számítása Index Árbevétel arányos eredmény Adózott eredmény Értékesítés nettó árbevétele 7,19-62,22-865,46% Eszközarányos eredmény Adózott eredmény Összes eszköz 1,58-11,05-699,90% Saját tıke jövedelmezısége Adózott eredmény Saját tıke 13,74-97,42-708,88% 15

16 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz VI. A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó specifikus kiegészítések A Solar Capital Markets Zrt évben csatlakozott a Befektetı-védelmi Alaphoz. A csatlakozáskor fizetett egyszeri díj 500 eft volt. A Társaság évben rendszeres hozzájárulásként eft-ot fizetett az Alap részére. A külföldi pénzértékre szóló eszközök és források forintban kifejezett értéke december 31-én: Külföldi pénzértékre szóló eszközök forint értéke: Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek forint értéke: eft eft Az ügyfelek részére végzett portfólió-kezelés keretében kezelt ügyfél tulajdonát képezı portfóliók piaci értéke december 31-én eft. A Társaság biztosító pénztárak részére nem végez vagyonkezelést. Bevételek részletezése ügyfelek illetısége alapján: Belföld Európai Unio Európai Union kívül Összesen Bizományosi tevékenység Portfóliókezelési tevékenység Egyéb bef. szolg. tevékenység Pénzügyi mőveletek december 31.-én a Társaság nem rendelkezett saját értékpapírokkal, továbbá nem volt érvényben levı (le nem zárt) határidıs, opciós vagy swap ügylete. A mérleg fordulónapján sem saját számlára, sem ügyfelek megbízásából adott vagy kapott értékpapír kölcsön állománnyal nem rendelkezett. A mérleg fordulónapján nem állt fenn nagy kockázatvállalásnak minısülı követelése vagy mérlegen kívüli tétele. A Társaság évben jegyzési garanciát nem vállalt, a portfólió-kezeléssel összefüggésben hozamra és/vagy tıke megóvására nem tett ígéretet, továbbá nem végzett határon átnyúló tevékenységet. A mérleg fordulónapján pénzügyileg még nem rendezett tızsdén kötött bizományi azonnali ügyletekbıl eredı, mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek bemutatását a 1. számú melléklet tartalmazza. Ügyfelek határidıs tızsdei nyitott pozícióinak december 31-i állományát a 2. számú melléklet tartalmazza 16

17 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz Ügyfelek határidıs bankközi nyitott pozícióinak december 31-i állományát 3. számú melléklet tartalmazza Ügyfelek határidıs tızsdei nyitott opciós pozícióinak december 31-i állományát az 4. számú melléklet tartalmazza Ügyfelek határidıs bankközi nyitott opciós pozícióinak december 31-i állományát a 5. számú melléklet tartalmazza. Adott és kapott fedezetek, biztosítékok, óvadékok december 31-i állományát a 6. számú melléklet tartalmazza. Ügyfelek tulajdonát képezı értékpapírok december 31-i állományát a 7. számú melléklet tartalmazza. Kelt.: Budapest, május 29. Siklér Gyula és Heitner Tamás a vállalkozás vezetıje 17

18 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz 1. sz. melléklet PÉNZÜGYILEG NEM RENDEZETT, TİZSDÉN KÖTÖTT AZONNALI ÉS HATÁRIDİS ÜGYLETEKBİL EREDİ MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK Deviza HUF HUF árfolyam BÉT azonnali vétel ügyletértéke HUF: ,00 BÉT azonnali eladás ügyletértéke HUF: ,00 Külföldi tızsdei azonnali vétel ügyletértéke USD: , ,93 Külföldi tızsdei azonnali eladás ügyletértéke USD: , ,93 BÉT határidıs ügyletek KELER felé évben rendezendı árkülönbözet HUF: ,00 Külföldi tızsdei határidıs ügyletek miatt befektetési vállalkozás felé évben rendezendı árkülönbözet USD: , , évben rendezendı árkülönbözet EUR: - 210, ,29 18

19 Solar Capital Markets Zrt. Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI TŐZSDEI HATÁRIDŐS ÜGYLETEK 2. sz.melléklet Nyitás dátuma Instrumentum Lejárat Üzletkötés helye Kötésár Mennyiség Poz. irány Árkülönbözet Poz. eredménye Devizanem :00 FDAX :00 EUREX 6219,00 1 vétel 0, ,50 EUR :00 OTP :00 BÉT 4139,00 1 vétel -2600, ,00 HUF :00 MAT :00 BÉT 407,00 5 vétel 85000, ,00 HUF :00 MAT :00 BÉT 405,00 2 vétel 34000, ,00 HUF :00 DEC 13 CORN :00 CBOT 6,37 2 vétel 375, ,00 USD :00 JUL 13 CORN :00 CBOT 7,44 2 eladás -275, ,00 USD :00 MAR 13 LIF LDN COCOA :00 LIFFE 1548,00 1 vétel -30, ,00 GBP :00 MAR 13 LIF SUGAR :00 LIFFE 522,30 3 vétel -60,00-45,00 USD :00 MAR 13 LIF SUGAR :00 LIFFE 522,30 1 vétel -20,00-15,00 USD :00 MAR 13 ROUGH RICE :00 CBOT 15,45 2 vétel -140,00-720,00 USD :00 MAR 13 SUGAR :00 NYBOT 19,46 1 vétel -33,60-44,80 USD :00 MAR 13 SUGAR :00 NYBOT 19,46 2 vétel -67,20-89,60 USD :00 MAR 13 SUGAR :00 NYBOT 19,46 1 vétel -33,60-44,80 USD :00 MAR 13 SUGAR :00 NYBOT 19,46 3 vétel -100,80-134,40 USD :00 MAR 13 SUGAR :00 NYBOT 19,46 1 vétel -33,60-44,80 USD :00 MAR 13 SUGAR :00 NYBOT 19,46 2 vétel -67,20-89,60 USD :00 MAY 13 SUGAR :00 NYBOT 19,40 2 vétel -112,00 291,20 USD :00 MAY 13 SUGAR :00 NYBOT 19,40 2 vétel -112,00 291,20 USD :00 MAY 13 SUGAR :00 NYBOT 19,40 5 vétel -280,00 728,00 USD :00 MOL :00 BÉT 19230,00 1 vétel , ,00 HUF :00 MAY 13 SUGAR :00 NYBOT 18,80 1 vétel -56,00 817,60 USD :00 MAR 13 NYM EMINI GAS :00 NYMEX 3,66 1 vétel 140,00-445,00 USD :00 MAR 13 COFFEE C :00 ICE 152,30 1 vétel -393, ,75 USD :00 MAR 13 NYM EMINI GAS :00 CHICAGO MERCANT. EXCH. (FLOOR) 3,74 1 vétel 140,00-632,50 USD :00 MOL :00 BÉT 18945,00 1 vétel , ,00 HUF :00 MOL :00 BÉT 18940,00 1 vétel , ,00 HUF :00 MAT :00 BÉT 420,00 3 vétel 51000, ,00 HUF :00 MAT :00 BÉT 420,00 3 vétel 51000, ,00 HUF :00 RCH :00 BÉT 39360,00 1 vétel -2000, ,00 HUF :00 RCH :00 BÉT 38815,00 1 vétel -2000, ,00 HUF :00 MOL :00 BÉT 18955,00 1 vétel , ,00 HUF :00 MAT :00 BÉT 419,00 2 vétel 20000, ,00 HUF :00 RCH :00 BÉT 38735,00 1 vétel -2000, ,00 HUF :00 JUL 13 COTTON :00 ICE 74,01 1 vétel -395, ,00 USD :00 JUL 13 COTTON :00 ICE 74,01 1 vétel -395, ,00 USD :00 JUL 13 COTTON :00 ICE 74,15 1 vétel -395, ,00 USD :00 JUL 13 COTTON :00 ICE 74,16 1 vétel -395, ,00 USD :00 JUL 13 COTTON :00 ICE 74,17 1 vétel -395, ,00 USD :00 JUL 13 COTTON :00 ICE 74,12 1 vétel -395, ,00 USD :00 JUL 13 COTTON :00 ICE 73,99 1 vétel -395, ,00 USD :00 JUL 13 COTTON :00 ICE 73,75 1 vétel -395, ,00 USD :00 MAR 13 COFFEE C :00 ICE 153,90 1 vétel -393, ,75 USD :00 OTP :00 BÉT 4119,00 1 vétel 1800, ,00 HUF :00 OTP :00 BÉT 4143,00 1 vétel 1800, ,00 HUF :00 OTP :00 BÉT 4149,00 1 vétel 1800, ,00 HUF :00 MAR 13 COFFEE C :00 ICE 151,10 1 vétel -393, ,75 USD :00 MAR 13 NYM EMINI GAS :00 NYMEX 3,94 1 vétel 140, ,50 USD :00 MAY 13 COTTON :00 NYBOT 73,19 1 vétel -520, ,00 USD :00 RCH :00 BÉT 37295,00 1 vétel -2000, ,00 HUF :00 MAR 13 EURX E-STXX :00 EUREX 2547,00 1 eladás 390,00-680,00 EUR :00 RCH :00 BÉT 36285,00 1 vétel -2000, ,00 HUF :00 RCH :00 BÉT 36720,00 1 vétel -2000, ,00 HUF :00 YG FEB :00 NYSELIFFE 1719,60 1 eladás -664, ,56 USD :00 YG FEB :00 NYSELIFFE 1718,90 1 eladás -664, ,32 USD :00 YG FEB :00 NYSELIFFE 1719,50 4 eladás -2656, ,96 USD :00 YG FEB :00 NYSELIFFE 1719,40 4 eladás -2656, ,68 USD :00 YG FEB :00 NYSELIFFE 1719,10 2 eladás -1328, ,92 USD :00 YG FEB :00 NYSELIFFE 1719,70 1 eladás -664, ,88 USD :00 FEB 13 NYL MINI GOLD :00 NYSELIFFE 1710,70 2 eladás 517, ,16 USD :00 FEB 13 NYL MINI GOLD :00 NYSELIFFE 1723,60 2 vétel -517, ,72 USD :00 RCH :00 BÉT 36355,00 1 vétel -2000, ,00 HUF :00 MAR 13 CBT T-BONDS :00 CHICAGO BOARD OF TRADE 149,50 2 eladás -62, ,00 USD :00 MAR 13 CBT T-BONDS :00 CHICAGO BOARD OF TRADE 149,50 1 eladás -31, ,00 USD :00 MAR 13 CBT T-BONDS :00 CHICAGO BOARD OF TRADE 149,63 8 eladás -250, ,00 USD :00 MAR 13 CBT T-BONDS :00 CHICAGO BOARD OF TRADE 149,69 2 eladás -62, ,00 USD :00 MAR 13 EURX EUR-BUND :00 EUREX 144,65 2 eladás -200, ,00 EUR :00 RCH :00 BÉT 36500,00 1 vétel -2000, ,00 HUF :00 RCH :00 BÉT 36390,00 1 vétel -2000, ,00 HUF :00 FEB 13 GOLD-COMEX :00 COMEX 1716,00 1 vétel -780, ,00 USD :00 MAR 13 CBT T-BONDS :00 CBOT 149,97 2 eladás -62, ,50 USD :00 RCH :00 BÉT 37355,00 1 vétel -2000, ,00 HUF :00 YG FEB :00 NYSELIFFE 1719,20 1 eladás -664, ,28 USD :00 RCH :00 BÉT 36965,00 1 vétel -2000, ,00 HUF :00 RCH :00 BÉT 36720,00 1 vétel -2000, ,00 HUF :00 MAR 13 LIF LDN COCOA :00 LIFFE 1554,00 1 vétel -30, ,00 GBP :00 MAR 13 LIF LDN COCOA :00 LIFFE 1559,00 1 vétel -30, ,00 GBP :00 FEB 13 GOLD-COMEX :00 COMEX 1700,00 1 vétel -780, ,00 USD :00 MAR 13 IMM EU FX/CHF :00 GLOBEX 1,21 1 vétel -225,00-612,50 CHF :00 YG FEB :00 NYSELIFFE 1692,30 2 eladás -1328, ,40 USD :00 YG FEB :00 NYSELIFFE 1692,30 2 eladás -1328, ,40 USD :00 MAR 13 NEW COCOA :00 ICE 23,87 1 vétel -60, ,00 USD :00 YG FEB :00 NYSELIFFE 1716,30 1 eladás -664, ,00 USD :00 MAR 13 NYM EMINI GAS :00 NYMEX 3,41 1 vétel 140,00 180,00 USD :00 MAR 13 EURX E-STXX :00 EUREX 2616,00 1 eladás 390,00 10,00 EUR :00 FEB 13 GOLD-COMEX :00 COMEX 1718,20 1 vétel -780, ,00 USD :00 FEB 13 GOLD-COMEX :00 COMEX 1719,00 1 vétel -780, ,00 USD :00 E7H :00 GLOBEX 1,30 1 vétel -143, ,50 USD :00 E7H :00 GLOBEX 1,30 2 vétel -287, ,50 USD :00 E7H :00 GLOBEX 1,30 2 vétel -287, ,50 USD 1

20 Solar Capital Markets Zrt. Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁN NYITOTT BIZOMÁNYOSI TŐZSDEI HATÁRIDŐS ÜGYLETEK 2. sz.melléklet Nyitás dátuma Instrumentum Lejárat Üzletkötés helye Kötésár Mennyiség Poz. irány Árkülönbözet Poz. eredménye Devizanem :00 E7H :00 GLOBEX 1,30 2 vétel -287, ,50 USD :00 E7H :00 GLOBEX 1,30 2 vétel -287, ,50 USD :00 E7H :00 GLOBEX 1,30 4 vétel -575, ,00 USD :00 YG FEB :00 NYSELIFFE 1712,70 1 eladás -664, ,48 USD :00 E7H :00 GLOBEX 1,30 1 vétel -143,75 993,75 USD :00 MAR 13 COFFEE C :00 ICE 145,00 1 vétel -393,75 693,75 USD :00 BUX :00 BÉT 18550,00 7 vétel 1995, ,00 HUF :00 MAT :00 BÉT 382,00 1 vétel 10000, ,00 HUF :00 MAR 13 SUGAR :00 ICE 18,65 1 vétel -33,60 862,40 USD :00 EUR :00 BÉT 289, eladás , ,00 HUF :00 EUR :00 BÉT 289, eladás 59000, ,00 HUF :00 MOL :00 BÉT 17345,00 1 vétel , ,00 HUF :00 MAR 13 COFFEE C :00 ICE 143,95 1 vétel -393, ,50 USD :00 MAY 13 COTTON :00 ICE 76,73 1 vétel -520,00-570,00 USD :00 EUR :00 BÉT 285, vétel , ,00 HUF :00 MAR 13 SOYBEANS :00 CHICAGO BOARD OF TRADE 14,62 1 eladás -200, ,00 USD :00 MAR 13 PALLADIUM :00 NYMEX 688,55 1 eladás 820, ,00 USD :00 MAR 13 CME REV LUMBR :00 GLOBEX 364,80 1 eladás 924, ,00 USD :00 MAR 13 CME REV LUMBR :00 GLOBEX 364,50 2 eladás 1848, ,00 USD :00 FEB 13 LT CRUDE :00 NYMEX 88,39 1 vétel -70, ,00 USD :00 MAR 13 CBT T-BONDS :00 CHICAGO BOARD OF TRADE 146,22 1 eladás -31, ,25 USD :00 MAR 13 NEW COCOA :00 ICE 23,56 1 vétel -60, ,00 USD :00 MAR 13 NEW COCOA :00 ICE 23,52 1 vétel -60, ,00 USD :00 MAR 13 NEW COCOA :00 ICE 23,52 1 vétel -60, ,00 USD :00 MAR 13 NEW COCOA :00 ICE 23,52 1 vétel -60, ,00 USD :00 MAR 13 NEW COCOA :00 ICE 23,52 1 vétel -60, ,00 USD :00 MAR 13 NEW COCOA :00 ICE 23,52 1 vétel -60, ,00 USD :00 MAR 13 NEW COCOA :00 ICE 23,52 5 vétel -300, ,00 USD :00 MAR 13 CORN :00 CHICAGO BOARD OF TRADE 7,09 2 vétel 250, ,00 USD :00 MAR 13 CORN :00 CHICAGO BOARD OF TRADE 7,09 2 vétel 250, ,00 USD :00 MAR 13 CORN :00 CHICAGO BOARD OF TRADE 7,09 2 vétel 250, ,00 USD :00 MAR 13 CORN :00 CHICAGO BOARD OF TRADE 7,09 1 vétel 125,00-762,50 USD :00 MAR 13 CORN :00 CHICAGO BOARD OF TRADE 7,09 1 vétel 125,00-762,50 USD :00 MAR 13 CORN :00 CHICAGO BOARD OF TRADE 7,09 1 vétel 125,00-762,50 USD :00 MAR 13 LIF LDN COCOA :00 LIFFE 1476,00 1 vétel -30,00-380,00 GBP :00 MAR 13 NYL MINI SLVR :00 NYSELIFFE 30,34 1 vétel -273,00-356,00 USD :00 MAT :00 BÉT 370,00 3 vétel 24000, ,00 HUF :00 MAT :00 BÉT 370,00 5 vétel 40000, ,00 HUF :00 MAT :00 BÉT 370,00 5 vétel 40000, ,00 HUF :00 MAT :00 BÉT 370,00 3 vétel 24000, ,00 HUF :00 MAT :00 BÉT 370,00 5 vétel 40000, ,00 HUF :00 MAT :00 BÉT 370,00 4 vétel 32000, ,00 HUF :00 MAT :00 BÉT 370,00 2 vétel 16000, ,00 HUF :00 MAT :00 BÉT 369,00 3 vétel 24000, ,00 HUF :00 OTP :00 BÉT 4201,00 2 vétel , ,00 HUF :00 OTP :00 BÉT 4201,00 1 vétel -5800, ,00 HUF :00 BUX :00 BÉT 18562,00 11 vétel 3135, ,00 HUF :00 BUX :00 BÉT 18562,00 1 vétel 285, ,00 HUF :00 BUX :00 BÉT 18562,00 2 vétel 570, ,00 HUF :00 BUX :00 BÉT 18563,00 26 vétel 7410, ,00 HUF :00 MOL :00 BÉT 17640,00 1 vétel 0, ,00 HUF :00 GBP :00 BÉT 356, vétel , ,00 HUF :00 GBP :00 BÉT 359, eladás , ,00 HUF :00 MAR 13 EURX E-STXX :00 EUREX 2635,00 1 eladás 390,00 200,00 EUR :00 MAR 13 EURX DAX INDEX :00 EUREX 7613,00 1 eladás 975,00-137,50 EUR :00 FEB 13 NYL MINI GOLD :00 NYSELIFFE 1647,90 1 vétel -258,96 278,88 USD :00 YG FEB :00 NYSELIFFE 1657,50 1 vétel 664,00 624,16 USD :00 E7H :00 GLOBEX 1,32 1 vétel -143,75 31,25 USD :00 E7H :00 GLOBEX 1,32 1 eladás 143,75-31,25 USD :00 E7H :00 GLOBEX 1,32 1 eladás 143,75-31,25 USD :00 MAR 13 NATURAL GAS :00 NYMEX 3,42 1 vétel 560,00 580,00 USD :00 MAR 13 NATURAL GAS :00 NYMEX 3,42 1 vétel 560,00 580,00 USD :00 OTP :00 BÉT 4210,00 5 vétel , ,00 HUF :00 OTP :00 BÉT 4193,00 1 vétel 0,00 0,00 HUF :00 MAR 13 EMINI S&P :00 GLOBEX 1410,00 10 vétel , ,00 USD :00 FEB 13 BRENT CRUDE :00 ICE 110,78 1 vétel -160,00-160,00 USD :00 FEB 13 ICE WTILSCRUDE :00 ICE 91,12 1 eladás 320,00 320,00 USD :00 FEB 13 BRENT CRUDE :00 ICE 110,78 2 vétel -320,00-320,00 USD :00 FEB 13 ICE WTILSCRUDE :00 ICE 91,12 2 eladás 640,00 640,00 USD :00 FEB 13 LT CRUDE :00 NYMEX 90,84 1 eladás 40,00 40,00 USD :00 FEB 13 BRENT CRUDE :00 ICE 110,59 1 eladás -30,00-30,00 USD :00 FEB 13 ICE WTILSCRUDE :00 ICE 90,63 1 vétel 170,00 170,00 USD :00 FEB 13 BRENT CRUDE :00 ICE 110,59 1 eladás -30,00-30,00 USD :00 FEB 13 ICE WTILSCRUDE :00 ICE 90,63 1 vétel 170,00 170,00 USD :00 FEB 13 LT CRUDE :00 NYMEX 90,43 1 vétel 370,00 370,00 USD :00 MAR 13 EMINI S&P :00 GLOBEX 1390,00 10 eladás 3000, ,00 USD :00 6EH :00 GLOBEX 1,33 1 eladás 287,50 775,00 USD 2

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Nyilvántartási szám: Pk.60527 KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.05.08.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság. Éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság. Éves beszámoló Kiegészítı melléklete 23389364-3511-114-05 Statisztikai számjel 05-10-000475 Cégjegyzék száma Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság Éves beszámoló Kiegészítı melléklete 2 0 1 3 év

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2013.

Kiegészítı melléklet 2013. Bács-Kiskun Megyei Vadászszövetség 6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. 1/5 Adószám: 19044462-1-03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2010.

Kiegészítı melléklet 2010. Adószám: 14843008-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-130253 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány 3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. III/15. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2 I. Általános rész 1. A Társaságra vonatkozó alapinformációk

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben MÉRLEG KSH:10044513-6419-122-09 Cg.:09-02-000068 Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám:

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám: 1082 Budapest Baross u.77. Adószám: 14674291-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-914657 KSH: 14674291900111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2013. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Budapest, 2014.05.28. A közzétett adatok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft 6 7 8 2 M ó r a h a l o m, R ö s z k e i ú t 3 4. 62/281-055 Fax.: 62/281-055 E-mail: moraep@morahalom.hu 2. számú melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Magyar Asztronautikai Társaság (a továbbiakban Társaság"), melynek székhelye 1044 Budapest, Ipari Park utca 10. főtevékenységként szakmai érdekképviseletet

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) "Rábaközi" Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg

ESZKÖZÖK (aktívák) Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg a b d 1. 1. Pénzeszközök 279 102 306 514 2. 2. Állampapírok 1 567 938 2 325 317 3. a) forgatási célú 1 251 066 2 224 526 4. b) befektetési célú 316 872 100 791 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2011. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2012. március 28. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI ÉS KERESKEDELMI KAMARA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011-es ÜZLETI ÉVRE (valamennyi

Részletesebben