Kiegészítı melléklet a Solar Capital Markets Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítı melléklet a Solar Capital Markets Zrt."

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Solar Capital Markets Zrt. A vállalkozás címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3. Kiegészítı melléklet a Solar Capital Markets Zrt évi beszámolójához

2 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz I. A vállalkozás alapadatai A vállalkozás neve: Solar Capital Markets Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Rövidített neve: Solar Capital Markets Zrt. Címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2. Alapítás idıpontja: november 03. Bejegyzés kelte: január 11. Cégjegyzékszáma: Cg Statisztikai számjel: A társaság fıtevékenysége: 6612 Értékpapír-, árutızsdei ügynöki tevékenység Jegyzett tıke összege december 31-én: eft Kibocsátott részvények fajtája: névre szóló, dematerializált törzsrészvény Kibocsátási névértéke: Ft Kibocsátott darabszám: db A Társaság egyszemélyes részvénytársaságként mőködik. Egyedüli részvényese Szabó Zsolt Gábor. Ügyvezetés típusa: egyszemélyes igazgatóság A Társaság ügyvezetését július 31-tıl Siklér Gyula vezérigazgató látja el. A befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. Törvény 97. (1) bekezdése alapján a Társaság könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgáló neve: Sztán Csilla Címe: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 78/1. Kamarai tagsági száma: Pénzügyi intézményi minısítés száma: E /97 A évi beszámoló könyvvizsgálati díja 620 e Ft + ÁFA. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül egyéb szolgáltatást nem nyújtott a Társaság részére. A Társaság beszámolóját (a mérleget, eredmény-kimutatást és a kiegészítı mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a Solar Capital Markets Zrt. képviseletére jogosult alábbi személyek kötelesek aláírni: Siklér Gyula vezérigazgató (an.: Pozsár Margit) 5800 Mezıkovácsháza, Sármezey utca 81/a. A képviselet módja: együttes Heitner Tamás más munkavállaló (an.: Kürti Éva) 1134 Budapest, Taksony u fszt.6. A képviselet módja: együttes 2

3 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelıs személy külsı szolgáltató (JAB AUDIT Kft., 1132 Budapest, Váci út 34. III. 5., cégjegyzék száma: Cg ) alkalmazottja: Neve: Bereczki Ágnes Címe: 1222 Budapest, Mezı u. 43/B. III. 5. Regisztrációs száma: II. Számviteli politika meghatározó elemei A Társaság könyveit és nyilvántartásait a számvitelrıl szóló évi C. törvényben, valamint a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározott elıírásoknak megfelelıen, a kettıs könyvvitel elvei és szabályai szerint, magyar nyelven vezeti. A beszámoló formája: éves beszámoló A mérleg és az eredmény-kimutatás típusa: a 251/2000. (XII. 24) Korm. rendeletben meghatározott A típusú beszámoló A beszámoló pénzneme: magyar forint, az adatok ezer forintban kerülnek kimutatásra A mérleg fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés idıpontja: április 30. Jelentıs összeg meghatározása Jelentıs összegő hiba értelmezése: ha a hiba feltárásának évében, a különbözı ellenırzések során, egy adott üzleti évet érintıen (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı - értékének együttes (elıjelétıl független) összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérlegfıösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfıösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése: Ha a jelentıs összegő hibák és hibahatások összevont értéke a saját tıke értékét lényegesen - a hibák feltárásának évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke legalább 20 %- al változik (nı vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztıek. Ismételt közzététel alkalmazása: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentıs összegő hibák feltárása esetén a feltárás évét megelızı üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelızıen ismételten közzé kell tenni. 3

4 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz Értékelési eljárások bemutatása Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik: az egyedi eszköz várható használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények figyelembevételével. Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik. Kisértékő eszközök értékcsökkenési leírása: A 100 eft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékő jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentıs maradványérték: A maradványérték nulla összeggel vehetı figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínősíthetıen nem haladja meg a beszerzési érték 20%-át, és ez az összeg nem éri el a 200 eft-ot. Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentıségő tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülı értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának idıtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha - az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; - a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan; - a vagyoni értékő jog a szerzıdés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthetı; - a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelı, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. 4

5 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökrıl folyamatos mennyiségi nyilvántartást, analitikát vezet, a fıkönyvvel való egyeztetés a mérleg fordulónapján történik. Értékhelyesbítések alkalmazása A Társaság az értékhelyesbítés lehetıségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel. Valós értéken történı értékelés A Társaság a valós értéken történı értékelés lehetıségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözetet, sem valós értékelés tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz. Követelések A Társaság követeléseit a 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen egyedileg minısíti, melynek során negyedéves rendszerességgel vizsgálja, hogy a tárgynegyedév végén fennálló vevı és egyéb követelések megtérülése milyen mértékben vált bizonytalanná, kétessé. A Cenzúra Bizottság által elfogadott vevı, adós minısítés alapján értékvesztés kerül elszámolásra a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülı összege közötti veszteség jellegő különbözet összegében. Amennyiben a követelés várhatóan megtérülı összege meghaladja a követelés nyilvántartás szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásra kerül. A külföldi pénzértékre szóló eszközök, kötelezettségek értékelése a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. 5

6 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz III. Az éves beszámoló egyes tételeinek tagolása: MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában bekövetkezett változást az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Nyitó érték Beszerzési érték Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró érték IMMATERIÁLIS JAVAK / Alapítás átszervezés aktívált értéke / Vagyoni értékő jogok / Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK / Bérelt ingatlanon történı beruházás / Mőszaki berendezések, szerszámok / Egyéb gépek, berendezések / Kisértékő berendezések felszerelések ÖSSZESEN Megnevezés Nyitó érték Tárgyévi écs. Értékcsökkenés Écs kivezetés Átsorolás Záró érték IMMATERIÁLIS JAVAK / Alapítás átszervezés aktívált értéke / Vagyoni értékő jogok / Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK / Bérelt ingatlanon történı beruházás / Mőszaki berendezések, szerszámok / Egyéb gépek, berendezések / Kisértékő berendezések felszerelések ÖSSZESEN Megnevezés Nyitó érték Nettó érték Záró érték IMMATERIÁLIS JAVAK / Alapítás átszervezés aktívált értéke / Vagyoni értékő jogok / Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK / Bérelt ingatlanon történı beruházás / Mőszaki berendezések, szerszámok / Egyéb gépek, berendezések / Kisértékő berendezések felszerelések - - ÖSSZESEN

7 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz Az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból származó követelések alakulása: Megnevezés eft Követelések ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból (értékvesztés nélkül) Ügyfélkövetelésekre képzett értékvesztés Megbízásra végzett bef. szolg. után felszámított díjkövetelés Összesen: évben az elızı évhez képest további eft értékvesztés képzésre került sor, értékvesztés visszaírás nem történt. A megbízásra végzett befektetési szolgáltatás után felszámított díjkövetelés évben 343 eft volt, amely az elızı évben az aktív idıbeli elhatárolások között került kimutatásra. Elszámolóházzal szembeni követelés Az elszámolóházzal (KELER Zrt.) szembeni követelésként a tızsdei letététi számlák egyenlegét mutatjuk ki: Tızsdei Elszámolási Alaphoz való hozzájárulás: eft Kollektív Garancia Alaphoz való hozzájárulás: eft Összesen: eft Az egyéb követelések összetétele: Megnevezés eft Befektetési szolgáltatókkal szembeni követelés Befektetési szolgáltatókkal szembeni követelésre képzett értékvesztés Helyi iparőzési adó túlfizetés Szállítónak adott elıleg Társasági adó túlfizetés Egyéb követelés Összesen: A Társaságnak december 31-én a mérleg-fordulónapi árfolyamon átszámítva eft különbözı devizanemekben nyilvántartott követelése állt fenn az MF Global UK Ltd. befektetési szolgáltatóval szemben, mely anyavállalatának október 11-én bejelentett csıdje miatt maga is fizetésképtelenné vált. A befektetési szolgáltatónál levı ügyfélpozíciók még év végén áttranszferálásra kerültek az Interactive Brokers szolgáltatóhoz, azonban az említett összegő követelés fennmaradt. Az ügyfélpénzek fedezetének biztosítása érdekében a Társaság EUR kölcsönt vett igénybe, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérte az MF Global UK Ltd-vel szemben fennálló követelés piaci árfolyamának alakulását. A követelés értékesítésére februárban került sor, eft veszteséggel. Ezen veszteség összegében december 31-én értékvesztés képzésére került sor. 7

8 Solar Captital Markets Zrt. Aktív idıbeli elhatárolás összetétele: Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz Megnevezés eft Adott kölcsön elhatárolt kamata Banktól járó kamat Befektetési szolgáltatási díjbevételek Saját számlás határidıs ügylet elhatárolt eredménye Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Adatbanki szolgáltatás Újság, folyóirat elıfizetés - 20 Egyéb költségelhatárolás - 10 Bérleti díjak Költségek aktív idıbeli elhatárolása Aktív idıbeli elhatárolás összesen: A befektetési szolgáltatási tevékenység után járó, pénzügyileg még nem esedékes díjak évben az aktív idıbeli elhatárolás helyett az ügyfelekkel szembeni követelések mérlegsoron kerültek kimutatásra. Saját tıke változása Megnevezés Növekedés Csökkenés Változás eft Tárgyévi összetétel Jegyzett tıke ,50% 170,43% - ebbıl visszavásárolt tıke névértéken ,00% 0,00% Jegyzett, be nem fizetett tıke ,00% 0,00% Tıketartalék ,00% 42,39% Eredménytartalék ,95% -57,82% Lekötött tartalék ,34% 42,42% Értékelési tartalék ,00% 0,00% - Mérleg szerinti eredmény ,78% -97,42% Általános tartalék ,00% 0,00% Összesen ,64% 100,00% A vállalkozás tevékenységhez szükséges, jogszabályok által elıírt mértékő tıkeszükséglet, valamint tıke-megfelelési mutató biztosítása érdekében a vállalkozás Alapítója június 15-én a jegyzett tıke ázsióval történı felemelésérıl döntött. A tıkeemelés során 10 darab egyenként Ft névértékő, névre szóló dematerializált törzsrészvény került kibocsátásra részvényenként Ft kibocsátási értéken. A tıkeemelés július 30-án került bejegyzésre. A MF Global UK Limited befektetési szolgáltatóval szemben fennálló követelés február hónapban eladásra került, mely ügylet során a vállalkozás eft veszteséget realizált. A vállalkozás ügyvezetése a február havi számviteli zárlatot követıen március végén szerzett tudomást arról, hogy a társaság saját tıkéje többek között a fenti ügylet miatt - a jegyzett tıke kétharmada alá csökkent, mely tényrıl haladéktalanul 8

9 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz tájékoztatta az Alapítót. Az Alapító április 9-én döntött 1 darab Ft névértékő, névre szóló dematerializált törzsrészvény kibocsátásáról, Ft kibocsátási értéken. A részvény kibocsátási értékébıl Ft pénzbeli hozzájárulásként, a fennmaradó Ft nem pénzbeli hozzájárulásként került a Társaság rendelkezésére bocsátásra. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya az Alapító Társasággal szemben fennálló kölcsönkövetelése. A tıkeemelés bejegyzése folyamatban van. Az óvatosság elvének való megfelelés érdekében tekintve, hogy az értékesített követelés a évi mérlegben szerepel és a veszteség a mérlegkészítés idıpontjáig ismertté vált a februárban realizált veszteség összegében évre vonatkozóan értékvesztés került elszámolásra. A fentiek miatt a saját tıke/jegyzett tıke probléma már a december 31-re vonatkozó beszámolóban is mutatkozik. A lekötött tartalék az Alapító által és években teljesített pótbefizetést tartalmazza, eft összegben, valamint lekötött tartalékként került kimutatásra az alapítás átszervezés aktivált értékébıl még le nem írt (nem értékcsökkentett) rész 29 eft összegben. Céltartalék A Társaság egy vitatott átutalás összegére, mint várható kötelezettségre képzett céltartalékot évben, eft összegben. A vitatott ügy évben nem került lezárásra, azonban további céltartalék képzést nem igényel. Hosszú lejáratra kapott kölcsön A Társaság évben EUR rövid lejáratú kölcsönt mutatott ki mérlegében ( eft). A rövid lejáratú kölcsön futamidejét év folyamán a felek március 31-re módosították. A Társaság év folyamán EUR összeget törlesztett, így a december 31-én fennálló kölcsön teljes összege EUR ( eft), melybıl a mérlegkészítésig teljesített EUR (mérleg fordulónapi árfolyamon számítva eft) összegő törlesztés átsorolásra került a rövid lejáratú kölcsön mérlegsorra. A mérleg fordulónapján fennálló hosszú lejáratú kölcsön összege EUR ( eft). Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Az ügyfelekkel szembeni kötelezettség összege a befektetési szolgáltatási tevékenységbıl származó ügyfeleket megilletı pénzeszköz. Megnevezés eft Ügyfeleket megilletı forint pénzeszköz Ügyfeleket megilletı deviza pénzeszköz Összesen:

10 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz Egyéb kötelezettség összetétele: Megnevezés eft Fizetendı adók, járulékok Munkavállalókkal szembeni kötelezettség Egyéb kötelezettség Összesen: Passzív idıbeli elhatárolás összetétele: Megnevezés eft Kapott kölcsön elhatárolt kamata Könyvelési, könyvvizsgálati díj Elhatárolt bankköltség Egyéb költségelhatárolás Aktív idıbeli elhatárolás összesen: EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A bizományosi tevékenység bevétele tızsdei és tızsdén kívüli azonnali, határidıs és opciós megbízások után ügyfeleknek felszámított díjakat, jutalékokat, míg a bizományosi tevékenység ráfordítása a tızsdének, KELER-nek és más, a bizományosi ügyletek lebonyolításában közremőködı befektetési szolgáltatóknak fizetett díjakat, jutalékokat tartalmazza. A további kockázatok elkerülése érdekében a Társaság év elsı negyedévétıl nem kötött saját számlás ügyleteket. A befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye eft bevételi többlet, amely azonban nem nyújtott elegendı fedezetet a Társaság mőködési költségeire (anyagjellegő ráfordítások eft, személyi jellegő ráfordítások eft, értékcsökkenési leírás eft) A évi kedvezıtlen piaci körülmények a befektetési piacon beszőkülést, vagyis az ügyfél állomány és ezzel párhuzamosan árbevétel csökkenést eredményeztek. Sajnos évben sem javult az általános piaci környezet, a jogi kiszámíthatóság és a nemzetközi piacok hangulata sem mutatott releváns változást. Magyarország EU-val és IMF-el folytatott harca nem segítette a hazai piacon illetve hazai befektetési szolgáltatón keresztül befektetni vágyók hangulatjavulását. Mindezen okok következtében a kisebb hazai befektetési szolgáltatók esetében már az is eredménynek számít, ha az árbevétel csökkenés következtében keletkezett veszteség miatt talpon maradhatnak. A Solar Capital Markets Zrt. tulajdonosa a kritikus tıkevesztést folyamatosan pótolta, bízva abban, hogy az elkövetkezı években nyereségesen tud mőködni a Társaság. 10

11 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz Anyagjellegő ráfordítások Megnevezés E Ft Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Összesen: Igénybe vett szolgáltatások Megnevezés E Ft Bérleti díj Közvetítıi díjak Adatbanki szolgáltatás díja Könyvelés, könyvvizsgálat díja Számítástechnikai szolgáltatások Posta, telefon, internet Hirdetés, reklám Jogtanácsosi, ügyvédi díj Szakértıi díjak, szaktanácsadás Karbantartás Egyéb igénybevett szolgáltatás Folyóirat, hírlap, szakkönyv Utazás kiküldetés Szállítás 14 5 Oktatás, továbbképzés Autópálya, parkolási díj Összesen: Egyéb szolgáltatások Megnevezés E Ft Bankköltség Igazgatási szolgáltatási díj, illetékek Biztosítási díj - - Összesen: Egyéb bevételek alakulása: Megnevezés eft Kapott forgalmi engedmény Egyéb bevételek Kapott késedelmi kamat Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Összesen:

12 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz Egyéb ráfordítások alakulása: Megnevezés eft Egyéb követelésekre képzett értékvesztés Pénzügyi szervezetek különadója Iparőzési adó Ügyfelekkel szembeni követelésre képzett értékvesztés Befektetı-védelmi Alapnak fizetett díj Egyéb ráfordítások PSZÁF díj Határozat alapján fizetett bírság, késedelmi kamat Céltartalék képzés miatti ráfordítás Összesen: Társasági adóalap meghatározása: Megnevezés Adózás elıtti eredmény: Adóalap növelı tételek: Értékvesztés elszámolása Bírság Céltartalék képzés Értékcsökkenés Reprezentáció Egyéb növelı tétel Összes növelı: Adóalap csökkentı tételek: Értékcsökkenés Elızı idıszak elhatárolt veszteségének igénybevétele Összes csökkentı Korrigált adóalap: Adó (10%) - - A társasági adó törvényben foglalt lehetıségével élve a Társaság vezetése úgy döntött, hogy a jövedelem-nyereség minimum alapján számított társasági adó megfizetése helyett társasági adó bevallásban szereplı külön adatszolgáltatást teljesíti. 12

13 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz IV. Egyéb tájékoztató adatok A Társaság irányítását egyszemélyes igazgatóság (vezérigazgató) látja el, munkaviszony keretében évben egymást követve két fı töltött be vezérigazgatói tisztséget, bruttó járandóságuk összege eft volt. A Felügyelı Bizottság tagjai e tisztségük ellenértékeként díjazásban nem részesülnek. A vezetı tisztségviselık részére elıleg, kölcsön nem került folyósítására, illetve javukra garancia-vállalásra nem került sor. Az átlagos állományi létszám évben 23 fı, évben 21 fı volt, szellemi foglalkozású munkakörben. Fizikai foglalkozású munkavállalót a Társaság sem évben sem évben nem alkalmazott. Személyi jellegő ráfordítások alakulása Megnevezés e Ft Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok Összesen: Környezetvédelemmel kapcsolatos információk: A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel a társaság nem rendelkezik. A társaság tevékenységébıl veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem keletkezett. 13

14 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz CASH-FLOW KIMUTATÁS Adatok eft-ban Ssz Mutató I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz változás Adózás elıtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változás Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelések változása Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladás Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz - Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 27. változása IV. Pénzeszközök változása (+-I+-II+-III sorok)

15 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz V. Pénzügyi helyzet, jövedelmezıség, likviditás A Társaság vagyoni-, likviditási és jövedelmi helyzetét az alábbi mutatók szemléltetik: Vagyoni helyzet: Mutató Befektetett eszk. aránya az összes eszközhöz Forgó eszközök aránya az összes eszközhöz Jegyzett tıke aránya az összes forráshoz Tıkeerısségi mutató Idegen források aránya Tıkeellátottsági mutató Saját tıke változás Mutató számítása Befektetett eszközök Eszközök összesen Forgóeszközök Eszközök összesen Jegyzett tıke Források összesen Saját tıke Források összesen Hosszúlejáratú köt. + rövid lejáratú köt. Források összesen Saját tıke Befektetett eszközök + Készletek Saját tıke Jegyzett tıke Index 4,77 6,67 139,76% 93,87 91,06 97,02% 12,64 19,33 152,99% 11,49 11,34 98,73% 87,75 86,75 98,85% 240,79 170,11 70,65% 90,92 58,68 64,54% Likviditási helyzet Mutató Mutató számítása Index Rövid távú likviditási mutató I. Követelések + Értékpapírok + Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek 106,96 108,33 101,28% Rövid távú likviditási mutató II. Értékpapírok + Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek 47,63 34,54 72,53% Készpénz likviditási mutató Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek 47,63 34,54 72,53% Jövedelmi helyzet Mutató Mutató számítása Index Árbevétel arányos eredmény Adózott eredmény Értékesítés nettó árbevétele 7,19-62,22-865,46% Eszközarányos eredmény Adózott eredmény Összes eszköz 1,58-11,05-699,90% Saját tıke jövedelmezısége Adózott eredmény Saját tıke 13,74-97,42-708,88% 15

16 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz VI. A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó specifikus kiegészítések A Solar Capital Markets Zrt évben csatlakozott a Befektetı-védelmi Alaphoz. A csatlakozáskor fizetett egyszeri díj 500 eft volt. A Társaság évben rendszeres hozzájárulásként eft-ot fizetett az Alap részére. A külföldi pénzértékre szóló eszközök és források forintban kifejezett értéke december 31-én: Külföldi pénzértékre szóló eszközök forint értéke: Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek forint értéke: eft eft Az ügyfelek részére végzett portfólió-kezelés keretében kezelt ügyfél tulajdonát képezı portfóliók piaci értéke december 31-én eft. A Társaság biztosító pénztárak részére nem végez vagyonkezelést. Bevételek részletezése ügyfelek illetısége alapján: Belföld Európai Unio Európai Union kívül Összesen Bizományosi tevékenység Portfóliókezelési tevékenység Egyéb bef. szolg. tevékenység Pénzügyi mőveletek december 31.-én a Társaság nem rendelkezett saját értékpapírokkal, továbbá nem volt érvényben levı (le nem zárt) határidıs, opciós vagy swap ügylete. A mérleg fordulónapján sem saját számlára, sem ügyfelek megbízásából adott vagy kapott értékpapír kölcsön állománnyal nem rendelkezett. A mérleg fordulónapján nem állt fenn nagy kockázatvállalásnak minısülı követelése vagy mérlegen kívüli tétele. A Társaság évben jegyzési garanciát nem vállalt, a portfólió-kezeléssel összefüggésben hozamra és/vagy tıke megóvására nem tett ígéretet, továbbá nem végzett határon átnyúló tevékenységet. A mérleg fordulónapján pénzügyileg még nem rendezett tızsdén kötött bizományi azonnali ügyletekbıl eredı, mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek bemutatását a 1. számú melléklet tartalmazza. Ügyfelek határidıs tızsdei nyitott pozícióinak december 31-i állományát a 2. számú melléklet tartalmazza 16

17 Solar Captital Markets Zrt. Kiegészítı melléklet a évi éves beszámolóhoz Ügyfelek határidıs bankközi nyitott pozícióinak december 31-i állományát 3. számú melléklet tartalmazza Ügyfelek határidıs tızsdei nyitott opciós pozícióinak december 31-i állományát az 4. számú melléklet tartalmazza Ügyfelek határidıs bankközi nyitott opciós pozícióinak december 31-i állományát a 5. számú melléklet tartalmazza. Adott és kapott fedezetek, biztosítékok, óvadékok december 31-i állományát a 6. számú melléklet tartalmazza. Ügyfelek tulajdonát képezı értékpapírok december 31-i állományát a 7. számú melléklet tartalmazza. Kelt.: Budapest, május 29. Siklér Gyula és Heitner Tamás a vállalkozás vezetıje 17

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. Éves beszámoló. MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap. 2007. december 31.

MKB Alapkezelı zrt. Éves beszámoló. MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap. 2007. december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2007. december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2007. december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés a Raiffeisen Bank Zrt. 2011. éves beszámolójáról és üzleti jelentésérıl

Független Könyvvizsgálói Jelentés a Raiffeisen Bank Zrt. 2011. éves beszámolójáról és üzleti jelentésérıl Független Könyvvizsgálói Jelentés a 2011. éves beszámolójáról és üzleti jelentésérıl Tartalomjegyzék I. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben