I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A"

Átírás

1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/ (II.6.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról (módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 25..(3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában és 132..(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza a vonatkozó magasabb rendű jogszabályok figyelembevételével a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátások helyi formáit, igénybevételük szabályait, valamint az ellátásokra való jogosultság feltételeit, érvényesítésének garanciáit. (2) E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes szociális ellátásokra vonatkozó külön jogszabályok rendelkezéseit is. A rendelet hatálya 2. *1 (1) A rendelet hatálya magasabb rendű jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kiterjed Sátoraljaújhely Város illetékességi területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. Valamint a munkavállalók szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. (2) Átmeneti segély, étkezés és szállás biztosításának tekintetében, ha annak hiánya a rászorulók életét, vagy testi épségét veszélyezteti, a rendelet hatálya kiterjed az Európai Szociális Chartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. Értelmező rendelkezések 3. *2 E rendelet alkalmazásában: a) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége, b) közeli hozzátartozó: ba) a házastárs, az élettárs, bb) a húsz évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, vérszerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

2 2 bc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek) bd.) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa, c) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik, d) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van, e) különélő: a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha lakcímük különböző, f) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége, g) elemi kár: kizárólag életvitelszerűen lakott lakóépületet érintő tűz, elemi csapás (így különösen jégeső, árvíz, belvíz, fagy, hó-, jég- és széltörés, vihar, villámcsapás, földrengés) Az ellátások formái 4. *3 (1) Az Önkormányzat szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a jogosult számára az alábbi pénzbeli szociális ellátásokat állapítja meg: a) átmeneti segély b) Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás c) adósságkezelési és adósságrendezési támogatás d) adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás e) temetési segély. (2) Az Önkormányzat szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a jogosult számára az alábbi természetbeni ellátásokat állapítja meg: a) átmeneti segély b) köztemetés c) Hk. (3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretébe tartozó ellátásokat külön rendelet szabályozza. (4) Az adósságkezelés és adósságrendezés keretébe tartozó ellátásokat külön rendelet szabályozza. Hatásköri szabályok 5. *4 (1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás elbírálása, felülvizsgálata, megvonása. (2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésére való kötelezés továbbá a megtérítés és a kamat összegének a méltányosságból való elengedése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (3) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának hatáskörébe tartozik a : a) átmeneti segély b) adósságkezelési és adósságrendezési támogatás c) temetési segély megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata. (4) A (3) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott szociális támogatások esetében a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésére való kötelezés továbbá a megtérítés és a kamat összegének a méltányosságból való elengedése, csökkentése, illetve részletekben történő visszafizettetése a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik. (5) Amennyiben a polgármester az Szt. 48. (3) b.) pontjában biztosított jogkörében jár el, a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól méltányosságból 1.) részletfizetést engedélyezhet, ha az eltemettetésre kötelezett személy minimum 3 fős háztartásban él és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

3 3 2.) 50%-át elengedheti és a fennmaradó 50% megfizetésére részletfizetést engedélyezhet, ha az eltemettetésre kötelezett egyedülálló vagy 2 fős háztartásban él és a.) egyedülálló esetében a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át b.) 2 fős háztartás esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. (6) Hk. II. FEJEZET AZ EGYES PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 1. Bursa Hungarica Ösztöndíj Támogatás 6. *5 (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében ösztöndíj állapítható meg annak a pályázatát határidőben benyújtó és a benyújtás időpontjában Sátoraljaújhelyben bejelentett lakóhellyel rendelkező pályázónak, aki megfelel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott előírásoknak és e rendelet szabályai szerint szociális rászorultsága megállapítható. (2) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a pályázót, akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át. Amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos a szociális rászorultság akkor állapítható meg, ha a háztartás egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenori legkisebb összegének 140 %-át. (3) Előnyben részesül a fenti feltételeknek megfelelő azon pályázó: a) akinél a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, b) árva, vagy félárva, c) akinek szülei elváltak, vagy különváltan élnek, d) akinek családjában munkanélküli van, e) aki tartós beteg, vagy fogyatékossággal élő, illetve családjában tartósan beteg, vagy rokkant személy van, f) aki gyermeket nevel, g) akinek családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több. (4) Az ösztöndíj időtartamát és az egyéb feltételeket a mindenkori pályázati felhívás tartalmazza, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá. (5) A felsőoktatási intézménybe jelentkezők szociális rászorultságát a Képviselő-testület évente egyszer köteles felülvizsgálni. (6) Az Önkormányzat által folyósított ösztöndíj havi összege a pályázó általános szociális helyzetétől függően ,-Ft összegig terjedhet. Az ösztöndíjtámogatás összegének megállapításánál a (3) bekezdésben foglalt feltételeket kell figyelembe venni. (7) Az Önkormányzat által megítélt ösztöndíj visszavonásra kerül, a visszavonsról hozott határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől, ha - a B típusú ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, illetve a szociális rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál nem működik együtt az Önkormányzattal, - a támogatásban részesített A vagy B típusú pályázó elköltözik Sátoraljaújhely Önkormányzat illetékességi területéről. (8) Amennyiben a felsőoktatási hallgató számára megítélt ösztöndíj utólag megvonásra kerül, mert a hallgató az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a felsőoktatási intézményben nem államilag finanszírozot nappali képzésben vesz részt, a Képviselő-testület a szociális és családi körülmények figyelembevételével dönthet úgy, hogy a már korábban megítélt támogatást szociális segélyként tovább folyósítja. (9)Az ösztöndíj elnyerésére beadott pályázatok elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

4 4 (10) A pályázónak a saját és vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről szóló igazoláson túl a szociális rászorultság igazolására csatolni kell: - amennyiben a szülők elváltak, jogerős bírósági ítélet másolatát, - több eltartott esetén iskola-, óvodalátogatási igazolásokat, - amennyiben a pályázó árva, félárva halotti anyakönyvi kivonat másolatát, árvaellátást megállapító határozatot, - amennyiben gyermeket nevel, születési anyakönyvi kivonatot, - állami gondozott, gyámolt esetén gyámhivatal határozatát, bíróság ítéletét, - igazolást tartós betegségről, határozatot rokkantság, fogyatékosság megállapításáról, - munkanélküliség esetén a Munkaügyi Központ igazolását, - vállalkozó esetén Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolást előző évi jövedelméről. 2. Helyi lakásfenntartási támogatás Hk. 7. *6 Hk. 7/A..*6 Hk. 3. Átmeneti segély 8. *7 (1) Az átmeneti segélyről a Sztv. 45. paragrafusa rendelkezik. (2) Átmeneti segély azoknak a személyeknek, családoknak állapítható meg, akik a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek. (3) Átmeneti segélyre azon személy vagy család jogosult, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a) egyedül élő esetén 200 %-át b) 2-3 fős család esetén 150 %-át c) 4 vagy több fős család esetén 100 %-át (4) Kivételes esetben, amennyiben a kérelmező az alábbiakban felsorolt feltételek valamelyikével rendelkezik: a) egyedül élő, b) tartósan beteg vagy fogyatékos személy, c) legalább két gyermekét egyedül nevelő, d) elemi kárt szenvedett a (3) bekezdésben meghatározott jövedelmi értékhatárt 50%-al túl lehet lépni. (5) Kivételes esetben, amennyiben a kérelmező családjában minimum két tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos személyt ápol, a (3) bekezdésében meghatározott jövedelmi értékhatárt 120%-al túl lehet lépni. 9. *8 (1) Az átmeneti segély minimális mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, maximális mértéke a (4) bekezdésben foglaltak kivételével az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a. A segély összegének megállapításánál a család létszámát, az ellátottak számát, a kiskorúak számát, a család egy főre eső jövedelmét, vagyoni halyzetét, valamint azt kell figyelembe venni, hogy a családban tartósan beteg vagy fogyatékos személy él-e. (2) Évi egy alkalommal tüzelő beszerzésére, illetve a fűtés költségeihez való hozzájárulásként pénzbeli, illetve természetbeni juttatásban részesülhetnek a jogosultak.

5 5 (3) Elemi kár illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjának megfizetéséhez nyújtott átmeneti segély esetében, továbbá azon családnak nyújtott támogatás esetében, ahol több fogyatékos, halmozottan fogyatékos együttélése miatt áll fenn a rászorultság, az átmeneti segély maximális mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszöröséig terjedhet. (4) Elemi kár megfizetéséhez nyújtott átmeneti segély esetében az elemi kár bekövetkezéséről hivatalos igazolás szükséges. (5) Átmeneti segély pénzben és természetben egyaránt nyújtható. 4. Temetési segély 10. *9 (1) Temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére hogy arra nem volt köteles vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A temetési költségek viselése a kérelmező illetve családja létfenntartását abban az esetben veszélyezteti, ha a temetés költségei nem haladják meg a helyben elismert legolcsóbb temetés 120 %-át feltéve, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a) családban élő esetén 150 %-át, b) egyedül élő esetén 250 %-át. (3) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki nem felel meg a (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételeknek. (4) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-a. (5) Amennyiben a kérelem benyújtását megelőző évben a kérelmező családjában több haláleset történt a temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 15 %-a. (6) Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a temetési segély a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. Ilyen esetben a határozatban meg kell jelölni azt a határidőt, ameddig a kérelmező köteles a temetés igazoló számláit bemutatni. (7) A temetési segély iránti kérelem a temetést követő 2 hónapon belül nyújtható be. (8) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet 32. -ban felsorolt iratokat. 5. Méltányossági közgyógyellátás 11. *10 Méltányosságból közgyógyellátásban kell részesíteni azt a személyt, akinek a) a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül álló esetén 200%-át nem éri el, továbbá b) havi rendszeres gyógyító ellátás összegének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladja. 6. Tanévkezdési támogatás 12. *11 (hatályát veszítette) III.FEJEZET*12 EGYÉB RENDELKEZÉSEK, ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

6 6 Aktív korúak és normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei 13. *12 (1) Az aktív korúak ellátását és a normatív lakásfenntartási támogatást kérelmező személy az Szt ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének és ingatlana környezetének rendben tartására az alábbiak szerint: a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db. szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, g) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. (2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. (3) Az Szt. 34. (2), valamint 36. (2) bekezdéseiben foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktívkorúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, továbbá normatív lakásfenntartási támogatásban részesülőnek, aki ezen rendelet 13. -ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. (4) A jogosultság feltételeként e rendelet 13 -ában foglalt szabályok betartását az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal bevonásával ellenőrzi. Rendszeres szociális segélyre vonatkozó külön rendelkezések 14. *13 (1) Az Szt. 37. (1) bekezdés b)-d) pontjában nevesített személyek részére a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában vállalja az Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával (3980 Sátoraljaújhely Hősök tere 10., a továbbiakban: az Önkormányzat által kijelölt szerv) való együttműködési kötelezettséget. (2) Az (1) bekezdésben előírt együttműködés keretében az a személy, akinek rendszeres szociális segélyre való jogosultságát megállapították: a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követően 15 napon belül köteles felkeresni az önkormányzat által kijelölt szervet, b) az (1) bekezdés szerinti szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét, c) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá, d) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, e) havonta 1 alkalommal az együtmműködésre kijelölt szervnél az általuk megadott időpontban megjelenik, f) az ellátásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik az Önkormányzattal. (3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy: a) elmulasztja az együttműködésre kijelölt intézménynél a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban előírt határidőn belül nyilvántartásba vetetni magát, b) a beilleszkedést segítő programról írásban nem állapodik meg,

7 7 c) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik, de nem teljesíti a programban foglaltakat, (4) A rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködési kötelezettség jogosult részéről neki felróhatóan két éven belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. (5) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az Szt. 37. (1) a)-c) pontja szerinti eseteken kívül az ellátásra való jogosultság időtartama alatt kérelem alapján rendszeres szociális segélyre jogosult, amennyiben a) legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és erről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt csatol, vagy b) veszélyeztetett terhes és ezt szakorvos által igazolja. (6) Az (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély az (1) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeket megalapozó szakvélemény érvényességi idejéig állapítható meg. 15. *14 (1) A beilleszkedést segítő programok - a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek szociális és mentális helyzetéhez igazodva - az alábbiak lehetnek: a) szocializációs program, amelynek célja az egyénnek és környezetének megfelelő, egyéni és családi életstratégiák kialakításának elősegítése b) munkaerő-piaci esélynövelő program, amelynek célja az egyén visszavezetésének elősegítése az aktív foglalkoztatási szférába (2)A beilleszkedést segítő programok kötelező tartalmi elemei: a) Személyi adatok b) Megvalósítandó célok c) A kliens feladatai d) A családgondozó feladatai e) Az együttműködésre kijelölt szervnél történő megjelenés dokumentálása 16. *15 (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmet Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani, az e rendeletben előírt mellékletek becsatolásával. (2) A kérelmező kérelmét - a szociális ellátások elbírálásához, az Szt.-ben és végrehajtási rendeleteiben előírt kötelező, valamint ezen rendeletben meghatározott feltételek hiteles igazolására alkalmast bizonylatokkal köteles ellátni. Amennyiben a kérelmező a kérelmet, illetve annak mellékleteit a hiánypótlásra történő felszólítás ellenére sem egészíti ki, illetve nem csatolja, az eljárást meg kell szüntetni. (3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a közös háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. A havi rendszeres jövedelmek hivatalos igazolásokkal kell igazolni. Hivatalos igazolásnak minősül: munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény a nyugdíjas igazolvánnyal vagy a nyugdíjösszesítővel együtt, postai feladóvevény, számlakivonat. Az egyéb nem havi rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozatát kell elfogadni. (4) A jogosultság megállapításakor a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

8 A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből. (5) A lakásban való tartózkodás jogcímének bizonyításához albérlet esetében a kérelemhez mellékelni kell a bérleti szerződést, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő bejelentés tényét igazoló iratot. (6) Hk *16 (1) A rendelet alkalmazása során, az öregségi nyugdíj legkisebb összege változásának időpontjával változnak a szociális juttatások összegei is. Ilyen esetben a támogatások összegének változásáról nem kell külön határozatot hozni. (2) A Polgármesteri Hivatal valamint az Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata az igénylő személy szociális és vagyoni helyzetéről, a jogszabályban meghatározott esetekben, egyébként szükség szerint, a kérelmek döntésre való előkészítése érdekében környezettanulmányt készít. (3) A Képviselő-testület a szociálpolitikai döntések szakami véleményezése, értékelése, elemzése céljából Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. (4) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente egy ülést tart. (5) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: - a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat jegyzője - a Szociálpolitikai Osztály vezetője - az Egyesített Szociális Intézmény képviselője, - a Családsegítő Szolgálat képviselője, - a Szent Anna Szeretetotthon képviselője, - a fogyatékkal élők egyesületei helyi csoportjainak képviselői, - a Máltai Szeretetszolgálat Helyi Csoportjának képviselője. (6) A Szociálpolitikai Kerekasztalt a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke vezeti. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18.

9 9 (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy a hatályba lépés napján már benyújtott de el nem bírált kérelmek esetében is ezen rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 19/2003.(IX.12.) és az azt módosító 6/2004. (II.19.), 16/2004. (V.27.), 25/2004. (X.18.), 4/2005. (II.11.), 18/2005. (IX.14.), 3/2006. (I.23.), 10/2006. (III.31.), 17/2006. (V.5.), 20/2006. (VI.23.) önkormányzati rendeletek. (3) Jelen rendelet az állampolgárok szélesebb körét érinti, ezért annak hiteles szövegét az Újhelyi Körképben valamint az Önkormányzat honlapján is közzé kell tenni. Fedorné dr. Fráter Zsófia sk. Címzetes főjegyző Szamosvölgyi Péter sk. Polgármester Lezárva, ellenőrizve: május 6. Hiteles! Bakos Tóth Ildikó Szervezési referens MEGJEGYZÉS: *1 Az R. 2..(2) bekezdését módosította az 1/2012.(I.19.) rendelet. *2 A 3. -t módosította a 28/2008.(VIII.5.) rendelet *3 A 4. -t módosította a 28/2008.(VIII.5.) rendelet. A 4..(2) bekezdés c) pontját hatályon kívül helyezte az 1/2012.(I.19.) rendelet. *4 Az R 5. -t módosította a 28/2008.(VIII.5) rendelet, az 1/2012.(I.19.) rendelet, (5) bekezdését módosította a 11/2012.(III.23.) rendelet. A (6) bekezdését hatályon kívül helyezte a 11/2012.(III.23.) rendelet. *5 Az R. 6.(1)-(4), (6) és (10) bekezdéseit módosította a 31/2008.(IX.16.) rendelet, ugyanezen rendelet a (11)-(12) bekezdését hatályon kívül helyezte. A (5) bekezdését módosította a 11/2010.(II.15.) rendelet. A (10) bekezdésében az APEH kifejezést Nemzeti Adó és Vámhivatalra módosította a 11/2012.(III.23.) rendelet. A (2)-(3) bekezdését módosította a 34/2012.(X.18.) Önk.rendelet. *6 Az R. 7-7/A -ait valamint a 2. Helyi lakásfenntartási támogatás címet hatályon kívül helyezte az 1/2012.(I.19.) rendelet. *7 Az R. 8. -ának (4)-(5) bekezdéseit módosította a 11/2012.(III.23.) rendelet, (5) bekezdését módosította a 11/2013.(V.3.) önkormányzat rendelet. *8 Az R. 9..(4) bekezdését módosította a 28/2008.(VIII.5.) rendelet, új (6) és (8) bekezdéssel egészítette ki, a (6) és (7) bekezdés számozása (7) és (9) bekezdésre változott, módosította a 4/2011.(II.7.) rendelet. *9 Az R (5) bekezdését módosította a 28/2008.(VIII.5.) rendelet új (6)-os bekezdéssel egészítette ki. A 10. -t módosította a 17/2011.(VI.3.) rendelet. *10 Az R. eredeti 11. -át hatályon kívül helyezte a 28/2008.(VIII.5.) rendelet, új rendelkezéseket iktatott be a 12/2012.(III.23.) rendelet. *11 Az R át hatályon kívül helyezte a 28/2008.(VIII.5.) rendelet.

10 10 *12 Az R. III. fejezetének alcímét módosította a 12/2009.(III.19.) rendelet, valamint az 1/2012.(I.19.) rendelet. Az R át módosította az 1/2011.(I.5.) rendelet. Az R. 13. (1) és (3) bekezdéseit módosította 32/2011. (XII.14.) rendelet, az 1/2012.(I.19.) rendelet. *13 Az R át módosította az 1/2011.(I.5.) rendelet. A (1), (2) és (5) bekezdéseit módosította a 21/2011.(IX.15.) rendelet *14 Az R át módosította az 1/2011.(I.5.) rendelet. *15 Az R át módosította az 1/2011.(I.5.) rendelet, (5) bekezdését a 12/2012.(III.23.) rendelet. Ugyanezen rendelet hatályon kívül helyezte a (6) bekezdését. *16 Az R át módosította az 1/2011.(I.5.) rendelet.

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.9./ számú rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben