több odafigyelés kellett volna A roma gyerekek iskolai sikerességének korlátairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "több odafigyelés kellett volna A roma gyerekek iskolai sikerességének korlátairól"

Átírás

1 MESSING VERA MOLNÁR EMÍLIA több odafigyelés kellett volna A roma gyerekek iskolai sikerességének korlátairól Az alábbi cikk megírásához az a felismerés vezetett, hogy több, egymással párhuzamosan, különbözõ célból készített kutatásunkból is ugyanaz a nagyon erõs összefüggés bontakozott ki a cigány gyerekek tanulmányi ambícióit meghatározó tényezõkrõl. Bár a kutatások nem reprezentatívak a magyarországi iskolásokra vonatkozóan, mégis olyan erõsen és egybehangzóan mutatják azt, hogy az osztály etnikai összetétele determinálja a gyerekek iskolai és továbbtanulási ambícióit (a gyerekek saját etnikai hovatartozásától függetlenül), hogy úgy véltük, érdemes megismertetni a szélesebb szakmai közösséget e kutatások eredményeivel. Az alábbi tanulmány mûfajilag némileg öszvér: két külön kutatás kvalitatív és kvantitatív eredményeit és az azokból levont következtetéseket tartalmazza. Következtetéseink egy részét statisztikailag igazoljuk, más részét csak a terepmunkák során szerzett tapasztalatokra építve fogalmazzuk meg. 1. A roma gyerekek összetett hátrányai A roma gyerekek zöme kettõs hátránnyal szembesül: egyrészt azokkal a hátrányokkal, amelyek a család szociális helyzetébõl erednek, másrészt azzal a megkülönböztetéssel, negatív megítéléssel, amely a többségi környezet által feltételezett etnikai hovatartozásból adódik. Mérvadó becslések szerint a roma gyerekek több mint 80 százaléka hátrányos helyzetû, kétharmada-háromnegyede pedig halmozottan hátrányos helyzetû 1. Ezek az arányok a teljes hazai iskoláskorú népességre nézve 38 százalék, illetve százalék 2. Vagyis ötbõl négy roma gyerek küzd a rossz szociális körülményekbõl adódó hátrányokkal, kétharmaduk, háromnegyedük pedig szélsõséges anyagi és szellemi megfosztottság körülményei között él. Tudományos közhely, hogy a kirekesztettség- 1 Kertesi Gábor becslése a Kemény-Janky-Lengyel 2003-as cigányvizsgálata alapján. A számok becslések, tehát megfelelõ óvatossággal kezelendõek. Ezúttal is köszönjük Kertesi Gábornak, hogy e becsléseket rendelkezésünkre bocsátotta. 2 Oktatási és Kulturális Minisztérium adatai. Esély 2008/4 77

2 nek milyen negatív következményei vannak a gyerekek mentális és kognitív fejlõdésére, szociális készségeinek kialakulására. Éppen ez az oka annak, hogy a modern demokráciák általános és kötelezõ oktatást biztosító iskolarendszerének nem pusztán a társadalmilag érvényes tudás átadása, de a szociális helyzetbõl adódó hátrányok, illetve esélyegyenlõtlenségek csökkentése is feladata. (Vagy ha a realitásoknál maradunk, feladata lenne.) A roma gyerekek zömét a szegénységgel párhuzamosan olyan hátrányok is érik, amelyek a többségi környezet elõítéletes, gyakran diszkriminatív reakcióiból következnek. Neményi Mária legutóbbi kutatásában elemezte, 3 hogyan hat a roma gyerekek önképére, önbecsülésére és ezen keresztül iskolai teljesítményére, továbbtanulási ambícióira a többségi iskolai környezet gyakran negatív, lekezelõ attitûdje, a tanárok és a környezet elvárásainak alacsony szintje. Kutatásából kiderül, hogy a roma gyerekek egy jelentõs része fenyegetettségként éli meg etnikai hovatartozását. Ezek a gyerekek serdülõkorukban már jól ismerik azokat a sztereotípiákat, amelyeket a többségi környezet a cigányokról alkot. A sztereotípiák óhatatlanul beépülnek a gyerekek identitásába, és a gyerekek személyiségének és közvetlen környezetének függvényében fejtik ki hatásukat. Pusztán logikai úton is belátható, hogy mindez önbeteljesítõ jóslatként mûködik: a környezet úgymond tudja, hogy a cigány gyerek buta, tehetségtelen, a szülõk sem támogatják, nem érdemes hát bajlódni vele. Ilyen közegben még a legtehetségesebb gyermek sem fog teljesíteni, sõt, ami még nagyobb baj, elhiszi magáról, hogy tehetségtelen és alkalmatlan az általános iskola elvégzésén túl bármilyen további ambíció beteljesítésére. Ez a tanulmány azt kíséreli meg bemutatni, hogy a roma gyerekek milyen iskolai körülmények között küzdenek a kettõs szociális és etnikai hátránnyal, és melyek azok a tényezõk, amelyek a leginkább korlátozzák e gyerekeket iskolai elõmenetelükben. Tisztában vagyunk vele, hogy az iskolai sikerességet nagymértékben befolyásolják az egyéni, családi és tágabb értelemben vett közösségi jellemzõk is, mindazonáltal jelen írásunkban elsõsorban azokra a tényezõkre fókuszálunk, amelyek az iskolához köthetõek, vagy másképpen fogalmazva, az iskola, az iskolarendszer és az oktatásirányítók felelõsségi körébe tartoznak. A felhasznált adatokról Az adatok, melyeket felhasználtunk, két forrásokból merítenek. Az egyik adatforrás olyan, nyolcadik osztályos gyerekek körében készült önkitöltõs kérdõív alapján készült, melyet az Országos Oktatási Integrációs Hálózat (OOIH) egy széles, ám nem reprezentatív (néhány iskolát magába 3 Neményi Mária (2007): Az iskolai esélyek társadalmi meghatározottsága. Kutatási zárótanulmány Esély 2008/4

3 Messing Molnár: több odafigyelés kellett volna foglaló) mintáján kérdeztünk le. 4 Ennek megfelelõen torzítanak is az adatok, méghozzá úgy, hogy az átlagosnál jobb képet tükröznek. Azok az iskolák, amelyek beléptek az integrációs hálózatba, az átlagosnál feltehetõen valamivel tudatosabbak, odafigyelõbbek és az ott tanítók valószínûleg pedagógiailag is képzettebbek, ha másért nem, hát az OOIH által biztosított továbbképzések miatt. A másik adatforrást a Magyar Cigányokért Közalapítvány Roma, illetve a Tempus Közalapítvány Útravaló ösztöndíjasainak 5 körében végzett kérdõíves felmérés, iskolai sikerességet magukénak tudó roma egyetemistákkal készült interjúk, valamint települések, mikro-régiók iskolarendszerét és azon belül a roma, illetve hátrányos helyzetû gyerekek iskoláztatását bemutató esettanulmányok szolgáltatják. 6 E kutatás a Roma és az Útravaló ösztöndíjas népesség jellemzõit reprezentálja, és mint ilyen, a magyar valóság egészéhez képest jobb képet nyújthat, mivel a Roma ösztöndíj feltétele bizonyos, bár nem túl magas tanulmányi átlageredmény elérése. A fentieken túl néhány interjúrészletet idézünk más iskolakutatások anyagaiból, ezek forrását mindig külön jelezzük. 2. Iskolai sikeresség: tanulmányi teljesítmény és továbbtanulás Az iskolai sikerességet, illetve sikertelenséget leginkább az egymással szorosan összefüggõ tanulmányi teljesítmény és a továbbtanulás tükrözi. A tanulmányunk alapját képezõ kutatások kvantitatív részében az elõbbit a tanulmányi átlaggal, az utóbbit a továbbtanulási szándék meglétével és milyenségével (a megcélzott középfokú oktatási intézmény típusával), valamint azzal mértük, hogy a gyerekek milyen jövõképet, foglalkozást 4 Általános iskolás gyerekek pályaesélyei. Jedlik Ányos Kutatási Program Kutatás vezetõ Neményi Mária, a kutatásban részt vevõ kutatók: Szalai Júlia, Messing Vera. A kutatás során közel 1500 nyolcadik osztályos gyerek körében önkitöltõs kérdõívvel készítettünk felmérést. Agyerekektõl egy, a jövõrõl szóló elképzeléseiket tartalmazó fogalmazást is kértünk. Mindezt kiegészítettük a tanároktól megkérdezett, az iskolára és az osztályra vonatkozó néhány adattal. 5 Aroma és hátrányos helyzetû diákoknak párhuzamos két ösztöndíj áll rendelkezésükre ma Magyarországon: a Roma ösztöndíjat magukat romának valló általános iskolás felsõ tagozatos és középiskolás gyerekek pályázhatják meg tanulmányi átlagtól függõen. (Akiíró korábban a MCKA, késõbb a MNEKH, jelenleg az SZMM közösen a MCKA-val.) Atanulmányi átlag emelkedésével a támogatás összege is növekszik. Az anyagi juttatáson kívül egyéb támogatás nem társul a Roma ösztöndíjhoz. Az Útravaló ösztöndíj -at hátrányos helyzetû általános iskolás 7., 8. osztályos illetve középiskolai tanulók vehetik igénybe. Az ösztöndíjra mentortanárral közösen lehet pályázni, vagyis az anyagi támogatáson kívül mentortanári támogatást is jelent ez az ösztöndíj. 6 Akutatás 4 elembõl állt össze. Egyrészt az ösztöndíjakat kezelõ közalapítványok erõsen hiányos és zavaros adatbázisainak elemzésébõl. Másrészt az ösztöndíjasok és szüleik körében végzett kérdõíves felmérésbõl. Harmadrészt egy kvalitatív terepkutatásból. Továbbá egy, a felsõoktatásba eljutó volt ösztöndíjasok körében végzett interjús kutatásból. Asurvey kutatás 400 Roma és 400 Útravaló ösztöndíjas megkérdezésén alapul. Akérdezettek mintáját az ösztöndíjakat kezelõ közalapítványok részünkre átadott ösztöndíjasnak elküldött felkérõ-levelünkre válaszolók közül választottuk ki. E mintaválasztásra az adatvédelmi, illetve az ösztöndíjakat kezelõ közalapítványok korlátozásai miatt kényszerültünk. Atöbblépcsõs és torzításokat is tartalmazó mintavételi folyamatból fakadó eltéréséket súlyozással korrigáltuk. Esély 2008/4 79

4 képzelnek el maguknak felnõtt korukra. Ezután megkerestük azokat a változókat, amelyek ezen ambíciókat leginkább befolyásolják. Az így kirajzolódó képet a kvalitatív kutatás eredményeivel árnyaltuk, illetve egészítettük ki Tanulmányi teljesítmény A tanulmányi átlag a gyerekek teljesítményének általánosan elfogadott és az oktatási rendszerben használt mérõszáma. Ugyanakkor tudjuk, hogy a tanulmányi átlageredmény nem abszolút és közel sem kizárólag a gyerek képességeinek függvénye. A tanulmányi osztályzatok (és átlagok) iskolánként változóan relatívak: különbözõ iskolákban eltérõ erõfeszítéssel és teljesítménnyel lehet ugyanolyan osztályzatot elérni. Ez pedig ugyancsak megnehezíti a gyerekek és az iskolák eredményeinek tényleges összehasonlítását. Ugyanakkor, a fent említett fenntartások figyelembevételével a tanulmányi átlagot el kell fogadnunk, mint olyan indexet, mely nem csupán a gyerek iskolán belüli helyzetét jelzi, de alapvetõen meghatározza jövõbeli lehetõségeit, továbbtanulási esélyeit. Melyek tehát azok a tényezõk, amelyek az iskolai sikerességnek e vitatott mutatóját meghatározzák? Nem meglepõ módon, a korábbi iskola-kutatások eredményeivel megegyezõen, a mi adataink szerint is meghatározóak az olyan társadalmi, gazdasági tényezõk, mint a szülõk iskolai végzettsége, munkaerõ-piaci helyzete, a település típusa, a gyermek neme. De ezeken túl, sõt, ezeket felülírva, két további tényezõ bizonyult meghatározónak: az etnikai hovatartozás 7 és a gyermek osztályában tapasztalt etnikai arány 8. ETNIKAI HOVATARTOZÁS Nagyon jelentõs különbséget tapasztaltunk a tanulmányi átlagot illetõen a gyerekek etnikai hovatartozása szerint: a roma gyerekek átlageredményei rosszabbak, mint nem roma társaiké. Csakhogy ez nem magyarázható teljes egészében a roma családok átlagosan rosszabb szociális helyzetével. A tanulmányi átlageredmény és a gyermek származása közötti összefüggés ugyanis akkor is erõs és szignifikáns marad 9, ha eredményeiket kontrolláljuk a szülõk iskolai végzettségére, illetve munkaerõpiaci helyzetére nézve. Az összefüggés azonban kicsit összetettebb: a nagyon alacsony iskolai végzettségû szülõk gyermekeinek etnikai hovatartozástól függetlenül gyenge a tanulmányi átlaguk, viszont ahogy nõ a szülõk iskolai végzettsége, úgy nyílik az etnikai olló: a cigány gyerekek körében kisebb a szülõk végzettségének hatása, mint a nem cigány gyerekeknél. Hasonló megfigyelést tehettünk a szülõk munkaerõ-piaci helyzetének és a gyermek tanulmányi eredményének összefüggése terén is: 7 Önbevallás alapján. 8 Nyolcadik osztályosok körében végzett felmérés alapján. Az ösztöndíjasok körében végzett felmérés nem ad értékelhetõ eredményt a tanulmányi átlagra vonatkozóan, hiszen a sokaság eleve a tanulmányi átlag alapján definiált. 9 P. corr: 0,233, sign: 0, Esély 2008/4

5 Messing Molnár: több odafigyelés kellett volna bár a szülõk munkaerõ-piaci helyzete erõsen befolyásolja a gyerekek iskolai eredményeit, a roma gyerekek szignifikánsan alacsonyabb tanulmányi átlagot produkálnak nem roma társaikhoz viszonyítva, ha kiszûrjük a szülõk gazdasági aktivitásának hatását 10. Az etnicitás még az iskolai teljesítmény és a nemek közötti közismert összefüggést is felülírja: a roma lányok rosszabb átlageredményt érnek el, mint a nem roma fiúk. A fenti eredmények alapján elmondható, hogy az etnicitás felülír minden olyan összefüggést, ami a tanulmányi eredmény és társadalmi-gazdasági változók között egyébként fennáll. Ez a hatás azonban egy másik változón, nevezetesen a gyermek osztályában tapasztalható etnikai arányokon keresztül érvényesül. ETNIKAI ARÁNYOK A GYERMEK OSZTÁLYÁBAN Mind a két felmérés egyértelmû következtetése az, hogy a tanulmányi eredmények legerõsebben a tanuló osztályában tapasztalható etnikai arányokkal függnek össze. Minél magasabb a roma gyerekek aránya egy osztályban, annál alacsonyabb a tanulók tanulmányi teljesítménye. Ez az összefüggés nagyon szignifikáns 11 és robusztus: azokban az osztályokban, ahol 10% alatti a cigány gyerekek aránya 3,67 a tanulmányi átlag, azokban, ahol a cigány gyerekek az osztály relatív többségét alkotják, már csak 3,19. Ráadásul a cigány és a többségi gyerekek tanulmányi átlaga egyaránt csökken az osztály etnikai arányának függvényében, a kettejük közötti különbség pedig konstansnak (0,7) mondható egészen addig, míg az osztályban relatív többségbe nem kerülnek a cigány gyerekek: az ilyen osztályokban már elkezd közelíteni a roma és a többségi gyerekek tanulmányi eredménye. Az adatok tehát azt mutatják, hogy nem a roma gyerekek rontják le a teljesítményt a többiek kárára, hanem a roma gyerekek arányának növekedésével párhuzamosan a cigány és többségi gyerekek tanulmányi átlaga azonosan csökken. E jelenség mögött tehát minden bizonnyal valamilyen más tényezõ is megbújik, olyan ami az összes gyerekre egyformán hat. 12 A TANÁR ÁLTAL TÉTELEZETT ETNIKAI ARÁNYOK AZ OSZTÁLYBAN Hasonlóan erõs hatással bír 13 a tanulmányi átlageredményre a tanári percepció az osztály etnikai összetételérõl, vagyis az, hogy az osztályfõnök milyennek becsüli meg az osztályban tapasztalható etnikai arányokat. Azokban az osztályokban, ahol a tanár jól, vagy esetleg alulbecsüli a roma gyerekek számát ahhoz képest, amit a gyerekek önmagukról mondanak, magasabb tanulmányi átlagot tapasztaltunk, mint azokban az osz- 10 Parciális P. corr: 0,279. sign: 0, F = 10,8; sign: 0, Az, hogy mindez a roma gyerekek mekkora arányát érinti más kutatásokból ismerhetõ. Havas Gábor, Kemény István és Liskó Ilona 1999-ben végzett kutatása alapján a roma gyerekek bõ egyharmada cigány többségû osztályokban végezte tanulmányait. ARoma ösztöndíjasok és a magukat romának valló Útravaló ösztöndíjasok 40 százaléka szegregálódó osztályokban végzi iskolai tanulmányait. 13 F = 7,7; sign: 0,000. Esély 2008/4 81

6 tályokban, ahol az osztályfõnök felülbecsüli a roma gyerekek számát. Tehát nem pusztán az etnikai összetétel, de legalább ennyire a tanár percepciója is befolyásolja a gyerekek tanulmányi eredményeit. Vagyis a cigányság nem önmagában etnikai hovatartozás, de olyan címke, ami csoportszinten is meghatározó erõvel bír a gyerekek iskola által értékelt teljesítményére. A fenti jelenség mögött megbúvó hatásmechanizmusra kvalitatív kutatásaink világítanak rá: az alacsonyra értékelt teljesítmény a tanár, illetve az iskola cigánynak vélt gyerekhez és szüleikhez való hozzáállásának, valamint a gyerek iskolai interakciói során kialakuló alacsony önértékelésének és gyenge önbizalmának együttes eredménye. A roma gyerekekkel készült interjúkban rendre azzal találkozhatunk, hogy az õket tanító pedagógusok nem is feltételezik, hogy a roma gyerekek jó eredményeket érhetnének el, és nem is különösebben motiválják õket a tanulásra, továbbtanulásukat sem ambicionálják. Az alábbi interjúrészlet egy nagyon gyakran megjelenõ tanári attitûdöt illusztrál: Szerintem az értékeik alacsony szinten vannak, a tudás iránti vágy hiányzik, a családban a tanulást nem követelik meg tõlük. Nem sikk az, hogy tudok, nem érdekli õket, nem érdekli õket sajnos az iskola. Az érdekli, hogy elmenjen este kártyázni, és legyen cigarettája. [ ] A cigány tanuló nem fog továbbtanulni, örül, hogy a nyolcat kijárta. Hogyha a nyolcosztályos bizonyítvány megvan, az már szuper. Õnekik elég. (Általános iskolai tanár) In: Educatio 2006/1, pp Bár nyíltan elõítéletes tanári hozzáállásra is van példa, a burkolt elõítéletesség sokkal gyakoribb. Az a ki nem mondott feltételezés, hogy egy roma gyerek úgysem viheti sokra, jelenik meg akkor, amikor a tanár rendszeresen nem szólítja fel a roma gyereket, amikor nem dicséri, nem bíztatja, amikor nem segít bepótolni az esetleges lemaradást, amikor nem igyekszik megnyugtatóan rendezni a gyerekek közötti konfliktusokat stb. Jól érzékeltetik az alábbi interjúrészletek azt, hogy mindez hogyan csapódik le a gyermek önképében és ambícióiban. Kudarcok is értek a tanulmányaim során. Tehát én az általános iskolát és a szakmunkásképzõt úgy végeztem el, hogy én soha nem voltam büszke, soha nem néztem fel egy tanárra sem. Nagyon sokszor éreztették velem, hogy én egy kis hülye cigánygyerek vagyok és húzzam meg magam itt az osztályban. (Jelenleg a felsõoktatásban tanuló roma diák) Ami meghatározó volt alsó tagozatban [ ], az a matek tanárnõm volt. Azt a szintû megaláztatást, amiben részem volt, illetve akár a napköziben, a napközis hölgytõl [ ], gyerekként nem igazán tudtam feldolgozni vagy megérteni, mert nem tudtam ésszel felfogni, hogy miért ér ez a megalázás. Példának okáért, akár a táblánál, hogy ha kihívott, hogy egyenletet oldjak meg, olyan szintû megszégyenítésben részesített, amiben másokat nem. Ez olyan szinten tudta elvenni a kedvemet mondjuk a matektól, hogy elég, ha annyit mondok, hogy a gimnáziumban volt olyan példa, amikor ki kellett menni a táblához, és izzadt a tenyerem, egyszerûen rosszul voltam! [ ] tehát ilyenekre gondolok, hogy fõképp azokra a dolgokra, amikor visszaél azzal a lehetõséggel a tanár, hogy jogtalanul megalázza az embert, azért, mert pusztán cigány. Nincs a dolog kimondva, mellõzi, nem szólítja fel, nem bíztatja, nem ösztönzi munkára, nem vonja be a csapatba, kiközösíti és mindezt észrevétlenül. (Jelenleg a felsõoktatásban tanuló roma diák) 82 Esély 2008/4

7 Messing Molnár: több odafigyelés kellett volna Látható, hogy a tanár alacsony elvárásai, a gyerekek alulértékelése, kevés kivételtõl eltekintve, a gyermek ambícióinak és ezáltal teljesítményének is objektív akadályává válnak. Badarság lenne azt gondolni, hogy az iskolából teljesen kiszoríthatóak lennének a romákról kialakított többségi sztereotípiák. Az azonban elvárható, hogy a pedagógusok mindent elkövessenek annak érdekében, hogy az elõítéletek (köztük saját elõítéleteik) csökkenjenek, és hogy minden gyerekben tudatosuljon: az egyéni cselekedetek köztük az iskolai teljesítmények megítélésekor indifferens a származás, az identitás, a bõrszín. Ha az iskola képtelen lelki biztonságot nyújtani a gyerekeknek, akkor azok elvesztik önbizalmukat, motiváltságukat. Az alábbi interjú-részlet is a fentieket támasztja alá. A gimnáziumban azért ismételtem egy egész évet, mert az osztálytársaim csúfoltak a cigányságom miatt, és bizony annyira elvette az embernek a kedvét az iskolától ez az egész helyzet, hogy nem igazán szerettem iskolába járni. Folyton azt mondtam, hogy beteg vagyok. Rögtön meg is betegedtem egyébként rá egy-két napra, és bizony elég sokat hiányoztam. Emiatt megbuktam. Nem igazán akartak velem barátkozni, bántottak az iskolában. [ ] Fizikálisan is, hülyeségnek tûnik, de böködtek a körzõvel, kihúzták alólam a széket. Sokszor úgy mentem az iskolába, hogy fájtak az ujjaim, mert csavargatták a kezemet. Volt, hogy az általános iskolában megütöttek, még az általános iskolában, úgy hogy vérzett az orrom. A testvéreimmel volt, hogy gyalog mentünk haza, [...] ami egyébként busszal is negyven-negyvenöt perc. Hát még gyalog! Hadd ne mondjam, egy tizenhárom évesnek, meg még a két testvérének! Akkor volt az egyik testvérem nyolc, a másik talán tíz. Szóval, gyalog ez a háromnegyed órás út ez kb. három-négy órára is húzódott, mert nem mertünk felszállni egyik buszmegállóban sem a buszra, mivel tudtuk, hogy várnak minket az iskolatársaink, hogy megverjenek minket. Szóval negatív élmény az van bõven. [ ] Tanári oldalról azt gondolom, mindenképpen, hogy bizonyos több odafigyelés kellett volna. A gimnáziumban ezt úgy értem, hogy amikor mondtam az osztályfõnökömnek, hogy engem ebben az osztályban állandóan piszkálnak, bántanak, és nem hagynak békén, akkor õ csak legyintette egyet, hogy én biztosan csak képzelõdöm, és ezt biztos nem azért csinálják, mert én cigány vagyok. (Jelenleg a felsõoktatásban tanuló roma diák) Amit a roma gyerekek egészen biztosan megtanulnak az iskolában, az a cigányokról alkotott többségi sztereotípia, az hogy a cigány lusta, buta, és nincs benne kitartás. A stigmatizált gyerekek különbözõ egyéni stratégiákat alakítanak ki ebben az identitásukat fenyegetõ helyzetben, 14 de többnyire internalizálják az alacsony elvárásokat. Motiválatlanságuk tovább erõsödik, ha nincs mögöttük támogató otthoni környezet, ha a szülõk saját kudarcokkal teli iskolaéveik okán maguk is bizalmatlanok az iskolával szemben, és nem tulajdonítanak jelentõséget az iskolában megszerezhetõ tudásnak. Így nem csoda, ha azok a gyerekek, akiknek induló hátrányait gyakran egyébként is figyelmen kívül hagyja, vagy nem megfelelõ módon kezeli az iskola, hozzák a papírformát és rosszul teljesítenek. 14 Neményi Mária (2007): Serdülõ roma gyerekek identitás-stratégiái. Educatio 2007/1 Esély 2008/4 83

8 2.2. Továbbtanulási tervek A gyerekek továbbtanulása nyilvánvalóan szoros összefüggést mutat a korábbi iskolai eredményeikkel és mindazok a fentiekben felsorolt tényezõk, amelyek befolyásolják a tanulmányi teljesítményt, hatással vannak a továbbtanulásra is. Eredményeink azt mutatják, hogy a továbbtanulási ambíciók tekintetében még erõsebbek e tényezõk az osztályban tapasztalt valós és a tanár által vélelmezett etnikai összetétel hatásai. A nyolcadikosok körében végzett kutatás eredményei szerint a 8. osztályos roma gyerekek harmada érettségit nem adó iskolában tervezi folytatni tanulmányait, és csak 13 százaléka gondolja, hogy gimnáziumba megy, míg a nem roma gyerekek 40 százaléka gimnáziumban és mindössze tizede érettségit nem adó intézményben tervezi a következõ tanévet megkezdeni. Ez a kapcsolat akkor is szignifikáns és erõs marad, ha adatainkat kontrolláljuk a szülõk iskolai végzettségére vonatkozóan. 15 Mindkét kutatásból egyértelmûen arra a következtetésre jutottunk, hogy a tanulmányi eredményhez hasonlóan, az osztályában tapasztalt etnikai arány még az etnikai hovatartozásnál is erõsebb összefüggést mutat a továbbtanulási szándékokkal. 16 A gyermek osztályát jellemzõ, illetve a tanár által vélelmezett etnikai arányok a gyerek származásától függetlenül is determinálják a gyermekek továbbtanulási ambícióit, vagyis etnikai hovatartozástól függetlenül hátrányosan érinti a gyerekeket az osztály elcigányosodása. Az ilyen környezetben a többségi gyerekeknek ugyanúgy csökkennek az ambícióik, mint a roma gyerekeknek. Ugyanakkor a nyolcadikosok körében végzett felmérés tanulsága szerint az osztály etnikai összetétele csak egy bizonyos szintet meghaladóan gyakorol erõteljes hatást a továbbtanulási ambíciókra. Ott, ahol a roma gyerekek aránya meghaladja a 40 százalékot, meredeken lezuhan a gimnáziumban továbbtanulni vágyók, és háromszorosára emelkedik az érettségit nem adó iskolákban továbbtanulni tervezõk aránya, a kiegyensúlyozottabb etnikai összetételû osztályok tanulóihoz képest. 17 Kutatási adataink visszaigazolják a középosztálybeli szülõk aggodalmait, és azt bizonyítják, hogy gyermekeik kimentése az ilyen iskolákból az egyének, családok szintjén racionális döntés. Az ösztöndíjasok körében végzett adatfelvétel alapján számszerûen is kimutatható az az összefüggés, amely a roma gyermekek kortárs kapcsolatainak etnikai összetétele és a továbbtanulási és életpálya ambíciói között fennáll. Mivel a heterogén baráti körnek etnikailag heterogén, azaz nem szegregált környezet az elõfeltétele, az adatok a szegregáció mértéke és a továbbtanulási szándék milyensége közötti összefüggésként is értelmezhetõk. Minél heterogénebb etnikailag a barátok köre, annál magasabb továbbtanulási ambíciókat fogalmaznak meg a roma gyerekek. Az érettségit nem adó iskolákban továbbtanulni tervezõ roma gyerekek jellem- 15 P. corr: 0,117, sign: 0, P. corr.: 0,19 sign: 0,00 (nyolcadikosok identitás stratégiái kutatás alapján); P. corr: 0,15 sign: 0,00 (ösztöndíjas kutatás alapján). 17 Eredményeink alátámasztják annak a modellszámításnak a következtetéseit, amelyet Kertesi Gábor és Kézdi Gábor végzett az etnikai és szociális szegregáció folyamatáról (Kertesi Kézdi 2005). 84 Esély 2008/4

9 Messing Molnár: több odafigyelés kellett volna zõen etnikailag zárt baráti körben élnek (átlagosan barátaik 77 százaléka ugyanúgy roma, mint õ), míg az érettségit adó középiskolákban továbbtanulni tervezõ roma gyerekeknek etnikailag nyitott a baráti köre. Az is nagyon látványos különbség, hogy milyen jövõt, foglalkozást képzelnek el maguknak a gyerekek: azok a roma gyerekek, akik etnikailag zárt kortárs környezetben nõnek fel (vagyis szegregált osztályokba járnak), vagy bizonytalanok a jövõjüket illetõen, vagy jellemzõen a kevéssé versenyképes, alacsony jövedelmet és megélhetési bizonytalanságot is jelentõ foglalkozásokat tradicionális fizikai, kétkezi munkát igénylõ pályát jelöltek meg. Az etnikailag heterogén kortárs csoportban élõ gyerekek jellemzõen a biztosabb megélhetést biztosító modern szolgáltatási, értelmiségi pályákat jelölték meg. 3. A szegregálódó iskolák közelrõl Az alacsonyabb színvonalnak azonban nem önmagában a roma gyerekek magas aránya az elsõrendû oka, hiszen láttuk, hogy a nem roma gyerekek teljesítménye és ambíciói ugyanúgy lezuhannak az elcigányosodó osztályokban, hanem azok a folyamatok idézik elõ, amelyek egy-egy iskola avagy osztály elcigányosodásához vezetnek. Az etnikai szegregáció kialakulásának folyamatát és következményeit jól ismerhetjük számos országos (Kertesi Kézdi 2005, Havas Kemény Liskó 1999) és települési kutatásból (Zolnay 2006). Egy adott településen, kistérségben szinte mindig van egy vagy több iskola, amelyikben magas a roma, illetve szélsõségesen deprivált családok gyerekeinek aránya. Nem véletlen azonban, hogy melyik iskola lesz cigányiskola. Az alacsonyabb pedagógiai szolgáltatásokat nyújtó, rosszabb tárgyi feltételekkel mûködõ, kevésbé képzett tanárokat foglalkoztató, a helyi oktatási intézmények rendszerében gyenge érdekérvényesítési képességgel bíró iskolák válnak nagy valószínûséggel ilyen, a helyi középosztály által diszkvalifikált iskolákká. A középosztálybeli szülõk igyekeznek a jobb tárgyi, szakmai feltételekkel mûködõ iskolákba vinni a hátrányos helyzetû családok gyerekeihez képest egyébként is elõnyökkel induló gyerekeiket. Ha a jellemzõen hátrányos helyzetû cigány gyerekek aránya elkezd nõni egy iskolában, azt annak jeleként értelmezik, hogy ott hamarosan csökkenni fog a színvonal. Ez nem feltétlenül a romákkal szembeni elõítéletes beállítottságuk jele (bár tapasztalataink szerint ennek igen nagy szerepe van). Ha az egyéb tényezõk (osztálylétszám, pedagógiai felkészültség, pedagógusok szakmai és anyagi motiválása) változatlanok maradnak, megalapozottan feltételezhetik a szülõk, hogy a megnövekedett tanári feladatok miatt a gyerekekre kevesebb emberi, tanári odafigyelés jut. Aki teheti, elviszi az ilyen iskolából a gyermekét. Ezzel párhuzamosan az iskola tantestületébõl is elmennek, akik tudnak, és akik szakmailag a legfelkészültebbek, hiszen jelentõs szakmai, pszichés, fizikai többletterhelés vár rájuk az elcigányosodó iskolákban, anélkül, hogy anyagilag vagy szakmailag kompenzálnák õket. Az iskolában pedig elõbb-utóbb csak a hátrányos helyzetû cigány és többségi családok gyermekei maradnak. Ezeknek a gyerekeknek a hátrányai nagyon hasonlóak. (Láttuk, a leghátrányosabb Esély 2008/4 85

10 helyzetû roma és többségi gyerekek iskolai teljesítménye között kicsi a különbség.) Azonban a cigány gyerekeket ahogy azt a korábbiakban bemutattuk a rossz anyagi körülményeken, a szülõk alacsony iskolázottságából és érdekérvényesítõ képességébõl adódó hátrányokon túl a környezet, és ezen belül mindenekelõtt a tanárok burkolt vagy nyílt elõítéletessége is sújtja. A szegregáltan vagy kvázi szegregáltan tanított, deprivált (roma és többségi) gyerekek induló hátrányai csak fokozódnak, és támogató környezet, illetve más továbbtanulási minta hiányában még a jobban teljesítõk is többnyire szakiskolában folytatják tanulmányaikat. Árulkodó adat, hogy a jelenleg a felsõoktatásban tanuló roma interjúalanyaink 18 iskolai pályafutásuk során jellemzõen nem szegregált osztályokban tanultak. A megkérdezett harminc roma egyetemista közül mindössze hat járt olyan általános iskolai osztályba, ahol a roma gyerekek aránya elérte, vagy meghaladta a 25 százalékot. Az alábbiakban számba vesszük, hogy melyek azok a közvetlen tényezõk, amelyek a szegregálódó osztályokban tanuló gyermekek tanulmányi és továbbtanulási ambícióinak csökkenéséhez vezetnek A kiegészítõ pedagógiai szolgáltatások korlátozottsága Az ösztöndíjasok körében végzett kutatásban részletesebben is rákérdezhettünk az elérhetõ és az igénybe vett oktatási szolgáltatásokra. Teljesen egyértelmû összefüggést találtunk a roma gyerekek aránya és az igénybe vehetõ oktatási szolgáltatások nyelvtanulás, tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások, korrepetálás és felzárkóztatás mennyisége és minõsége között. Közismert, hogy hazánkban kevésbé léteznek olyan indikátorok, melyek az iskola minõségét, a hozzáadott pedagógiai értéket mérni képesek. (A közelmúltban útjára indított kompetencia-mérés pontosan ezt a célt szolgálja, de felvételünk pillanatában ezen adatok még nem álltak rendelkezésre.) Rákérdeztünk viszont az iskola pedagógiai szolgáltatásainak egyik leggyakrabban alkalmazott, a szülõk által is könnyen észlelhetõ és számon tartott indikátorára, az iskolai nyelvoktatás mennyiségére és minõségére. Azt tapasztaltuk, hogy a nyelvoktatás mennyisége (vagyis az, hogy van-e egyáltalán nyelvoktatás az adott osztályban, és ha igen, hány nyelvet oktatnak és mekkora óraszámban) legerõsebben azzal mutat összefüggést, hogy mekkora a roma gyerekek aránya az osztályban. Semmilyen társadalmi-gazdasági helyzetet mérõ indikátor (a település típusa, a kistérség hátrányos helyzete, az iskolai szint) nem produkált akkora különbségeket az oktatott idegen nyelvek számában, illetve az óraszám tekintetében, mint a cigány gyerekek aránya az osztályban: az etnikailag szegregált osztályok csupán 40 százalékában volt angol nyelvoktatás, míg a teljesen integrált osztályokban 73 százalék volt ez az arány. Az iskolában elérhetõ, tanórán kívüli szolgáltatások kínálatát ugyan roma egyetemistával, illetve fõiskolással készítettünk félig-strukturált mélyinterjút eddigi életútjukról, iskolai pályafutásukról, családjukról, identitásukról és a jövõjükre vonatkozó terveikrõl. 86 Esély 2008/4

Az iskola mint szocializációs terep: kortárs-kapcsolatok,

Az iskola mint szocializációs terep: kortárs-kapcsolatok, Messing Vera Az iskola mint szocializációs terep: kortárs-kapcsolatok, tanár diák viszony nemzetközi összehasonlításban Az EDUMIGROM kutatás 14 17 éves, etnikailag sokszínű iskolákba járó Þatalok esélyeit

Részletesebben

Herczog Mária: Szakellátásban élő gyerekek és a korai iskolaelhagyás

Herczog Mária: Szakellátásban élő gyerekek és a korai iskolaelhagyás Herczog Mária: Szakellátásban élő gyerekek és a korai iskolaelhagyás A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című projekt keretén belül készült. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projekt

Részletesebben

MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA?

MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA? MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA? E fejezet célja, hogy a kötetben olvasható további munkák megértését megalapozza és eligazítsa a témában kevésbé jártas olvasót. Számos probléma, konfliktus jelenik meg

Részletesebben

A fogyatékos emberek a szak- és felnőttképzés rendszerében. zárótanulmány

A fogyatékos emberek a szak- és felnőttképzés rendszerében. zárótanulmány A fogyatékos emberek a szak- és felnőttképzés rendszerében zárótanulmány 1 Készítette: Dr. Tausz Katalin MS Concord Bt. Budapest, 2013 2 TARTALOM I. Nemzetközi jogi keretrendszer... 4 II. Helyzetkép...

Részletesebben

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT Tartalomjegyzék I. A hátránykompenzálás tágabb kontextusa 3. 1. Fogalomértelmezések, definíciók.. 3. 2. Esélyteremtés és társadalmi kohézió. 5. 3.

Részletesebben

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja MAGYAR VALÓSÁG ANDL HELGA KÓRÓDI MIKLÓS SZŰCS NORBERT VÉG ZOLTÁN ÁKOS Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának biztosítása a beiskolázás

Részletesebben

Cigány gyerekek az általános iskolákban

Cigány gyerekek az általános iskolákban OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Havas Gábor Kemény István Liskó Ilona Cigány gyerekek az általános iskolákban No. 231 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Havas Gábor Kemény

Részletesebben

Hatásvizsgálat - ColourSchool Program 2012/2013 EIA/2012/1.2.2.

Hatásvizsgálat - ColourSchool Program 2012/2013 EIA/2012/1.2.2. Hatásvizsgálat - ColourSchool Program 2012/2013 EIA/2012/1.2.2. A program az Odeon Video Kft. szervezésében az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával valósult meg. A projekt száma: EIA/2012/1.2.2.

Részletesebben

Oktatás, foglalkoztatás versenyképes gazdaság Magyarországon a XXI. században Jedlik Ányos Program. Záróbeszámoló

Oktatás, foglalkoztatás versenyképes gazdaság Magyarországon a XXI. században Jedlik Ányos Program. Záróbeszámoló Oktatás, foglalkoztatás versenyképes gazdaság Magyarországon a XXI. században Jedlik Ányos Program Záróbeszámoló Projekt időtartama: 2006. december 14. 2009. november 30. Szerződés száma: OM-0070/2006

Részletesebben

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Szülõk mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelõzése érdekében Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert SZÜLÕK MENTORÁLÁSA A HÁTRÁNYOS

Részletesebben

Az iskolai, tanulási kudarc relatív fogalom, a nemzetközi szakirodalomban e jelenség

Az iskolai, tanulási kudarc relatív fogalom, a nemzetközi szakirodalomban e jelenség Iskolakultúra 2004/5 Bánkuti Zsuzsa Horváth Zsuzsa Lukács Judit A szakképzõ iskolába járó diákok tanulási nehézségei E kutatás elsősorban annak feltárására irányult, milyen konkrét tanulási, magatartási,

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2

Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2 Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2 Group leaders: Fényes Hajnalka Florica Chipea Hátrányos helyzetű, állami gondoskodásban

Részletesebben

A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata

A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata Összefoglaló tanulmány Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2011. január Köszönetnyilvánítás: Jelen tanulmányt a Kurt Lewin Alapítvány munkatársai készítették

Részletesebben

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István TANDEM, n.o. 2012 Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István A kutatás a Bethlen Gábor Alap anyagi

Részletesebben

Hátrányos helyzetű gyerekek jelenés jövőképe Erős fal, kerítés, nagy kutya, állás a rendőrségnél

Hátrányos helyzetű gyerekek jelenés jövőképe Erős fal, kerítés, nagy kutya, állás a rendőrségnél Kende Anna Illés Anikó Hátrányos helyzetű gyerekek jelenés jövőképe Erős fal, kerítés, nagy kutya, állás a rendőrségnél Kutatásunk a hátrányos helyzetű gyerekek jelennel és jövőjével kapcsolatos elképzeléseit

Részletesebben

A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram

A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram A SZEGEDI ÉS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI DESZEGREGÁCIÓT TÁMOGATÓ HALLGATÓI MENTORPROGRAM ÖT ÉV TAPASZTALATAI Szerkesztette: Fejes József

Részletesebben

FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE

FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE A hazai ifjúságkutatások alapján megállapítható, hogy a magyar fiatalok az ezredforduló végére, különösen a kilencvenes években felgyorsult társadalmi átalakulás

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

Szakpolitikai javaslatok. Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt. Készítette:

Szakpolitikai javaslatok. Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt. Készítette: Szakpolitikai javaslatok Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt 2009.01.01. 2010.02.28. Készítette: A Budapest Esély Nonprofit Kft. megbízásából a Publicus Research Szakmai lektorok: Kulinyi

Részletesebben

deszegregáció integráló

deszegregáció integráló Esélyegyenlöség - deszegregácio NARANCS.indd 1 A szerzők a programot eddig is segítő szakemberek. A kötet tanulmányai pedagógusok, döntéshozók és más, nem szakmabeli érdeklődők számára igyekeznek közérthetően

Részletesebben

69 Kaposi József: Széljegyzetek a történelemtanítás gyakorlatának alakulásáról

69 Kaposi József: Széljegyzetek a történelemtanítás gyakorlatának alakulásáról 2010/3 4 Tartalom Tanulmányok 3 Nahalka István: Az iskolarendszer esélyegyenlőtlenségeket kezelő folyamatai a PISA 2006 felmérés tükrében 28 Középiskolás fiatalok időképe 39 Kispálné Horváth Mária Vincze

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok. Bernáth Forray R. Ligeti Mohácsi Wizner Gábor Katalin György Erzsébet Balázs ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok. Bernáth Forray R. Ligeti Mohácsi Wizner Gábor Katalin György Erzsébet Balázs ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 8. Bernáth Forray R. Ligeti Mohácsi Wizner Gábor Katalin György Erzsébet Balázs ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK A magyarországi cigány közösség az ezredfordulón PÉCS, 2002 Gypsy Studies

Részletesebben

FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - TARTALOM I.BEVEZETÉS... 3 I.1. KI A CIGÁNY?... 3 I.2. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉS ÉRTÉKE... 8 II.

Részletesebben

A ROMA TANULÓK KÖZÉPISKOLAI TOVÁBBTANULÁSA

A ROMA TANULÓK KÖZÉPISKOLAI TOVÁBBTANULÁSA FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A ROMA TANULÓK KÖZÉPISKOLAI TOVÁBBTANULÁSA Gipsy students in secondary schools No. 268 RESEARCH RESEARCH Liskó Ilona A roma tanulók középiskolai továbbtanulása

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - Tartalom I. A ROMA NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE ÉS JELLEMZŐI... 3 I.1. A ROMA NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA...

Részletesebben

Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében

Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében - 1 - Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA... 5 2 TÖRTÉNELEM, KÖZOKTATÁSI DISZKRIMINÁCIÓ,

Részletesebben

Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben

Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben (összefoglaló az Egész életen át tartó tanulás program, Grundtvig-alprogram által támogatott projekt keretében

Részletesebben