19. szám 123. évfolyam június 27. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "19. szám 123. évfolyam 2008. június 27. TARTALOM"

Átírás

1 19. szám 123. évfolyam június 27. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 27/2008. (VI. 27. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. ösztöndíj szabályzatáról... 14/2008. (VI. 27. MÁV Ért. 19.) PÁVIGH. sz. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 21/2004. (VII. 16. MÁV Ért. 29.) PVH. sz. a Belső Teljesítményi Szolgáltatások Szabályzata tárgyú utasítás 4. sz. módosításával egységes szerkezetbe foglalva... Oldal Utasítások 27/2008. (VI. 27. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. ösztöndíj szabályzatáról Az állami iskolarendszerű nappali és levelező tagozatos képzésben résztvevőkkel kötendő MÁV ösztöndíj szerződésekre a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe véve az alábbi egységes szabályozás alkalmazását rendelem el: I. MÁV Ösztöndíj a munkaerő utánpótlás biztosítására 1. MÁV ösztöndíj adományozására vonatkozó szerződés (ösztöndíj szerződés) a magyarországi felső-és középfokú oktatási intézmények magyar állampolgárságú hallgatóival, illetve tanulóival köthető. 2. A MÁV Zrt. szervezetében munkaerő utánpótlás biztosítása céljából, a Humánerőforrás Igazgató jogkörében évente meghatározott keretösszeg mértékéig adományozható ösztöndíj. Az adományozás alapja a MÁV Zrt. és a hallgató/tanuló között létrejött ösztöndíj szerződés. 3. Az ösztöndíj adományozás alapját képező ösztöndíj szerződések megkötése, valamint ezek jogérvényesítésével kapcsolatos ügyek szerződések megkötése, módosítása, felbontása, nyilvántartások vezetése, intézkedés az ösztöndíjak folyósítására stb. intézése központilag történik, amely a Humánerőforrás Igazgatóság Személyzetfejlesztési terület feladatát képezi. 4. Az ösztöndíjak költség igényét a szervezeti egységek várható munkaerő szükséglete alapján éves szinten tervezni kell. Az adott gazdasági évben ösztöndíj szerződés kötésre csak a tervezett keretösszeg mértékéig van lehetőség. 5. Ösztöndíjra irányuló pályázati kérelmet (1. sz. melléklet)a szükséges igazolásokkal, önéletrajzzal együtt a felsőfokú, vagy középfokú iskolarendszerű képzésben tanulmányokat folytató hallgatók közvetlenül vagy a szervezeti egységeken keresztül juttathatják el a Humánerőforrás Igazgatóság Személyzetfejlesztési terület vezetőjének. 6. A benyújtott pályázati kérelem alapján a Humánerőforrás igazgató a szakma véleményének kikérésével a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével dönt az ösztöndíj adományozásról. Azonos paraméterekkel rendelkező pályázók ösztöndíj adományozásának eldöntésekor előnybe részesülnek a vasutas szülők gyermekei.

2 1314 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám 7. A megkötött ösztöndíjszerződéseket a Személyzetfejlesztési terület központi adatbankban őrzi. 8. Az ösztöndíj adományozás maximális időtartamát a MÁV Zrt. 5 évben határozza meg. Ösztöndíj folyósítása 5 évnél hosszabb időszakra még különböző szintű tanulmányok folytatása esetén sem engedélyezett. 9. Az ösztöndíj szerződés kötés előfeltételei: MÁV Zrt. szakterületein hasznosítható állami iskolarendszerű nappali vagy levelező tagozatos képzésben való részvétel. Levelező tagozatos képzésben résztvevő esetén, ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik. legalább két eredményesen lezárt félév, legalább 3.50 tanulmányi átlageredmény az utolsó befejezett félévben. (Tanulmányi átlagon az adott félévben szerzett jegyek számtani átlaga értendő.) munkaviszony vállalására vonatkozó elkötelezettség a MÁV Zrt. szervezetében. Előzetes alkalmassági orvosi vizsgálaton való részvétel 10. Az ösztöndíjra irányuló kérelem benyújtásához szükséges: a hallgató/tanuló pályázati kérelme, a hallgató/tanuló önéletrajza, érvényes hallgatói/tanulói jogviszony/iskolalátogatási igazolás, igazolás az utolsó befejezett félév tanulmányi eredményéről. 11. Az ösztöndíj szerződésben a MÁV Zrt kötelezettséget vállal: Felsőfokú állami oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére Ft/hó), levelező tagozatos hallgatója részére Ft/hó, középfokú iskolarendszerű képzésben tanulmányokat folytató tanuló részére Ft./hó összegű ösztöndíj folyósítására a szerződés megkötésétől a tanulmányok befejezéséig tartó időszakra. Az ösztöndíjas hallgató/tanuló tanulmányai folytatásához szükséges, az oktatási intézmény által előírt szakmai gyakorlati hely biztosítására a MÁV Zrt. szervezetében. Az ösztöndíjas hallgató/tanuló végzettségének megfelelő munkakörben való alkalmazására a tanulmányai befejezését követő 90 napon belül. A betöltendő munkakörhöz előírt vasúti szakvizsgák letételéhez szükséges feltételek biztosítására. 12. Az ösztöndíj szerződésben az ösztöndíjas kötelezettséget vállal: Tanulmányi előmeneteléről az adományozó az ösztöndíj ügyek intézésével megbízott képviselőjének (Humánerőforrás Igazgatóság, Személyzetfejlesztési terület képviselője) igazolható módon (őszi szemeszter esetén március 1 napjáig, tavaszi szemeszter esetén július 15. napjáig) az index hiteles másolata leadásával beszámol. Tanulmányai befejezésétől számított 90 napon belül a MÁV Zrt.-vel munkaviszonyt létesít. A munkaköréhez szükséges vasúti szakvizsgákat az előírt határidőre leteszi. Az ösztöndíj szerződésben vállaltak szerint munkaviszony kötelezettségének eleget tesz. (Az ösztöndíjas legalább annyi hónapot köteles MÁV Zrt. munkaviszonyban tölteni, ahány hónapon át részére az ösztöndíjat folyósították. Ennek együttes ideje az Mt. vonatkozó szabálya szerint az 5 évet nem haladhatja meg.) A szerződésben vállalt, kötelezően eltöltendő munkaviszony időtartamába a GYES, GYED, amennyiben a GYES, GYED időtartama alatt nem végez munkát a MÁV Zrt. -nél, valamint a munkáltató jogkörében engedélyezett fizetés nélküli szabadság ideje nem számít bele. Az ösztöndíj szerződés mintákat a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. 13. A megkötött ösztöndíj szerződések 1 példányát a Humánszolgáltató Szervezet részére kell megküldeni. Az ösztöndíjasok az SAP IHIR rendszerébe kerülnek nyilvántartásba vételre, mint egyéb jogviszonyba tartozó, állományon kívüli ösztöndíjas. A SAP nyilvántartásba vételhez szükséges személyi és egyéb adatok rögzítése, valamint a szerződések szkennelése, ösztöndíj havi folyósítása a Humánszolgáltató Szervezet Budapesti Területi Humánszolgáltató Egységének feladatát képezi. 14. Az ösztöndíjak folyósítására a munkabérekkel azonos módon és időben havi rendszerességgel kerül sor. Az ösztöndíjak adó- (és járulékköteles) kifizetésnek minősülnek, amelyekből a mindenkor érvényes SzJA törvényi előírásainak megfelelően kell a levonásokat eszközölni. 15. A hallgatói vagy tanulói jogviszony szüneteltetése alatt az ösztöndíj folyósítás is szünetel. (Pl. halasztás, külföldi ösztöndíj, önhibán kívüli szünetelés esetei) 16. Az ösztöndíjat adományozó MÁV Zrt. nevében eljárni jogosult Humánerőforrás igazgató a szerződésből, a szerződésszegésből, annak felmondásából (5. sz. melléklet) eredő jogokat érvényesíteni köteles. 17. Amennyiben az ösztöndíjas a szerződésben vállaltaknak nem tesz eleget és a szerződésszegés ténye megállapítható, a részére kifizetett ösztöndíjat, illetve annak a ledolgozott idő arányában csökkentett időarányos részét a felszólítástól számított 30 napon belül, egyösszegben tartozik visszafizetni a MÁV Zrt. részére. (4. sz. melléklet) 18. Amennyiben a középfokú iskolarendszerű képzésben résztvevő ösztöndíjas tanulmányait felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatja, az ösztöndíj visszafizetésére az igazolt képzés idejére halasztás biztosítható.

3 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője Amennyiben a MÁV Zrt. az ösztöndíj szerződésben vállaltakat nem teljesíti, nem követelheti vissza az általa kifizetett ösztöndíjat. 20. A visszafizetendő ösztöndíjakra a Humánerőforrás igazgató méltányossági alapon részletfizetést engedélyezhet, amely legfeljebb 1 éves időtartamra vonatkozhat. Részletfizetés engedélyezése esetén az érvényes banki alapkamattal növelni kell a visszatérítendő összeg mértékét. 21. Az ösztöndíj szerződés megszűnik: az ösztöndíjas tanulmányi eredménye két egymást követő félévben 3,50 alá csökken az ösztöndíjas tanulmányait abbahagyja, vagy a tanulmányai folytatását igazolni nem tudja az ösztöndíjas hallgatói jogviszony szünetelése a két félévet meghaladja. Az ösztöndíjas köteles a kifizetett ösztöndíj összegét a szerződésszegés időpontjától számított 30 napon belül visszafizetni, 21.Önhibán kívüli szünetelésnek minősülnek az alábbi esetek: orvos (szakorvos, háziorvos) által igazolt betegség, megbetegedés, külföldi ösztöndíj; család ideiglenesen külföldi tartózkodása, amennyiben az ösztöndíjas is külföldön tartózkodik. II. Szociális MÁV ösztöndíj vasutas szülők gyermekei támogatására 1. A MÁV Zrt munkavállalóinak állami felsőfokú nappali tagozatos képzésben résztvevő, tehetséges gyermekei részére szociális alapon, pályázat útján ösztöndíjat adományoz. 2. A Ft/hónap összegben megállapított ösztöndíjat évente 10 fő részére adományozza. Az adományozás alapja a pályázatot nyert felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató és a MÁV Zrt. között létrejött ösztöndíj szerződés. (8.sz. melléklet) 3. A pályázat benyújtásának módja és határideje: Pályázatot az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (6..sz. melléklet) minden év június 30-ig a MÁV Zrt Humánerőforrás Igazgatóság Személyzetfejlesztési terület vezetője részére lezárt borítékban kell eljuttatni. 4. Pályázati feltételek: Pályázatot nyújthat be a MÁV Zrt-nek az a munkavállalója, akinek gyermeke állami felsőfokú nappali tagozatos (egyetemi, főiskolai) képzésben vesz részt, a tanulmányaiból két félévet már eredményesen elvégzett és ezekben legalább a 4,00 tanulmányi átlageredményt ért el (a lezárt félévek átlaga külön-külön is eléri a 4.00 tanulmányi átlagot. Tanulmányi átlagon az adott félévben szerzett jegyek számtani átlaga értendő.) A pályázó az alábbi feltételek valamelyikének megfelel: o egyedülálló, gyermekét egyedül nevelő vasutas szülő, akinek éves jövedelme a bruttó 3 millió Ft-ot nem haladja meg. o a családban mindkét szülő vasutas és együttes éves jövedelmük a bruttó 5 millió Ft-ot nem haladja meg. 5. A feltételeknek megfelelő benyújtott pályázatokat a Humánerőforrás Igazgatóság a Központi Üzemi Tanácscsal közösen bírálja el és dönt arról, kiket részesít ösztöndíjban. A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek, akik a MÁV szakterületein hasznosítható képzésben vesznek részt. 6. A döntés eredményéről a Humánerőforrás Igazgatóság a benyújtási határidőt követő 1 hónapon belül írásban értesíti a pályázókat. (7. sz. melléklet) 7. A pályázat útján ösztöndíjat nyert hallgatóknak a MÁV Zrt Ft./hó összegű ösztöndíjat állapít meg és folyósít a SAP IHIR rendszeren keresztül a tanulmányaik hátralévő időszakára, de maximum 4 évre. Ehhez a hallgatói jogviszonyt és az elért tanulmányi eredményt félévenként igazolni kell a Humánerőforrás Igazgatóság Személyzetfejlesztési terület megbízott képviselője részére. 8. Az ösztöndíj folyósítás megszűnik, ha a hallgató tanulmányi eredménye 4,00 alá csökken. Erről a Humánerőforrás Igazgatóság Személyzetfejlesztési területe a Humánszolgáltató Szervezetet írásban tájékoztatja. 9. Ez az utasítás június 1-jétől lép hatályba. Egyidejűleg a 75) (MÁV Ért. 39.) Sze.F. sz. a MÁV Rt. új ösztöndíj szabályzatáról szóló utasítás és annak módosításai hatályukat vesztik. Heinczinger István s. k. vezérigazgató

4 1316 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám 1. sz. melléklet P á l y á z a t MÁV ösztöndíjra Tanulmányok befejezése után a MÁV Zrt-nél történ munkavállalás céljából I. A pályázó egyetemi, f iskolai hallgatóra vagy középiskolai tanulóra vonatkozó adatok Pályázó neve:... Anyja neve: Születési helye, ideje:.. Lakcíme: Oktatási Intézmény. Kar...Szak. évfolyam Nappali/levelez * tagozatos hallgatója. (* a megfelel t aláhúzással jelölje) A befejezett félévek tanulmányi eredményei:**.tanév félév.tanév félév.tanév félév.tanév félév tanulmányi átlag:... tanulmányi átlag:... tanulmányi átlag:... tanulmányi átlag:... (**az oktatási intézmény igazolása, vagy az index/bizonyítvány hiteles másolata csatolandó.) A Pályázat célja: (elhelyezkedési szándék, köt dés, munkakapcsolat a MÁV-val stb.) év hó nap. A hallgató/tanuló aláírása

5 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője sz. melléklet K-./ Ösztöndíj Szerz dés 2. sz. melléklet amely létrejött a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út ) mint adományozó (továbbiakban adományozó) valamint (név) a..egyetem/f iskola Kar....szak nappali / levelez tagozatán tanulmányokat folytató ösztöndíjas lakik:. anyja neve:..; született - on.év..hó.nap (továbbiakban ösztöndíjas) között a Munka Törvénykönyve 110., 112.,113., 114.,. alapján az alábbi feltételekkel: 1. Az Adományozó vállalja: 1.1. Az ösztöndíjas részére a.egyetem/f iskola..kar,.. szak nappali / levelez tagozatán folytatott tanulmányai id tartamára.év.. hó..nap -tól..év... hó..nap -ig havonta ,- / Ft/hó azaz. összeg ösztöndíjat folyósít. A tárgyhavi ösztöndíjat legkés bb minden tárgyhónapot követ 10-ig utalja át az ösztöndíjas banknál vezetett..sz. folyószámlájára Az ösztöndíjast tanulmányai befejezését követ 90 napon belül végzettségének megfelel munkakörben alkalmazza. Amennyiben ilyen munkakört nem tud felajánlani, abban az esetben az ösztöndíjas mentesül a 2.4. és 2.6. pontokban foglalt kötelezettségek teljesítése alól A tanulmányok folytatásához el írt szakmai gyakorlati helyet igény szerint biztosítja és a gyakorlat végzését lehet vé teszi az ösztöndíjas számára. 1.4 A 2.5. pontban foglalt vasúti szakvizsgák megszerzéséhez szükséges feltételeket biztosítja. 2. Az ösztöndíjas vállalja: 2.1 Tanulmányi és vizsgakötelezettségének legjobb tudása szerint id ben eleget tesz, legalább 3,50 átlageredményt ér el. 2.2 Tanulmányi el menetelér l az adományozó ösztöndíjügyek intézésével megbízott képvisel jének félévenként ( szi szemeszter esetén március 1 napjáig, tavaszi szemeszter esetén július 15. napjáig) igazolható módon beszámol. 2.3 Önhibáján kívüli tanév /félév/ ismétlésér l, halasztásáról a munkáltató ösztöndíjügyek intézésével megbízott képvisel jét írásban az ismétlés tényének bekövetkezését l, valamint a halasztás engedélyezését l számított 15 napon belül - tájékoztatja.. A hallgatói jogviszonya szünetelése a két félévet nem haladja meg A tanulmányai befejezése után 90 napon belül az adományozó által felajánlott, végzettségének megfelel munkakörben és egyeztetett munkavégzési helyen munkaviszonyt létesít Ha a betöltend munkakörhöz vasúti szakvizsgák szükségesek, azokat az el írt határid re leteszi A MÁV Zrt. szervezetében képzettségének megfelel munkakörben annyi hónapig munkaviszonyban marad, ahány hónapig ösztöndíjban részesült. Ebbe az id tartamba a

6 1318 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám gyermek gondozása céljából igénybevett fizetés nélküli szabadság kivéve ha a munkavállaló (ösztöndíjas) annak id tartama alatt is a MÁV Zrt-nél munkát végez - és a munkáltató jogkörében engedélyezett 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadság ideje nem számít be Amennyiben az ösztöndíjas a tanulmányai befejezése után az ösztöndíjas id szaknál kevesebb id t tölt MÁV Zrt. munkaviszonyban, a kapott ösztöndíjat a le nem töltött id arányában köteles az adományozó részére egy összegben, a munkaviszony megsz nését l számított 30 napon belül visszafizetni. 3. Egyéb feltételek: 3.1. Ha az ösztöndíjas - önhibáján kívül félévet/tanévet ismétel, vagy a hallgatói jogviszonya szünetel az ismétlés, szüneteltetés idejére az adományozó ösztöndíjat nem folyósít Aláíró felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerz dés megkötését követ en a tanulmányok befejezéséig az ösztöndíjas tanulmányi eredménye valamely félévben 3,50 alá csökken, az adományozó az ösztöndíj folyósítását a következ félévre szünetelteti. Amennyiben az ösztöndíjas tanulmányi eredménye két egymást követ félévben 3,50 alá csökken, jelen szerz dés ennek bekövetkezése id pontjában azonnali hatállyal megsz nik. Ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy a szerz désszegés id tartama alatt már esetlegesen kifizetett ösztöndíjat a szerz désszegés id pontjától számított 30 napon belül kiadott írásbeli felszólításra visszafizeti. 3.3 Az aláíró felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ösztöndíjas a tanulmányait abbahagyja, továbbá a jelen szerz dés 2.2, illetve 2.3. pontjában foglalt kötelezettségeket nem vagy nem határid ben teljesíti köteles a szerz désszegés id tartama alatt esetlegesen már kifizetett ösztöndíj összegét a szerz désszegés id pontjától számított 30 napon belül visszafizetni, továbbá adományozó jogosult tudomásszerzést l számított 30 napon belül a szerz dést felmondani Aláíró felek megállapodnak abban, ha a hallgatói jogviszony szünetelése a két félévet meghaladja, a jelen szerz dés ennek bekövetkezése id pontjában azonnali hatállyal megsz nik. A kifizetett ösztöndíj összegét köteles 30 napon belül visszafizetni 3.5. Amennyiben az adományozó a szerz désben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy megszegi, nem követelheti vissza a szerz dés alapján nyújtott támogatásokat Aláíró felek megállapodnak abban, hogy a 1.1 pontban meghatározott id tartamtól, kizárólag abban az esetben lehet eltérni, amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya önhibáján kívüli okból szünetel. 3.7.A szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve és a Polgári Törvénykönyv, valamint a MÁV Zrt. Ösztöndíj Szabályzatának rendelkezései az irányadók. Ezen szerz dés 4 példányban készült. Kapják: Humáner forrás Igazgatóság / Személyzetfejlesztés/ Humánszolgáltató Szervezet Ösztöndíjas Irattár

7 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1319 Melléklet: Nyilatkozat az éves jövedelemr l. Budapest, Az adományozó szervezet képviseletében Humáner forrás igazgató ösztöndíjas Lakcíme:.... TAJ száma. Adóazonosító jele. Bankszámla száma

8 1320 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám 3. sz. melléklet K-./200.. Ösztöndíj Szerz dés 3. sz. melléklet amely létrejött a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út ) mint adományozó (továbbiakban adományozó) valamint (név) a.középiskola,/szakközépiskola/ szakiskola....szak nappali tagozatán tanulmányokat folytató ösztöndíjas lakik:. anyja neve:..; született -on.év..hó.nap (továbbiakban ösztöndíjas) között a Munka Törvénykönyve 110., 112.,113., 114.,. alapján az alábbi feltételekkel: 1. Az Adományozó vállalja: 1.1.Az ösztöndíjas részére a Középiskola/szakközépiskola/szakiskola... szak nappali tagozatán folytatott tanulmányai id tartamára.év.. hó..nap -tól..év... hó..nap -ig havonta ,- Ft/hó azaz. összeg ösztöndíjat folyósít. A tárgyhavi ösztöndíjat legkés bb minden tárgyhónapot követ 10-ig utalja át az ösztöndíjas banknál vezetett..sz. folyószámlájára Az ösztöndíjast tanulmányai befejezését követ 90 napon belül végzettségének megfelel munkakörben alkalmazza. Amennyiben ilyen munkakört nem tud felajánlani, abban az esetben az ösztöndíjas mentesül a 2.4. és 2.6. pontokban foglalt kötelezettségek teljesítése alól A tanulmányok folytatásához el írt szakmai gyakorlati helyet igény szerint biztosítja és a gyakorlat végzését lehet vé teszi az ösztöndíjas számára. 1.4 A 2.5. pontban foglalt vasúti szakvizsgák megszerzéséhez szükséges feltételeket biztosítja. 2. Az ösztöndíjas vállalja: 2.1 Tanulmányi és vizsgakötelezettségének legjobb tudása szerint id ben eleget tesz, legalább 3,50 átlageredményt ér el. 2.2 Tanulmányi el menetelér l az adományozó ösztöndíjügyek intézésével megbízott képvisel jének félévenként ( szi félév esetén február 28. napjáig, tavaszi félév esetén június 30. napjáig) igazolható módon beszámol. 2.3 Önhibáján kívüli tanév ismétlésér l, halasztásáról a munkáltató ösztöndíjügyek intézésével megbízott képvisel jét írásban 15 napon belül tájékoztatja.. A tanulói jogviszonya szünetelése a két félévet nem haladja meg A tanulmányai befejezése után 90 napon belül az adományozó által felajánlott, végzettségének megfelel munkakörben és egyeztetett munkavégzési helyen munkaviszonyt létesít Ha a betöltend munkakörhöz vasúti szakvizsgák szükségesek, azokat az el írt határid re leteszi.

9 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője A MÁV Zrt. szervezetében képzettségének megfelel munkakörben annyi hónapig munkaviszonyban marad, ahány hónapig ösztöndíjban részesült. Ebbe az id tartamba a gyermek gondozása céljából igénybevett fizetés nélküli szabadság kivéve ha a munkavállaló (ösztöndíjas) annak id tartama alatt is a MÁV Zrt-nél munkát végez -és a munkáltató jogkörében engedélyezett 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadság ideje nem számít be Amennyiben az ösztöndíjas a tanulmányai befejezése után az ösztöndíjas id szaknál kevesebb id t tölt MÁV Zrt. munkaviszonyban, a kapott ösztöndíjat a le nem töltött id arányában köteles az adományozó részére egy összegben, 30 napon belül visszafizetni. 3. Egyéb feltételek: 3.1. Ha az ösztöndíjas - önhibáján kívül félévet/tanévet ismétel, vagy a hallgatói/tanulói jogviszonya szünetel az ismétlés, szüneteltetés idejére az adományozó ösztöndíjat nem folyósít Amennyiben a szerz dés megkötését követ en a tanulmányok befejezéséig az ösztöndíjas tanulmányi eredménye valamely félévben 3,50 alá csökken, az adományozó az ösztöndíj folyósítását a következ félévre szünetelteti. Amennyiben az ösztöndíjas tanulmányi eredménye két egymást követ félévben 3,50 alá csökken, jelen szerz dés ennek bekövetkezése id pontjában azonnali hatállyal megsz nik. Ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy a szerz désszegés id tartama alatt már esetlegesen kifizetett ösztöndíjat a szerz désszegés id pontjától számított 30 napon belül kiadott írásbeli felszólításra visszafizeti Az aláíró felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ösztöndíjas a tanulmányait abbahagyja, továbbá a jelen szerz dés 2.2, illetve 2.3. pontjában foglalt kötelezettségeket nem vagy nem határid ben teljesíti köteles a szerz désszegés id tartama alatt esetlegesen már kifizetett ösztöndíj összegét a szerz désszegés id pontjától számított 30 napon belül visszafizetni, továbbá adományozó jogosult 30 napon belül a szerz dést felmondani Aláíró felek megállapodnak abban, ha a hallgatói jogviszony szünetelése a két félévet meghaladja, a jelen szerz dés ennek bekövetkezése id pontjában azonnali hatállyal megsz nik. A már kifizetett ösztöndíj összegét köteles 30 napon belül visszafizetni 3.5. A felek megállapodnak abban, hogy ha az ösztöndíjas tanulmányai befejezése után fels oktatási intézmény nappali tagozatán folytatja tanulmányait, kérelem alapján - az igazolt képzés idejére - az ösztöndíj visszafizetésére halasztás biztosítható Amennyiben az adományozó a szerz désben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy megszegi, nem követelheti vissza a szerz dés alapján nyújtott támogatásokat A szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve és a Polgári Törvénykönyv, valamint a MÁV Zrt. Ösztöndíj Szabályzatának rendelkezései az irányadók. Ezen szerz dés 4 példányban készült.

10 1322 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám Kapják: 1. Humáner forrás Igazgatóság / Személyzetfejlesztés/ 2. Humánszolgáltató Szervezet 3. Ösztöndíjas 4. Irattár Melléklet: Nyilatkozat az éves jövedelemr l. Budapest, Az adományozó szervezet képviseletében Humáner forrás igazgató ösztöndíjas Lakcíme:.... TAJ száma. Adóazonosító jele. Bankszámla száma

11 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője sz. melléklet Az ösztöndíjas értesítése az ösztöndíj visszafizetésér l. név cím Felszólítom, hogy 200. év hó napján a MÁV Zrt. és Ön között megkötött ösztöndíj szerz dés 3.2., 3.3 illetve 3.4 pontjában foglaltak alapján a tanulmányi eredményének az ösztöndíjszerz dés 2.1 pontjában rögzített érték alá csökkenése/hivatalos iskolai igazolás benyújtásának elmulasztása/munkaviszony létesítésének elmaradása/ a hallgatói jogviszony 2 félévet meghaladó szünetelése miatti szerz désszegés okán a jogalap nélkül kifizetett ösztöndíj összegét, azaz.ezer forintot egyösszegben..sz. számlára ezen értesítés kézhezvételér l számított 30 napon belül köteles a MÁV banknál vezetett sz számlájára visszafizetni. Kérem, hogy a befizetésr l szóló csekk másolatát vagy az átutalásról szóló banki kivonatot év..hó..napig részünkre eljuttatni szíveskedjék.,..év..hó..nap Humáner forrás igazgató

12 1324 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám 5. sz. melléklet Az ösztöndíjszerz dés felmondása. név cím 200. év hó napján a MÁV Zrt. adományozó és Ön között megkötött tanulmányi szerz dés 3.3 pontja alapján a 2.2/2.3 pontban vállalt kötelezettség - el menetelr l /halasztásról/ismétlésr l szóló igazolás nem/nem határid ben történ teljesítésének - megszegése miatt a szerz dést a hónap végével év hó napjával - felmondom. Felszólítom, hogy a szerz désszegés ideje alatt kifizetett ösztöndíj összegét, azaz Ft-ot 30 napon belül a MÁV Zrt. banknál vezetett számú számlájára átutalni szíveskedjék.,..év..hó..nap Humáner forrás igazgató

13 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője sz. melléklet P á l y á z a t 6. sz. melléklet Szociális MÁV ösztöndíjra vasutas szül (k) tehetséges gyermekei támogatására Gyermekét egyedül nevel szül * Mindkét szül a MÁV Zrt. munkavállalója* I. A pályázó vasutas szül re (szül kre) vonatkozó adatok Pályázó szül neve:... Munkahelye:.. Munkaköre Törzsszáma:.. Éves bruttó jövedelme:.. (csatolt jövedelem igazolás **alapján) Pályázó szül neve:... Munkahelye:.. Munkaköre Törzsszáma:.. Éves bruttó jövedelme:.. (csatolt jövedelem igazolás** alapján). Szül aláírása. Szül aláírása II. A fels fokú (egyetemi vagy f iskolai) tanulmányokat folytató hallgatóra vonatkozó adatok Név:.. Születési hely, id : Lakcím:. TAJ száma: Adóazonosító jele:. Bankszámla száma:... Oktatási Intézmény:. Kar...Szak..évfolyam A befejezett félévek tanulmányi eredményei:.tanév félév tanulmányi átlag:....tanév félév tanulmányi átlag:....tanév félév tanulmányi átlag:....tanév félév tanulmányi átlag:... (az oktatási intézmény igazolása, vagy az index hiteles másolata csatolandó.) év hó nap * a megfelel t aláhúzással jelölje ** a jövedelem igazolás/igazolások csatolandók. A hallgató aláírása

14 1326 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám A Pályázatot elbíráló bizottság döntése A MÁV Zrt javaslata:.. MÁV Zrt. Humáner forrás Igazgatóság, Személyzetfejlesztési terület vezet je A Központi Üzemi Tanács javaslata:. Központi Üzemi Tanács elnöke Döntés: munkavállaló pályázatot nyert/pályázatot nem nyert. Budapest,. év..hó nap MÁV Zrt. Humáner forrás igazgató

15 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője sz. melléklet É r t e s í t é s.... Sikeres pályázat esetén: Tisztelt Pályázó! Örömmel értesítem, hogy a MÁV Zrt. részére benyújtott ösztöndíj pályázatát az Értékel Bizottság sikeresnek min sítette. Ennek alapján.. nev gyermeke részére..év.hó.naptól.év hó.nap-ig Ft/hó összeg ösztöndíjat állapítok meg. Egyidej leg tájékoztatom arról, hogy a kifizetésre kerül ösztöndíj adó köteles jövedelemnek számít. Sikertelen pályázat esetén: Sajnálattal értesítem, hogy a MÁV Zrt. részére benyújtott ösztöndíj pályázatát az Értékel Bizottság sikertelennek min sítette., Egyidej leg tájékoztatom arról, hogy amennyiben a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelel/továbbra is megfelel, egy év múlva ismét benyújthatja pályázatát. Budapest,..év.hó.nap Tisztelettel: Humáner forrás igazgató

16 1328 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám 8. sz. melléklet K-./200.. Ösztöndíj Szerz dés Szociális ösztöndíjra 8. sz. melléklet amely létrejött a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út ) mint adományozó (továbbiakban adományozó) valamint (név) a..egyetem/f iskola Kar....szak nappali / levelez tagozatán tanulmányokat folytató ösztöndíjas lakik:. anyja neve:..; született - on.év..hó.nap (továbbiakban ösztöndíjas) között a Munka Törvénykönyve 110., 112.,113., 114.,. alapján az alábbi feltételekkel: 1. Az Adományozó vállalja: 1.1. Az ösztöndíjas részére a.egyetem/f iskola..kar,.. szak nappali / tagozatán folytatott tanulmányai id tartamára.év.. hó..nap -tól..év... hó..nap - ig havonta ,- / Ft/hó azaz. összeg ösztöndíjat folyósít. A tárgyhavi ösztöndíjat legkés bb minden tárgyhónapot követ 10-ig utalja át az ösztöndíjas banknál vezetett..sz. folyószámlájára Az ösztöndíjast tanulmányai befejezését követ en, amennyiben a MÁV Zrt. szakterületein hasznosítható fels fokú végzettséget szerzett 90 napon belül végzettségének megfelel munkakörben alkalmazhatja. Amennyiben ilyen munkakört nem tud felajánlani, abban az esetben az ösztöndíjas mentesül a 2.4. és 2.6. pontokban foglalt kötelezettségek teljesítése alól A tanulmányok folytatásához el írt szakmai gyakorlati helyet igény szerint biztosítja és a gyakorlat végzését lehet vé teszi az ösztöndíjas számára. 1.4 A 2.5. pontban foglalt vasúti szakvizsgák megszerzéséhez szükséges feltételeket biztosítja. 2. Az ösztöndíjas vállalja: 2.1 Tanulmányi és vizsgakötelezettségének legjobb tudása szerint id ben eleget tesz, legalább 4.00 átlageredményt ér el. 2.2 Tanulmányi el menetelér l az adományozó ösztöndíjügyek intézésével megbízott képvisel jének félévenként ( szi szemeszter esetén március 1 napjáig, tavaszi szemeszter esetén július 15. napjáig) igazolható módon beszámol. 2.3 Önhibáján kívüli tanév /félév/ ismétlésér l, halasztásáról a munkáltató ösztöndíjügyek intézésével megbízott képvisel jét írásban - az ismétlés tényének bekövetkezését l, valamint a halasztás engedélyezését l számított 15 napon belül - tájékoztatja.. A hallgatói jogviszonya szünetelése a két félévet nem haladja meg A tanulmányai befejezése után 90 napon belül az adományozó által felajánlott, végzettségének megfelel munkakörben és egyeztetett munkavégzési helyen munkaviszonyt létesít.

17 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője Ha a betöltend munkakörhöz vasúti szakvizsgák szükségesek, azokat az el írt határid re leteszi A MÁV Zrt. szervezetében képzettségének megfelel munkakörben annyi hónapig munkaviszonyban marad, ahány hónapig ösztöndíjban részesült. Ebbe az id tartamba a gyermek gondozása céljából igénybevett fizetés nélküli szabadság kivéve ha a munkavállaló (ösztöndíjas) annak id tartama alatt is a MÁV Zrt-nél dolgozik -és a munkáltató jogkörében engedélyezett 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadság ideje nem számít be Amennyiben az ösztöndíjas a tanulmányai befejezése után az ösztöndíjas id szaknál kevesebb id t tölt MÁV Zrt. munkaviszonyban, a kapott ösztöndíjat a le nem töltött id arányában köteles az adományozó részére egy összegben, a munkaviszony megsz nését l számított 30 napon belül visszafizetni. 3. Egyéb feltételek: 3.1. Ha az ösztöndíjas - önhibáján kívül félévet/tanévet ismétel, vagy a hallgatói jogviszonya szünetel az ismétlés, szüneteltetés idejére az adományozó ösztöndíjat nem folyósít Amennyiben a szerz dés megkötését követ en a tanulmányok befejezéséig az ösztöndíjas tanulmányi eredménye valamely félévben 4,00 alá csökken, Amennyiben az ösztöndíjas tanulmányi eredménye két egymást követ félévben 4,00 alá csökken, jelen szerz dés ennek bekövetkezése id pontjában azonnali hatállyal megsz nik. Ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy a szerz désszegés id tartama alatt már esetlegesen kifizetett ösztöndíjat a szerz désszegés id pontjától számított 30 napon belül visszafizeti. 3.3 Az aláíró felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ösztöndíjas a tanulmányait abbahagyja, továbbá a jelen szerz dés 2.2, illetve 2.3. pontjában foglalt kötelezettségeket nem vagy nem határid ben teljesíti köteles a szerz désszegés id tartama alatt esetlegesen már kifizetett ösztöndíj összegét a szerz désszegés id pontjától számított 30 napon belül visszafizetni, továbbá adományozó jogosult 30 napon belül a szerz dést felmondani Aláíró felek megállapodnak abban, ha a hallgatói jogviszony szünetelése a két félévet meghaladja, a jelen szerz dés ennek bekövetkezése id pontjában azonnali hatállyal megsz nik. A már kifizetett ösztöndíj összegét köteles 30 napon belül visszafizetni 3.4. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szül munkaviszonya a MÁV Zrt-nél bármely ok miatt megsz nik kivéve a nyugdíjba vonulás és az elhalálozás esetét az adományozó az ösztöndíj folyósítását megszünteti Amennyiben az adományozó a szerz désben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy megszegi, nem követelheti vissza a szerz dés alapján nyújtott támogatásokat A szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve és a Polgári Törvénykönyv, valamint a MÁV Zrt. Ösztöndíj Szabályzatának rendelkezései az irányadók. Ezen szerz dés 4 példányban készült.

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 9. szám 126. évfolyam 2011. április 29. Utasítások 12/2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok igényléséről és

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 15. szám 128. évfolyam 2013 május 3. utasítások 30/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programról. 31/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 125. évfolyam 2010. április 2. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 125. évfolyam 2010. április 2. TARTALOM. 11. szám 125. évfolyam 2010. április 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. TARTALOM. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 21/2007. (VIII. 31. MÁV Ért. 29.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009.

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzata Jegyzőjének és Polgármesterének 1/2009. számú EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 38/2012. (VIII. 10. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

30. szám 124. évfolyam 2009. október 9. TARTALOM. 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési

30. szám 124. évfolyam 2009. október 9. TARTALOM. 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési 30. szám 124. évfolyam 2009. október 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési általános

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. TARTALOM. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 35/2009. (V. 15. MÁV Ért. 17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM Oldal Mellékletek Oldal 7/2014. (III.21. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 24. szám 126. évfolyam 2011. november 11. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 45/2011. (XI. 11. MÁV Ért. 24.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. választható

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer

Hallgatói Követelményrendszer A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete Hallgatói Követelményrendszer A Szervezeti és Működési Szabályzat I-II-III-IV. kötetét és mellékleteit az SZFE Szenátusa

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Szentendre Város Önkormányzata (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; PIR törzsszám: 731290; adószám: 15731292-2-13; képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester)

Részletesebben