19. szám 123. évfolyam június 27. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "19. szám 123. évfolyam 2008. június 27. TARTALOM"

Átírás

1 19. szám 123. évfolyam június 27. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 27/2008. (VI. 27. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. ösztöndíj szabályzatáról... 14/2008. (VI. 27. MÁV Ért. 19.) PÁVIGH. sz. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 21/2004. (VII. 16. MÁV Ért. 29.) PVH. sz. a Belső Teljesítményi Szolgáltatások Szabályzata tárgyú utasítás 4. sz. módosításával egységes szerkezetbe foglalva... Oldal Utasítások 27/2008. (VI. 27. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. ösztöndíj szabályzatáról Az állami iskolarendszerű nappali és levelező tagozatos képzésben résztvevőkkel kötendő MÁV ösztöndíj szerződésekre a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe véve az alábbi egységes szabályozás alkalmazását rendelem el: I. MÁV Ösztöndíj a munkaerő utánpótlás biztosítására 1. MÁV ösztöndíj adományozására vonatkozó szerződés (ösztöndíj szerződés) a magyarországi felső-és középfokú oktatási intézmények magyar állampolgárságú hallgatóival, illetve tanulóival köthető. 2. A MÁV Zrt. szervezetében munkaerő utánpótlás biztosítása céljából, a Humánerőforrás Igazgató jogkörében évente meghatározott keretösszeg mértékéig adományozható ösztöndíj. Az adományozás alapja a MÁV Zrt. és a hallgató/tanuló között létrejött ösztöndíj szerződés. 3. Az ösztöndíj adományozás alapját képező ösztöndíj szerződések megkötése, valamint ezek jogérvényesítésével kapcsolatos ügyek szerződések megkötése, módosítása, felbontása, nyilvántartások vezetése, intézkedés az ösztöndíjak folyósítására stb. intézése központilag történik, amely a Humánerőforrás Igazgatóság Személyzetfejlesztési terület feladatát képezi. 4. Az ösztöndíjak költség igényét a szervezeti egységek várható munkaerő szükséglete alapján éves szinten tervezni kell. Az adott gazdasági évben ösztöndíj szerződés kötésre csak a tervezett keretösszeg mértékéig van lehetőség. 5. Ösztöndíjra irányuló pályázati kérelmet (1. sz. melléklet)a szükséges igazolásokkal, önéletrajzzal együtt a felsőfokú, vagy középfokú iskolarendszerű képzésben tanulmányokat folytató hallgatók közvetlenül vagy a szervezeti egységeken keresztül juttathatják el a Humánerőforrás Igazgatóság Személyzetfejlesztési terület vezetőjének. 6. A benyújtott pályázati kérelem alapján a Humánerőforrás igazgató a szakma véleményének kikérésével a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével dönt az ösztöndíj adományozásról. Azonos paraméterekkel rendelkező pályázók ösztöndíj adományozásának eldöntésekor előnybe részesülnek a vasutas szülők gyermekei.

2 1314 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám 7. A megkötött ösztöndíjszerződéseket a Személyzetfejlesztési terület központi adatbankban őrzi. 8. Az ösztöndíj adományozás maximális időtartamát a MÁV Zrt. 5 évben határozza meg. Ösztöndíj folyósítása 5 évnél hosszabb időszakra még különböző szintű tanulmányok folytatása esetén sem engedélyezett. 9. Az ösztöndíj szerződés kötés előfeltételei: MÁV Zrt. szakterületein hasznosítható állami iskolarendszerű nappali vagy levelező tagozatos képzésben való részvétel. Levelező tagozatos képzésben résztvevő esetén, ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik. legalább két eredményesen lezárt félév, legalább 3.50 tanulmányi átlageredmény az utolsó befejezett félévben. (Tanulmányi átlagon az adott félévben szerzett jegyek számtani átlaga értendő.) munkaviszony vállalására vonatkozó elkötelezettség a MÁV Zrt. szervezetében. Előzetes alkalmassági orvosi vizsgálaton való részvétel 10. Az ösztöndíjra irányuló kérelem benyújtásához szükséges: a hallgató/tanuló pályázati kérelme, a hallgató/tanuló önéletrajza, érvényes hallgatói/tanulói jogviszony/iskolalátogatási igazolás, igazolás az utolsó befejezett félév tanulmányi eredményéről. 11. Az ösztöndíj szerződésben a MÁV Zrt kötelezettséget vállal: Felsőfokú állami oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére Ft/hó), levelező tagozatos hallgatója részére Ft/hó, középfokú iskolarendszerű képzésben tanulmányokat folytató tanuló részére Ft./hó összegű ösztöndíj folyósítására a szerződés megkötésétől a tanulmányok befejezéséig tartó időszakra. Az ösztöndíjas hallgató/tanuló tanulmányai folytatásához szükséges, az oktatási intézmény által előírt szakmai gyakorlati hely biztosítására a MÁV Zrt. szervezetében. Az ösztöndíjas hallgató/tanuló végzettségének megfelelő munkakörben való alkalmazására a tanulmányai befejezését követő 90 napon belül. A betöltendő munkakörhöz előírt vasúti szakvizsgák letételéhez szükséges feltételek biztosítására. 12. Az ösztöndíj szerződésben az ösztöndíjas kötelezettséget vállal: Tanulmányi előmeneteléről az adományozó az ösztöndíj ügyek intézésével megbízott képviselőjének (Humánerőforrás Igazgatóság, Személyzetfejlesztési terület képviselője) igazolható módon (őszi szemeszter esetén március 1 napjáig, tavaszi szemeszter esetén július 15. napjáig) az index hiteles másolata leadásával beszámol. Tanulmányai befejezésétől számított 90 napon belül a MÁV Zrt.-vel munkaviszonyt létesít. A munkaköréhez szükséges vasúti szakvizsgákat az előírt határidőre leteszi. Az ösztöndíj szerződésben vállaltak szerint munkaviszony kötelezettségének eleget tesz. (Az ösztöndíjas legalább annyi hónapot köteles MÁV Zrt. munkaviszonyban tölteni, ahány hónapon át részére az ösztöndíjat folyósították. Ennek együttes ideje az Mt. vonatkozó szabálya szerint az 5 évet nem haladhatja meg.) A szerződésben vállalt, kötelezően eltöltendő munkaviszony időtartamába a GYES, GYED, amennyiben a GYES, GYED időtartama alatt nem végez munkát a MÁV Zrt. -nél, valamint a munkáltató jogkörében engedélyezett fizetés nélküli szabadság ideje nem számít bele. Az ösztöndíj szerződés mintákat a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. 13. A megkötött ösztöndíj szerződések 1 példányát a Humánszolgáltató Szervezet részére kell megküldeni. Az ösztöndíjasok az SAP IHIR rendszerébe kerülnek nyilvántartásba vételre, mint egyéb jogviszonyba tartozó, állományon kívüli ösztöndíjas. A SAP nyilvántartásba vételhez szükséges személyi és egyéb adatok rögzítése, valamint a szerződések szkennelése, ösztöndíj havi folyósítása a Humánszolgáltató Szervezet Budapesti Területi Humánszolgáltató Egységének feladatát képezi. 14. Az ösztöndíjak folyósítására a munkabérekkel azonos módon és időben havi rendszerességgel kerül sor. Az ösztöndíjak adó- (és járulékköteles) kifizetésnek minősülnek, amelyekből a mindenkor érvényes SzJA törvényi előírásainak megfelelően kell a levonásokat eszközölni. 15. A hallgatói vagy tanulói jogviszony szüneteltetése alatt az ösztöndíj folyósítás is szünetel. (Pl. halasztás, külföldi ösztöndíj, önhibán kívüli szünetelés esetei) 16. Az ösztöndíjat adományozó MÁV Zrt. nevében eljárni jogosult Humánerőforrás igazgató a szerződésből, a szerződésszegésből, annak felmondásából (5. sz. melléklet) eredő jogokat érvényesíteni köteles. 17. Amennyiben az ösztöndíjas a szerződésben vállaltaknak nem tesz eleget és a szerződésszegés ténye megállapítható, a részére kifizetett ösztöndíjat, illetve annak a ledolgozott idő arányában csökkentett időarányos részét a felszólítástól számított 30 napon belül, egyösszegben tartozik visszafizetni a MÁV Zrt. részére. (4. sz. melléklet) 18. Amennyiben a középfokú iskolarendszerű képzésben résztvevő ösztöndíjas tanulmányait felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatja, az ösztöndíj visszafizetésére az igazolt képzés idejére halasztás biztosítható.

3 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője Amennyiben a MÁV Zrt. az ösztöndíj szerződésben vállaltakat nem teljesíti, nem követelheti vissza az általa kifizetett ösztöndíjat. 20. A visszafizetendő ösztöndíjakra a Humánerőforrás igazgató méltányossági alapon részletfizetést engedélyezhet, amely legfeljebb 1 éves időtartamra vonatkozhat. Részletfizetés engedélyezése esetén az érvényes banki alapkamattal növelni kell a visszatérítendő összeg mértékét. 21. Az ösztöndíj szerződés megszűnik: az ösztöndíjas tanulmányi eredménye két egymást követő félévben 3,50 alá csökken az ösztöndíjas tanulmányait abbahagyja, vagy a tanulmányai folytatását igazolni nem tudja az ösztöndíjas hallgatói jogviszony szünetelése a két félévet meghaladja. Az ösztöndíjas köteles a kifizetett ösztöndíj összegét a szerződésszegés időpontjától számított 30 napon belül visszafizetni, 21.Önhibán kívüli szünetelésnek minősülnek az alábbi esetek: orvos (szakorvos, háziorvos) által igazolt betegség, megbetegedés, külföldi ösztöndíj; család ideiglenesen külföldi tartózkodása, amennyiben az ösztöndíjas is külföldön tartózkodik. II. Szociális MÁV ösztöndíj vasutas szülők gyermekei támogatására 1. A MÁV Zrt munkavállalóinak állami felsőfokú nappali tagozatos képzésben résztvevő, tehetséges gyermekei részére szociális alapon, pályázat útján ösztöndíjat adományoz. 2. A Ft/hónap összegben megállapított ösztöndíjat évente 10 fő részére adományozza. Az adományozás alapja a pályázatot nyert felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató és a MÁV Zrt. között létrejött ösztöndíj szerződés. (8.sz. melléklet) 3. A pályázat benyújtásának módja és határideje: Pályázatot az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (6..sz. melléklet) minden év június 30-ig a MÁV Zrt Humánerőforrás Igazgatóság Személyzetfejlesztési terület vezetője részére lezárt borítékban kell eljuttatni. 4. Pályázati feltételek: Pályázatot nyújthat be a MÁV Zrt-nek az a munkavállalója, akinek gyermeke állami felsőfokú nappali tagozatos (egyetemi, főiskolai) képzésben vesz részt, a tanulmányaiból két félévet már eredményesen elvégzett és ezekben legalább a 4,00 tanulmányi átlageredményt ért el (a lezárt félévek átlaga külön-külön is eléri a 4.00 tanulmányi átlagot. Tanulmányi átlagon az adott félévben szerzett jegyek számtani átlaga értendő.) A pályázó az alábbi feltételek valamelyikének megfelel: o egyedülálló, gyermekét egyedül nevelő vasutas szülő, akinek éves jövedelme a bruttó 3 millió Ft-ot nem haladja meg. o a családban mindkét szülő vasutas és együttes éves jövedelmük a bruttó 5 millió Ft-ot nem haladja meg. 5. A feltételeknek megfelelő benyújtott pályázatokat a Humánerőforrás Igazgatóság a Központi Üzemi Tanácscsal közösen bírálja el és dönt arról, kiket részesít ösztöndíjban. A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek, akik a MÁV szakterületein hasznosítható képzésben vesznek részt. 6. A döntés eredményéről a Humánerőforrás Igazgatóság a benyújtási határidőt követő 1 hónapon belül írásban értesíti a pályázókat. (7. sz. melléklet) 7. A pályázat útján ösztöndíjat nyert hallgatóknak a MÁV Zrt Ft./hó összegű ösztöndíjat állapít meg és folyósít a SAP IHIR rendszeren keresztül a tanulmányaik hátralévő időszakára, de maximum 4 évre. Ehhez a hallgatói jogviszonyt és az elért tanulmányi eredményt félévenként igazolni kell a Humánerőforrás Igazgatóság Személyzetfejlesztési terület megbízott képviselője részére. 8. Az ösztöndíj folyósítás megszűnik, ha a hallgató tanulmányi eredménye 4,00 alá csökken. Erről a Humánerőforrás Igazgatóság Személyzetfejlesztési területe a Humánszolgáltató Szervezetet írásban tájékoztatja. 9. Ez az utasítás június 1-jétől lép hatályba. Egyidejűleg a 75) (MÁV Ért. 39.) Sze.F. sz. a MÁV Rt. új ösztöndíj szabályzatáról szóló utasítás és annak módosításai hatályukat vesztik. Heinczinger István s. k. vezérigazgató

4 1316 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám 1. sz. melléklet P á l y á z a t MÁV ösztöndíjra Tanulmányok befejezése után a MÁV Zrt-nél történ munkavállalás céljából I. A pályázó egyetemi, f iskolai hallgatóra vagy középiskolai tanulóra vonatkozó adatok Pályázó neve:... Anyja neve: Születési helye, ideje:.. Lakcíme: Oktatási Intézmény. Kar...Szak. évfolyam Nappali/levelez * tagozatos hallgatója. (* a megfelel t aláhúzással jelölje) A befejezett félévek tanulmányi eredményei:**.tanév félév.tanév félév.tanév félév.tanév félév tanulmányi átlag:... tanulmányi átlag:... tanulmányi átlag:... tanulmányi átlag:... (**az oktatási intézmény igazolása, vagy az index/bizonyítvány hiteles másolata csatolandó.) A Pályázat célja: (elhelyezkedési szándék, köt dés, munkakapcsolat a MÁV-val stb.) év hó nap. A hallgató/tanuló aláírása

5 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője sz. melléklet K-./ Ösztöndíj Szerz dés 2. sz. melléklet amely létrejött a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út ) mint adományozó (továbbiakban adományozó) valamint (név) a..egyetem/f iskola Kar....szak nappali / levelez tagozatán tanulmányokat folytató ösztöndíjas lakik:. anyja neve:..; született - on.év..hó.nap (továbbiakban ösztöndíjas) között a Munka Törvénykönyve 110., 112.,113., 114.,. alapján az alábbi feltételekkel: 1. Az Adományozó vállalja: 1.1. Az ösztöndíjas részére a.egyetem/f iskola..kar,.. szak nappali / levelez tagozatán folytatott tanulmányai id tartamára.év.. hó..nap -tól..év... hó..nap -ig havonta ,- / Ft/hó azaz. összeg ösztöndíjat folyósít. A tárgyhavi ösztöndíjat legkés bb minden tárgyhónapot követ 10-ig utalja át az ösztöndíjas banknál vezetett..sz. folyószámlájára Az ösztöndíjast tanulmányai befejezését követ 90 napon belül végzettségének megfelel munkakörben alkalmazza. Amennyiben ilyen munkakört nem tud felajánlani, abban az esetben az ösztöndíjas mentesül a 2.4. és 2.6. pontokban foglalt kötelezettségek teljesítése alól A tanulmányok folytatásához el írt szakmai gyakorlati helyet igény szerint biztosítja és a gyakorlat végzését lehet vé teszi az ösztöndíjas számára. 1.4 A 2.5. pontban foglalt vasúti szakvizsgák megszerzéséhez szükséges feltételeket biztosítja. 2. Az ösztöndíjas vállalja: 2.1 Tanulmányi és vizsgakötelezettségének legjobb tudása szerint id ben eleget tesz, legalább 3,50 átlageredményt ér el. 2.2 Tanulmányi el menetelér l az adományozó ösztöndíjügyek intézésével megbízott képvisel jének félévenként ( szi szemeszter esetén március 1 napjáig, tavaszi szemeszter esetén július 15. napjáig) igazolható módon beszámol. 2.3 Önhibáján kívüli tanév /félév/ ismétlésér l, halasztásáról a munkáltató ösztöndíjügyek intézésével megbízott képvisel jét írásban az ismétlés tényének bekövetkezését l, valamint a halasztás engedélyezését l számított 15 napon belül - tájékoztatja.. A hallgatói jogviszonya szünetelése a két félévet nem haladja meg A tanulmányai befejezése után 90 napon belül az adományozó által felajánlott, végzettségének megfelel munkakörben és egyeztetett munkavégzési helyen munkaviszonyt létesít Ha a betöltend munkakörhöz vasúti szakvizsgák szükségesek, azokat az el írt határid re leteszi A MÁV Zrt. szervezetében képzettségének megfelel munkakörben annyi hónapig munkaviszonyban marad, ahány hónapig ösztöndíjban részesült. Ebbe az id tartamba a

6 1318 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám gyermek gondozása céljából igénybevett fizetés nélküli szabadság kivéve ha a munkavállaló (ösztöndíjas) annak id tartama alatt is a MÁV Zrt-nél munkát végez - és a munkáltató jogkörében engedélyezett 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadság ideje nem számít be Amennyiben az ösztöndíjas a tanulmányai befejezése után az ösztöndíjas id szaknál kevesebb id t tölt MÁV Zrt. munkaviszonyban, a kapott ösztöndíjat a le nem töltött id arányában köteles az adományozó részére egy összegben, a munkaviszony megsz nését l számított 30 napon belül visszafizetni. 3. Egyéb feltételek: 3.1. Ha az ösztöndíjas - önhibáján kívül félévet/tanévet ismétel, vagy a hallgatói jogviszonya szünetel az ismétlés, szüneteltetés idejére az adományozó ösztöndíjat nem folyósít Aláíró felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerz dés megkötését követ en a tanulmányok befejezéséig az ösztöndíjas tanulmányi eredménye valamely félévben 3,50 alá csökken, az adományozó az ösztöndíj folyósítását a következ félévre szünetelteti. Amennyiben az ösztöndíjas tanulmányi eredménye két egymást követ félévben 3,50 alá csökken, jelen szerz dés ennek bekövetkezése id pontjában azonnali hatállyal megsz nik. Ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy a szerz désszegés id tartama alatt már esetlegesen kifizetett ösztöndíjat a szerz désszegés id pontjától számított 30 napon belül kiadott írásbeli felszólításra visszafizeti. 3.3 Az aláíró felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ösztöndíjas a tanulmányait abbahagyja, továbbá a jelen szerz dés 2.2, illetve 2.3. pontjában foglalt kötelezettségeket nem vagy nem határid ben teljesíti köteles a szerz désszegés id tartama alatt esetlegesen már kifizetett ösztöndíj összegét a szerz désszegés id pontjától számított 30 napon belül visszafizetni, továbbá adományozó jogosult tudomásszerzést l számított 30 napon belül a szerz dést felmondani Aláíró felek megállapodnak abban, ha a hallgatói jogviszony szünetelése a két félévet meghaladja, a jelen szerz dés ennek bekövetkezése id pontjában azonnali hatállyal megsz nik. A kifizetett ösztöndíj összegét köteles 30 napon belül visszafizetni 3.5. Amennyiben az adományozó a szerz désben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy megszegi, nem követelheti vissza a szerz dés alapján nyújtott támogatásokat Aláíró felek megállapodnak abban, hogy a 1.1 pontban meghatározott id tartamtól, kizárólag abban az esetben lehet eltérni, amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya önhibáján kívüli okból szünetel. 3.7.A szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve és a Polgári Törvénykönyv, valamint a MÁV Zrt. Ösztöndíj Szabályzatának rendelkezései az irányadók. Ezen szerz dés 4 példányban készült. Kapják: Humáner forrás Igazgatóság / Személyzetfejlesztés/ Humánszolgáltató Szervezet Ösztöndíjas Irattár

7 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője 1319 Melléklet: Nyilatkozat az éves jövedelemr l. Budapest, Az adományozó szervezet képviseletében Humáner forrás igazgató ösztöndíjas Lakcíme:.... TAJ száma. Adóazonosító jele. Bankszámla száma

8 1320 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám 3. sz. melléklet K-./200.. Ösztöndíj Szerz dés 3. sz. melléklet amely létrejött a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út ) mint adományozó (továbbiakban adományozó) valamint (név) a.középiskola,/szakközépiskola/ szakiskola....szak nappali tagozatán tanulmányokat folytató ösztöndíjas lakik:. anyja neve:..; született -on.év..hó.nap (továbbiakban ösztöndíjas) között a Munka Törvénykönyve 110., 112.,113., 114.,. alapján az alábbi feltételekkel: 1. Az Adományozó vállalja: 1.1.Az ösztöndíjas részére a Középiskola/szakközépiskola/szakiskola... szak nappali tagozatán folytatott tanulmányai id tartamára.év.. hó..nap -tól..év... hó..nap -ig havonta ,- Ft/hó azaz. összeg ösztöndíjat folyósít. A tárgyhavi ösztöndíjat legkés bb minden tárgyhónapot követ 10-ig utalja át az ösztöndíjas banknál vezetett..sz. folyószámlájára Az ösztöndíjast tanulmányai befejezését követ 90 napon belül végzettségének megfelel munkakörben alkalmazza. Amennyiben ilyen munkakört nem tud felajánlani, abban az esetben az ösztöndíjas mentesül a 2.4. és 2.6. pontokban foglalt kötelezettségek teljesítése alól A tanulmányok folytatásához el írt szakmai gyakorlati helyet igény szerint biztosítja és a gyakorlat végzését lehet vé teszi az ösztöndíjas számára. 1.4 A 2.5. pontban foglalt vasúti szakvizsgák megszerzéséhez szükséges feltételeket biztosítja. 2. Az ösztöndíjas vállalja: 2.1 Tanulmányi és vizsgakötelezettségének legjobb tudása szerint id ben eleget tesz, legalább 3,50 átlageredményt ér el. 2.2 Tanulmányi el menetelér l az adományozó ösztöndíjügyek intézésével megbízott képvisel jének félévenként ( szi félév esetén február 28. napjáig, tavaszi félév esetén június 30. napjáig) igazolható módon beszámol. 2.3 Önhibáján kívüli tanév ismétlésér l, halasztásáról a munkáltató ösztöndíjügyek intézésével megbízott képvisel jét írásban 15 napon belül tájékoztatja.. A tanulói jogviszonya szünetelése a két félévet nem haladja meg A tanulmányai befejezése után 90 napon belül az adományozó által felajánlott, végzettségének megfelel munkakörben és egyeztetett munkavégzési helyen munkaviszonyt létesít Ha a betöltend munkakörhöz vasúti szakvizsgák szükségesek, azokat az el írt határid re leteszi.

9 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője A MÁV Zrt. szervezetében képzettségének megfelel munkakörben annyi hónapig munkaviszonyban marad, ahány hónapig ösztöndíjban részesült. Ebbe az id tartamba a gyermek gondozása céljából igénybevett fizetés nélküli szabadság kivéve ha a munkavállaló (ösztöndíjas) annak id tartama alatt is a MÁV Zrt-nél munkát végez -és a munkáltató jogkörében engedélyezett 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadság ideje nem számít be Amennyiben az ösztöndíjas a tanulmányai befejezése után az ösztöndíjas id szaknál kevesebb id t tölt MÁV Zrt. munkaviszonyban, a kapott ösztöndíjat a le nem töltött id arányában köteles az adományozó részére egy összegben, 30 napon belül visszafizetni. 3. Egyéb feltételek: 3.1. Ha az ösztöndíjas - önhibáján kívül félévet/tanévet ismétel, vagy a hallgatói/tanulói jogviszonya szünetel az ismétlés, szüneteltetés idejére az adományozó ösztöndíjat nem folyósít Amennyiben a szerz dés megkötését követ en a tanulmányok befejezéséig az ösztöndíjas tanulmányi eredménye valamely félévben 3,50 alá csökken, az adományozó az ösztöndíj folyósítását a következ félévre szünetelteti. Amennyiben az ösztöndíjas tanulmányi eredménye két egymást követ félévben 3,50 alá csökken, jelen szerz dés ennek bekövetkezése id pontjában azonnali hatállyal megsz nik. Ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy a szerz désszegés id tartama alatt már esetlegesen kifizetett ösztöndíjat a szerz désszegés id pontjától számított 30 napon belül kiadott írásbeli felszólításra visszafizeti Az aláíró felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ösztöndíjas a tanulmányait abbahagyja, továbbá a jelen szerz dés 2.2, illetve 2.3. pontjában foglalt kötelezettségeket nem vagy nem határid ben teljesíti köteles a szerz désszegés id tartama alatt esetlegesen már kifizetett ösztöndíj összegét a szerz désszegés id pontjától számított 30 napon belül visszafizetni, továbbá adományozó jogosult 30 napon belül a szerz dést felmondani Aláíró felek megállapodnak abban, ha a hallgatói jogviszony szünetelése a két félévet meghaladja, a jelen szerz dés ennek bekövetkezése id pontjában azonnali hatállyal megsz nik. A már kifizetett ösztöndíj összegét köteles 30 napon belül visszafizetni 3.5. A felek megállapodnak abban, hogy ha az ösztöndíjas tanulmányai befejezése után fels oktatási intézmény nappali tagozatán folytatja tanulmányait, kérelem alapján - az igazolt képzés idejére - az ösztöndíj visszafizetésére halasztás biztosítható Amennyiben az adományozó a szerz désben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy megszegi, nem követelheti vissza a szerz dés alapján nyújtott támogatásokat A szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve és a Polgári Törvénykönyv, valamint a MÁV Zrt. Ösztöndíj Szabályzatának rendelkezései az irányadók. Ezen szerz dés 4 példányban készült.

10 1322 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám Kapják: 1. Humáner forrás Igazgatóság / Személyzetfejlesztés/ 2. Humánszolgáltató Szervezet 3. Ösztöndíjas 4. Irattár Melléklet: Nyilatkozat az éves jövedelemr l. Budapest, Az adományozó szervezet képviseletében Humáner forrás igazgató ösztöndíjas Lakcíme:.... TAJ száma. Adóazonosító jele. Bankszámla száma

11 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője sz. melléklet Az ösztöndíjas értesítése az ösztöndíj visszafizetésér l. név cím Felszólítom, hogy 200. év hó napján a MÁV Zrt. és Ön között megkötött ösztöndíj szerz dés 3.2., 3.3 illetve 3.4 pontjában foglaltak alapján a tanulmányi eredményének az ösztöndíjszerz dés 2.1 pontjában rögzített érték alá csökkenése/hivatalos iskolai igazolás benyújtásának elmulasztása/munkaviszony létesítésének elmaradása/ a hallgatói jogviszony 2 félévet meghaladó szünetelése miatti szerz désszegés okán a jogalap nélkül kifizetett ösztöndíj összegét, azaz.ezer forintot egyösszegben..sz. számlára ezen értesítés kézhezvételér l számított 30 napon belül köteles a MÁV banknál vezetett sz számlájára visszafizetni. Kérem, hogy a befizetésr l szóló csekk másolatát vagy az átutalásról szóló banki kivonatot év..hó..napig részünkre eljuttatni szíveskedjék.,..év..hó..nap Humáner forrás igazgató

12 1324 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám 5. sz. melléklet Az ösztöndíjszerz dés felmondása. név cím 200. év hó napján a MÁV Zrt. adományozó és Ön között megkötött tanulmányi szerz dés 3.3 pontja alapján a 2.2/2.3 pontban vállalt kötelezettség - el menetelr l /halasztásról/ismétlésr l szóló igazolás nem/nem határid ben történ teljesítésének - megszegése miatt a szerz dést a hónap végével év hó napjával - felmondom. Felszólítom, hogy a szerz désszegés ideje alatt kifizetett ösztöndíj összegét, azaz Ft-ot 30 napon belül a MÁV Zrt. banknál vezetett számú számlájára átutalni szíveskedjék.,..év..hó..nap Humáner forrás igazgató

13 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője sz. melléklet P á l y á z a t 6. sz. melléklet Szociális MÁV ösztöndíjra vasutas szül (k) tehetséges gyermekei támogatására Gyermekét egyedül nevel szül * Mindkét szül a MÁV Zrt. munkavállalója* I. A pályázó vasutas szül re (szül kre) vonatkozó adatok Pályázó szül neve:... Munkahelye:.. Munkaköre Törzsszáma:.. Éves bruttó jövedelme:.. (csatolt jövedelem igazolás **alapján) Pályázó szül neve:... Munkahelye:.. Munkaköre Törzsszáma:.. Éves bruttó jövedelme:.. (csatolt jövedelem igazolás** alapján). Szül aláírása. Szül aláírása II. A fels fokú (egyetemi vagy f iskolai) tanulmányokat folytató hallgatóra vonatkozó adatok Név:.. Születési hely, id : Lakcím:. TAJ száma: Adóazonosító jele:. Bankszámla száma:... Oktatási Intézmény:. Kar...Szak..évfolyam A befejezett félévek tanulmányi eredményei:.tanév félév tanulmányi átlag:....tanév félév tanulmányi átlag:....tanév félév tanulmányi átlag:....tanév félév tanulmányi átlag:... (az oktatási intézmény igazolása, vagy az index hiteles másolata csatolandó.) év hó nap * a megfelel t aláhúzással jelölje ** a jövedelem igazolás/igazolások csatolandók. A hallgató aláírása

14 1326 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám A Pályázatot elbíráló bizottság döntése A MÁV Zrt javaslata:.. MÁV Zrt. Humáner forrás Igazgatóság, Személyzetfejlesztési terület vezet je A Központi Üzemi Tanács javaslata:. Központi Üzemi Tanács elnöke Döntés: munkavállaló pályázatot nyert/pályázatot nem nyert. Budapest,. év..hó nap MÁV Zrt. Humáner forrás igazgató

15 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője sz. melléklet É r t e s í t é s.... Sikeres pályázat esetén: Tisztelt Pályázó! Örömmel értesítem, hogy a MÁV Zrt. részére benyújtott ösztöndíj pályázatát az Értékel Bizottság sikeresnek min sítette. Ennek alapján.. nev gyermeke részére..év.hó.naptól.év hó.nap-ig Ft/hó összeg ösztöndíjat állapítok meg. Egyidej leg tájékoztatom arról, hogy a kifizetésre kerül ösztöndíj adó köteles jövedelemnek számít. Sikertelen pályázat esetén: Sajnálattal értesítem, hogy a MÁV Zrt. részére benyújtott ösztöndíj pályázatát az Értékel Bizottság sikertelennek min sítette., Egyidej leg tájékoztatom arról, hogy amennyiben a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelel/továbbra is megfelel, egy év múlva ismét benyújthatja pályázatát. Budapest,..év.hó.nap Tisztelettel: Humáner forrás igazgató

16 1328 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám 8. sz. melléklet K-./200.. Ösztöndíj Szerz dés Szociális ösztöndíjra 8. sz. melléklet amely létrejött a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út ) mint adományozó (továbbiakban adományozó) valamint (név) a..egyetem/f iskola Kar....szak nappali / levelez tagozatán tanulmányokat folytató ösztöndíjas lakik:. anyja neve:..; született - on.év..hó.nap (továbbiakban ösztöndíjas) között a Munka Törvénykönyve 110., 112.,113., 114.,. alapján az alábbi feltételekkel: 1. Az Adományozó vállalja: 1.1. Az ösztöndíjas részére a.egyetem/f iskola..kar,.. szak nappali / tagozatán folytatott tanulmányai id tartamára.év.. hó..nap -tól..év... hó..nap - ig havonta ,- / Ft/hó azaz. összeg ösztöndíjat folyósít. A tárgyhavi ösztöndíjat legkés bb minden tárgyhónapot követ 10-ig utalja át az ösztöndíjas banknál vezetett..sz. folyószámlájára Az ösztöndíjast tanulmányai befejezését követ en, amennyiben a MÁV Zrt. szakterületein hasznosítható fels fokú végzettséget szerzett 90 napon belül végzettségének megfelel munkakörben alkalmazhatja. Amennyiben ilyen munkakört nem tud felajánlani, abban az esetben az ösztöndíjas mentesül a 2.4. és 2.6. pontokban foglalt kötelezettségek teljesítése alól A tanulmányok folytatásához el írt szakmai gyakorlati helyet igény szerint biztosítja és a gyakorlat végzését lehet vé teszi az ösztöndíjas számára. 1.4 A 2.5. pontban foglalt vasúti szakvizsgák megszerzéséhez szükséges feltételeket biztosítja. 2. Az ösztöndíjas vállalja: 2.1 Tanulmányi és vizsgakötelezettségének legjobb tudása szerint id ben eleget tesz, legalább 4.00 átlageredményt ér el. 2.2 Tanulmányi el menetelér l az adományozó ösztöndíjügyek intézésével megbízott képvisel jének félévenként ( szi szemeszter esetén március 1 napjáig, tavaszi szemeszter esetén július 15. napjáig) igazolható módon beszámol. 2.3 Önhibáján kívüli tanév /félév/ ismétlésér l, halasztásáról a munkáltató ösztöndíjügyek intézésével megbízott képvisel jét írásban - az ismétlés tényének bekövetkezését l, valamint a halasztás engedélyezését l számított 15 napon belül - tájékoztatja.. A hallgatói jogviszonya szünetelése a két félévet nem haladja meg A tanulmányai befejezése után 90 napon belül az adományozó által felajánlott, végzettségének megfelel munkakörben és egyeztetett munkavégzési helyen munkaviszonyt létesít.

17 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője Ha a betöltend munkakörhöz vasúti szakvizsgák szükségesek, azokat az el írt határid re leteszi A MÁV Zrt. szervezetében képzettségének megfelel munkakörben annyi hónapig munkaviszonyban marad, ahány hónapig ösztöndíjban részesült. Ebbe az id tartamba a gyermek gondozása céljából igénybevett fizetés nélküli szabadság kivéve ha a munkavállaló (ösztöndíjas) annak id tartama alatt is a MÁV Zrt-nél dolgozik -és a munkáltató jogkörében engedélyezett 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadság ideje nem számít be Amennyiben az ösztöndíjas a tanulmányai befejezése után az ösztöndíjas id szaknál kevesebb id t tölt MÁV Zrt. munkaviszonyban, a kapott ösztöndíjat a le nem töltött id arányában köteles az adományozó részére egy összegben, a munkaviszony megsz nését l számított 30 napon belül visszafizetni. 3. Egyéb feltételek: 3.1. Ha az ösztöndíjas - önhibáján kívül félévet/tanévet ismétel, vagy a hallgatói jogviszonya szünetel az ismétlés, szüneteltetés idejére az adományozó ösztöndíjat nem folyósít Amennyiben a szerz dés megkötését követ en a tanulmányok befejezéséig az ösztöndíjas tanulmányi eredménye valamely félévben 4,00 alá csökken, Amennyiben az ösztöndíjas tanulmányi eredménye két egymást követ félévben 4,00 alá csökken, jelen szerz dés ennek bekövetkezése id pontjában azonnali hatállyal megsz nik. Ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy a szerz désszegés id tartama alatt már esetlegesen kifizetett ösztöndíjat a szerz désszegés id pontjától számított 30 napon belül visszafizeti. 3.3 Az aláíró felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ösztöndíjas a tanulmányait abbahagyja, továbbá a jelen szerz dés 2.2, illetve 2.3. pontjában foglalt kötelezettségeket nem vagy nem határid ben teljesíti köteles a szerz désszegés id tartama alatt esetlegesen már kifizetett ösztöndíj összegét a szerz désszegés id pontjától számított 30 napon belül visszafizetni, továbbá adományozó jogosult 30 napon belül a szerz dést felmondani Aláíró felek megállapodnak abban, ha a hallgatói jogviszony szünetelése a két félévet meghaladja, a jelen szerz dés ennek bekövetkezése id pontjában azonnali hatállyal megsz nik. A már kifizetett ösztöndíj összegét köteles 30 napon belül visszafizetni 3.4. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szül munkaviszonya a MÁV Zrt-nél bármely ok miatt megsz nik kivéve a nyugdíjba vonulás és az elhalálozás esetét az adományozó az ösztöndíj folyósítását megszünteti Amennyiben az adományozó a szerz désben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy megszegi, nem követelheti vissza a szerz dés alapján nyújtott támogatásokat A szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve és a Polgári Törvénykönyv, valamint a MÁV Zrt. Ösztöndíj Szabályzatának rendelkezései az irányadók. Ezen szerz dés 4 példányban készült.

18 1330 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám Kapják: 1.Humáner forrás Igazgatóság / Személyzetfejlesztés/ 2.Humánszolgáltató Szervezet 3.Ösztöndíjas 4.Irattár Melléklet: Nyilatkozat az éves jövedelemr l. Budapest, Az adományozó szervezet képviseletében Humáner forrás igazgató ösztöndíjas Lakcíme:.... TAJ száma. Adóazonosító jele.

19 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője /2008. (VI. 27. MÁV Ért. 19.) PÁVIGH. sz. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 21/2004. (VII. 16. MÁV Ért. 29.) PVH. sz. a Belső Teljesítményi Szolgáltatások Szabályzata tárgyú utasítás 4. sz. módosításával egységes szerkezetbe foglalva A Belső Teljesítményi Szolgáltatások Szabályzatában január 1-jei érvényességgel az alábbi változásokat kell átvezetni: 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az első bekezdés törlendő. A második bekezdésben az üzletágak és a központi szolgáltatók által szövegrész helyett felveendő szöveg: szervezeteinek Az utasítás személyi hatálya Cserélendő a következőre: Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. önálló költséggazdálkodással rendelkező szervezeti egységeinek munkavállalóira Az utasítás tárgyi hatálya Cserélendő a következőre: Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. önálló költséggazdálkodással rendelkező szervezeti egységeire és azok tevékenységére. 3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA A belső teljesítmény fogalmában az üzletágai között, a központi szolgáltatók és az üzletágak között, valamint egyes üzletágakon belül, és a TÁSZ szöveg helyett felveendő szöveg: szervezeti A transzferár fogalmában törlendő: Kivétel ez alól a vontatási teljesítmények elszámolásakor alkalmazott Elegytovábbítási szolgáltatás tervára, melyet havonta kell kalkulálni és betölteni a GIR modulba A belsőteljesítmény számítás elvei Második bekezdés harmadik pontjában törlendő a zárójelben lévő rész. Az utolsó bekezdésben törlendő a zárójelben lévő rész A teljesítményszámítás objektumai Törlendő: A teljesítményszámítás objektumainak körét 2 csoport alkotja Az üzleti döntéstámogatást biztosító stratégiai szegmensek (üzleti objektumok) A vállalati általános teljesítményeken belül világosan elkülönítésre kerültek a szolgáltató és irányító egységek a belső szolgáltatások hatékonyságának javítása céljából Belső teljesítmények, teljesítménykapcsolatok cím törlendő Transzferárak típusai A harmadik és a negyedik bekezdés törlendő Az ár kialakításának folyamata Törlendő, helyette felveendő: A külső piacon is megvásárolható teljesítmények belső árát a piaci árból kell levezetni. Azon belső teljesítmények esetében, amelyeket a MÁV Zrt a leányvállalatai valamelyikének részére is végez, amennyiben a szolgáltatás tartalma megegyezik, a belső szolgáltatás esetében is a leányvállalatok felé alkalmazott árat kell belső árnak is tekinteni. A költség alapú tervárak egy többlépcsős iterációs folyamatban kerülnek kialakításra (évente egyszer, a tervezési folyamat során). Először felmérésre kerül a szolgáltatást megrendelők körében az igénybe veendő szolgáltatás tervezett éves mennyisége. Ezután történik a szolgáltatás végzése elsődleges és másodlagos költségeinek, valamint külső bevételeinek a megtervezése, majd mindezek felhasználásával a tervár kialakítása. Az ár képzésének alapja a szolgáltató szervezet tárgyévi működésének tervezett üzleti eredménye. Az oktatási szolgáltatás tervárának a meghatározásakor a évi tény adatokra alapozva, a hasonló oktatási terülten előforduló piaci árakhoz konvergáló árak kerülnek kialakításra, amelyek tartalmazzák a Baross Gábor Oktatási Központ elsődleges ráfordításait. A számviteli szolgáltatási díjak kalkulációjánál (a leányvállalatok felé is alkalmazott módon) a Számviteli Főosztály működési költsége is figyelembe vételre kerül, mivel olyan feladatokat látnak el, mely szélesebb értelemben nem irányítási tevékenység, hanem szolgáltatásnak minősül. A költségek megosztása a főkönyvelőségek bérköltségei arányában történik Megrendelés és átvétel Az első bekezdés helyett a következőket kell felvenni: A megrendeléshez a teljesítményt leadó és a teljesítményt felvevő között szolgáltatási megállapodást (éves keretmegállapodást) kell kötni az utasítás 4. mellékletét képező Belső teljesítményi Szolgáltatási Megállapodás minta alapján.

20 1332 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám A központi szolgáltatások esetében összesen 4 db. megállapodás készül. Ezeket a szolgáltató szervezetek kötelesek elkészíteni (kivétel a 4. csoport), és megküldeni a KKF. Kontrolling Osztálya részére, aki a szerződéseket megvizsgálva egyetlen közös ügyiratba helyezi. 1. szerződés TÁSZ szolgáltatásairól 2. szerződés a Humán Igazgatóság szolgáltatásairól 3. szerződés az Ingatlan Igazgatóság szolgáltatásairól 4. szerződés EBKO, számvitel és ÜDSZ szolgáltatásairól egyben (KKF.KO) A második bekezdésből törlendő: A megrendelő azonban érdekelt abban, hogy a megrendelt szolgáltatások a piaci árnál ne legyenek drágábbak, illetve költségfajlagosokat tekintve is versenyképesek legyenek. Az érdekérvényesítésnek a tervár kialakításának folyamatában kell megtörténnie Belső teljesítmények elszámolása Új cím: Belső teljesítmények igazolása és elszámolása Új bekezdésekként a pont elejére az alábbiakat kell felvenni: A belső teljesítmények elszámolási rendjét a 2. melléklet mutatja be. Az elszámolás alapja a ténymennyiség x tervár kalkuláció, ami azt jelenti, hogy a fogadó szervezeti egység az általa visszaigazolt és átvett mennyiségű belső teljesítmény árát köteles megfizetni terváron. Általános szabály: 1. Szolgáltató havonta a 2. mellékletben meghatározott módon a teljesítésigazoláshoz feldolgozott adatokat szolgáltatja a Megrendelőnek az elszámolás rendjében leírt határidőre. A szolgáltatónak törekednie kell a megrendelő legáttekinthetőbb, leggyorsabb és legpontosabb tájékoztatására. Az adatelérés konkrét útvonalát, illetve a nyilvántartás módját a Szolgáltatási Megállapodásban rögzíteni kell. 2. Megrendelő három munkanapon belül visszaigazolja a teljesítményeket. Amennyiben a megrendelő nem igazolja vissza a teljesítményeket határidőre, akkor a szolgáltató adatai kerülnek feladásra. 3. Amennyiben a megrendelő eltérő adatokat igazol vissza, szolgáltató köteles ezeket a naturáliákat feladni elszámolásra, és mindkét fél köteles tovább folytatni az egyeztetéseket. Ha kiderül, hogy mégis a szolgáltató adatai voltak helyesek, akkor a következő havi feladás alkalmával korrekcióként kerül elszámolásra a különbözet. Az interfészen feladható teljesítmények felsorolását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Vitás esetekben alkalmazandó eljárás menete és szintjei pont törlendő, helyette felveendő: Vitás esetekben alkalmazandó eljárás menete és szintjei A szolgáltatás elvégzését és mennyiségét a megrendelő üzletág a szolgáltató által rögzített adatok jóváhagyásával ismeri el. Vitatott tételeknél a megrendelő egyeztetést kezdeményez a szolgáltatóval. A vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján rendezik. Amennyiben az kerül a szolgáltató és a megrendelő által kölcsönösen megállapításra, hogy a feladott adatok hibásak, akkor a szolgáltatónak írásban kezdeményeznie kell a következő teljesítési időszakra a hibás adatok javításának keresztülvezetését a feladó rendszeren (akár interfészen keresztül automatizáltan történik a feladás, akár manuális adatbetöltés útján) a Központi Kontrolling Főosztály Kontrolling Osztályától. Korrekció csak abban az esetben adható fel, amennyiben azt a KKF engedélyezte. A feladást a GIR BTSZ Felhasználói Kézikönyv 7,0 előírásai szerint kell elvégezni, illetve automatizált, interfészen keresztül történő feladás esetén a feladórendszer alapadatainak korrigálásával, illetve külön könyvelési feladással. Amennyiben az egyeztetések nem vezetnek eredményre, a vita eldöntésére a Központi Kontrolling Főosztály jogosult. A döntés megalapozásához a vitát kezdeményezőnek meg kell küldenie a vitatott tételek felsorolását, az általa helyesnek ítélt értékeket, azok forrását Elvárt szinttől való eltérés kezelése Amennyiben az kerül megállapításra, hogy a szolgáltató nem az elvárt szinten teljesítette a szolgáltatását (konkrét tevékenység, hely, idő megnevezése), a tárgyhónapra vonatkozó szolgáltatás naturális értéke csökkentésre kerül a két fél alapján megállapodott mértékben (kivétel ezalól az építés-felügyeleti szolgáltatás, melynél a hatósági szabályoknak való kötelező megfelelés miatt a minősítés nem a megrendelő kompetenciája). Megállapodás híján az előző pontban leírtak alkalmazandók. A szolgáltatás elszámolt összege a megrendelő szervezet üzletágának eredménykimutatásában költségként, a szolgáltatást végző szervezet üzletágának kimutatásában bevételként kerül kimutatásra. Mindkét főkönyvi számla a belső szolgáltatások szerint kerül alábontásra Az elszámolás informatikai támogatása pont törlendő.

14. szám 122. évfolyam 2007. április 13. TARTALOM

14. szám 122. évfolyam 2007. április 13. TARTALOM 14. szám 122. évfolyam 2007. április 13. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 6/2007. (IV. 13. MÁV Ért. 14.) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 127. évfolyam 2012. május 4. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 26/2012. (V. 04. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZAT Fizetési előleget az a munkavállaló kérvényezhet, akinek legalább 1 évi

Részletesebben

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje a Magyar Hadtudományi Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete Önkéntes munka nyilvántartásának rendje Jelen dokumentum a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 2014. február 28-án

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 15. szám 126. évfolyam 2010. július. 08 Utasítások 26/2011. (VII. 08. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: a MÁV Csoport beszerzési politikája. 27/2011. (VII. 08. MÁV Ért. 15. ) EVIG

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Az ösztöndíj célja és tartalma A 2014-15 évi ösztöndíjhoz hasonlóan a 2015-16 tanévre kiírt

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0/2009. (VII.6.) Kt. rendelete felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról (egységes szerkezetbe foglalva 202. február 6. ) Révfülöp

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az alapfokú és középfokú köznevelési intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Budapest

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani

Részletesebben

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány a./ - tanulmányi ösztöndíjára* Pályázhat: - akinek a tanulmányi eredménye: 4,7 felett van - az egy főre eső nettó jövedelem maximum 57.000,- Ft b./ -

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Ösztöndíjas szerződés

Ösztöndíjas szerződés Ösztöndíjas szerződés amely létrejött egyrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.32. Adószám: ÁHT azonosító: Statisztikai számjele: Képviselője: Bankszámlaszám:

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása Pályázat kódszáma: LSZ-2015-2 2015. december 1. A pályázati konstrukció tárgya, célja Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA

Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Pályázatot Hirdet A Gyógyszerész Diplomával Rendelkezők Számára Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA I. A PÁLYÁZAT CÉLJA Az egészségügyi

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG A Magyar Köztársaság 2000. évi CXLV. törvénye a sportról, továbbiakban Sporttörvény alapján a Magyar Lovas Szövetség elnöksége a sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók

Részletesebben

12. szám 122. évfolyam 2007. március 30. TARTALOM

12. szám 122. évfolyam 2007. március 30. TARTALOM 12. szám 122. évfolyam 2007. március 30. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 9/2007. (III. 30. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt.

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 4. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM MINŐSÉG és TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁSI

Részletesebben