ROMA MEMORIAL - FELSİOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM. A Roma Oktatási Alap Ösztöndíj Programjai RMUSP Jelentkezési Útmutató a es tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMA MEMORIAL - FELSİOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM. A Roma Oktatási Alap Ösztöndíj Programjai RMUSP Jelentkezési Útmutató a 2010-2011-es tanévre"

Átírás

1 ROMA MEMORIAL - FELSİOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM A Roma Oktatási Alap Ösztöndíj Programjai RMUSP Jelentkezési Útmutató a es tanévre A Program áttekintése A Roma Oktatási Alap/Ösztöndíj Programok (a továbbiakban az angol rövidítés szerint: REF/SP) a soron következı, tizenegyedik tanévre is meghirdeti a Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Programját (a továbbiakban az angol rövidítés szerint: RMUSP) roma egyetemi hallgatók számára. A Program anyagi hátterét az elsı két évben a nácik által a második világháború idején zsákmányolt, majd a háború után a szövetségesek kezébe került arany biztosította. A és az 5. tanév anyagi hátterének jelentıs részét a Nyílt Társadalom Intézet és a C.S. Mott Alapítvány biztosította. A 6. tanévtıl kezdıdıen a REF támogatása fedezi az anyagi szükségletek nagy részét. A REF Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program díjazása Az RMUSP éves tanulmányi ösztöndíj összege a 80 EURO/tanulmányi hónap alapon kerül kiszámításra, melyet tankönyvek, vizsgadíjak, és részben a létfenntartási költségek fedezetére kell fordítani. Amennyiben a pénzalap lehetıvé teszi, az RMUSP a saját belátása szerint hozhat olyan döntést, hogy részben vagy teljes egészében fedezetet nyújt a tandíj összegére, azonban a teljes ösztöndíj semmi esetre sem haladhatja meg a tanévenkénti 800 EURO összeget a tandíj összegével kiegészítve. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az ösztöndíj összege nem biztos, hogy fedezi a sikeres pályázó tandíját teljesen vagy részlegesen. Az ösztöndíjak odaítélése nem történik automatikusan a következı tanévre, viszont lehetıség van arra, hogy a tanulók újra pályázzanak, de ennek az elızı tanév sikeres lezárása a feltétele. Pályázati feltételek A RMUSP Ösztöndíj Programra azok a Roma fiatalok jelentkezhetnek, akik: (a) saját országuk (vagy azon ország, ahol állandó tartózkodási engedéllyel élnek 1 ) valamelyik államilag akkreditált állami vagy magán egyetemén/fıiskoláján 2010 ıszén kezdik meg tanulmányaikat nappali tagozatos hallgatókként; (b) tanulmányokat folytatnak az alap-, mester- vagy PhD fokozat megszerzése érdekében; (c) Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia vagy Törökország állampolgárai. A Program azonban elınyt biztosít azon országok pályázói számára, melyekben Roma hallgatók számára nem mőködik hasonló nagyságrendő ösztöndíjprogram. Elınyben részesülnek azok a pályázók, akik az alábbi szakok valamelyikén folytatják tanulmányaikat: jog, államigazgatás, újságírás, politikatudomány, szociológia, pszichológia, pedagógia, filozófia, közgazdaságtan, pénz-, és bankügy, üzemvezetéstan, történelem, nemzetközi kapcsolatok, Európa tanulmányok, kommunikáció és PR, orvostudomány, mőszaki, ökológiai vagy környezetvédelmi tanulmányok, biológia, kémia, matematika, fizika vagy mővészet. A REF-nek módjában áll az RMUSP Ösztöndíj Program keretein belül ugyanazt a pályázót tanulmányai egész idıtartama alatt támogatásban részesíteni: 1 A saját ország vagy az az ország, ahol a pályázó állandó tartózkodási engedéllyel él, a pályázati feltételekben felsorolt Programban résztvevı országok egyike kell, hogy legyen. Oldal: 1 / 6

2 - egy alapképzésre, maximum 4/5 éven át (osztatlan képzés esetén), egyszeri engedélyezett átiratkozással más egyetemre/karra/szakra, - egy mesterképzésre, legfeljebb két éven át, - egy PhD képzésre, legfeljebb három éven át. Azok a pályázók, akik tanulmányi ösztöndíjat kapnak egy másik szervezettıl a es tanévre, nem lehetnek jogosultak a REF RMUSP ösztöndíjára. A Roma Education Fund (Roma Oktatási Alap) és az Open Society Institute (Nyílt Társadalom Intézet) vagy annak nemzeti alapítványának alkalmazottai, csak úgy, mint azok akik REF által támogatott projekteken dolgoznak vagy akik (konzultáns, fellowships) honoráriumot kapnak a REF-tıl vagy az OSI-tól, nem jogosultak REF Ösztöndíjakra. A kiválasztási folyamat Azok a pályázók, akik megfelelnek a Program pályázati feltételeinek, és a teljes pályázati csomagot a határidık betartásával küldik be, alkalmasnak minısülnek a pályázaton való részvételre. A REF Ösztöndíj Program a pályázati anyagok minıségi értéke, a tudományos beállítottság, a társadalmi életben való részvétel alapján ítéli oda az ösztöndíjakat. Az Értékelı Bizottság körültekintıen választja ki azokat a pályázókat, akiket a leginkább alkalmasnak talál arra, hogy részt vegyenek a Programban.!Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a REF/SP adminisztráció a pályázat benyújtási/kiválasztási szakaszaiban többszörös rostálást végez azáltal, hogy felveszi a kapcsolatot az egyetemekkel/fıiskolákkal és/vagy a referenciát nyújtó személyekkel. FONTOS: Az új jelentkezıknek lakóhelyük szerinti országukban Orientációs/Információs Találkozón kötelezı részt venni. A Találkozó helyszínérıl és idıpontjáról a pályázókat e- mailben tájékoztatjuk. Azok a pályázók, akik a Találkozón nem vesznek részt, abban az évben nem indulhatnak az ösztöndíjért folyó versenyben. (Új jelentkezınek minısül az, aki nem nyert RMUSP ösztöndíjat a es tanévben. Ennek értelmében, az is új jelentkezınek számít, aki pályázott a es tanévben, de nem nyert RMUSP ösztöndíjat, vagy a es tanévet megelızı években nyert RMUSP ösztöndíjat.) A válogatás eredménye A válogatás eredményérıl a Program minden pályázót kiértesít, ezt azonban CSAK AZTÁN teszi meg, hogy a REF Ösztöndíj Program véglegesítette a válogatást. A sikeres pályázók egy Ösztöndíj Levelet fognak kapni ben, mely tartalmazni fogja az ösztöndíj pontos összegét, a feltételeket és a kikötéseket, valamint a banki átutalással kapcsolatos információkat. Azon pályázók részére, akik nem kerültek kiválasztásra, november és december hónap folyamán egy hivatalos Elutasító Levelet fogunk kiküldeni ben. Kommunikáció a pályázókkal Annak érdekében, hogy megkönnyebbítsük és gyorsabbá tegyük a pályázók és a Program/Koordinátorok közötti kommunikációt, a pályázók által egy a késıbbi kapcsolattartásra alkalmas címet kell a REF Ösztöndíj Program számára megadni. Az fiókot arra fogjuk használni, hogy tájékoztassuk a pályázót az esetlegesen szükséges egyéb benyújtandó dokumentumokról, a program kiválasztási folyamat állapotáról, a közbensı és végleges eredményekrıl, stb. Arra kérjük, hogy havonta legalább egyszer ellenırizze az fiókját. A Program által e- mailben elküldött kérdéseknek és kéréseknek a figyelemmel követése a pályázó kizárólagos felelıssége. Oldal: 2 / 6

3 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy nem sokkal a pályázat beadási határidejének lejárta után egy teszt t fogunk kiküldeni Önnek. Azok a pályázók, akik a benyújtási határidıt követı 30 napon belül nem kapnak a Programtól egy Teszt Üzenet tárgyú t, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az Ország Koordinátorukkal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ösztöndíj Programmal kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel az illetékes Ország Koordinátorhoz fordulhat vagy a központi címünkre is írhat: Az Ösztöndíj Program további elınyei A REF Ösztöndíj Program az ösztöndíjasait támogató további tevékenységek fejlesztésén dolgozik annak érdekében, hogy javítsa a végzıs ösztöndíjasok esélyét arra, hogy idıben és jó eredményekkel fejezzék be tanulmányaikat, és hogy sikeres karrier utat találhassanak maguknak. Várhatólag ezek a tevékenységek, Kedvezményezettek Hálózati Programja (BNP angol rövidítés szerint) néven, 2010 tavaszán fognak elindulni. Ebben a Programban azok is részt vehetnek, akik korábbi években kaptak REF ösztöndíjat, és esetleg a jövıben már nem szándékoznak pályázni. Az ösztöndíj kedvezményezetteknek elıreláthatólag felajánlott tevékenységek között lesznek (de nem csak ezekre fognak korlátozódni): a programkonferenciákon, mőhelymunkákban, különbözı képzéseken való részvételi lehetıségek és információk megosztása képzési, szakmai és személyes fejlıdés elısegítéséhez, gyakornoki és kisebb közösségi projekt kezdeményezési lehetıségek. A felsorolt tevékenységekben való részvétel önkéntes lesz. Ezen kívül a Kedvezményezettek Hálózati Programja ki fog dolgozni egy olyan tapasztalatcsere és kommunikációs folyamatot, amelyben a jelenlegi és a korábbi kedvezményezettek támogathatják egymást a társas és szakmai kapcsolatrendszerük kiterjesztésében mind a Roma közösségen belül és azon túl, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Ezen kívül a Program egy olyan mechanizmust fog nyújtani, amely segíti a jelenlegi és korábbi kedvezményezetteket, hogy a saját érdeklıdési körüknek és az ıket érintı problémáknak (beleértve, de nem kizárólag a Roma oktatással kapcsolatos témát is) megfelelıen tudjanak önszervezıdni. Hosszabb távon, várhatólag ennek az lesz az eredménye, hogy a Kedvezményezettek Hálózati Programja keretén belül a jelenlegi és volt kedvezményezettek egy egymást kölcsönösen segítı közösséget hoznak létre, amely elkötelezett amellett, hogy aktívan támogassa és teljesítse a REF misszióját és elısegítse a Roma integrációt tágabb értelemben. Annak érdekében, hogy a Hálózati Program keretén belül felkínált lehetıségekrıl tudomást szerezhessen, az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelıen, alá kell írnia a Szerzıdéses Kötelezettségek egy külön fejezetét. Azzal, hogy aláírja ezt a részt, elfogadja, hogy a Jelentkezési Lapon megadott személyes adatait a következı célokra használhatjuk fel: meghívás a Program keretén belüli tevékenységekben való részvételre; adatbázis létrehozása a BNP tevékenysége iránt érdeklıdık adatai alapján; kapcsolattartási információk megosztása a BNP tagok között; Ösztöndíj Programmal kapcsolatos tájékoztató tevékenységek. A jelentkezési folyamat és az idıkeret A pályázati anyagokat 4 példányban kell benyújtani 1 eredeti és 3 fénymásolt példányban: (a) az ösztöndíjra pályázónak nyíltan Romának kell vallania magát; (b) mellékelnie kell a gondosan kitöltött Jelentkezési Lapot és személyi igazolványának másolatát; Oldal: 3 / 6

4 (c) mellékelnie kell egy hivatalos banki dokumentumot, amelynek tartalmaznia kell a bank címét, a bankszámla tulajdonosának a nevét, a bankszámlaszámot (EURO számla), valamint a SWIFT és az IBAN kódokat; (d) mellékelnie kell az összes lezárt tanév és a es tanév elsı lezárt szemeszterének (2009. szeptember-december) jegyeit igazoló hivatalos indexmásolatát. Abban az esetben, ha nem iratkozott be semmilyen iskolába/fıiskolára/egyetemre, kérjük, küldje el a legutóbb kapott hivatalos indexmásolatát, illetve okleveleit. (e) mellékeljen legalább egy Ajánlólevelet; (f) minden jelentkezınek mellékelnie kell a kitöltött és aláírt angol nyelvő Szerzıdéses Kötelezettségeket; (g) annak bizonyítékául, hogy a pályázó egy hivatalosan elismert egyetem nappali tagozatára felvételt nyert, mellékelnie kell az eredeti iskolalátogatási igazolást, amely tanúsítja, hogy a pályázó beiratkozott a es tanévre; (h) tandíj fizetési kötelezettség esetén mellékelnie kell egy eredeti tandíj igazolást a es teljes tanévre. Ahhoz, hogy Ön a es tanévre vonatkozó ösztöndíjra esélyesen pályázzon, a pályázati eljárás két, alábbiakban részletezett, kötelezı szakaszának kell eleget tennie. A jelzett határidık a postai feladás legkésıbbi idıpontját jelentik. Ha a postai bélyegzın a megadott határidınél késıbbi idıpont szerepel, a pályázatot NEM áll módunkban elfogadni! A pályázati anyagát minden ösztöndíjas külön borítékban küldje el! (i) Elsı lépés határidı: április A Jelentkezési Lapnak a következıket kell tartalmaznia (kérjük a rendelkezésre álló formanyomtatvány használatát): a Jelentkezési Lapot megfelelı gondossággal kérjük kitölteni. A pályázóknak minden egyes kért információt meg kell adniuk, és a nyomtatványban szereplı minden kérdést meg kell válaszolniuk; teljes vezeték- valamint keresztnév, levelezési cím, tartózkodás szerinti ország, város neve, , telefon (a telefonszámnak tartalmaznia kell az ország- és körzetszámot is). A címnek mind a nyári hónapokra, mind a tanév egész idıtartamára vonatkozóan érvényesnek kell lennie; az egyetem vagy fıiskola teljes neve, a kar és a szak pontos megnevezése, évfolyam száma a es tanévben (pl. alapképzés 1. évfolyama, vagy mesterképzés 2. évfolyama), valamint a diploma megszerzésének várható idıpontja; nyilatkozat, hogy a pályázó Romának vallja magát, és hogy érdeklik a Roma vonatkozású kérdések; az egy tanévre igényelt költségvetés részletezése; a pályázó Roma vonatkozású tevékenységekben való részvételét, valamint az elızı tanév tanulmányi sikereirıl szóló beszámolóját, hosszú- és rövidtávú szakmai céljait körülbelül 250 szó terjedelemben. A Jelentkezési Lapon kérjük, jelölje meg, hogy beleegyezését adja ahhoz, hogy nevét és kapcsolattartási adatait a programon belüli kapcsolatépítésre, információcserére és adminisztratív célokra felhasználjuk. - Ajánlólevél/Ajánlólevelek (kérjük a rendelkezésre álló formanyomtatvány használatát): az Ajánlólevelet olyan személynek kell megírni, aki ismeri a pályázó tanulmányi és/vagy Roma vonatkozású tevékenységét. Ez a személy lehet a pályázó tanára, egy civil szervezet vezetıje, vagy munka felügyelıje; az Ajánlólevélen szerepelnie kell a referenciát adó személy eredeti aláírásának és pecsétjének (amennyiben van ilyen); Ajánlólevelet NEM adhat a pályázó rokona vagy barátja; Oldal: 4 / 6

5 - Index: Ajánlólevelet NEM adhat olyan személy, aki ösztöndíj pályázatot nyújtott be a es tanévre, vagy jelenleg valamilyen REF/SP ösztöndíjban részesül! kérjük, csatolja az összes lezárt tanév és a es tanév elsı lezárt szemeszterének (2009. szeptember-december) jegyeit igazoló hivatalos indexmásolatát. Abban az esetben, ha nem iratkozott be semmilyen iskolába/fıiskolára/egyetemre, kérjük, küldje el a legutóbb kapott hivatalos indexmásolatát, illetve okleveleit; az index másolatát minden esetben az egyetem eredeti pecsétjével, illetve az egyetem képviselıjének aláírásával kell ellátni. - Bankszámla igazoló dokumentum: a bankszámla igazoló dokumentum a bank által kiállított hivatalos dokumentum, melynek a következı információkat kell tartalmaznia: a pályázó nevét, az EURO bankszámla számát, a SWIFT és az IBAN kódot, és a bank címét. A bankszámlát a pályázó nevére kell megnyitni. - Személyi igazolvány vagy útlevél: olvasható fénymásolat a személyi igazolványáról (mindkét oldal) vagy útlevelérıl. - Szerzıdéses Kötelezettségek: a Szerzıdéses Kötelezettségek egy jogilag kötelezı érvényő feltételeket tartalmazó dokumentum, amely abban az esetben, ha a pályázó elnyeri az ösztöndíjat, a REF/SP követelmények és feltételek betartását szolgálja a jelentkezı beleegyezésével; a Szerzıdéses Kötelezettségek angol nyelvő dokumentumot - és annak a pályázó anyanyelvére lefordított változatát - a es pályázati csomag tartalmazza. A Szerzıdéses Kötelezettségek angol nyelvő változatát kitöltve és aláírva a többi pályázati anyaggal, a megjelölt határidı (2010. április 30.) betartásával kell benyújtani a Programhoz; a magyar nyelvő Szerzıdéses Kötelezettségek a pályázó saját használatára szolgál, és azt a pályázónak kell megırizni; felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Szerzıdéses Kötelezettségek aláírása önmagában NEM garantálja a pályázónak az ösztöndíj elnyerését! (ii) Második lépés határidı: október Iskolalátogatási igazolás: a pályázónak eredeti iskolalátogatási igazolást kell benyújtania, amely tanúsítja, hogy a pályázó beiratkozott a es tanévre; az iskolalátogatási igazolásnak tartalmaznia kell a pályázó teljes nevét, az évet, amelyben a pályázó tanulmányait végzi, az egyetem, a kar és a szak pontos nevét, illetve a képzési formát (nappali, esti, levelezı, stb.); az iskolalátogatási igazoláson NEM lehetnek javítások kivéve, ha az igazolást kiállító személy lepecsételi és aláírja azokat. - Tandíj Igazolás: a tandíj igazolásnak eredeti okmánynak kell lennie, mely tartalmazza a tandíj es teljes tanévre vonatkozó összegét (amennyiben van tandíj). Amennyiben a tandíj összege már szerepel az iskolalátogatási igazoláson, abban az esetben az összeg mellé egy további pecsét szükséges. Oldal: 5 / 6

6 (iii) Csak az új pályázóknak kötelezı - Orientációs/Információs találkozó az új pályázók meghívást kapnak egy Orientációs/Információs Találkozóra, amelyen a Program képviselıi ismertetik a REF/SP, valamint az ösztöndíjasok szerepét és kötelezettségeit. A Találkozóra a Program országaiban május és szeptember közötti idıszakban kerül sor, melynek pontos helyérıl és idıpontjáról a pályázókat a Jelentkezési Lapon megadott címükön értesítjük. a REF Ösztöndíj Program Orientációs Találkozóján való részvétel a Program követelménye. Azok a pályázók, akik nem vesznek részt az Orientációs Találkozón, NEM pályázhatnak ösztöndíjra! Hova kell benyújtani a pályázatot A teljes pályázati csomagját ajánlott levélben, a jelzett határidın belül adja fel. Albánia, Bulgária, Cseh Köztársaság, Magyarország, Koszovó, Macedónia, Románia, Szerbia, Szlovákia és Törökország állampolgárainak a lakóhelyük szerinti országban az illetékes Ország Koordinátornak kell, elküldjék a jelentkezési csomagot. Kérjük, hogy a Jelentkezési Lapon ellenırizze az Ország Koordinátorának a levelezési címét. Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Montenegró állampolgárainak az alábbi címre kell, hogy elküldjék a jelentkezési csomagot: REF/Scholarships Programme Teréz körút 46. IV.em Budapest Hungary A teljes pályázati csomagját ajánlott levélben az alábbi címre kérjük küldeni: Roma Oktatási Alap (RMUSP) Kıszegi Viktória 1066 Budapest Teréz körút 46. IV. emelet Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a REF/SP Program Szabályzat és Eljárás értelmében az a pályázó, aki hamisított dokumentumokat küld be, a jövıben semmiféle támogatást nem kaphat a REF által finanszírozott programoktól. Oldal: 6 / 6

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

GE STAR Awards: A GE Foundation Program

GE STAR Awards: A GE Foundation Program GE STAR Awards: A GE Foundation Program Pályázati utasítások Első lépés Állapítsa meg a jogosultságát Kérjük, jelölje be az IGEN vagy a NEM dobozt minden alábbi állításnál: Igen Nem Igen Nem Igen Nem A

Részletesebben

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK)

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

Kárpátaljai magyarországi PhD kiírás 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kárpátaljai magyarországi PhD kiírás 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal

Részletesebben

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Hatályosság: 2009.12.09 - Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet HIV/AIDS

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA FULBRIGHT ÖSZTÖNDÍJAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA 2015-2016 A program a néhai J. William Fulbright amerikai szenátorról kapta nevét, aki 1946-ban terjesztette a Kongresszus elé az Amerikai Egyesült Államok és

Részletesebben

Erdélyi magyarországi PhD felhívás 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Erdélyi magyarországi PhD felhívás 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

MAGYAR-NÉMET PROJEKTALAPÚ KUTATÓCSERE-PROGRAM Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP) 2016-201

MAGYAR-NÉMET PROJEKTALAPÚ KUTATÓCSERE-PROGRAM Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP) 2016-201 MAGYAR-NÉMET PROJEKTALAPÚ KUTATÓCSERE-PROGRAM Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP) 2016-201 2017 Megállapodás Kik a támogatók? A projektalapú kutatócsere-program elindításáról 1997-ben

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

ADATLAP A JELENTKEZİ TÖLTI KI (kérjük nyomtatott nagybetővel és fekete tintával kitölteni)

ADATLAP A JELENTKEZİ TÖLTI KI (kérjük nyomtatott nagybetővel és fekete tintával kitölteni) Jelentkezési lap 2008-2010 A PÁLYÁZATI ŐRLAP KITÖLTÉSE ELİTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZD ÁT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! ADATLAP A JELENTKEZİ TÖLTI KI (kérjük nyomtatott nagybetővel és fekete tintával kitölteni)

Részletesebben

Elfogadva a 2013. december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.)

Elfogadva a 2013. december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.) A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2014/2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁSRA Elfogadva a 2013. december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.) A Szenátus a felsıoktatásról

Részletesebben

A BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA a 2015 2016-os egyetemi tanévre

A BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA a 2015 2016-os egyetemi tanévre A BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA a 2015 2016-os egyetemi tanévre a 2015. február 4-én kiadott 3165-ös számú minisztériumi rendelet alapján. Jelen szabályzatot a Babeş Bolyai Tudományegyetem

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 12576/2010. Tisztelt Képviselı-testület! Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős

Részletesebben

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

2009. november PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) 2009. november Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a felvételi eljárásban, természetesen jeleznie kell továbbtanulási szándékát. E célból egységes jelentkezési lapokat készítettünk,

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

Szlovákiai BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szlovákiai BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben