Pályázati útmutató. Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati útmutató. Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban"

Átírás

1 Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program c. kiemelt projekt keretében meghirdetett kutatói ösztöndíj programhoz Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban 2012

2 1. Bevezető A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése. A Program minden tudományterületre, de elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását. 2. Pénzügyi keret A jelen ösztöndíj felhívás támogatási kerete a támogatásban részesült pályázók létszáma alapján kerül meghatározásra, de a maximális Ft összeget nem lépheti túl. 3. Támogatás célja Az ösztöndíj célja a fiatal, tehetséges doktorjelöltek anyagi és szakmai támogatása, a kiemelkedő kutatási, fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése, valamint a tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése. 4. Támogatás időtartama A Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíjra a doktorjelöltek 12 hónapra pályázhatnak. Az ösztöndíjas időszak hossza ettől nem térhet el. Az ösztöndíj várható kezdete: április 1. Az ösztöndíjas időszak nem tarthat tovább december 31-nél. 5. Támogatható tudományterületek Jelen Ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak. Az elbírálásnál előnyben részesülnek a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező pályázatok. 6. Támogatásban részesülő pályázók várható száma Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. 7. Pályázati feltételek Jelen ösztöndíj kiírás keretében azon kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó magyar állampolgárságú doktorjelöltek pályázhatnak, akik: - doktorjelölt jogviszonyban vannak, illetve legalább a fokozatszerzési eljárásuk megindítását igazolni tudják 1 és; - első diplomájukat 10 éven belül 2 szerezték meg (az oklevél dátuma nem régebbi 10 évnél jelen pályázati kiírás benyújtási határidejéhez viszonyítva) és; 1 Pozitív elbírálás esetén a támogatottnak a szerződéskötésig igazolnia kell doktorjelölti jogviszonyát. 2 A Gyesen és Gyeden töltött időszak ebbe a periódusba nem számít bele. 2

3 - a támogatási időszak végéig benyújtják disszertációjukat vagy a pályázat benyújtásakor már beadott disszertációjukat nyilvánosan megvédik, ill. doktori fokozatot szereznek (a támogatottak a disszertáció benyújtása, illetve a védés után is folytathatják kutatásukat a pályázathoz mellékelt kutatási terv alapján az ösztöndíjas időszak végéig, de ebben az esetben egyéb felsőoktatási jogviszonyt 3 kell igazolniuk) és; - az ösztöndíjas időszakban aktívan részt vesznek egy kutatási, fejlesztési projektben vagy önálló kutatást végeznek egy magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóhelyen, valamint - vállalják, hogy a támogatási időszak alatt egy magyarországi konvergencia régióban 4 működő felsőoktatási intézményben hasznosítják 5 tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit. A pályázónak igazolnia kell, hogy egy konvergencia régióban működő hazai felsőoktatási intézménnyel jogviszonyban 6 áll, illetve jogviszonyt alakít ki. Erre vonatkozóan a kitöltött és a felsőoktatási intézmény vezetője vagy az általa aláírási jogosultsággal meghatalmazott 7 személy által aláírt befogadó nyilatkozatot 8 elektronikus formában szkennelve csatolni kell az ösztöndíj pályázathoz. A pályázó köteles a befogadó nyilatkozat eredeti példányát postára adni a pályázat beadási határidejének lejáratáig (a postai bélyegző dátuma számít). A támogatottak kutatási tevékenységének, kutatási eredményeinek hasznosulnia kell a befogadó felsőoktatási intézményben (erre az egyéni lehetőségek mellett a befogadó intézmény és a projektgazda is biztosíthat fórumokat). A pályázó egyéb kutatói ösztöndíjban, illetve egy hónapon túli külföldi mobilitást támogató ösztöndíjban nem részesülhet a jelen kiírás szerint érvényes támogatási időszak alatt. Amennyiben rendelkezik ilyen ösztöndíjjal, és a jelen kiírásra benyújtott pályaművéről pozitív támogatói döntés születik, a pályázónak nyilatkoznia kell, melyiket veszi igénybe, illetve lehetősége van az ösztöndíj-támogatást szüneteltetni a jelen útmutatóban meghatározott módon. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázat benyújtásakor megadott elérhetőségi adatai ( cím, telefonszám) a projekttel összefüggő kutatási célokra felhasználhatók. 8. Kizáró okok Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül: 3 Jogviszony lehet pl.: megbízási jogviszony, munkaviszony, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, egyéb szerződéses jogviszony - lásd még évi CXCIX. tv. 6. ; évi CXXV. tv. 3. a) és b) pontja. 4 A Közép-magyarországi Régió (Budapest és Pest megye) kivételével minden magyarországi régió 5 A hasznosítás módjáról ld. a pontot. 6 Ilyen jogviszony lehet pl.: a hallgatói jogviszony, megbízási jogviszony, munkaviszony, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, egyéb szerződéses jogviszony - lásd még évi CXCIX. tv. 6. ; évi CXXV. tv. 3. a) és b) pontja. 7 Meghatalmazás esetén az ezt igazoló dokumentumot is csatolni szükséges a befogadó nyilatkozathoz elektronikusan, illetve postán is. 8 A dokumentum minta a jelen pályázati kiírás mellékletét képezi. 3

4 - akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat tartamát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor. - aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésében foglaltakat nem vagy csak részben teljesítette. - aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, a évi CLXXXI.tv. 6. és 8. -a értelmében - aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó Ptk. szerinti (közeli) hozzátartozója, - akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Törvény 13. alapján a honlapon közzétették. - lásd még az előző pontban írtakat az egyéb kutatói és külföldi mobilitást támogató ösztöndíjakról. 9. Támogatás finanszírozásának módja Az ösztöndíjas a támogatási időszakban havi ösztöndíj-támogatásban részesül, az ösztöndíj felhasználásáról elszámolást nem kell benyújtania. A támogatás fogadásához a pályázónak, a támogatási szerződés megkötéséig, magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlával kell rendelkeznie. Az ösztöndíj havi összege: Ft. Az ösztöndíj rendszer integrált ösztöndíjat nyújt, ami lehetőséget ad a támogatásban részesülő személyek mobilitására, külföldi és hazai konferenciákon, szakmai eseményeken való részvételre és kutatási célú, szakmai tapasztalatcserére lehetőséget adó utak lebonyolítására, melyet az ösztöndíjból fedezhet. Az ösztöndíjas tudomásul veszi, hogy a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII törvény 1. számú melléklete 4.7.c. pontja szerint a részére kifizetett ösztöndíj a magyar jog szerint adómentes. 10. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos információk Pályázati rendszerben történő regisztráció A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben (www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát. A regisztrációt igazoló regisztrációs nyilatkozatot melyet a rendszer generál a pályázó köteles kinyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni (a postai bélyegző dátuma számít) a következő címre: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Projektiroda, 2801 Tatabánya, Pf.: A borítékra kérjük, írják rá a megpályázott ösztöndíj nevét. 9 9 A regisztrációs nyilatkozat postára adása után több nap is eltelhet, mire a rendszerben rögzítjük a beérkezés tényét, mert nagy számban érkezik és több iktatási ponton megy keresztül. 4

5 Amennyiben a beküldött regisztrációs nyilatkozatban szereplő adatokon (pl. cím) az informatikai rendszerben a pályázó változtat, minden esetben új nyilatkozatot kell beküldenie postai úton (a nyilatkozatot a változást követő 8 napon belül kell postára adni); a pályázat befogadásának feltétele, hogy a kinyomtatott, aláírt, érvényes regisztrációs nyilatkozatot a pályázó a Támogató részére megküldje A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az informatikai rendszerben kell feltölteni, annak véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül. A véglegesítésnek január :00-ig kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer azt nem engedélyezi. 10 A regisztrációs nyilatkozat postai úton történő beérkezése nélkül is lehet a pályázatot véglegesíteni az informatikai rendszerben. A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben december 18-tól lehetséges. Postai szolgáltatóval, -en, személyesen illetve egyéb módon beadott pályázatok befogadása nem lehetséges. 11. A pályázatban bekérendő adatok és dokumentumok A pályázat benyújtása során az elektronikus felületen az alábbi adatokat kell megadni a pályázati adatlapon, annak mellékleteiben, illetve az alábbi dokumentumokat kell elektronikus formában (elfogadható formátumok: pdf, jpg, gif) csatolni a pályázathoz: Pályázati adatlap tartalma: 1. Általános adatok a. név b. születési név c. születési hely és idő d. anyja neve e. nem f. adóazonosító jel g. TAJ szám h. állampolgárság i. elérhetőségek j. állandó lakcím k. levelezési cím l. pénzintézeti adatok (legkésőbb a szerződéskötésig kell megadni) m. munkahely/ foglalkoztatási hely (amennyiben releváns) n. befogadó felsőoktatási intézmény adatai, kapcsolattartója (pl. témavezető), annak elérhetősége o. a kutatási téma címe és tudományági besorolása, p. vállalások (lásd pont) q. képzettség (intézmény, kar, szak, szakirány, oklevél száma, oklevél kelte) r. szakdolgozat címe s. PhD értekezés tervezett címe (kutatási téma címe) 10 Javasoljuk, hogy véglegesítés előtt a pályázat automatikus ellenőrzésének lefuttatását a határidő lejárta előtt legalább 4 órával indítsák el, hogy kellő idő álljon rendelkezésre, amennyiben valamit még pótolni szükséges. 5

6 t. védés várható időpontja u. témavezető adatai (név, tudományos fokozat, intézmény, beosztás) v. eddigi hazai/külföldi tapasztalatok (ösztöndíjak, tanulmányutak) w. eddigi tanulmányi/szakmai tevékenység (speciális kollégiumok, diákköri dolgozatok, konferencia előadások, publikációk) x. eddigi tanulmányait/szakmai tevékenységét elismerő díjak, tagságok Csatolandó mellékletek Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a dokumentumok megfelelően alá legyenek írva (intézmény esetében cégszerű aláírást kérünk). Idegen nyelvű dokumentum (pl. ajánlás, oklevél) feltöltése esetén, kérjük a magyar nyelvű hitelesített dokumentum hiányában saját fordítást is mellékelni az eredeti dokumentumokhoz. Az elektronikus felületen egy adott mezőnél csak egy dokumentum feltöltése engedélyezett. Amennyiben a pályázó egynél több dokumentumot szeretne feltölteni, a következőképpen teheti meg: tömörített mappaként vagy több dokumentumot egy fájlba szkennelve. dokumentum megnevezése aláírt regisztrációs nyilatkozat 11 kutatási terv 13 (4-5 oldal) intézményi befogadó nyilatkozat (tartalmazza a kapcsolattartó adatait is) képzettséghez kapcsolódó egyetemi oklevél másolata (hazai intézmény esetében magyar nyelven, külföldi intézmény esetében az eredeti dokumentum mellé kérjük annak magyar nyelvű fordítását is csatolni) a szakdolgozat rövid összefoglalása (3-4 oldal) igazolás az elindított fokozatszerzési eljárásról 14 a doktori disszertáció címe, részletes vázlata (4 oldal) elektronikusan a pályázat beadásakor pdf formátumban szkennelt formában szkennelt formában word formátumban szkennelt formában pdf formátumban postai úton a pályázati rendszerben történő regisztrációt követően, legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig 12 eredeti példányban, legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig 11 Javasoljuk, hogy a regisztrációs nyilatkozatot a postára adása előtt szkenneljék be és a saját számítógépükön archiválják. 12 Amennyiben a regisztrációs nyilatkozatban szereplő adatok megváltoznak (pl. cím), kérjük annak ismételt rögzítését, kinyomtatását és megküldését! 13 Kutatási terv tartalma: a témaválasztás indoklása, szakmai előzmények, a téma tudományos fontossága, a téma újszerűsége, a kutatás célja, részletes ütemezés szerint kidolgozott munkaterv a támogatási időszakra lebontva, tervezett munkamódszer, a várt kutatási eredmények és azok gyakorlati hasznosítási lehetőségei, eredmények tervezett felhasználásának módja és területei, illetve a kutatás további folytatásának lehetőségei, a 11.3 pont szerinti vállalások teljesítésének tervezett ismertetése, stb. 14 Amennyiben a pályázat benyújtásakor a pályázó nem áll doktorjelölt jogviszonyban. 6

7 dokumentum megnevezése nyilatkozat a disszertáció elkészítésének, illetve védésének várható időpontjáról témavezető részletes szakmai ajánlása 15 doktori program vagy doktori iskola vezetőjének részletes szakmai ajánlása 16 igazolás a doktori vizsgák eredményéről Pályázói nyilatkozat 17 elektronikusan a pályázat beadásakor szkennelt formában szkennelt formában szkennelt formában szkennelt formában postai úton eredeti példányban legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig kell postára adni Vállalások az ösztöndíjasok teljesítményéhez kapcsolódó elvárások Az ösztöndíjpályázatban ismertetett kutatási program alapján megvalósuló kutatási tevékenység az ösztöndíjas időszakban folyhat magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóintézetben, azonban a pályázathoz kapcsolódó kutatási eredményeknek egy hazai konvergencia régióban 18 működő felsőoktatási intézményben hasznosulnia kell, pl. az oktatásban. A vállalásoknak minden esetben újonnan induló tevékenységeknek kell lenniük és kapcsolódniuk kell a jelen ösztöndíj kiírás keretében benyújtott kutatási témához. A pályázónak legalább egy, a lábjegyzetben definiált publikáció 19 vállalása és teljesítése 20 kötelező a támogatási időszak végét követő egy éven belül, de legkésőbb december 31-ig! A kutatási eredmények hasznosítását illetően az alábbi vállalások lehetségesek, melyek közül minden negyedévre szükséges egyet bejelölni a pályázati felületen: - Folyóiratban 21 megjelent cikkek, közlemények, tanulmány. Igazoló dokumentum: a cikk, közlemény, tanulmány (word és pdf formátumban), pl. publikálás adatai és 15 Az ajánló értékelje a pályázó szakmai életútját, tevékenységének színvonalát, oktatói, kutatói kvalitásait, a pályázó által benyújtott munkatervben foglaltak szakmai értékeit és a tervezett program teljesíthetőségét, továbbá röviden vázolja a pályázónak az ajánlóval való kapcsolatát. 16 Az ajánlás tartalmához ld. a 16. lábjegyzetet. Ha a témavezető és a doktori program/doktori iskola vezetője ugyanaz a személy, akkor doktori iskola vezetőjének ajánlása helyett egy olyan tudományos személy is készíthet ajánlást, aki a pályázót és a kutatási témáját is jól ismeri. 17 A dokumentum minta a jelen pályázati útmutató mellékletét képezi. 18 A Közép-magyarországi Régió (Budapest és Pest megye) kivételével minden magyarországi régió 19 A projekt keretében támogatott kiemelt kutatási területeken releváns hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban megjelent, a projekt megvalósításába bevont kutatók, oktatók, PhD hallgatók által írt magyar és idegen nyelvű közlemények, cikkek, valamint önálló monográfiák. Szakfolyóiratban (ISSN számmal) megjelent publikációk és a megjelent monográfiák (ISBN számmal megjelent monográfiák, pl. doktori, vagy nagydoktori értekezés is). Könyv, könyvfejezet monográfiának minősül. A konferenciaköteteket és egyéb publikált tanulmányokat a KSH lejelentés alapján kell számolni (http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/tudkut/tudkut09.pdf) (27. tábla). Nyomtatott és elektronikus folyóiratok is elfogadhatóak, valamint a társszerzős publikációk is. 20 A publikáció teljesítésének igazolásaként elfogadjuk a kiadói nyilatkozatot is, amennyiben a fent megadott határidőn belül a közzététel nem valósul meg. 21 Folyóiratnak nevezzük a szabályos időközönként megjelenő, egységesen szerkesztett, meghatározott tárgykörre irányuló vagy valamely kutatási terület eredményeinek közlésére szolgáló kiadványt. Ebben az 7

8 helye, ha nyomtatásban megjelent, szkennelve a címlap és a cikk, ha internetes közlésben megjelent, a honlap elérhetősége, recenziók, kritikák. o Folyóirat, referált 22 külföldi o Folyóirat, referált hazai o Folyóirat, nem referált külföldi o Folyóirat, nem referált hazai - Könyv: Idetartoznak pl. a monografikus, összefoglaló, tanulmány illetve segédkönyvek. Igazoló dokumentum: belív (word és pdf formátumban), a könyv címlapja szkennelve, a megjelenés pontos adatai, pl. a kiadó honlapja, a könyvről megjelent recenziók. o Könyv, külföldi o Könyv, hazai idegen nyelven o Könyv, hazai magyar nyelven - Könyvfejezet: A könyv részeként megjelenő, szerzővel, címmel, meghatározott terjedelemmel rendelkező illetve önálló, kisebb egységként leírható (rész, fejezet, szócikk stb.) dokumentum. Igazoló dokumentum: a könyvfejezet szövege (word és pdf formátumban), a könyv címlapja és tartalomjegyzéke szkennelve, a megjelenés pontos adatai, pl. a kiadó honlapja, a könyvről megjelent recenziók. o Könyvfejezet, külföldi o Könyvfejezet, hazai idegen nyelven o Könyvfejezet, hazai magyar nyelven - Konferencián vagy egyéb szakmai rendezvényen előadás tartása, kutatási eredmények bemutatása (konferencián előadó vagy felkért hozzászóló). Igazoló dokumentum: pl. a rendezvény programja, az előadás összefoglalója, konferencia absztrakt (konferencia előadás vagy előre felkért hozzászólás tartalmának rövid összefoglalója): o Konferencia absztrakt, külföldi o Konferencia absztrakt, hazai idegen nyelven o Konferencia absztrakt, hazai magyar nyelven - Konferencián való részvétel (összefoglaló készítése az elhangzott előadásokról és annak megosztása más kutatókkal vagy hallgatókkal). Igazoló dokumentum: pl. a konferencia programja, a megosztott tartalom, összegfoglaló cikk, internetes elérhetőség. Az alábbi vállalások közül negyedévente legalább egyet kell vállalnia a pályázónak: - Kutatáshoz kapcsolódó szemináriumok (elsősorban hallgatóknak, kutatóknak) Igazoló dokumentumok: tematika, illetve, lehetőség szerint: igazolás az intézménytől a szeminárium(ok) megtartásáról, az előadás időpontja, anyagai, stb. - Egyéni tutori tevékenység végzése a kutatási projektbe - tudásátadás céljából - bevont hallgatók száma (a pályázati támogatásból megvalósított kutatási projektre vonatkozóan). Igazoló dokumentum: pl. a kutatás vezetőtől összefüggésben ide értjük a napilapot, a közéleti sajtót, a szakmai magazint és a tudományos szaklapot is. A folyóirat egymást követő számozási adattal: tárgyévvel, füzetszámmal, keltezéssel, időrendi vagy egyéb jelöléssel ellátott részegységekből (füzetekből, évfolyamokból, kötetekből) áll. A nemzetközi nyilvántartásba vett folyóiratok ISSN-nel rendelkeznek. Folyóiratcikk minden olyan dokumentum, amelyik folyóiratban jelent meg és szerzővel, címmel, meghatározott terjedelemmel rendelkezik. Dokumentumhordozó tekintetében lehet nyomtatott papír alapú valamint elektronikus formátumú is. 22 Referált: az ISI (Institute for Scientific Information) által referáltnak minősített 8

9 (amennyiben nem azonos a támogatott személlyel) igazolás a kutatásba bevont hallgatókról, hallgatók névsora, a kutatás témája - Tudománynépszerűsítő cikkek (sajtóban, tudományos ismeretterjesztő lapokban): az ösztöndíjas kutatók részvételével kutatási területük és eredményeik ismertetésével, kutatói életpályájuk bemutatásával (a tudomány társadalmi hasznosulása). Igazoló dokumentum: a cikk, közlemény (word és pdf formátumban), és az eredeti megjelenés pontos adatai, pl. internetes elérhetőség, a nyomtatásban megjelent cikk szkennelt formában. - Kutatáshoz kapcsolódó szakkollégium indítása, vezetése. Igazoló dokumentum: pl. szakkollégium működésének bemutatása, hallgatói jelenléti ív, az intézmény igazolása - Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban KIH) által szerkesztett tudományos, ill. tudományos ismeretterjesztő kiadványokhoz 23 cikkek (az ösztöndíjas időszakban végzett tevékenységek, új eredmények bemutatása, a kutatási témáról készített összefoglaló, tudományos ismeretterjesztő cikk) - KIH által szerkesztett tudományos, ill. tudományos ismeretterjesztő kiadványokhoz tanulmányok (az ösztöndíjas időszakban végzett tevékenységek, új eredmények bemutatása, a kutatási területről készült összefoglaló, hosszabb mű) - KIH által szervezett tudományos, ill. tudománynépszerűsítő rendezvényeken 24 szakmai és ismeretterjesztő tevékenységek (pl. szakmai és tudományos ismeretterjesztő előadások tartása, kutatáshoz szemléltető eszközök készítése, kapcsolódó kiállítási tárgyak készítése) - Kutatói blogok indítása és/vagy működtetése, ennek alkalmazása az oktatásban (legalább havi frissítéssel): a támogatásból megvalósuló kutatás eredményeinek bemutatása, közérthetően, elektronikus napló formájában, a hallgatók szélesebb körét megcélozva, legalább havi frissítéssel. Igazoló dokumentum: pl. a blog elérhetősége, cikkek. - "Így kutattunk mi" blog vezetése és bemutatása az oktatási tevékenység során, illetve a KIH által szervezett alumni filmklubok keretében: elektronikus napló vezetése legalább havi frissítéssel (a támogatott kutatási tevékenységet, a kutatás folyamatát, a kutatás legérdekesebb, legjelentősebb pillanatait megörökítő, blogbejegyzések, fotók, amatőr rövidfilmek) - Oktatási segédanyagok készítése (kutatások, kutatási eredmények alapján) az intézmény által jóváhagyott dokumentum nyomtatva vagy elektronikus formában. Igazoló dokumentum: az oktatási segédanyag (pl. word, pdf, egyéb formátumban), az intézmény igazolása, stb. - Tudományos szerkesztési feladatok ellátása. Igazoló dokumentum: a szerkesztési tevékenység leírása, a megjelent kiadvány adatai, elérhetősége, a dokumentum címlapja, tartalomjegyzéke - Egyéb saját vállalás Kizárólag azok a cikkek, közlemények, publikációk, stb. fogadhatóak el teljesítésként (az ösztöndíjas időszak alatt és után), amelyek a támogatott kutatási témához kapcsolódnak, és amelyeknél a TÁMOP A/2 kiemelt projektre történt hivatkozás is megjelenik a következő módon: A kutatás a TÁMOP A/ azonosító számú 23 Pl. szakmai hírlevél, magyar és idegen nyelvű tanulmánykötet, internetes közzététel, tematikus szakmaikutatási színes kiadványok, K+F-ben érdekelt cégek, kutatóhelyek számára 24 Pl. tudományfesztivál keretében nemzetközi tudományos konferencia, szakmai és tudományos ismeretterjesztő kerekasztal-beszélgetések, interaktív innovációs és tudománynépszerűsítő kiállítás; fenntartható fejlődéssel, Duna Stratégiával kapcsolatos ismeretterjesztő szemináriumok, zöld programok 9

10 Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A személyi támogatásban részesülő a Támogató által előírt formában, illetve formátumban biztosítva hozzájárul, hogy a kutatási eredmények másodközlését vagy ismeretterjesztő kivonatát határozatlan ideig a közzé tehesse a működtető által előírt formában, illetve formátumban. Az ismeretterjesztő kivonat csak abban az esetben fogadható el, ha az eredeti publikációt megjelentető fórum nem engedélyezi a másodközlést, s a támogatott ezt igazolja. A közzétételt igazoló adatokat, internetes linket a szakmai beszámolóban fel kell tüntetni. A támogatott tudomásul veszi, hogy a kutatásával összefüggő, a beszámolók mellékleteként beküldött publikációk, cikkek kapcsolódó leíró adatainak megküldése szükséges a Magyar Tudományos Művek Tárának (MTMT). A pályázó tudomásul veszi, hogy támogatás esetén az ösztöndíjszerződésnek megfelelően a fenti kötelezettségeknek eleget tesz. 12. Kapcsolattartás, információszolgáltatás A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a következő címen tehetik fel: illetve az informatikai rendszeren keresztül. Az -en érkezett kérdéseikre 5 napon belül ad választ a KIH. A gyakran ismételt kérdésekre adott választ a KIH megjelenteti és frissíti a honlapján (www.kih.gov.hu). A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: 13. Pályázatok befogadása, formai ellenőrzése Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázat hiánypótlására nincs lehetőség, ezért kérjük, az informatikai rendszerbe valamennyi kötelező adatot és dokumentumot hiánytalanul töltsenek fel, azok érvényességét ellenőrizzék, valamint a véglegesítés előtt a pályázatot mentsék el. A pályázatok befogadását és formai ellenőrzését a KIH végzi. A formai ellenőrzés során az alábbi szempontokat vizsgáljuk: a pályázót befogadó felsőoktatási intézmény a magyarországi konvergencia régiók valamelyikében működik; a pályázó eleget tesz a jelen útmutatóban meghatározott pályázati feltételeknek; minden kötelező mellékletet, a megadott formátumban, tartalommal, terjedelemben és a szükséges aláírással ellátva mellékelt; idegen nyelvű dokumentumok magyar fordítását mellékelte; a regisztrációs nyilatkozatát, befogadó nyilatkozatát és pályázói nyilatkozatát postai úton is beküldte a megadott határidőre, mindhárom dokumentum hiánytalanul ki van töltve a kötelező adatokkal 25 és érvényes az előírt követelményeknek megfelelően; a 11.3 pont szerinti vállalások megfelelnek a követelményeknek; 25 A kötelező adatokat a regisztrációs nyilatkozatnál a rendszer jelzi. 10

11 a pályázó kutatási témájának tudományterületi/tudományági besorolása helytálló; a támogatást jelen útmutatóban meghatározott időtartamra kérte. Amennyiben a pályázat hiányos, azaz egy vagy több szempontnak nem felel meg, formai hibásnak minősül, és tartalmi értékelésére nem kerül sor. A fent felsorolt szempontok tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvénytelennek nyilvánított pályázatokról szóló döntés ellen panasznak, méltányossági kérelemnek, jogorvoslatnak helye nincs. A regisztrációs adatokban történő változás és a módosított regisztrációs nyilatkozat ismételt a pályázat benyújtásának határidején túli megküldése, valamint a szakmai értékeléshez szükséges kiegészítő adatkérés nem minősül hiánypótlásnak. A pályázó a befogadás és formai ellenőrzés eredményéről az elektronikus pályázati rendszerben értesítést, valamint elektronikus levelet kap. 14. Értékelés és döntés A formailag megfelelt és befogadott pályázatokat független szakértők értékelik. A pályázók támogatásáról a kuratórium dönt. A kuratórium az alábbi döntéseket hozhatja: - Támogatás - Támogatás feltételekkel (A feltételesen támogatott pályázók esetében a szerződéskötés folyamat megkezdése előtt, a pályázónak igazolnia kell a feltételek teljesítését) - Eredménytelen (amennyiben a kuratórium döntése alapján a pályázat érdemes a támogatásra, azonban forráshiány miatt erre nem nyílik mód, pl. tartaléklistára helyezés) - Elutasítás (amennyiben szakmai szempontok alapján a pályázat nem támogatható) A kuratórium döntése ellen panasz, fellebbezés, jogorvoslat nem nyújtható be. A kuratórium döntése alapján a KIH összeállítja a támogatottak listáját, és azt a honlapján (www.kih.gov.hu) nyilvánosságra hozza. A kuratórium döntéséről a pályázó az elektronikus rendszerben és ben kap tájékoztatást. 15. Értékelési szempontok A pontozás az egyes tudományterületi/tudományági sajátosságok figyelembevételével történik az értékelő szakértők megítélése és szakmai indoklása alapján. Értékelési szempont 26 Maximum pontszám Tanulmányi átlag 15 doktori vizsgák átlaga (<4: 0 pont, 4 és <4,5: 5 pont, 4,5< és <5: 10 pont, 5: 15 pont) Eddigi tudományos és művészeti tevékenység Egy dolgozat, publikáció, stb. csak egyszer kaphat pontot, egy alkalommal értékelhető. 11

12 Értékelési szempont 26 Maximum pontszám Tudományos tevékenység: publikációk, megadott szabadalom, alkotások, konferencia előadás és poszter, tudományos díjak, ösztöndíjak, meglévő diplomák minősítése Művészi tevékenység: hazai vagy külföldi kiállításon való részvétel s annak elismerő kritikája, katalógus; külföldi vagy hazai egyéni kiállítás, katalógus, méltató kritika; hazai vagy külföldi közönség előtt bemutatott zenemű; filmszemlén vagy filmfesztiválon való részvétel, filmbemutató; stb. Mindkét terület esetében: óraaadás, szakdolgozatvezetés és konzulensi tevékenység, részvétel tudományos közéletben, részvétel kutatási projektekben, szerkesztői, szakértői, bírálói tevékenység, ismeretterjesztő tevékenység, stb. Kutatási terv Vállalások A befogadó tudományos műhely színvonala 30 6 Összesen: Szerződéskötés A szerződéskötés módjáról a KIH a pályázónak az elektronikus pályázatói rendszerben értesítést és elektronikus levelet ( t) küld. A támogatási szerződés mellékletét képezik az alábbi dokumentumok: - érvényes regisztrációs nyilatkozat, - felsőoktatási intézmény befogadó nyilatkozata - pályázói nyilatkozat. A KIH az informatikai rendszeren keresztül tájékoztatja a pályázót, hogy a szerződés a rendszerből kinyomtatható. A szerződést a pályázónak a megadott példányszámban és 27 Az elbírálásnál azokat a publikációkat vesszük figyelembe, amelyek a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) szerepelnek. 28 Amennyiben az értékelő szakértő szakmai hiánypótlást kér, nem adható meg a maximális pontszám. 29 Ld pontban. A vállalásokat az alábbiak szerint pontozzuk (maximum pontszámok): 1. folyóiratban közzétett cikk, közlemény, tanulmány, könyvfejezet (2,5 pont) 2. könyv (5 pont) 3. konferencián vagy egyéb szakmai rendezvényen előadás tartása (1,5 pont) 4. konferencián való részvétel (0,5 pont) 5. kutatáshoz kapcsolódó szemináriumok tartása (2 pont) 6. egyéni tutori tevékenység végzése - kutatási projektbe - tudásátadás céljából - bevont hallgatók (2 pont) 7. tudománynépszerűsítő cikkek (sajtóban, tudományos ismeretterjesztő lapokban) (1 pont) 8. kutatáshoz kapcsolódó szakkollégium indítása, vezetése (2 pont) 9. KIH által szerkesztett tudományos, ill. tudományos ismeretterjesztő kiadványokhoz cikkek (1 pont) 10. KIH által szerkesztett tudományos kiadványokhoz tanulmányok (2 pont) 11. KIH által szervezett tudományos, ill. tudománynépszerűsítő rendezvényeken szakmai és ismeretterjesztő tevékenységek (2 pont) 12. kutatói blogok indítása és/vagy működtetése, ennek alkalmazása az oktatásban (legalább havi frissítéssel) (1 pont) 13. "Így kutattunk mi" blog vezetése és bemutatása (1 pont) 14. oktatási segédanyagok készítése (kutatások, kutatási eredmények alapján) (2 pont) 15. tudományos szerkesztési feladatok ellátása, (0,5 pont) 16. egyéb (legfeljebb két egyéb tevékenységre adható max. 1,5 pont) 30 Amennyiben a pályázat ezen szempontra a lehetséges 6 pontból 4-nél kevesebbet kap, a pályázat nem támogatható. 12

13 mellékletekkel aláírva az értesítéstől számított 7 napon belül postai úton vissza kell küldenie a KIH-nek. A szerződés hatályba lépéséről a pályázó az informatikai rendszerben és elektronikus levélben tájékoztatást kap, valamint a KIH a szerződés egy példányát postai úton is megküldi a részére. A szerződés hatályba lépéséről a befogadó intézmény is tájékoztatást kap elektronikus levélben, s ezt követően megkezdődik a támogatás ütemezett kifizetése a pályázó részére. 17. Beszámolási rend A pályázónak az ösztöndíj felhasználását nem kell igazolnia, azonban rendszeresen be kell számolnia a pályázatában vállalt kutatási tevékenység és az oktatásban hasznosuló kutatási eredmények ütemezett előrehaladásáról, az alábbi módon: - egyszerűsített beszámoló: a pályázat megkezdését követő 3. hónap végén egyszerűsített módon, az informatikai rendszeren keresztül a kedvezményezettnek be kell számolnia a pályázatában szereplő vállalások (a végzett kutatás eredményeinek felsőoktatásban történő hasznosításáról, lásd pont) teljesüléséről, valamint az ezt igazoló dokumentumokat csatolnia kell a beszámolójához elektronikus formában. Ezt a beszámolót háromhavonta meg kell ismételni. - szakmai beszámoló: a pályázat megkezdését követő 6. hónap végén a kedvezményezettnek szakmai beszámolót kell benyújtani feltölteni az informatikai rendszeren keresztül, melyben bemutatja az időarányosan elvégzett szakmai, kutatási tevékenységét és a főbb kutatási eredményeket. Ezt a beszámolót a támogatási időszak hosszától függően hathavonta meg kell ismételni. - záró beszámoló: a támogatási időszak végén a kedvezményezettnek záró beszámolót kell benyújtania, melyben a teljes támogatási időszak alatt végzett kutatási munkát ismerteti, kitérve a kutatási eredmények hasznosítási módjára, a kutatás során kialakított szakmai kapcsolatok bemutatására. A záró beszámolóhoz csatolni kell a befogadó intézmény értékelését az ösztöndíjas által végzett tevékenységről. A beszámoltatás pontos rendjét az ösztöndíjszerződés tartalmazza. Az egyszerűsített beszámolót a KIH munkatársai ellenőrzik. A beszámolókhoz a KIH legfeljebb egy alkalommal formai hiánypótlást rendelhet el, maximum 7 napos határidővel. A szakmai beszámolóhoz és a záró beszámolóhoz a KIH egy alkalommal szakmai hiánypótlást kérhet, vagy tisztázó kérdést tehet fel, melyre a pályázónak maximum 5 nap áll rendelkezésére megválaszolnia azokat. Az időközi beszámolók be nem nyújtása a támogatás folyósításának automatikus felfüggesztésével jár. A KIH javasolhatja a támogatás felfüggesztését, amennyiben a beszámoló alapján úgy ítéli meg, hogy a támogatott érdemi tudományos tevékenységet nem folytatott az adott időszakban. A Kuratórium mérlegeli az elmaradás okát, és 13

14 döntést hoz a támogatás felfüggesztéséről, a pályázat lezárásáról, illetve a támogatás feltételes folytatásáról. A záró beszámolókat szakértői értékelést követően a Kuratórium hagyja jóvá, és dönt a pályázat lezárásáról. 18. A támogatás szüneteltetése, lemondása Amennyiben a külső körülmények a benyújtott pályázat eredeti formában történő végrehajtását akadályozzák (pl. tartós betegség, várandósság, szülés, hosszabb külföldi tartózkodás, stb.), de a pályázónak szándékában áll a kutatást folytatnia, a változásbejelentővel kérheti a támogatás szüneteltetését (szükség esetén a változás szükségességét igazoló dokumentumok csatolásával) az informatikai rendszeren keresztül. A kérelem elbírálásánál a KIH figyelembe veszi, hogy a TÁMOP A/ kiemelt projekt ütemezése szerint az ösztöndíj pályázatnak legkésőbb december 31-ig kell megvalósulnia, az ösztöndíjas időszak csak ezen időpontig terjedhet. A pályázó, a pályázat végrehajtása során jogosult lemondani a kapott támogatást abban az esetben, ha saját megítélése szerint nem tudja, vagy nem kívánja befejezni a pályázatban vállalt kutatási tevékenységet. Lemondási szándékát az informatikai rendszerben és postai úton is jeleznie kell a KIH felé. Amennyiben nem történt kifizetés a pályázó részére, a KIH a lemondást tudomásul veszi, a pályázatot az informatikai rendszerben lezárja és erről üzenetben, -ben és postai úton is értesíti a pályázót. Amennyiben már történt kifizetés, a pályázónak be kell nyújtania a záró beszámolót, és az abban ismertetett módon történik meg a pályázat lezárása. A kuratórium döntéséről a KIH elektronikus üzenetben és postai úton is értesíti a pályázót. 19. Fenntartási időszak A pályázat lezárását (az erről szóló értesítés megküldését) követően, az 5 éves fenntartási időszakban a támogatottra az alábbi kötelezettségek vonatkoznak: - részvétel az ösztöndíjazottak kapcsolattartását, tájékoztatását elősegítő alumni rendszerben (pl. alumni portál, alumni rendezvények, elégedettségi, pályakövetési, kutatás értékelő felmérés) - a jelen ösztöndíj pályázat keretében támogatott kutatással összefüggő cikkek, közlemények, publikációk vagy azok absztraktjának beküldése, amennyiben a tényleges megjelenés a fenntartási időszakra esik - fenntartási jelentés benyújtása a támogatás, a kutatási eredmények további hasznosulásáról adott formanyomtatványon, az informatikai rendszerbe feltöltve az alábbi időpontokban: o június 30-ig o november 30-ig o november 30-ig o november 30-ig o november 30-ig. 14

15 20. Nyilatkozat A pályázati felhívás kiírója, azaz a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal fenntartja magának a jogot, hogy eredményes kiválasztás ellenére eltekintsen a szerződéskötéstől. A KIH fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pályázati felhívást bármikor visszavonja, felfüggessze vagy a jelen pályázati felhívással azonos tartalmú új felhívást jelentessen meg, illetve módosítsa azt. A pályázatot benyújtók pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, új pályázati felhívás közzététele, módosítása valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési, vagy megtérítési igénnyel nem léphetnek fel a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal szemben. 15

16 Tudományági besorolás Tudománycsoport Természettudományok Természettudományok Természettudományok Természettudományok Természettudományok Természettudományok Természettudományok Orvostudományok Orvostudományok Orvostudományok Orvostudományok Orvostudományok Agrártudományok Agrártudományok Agrártudományok Agrártudományok Agrártudományok Agrártudományok Tudományág Matematika- és számítástudományok Fizikai tudományok Kémiai tudományok Földtudományok Biológiai tudományok Környezettudományok Multidiszciplináris természettudományok Építőmérnöki tudományok Villamosmérnöki tudományok Építészmérnöki tudományok Anyagtudományok és technológiák Gépészeti tudományok Közlekedéstudományok Vegyészmérnöki tudományok Informatikai tudományok Agrár műszaki tudományok Katonai műszaki tudományok Multidiszciplináris műszaki tudományok Elméleti orvostudományok Klinikai orvostudományok Egészségtudományok Gyógyszertudományok Multidiszciplináris orvostudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok Állatorvosi tudományok Állattenyésztési tudományok Élelmiszertudományok Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok Multidiszciplináris agrártudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok Közgazdaságtudományok Állam- és jogtudományok Szociológiai tudományok Pszichológiai tudományok Neveléstudományok Sporttudományok Politikatudományok Hadtudományok Multidiszciplináris társadalomtudományok Történelemtudományok Irodalomtudományok Nyelvtudományok Filozófiai tudományok Néprajz és kulturális antropológiai tudományok Művészeti és művelődéstörténeti tudományok Vallástudományok Média és kommunikációs tudományok Multidiszciplináris bölcsészettudományok 16

17 Művészetek Művészetek Művészetek Művészetek Művészetek Művészetek Művészetek Művészetek Hittudomány Építőművészet Iparművészet Képzőművészet Színházművészet Film- és videoművészet Zeneművészet Tánc- és mozdulatművészet Multimédia Hittudomány 17

Pályázati útmutató. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Pályázati útmutató. Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj tapasztalt kutatóknak (Konvergencia program)

Pályázati útmutató. Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj tapasztalt kutatóknak (Konvergencia program) Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Pályázati útmutató. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Pályázati útmutató. Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj

Pályázati útmutató. Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Pályázati útmutató. Határon Túli Tapasztalt Oktatókutatói Ösztöndíj (Országos)

Pályázati útmutató. Határon Túli Tapasztalt Oktatókutatói Ösztöndíj (Országos) Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/1-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Pályázati útmutató. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Pályázati útmutató. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj

Pályázati útmutató. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj Pályázati útmutató a Wekerle Sándor Alapkezelő által a TÁMOP 4.2.4. A/1-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és

Részletesebben

Pályázati útmutató. Határon Túli Doktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Határon Túli Doktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Pályázati útmutató. Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Pályázati útmutató. Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj

Pályázati útmutató. Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj Pályázati útmutató a Wekerle Sándor Alapkezelő által a TÁMOP 4.2.4. A/1-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjra az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében (pályázati kód: ÚNKP-16-4) 2016/2017. tanév Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet

Részletesebben

Pályázati útmutató. Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj (Országos)

Pályázati útmutató. Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj (Országos) Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/1-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Pályázati útmutató. Szentágothai János Tapasztalt Kutatói Ösztöndíj tapasztalt oktatókutatóknak. régiókban

Pályázati útmutató. Szentágothai János Tapasztalt Kutatói Ösztöndíj tapasztalt oktatókutatóknak. régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Pályázati útmutató. Határon Túli Doktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Határon Túli Doktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (új alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG azonosítószámú SZTE KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES HALLGATÓI SZÁMÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG azonosítószámú SZTE KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES HALLGATÓI SZÁMÁRA A tehetség értékének kibontakoztatása a kiválósága érdekében című projekt terhére, mint külső forrásból támogatott SZTE TEHETSÉGPONT KIVÁLÓSÁGI tudományos ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG 02-2015-001

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE

INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE A pályázati felület használata A pályázatot az útmutatóban megadott informatikai felületen kell feltölteni. Az informatikai felület használatában az ott elérhető súgó funkció

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/ projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/ projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Szakmai előrehaladási jelentések rendje

Szakmai előrehaladási jelentések rendje Szakmai előrehaladási jelentések rendje Tartalomjegyzék Bevezetés...2 Szakmai előrehaladási jelentés: kitöltési útmutató...2 Rövid szakmai összefoglaló...2 A projekt résztvevői...2 A projektben elért eredmények...2

Részletesebben

MELLÉKLET. Vajdaság. szülőföldi mesterképzés, magyarországi kihelyezett alap- és mesterképzés, ill. szülőföldi PhD/DLA képzés

MELLÉKLET. Vajdaság. szülőföldi mesterképzés, magyarországi kihelyezett alap- és mesterképzés, ill. szülőföldi PhD/DLA képzés MELLÉKLET az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által a 2016/2017-es tanévre a szülőföldi nappali tagozatos mesterképzésben, magyarországi felsőoktatási intézmény szerbiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása magyarországi ösztöndíjak elnyerésére

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása magyarországi ösztöndíjak elnyerésére A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása magyarországi ösztöndíjak elnyerésére 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 3. (1) bekezdés

Részletesebben

GY.I.K. - NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM - TÁMOP 4.2.4.

GY.I.K. - NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM - TÁMOP 4.2.4. GY.I.K. - NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM - TÁMOP 4.2.4. 1. Milyen pályázati felhívások jelentek meg? Andrássy Európa Ösztöndíj Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj, Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj, Határon

Részletesebben

VBK Pályázati Info. Kutatás fejlesztés innováció. ÚNKP-2017 különszám május 10.

VBK Pályázati Info. Kutatás fejlesztés innováció. ÚNKP-2017 különszám május 10. VBK Pályázati Info Kutatás fejlesztés innováció ÚNKP-2017 különszám 2017. május 10. 1 Kedves Kollégák! A megjelent hírleveleket már megtalálhatják honlapunkon is: http://infopont.vbk.bme.hu/szolgaltatasok/hirlevelek/

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

- állattartási, állattenyésztési, állategészségügyi és takarmányozási problémák

- állattartási, állattenyésztési, állategészségügyi és takarmányozási problémák PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ - kiváló tudományos utánpótlás biztosítása Tudományos ÖSZTÖNDÍJTÁMOGATÁSI PROGRAM (A pályázat kódja: SZTE-TÁMOP-4.2.2/B-2012-MGK-TDK/1) A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS Fiatal képzőművészek számára Pályázati kategória kódja: REB-15-MŰV Meghirdetés dátuma: 2015. április 3. Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent,

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Az ösztöndíj célja és tartalma A 2014-15 évi ösztöndíjhoz hasonlóan a 2015-16 tanévre kiírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025 A Pannon Egyetem Mérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0025 című projektje keretében pályázatot hirdet A Mérnöki Kar Kiemelkedő Tudományos eredményeket elért hallgatója díj elnyerésére.

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ - kiváló tudományos utánpótlás biztosítása Tudományos ÖSZTÖNDÍJTÁMOGATÁSI PROGRAM

PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ - kiváló tudományos utánpótlás biztosítása Tudományos ÖSZTÖNDÍJTÁMOGATÁSI PROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ - kiváló tudományos utánpótlás biztosítása Tudományos ÖSZTÖNDÍJTÁMOGATÁSI PROGRAM (A pályázat kódja: SZTE-TÁMOP-4.2.2/B-2012-MK-TDK/1) A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, 2009/2010-es valamint

Részletesebben

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére Személyes leadási határidő: Postára adási határidő: Postázási cím: Hallgatói adatok Minden sor kitöltése

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2014-es

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ - kiváló tudományos utánpótlás biztosítása TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJTÁMOGATÁSI PROGRAM (A pályázat kódja: SZTE-TÁMOP-4.2.2/B-2012-JGYPK-TDK-2) A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012

Részletesebben

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa.

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa. Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott nyílt és meghívásos pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára 1.) Kik pályázhatnak: Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2015/2016.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - TEHETSÉG SZTE TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI SZÁMÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - TEHETSÉG SZTE TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI SZÁMÁRA A tehetség értékének kibontakoztatása a kiválósága érdekében című projekt terhére, mint külső forrásból támogatott KÉMIA DOKTORI ISKOLA TEHETSÉG tudományos ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - TEHETSÉG 01-2015-007

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A szakmai gyakorlat kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat Egységes Pályázat Rendszer 1. sz. melléklet

Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat Egységes Pályázat Rendszer 1. sz. melléklet Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat Egységes Pályázat Rendszer 1. sz. melléklet A PTE DOK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI BIZOTTSÁGA TÖLTI KI Iktatási szám: Iktatás időpontja: Határozati szám: A PTE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati anyag feltöltése.,

Részletesebben

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! Jelen pótpályázati felhívás nem azonos a TÁMOP4.2.4B/2 projekt által, kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek hallgatói

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében pályázatot

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. MAGYAR VIDÉKÉRT (Pro Regione) néven alapítványt létesített.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. MAGYAR VIDÉKÉRT (Pro Regione) néven alapítványt létesített. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Hajdúsági Agráripari Részvénytársaság Igazgatósága a tehetséges fiatalok egyetemi tanulmányainak támogatása, a magyar szellemi elit utánpótlás bázisának szélesítése érdekében 1990-ben

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP-5.2.2-14-2015-00020 Hatályos: 2017.03.24. 1. Az Eljárásrend hatálya kiterjed: 1. A GINOP-5.2.2-14-2015-00020 azonosítószámú, Vállalkozz Itthon Junior Fiatalok vállalkozóvá

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás a PTE Általános Orvostudományi Kar tudományos kutatási tevékenységének és teljesítményének növelését támogató ösztönzési rendszerről Preambulum A PTE Szenátusa által elfogadott Kutatás-fejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

Pályázati felhívás Széchenyi István Egyetem. Regionális- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskola

Pályázati felhívás Széchenyi István Egyetem. Regionális- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskola Pályázati felhívás Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskola Gazdálkodás- és Szervezéstudományi doktori alprogram hallgatói részére A Széchenyi István Egyetem Regionális-

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A rövid tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben