1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása"

Átírás

1 NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (IV.30.), 14/2001. (X.30.), 10/1998. (VIII.25.) r-tel módosított 5/1993. (IV.20.) rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjérıl egységes szerkezetbe foglalva Az Önkormányzat Képviselı-testülete meghatározza a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok és államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésében és végrehajtásában közremőködı szervezete felépítését. A Polgármesteri Hivatal ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása Az Önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1.. (6) bek. a) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan alakítja ki szervezetét és mőködési rendjét. A tv a szerint: a képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre Polgármesteri Hivatal elnevezéssel az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. (1) A hivatal elnevezése Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (2) A hivatal székhelye Nagykáta, Dózsa György út 2. 3) A hivatalt a polgármester a képviselı-testület döntései szerint és saját önkormányzati jog körben irányítja, - a jegyzı vezeti. A hivatal az alábbi belsı szervezeti egységekre tagozódik: a) költségvetési csoport b) igazgatási csoport c) szociális csoport d) városfejlesztési és építési csoport e) adócsoport f) mővelıdési csoport g) jegyzı titkársága h) gyámhivatal i) okmányiroda j) közterület-felügyelet A csoportokat a csoportvezetık vezetik. A csoportok mellérendeltségi viszonyban állnak egymással. mód: 14/2001. (X.30.) r. Hatálybalépés:

2 (4) A munkáltatói jogokat a jegyzı gyakorolja azzal, hogy a kinevezéshez, vezetıi megbízás- hoz, felmentéshez, a vezetıi megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz a polgármester egyetértése szükséges. A polgármesteri hivatalt a jegyzı, a csoportot a csoportvezetı képviseli. (5) A bélyegzık leírása, használata: a) A képviselı-testület körbélyegzıje: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselı-testülete középen a Magyar Köztársaság címerével. A képviselı-testület körbélyegzıjét a polgármester használja azon esetekben, amikor a képviselı-testület nevében vagy megbízásában jár el. b) Saját feladat- és hatáskörben eljárva a polgármester a következı bélyegzıt használja: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármestere középen a Magyar Köztársaság címerével. c) A jegyzı saját, valamint a hivatal feladat- és hatáskörében eljárva a következı bélyegzıt használja: Nagykáta Város Önkormányzata Jegyzıje középen a Magyar Köztársaság címerével. d) A hivatal csoportjai feladat- és hatáskörükben eljárva a következı bélyegzıt használják: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal középen a Magyar Köztársaság címerével. A címerrel ellátott bélyegzı lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadmányokon lehet használni. (6) Hatályon kívül helyezve. (1) A hivatal feladatait a jogszabály, a képviselıtestület, a polgármester és a jegyzı határozza meg. (2) A hivatal minden belsı szervezeti egységének feladata: - a testület, a bizottságok mőködésével, valamint a polgármester és a jegyzı tevékenységével kapcsolatban meghatározott feladatok; - a lakosság tájékoztatása és véleményének kikérése; - jogszabályban meghatározott feladatok; - társadalmi szervezetekkel, társszervekkel való együttmőködés. 2. (3) A polgármester fıbb feladatai: a) Önkormányzati tv ában foglalt feladatok b) SZMSZ 25. -ában foglalt feladatok. Mód: 14/2001. (X.30.) r. Hatálybalépés:

3 (4) A jegyzı fıbb feladatai: a) Önkormányzati tv ában rögzített feladatok b) SZMSZ 27. -ában meghatározott feladatok c) A törvényben és az SZMSZ-ben meghatározottakon túl: - elıkészíti a más településekkel kötendı társulási megállapodásokat, együttmőködéseket, - részt vesz az önkormányzati vállalkozások elıkészítésében, - közremőködik egyes honvédelmi, polgári védelmi feladatok ellátásában, - gondoskodik a titkárság útján az SZMSZ és mellékletei, az önkormányzati rendeletek és mellékleteinek naprakészségérıl, - irányítja a titkárság közremőködésével a népszavazással és a népi kezdeményezéssel kapcsolatos adminisztrációs munkát, - irányítja a polgármesteri hivatalt érintı operatív gazdálkodási feladatokat, - végzi az egészségügyi, oktatási, közmővelıdési és sporttal kapcsolatos hatósági, igazgatási feladatokat a szakterületet irányító csoport közremőködésével, biztosítja ezen intézmények törvényes mőködését, - irányítja az intézmények pénzügyi gazdasági ellenırzését, hiányosságok esetén kezdeményezi a felelısségre vonást, - döntésre elıkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, - dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át, - jelzi a képviselıtestületnek, a bizottságoknak, a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel, ilyen észrevételt a képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvének felterjesztésekor a jegyzıkönyvhöz csatolja, - rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a testületnek, bizottságoknak, az önkormányzat munkáját érintı jogszabályokról, - a polgármester irányításával rendszeresen gondoskodik a képviselıtestület, a bizottságok elé kerülı elıterjesztések elkészítésérıl, - tájékoztatja a képviselıtestületet a hivatal munkájáról, az ügyintézésrıl, - a jogszabály által jegyzı hatáskörébe utalt ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, - a jegyzınek a munkavégzéssel kapcsolatban a hivatal valamennyi dolgozója felé utasítási joga van. (5) A csoportvezetık fıbb feladatai: (minden csoportvezetıre vonatkozó feladatok) - a csoport munkájának vezetése, a csoporton belül arányos munkaelosztás kialakítása, - a különbözı szabályzatokban csoportvezetıkre átruházott feladatok gyakorlása, - a csoport mőködéséhez kapcsolódó bizottsági anyagok elıkészítése, - a bizottsági ülésen való részvétel, és az ülésen szakmai segítségnyújtás, - bizottsági ülések jegyzıkönyveinek elkészíttetése, - a csoport munkájához kapcsolódó intézmények vezetıivel való kapcsolattartás, - a csoport munkájával kapcsolatos testületi és bizottsági határozatok végrehajtása, - a képviselıtestület és a bizottságok szükség szerinti tájékoztatása az aktuális témákról, és az idıközben megjelent jogszabályokról, - a képviselıtestületi üléseken való részvétel, - a polgármesterrel és a jegyzıvel való napi kapcsolattartás, mód: 14/2001. (X.30.) r. Hatálybalépés:

4 - a csoport dolgozói részére szabadság engedélyezése, valamint szabadnapok biztosítása, - rendkívüli ügyekben való közremőködés, a polgármester és a jegyzı megbízása alapján, - a jegyzı által csoporthoz szignált ügyiratokat személyre szólóan elosztja a csoport dolgozói között, és annak az eljárási tv-ben meghatározott határidın belüli elintézését ellenırzi, - a jegyzı kérésére javaslatot tesz a dolgozók bérezésére és jutalmazására, - idıszakonként jelentkezı feladatok végrehajtásában való közremőködés (pl. népszámlálás, népszavazás, választás, stb.) - új jogszabályok megjelenése esetén gondoskodik arról, hogy azt a dolgozók megismerjék, szükség esetén a munkaköri leírások kiegészítésérıl, - szakterületet érintı önkormányzati rendeletek felülvizsgálatában és új rendelet alkotásában való közremőködés, - a munkaköri leírásban nem szereplı feladatok elvégzésére külön szóbeli vagy írásbeli megbízást adhat a csoport dolgozóinak. (6) A csoportok fıbb feladatai a) Költségvetési csoport - az önkormányzat költségvetési koncepciója, illetıleg éves költségvetés kérdésében elıkészítı, koordináló tevékenység ellátása; ennek keretében - a képviselı-testület, a bizottságok koncepcionális és konkrét tervére vonatkozó problémáinak, döntéseiknek a koncepcióba, illetıleg a tervjavaslatba való kimutatásai, - a források számbavétele, reális kimutatása - költségvetési és zárszámadási (beszámolói) rendelet-tervezet elıkészítése, - a testület által megállapított rendeletben meghatározott célok szem elıtt tartásával gondoskodik a terv végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi feladatok elıkészítésérıl és végrehajtásáról, - az éves költségvetési rendeletben meghatározottak figyelembevételével ellátja az intézmények finanszírozását, - gondoskodik az önkormányzati vagyon nyilvántartásáról, külön rendelet szerint elıkészíti az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatokat, - ellátja a polgármesteri hivatal pénzgazdálkodásához, illetıleg befektetett eszközeihez és forgóeszközeihez kapcsolódó számviteli feladatokat, - információ szolgáltatás a központi szervek elıírásai szerint, - gondnoksági feladatok, a hivatal mőködésével kapcsolatos pénztárosi feladatok. - hatályon kívül helyezve b) Igazgatási csoport - lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatok, - anyakönyvi ügyintézés, - gyámügyi ügyintézés, - szabálysértési ügyek, - Ptk-ból eredı feladatok, - közületi szervek elhelyezése, - tőzvédelmi hatósági feladatok, mód: 11/2003. (IV.30. r. Hatálybalépés:

5 - hagyatéki ügyek, - vadkárral kapcsolatos feladatok, - központi iktatás, - honvédelmi igazgatási feladatok, - mőködési engedélyek, telepengedélyezési feladatok. c) Szociális csoport - közgyógyellátási feladatok, - ápolási díj, - mozgáskorlátozottak támogatása, - szociális otthoni beutalás, - rendszeres szociális segély, - gyermeknevelési támogatás, - átmeneti segély, - temetési segély, - vakok személyi járadéka, rendszeres segélyezése, - köztemetéssel kapcsolatos feladatok, - sorkatonai szolgálatot teljesítık segélyezése, érdekvédelme, - hadigondozottak ellátása, hadiözvegyek érdekvédelme, - alkoholisták gondozásával, kezelésével kapcsolatos feladatok, - megváltozott munkaképességő dolgozók szociális ellátása, - munkanélküliek jövedelempótló támogatása, - egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosító igazolvány kiadása, - lakásfenntartási támogatás, elsı lakáshoz jutók támogatása, - lakásvásárlás, építés támogatása, - illeték, adó- és rendırségi ügyekben környezettanulmány készítése a különbözı szervek részére. d) Városfejlesztési és építési csoport - az Ét (2) bek-ben meghatározott ügyekben az elsı fokú építésügyi hatósági jogkört a mőemlékvédelem alatt álló építmények és hozzájuk tartozó területek, valamint a sajátos építményfajták kivételével - Pánd, Szentlırinckáta, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecsı, Tápiószentmárton településekre is kiterjedı illetékességgel látja el, - területrendezés, - város- (terület) fejlesztési hatáskörök, - terület- telekgazdálkodás, - mőemlékvédelem, - építés-felügyeleti hatáskörök, - közlekedés, - vízügyi feladatok (vízrendezési, vízkárelhárítás, vízellátás, csatornázás) - energiaügyek, - kommunális feladatok, - útügyek. mód: 14/2001. (X.30.) r. Hatálybalépés:

6 e) Adócsoport - adórendeletek elıkészítése, - adó- és értékbizonyítványok kiállítása, - más hatóságok megkeresése, környezettanulmány végzése, - adók, egyéb köztartozások kivetése, nyilvántartása, beszedése, - különféle köztartozások esetén méltányossági kérelmek elıkészítése, - rendırhatóság általi megkeresések esetén a vagyoni helyzetrıl szóló igazolások kiállítása, - bíróságok megkeresése esetén a kért vagyoni helyzetrıl való adatok közlése, - gépjármő, helyi adórendeletbıl adódó feladatok ellátása. f) Mővelıdési csoport - közremőködik az önkormányzat által fenntartott oktatási, mővelıdési, sport, közmővelıdési intézmények létesítésével, átszervezésével, irányításával, mőködésével kapcsolatos feladatok, az erre irányuló elıterjesztések elıkészítésében, - gondoskodik az óvodáskorú gyermekek nyilvántartásáról, felvételével kapcsolatos jogorvoslati ügyek intézésérıl, - gondoskodik a tanköteles gyermekek tanulói jogviszonyával kapcsolatos feladatok ellátásáról, - szervezi a tanulóifjúság nyári foglalkoztatását, figyelemmel kíséri a nevelési, oktatási intézmények mőködését, - közremőködik az önkormányzat mővelıdéspolitikai célkitőzéseinek érvényesítésében, - közremőködik a városi szintő kulturális rendezvények, jubileumok szervezésében, - részt vesz az önkormányzat sportpolitikai célkitőzéseinek ellátásában. g) Jegyzı titkársága - rendszeresen gondoskodik a képviselı-testület, a bizottságok elé kerülı elıterjesztések elkészítésérıl, - véleményezi elızetesen az önkormányzat által kötendı szerzıdések törvényességét, - segíti a helyi kisebbségi önkormányzat adminisztrációs munkáját, - ellátja a belsı törvényességi ellenırzést, - közremőködik az önkormányzati jogalkotás elıkészítésében, - részt vesz az igazgatásszervezési feladatokban, - elıkészíti a tisztségviselık közvetlen hatáskörébe tartozó jogi döntéseket, - részt vesz a vállalkozások jogi elıkészítésében, - elıkészíti a hivatal mőködésére vonatkozó szabályzatokat, - testületi ülések határozatainak nyilvántartása, hatályosulásának ellenırzése, - tisztségviselık, képviselık fogadóóráin elhangzott ügyek intézése, - személyzeti feladatok, - népszavazás, helyi és országgyőlési képviselıi választás lebonyolításában való közremőködés, - állampolgárokkal, érdekképviseleti szervekkel való kapcsolattartás, - gépkocsi irányítás, - az egészségügyi, szociális intézmények létesítésével, átszervezésével, irányításával, mőködésével kapcsolatos feladatok, az erre irányuló elıterjesztések elıkészítésében közremőködés, mód: 14/2001. (X.30.) r. Hatálybalépés:

7 - a lakosság egészségügyi és szociális alapellátás, járó beteg szakellátás irányítása és ellenırzése, - segítségnyújtás a családi orvosi hálózat kialakításában, h) Városi gyámhivatal - Farmos, Kóka, Nagykáta, Pánd, Szentlırinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecsı, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás településekre kiterjedı illetékességgel - az évi XXXI. tv-ben meghatározott kivételekkel ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály az elsı fokú gyámhatóság hatáskörébe utal, i) Okmányiroda - népességnyilvántartási feladatok, - útlevélkérelmek átvétele és továbbítása, - Farmos, Kóka, Nagykáta, Pánd, Szentlırinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecsı, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás településekre kiterjedı illetékességgel ellátja a: - közlekedésigazgatási, - egyéni vállalkozói igazolványok, - személyi azonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványok kiállításával kapcsolatos feladatokat, j) Közterület-felügyelet - a közterületek jogszerő használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelıi hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerőségének ellenırzése, - a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelızése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, ill. szankcionálása, - közremőködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, - közremőködés a közrend, a közbiztonság védelmében, - közremőködés az önkormányzati vagyon védelmében, - közremőködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, - földmővelésügyi, környezet és természetvédelmi feladatok ellátása. mód: 10/1998. (VIII.25.) r. Hatálybalépés: mód: 14/2001. (X.30.) r. Hatálybalépés:

8 3. (1) A polgármesteri hivatal általános munkarendje: hétfıtıl csütörtökig h-ig pénteken h-ig (2) Ügyfélfogadást tart: - jegyzı, - polgármesteri hivatal csoportvezetıi, - polgármesteri hivatal érdemi ügyintézıi (3) A jegyzı ügyfélfogadási rendje: minden szerdán h-ig (4) A polgármesteri hivatal csoportvezetıinek, érdemi ügyintézıinek ügyfélfogadási rendje okmányiroda kivételével - : - hétfı h-ig - szerda h-ig - csütörtök h-ig Okmányiroda ügyfélfogadási rendje: - hétfı h-ig - kedd h-ig - szerda h-ig - csütörtök h-ig (5) Az anyakönyvvezetık családi eseményeknél az általános munkarenden túl, valamint munkaszüneti napokon is kötelesek közremőködni. (6) A polgármester hivatali helyiségében - minden hétfın h-ig fogadóórát tart. (7) A polgármester fogadóórájáról, a jegyzı, polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjének közzétételérıl a jegyzı gondoskodik. (8) A kiadmányozási jog gyakorlását a jegyzı külön szabályzata tartalmazza. (9) A hivatal munkájának irányítása, koordinálása és ellenırzése elsısorban havonta egy alkalommal tartott csoportvezetıi, valamint csoportértekezleten történik. (10) Évente legalább kétszer apparátusi értekezletet kell tartani, amelyen a polgármester és a jegyzı értékeli a feladatok végrehajtását és meghatározza a további teendıket. (11)A csoportvezetıt távollétében az általa kijelölt köztisztviselı helyettesíti. (12)Az apparátus szakmai képzését a jegyzı szervezi és ellenırzi.

9 4. Ez az önkormányzati rendelet május 1-én lép hatályba. Dr. Bátonyi István sk. jegyzı Bodrogi Györgyné sk. polgármester A rendelet egységes szerkezetbe foglalva április 30. Nagykáta, április 30. Tarnavölgyiné Tényi Ágnes sk. jegyzı Bodrogi Györgyné sk. polgármester

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék 4. függelék ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete és Tiszaug önkormányzatának képviselőtestülete együttes ülésének következő időpontját 203. október 9-én (szerdán) 6.00 órára tűzöm ki, melyre

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 20. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. 2007. MÁRCIUS 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben