ÓVODAI ÉVES ÉRTÉKELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓVODAI ÉVES ÉRTÉKELÉS 2012-2013"

Átírás

1 ÓVODAI ÉVES ÉRTÉKELÉS Óvodai gyermeklétszámok alakulása, beiskolázási mutatók Gyermeklétszám 2012/2013 tanév eleji tanév végi Férőhely kihasználtság % % Létszámváltozás Tanköteles gyermekek száma Tankötelezettségének később tesz eleget Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság javaslatára Óvoda javaslatára, szülő kérésére Külön fejlesztésben résztvevők száma 3-7 éves korban óvodán kívül/fő óvodán belül/fő A pedagógiai program megvalósulásának nyomon követése A nevelési év kiemelt feladatai (eredményesség) az óvoda munkaterve alapján A feladat, tevékenység megnevezése 2 Szervezetfejlesztés: - az új vezetés elfogadtatása - az új kollégák beszoktatása Az eredményesség megállapítás (rövid leírása, sikerek, nehézségek) A nevelőközösség vezetői értékelése az alábbi területekre terjedt ki: I. Vezetési feladatok teljesítése 94% II. Hatékony működés biztosítása 96% III. A szervezeti kultúra fejlesztése 91% A közösség minősítése összesen 94%-os eredményt mutat. - Felülvizsgálatra került az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata ig a szükséges módosítások megtörténtek. A munkatársi közösség és a szülői szervezet is elfogadta. 2 Az intézmény dokumentumainak felülvizsgálata, törvényi változásoknak megfeleltetve - Házirendünk felülvizsgálata is megtörtént. - A Pedagógiai Programunk felülvizsgálata volt a nevelési év egyik kiemelt feladata, ez értekezlet és folyamatos team munka keretében megtörtént én a nevelőközösség elfogadta azt. - A gyermekekről vezetett fejlődési lapok újragondolása kerületi szinten a Nevelési Tanácsadó munkatársaival pedagógia műhely keretében történt. A következő nevelési évtől várhatóan, kerületi szinten egységes fejlődési lapokon regisztráljuk a gyermekek fejlődését. - Az óvodai csoportnaplót eddig elektronikus úton vezettük, sajnos ezt a szakmai innovációt fel kell, hogy függesszük. A következő nevelési évtől egységesített, papír alapú csoportnaplót használunk majd. 2 SNI gyermekek integrálása A legnagyobb próbatételt intézményünk számára ez a feladat jelentette. Az idei évben, óvodánkban egy súlyosan autista gyermek integrálására került sor. (A már meglévő két autista gyermek mellé.) A fenntartó jóvoltából az ellátásához szükséges szakemberekkel, és státuszbővítéssel az emberi erőforrásunk biztosítva lett. Az óvodapedagógusokra a nevelési és szervezési feladatok jelentették a többletmunkát. Új csoport szabályok, új módszerek, váratlan nevelési szituációk kerültek felszínre. A szakemberek szakértői véleménye alapján elmondható, hogy a gyermek önmagához képest sokat fejlődött, az integrációt sikeresnek ítélik. Az érintett két óvodapedagógus megállapítása, hogy a csoportba járó gyermekek empátiás képessége sokat fejlődött, ezekről a tapasztalatokról az év végi beszámolójukban részletes megjegyzéseket olvashatunk. 1

2 A PP megvalósításának éves feladatai A feladat, tevékenység megnevezése Az eredményesség megállapítás (rövid leírása, sikerek, nehézségek) 1. Differenciált nevelés, fejlesztés Elmondható, hogy a pedagógusok módszertárába beépült a differenciálás, mint módszer és azt a nap minden tevékenységében alkalmazzák. A nevelési év első félévében a vezetői ellenőrzések is erre a területre fókuszáltak. A vezetői látogatások tapasztalatait összegezve a differenciált nevelés, fejlesztés 100%-ban megvalósul. 2. Nagymozgásos tevékenységek megvalósulása A nevelési év második félévében a vezetői ellenőrzések a nagymozgás fejlesztés megvalósulására, lehetőségeire irányultak. Megállapítom, hogy e tevékenység fontosságát 100%-ban fontosnak tartják a pedagógusok. Változatos módszerekkel és változatos tevékenységekkel ösztönzik a gyerekeket minél több mozgásra. A nagymozgás tervezése és intenzitásának szinten tartása továbbra is megfigyelendő, illetve célul kitűzött feladat lesz. Továbbá fel kell mérnünk és biztosítanunk kell a mozgás terápiás fejlesztő hatását is. 3. Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek, módszerek Az intézmény pedagógusai nyitottak a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő új módszerekre. Az ének-zenei tehetséggondozás ebben a nevelési évben is nagy sikerrel zajlott. Az anyanyelvi nevelés csoportfeladatként az óvodapedagógusok beszámolói alapján megtörtént anyanyelvi játékok, dramatikus játékok keretében A művészeti tevékenységekben történő tehetséggondozás a 4-es csoportban példaértékűen valósult meg, a csoport óvónője belső továbbképzés keretén belül tartott a kollégáknak módszertani bemutatót. A következő nevelési év tervei között szerepel a művészeti tehetséggondozás bevezetése a többi csoportban is. 4. Környezeti nevelés A zöld óvoda programja és célkitűzései minden csoportban beépültek, mind tervezés, mind megvalósítás terén. A zöld jeles napok sikerrel és kellő tartalommal megtöltve megvalósultak. Az intézmény kiemelt közös projektje az EGÉSZSÉGHÉT, ismét megrendezésre került. Ennek sikerét a célok tudatosításában látjuk. Nehézségét az idei évben a programok egymásba csúszásában éreztük. Jövőre átgondoltabb, esetleg új tartalommal feltöltve, precíz munkamegosztással kell szerveznünk. 5. Gyermekvédelmi tevékenységek, prevenciós programok Szorgalmaztuk a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járását; Pozitív élményeken keresztül mintát adtunk a gyerekeknek és családoknak (bábszínház, kirándulások, állatkerti látogatás, erdei óvoda, részvétel a hagyományos ünnepeken, stb.) A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a támogatáshoz segítséget nyújtottunk, a kitöltendő dokumentumok biztosításával, a kitöltés segítésével. A szülőkkel, gyámmal megfelelő, együttműködő kapcsolatot alakítottunk ki. Elérhetővé, ingyenessé tettük számukra a fizetős külön programokat. 2

3 6. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésével összefüggő feladatok A különleges bánásmódot igénylő gyermekek sokrétű fejlesztésben, felzárkóztatásban vehettek részt. A három SNI gyermekből kettőt utazó gyógypedagógus, míg egyet speciális végzettségű gyógypedagógusok fejlesztettek. Az integráció azon fontos elemét, miszerint a saját csoport tevékenységeiben ezek a gyermekek is részt vegyenek 90%-ban sikerült teljesítenünk. Gyógypedagógus váltás nehezítette a felzárkóztató munkát, év közben B.Zsuzsa 4 órás gyógypedagógusunk áthelyezését kérte lakhelye szerint Gyömrőre. Fejlesztő munkáját P. Emese vette át, ő folytatta a tanköteles korúak részképesség fejlesztését. A HH-s gyermekek az intézmény tanfolyamain és külön programjain ingyenesen vettek részt. 7. Az óvodai mérések megvalósítása Elégedettségmérésre a szülők körében az idei évben nem került sor, ez a következő nevelési év feladata lesz. A gyermekek mérése az iskolaköteles korúak részképesség vizsgálatára terjedt ki. Ez magába foglalta a testi motoros képességek, gondolkodás fejlettségének mérését. Ennek eredményei adták a fejlesztő munka alapját. A nevelési tanácsadó szakemberei az év elején elvégezték szűrővizsgálatukat, szülői tájékoztatást tartottak az eredmények tükrében kínálták fel a fejlesztés lehetőségeit. 7 gyermek iskolaérettségi vizsgálata történt meg, mind 3 gyermek felmentésre került az iskolakezdés alól. Logopédiai mérés és fejlesztés is történt a nagycsoportosok körében. Az óvodapedagógusok a szokásos 2 alkalommal fejlődési lapon rögzítették a gyermekek fejlettségét, amit a mindennapos megfigyelésekre alapoztak. 8. Az óvodai belső továbbképzések eredményei Jauernik Veronika két bemutatót tartott ebben a nevelési évben. A nagymozgás kerületi munkaközösség kérésére ősszel a nagymozgás lehetőségei drámajátékban és ének-zenében. Múzeumpedagógiai belső továbbképzést a Budai Vár labirintusban. Szabó Ildikó a kerületi zöld munkaközösség vezetőjeként 3 alkalmas foglalkozást tartott. Kettőt külső helyszínen. 9. Kapcsolattartás a szülőkkel, szakmai szervezetekkel, segítő munkatársakkal A szülőkkel történő kapcsolattartás módja a napi óvodapedagógusi kommunikáción túl a szülői értekezletek, fogadó órák keretében történt meg. Az idei nevelési év kiemelt feladata az integrálás elősegítése. A zökkenőmentes befogadás feltétele a szülők megfelelő tájékoztatása. Szülői fórum szervezése az integrálásra fókuszálva. Az UCCU Alapítvány én szülői fórumot szervezett az intézményünkben Együtt nevelünk,együtt nevetünk címmel. Szakmai kapcsolatban álltunk a Pedagógiai szakszolgáltatókkal.(pszk, Nevelési Tanácsadó) Vadaskert Alapítvány Szakmai innovációnak tekinthető J. Veronika és M. Angelika óvónő művészeti tevékenysége. K. Judit zenei tehetség gondozása. 10. Szakmai innovációk bevezetésének tapasztalatai Mindennapos mozgásfejlesztés lehetőségeinek szélesítése. (rollerverseny, fővárosi ovi kupa, mozgásos dramatikus játékok) SNI gyermekek fejlesztési lehetőségeinek bevezetése, módszertani újítások. A belső továbbképzés ezeken a területeken sikeres volt. A folyamatos módszertani tárház bővítése továbbra is feladatunk. A következő nevelési év feladata az innovációk dokumentálása illetve tervezése, szakmai szemmel. 3

4 3. Az óvoda belső működésének feladatai A feladat, tevékenység megnevezése Az eredményesség megállapítás (rövid leírása, sikerek, nehézségek) 1. Az óvodában szervezett hagyományos programok, ünnepélyek Hagyományos ünnepek: - Mikulás várás - Advent - Karácsonyvárás - Farsang - Március Húsvét - Egészséghét - Anyák napja - Évzáró - Gyermeknap Zöldóvoda ünnepei: - Állatok napja - Víz világnapja - Föld napja - Madarak fák napja Születésnapok Az ünnepeink sikeres szervezéssel, a kitűzött időpontokban, sikeresen megvalósultak. Pedagógiai ellenőrzések: - első félévben 9 óvodapedagógusi látogatás a differenciált nevelés, fejlesztés területén - második félévben 8 óvodapedagógusi látogatás a nagymozgásos tevékenységek megvalósulása a mindennapokban céllal A látottakról feljegyzés készült, mely az erősségeket és a fejlesztendő területeket is megjelöli. Az első félévi ellenőrzés az óvónő és dajka illetve a gyermekek és dajka kapcsolatára, minőségére is kiterjedt. 2. Az óvoda belső ellenőrzése Gazdasági ellenőrzések: - költségvetés ésszerű tervezése, folyamatos felülvizsgálata - helység leltárok napra kész vezetése - pályázati lehetőségek figyelése, pályázatírás, nyertes pályázatok elszámolásának ellenőrzése - gazdaságos, pazarlás mentes működés (az interneten is megtalálható szakmai anyagok - használása) Tanügy-igazgatási ellenőrzések: Az ellenőrzések az alábbi területeken történtek: tanköteles korú gyerekek hiányzásainak igazolása, irattározás rendjének áttekintése, kedvezményezettek nyomon követése, oktatási azonosító számok igénylése a gyermekeknek. KIR rendszerbe adatszolgáltatás- Munkaügyi ellenőrzések: Munkaköri leírások aktualizálása munkaidő beosztása felülvizsgálata hiányzás, jelentések, beteglapok kezelése határidők megvalósulása 4

5 3. A szülői (munka) közösséggel való együttműködés 4. Külső továbbképzések 5. A tűzvédelmi riadó 6. A gyermekek egészségügyi vizsgálatai 7. Partneri mérések 8. Gazdálkodási feladatok 9. Munkaüggyel kapcsolatos feladatok 10. Pályázati tevékenység A szülői munkaközösséggel való együttműködés a munkatervünk véleményezésére, a dokumentumok elfogadtatására irányult. Szakmai szempontból az integráció megismertetésére, és a Pedagógiai Program célkitűzéseinek megismertetésére fókuszáltunk. Nyílt hetünkön felkínáltuk a szülői részvételt. Elmondható, hogy a nyílt hét látogatottsága a délelőtti időben csak a leendő gyermekek szülei körében volt népszerű, míg a délutáni programokat, mint az udvarrendezés többen látogatták. A következő nevelési évben a nyílt napok formáját, tartalmát, időpontját érdemes újra gondolni. Feladatunk lesz a szülői munkaközösséggel egy szorosabb kapcsolat kialakítása is. Kovácsné Vizkelety Katalin: Magyarország Szociálterápiás Szerepjáték Egyesület 30 órás személyiségfejlesztési foglalkozás Danics Gabriella, Tóvölgyiné Kerek Ildikó Vadaskert Alapítvány a gyermek lelki egészségéért 5 alkalom autizmus tréning. Szabó Ildikó: Rajtunk is múlik Környezeti nevelés az óvodában. A tűz és balesetvédelmi felkészítés Tóvölgyiné Kerek Ildikó felelős által megtörtént. A tűzvédelmi riadó próba a gyermekekkel sikeresen lezajlott, a tervezett időpontban. A gyermekek balesetvédelmi felkészítése egész évben folyamatosan történik, az óvodapedagógusok irányításában. A gyermekek egészségügyi vizsgálata a fogászati szűrő illetve a védőnői hajtetvesség vizsgálatra terjedt ki. A státuszvizsgálatokat a gyermekek saját háziorvosa végzi. A partneri méréseket a következő nevelési évben végezzük, akkor vállnak esedékessé. A költségvetés hatékony és takarékos felhasználására törekedtünk. Az eszközbeszerzéseknél az ésszerűség, a tartósság volt irányadó. Takarékosságból a folyóiratok, kiadványok megrendelésének számát csökkentettük. Olcsóbb tarifacsomagokra váltottunk. Két kolléganő nyugdíjazására került sor Kovács Judit óvónő, Nagy Miklósné dajka, ezzel kapcsolatos dokumentáció illetve helyettesítés és alkalmazási feladatok hárultak ránk. Ebben a nevelési évben 1,5 státusszal bővült az intézményi álláshelyünk. Az új alkalmazottak alkalmazási iratainak az elkészítése benyújtása szintén a munkaügyi feladatainkat bővítette. Gyógypedagógusunk Borda Zsuzsanna januártól intézményt váltott, az ő helyettesítéséről is gondoskodtunk, Páli Emese személyében. Karay Szilvia dajka elvégezte a gyógypedagógiai asszisztensi képzést így a távozó Szilágyi Anna helyére lépett, gördülékenyen megoldva autista gyermekünk ellátását. Kovács Judit helyére Rill Gabriella óvónőt míg Nagy Miklósné helyére Császár Ibolya Erikát vettük fel. Karay Szilviát, Szalay Györgyné takarító dajka váltotta. Titkárnőváltás is történt az intézményben Kállai Vivient, Pintér Fruzsina váltotta. Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat Oktatási Bizottsága által kiírt Tanulmányi kirándulás támogatása pályázaton Ft-ot nyertünk, melyet a szentendrei Skanzen egész napos kirándulás utazási költségeihez használtunk fel. Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat Oktatási Bizottsága által kiírt Nyári táborok támogatása pályázaton Ft-ot nyertünk, melyet a szállásköltség csökkentésére használtunk fel. A Humusz szövetség által meghirdetett Komposztálás az iskolaudvaron pályázaton 2 db komposztládát nyertünk. A dm Nap gyermekei pályázatán Ft értékben 69 db naptejet kaptunk. Zöld Óvoda címünk megújítása folyamatban van. 5

6 11. Alapítványi munka Pályázatokat írtunk: Kulturális és Emberi jogi és Nemzeti Bizottság által kihirdetett kulturális pályázaton Ftot nyertünk, melyet Kolompos együttes előadására használtunk fel. Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat által civil szervezetek és alapítványok számára hirdetett pályázatán Ft-ot nyertünk, melyet a nőtincsi kirándulás utazási költségeihez használtunk fel. Az óvodát támogató tevékenysége: Alapítványunk a tanévkezdéshez csoportonként Ft-tal járult hozzá (összesen Ft). Állatkerti bérletet vásárolt Ft értékben óvodásaink részére, segítette a szülők anyagi terheit a nőtincsi kiránduláson ( ), és a délegyházi táborozáson ( Ft). Karácsonyi ajándékok vásárlásához és készülődéshez Ft-tal járult hozzá. A nőtincsi kirándulás útiköltségét fizette Ft összeggel. Meghívta a Kolompos együttest a farsangi rendezvény színesítésére. Hozzájárult bizonyos üzemeltetési kiadásokhoz: irodai másolóegység, tisztítószerek és foglalkozási eszközök beszerzéséhez, az ünnepek megszervezéséhez, az Ovi kupa egyen-pólóinak költségeihez. Köszönettel fogadta az adók 1%-ából befolyt összeget. Hozzájárult a rászoruló családok gyermekeinek óvodai programokban részvételi költségeihez (pl. színházjegy, állatkert). Keresi a támogatókat (szülők, dm, különböző szervezetek). Az alapítvány képviselője intézi az alapítvánnyal kapcsolatos kötelességek teljesítését: könyvelővel kapcsolattartás, adó, statisztika, jelentések, pályázatok írása, végrehajtása és erről elszámolás, közzététel stb. 4. Tárgyi felszereltség alakulás Elmondható, hogy intézményünk egy foglalkoztató helyiséggel funkciójában bővült. A disztributális szobából a fenntartó jóvoltából az SNI gyermekek mozgás és érzékszervi fejlesztéséhez maximálisan felszerelt, fejlesztő szoba lett. A meghibásodott és már javíthatatlan műszaki berendezések helyére sikerült újakat vásárolnunk.(mosógép, mikrohullámú sütő, szeletelő gép, gáztűzhely, 2 db cd lejátszó) Sajnos asztali számítógépünk javíthatatlanná vált, a fenntartó jóvoltából használatra átvehettünk egy asztali számítógépet. 4-es és 5-ös csoport szobába nevelési év elején új játszószőnyeget vásároltunk. Tornaterem klímatizálása megtörtént. 6

7 5. Összefoglaló értékelés Személyi feltételek megvalósulása A vezető váltás és a nyugdíjazások a dolgozói közösséget közvetlen érintő változások, melyek egy szervezet életében meghatározók. A feljebb említett változások és személycserék sokrétű vezetői feladat megvalósítását igényelték. Nagy hangsúly helyeződött a szervezetfejlesztésre. A közösség formálódását a közös programok, csapatépítő tréningek segítik, ezért 2 alkalommal Karácsony előtt, és áprilisban is beiktattunk csapatépítő programot. Áprilisban 2 napos kirándulás keretében, Délegyházára mentünk. A nagy sikerű kiránduláson, a teljes alkalmazotti közösség részt vett 2 fő kivételével (betegség, 3 napos továbbképzés miatt). A jelen állapot szerint, minden kolléga nyitott egymás iránt, jó klímában dolgoznak. Szeretnénk a további fluktuációt elkerülni, és stabil nyitott, együttműködő közösséget formálni. Pedagógiai, nevelési céljainak megvalósulása Pedagógiai kiemelt feladata az egészséges életmódra nevelés volt. A csoportok év végi beszámolójában részletezték e terület fontosságát. A megfelelő játékidő biztosítása óvodapedagógusaink számára nagy jelentőséggel bírt. Dicséretes, hogy a tanév során mindvégig biztosították azt, hogy akár a csoportszobában, akár a óvodaudvaron a gyermekek alapvető tevékenysége a játék volt. Minden csoportban kiemelkedett a szerepjáték fontossága, több csoportban a drámajáték is gyakran a kedvenc tevékenységek közé tartozott. Kiemelt feladatnak tekintettük a lelki egészség, harmónia megteremtését, ezért már beszoktatáskor a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör kialakítására törekedtek az óvodapedagógusok. A beszoktatási időt egyénre szabottan terveztük, szülő, pedagógiai asszisztens, dajka bevonásával. Az anyás beszoktatás családias légkörben zajlott Az 5. csoport óvónői beszámoltak arról, hogy az érzelmi nevelés, közösségi nevelés magas színvonalon valósult meg náluk. A csoport szociális érzékenysége sokat fejődött a tanév során, a súlyos SNI gyermek integrálása kapcsán. Mind az öt csoportban természetesen valósult meg az érzelmi szükségletek kielégítése, egyéni igényeinek megfelelően: ölbe vevés. simogatás, altatás, integetés lehetőségének megteremtése. Az egészséges életmódra nevelés feladat közé tartozik, hogy a gyermekek a lehető legtöbb időt a szabadban töltsék. Már szeptember második felétől kirándulhattak a csoportok. A kirándulások helyszínei: Nőtincs egész napos kirándulás, Szentendre Skanzen egész napos kirándulás, Budaörs almaszüret, Állatkert rendszeresen, Margit- sziget rendszeresen, Normafa rendszeresen, Hajógyári- sziget rendszeresen, Liszt Ferenc repülőtér, Délegyházi táborozás, Budai- vár, Omszki-tó, Hárshegy kirándulások 7

8 A nagymozgás fejlesztésére továbbra is nagy hangsúly helyeződött mind az öt csoportban. Az óvoda udvaron napi rendszerességgel rendeztek futóversenyt, akadályjárást, fogó játékokat. A testnevelés foglalkozásokon általában együtt vett részt a csoport a differenciálás az életkori sajátosságok és az egyéni képességek (erőlét, ügyesség) figyelembevételével történt. Különböző nehézségű feladatok felajánlása után maguk dönthettek arról, hogy melyik megoldást választják. Gyakoriak voltak a labdás feladatok. Sok tartás javító és lábtornát végeztek valamennyi gyermekcsoportban. Mindezek hatására sokat fejlődött erőlétük, mozgás koordinációjuk. Gyermekeink úszásfoglalkozatása heti rendszerességgel valósult meg 2.,3.,4.,5, csoportokban án intézményünk képviselte az V. kerület gyermekeit, a Fővárosi Ovi-kupán a Nemzeti Sportcsarnokban. A megvalósuló projektek címei: 1.csoport: Ősz,Tél,Tavasz 2. csoport: Kipp-Kopp és barátai,ősz,vakond,tavasz hangjai, 3.csoport: Közlekedés, Ünnepek, Állatok, Emberek 4. csoport: Testünk, Álom, Advent, Mikulás, Tűz-Jég, Ősember, Farsang, Közlekedés, Húsvét, Virág 5. csoport: Ősz, Tél, Tavasz, Víz, Egészség, Az én anyukám, Iskolás leszek Intézményi Projektek: Nőtincs, Mikulás, Advent, Farsang, Víz világnapja, Egészséghét Csatolt dokumentumok: Nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve Szülői munkaközösség véleménye Mérési eredmények Gyermekvédelmi éves értékelés Gyógypedagógus év végi értékelése 8

9 A szervezeti teljesítmény elemzése évben A személyes tulajdonságok és kompetenciák Szakmai képességek, a munkakör Intézményben elvárt szint % Összesített eredmény % ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek 85 90,8 Tanulási képességek 80 93,5 Életvezetési képességek 75 83,0 Szociális képességek 85 95,3 Megbízhatóság, felelősségvállalás, a szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség, a munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat, a munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet ,1 Kommunikációs képességek 85 93,0 Problémák kezelése 80 92,6 Szakmai eredményesség, a munkakör ellátása során végzett szakmai gyakorlati munka A helyi nevelési program céljainak való megfelelés 80 83, ,3 Az intézmény eredményes képviselete 80 87,0 Egyéb, a szervezet számára értékes kompetenciák, tulajdonságok 75 88,5 9

10 PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK, ÉS EGYÉB ALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNY-ÉRTÉKELÉSE A szervezeti teljesítmény elemzése évben A személyes tulajdonságok és kompetenciák Intézményben elvárt szint % Összesített eredmény % Szakmai képességek, a munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség, a munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat , , ,0 A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet. Egyéb szempont 75 85,2 10

11 A Zöld óvoda programjának összefoglaló értékelése Óvodánkban kiemelt feladatként kezeltük a környezeti nevelést, mely megnyilvánult a projektek tervezésénél, a programok kiválasztásánál, a szabadidős tevékenységekben, a szülőkkel közös programokon és legfőképpen a mindennapi tevékenységekben. Minden csoportban megvalósult a papír szelektív gyűjtése, az egyes hulladékok újrafelhasználása: zokni labda, mécses tartó, papírmasé tál, dobozvár stb. A két új udvari komposztáló láda, ünnepélyes keretek között a Föld napján került felavatásra és módszertani bevezetésre. A szülők a zöld óvoda faliújságról értesülhettek a zöld programjainkról, eseményekről, jeles napokról, az év madaráról stb. Ők is hozhattak egyes témákhoz képeket, a szülők írhattak hozzá. A beszerzéseknél törekedtünk a környezetbarát eszközök (festék, ceruza, játékeszközök), a természetes anyagok vásárlására. Arra neveltük a gyerekeket, hogy takarékoskodjanak az energiákkal (víz, villany), ezt játékos módon mesékkel- hoztuk közel hozzájuk. A jeles napokat megünnepeltük. Kirándulásokat, sétákat szerveztünk. Elfogadtattuk a másságot, támogattuk a gyengébbeket és fejlesztettük a tehetségeket. Az egészséges életmód szokásait tanítottuk, gyakoroltuk, értékeltük. Odafigyeltünk a dolgozók munkakörülményeinek biztonságossá tételéhez. A következendő nevelési év kiemelkedő feladatai: - A szervezetfejlesztés további feladatainak megvalósítása, a párcserék szakmai munkájának nyomon követése, beválás vizsgálat. - A gyermeki és szülői elégedettség méréseinek lebonyolítása. - Partneri mérések. - A szülői szervezettel a kapcsolat mélyítése - Etikai kódexünk felülvizsgálata - Új dokumentumok bevezetése (csoportnapló, fejlődési lap, pedagógusok portfóliója) - Felkészülés a pedagógus életpályamodell elvárásaira, szakmai anyagok tanulmányozása, konferenciákon való részvétel - A nevelőmunka tervezésének módszertani átgondolása - Művészeti tehetséggondozás bevezetése - A nyílt napok szakmai megújítása - Az egészséghét tartalmának újragondolása, frissítése 11

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013-2014-es nevelési év Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 Készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest, 2014. 09. 15. Tartalomjegyzék I. Az intézmény

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ 2 TARTALOM I.HELYZETELEMZÉS, SZEMÉLYI TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA. II.AZ ÉV KIEMELT FELADATAI.

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2013/2014. nevelési év értékelése OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. június 20. Iktatószám:358/O/2014. 1. Az óvodai nevelési év rendje. 2013/2014

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév

BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév BESZÁMOLÓ 2013/2014-es tanév szakmai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése UGRIFÜLES ÓVODA /Budapest, 1091. Hurok u. 9./ Rendkívül mozgalmas, eredményes munkával teli évet zártunk. A kitűzött

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény.

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023. Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 BESZÁMOLÓ a 2014/2015. TANÉVRŐL Szeptemberben harmadik tanévünket kezdtük el, mint többcélú intézmény. Óvodánkban a 2013-ban

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Csicsergő Óvoda éves munkaterve

Csicsergő Óvoda éves munkaterve Csicsergő Óvoda éves munkaterve 2011/12 Készítette: Zsírosné Őszi Katalin 1 Működési terv Nevelési év rendje A nevelési év 2011. szeptember 1-én kezdődik és 2012. augusztus 31-ig tart. Az üzemelés szünetel:

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről

Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről ...napirendi pont Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről Az oktatási ágazat intézményei a 2005. év során feladataikat

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28.

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban : Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása elnevezéssel

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik i,.. _/..,. _,_,.. ~ ""'... ~ ~~ '., KLIK 10. TANKERÜLET Klebelsberg l~tézményfénntartó Központ Budapesti X. Tankerülete 195000 1102 Budapest Körösi Csoma sétány 8. Tel.: (06-1 )-431-8745 i A 2012/2013-AS

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2013-2018. Készítette: Illés Jánosné

Részletesebben