ÓVODAI ÉVES ÉRTÉKELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓVODAI ÉVES ÉRTÉKELÉS 2012-2013"

Átírás

1 ÓVODAI ÉVES ÉRTÉKELÉS Óvodai gyermeklétszámok alakulása, beiskolázási mutatók Gyermeklétszám 2012/2013 tanév eleji tanév végi Férőhely kihasználtság % % Létszámváltozás Tanköteles gyermekek száma Tankötelezettségének később tesz eleget Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság javaslatára Óvoda javaslatára, szülő kérésére Külön fejlesztésben résztvevők száma 3-7 éves korban óvodán kívül/fő óvodán belül/fő A pedagógiai program megvalósulásának nyomon követése A nevelési év kiemelt feladatai (eredményesség) az óvoda munkaterve alapján A feladat, tevékenység megnevezése 2 Szervezetfejlesztés: - az új vezetés elfogadtatása - az új kollégák beszoktatása Az eredményesség megállapítás (rövid leírása, sikerek, nehézségek) A nevelőközösség vezetői értékelése az alábbi területekre terjedt ki: I. Vezetési feladatok teljesítése 94% II. Hatékony működés biztosítása 96% III. A szervezeti kultúra fejlesztése 91% A közösség minősítése összesen 94%-os eredményt mutat. - Felülvizsgálatra került az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata ig a szükséges módosítások megtörténtek. A munkatársi közösség és a szülői szervezet is elfogadta. 2 Az intézmény dokumentumainak felülvizsgálata, törvényi változásoknak megfeleltetve - Házirendünk felülvizsgálata is megtörtént. - A Pedagógiai Programunk felülvizsgálata volt a nevelési év egyik kiemelt feladata, ez értekezlet és folyamatos team munka keretében megtörtént én a nevelőközösség elfogadta azt. - A gyermekekről vezetett fejlődési lapok újragondolása kerületi szinten a Nevelési Tanácsadó munkatársaival pedagógia műhely keretében történt. A következő nevelési évtől várhatóan, kerületi szinten egységes fejlődési lapokon regisztráljuk a gyermekek fejlődését. - Az óvodai csoportnaplót eddig elektronikus úton vezettük, sajnos ezt a szakmai innovációt fel kell, hogy függesszük. A következő nevelési évtől egységesített, papír alapú csoportnaplót használunk majd. 2 SNI gyermekek integrálása A legnagyobb próbatételt intézményünk számára ez a feladat jelentette. Az idei évben, óvodánkban egy súlyosan autista gyermek integrálására került sor. (A már meglévő két autista gyermek mellé.) A fenntartó jóvoltából az ellátásához szükséges szakemberekkel, és státuszbővítéssel az emberi erőforrásunk biztosítva lett. Az óvodapedagógusokra a nevelési és szervezési feladatok jelentették a többletmunkát. Új csoport szabályok, új módszerek, váratlan nevelési szituációk kerültek felszínre. A szakemberek szakértői véleménye alapján elmondható, hogy a gyermek önmagához képest sokat fejlődött, az integrációt sikeresnek ítélik. Az érintett két óvodapedagógus megállapítása, hogy a csoportba járó gyermekek empátiás képessége sokat fejlődött, ezekről a tapasztalatokról az év végi beszámolójukban részletes megjegyzéseket olvashatunk. 1

2 A PP megvalósításának éves feladatai A feladat, tevékenység megnevezése Az eredményesség megállapítás (rövid leírása, sikerek, nehézségek) 1. Differenciált nevelés, fejlesztés Elmondható, hogy a pedagógusok módszertárába beépült a differenciálás, mint módszer és azt a nap minden tevékenységében alkalmazzák. A nevelési év első félévében a vezetői ellenőrzések is erre a területre fókuszáltak. A vezetői látogatások tapasztalatait összegezve a differenciált nevelés, fejlesztés 100%-ban megvalósul. 2. Nagymozgásos tevékenységek megvalósulása A nevelési év második félévében a vezetői ellenőrzések a nagymozgás fejlesztés megvalósulására, lehetőségeire irányultak. Megállapítom, hogy e tevékenység fontosságát 100%-ban fontosnak tartják a pedagógusok. Változatos módszerekkel és változatos tevékenységekkel ösztönzik a gyerekeket minél több mozgásra. A nagymozgás tervezése és intenzitásának szinten tartása továbbra is megfigyelendő, illetve célul kitűzött feladat lesz. Továbbá fel kell mérnünk és biztosítanunk kell a mozgás terápiás fejlesztő hatását is. 3. Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek, módszerek Az intézmény pedagógusai nyitottak a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő új módszerekre. Az ének-zenei tehetséggondozás ebben a nevelési évben is nagy sikerrel zajlott. Az anyanyelvi nevelés csoportfeladatként az óvodapedagógusok beszámolói alapján megtörtént anyanyelvi játékok, dramatikus játékok keretében A művészeti tevékenységekben történő tehetséggondozás a 4-es csoportban példaértékűen valósult meg, a csoport óvónője belső továbbképzés keretén belül tartott a kollégáknak módszertani bemutatót. A következő nevelési év tervei között szerepel a művészeti tehetséggondozás bevezetése a többi csoportban is. 4. Környezeti nevelés A zöld óvoda programja és célkitűzései minden csoportban beépültek, mind tervezés, mind megvalósítás terén. A zöld jeles napok sikerrel és kellő tartalommal megtöltve megvalósultak. Az intézmény kiemelt közös projektje az EGÉSZSÉGHÉT, ismét megrendezésre került. Ennek sikerét a célok tudatosításában látjuk. Nehézségét az idei évben a programok egymásba csúszásában éreztük. Jövőre átgondoltabb, esetleg új tartalommal feltöltve, precíz munkamegosztással kell szerveznünk. 5. Gyermekvédelmi tevékenységek, prevenciós programok Szorgalmaztuk a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járását; Pozitív élményeken keresztül mintát adtunk a gyerekeknek és családoknak (bábszínház, kirándulások, állatkerti látogatás, erdei óvoda, részvétel a hagyományos ünnepeken, stb.) A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a támogatáshoz segítséget nyújtottunk, a kitöltendő dokumentumok biztosításával, a kitöltés segítésével. A szülőkkel, gyámmal megfelelő, együttműködő kapcsolatot alakítottunk ki. Elérhetővé, ingyenessé tettük számukra a fizetős külön programokat. 2

3 6. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésével összefüggő feladatok A különleges bánásmódot igénylő gyermekek sokrétű fejlesztésben, felzárkóztatásban vehettek részt. A három SNI gyermekből kettőt utazó gyógypedagógus, míg egyet speciális végzettségű gyógypedagógusok fejlesztettek. Az integráció azon fontos elemét, miszerint a saját csoport tevékenységeiben ezek a gyermekek is részt vegyenek 90%-ban sikerült teljesítenünk. Gyógypedagógus váltás nehezítette a felzárkóztató munkát, év közben B.Zsuzsa 4 órás gyógypedagógusunk áthelyezését kérte lakhelye szerint Gyömrőre. Fejlesztő munkáját P. Emese vette át, ő folytatta a tanköteles korúak részképesség fejlesztését. A HH-s gyermekek az intézmény tanfolyamain és külön programjain ingyenesen vettek részt. 7. Az óvodai mérések megvalósítása Elégedettségmérésre a szülők körében az idei évben nem került sor, ez a következő nevelési év feladata lesz. A gyermekek mérése az iskolaköteles korúak részképesség vizsgálatára terjedt ki. Ez magába foglalta a testi motoros képességek, gondolkodás fejlettségének mérését. Ennek eredményei adták a fejlesztő munka alapját. A nevelési tanácsadó szakemberei az év elején elvégezték szűrővizsgálatukat, szülői tájékoztatást tartottak az eredmények tükrében kínálták fel a fejlesztés lehetőségeit. 7 gyermek iskolaérettségi vizsgálata történt meg, mind 3 gyermek felmentésre került az iskolakezdés alól. Logopédiai mérés és fejlesztés is történt a nagycsoportosok körében. Az óvodapedagógusok a szokásos 2 alkalommal fejlődési lapon rögzítették a gyermekek fejlettségét, amit a mindennapos megfigyelésekre alapoztak. 8. Az óvodai belső továbbképzések eredményei Jauernik Veronika két bemutatót tartott ebben a nevelési évben. A nagymozgás kerületi munkaközösség kérésére ősszel a nagymozgás lehetőségei drámajátékban és ének-zenében. Múzeumpedagógiai belső továbbképzést a Budai Vár labirintusban. Szabó Ildikó a kerületi zöld munkaközösség vezetőjeként 3 alkalmas foglalkozást tartott. Kettőt külső helyszínen. 9. Kapcsolattartás a szülőkkel, szakmai szervezetekkel, segítő munkatársakkal A szülőkkel történő kapcsolattartás módja a napi óvodapedagógusi kommunikáción túl a szülői értekezletek, fogadó órák keretében történt meg. Az idei nevelési év kiemelt feladata az integrálás elősegítése. A zökkenőmentes befogadás feltétele a szülők megfelelő tájékoztatása. Szülői fórum szervezése az integrálásra fókuszálva. Az UCCU Alapítvány én szülői fórumot szervezett az intézményünkben Együtt nevelünk,együtt nevetünk címmel. Szakmai kapcsolatban álltunk a Pedagógiai szakszolgáltatókkal.(pszk, Nevelési Tanácsadó) Vadaskert Alapítvány Szakmai innovációnak tekinthető J. Veronika és M. Angelika óvónő művészeti tevékenysége. K. Judit zenei tehetség gondozása. 10. Szakmai innovációk bevezetésének tapasztalatai Mindennapos mozgásfejlesztés lehetőségeinek szélesítése. (rollerverseny, fővárosi ovi kupa, mozgásos dramatikus játékok) SNI gyermekek fejlesztési lehetőségeinek bevezetése, módszertani újítások. A belső továbbképzés ezeken a területeken sikeres volt. A folyamatos módszertani tárház bővítése továbbra is feladatunk. A következő nevelési év feladata az innovációk dokumentálása illetve tervezése, szakmai szemmel. 3

4 3. Az óvoda belső működésének feladatai A feladat, tevékenység megnevezése Az eredményesség megállapítás (rövid leírása, sikerek, nehézségek) 1. Az óvodában szervezett hagyományos programok, ünnepélyek Hagyományos ünnepek: - Mikulás várás - Advent - Karácsonyvárás - Farsang - Március Húsvét - Egészséghét - Anyák napja - Évzáró - Gyermeknap Zöldóvoda ünnepei: - Állatok napja - Víz világnapja - Föld napja - Madarak fák napja Születésnapok Az ünnepeink sikeres szervezéssel, a kitűzött időpontokban, sikeresen megvalósultak. Pedagógiai ellenőrzések: - első félévben 9 óvodapedagógusi látogatás a differenciált nevelés, fejlesztés területén - második félévben 8 óvodapedagógusi látogatás a nagymozgásos tevékenységek megvalósulása a mindennapokban céllal A látottakról feljegyzés készült, mely az erősségeket és a fejlesztendő területeket is megjelöli. Az első félévi ellenőrzés az óvónő és dajka illetve a gyermekek és dajka kapcsolatára, minőségére is kiterjedt. 2. Az óvoda belső ellenőrzése Gazdasági ellenőrzések: - költségvetés ésszerű tervezése, folyamatos felülvizsgálata - helység leltárok napra kész vezetése - pályázati lehetőségek figyelése, pályázatírás, nyertes pályázatok elszámolásának ellenőrzése - gazdaságos, pazarlás mentes működés (az interneten is megtalálható szakmai anyagok - használása) Tanügy-igazgatási ellenőrzések: Az ellenőrzések az alábbi területeken történtek: tanköteles korú gyerekek hiányzásainak igazolása, irattározás rendjének áttekintése, kedvezményezettek nyomon követése, oktatási azonosító számok igénylése a gyermekeknek. KIR rendszerbe adatszolgáltatás- Munkaügyi ellenőrzések: Munkaköri leírások aktualizálása munkaidő beosztása felülvizsgálata hiányzás, jelentések, beteglapok kezelése határidők megvalósulása 4

5 3. A szülői (munka) közösséggel való együttműködés 4. Külső továbbképzések 5. A tűzvédelmi riadó 6. A gyermekek egészségügyi vizsgálatai 7. Partneri mérések 8. Gazdálkodási feladatok 9. Munkaüggyel kapcsolatos feladatok 10. Pályázati tevékenység A szülői munkaközösséggel való együttműködés a munkatervünk véleményezésére, a dokumentumok elfogadtatására irányult. Szakmai szempontból az integráció megismertetésére, és a Pedagógiai Program célkitűzéseinek megismertetésére fókuszáltunk. Nyílt hetünkön felkínáltuk a szülői részvételt. Elmondható, hogy a nyílt hét látogatottsága a délelőtti időben csak a leendő gyermekek szülei körében volt népszerű, míg a délutáni programokat, mint az udvarrendezés többen látogatták. A következő nevelési évben a nyílt napok formáját, tartalmát, időpontját érdemes újra gondolni. Feladatunk lesz a szülői munkaközösséggel egy szorosabb kapcsolat kialakítása is. Kovácsné Vizkelety Katalin: Magyarország Szociálterápiás Szerepjáték Egyesület 30 órás személyiségfejlesztési foglalkozás Danics Gabriella, Tóvölgyiné Kerek Ildikó Vadaskert Alapítvány a gyermek lelki egészségéért 5 alkalom autizmus tréning. Szabó Ildikó: Rajtunk is múlik Környezeti nevelés az óvodában. A tűz és balesetvédelmi felkészítés Tóvölgyiné Kerek Ildikó felelős által megtörtént. A tűzvédelmi riadó próba a gyermekekkel sikeresen lezajlott, a tervezett időpontban. A gyermekek balesetvédelmi felkészítése egész évben folyamatosan történik, az óvodapedagógusok irányításában. A gyermekek egészségügyi vizsgálata a fogászati szűrő illetve a védőnői hajtetvesség vizsgálatra terjedt ki. A státuszvizsgálatokat a gyermekek saját háziorvosa végzi. A partneri méréseket a következő nevelési évben végezzük, akkor vállnak esedékessé. A költségvetés hatékony és takarékos felhasználására törekedtünk. Az eszközbeszerzéseknél az ésszerűség, a tartósság volt irányadó. Takarékosságból a folyóiratok, kiadványok megrendelésének számát csökkentettük. Olcsóbb tarifacsomagokra váltottunk. Két kolléganő nyugdíjazására került sor Kovács Judit óvónő, Nagy Miklósné dajka, ezzel kapcsolatos dokumentáció illetve helyettesítés és alkalmazási feladatok hárultak ránk. Ebben a nevelési évben 1,5 státusszal bővült az intézményi álláshelyünk. Az új alkalmazottak alkalmazási iratainak az elkészítése benyújtása szintén a munkaügyi feladatainkat bővítette. Gyógypedagógusunk Borda Zsuzsanna januártól intézményt váltott, az ő helyettesítéséről is gondoskodtunk, Páli Emese személyében. Karay Szilvia dajka elvégezte a gyógypedagógiai asszisztensi képzést így a távozó Szilágyi Anna helyére lépett, gördülékenyen megoldva autista gyermekünk ellátását. Kovács Judit helyére Rill Gabriella óvónőt míg Nagy Miklósné helyére Császár Ibolya Erikát vettük fel. Karay Szilviát, Szalay Györgyné takarító dajka váltotta. Titkárnőváltás is történt az intézményben Kállai Vivient, Pintér Fruzsina váltotta. Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat Oktatási Bizottsága által kiírt Tanulmányi kirándulás támogatása pályázaton Ft-ot nyertünk, melyet a szentendrei Skanzen egész napos kirándulás utazási költségeihez használtunk fel. Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat Oktatási Bizottsága által kiírt Nyári táborok támogatása pályázaton Ft-ot nyertünk, melyet a szállásköltség csökkentésére használtunk fel. A Humusz szövetség által meghirdetett Komposztálás az iskolaudvaron pályázaton 2 db komposztládát nyertünk. A dm Nap gyermekei pályázatán Ft értékben 69 db naptejet kaptunk. Zöld Óvoda címünk megújítása folyamatban van. 5

6 11. Alapítványi munka Pályázatokat írtunk: Kulturális és Emberi jogi és Nemzeti Bizottság által kihirdetett kulturális pályázaton Ftot nyertünk, melyet Kolompos együttes előadására használtunk fel. Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat által civil szervezetek és alapítványok számára hirdetett pályázatán Ft-ot nyertünk, melyet a nőtincsi kirándulás utazási költségeihez használtunk fel. Az óvodát támogató tevékenysége: Alapítványunk a tanévkezdéshez csoportonként Ft-tal járult hozzá (összesen Ft). Állatkerti bérletet vásárolt Ft értékben óvodásaink részére, segítette a szülők anyagi terheit a nőtincsi kiránduláson ( ), és a délegyházi táborozáson ( Ft). Karácsonyi ajándékok vásárlásához és készülődéshez Ft-tal járult hozzá. A nőtincsi kirándulás útiköltségét fizette Ft összeggel. Meghívta a Kolompos együttest a farsangi rendezvény színesítésére. Hozzájárult bizonyos üzemeltetési kiadásokhoz: irodai másolóegység, tisztítószerek és foglalkozási eszközök beszerzéséhez, az ünnepek megszervezéséhez, az Ovi kupa egyen-pólóinak költségeihez. Köszönettel fogadta az adók 1%-ából befolyt összeget. Hozzájárult a rászoruló családok gyermekeinek óvodai programokban részvételi költségeihez (pl. színházjegy, állatkert). Keresi a támogatókat (szülők, dm, különböző szervezetek). Az alapítvány képviselője intézi az alapítvánnyal kapcsolatos kötelességek teljesítését: könyvelővel kapcsolattartás, adó, statisztika, jelentések, pályázatok írása, végrehajtása és erről elszámolás, közzététel stb. 4. Tárgyi felszereltség alakulás Elmondható, hogy intézményünk egy foglalkoztató helyiséggel funkciójában bővült. A disztributális szobából a fenntartó jóvoltából az SNI gyermekek mozgás és érzékszervi fejlesztéséhez maximálisan felszerelt, fejlesztő szoba lett. A meghibásodott és már javíthatatlan műszaki berendezések helyére sikerült újakat vásárolnunk.(mosógép, mikrohullámú sütő, szeletelő gép, gáztűzhely, 2 db cd lejátszó) Sajnos asztali számítógépünk javíthatatlanná vált, a fenntartó jóvoltából használatra átvehettünk egy asztali számítógépet. 4-es és 5-ös csoport szobába nevelési év elején új játszószőnyeget vásároltunk. Tornaterem klímatizálása megtörtént. 6

7 5. Összefoglaló értékelés Személyi feltételek megvalósulása A vezető váltás és a nyugdíjazások a dolgozói közösséget közvetlen érintő változások, melyek egy szervezet életében meghatározók. A feljebb említett változások és személycserék sokrétű vezetői feladat megvalósítását igényelték. Nagy hangsúly helyeződött a szervezetfejlesztésre. A közösség formálódását a közös programok, csapatépítő tréningek segítik, ezért 2 alkalommal Karácsony előtt, és áprilisban is beiktattunk csapatépítő programot. Áprilisban 2 napos kirándulás keretében, Délegyházára mentünk. A nagy sikerű kiránduláson, a teljes alkalmazotti közösség részt vett 2 fő kivételével (betegség, 3 napos továbbképzés miatt). A jelen állapot szerint, minden kolléga nyitott egymás iránt, jó klímában dolgoznak. Szeretnénk a további fluktuációt elkerülni, és stabil nyitott, együttműködő közösséget formálni. Pedagógiai, nevelési céljainak megvalósulása Pedagógiai kiemelt feladata az egészséges életmódra nevelés volt. A csoportok év végi beszámolójában részletezték e terület fontosságát. A megfelelő játékidő biztosítása óvodapedagógusaink számára nagy jelentőséggel bírt. Dicséretes, hogy a tanév során mindvégig biztosították azt, hogy akár a csoportszobában, akár a óvodaudvaron a gyermekek alapvető tevékenysége a játék volt. Minden csoportban kiemelkedett a szerepjáték fontossága, több csoportban a drámajáték is gyakran a kedvenc tevékenységek közé tartozott. Kiemelt feladatnak tekintettük a lelki egészség, harmónia megteremtését, ezért már beszoktatáskor a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör kialakítására törekedtek az óvodapedagógusok. A beszoktatási időt egyénre szabottan terveztük, szülő, pedagógiai asszisztens, dajka bevonásával. Az anyás beszoktatás családias légkörben zajlott Az 5. csoport óvónői beszámoltak arról, hogy az érzelmi nevelés, közösségi nevelés magas színvonalon valósult meg náluk. A csoport szociális érzékenysége sokat fejődött a tanév során, a súlyos SNI gyermek integrálása kapcsán. Mind az öt csoportban természetesen valósult meg az érzelmi szükségletek kielégítése, egyéni igényeinek megfelelően: ölbe vevés. simogatás, altatás, integetés lehetőségének megteremtése. Az egészséges életmódra nevelés feladat közé tartozik, hogy a gyermekek a lehető legtöbb időt a szabadban töltsék. Már szeptember második felétől kirándulhattak a csoportok. A kirándulások helyszínei: Nőtincs egész napos kirándulás, Szentendre Skanzen egész napos kirándulás, Budaörs almaszüret, Állatkert rendszeresen, Margit- sziget rendszeresen, Normafa rendszeresen, Hajógyári- sziget rendszeresen, Liszt Ferenc repülőtér, Délegyházi táborozás, Budai- vár, Omszki-tó, Hárshegy kirándulások 7

8 A nagymozgás fejlesztésére továbbra is nagy hangsúly helyeződött mind az öt csoportban. Az óvoda udvaron napi rendszerességgel rendeztek futóversenyt, akadályjárást, fogó játékokat. A testnevelés foglalkozásokon általában együtt vett részt a csoport a differenciálás az életkori sajátosságok és az egyéni képességek (erőlét, ügyesség) figyelembevételével történt. Különböző nehézségű feladatok felajánlása után maguk dönthettek arról, hogy melyik megoldást választják. Gyakoriak voltak a labdás feladatok. Sok tartás javító és lábtornát végeztek valamennyi gyermekcsoportban. Mindezek hatására sokat fejlődött erőlétük, mozgás koordinációjuk. Gyermekeink úszásfoglalkozatása heti rendszerességgel valósult meg 2.,3.,4.,5, csoportokban án intézményünk képviselte az V. kerület gyermekeit, a Fővárosi Ovi-kupán a Nemzeti Sportcsarnokban. A megvalósuló projektek címei: 1.csoport: Ősz,Tél,Tavasz 2. csoport: Kipp-Kopp és barátai,ősz,vakond,tavasz hangjai, 3.csoport: Közlekedés, Ünnepek, Állatok, Emberek 4. csoport: Testünk, Álom, Advent, Mikulás, Tűz-Jég, Ősember, Farsang, Közlekedés, Húsvét, Virág 5. csoport: Ősz, Tél, Tavasz, Víz, Egészség, Az én anyukám, Iskolás leszek Intézményi Projektek: Nőtincs, Mikulás, Advent, Farsang, Víz világnapja, Egészséghét Csatolt dokumentumok: Nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve Szülői munkaközösség véleménye Mérési eredmények Gyermekvédelmi éves értékelés Gyógypedagógus év végi értékelése 8

9 A szervezeti teljesítmény elemzése évben A személyes tulajdonságok és kompetenciák Szakmai képességek, a munkakör Intézményben elvárt szint % Összesített eredmény % ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek 85 90,8 Tanulási képességek 80 93,5 Életvezetési képességek 75 83,0 Szociális képességek 85 95,3 Megbízhatóság, felelősségvállalás, a szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség, a munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat, a munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet ,1 Kommunikációs képességek 85 93,0 Problémák kezelése 80 92,6 Szakmai eredményesség, a munkakör ellátása során végzett szakmai gyakorlati munka A helyi nevelési program céljainak való megfelelés 80 83, ,3 Az intézmény eredményes képviselete 80 87,0 Egyéb, a szervezet számára értékes kompetenciák, tulajdonságok 75 88,5 9

10 PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK, ÉS EGYÉB ALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNY-ÉRTÉKELÉSE A szervezeti teljesítmény elemzése évben A személyes tulajdonságok és kompetenciák Intézményben elvárt szint % Összesített eredmény % Szakmai képességek, a munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség, a munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat , , ,0 A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet. Egyéb szempont 75 85,2 10

11 A Zöld óvoda programjának összefoglaló értékelése Óvodánkban kiemelt feladatként kezeltük a környezeti nevelést, mely megnyilvánult a projektek tervezésénél, a programok kiválasztásánál, a szabadidős tevékenységekben, a szülőkkel közös programokon és legfőképpen a mindennapi tevékenységekben. Minden csoportban megvalósult a papír szelektív gyűjtése, az egyes hulladékok újrafelhasználása: zokni labda, mécses tartó, papírmasé tál, dobozvár stb. A két új udvari komposztáló láda, ünnepélyes keretek között a Föld napján került felavatásra és módszertani bevezetésre. A szülők a zöld óvoda faliújságról értesülhettek a zöld programjainkról, eseményekről, jeles napokról, az év madaráról stb. Ők is hozhattak egyes témákhoz képeket, a szülők írhattak hozzá. A beszerzéseknél törekedtünk a környezetbarát eszközök (festék, ceruza, játékeszközök), a természetes anyagok vásárlására. Arra neveltük a gyerekeket, hogy takarékoskodjanak az energiákkal (víz, villany), ezt játékos módon mesékkel- hoztuk közel hozzájuk. A jeles napokat megünnepeltük. Kirándulásokat, sétákat szerveztünk. Elfogadtattuk a másságot, támogattuk a gyengébbeket és fejlesztettük a tehetségeket. Az egészséges életmód szokásait tanítottuk, gyakoroltuk, értékeltük. Odafigyeltünk a dolgozók munkakörülményeinek biztonságossá tételéhez. A következendő nevelési év kiemelkedő feladatai: - A szervezetfejlesztés további feladatainak megvalósítása, a párcserék szakmai munkájának nyomon követése, beválás vizsgálat. - A gyermeki és szülői elégedettség méréseinek lebonyolítása. - Partneri mérések. - A szülői szervezettel a kapcsolat mélyítése - Etikai kódexünk felülvizsgálata - Új dokumentumok bevezetése (csoportnapló, fejlődési lap, pedagógusok portfóliója) - Felkészülés a pedagógus életpályamodell elvárásaira, szakmai anyagok tanulmányozása, konferenciákon való részvétel - A nevelőmunka tervezésének módszertani átgondolása - Művészeti tehetséggondozás bevezetése - A nyílt napok szakmai megújítása - Az egészséghét tartalmának újragondolása, frissítése 11

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2012/2013 nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2012/2013 nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2012/2013 nevelési évre 1 Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2012/2013-as nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2012/2013-as év

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységének 2008-2009 tanév féléves beszámolója Kocsánné Balogh Margit intézményegységvezető Bihartorda, 2009. Helyzetelemzés: Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Telefon: 54/ 534-070,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás. (Pestalossi) 2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv Dég, 2009. szeptember 01. Készítette: Erdélyiné Jámbor Rózsa óvodavezető Munkaterv tartalma: I./ Kiinduló

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Beszámoló a szak-és szakmai szolgáltatás munkájáról 2011/12. tanév I. félév Személyi feltételek Fıállású szakszolgálati munkatársak: 2 fı logopédus Kiskırös 1 fı logopédus Kalocsa 1 fı korai fejlesztı

Részletesebben